הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

סומע
1:1 - א:א
היה-רשא סומע ירבד רשא עוקתמ םידקנב ימיב לארשי-לע הזח הדוהי -ךלמ היזע םעברי ימיבו לארשי ךלמ שאוי-ןב שערה ינפל םיתנש

1:2 - א:ב
ןויצמ הוהי רמאיו ןתי םלשורימו גאשי תואנ ולבאו ולוק שאר שביו םיערה למרכה

1:3 - א:ג
הוהי רמא הכ קשמד יעשפ השלש-לע אל העברא-לעו םשוד-לע ונבישא לזרבה תוצרחב דעלגה-תא

1:4 - א:ד
תיבב שא יתחלשו תונמרא הלכאו לאזח דדה-ןב

1:5 - א:ה
קשמד חירב יתרבשו בשוי יתרכהו ךמותו ןוא-תעקבמ ולגו ןדע תיבמ טבש רמא הריק םרא-םע הוהי

1:6 - א:ו
הוהי רמא הכ הזע יעשפ השלש-לע אל העברא-לעו םתולגה-לע ונבישא ריגסהל המלש תולג םודאל

1:7 - א:ז
תמוחב שא יתחלשו הלכאו הזע היתנמרא

1:8 - א:ח
בשוי יתרכהו טבש ךמותו דודשאמ יתובישהו ןולקשאמ ןורקע-לע ידי תיראש ודבאו ינדא רמא םיתשלפ הוהי

1:9 - א:ט
הוהי רמא הכ רצ-יעשפ השלש-לע אל העברא-לעו םריגסה-לע ונבישא םודאל המלש תולג תירב ורכז אלו םיחא

1:10 - א:י
תמוחב שא יתחלשו היתנמרא הלכאו רצ

1:11 - א:יא
הוהי רמא הכ םודא יעשפ השלש-לע אל העברא-לעו ופדר-לע ונבישא תחשו ויחא ברחב דעל ףרטיו וימחר הרמש ותרבעו ופא חצנ

1:12 - א:יב
ןמיתב שא יתחלשו תונמרא הלכאו הרצב

1:13 - א:יג
הוהי רמא הכ יעשפ השלש-לע ןומע-ינב אל העברא-לעו םעקב -לע ונבישא ןעמל דעלגה תורה םלובג-תא ביחרה

1:14 - א:יד
תמוחב שא יתצהו הלכאו הבר העורתב היתונמרא רעסב המחלמ םויב הפוס םויב

1:15 - א:טו
הלוגב םכלמ ךלהו ודחי וירשו אוה הוהי רמא

2:1 - ב:א
הוהי רמא הכ באומ יעשפ השלש-לע אל העברא-לעו ופרש-לע ונבישא םודא-ךלמ תומצע דישל

2:2 - ב:ב
באומב שא-יתחלשו תונמרא הלכאו ןואשב תמו תוירקה לוקב העורתב באומ רפוש

2:3 - ב:ג
הברקמ טפוש יתרכהו גורהא הירש-לכו הוהי רמא ומע

2:4 - ב:ד
הוהי רמא הכ יעשפ השלש-לע העברא-לעו הדוהי םסאמ-לע ונבישא אל הוהי תרות -תא ורמש אל ויקחו םהיבזכ םועתיו םתובא וכלה-רשא םהירחא

2:5 - ב:ה
הדוהיב שא יתחלשו תונמרא הלכאו םלשורי

2:6 - ב:ו
הוהי רמא הכ יעשפ השלש-לע העברא-לעו לארשי םרכמ-לע ונבישא אל ןויבאו קידצ ףסכב םילענ רובעב

2:7 - ב:ז
ץרא-רפע-לע םיפאשה ךרדו םילד שארב שיאו וטי םיונע -לא וכלי ויבאו ללח ןעמל הרענה ישדק םש-תא

2:8 - ב:ח
םילבח םידגב-לעו חבזמ-לכ לצא וטי ותשי םישונע ןייו םהיהלא תיב

2:9 - ב:ט
יתדמשה יכנאו םהינפמ ירמאה-תא םיזרא הבגכ רשא אוה ןסחו והבג דימשאו םינולאכ וישרשו לעממ וירפ תחתמ

