הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

לאקזחי
1:1 - א:א
הנש םישלשב יהיו שדחל השמחב יעיברב הלוגה-ךותב ינאו וחתפנ רבכ-רהנ-לע תוארמ האראו םימשה םיהלא

1:2 - א:ב
איה שדחל השמחב תישימחה הנשה ךלמה תולגל ןיכיוי

1:3 - א:ג
הוהי-רבד היה היה יזוב-ןב לאקזחי-לא םידשכ ץראב ןהכה יהתו רבכ-רהנ-לע הוהי-די םש וילע

1:4 - א:ד
חור הנהו אראו ןופצה-ןמ האב הרעס שאו לודג ןנע ול הגנו תחקלתמ ןיעכ הכותמו ביבס שאה ךותמ למשחה

1:5 - א:ה
עברא תומד הכותמו ןהיארמ הזו תויח הנהל םדא תומד

1:6 - א:ו
תחאל םינפ העבראו תחאל םיפנכ עבראו םהל

1:7 - א:ז
הרשי לגר םהילגרו ףככ םהילגר ףכו םיצצנו לגע לגר ללק תשחנ ןיעכ

1:8 - א:ח
תחתמ םדא ודיו תעברא לע םהיפנכ םהינפו םהיעבר םתעבראל םהיפנכו

1:9 - א:ט
התוחא-לא השא תרבח ובסי-אל םהיפנכ רבע-לא שיא ןתכלב וכלי וינפ

1:10 - א:י
ינפ םהינפ תומדו הירא ינפו םדא םתעבראל ןימיה-לא לואמשהמ רוש-ינפו רשנ-ינפו ןתעבראל ןתעבראל

1:11 - א:יא
םהיפנכו םהינפו שיאל הלעמלמ תודרפ שיא תורבח םיתש תא תוסכמ םיתשו הנהיתיוג

1:12 - א:יב
וינפ רבע-לא שיאו רשא לא וכלי חורה המש-היהי ובסי אל וכלי תכלל ןתכלב

1:13 - א:יג
תויחה תומדו שא-ילחגכ םהיארמ הארמכ תורעב תכלהתמ איה םידפלה הגנו תויחה ןיב אצוי שאה-ןמו שאל קרב

1:14 - א:יד
בושו אוצר תויחהו קזבה הארמכ

1:15 - א:טו
הנהו תויחה אראו לצא ץראב דחא ןפוא תעבראל תויחה וינפ

1:16 - א:טז
םינפואה הארמ ןיעכ םהישעמו דחא תומדו שישרת םהיארמו ןתעבראל היהי רשאכ םהישעמו ןפואה ךותב ןפואה

1:17 - א:יז
ןהיעבר תעברא-לע אל וכלי םתכלב ןתכלב ובסי

1:18 - א:יח
םהל הבגו ןהיבגו םתבגו םהל האריו ביבס םיניע תאלמ ןתעבראל

1:19 - א:יט
וכלי תויחה תכלבו םלצא םינפואה לעמ תויחה אשנהבו ואשני ץראה םינפואה

1:20 - א:כ
םש-היהי רשא לע וכלי תכלל חורה תכלל חורה המש ואשני םינפואהו היחה חור יכ םתמעל םינפואב

1:21 - א:כא
םדמעבו וכלי םתכלב לעמ םאשנהבו ודמעי ואשני ץראה יכ םתמעל םינפואה םינפואב היחה חור

1:22 - א:כב
ישאר-לע תומדו ןיעכ עיקר היחה יוטנ ארונה חרקה הלעמלמ םהישאר-לע

1:23 - א:כג
םהיפנכ עיקרה תחתו השא תורשי שיאל התוחא-לא הנהל תוסכמ םיתש תוסכמ םיתש שיאלו םהיתיוג תא הנהל

1:24 - א:כד
לוק-תא עמשאו םימ לוקכ םהיפנכ ידש-לוקכ םיבר הלמה לוק םתכלב םדמעב הנחמ לוקכ ןהיפנכ הניפרת

1:25 - א:כה
לעמ לוק-יהיו םשאר-לע רשא עיקרל הניפרת םדמעב ןהיפנכ

1:26 - א:כו
רשא עיקרל לעממו הארמכ םשאר-לע אסכ תומד ריפס-ןבא אסכה תומד לעו םדא הארמכ תומד הלעמלמ וילע

1:27 - א:כז
למשח ןיעכ אראו הל-תיב שא-הארמכ וינתמ הארממ ביבס הארממו הלעמלו יתיאר הטמלו וינתמ ול הגנו שא-הארמכ ביבס

1:28 - א:כח
רשא תשקה הארמכ םויב ןנעב היהי הגנה הארמ ןכ םשגה הארמ אוה ביבס הוהי-דובכ תומד ינפ-לע לפאו האראו רבדמ לוק עמשאו

2:1 - ב:א
םדא-ןב ילא רמאיו ךילגר-לע דמע ךתא רבדאו

2:2 - ב:ב
רשאכ חור יב אבתו ינדמעתו ילא רבד תא עמשאו ילגר-לע ילא רבדמ

2:3 - ב:ג
םדא-ןב ילא רמאיו ךתוא ינא חלוש לארשי ינב-לא םידרומה םיוג-לא המה יב-ודרמ רשא יב ועשפ םתובאו הזה םויה םצע-דע

2:4 - ב:ד
םינפ ישק םינבהו חלוש ינא בל-יקזחו תרמאו םהילא ךתוא ינדא רמא הכ םהילא הוהי

2:5 - ב:ה
ועמשי-םא המהו תיב יכ ולדחי-םאו יכ ועדיו המה ירמ םכותב היה איבנ

2:6 - ב:ו
םדא-ןב התאו םהמ ארית-לא ארית-לא םהירבדמו םינולסו םיברס יכ םיברקע-לאו ךתוא םהירבדמ בשוי התא םהינפמו ארית-לא ירמ תיב יכ תחת-לא המה

2:7 - ב:ז
ירבד-תא תרבדו ועמשי-םא םהילא ירמ יכ ולדחי-םאו המה

2:8 - ב:ח
עמש םדא-ןב התאו רבדמ ינא-רשא תא ירמ-יהת-לא ךילא ךיפ הצפ ירמה תיבכ ינא-רשא תא לכאו ךילא ןתנ

2:9 - ב:ט
די-הנהו האראו וב-הנהו ילא החולש רפס-תלגמ

2:10 - ב:י
ינפל התוא שרפיו םינפ הבותכ איהו הילא בותכו רוחאו יהו הגהו םינק

3:1 - ג:א
םדא-ןב ילא רמאיו לוכא אצמת-רשא תא הלגמה-תא לוכא רבד ךלו תאזה לארשי תיב-לא

3:2 - ג:ב
יפ-תא חתפאו הלגמה תא ינלכאיו תאזה

3:3 - ג:ג
םדא-ןב ילא רמאיו ךיעמו לכאת ךנטב הלגמה תא אלמת ןתנ ינא רשא תאזה יהתו הלכאו ךילא קותמל שבדכ יפב

3:4 - ג:ד
םדא-ןב ילא רמאיו תיב-לא אב-ךל ירבדב תרבדו לארשי םהילא

3:5 - ג:ה
יקמע םע-לא אל יכ ןושל ידבכו הפש תיב-לא חולש התא לארשי

3:6 - ג:ו
םיבר םימע-לא אל ידבכו הפש יקמע עמשת-אל רשא ןושל אל-םא םהירבד המה ךיתחלש םהילא ךילא ועמשי

3:7 - ג:ז
אל לארשי תיבו ךילא עמשל ובאי עמשל םיבא םניא-יכ תיב-לכ יכ ילא חצמ-יקזח לארשי המה בל-ישקו

3:8 - ג:ח
ךינפ-תא יתתנ הנה םהינפ תמעל םיקזח תמעל קזח ךחצמ-תאו םחצמ

3:9 - ג:ט
רצמ קזח רימשכ ארית-אל ךחצמ יתתנ תחת-אלו םתוא -תיב יכ םהינפמ המה ירמ

3:10 - ג:י
םדא-ןב ילא רמאיו רשא ירבד-לכ-תא חק ךילא רבדא ךינזאבו ךבבלב עמש

3:11 - ג:יא
הלוגה-לא אב ךלו תרבדו ךמע ינב-לא םהילא תרמאו םהילא הוהי ינדא רמא הכ ועמשי-םא ולדחי-םאו

3:12 - ג:יב
עמשאו חור ינאשתו לודג שער לוק ירחא הוהי-דובכ ךורב ומוקממ

3:13 - ג:יג
תויחה יפנכ לוקו השא תוקישמ לוקו התוחא-לא םתמעל םינפואה לודג שער לוקו

3:14 - ג:יד
ינתאשנ חורו רמ ךלאו ינחקתו יחור תמחב ילע הוהי-דיו הקזח

3:15 - ג:טו
לת הלוגה-לא אובאו םיבשיה ביבא רשאו רבכ-רהנ-לא םש םיבשוי המה םימי תעבש םש בשאו םכותב םימשמ

3:16 - ג:טז
תעבש הצקמ יהיו יהיו םימי ילא הוהי-רבד רמאל

3:17 - ג:יז
ךיתתנ הפצ םדא-ןב תעמשו לארשי תיבל תרהזהו רבד יפמ ינממ םתוא

3:18 - ג:יח
תומ עשרל ירמאב ותרהזה אלו תומת ריהזהל תרבד אלו העשרה וכרדמ עשר עשר אוה ותיחל ומדו תומי ונועב שקבא ךדימ

3:19 - ג:יט
עשר תרהזה-יכ התאו ועשרמ בש-אלו אוה העשרה וכרדמו התאו תומי ונועב תלצה ךשפנ-תא

3:20 - ג:כ
וקדצמ קידצ בושבו יתתנו לוע השעו אוה וינפל לושכמ ותרהזה אל יכ תומי אלו תומי ותאטחב רשא ותקדצ ןרכזת ךדימ ומדו השע שקבא

3:21 - ג:כא
ותרהזה יכ התאו אטח יתלבל קידצ אטח-אל אוהו קידצ רהזנ יכ היחי ויח ךשפנ-תא התאו תלצה

3:22 - ג:כב
םש ילע יהתו ילא רמאיו הוהי-די העקבה-לא אצ םוק ךתוא רבדא םשו

3:23 - ג:כג
אצאו םוקאו םש-הנהו העקבה-לא דמע הוהי-דובכ יתיאר רשא דובככ לפאו רבכ-רהנ -לע ינפ-לע

3:24 - ג:כד
חור יב-אבתו ילגר-לע ינדמעתו רמאיו יתא רבדיו ךותב רגסה אב ילא ךתיב

3:25 - ג:כה
הנה םדא-ןב התאו םיתובע ךילע ונתנ אלו םהב ךורסאו םכותב אצת

3:26 - ג:כו
קיבדא ךנושלו תמלאנו ךכח-לא שיאל םהל היהת-אלו ירמ תיב יכ חיכומ המה

3:27 - ג:כז
חתפא ךתוא ירבדבו תרמאו ךיפ-תא ינדא רמא הכ םהילא עמשי עמשה הוהי תיב יכ לדחי לדחהו המה ירמ

4:1 - ד:א
ךל-חק םדא-ןב התאו התוא התתנו הנבל הילע תוקחו ךינפל םלשורי -תא ריע

4:2 - ד:ב
רוצמ הילע התתנו קיד הילע תינבו הללס הילע תכפשו תונחמ הילע התתנו םירכ הילע-םישו ביבס

4:3 - ד:ג
תבחמ ךל-חק התאו התוא התתנו לזרב ךניב לזרב ריק התניכהו ריעה ןיבו הילא ךינפ-תא תרצו רוצמב התיהו תיבל איה תוא הילע לארשי

4:4 - ד:ד
ךדצ-לע בכש התאו תמשו ילאמשה לארשי-תיב ןוע-תא םימיה רפסמ וילע אשת וילע בכשת רשא םנוע-תא

4:5 - ד:ה
ךל יתתנ ינאו רפסמל םנוע ינש-תא תואמ-שלש םימי תאשנו םוי םיעשתו לארשי-תיב ןוע

4:6 - ד:ו
הלא-תא תילכו ךדצ-לע תבכשו תאשנו תינש ינומיה הדוהי-תיב ןוע-תא םוי םוי םיעברא הנשל םוי הנשל ךל ויתתנ

4:7 - ד:ז
םלשורי רוצמ-לאו ךערזו ךינפ ןיכת הילע תאבנו הפושח

4:8 - ד:ח
ךילע יתתנ הנהו ךפהת-אלו םיתובע ךדצ-לא ךדצמ ימי ךתולכ-דע ךרוצמ

4:9 - ד:ט
ןיטח ךל-חק התאו לופו םירעשו ןחדו םישדעו םתוא התתנו םימסכו תישעו דחא ילכב רפסמ םחלל ךל םתוא התא-רשא םימיה -שלש ךדצ-לע בכוש םוי םיעשתו תואמ ונלכאת

4:10 - ד:י
ונלכאת רשא ךלכאמו לקש םירשע לוקשמב תע-דע תעמ םויל ונלכאת

4:11 - ד:יא
התשת הרושמב םימו תעמ ןיהה תישש התשת תע-דע

4:12 - ד:יב
הנלכאת םירעש תגעו תאצ יללגב איהו הנגעת םדאה םהיניעל

4:13 - ד:יג
הככ הוהי רמאיו לארשי-ינב ולכאי םיוגב אמט םמחל-תא םש םחידא רשא

4:14 - ד:יד
ינדא ההא רמאו אל ישפנ הנה הוהי הפרטו הלבנו האמטמ ירוענמ יתלכא-אל אב-אלו התע-דעו לוגפ רשב יפב

4:15 - ד:טו
האר ילא רמאיו יעופצ-תא ךל יתתנ יללג תחת רקבה -תא תישעו םדאה םהילע ךמחל

4:16 - ד:טז
םדא-ןב ילא רמאיו םחל-הטמ רבש יננה םחל-ולכאו םלשוריב םימו הגאדבו לקשמב ןוממשבו הרושמב ותשי

4:17 - ד:יז
םחל ורסחי ןעמל שיא ומשנו םימו וקמנו ויחאו םנועב

5:1 - ה:א
ךל-חק םדא-ןב התאו רעת הדח ברח ךל הנחקת םיבלגה ךשאר-לע תרבעהו ךל תחקלו ךנקז-לעו לקשמ ינזאמ םתקלחו

5:2 - ה:ב
ריעבת רואב תישלש תאלמכ ריעה ךותב תחקלו רוצמה ימי הכת תישלשה-תא היתוביבס ברחב חורל הרזת תישלשהו םהירחא קירא ברחו

5:3 - ה:ג
טעמ םשמ תחקלו םתוא תרצו רפסמב ךיפנכב

5:4 - ה:ד
חקת דוע םהמו םתוא תכלשהו תפרשו שאה ךות-לא ונממ שאב םתא תיב-לכ-לא שא-אצת לארשי

5:5 - ה:ה
הוהי ינדא רמא הכ ךותב םלשורי תאז היתמש םיוגה תוצרא היתוביבסו

5:6 - ה:ו
יטפשמ-תא רמתו םיוגה-ןמ העשרל יתוקח-תאו רשא תוצראה-ןמ יכ היתוביבס וסאמ יטפשמב וכלה-אל יתוקחו םהב

5:7 - ה:ז
ינדא רמא-הכ ןכל םכנמה ןעי הוהי רשא םיוגה-ןמ יתוקחב םכיתוביבס םתכלה אל אל יטפשמ-תאו יטפשמכו םתישע רשא םיוגה אל םכיתוביבס םתישע

5:8 - ה:ח
ינדא רמא הכ ןכל ךילע יננה הוהי יתישעו ינא-םג םיטפשמ ךכותב םיוגה יניעל

5:9 - ה:ט
רשא תא ךב יתישעו תאו יתישע-אל והמכ השעא-אל-רשא -לכ ןעי דוע ךיתבעות

5:10 - ה:י
ולכאי תובא ןכל םינבו ךכותב םינב םתובא ולכאי םיטפש ךב יתישעו יתירזו ךתיראש-לכ-תא חור-לכל

