הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

א לאומש
1:1 - א:א
דחא שיא יהיו םיפוצ םיתמרה-ןמ ומשו םירפא רהמ -ןב םחרי-ןב הנקלא וחת-ןב אוהילא יתרפא ףוצ-ןב

1:2 - א:ב
םש םישנ יתש ולו תינשה םשו הנח תחא הננפל יהיו הננפ ןיא הנחלו םידלי םידלי

1:3 - א:ג
אוהה שיאה הלעו המימי םימימ וריעמ חבזלו תוחתשהל הלשב תואבצ הוהיל ילע-ינב ינש םשו םינהכ סחנפו ינפח הוהיל

1:4 - א:ד
חבזיו םויה יהיו הננפל ןתנו הנקלא הינב-לכלו ותשא תונמ היתונבו

1:5 - א:ה
תחא הנמ ןתי הנחלו הנח-תא יכ םיפא רגס הוהיו בהא המחר

1:6 - א:ו
התרצ התסעכו רובעב סעכ-םג הוהי רגס-יכ המערה המחר דעב

1:7 - א:ז
הנשב הנש השעי ןכו תיבב התלע ידמ הנסעכת ןכ הוהי לכאת אלו הכבתו

1:8 - א:ח
הנקלא הל רמאיו יכבת המל הנח השיא ילכאת אל המלו ךבבל ערי המלו ךל בוט יכנא אולה םינב הרשעמ

1:9 - א:ט
ירחא הנח םקתו ירחאו הלשב הלכא בשי ןהכה ילעו התש תזוזמ -לע אסכה-לע הוהי לכיה

1:10 - א:י
שפנ תרמ איהו הוהי-לע ללפתתו הכבת הכבו

1:11 - א:יא
רמאתו רדנ רדתו האר-םא תואבצ הוהי ךתמא ינעב הארת חכשת -אלו ינתרכזו התתנו ךתמא-תא םישנא ערז ךתמאל הוהיל ויתתנו הרומו וייח ימי-לכ ושאר-לע הלעי-אל

1:12 - א:יב
התברה יכ היהו הוהי ינפל ללפתהל היפ-תא רמש ילעו

1:13 - א:יג
תרבדמ איה הנחו היתפש קר הבל-לע אל הלוקו תוענ ילע הבשחיו עמשי הרכשל

1:14 - א:יד
ילע הילא רמאיו ןירכתשת יתמ-דע ךניי-תא יריסה ךילעמ

1:15 - א:טו
אל רמאתו הנח ןעתו חור-תשק השא ינדא אל רכשו ןייו יכנא ךפשאו יתיתש ינפל ישפנ-תא הוהי

1:16 - א:טז
ךתמא-תא ןתת-לא לעילב-תב ינפל יסעכו יחיש ברמ-יכ הנה-דע יתרבד

1:17 - א:יז
רמאיו ילע ןעיו יהלאו םולשל יכל ךתלש-תא ןתי לארשי ומעמ תלאש רשא

1:18 - א:יח
ךתחפש אצמת רמאתו ךלתו ךיניעב ןח לכאתו הכרדל השאה הל-ויה -אל הינפו דוע

1:19 - א:יט
רקבב ומכשיו הוהי ינפל ווחתשיו ואביו ובשיו התמרה םתיב-לא הנח-תא הנקלא עדיו הוהי הרכזיו ותשא

1:20 - א:כ
םימיה תופקתל יהיו ןב דלתו הנח רהתו ומש-תא ארקתו הוהימ יכ לאומש ויתלאש

1:21 - א:כא
הנקלא שיאה לעיו חבזל ותיב-לכו חבז-תא הוהיל ורדנ-תאו םימיה

1:22 - א:כב
התלע אל הנחו דע השיאל הרמא-יכ ויתאבהו רענה למגי הוהי ינפ-תא הארנו םלוע-דע םש בשיו

1:23 - א:כג
הנקלא הל רמאיו בוטה ישע השיא יבש ךיניעב ךא ותא ךלמג-דע ורבד-תא הוהי םקי קניתו השאה בשתו הלמג-דע הנב-תא ותא

1:24 - א:כד
רשאכ המע והלעתו השלש םירפב ותלמג חמק תחא הפיאו והאבתו ןיי לבנו ולש הוהי-תיב רענ רענהו

1:25 - א:כה
רפה-תא וטחשיו רענה-תא ואיביו ילע-לא

1:26 - א:כו
יח ינדא יב רמאתו ינא ינדא ךשפנ הכמע תבצנה השאה -לא ללפתהל הזב הוהי

1:27 - א:כז
הזה רענה-לא הוהי ןתיו יתללפתה רשא יתלאש-תא יל ומעמ יתלאש

1:28 - א:כח
והתלאשה יכנא םגו םימיה-לכ הוהיל לואש אוה היה רשא םש וחתשיו הוהיל הוהיל

2:1 - ב:א
רמאתו הנח ללפתתו המר הוהיב יבל ץלע יפ בחר הוהיב ינרק יתחמש יכ יביוא-לע ךתעושיב

2:2 - ב:ב
יכ הוהיכ שודק-ןיא רוצ ןיאו ךתלב ןיא וניהלאכ

2:3 - ב:ג
ורבדת וברת-לא קתע אצי ההבג ההבג תועד לא יכ םכיפמ ונכתנ אלו הוהי תוללע

2:4 - ב:ד
םיתח םירבג תשק ליח ורזא םילשכנו

2:5 - ב:ה
ורכשנ םחלב םיעבש ולדח םיבערו העבש הדלי הרקע-דע הללמא םינב תברו

2:6 - ב:ו
היחמו תיממ הוהי לעיו לואש דירומ

2:7 - ב:ז
רישעמו שירומ הוהי םמורמ-ףא ליפשמ

2:8 - ב:ח
לד רפעמ םיקמ ןויבא םירי תפשאמ םיבידנ-םע בישוהל םלחני דובכ אסכו ץרא יקצמ הוהיל יכ לבת םהילע תשיו

2:9 - ב:ט
רמשי ודיסח ילגר ומדי ךשחב םיעשרו חכב אל-יכ שיא-רבגי

2:10 - ב:י
ובירמ ותחי הוהי םערי םימשב ולע ןידי הוהי זע-ןתיו ץרא-יספא ןרק םריו וכלמל וחישמ

2:11 - ב:יא
התמרה הנקלא ךליו היה רענהו ותיב-לע הוהי-תא תרשמ ןהכה ילע ינפ-תא

2:12 - ב:יב
ינב ילע ינבו ועדי אל לעילב הוהי-תא

2:13 - ב:יג
םינהכה טפשמו חבז שיא-לכ םעה-תא ןהכה רענ אבו חבז גלזמהו רשבה לשבכ ודיב םינשה-שלש

2:14 - ב:יד
וא רויכב הכהו וא תחלקב וא דודב הלעי רשא לכ רורפב וב ןהכה חקי גלזמה ושעי הככ םיאבה לארשי-לכל הלשב םש

2:15 - ב:טו
ןורטקי םרטב םג רענ אבו בלחה-תא שיאל רמאו ןהכה רשב הנת חבזה ןהכל תולצל רשב ךממ חקי-אלו יח-םא יכ לשבמ

2:16 - ב:טז
שיאה וילא רמאיו םויכ ןוריטקי רטק רשאכ ךל-חקו בלחה ול רמאו ךשפנ הואת אל-םאו ןתת התע יכ הקזחב יתחקל

2:17 - ב:יז
םירענה תאטח יהתו ינפ-תא דאמ הלודג וצאנ יכ הוהי תחנמ תא םישנאה הוהי

2:18 - ב:יח
תרשמ לאומשו רענ הוהי ינפ-תא דב דופא רוגח

2:19 - ב:יט
ול-השעת ןטק ליעמו ול התלעהו ומא המימי םימימ השיא-תא התולעב חבז-תא חבזל םימיה

2:20 - ב:כ
הנקלא-תא ילע ךרבו םשי רמאו ותשא-תאו ערז ךל הוהי תחת תאזה השאה-ןמ לאש רשא הלאשה וכלהו הוהיל ומקמל

2:21 - ב:כא
הוהי דקפ-יכ דלתו רהתו הנח-תא יתשו םינב-השלש רענה לדגיו תונב הוהי-םע לאומש

2:22 - ב:כב
עמשו דאמ ןקז ילעו ןושעי רשא-לכ תא לארשי-לכל וינב ןובכשי -רשא תאו תואבצה םישנה-תא דעומ להא חתפ

2:23 - ב:כג
המל םהל רמאיו הלאה םירבדכ ןושעת עמש יכנא רשא םיער םכירבד-תא הלא םעה-לכ תאמ

2:24 - ב:כד
יכ ינב לא העמשה הבוט-אול עמש יכנא רשא הוהי-םע םירבעמ

2:25 - ב:כה
שיאל שיא אטחי-םא םאו םיהלא וללפו ימ שיא-אטחי הוהיל אלו ול-ללפתי םהיבא לוקל ועמשי הוהי ץפח-יכ םתימהל

2:26 - ב:כו
ךלה לאומש רענהו םג בוטו לדגו םגו הוהי-םע םישנא-םע

2:27 - ב:כז
םיהלא-שיא אביו וילא רמאיו ילע-לא הלגנה הוהי רמא הכ תיב -לא יתילגנ םתויהב ךיבא הערפ תיבל םירצמב

2:28 - ב:כח
יטבש-לכמ ותא רחבו ןהכל יל לארשי יחבזמ-לע תולעל תאשל תרטק ריטקהל הנתאו ינפל דופא ךיבא תיבל ינב ישא-לכ-תא לארשי

2:29 - ב:כט
יחבזב וטעבת המל יתיוצ רשא יתחנמבו דבכתו ןועמ ינממ ךינב-תא תישארמ םכאירבהל לארשי תחנמ-לכ ימעל

2:30 - ב:ל
יהלא הוהי-םאנ ןכל יתרמא רומא לארשי ךיבא תיבו ךתיב ינפל וכלהתי התעו םלוע-דע יל הלילח הוהי-םאנ דבכא ידבכמ-יכ ולקי יזבו

2:31 - ב:לא
םיאב םימי הנה ךערז-תא יתעדגו ךיבא תיב ערז-תאו ךתיבב ןקז תויהמ

2:32 - ב:לב
לכב ןועמ רצ תטבהו ביטיי-רשא היהי-אלו לארשי-תא -לכ ךתיבב ןקז םימיה

2:33 - ב:לג
ךל תירכא-אל שיאו תולכל יחבזמ םעמ בידאלו ךיניע-תא -לכו ךשפנ-תא ותומי ךתיב תיברמ םישנא

2:34 - ב:לד
רשא תואה ךל-הזו ךינב ינש-לא אבי סחניפו ינפח-לא ותומי דחא םויב םהינש

2:35 - ב:לה
ןהכ יל יתמיקהו יבבלב רשאכ ןמאנ השעי ישפנבו תיב ול יתינבו ךלהתהו ןמאנ יחישמ-ינפל םימיה-לכ

2:36 - ב:לו
רתונה-לכ היהו אובי ךתיבב תרוגאל ול תוחתשהל רמאו םחל-רככו ףסכ תחא-לא אנ ינחפס לכאל תונהכה םחל-תפ

3:1 - ג:א
תרשמ לאומש רענהו ילע ינפל הוהי-תא רקי היה הוהי-רבדו ןיא םהה םימיב ץרפנ ןוזח

3:2 - ג:ב
אוהה םויב יהיו ומקמב בכש ילעו תוהכ ולחה וניעו תוארל לכוי אל

3:3 - ג:ג
םרט םיהלא רנו בכש לאומשו הבכי םש-רשא הוהי לכיהב םיהלא ןורא

3:4 - ג:ד
הוהי ארקיו רמאיו לאומש-לא יננה

3:5 - ג:ה
רמאיו ילע-לא ץריו יל תארק-יכ יננה יתארק-אל רמאיו ךליו בכש בוש בכשיו

3:6 - ג:ו
דוע ארק הוהי ףסיו לאומש םקיו לאומש רמאיו ילע-לא ךליו יל תארק יכ יננה יתארק-אל רמאיו בכש בוש ינב

3:7 - ג:ז
עדי םרט לאומשו הלגי םרטו הוהי-תא הוהי-רבד וילא

3:8 - ג:ח
הוהי ףסיו תישלשב לאומש-ארק ילע-לא ךליו םקיו יכ יננה רמאיו ילע ןביו יל תארק רענל ארק הוהי יכ

3:9 - ג:ט
לאומשל ילע רמאיו היהו בכש ךל ךילא ארקי-םא יכ הוהי רבד תרמאו ךליו ךדבע עמש בכשיו לאומש ומוקמב

3:10 - ג:י
בציתיו הוהי אביו םעפב-םעפכ ארקיו רמאיו לאומש לאומש עמש יכ רבד לאומש ךדבע

3:11 - ג:יא
הוהי רמאיו יכנא הנה לאומש-לא לארשיב רבד השע ועמש-לכ רשא וינזא יתש הנילצת

3:12 - ג:יב
םיקא אוהה םויב רשא-לכ תא ילע-לא לחה ותיב-לא יתרבד הלכו

3:13 - ג:יג
טפש-יכ ול יתדגהו ותיב-תא ינא ןועב םלוע-דע םיללקמ-יכ עדי-רשא ההכ אלו וינב םהל םב

3:14 - ג:יד
תיבל יתעבשנ ןכלו ןוע רפכתי-םא ילע חבזב ילע-תיב םלוע -דע החנמבו

3:15 - ג:טו
לאומש בכשיו חתפיו רקבה-דע הוהי-תיב תותלד-תא דיגהמ ארי לאומשו ילע-לא הארמה-תא

3:16 - ג:טז
ילע ארקיו רמאיו לאומש-תא רמאיו ינב לאומש יננה

3:17 - ג:יז
רשא רבדה המ רמאיו אנ-לא ךילא רבד הכ ינממ דחכת הכו םיהלא ךל-השעי דחכת-םא ףיסוי רבדה-לכמ רבד ינממ ךילא רבד-רשא

3:18 - ג:יח
לאומש ול-דגיו אלו םירבדה-לכ-תא רמאיו ונממ דחכ בוטה אוה הוהי השעי וניעב

3:19 - ג:יט
הוהיו לאומש לדגיו ליפה-אלו ומע היה הצרא וירבד-לכמ

3:20 - ג:כ
ןדמ לארשי-לכ עדיו יכ עבש ראב-דעו איבנל לאומש ןמאנ הוהיל

3:21 - ג:כא
הארהל הוהי ףסיו הוהי הלגנ-יכ הלשב ולשב לאומש-לא הוהי רבדב

4:1 - ד:א
לאומש-רבד יהיו אציו לארשי-לכל תארקל לארשי המחלמל םיתשלפ ןבאה-לע ונחיו ונח םיתשלפו רזעה קפאב

4:2 - ד:ב
םיתשלפ וכרעיו שטתו לארשי תארקל ףגניו המחלמה םיתשלפ ינפל לארשי הדשב הכרעמב וכיו שיא םיפלא תעבראכ

4:3 - ד:ג
הנחמה-לא םעה אביו לארשי ינקז ורמאיו הוהי ונפגנ המל םיתשלפ ינפל םויה הלשמ ונילא החקנ הוהי תירב ןורא-תא ונברקב אביו ףכמ ונעשיו וניביא

4:4 - ד:ד
הלש םעה חלשיו ןורא תא םשמ ואשיו תואבצ הוהי-תירב םשו םיברכה בשי ילע-ינב ינש תירב ןורא-םע ינפח םיהלאה סחניפו

4:5 - ד:ה
ןורא אובכ יהיו הוהי-תירב ועריו הנחמה-לא העורת לארשי-לכ ץראה םהתו הלודג

4:6 - ד:ו
םיתשלפ ועמשיו העורתה לוק-תא לוק המ ורמאיו הלודגה העורתה םירבעה הנחמב תאזה ןורא יכ ועדיו הנחמה-לא אב הוהי

4:7 - ד:ז
יכ םיתשלפה ואריו םיהלא אב ורמא ורמאיו הנחמה-לא אל יכ ונל יוא לומתא תאזכ התיה םשלש

4:8 - ד:ח
ונליצי ימ ונל יוא םיהלאה דימ הלא הלאה םירידאה םיכמה םיהלאה םה הכמ-לכב םירצמ-תא רבדמב

4:9 - ד:ט
ויהו וקזחתה ןפ םיתשלפ םישנאל רשאכ םירבעל ודבעת םתייהו םכל ודבע םתמחלנו םישנאל

4:10 - ד:י
םיתשלפ ומחליו וסניו לארשי ףגניו יהתו וילהאל שיא דאמ הלודג הכמה םישלש לארשימ לפיו ילגר ףלא

4:11 - ד:יא
חקלנ םיהלא ןוראו ותמ ילע-ינב ינשו סחניפו ינפח

4:12 - ד:יב
ןמינב-שיא ץריו הלש אביו הכרעמהמ וידמו אוהה םויב המדאו םיערק ושאר-לע

4:13 - ד:יג
ילע הנהו אוביו ךי אסכה-לע בשי היה-יכ הפצמ ךרד ןורא לע דרח ובל אב שיאהו םיהלאה קעזתו ריעב דיגהל ריעה-לכ

4:14 - ד:יד
לוק-תא ילע עמשיו המ רמאיו הקעצה הזה ןומהה לוק אביו רהמ שיאהו ילעל דגיו

4:15 - ד:טו
םיעשת-ןב ילעו ויניעו הנש הנמשו לוכי אלו המק תוארל

4:16 - ד:טז
ילע-לא שיאה רמאיו אבה יכנא ינאו הכרעמה-ןמ יתסנ הכרעמה-ןמ היה-המ רמאיו םויה ינב רבדה

4:17 - ד:יז
רמאיו רשבמה ןעיו ינפל לארשי סנ הפגמ םגו םיתשלפ םעב התיה הלודג ותמ ךינב ינש-םגו ןוראו סחניפו ינפח החקלנ םיהלאה

4:18 - ד:יח
וריכזהכ יהיו םיהלאה ןורא-תא אסכה-לעמ לפיו די דעב תינרחא ותקרפמ רבשתו רעשה שיאה ןקז-יכ תמיו טפש אוהו דבכו םיעברא לארשי-תא הנש

4:19 - ד:יט
סחניפ-תשא ותלכו עמשתו תלל הרה חקלה-לא העמשה-תא תמו םיהלאה ןורא ערכתו השיאו הימח וכפהנ-יכ דלתו הירצ הילע

4:20 - ד:כ
הנרבדתו התומ תעכו הילע תובצנה ןב יכ יארית-לא התנע אלו תדלי הבל התש-אלו

4:21 - ד:כא
רענל ארקתו הלג רמאל דובכ-יא לארשימ דובכ ןורא חקלה-לא הימח-לאו םיהלאה השיאו

