הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

לאינד
1:1 - א:א
תוכלמל שולש תנשב הדוהי-ךלמ םיקיוהי רצאנדכובנ אב םלשורי לבב-ךלמ הילע רציו

1:2 - א:ב
ודיב ינדא ןתיו םיקיוהי-תא תצקמו הדוהי-ךלמ םיהלאה-תיב ילכ רענש-ץרא םאיביו ויהלא תיב איבה םילכה-תאו ויהלא רצוא תיב

1:3 - א:ג
זנפשאל ךלמה רמאיו איבהל ויסירס בר ערזמו לארשי ינבמ -ןמו הכולמה םימתרפה

1:4 - א:ד
םהב-ןיא רשא םידלי יבוטו םואמ-לכ םיליכשמו הארמ יעדיו המכח-לכב עדמ יניבמו תעד דמעל םהב חכ רשאו םדמללו ךלמה לכיהב םידשכ ןושלו רפס

1:5 - א:ה
ךלמה םהל ןמיו ומויב םוי-רבד ןיימו ךלמה גב-תפמ םינש םלדגלו ויתשמ ודמעי םתצקמו שולש ךלמה ינפל

1:6 - א:ו
ינבמ םהב יהיו היננח לאינד הדוהי הירזעו לאשימ

1:7 - א:ז
רש םהל םשיו םשיו תומש םיסירסה רצאשטלב לאינדל ךרדש היננחלו ךשימ לאשימלו וגנ דבע הירזעלו

1:8 - א:ח
ובל-לע לאינד םשיו לאגתי-אל רשא ןייבו ךלמה גבתפב רשמ שקביו ויתשמ אל רשא םיסירסה לאגתי

1:9 - א:ט
םיהלאה ןתיו דסחל לאינד-תא רש ינפל םימחרלו םיסירסה

1:10 - א:י
םיסירסה רש רמאיו ינא ארי לאינדל רשא ךלמה ינדא-תא םכלכאמ -תא הנמ רשא םכיתשמ-תאו םכינפ-תא הארי המל םידליה-ןמ םיפעז םתביחו םכליגכ רשא ךלמל ישאר-תא

1:11 - א:יא
לאינד רמאיו הנמ רשא רצלמה-לא םיסירסה רש היננח לאינד-לע הירזעו לאשימ

1:12 - א:יב
ךידבע-תא אנ-סנ הרשע םימי ונל-ונתיו הלכאנו םיערזה-ןמ התשנו םימו

1:13 - א:יג
ךינפל ואריו הארמו וניארמ תא םילכאה םידליה רשאכו ךלמה גבתפ השע הארת ךידבע-םע

1:14 - א:יד
רבדל םהל עמשיו םימי םסניו הזה הרשע

1:15 - א:טו
הרשע םימי תצקמו בוט םהיארמ הארנ רשב יאירבו םידליה-לכ-ןמ גבתפ תא םילכאה ךלמה

1:16 - א:טז
אשנ רצלמה יהיו ןייו םגבתפ-תא םהל ןתנו םהיתשמ םינערז

1:17 - א:יז
הלאה םידליהו םהל ןתנ םתעברא לכשהו עדמ םיהלאה המכחו רפס-לכב ןיבה לאינדו תומלחו ןוזח-לכב

1:18 - א:יח
םימיה תצקמלו ךלמה רמא-רשא רש םאיביו םאיבהל ינפל םיסירסה רצנדכבנ

1:19 - א:יט
ךלמה םתא רבדיו םלכמ אצמנ אלו היננח לאינדכ הירזעו לאשימ ךלמה ינפל ודמעיו

1:20 - א:כ
הניב תמכח רבד לכו ךלמה םהמ שקב-רשא תודי רשע םאצמיו םימטרחה -לכ לע רשא םיפשאה ותוכלמ-לכב

1:21 - א:כא
תנש-דע לאינד יהיו ךלמה שרוכל תחא

2:1 - ב:א
תוכלמל םיתש תנשבו םלח רצנדכבנ תומלח רצנדכבנ ותנשו וחור םעפתתו וילע התיהנ

2:2 - ב:ב
ארקל ךלמה רמאיו םיפשאלו םימטרחל םידשכלו םיפשכמלו ויתמלח ךלמל דיגהל ינפל ודמעיו ואביו ךלמה

2:3 - ב:ג
ךלמה םהל רמאיו םעפתו יתמלח םולח תעדל יחור םולחה-תא

2:4 - ב:ד
םידשכה ורבדיו אכלמ תימרא ךלמל רמא ייח ןימלעל ארשפו ךידבעל אמלח אוחנ

2:5 - ב:ה
רמאו אכלמ הנע ינמ אתלמ אידשכל אל ןה אדזא אמלח יננועדוהת ןימדה הרשפו ןוכיתבו ןודבעתת ןומשתי ילונ

2:6 - ב:ו
הרשפו אמלח ןהו הבזבנו ןנתמ ןוחהת ןולבקת איגש רקיו אמלח ןהל ימדק-ןמ ינוחה הרשפו

2:7 - ב:ז
ןירמאו תונינת ונע רמאי אמלח אכלמ הרשפו יהודבעל הוחהנ

2:8 - ב:ח
רמאו אכלמ הנע הנא עדי ביצי-ןמ ןותנא אנדע יד יד לבק-לכ ןינבז אדזא יד ןותיזח אתלמ ינמ

2:9 - ב:ט
אל אמלח-ןה יד איה-הדח יננעדוהת הבדכ הלמו ןוכתד ןותנמזה התיחשו יד דע ימדק רמאמל ןהל אנתשי אנדע יל ורמא אמלח הרשפ יד עדנאו יננוחהת

2:10 - ב:י
אידשכ ונע ןירמאו אכלמ-םדק שנא יתיא-אל תלמ יד אתשבי-לע היוחהל לכוי אכלמ ךלמ-לכ יד לבק-לכ הנדכ הלמ טילשו בר םטרח-לכל לאש אל ידשכו ףשאו

2:11 - ב:יא
לאש הכלמ-יד אתלמו אל ןרחאו הריקי םדק הנוחי יד יתיא יד ןיהלא ןהל אכלמ אל ארשב-םע ןוהרדמ יהותיא

2:12 - ב:יב
אכלמ הנד לבק-לכ איגש ףצקו סנב לכל הדבוהל רמאו לבב ימיכח

2:13 - ב:יג
אימיכחו תקפנ אתדו ועבו ןילטקתמ יהורבחו לאינד הלטקתהל

2:14 - ב:יד
ביתה לאינד ןידאב ךויראל םעטו אטע אכלמ יד איחבט-בר הלטקל קפנ יד לבב ימיכחל

2:15 - ב:טו
ךויראל רמאו הנע אכלמ-יד אטילש הפצחהמ אתד המ-לע ןידא אכלמ םדק-ןמ ךוירא עדוה אתלמ לאינדל

2:16 - ב:טז
העבו לע לאינדו ןמז יד אכלמ-ןמ ארשפו הל-ןתני אכלמל היוחהל

2:17 - ב:יז
התיבל לאינד ןידא לאשימ היננחלו לזא יהורבח הירזעו עדוה אתלמ

2:18 - ב:יח
אעבמל ןימחרו אימש הלא םדק-ןמ אל יד הנד הזר-לע לאינד ןודבהי ראש-םע יהורבחו לבב ימיכח

2:19 - ב:יט
אוזחב לאינדל ןידא ילג הזר איליל-יד ךרב לאינד ןידא אימש הלאל

2:20 - ב:כ
רמאו לאינד הנע אהלא-יד המש אוהל אמלע-ןמ ךרבמ אתמכח יד אמלע-דעו יד אתרובגו איה-הל

2:21 - ב:כא
אינדע אנשהמ אוהו הדעהמ אינמזו םיקהמו ןיכלמ אתמכח בהי ןיכלמ אעדנמו ןימיכחל הניב יעדיל

2:22 - ב:כב
אתקימע אלג אוה המ עדי אתרתסמו המע אריהנו אכושחב ארש

2:23 - ב:כג
יתהבא הלא ךל הנא חבשמו אדוהמ אתרובגו אתמכח יד ןעכו יל תבהי אניעב-יד ינתעדוה אכלמ תלמ-יד ךנמ אנתעדוה

2:24 - ב:כד
לאינד הנד לבק-לכ יד ךוירא-לע לע הדבוהל אכלמ ינמ לזא לבב ימיכחל ימיכחל הל-רמא ןכו דבוהת-לא לבב אכלמ םדק ינלעה אוחא אכלמל ארשפו

2:25 - ב:כה
ךוירא ןידא לענה הלהבתהב אכלמ םדק לאינדל הל-רמא ןכו רבג תחכשה-יד יד אתולג ינב-ןמ ארשפ יד דוהי עדוהי אכלמל

2:26 - ב:כו
רמאו אכלמ הנע המש יד לאינדל ךיתיאה רצאשטלב אמלח ינתעדוהל להכ הרשפו תיזח-יד