5:11 - ה:יא
םאנ ינא-יח ןכל אל-םא הוהי ינדא תאמט ישדקמ-תא ןעי ךיצוקש-לכב ךיתבעות-לכבו ערגא ינא-םגו יניע סוחת-אלו לומחא אל ינא-םגו

5:12 - ה:יב
ותומי רבדב ךיתשלש ךכותב ולכי בערבו ולפי ברחב תישלשהו תישילשהו ךיתוביבס ברחו הרזא חור-לכל םהירחא קירא

5:13 - ה:יג
יתוחנהו יפא הלכו יתמחנהו םב יתמח הוהי ינא-יכ ועדיו יתאנקב יתרבד םב יתמח יתולכב

5:14 - ה:יד
הברחל ךנתאו רשא םיוגב הפרחלו יניעל ךיתוביבס רבוע-לכ

5:15 - ה:טו
הפודגו הפרח התיהו םיוגל המשמו רסומ ךיתוביבס רשא םיטפש ךב יתושעב תוחכתבו המחבו ףאב הוהי ינא המח יתרבד

5:16 - ה:טז
בערה יצח-תא יחלשב ויה רשא םהב םיערה חלשא-רשא תיחשמל בערו םכתחשל םתוא יתרבשו םכילע ףסא םחל-הטמ םכל

5:17 - ה:יז
בער םכילע יתחלשו ךלכשו הער היחו ךב-רבעי םדו רבדו ךילע איבא ברחו יתרבד הוהי ינא

6:1 - ו:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

6:2 - ו:ב
ךינפ םיש םדא-ןב לארשי ירה-לא םהילא אבנהו

6:3 - ו:ג
לארשי ירה תרמאו ינדא-רבד ועמש ינדא רמא-הכ הוהי םירהל הוהי םיקיפאל תועבגלו ינא יננה תיאגלו ברח םכילע איבמ םכיתומב יתדבאו

6:4 - ו:ד
םכיתוחבזמ ומשנו םכינמח ורבשנו םכיללח יתלפהו םכילולג ינפל

6:5 - ו:ה
ינב ירגפ-תא יתתנו ינפל לארשי יתירזו םהילולג םכיתומצע-תא םכיתוחבזמ תוביבס

6:6 - ו:ו
םכיתובשומ לכב הנברחת םירעה הנמשית תומבהו ומשאיו וברחי ןעמל ורבשנו םכיתוחבזמ םכילולג ותבשנו םכינמח ועדגנו םכישעמ וחמנו

6:7 - ו:ז
םככותב ללח לפנו ינא-יכ םתעדיו הוהי

6:8 - ו:ח
םכל תויהב יתרתוהו םיוגב ברח יטילפ תוצראב םכיתורזהב

6:9 - ו:ט
םכיטילפ ורכזו רשא םיוגב יתוא רשא םש-ובשנ םבל-תא יתרבשנ ילעמ רס-רשא הנוזה תונזה םהיניע תאו םהילולג ירחא םהינפב וטקנו ושע רשא תוערה-לא םהיתבעות לכל

6:10 - ו:י
הוהי ינא-יכ ועדיו יתרבד םנח-לא אל הערה םהל תושעל תאזה

6:11 - ו:יא
הוהי ינדא רמא-הכ עקרו ךפכב הכה לא חא-רמאו ךלגרב תוער תובעות-לכ רשא לארשי תיב רבדבו בערב ברחב ולפי

6:12 - ו:יב
תומי רבדב קוחרה לופי ברחב בורקהו רוצנהו ראשנהו יתילכו תומי בערב םב יתמח

6:13 - ו:יג
ינא-יכ םתעדיו םהיללח תויהב הוהי םהילולג ךותב םהיתוחבזמ תוביבס המר העבג-לכ לא םירהה ישאר לכב ןנער ץע-לכ תחתו התבע הלא -לכ תחתו םש-ונתנ רשא םוקמ לכל חחינ חיר םהילולג

6:14 - ו:יד
ידי-תא יתיטנו יתתנו םהילע הממש ץראה-תא התלבד רבדממ המשמו םהיתובשומ לכב ינא-יכ ועדיו הוהי

7:1 - ז:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

7:2 - ז:ב
םדא-ןב התאו הוהי ינדא רמא-הכ אב ץק לארשי תמדאל תעברא-לע ץקה ץראה תופנכ

7:3 - ז:ג
ךילע ץקה התע ךב יפא יתחלשו ךיכרדכ ךיתטפשו -לכ תא ךילע יתתנו ךיתבעות

7:4 - ז:ד
יניע סוחת-אלו יכ לומחא אלו ךילע ןתא ךילע ךיכרד ךכותב ךיתובעותו םתעדיו ןייהת הוהי ינא-יכ

7:5 - ז:ה
הוהי ינדא רמא הכ הנה הער תחא הער האב

7:6 - ז:ו
ץיקה ץקה אב אב ץק האב הנה ךילא

7:7 - ז:ז
ךילא הריפצה האב תעה אב ץראה בשוי המוהמ םויה בורק םירה דה-אלו

7:8 - ז:ח
ךופשא בורקמ התע יתילכו ךילע יתמח ךיתטפשו ךב יפא ךילע יתתנו ךיכרדכ ךיתובעות-לכ תא

7:9 - ז:ט
אלו יניע סוחת-אלו ךילע ךיכרדכ לומחא ךיתובעותו ןתא ןייהת ךכותב ינא יכ םתעדיו הכמ הוהי

7:10 - ז:י
האב הנה םויה הנה ץצ הרפצה האצי ןודזה חרפ הטמה

7:11 - ז:יא
עשר-הטמל םק סמחה םנומהמ אלו םהמ-אל הנ-אלו םהמהמ אלו םהב

7:12 - ז:יב
םויה עיגה תעה אב חמשי-לא הנוקה לבאתי-לא רכומהו -לכ-לא ןורח יכ הנומה

7:13 - ז:יג
רכממה-לא רכומה יכ דועו בושי אל םתיח םייחב -לכ-לא ןוזח-יכ בושי אל הנומה ותיח ונועב שיאו וקזחתי אל

7:14 - ז:יד
ןיכהו עוקתב ועקת ךלה ןיאו לכה ינורח יכ המחלמל הנומה-לכ-לא

7:15 - ז:טו
רבדהו ץוחב ברחה רשא תיבמ בערהו תומי ברחב הדשב בער ריעב רשאו ונלכאי רבדו

7:16 - ז:טז
םהיטילפ וטלפו םירהה-לא ויהו םלכ תויאגה ינויכ ונועב שיא תומה

7:17 - ז:יז
הניפרת םידיה-לכ הנכלת םיכרב-לכו םימ

7:18 - ז:יח
התסכו םיקש ורגחו לאו תוצלפ םתוא השוב םינפ-לכ החרק םהישאר-לכבו

7:19 - ז:יט
תוצוחב םפסכ הדנל םבהזו וכילשי םבהזו םפסכ היהי םליצהל לכוי-אל הוהי תרבע םויב ועבשי אל םשפנ ואלמי אל םהיעמו םנוע לושכמ-יכ היה

7:20 - ז:כ
ןואגל וידע יבצו םתבעות ימלצו והמש וב ושע םהיצוקש םהל ויתתנ ןכ-לע הדנל

7:21 - ז:כא
םירזה-דיב ויתתנו ץראה יעשרלו זבל הללחו ללשל

7:22 - ז:כב
םהמ ינפ יתובסהו ינופצ-תא וללחו םיצירפ הב-ואבו הוללחו

7:23 - ז:כג
ץראה יכ קותרה השע םימד טפשמ האלמ סמח האלמ ריעהו

7:24 - ז:כד
םיוג יער יתאבהו םהיתב-תא ושריו םיזע ןואג יתבשהו םהישדקמ ולחנו

7:25 - ז:כה
ושקבו אב-הדפק ןיאו םולש

7:26 - ז:כו
אובת הוה-לע הוה העומש-לא העמשו ןוזח ושקבו היהת דבאת הרותו איבנמ םינקזמ הצעו ןהכמ

7:27 - ז:כז
אישנו לבאתי ךלמה ידיו הממש שבלי הנלהבת ץראה-םע םתוא השעא םכרדמ םטפשא םהיטפשמבו ינא-יכ ועדיו הוהי

8:1 - ח:א
תיששה הנשב יהיו שדחל השמחב יששב יתיבב בשוי ינא הדוהי ינקזו לפתו ינפל םיבשוי ינדא די םש ילע הוהי

8:2 - ח:ב
תומד הנהו האראו הארממ שא-הארמכ שא הטמלו וינתמ הלעמלו וינתממו ןיעכ רהז-הארמכ הלמשחה

8:3 - ח:ג
די תינבת חלשיו ישאר תציצב ינחקיו חור יתא אשתו ןיבו ץראה-ןיב יתא אבתו םימשה תוארמב המלשורי רעש חתפ-לא םיהלא הנופה תימינפה בשומ םש-רשא הנופצ הנקמה האנקה למס

8:4 - ח:ד
יהלא דובכ םש-הנהו רשא הארמכ לארשי העקבב יתיאר

8:5 - ח:ה
םדא-ןב ילא רמאיו ךרד ךיניע אנ-אש יניע אשאו הנופצ הנהו הנופצ ךרד חבזמה רעשל ןופצמ הזה האנקה למס האבב

8:6 - ח:ו
םדא-ןב ילא רמאיו םישע םהמ התא הארה רשא תולדג תובעות הפ םישע לארשי-תיב ישדקמ לעמ הקחרל הארת בושת דועו תולדג תובעות

8:7 - ח:ז
חתפ-לא יתא אביו הנהו האראו רצחה ריקב דחא-רח

8:8 - ח:ח
םדא-ןב ילא רמאיו רתחאו ריקב אנ-רתח חתפ הנהו ריקב דחא

8:9 - ח:ט
הארו אב ילא רמאיו תוערה תובעותה-תא הפ םישע םה רשא

8:10 - ח:י
הנהו האראו אובאו שמר תינבת-לכ ץקש המהבו תיב ילולג-לכו הקחמ לארשי ביבס ריקה-לע ביבס

8:11 - ח:יא
ינקזמ שיא םיעבשו לארשי-תיב ןפש-ןב והינזאיו םידמע םכותב דמע שיאו םהינפל רתעו ודיב ותרטקמ הלע תרטקה-ןנע

8:12 - ח:יב
תיארה ילא רמאיו ינקז רשא םדא-ןב םישע לארשי-תיב ירדחב שיא ךשחב םירמא יכ ותיכשמ ונתא האר הוהי ןיא ץראה-תא הוהי בזע

8:13 - ח:יג
דוע ילא רמאיו תובעות הארת בושת המה-רשא תולדג םישע

8:14 - ח:יד
חתפ-לא יתא אביו רשא הוהי-תיב רעש םש-הנהו הנופצה-לא תוכבמ תובשי םישנה זומתה-תא

8:15 - ח:טו
תיארה ילא רמאיו בושת דוע םדא-ןב תולדג תובעות הארת הלאמ

8:16 - ח:טז
רצח-לא יתא אביו תימינפה הוהי-תיב לכיה חתפ-הנהו םלואה ןיב הוהי םירשעכ חבזמה ןיבו םהירחא שיא השמחו הוהי לכיה-לא המהו המדק םהינפו המדק םתיוחתשמ שמשל

8:17 - ח:יז
תיארה ילא רמאיו תיבל לקנה םדא-ןב תושעמ הדוהי רשא תובעותה-תא ואלמ-יכ הפ-ושע ובשיו סמח ץראה-תא םנהו ינסיעכהל הרומזה-תא םיחלש םפא-לא

8:18 - ח:יח
המחב השעא ינא-םגו אלו יניע סוחת-אל ינזאב וארקו למחא עמשא אלו לודג לוק םתוא

9:1 - ט:א
לוק ינזאב ארקיו וברק רמאל לודג שיאו ריעה תודקפ ודיב ותחשמ ילכ

9:2 - ט:ב
םישנא השש הנהו רעש-ךרדמ םיאב הנפמ רשא ןוילעה ילכ שיאו הנופצ ודיב וצפמ םכותב דחא-שיאו תסקו םידב שבל ואביו וינתמב רפסה חבזמ לצא ודמעיו תשחנה

9:3 - ט:ג
לארשי יהלא דובכו בורכה לעמ הלענ לא וילע היה רשא ארקיו תיבה ןתפמ שבלה שיאה-לא תסק רשא םידבה וינתמב רפסה

9:4 - ט:ד
ולא הוהי רמאיו ריעה ךותב רבע םלשורי ךותב ות תיותהו םישנאה תוחצמ-לע םיקנאנהו םיחנאנה תובעותה-לכ לע הכותב תושענה

9:5 - ט:ה
ינזאב רמא הלאלו וירחא ריעב ורבע סחת-לע וכהו ולמחת-לאו םכיניע

9:6 - ט:ו
הלותבו רוחב ןקז וגרהת םישנו ףטו שיא-לכ-לעו תיחשמל ותה וילע-רשא ישדקממו ושגת-לא םישנאב ולחיו ולחת ינפל רשא םינקזה תיבה

9:7 - ט:ז
ואמט םהילא רמאיו ואלמו תיבה-תא םיללח תורצחה-תא וכהו ואציו ואצ ריעב

9:8 - ט:ח
םתוכהכ יהיו הלפאו ינא ראשאנו רמאו קעזאו ינפ-לע הוהי ינדא ההא תא התא תיחשמה לארשי תיראש-לכ ךתמח-תא ךכפשב םלשורי-לע

9:9 - ט:ט
ןוע ילא רמאיו הדוהיו לארשי-תיב דאמ דאמב לודג םימד ץראה אלמתו יכ הטמ האלמ ריעהו הוהי בזע ורמא הוהי ןיאו ץראה-תא האר

9:10 - ט:י
סוחת-אל ינא-םגו למחא אלו יניע יתתנ םשארב םכרד

9:11 - ט:יא
שבל שיאה הנהו תסקה רשא םידבה רבד בישמ וינתמב רשאכ יתישע רמאל ינתיוצ

10:1 - י:א
הנהו האראו רשא עיקרה-לא םיברכה שאר-לע הארמכ ריפס ןבאכ הארנ אסכ תומד םהילע

10:2 - י:ב
שבל שיאה-לא רמאיו אב רמאיו םידבה לגלגל תוניב-לא אלמו בורכל תחת-לא שא-ילחג ךינפח םיברכל תוניבמ אביו ריעה-לע קרזו יניעל

10:3 - י:ג
םידמע םיברכהו ואבב תיבל ןימימ אלמ ןנעהו שיאה תימינפה רצחה-תא

10:4 - י:ד
הוהי-דובכ םריו ןתפמ לע בורכה לעמ תיבה אלמיו תיבה רצחהו ןנעה-תא דובכ הגנ-תא האלמ הוהי

10:5 - י:ה
םיבורכה יפנכ לוקו רצחה-דע עמשנ לוקכ הנציחה ורבדב ידש-לא

10:6 - י:ו
ותוצב יהיו םידבה-שבל שיאה-תא תוניבמ שא חק רמאל תוניבמ לגלגל אביו םיבורכל ןפואה לצא דמעיו

10:7 - י:ז
בורכה חלשיו תוניבמ ודי-תא שאה-לא םיבורכל םיברכה תוניב רשא ינפח-לא ןתיו אשיו חקיו םידבה שבל אציו

10:8 - י:ח
תינבת םיברכל אריו תחת םדא-די םהיפנכ

10:9 - י:ט
העברא הנהו האראו לצא םינפוא דחא ןפוא םיבורכה דחא בורכה לצא לצא דחא ןפואו הארמו דחא בורכה ןבא ןיעכ םינפואה שישרת