4:22 - ד:כב
דובכ הלג רמאתו חקלנ יכ לארשימ םיהלאה ןורא

5:1 - ה:א
תא וחקל םיתשלפו םיהלאה ןורא רזעה ןבאמ והאביו הדודשא

5:2 - ה:ב
םיתשלפ וחקיו םיהלאה ןורא-תא תיב ותא ואיביו ותא וגיציו ןוגד ןוגד לצא

5:3 - ה:ג
םידודשא ומכשיו ןוגד הנהו תרחממ הצרא וינפל לפנ הוהי ןורא ינפל ןוגד-תא וחקיו ומוקמל ותא ובשיו

5:4 - ה:ד
תרחממ רקבב ומכשיו לפנ ןוגד הנהו ינפל הצרא וינפל שארו הוהי ןורא תופכ יתשו ןוגד תותרכ וידי ןוגד קר ןתפמה-לא וילע ראשנ

5:5 - ה:ה
וכרדי-אל ןכ-לע ןוגד ינהכ םיאבה-לכו ןתפמ-לע ןוגד-תיב דע דודשאב ןוגד הזה םויה

5:6 - ה:ו
הוהי-די דבכתו םמשיו םידודשאה-לא םילפעב םתא ךיו -תאו דודשא-תא הילובג

5:7 - ה:ז
דודשא-ישנא ואריו ורמאו ןכ-יכ יהלא ןורא בשי-אל -יכ ונמע לארשי ונילע ודי התשק וניהלא ןוגד לעו

5:8 - ה:ח
ופסאיו וחלשיו םיתשלפ ינרס-לכ-תא ורמאיו םהילא ןוראל השענ-המ ורמאיו לארשי יהלא יהלא ןורא בסי תג ובסיו לארשי יהלא ןורא-תא לארשי

5:9 - ה:ט
ובסה ירחא יהיו הוהי-די יהתו ותא הלודג המוהמ ריעב ישנא -תא ךיו דאמ ןטקמ ריעה ורתשיו לודג-דעו םילפע םהל

5:10 - ה:י
ןורא-תא וחלשיו יהיו ןורקע םיהלאה םיהלאה ןורא אובכ וקעזיו ןורקע ובסה רמאל םינרקעה יהלא ןורא-תא ילא ינתימהל לארשי ימע -תאו

5:11 - ה:יא
ופסאיו וחלשיו םיתשלפ ינרס-לכ-תא וחלש ורמאיו יהלא ןורא-תא ומקמל בשיו לארשי יתא תימי-אלו התיה-יכ ימע-תאו -לכב תומ-תמוהמ די דאמ הדבכ ריעה םש םיהלאה

5:12 - ה:יב
רשא םישנאהו םילפעב וכה ותמ-אל ריעה תעוש לעתו םימשה

6:1 - ו:א
הוהי-ןורא יהיו העבש םיתשלפ הדשב םישדח

6:2 - ו:ב
םיתשלפ וארקיו םימסקלו םינהכל השענ-המ רמאל ונעדוה הוהי ןוראל ונחלשנ המב ומוקמל

6:3 - ו:ג
םיחלשמ-םא ורמאיו יהלא ןורא-תא וחלשת-לא לארשי בשה-יכ םקיר ותא זא םשא ול ובישת םכל עדונו ואפרת ודי רוסת-אל המל םכמ

6:4 - ו:ד
םשאה המ ורמאיו ול בישנ רשא ינרס רפסמ ורמאיו ילפע השמח םיתשלפ ירבכע השמחו בהז תחא הפגמ-יכ בהז םכינרסלו םלכל

6:5 - ו:ה
ימלצ םתישעו ימלצו םכילפע םתיחשמה םכירבכע םתתנו ץראה-תא דובכ לארשי יהלאל ודי-תא לקי ילוא לעמו םכילעמ לעמו םכיהלא םכצרא

6:6 - ו:ו
ודבכת המלו רשאכ םכבבל-תא הערפו םירצמ ודבכ רשאכ אולה םבל-תא םוחלשיו םהב ללעתה וכליו

6:7 - ו:ז
ושעו וחק התעו תחא השדח הלגע תולע תורפ יתשו םהילע הלע-אל רשא םתרסאו לע הלגעב תורפה-תא םהינב םתבישהו התיבה םהירחאמ

6:8 - ו:ח
ןורא-תא םתחקלו ותא םתתנו הוהי ילכ תאו הלגעה-לא ול םתבשה רשא בהזה זגראב ומישת םשא ותא םתחלשו ודצמ ךלהו

6:9 - ו:ט
ךרד-םא םתיארו תיב הלעי ולובג ונל השע אוה שמש הלודגה הערה-תא אל-םאו תאזה ודי אל יכ ונעדיו אוה הרקמ ונב העגנ ונל היה

6:10 - ו:י
ןכ םישנאה ושעיו תורפ יתש וחקיו םורסאיו תולע םהינב-תאו הלגעב תיבב ולכ

6:11 - ו:יא
ןורא-תא ומשיו תאו הלגעה-לא הוהי ירבכע תאו זגראה ימלצ תאו בהזה םהירחט

6:12 - ו:יב
ךרדב תורפה הנרשיו שמש תיב ךרד-לע וכלה תחא הלסמב ורס -אלו ועגו ךלה ינרסו לואמשו ןימי םיכלה םיתשלפ לובג-דע םהירחא שמש תיב

6:13 - ו:יג
םירצק שמש תיבו קמעב םיטח-ריצק םהיניע-תא ואשיו ןוראה-תא ואריו תוארל וחמשיו

6:14 - ו:יד
הדש-לא האב הלגעהו ישמשה-תיב עשוהי ןבא םשו םש דמעתו ועקביו הלודג הלגעה יצע-תא ולעה תורפה-תאו הוהיל הלע

6:15 - ו:טו
ודירוה םיולהו הוהי ןורא-תא ותא-רשא זגראה-תאו בהז-ילכ וב-רשא ןבאה-לא ומשיו ישנאו הלודגה תולע ולעה שמש-תיב םויב םיחבז וחבזיו הוהיל אוהה

6:16 - ו:טז
םיתשלפ-ינרס השמחו ןורקע ובשיו ואר אוהה םויב

6:17 - ו:יז
בהזה ירחט הלאו םיתשלפ ובישה רשא דודשאל הוהיל םשא דחא הזעל דחא תגל דחא ןולקשאל דחא ןורקעל דחא

6:18 - ו:יח
רפסמ בהזה ירבכעו םיתשלפ ירע-לכ ריעמ םינרסה תשמחל רפכ דעו רצבמ לבא דעו יזרפה וחינה רשא הלודגה הוהי ןורא תא הילע הדשב הזה םויה דע ישמשה-תיב עשוהי

6:19 - ו:יט
שמש-תיב ישנאב ךיו הוהי ןוראב ואר יכ שיא םיעבש םעב ךיו שיא ףלא םישמח םעה ולבאתיו םעב הוהי הכה-יכ הלודג הכמ

6:20 - ו:כ
ישנא ורמאיו לכוי ימ שמש-תיב הוהי ינפל דמעל הזה שודקה םיהלאה הלעי ימ-לאו ונילעמ

6:21 - ו:כא
םיכאלמ וחלשיו יבשוי-לא רמאל םירעי-תירק םיתשלפ ובשה ודר הוהי ןורא-תא םכילא ותא ולעה

7:1 - ז:א
תירק ישנא ואביו ולעיו םירעי הוהי ןורא-תא תיב-לא ותא ואביו העבגב בדניבא ונב רזעלא-תאו ןורא-תא רמשל ושדק הוהי

7:2 - ז:ב
תבש םוימ יהיו םירעי תירקב ןוראה ויהיו םימיה ובריו והניו הנש םירשע ירחא לארשי תיב-לכ הוהי

7:3 - ז:ג
לאומש רמאיו לארשי תיב-לכ-לא םכבבל-לכב-םא רמאל הוהי -לא םיבש םתא יהלא-תא וריסה םככותמ רכנה וניכהו תורתשעהו הוהי-לא םכבבל לציו ודבל והדבעו םיתשלפ דימ םכתא

7:4 - ז:ד
לארשי ינב וריסיו םילעבה-תא ודבעיו תרתשעה-תאו ודבל הוהי-תא

7:5 - ז:ה
וצבק לאומש רמאיו לארשי-לכ-תא ללפתאו התפצמה הוהי-לא םכדעב

7:6 - ז:ו
התפצמה וצבקיו וכפשיו םימ-ובאשיו ומוציו הוהי ינפל ורמאיו אוהה םויב הוהיל ונאטח םש לאומש טפשיו לארשי ינב-תא הפצמב

7:7 - ז:ז
םיתשלפ ועמשיו וצבקתה-יכ התפצמה לארשי-ינב םיתשלפ-ינרס ולעיו ועמשיו לארשי -לא ואריו לארשי ינב םיתשלפ ינפמ

7:8 - ז:ח
לארשי-ינב ורמאיו שרחת-לא לאומש-לא הוהי-לא קעזמ ונממ דימ ונעשיו וניהלא םיתשלפ

7:9 - ז:ט
הלט לאומש חקיו הלעיו דחא בלח הוהיל לילכ הלוע -לא לאומש קעזיו לארשי דעב הוהי הוהי והנעיו

7:10 - ז:י
הלעמ לאומש יהיו םיתשלפו הלועה המחלמל ושגנ הוהי םעריו לארשיב םויב לודג-לוקב םיתשלפ-לע אוהה ינפל ופגניו םמהיו לארשי

7:11 - ז:יא
לארשי ישנא ואציו ופדריו הפצמה-ןמ םוכיו םיתשלפ-תא רכ תיבל תחתמ-דע

7:12 - ז:יב
ןבא לאומש חקיו םשיו תחא ןיבו הפצמה-ןיב המש-תא ארקיו ןשה רמאיו רזעה ןבא ונרזע הנה-דע הוהי

7:13 - ז:יג
םיתשלפה וענכיו אובל דוע ופסי-אלו יהתו לארשי לובגב םיתשלפב הוהי-די לאומש ימי לכ

7:14 - ז:יד
רשא םירעה הנבשתו תאמ םיתשלפ-וחקל לארשיל לארשי תג-דעו ןורקעמ ליצה ןלובג-תאו םיתשלפ דימ לארשי ןיב םולש יהיו ירמאה ןיבו לארשי

7:15 - ז:טו
לאומש טפשיו ימי לכ לארשי-תא וייח

7:16 - ז:טז
הנשב הנש ידמ ךלהו לא-תיב בבסו הפצמהו לגלגהו תא לארשי-תא טפשו הלאה תומוקמה-לכ

7:17 - ז:יז
התמרה ותבשתו םשו ותיב םש-יכ לארשי-תא טפש חבזמ םש-ןביו הוהיל

8:1 - ח:א
ןקז רשאכ יהיו םשיו לאומש םיטפש וינב-תא לארשיל

8:2 - ח:ב
רוכבה ונב-םש יהיו והנשמ םשו לאוי ראבב םיטפש היבא עבש

8:3 - ח:ג
וינב וכלה-אלו ירחא וטיו וכרדב דחש-וחקיו עצבה טפשמ וטיו

8:4 - ח:ד
ינקז לכ וצבקתיו ואביו לארשי התמרה לאומש-לא

8:5 - ח:ה
הנה וילא ורמאיו אל ךינבו תנקז התא התע ךיכרדב וכלה ךלמ ונל-המיש םיוגה-לככ ונטפשל

8:6 - ח:ו
יניעב רבדה עריו ורמא רשאכ לאומש ךלמ ונל-הנת ללפתיו ונטפשל הוהי-לא לאומש

8:7 - ח:ז
הוהי רמאיו לוקב עמש לאומש-לא ורמאי-רשא לכל םעה ךתא אל יכ ךילא וסאמ יתא-יכ וסאמ םהילע ךלממ

8:8 - ח:ח
םישעמה-לככ םוימ ושע-רשא םירצממ םתא יתלעה הזה םויה-דעו ודבעיו ינבזעיו ןכ םירחא םיהלא ךל-םג םישע המה

8:9 - ח:ט
ךא םלוקב עמש התעו םהב דיעת דעה-יכ טפשמ םהל תדגהו ךלמי רשא ךלמה םהילע

8:10 - ח:י
תא לאומש רמאיו הוהי ירבד-לכ םילאשה םעה-לא ךלמ ותאמ

8:11 - ח:יא
היהי הז רמאיו רשא ךלמה טפשמ םכילע ךלמי םשו חקי םכינב-תא ותבכרמב ול ינפל וצרו וישרפבו ותבכרמ

8:12 - ח:יב
ירש ול םושלו םישמח ירשו םיפלא רצקלו ושירח שרחלו תושעלו וריצק ילכו ותמחלמ-ילכ ובכר

8:13 - ח:יג
חקי םכיתונב-תאו תוחבטלו תוחקרל תופאלו

8:14 - ח:יד
םכיתודש-תאו םכימרכ-תאו םיבוטה םכיתיזו וידבעל ןתנו חקי

8:15 - ח:טו
םכימרכו םכיערזו ויסירסל ןתנו רשעי וידבעלו

8:16 - ח:טז
םכידבע-תאו םכיתוחפש-תאו םכירוחב-תאו םיבוטה חקי םכירומח-תאו ותכאלמל השעו

8:17 - ח:יז
םתאו רשעי םכנאצ םידבעל ול-ויהת

8:18 - ח:יח
אוהה םויב םתקעזו רשא םככלמ ינפלמ םכל םתרחב הוהי הנעי-אלו אוהה םויב םכתא

8:19 - ח:יט
עמשל םעה ונאמיו ורמאיו לאומש לוקב היהי ךלמ-םא יכ אל ונילע

8:20 - ח:כ
ונחנא-םג ונייהו ונטפשו םיוגה-לככ ונינפל אציו ונכלמ -תא םחלנו ונתמחלמ

8:21 - ח:כא
תא לאומש עמשיו םעה ירבד-לכ ינזאב םרבדיו הוהי

8:22 - ח:כב
הוהי רמאיו עמש לאומש-לא םהל תכלמהו םלוקב לאומש רמאיו ךלמ לארשי ישנא -לא וריעל שיא וכל

9:1 - ט:א
ןימי-ןבמ שיא-יהיו לאיבא-ןב שיק ומשו תרוכב-ןב רורצ-ןב שיא-ןב חיפא-ןב ליח רובג ינימי

9:2 - ט:ב
ומשו ןב היה-ולו בוטו רוחב לואש ינבמ שיא ןיאו ונממ בוט לארשי הבג הלעמו ומכשמ םעה-לכמ

9:3 - ט:ג
תונתאה הנדבאתו לואש יבא שיקל לואש-לא שיק רמאיו ךתא אנ-חק ונב םירענהמ דחא-תא שקב ךל םוקו תנתאה-תא

9:4 - ט:ד
םירפא-רהב רבעיו השלש-ץראב רבעיו ורבעיו ואצמ אלו ןיאו םילעש-ץראב ינימי-ץראב רבעיו ואצמ אלו

9:5 - ט:ה
ףוצ ץראב ואב המה ורענל רמא לואשו הכל ומע-רשא לדחי-ןפ הבושנו תונתאה-ןמ יבא ונל גאדו

9:6 - ט:ו
אנ-הנה ול רמאיו ריעב םיהלא-שיא דבכנ שיאהו תאזה אוב רבדי-רשא לכ םש הכלנ התע אובי ונל דיגי ילוא ונכרד-תא הילע ונכלה-רשא

9:7 - ט:ז
ורענל לואש רמאיו איבנ-המו ךלנ הנהו לזא םחלה יכ שיאל הרושתו ונילכמ שיאל איבהל-ןיא ונתא המ םיהלאה

9:8 - ט:ח
תונעל רענה ףסיו הנה רמאיו לואש-תא לקש עבר ידיב אצמנ שיאל יתתנו ףסכ ונל דיגהו םיהלאה ונכרד-תא

9:9 - ט:ט
לארשיב םינפל ותכלב שיאה רמא-הכ וכל םיהלא שורדל יכ הארה-דע הכלנו ארקי םויה איבנל הארה םינפל

9:10 - ט:י
ורענל לואש רמאיו הכלנ הכל ךרבד בוט ריעה-לא וכליו שיא םש-רשא םיהלאה

9:11 - ט:יא
הלעמב םילע המה ואצמ המהו ריעה באשל תואצי תורענ ןהל ורמאיו םימ הארה הזב שיה

9:12 - ט:יב
םתוא הנינעתו הנה שי הנרמאתו יכ התע רהמ ךינפל יכ ריעל אב םויה םעל םויה חבז המבב

9:13 - ט:יג
ןכ ריעה םכאבכ םרטב ותא ןואצמת לכאל התמבה הלעי םעה לכאי-אל יכ אוה-יכ ואב-דע ןכ-ירחא חבזה ךרבי התעו םיארקה ולכאי םויהכ ותא-יכ ולע ותא ןואצמת

9:14 - ט:יד
המה ריעה ולעיו ריעה ךותב םיאב אצי לאומש הנהו תולעל םתארקל המבה

9:15 - ט:טו
ןזא-תא הלג הוהיו דחא םוי לאומש לואש-אוב ינפל רמאל

9:16 - ט:טז
ךילא חלשא רחמ תעכ ןמינב ץראמ שיא דיגנל ותחשמו לארשי ימע-לע דימ ימע-תא עישוהו יתיאר יכ םיתשלפ האב יכ ימע-תא ילא ותקעצ

9:17 - ט:יז
האר לאומשו הוהיו לואש-תא רשא שיאה הנה והנע הז ךילא יתרמא ימעב רצעי

9:18 - ט:יח
לואש שגיו ךותב לאומש-תא רמאיו רעשה הז-יא יל אנ-הדיגה הארה תיב

9:19 - ט:יט
לאומש ןעיו רמאיו לואש-תא הלע הארה יכנא םתלכאו המבה ינפל ךיתחלשו םויה ימע רשא לכו רקבב ךל דיגא ךבבלב

9:20 - ט:כ
ךל תודבאה תונתאלו םימיה תשלש םויה םהל ךבל-תא םשת-לא ימלו ואצמנ יכ לארשי תדמח-לכ תיב לכלו ךל אולה ךיבא

9:21 - ט:כא
רמאיו לואש ןעיו ינימי-ןב אולה יטבש ינטקמ יכנא יתחפשמו לארשי תוחפשמ-לכמ הרעצה המלו ןמינב יטבש רבדכ ילא תרבד הזה

9:22 - ט:כב
לאומש חקיו ורענ-תאו לואש-תא ןתיו התכשל םאיביו שארב םוקמ םהל המהו םיאורקה שיא םישלשכ

9:23 - ט:כג
חבטל לאומש רמאיו רשא הנמה-תא הנת יתרמא רשא ךל יתתנ ךמע התא םיש ךילא

9:24 - ט:כד
קושה-תא חבטה םריו ינפל םשיו הילעהו הנה רמאיו לואש ךינפל -םיש ראשנה דעומל יכ לכא םעה רמאל ךל-רומש לואש לכאיו יתארק םויב לאומש-םע אוהה

9:25 - ט:כה
ריעה המבהמ ודריו לואש-םע רבדיו גגה-לע

9:26 - ט:כו
תולעכ יהיו ומכשיו לאומש ארקיו רחשה רמאל גגה לואש-לא םקיו ךחלשאו המוק םהינש ואציו לואש הצוחה לאומשו אוה