2:27 - ב:כז
םדק לאינד הנע הזר רמאו אכלמ אל לאש אכלמ-יד ןיפשא ןימיכח ןירזג ןימטרח היוחהל ןילכי אכלמל

2:28 - ב:כח
הלא יתיא םרב ןיזר אלג אימשב אכלמל עדוהו יד המ רצנדכובנ אימוי תירחאב אוהל ךשאר יוזחו ךמלח אוה הנד ךבכשמ-לע

2:29 - ב:כט
ךנויער אכלמ התנא המ וקלס ךבכשמ-לע הנד ירחא אוהל יד ךעדוה איזר אלגו אוהל יד-המ

2:30 - ב:ל
המכחב אל הנאו יב יתיא-יד אזר אייח-לכ-ןמ ןהל יל ילג הנד ארשפ יד תרבד -לע ןועדוהי אכלמל ךבבל ינויערו עדנת

2:31 - ב:לא
הזח אכלמ התנא דח םלצ ולאו תיוה בר ןכד אמלצ איגש םאק ריתי הויזו ליחד הורו ךלבקל

2:32 - ב:לב
השאר אמלצ אוה יהודח בט בהד-יד ףסכ יד יהוערדו יד התכריו יהועמ שחנ

2:33 - ב:לג
לזרפ יד יהוקש יד ןוהנמ יהולגר יד ןוהנמו לזרפ ףסח

2:34 - ב:לד
יד דע תיוה הזח אל-יד ןבא תרזגתה אמלצל תחמו ןידיב יד יהולגר-לע תקדהו אפסחו אלזרפ ןומה

2:35 - ב:לה
הדחכ וקד ןידאב אשחנ אפסח אלזרפ ווהו אבהדו אפסכ טיק -ירדא-ןמ רועכ אחור ןומה אשנו חכתשה-אל רתא-לכו תחמ-יד אנבאו ןוהל בר רוטל תוה אמלצל אערא-לכ תלמו

2:36 - ב:לו
הרשפו אמלח הנד אכלמ-םדק רמאנ

2:37 - ב:לז
ךלמ אכלמ התנא אימש הלא יד איכלמ אפקתו אנסח אתוכלמ ךל -בהי ארקיו

2:38 - ב:לח
ןיראד יד-לכבו ארב תויח אשנא-ינב בהי אימש-ףועו ךטלשהו ךדיב אוה התנא ןוהלכב אבהד יד השאר

2:39 - ב:לט
וכלמ םוקת ךרתבו ךנמ אערא ירחא ירחא איתילת וכלמו טלשת יד אשחנ יד אערא-לכב

2:40 - ב:מ
אוהת היעיבר וכלמו אלזרפכ הפיקת אלזרפ יד לבק-לכ אלכ לשחו קדהמ עערמ-יד אלזרפכו ערתו קדת ןילא-לכ

2:41 - ב:מא
אילגר התיזח-ידו ףסח ןוהנמ אתעבצאו ןוהנמו רחפ-יד הגילפ וכלמ לזרפ יד אתבצנ-ןמו הוהת הב-אוהל אלזרפ התיזח יד לבק-לכ ףסחב ברעמ אלזרפ אניט

2:42 - ב:מב
אילגר תעבצאו ןוהנמו לזרפ ןוהנמ אתוכלמ תצק-ןמ ףסח הנמו הפיקת הוהת הריבת הוהת

2:43 - ב:מג
אלזרפ תיזח יד אניט ףסחב ברעמ ערזב ןוהל ןיברעתמ ןוהל-אלו אשנא הנד-םע הנד ןיקבד אל אלזרפ ידכ-אה אפסח-םע ברעתמ

2:44 - ב:מד
יד ןוהימויבו םיקי ןונא איכלמ יד וכלמ אימש הלא לבחתת אל ןימלעל ןרחא םעל התוכלמו קדת קבתשת אל ןילא-לכ ףיסתו םוקת איהו אתוכלמ אימלעל

2:45 - ב:מה
יד תיזח-יד לבק-לכ ןבא תרזגתא ארוטמ תקדהו ןידיב אל-יד אפסח אשחנ אלזרפ בר הלא אבהדו אפסכ יד המ אכלמל עדוה הנד ירחא אוהל ןמיהמו אמלח ביציו הרשפ

2:46 - ב:מו
אכלמ ןידאב לפנ רצנדכובנ לאינדלו יהופנא-לע ןיחחינו החנמו דגס הל הכסנל רמא

2:47 - ב:מז
לאינדל אכלמ הנע יד טשק-ןמ רמאו הלא אוה ןוכהלא ןיכלמ ארמו ןיהלא תלכי יד ןיזר הלגו הנד הזר אלגמל

2:48 - ב:מח
לאינדל אכלמ ןידא ןברבר ןנתמו יבר הל-בהי ןאיגש -לכ לע הטלשהו לבב תנידמ לע ןינגס-ברו לבב ימיכח-לכ

2:49 - ב:מט
אעב לאינדו לע ינמו אכלמ-ןמ תנידמ יד אתדיבע ךשימ ךרדשל לבב לאינדו וגנ דבעו אכלמ ערתב

3:1 - ג:א
דבע אכלמ רצנדכובנ המור בהד-יד םלצ היתפ ןיתש ןימא המיקא תש ןימא תנידמב ארוד תעקבב לבב

3:2 - ג:ב
אכלמ רצנדכובנו שנכמל חלש אינגס אינפרדשחאל אירזגרדא אתוחפו אירבתד אירבדג ינטלש לכו איתפת תכנחל אתמל אתנידמ םיקה יד אמלצ אכלמ רצנדכובנ

3:3 - ג:ג
ןישנכתמ ןידאב אינגס אינפרדשחא אירזגרדא אתוחפו אירבתד אירבדג ינטלש לכו איתפת אמלצ תכנחל אתנידמ רצנדכובנ םיקה יד לבקל ןימאקו אכלמ םיקה יד אמלצ רצנדכובנ

3:4 - ג:ד
ליחב ארק אזורכו איממע ןירמא ןוכל אינשלו אימא

3:5 - ג:ה
ןועמשת-יד אנדעב אתיקורשמ אנרק לק אכבס סורתיק הינפמוס ןירתנספ ארמז ינז לכו ןודגסתו ןולפת םיקה יד אבהד םלצל אכלמ רצנדכובנ

3:6 - ג:ו
לפי אל-יד-ןמו אתעש-הב דגסיו ןותא-אוגל אמרתי אתדקי ארונ

3:7 - ג:ז
הנד לבק-לכ ןיעמש ידכ אנמז-הב אנרק לק איממע-לכ סרתיק אתיקורשמ לכו ןירטנספ אכבש ןילפנ ארמז ינז אימא איממע-לכ םלצל ןידגס אינשלו םיקה יד אבהד אכלמ רצנדכובנ

3:8 - ג:ח
הנד לבק-לכ וברק אנמז-הב ןיאדשכ ןירבג יד ןוהיצרק ולכאו אידוהי

3:9 - ג:ט
ןירמאו ונע אכלמ רצנדכובנל ייח ןימלעל אכלמ

3:10 - ג:י
םעט תמש אכלמ התנא עמשי-יד שנא-לכ יד אתיקרשמ אנרק לק אכבש סרתיק הינפיסו ןירתנספ לפי ארמז ינז לכו אבהד םלצל דגסיו

3:11 - ג:יא
לפי אל-יד-ןמו אמרתי דגסיו ארונ ןותא-אוגל אתדקי

3:12 - ג:יב
ןירבג יתיא תינמ-יד ןיאדוהי תדיבע-לע ןוהתי ךרדש לבב תנידמ וגנ דבעו ךשימ ומש-אל ךלא אירבג םעט אכלמ ךילע ןיחלפ אל ךיהלאל יד אבהד םלצלו ןידגס אל תמיקה

3:13 - ג:יג
רצנדכובנ ןידאב רמא המחו זגרב ךשימ ךרדשל היתיהל ןידאב וגנ דבעו ויתיה ךלא אירבג אכלמ םדק

3:14 - ג:יד
רמאו רצנדכבנ הנע ךרדש אדצה ןוהל וגנ דבעו ךשימ ןוכיתיא אל יהלאל אבהד םלצלו ןיחלפ אל תמיקה יד ןידגס

3:15 - ג:טו
ןוכיתיא ןה ןעכ אנדעב יד ןידיתע אנרק לק ןועמשת-יד סרתיק אתיקורשמ ןירתנספ אכבש ינז לכו הינפמוסו ןולפת ארמז -יד אמלצל ןודגסתו אל ןהו תדבע התעש-הב ןודגסת ןותא-אוגל ןומרתת אתדקי ארונ יד הלא אוה-ןמו ידי-ןמ ןוכנבזישי

3:16 - ג:טז
ךשימ ךרדש ונע ןירמאו וגנ דבעו רצנדכובנ אכלמל הנחנא ןיחשח-אל םגתפ הנד-לע ךתובתהל

3:17 - ג:יז
אנהלא יתיא ןה ןיחלפ אנחנא-יד אנתובזישל לכי ארונ ןותא-ןמ ךדי-ןמו אתדקי בזישי אכלמ