2:10 - ב:י
םכתא יתילעה יכנאו ךלואו םירצמ ץראמ םיעברא רבדמב םכתא ץרא-תא תשרל הנש ירמאה

2:11 - ב:יא
םכינבמ םיקאו םכירוחבמו םיאיבנל ףאה םירזנל לארשי ינב תאז-ןיא הוהי-םאנ

2:12 - ב:יב
םירזנה-תא וקשתו םיאיבנה-לעו ןיי אל רמאל םתיוצ ואבנת

2:13 - ב:יג
קיעמ יכנא הנה קיעת רשאכ םכיתחת הל האלמה הלגעה רימע

2:14 - ב:יד
לקמ סונמ דבאו וחכ ץמאי-אל קזחו טלמי-אל רובגו ושפנ

2:15 - ב:טו
דמעי אל תשקה שפתו אל וילגרב לקו אל סוסה בכרו טלמי ושפנ טלמי

2:16 - ב:טז
םירובגב ובל ץימאו סוני םורע אוהה-םויב הוהי-םאנ

3:1 - ג:א
הזה רבדה-תא ועמש הוהי רבד רשא לארשי ינב םכילע רשא החפשמה-לכ לע םירצמ ץראמ יתילעה רמאל

3:2 - ג:ב
לכמ יתעדי םכתא קר המדאה תוחפשמ םכילע דקפא ןכ-לע םכיתנוע -לכ תא

3:3 - ג:ג
ודחי םינש וכליה ודעונ-םא יתלב

3:4 - ג:ד
רעיב הירא גאשיה ןתיה ול ןיא ףרטו ותנעממ ולוק ריפכ דכל -םא יתלב

3:5 - ג:ה
חפ-לע רופצ לפתה הל ןיא שקומו ץראה המדאה-ןמ חפ-הלעיה דוכלי אל דוכלו

3:6 - ג:ו
ריעב רפוש עקתי-םא ודרחי אל םעו ריעב הער היהת-םא השע אל הוהיו

3:7 - ג:ז
ינדא השעי אל יכ יכ רבד הוהי ודוס הלג-םא םיאיבנה וידבע-לא

3:8 - ג:ח
אל ימ גאש הירא הוהי ינדא אריי אבני אל ימ רבד

3:9 - ג:ט
תונמרא-לע ועימשה תונמרא-לעו דודשאב ורמאו םירצמ ץראב ירה -לע ופסאה תמוהמ וארו ןורמש הכותב תובר הברקב םיקושעו

3:10 - ג:י
ועדי-אלו החכנ-תושע םירצואה הוהי-םאנ דשו סמח םהיתונמראב

3:11 - ג:יא
ינדא רמא הכ ןכל ביבסו רצ הוהי ךממ דרוהו ץראה וזבנו ךזע ךיתונמרא

3:12 - ג:יב
רשאכ הוהי רמא הכ יפמ הערה ליצי וא םיערכ יתש יראה ולצני ןכ ןזא-לדב םיבשיה לארשי ינב הטמ תאפב ןורמשב שרע קשמדבו

3:13 - ג:יג
תיבב ודיעהו ועמש ינדא-םאנ בקעי תואבצה יהלא הוהי

3:14 - ג:יד
ידקפ םויב יכ וילע לארשי-יעשפ תוחבזמ-לע יתדקפו ועדגנו לא-תיב ולפנו חבזמה תונרק ץראל

3:15 - ג:טו
ףרחה-תיב יתיכהו ודבאו ץיקה תיב-לע םיתב ופסו ןשה יתב הוהי -םאנ םיבר

4:1 - ד:א
הזה רבדה ועמש רהב רשא ןשבה תורפ םילד תוקשעה ןורמש םינויבא תוצצרה םהינדאל תרמאה התשנו האיבה

4:2 - ד:ב
הוהי ינדא עבשנ םימי הנה יכ ושדקב אשנו םכילע םיאב תונצב םכתא תוריסב ןכתירחאו הגוד

4:3 - ד:ג
השא הנאצת םיצרפו הנתכלשהו הדגנ הוהי-םאנ הנומרהה

4:4 - ד:ד
ועשפו לא-תיב ואב עשפל וברה לגלגה רקבל ואיבהו םימי תשלשל םכיחבז םכיתרשעמ