9:27 - ט:כז
הצקב םידרוי המה רמא לאומשו ריעה רענל רמא לואש-לא ונינפל רבעיו דמע התאו רבעיו ךעימשאו םויכ םיהלא רבד-תא

10:1 - י:א
ךפ-תא לאומש חקיו ושאר-לע קציו ןמשה אולה רמאיו והקשיו הוהי ךחשמ-יכ דיגנל ותלחנ-לע

10:2 - י:ב
ידמעמ םויה ךתכלב םישנא ינש תאצמו לובגב לחר תרבק-םע ורמאו חצלצב ןמינב תונתאה ואצמנ ךילא שקבל תכלה רשא -תא ךיבא שטנ הנהו גאדו תונתאה ירבד השעא המ רמאל םכל ינבל

10:3 - י:ג
האלהו םשמ תפלחו רובת ןולא-דע תאבו השלש םש ךואצמו םילע םישנא לא-תיב םיהלאה-לא השלש אשנ דחא אשנ דחאו םיידג םחל תורככ תשלש ןיי-לבנ אשנ דחאו

10:4 - י:ד
םולשל ךל ולאשו םחל-יתש ךל ונתנו םדימ תחקלו

10:5 - י:ה
תעבג אובת ןכ רחא םש-רשא םיהלאה יהיו םיתשלפ יבצנ ריעה םש ךאבכ םיאיבנ לבח תעגפו המבהמ םידרי ףתו לבנ םהינפלו המהו רונכו לילחו םיאבנתמ

10:6 - י:ו
חור ךילע החלצו םמע תיבנתהו הוהי רחא שיאל תכפהנו

10:7 - י:ז
הניאבת יכ היהו השע ךל הלאה תותאה ךדי אצמת רשא ךל ךמע םיהלאה יכ

10:8 - י:ח
לגלגה ינפל תדריו דרי יכנא הנהו תולע תולעהל ךילא םימלש יחבז חבזל לחות םימי תעבש ךילא יאוב-דע רשא תא ךל יתעדוהו השעת

10:9 - י:ט
ומכש ותנפהכ היהו לאומש םעמ תכלל בל םיהלא ול-ךפהיו ואביו רחא הלאה תותאה-לכ אוהה םויב

10:10 - י:י
התעבגה םש ואביו םיאבנ-לבח הנהו וילע חלצתו ותארקל אבנתיו םיהלא חור םכותב

10:11 - י:יא
ועדוי-לכ יהיו םושלש לומתאמ הנהו ואריו אבנ םיאבנ-םע שיא םעה רמאיו היה הז-המ והער-לא לואש םגה שיק-ןבל םיאיבנב

10:12 - י:יב
םשמ שיא ןעיו םהיבא ימו רמאיו לשמל התיה ןכ-לע םיאבנב לואש םגה

10:13 - י:יג
אביו תובנתהמ לכיו המבה

10:14 - י:יד
לואש דוד רמאיו ןא ורענ-לאו וילא שקבל רמאיו םתכלה הארנו תונתאה-תא אובנו ןיא-יכ לאומש-לא

10:15 - י:טו
לואש דוד רמאיו יל אנ-הדיגה לאומש םכל רמא-המ

10:16 - י:טז
לואש רמאיו דיגה דגה ודוד-לא ואצמנ יכ ונל רבד-תאו תונתאה ול דיגה-אל הכולמה לאומש רמא רשא

10:17 - י:יז
לאומש קעציו הוהי-לא םעה-תא הפצמה

10:18 - י:יח
ינב-לא רמאיו הוהי רמא-הכ לארשי יכנא לארשי יהלא לארשי -תא יתילעה םכתא ליצאו םירצממ דימו םירצמ דימ םיצחלה תוכלממה-לכ םכתא

10:19 - י:יט
םתסאמ םויה םתאו אוה-רשא םכיהלא-תא םכל עישומ םכיתוער-לכמ ול ורמאתו םכיתרצו ונילע םישת ךלמ-יכ ינפל ובציתה התעו םכיטבשל הוהי םכיפלאלו

10:20 - י:כ
תא לאומש ברקיו לארשי יטבש-לכ ןמינב טבש דכליו

10:21 - י:כא
טבש-תא ברקיו ותחפשמל ןמינב ירטמה תחפשמ דכלתו -ןב לואש דכליו אלו והשקביו שיק אצמנ

10:22 - י:כב
הוהיב דוע-ולאשיו שיא םלה דוע אבה הוהי רמאיו -לא אבחנ אוה-הנה םילכה

10:23 - י:כג
םשמ והחקיו וצריו םעה ךותב בציתיו םעה-לכמ הבגיו הלעמו ומכשמ

10:24 - י:כד
לאומש רמאיו םתיארה םעה-לכ-לא הוהי וב-רחב רשא -לכב והמכ ןיא יכ םעה-לכ ועריו םעה ךלמה יחי ורמאיו

10:25 - י:כה
לאומש רבדיו טפשמ תא םעה-לא רפסב בתכיו הכלמה הוהי ינפל חניו לאומש חלשיו שיא םעה-לכ-תא ותיבל

10:26 - י:כו
ךלה לואש-םגו וכליו התעבג ותיבל עגנ-רשא ליחה ומע םבלב םיהלא

10:27 - י:כז
ורמא לעילב ינבו הז ונעשי-המ ואיבה-אלו והזביו יהיו החנמ ול שירחמכ

11:1 - יא:א
ינומעה שחנ לעיו דעלג שבי-לע ןחיו ישנא-לכ ורמאיו שחנ-לא שיבי תירב ונל-תרכ ךדבענו

11:2 - יא:ב
שחנ םהילא רמאיו תרכא תאזב ינומעה םכל רוקנב םכל ןימי ןיע-לכ הפרח היתמשו לארשי-לכ-לע

11:3 - יא:ג
ינקז וילא ורמאיו תעבש ונל ףרה שיבי החלשנו םימי לובג לכב םיכאלמ ןיא-םאו לארשי ונאציו ונתא עישומ ךילא

11:4 - יא:ד
םיכאלמה ואביו ורבדיו לואש תעבג םעה ינזאב םירבדה םעה-לכ ואשיו וכביו םלוק-תא

11:5 - יא:ה
ירחא אב לואש הנהו הדשה-ןמ רקבה םעל-המ לואש רמאיו ול-ורפסיו וכבי יכ ישנא ירבד-תא שיבי

11:6 - יא:ו
םיהלא-חור חלצתו ועמשב לואש-לע הלאה םירבדה-תא דאמ ופא רחיו

11:7 - יא:ז
רקב דמצ חקיו חלשיו והחתניו לארשי לובג-לכב רמאל םיכאלמה דיב אצי ונניא רשא רחאו לואש ירחא השעי הכ לאומש לפיו ורקבל םעה-לע הוהי-דחפ דחא שיאכ ואציו

11:8 - יא:ח
ויהיו קזבב םדקפיו שלש לארשי-ינב שיאו ףלא תואמ ףלא םישלש הדוהי

11:9 - יא:ט
םיכאלמל ורמאיו ןורמאת הכ םיאבה דעלג שיבי שיאל םכל-היהת רחמ שמשה םחב העושת םיכאלמה ואביו שיבי ישנאל ודיגיו וחמשיו

11:10 - יא:י
שיבי ישנא ורמאיו םכילא אצנ רחמ ונל םתישעו םכיניעב בוטה-לככ

11:11 - יא:יא
םשיו תרחממ יהיו השלש םעה-תא לואש ואביו םישאר תרמשאב הנחמה-ךותב ןומע-תא וכיו רקבה יהיו םויה םח-דע אלו וצפיו םיראשנה םינש םב-וראשנ דחי

11:12 - יא:יב
םעה רמאיו רמאה ימ לאומש-לא ונילע ךלמי לואש םישנאה ונת םתימנו

11:13 - יא:יג
לואש רמאיו םויב שיא תמוי-אל םויה יכ הזה העושת הוהי-השע לארשיב

11:14 - יא:יד
לאומש רמאיו הכלנו וכל םעה-לא םש שדחנו לגלגה הכולמה

11:15 - יא:טו
םעה-לכ וכליו םש וכלמיו לגלגה הוהי ינפל לואש-תא םש -וחבזיו לגלגב ינפל םימלש םיחבז םש חמשיו הוהי ישנא-לכו לואש דאמ-דע לארשי

12:1 - יב:א
לאומש רמאיו הנה לארשי-לכ-לא לכל םכלקב יתעמש יל םתרמא-רשא ךלמ םכילע ךילמאו

12:2 - יב:ב
ךלמה הנה התעו ינאו םכינפל ךלהתמ ינבו יתבשו יתנקז ינאו םכתא םנה םכינפל יתכלהתה םויה-דע ירענמ הזה

12:3 - יב:ג
דגנ יב ונע יננה וחישמ דגנו הוהי יתחקל ימ רוש-תא יתחקל ימ רומחו יתקשע ימ-תאו יתוצר ימ-תא רפכ יתחקל ימ-דימו וב יניע םילעאו םכל בישאו

12:4 - יב:ד
ונתקשע אל ורמאיו ונתוצר אלו שיא-דימ תחקל-אלו המואמ

12:5 - יב:ה
דע םהילא רמאיו דעו םכב הוהי יכ הזה םויה וחישמ ידיב םתאצמ אל דע רמאיו המואמ

12:6 - יב:ו
לאומש רמאיו רשא הוהי םעה-לא השמ-תא השע רשאו ןרהא-תאו םכיתבא -תא הלעה םירצמ ץראמ

12:7 - יב:ז
ובציתה התעו ינפל םכתא הטפשאו תוקדצ-לכ תא הוהי םכתא השע-רשא הוהי םכיתובא-תאו

12:8 - יב:ח
בקעי אב-רשאכ וקעזיו םירצמ הוהי-לא םכיתובא השמ-תא הוהי חלשיו ואיצויו ןרהא-תאו םירצממ םכיתבא-תא הזה םוקמב םובשיו

12:9 - יב:ט
הוהי-תא וחכשיו םתא רכמיו םהיהלא אבצ-רש ארסיס דיב םיתשלפ -דיבו רוצח באומ ךלמ דיבו םב ומחליו

12:10 - יב:י
הוהי-לא וקעזיו יכ ונאטח רמאיו הוהי-תא ונבזע םילעבה-תא דבענו התעו תורתשעה-תאו וניביא דימ ונליצה ךדבענו

12:11 - יב:יא
הוהי חלשיו ןדב-תאו לעברי-תא חתפי-תאו לציו לאומש-תאו םכיביא דימ םכתא חטב ובשתו ביבסמ

12:12 - יב:יב
ךלמ שחנ-יכ וארתו םכילע אב ןומע-ינב אל יל ורמאתו ונילע ךלמי ךלמ-יכ םכיהלא הוהיו םככלמ

12:13 - יב:יג
רשא ךלמה הנה התעו םתלאש רשא םתרחב הוהי ןתנ הנהו ךלמ םכילע

12:14 - יב:יד
הוהי-תא וארית-םא םתעמשו ותא םתדבעו ורמת אלו ולקב םתיהו הוהי יפ-תא ךלמה-םגו םתא-םג רחא םכילע ךלמ רשא םכיהלא הוהי

12:15 - יב:טו
לוקב ועמשת אל-םאו יפ-תא םתירמו הוהי התיהו הוהי םכב הוהי-די םכיתבאבו

12:16 - יב:טז
ובציתה התע-םג רבדה-תא וארו רשא הזה לודגה םכיניעל השע הוהי

12:17 - יב:יז
םיטח-ריצק אולה הוהי-לא ארקא םויה רטמו תולק ןתיו -יכ וארו ועדו רשא הבר םכתער הוהי יניעב םתישע ךלמ םכל לואשל

12:18 - יב:יח
לאומש ארקיו הוהי ןתיו הוהי-לא םויב רטמו תלק -לכ ארייו אוהה הוהי-תא דאמ םעה לאומש-תאו

12:19 - יב:יט
םעה-לכ ורמאיו ללפתה לאומש-לא הוהי-לא ךידבע-דעב תומנ -לאו ךיהלא ונפסי-יכ הער וניתאטח-לכ-לע ךלמ ונל לאשל

12:20 - יב:כ
לאומש רמאיו וארית-לא םעה-לא תא םתישע םתא ךא תאזה הערה-לכ ירחאמ ורוסת -לא םתדבעו הוהי הוהי-תא םכבבל-לכב

12:21 - יב:כא
ירחא יכ ורוסת אלו רשא והתה אלו וליעוי-אל המה והת-יכ וליצי

12:22 - יב:כב
הוהי שטי-אל יכ ומש רובעב ומע-תא ליאוה יכ לודגה םכתא תושעל הוהי םעל ול

12:23 - יב:כג
יל הלילח יכנא םג לדחמ הוהיל אטחמ םכדעב ללפתהל ךרדב םכתא יתירוהו הרשיהו הבוטה

12:24 - יב:כד
הוהי-תא וארי ךא תמאב ותא םתדבעו ואר יכ םכבבל-לכב םכמע לדגה-רשא תא

12:25 - יב:כה
וערת ערה-םאו םככלמ-םג םתא-םג ופסת

13:1 - יג:א
וכלמב לואש הנש-ןב ךלמ םינש יתשו לארשי-לע

13:2 - יג:ב
לואש ול-רחביו לארשימ םיפלא תשלש לואש-םע ויהיו רהבו שמכמב םיפלא ויה ףלאו לא-תיב תעבגב ןתנוי-םע םעה רתיו ןימינב וילהאל שיא חלש

13:3 - יג:ג
ביצנ תא ןתנוי ךיו עבגב רשא םיתשלפ םיתשלפ ועמשיו רפושב עקת לואשו רמאל ץראה-לכב םירבעה ועמשי

13:4 - יג:ד
ועמש לארשי-לכו לואש הכה רמאל םיתשלפ ביצנ-תא לארשי שאבנ-םגו וקעציו םיתשלפב לואש ירחא םעה לגלגה

13:5 - יג:ה
ופסאנ םיתשלפו לארשי-םע םחלהל בכר ףלא םישלש םישרפ םיפלא תששו רשא לוחכ םעו ברל םיה-תפש-לע שמכמב ונחיו ולעיו ןוא תיב תמדק

13:6 - יג:ו
יכ ואר לארשי שיאו םעה שגנ יכ ול-רצ םעה ואבחתיו םיחוחבו תורעמב םיחרצבו םיעלסבו תורבבו

13:7 - יג:ז
ורבע םירבעו דג ץרא ןדריה-תא ונדוע לואשו דעלגו םעה-לכו לגלגב וירחא ודרח

13:8 - יג:ח
םימי תעבש לחייו לאומש רשא דעומל לאומש אב-אלו םעה ץפיו לגלגה וילעמ

13:9 - יג:ט
ושגה לואש רמאיו םימלשהו הלעה ילא הלעה לעיו

13:10 - יג:י
תולעהל ותלככ יהיו לאומש הנהו הלעה לואש אציו אב וכרבל ותארקל

13:11 - יג:יא
המ לאומש רמאיו לואש רמאיו תישע ץפנ-יכ יתיאר-יכ התאו ילעמ םעה דעומל תאב-אל םיתשלפו םימיה שמכמ םיפסאנ

13:12 - יג:יב
ודרי התע רמאו לגלגה ילא םיתשלפ אל הוהי ינפו קפאתאו יתילח הלעה הלעאו

13:13 - יג:יג
לאומש רמאיו אל תלכסנ לואש-לא הוהי תוצמ-תא תרמש יכ ךוצ רשא ךיהלא הוהי ןיכה התע ךתכלממ-תא םלוע-דע לארשי-לא

13:14 - יג:יד
ךתכלממ התעו הוהי שקב םוקת-אל ובבלכ שיא ול דיגנל הוהי והוציו תרמש אל יכ ומע-לע הוהי ךוצ-רשא תא

13:15 - יג:טו
לעיו לאומש םקיו תעבג לגלגה-ןמ לואש דקפיו ןמינב םיאצמנה םעה-תא שיא תואמ ששכ ומע

13:16 - יג:טז
ונב ןתנויו לואשו םמע אצמנה םעהו ןמינב עבגב םיבשי ונח םיתשלפו שמכמב

13:17 - יג:יז
הנחממ תיחשמה אציו םישאר השלש םיתשלפ הנפי דחא שארה הרפע ךרד-לא לעוש ץרא-לא

13:18 - יג:יח
הנפי דחא שארהו ןורח תיב ךרד הנפי דחא שארהו ףקשנה לובגה ךרד םיעבצה יג-לע הרבדמה

13:19 - יג:יט
לכב אצמי אל שרחו רמא-יכ לארשי ץרא ושעי ןפ םיתשלפ וא ברח םירבעה תינח

13:20 - יג:כ
לארשי-לכ ודריו שיא שוטלל םיתשלפה ותא-תאו ותשרחמ-תא תאו ומדרק-תאו ותשרחמ

13:21 - יג:כא
םיפ הריצפה התיהו םיתאלו תשרחמל ןושלק שלשלו ביצהלו םימדרקהלו ןברדה

13:22 - יג:כב
תמחלמ םויב היהו ברח אצמנ אלו םעה-לכ דיב תינחו לואש-תא רשא אצמתו ןתנוי-תאו ןתנוילו לואשל ונב

13:23 - יג:כג
םיתשלפ בצמ אציו שמכמ רבעמ-לא

14:1 - יד:א
רמאיו םויה יהיו לואש-ןב ןתנוי וילכ אשנ רענה-לא -לא הרבענו הכל רשא םיתשלפ בצמ ויבאלו זלה רבעמ דיגה אל

14:2 - יד:ב
הצקב בשוי לואשו ןומרה תחת העבגה םעהו ןורגמב רשא תואמ ששכ ומע רשא שיא

14:3 - יד:ג
בוטחא-ןב היחאו דובכיא יחא ילע-ןב סחניפ-ןב אשנ ולשב הוהי ןהכ עדי אל םעהו דופא ןתנוי ךלה יכ

14:4 - יד:ד
רשא תורבעמה ןיבו רבעל ןתנוי שקב םיתשלפ בצמ-לע הזמ רבעהמ עלסה-ןש רבעהמ עלסה-ןשו ץצוב דחאה םשו הזמ הנס דחאה םשו

14:5 - יד:ה
קוצמ דחאה ןשה שמכמ לומ ןופצמ לומ בגנמ דחאהו עבג

14:6 - יד:ו
ןתנוהי רמאיו וילכ אשנ רענה-לא בצמ-לא הרבענו הכל ילוא הלאה םילרעה יכ ונל הוהי השעי רוצעמ הוהיל ןיא וא ברב עישוהל טעמב