10:10 - י:י
דחא תומד םהיארמו היהי רשאכ םתעבראל ןפואה ךותב ןפואה

10:11 - י:יא
תעברא-לא םתכלב אל וכלי םהיעבר יכ םתכלב ובסי הנפי-רשא םוקמה וכלי וירחא שארה םתכלב ובסי אל

10:12 - י:יב
םהבגו םרשב-לכו םהיפנכו םהידיו םיאלמ םינפואהו ביבס םיניע םהינפוא םתעבראל

10:13 - י:יג
ארוק םהל םינפואל ינזאב לגלגה

10:14 - י:יד
דחאל םינפ העבראו ינפ דחאה ינפ ינשה ינפו בורכה ישילשהו םדא ינפ יעיברהו הירא ינפ רשנ-ינפ

10:15 - י:טו
איה םיבורכה ומריו יתיאר רשא היחה רבכ-רהנב

10:16 - י:טז
םיבורכה תכלבו םלצא םינפואה וכלי םיבורכה תאשבו םורל םהיפנכ-תא ובסי-אל ץראה לעמ םה-םג םינפואה םלצאמ

10:17 - י:יז
ודמעי םדמעב םתוא ומורי םמורבו םהב היחה חור יכ

10:18 - י:יח
הוהי דובכ אציו תיבה ןתפמ לעמ םיבורכה-לע דמעיו

10:19 - י:יט
םיבורכה ואשיו ומוריו םהיפנכ-תא יניעל ץראה-ןמ םינפואהו םתאצב חתפ דמעיו םתמעל הוהי-תיב רעש דובכו ינומדקה םהילע לארשי-יהלא הלעמלמ

10:20 - י:כ
רשא היחה איה תחת יתיאר לארשי-יהלא יכ עדאו רבכ-רהנב המה םיבורכ

10:21 - י:כא
םינפ העברא העברא םיפנכ עבראו דחאל ידי תומדו דחאל םהיפנכ תחת םדא

10:22 - י:כב
המה םהינפ תומדו יתיאר רשא םינפה םהיארמ רבכ-רהנ-לע רבע-לא שיא םתואו וכלי וינפ

11:1 - יא:א
אבתו חור יתא אשתו רעש-לא יתא ינומדקה הוהי-תיב הנהו המידק הנופה םירשע רעשה חתפב האראו שיא השמחו הינזאי-תא םכותב -תאו רזע-ןב והינב-ןב והיטלפ םעה ירש

11:2 - יא:ב
םדא-ןב ילא רמאיו םיבשחה םישנאה הלא םיצעיהו ןוא תאזה ריעב ער-תצע

11:3 - יא:ג
בורקב אל םירמאה איה םיתב תונב רשבה ונחנאו ריסה

11:4 - יא:ד
םהילע אבנה ןכל םדא-ןב אבנה

11:5 - יא:ה
הוהי חור ילע לפתו רמא ילא רמאיו ןכ הוהי רמא-הכ לארשי תיב םתרמא ינא םכחור תולעמו היתעדי

11:6 - יא:ו
םכיללח םתיברה םתאלמו תאזה ריעב ללח היתצוח

11:7 - יא:ז
ינדא רמא-הכ ןכל רשא םכיללח הוהי המה הכותב םתמש ריסה איהו רשבה איצוה םכתאו הכותמ

11:8 - יא:ח
ברחו םתארי ברח םאנ םכילע איבא הוהי ינדא

11:9 - יא:ט
םכתא יתאצוהו םכתא יתתנו הכותמ יתישעו םירז-דיב םיטפש םכב

11:10 - יא:י
לובג-לע ולפת ברחב םכתא טופשא לארשי ינא-יכ םתעדיו הוהי

11:11 - יא:יא
םכל היהת-אל איה ויהת םתאו ריסל רשבל הכותב לארשי לובג-לא םכתא טפשא

11:12 - יא:יב
ינא-יכ םתעדיו אל יקחב רשא הוהי אל יטפשמו םתכלה יטפשמכו םתישע רשא םיוגה םתישע םכיתוביבס

11:13 - יא:יג
יאבנהכ יהיו הינב-ןב והיטלפו ינפ-לע לפאו תמ לודג-לוק קעזאו ינדא ההא רמאו השע התא הלכ הוהי לארשי תיראש תא

11:14 - יא:יד
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

11:15 - יא:טו
ךיחא ךיחא םדא-ןב ךתלאג ישנא הלכ לארשי תיב-לכו יבשי םהל ורמא רשא לעמ וקחר םלשורי הנתנ איה ונל הוהי השרומל ץראה

11:16 - יא:טז
רמא-הכ רמא ןכל יכ הוהי ינדא יכו םיוגב םיתקחרה תוצראב םיתוציפה שדקמל םהל יהאו תוצראב טעמ םש ואב-רשא

11:17 - יא:יז
רמא-הכ רמא ןכל יתצבקו הוהי ינדא םימעה-ןמ םכתא -ןמ םכתא יתפסאו םתוצפנ רשא תוצראה םכל יתתנו םהב לארשי תמדא-תא

11:18 - יא:יח
וריסהו המש-ואבו היצוקש-לכ-תא היתובעות-לכ-תאו הנממ

11:19 - יא:יט
דחא בל םהל יתתנו ןתא השדח חורו בל יתרסהו םכברקב יתתנו םרשבמ ןבאה רשב בל םהל

11:20 - יא:כ
וכלי יתקחב ןעמל ורמשי יטפשמ-תאו יל-ויהו םתא ושעו םהל היהא ינאו םעל םיהלאל

11:21 - יא:כא
םהיצוקש בל-לאו םבל םהיתובעותו םשארב םכרד ךלה ינדא םאנ יתתנ הוהי

11:22 - יא:כב
םיבורכה ואשיו םהיפנכ-תא םתמעל םינפואהו לארשי-יהלא דובכו הלעמלמ םהילע

11:23 - יא:כג
הוהי דובכ לעיו ריעה ךות לעמ רשא רהה-לע דמעיו ריעל םדקמ

11:24 - יא:כד
ינתאשנ חורו המידשכ ינאיבתו הארמב הלוגה-לא לעיו םיהלא חורב רשא הארמה ילעמ יתיאר

11:25 - יא:כה
תא הלוגה-לא רבדאו רשא הוהי ירבד-לכ ינארה

12:1 - יב:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

12:2 - יב:ב
ךותב םדא-ןב בשי התא ירמה-תיב םהל םיניע רשא ואר אלו תוארל עמשל םהל םינזא תיב יכ ועמש אלו םה ירמ

12:3 - יב:ג
השע םדא-ןב התאו הלגו הלוג ילכ ךל םהיניעל םמוי -לא ךמוקממ תילגו םהיניעל רחא םוקמ תיב יכ וארי ילוא המה ירמ

12:4 - יב:ד
ילככ ךילכ תאצוהו םהיניעל םמוי הלוג ברעב אצת התאו יאצומכ םהיניעל הלוג

12:5 - יב:ה
ךל-רתח םהיניעל וב תאצוהו ריקב

12:6 - יב:ו
ףתכ-לע םהיניעל איצות הטלעב אשת אלו הסכת ךינפ -יכ ץראה-תא הארת תיבל ךיתתנ תפומ לארשי

12:7 - יב:ז
רשאכ ןכ שעאו יתאצוה ילכ יתיוצ םמוי הלוג ילככ יל-יתרתח ברעבו הטלעב דיב ריקב ףתכ-לע יתאצוה םהיניעל יתאשנ

12:8 - יב:ח
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל רקבב

12:9 - יב:ט
ורמא אלה םדא-ןב לארשי תיב ךילא התא המ ירמה תיב השע

12:10 - יב:י
רמא הכ םהילא רמא אישנה הוהי ינדא םלשוריב הזה אשמה לארשי תיב-לכו םכותב המה-רשא

12:11 - יב:יא
םכתפומ ינא רמא ןכ יתישע רשאכ הלוגב םהל השעי וכלי יבשב

12:12 - יב:יב
םכותב-רשא אישנהו הטלעב אשי ףתכ-לא ורתחי ריקב אציו וינפ וב איצוהל רשא ןעי הסכי אוה ןיעל הארי-אל ץראה-תא

12:13 - יב:יג
יתשר-תא יתשרפו שפתנו וילע יתאבהו יתדוצמב ץרא הלבב ותא התואו םידשכ תומי םשו הארי-אל

12:14 - יב:יד
ויתביבס רשא לכו ויפגא-לכו הרזע ברחו חור-לכל הרזא םהירחא קירא

12:15 - יב:טו
הוהי ינא-יכ ועדיו םיוגב םתוא יציפהב םתוא יתירזו תוצראב

12:16 - יב:טז
ישנא םהמ יתרתוהו בערמ ברחמ רפסמ ורפסי ןעמל רבדמו םהיתובעות -לכ-תא םש ואב-רשא םיוגב ינא-יכ ועדיו הוהי

12:17 - יב:יז
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

12:18 - יב:יח
שערב ךמחל םדא-ןב הזגרב ךימימו לכאת התשת הגאדבו

12:19 - יב:יט
ץראה םע-לא תרמאו הוהי ינדא רמא-הכ םלשורי יבשויל לארשי תמדא-לא ולכאי הגאדב םמחל ןוממשב םהימימו םשת ןעמל ותשי סמחמ האלממ הצרא הב םיבשיה-לכ

12:20 - יב:כ
תובשונה םירעהו הממש ץראהו הנברחת םתעדיו היהת הוהי ינא-יכ

12:21 - יב:כא
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

12:22 - יב:כב
לשמה-המ םדא-ןב תמדא-לע םכל הזה וכראי רמאל לארשי דבאו םימיה ןוזח-לכ

12:23 - יב:כג
םהילא רמא ןכל הוהי ינדא רמא-הכ הזה לשמה-תא יתבשה דוע ותא ולשמי-אלו רבד-םא יכ לארשיב םימיה וברק םהילא ןוזח-לכ רבדו

12:24 - יב:כד
דוע היהי אל יכ םסקמו אוש ןוזח-לכ תיב ךותב קלח לארשי

12:25 - יב:כה
רבדא הוהי ינא יכ רבד רבדא רשא תא דוע ךשמת אל השעיו תיב םכימיב יכ רבד רבדא ירמה ינדא םאנ ויתישעו הוהי

12:26 - יב:כו
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

12:27 - יב:כז
הנה םדא-ןב םירמא לארשי-תיב הזח אוה-רשא ןוזחה םיתעלו םיבר םימיל אבנ אוה תוקוחר

12:28 - יב:כח
הכ םהילא רמא ןכל הוהי ינדא רמא דוע ךשמת-אל רבדא רשא ירבד-לכ םאנ השעיו רבד הוהי ינדא

13:1 - יג:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

13:2 - יג:ב
אבנה םדא-ןב לארשי יאיבנ-לא תרמאו םיאבנה ועמש םבלמ יאיבנל הוהי -רבד

13:3 - יג:ג
הוהי ינדא רמא הכ םיאיבנה-לע יוה םיכלה רשא םילבנה יתלבלו םחור רחא ואר

13:4 - יג:ד
תוברחב םילעשכ ויה לארשי ךיאיבנ

13:5 - יג:ה
תוצרפב םתילע אל תיב-לע רדג ורדגתו המחלמב דמעל לארשי הוהי םויב

13:6 - יג:ו
בזכ םסקו אוש וזח הוהי-םאנ םירמאה םחלש אל הוהיו רבד םיקל ולחיו

13:7 - יג:ז
אוש-הזחמ אולה בזכ םסקמו םתיזח םירמאו םתרמא אל ינאו הוהי-םאנ יתרבד

13:8 - יג:ח
ינדא רמא הכ ןכל םכרבד ןעי הוהי בזכ םתיזחו אוש םכילא יננה ןכל הוהי ינדא םאנ

13:9 - יג:ט
ידי התיהו םיזחה םיאיבנה-לא בזכ םימסקהו אוש ויהי-אל ימע דוסב לארשי-תיב בתכבו תמדא-לאו ובתכי אל ואבי אל לארשי ינא יכ םתעדיו הוהי ינדא

13:10 - יג:י
ועטה ןעיבו ןעי םולש רמאל ימע-תא אוהו םולש ןיאו םיחט םנהו ץיח הנב לפת ותא

13:11 - יג:יא
לפת יחט-לא רמא ףטוש םשג היה לפיו שיבגלא ינבא הנתאו תורעס חורו הנלפת עקבת

13:12 - יג:יב
ריקה לפנ הנהו םכילא רמאי אולה רשא חיטה היא םתחט

13:13 - יג:יג
ינדא רמא הכ ןכל יתעקבו הוהי יתמחב תורעס-חור יפאב ףטש םשגו שיבגלא ינבאו היהי הלכל המחב

13:14 - יג:יד
ריקה-תא יתסרהו לפת םתחט-רשא ץראה-לא והיתעגהו הלפנו ודסי הלגנו הכותב םתילכו ינא-יכ םתעדיו הוהי

13:15 - יג:טו
יתמח-תא יתילכו ותא םיחטבו ריקב ןיא םכל רמאו לפת םיחטה ןיאו ריקה ותא

13:16 - יג:טז
לארשי יאיבנ םלשורי-לא םיאבנה ןוזח הל םיזחהו םאנ םלש ןיאו םלש הוהי ינדא

13:17 - יג:יז
םיש םדא-ןב התאו ךמע תונב-לא ךינפ ןהבלמ תואבנתמה ןהילע אבנהו

13:18 - יג:יח
ינדא רמא-הכ תרמאו תורפתמל יוה הוהי יליצא-לכ לע תותסכ תוחפסמה תושעו ידי המוק-לכ שאר-לע תושפנ דדוצל הנדדוצת תושפנה הנכל תושפנו ימעל הנייחת

13:19 - יג:יט
יתא הנללחתו ילעשב ימע-לא םחל יתותפבו םירעש רשא תושפנ תימהל תויחלו הנתומת-אל רשא תושפנ םכבזכב הנייחת-אל בזכ יעמש ימעל

13:20 - יג:כ
ינדא רמא-הכ ןכל יננה הוהי רשא הנכיתותסכ-לא םש תודדצמ הנתא תוחרפל תושפנה -תא לעמ םתא יתערקו יתחלשו םכיתעורז םתא רשא תושפנה-תא םישפנ-תא תודדצמ תחרפל

13:21 - יג:כא
יתערקו םכיתחפסמ-תא ימע-תא יתלצהו ויהי-אלו ןכדימ הדוצמל ןכדיב דוע ינא-יכ ןתעדיו הוהי

13:22 - יג:כב
קידצ-בל תואכה ןעי אל ינאו רקש ידי קזחלו ויתבאכה בוש -יתלבל עשר ותיחהל ערה וכרדמ

13:23 - יג:כג
הניזחת אל אוש ןכל הנמסקת-אל םסקו ימע-תא יתלצהו דוע ןתעדיו ןכדימ הוהי ינא-יכ

14:1 - יד:א
םישנא ילא אוביו ובשיו לארשי ינקזמ ינפל

14:2 - יד:ב
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

14:3 - יד:ג
םישנאה םדא-ןב םהילולג ולעה הלאה לושכמו םבל-לע חכנ ונתנ םנוע שרדא שרדאה םהינפ םהל

14:4 - יד:ד
םתוא-רבד ןכל םהילא תרמאו הוהי ינדא רמא-הכ תיבמ שיא שיא הלעי רשא לארשי ובל-לא וילולג-תא םישי ונוע לושכמו -לא אבו וינפ חכנ הוהי ינא איבנה ברב הב ול יתינענ וילולג

14:5 - יד:ה
שפת ןעמל םבלב לארשי-תיב-תא ילעמ ורזנ רשא םלכ םהילולגב

14:6 - יד:ו
תיב-לא רמא ןכל ינדא רמא הכ לארשי ובישהו ובוש הוהי לעמו םכילולג לעמ ובישה םכיתבעות-לכ םכינפ