4:5 - ד:ה
הדות ץמחמ רטקו תובדנ וארקו ןכ יכ ועימשה לארשי ינב םתבהא הוהי ינדא םאנ

4:6 - ד:ו
םכל יתתנ ינא-םגו םינש ןויקנ רסחו םכירע-לכב םכיתמוקמ לכב םחל ידע םתבש-אלו הוהי-םאנ

4:7 - ד:ז
יתענמ יכנא םגו דועב םשגה-תא םכמ ריצקל םישדח השלש ריע -לע יתרטמהו תחא ריע-לעו תחא תחא הקלח ריטמא אל הקלחו רטמת הילע ריטמת-אל-רשא שבית

4:8 - ד:ח
שלש םיתש וענו תחא ריע-לא םירע אלו םימ תותשל םתבש-אלו ועבשי הוהי-םאנ ידע

4:9 - ד:ט
ןופדשב םכתא יתיכה תוברה ןוקריבו םכימרכו םכיתונג םכיתיזו םכינאתו םזגה לכאי ידע םתבש-אלו הוהי-םאנ

4:10 - ד:י
רבד םכב יתחלש יתגרה םירצמ ךרדב םע םכירוחב ברחב הלעאו םכיסוס יבש םכפאבו םכינחמ שאב ידע םתבש-אלו הוהי-םאנ

4:11 - ד:יא
תכפהמכ םכב יתכפה םדס-תא םיהלא ויהתו הרמע-תאו הפרשמ לצמ דואכ ידע םתבש-אלו הוהי-םאנ

4:12 - ד:יב
ךל-השעא הכ ןכל תאז-יכ בקע לארשי ןוכה ךל-השעא ךיהלא-תארקל לארשי

4:13 - ד:יג
םירה רצוי הנה יכ דיגמו חור ארבו השע וחש-המ םדאל ךרדו הפיע רחש הוהי ץרא יתמב-לע ומש תואבצ-יהלא

5:1 - ה:א
הזה רבדה-תא ועמש אשנ יכנא רשא תיב הניק םכילע לארשי

5:2 - ה:ב
םוק ףיסות-אל הלפנ השטנ לארשי תלותב ןיא התמדא-לע המיקמ

5:3 - ה:ג
ינדא רמא הכ יכ תאציה ריעה הוהי האמ ריאשת ףלא ריאשת האמ תאצויהו לארשי תיבל הרשע

5:4 - ה:ד
הוהי רמא הכ יכ ינושרד לארשי תיבל ויחו

5:5 - ה:ה
לא-תיב ושרדת-לאו ואבת אל לגלגהו ורבעת אל עבש ראבו הלגי הלג לגלגה יכ היהי לא-תיבו ןואל

5:6 - ה:ו
ויחו הוהי-תא ושרד תיב שאכ חלצי-ןפ הלכאו ףסוי -תיבל הבכמ-ןיאו לא

5:7 - ה:ז
טפשמ הנעלל םיכפהה וחינה ץראל הקדצו

5:8 - ה:ח
ליסכו המיכ השע תומלצ רקבל ךפהו ךישחה הליל םויו םיה-ימל ארוקה ינפ-לע םכפשיו ומש הוהי ץראה

5:9 - ה:ט
זע-לע דש גילבמה אובי רצבמ-לע דשו

5:10 - ה:י
חיכומ רעשב ואנש ובעתי םימת רבדו

5:11 - ה:יא
םכסשוב ןעי ןכל רב-תאשמו לד-לע יתב ונממ וחקת -אלו םתינב תיזג דמח-ימרכ םב ובשת ותשת אלו םתעטנ םניי-תא

5:12 - ה:יב
םיבר יתעדי יכ םימצעו םכיעשפ קידצ יררצ םכיתאטח םינויבאו רפכ יחקל וטה רעשב

5:13 - ה:יג
תעב ליכשמה ןכל תע יכ םדי איהה איה הער

5:14 - ה:יד
ער-לאו בוט-ושרד ןכ-יהיו ויחת ןעמל תואבצ-יהלא הוהי םתרמא רשאכ םכתא

5:15 - ה:טו
בוט ובהאו ער-ואנש טפשמ רעשב וגיצהו הוהי ןנחי ילוא תיראש תואבצ-יהלא ףסוי