14:7 - יד:ז
וילכ אשנ ול רמאיו ךבבלב רשא-לכ השע ךמע יננה ךל הטנ ךבבלכ

14:8 - יד:ח
הנה ןתנוהי רמאיו םירבע ונחנא ונילגנו םישנאה-לא םהילא

14:9 - יד:ט
ונילא ורמאי הכ-םא ונעיגה-דע ומד ונדמעו םכילא הלענ אלו וניתחת םהילא

14:10 - יד:י
ולע ורמאי הכ-םאו ונילעו ונילע הוהי םנתנ-יכ ונל-הזו ונדיב תואה

14:11 - יד:יא
םהינש ולגיו םיתשלפ בצמ-לא הנה םיתשלפ ורמאיו -ןמ םיאצי םירבע רשא םירחה םש-ואבחתה

14:12 - יד:יב
הבצמה ישנא ונעיו אשנ-תאו ןתנוי-תא ולע ורמאיו וילכ העידונו ונילא רמאיו רבד םכתא וילכ אשנ-לא ןתנוי םנתנ-יכ ירחא הלע לארשי דיב הוהי

14:13 - יד:יג
ןתנוי לעיו וילגר-לעו וידי-לע וירחא וילכ אשנו ןתנוי ינפל ולפיו תתוממ וילכ אשנו וירחא

14:14 - יד:יד
הנשארה הכמה יהתו ןתנוי הכה רשא םירשעכ וילכ אשנו הנעמ יצחבכ שיא הדש דמצ

14:15 - יד:טו
הנחמב הדרח יהתו םעה-לכבו הדשב ודרח תיחשמהו בצמה ץראה זגרתו המה-םג םיהלא תדרחל יהתו

14:16 - יד:טז
לואשל םיפצה ואריו הנהו ןמינב תעבגב ךליו גומנ ןומהה םלהו

14:17 - יד:יז
םעל לואש רמאיו אנ-ודקפ ותא רשא ונמעמ ךלה ימ וארו ןיא הנהו ודקפיו וילכ אשנו ןתנוי

14:18 - יד:יח
היחאל לואש רמאיו םיהלאה ןורא השיגה ןורא היה-יכ אוהה םויב םיהלאה לארשי ינבו

14:19 - יד:יט
לואש רבד דע יהיו ןומההו ןהכה-לא םיתשלפ הנחמב רשא ברו ךולה ךליו לואש רמאיו ךדי ףסא ןהכה-לא

14:20 - יד:כ
לואש קעזיו ותא רשא םעה-לכו המחלמה-דע ואביו שיא ברח התיה הנהו הלודג המוהמ והערב דאמ

14:21 - יד:כא
ויה םירבעהו לומתאכ םיתשלפל םמע ולע רשא םושלש -םגו ביבס הנחמב תויהל המה רשא לארשי-םע ןתנויו לואש-םע

14:22 - יד:כב
לארשי שיא לכו םיאבחתמה ועמש םירפא-רהב םיתשלפ וסנ-יכ המה-םג וקבדיו המחלמב םהירחא

14:23 - יד:כג
םויב הוהי עשויו לארשי-תא אוהה הרבע המחלמהו ןוא תיב-תא

14:24 - יד:כד
שגנ לארשי-שיאו לאיו אוהה םויב רמאל םעה-תא לואש -רשא שיאה רורא ברעה-דע םחל לכאי אלו יביאמ יתמקנו םחל םעה-לכ םעט

14:25 - יד:כה
רעיב ואב ץראה-לכו ינפ-לע שבד יהיו הדשה

14:26 - יד:כו
רעיה-לא םעה אביו שבד ךלה הנהו ודי גישמ-ןיאו םעה ארי-יכ ויפ-לא העבשה-תא

14:27 - יד:כז
עמש-אל ןתנויו ויבא עיבשהב חלשיו םעה-תא רשא הטמה הצק-תא התוא לבטיו ודיב בשיו שבדה תרעיב הנארתו ויפ-לא ודי ויניע

14:28 - יד:כח
םעהמ שיא ןעיו עיבשה עבשה רמאיו רמאל םעה-תא ךיבא שיאה רורא םויה םחל לכאי-רשא םעה ףעיו

14:29 - יד:כט
רכע ןתנוי רמאיו ץראה-תא יבא ורא-יכ אנ-ואר טעמ יתמעט יכ יניע הזה שבד

14:30 - יד:ל
לכא לכא אול יכ ףא ללשמ םעה םויה יכ אצמ רשא ויביא הכמ התבר-אל התע םיתשלפב

14:31 - יד:לא
אוהה םויב וכיו שמכממ םיתשלפב םעה ףעיו הנליא דאמ

14:32 - יד:לב
ללש-לא םעה שעיו רקבו ןאצ וחקיו רקב ינבו לכאיו הצרא-וטחשיו םדה-לע םעה

14:33 - יד:לג
רמאל לואשל ודיגיו םיאטח םעה הנה םדה-לע לכאל הוהיל םתדגב רמאיו ןבא םויה ילא-ולג הלודג

14:34 - יד:לד
וצפ לואש רמאיו םהל םתרמאו םעב שיא ילא ושיגה והיש שיאו ורוש םתלכאו הזב םתטחשו הוהיל ואטחת-אלו ושגיו םדה-לא לכאל ורוש שיא םעה-לכ הלילה ודיב םש-וטחשיו

14:35 - יד:לה
חבזמ לואש ןביו לחה ותא הוהיל הוהיל חבזמ תונבל

14:36 - יד:לו
הדרנ לואש רמאיו הליל םיתשלפ ירחא רוא-דע םהב הזבנו ראשנ -אלו רקבה ורמאיו שיא םהב ךיניעב בוטה-לכ ןהכה רמאיו השע -לא םלה הברקנ םיהלאה

14:37 - יד:לז
םיהלאב לואש לאשיו םיתשלפ ירחא דראה לארשי דיב םנתתה םויב והנע אלו אוהה

14:38 - יד:לח
ושג לואש רמאיו םעה תונפ לכ םלה המב וארו ועדו תאזה תאטחה התיה םויה

14:39 - יד:לט
עישומה הוהי-יח יכ יכ לארשי-תא ןתנויב ונשי-םא תומי תומ יכ ינב והנע ןיאו םעה-לכמ

14:40 - יד:מ
לארשי-לכ-לא רמאיו דחא רבעל ויהת םתא ינב ןתנויו ינאו דחא רבעל היהנ םעה ורמאיו בוטה לואש-לא השע ךיניעב

14:41 - יד:מא
לואש רמאיו יהלא הוהי-לא םימת הבה לארשי לואשו ןתנוי דכליו ואצי םעהו

14:42 - יד:מב
וליפה לואש רמאיו ןתנוי ןיבו יניב ןתנוי דכליו ינב

14:43 - יד:מג
לואש רמאיו יל הדיגה ןתנוי-לא ול-דגיו התישע המ םעט רמאיו ןתנוי הטמה הצקב יתמעט שבד טעמ ידיב-רשא תומא יננה

14:44 - יד:מד
לואש רמאיו הכו םיהלא השעי-הכ תומת תומ-יכ ףסוי ןתנוי

14:45 - יד:מה
לואש-לא םעה רמאיו רשא תומי ןתנויה הלודגה העושיה השע הלילח לארשיב תאזה לפי-םא הוהי-יח הצרא ושאר תרעשמ השע םיהלא-םע-יכ ודפיו הזה םויה ןתנוי-תא םעה תמ-אלו

14:46 - יד:מו
ירחאמ לואש לעיו םיתשלפו םיתשלפ םמוקמל וכלה

14:47 - יד:מז
הכולמה דכל לואשו םחליו לארשי-לע ויביא-לכב ביבס ןומע -ינבבו באומב יכלמבו םודאבו םיתשלפבו הבוצ הנפי-רשא לכבו עישרי

14:48 - יד:מח
ךיו ליח שעיו לציו קלמע-תא דימ לארשי-תא והסש

14:49 - יד:מט
לואש ינב ויהיו יושיו ןתנוי יתש םשו עוש-יכלמו הריכבה םש ויתנב הנטקה םשו ברמ לכימ

14:50 - יד:נ
לואש תשא םשו ץעמיחא-תב םעניחא רניבא ואבצ-רש םשו לואש דוד רנ-ןב

14:51 - יד:נא
רנו לואש-יבא שיקו רנבא-יבא לאיבא-ןב

14:52 - יד:נב
הקזח המחלמה יהתו ימי לכ םיתשלפ-לע לואש הארו לואש רובג שיא-לכ ליח-ןב-לכו וילא והפסאיו

15:1 - טו:א
לאומש רמאיו חלש יתא לואש-לא ךלמל ךחשמל הוהי לארשי-לע ומע-לע לוקל עמש התעו הוהי ירבד

15:2 - טו:ב
תואבצ הוהי רמא הכ השע-רשא תא יתדקפ לארשיל קלמע ךרדב ול םש-רשא םירצממ ותלעב

15:3 - טו:ג
התיכהו ךל התע םתמרחהו קלמע-תא אלו ול-רשא-לכ-תא התמהו וילע למחת ללעמ השא-דע שיאמ רושמ קנוי-דעו למגמ הש-דעו רומח-דעו

15:4 - טו:ד
םעה-תא לואש עמשיו םיאלטב םדקפיו ילגר ףלא םיתאמ -תא םיפלא תרשעו הדוהי שיא

15:5 - טו:ה
ריע-דע לואש אביו לחנב בריו קלמע

15:6 - טו:ו
לואש רמאיו ורס וכל יניקה-לא יקלמע ךותמ ודר התאו ומע ךפסא-ןפ דסח התישע לארשי ינב-לכ-םע םירצממ םתולעב ךותמ יניק רסיו קלמע

15:7 - טו:ז
קלמע-תא לואש ךיו רוש ךאוב הליוחמ םירצמ ינפ-לע רשא

15:8 - טו:ח
גגא-תא שפתיו יח קלמע-ךלמ םירחה םעה-לכ-תאו ברח-יפל

15:9 - טו:ט
םעהו לואש למחיו בטימ-לעו גגא-לע רקבהו ןאצה םירכה-לעו םינשמהו אלו בוטה-לכ-לעו םמירחה ובא הזבמנ הכאלמה-לכו ומירחה התא סמנו

15:10 - טו:י
הוהי-רבד יהיו רמאל לאומש-לא

15:11 - טו:יא
יתכלמה-יכ יתמחנ ךלמל לואש-תא ירחאמ בש-יכ םיקה אל ירבד-תאו קעזיו לאומשל רחיו הלילה-לכ הוהי-לא

15:12 - טו:יב
תארקל לאומש םכשיו דגיו רקבב לואש רמאל לאומשל הלמרכה לואש-אב די ול ביצמ הנהו דריו רבעיו בסיו לגלגה

15:13 - טו:יג
לאומש אביו ול רמאיו לואש-לא התא ךורב לואש -תא יתמיקה הוהיל הוהי רבד

15:14 - טו:יד
המו לאומש רמאיו הזה ןאצה-לוק רקבה לוקו ינזאב עמש יכנא רשא

15:15 - טו:טו
יקלמעמ לואש רמאיו למח רשא םואיבה ןאצה בטימ-לע םעה חבז ןעמל רקבהו ךיהלא הוהיל ונמרחה רתויה-תאו

15:16 - טו:טז
לאומש רמאיו ףרה לואש-לא רשא תא ךל הדיגאו ילא הוהי רבד ול ורמאיו הלילה רבד

15:17 - טו:יז
אולה לאומש רמאיו ךיניעב התא ןטק-םא לארשי יטבש שאר הוהי ךחשמיו התא לארשי-לע ךלמל

15:18 - טו:יח
ךרדב הוהי ךחלשיו התמרחהו ךל רמאיו קלמע-תא םיאטחה-תא דע וב תמחלנו םתא םתולכ

15:19 - טו:יט
לוקב תעמש-אל המלו ללשה-לא טעתו הוהי יניעב ערה שעתו הוהי

15:20 - טו:כ
לואש רמאיו רשא לאומש-לא הוהי לוקב יתעמש ךרדב ךלאו הוהי ינחלש-רשא ךלמ גגא-תא איבאו קלמע-תאו קלמע יתמרחה

15:21 - טו:כא
ללשהמ םעה חקיו תישאר רקבו ןאצ הוהיל חבזל םרחה לגלגב ךיהלא

15:22 - טו:כב
ץפחה לאומש רמאיו תולעב הוהיל לוקב עמשכ םיחבזו חבזמ עמש הנה הוהי בלחמ בישקהל בוט םיליא

15:23 - טו:כג
ירמ םסק-תאטח יכ רצפה םיפרתו ןואו רבד-תא תסאמ ןעי ךלממ ךסאמיו הוהי

15:24 - טו:כד
לואש רמאיו יתאטח לאומש-לא יתרבע-יכ הוהי-יפ-תא יכ ךירבד-תאו םעה-תא יתארי םלוקב עמשאו

15:25 - טו:כה
אנ אש התעו ימע בושו יתאטח-תא הוהיל הוחתשאו

15:26 - טו:כו
לאומש רמאיו בושא אל לואש-לא התסאמ יכ ךמע הוהי רבד-תא תויהמ הוהי ךסאמיו לארשי-לע ךלמ

15:27 - טו:כז
תכלל לאומש בסיו וליעמ-ףנכב קזחיו ערקיו

15:28 - טו:כח
לאומש וילא רמאיו הוהי ערק לארשי תוכלממ-תא הנתנו םויה ךילעמ ךממ בוטה ךערל

15:29 - טו:כט
אל לארשי חצנ םגו יכ םחני אלו רקשי םחנהל אוה םדא אל

15:30 - טו:ל
התע יתאטח רמאיו דגנ אנ ינדבכ דגנו ימע-ינקז ימע בושו לארשי הוהיל יתיוחתשהו ךיהלא

15:31 - טו:לא
ירחא לאומש בשיו לואש וחתשיו לואש הוהיל

15:32 - טו:לב
ושיגה לאומש רמאיו ךלמ גגא-תא ילא וילא ךליו קלמע רמאיו תנדעמ גגא רס ןכא גגא תומה-רמ

15:33 - טו:לג
רשאכ לאומש רמאיו ךברח םישנ הלכש ךמא םישנמ לכשת-ןכ לאומש ףסשיו הוהי ינפל גגא-תא לגלגב

15:34 - טו:לד
התמרה לאומש ךליו ותיב-לא הלע לואשו לואש תעבג

15:35 - טו:לה
לאומש ףסי-אלו לואש-תא תוארל ותומ םוי-דע לאומש לבאתה-יכ הוהיו לואש -לא ךילמה-יכ םחנ לארשי-לע לואש-תא

16:1 - טז:א
הוהי רמאיו יתמ-דע לאומש-לא לואש-לא לבאתמ התא ךלממ ויתסאמ ינאו ךנרק אלמ לארשי-לע ךחלשא ךלו ןמש ימחלה-תיב ישי-לא יל וינבב יתיאר-יכ ךלמ

16:2 - טז:ב
ךיא לאומש רמאיו לואש עמשו ךלא הוהי רמאיו ינגרהו ךדיב חקת רקב תלגע הוהיל חבזל תרמאו יתאב

16:3 - טז:ג
חבזב ישיל תארקו תא ךעידוא יכנאו יל תחשמו השעת-רשא ךילא רמא-רשא תא

16:4 - טז:ד
רשא תא לאומש שעיו תיב אביו הוהי רבד ינקז ודרחיו םחל רמאיו ותארקל ריעה ךאוב םלש

16:5 - טז:ה
חבזל םולש רמאיו ושדקתה יתאב הוהיל חבזב יתא םתאבו ישי-תא שדקיו ארקיו וינב-תאו חבזל םהל

16:6 - טז:ו
אריו םאובב יהיו ךא רמאיו באילא-תא וחישמ הוהי דגנ

16:7 - טז:ז
הוהי רמאיו טבת-לא לאומש-לא הבג-לאו והארמ-לא והיתסאמ יכ ותמוק הארי רשא אל יכ הארי םדאה יכ םדאה הארי הוהיו םיניעל בבלל

16:8 - טז:ח
ישי ארקיו והרבעיו בדניבא-לא רמאיו לאומש ינפל רחב-אל הזב-םג הוהי

16:9 - טז:ט
המש ישי רבעיו הזב-םג רמאיו הוהי רחב-אל

16:10 - טז:י
תעבש ישי רבעיו לאומש ינפל וינב לאומש רמאיו רחב-אל ישי-לא הלאב הוהי

16:11 - טז:יא
לאומש רמאיו ומתה ישי-לא דוע רמאיו םירענה הער הנהו ןטקה ראש לאומש רמאיו ןאצב ונחקו החלש ישי-לא ואב-דע בסנ-אל יכ הפ

16:12 - טז:יב
והאיביו חלשיו ינומדא אוהו בוטו םיניע הפי-םע הוהי רמאיו יאר הז-יכ והחשמ םוק אוה

16:13 - טז:יג
ןרק-תא לאומש חקיו ותא חשמיו ןמשה חלצתו ויחא ברקב דוד -לא הוהי-חור הלעמו אוהה םויהמ ךליו לאומש םקיו התמרה

16:14 - טז:יד
םעמ הרס הוהי חורו ותתעבו לואש הוהי תאמ הער-חור

16:15 - טז:טו
לואש-ידבע ורמאיו אנ-הנה וילא הער םיהלא-חור ךתעבמ

16:16 - טז:טז
וננדא אנ-רמאי ושקבי ךינפל ךידבע ןגנמ עדי שיא תויהב היהו רונכב םיהלא-חור ךילע ודיב ןגנו הער ךל בוטו

16:17 - טז:יז
לואש רמאיו אנ-ואר וידבע-לא ןגנל ביטימ שיא יל ילא םתואיבהו

16:18 - טז:יח
םירענהמ דחא ןעיו יתיאר הנה רמאיו ימחלה תיב ישיל ןב ליח רובגו ןגנ עדי ןובנו המחלמ שיאו ראת שיאו רבד ומע הוהיו

16:19 - טז:יט
םיכאלמ לואש חלשיו החלש רמאיו ישי-לא ךנב דוד-תא ילא ןאצב רשא

16:20 - טז:כ
םחל רומח ישי חקיו ידגו ןיי דאנו חלשיו דחא םיזע ונב דוד-דיב לואש-לא

16:21 - טז:כא
לואש-לא דוד אביו וינפל דמעיו דאמ והבהאיו םילכ אשנ ול-יהיו

16:22 - טז:כב
ישי-לא לואש חלשיו דוד אנ-דמעי רמאל ןח אצמ-יכ ינפל יניעב

16:23 - טז:כג
תויהב היהו לואש-לא םיהלא-חור רונכה-תא דוד חקלו חורו ודיב ןגנו ול בוטו לואשל חור וילעמ הרסו הערה

17:1 - יז:א
םיתשלפ ופסאיו המחלמל םהינחמ-תא רשא הכש ופסאיו ונחיו הדוהיל הכוש-ןיב ספאב הקזע-ןיבו םימד