3:18 - ג:יח
עידי אל ןהו יד אכלמ ךל-אוהל אניתיא-אל ךיהלאל אבהד םלצלו ןיחלפ דגסנ אל תמיקה יד

3:19 - ג:יט
רצנדכובנ ןידאב םלצו אמח ילמתה ונתשא יהופנא דבעו ךשימ ךרדש-לע אזמל רמאו הנע וגנ לע העבש-דח אנותאל היזמל הזח יד

3:20 - ג:כ
ליח-ירבג ןירבגלו רמא הליחב יד ךשימ ךרדשל התפכל אמרמל וגנ דבעו אתדקי ארונ ןותאל

3:21 - ג:כא
ךלא אירבג ןידאב ןוהילברסב ותפכ ןוהישיטפ ןוהתלברכו וימרו ןוהישבלו ארונ ןותא-אוגל אתדקי

3:22 - ג:כב
יד-ןמ הנד לבק-לכ הפצחמ אכלמ תלמ אריתי הזא אנותאו וקסה יד ךלא אירבג דבעו ךשימ ךרדשל ןומה לטק וגנ ארונ יד אביבש

3:23 - ג:כג
ןוהתלת ךלא אירבגו דבעו ךשימ ךרדש ולפנ וגנ ארונ-ןותא-אוגל ןיתפכמ אתדקי

3:24 - ג:כד
רצנדכובנ ןידא םקו הות אכלמ רמאו הנע הלהבתהב אלה יהורבדהל אנימר אתלת ןירבג ןיתפכמ ארונ-אוגל אכלמל ןירמאו ןינע אכלמ אביצי

3:25 - ג:כה
הנא-אה רמאו הנע העברא ןירבג הזח ןיכלהמ ןירש לבחו ארונ-אוגב הורו ןוהב יתיא-אל המד איעיבר יד ןיהלא-רבל

3:26 - ג:כו
ברק ןידאב ערתל רצנדכובנ אתדקי ארונ ןותא ךרדש רמאו הנע וגנ-דבעו ךשימ אהלא-יד יהודבע ותאו וקפ אילע ךרדש ןיקפנ ןידאב וגנ דבעו ךשימ ארונ אוג-ןמ

3:27 - ג:כז
ןישנכתמו אינגס אינפרדשחא ירבדהו אתוחפו אירבגל ןיזח אכלמ טלש-אל יד ךלא רעשו ןוהמשגב ארונ ךרחתה אל ןוהשאר ונש אל ןוהילברסו תדע אל רונ חירו ןוהב

3:28 - ג:כח
רמאו רצנדכובנ הנע ןוההלא ךירב דבעו ךשימ ךרדש-יד הכאלמ חלש-יד וגנ יד יהודבעל בזישו תלמו יהולע וצחרתה ובהיו וינש אכלמ יד ןוהימשג ןוחלפי-אל ןודגסי-אלו ןהל הלא-לכל ןוההלאל

3:29 - ג:כט
יד םעט םיש ינמו ןשלו המא םע-לכ לע הלש רמאי-יד ךרדש-יד ןוההלא אוגנ דבעו ךשימ התיבו דבעתי ןימדה לבק-לכ הותשי ילונ הלא יתיא אל יד הלצהל לכי-יד ןרחא הנדכ

3:30 - ג:ל
חלצה אכלמ ןידאב דבעו ךשימ ךרדשל לבב תנידמב וגנ

3:31 - ג:לא
אכלמ רצנדכובנ אימא איממע-לכל ןיראד-יד אינשלו ןוכמלש אערא-לכב אגשי

3:32 - ג:לב
יד איהמתו איתא אילע אהלא ימע דבע היוחהל ימדק רפש

3:33 - ג:לג
ןיברבר המכ יהותא המכ יהוהמתו התוכלמ ןיפיקת הנטלשו םלע תוכלמ רדו רד-םע

4:1 - ד:א
הלש רצנדכובנ הנא ןנערו יתיבב תיוה ילכיהב

4:2 - ד:ב
יננלחדיו תיזח םלח יבכשמ-לע ןירהרהו ישאר יוזחו יננלהבי

4:3 - ד:ג
םעט םיש ינמו לכל ימדק הלענהל רשפ-יד לבב ימיכח יננעדוהי אמלח

4:4 - ד:ד
ןיללע ןידאב איפשא אימטרח אירזגו אידשכ הנא רמא אמלחו הרשפו ןוהימדק יל ןיעדוהמ-אל

4:5 - ד:ה
ימדק לע ןירחא דעו המש-יד לאינד יהלא םשכ רצאשטלב ןיהלא-חור ידו אמלחו הב ןישידק תרמא יהומדק

4:6 - ד:ו
אימטרח בר רצאשטלב יד תעדי הנא יד ןישידק ןיהלא חור סנא-אל זר-לכו ךב ימלח יוזח ךל הרשפו תיזח-יד רמא

4:7 - ד:ז
ישאר יוזחו תיוה הזח יבכשמ-לע אוגב ןליא ולאו איגש המורו אערא

4:8 - ד:ח
ףקתו אנליא הבר אימשל אטמי המורו ףוסל התוזחו אערא-לכ

4:9 - ד:ט
הבנאו ריפש היפע ןוזמו איגש יהותחת הב-אלכל ארב תויח ללטת ןורדי יהופנעבו הנמו אימש ירפצ ארשב-לכ ןיזתי

4:10 - ד:י
יוזחב תיוה הזח יבכשמ-לע ישאר שידקו ריע ולאו תחנ אימש-ןמ

4:11 - ד:יא
רמא ןכו ליחב ארק וצצקו אנליא ודג היפע ורתא יהופנע דנת הבנא ורדבו יהותחת-ןמ אתויח יהופנע-ןמ אירפצו

4:12 - ד:יב
יהושרש רקע םרב רוסאבו וקבש אעראב שחנו לזרפ-יד לטבו ארב יד אאתדב עבטצי אימש הקלח אתויח-םעו אערא בשעב

4:13 - ד:יג
אשונא-ןמ הבבל הויח בבלו ןונשי העבשו הל בהיתי ןופלחי ןינדע יהולע

4:14 - ד:יד
אמגתפ ןיריע תרזגב ןישידק רמאמו יד תרבד-דע אתלאש אייח ןועדני אילע טילש-יד אשונא תוכלמב אבצי יד-ןמלו םישנא לפשו הננתי הילע םיקי

4:15 - ד:טו
הנא תיזח אמלח הנד רצנדכובנ אכלמ רצאשטלב התנאו לבק -לכ רמא ארשפ ימיכח-לכ יד ןילכי-אל יתוכלמ ינתעדוהל ארשפ -חור יד להכ התנאו ךב ןישידק ןיהלא

4:16 - ד:טז
המש-יד לאינד ןידא םמותשא רצאשטלב יהניערו הדח העשכ אכלמ הנע הנלהבי אמלח רצאשטלב רמאו ךלהבי-לא ארשפו רמאו רצאשטלב הנע ךיאנשל אמלח יארמ ךירעל הרשפו

4:17 - ד:יז
יד תיזח יד אנליא המורו ףקתו הבר התוזחו אימשל אטמי אערא-לכל

4:18 - ד:יח
הבנאו ריפש היפעו ןוזמו איגש יהותחת הב-אלכל ארב תויח רודת ןנכשי יהופנעבו אימש ירפצ

4:19 - ד:יט
יד אכלמ אוה-התנא ךתוברו תפקתו תיבר אימשל תטמו תבר אערא ףוסל ךנטלשו

4:20 - ד:כ
ריע אכלמ הזח ידו אימש-ןמ תחנ שידקו אנליא ודג רמאו רקע םרב יהולבחו וקבש אעראב יהושרש לזרפ-יד רוסאבו ארב יד אאתדב שחנו עבטצי אימש לטבו הקלח ארב תויח-םעו ןינדע העבש-יד דע יהולע ןופלחי

4:21 - ד:כא
אכלמ ארשפ הנד יד איה אילע תרזגו אכלמ יארמ-לע תטמ

4:22 - ד:כב
אשנא-ןמ ןידרט ךלו הוהל ארב תויח-םעו ןירותכ אבשעו ךרדמ לטמו ןומעטי ךל ןיעבצמ ךל אימש ןינדע העבשו דע ךילע ןופלחי טילש-יד עדנת-יד אשנא תוכלמב אילע אבצי יד-ןמלו הננתי

4:23 - ד:כג
קבשמל ורמא ידו יד יהושרש רקע ךל ךתוכלמ אנליא עדנת יד-ןמ המיק אימש ןטלש יד

4:24 - ד:כד
יכלמ אכלמ ןהל ךיטחו ךילע רפשי ךתיועו קרפ הקדצב אוהת ןה ןינע ןחמב ךתולשל הכרא

4:25 - ד:כה
אטמ אלכ אכלמ רצנדכובנ-לע

4:26 - ד:כו
ןיחרי תצקל לכיה-לע רשע-ירת לבב יד אתוכלמ הוה ךלהמ

4:27 - ד:כז
אלה רמאו אכלמ הנע אתבר לבב איה-אד תיבל התינב הנא-יד ינסח ףקתב וכלמ ירדה רקילו