14:7 - יד:ז
תיבמ שיא שיא יכ רגהמו לארשי לארשיב רוגי-רשא לעיו ירחאמ רזניו ובל-לא וילולג םישי ונוע לושכמו אבו וינפ חכנ ול-שרדל איבנה-לא הוהי ינא יב יב ול-הנענ

14:8 - יד:ח
שיאב ינפ יתתנו והיתמשהו אוהה םילשמלו תואל ימע ךותמ ויתרכהו ינא-יכ םתעדיו הוהי

14:9 - יד:ט
התפי-יכ איבנהו הוהי ינא רבד רבדו איבנה תא יתיתפ יתיטנו אוהה וילע ידי-תא ימע ךותמ ויתדמשהו לארשי

14:10 - יד:י
ןועכ םנוע ואשנו איבנה ןועכ שרדה היהי

14:11 - יד:יא
דוע ועתי-אל ןעמל ירחאמ לארשי-תיב דוע ואמטי-אלו ויהו םהיעשפ-לכב היהא ינאו םעל יל םאנ םיהלאל םהל הוהי ינדא

14:12 - יד:יב
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

14:13 - יד:יג
יכ ץרא םדא-ןב לעמ-לעמל יל-אטחת הילע ידי יתיטנו -הטמ הל יתרבשו הב-יתחלשהו םחל הנממ יתרכהו בער המהבו םדא

14:14 - יד:יד
םישנאה תשלש ויהו חנ הכותב הלאה המה בויאו לאנד םשפנ ולצני םתקדצב הוהי ינדא םאנ

14:15 - יד:טו
ריבעא הער היח-ול התיהו התלכשו ץראב רבוע ילבמ הממש היחה ינפמ

14:16 - יד:טז
הלאה םישנאה תשלש םאנ ינא-יח הכותב םינב-םא הוהי ינדא וליצי תונב-םאו ולצני םדבל המה הממש היהת ץראהו

14:17 - יד:יז
איבא ברח וא איהה ץראה-לע רבעת ברח יתרמאו הנממ יתרכהו ץראב המהבו םדא

14:18 - יד:יח
הלאה םישנאה תשלשו םאנ ינא-יח הכותב אל הוהי ינדא תונבו םינב וליצי ולצני םדבל םה יכ

14:19 - יד:יט
חלשא רבד וא איהה ץראה-לא הילע יתמח יתכפשו הנממ תירכהל םדב המהבו םדא

14:20 - יד:כ
בויאו לאנד חנו םאנ ינא-יח הכותב ןב-םא הוהי ינדא המה וליצי תב-םא וליצי םתקדצב םשפנ

14:21 - יד:כא
ינדא רמא הכ יכ תעברא-יכ ףא הוהי ברח םיערה יטפש הער היחו בערו יתחלש רבדו תירכהל םלשורי-לא המהבו םדא הנממ

14:22 - יד:כב
הב-הרתונ הנהו םינב םיאצומה הטלפ םיאצוי םנה תונבו םתיארו םכילא םכרד-תא םתולילע-תאו הערה-לע םתמחנו יתאבה רשא תא םלשורי-לע יתאבה רשא-לכ הילע

14:23 - יד:כג
םכתא ומחנו םכרד-תא וארת-יכ םתולילע-תאו םנח אל יכ םתעדיו תא יתישע הב יתישע-רשא-לכ הוהי ינדא םאנ

15:1 - טו:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

15:2 - טו:ב
היהי-המ םדא-ןב ץע-לכמ ןפגה-ץע היה רשא הרומזה רעיה יצעב

15:3 - טו:ג
ץע ונממ חקיה הכאלמל תושעל דתי ונממ וחקי-םא וילע תולתל ילכ-לכ

15:4 - טו:ד
הלכאל ןתנ שאל הנה ויתוצק ינש תא וכותו שאה הלכא הכאלמל חלציה רחנ

15:5 - טו:ה
םימת ותויהב הנה ףא הכאלמל השעי אל רחיו והתלכא שא-יכ הכאלמל דוע השענו

15:6 - טו:ו
ינדא רמא הכ ןכל ןפגה-ץע רשאכ הוהי רעיה ץעב שאל ויתתנ-רשא יתתנ ןכ הלכאל םלשורי יבשי-תא

15:7 - טו:ז
םהב ינפ-תא יתתנו שאהו ואצי שאהמ םתעדיו םלכאת ימושב הוהי ינא-יכ םהב ינפ-תא

15:8 - טו:ח
ץראה-תא יתתנו לעמ ולעמ ןעי הממש הוהי ינדא םאנ

16:1 - טז:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

16:2 - טז:ב
עדוה םדא-ןב םלשורי-תא היתבעות-תא

16:3 - טז:ג
ינדא רמא-הכ תרמאו םלשוריל הוהי ךיתדלמו ךיתרכמ ךיבא ינענכה ץראמ תיתח ךמאו ירמאה

16:4 - טז:ד
םויב ךיתודלומו תרכ-אל ךתא תדלוה תצחר-אל םימבו ךרש אל חלמהו יעשמל אל לתחהו תחלמה תלתח

16:5 - טז:ה
ןיע ךילע הסח-אל הלאמ תחא ךל תושעל יכלשתו ךילע הלמחל לעגב הדשה ינפ-לא תדלה םויב ךשפנ ךתא

16:6 - טז:ו
ךאראו ךילע רבעאו ךימדב תססובתמ ייח ךימדב ךל רמאו ךימדב ךל רמאו ייח

16:7 - טז:ז
הדשה חמצכ הבבר יברתו ךיתתנ ידעב יאבתו ילדגתו ונכנ םידש םיידע םרע תאו חמצ ךרעשו הירעו

16:8 - טז:ח
ךאראו ךילע רבעאו םידד תע ךתע הנהו ךילע יפנכ שרפאו עבשאו ךתורע הסכאו תירבב אובאו ךל הוהי ינדא םאנ ךתא יל ייהתו

16:9 - טז:ט
ףטשאו םימב ךצחראו ךכסאו ךילעמ ךימד ןמשב

16:10 - טז:י
המקר ךשיבלאו ךשבחאו שחת ךלענאו ישמ ךסכאו ששב

16:11 - טז:יא
הנתאו ידע ךדעאו ךידי-לע םידימצ ךנורג-לע דיברו

16:12 - טז:יב
ךפא-לע םזנ ןתאו ךינזא-לע םיליגעו תראפת תרטעו ךשארב

16:13 - טז:יג
ףסכו בהז ידעתו ישמו ישש ךשובלמו שבדו תלס המקרו יפיתו יתלכא ןמשו יחלצתו דאמ דאמב הכולמל

16:14 - טז:יד
םיוגב םש ךל אציו אוה לילכ יכ ךיפיב יתמש-רשא ירדהב ינדא םאנ ךילע הוהי

16:15 - טז:טו
ךיפיב יחטבתו ךמש-לע ינזתו ךיתונזת-תא יכפשתו -ול רבוע-לכ-לע יהי

16:16 - טז:טז
ךידגבמ יחקתו תומב ךל-ישעתו םהילע ינזתו תואלט היהי אלו תואב אל

16:17 - טז:יז
ךתראפת ילכ יחקתו רשא יפסכמו יבהזמ ךל-ישעתו ךל יתתנ רכז ימלצ םב-ינזתו

16:18 - טז:יח
ידגב-תא יחקתו םיסכתו ךתמקר יתתנ יתרטקו ינמשו םהינפל

16:19 - טז:יט
ךל יתתנ-רשא ימחלו שבדו ןמשו תלס והיתתנו ךיתלכאה חחינ חירל םהינפל ינדא םאנ יהיו הוהי

16:20 - טז:כ
ךינב-תא יחקתו רשא ךיתונב-תאו םיחבזתו יל תדלי טעמה לוכאל םהל ךתנזתמ

16:21 - טז:כא
ינב-תא יטחשתו ריבעהב םינתתו םהל םתוא

16:22 - טז:כב
ךיתבעות-לכ תאו יתרכז אל ךיתנזתו ךירוענ ימי-תא הירעו םרע ךתויהב ךמדב תססובתמ תייה

16:23 - טז:כג
ךתער-לכ ירחא יהיו םאנ ךל יוא יוא הוהי ינדא

16:24 - טז:כד
בג ךל-ינבתו המר ךל-ישעתו בוחר-לכב

16:25 - טז:כה
ךרד שאר-לכ-לא יבעתתו ךתמר תינב יקשפתו ךיפי-תא -לכל ךילגר-תא יברתו רבוע ךתנזת-תא

16:26 - טז:כו
ינזתו םירצמ-ינב-לא רשב ילדג ךינכש ךתנזת-תא יברתו ינסיעכהל

16:27 - טז:כז
ידי יתיטנ הנהו ךקח ערגאו ךילע שפנב ךנתאו תונב ךיתואנש תומלכנה םיתשלפ המז ךכרדמ

16:28 - טז:כח
רושא ינב-לא ינזתו ךתעבש יתלבמ אל םגו םינזתו תעבש

16:29 - טז:כט
ךתונזת-תא יברתו ןענכ ץרא-לא תאזב-םגו המידשכ תעבש אל

16:30 - טז:ל
םאנ ךתבל הלמא המ ךתושעב הוהי ינדא השעמ הלא-לכ-תא תטלש הנוז-השא

16:31 - טז:לא
שארב ךבג ךיתונבב ךתמרו ךרד-לכ בוחר-לכב יתישע הנוזכ יתייה-אלו ןנתא סלקל

16:32 - טז:לב
תחת תפאנמה השאה םירז-תא חקת השיא

16:33 - טז:לג
הדנ-ונתי תונז-לכל ךינדנ-תא תתנ תאו ידחשתו ךיבהאמ-לכל ךילא אובל םתוא ךיתונזתב ביבסמ

16:34 - טז:לד
ךפה ךב-יהיו ךיתונזתב םישנה-ןמ הנוז אל ךירחאו ןנתאו ןנתא ךתתבו יהתו ךל-ןתנ אל ךפהל

16:35 - טז:לה
יעמש הנוז ןכל הוהי-רבד

16:36 - טז:לו
הוהי ינדא רמא-הכ ךתשחנ ךפשה ןעי ךתורע הלגתו -לע ךיתונזתב לעו ךיבהאמ ךיתובעות ילולג-לכ רשא ךינב ימדכו םהל תתנ

16:37 - טז:לז
ץבקמ יננה ןכל רשא ךיבהאמ-לכ-תא תאו םהילע תברע לע תבהא רשא-לכ תאנש רשא-לכ ךילע םתא יתצבקו יתילגו ביבסמ וארו םהלא ךתורע ךתורע -לכ-תא

16:38 - טז:לח
יטפשמ ךיתטפשו םד תכפשו תופאנ המח םד ךיתתנו האנקו

16:39 - טז:לט
םדיב ךתוא יתתנו וצתנו ךבג וסרהו וטישפהו ךיתמר וחקלו ךידגב ךתוא ךתראפת ילכ םריע ךוחינהו הירעו

16:40 - טז:מ
להק ךילע ולעהו ןבאב ךתוא ומגרו םתוברחב ךוקתבו

16:41 - טז:מא
שאב ךיתב ופרשו םיטפש ךב-ושעו תובר םישנ יניעל הנוזמ ךיתבשהו אל ןנתא-םגו דוע-ינתת

16:42 - טז:מב
ךב יתמח יתחנהו ךממ יתאנק הרסו סעכא אלו יתטקשו דוע

16:43 - טז:מג
יתרכז-אל רשא ןעי ךירוענ ימי-תא הלא-לכב יל-יזגרתו ךכרד אה ינא-םגו םאנ יתתנ שארב אלו הוהי ינדא לע המזה-תא יתישע ךיתבעות-לכ

16:44 - טז:מד
ךילע לשמה-לכ הנה המאכ רמאל לשמי התב

16:45 - טז:מה
תלעג תא ךמא-תב תוחאו הינבו השיא ולעג רשא תא ךתוחא ןהינבו ןהישנא ןכיבאו תיתח ןכמא ירמא

16:46 - טז:מו
הלודגה ךתוחאו היתונבו איה ןורמש ךלואמש-לע תבשויה ךממ הנטקה ךתוחאו םדס ךנימימ תבשויה היתונבו

16:47 - טז:מז
תכלה ןהיכרדב אלו יתישע ןהיתובעותבו יתחשתו טק טעמכ ךיכרד -לכב ןהמ

16:48 - טז:מח
ינדא םאנ ינא-יח םדס התשע-םא הוהי היתונבו איה ךתוחא תא תישע רשאכ ךיתונבו

16:49 - טז:מט
ןוע היה הז-הנה ןואג ךתוחא םדס תולשו םחל-תעבש הל היה טקשה ינע-דיו היתונבלו הקיזחה אל ןויבאו

16:50 - טז:נ
הנישעתו הניהבגתו ריסאו ינפל הבעות יתיאר רשאכ ןהתא

16:51 - טז:נא
יצחכ ןורמשו האטח אל ךיתאטח ךיתובעות-תא יברתו -תא יקדצתו הנהמ ךתוחא רשא ךיתובעות-לכב יתישע

16:52 - טז:נב
ךתמלכ יאש תא-םג ךתוחאל תללפ רשא תבעתה-רשא ךיתאטחב ךממ הנקדצת ןהמ יאשו ישוב תא-םגו ךתקדצב ךתמלכ ךתויחא

16:53 - טז:נג
ןהתיבש-תא יתבשו םדס תיבש-תא תיבש-תאו היתונבו היתונבו ןורמש ךיתיבש תיבשו הנהכותב

16:54 - טז:נד
ךתמלכ יאשת ןעמל רשא לכמ תמלכנו ןתא ךמחנב תישע

16:55 - טז:נה
םדס ךיתוחאו ןבשת היתונבו ןורמשו ןתמדקל ןבשת היתונבו תאו ןתמדקל הניבשת ךיתונבו ןכתמדקל

16:56 - טז:נו
םדס התיה אולו ךיפב העומשל ךתוחא ךינואג םויב

16:57 - טז:נז
ךתער הלגת םרטב תפרח תע ומכ םרא-תונב תונב היתוביבס-לכו תוטאשה םיתשלפ ביבסמ ךתוא

16:58 - טז:נח
ךתמז-תא תא ךיתובעות-תאו הוהי םאנ םיתאשנ

16:59 - טז:נט
ינדא רמא הכ יכ ךתוא תישעו הוהי תישע רשאכ רפהל הלא תיזב-רשא תירב

16:60 - טז:ס
ינא יתרכזו ךתוא יתירב-תא ךירוענ ימיב תירב ךל יתומקהו םלוע

16:61 - טז:סא
ךיכרד-תא תרכזו ךתחקב תמלכנו תולדגה ךיתוחא-תא ךממ תונטקה-לא ךממ ךל ןהתא יתתנו ךתירבמ אלו תונבל

16:62 - טז:סב
ינא יתומיקהו ךתא יתירב-תא ינא-יכ תעדיו הוהי

16:63 - טז:סג
תשבו ירכזת ןעמל דוע ךל-היהי אלו ינפמ הפ ןוחתפ ךל-ירפכב ךתמלכ םאנ תישע רשא-לכל הוהי ינדא

17:1 - יז:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

17:2 - יז:ב
הדיח דוח םדא-ןב תיב-לא לשמ לשמו לארשי

17:3 - יז:ג
ינדא רמא-הכ תרמאו לודגה רשנה הוהי ךרא םיפנכה לודג הצונה אלמ רבאה אב המקרה ול-רשא חקיו ןונבלה-לא זראה תרמצ-תא

17:4 - יז:ד
ויתוקיני שאר תא והאיביו ףטק ריעב ןענכ ץרא-לא ומש םילכר

17:5 - יז:ה
ץראה ערזמ חקיו ערז-הדשב והנתיו םיבר םימ-לע חק ומש הפצפצ

17:6 - יז:ו
ןפגל יהיו חמציו המוק תלפש תחרס ויתוילד תונפל ויתחת וישרשו וילא ןפגל יהתו ויהי חלשתו םידב שעתו תוראפ