17:2 - יז:ב
לארשי-שיאו לואשו קמעב ונחיו ופסאנ המחלמ וכרעיו הלאה םיתשלפ תארקל

17:3 - יז:ג
םידמע םיתשלפו לארשיו הזמ רהה-לא הזמ רהה-לא םידמע םהיניב איגהו

17:4 - יז:ד
םינבה-שיא אציו םיתשלפ תונחממ והבג תגמ ומש תילג תרזו תומא שש

17:5 - יז:ה
תשחנ עבוכו ןוירשו ושאר-לע שובל אוה םישקשק ןוירשה לקשמו םילקש םיפלא -תשמח תשחנ

17:6 - יז:ו
תשחנ תחצמו ןודיכו וילגר-לע ויפתכ ןיב תשחנ

17:7 - יז:ז
רונמכ ותינח ץחו ותינח תבהלו םיגרא םילקש תואמ-שש הנצה אשנו לזרב וינפל ךלה

17:8 - יז:ח
ארקיו דמעיו לארשי תכרעמ-לא המל םהל רמאיו המחלמ ךרעל ואצת יתשלפה יכנא אולה לואשל םידבע םתאו דריו שיא םכל-ורב ילא

17:9 - יז:ט
יתא םחלהל לכוי-םא םכל ונייהו ינכהו ינא-םאו םידבעל ויתיכהו ול-לכוא םידבעל ונל םתייהו ונתא םתדבעו

17:10 - יז:י
ינא יתשלפה רמאיו תוכרעמ-תא יתפרח הזה םויה לארשי המחלנו שיא יל-ונת דחי

17:11 - יז:יא
לואש עמשיו ירבד-תא לארשי-לכו ותחיו הלאה יתשלפה דאמ ואריו

17:12 - יז:יב
יתרפא שיא-ןב דודו םחל תיבמ הזה ישי ומשו הדוהי םינב הנמש ולו לואש ימיב שיאהו םישנאב אב ןקז

17:13 - יז:יג
תשלש וכליו םילדגה ישי-ינב לואש-ירחא וכלה תשלש םשו המחלמל וכלה רשא וינב באילא המחלמב והנשמו רוכבה ישלשהו בדניבא המש

17:14 - יז:יד
ןטקה אוה דודו וכלה םילדגה השלשו לואש ירחא

17:15 - יז:טו
לעמ בשו ךלה דודו ןאצ-תא תוערל לואש םחל-תיב ויבא

17:16 - יז:טז
םכשה יתשלפה שגיו בציתיו ברעהו םוי םיעברא

17:17 - יז:יז
דודל ישי רמאיו ךיחאל אנ-חק ונב הזה אילקה תפיא הזה םחל הרשעו ךיחאל הנחמה ץרהו

17:18 - יז:יח
יצרח תרשע תאו איבת הלאה בלחה ךיחא-תאו ףלאה-רשל םולשל דקפת חקת םתברע-תאו

17:19 - יז:יט
המהו לואשו לארשי שיא-לכו םימחלנ הלאה קמעב םיתשלפ-םע

17:20 - יז:כ
רקבב דוד םכשיו ןאצה-תא שטיו ךליו אשיו רמש-לע ישי והוצ רשאכ ליחהו הלגעמה אביו הכרעמה-לא אציה המחלמב וערהו

17:21 - יז:כא
לארשי ךרעתו הכרעמ םיתשלפו הכרעמ תארקל

17:22 - יז:כב
םילכה-תא דוד שטיו רמוש די-לע וילעמ הכרעמה ץריו םילכה ויחאל לאשיו אביו םולשל

17:23 - יז:כג
םמע רבדמ אוהו םינבה שיא הנהו יתשלפה תילג הלוע תורעממ תגמ ומש רבדיו םיתשלפ עמשיו הלאה םירבדכ דוד

17:24 - יז:כד
לארשי שיא לכו שיאה-תא םתוארב וינפמ וסניו דאמ וארייו

17:25 - יז:כה
לארשי שיא רמאיו הלעה שיאה םתיארה ףרחל יכ הזה היהו הלע לארשי-תא ונכי-רשא שיאה רשע ךלמה ונרשעי ותב-תאו לודג תיב תאו ול-ןתי ישפח השעי ויבא לארשיב

17:26 - יז:כו
דוד רמאיו םידמעה םישנאה-לא השעי-המ רמאל ומע -תא הכי רשא שיאל ריסהו זלה יתשלפה יכ לארשי לעמ הפרח לרעה יתשלפה ימ תוכרעמ ףרח יכ הזה םייח םיהלא

17:27 - יז:כז
רבדכ םעה ול רמאיו השעי הכ רמאל הזה ונכי רשא שיאל

17:28 - יז:כח
ויחא באילא עמשיו ורבדב לודגה ףא-רחיו םישנאה-לא רמאיו דודב באילא תדרי הז-המל טעמ תשטנ ימ-לעו רבדמב הנהה ןאצה -תא יתעדי ינא ךבבל ער תאו ךנדז תואר ןעמל יכ תדרי המחלמה

17:29 - יז:כט
המ דוד רמאיו אולה התע יתישע אוה רבד

17:30 - יז:ל
לומ-לא ולצאמ בסיו רבדכ רמאיו רחא םעה והבשיו הזה ןושארה רבדכ רבד

17:31 - יז:לא
רשא םירבדה ועמשיו ודגיו דוד רבד והחקיו לואש-ינפל

17:32 - יז:לב
לואש-לא דוד רמאיו םדא-בל לפי-לא ךלי ךדבע וילע יתשלפה -םע םחלנו הזה

17:33 - יז:לג
דוד-לא לואש רמאיו תכלל לכות אל הזה יתשלפה-לא רענ -יכ ומע םחלהל שיא אוהו התא וירענמ המחלמ

17:34 - יז:לד
לואש-לא דוד רמאיו ךדבע היה הער אבו ןאצב ויבאל בודה-תאו יראה רדעהמ הש אשנו

17:35 - יז:לה
וירחא יתאציו יתלצהו ויתכהו ילע םקיו ויפמ ונקזב יתקזחהו ויתימהו ויתכהו

17:36 - יז:לו
יראה-תא םג ךדבע הכה בודה-םג לרעה יתשלפה היהו יכ םהמ דחאכ הזה םיהלא תכרעמ ףרח םייח

17:37 - יז:לז
הוהי דוד רמאיו דימ ינלצה רשא אוה בדה דימו יראה יתשלפה דימ ינליצי לואש רמאיו הזה הוהיו ךל דוד-לא ךמע היהי

17:38 - יז:לח
דוד-תא לואש שבליו עבוק ןתנו וידמ ושאר-לע תשחנ ןוירש ותא שבליו

17:39 - יז:לט
וברח-תא דוד רגחיו לאיו וידמל לעמ הסנ-אל יכ תכלל -לא דוד רמאיו תכלל לכוא אל לואש יתיסנ אל יכ הלאב וילעמ דוד םרסיו

17:40 - יז:מ
ודיב ולקמ חקיו השמח ול-רחביו םינבא-יקלח םתא םשיו לחנה-ןמ ול-רשא םיערה ילכב ועלקו טוקליבו שגיו ודיב יתשלפה-לא

17:41 - יז:מא
ךלה יתשלפה ךליו שיאהו דוד-לא ברקו וינפל הנצה אשנ

17:42 - יז:מב
האריו יתשלפה טביו והזביו דוד-תא ינמדאו רענ היה-יכ הארמ הפי-םע

17:43 - יז:מג
יתשלפה רמאיו יכנא בלכה דוד-לא ילא-אב התא-יכ ללקיו תולקמב דוד-תא יתשלפה ויהלאב

17:44 - יז:מד
יתשלפה רמאיו ילא הכל דוד-לא ךרשב-תא הנתאו תמהבלו םימשה ףועל הדשה

17:45 - יז:מה
דוד רמאיו אב התא יתשלפה-לא תינחבו ברחב ילא -אב יכנאו ןודיכבו הוהי םשב ךילא תוכרעמ יהלא תואבצ תפרח רשא לארשי

17:46 - יז:מו
ךרגסי הזה םויה ךתיכהו ידיב הוהי ךשאר-תא יתרסהו רגפ יתתנו ךילעמ םויה םיתשלפ הנחמ םימשה ףועל הזה ועדיו ץראה תיחלו שי יכ ץראה-לכ לארשיל םיהלא

17:47 - יז:מז
הזה להקה-לכ ועדיו תינחבו ברחב אל-יכ יכ הוהי עישוהי ןתנו המחלמה הוהיל ונדיב םכתא

17:48 - יז:מח
יתשלפה םק-יכ היהו תארקל ברקיו ךליו דוד רהמיו דוד תארקל הכרעמה ץריו יתשלפה

17:49 - יז:מט
ודי-תא דוד חלשיו םשמ חקיו ילכה-לא ךיו עלקיו ןבא -לא יתשלפה-תא ןבאה עבטתו וחצמ לפיו וחצמב הצרא וינפ-לע

17:50 - יז:נ
דוד קזחיו עלקב יתשלפה-ןמ ךיו ןבאבו והתימיו יתשלפה-תא דוד-דיב ןיא ברחו

17:51 - יז:נא
דמעיו דוד ץריו חקיו יתשלפה-לא הפלשיו וברח-תא והתתמיו הרעתמ ושאר-תא הב-תרכיו םיתשלפה ואריו םרובג תמ-יכ וסניו

17:52 - יז:נב
לארשי ישנא ומקיו ועריו הדוהיו םיתשלפה-תא ופדריו דעו איג ךאוב-דע ולפיו ןורקע ירעש ךרדב םיתשלפ יללח תג-דעו םירעש ןורקע-דעו

17:53 - יז:נג
לארשי ינב ובשיו םיתשלפ ירחא קלדמ םהינחמ-תא וסשיו

17:54 - יז:נד
שאר-תא דוד חקיו והאביו יתשלפה וילכ-תאו םלשורי ולהאב םש

17:55 - יז:נה
לואש תוארכו תארקל אצי דוד-תא רמא יתשלפה אבצה רש רנבא-לא רענה הז-ימ -ןב רנבא רמאיו רנבא ךלמה ךשפנ-יח יתעדי-םא

17:56 - יז:נו
לאש ךלמה רמאיו הז-ימ-ןב התא םלעה

17:57 - יז:נז
תוכהמ דוד בושכו חקיו יתשלפה-תא והאביו רנבא ותא שארו לואש ינפל ודיב יתשלפה

17:58 - יז:נח
לואש וילא רמאיו רענה התא ימ-ןב ךדבע-ןב דוד רמאיו ימחלה תיב ישי

18:1 - יח:א
רבדל ותלככ יהיו שפנו לואש-לא שפנב הרשקנ ןתנוהי ןתנוהי ובהאיו דוד ושפנכ

18:2 - יח:ב
םויב לואש והחקיו ונתנ אלו אוהה ויבא תיב בושל

18:3 - יח:ג
דודו ןתנוהי תרכיו ותא ותבהאב תירב ושפנכ

18:4 - יח:ד
ןתנוהי טשפתיו וילע רשא ליעמה-תא וידמו דודל והנתיו ותשק-דעו וברח-דעו ורגח-דעו

18:5 - יח:ה
רשא לכב דוד אציו ליכשי לואש ונחלשי לע לואש והמשיו בטייו המחלמה ישנא םגו םעה-לכ יניעב לואש ידבע יניעב

18:6 - יח:ו
בושב םאובב יהיו תוכהמ דוד הנאצתו יתשלפה-תא ירע-לכמ םישנה רושל לארשי תארקל תולחמהו םיפתב ךלמה לואש םישלשבו החמשב

18:7 - יח:ז
םישנה הנינעתו ןרמאתו תוקחשמה ופלאב לואש הכה ויתבברב דודו

18:8 - יח:ח
דאמ לואשל רחיו רבדה ויניעב עריו ונתנ רמאיו הזה ילו תובבר דודל דועו םיפלאה ונתנ הכולמה ךא ול

18:9 - יח:ט
ןוע לואש יהיו אוהה םויהמ דוד-תא האלהו

18:10 - יח:י
חלצתו תרחממ יהיו הער םיהלא חור אבנתיו לואש-לא דודו תיבה-ךותב םויכ ודיב ןגנמ תינחהו םויב לואש-דיב

18:11 - יח:יא
לואש לטיו רמאיו תינחה-תא ריקבו דודב הכא וינפמ דוד בסיו םימעפ

18:12 - יח:יב
ינפלמ לואש אריו הוהי היה-יכ דוד רס לואש םעמו ומע

18:13 - יח:יג
ומעמ לואש והרסיו ףלא-רש ול והמשיו ינפל אביו אציו םעה

18:14 - יח:יד
וכרד-לכל דוד יהיו ומע הוהיו ליכשמ

18:15 - יח:טו
אוה-רשא לואש אריו רגיו דאמ ליכשמ וינפמ

18:16 - יח:טז
הדוהיו לארשי-לכו אוה-יכ דוד-תא בהא םהינפל אבו אצוי

18:17 - יח:יז
דוד-לא לואש רמאיו הלודגה יתב הנה ךל-ןתא התא ברמ יל -היה ךא השאל םחלהו ליח-ןבל לואשו הוהי תומחלמ וב ידי יהת-לא רמא -די וב-יהתו םיתשלפ

18:18 - יח:יח
לואש-לא דוד רמאיו ייח ימו יכנא ימ לארשיב יבא תחפשמ ךלמל ןתח היהא-יכ

18:19 - יח:יט
תת תעב יהיו לואש-תב ברמ-תא הנתנ איהו דודל יתלחמה לאירדעל השאל

18:20 - יח:כ
לכימ בהאתו דוד-תא לואש-תב רשיו לואשל ודגיו ויניעב רבדה

18:21 - יח:כא
הננתא לואש רמאיו שקומל ול-יהתו ול םיתשלפ-די וב-יהתו דוד-לא לואש רמאיו יב ןתחתת םיתשב םויה

18:22 - יח:כב
ודבע-תא לואש וציו טלב דוד-לא ורבד ךב ץפח הנה רמאל וידבע -לכו ךלמה ןתחתה התעו ךובהא ךלמב

18:23 - יח:כג
לואש ידבע ורבדיו דוד ינזאב הלאה םירבדה-תא הלקנה דוד רמאיו ןתחתה םכיניעב שר-שיא יכנאו ךלמב הלקנו

18:24 - יח:כד
לואש ידבע ודגיו םירבדכ רמאל ול דוד רבד הלאה

18:25 - יח:כה
לואש רמאיו דודל ורמאת-הכ רהמב ךלמל ץפח-ןיא תולרע האמב יכ םקנהל םיתשלפ לואשו ךלמה יביאב דוד-תא ליפהל בשח םיתשלפ-דיב

18:26 - יח:כו
דודל וידבע ודגיו הלאה םירבדה-תא יניעב רבדה רשיו ךלמב ןתחתהל דוד םימיה ואלמ אלו

18:27 - יח:כז
אוה ךליו דוד םקיו ךיו וישנאו שיא םיתאמ םיתשלפב -תא דוד אביו םואלמיו םהיתלרע ךלמב ןתחתהל ךלמל לואש ול-ןתיו השאל ותב לכימ-תא

18:28 - יח:כח
יכ עדיו לואש אריו לכימו דוד-םע הוהי והתבהא לואש-תב

18:29 - יח:כט
ארל לואש ףסאיו יהיו דוע דוד ינפמ דוד-תא ביא לואש םימיה-לכ

18:30 - יח:ל
םיתשלפ ירש ואציו לכש םתאצ ידמ יהיו לואש ידבע לכמ דוד דאמ ומש רקייו

19:1 - יט:א
לואש רבדיו ונב ןתנוי-לא וידבע-לכ-לאו דוד-תא תימהל לואש -ןב ןתנוהיו דאמ דודב ץפח

19:2 - יט:ב
דודל ןתנוהי דגיו לואש שקבמ רמאל התעו ךתימהל יבא רקבב אנ-רמשה רתסב תבשיו תאבחנו

19:3 - יט:ג
יתדמעו אצא ינאו רשא הדשב יבא-דיל רבדא ינאו םש התא יתיארו יבא-לא ךב ךל יתדגהו המ

19:4 - יט:ד
דודב ןתנוהי רבדיו ויבא לואש-לא בוט וילא רמאיו ךלמה אטחי-לא אול יכ דודב ודבעב וישעמ יכו ךל אטח דאמ ךל-בוט

19:5 - יט:ה
ופכב ושפנ-תא םשיו יתשלפה-תא ךיו העושת הוהי שעיו לארשי -לכל הלודג המלו חמשתו תיאר יקנ םדב אטחת םנח דוד-תא תימהל

19:6 - יט:ו
לוקב לואש עמשיו לואש עבשיו ןתנוהי תמוי-םא הוהי-יח

19:7 - יט:ז
דודל ןתנוהי ארקיו תא ןתנוהי ול-דגיו הלאה םירבדה-לכ ןתנוהי אביו לואש-לא דוד-תא לומתאכ וינפל יהיו םושלש

19:8 - יט:ח
המחלמה ףסותו דוד אציו תויהל ךיו םיתשלפב םחליו הלודג הכמ םהב וינפמ וסניו

19:9 - יט:ט
הער הוהי חור יהתו אוהו לואש-לא ותינחו בשוי ותיבב ןגנמ דודו ודיב דיב

19:10 - יט:י
תוכהל לואש שקביו ריקבו דודב תינחב לואש ינפמ רטפיו תינחה -תא ךיו סנ דודו ריקב אוה הלילב טלמיו

19:11 - יט:יא
םיכאלמ לואש חלשיו ורמשל דוד תיב-לא דגתו רקבב ותימהלו ותשא לכימ דודל טלממ ךניא-םא רמאל רחמ הלילה ךשפנ-תא תמומ התא

19:12 - יט:יב
דוד-תא לכימ דרתו ךליו ןולחה דעב טלמיו חרביו

19:13 - יט:יג
לכימ חקתו םשתו םיפרתה-תא ריבכ תאו הטמה-לא ויתשארמ המש םיזעה דגבב סכתו

19:14 - יט:יד
םיכאלמ לואש חלשיו רמאתו דוד-תא תחקל אוה הלח

19:15 - יט:טו
לואש חלשיו תוארל םיכאלמה-תא ולעה רמאל דוד-תא ילא הטמב ותא ותמהל

19:16 - יט:טז
םיכאלמה ואביו םיפרתה הנהו ריבכו הטמה-לא ויתשארמ םיזעה

19:17 - יט:יז
לואש רמאיו הככ המל לכימ-לא יחלשתו ינתימר טלמיו יביא-תא לכימ רמאתו רמא-אוה לואש-לא המל ינחלש ילא ךתימא

19:18 - יט:יח
טלמיו חרב דודו לאומש-לא אביו תא ול-דגיו התמרה ול-השע רשא-לכ אוה ךליו לואש ובשיו לאומשו תיונב

19:19 - יט:יט
רמאל לואשל דגיו תיונב דוד הנה המרב

19:20 - יט:כ
םיכאלמ לואש חלשיו אריו דוד-תא תחקל םיאיבנה תקהל-תא דמע לאומשו םיאבנ יהתו םהילע בצנ חור לואש יכאלמ-לע -םג ואבנתיו םיהלא המה