4:28 - ד:כח
אכלמ םפב אתלמ דוע ךל לפנ אימש-ןמ לק רצנדכובנ ןירמא תדע התוכלמ אכלמ ךנמ

4:29 - ד:כט
ןידרט ךל אשנא-ןמו ךרדמ ארב תויח-םעו ךל ןירותכ אבשע העבשו ןומעטי ךילע ןופלחי ןינדע עדנת-יד דע אילע טילש-יד אשנא תוכלמב אבצי יד-ןמלו הננתי

4:30 - ד:ל
תפס אתלמ אתעש-הב רצנדכובנ-לע דירט אשנא-ןמו לכאי ןירותכ אבשעו המשג אימש לטמו הרעש יד דע עבטצי הבר ןירשנכ ןירפצכ יהורפטו

4:31 - ד:לא
הנא הימוי תצקלו יניע רצנדכובנ יעדנמו תלטנ אימשל אילעלו בותי ילע אמלע יחלו תכרב יד תרדהו תחבש םלע ןטלש הנטלש רד -םע התוכלמו רדו

4:32 - ד:לב
הלכ אערא יראד-לכו היבצמכו ןיבישח אימש ליחב דבע אלו אערא יראדו הדיב אחמי-יד יתיא תדבע המ הל רמאיו

4:33 - ד:לג
יעדנמ אנמז-הב רקילו ילע בותי יוזו ירדה יתוכלמ ילו ילע בותי ינברברו ירבדה יתוכלמ-לעו ןועבי הריתי וברו תנקתה יל תפסוה

4:34 - ד:לד
רצנדכובנ הנא ןעכ רדהמו םמורמו חבשמ יד אימש ךלמל טשק יהודבעמ-לכ ידו ןיד התחראו לכי הוגב ןיכלהמ הלפשהל

5:1 - ה:א
דבע אכלמ רצאשלב יהונברברל בר םחל אפלא לבקלו ףלא התש ארמח

5:2 - ה:ב
םעטב רמא רצאשלב ינאמל היתיהל ארמח יד אפסכו אבהד רצנדכובנ קפנה יד אלכיה-ןמ יהובא ןותשיו םלשוריב אכלמ ןוהב התלגש יהונברברו התנחלו

5:3 - ה:ג
ינאמ ויתיה ןידאב וקפנה יד אבהד תיב-יד אלכיה-ןמ םלשוריב יד אהלא אכלמ ןוהב ויתשאו התלגש יהונברברו התנחלו

5:4 - ה:ד
וחבשו ארמח ויתשא אפסכו אבהד יהלאל אעא אלזרפ אשחנ אנבאו

5:5 - ה:ה
וקפנ התעש-הב שנא-די יד ןעבצא אתשרבנ לבקל ןבתכו לתכ-יד אריג-לע אכלמ יד אלכיה הדי ספ הזח אכלמו הבתכ יד

5:6 - ה:ו
יהויז אכלמ ןידא יהניערו יהונש ירטקו הנולהבי ןירתשמ הצרח אדל אד התבכראו ןשקנ

5:7 - ה:ז
ליחב אכלמ ארק איפשאל הלעהל הנע אירזגו אידשכ ימיכחל רמאו אכלמ שנא-לכ יד לבב הנד הבתכ הרקי-יד יננוחי הרשפו שבלי אנוגרא אבהד-יד אכנומהו יתלתו הראוצ-לע טלשי אתוכלמב

5:8 - ה:ח
לכ ןיללע ןידא אכלמ ימיכח אבתכ ןילהכ-אלו ארשפו ארקמל אכלמל העדוהל

5:9 - ה:ט
רצאשלב אכלמ ןידא יהויזו להבתמ איגש יהולע ןינש יהונברברו ןישבתשמ

5:10 - ה:י
ילמ לבקל אתכלמ יהונברברו אכלמ תללע איתשמ תיבל תרמאו אתכלמ תנע ייח ןימלעל אכלמ ךנויער ךולהבי-לא ונתשי-לא ךיויזו

5:11 - ה:יא
ךתוכלמב רבג יתיא ןיהלא חור יד ימויבו הב ןישידק וריהנ ךובא המכחו ונתלכשו ןיהלא-תמכחכ אכלמו הב תחכתשה בר ךובא רצנדכבנ ןיפשא ןימטרח ןירזג ןיאדשכ אכלמ ךובא המיקה

5:12 - ה:יב
חור יד לבק-לכ עדנמו הריתי רשפמ ונתלכשו תיוחאו ןימלח ןירטק ארשמו ןדיחא לאינדב הב תחכתשה המש-םש אכלמ-יד לאינד ןעכ רצאשטלב הרשפו ירקתי הוחהי

5:13 - ה:יג
לעה לאינד ןידאב אכלמ הנע אכלמ םדק לאינדל רמאו לאינד אוה-התנא אתולג ינב-ןמ-יד יתיה יד דוהי יד דוהי-ןמ יבא אכלמ

5:14 - ה:יד
חור יד ךילע תעמשו וריהנו ךב ןיהלא המכחו ונתלכשו ךב תחכתשה הריתי

5:15 - ה:טו
ימדק ולעה ןעכו איפשא אימיכח ןורקי הנד הבתכ-יד ינתעדוהל הרשפו ןילהכ-אלו היוחהל אתלמ-רשפ

5:16 - ה:טז
ךילע תעמש הנאו ןירשפ לכות-יד ןירטקו רשפמל לכות ןה ןעכ ארשמל הרשפו ארקמל אבתכ אנוגרא ינתעדוהל אכנומהו שבלת ךראוצ-לע אבהד-יד אתוכלמב אתלתו טלשת

5:17 - ה:יז
לאינד הנע ןידאב אכלמ םדק רמאו ןיוהל ךל ךתנתמ בה ןרחאל ךתיבזבנו ארקא אבתכ םרב ארשפו אכלמל הנעדוהא

5:18 - ה:יח
אהלא אכלמ התנא אתוכלמ אילע ארקיו אתוברו בהי הרדהו ךובא רצנדכבנל

5:19 - ה:יט
יד אתובר-ןמו איממע לכ הל-בהי ווה אינשלו אימא -ןמ ןילחדו ןיעאז אבצ הוה-יד יהומדק הוה-ידו לטק אוה אחמ הוה אבצ הוה אבצ הוה-ידו אבצ הוה-ידו םירמ ליפשמ הוה

5:20 - ה:כ
הבבל םר ידכו הדזהל תפקת החורו אסרכ-ןמ תחנה הרקיו התוכלמ הנמ וידעה

5:21 - ה:כא
דירט אשנא ינב-ןמו אתויח-םע הבבלו אידרע-םעו יוש ןירותכ אבשע הרודמ אימש לטמו הנומעטי דע עבטצי המשג טילש-יד עדי-יד תוכלמב אילע אהלא הבצי יד-ןמלו אשנא הילע םיקהי

5:22 - ה:כב
רצאשלב הרב התנאו ךבבל תלפשה אל הנד-לכ יד לבק-לכ תעדי

5:23 - ה:כג
אימש-ארמ לעו אינאמלו תממורתה ויתיה התיב-יד התנאו ךימדק ךתלגש ךינברברו ןיתש ארמח ךתנחלו יהלאלו ןוהב אשחנ אבהדו-אפסכ אנבאו אעא אלזרפ ןיזח-אל יד אלו ןיעמש-אלו אהלאלו תחבש ןיעדי הדיב ךתמשנ -יד אל הל ךתחרא-לכו תרדה

5:24 - ה:כד
יהומדק-ןמ ןידאב אדי-יד אספ חילש םישר הנד אבתכו

5:25 - ה:כה
םישר יד אבתכ הנדו לקת אנמ אנמ ןיסרפו

5:26 - ה:כו
אנמ אתלמ-רשפ הנד ךתוכלמ אהלא-הנמ המלשהו

5:27 - ה:כז
התליקת לקת תחכתשהו אינזאמב ריסח

5:28 - ה:כח
ךתוכלמ תסירפ סרפ סרפו ידמל תביהיו

5:29 - ה:כט
רצאשלב רמא ןידאב לאינדל ושיבלהו אכנומהו אנוגרא הראוצ -לע אבהד-יד יהולע וזרכהו אתלת טילש אוהל-יד אתוכלמב

5:30 - ה:ל
ליטק אילילב הב אכלמ רצשאלב אידשכ

6:1 - ו:א
לבק אידמ שוירדו ןינש רבכ אתוכלמ ןיתרתו ןיתש

6:2 - ו:ב
שוירד םדק רפש אתוכלמ-לע םיקהו האמ אינפרדשחאל ןוהל יד ןירשעו אתוכלמ-לכב

6:3 - ו:ג
ןיכרס ןוהנמ אלעו לאינד יד אתלת ןוהל-יד ןוהנמ-דח ןילא אינפרדשחא אמעט ןוהל ןיבהי אוהל-אל אכלמו קזנ