5:16 - ה:טז
הוהי רמא-הכ ןכל ינדא תואבצ יהלא דפסמ תובחר-לכב ורמאי תוצוח-לכבו רכא וארקו וה-וה דפסמו לבא-לא יהנ יעדוי-לא

5:17 - ה:יז
דפסמ םימרכ-לכבו רמא ךברקב רבעא-יכ הוהי

5:18 - ה:יח
םיואתמה יוה הוהי םוי-תא םוי םכל הז-המל ךשח-אוה הוהי רוא-אלו

5:19 - ה:יט
שיא סוני רשאכ ועגפו יראה ינפמ ךמסו תיבה אבו בדה וכשנו ריקה-לע ודי שחנה

5:20 - ה:כ
הוהי םוי ךשח-אלה לפאו רוא-אלו ול הגנ-אלו

5:21 - ה:כא
םכיגח יתסאמ יתאנש חירא אלו םכיתרצעב

5:22 - ה:כב
יל-ולעת-םא יכ אל םכיתחנמו תולע םכיאירמ םלשו הצרא טיבא אל

5:23 - ה:כג
ןומה ילעמ רסה ךילבנ תרמזו ךירש עמשא אל

5:24 - ה:כד
טפשמ םימכ לגיו ןתיא לחנכ הקדצו

5:25 - ה:כה
החנמו םיחבזה רבדמב יל-םתשגה תיב הנש םיעברא לארשי

5:26 - ה:כו
תוכס תא םתאשנו ןויכ תאו םככלמ בכוכ םכימלצ םתישע רשא םכיהלא םכל

5:27 - ה:כז
םכתא יתילגהו רמא קשמדל האלהמ תואבצ-יהלא הוהי ומש

6:1 - ו:א
ןויצב םיננאשה יוה ןורמש רהב םיחטבהו םיוגה תישאר יבקנ תיב םהל ואבו לארשי

6:2 - ו:ב
וארו הנלכ ורבע הבר תמח םשמ וכלו םיתשלפ-תג ודרו -ןמ םיבוטה הלאה תוכלממה םלובג בר-םא םכלבגמ

6:3 - ו:ג
ער םויל םידנמה סמח תבש ןושיגתו

6:4 - ו:ד
ןש תוטמ-לע םיבכשה םתושרע-לע םיחרסו ןאצמ םירכ םילכאו קברמ ךותמ םילגעו

6:5 - ו:ה
לבנה יפ-לע םיטרפה םהל ובשח דיודכ ריש-ילכ

6:6 - ו:ו
ןיי יקרזמב םיתשה םינמש תישארו ולחנ אלו וחשמי ףסוי רבש-לע

6:7 - ו:ז
שארב ולגי התע ןכל חזרמ רסו םילג םיחורס

6:8 - ו:ח
הוהי ינדא עבשנ הוהי-םאנ ושפנב באתמ תואבצ יהלא בקעי ןואג-תא יכנא יתאנש ויתנמראו ריע יתרגסהו האלמו

6:9 - ו:ט
ורתוי-םא היהו תיבב םישנא הרשע ותמו דחא

6:10 - ו:י
ופרסמו ודוד ואשנו םימצע איצוהל רשאל רמאו תיבה-ןמ דועה תיבה יתכריב רמאו ספא רמאו ךמע ריכזהל אל יכ סה הוהי םשב

6:11 - ו:יא
הוצמ הוהי הנה-יכ לודגה תיבה הכהו ןטקה תיבהו םיסיסר םיעקב

6:12 - ו:יב
םיסוס עלסב ןוצריה םירקבב שורחי-םא שארל םתכפה-יכ הקדצ ירפו טפשמ הנעלל

6:13 - ו:יג
רבד אלל םיחמשה אולה םירמאה ונל ונחקל ונקזחב םינרק

6:14 - ו:יד
םיקמ יננה יכ לארשי תיב םכילע יהלא הוהי-םאנ וצחלו יוג תואבצה תמח אובלמ םכתא הברעה לחנ-דע