17:7 - יז:ז
לודג דחא-רשנ יהיו םיפנכ לודג הנהו הצונ-ברו הנפכ תאזה ןפגה וילע הישרש ול-החלש ויתוילדו התוא תוקשהל העטמ תוגרעמ

17:8 - יז:ח
םימ-לא בוט הדש-לא הלותש איה םיבר תאשלו ףנע תושעל ןפגל תויהל ירפ תרדא

17:9 - יז:ט
ינדא רמא הכ רמא אולה חלצת הוהי קתני הישרש-תא ססוקי הירפ-תאו החמצ יפרט-לכ שביו ערזב-אלו שבית בר-םעבו הלודג התוא תואשמל הישרשמ

17:10 - יז:י
חלצתה הלותש הנהו חור הב תעגכ אולה שבי שבית םידקה החמצ תגרע-לע שבית

17:11 - יז:יא
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

17:12 - יז:יב
ירמה תיבל אנ-רמא הלא-המ םתעדי אלה אב-הנה רמא םלשורי לבב-ךלמ הכלמ-תא חקיו אביו הירש-תאו הלבב וילא םתוא

17:13 - יז:יג
הכולמה ערזמ חקיו תירב ותא תרכיו הלאב ותא אביו ץראה יליא-תאו חקל

17:14 - יז:יד
הלפש הכלממ תויהל רמשל אשנתה יתלבל הדמעל ותירב-תא

17:15 - יז:טו
חלשל וב-דרמיו םירצמ ויכאלמ םיסוס ול-תתל חלציה בר-םעו הלא השעה טלמיה טלמנו תירב רפהו

17:16 - יז:טז
ינדא םאנ ינא-יח םוקמב אל-םא הוהי ותא ךילממה ךלמה ותלא -תא הזב רשא ותירב-תא רפה רשאו לבב-ךותב ותא תומי

17:17 - יז:יז
לודג ליחב אלו השעי בר להקבו המחלמב הערפ ותוא תונבבו הללס ךפשב תושפנ תירכהל קיד תובר

17:18 - יז:יח
רפהל הלא הזבו ודי ןתנ הנהו תירב אל השע הלא-לכו טלמי

17:19 - יז:יט
ינדא רמא-הכ ןכל אל-םא ינא-יח הוהי הזב רשא יתלא ריפה רשא יתירבו ושארב ויתתנו

17:20 - יז:כ
יתשר וילע יתשרפו יתדוצמב שפתנו הלבב והיתואיבהו םש ותא יתטפשנו יב-לעמ רשא ולעמ

17:21 - יז:כא
וחרבמ-לכ תאו ברחב ויפגא-לכב םיראשנהו ולפי ושרפי חור-לכל ינא יכ םתעדיו יתרבד הוהי

17:22 - יז:כב
הוהי ינדא רמא הכ תרמצמ ינא יתחקלו יתתנו המרה זראה ךר ויתוקני שארמ ינא יתלתשו ףטקא לולתו הבג-רה לע

17:23 - יז:כג
לארשי םורמ רהב ףנע אשנו ונלתשא היהו ירפ השעו ונכשו רידא זראל רופצ לכ ויתחת לצב ףנכ-לכ הנכשת ויתוילד

17:24 - יז:כד
הדשה יצע-לכ ועדיו הוהי ינא יכ הבג ץע יתלפשה לפש ץע יתהבגה חל ץע יתשבוה שבי ץע יתחרפהו יתרבד הוהי ינא יתישעו

18:1 - יח:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

18:2 - יח:ב
םילשמ םתא םכל-המ הזה לשמה-תא לארשי תמדא-לע ולכאי תובא רמאל םינבה ינשו רסב הניהקת

18:3 - יח:ג
ינדא םאנ ינא-יח םכל היהי-םא הוהי הזה לשמה לשמ דוע לארשיב

18:4 - יח:ד
יל תושפנה-לכ ןה באה שפנכ הנה הנה-יל ןבה שפנכו איה תאטחה שפנה תומת

18:5 - יח:ה
קידצ היהי-יכ שיאו הקדצו טפשמ השעו

18:6 - יח:ו
לכא אל םירהה-לא אשנ אל ויניעו תיב ילולג-לא תשא-תאו לארשי אמט אל והער אל הדנ השא-לאו ברקי

18:7 - יח:ז
הנוי אל שיאו בישי בוח ותלבח ומחל לזגי אל הלזג םריעו ןתי בערל דגב-הסכי

18:8 - יח:ח
ןתי-אל ךשנב חקי אל תיברתו ודי בישי לועמ ןיב השעי תמא טפשמ שיאל שיא

18:9 - יח:ט
ךלהי יתוקחב תושעל רמש יטפשמו היח אוה קידצ תמא ינדא םאנ היחי הוהי

18:10 - יח:י
ץירפ-ןב דילוהו חא השעו םד ךפש הלאמ דחאמ

18:11 - יח:יא
אל הלא-לכ-תא אוהו םג יכ השע לכא םירהה-לא אמט והער תשא-תאו

18:12 - יח:יב
הנוה ןויבאו ינע אל לבח לזג תולזג םילולגה-לאו בישי הבעות ויניע אשנ השע

18:13 - יח:יג
תיברתו ןתנ ךשנב היחי אל יחו חקל תובעותה-לכ תא תמוי תומ השע הלאה היהי וב וימד

18:14 - יח:יד
ןב דילוה הנהו תאטח-לכ-תא אריו השע רשא ויבא השעי אלו האריו ןהכ

18:15 - יח:טו
לכא אל םירהה-לע אשנ אל ויניעו תיב ילולג-לא והער תשא-תא לארשי אמט אל

18:16 - יח:טז
לבח הנוה אל שיאו אל הלזגו לבח אל ןתנ בערל ומחל לזג דגב -הסכ םורעו

18:17 - יח:יז
ךשנ ודי בישה ינעמ חקל אל תיברתו יתוקחב השע יטפשמ תומי אל אוה ךלה היח ויבא ןועב היחי

18:18 - יח:יח
קשע קשע-יכ ויבא רשאו חא לזג לזג ךותב השע בוט-אל תמ-הנהו וימע ונועב

18:19 - יח:יט
אשנ-אל עדמ םתרמאו ןבהו באה ןועב ןבה תא השע הקדצו טפשמ רמש יתוקח -לכ היח םתא השעיו היחי

18:20 - יח:כ
איה תאטחה שפנה אשי-אל ןב תומת אל באו באה ןועב תקדצ ןבה ןועב אשי היהת וילע קידצה וילע עשר תעשרו היהת

18:21 - יח:כא
בושי יכ עשרהו השע רשא ותאטח-לכמ יתוקח-לכ-תא רמשו הקדצו טפשמ השעו תומי אל היחי היח

18:22 - יח:כב
השע רשא ויעשפ-לכ ול ורכזי אל השע-רשא ותקדצב היחי

18:23 - יח:כג
עשר תומ ץפחא ץפחה הוהי ינדא םאנ ויכרדמ ובושב אולה היחו

18:24 - יח:כד
ותקדצמ קידצ בושבו לככ לוע השעו השע-רשא תובעותה יחו השעי עשרה השע-רשא ותקדצ-לכ ולעמב הנרכזת אל ותאטחבו לעמ-רשא תומי םב אטח-רשא

18:25 - יח:כה
ןכתי אל םתרמאו אנ-ועמש ינדא ךרד יכרדה לארשי תיב אלה ןכתי אל ונכתי אל םכיכרד

18:26 - יח:כו
ותקדצמ קידצ-בושב תמו לוע השעו ולועב םהילע תומי השע-רשא

18:27 - יח:כז
ותעשרמ עשר בושבו טפשמ שעיו השע רשא ושפנ-תא אוה הקדצו היחי

18:28 - יח:כח
בושיו האריו השע רשא ויעשפ-לכמ תומי אל היחי ויח

18:29 - יח:כט
לארשי תיב ורמאו ינדא ךרד ןכתי אל ונכתי אל יכרדה אלה לארשי תיב ןכתי אל םכיכרד

18:30 - יח:ל
ויכרדכ שיא ןכל תיב םכתא טפשא ינדא םאנ לארשי ובישהו ובוש הוהי םכיעשפ-לכמ םכל היהי-אלו ןוע לושכמל

18:31 - יח:לא
םכילעמ וכילשה רשא םכיעשפ-לכ-תא םכל ושעו םב םתעשפ השדח חורו שדח בל תיב ותמת המלו לארשי

18:32 - יח:לב
תומב ץפחא אל יכ הוהי ינדא םאנ תמה ויחו ובישהו

19:1 - יט:א
הניק אש התאו לארשי יאישנ-לא

19:2 - יט:ב
איבל ךמא המ תרמאו הצבר תוירא ןיב התבר םירפכ ךותב הירוג

19:3 - יט:ג
הירגמ דחא לעתו דמליו היה ריפכ לכא םדא ףרט-ףרטל

19:4 - יט:ד
םיוג וילא ועמשיו והאביו שפתנ םתחשב ץרא-לא םיחחב םירצמ

19:5 - יט:ה
הלחונ יכ ארתו חקתו התוקת הדבא ריפכ הירגמ דחא והתמש

19:6 - יט:ו
תוירא-ךותב ךלהתיו דמליו היה ריפכ לכא םדא ףרט-ףרטל

19:7 - יט:ז
ויתונמלא עדיו םשתו בירחה םהירעו לוקמ האלמו ץרא ותגאש

19:8 - יט:ח
םיוג וילע ונתיו תונידממ ביבס םתשר וילע ושרפיו שפתנ םתחשב

19:9 - יט:ט
רגוסב והנתיו והאביו םיחחב והאבי לבב ךלמ-לא -אל ןעמל תודצמב דוע ולוק עמשי לארשי ירה-לא

19:10 - יט:י
ךמדב ןפגכ ךמא הירפ הלותש םימ-לע םיממ התיה הפנעו םיבר

19:11 - יט:יא
זע תוטמ הל-ויהיו םילשמ יטבש-לא ותמוק הבגתו אריו םיתבע ןיב-לע ויתילד ברב והבגב

19:12 - יט:יב
ץראל המחב שתתו םידקה חורו הכלשה וקרפתה הירפ שיבוה שא הזע הטמ ושביו והתלכא

19:13 - יט:יג
רבדמב הלותש התעו אמצו היצ ץראב

19:14 - יט:יד
הידב הטממ שא אצתו היה-אלו הלכא הירפ טבש זע-הטמ הב איה הניק לושמל הניקל יהתו

20:1 - כ:א
תיעיבשה הנשב יהיו שדחל רושעב ישמחב ינקזמ םישנא ואב שרדל לארשי ובשיו הוהי-תא ינפל

20:2 - כ:ב
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

20:3 - כ:ג
רבד םדא-ןב לארשי ינקז-תא רמא הכ םהלא תרמאו שרדלה הוהי ינדא םיאב םתא יתא שרדא-םא ינא-יח ינדא םאנ םכל הוהי

20:4 - כ:ד
טופשתה םתא טפשתה תבעות-תא םדא-ןב םעידוה םתובא

20:5 - כ:ה
םהילא תרמאו הוהי ינדא רמא-הכ לארשיב ירחב םויב תיב ערזל ידי אשאו םהל עדואו בקעי אשאו םירצמ ץראב ינא רמאל םהל ידי םכיהלא הוהי

20:6 - כ:ו
יתאשנ אוהה םויב םאיצוהל םהל ידי ץרא-לא םירצמ ץראמ תבז םהל יתרת-רשא איה יבצ שבדו בלח תוצראה-לכל

20:7 - כ:ז
שיא םהלא רמאו ויניע יצוקש ילולגבו וכילשה ואמטת-לא םירצמ םכיהלא הוהי ינא

20:8 - כ:ח
ובא אלו יב-ורמיו שיא ילא עמשל םהיניע יצוקש-תא -תאו וכילשה אל אל םירצמ ילולג ךפשל רמאו ובזע תולכל םהילע יתמח ץרא ךותב םהב יפא םירצמ

20:9 - כ:ט
ימש ןעמל שעאו יניעל לחה יתלבל המה-רשא םיוגה יתעדונ רשא םכותב םהיניעל םהילא ץראמ םאיצוהל םירצמ

20:10 - כ:י
ץראמ םאיצואו םאבאו םירצמ רבדמה-לא

20:11 - כ:יא
יתוקח-תא םהל ןתאו יתעדוה יטפשמ-תאו השעי רשא םתוא יחו םדאה םתוא םהב

20:12 - כ:יב
יתותבש-תא םגו תויהל םהל יתתנ םהיניבו יניב תואל הוהי ינא יכ תעדל םשדקמ

20:13 - כ:יג
יב-ורמיו רבדמב לארשי-תיב וכלה-אל יתוקחב וסאמ יטפשמ-תאו םדאה םתא השעי רשא יתתבש-תאו םהב יחו רמאו דאמ וללח םהילע יתמח ךפשל םתולכל רבדמב

20:14 - כ:יד
ימש ןעמל השעאו יניעל לחה יתלבל םיתאצוה רשא םיוגה םהיניעל

20:15 - כ:טו
ידי יתאשנ ינא-םגו יתלבל רבדמב םהל ץראה-לא םתוא איבה בלח תבז יתתנ-רשא איה יבצ שבדו תוצראה-לכל

20:16 - כ:טז
וסאמ יטפשמב ןעי וכלה-אל יתוקח-תאו יתותבש-תאו םהב ירחא יכ וללח ךלה םבל םהילולג

20:17 - כ:יז
םהילע יניע סחתו יתישע-אלו םתחשמ רבדמב הלכ םתוא

20:18 - כ:יח
םהינב-לא רמאו יקוחב רבדמב וכלת-לא םכיתובא -לא םהיטפשמ-תאו םהילולגבו ורמשת ואמטת-לא

20:19 - כ:יט
םכיהלא הוהי ינא וכל יתוקחב ורמש יטפשמ-תאו םתוא ושעו

20:20 - כ:כ
ושדק יתותבש-תאו יניב תואל ויהו יכ תעדל םכיניבו םכיהלא הוהי ינא

20:21 - כ:כא
םינבה יב-ורמיו וכלה-אל יתוקחב ורמש-אל יטפשמ-תאו רשא םתוא תושעל םדאה םתוא השעי יתותבש-תא םהב יחו ךפשל רמאו וללח תולכל םהילע יתמח רבדמב םב יפא

20:22 - כ:כב
ידי-תא יתבשהו ימש ןעמל שעאו יניעל לחה יתלבל יתאצוה-רשא םיוגה םהיניעל םתוא

20:23 - כ:כג
יתאשנ ינא-םג רבדמב םהל ידי-תא םיוגב םתא ץיפהל םתוא תורזלו תוצראב

20:24 - כ:כד
ושע-אל יטפשמ ןעי וסאמ יתוקחו וללח יתותבש-תאו םתובא ילולג ירחאו םהיניע ויה

20:25 - כ:כה
םהל יתתנ ינא-םגו םיבוט אל םיקח ויחי אל םיטפשמו םהב

20:26 - כ:כו
םתוא אמטאו ריבעהב םתונתמב ןעמל םחר רטפ-לכ רשא ןעמל םמשא ינא רשא ועדי הוהי

20:27 - כ:כז
תיב-לא רבד ןכל םדא-ןב לארשי הכ םהילא תרמאו דוע הוהי ינדא רמא יתוא ופדג תאז יב םלעמב םכיתובא לעמ

20:28 - כ:כח
ץראה-לא םאיבאו ידי-תא יתאשנ רשא םהל התוא תתל המר העבג-לכ ואריו תבע ץע-לכו םש-וחבזיו םהיחבז-תא סעכ םש-ונתיו םש ומישיו םנברק םהיחוחינ חיר םש וכיסיו םהיכסנ-תא