6:4 - ו:ד
הנד לאינד ןידא חצנתמ אוה איכרס-לע לבק-לכ אינפרדשחאו הב אריתי חור יד תישע אכלמו התומקהל אתוכלמ-לכ-לע

6:5 - ו:ה
איכרס ןידא ווה אינפרדשחאו החכשהל הלע ןיעב אתוכלמ דצמ לאינדל התיחשו הלע-לכו החכשהל ןילכי-אל ןמיהמ-יד לבק-לכ ולש-לכו אוה תחכתשה אל התיחשו יהולע

6:6 - ו:ו
ךלא אירבג ןידא חכשהנ אל יד ןירמא אלע-לכ הנד לאינדל יהולע הנחכשה ןהל ההלא תדב

6:7 - ו:ז
איכרס ןידא ןלא אינפרדשחאו ןכו אכלמ-לע ושגרה שוירד הל ןירמא ייח ןימלעל אכלמ

6:8 - ו:ח
יכרס לכ וטעיתא אינגס אתוכלמ אירבדה אינפרדשחאו םיק המיקל אתוחפו רסא הפקתלו אכלמ ועב העבי-יד-לכ יד שנאו הלא-לכ-ןמ ןיתלת ןימוי-דע אכלמ ךנמ ןהל אתוירא בגל אמרתי

6:9 - ו:ט
םיקת אכלמ ןעכ אבתכ םשרתו ארסא הינשהל אל יד סרפו ידמ-תדכ אדעת אל-יד

6:10 - ו:י
אכלמ הנד לבק-לכ אבתכ םשר שוירד ארסאו

6:11 - ו:יא
עדי ידכ לאינדו לע אבתכ םישר-יד ןחיתפ ןיוכו התיבל דגנ התילעב הל ןינמזו םלשורי אוה אמויב התלת יהוכרב-לע ךרב םדק אדומו אלצמו לבק-לכ ההלא דבע אוה-יד הנד תמדק-ןמ

6:12 - ו:יב
ךלא אירבג ןידא וחכשהו ושגרה ןנחתמו אעב לאינדל ההלא םדק

6:13 - ו:יג
ובירק ןידאב אכלמ-םדק ןירמאו אלה אכלמ רסא-לע -לכ יד תמשר רסא העבי-יד שנא שנאו הלא-לכ-ןמ ןיתלת ןימוי-דע אכלמ ךנמ ןהל אתוירא בוגל אמרתי רמאו אכלמ הנע אתלמ אביצי סרפו ידמ-תדכ אדעת אל-יד

6:14 - ו:יד
ןירמאו ונע ןידאב לאינד יד אכלמ םדק אתולג ינב-ןמ יד םש-אל דוהי יד םעט אכלמ ךילע תמשר יד ארסא-לעו אמויב התלת ןינמזו התועב אעב

6:15 - ו:טו
ידכ אכלמ ןידא שאב איגש עמש אתלמ לאינד לעו יהולע התובזישל לב םש אוה אשמש ילעמ דעו התולצהל רדתשמ

6:16 - ו:טז
ךלא אירבג ןידאב אכלמ-לע ושגרה עד אכלמל ןירמאו ידמל תד-יד אכלמ רסא-לכ-יד סרפו אכלמ-יד םיקו הינשהל אל םיקהי

6:17 - ו:יז
רמא אכלמ ןידאב לאינדל ויתיהו יד אבגל ומרו אכלמ הנע אתוירא ךהלא לאינדל רמאו הל-חלפ התנא יד אוה ארידתב ךנבזישי

6:18 - ו:יח
הדח ןבא תיתיהו אבג םפ-לע תמשו התקזעב אכלמ המתחו יהונברבר תקזעבו ובצ אנשת-אל יד לאינדב

6:19 - ו:יט
אכלמ לזא ןידא תוט תבו הלכיהל לענה-אל ןוחדו תדנ התנשו יהומדק יהולע

6:20 - ו:כ
אכלמ ןידאב םוקי ארפרפשב הלהבתהבו אהגנב אתוירא-יד אבגל לזא

6:21 - ו:כא
אבגל הברקמכו ביצע לקב לאינדל רמאו אכלמ הנע קעז דבע לאינד לאינדל יד ךהלא איח אהלא הל-חלפ התנא לכיה ארידתב -ןמ ךתובזישל אתוירא

6:22 - ו:כב
לאינד ןידא אכלמ ללמ אכלמ-םע ייח ןימלעל

6:23 - ו:כג
הכאלמ חלש יהלא אתוירא םפ רגסו לבק-לכ ינולבח אלו וכז יהומדק יד ףאו יל תחכתשה הלובח אכלמ ךימדק תדבע אל

6:24 - ו:כד
איגש אכלמ ןידאב לאינדלו יהולע באט אבג-ןמ הקסנהל רמא אבג-ןמ לאינד קסהו חכתשה-אל לבח-לכו ההלאב ןמיה יד הב

6:25 - ו:כה
ויתיהו אכלמ רמאו ולכא-יד ךלא אירבג לאינד יד יהוצרק ומר אתוירא בגלו ןוהינב ןונא וטמ-אלו ןוהישנו דע אבג תיעראל ןוהב וטלש-יד אתוירא וקדה ןוהימרג-לכו

6:26 - ו:כו
אכלמ שוירד ןידאב איממע-לכל בתכ אינשלו אימא אערא-לכב ןיראד-יד אגשי ןוכמלש

6:27 - ו:כז
םעט םיש ימדק-ןמ ןטלש-לכב יד ןיעאז ןוהל יתוכלמ םדק-ןמ ןילחדו לאינד-יד ההלא איח אהלא אוה-יד ןימלעל םיקו אל-יד התוכלמו הנטלשו לבחתת אפוס-דע

6:28 - ו:כח
דבעו לצמו בזישמ אימשב ןיהמתו ןיתא ביזיש יד אעראבו די -ןמ לאינדל אתוירא

6:29 - ו:כט
חלצה הנד לאינדו שוירד תוכלמב שרוכ תוכלמבו איסרפ

7:1 - ז:א
רצשאלבל הדח תנשב םלח לאינד לבב ךלמ השאר יוזחו הזח ןידאב הבכשמ-לע ןילמ שאר בתכ אמלח רמא

7:2 - ז:ב
רמאו לאינד הנע יוזחב תיוה הזח וראו איליל-םע אימש יחור עברא אבר אמיל ןחיגמ

7:3 - ז:ג
ןברבר ןויח עבראו ןינש אמי-ןמ ןקלס אד-ןמ אד

7:4 - ז:ד
היראכ אתימדק הל רשנ-יד ןיפגו דע תיוה הזח היפג וטירמ-יד אערא-ןמ תליטנו שנאכ ןילגר-לעו שנא בבלו תמיקה הל ביהי

7:5 - ז:ה
ירחא הויח וראו בדל הימד הנינת תמקה דח-רטשלו המפב ןיעלע תלתו ןכו הינש ןיב ימוק הל ןירמא איגש רשב ילכא

7:6 - ז:ו
תיוה הזח הנד רתאב רמנכ ירחא וראו עברא ןיפג הלו היבג-לע ףוע-יד ןישאר העבראו ביהי ןטלשו אתויחל הל

7:7 - ז:ז
תיוה הזח הנד רתאב וראו איליל יוזחב הליחד היעיבר הויח אפיקתו ינתמיאו ןינשו אריתי ןברבר הל לזרפ-יד אראשו הקדמו הלכא איהו הספר הילגרב אתויח-לכ-ןמ הינשמ ןינרקו הימדק יד הל רשע

7:8 - ז:ח
אינרקב תיוה לכתשמ ירחא ןרק ולאו תקלס הריעז -ןמ תלתו ןוהיניב אתימדק אינרק הימדק-ןמ ורקעתא יניעכ ןיניע ולאו םפו אד-אנרקב אשנא ןברבר ללממ

7:9 - ז:ט
יד דע תיוה הזח קיתעו וימר ןוסרכ השובל בתי ןימוי רעשו רוח גלתכ אקנ רמעכ השאר ןיביבש היסרכ יהולגלג רונ-יד קלד רונ

7:10 - ז:י
דגנ רונ-יד רהנ יהומדק-ןמ קפנו הנושמשי םיפלא ףלא יהומדק ןובר וברו בתי אניד ןומוקי וחיתפ ןירפסו

7:11 - ז:יא
ןידאב תיוה הזח אתברבר אילמ לק-ןמ הזח הללממ אנרק יד תליטק יד דע תיוה המשג דבוהו אתויח אשא תדקיל תביהיו

7:12 - ז:יב
וידעה אתויח ראשו הכראו ןוהנטלש ןוהל תביהי ןייחב ןדעו ןמז-דע

7:13 - ז:יג
יוזחב תיוה הזח וראו איליל רבכ אימש יננע-םע -דעו הוה התא שנא הטמ אימוי קיתע יהוברקה יהומדקו