7:1 - ז:א
ינדא ינארה הכ רצוי הנהו הוהי תולע תלחתב יבג רחא שקל-הנהו שקלה ךלמה יזג

7:2 - ז:ב
לוכאל הלכ-םא היהו רמאו ץראה בשע-תא אנ-חלס הוהי ינדא יכ בקעי םוקי ימ אוה ןטק

7:3 - ז:ג
תאז-לע הוהי םחנ הוהי רמא היהת אל

7:4 - ז:ד
ינדא ינארה הכ ברל ארק הנהו הוהי הוהי ינדא שאב הבר םוהת-תא לכאתו קלחה-תא הלכאו

7:5 - ז:ה
הוהי ינדא רמאו םוקי ימ אנ-לדח אוה ןטק יכ בקעי

7:6 - ז:ו
תאז-לע הוהי םחנ היהת אל איה-םג הוהי ינדא רמא

7:7 - ז:ז
הנהו ינארה הכ תמוח-לע בצנ ינדא ךנא ודיבו ךנא

7:8 - ז:ח
ילא הוהי רמאיו סומע האר התא-המ רמאיו ךנא רמאו ךנא םש יננה ינדא לארשי ימע ברקב רובע דוע ףיסוא-אל ול

7:9 - ז:ט
קחשי תומב ומשנו לארשי ישדקמו יתמקו וברחי םעברי תיב-לע ברחב

7:10 - ז:י
ןהכ היצמא חלשיו םעברי-לא לא-תיב רמאל לארשי-ךלמ סומע ךילע רשק לארשי תיב ברקב ץראה לכות-אל ליכהל וירבד-לכ-תא

7:11 - ז:יא
סומע רמא הכ-יכ םעברי תומי ברחב הלגי הלג לארשיו ותמדא לעמ

7:12 - ז:יב
היצמא רמאיו ךל הזח סומע-לא ץרא-לא ךל-חרב םחל םש-לכאו הדוהי אבנת םשו

7:13 - ז:יג
ףיסות-אל לא-תיבו יכ אבנהל דוע תיבו אוה ךלמ-שדקמ אוה הכלממ

7:14 - ז:יד
רמאיו סומע ןעיו איבנ-אל היצמא-לא איבנ-ןב אלו יכנא רקוב -יכ יכנא םימקש סלובו יכנא

7:15 - ז:טו
ירחאמ הוהי ינחקיו ילא רמאיו ןאצה אבנה ךל הוהי לארשי ימע-לא

7:16 - ז:טז
הוהי-רבד עמש התעו אבנת אל רמא התא ףיטת אלו לארשי-לע קחשי תיב-לע

7:17 - ז:יז
הוהי רמא-הכ ןכל הנזת ריעב ךתשא ברחב ךיתנבו ךינבו לבחב ךתמדאו ולפי המדא-לע התאו קלחת לארשיו תומת האמט לעמ הלגי הלג ותמדא

8:1 - ח:א
ינדא ינארה הכ בולכ הנהו הוהי ץיק

8:2 - ח:ב
האר התא-המ רמאיו בולכ רמאו סומע הוהי רמאיו ץיק -לא ץקה אב ילא לארשי ימע רובע דוע ףיסוא-אל ול

8:3 - ח:ג
תוריש וליליהו אוהה םויב לכיה בר הוהי ינדא םאנ םוקמ-לכב רגפה סה ךילשה

8:4 - ח:ד
םיפאשה תאז-ועמש תיבשלו ןויבא ץרא-יונע

8:5 - ח:ה
רבעי יתמ רמאל רבש הריבשנו שדחה רב-החתפנו תבשהו הפיא ןיטקהל תועלו לקש לידגהלו המרמ ינזאמ

8:6 - ח:ו
םילד ףסכב תונקל רובעב ןויבאו רב לפמו םילענ ריבשנ

8:7 - ח:ז
ןואגב הוהי עבשנ חצנל חכשא-םא בקעי םהישעמ-לכ

8:8 - ח:ח
זגרת-אל תאז לעה בשוי-לכ לבאו ץראה הלכ ראכ התלעו הב הקשנו השרגנו םירצמ רואיכ