20:29 - כ:כט
המבה המ םהלא רמאו םש םיאבה םתא-רשא דע המב המש ארקיו הזה םויה

20:30 - כ:ל
תיב-לא רמא ןכל ינדא רמא הכ לארשי ךרדבה הוהי םתא םכיתובא ירחאו םיאמטנ םינז םתא םהיצוקש

20:31 - כ:לא
םכיתנתמ תאשבו שאב םכינב ריבעהב םיאמטנ םתא -דע םכילולג-לכל שרדא ינאו םויה לארשי תיב םכל ינדא םאנ ינא-יח םכל שרדא-םא הוהי

20:32 - כ:לב
םכחור-לע הלעהו רשא היהת אל ויה היהנ םירמא םתא תוחפשמכ םיוגכ ץע תרשל תוצראה ןבאו

20:33 - כ:לג
ינדא םאנ ינא-יח דיב אל-םא הוהי היוטנ עורזבו הקזח ךולמא הכופש המחבו םכילע

20:34 - כ:לד
םכתא יתאצוהו יתצבקו םימעה-ןמ תוצראה-ןמ םכתא דיב םב םתצופנ רשא היוטנ עורזבו הקזח הכופש המחבו

20:35 - כ:לה
םכתא יתאבהו םימעה רבדמ-לא םש םכתא יתטפשנו םינפ-לא םינפ

20:36 - כ:לו
יתטפשנ רשאכ רבדמב םכיתובא-תא טפשא ןכ םירצמ ץרא ינדא םאנ םכתא הוהי

20:37 - כ:לז
תחת םכתא יתרבעהו םכתא יתאבהו טבשה תירבה תרסמב

20:38 - כ:לח
םידרמה םכמ יתורבו ץראמ יב םיעשופהו איצוא םהירוגמ תמדא -לאו םתוא אובי אל לארשי ינא-יכ םתעדיו הוהי

20:39 - כ:לט
לארשי-תיב םתאו הוהי ינדא רמא-הכ וכל וילולג שיא -םא רחאו ודבע ילא םיעמש םכניא אל ישדק םש-תאו דוע-וללחת םכיתונתמב םכילולגבו

20:40 - כ:מ
רהב ישדק-רהב יכ םאנ לארשי םורמ םש הוהי ינדא תיב-לכ ינדבעי םש ץראב הלכ לארשי שורדא םשו םצרא םכיתמורת-תא תישאר-תאו םכיתואשמ םכישדק-לכב

20:41 - כ:מא
הצרא חחינ חירב םכתא יאיצוהב םכתא יתצבקו םימעה-ןמ תוצראה -ןמ םכתא םב םתצפנ רשא יניעל םכב יתשדקנו םיוגה

20:42 - כ:מב
ינא-יכ םתעדיו םכתא יאיבהב הוהי לארשי תמדא-לא יתאשנ רשא ץראה-לא התוא תתל ידי-תא םכיתובאל

20:43 - כ:מג
םש-םתרכזו תאו םכיכרד-תא רשא םכיתולילע-לכ םתטקנו םב םתאמטנ םכינפב רשא םכיתוער-לכב םתישע

20:44 - כ:מד
ינא-יכ םתעדיו םכתא יתושעב הוהי אל ימש ןעמל םיערה םכיכרדכ םכיתולילעכו לארשי תיב תותחשנה הוהי ינדא םאנ

21:1 - כא:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

21:2 - כא:ב
ךינפ םיש םדא-ןב ףטהו הנמית ךרד אבנהו םורד-לא בגנ הדשה רעי-לא

21:3 - כא:ג
בגנה רעיל תרמאו הוהי-רבד עמש הוהי ינדא רמא-הכ שא ךב-תיצמ יננה חל-ץע-לכ ךב הלכאו שבי ץע-לכו תבהל הבכת-אל הב-וברצנו תבהלש בגנמ םינפ -לכ הנופצ

21:4 - כא:ד
יכ רשב-לכ וארו היתרעב הוהי ינא הבכת אל

21:5 - כא:ה
ינדא ההא רמאו יל םירמא המה הוהי םילשמ לשממ אלה אוה

21:6 - כא:ו
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

21:7 - כא:ז
ךינפ םיש םדא-ןב ףטהו םלשורי-לא אבנהו םישדקמ-לא לארשי תמדא-לא

21:8 - כא:ח
לארשי תמדאל תרמאו יננה הוהי רמא הכ יברח יתאצוהו ךילא ךממ יתרכהו הרעתמ עשרו קידצ

21:9 - כא:ט
ךממ יתרכה-רשא ןעי אצת ןכל עשרו קידצ הרעתמ יברח בגנמ רשב-לכ-לא ןופצ

21:10 - כא:י
יכ רשב-לכ ועדיו יתאצוה הוהי ינא אל הרעתמ יברח דוע בושת

21:11 - כא:יא
חנאה םדא-ןב התאו םינתמ ןורבשב חנאת תורירמבו םהיניעל

21:12 - כא:יב
ורמאי-יכ היהו התא המ-לע ךילא תרמאו חנאנ האב-יכ העומש-לא ופרו בל-לכ סמנו התהכו םידי-לכ םיכרב-לכו חור-לכ האב הנה םימ הנכלת ינדא םאנ התיהנו הוהי

21:13 - כא:יג
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

21:14 - כא:יד
תרמאו אבנה םדא-ןב רמא ינדא רמא הכ הדחוה ברח ברח הטורמ-םגו

21:15 - כא:טו
חבט חבט ןעמל הל-היה-ןעמל הדחוה שישנ וא הטרמ קרב תסאמ ינב טבש ץע-לכ

21:16 - כא:טז
הטרמל התא ןתיו ףכב שפתל ברח הדחוה-איה תתל הטרמ איהו גרוה -דיב התוא

21:17 - כא:יז
םדא-ןב לליהו קעז ימעב התיה איה-יכ יאישנ-לכב איה ירוגמ לארשי ימע-תא ויה ברח-לא ךרי-לא קפס ןכל

21:18 - כא:יח
המו ןחב יכ אל תסאמ טבש-םג-םא ינדא םאנ היהי הוהי

21:19 - כא:יט
אבנה םדא-ןב התאו ףכ-לא ףכ ךהו התשילש ברח לפכתו ברח איה םיללח ברח תרדחה לודגה ללח םהל

21:20 - כא:כ
בל גומל ןעמל לע םילשכמה הברהו יתתנ םהירעש-לכ היושע חא ברח-תחבא חבטל הטעמ קרבל

21:21 - כא:כא
ינמיה ידחאתה הנא ילימשה ימישה תודעמ ךינפ

21:22 - כא:כב
יפכ הכא ינא-םגו יתחנהו יפכ-לא הוהי ינא יתמח יתרבד

21:23 - כא:כג
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

21:24 - כא:כד
םדא-ןב התאו םיכרד םינש ךל-םיש לבב-ךלמ ברח אובל ואצי דחא ץראמ ארב דיו םהינש ארב ריע-ךרד שארב

21:25 - כא:כה
ברח אובל םישת ךרד ןומע-ינב תבר תא םלשוריב הדוהי-תאו הרוצב

21:26 - כא:כו
לבב-ךלמ דמע-יכ שארב ךרדה םא-לא םיכרדה ינש לקלק םסק-םסקל םיפרתב לאש םיצחב דבכב האר

21:27 - כא:כז
םסקה היה ונימיב םירכ םושל םלשורי חצרב הפ חתפל העורתב לוק םירהל םירכ םושל ךפשל םירעש-לע קיד תונבל הללס

21:28 - כא:כח
םהל היהו םהיניעב אוש-םוסקכ םהל תועבש יעבש ןוע ריכזמ-אוהו שפתהל

21:29 - כא:כט
ינדא רמא-הכ ןכל םכרכזה ןעי הוהי תולגהב םכנוע תוארהל םכיעשפ לכב םכיתואטח ןעי םכיתולילע ושפתת ףכב םכרכזה

21:30 - כא:ל
אישנ עשר ללח התאו ומוי אב-רשא לארשי ץק ןוע תעב

21:31 - כא:לא
הוהי ינדא רמא הכ םירהו תפנצמה ריסה תאז-אל תאז הרטעה הבגהו הבגה הלפשה ליפשה

21:32 - כא:לב
הוע הוע הוע אל תאז-םג הנמישא ול-רשא אב-דע היה ויתתנו טפשמה

21:33 - כא:לג
אבנה םדא-ןב התאו ינדא רמא הכ תרמאו ןומע ינב-לא הוהי תרמאו םתפרח -לאו החותפ ברח ברח ליכהל הטורמ חבטל קרב ןעמל

21:34 - כא:לד
אוש ךל תוזחב תתל בזכ ךל-םסקב יראוצ-לא ךתוא אב-רשא םיעשר יללח ץק ןוע תעב םמוי

21:35 - כא:לה
םוקמב הרעת-לא בשה ץראב תארבנ-רשא ךתא טפשא ךיתורכמ

21:36 - כא:לו
ימעז ךילע יתכפשו חיפא יתרבע שאב דיב ךיתתנו ךילע ישרח םירעב םישנא תיחשמ

21:37 - כא:לז
הלכאל היהת שאל ךותב היהי ךמד יכ ירכזת אל ץראה יתרבד הוהי ינא

22:1 - כב:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

22:2 - כב:ב
טפשתה םדא-ןב התאו ריע-תא טפשתה תא התעדוהו םימדה היתובעות-לכ

22:3 - כב:ג
ינדא רמא הכ תרמאו םד תכפש ריע הוהי התע אובל הכותב הילע םילולג התשעו האמטל

22:4 - כב:ד
תכפש-רשא ךמדב ךילולגבו תמשא תאמט תישע-רשא ךימי יבירקתו ךיתונש-דע אובתו הפרח ךיתתנ ןכ-לע הסלקו םיוגל תוצראה-לכל

22:5 - כב:ה
תוקחרהו תוברקה ךב-וסלקתי ךממ תבר םשה תאמט המוהמה

22:6 - כב:ו
לארשי יאישנ הנה ךב ויה וערזל שיא םד-ךפש ןעמל

22:7 - כב:ז
ךב ולקה םאו בא קשעב ושע רגל הנמלאו םותי ךכותב ךב ונוה

22:8 - כב:ח
תיזב ישדק תללח יתתבש-תאו

22:9 - כב:ט
ךב ויה ליכר ישנא םד-ךפש ןעמל ךב ולכא םירהה-לאו ךכותב ושע המז

22:10 - כב:י
ךב-הלג בא-תורע ךב-ונע הדנה תאמט

22:11 - כב:יא
והער תשא-תא שיאו שיאו הבעות השע המזב אמט ותלכ-תא ותחא -תא שיאו ךב-הנע ויבא-תב

22:12 - כב:יב
ןעמל ךב-וחקל דחש תיברתו ךשנ םד-ךפש ךיער יעצבתו תחקל תחכש יתאו קשעב הוהי ינדא םאנ

22:13 - כב:יג
יפכ יתיכה הנהו תישע רשא ךעצב-לא ויה רשא ךמד-לעו ךכותב

22:14 - כב:יד
ךבל דמעיה ךידי הנקזחת-םא השע ינא רשא םימיל הוהי ינא ךתוא יתישעו יתרבד

22:15 - כב:טו
ךתוא יתוציפהו ךיתירזו םיוגב יתמתהו תוצראב ךממ ךתאמט

22:16 - כב:טז
יניעל ךב תלחנו ינא-יכ תעדיו םיוג הוהי

22:17 - כב:יז
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

22:18 - כב:יח
יל-ויה םדא-ןב גוסל לארשי-תיב לידבו תשחנ םלכ ךותב תרפועו לזרבו ויה ףסכ םיגס רוכ

22:19 - כב:יט
ינדא רמא הכ ןכל תויה ןעי הוהי ןכל םיגסל םכלכ םכתא ץבק יננה םלשורי ךות-לא

22:20 - כב:כ
תשחנו ףסכ תצבק תרפועו לזרבו רוכ ךות-לא לידבו שא וילע-תחפל ץבקא ןכ ךיתנהל יתמחבו יפאב יתכתהו יתחנהו םכתא

22:21 - כב:כא
םכתא יתסנכו שאב םכילע יתחפנו םתכתנו יתרבע הכותב

22:22 - כב:כב
ךותב ףסכ ךותהכ הכותב וכתת ןכ רוכ ינא-יכ םתעדיו יתמח יתכפש הוהי םכילע

22:23 - כב:כג
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

22:24 - כב:כד
תא הל-רמא םדא-ןב איה הרהטמ אל ץרא םעז םויב המשג אל

22:25 - כב:כה
הכותב היאיבנ רשק ףרט ףרט גאוש יראכ רקיו ןסח ולכא שפנ היתונמלא וחקי הכותב וברה

22:26 - כב:כו
יתרות וסמח הינהכ ישדק וללחיו אל לחל שדק-ןיב אמטה-ןיבו ולידבה ועידוה אל רוהטל ומילעה יתותבשמו לחאו םהיניע םכותב

22:27 - כב:כז
םיבאזכ הברקב הירש םד-ךפשל ףרט יפרט ןעמל תושפנ דבאל עצב עצב

22:28 - כב:כח
םהל וחט היאיבנו אוש םיזח לפת בזכ םהל םימסקו ינדא רמא הכ םירמא אל הוהיו הוהי רבד

22:29 - כב:כט
קשע וקשע ץראה םע ינעו לזג ולזגו ונוה ןויבאו אלב וקשע רגה-תאו טפשמ

22:30 - כב:ל
שיא םהמ שקבאו ץרפב דמעו רדג-רדג ץראה דעב ינפל אלו התחש יתלבל יתאצמ

22:31 - כב:לא
ימעז םהילע ךפשאו םיתילכ יתרבע שאב יתתנ םשארב םכרד הוהי ינדא םאנ

23:1 - כג:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

23:2 - כג:ב
םישנ םיתש םדא-ןב ויה תחא-םא תונב

23:3 - כג:ג
םירצמב הנינזתו המש ונז ןהירוענב םשו ןהידש וכעמ ןהילותב ידד ושע

23:4 - כג:ד
הלהא ןתומשו הבילהאו הלודגה יל הנייהתו התוחא תונבו םינב הנדלתו הלהא ןורמש ןתומשו הבילהא םלשוריו

23:5 - כג:ה
יתחת הלהא ןזתו היבהאמ-לע בגעתו םיבורק רושא-לא

23:6 - כג:ו
תוחפ תלכת ישבל דמח ירוחב םינגסו יבכר םישרפ םלכ םיסוס

23:7 - כג:ז
היתונזת ןתתו רחבמ םהילע לכבו םלכ רושא-ינב -לכב הבגע-רשא האמטנ םהילולג

23:8 - כג:ח
היתונזת-תאו יכ הבזע אל םירצממ הירוענב ובכש התוא ידד ושע המהו וכפשיו הילותב הילע םתונזת

23:9 - כג:ט
היתתנ ןכל דיב היבהאמ-דיב הבגע רשא רושא ינב םהילע

23:10 - כג:י
התורע ולג המה וחקל היתונבו הינב וגרה ברחב התואו םישנל םש-יהתו הב ושע םיטופשו

23:11 - כג:יא
הבילהא התוחא ארתו הנממ התבגע תחשתו היתונזת-תאו התוחא ינונזמ

23:12 - כג:יב
הבגע רושא ינב-לא םיברק םינגסו תוחפ םישרפ לולכמ ישבל ירוחב םיסוס יבכר םלכ דמח

23:13 - כג:יג
ךרד האמטנ יכ אראו ןהיתשל דחא

23:14 - כג:יד
היתונזת-לא ףסותו הקחמ ישנא ארתו ימלצ ריקה-לע םיקקח םיידשכ רששב

23:15 - כג:טו
רוזא ירוגח יחורס םהינתמב םהישארב םילובט םלכ םישלש הארמ לבב-ינב תומד םתדלומ ץרא םידשכ