7:14 - ז:יד
ןטלש ביהי הלו לכו וכלמו רקיו אינשלו אימא איממע הנטלש ןוחלפי הל אל-יד םלע ןטלש התוכלמו הדעי לבחתת אל-יד

7:15 - ז:טו
הנא יחור תירכתא הנדנ אוגב לאינד ישאר יוזחו יננלהבי

7:16 - ז:טז
דח-לע תברק אביציו אימאק-ןמ הנמ-אעבא יל-רמאו הנד-לכ-לע אילמ רשפו יננעדוהי

7:17 - ז:יז
אתברבר אתויח ןילא עברא ןינא יד ןיכלמ העברא אערא-ןמ ןומוקי

7:18 - ז:יח
אתוכלמ ןולבקיו ןינוילע ישידק אתוכלמ ןונסחיו םלע דעו אמלע-דע אימלע

7:19 - ז:יט
אבציל תיבצ ןידא אתיעיבר אתויח-לע הינש תוה-יד הליחד ןוהלכ-ןמ הינש הריתי הירפטו לזרפ-יד הקדמ הלכא שחנ-יד הילגרב אראשו הספר

7:20 - ז:כ
יד רשע אינרק-לעו יד ירחאו השארב ולפנו תקלס תלת הימדק-ןמ ןיניעו ןכד אנרקו ןברבר ללממ םפו הל בר הוזחו התרבח-ןמ

7:21 - ז:כא
אנרקו תיוה הזח ברק הדבע ןכד הלכיו ןישידק-םע ןוהל

7:22 - ז:כב
קיתע התא-יד דע בהי אנידו אימוי ןינוילע ישידקל אתוכלמו הטמ אנמזו ןישידק ונסחה

7:23 - ז:כג
אתויח רמא ןכ וכלמ אתיעיבר אעראב אוהת איעיבר -לכ-ןמ אנשת יד לכאתו אתוכלמ הנשודתו אערא-לכ הנקדתו

7:24 - ז:כד
הנמ רשע אינרקו ןיכלמ הרשע התוכלמ םוקי ןרחאו ןומקי אנשי אוהו ןוהירחא התלתו אימדק-ןמ לפשהי ןיכלמ

7:25 - ז:כה
אילע דצל ןילמו ישידקלו ללמי אלבי ןינוילע הינשהל רבסיו תדו ןינמז הדיב ןובהיתיו ןינדעו ןדע-דע ןדע גלפו

7:26 - ז:כו
הנטלשו בתי אנידו הדמשהל ןודעהי אפוס-דע הדבוהלו

7:27 - ז:כז
אנטלשו התוכלמו תוכלמ יד אתוברו אימש-לכ תוחת ישידק םעל תביהי התוכלמ ןינוילע לכו םלע תוכלמ ןוחלפי הל אינטלש ןועמתשיו

7:28 - ז:כח
אפוס הכ-דע לאינד הנא אתלמ-יד ינויער איגש יויזו יננלהבי אתלמו ילע ןונתשי תרטנ יבלב

8:1 - ח:א
תוכלמל שולש תנשב ןוזח ךלמה רצשאלב ינא ילא הארנ הארנה ירחא לאינד הלחתב ילא

8:2 - ח:ב
יהיו ןוזחב האראו ןשושב ינאו יתארב םליעב רשא הריבה האראו הנידמה יתייה ינאו ןוזחב ילוא לבוא-לע

8:3 - ח:ג
האראו יניע אשאו דמע דחא ליא הנהו ולו לבאה ינפל םינרקהו םינרק ההבג תחאהו תוהבג ההבגהו תינשה-ןמ הנרחאב הלע

8:4 - ח:ד
ליאה-תא יתיאר הנופצו המי חגנמ תויח-לכו הבגנו וינפל ודמעי-אל ודימ ליצמ ןיאו ונצרכ השעו לידגהו

8:5 - ח:ה
ןיבמ יתייה ינאו םיזעה-ריפצ הנהו ברעמה-ןמ אב ץראה-לכ ינפ-לע ץראב עגונ ןיאו תוזח ןרק ריפצהו ויניע ןיב

8:6 - ח:ו
לעב ליאה-דע אביו יתיאר רשא םינרקה לבאה ינפל דמע תמחב וילא ץריו וחכ

8:7 - ח:ז
לצא עיגמ ויתיארו וילא רמרמתיו ליאה רבשיו ליאה-תא ךיו וינרק יתש-תא ליאב חכ היה-אלו וינפל דמעל הצרא והכילשיו היה-אלו והסמריו ודימ ליאל ליצמ

8:8 - ח:ח
לידגה םיזעה ריפצו ומצעכו דאמ-דע הלודגה ןרקה הרבשנ עברא תוזח הנלעתו תוחור עבראל היתחת םימשה

8:9 - ח:ט
אצי םהמ תחאה-ןמו הריעצמ תחא-ןרק בגנה-לא רתי-לדגתו חרזמה-לאו יבצה-לאו

8:10 - ח:י
אבצ-דע לדגתו הצרא לפתו םימשה אבצה-ןמ םיבכוכה-ןמו םסמרתו

8:11 - ח:יא
לידגה אבצה-רש דעו דימתה םירה ונממו ושדקמ ןוכמ ךלשהו

8:12 - ח:יב
ןתנת אבצו עשפב דימתה-לע הצרא תמא ךלשתו החילצהו התשעו

8:13 - ח:יג
שודק-דחא העמשאו דחא רמאיו רבדמ ינומלפל שודק יתמ-דע רבדמה עשפהו דימתה ןוזחה אבצו שדקו תת םמש סמרמ

8:14 - ח:יד
ברע דע ילא רמאיו שלשו םיפלא רקב שדק קדצנו תואמ

8:15 - ח:טו
ינא יתארב יהיו ןוזחה-תא לאינד הנהו הניב השקבאו ידגנל דמע רבג-הארמכ

8:16 - ח:טז
ןיב םדא-לוק עמשאו רמאיו ארקיו ילוא זלהל ןבה לאירבג הארמה-תא

8:17 - ח:יז
ידמע לצא אביו הלפאו יתעבנ ואבבו ילא רמאיו ינפ-לע יכ םדא-ןב ןבה ןוזחה ץק-תעל

8:18 - ח:יח
יתמדרנ ימע ורבדבו הצרא ינפ-לע ינדימעיו יב-עגיו ידמע-לע

8:19 - ח:יט
ךעידומ יננה רמאיו היהי-רשא תא יכ םעזה תירחאב ץק דעומל

8:20 - ח:כ
לעב תיאר-רשא ליאה ידמ יכלמ םינרקה סרפו

8:21 - ח:כא
ךלמ ריעשה ריפצהו הלודגה ןרקהו ןוי אוה ויניע-ןיב רשא ןושארה ךלמה

8:22 - ח:כב
הנדמעתו תרבשנהו עברא היתחת עברא יוגמ תויכלמ וחכב אלו הנדמעי

8:23 - ח:כג
םתוכלמ תירחאבו דמעי םיעשפה םתהכ ןיבמו םינפ-זע ךלמ תודיח

8:24 - ח:כד
וחכב אלו וחכ םצעו תיחשי תואלפנו השעו חילצהו םימוצע תיחשהו םישדק-םעו

8:25 - ח:כה
חילצהו ולכש-לעו ובבלבו ודיב המרמ הולשבו לידגי -לעו םיבר תיחשי דמעי םירש-רש רבשי די ספאבו

8:26 - ח:כו
רקבהו ברעה הארמו אוה תמא רמאנ רשא יכ ןוזחה םתס התאו םיבר םימיל

8:27 - ח:כז
יתייהנ לאינד ינאו םימי יתילחנו השעאו םוקאו ךלמה תכאלמ-תא הארמה-לע םמותשאו ןיבמ ןיאו

9:1 - ט:א
שוירדל תחא תנשב ערזמ שורושחא-ןב לע ךלמה רשא ידמ םידשכ תוכלמ

9:2 - ט:ב
וכלמל תחא תנשב יתניב לאינד ינא םינשה רפסמ םירפסב הוהי -רבד היה רשא איבנה הימרי-לא תוברחל תואלמל הנש םיעבש םלשורי

9:3 - ט:ג
ינפ-תא הנתאו םיהלאה ינדא-לא הלפת שקבל קשו םוצב םינונחתו רפאו

9:4 - ט:ד
הוהיל הללפתאו הרמאו הדותאו יהלא לאה ינדא אנא רמש ארונהו לודגה דסחהו תירבה ירמשלו ויבהאל ויתוצמ

9:5 - ט:ה
וניועו ונאטח ונדרמו ונעשרהו ךתוצממ רוסו ךיטפשממו

9:6 - ט:ו
ונעמש אלו םיאיבנה ךידבע-לא ךמשב ורבד רשא ונירש וניכלמ-לא םע-לכ לאו וניתבאו ץראה

9:7 - ט:ז
הקדצה ינדא ךל םינפה תשב ונלו שיאל הזה םויכ יבשוילו הדוהי לארשי-לכלו םלשורי םיקחרהו םיברקה רשא תוצראה-לכב םלעמב םש םתחדה ךב-ולעמ רשא