19:21 - יט:כא
חלשיו לואשל ודגיו םירחא םיכאלמ המה-םג ואבנתיו חלשיו לואש ףסיו םישלש םיכאלמ המה-םג ואבנתיו

19:22 - יט:כב
התמרה אוה-םג ךליו לודגה רוב-דע אביו לאשיו וכשב רשא לאומש הפיא רמאיו הנה רמאיו דודו המרב תיונב

19:23 - יט:כג
תיונ-לא םש ךליו וילע יהתו המרב םיהלא חור אוה-םג אבנתיו ךולה ךליו תיונב ואב-דע המרב

19:24 - יט:כד
אוה-םג טשפיו אבנתיו וידגב לאומש ינפל אוה-םג םויה-לכ םרע לפיו הלילה-לכו אוהה םגה ורמאי ןכ-לע םאיבנב לואש

20:1 - כ:א
תוונמ דוד חרביו רמאיו אביו המרב המ ןתנוהי ינפל ינוע-המ יתישע ינפל יתאטח-המו שקבמ יכ ךיבא ישפנ-תא

20:2 - כ:ב
אל הלילח ול רמאיו השע ול הנה תומת וא לודג רבד יבא הלגי אלו ןטק רבד עודמו ינזא-תא ינממ יבא ריתסי ןיא הזה רבדה-תא תאז

20:3 - כ:ג
דוד דוע עבשיו עדי עדי רמאיו ןח יתאצמ-יכ ךיבא -לא רמאיו ךיניעב ןתנוהי תאז-עדי םלואו בצעי-ןפ ךשפנ יחו הוהי-יח ןיבו יניב עשפכ יכ תומה

20:4 - כ:ד
ןתנוהי רמאיו רמאת-המ דוד-לא ךל-השעאו ךשפנ

20:5 - כ:ה
דוד רמאיו שדח-הנה ןתנוהי-לא בשא-בשי יכנאו רחמ לוכאל ךלמה-םע יתרתסנו ינתחלשו ברעה דע הדשב תישלשה

20:6 - כ:ו
ינדקפי דקפ-םא לאשנ תרמאו ךיבא דוד ינממ לאשנ וריע םחל-תיב ץורל םש םימיה חבז יכ החפשמה-לכל

20:7 - כ:ז
בוט רמאי הכ-םא ךדבעל םולש ול הרחי הרח-םאו הערה התלכ-יכ עד ומעמ

20:8 - כ:ח
ךדבע-לע דסח תישעו הוהי תירבב יכ ךמע ךדבע-תא תאבה ןוע יב-שי-םאו התא ינתימה הז-המל ךיבא-דעו ינאיבת

20:9 - כ:ט
ןתנוהי רמאיו יכ ךל הלילח עדא עדי-םא םעמ הערה התלכ-יכ אלו ךילע אובל יבא ךל דיגא התא

20:10 - כ:י
דוד רמאיו דיגי ימ ןתנוהי-לא ךנעי-המ וא יל השק ךיבא

20:11 - כ:יא
ןתנוהי רמאיו אצנו הכל דוד-לא םהינש ואציו הדשה הדשה

20:12 - כ:יב
ןתנוהי רמאיו יהלא הוהי דוד-לא רקחא-יכ לארשי רחמ תעכ יבא-תא בוט-הנהו תישלשה זא-אלו דוד-לא יתילגו ךילא חלשא ךנזא-תא

20:13 - כ:יג
הוהי השעי-הכ ףיסי הכו ןתנוהיל יבא-לא בטיי-יכ ךילע הערה-תא ךנזא-תא יתילגו תכלהו ךיתחלשו הוהי יהיו םולשל -םע היה רשאכ ךמע יבא

20:14 - כ:יד
יח ינדוע-םא אלו דסח ידמע השעת-אלו תומא אלו הוהי

20:15 - כ:טו
ךדסח-תא תרכת-אלו םלוע-דע יתיב םעמ הוהי תרכהב אלו שיא דוד יביא-תא המדאה ינפ לעמ

20:16 - כ:טז
ןתנוהי תרכיו שקבו דוד תיב-םע יביא דימ הוהי דוד

20:17 - כ:יז
ןתנוהי ףסויו דוד-תא עיבשהל ותא ותבהאב ושפנ תבהא-יכ ובהא

20:18 - כ:יח
ןתנוהי ול-רמאיו יכ תדקפנו שדח רחמ ךבשומ דקפי

20:19 - כ:יט
דאמ דרת תשלשו םוקמה-לא תאבו םויב םש תרתסנ-רשא לצא תבשיו השעמה לזאה ןבאה

20:20 - כ:כ
םיצחה תשלש ינאו יל-חלשל הרוא הדצ הרטמל

20:21 - כ:כא
רענה-תא חלשא הנהו םיצחה-תא אצמ ךל רענל רמא רמא-םא ךממ םיצחה הנה האבו ונחק הנהו ןיאו ךל םולש-יכ הוהי-יח רבד

20:22 - כ:כב
םלעל רמא הכ-םאו ךממ םיצחה הנה ךחלש יכ ךל האלהו הוהי

20:23 - כ:כג
ונרבד רשא רבדהו הוהי הנה התאו ינא ךניבו יניב םלוע-דע

20:24 - כ:כד
הדשב דוד רתסיו בשיו שדחה יהיו םחלה-לע ךלמה לוכאל

20:25 - כ:כה
ךלמה בשיו םעפכ ובשומ-לע ריקה בשומ-לא םעפב בשיו ןתנוהי םקיו לואש דצמ רנבא דוד םוקמ דקפיו

20:26 - כ:כו
לואש רבד-אלו אוהה םויב המואמ אוה הרקמ רמא יכ אוה רוהט יתלב רוהט אל-יכ

20:27 - כ:כז
שדחה תרחממ יהיו םוקמ דקפיו ינשה לואש רמאיו דוד ונב ןתנוהי-לא ישי-ןב אב-אל עודמ םויה-םג לומת-םג םחלה-לא

20:28 - כ:כח
ןתנוהי ןעיו לאשנ לאשנ לואש-תא תיב-דע ידמעמ דוד םחל

20:29 - כ:כט
יכ אנ ינחלש רמאיו ונל החפשמ חבז יל-הוצ אוהו ריעב -םא התעו יחא ךיניעב ןח יתאצמ האראו אנ הטלמא ןכ-לע יחא-תא ןחלש-לא אב-אל ךלמה

20:30 - כ:ל
לואש ףא-רחיו ול רמאיו ןתנוהיב תודרמה תוענ-ןב -יכ יתעדי אולה ישי-ןבל התא רחב תורע תשבלו ךתשבל ךמא

20:31 - כ:לא
רשא םימיה-לכ יכ יח ישי-ןב ןוכת אל המדאה-לע התעו ךתוכלמו התא ילא ותא חקו חלש אוה תומ-ןב יכ

20:32 - כ:לב
ןתנוהי ןעיו ויבא לואש-תא המל וילא רמאיו השע המ תמוי

20:33 - כ:לג
לואש לטיו וילע תינחה-תא ןתנוהי עדיו ותכהל םעמ איה הלכ-יכ תימהל ויבא דוד-תא

20:34 - כ:לד
םעמ ןתנוהי םקיו ףא-ירחב ןחלשה שדחה-םויב לכא-אלו בצענ יכ םחל ינשה ומלכה יכ דוד-לא ויבא

20:35 - כ:לה
אציו רקבב יהיו דעומל הדשה ןתנוהי ומע ןטק רענו דוד

20:36 - כ:לו
ץר ורענל רמאיו םיצחה-תא אנ אצמ הרומ יכנא רשא הרי -אוהו ץר רענה ורבעהל יצחה

20:37 - כ:לז
םוקמ-דע רענה אביו הרי רשא יצחה ארקיו ןתנוהי רענה ירחא ןתנוהי יצחה אולה רמאיו האלהו ךממ

20:38 - כ:לח
ירחא ןתנוהי ארקיו השוח הרהמ רענה רענ טקליו דמעת-לא יצחה -תא ןתנוהי וינדא-לא אביו

20:39 - כ:לט
עדי-אל רענהו ןתנוהי ךא המואמ ועדי דודו רבדה-תא

20:40 - כ:מ
ןתנוהי ןתיו רענה-לא וילכ-תא ול רמאיו ול-רשא ריעה איבה ךל

20:41 - כ:מא
םק דודו אב רענה לפיו בגנה לצאמ וחתשיו הצרא ויפאל וקשיו םימעפ שלש וכביו והער-תא שיא והער-תא שיא לידגה דוד-דע

20:42 - כ:מב
דודל ןתנוהי רמאיו רשא םולשל ךל ונינש ונעבשנ הוהי םשב ונחנא היהי הוהי רמאל ןיבו ךניבו יניב ךערז ןיבו יערז םלוע-דע

21:1 - כא:א
ןתנוהיו ךליו םקיו ריעה אב

21:2 - כא:ב
הבנ דוד אביו ןהכה ךלמיחא-לא ךלמיחא דרחיו רמאיו דוד תארקל ךדבל התא עודמ ול ךתא ןיא שיאו

21:3 - כא:ג
ךלמיחאל דוד רמאיו ינוצ ךלמה ןהכה שיא ילא רמאיו רבד המואמ עדי-לא יכנא-רשא רבדה-תא ךתיוצ רשאו ךחלש יתעדוי םירענה-תאו ינלפ םוקמ -לא ינומלא

21:4 - כא:ד
שי-המ התעו םחל-השמח ךדי-תחת וא ידיב הנת אצמנה

21:5 - כא:ה
דוד-תא ןהכה ןעיו לח םחל-ןיא רמאיו ידי תחת-לא שי שדק םחל-םא-יכ םירענה ורמשנ-םא השאמ ךא

21:6 - כא:ו
ןהכה-תא דוד ןעיו יכ ול רמאיו ונל-הרצע השא-םא יתאצב םשלש לומתכ םירענה-ילכ ויהיו לח ךרד אוהו שדק שדקי םויה יכ ףאו ילכב

21:7 - כא:ז
שדק ןהכה ול-ןתיו םחל םש היה-אל יכ םינפה םחל-םא-יכ ינפלמ םירסומה םח םחל םושל הוהי וחקלה םויב

21:8 - כא:ח
ידבעמ שיא םשו אוהה םויב לואש הוהי ינפל רצענ ימדאה גאד ומשו רשא םיערה ריבא לואשל

21:9 - כא:ט
ךלמיחאל דוד רמאיו הפ-שי ןיאו תינח ךדי-תחת יברח-םג יכ ברח-וא יתחקל-אל ילכ-םגו היה-יכ ידיב ץוחנ ךלמה-רבד

21:10 - כא:י
ברח ןהכה רמאיו יתשלפה תילג קמעב תיכה-רשא הטול איה-הנה הלאה דופאה ירחא הלמשב חק ךל-חקת התא-םא התלוז תרחא ןיא יכ ןיא דוד רמאיו הזב יל הננת הומכ

21:11 - כא:יא
חרביו דוד םקיו ינפמ אוהה-םויב שיכא-לא אביו לואש תג ךלמ

21:12 - כא:יב
שיכא ידבע ורמאיו דוד הז-אולה וילא הזל אולה ץראה ךלמ רמאל תולחמב ונעי ופלאב לואש הכה ותבברב דודו

21:13 - כא:יג
דוד םשיו הלאה םירבדה-תא דאמ אריו ובבלב תג-ךלמ שיכא ינפמ

21:14 - כא:יד
ומעט-תא ונשיו ללהתיו םהיניעב ותיו םדיב רעשה תותלד-לע וריר דרויו ונקז-לא

21:15 - כא:טו
שיכא רמאיו וארת הנה וידבע-לא המל עגתשמ שיא ילא ותא ואיבת

21:16 - כא:טז
ינא םיעגשמ רסח הז-תא םתאבה-יכ הזה ילע עגתשהל יתיב-לא אובי

22:1 - כב:א
םשמ דוד ךליו תרעמ-לא טלמיו ויחא ועמשיו םלדע ויבא תיב-לכו המש וילא ודריו

22:2 - כב:ב
וילא וצבקתיו קוצמ שיא-לכ ול-רשא שיא-לכו שיא-לכו אשנ םהילע יהיו שפנ-רמ ומע ויהיו רשל שיא תואמ עבראכ

22:3 - כב:ג
הפצמ םשמ דוד ךליו ךלמ-לא רמאיו באומ יבא אנ-אצי באומ רשא דע םכתא ימאו יל-השעי-המ עדא םיהלא

22:4 - כב:ד
ךלמ ינפ-תא םחניו ומע ובשיו באומ דוד-תויה ימי-לכ הדוצמב

22:5 - כב:ה
איבנה דג רמאיו בשת אל דוד-לא ךל-תאבו ךל הדוצמב ךליו הדוהי ץרא תרח רעי אביו דוד

22:6 - כב:ו
יכ לואש עמשיו םישנאו דוד עדונ לואשו ותא רשא -תחת העבגב בשוי ותינחו המרב לשאה וידבע-לכו ודיב וילע םיבצנ

22:7 - כב:ז
וידבעל לואש רמאיו וילע םיבצנה ינימי ינב אנ-ועמש ןתי םכלכל-םג תודש ישי-ןב םישי םכלכל םימרכו ירשו םיפלא ירש תואמ

22:8 - כב:ח
ילע םכלכ םתרשק יכ ינזא-תא הלג-ןיאו ינב-תרכב -ןיאו ישי-ןב-םע הלגו ילע םכמ הלח םיקה יכ ינזא-תא ילע ידבע-תא ינב הזה םויכ בראל

22:9 - כב:ט
ימדאה גאד ןעיו בצנ אוהו לואש-ידבע-לע יתיאר רמאיו הבנ אב ישי-ןב-תא ךלמיחא-לא בוטחא-ןב

22:10 - כב:י
הוהיב ול-לאשיו תאו ול ןתנ הדיצו יתשלפה תילג ברח ול ןתנ

22:11 - כב:יא
ארקל ךלמה חלשיו ךלמיחא-תא ןהכה בוטיחא-ןב ויבא תיב-לכ תאו בנב רשא םינהכה םלכ ואביו ךלמה-לא

22:12 - כב:יב
אנ-עמש לואש רמאיו רמאיו בוטיחא-ןב ינדא יננה

22:13 - כב:יג
לואש ולא רמאיו התא ילע םתרשק המל ול ךתתב ישי-ןבו ול לואשו ברחו םחל ילא םוקל םיהלאב הזה םויכ בראל

22:14 - כב:יד
ךלמיחא ןעיו ימו רמאיו ךלמה-תא דודכ ךידבע-לכב ךלמה ןתחו ןמאנ ךתעמשמ-לא רסו ךתיבב דבכנו

22:15 - כב:טו
יתלחה םויה םיהלאב ול-לואשל םשי-לא יל הלילח רבד ודבעב ךלמה יכ יבא תיב-לכב ךדבע עדי-אל ןטק רבד תאז-לכב לודג וא

22:16 - כב:טז
תומ ךלמה רמאיו התא ךלמיחא תומת ךיבא תיב-לכו

22:17 - כב:יז
םיצרל ךלמה רמאיו ובס וילע םיבצנה הוהי ינהכ ותימהו דוד-םע םדי-םג יכ חרב-יכ ועדי יכו ולג אלו אוה ובא-אלו ונזא-תא חלשל ךלמה ידבע ינהכב עגפל םדי-תא הוהי

22:18 - כב:יח
גיודל ךלמה רמאיו עגפו התא בס גיוד בסיו םינהכב אוה -עגפיו ימדאה םויב תמיו םינהכב השמחו םינמש אוהה דב דופא אשנ שיא

22:19 - כב:יט
םינהכה-ריע בנ תאו שיאמ ברח-יפל הכה ללועמ השא-דעו רושו קנוי-דעו השו רומחו ברח-יפל

22:20 - כב:כ
דחא-ןב טלמיו בוטחא-ןב ךלמיחאל חרביו רתיבא ומשו דוד ירחא

22:21 - כב:כא
דודל רתיבא דגיו תא לואש גרה יכ הוהי ינהכ

22:22 - כב:כב
רתיבאל דוד רמאיו אוהה םויב יתעדי ימדאה גיוד םש-יכ לואשל דיגי דגה-יכ שפנ-לכב יתבס יכנא ךיבא תיב

22:23 - כב:כג
ארית-לא יתא הבש שקבי-רשא יכ שקבי ישפנ-תא תרמשמ-יכ ךשפנ-תא ידמע התא

23:1 - כג:א
רמאל דודל ודגיו םימחלנ םיתשלפ הנה םיסש המהו הליעקב תונרגה-תא

23:2 - כג:ב
הוהיב דוד לאשיו יתיכהו ךלאה רמאל הלאה םיתשלפב -לא הוהי רמאיו תיכהו ךל דוד תעשוהו םיתשלפב הליעק-תא

23:3 - כג:ג
דוד ישנא ורמאיו הפ ונחנא הנה וילא ףאו םיארי הדוהיב הלעק ךלנ-יכ םיתשלפ תוכרעמ-לא

23:4 - כג:ד
דוד דוע ףסויו והנעיו הוהיב לאשל דר םוק רמאיו הוהי ןתנ ינא -יכ הליעק ךדיב םיתשלפ-תא

23:5 - כג:ה
ושנאו דוד ךליו םחליו הליעק גהניו םיתשלפב םהב ךיו םהינקמ-תא עשיו הלודג הכמ יבשי תא דוד הליעק

23:6 - כג:ו
רתיבא חרבב יהיו דוד-לא ךלמיחא-ןב דרי דופא הליעק ודיב

23:7 - כג:ז
אב-יכ לואשל דגיו רמאיו הליעק דוד ותא רכנ לואש יכ ידיב םיהלא ריעב אובל רגסנ חירבו םיתלד

23:8 - כג:ח
לואש עמשיו המחלמל םעה-לכ-תא רוצל הליעק תדרל וישנא-לאו דוד-לא

23:9 - כג:ט
וילע יכ דוד עדיו הערה שירחמ לואש רתיבא-לא רמאיו דופאה השיגה ןהכה

23:10 - כג:י
הוהי דוד רמאיו עמש לארשי יהלא שקבמ-יכ ךדבע עמש -לא אובל לואש ריעל תחשל הליעק ירובעב

23:11 - כג:יא
ילעב ינרגסיה דריה ודיב הליעק עמש רשאכ לואש יהלא הוהי ךדבע אנ-דגה לארשי הוהי רמאיו ךדבעל דרי

23:12 - כג:יב
ורגסיה דוד רמאיו יתא הליעק ילעב לואש-דיב ישנא-תאו הוהי רמאיו וריגסי

23:13 - כג:יג
וישנאו דוד םקיו שיא תואמ-ששכ הלעקמ ואציו רשאב וכלהתיו דגה לואשלו וכלהתי דוד טלמנ-יכ לדחיו הליעקמ תאצל

23:14 - כג:יד
רבדמב דוד בשיו רהב בשיו תודצמב והשקביו ףיז-רבדמב םימיה -לכ לואש םיהלא ונתנ-אלו ודיב