23:16 - כג:טז
הארמל םהילע בגעתו חלשתו היניע םהילא םיכאלמ המידשכ

23:17 - כג:יז
הילא ואביו בכשמל לבב-ינב התוא ואמטיו םידד םב-אמטתו םתונזתב םהמ השפנ עקתו

23:18 - כג:יח
לגתו היתונזת לגתו עקתו התורע-תא רשאכ הילעמ ישפנ לעמ ישפנ העקנ התוחא

23:19 - כג:יט
היתונזת-תא הברתו ימי-תא רכזל התנז רשא הירוענ םירצמ ץראב

23:20 - כג:כ
םהישגלפ לע הבגעתו םירומח-רשב רשא םיסוס תמרזו םרשב םתמרז

23:21 - כג:כא
תמז תא ידקפתו תושעב ךירוענ ןעמל ךידד םירצממ ךירוענ ידש

23:22 - כג:כב
רמא-הכ הבילהא ןכל יננה הוהי ינדא ךיבהאמ-תא ריעמ העקנ -רשא תא ךילע םיתאבהו םהמ ךשפנ ביבסמ ךילע

23:23 - כג:כג
םידשכ-לכו לבב ינב עוקו עושו דוקפ םתוא רושא ינב-לכ תוחפ דמח ירוחב םישלש םלכ םינגסו יבכר םיאורקו םלכ םיסוס

23:24 - כג:כד
בכר ןצה ךילע ואבו םימע להקבו לגלגו עבוקו ןגמו הנצ ביבס ךילע ומישי טפשמ םהינפל יתתנו םהיטפשמב ךוטפשו

23:25 - כג:כה
ךב יתאנק יתתנו המחב ךתוא ושעו וריסי ךינזאו ךפא לופת ברחב ךתירחאו ךיתונבו ךינב המה לכאת ךתירחאו וחקי שאב

23:26 - כג:כו
ךידגב-תא ךוטישפהו ךתראפת ילכ וחקלו

23:27 - כג:כז
ךממ ךתמז יתבשהו ץראמ ךתונז-תאו יאשת-אלו םירצמ םהילא ךיניע אל םירצמו דוע-ירכזת

23:28 - כג:כח
ינדא רמא הכ יכ ךנתנ יננה הוהי דיב תאנש רשא דיב ךשפנ העקנ-רשא םהמ

23:29 - כג:כט
האנשב ךתוא ושעו ךעיגי-לכ וחקלו הירעו םריע ךובזעו ךינונז תורע הלגנו ךיתונזתו ךתמזו

23:30 - כג:ל
ךתונזב ךל הלא השע לע םיוג ירחא תאמטנ-רשא םהילולגב

23:31 - כג:לא
תכלה ךתוחא ךרדב ךדיב הסוכ יתתנו

23:32 - כג:לב
הוהי ינדא רמא הכ יתשת ךתוחא סוכ היהת הבחרהו הקמעה הברמ געללו קחצל ליכהל

23:33 - כג:לג
יאלמת ןוגיו ןורכש סוכ הממשו המש סוכ ןורמש ךתוחא

23:34 - כג:לד
תיצמו התוא תיתשו ימרגת הישרח-תאו יכ יקתנת ךידשו םאנ יתרבד ינא הוהי ינדא

23:35 - כג:לה
ינדא רמא הכ ןכל תחכש ןעי הוהי יתוא יכילשתו יתוא תא -םגו ךוג ירחא ךתמז יאש ךיתונזת-תאו

23:36 - כג:לו
ילא הוהי רמאיו טופשתה םדא-ןב הלהא-תא דגהו הבילהא-תאו ןהיתובעות תא ןהל

23:37 - כג:לז
םדו ופאנ יכ ןהידיב ופאנ ןהילולג-תאו רשא ןהינב-תא םגו וריבעה יל-ודלי הלכאל םהל

23:38 - כג:לח
יל ושע תאז דוע ישדקמ-תא ואמט אוהה םויב וללח יתותבש-תאו

23:39 - כג:לט
םהינב-תא םטחשבו ואביו םהילולגל םויב ישדקמ-לא -הנהו וללחל אוהה יתיב ךותב ושע הכ

23:40 - כג:מ
הנחלשת יכ ףאו קחרממ םיאב םישנאל חולש ךאלמ רשא ואב-הנהו םהילא תלחכ תצחר רשאל ידע תידעו ךיניע

23:41 - כג:מא
הטמ-לע תבשיו ךורע ןחלשו הדובכ יתרטקו הינפל הילע תמש ינמשו

23:42 - כג:מב
הב ולש ןומה לוקו םדא ברמ םישנא-לאו םיאבוס םיאבומ ונתיו רבדממ ןהידי-לא םידימצ תראפת תרטעו ןהישאר-לע

23:43 - כג:מג
םיפואנ הלבל רמאו התונזת הנזי תע איהו

23:44 - כג:מד
אובכ הילא אוביו ןכ הנוז השא-לא הלהא-לא ואב תשא הבילהא-לאו המזה

23:45 - כג:מה
המה םקידצ םישנאו טפשמ םהתוא וטפשי תוכפש טפשמו תופאנ הנה תפאנ יכ םד ןהידיב םדו

23:46 - כג:מו
ינדא רמא הכ יכ םהילע הלעה הוהי ןהתא ןתנו להק זבלו הועזל

23:47 - כג:מז
ןבא ןהילע ומגרו ןהתוא ארבו להק םהינב םתוברחב וגרהי םהיתונבו ופרשי שאב ןהיתבו

23:48 - כג:מח
המז יתבשהו ורסונו ץראה-ןמ אלו םישנה-לכ הנכתמזכ הנישעת

23:49 - כג:מט
הנכתמז ונתנו יאטחו ןכילע הניאשת ןכילולג ינא יכ םתעדיו הוהי ינדא

24:1 - כד:א
ילא הוהי-רבד יהיו שדחב תיעישתה הנשב שדחל רושעב ירישעה רמאל

24:2 - כד:ב
ךל-בותכ םדא-ןב םצע-תא םויה םש-תא ךמס הזה םויה -לא לבב-ךלמ םויה םצעב םלשורי הזה

24:3 - כד:ג
ירמה-תיב-לא לשמו םהילא תרמאו לשמ הוהי ינדא רמא הכ תפש ריסה תפש םימ וב קצי-םגו

24:4 - כד:ד
הילא היחתנ ףסא ךרי בוט חתנ-לכ םימצע רחבמ ףתכו אלמ

24:5 - כד:ה
חוקל ןאצה רחבמ םימצעה רוד םגו היחתר חתר היתחת הימצע ולשב-םג הכותב

24:6 - כד:ו
ינדא רמא-הכ ןכל ריע יוא הוהי רשא ריס םימדה התאלחו הב התאלח הנממ האצי אל היחתנל היחתנל לפנ-אל האיצוה לרוג הילע

24:7 - כד:ז
היה הכותב המד יכ והתמש עלס חיחצ-לע ץראה-לע והתכפש אל רפע וילע תוסכל

24:8 - כד:ח
םקנל המח תולעהל המד-תא יתתנ םקנ יתלבל עלס חיחצ-לע תוסכה

24:9 - כד:ט
ינדא רמא הכ ןכל ריע יוא הוהי ינא-םג םימדה הרודמה לידגא

24:10 - כד:י
קלדה םיצעה הברה רשבה םתה שאה החקרמה חקרהו ורחי תומצעהו

24:11 - כד:יא
הילחג-לע הדימעהו הרחו םחת ןעמל הקר הכותב הכתנו התשחנ התאלח םתת התאמט

24:12 - כד:יב
תאלה םינאת תבר הנממ אצת-אלו התאלח שאב התאלח

24:13 - כד:יג
ןעי המז ךתאמטב תרהט אלו ךיתרהט אל ךתאמטמ דוע-ירהטת יתמח-תא יחינה-דע ךב

24:14 - כד:יד
יתרבד הוהי ינא יתישעו האב סוחא-אלו ערפא-אל ךיכרדכ םחנא אלו ךוטפש ךיתולילעכו הוהי ינדא םאנ

24:15 - כד:טו
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

24:16 - כד:טז
חקל יננה םדא-ןב ךיניע דמחמ-תא ךממ דפסת אלו הפגמב אולו הכבת אלו ךתעמד אובת

24:17 - כד:יז
לבא םיתמ םד קנאה שובח ךראפ השעת-אל םישת ךילענו ךילע הטעת אלו ךילגרב םישנא םחלו םפש-לע לכאת אל

24:18 - כד:יח
רקבב םעה-לא רבדאו ברעב יתשא תמתו רשאכ רקבב שעאו יתיוצ

24:19 - כד:יט
םעה ילא ורמאיו ונל דיגת-אלה התא יכ ונל הלא-המ השע

24:20 - כד:כ
םהילא רמאו ילא היה הוהי-רבד רמאל

24:21 - כד:כא
לארשי תיבל רמא הוהי ינדא רמא-הכ ללחמ יננה ןואג ישדקמ-תא םכיניע דמחמ םכזע םכשפנ למחמו םכיתונבו םכינבו ברחב םתבזע רשא ולפי

24:22 - כד:כב
יתישע רשאכ םתישעו וטעת אל םפש-לע אל םישנא םחלו ולכאת

24:23 - כד:כג
םכישאר-לע םכראפו םכילגרב םכילענו וכבת אלו ודפסת אל םכיתנועב םתקמנו שיא םתמהנו ויחא-לא

24:24 - כד:כד
םכל לאקזחי היהו השע-רשא לככ תפומל םתעדיו האבב ושעת הוהי ינדא ינא יכ

24:25 - כד:כה
אולה םדא-ןב התאו םהמ יתחק םויב שושמ םזועמ-תא דמחמ-תא םתראפת אשמ-תאו םהיניע םהינב םשפנ םהיתונבו

24:26 - כד:כו
אובי אוהה םויב ךילא טילפה םינזא תועמשהל

24:27 - כד:כז
חתפי אוהה םויב טילפה-תא ךיפ םלאת אלו רבדתו םהל תייהו דוע ועדיו תפומל הוהי ינא-יכ

25:1 - כה:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

25:2 - כה:ב
ךינפ םיש םדא-ןב אבנהו ןומע ינב-לא םהילע

25:3 - כה:ג
ןומע ינבל תרמאו ינדא-רבד ועמש ינדא רמא-הכ הוהי חאה ךרמא ןעי הוהי לחנ-יכ ישדקמ-לא יכ לארשי תמדא-לאו תיב-לאו המשנ וכלה יכ הדוהי הלוגב

25:4 - כה:ד
ךנתנ יננה ןכל השרומל םדק-ינבל ךב םהיתוריט ובשיו םהינכשמ ךב ונתנו ךירפ ולכאי המה ךבלח ותשי המהו

25:5 - כה:ה
הונל הבר-תא יתתנו ינב-תאו םילמג ןאצ-ץברמל ןומע ינא-יכ םתעדיו הוהי

25:6 - כה:ו
ינדא רמא הכ יכ די ךאחמ ןעי הוהי חמשתו לגרב ךעקרו שפנב ךטאש-לכב לארשי תמדא-לא

25:7 - כה:ז
יתיטנ יננה ןכל ךילע ידי-תא םיוגל גבל-ךיתתנו םימעה-ןמ ךיתרכהו ךיתדבאהו ךדימשא תוצראה-ןמ ינא-יכ תעדיו הוהי

25:8 - כה:ח
הוהי ינדא רמא הכ באומ רמא ןעי הנה ריעשו תיב םיוגה-לככ הדוהי

25:9 - כה:ט
חתפ יננה ןכל באומ ףתכ-תא וירעמ םירעהמ תיב ץרא יבצ והצקמ ןועמ לעב תמישיה המתירקו

25:10 - כה:י
ינב-לע םדק-ינבל היתתנו ןומע ןעמל השרומל ןומע-ינב רכזת-אל םיוגב

25:11 - כה:יא
םיטפש השעא באומבו ינא-יכ ועדיו הוהי

25:12 - כה:יב
הוהי ינדא רמא הכ םודא תושע ןעי תיבל םקנ םקנב םושא ומשאיו הדוהי םהב ומקנו

25:13 - כה:יג
ינדא רמא הכ ןכל ידי יתטנו הוהי יתרכהו םודא-לע המהבו םדא הנממ ןמיתמ הברח היתתנו ולפי ברחב הנדדו

25:14 - כה:יד
יתמקנ-תא יתתנו ימע דיב םודאב םודאב ושעו לארשי ועדיו יתמחכו יפאכ ינדא םאנ יתמקנ-תא הוהי

25:15 - כה:טו
הוהי ינדא רמא הכ םיתשלפ תושע ןעי םקנ ומקניו המקנב תיחשמל שפנב טאשב םלוע תביא

25:16 - כה:טז
ינדא רמא הכ ןכל הטונ יננה הוהי םיתשלפ-לע ידי םיתרכ-תא יתרכהו תיראש-תא יתדבאהו םיה ףוח

25:17 - כה:יז
תומקנ םב יתישעו המח תוחכותב תולדג הוהי ינא-יכ ועדיו יתמקנ -תא יתתב םב

26:1 - כו:א
הרשע-יתשעב יהיו היה שדחל דחאב הנש ילא הוהי-רבד רמאל

26:2 - כו:ב
ןעי םדא-ןב רצ הרמא-רשא חאה םלשורי-לע םימעה תותלד הרבשנ האלמא ילא הבסנ הברחה

26:3 - כו:ג
ינדא רמא הכ ןכל רצ ךילע יננה הוהי םיוג ךילע יתילעהו םיה תולעהכ םיבר וילגל

26:4 - כו:ד
רצ תומח ותחשו הילדגמ וסרהו הנממ הרפע יתיחסו חיחצל התוא יתתנו עלס

26:5 - כו:ה
היהת םימרח חטשמ ינא יכ םיה ךותב ינדא םאנ יתרבד זבל התיהו הוהי םיוגל

26:6 - כו:ו
הדשב רשא היתונבו ועדיו הנגרהת ברחב הוהי ינא-יכ

26:7 - כו:ז
ינדא רמא הכ יכ איבמ יננה הוהי רצארדכובנ רצ-לא ךלמ ןופצמ לבב-ךלמ בכרבו סוסב םיכלמ להקו םישרפבו בר-םעו

26:8 - כו:ח
ברחב הדשב ךיתונב ךילע ןתנו גרהי ךילע ךפשו קיד ךילע םיקהו הללס הנצ

26:9 - כו:ט
ןתי ולבק יחמו ךיתלדגמו ךיתומחב ויתוברחב ץתי

26:10 - כו:י
ךסכי ויסוס תעפשמ שרפ לוקמ םקבא הנשערת בכרו לגלגו ואבב ךיתומוח ריע יאובמכ ךירעשב העקבמ

26:11 - כו:יא
סמרי ויסוס תוסרפב ךמע ךיתוצוח-לכ-תא תובצמו גרהי ברחב דרת ץראל ךזע

26:12 - כו:יב
וזזבו ךליח וללשו וסרהו ךתלכר יתבו ךיתומוח ךינבאו וצתי ךתדמח ךותב ךרפעו ךיצעו ומישי םימ

26:13 - כו:יג
ךיריש ןומה יתבשהו אל ךירונכ לוקו דוע עמשי

26:14 - כו:יד
עלס חיחצל ךיתתנו היהת םימרח חטשמ יכ דוע הנבת אל יתרבד הוהי ינא הוהי ינדא םאנ

26:15 - כו:טו
הוהי ינדא רמא הכ לוקמ אלה רוצל ללח קנאב ךתלפמ ךכותב גרה גרהב םייאה ושערי

26:16 - כו:טז
םתואסכ לעמ ודריו םיה יאישנ לכ םהיליעמ-תא וריסהו םתמקר ידגב-תאו ושבלי תודרח וטשפי ובשי ץראה-לע םיעגרל ודרחו ךילע וממשו