9:8 - ט:ח
תשב ונל הוהי וניכלמל םינפה וניתבאלו ונירשל ךל ונאטח רשא

9:9 - ט:ט
וניהלא ינדאל יכ תוחלסהו םימחרה וב ונדרמ

9:10 - ט:י
לוקב ונעמש אלו תכלל וניהלא הוהי ןתנ רשא ויתרותב וידבע דיב ונינפל םיאיבנה

9:11 - ט:יא
ורבע לארשי-לכו רוסו ךתרות-תא ךלקב עומש יתלבל הלאה ונילע ךתתו הבותכ רשא העבשהו השמ תרותב יכ םיהלאה-דבע ול ונאטח

9:12 - ט:יב
וירבד-תא םקיו לעו ונילע רבד-רשא ונוטפש רשא וניטפש הער ונילע איבהל התשענ-אל רשא הלדג רשאכ םימשה-לכ תחת םלשוריב התשענ

9:13 - ט:יג
תרותב בותכ רשאכ הערה-לכ תא השמ ונילע האב תאזה ינפ -תא ונילח-אלו בושל וניהלא הוהי ליכשהלו וננועמ ךתמאב

9:14 - ט:יד
הוהי דקשיו האיביו הערה-לע קידצ-יכ ונילע וניהלא הוהי רשא וישעמ -לכ-לע ונעמש אלו השע ולקב

9:15 - ט:טו
וניהלא ינדא התעו ךמע-תא תאצוה רשא דיב םירצמ ץראמ םש ךל -שעתו הקזח ונאטח הזה םויכ ונעשר

9:16 - ט:טז
ךתקדצ-לככ ינדא ךתמחו ךפא אנ-בשי םלשורי ךריעמ יכ ךשדק-רה תונועבו וניאטחב םלשורי וניתבא הפרחל ךמעו וניתביבס-לכל

9:17 - ט:יז
וניהלא עמש התעו ךדבע תלפת-לא ראהו וינונחת-לאו ךשדקמ-לע ךינפ ינדא ןעמל םמשה

9:18 - ט:יח
ךנזא יהלא הטה ךיניע החקפ עמשו וניתממש הארו ארקנ-רשא ריעהו אל יכ הילע ךמש ונחנא וניתקדצ-לע ונינונחת םיליפמ -לע יכ ךינפל םיברה ךימחר

9:19 - ט:יט
ינדא העמש ינדא הבישקה ינדא החלס רחאת-לא השעו -יכ יהלא ךנעמל ךריע-לע ארקנ ךמש ךמע-לעו

9:20 - ט:כ
רבדמ ינא דועו הדותמו ללפתמו ימע תאטחו יתאטח יתנחת ליפמו לארשי לע יהלא הוהי ינפל יהלא שדק-רה

9:21 - ט:כא
רבדמ ינא דועו שיאהו הלפתב יתיאר רשא לאירבג ףעמ הלחתב ןוזחב תעכ ילא עגנ ףעיב ברע-תחנמ

9:22 - ט:כב
ימע רבדיו ןביו התע לאינד רמאיו ךליכשהל יתאצי הניב

9:23 - ט:כג
אצי ךינונחת תלחתב יתאב ינאו רבד תודומח יכ דיגהל רבדב ןיבו התא הארמב ןבהו

9:24 - ט:כד
ךתחנ םיעבש םיעבש ריע-לעו ךמע-לע עשפה אלכל ךשדק רפכלו תואטח םתחלו קדצ איבהלו ןוע ןוזח םתחלו םימלע שדק חשמלו איבנו םישדק

9:25 - ט:כה
אצמ-ןמ לכשתו עדתו תונבלו בישהל רבד חישמ-דע םלשורי העבש םיעבש דיגנ םינשו םישש םיעבשו בוחר התנבנו בושת קוצבו ץורחו םיתעה

9:26 - ט:כו
םישש םיעבשה ירחאו חישמ תרכי םינשו ריעהו ול ןיאו םע תיחשי שדקהו וצקו אבה דיגנ המחלמ ץק דעו ףטשב תוממש תצרחנ

9:27 - ט:כז
םיברל תירב ריבגהו יצחו דחא עובש חבז תיבשי עובשה ףנכ לעו החנמו םמשמ םיצוקש הצרחנו הלכ-דעו םמש-לע ךתת

10:1 - י:א
שרוכל שולש תנשב הלגנ רבד סרפ ךלמ ארקנ-רשא לאינדל תמאו רצאשטלב ומש לודג אבצו רבדה רבדה-תא ןיבו הארמב ול הניבו

10:2 - י:ב
ינא םהה םימיב לבאתמ יתייה לאינד םימי םיעבש השלש

10:3 - י:ג
אל תודמח םחל ןייו רשבו יתלכא ךוסו יפ-לא אב-אל תאלמ-דע יתכס-אל םימי םיעבש תשלש

10:4 - י:ד
םירשע םויבו שדחל העבראו יתייה ינאו ןושארה לודגה רהנה די לע לקדח אוה

10:5 - י:ה
אראו יניע-תא אשאו שובל דחא-שיא הנהו םירגח וינתמו םידב זפוא םתכב

10:6 - י:ו
שישרתכ ותיוגו קרב הארמכ וינפו שא ידיפלכ ויניעו ויתלגרמו ויתערזו ללק תשחנ ןיעכ לוקכ וירבד לוקו ןומה

10:7 - י:ז
לאינד ינא יתיארו הארמה-תא ידבל ויה רשא םישנאהו -תא ואר אל ימע הדרח לבא הארמה םהילע הלפנ הלדג אבחהב וחרביו

10:8 - י:ח
ידבל יתראשנ ינאו הארמה-תא האראו אלו תאזה הלדגה ידוהו חכ יב-ראשנ תיחשמל ילע ךפהנ חכ יתרצע אלו

10:9 - י:ט
לוק-תא עמשאו יעמשכו וירבד ינאו וירבד לוק-תא ינפ-לע םדרנ יתייה הצרא ינפו

10:10 - י:י
יב העגנ די-הנהו יכרב-לע ינעינתו ידי תופכו

10:11 - י:יא
לאינד ילא רמאיו ןבה תודמח-שיא יכנא רשא םירבדב דמעו ךילא רבד התע יכ ךדמע-לע ורבדבו ךילא יתחלש הזה רבדה-תא ימע דיערמ יתדמע

10:12 - י:יב
ארית-לא ילא רמאיו םויה-ןמ יכ לאינד תתנ רשא ןושארה ןיבהל ךבל-תא ינפל תונעתהלו ךירבד ועמשנ ךיהלא ךירבדב יתאב-ינאו

10:13 - י:יג
דמע סרפ תוכלמ רשו דחאו םירשע ידגנל לאכימ הנהו םוי םינשארה םירשה דחא ינאו ינרזעל אב לצא םש יתרתונ סרפ יכלמ

10:14 - י:יד
תא ךניבהל יתאבו ךמעל הרקי-רשא םימיה תירחאב ןוזח דוע-יכ םימיל

10:15 - י:טו
םירבדכ ימע ורבדבו ינפ יתתנ הלאה יתמלאנו הצרא

10:16 - י:טז
ינב תומדכ הנהו יתפש-לע עגנ םדא הרבדאו יפ-חתפאו דמעה-לא הרמאו הארמב ינדא ידגנל ילע יריצ וכפהנ חכ יתרצע אלו

10:17 - י:יז
דבע לכוי ךיהו רבדל הז ינדא ינאו הז ינדא-םע יב-דמעי-אל התעמ אל המשנו חכ יב-הראשנ

10:18 - י:יח
יב-עגיו ףסיו םדא הארמכ ינקזחיו

10:19 - י:יט
ארית-לא רמאיו ךל םולש תודמח-שיא ורבדכו קזחו קזח הרמאו יתקזחתה ימע יכ ינדא רבדי ינתקזח

10:20 - י:כ
תעדיה רמאיו ךילא יתאב-המל םחלהל בושא התעו ינאו סרפ רש-םע ןוי-רש הנהו אצוי אב

10:21 - י:כא
ךל דיגא לבא תמא בתכב םושרה-תא קזחתמ דחא ןיאו יכ הלא-לע ימע םכרש לאכימ-םא

11:1 - יא:א
תחא תנשב ינאו ידמע ידמה שוירדל ול זועמלו קיזחמל

11:2 - יא:ב
ךל דיגא תמא התעו השלש דוע-הנה סרפל םידמע םיכלמ רישעי יעיברהו לכמ לודג-רשע ורשעב ותקזחכו תוכלמ תא לכה ריעי ןוי

11:3 - יא:ג
רובג ךלמ דמעו השעו בר לשממ לשמו ונוצרכ

11:4 - יא:ד
רבשת ודמעכו עבראל ץחתו ותוכלמ אלו םימשה תוחור ולשמכ אלו ותירחאל שתנת יכ לשמ רשא םירחאלו ותוכלמ הלא-דבלמ