23:15 - כג:טו
אצי-יכ דוד אריו ושפנ-תא שקבל לואש ףיז-רבדמב דודו השרחב

23:16 - כג:טז
ןתנוהי םקיו ךליו לואש-ןב קזחיו השרח דוד-לא םיהלאב ודי-תא

23:17 - כג:יז
וילא רמאיו אל יכ ארית-לא יבא לואש די ךאצמת -לע ךלמת התאו יכנאו לארשי הנשמל ךל-היהא עדי יבא לואש-םגו ןכ

23:18 - כג:יח
תירב םהינש ותרכיו בשיו הוהי ינפל ןתנוהיו השרחב דוד ותיבל ךלה

23:19 - כג:יט
םיפז ולעיו התעבגה לואש-לא דוד אולה רמאל תודצמב ונמע רתתסמ תעבגב השרחב ןימימ רשא הליכחה ןומישיה

23:20 - כג:כ
ךשפנ תוא-לכל התעו ונלו דר תדרל ךלמה ךלמה דיב וריגסה

23:21 - כג:כא
םיכורב לואש רמאיו יכ הוהיל םתא ילע םתלמח

23:22 - כג:כב
דוע וניכה אנ-וכל וארו ועדו היהת רשא ומוקמ-תא םש והאר ימ ולגר םורע ילא רמא יכ אוה םרעי

23:23 - כג:כג
לכמ ועדו וארו אבחתי רשא םיאבחמה ילא םתבשו םש יתכלהו ןוכנ-לא ונשי-םא היהו םכתא ותא יתשפחו ץראב הדוהי יפלא לכב

23:24 - כג:כד
הפיז וכליו ומוקיו דודו לואש ינפל ןועמ רבדמב וישנאו ןימי לא הברעב ןומישיה

23:25 - כג:כה
וישנאו לואש ךליו דודל ודגיו שקבל בשיו עלסה דריו עמשיו ןועמ רבדמב ףדריו לואש רבדמ דוד-ירחא ןועמ

23:26 - כג:כו
רהה דצמ לואש ךליו וישנאו דודו הזמ יהיו הזמ רהה דצמ תכלל זפחנ דוד לואשו לואש ינפמ םירטע וישנאו וישנא-לאו דוד-לא םשפתל

23:27 - כג:כז
לואש-לא אב ךאלמו הכלו הרהמ רמאל םיתשלפ וטשפ-יכ ץראה-לע

23:28 - כג:כח
ףדרמ לואש בשיו ךליו דוד ירחא םיתשלפ תארקל םוקמל וארק ןכ-לע תוקלחמה עלס אוהה

24:1 - כד:א
בשיו םשמ דוד לעיו ידג-ןיע תודצמב

24:2 - כד:ב
לואש בש רשאכ יהיו םיתשלפ ירחאמ הנה רמאל ול ודגיו ןיע רבדמב דוד ידג

24:3 - כד:ג
תשלש לואש חקיו רוחב שיא םיפלא ךליו לארשי-לכמ דוד-תא שקבל ינפ-לע וישנאו םילעיה ירוצ

24:4 - כד:ד
תורדג-לא אביו םשו ךרדה-לע ןאצה לואש אביו הרעמ וילגר-תא ךסהל וישנאו דודו הרעמה יתכריב םיבשי

24:5 - כד:ה
דוד ישנא ורמאיו םויה הנה וילא ךילא הוהי רמא-רשא ןתנ יכנא הנה ךדיב ךיביא-תא בטי רשאכ ול תישעו דוד םקיו ךיניעב -ףנכ-תא תרכיו לואשל-רשא ליעמה טלב

24:6 - כד:ו
ךיו ןכ-ירחא יהיו רשא לע ותא דוד-בל רשא ףנכ-תא תרכ לואשל

24:7 - כד:ז
וישנאל רמאיו הוהימ יל הלילח רבדה-תא השעא-םא חישמל ינדאל הזה וב ידי חלשל הוהי אוה הוהי חישמ-יכ

24:8 - כד:ח
דוד עסשיו םירבדב וישנא-תא םוקל םנתנ אלו םק לואשו לואש-לא ךרדב ךליו הרעמהמ

24:9 - כד:ט
ןכ-ירחא דוד םקיו הרעמה-ןמ אציו לואש-ירחא ארקיו ךלמה ינדא רמאל וירחא לואש טביו םיפא דוד דקיו וחתשיו הצרא

24:10 - כד:י
לואשל דוד רמאיו ירבד-תא עמשת המל דוד הנה רמאל םדא ךתער שקבמ

24:11 - כד:יא
ואר הזה םויה הנה ךנתנ-רשא תא ךיניע ידיב םויה הוהי ךגרהל רמאו הרעמב רמאו ךילע סחתו ינדאב ידי חלשא-אל אוה הוהי חישמ-יכ

24:12 - כד:יב
האר םג האר יבאו ידיב ךליעמ ףנכ-תא ףנכ-תא יתרכב יכ ךיתגרה אלו ךליעמ ןיא יכ הארו עד עשפו הער ידיב התאו ךל יתאטח-אלו ישפנ -תא הדצ התחקל

24:13 - כד:יג
יניב הוהי טפשי הוהי ינמקנו ךניבו אל ידיו ךממ ךב-היהת

24:14 - כד:יד
לשמ רמאי רשאכ אצי םיעשרמ ינמדקה אל ידיו עשר ךב-היהת

24:15 - כד:טו
ךלמ אצי ימ ירחא התא ימ ירחא לארשי תמ בלכ ירחא ףדר דחא שערפ ירחא

24:16 - כד:טז
ןידל הוהי היהו ךניבו יניב טפשו יביר-תא בריו אריו ךדימ ינטפשיו

24:17 - כד:יז
דוד תולככ יהיו םירבדה-תא רבדל לואש-לא הלאה ךלקה לואש רמאיו אשיו דוד ינב הז ךביו ולק לואש

24:18 - כד:יח
קידצ דוד-לא רמאיו התא יכ ינממ התא ינאו הבוטה ינתלמג הערה ךיתלמג

24:19 - כד:יט
תא םויה תדגה תאו יתא התישע-רשא ינרגס רשא תא הבוט אלו ךדיב הוהי ינתגרה

24:20 - כד:כ
שיא אצמי-יכו וחלשו וביא-תא הוהיו הבוט ךרדב תחת הבוט ךמלשי רשא הזה םויה יל התישע

24:21 - כד:כא
יכ יתעדי הנה התעו המקו ךולמת ךלמ לארשי תכלממ ךדיב

24:22 - כד:כב
יל העבשה התעו תירכת-םא הוהיב ירחא יערז-תא ימש-תא דימשת-םאו יבא תיבמ

24:23 - כד:כג
לואשל דוד עבשיו ותיב-לא לואש ךליו ולע וישנאו דודו הדוצמה-לע

25:1 - כה:א
וצבקיו לאומש תמיו לארשי-לכ והרבקיו ול-ודפסיו םקיו המרב ותיבב רבדמ-לא דריו דוד ןראפ

25:2 - כה:ב
והשעמו ןועמב שיאו לודג שיאהו למרכב ןאצ ולו דאמ ףלאו םיפלא-תשלש זזגב יהיו םיזע למרכב ונאצ-תא

25:3 - כה:ג
םשו לבנ שיאה םשו השאהו ליגבא ותשא ראת תפיו לכש-תבוט ערו השק שיאהו ובלכ אוהו םיללעמ

25:4 - כה:ד
רבדמב דוד עמשיו לבנ זזג-יכ ונאצ-תא

25:5 - כה:ה
הרשע דוד חלשיו דוד רמאיו םירענ הלמרכ ולע םירענל לבנ-לא םתאבו ימשב ול-םתלאשו םולשל

25:6 - כה:ו
יחל הכ םתרמאו ךתיבו םולש התאו ךל-רשא לכו םולש םולש

25:7 - כה:ז
יכ יתעמש התעו התע ךל םיזזג ויה ךל-רשא םיערה םונמלכה אל ונמע םהל דקפנ-אלו ימי-לכ המואמ למרכב םתויה

25:8 - כה:ח
ךירענ-תא לאש ואצמיו ךל ודיגיו ךיניעב ןח םירענה ונב בוט םוי-לע-יכ רשא תא אנ-הנת ךידבעל ךדי אצמת דודל ךנבלו

25:9 - כה:ט
דוד ירענ ואביו לבנ-לא ורבדיו הלאה םירבדה-לככ וחוניו דוד םשב

25:10 - כה:י
ידבע-תא לבנ ןעיו דוד ימ רמאיו דוד םויה ישי-ןב ימו םידבע ובר ינפמ שיא םיצרפתמה וינדא

25:11 - כה:יא
ימחל-תא יתחקלו תאו ימימ-תאו יתחבט רשא יתחבט יתתנו יזזגל אל רשא םישנאל המה הזמ יא יתעדי

25:12 - כה:יב
דוד-ירענ וכפהיו ואביו ובשיו םכרדל לככ ול ודגיו הלאה םירבדה

25:13 - כה:יג
וישנאל דוד רמאיו וברח-תא שיא ורגח שיא ורגחיו רגחיו וברח-תא וברח-תא דוד-םג דוד ירחא ולעיו שיא תואמ עבראכ -לע ובשי םיתאמו םילכה

25:14 - כה:יד
לבנ תשא ליגיבאלו דחא-רענ דיגה הנה רמאל םירענהמ םיכאלמ דוד חלש ךרבל רבדמהמ טעיו ונינדא-תא םהב

25:15 - כה:טו
ונל םיבט םישנאהו ונמלכה אלו דאמ המואמ ונדקפ-אלו ונכלהתה ימי-לכ הדשב ונתויהב םתא

25:16 - כה:טז
ונילע ויה המוח םמוי-םג הליל-םג םמע ונתויה ימי-לכ ןאצה םיער

25:17 - כה:יז
יארו יעד התעו התלכ-יכ ישעת-המ ונינדא-לא הערה אוהו ותיב-לכ לעו רבדמ לעילב-ןב וילא

25:18 - כה:יח
חקתו ליגובא רהמתו םינשו םחל םיתאמ ןאצ שמחו ןיי-ילבנ םיאס שמחו תוושע םיקמצ האמו ילק םשתו םילבד םיתאמו םירמחה-לע

25:19 - כה:יט
ורבע הירענל רמאתו םכירחא יננה ינפל אל לבנ השיאלו האב הדיגה

25:20 - כה:כ
תבכר איה היהו תדריו רומחה-לע דוד הנהו רהה רתסב םידרי וישנאו םתא שגפתו התארקל

25:21 - כה:כא
רקשל ךא רמא דודו רשא-לכ-תא יתרמש רבדמב הזל -רשא-לכמ דקפנ-אלו יל-בשיו המואמ ול הבוט תחת הער

25:22 - כה:כב
םיהלא השעי-הכ הכו דוד יביאל ריאשא-םא ףיסי ול-רשא-לכמ ןיתשמ רקבה-דע ריקב

25:23 - כה:כג
ליגיבא ארתו דרתו רהמתו דוד-תא לפתו רומחה לעמ הינפ -לע דוד יפאל ץרא וחתשתו

25:24 - כה:כד
וילגר-לע לפתו ינדא ינא-יב רמאתו אנ-רבדתו ןועה עמשו ךינזאב ךתמא ךתמא ירבד תא

25:25 - כה:כה
ינדא םישי אנ-לא שיא-לא ובל-תא לבנ-לע הזה לעילבה אוה -ןכ ומשכ יכ ומע הלבנו ומש לבנ אל ךתמא ינאו ירענ-תא יתיאר תחלש רשא ינדא

25:26 - כה:כו
הוהי-יח ינדא התעו ךענמ רשא ךשפנ-יחו םימדב אובמ הוהי התעו ךל ךדי עשוהו ךיביא לבנכ ויהי ינדא-לא םישקבמהו הער

25:27 - כה:כז
תאזה הכרבה התעו ךתחפש איבה-רשא הנתנו ינדאל םיכלהתמה םירענל ינדא ילגרב

25:28 - כה:כח
ךתמא עשפל אנ אש הוהי השעי-השע יכ ןמאנ תיב ינדאל הוהי תומחלמ-יכ הערו םחלנ ינדא ךימימ ךב אצמת-אל

25:29 - כה:כט
ךפדרל םדא םקיו ךשפנ-תא שקבלו ינדא שפנ התיהו םייחה רורצב הרורצ תאו ךיהלא הוהי תא הנעלקי ךיביא שפנ עלקה ףכ ךותב

25:30 - כה:ל
הוהי השעי-יכ היהו רבד-רשא לככ ינדאל ךילע הבוטה-תא דיגנל ךוצו לארשי-לע

25:31 - כה:לא
ךל תאז היהת אלו בל לושכמלו הקופל םד-ךפשלו ינדאל ינדא עישוהלו םנח הוהי בטיהו ול תרכזו ינדאל ךתמא-תא

25:32 - כה:לב
לגיבאל דוד רמאיו יהלא הוהי ךורב ךחלש רשא לארשי יתארקל הזה םויה

25:33 - כה:לג
הכורבו ךמעט ךורבו םויה ינתלכ רשא תא םימדב אובמ הזה יל ידי עשהו

25:34 - כה:לד
הוהי-יח םלואו רשא לארשי יהלא יכ ךתא ערהמ ינענמ יתאבתו תרהמ ילול רתונ-םא יכ יתארקל רקבה רוא-דע לבנל ריקב ןיתשמ

25:35 - כה:לה
תא הדימ דוד חקיו הלו ול האיבה-רשא םולשל ילע רמא יתעמש יאר ךתיבל ךינפ אשאו ךלוקב

25:36 - כה:לו
ליגיבא אבתו ול-הנהו לבנ-לא התשמכ ותיבב התשמ בוט לבנ בלו ךלמה רכש אוהו וילע הדיגה-אלו דאמ-דע לודגו ןטק רבד ול רקבה רוא-דע

25:37 - כה:לז
תאצב רקבב יהיו ול-דגתו לבנמ ןייה םירבדה-תא ותשא ובל תמיו הלאה היה אוהו וברקב ןבאל

25:38 - כה:לח
םימיה תרשעכ יהיו לבנ-תא הוהי ףגיו תמיו

25:39 - כה:לט
תמ יכ דוד עמשיו ךורב רמאיו לבנ בר רשא הוהי דימ יתפרח ביר-תא ךשח ודבע-תאו לבנ לבנ תער תאו הערמ ושארב הוהי בישה רבדיו דוד חלשיו ול התחקל ליגיבאב השאל

25:40 - כה:מ
דוד ידבע ואביו הלמרכה ליגיבא-לא רמאל הילא ורבדיו ךילא ונחלש דוד השאל ול ךתחקל

25:41 - כה:מא
םיפא וחתשתו םקתו הנה רמאתו הצרא ץחרל החפשל ךתמא ינדא ידבע ילגר

25:42 - כה:מב
ליגיבא םקתו רהמתו רומחה-לע בכרתו היתרענ שמחו ךלתו הלגרל תוכלהה דוד יכאלמ ירחא השאל ול-יהתו

25:43 - כה:מג
חקל םעניחא-תאו לאערזימ דוד ןהיתש-םג ןייהתו םישנל ול

25:44 - כה:מד
לכימ-תא ןתנ לואשו יטלפל דוד תשא ותב םילגמ רשא שיל-ןב

26:1 - כו:א
םיפזה ואביו התעבגה לואש-לא דוד אולה רמאל תעבגב רתתסמ ינפ לע הליכחה ןמישיה

26:2 - כו:ב
דריו לואש םקיו ותאו ףיז-רבדמ-לא שיא םיפלא-תשלש שקבל לארשי ירוחב ףיז-רבדמב דוד-תא

26:3 - כו:ג
תעבגב לואש ןחיו ינפ-לע רשא הליכחה ךרדה-לע ןמישיה רבדמב בשי דודו לואש אב יכ אריו הרבדמה וירחא

26:4 - כו:ד
םילגרמ דוד חלשיו לואש אב-יכ עדיו ןוכנ-לא

26:5 - כו:ה
אביו דוד םקיו רשא םוקמה-לא אריו לואש םש-הנח רשא םוקמה-תא דוד רנבאו לואש םש-בכש ואבצ-רש רנ-ןב לגעמב בכש לואשו ותביבס םינח םעהו

26:6 - כו:ו
רמאיו דוד ןעיו יתחה ךלמיחא-לא ישיבא-לאו באוי יחא היורצ-ןב יתא דרי-ימ רמאל הנחמה-לא לואש-לא ינא ישיבא רמאיו ךמע דרא

26:7 - כו:ז
ישיבאו דוד אביו הנהו הליל םעה-לא ןשי בכש לואש ותינחו לגעמב ותשארמ ץראב-הכועמ םיבכש םעהו רנבאו ותביבס

26:8 - כו:ח
ישיבא רמאיו םיהלא רגס דוד-לא ךביוא-תא םויה אנ ונכא התעו ךדיב םעפ ץראבו תינחב ול הנשא אלו תחא

26:9 - כו:ט
דוד רמאיו ישיבא-לא ימ יכ והתיחשת-לא חישמב ודי חלש הקנו הוהי

26:10 - כו:י
הוהי-יח דוד רמאיו ונפגי הוהי-םא יכ תמו אובי ומוי-וא דרי המחלמב וא הפסנו

26:11 - כו:יא
הוהימ יל הלילח חישמב ידי חלשמ אנ-חק התעו הוהי רשא תינחה-תא תחפצ-תאו ותשארמ ונל הכלנו םימה

26:12 - כו:יב
תינחה-תא דוד חקיו םימה תחפצ-תאו וכליו לואש יתשארמ ןיאו האר ןיאו םהל יכ ץיקמ ןיאו עדוי יכ םינשי םלכ הלפנ הוהי תמדרת םהילע

26:13 - כו:יג
רבעה דוד רבעיו רהה-שאר-לע דמעיו םוקמה בר קחרמ םהיניב

26:14 - כו:יד
םעה-לא דוד ארקיו רנ-ןב רנבא-לאו הנעת אולה רמאל רנבא ןעיו רנבא תארק התא ימ רמאיו ךלמה-לא

26:15 - כו:טו
רנבא-לא דוד רמאיו ימו התא שיא-אולה המלו לארשיב ךומכ ךינדא-לא תרמש אל דחא אב-יכ ךלמה תיחשהל םעה ךינדא ךלמה-תא

26:16 - כו:טז
הזה רבדה בוט-אל הוהי-יח תישע רשא םתא תומ-ינב יכ םתרמש-אל רשא חישמ-לע םכינדא-לע האר התעו הוהי ךלמה תינח-יא רשא םימה תחפצ-תאו ותשארמ

26:17 - כו:יז
לוק-תא לואש רכיו ךלוקה רמאיו דוד רמאיו דוד ינב הז ינדא ילוק דוד ךלמה

26:18 - כו:יח
ינדא הז המל רמאיו יכ ודבע ירחא ףדר ידיב-המו יתישע המ הער

26:19 - כו:יט
ינדא אנ-עמשי התעו ודבע ירבד תא ךלמה יב ךתיסה הוהי-םא ינב םאו החנמ חרי םה םירורא םדאה הוהי ינפל םויה ינושרג-יכ הוהי תלחנב חפתסהמ םיהלא דבע ךל רמאל םירחא