8:9 - ח:ט
אוהה םויב היהו הוהי ינדא םאנ שמשה יתאבהו יתכשחהו םירהצב רוא םויב ץראל

8:10 - ח:י
לבאל םכיגח יתכפהו הניקל םכיריש-לכו יתילעהו קש םינתמ-לכ-לע החרק שאר-לכ-לעו דיחי לבאכ היתמשו רמ םויכ התירחאו

8:11 - ח:יא
םאנ םיאב םימי הנה יתחלשהו הוהי ינדא בער-אל ץראב בער אמצ -אלו םחלל עמשל-םא יכ םימל הוהי ירבד תא

8:12 - ח:יב
םי-דע םימ וענו חרזמ-דעו ןופצמו שקבל וטטושי אלו הוהי-רבד-תא ואצמי

8:13 - ח:יג
הנפלעתת אוהה םויב תופיה תלותבה אמצב םירוחבהו

8:14 - ח:יד
תמשאב םיעבשנה יח ורמאו ןורמש ךרד יחו ןד ךיהלא ולפנו עבש-ראב דוע ומוקי-אלו

9:1 - ט:א
בצנ ינדא-תא יתיאר ךה רמאיו חבזמה-לע ושעריו רותפכה שארב םעצבו םיפסה ברחב םתירחאו םלכ םהל סוני-אל גרהא םהל טלמי-אלו סנ טילפ

9:2 - ט:ב
לואשב ורתחי-םא םחקת ידי םשמ םימשה ולעי-םאו םדירוא םשמ

9:3 - ט:ג
שארב ואבחי-םאו שפחא םשמ למרכה ורתסי-םאו םיתחקלו עקרקב יניע דגנמ הוצא םשמ םיה םכשנו שחנה-תא

9:4 - ט:ד
יבשב וכלי-םאו םשמ םהיביא ינפל ברחה-תא הוצא יניע יתמשו םתגרהו אלו הערל םהילע הבוטל

9:5 - ט:ה
תואבצה הוהי ינדאו גומתו ץראב עגונה הב יבשוי-לכ ולבאו הלכ ראיכ התלעו םירצמ ראיכ העקשו

9:6 - ט:ו
םימשב הנובה ותדגאו ותולעמ ארקה הדסי ץרא-לע םכפשיו םיה-ימל הוהי ץראה ינפ -לע ומש

9:7 - ט:ז
םיישכ ינבכ אולה לארשי ינב יל םתא אולה הוהי-םאנ יתילעה לארשי-תא םירצמ ץראמ רותפכמ םייתשלפו ריקמ םראו

9:8 - ט:ח
ינדא יניע הנה האטחה הכלממב הוהי לעמ התא יתדמשהו יכ ספא המדאה ינפ דימשא דימשה אל בקעי תיב-תא הוהי-םאנ

9:9 - ט:ט
הוצמ יכנא הנה-יכ םיוגה-לכב יתוענהו רשאכ לארשי תיב-תא הרבכב עוני רורצ לופי-אלו ץרא

9:10 - ט:י
לכ ותומי ברחב םירמאה ימע יאטח םידקתו שיגת-אל הערה ונידעב

9:11 - ט:יא
םיקא אוהה םויב תלפנה דיוד תכס-תא ןהיצרפ-תא יתרדגו םיקא ויתסרהו ימיכ היתינבו םלוע

9:12 - ט:יב
ושריי ןעמל םודא תיראש-תא םיוגה-לכו ימש ארקנ-רשא הוהי -םאנ םהילע תאז השע

9:13 - ט:יג
םיאב םימי הנה שגנו הוהי-םאנ ךרדו רצקב שרוח ערזה ךשמב םיבנע סיסע םירהה ופיטהו תועבגה-לכו הנגגומתת

9:14 - ט:יד
ימע תובש-תא יתבשו םירע ונבו לארשי ועטנו ובשיו תומשנ ותשו םימרכ תונג ושעו םניי-תא םהירפ-תא ולכאו

9:15 - ט:טו
םתמדא-לע םיתעטנו לעמ דוע ושתני אלו יתתנ רשא םתמדא הוהי רמא םהל ךיהלא