11:5 - יא:ה
בגנה-ךלמ קזחיו קזחיו וירש-ןמו בר לשממ לשמו וילע ותלשממ

11:6 - יא:ו
ורבחתי םינש ץקלו אובת בגנה-ךלמ תבו ןופצה ךלמ-לא םירשימ תושעל חוכ רצעת-אלו דמעי אלו עורזה איה ןתנתו וערזו הדליהו היאיבמו םיתעב הקזחמו

11:7 - יא:ז
הישרש רצנמ דמעו ליחה-לא אביו ונכ ךלמ זועמב אביו םהב השעו ןופצה קיזחהו

11:8 - יא:ח
םהיהלא םגו ילכ-םע םהיכסנ-םע בהזו ףסכ םתדמח םירצמ אבי יבשב דמעי םינש אוהו ןופצה ךלממ

11:9 - יא:ט
ךלמ תוכלמב אבו בשו בגנה ותמדא-לא

11:10 - יא:י
ופסאו ורגתי ונבו םיבר םיליח ןומה רבעו ףטשו אוב אבו ורגתיו בשיו הזעמ-דע

11:11 - יא:יא
בגנה ךלמ רמרמתיו ומע םחלנו אציו ןופצה ךלמ-םע בר ןומה דימעהו ודיב ןומהה ןתנו

11:12 - יא:יב
םורי ןומהה אשנו תואבר ליפהו ובבל זועי אלו

11:13 - יא:יג
ןופצה ךלמ בשו בר ןומה דימעהו ץקלו ןושארה-ןמ אובי םינש םיתעה לודג ליחב אוב בר שוכרבו

11:14 - יא:יד
םיבר םהה םיתעבו בגנה ךלמ-לע ודמעי ךמע יצירפ ינבו ןוזח דימעהל ואשני ולשכנו

11:15 - יא:טו
ןופצה ךלמ אביו דכלו הללוס ךפשיו תוערזו תורצבמ ריע םעו ודמעי אל בגנה חכ ןיאו וירחבמ דמעל

11:16 - יא:טז
וילא אבה שעיו דמוע ןיאו ונוצרכ דמעיו וינפל הלכו יבצה-ץראב ודיב

11:17 - יא:יז
אובל וינפ םשיו ותוכלמ-לכ ףקתב השעו ומע םירשיו ול -ןתי םישנה תבו דמעת אלו התיחשהל היהת ול-אלו

11:18 - יא:יח
םייאל וינפ בשיו תיבשהו םיבר דכלו ול ותפרח ןיצק בישי ותפרח יתלב ול

11:19 - יא:יט
יזועמל וינפ בשיו לפנו לשכנו וצרא אצמי אלו

11:20 - יא:כ
ריבעמ ונכ-לע דמעו תוכלמ רדה שגונ רבשי םידחא םימיבו אלו םיפאב אלו המחלמב

11:21 - יא:כא
הזבנ ונכ-לע דמעו דוה וילע ונתנ-אלו הולשב אבו תוכלמ תוכלמ קיזחהו תוקלקלחב

11:22 - יא:כב
ופטשי ףטשה תוערזו םגו ורבשיו וינפלמ תירב דיגנ

11:23 - יא:כג
וילא תורבחתה-ןמו הלעו המרמ השעי יוג-טעמב םצעו

11:24 - יא:כד
ינמשמבו הולשב השעו אובי הנידמ ויתבא ושע-אל רשא הזב ויתבא תובאו םהל שוכרו ללשו םירצבמ לעו רוזבי ויתבשחמ בשחי תע-דעו

11:25 - יא:כה
ובבלו וחכ רעיו ליחב בגנה ךלמ-לע בגנה ךלמו לודג המחלמל הרגתי םוצעו לודג-ליחב דמעי אלו דאמ-דע וילע ובשחי-יכ תובשחמ

11:26 - יא:כו
וגב-תפ ילכאו וליחו והורבשי םיללח ולפנו ףוטשי םיבר

11:27 - יא:כז
םיכלמה םהינשו ערמל םבבל בזכ דחא ןחלש-לעו חלצת אלו ורבדי דעומל ץק דוע -יכ

11:28 - יא:כח
שוכרב וצרא בשיו ובבלו לודג השעו שדק תירב-לע וצראל בשו

11:29 - יא:כט
אבו בושי דעומל היהת-אלו בגנב הנרחאכו הנשארכ

11:30 - יא:ל
םיתכ םייצ וב ואבו םעזו בשו האכנו השעו שדוק-תירב-לע יבזע-לע ןביו בשו שדק תירב

11:31 - יא:לא
ודמעי ונממ םיערזו זועמה שדקמה וללחו דימתה וריסהו ץוקשה ונתנו םמושמ

11:32 - יא:לב
תירב יעישרמו םעו תוקלחב ףינחי וקזחי ויהלא יעדי ושעו

11:33 - יא:לג
וניבי םע יליכשמו ברחב ולשכנו םיברל הזבבו יבשב הבהלבו םימי

11:34 - יא:לד
רזע ורזעי םלשכהבו םהילע וולנו טעמ תוקלקלחב םיבר

11:35 - יא:לה
םיליכשמה-ןמו םהב ףורצל ולשכי תע-דע ןבללו ררבלו דעומל דוע-יכ ץק

11:36 - יא:לו
ךלמה ונוצרכ השעו לדגתיו םמורתיו לא לעו לא-לכ-לע תואלפנ רבדי םילא םעז הלכ-דע חילצהו התשענ הצרחנ יכ

11:37 - יא:לז
אל ויתבא יהלא-לעו תדמח-לעו ןיבי הולא-לכ-לעו םישנ לכ-לע יכ ןיבי אל לדגתי

11:38 - יא:לח
םיזעמ הלאלו דבכי ונכ-לע רשא הולאלו ויתבא והעדי-אל ףסכבו בהזב דבכי הרקי ןבאבו תודמחבו

11:39 - יא:לט
םיזעמ ירצבמל השעו רשא רכנ הולא-םע דובכ הברי ריכה םיברב םלישמהו ריחמב קלחי המדאו

11:40 - יא:מ
ומע חגנתי ץק תעבו רעתשיו בגנה ךלמ ןופצה ךלמ וילע םישרפבו בכרב אבו תובר תוינאבו רבעו ףטשו תוצראב

11:41 - יא:מא
יבצה ץראב אבו הלאו ולשכי תוברו םודא ודימ וטלמי ינב תישארו באומו ןומע

11:42 - יא:מב
תוצראב ודי חלשיו אל םירצמ ץראו הטילפל היהת

11:43 - יא:מג
בהזה ינמכמב לשמו תודמח לכבו ףסכהו םישכו םיבלו םירצמ וידעצמב

11:44 - יא:מד
והלהבי תועמשו אציו ןופצמו חרזממ דימשהל הלדג אמחב םיבר םירחהלו

11:45 - יא:מה
ונדפא ילהא עטיו םימי ןיב אבו שדק-יבצ-רהל רזוע ןיאו וצק-דע ול

12:1 - יב:א
דמעי איהה תעבו לודגה רשה לאכימ ךמע ינב-לע דמעה רשא הרצ תע התיהו תויהמ התיהנ-אל איהה תעה דע יוג טלמי איהה תעבו בותכ אצמנה-לכ ךמע רפסב

12:2 - יב:ב
ינשימ םיברו וציקי רפע-תמדא םלוע ייחל הלא תופרחל הלאו םלוע ןוארדל

12:3 - יב:ג
ורהזי םילכשמהו עיקרה רהזכ םיברה יקידצמו םלועל םיבכוככ דעו

12:4 - יב:ד
םתס לאינד התאו רפסה םתחו םירבדה וטטשי ץק תע-דע תעדה הברתו םיבר

12:5 - יב:ה
לאינד ינא יתיארו םירחא םינש הנהו הנה דחא םידמע דחאו ראיה תפשל ראיה תפשל הנה

12:6 - יב:ו
שובל שיאל רמאיו לעממ רשא םידבה יתמ-דע ראיה ימימל תואלפה ץק

12:7 - יב:ז
שיאה-תא עמשאו רשא םידבה שובל ראיה ימימל לעממ ולאמשו ונימי םריו עבשיו םימשה-לא יכ םלועה יחב יצחו םידעומ דעומל ץפנ תולככו הנילכת שדק-םע-די הלא-לכ

12:8 - יב:ח
אלו יתעמש ינאו ינדא הרמאו ןיבא הלא תירחא המ

12:9 - יב:ט
לאינד ךל רמאיו םימתחו םימתס-יכ ץק תע-דע םירבדה

12:10 - יב:י
ונבלתיו וררבתי םיבר ופרציו אלו םיעשר ועישרהו םיעשר-לכ וניבי וניבי םילכשמהו

12:11 - יב:יא
דימתה רסוה תעמו םמש ץוקש תתלו םיתאמ ףלא םימי םיעשתו

12:12 - יב:יב
עיגיו הכחמה ירשא שלש ףלא םימיל השמחו םישלש תואמ

12:13 - יב:יג
חונתו ץקל ךל התאו ץקל ךלרגל דמעתו ןימיה