26:20 - כו:כ
ימד לפי-לא התעו ינפ דגנמ הצרא ךלמ אצי-יכ הוהי -תא שקבל לארשי רשאכ דחא שערפ םירהב ארקה ףדרי

26:21 - כו:כא
יתאטח לואש רמאיו יכ דוד-ינב בוש תחת דוע ךל ערא-אל ישפנ הרקי רשא הזה םויה ךיניעב הגשאו יתלכסה הנה דאמ הברה

26:22 - כו:כב
רמאיו דוד ןעיו ךלמה תינחה הנה םירענהמ דחא רבעיו החקיו

26:23 - כו:כג
שיאל בישי הוהיו ותקדצ-תא רשא ותנמא-תאו םויה הוהי ךנתנ יתיבא אלו דיב חישמב ידי חלשל הוהי

26:24 - כו:כד
הלדג רשאכ הנהו הזה םויה ךשפנ לדגת ןכ יניעב הוהי יניעב ישפנ הרצ-לכמ ינלציו

26:25 - כו:כה
דוד-לא לואש רמאיו דוד ינב התא ךורב םגו השעת השע םג דוד ךליו לכות לכי בש לואשו וכרדל ומוקמל

27:1 - כז:א
ובל-לא דוד רמאיו דחא-םוי הפסא התע יל-ןיא לואש-דיב טלמא טלמה יכ בוט םיתשלפ ץרא-לא לואש ינממ שאונו דוע ינשקבל לארשי לובג-לכב ודימ יתטלמנו

27:2 - כז:ב
רבעיו דוד םקיו שיא תואמ-ששו אוה שיכא-לא ומע רשא תג ךלמ ךועמ-ןב

27:3 - כז:ג
שיכא-םע דוד בשיו וישנאו אוה תגב דוד ותיבו שיא םעניחא וישנ יתשו ליגיבאו תילאערזיה תילמרכה לבנ-תשא

27:4 - כז:ד
חרב-יכ לואשל דגיו ףסוי-אלו תג דוד ושקבל דוע

27:5 - כז:ה
שיכא-לא דוד רמאיו ןח יתאצמ אנ-םא יל-ונתי ךיניעב ירע תחאב םוקמ םש הבשאו הדשה ךדבע בשי המלו ךמע הכלממה ריעב

27:6 - כז:ו
םויב שיכא ול-ןתיו ןכל גלקצ-תא אוהה יכלמל גלקצ התיה םויה דע הדוהי הזה

27:7 - כז:ז
םימיה רפסמ יהיו הדשב דוד בשי-רשא םימי םיתשלפ םישדח העבראו

27:8 - כז:ח
וישנאו דוד לעיו ירושגה-לא וטשפיו יכ יקלמעהו יזרגהו ץראה תובשי הנה ךאוב םלועמ רשא ץרא-דעו הרוש םירצמ

27:9 - כז:ט
ץראה-תא דוד הכהו השאו שיא היחי אלו רקבו ןאצ חקלו םילמגו םירמחו אביו בשיו םידגבו שיכא-לא

27:10 - כז:י
שיכא רמאיו םויה םתטשפ-לא בגנ-לע דוד רמאיו בגנ-לעו הדוהי בגנ-לאו ילאמחריה יניקה

27:11 - כז:יא
היחי-אל השאו שיאו רמאל תג איבהל דוד ונילע ודגי-ןפ דוד השע -הכ רמאל וטפשמ הכו בשי רשא םימיה-לכ םיתשלפ הדשב

27:12 - כז:יב
דודב שיכא ןמאיו שיאבה שאבה רמאל היהו לארשיב ומעב םלוע דבעל יל

28:1 - כח:א
םהה םימיב יהיו םיתשלפ וצבקיו אבצל םהינחמ-תא לארשיב םחלהל דוד-לא שיכא רמאיו יתא יכ עדת עדי התא הנחמב אצת ךישנאו

28:2 - כח:ב
שיכא-לא דוד רמאיו תא עדת התא ןכל ךדבע השעי-רשא -לא שיכא רמאיו ישארל רמש ןכל דוד םימיה-לכ ךמישא

28:3 - כח:ג
תמ לאומשו ול-ודפסיו והרבקיו לארשי-לכ לואשו וריעבו המרב תובאה ריסה םינעדיה-תאו ץראהמ

28:4 - כח:ד
םיתשלפ וצבקיו םנושב ונחיו ואביו לואש ץבקיו ונחיו לארשי-לכ-תא עבלגב

28:5 - כח:ה
הנחמ-תא לואש אריו דרחיו אריו םיתשלפ דאמ ובל

28:6 - כח:ו
הוהיב לואש לאשיו םג הוהי והנע אלו םירואב םג תומלחב םאיבנב םג

28:7 - כח:ז
וידבעל לואש רמאיו תשא יל-ושקב הכלאו בוא-תלעב הב-השרדאו הילא וילא וידבע ורמאיו בוא-תלעב תשא הנה רוד ןיעב

28:8 - כח:ח
שבליו לואש שפחתיו ךליו םירחא םידגב םישנא ינשו אוה השאה-לא ואביו ומע רמאיו הליל בואב יל אנ-ימוסק תא יל ילעהו ךילא רמא-רשא

28:9 - כח:ט
וילא השאה רמאתו תא תעדי התא הנה רשא לואש השע-רשא תובאה -תא תירכה ינעדיה-תאו התא המלו ץראה-ןמ ישפנב שקנתמ ינתימהל

28:10 - כח:י
לואש הל עבשיו רמאל הוהיב ךרקי-םא הוהי-יח הזה רבדב ןוע

28:11 - כח:יא
ימ-תא השאה רמאתו רמאיו ךל-הלעא יל-ילעה לאומש-תא

28:12 - כח:יב
השאה ארתו קעזתו לאומש-תא רמאתו לודג לוקב רמאל לואש-לא השאה התאו ינתימר המל לואש

28:13 - כח:יג
ךלמה הל רמאיו המ יכ יארית-לא השאה רמאתו תיאר םיהלא לואש-לא םילע יתיאר ץראה-ןמ

28:14 - כח:יד
וראת-המ הל רמאיו הלע ןקז שיא רמאתו ליעמ הטע אוהו לואש עדיו דקיו אוה לאומש-יכ וחתשיו הצרא םיפא

28:15 - כח:טו
לאומש רמאיו המל לואש-לא תולעהל ינתזגרה לואש רמאיו יתא םיתשלפו דאמ יל-רצ םיהלאו יב םימחלנ יננע-אלו ילעמ רס םאיבנה-דיב םג דוע הארקאו תומלחב-םג המ ינעידוהל ךל השעא

28:16 - כח:טז
המלו לאומש רמאיו רס הוהיו ינלאשת ךרע יהיו ךילעמ

28:17 - כח:יז
רשאכ ול הוהי שעיו ערקיו ידיב רבד הכלממה-תא הוהי ךערל הנתיו ךדימ דודל

28:18 - כח:יח
לוקב תעמש-אל רשאכ תישע-אלו הוהי קלמעב ופא-ןורח הזה רבדה ןכ-לע םויה הוהי ךל-השע הזה

28:19 - כח:יט
םג הוהי ןתיו ךמע לארשי-תא רחמו םיתשלפ-דיב םג ימע ךינבו התא ןתי לארשי הנחמ-תא םיתשלפ-דיב הוהי

28:20 - כח:כ
לפיו לואש רהמיו הצרא ותמוק-אלמ ירבדמ דאמ אריו -אל חכ-םג לאומש לכא אל יכ וב היה םויה-לכ םחל הלילה-לכו

28:21 - כח:כא
השאה אובתו ארתו לואש-לא רמאתו דאמ להבנ-יכ העמש הנה וילא םישאו ךלוקב ךתחפש עמשאו יפכב ישפנ תרבד רשא ךירבד-תא ילא

28:22 - כח:כב
אנ-עמש התעו ךתחפש לוקב התא-םג ךינפל המשאו יהיו לוכאו םחל-תפ ךלת יכ חכ ךב ךרדב

28:23 - כח:כג
אל רמאיו ןאמיו וב-וצרפיו לכא השאה-םגו וידבע םקיו םלקל עמשיו בשיו ץראהמ הטמה-לא

28:24 - כח:כד
קברמ-לגע השאלו רהמתו תיבב חמק-חקתו והחבזתו תוצמ והפתו שלתו

28:25 - כח:כה
לואש-ינפל שגתו וידבע ינפלו ומקיו ולכאיו אוהה הלילב וכליו

29:1 - כט:א
םיתשלפ וצבקיו הקפא םהינחמ-לכ-תא ןיעב םינח לארשיו לאערזיב רשא

29:2 - כט:ב
םיתשלפ ינרסו תואמל םירבע דודו םיפלאלו םירבע וישנאו שיכא -םע הנרחאב

29:3 - כט:ג
םיתשלפ ירש ורמאיו הלאה םירבעה המ ירש-לא שיכא רמאיו הז-אולה םיתשלפ לואש דבע דוד היה רשא לארשי-ךלמ הז-וא םימי הז יתא וב יתאצמ-אלו םינש ולפנ םוימ המואמ הזה םויה-דע

29:4 - כט:ד
ירש וילע ופצקיו ול ורמאיו םיתשלפ בשה םיתשלפ ירש בשיו שיאה-תא רשא ומוקמ-לא דרי-אלו םש ותדקפה המחלמב ונמע ןטשל ונל-היהי-אלו הצרתי המבו המחלמב אולה וינדא-לא הז םהה םישנאה ישארב

29:5 - כט:ה
רשא דוד הז-אולה תולחמב ול-ונעי לואש הכה רמאל דודו ויפלאב ותבברב

29:6 - כט:ו
דוד-לא שיכא ארקיו וילא רמאיו רשי-יכ הוהי-יח יניעב בוטו התא יתא ךאבו ךתאצ יתאצמ-אל יכ הנחמב ךאב םוימ הער ךב הזה םויה-דע ילא םינרסה יניעבו התא בוט-אל

29:7 - כט:ז
ךלו בוש התעו ער השעת-אלו םולשב ינרס יניעב םיתשלפ

29:8 - כט:ח
שיכא-לא דוד רמאיו יתישע המ יכ ךדבעב תאצמ-המו יתייה רשא םוימ הזה םויה דע ךינפל אובא אל יכ יביאב יתמחלנו ךלמה ינדא

29:9 - כט:ט
רמאיו שיכא ןעיו יכ יתעדי דוד-לא יניעב התא בוט ךא םיהלא ךאלמכ ורמא םיתשלפ ירש ונמע הלעי-אל המחלמב

29:10 - כט:י
רקבב םכשה התעו ךינדא ידבעו ךתא ואב-רשא רואו רקבב םתמכשהו וכלו םכל

29:11 - כט:יא
אוה דוד םכשיו רקבב תכלל וישנאו ץרא-לא בושל םיתשלפו םיתשלפ לאערזי ולע

30:1 - ל:א
דוד אבב יהיו םויב גלקצ וישנאו יקלמעו ישילשה -לאו בגנ-לא וטשפ גלקצ-תא וכיו גלקצ שאב התא ופרשיו

30:2 - ל:ב
םישנה-תא ובשיו ןטקמ הב-רשא ותימה אל לודג-דעו וכליו וגהניו שיא םכרדל

30:3 - ל:ג
וישנאו דוד אביו הנהו ריעה-לא םהישנו שאב הפורש םהיתנבו םהינבו ובשנ

30:4 - ל:ד
םעהו דוד אשיו םלוק-תא ותא-רשא רשא דע וכביו תוכבל חכ םהב-ןיא

30:5 - ל:ה
ובשנ דוד-ישנ יתשו תילערזיה םעניחא לבנ תשא ליגיבאו ילמרכה

30:6 - ל:ו
דאמ דודל רצתו ולקסל םעה ורמא-יכ םעה-לכ שפנ הרמ-יכ ונב-לע שיא קזחתיו ויתנב-לעו ויהלא הוהיב דוד

30:7 - ל:ז
דוד רמאיו ןהכה רתיבא-לא ךלמיחא-ןב דפאה יל אנ-השיגה רתיבא שגיו דוד-לא דפאה-תא

30:8 - ל:ח
הוהיב דוד לאשיו ירחא ףדרא רמאל ונגשאה הזה-דודגה ףדר ול רמאיו לצהו גישת גשה-יכ ליצת

30:9 - ל:ט
אוה דוד ךליו רשא שיא תואמ-ששו לחנ-דע ואביו ותא םירתונהו רושבה ודמע

30:10 - ל:י
אוה דוד ףדריו שיא תואמ-עבראו שיא םיתאמ ודמעיו רבעמ ורגפ רשא רושבה לחנ-תא

30:11 - ל:יא
ירצמ-שיא ואצמיו ותא וחקיו הדשב ול-ונתיו דוד-לא והקשיו לכאיו םחל םימ

30:12 - ל:יב
הלבד חלפ ול-ונתיו לכאיו םיקמצ ינשו יכ וילא וחור בשתו םחל לכא-אל השלש םימ התש-אלו תוליל השלשו םימי

30:13 - ל:יג
דוד ול רמאיו הזמ יאו התא-ימל רענ רמאיו התא דבע יכנא ירצמ יקלמע שיאל יכ ינדא ינבזעיו השלש םויה יתילח

30:14 - ל:יד
בגנ ונטשפ ונחנא רשא-לעו יתרכה בגנ-לעו הדוהיל גלקצ-תאו בלכ שאב ונפרש

30:15 - ל:טו
דוד וילא רמאיו דודגה-לא ינדרותה העבשה רמאיו הזה -םא םיהלאב יל ינרגסת-םאו ינתימת ךדרואו ינדא-דיב הזה דודגה-לא

30:16 - ל:טז
םישטנ הנהו והדריו ץראה-לכ ינפ-לע םיתשו םילכא ללשה לכב םיגגחו וחקל רשא לודגה ץראמו םיתשלפ ץראמ הדוהי

30:17 - ל:יז
ףשנהמ דוד םכיו םתרחמל ברעה-דעו שיא םהמ טלמנ-אלו תואמ עברא-םא יכ ובכר-רשא רענ-שיא וסניו םילמגה-לע

30:18 - ל:יח
תא דוד לציו קלמע וחקל רשא-לכ ליצה וישנ יתש-תאו דוד

30:19 - ל:יט
םהל-רדענ אלו לודגה-דעו ןטקה-ןמ תונבו םינב-דעו רשא -לכ דעו ללשמו בישה לכה םהל וחקל דוד

30:20 - ל:כ
דוד חקיו רקבהו ןאצה-לכ-תא הנקמה ינפל וגהנ הז ורמאיו אוהה דוד ללש

30:21 - ל:כא
םיתאמ-לא דוד אביו ורגפ-רשא םישנאה דוד ירחא תכלמ רושבה לחנב םבישיו דוד תארקל ואציו םעה תארקלו דוד שגיו ותא-רשא םהל לאשיו םעה-תא םולשל

30:22 - ל:כב
ער-שיא-לכ ןעיו םישנאהמ לעילבו דוד-םע וכלה רשא רשא ןעי ורמאיו ימע וכלה-אל ללשהמ םהל ןתנ-אל ונלצה רשא ותשא-תא שיא-םא-יכ וגהניו וינב -תאו וכליו

30:23 - ל:כג
ושעת-אל דוד רמאיו ןתנ-רשא תא יחא ןכ רמשיו ונל הוהי ןתיו ונתא אבה דודגה-תא ונדיב ונילע

30:24 - ל:כד
רבדל םכל עמשי ימו דריה קלחכ יכ הזה בשיה קלחכו המחלמב ודחי םילכה -לע וקלחי

30:25 - ל:כה
אוהה םויהמ יהיו קחל המשיו הלעמו דע לארשיל טפשמלו הזה םויה

30:26 - ל:כו
גלקצ-לא דוד אביו ינקזל ללשהמ חלשיו רמאל והערל הדוהי ללשמ הכרב םכל הנה הוהי יביא

30:27 - ל:כז
לא-תיבב רשאל בגנ-תומרב רשאלו רתיב רשאלו

30:28 - ל:כח
רשאלו רערעב רשאלו רשאלו תומפשב עמתשאב

30:29 - ל:כט
רשאלו לכרב רשאלו ילאמחריה ירעב יניקה ירעב רשאלו

30:30 - ל:ל
רשאלו המרחב רשאלו רשאלו ןשע-רובב ךתעב

30:31 - ל:לא
ןורבחב רשאלו תומקמה-לכלו דוד םש-ךלהתה-רשא וישנאו אוה

31:1 - לא:א
םימחלנ םיתשלפו ישנא וסניו לארשיב םיתשלפ ינפמ לארשי רהב םיללח ולפיו עבלגה

31:2 - לא:ב
םיתשלפ וקבדיו וינב-תאו לואש-תא םיתשלפ וכיו -תאו ןתנוהי-תא בדניבא ינב עוש-יכלמ-תאו לואש

31:3 - לא:ג
המחלמה דבכתו והאצמיו לואש-לא תשקב םישנא םירומה םירומהמ דאמ לחיו

31:4 - לא:ד
אשנל לואש רמאיו ךברח ףלש וילכ הב ינרקדו םילרעה ואובי-ןפ ינרקדו הלאה אלו יב-וללעתהו יכ וילכ אשנ הבא לואש חקיו דאמ ארי לפיו ברחה-תא הילע

31:5 - לא:ה
יכ וילכ-אשנ אריו לפיו לואש תמ וברח-לע אוה-םג ומע תמיו

31:6 - לא:ו
תשלשו לואש תמיו םג וילכ אשנו וינב םויב וישנא-לכ ודחי אוהה

31:7 - לא:ז
לארשי-ישנא ואריו קמעה רבעב-רשא ןדריה רבעב רשאו לארשי ישנא וסנ-יכ לואש ותמ-יכו ובזעיו וינבו וסניו םירעה-תא םיתשלפ ואביו ןהב ובשיו

31:8 - לא:ח
ואביו תרחממ יהיו טשפל םיתשלפ ואצמיו םיללחה-תא תשלש -תאו לואש-תא רהב םילפנ וינב עבלגה

31:9 - לא:ט
ושאר-תא ותרכיו וילכ-תא וטישפיו וחלשיו ביבס םיתשלפ-ץראב םהיבצע תיב רשבל םעה-תאו

31:10 - לא:י
תיב וילכ-תא ומשיו ותיוג-תאו תורתשע תיב תמוחב ועקת ןש

31:11 - לא:יא
יבשי וילא ועמשיו תא דעלג שיבי םיתשלפ ושע-רשא לואשל

31:12 - לא:יב
ליח שיא-לכ ומוקיו הלילה-לכ וכליו תיוג-תא וחקיו תיוג תאו לואש ןש תיב תמוחמ וינב ופרשיו השבי ואביו םש םתא

31:13 - לא:יג
םהיתמצע-תא וחקיו לשאה-תחת ורבקיו תעבש ומציו השביב םימי