26:17 - כו:יז
הניק ךילע ואשנו תדבא ךיא ךל ורמאו ריעה םימימ תבשונ התיה רשא הללהה איה םיב הקזח ונתנ-רשא היבשיו היבשוי-לכל םתיתח

26:18 - כו:יח
ןיאה ודרחי התע ולהבנו ךתלפמ םוי םיב-רשא םייאה ךתאצמ

26:19 - כו:יט
ינדא רמא הכ יכ ריע ךתא יתתב הוהי רשא םירעכ תברחנ תולעהב ובשונ-אל םוהת-תא ךילע םיברה םימה ךוסכו

26:20 - כו:כ
ידרוי-תא ךיתדרוהו םלוע םע-לא רוב ץראב ךיתבשוהו תוברחכ תויתחת ידרוי-תא םלועמ יבשת אל ןעמל רוב ץראב יבצ יתתנו םייח

26:21 - כו:כא
ךניאו ךנתא תוהלב יאצמת-אלו ישקבתו םאנ םלועל דוע הוהי ינדא

27:1 - כז:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

27:2 - כז:ב
אש םדא-ןב התאו הניק רצ-לע

27:3 - כז:ג
יתבשיה רוצל תרמאו תלכר םי תאובמ-לע םייא-לא םימעה ינדא רמא הכ םיבר תרמא תא רוצ הוהי יפי תלילכ ינא

27:4 - כז:ד
ךילובג םימי בלב ךיפי וללכ ךינב

27:5 - כז:ה
ונב רינשמ םישורב םיתחל-לכ תא ךל וחקל ןונבלמ זרא ךילע ןרת תושעל

27:6 - כז:ו
ושע ןשבמ םינולא ךשרק ךיטושמ םירשא-תב ןש-ושע םיתכ ייאמ

27:7 - כז:ז
םירצממ המקרב-שש תויהל ךשרפמ היה תלכת סנל ךל השילא ייאמ ןמגראו ךסכמ היה

27:8 - כז:ח
דוראו ןודיצ יבשי ךימכח ךל םיטש ויה המה ךב ויה רוצ ךילבח

27:9 - כז:ט
הימכחו לבג ינקז יקיזחמ ךב ויה םיה תוינא-לכ ךקדב ךב ויה םהיחלמו ךברעמ ברעל

27:10 - כז:י
ויה טופו דולו סרפ ךתמחלמ ישנא ךליחב ךב-ולת עבוכו ןגמ ךרדה ונתנ המה

27:11 - כז:יא
ךליחו דורא ינב ביבס ךיתומוח-לע ךיתולדגמב םידמגו ולת םהיטלש ויה ביבס ךיתומוח-לע ךיפי וללכ המה

27:12 - כז:יב
ברמ ךתרחס שישרת לזרב ףסכב ןוה-לכ ונתנ תרפועו לידב ךינובזע

27:13 - כז:יג
המה ךשמו לבת ןוי םדא שפנב ךילכר ונתנ תשחנ ילכו ךברעמ

27:14 - כז:יד
םיסוס המרגות תיבמ םידרפו םישרפו ךינובזע ונתנ

27:15 - כז:טו
ךילכר ןדד ינב תרחס םיבר םייא ןש תונרק ךדי ובישה םינבוהו ךרכשא

27:16 - כז:טז
ברמ ךתרחס םרא ןמגרא ךפנב ךישעמ תמארו ץובו המקרו ונתנ דכדכו ךינובזעב

27:17 - כז:יז
לארשי ץראו הדוהי יטחב ךילכר המה שבדו גנפו תינמ ונתנ ירצו ןמשו ךברעמ

27:18 - כז:יח
ברב ךתרחס קשמד ןוה-לכ ברמ ךישעמ רמצו ןובלח ןייב רחצ

27:19 - כז:יט
לזואמ ןויו ןדו ונתנ ךינובזעב הדק תושע לזרב היה ךברעמב הנקו

27:20 - כז:כ
ךתלכר ןדד הבכרל שפח-ידגבב

27:21 - כז:כא
רדק יאישנ-לכו ברע ךדי ירחס המה םיליאו םירכב ךירחס םב םידותעו

27:22 - כז:כב
המערו אבש ילכר שארב ךילכר המה ןבא-לכבו םשב-לכ ונתנ בהזו הרקי ךינובזע

27:23 - כז:כג
ןדעו הנכו ןרח רושא אבש ילכר ךתלכר דמלכ

27:24 - כז:כד
םיללכמב ךילכר המה המקרו תלכת ימולגב םימרב יזנגבו םישבח םילבחב ךתלכרמב םיזראו

27:25 - כז:כה
שישרת תוינא ךברעמ ךיתורש דאמ ידבכתו יאלמתו םימי בלב

27:26 - כז:כו
ךואיבה םיבר םימב חור ךתא םיטשה בלב ךרבש םידקה םימי

27:27 - כז:כז
ךינובזעו ךנוה ךיחלמ ךברעמ יקיזחמ ךילבחו ךברעמ יברעו ךקדב ךתמחלמ ישנא -לכו ךלהק-לכבו ךב-רשא ולפי ךכותב רשא םויב םימי בלב ךתלפמ

27:28 - כז:כח
ךילבח תקעז לוקל תושרגמ ושערי

27:29 - כז:כט
םהיתוינאמ ודריו טושמ ישפת לכ םיה ילבח לכ םיחלמ ודמעי ץראה-לא

27:30 - כז:ל
ךילע ועימשהו הרמ וקעזיו םלוקב רפע ולעיו רפאב םהישאר-לע ושלפתי

27:31 - כז:לא
החרק ךילא וחירקהו וכבו םיקש ורגחו דפסמ שפנ-רמב ךילא רמ

27:32 - כז:לב
םהינב ךילא ואשנו ךילע וננוקו הניק ךותב המדכ רוצכ ימ םיה

27:33 - כז:לג
ךינובזע תאצב םימע תעבשה םימימ ךינוה ברב םיבר תרשעה ךיברעמו ץרא-יכלמ

27:34 - כז:לד
םימימ תרבשנ תע ךברעמ םימ-יקמעמב ךכותב ךלהק-לכו ולפנ

27:35 - כז:לה
םייאה יבשי לכ םהיכלמו ךילע וממש ומער רעש ורעש םינפ

27:36 - כז:לו
וקרש םימעב םירחס תייה תוהלב ךילע םלוע-דע ךניאו

28:1 - כח:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

28:2 - כח:ב
דיגנל רמא םדא-ןב ינדא רמא-הכ רצ ךבל הבג ןעי הוהי בשומ ינא לא רמאתו בלב יתבשי םיהלא םדא התאו םימי ךבל ןתתו לא-אלו םיהלא בלכ

28:3 - כח:ג
לאנדמ התא םכח הנה ךוממע אל םותס-לכ

28:4 - כח:ד
ךתנובתבו ךתמכחב שעתו ליח ךל תישע ףסכו בהז ךיתורצואב

28:5 - כח:ה
ךתלכרב ךתמכח ברב הבגיו ךליח תיברה ךליחב ךבבל

28:6 - כח:ו
ינדא רמא הכ ןכל ךתת ןעי הוהי בלכ ךבבל-תא םיהלא

28:7 - כח:ז
איבמ יננה ןכל יצירע םירז ךילע וקירהו םיוג יפי-לע םתוברח וללחו ךתמכח ךתעפי

28:8 - כח:ח
התמו ךודרוי תחשל בלב ללח יתוממ םימי

28:9 - כח:ט
םיהלא רמאת רמאה ךגרה ינפל ינא לא-אלו םדא התאו ךיללחמ דיב

28:10 - כח:י
תומת םילרע יתומ ינא יכ םירז-דיב ינדא םאנ יתרבד הוהי

28:11 - כח:יא
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

28:12 - כח:יב
הניק אש םדא-ןב תרמאו רוצ ךלמ-לע ינדא רמא הכ ול םתוח התא הוהי המכח אלמ תינכת יפי לילכו

28:13 - כח:יג
םיהלא-ןג ןדעב הרקי ןבא-לכ תייה הדטפ םדא ךתכסמ םהש שישרת םלהיו ךפנ ריפס הפשיו תכאלמ בהזו תקרבו ךב ךיבקנו ךיפת וננוכ ךארבה םויב

28:14 - כח:יד
חשממ בורכ-תא רהב ךיתתנו ךכוסה תייה םיהלא שדק שא-ינבא ךותב תכלהתה

28:15 - כח:טו
ךיכרדב התא םימת ךארבה םוימ ךב התלוע אצמנ-דע

28:16 - כח:טז
ולמ ךתלכר ברב אטחתו סמח ךכות םיהלא רהמ ךללחאו ךכסה בורכ ךדבאו שא-ינבא ךותמ

28:17 - כח:יז
תחש ךיפיב ךבל הבג ךתעפי-לע ךתמכח ךיתכלשה ץרא-לע ךיתתנ םיכלמ ינפל ךב הוארל

28:18 - כח:יח
לועב ךינוע ברמ ךישדקמ תללח ךתלכר ךכותמ שא-אצואו ךנתאו ךתלכא איה ץראה-לע רפאל ךיאר-לכ יניעל

28:19 - כח:יט
םימעב ךיעדוי-לכ תוהלב ךילע וממש ךניאו תייה םלוע-דע

28:20 - כח:כ
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

28:21 - כח:כא
ךינפ םיש םדא-ןב אבנהו ןודיצ-לא הילע

28:22 - כח:כב
ינדא רמא הכ תרמאו ךילע יננה הוהי יתדבכנו ןודיצ ועדיו ךכותב הוהי ינא-יכ םיטפש הב יתושעב הב יתשדקנו

28:23 - כח:כג
םדו רבד הב-יתחלשו ללפנו היתוצוחב ברחב הכותב ללח ועדיו ביבסמ הילע הוהי ינא-יכ

28:24 - כח:כד
תיבל דוע היהי-אלו ריאממ ןולס לארשי לכמ באכמ ץוקו םיטאשה םתביבס ינא יכ ועדיו םתוא הוהי ינדא

28:25 - כח:כה
הוהי ינדא רמא-הכ תיב-תא יצבקב םימעה-ןמ לארשי םב וצפנ רשא יניעל םב יתשדקנו ובשיו םיוגה יתתנ רשא םתמדא-לע בקעיל ידבעל

28:26 - כח:כו
חטבל הילע ובשיו ועטנו םיתב ונבו חטבל ובשיו םימרכ לכב םיטפש יתושעב םתא םיטאשה יכ ועדיו םתוביבסמ םהיהלא הוהי ינא

29:1 - כט:א
תירישעה הנשב רשע םינשב ירשעב הוהי-רבד היה שדחל רמאל ילא

29:2 - כט:ב
ךינפ םיש םדא-ןב םירצמ ךלמ הערפ-לע וילע אבנהו הלכ םירצמ-לעו

29:3 - כט:ג
רמא-הכ תרמאו רבד יננה הוהי ינדא הערפ ךילע םינתה םירצמ-ךלמ ךותב ץברה לודגה יל רמא רשא ויראי ינתישע ינאו יראי

29:4 - כט:ד
םייחח יתתנו יתקבדהו ךייחלב ךיראי-תגד ךיתילעהו ךיתשקשקב תאו ךיראי ךותמ ךיראי תגד-לכ קבדת ךיתשקשקב

29:5 - כט:ה
הרבדמה ךיתשטנו תגד-לכ תאו ךתוא הדשה ינפ-לע ךיראי אלו ףסאת אל לופת ץראה תיחל ץבקת ךיתתנ םימשה ףועלו הלכאל

29:6 - כט:ו
יבשי-לכ ועדיו הוהי ינא יכ םירצמ תנעשמ םתויה ןעי לארשי תיבל הנק

29:7 - כט:ז
ךפכב ךב םשפתב םהל תעקבו ץורת םנעשהבו ףתכ-לכ תדמעהו רבשת ךילע םינתמ-לכ םהל

29:8 - כט:ח
ינדא רמא הכ ןכל איבמ יננה הוהי יתרכהו ברח ךילע המהבו םדא ךממ

29:9 - כט:ט
םירצמ-ץרא התיהו ועדיו הברחו הממשל ןעי הוהי ינא-יכ ינאו יל ראי רמא יתישע

29:10 - כט:י
ךילא יננה ןכל יתתנו ךיראי-לאו םירצמ ץרא-תא הממש ברח תוברחל הנוס לדגממ שוכ לובג-דעו

29:11 - כט:יא
לגר הב-רבעת אל אל המהב לגרו םדא בשת אלו הב-רבעת הנש םיעברא

29:12 - כט:יב
ץרא-תא יתתנו ךותב הממש םירצמ הירעו תומשנ תוצרא תוברחמ םירע ךותב םיעברא הממש ןייהת יתצפהו הנש םיוגב םירצמ-תא תוצראב םיתירזו

29:13 - כט:יג
ינדא רמא הכ יכ םיעברא ץקמ הוהי םירצמ-תא ץבקא הנש וצפנ-רשא םימעה-ןמ המש

29:14 - כט:יד
תובש-תא יתבשו םתא יתבשהו םירצמ ץרא-לע סורתפ ץרא םש ויהו םתרוכמ הלפש הכלממ

29:15 - כט:טו
היהת תוכלממה-ןמ אשנתת-אלו הלפש םיוגה-לע דוע יתלבל םיתטעמהו םיוגב תודר

29:16 - כט:טז
תיבל דוע-היהי אלו ריכזמ חטבמל לארשי םהירחא םתונפב ןוע ינדא ינא יכ ועדיו הוהי

29:17 - כט:יז
עבשו םירשעב יהיו דחאב ןושארב הנש הוהי-רבד היה שדחל רמאל ילא

29:18 - כט:יח
רצארדכובנ םדא-ןב דיבעה לבב-ךלמ הלדג הדבע וליח-תא שאר -לכ רצ-לא ףתכ-לכו חרקמ היה-אל רכשו הטורמ רצמ וליחלו ול דבע -רשא הדבעה-לע הילע

29:19 - כט:יט
ינדא רמא הכ ןכל ןתנ יננה הוהי רצארדכובנל ץרא-תא לבב-ךלמ הנמה אשנו םירצמ זזבו הללש ללשו רכש התיהו הזב וליחל

29:20 - כט:כ
הב דבע-רשא ותלעפ ץרא-תא ול יתתנ יל ושע רשא םירצמ הוהי ינדא םאנ

29:21 - כט:כא
חימצא אוהה םויב לארשי תיבל ןרק הפ-ןוחתפ ןתא ךלו ועדיו םכותב הוהי ינא-יכ

30:1 - ל:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

30:2 - ל:ב
תרמאו אבנה םדא-ןב הוהי ינדא רמא הכ םויל הה וליליה

30:3 - ל:ג
בורקו םוי בורק-יכ ןנע םוי הוהיל םוי היהי םיוג תע

30:4 - ל:ד
םירצמב ברח האבו שוכב הלחלח התיהו םירצמב ללח לפנב הנומה וחקלו היתדוסי וסרהנו

30:5 - ל:ה
דולו טופו שוכ בוכו ברעה-לכו תירבה ץרא ינבו ולפי ברחב םתא

30:6 - ל:ו
ולפנו הוהי רמא הכ דריו םירצמ יכמס לדגממ הזע ןואג הב-ולפי ברחב הנוס הוהי ינדא םאנ

30:7 - ל:ז
תוצרא ךותב ומשנו וירעו תומשנ תוברחנ םירע-ךותב הנייהת

30:8 - ל:ח
הוהי ינא-יכ ועדיו םירצמב שא-יתתב הירזע-לכ ורבשנו

30:9 - ל:ט
ואצי אוהה םויב םיצב ינפלמ םיכאלמ חטב שוכ-תא דירחהל םהב הלחלח התיהו הנה יכ םירצמ םויב האב

30:10 - ל:י
הוהי ינדא רמא הכ ןומה-תא יתבשהו דיב םירצמ רצארדכובנ לבב-ךלמ

30:11 - ל:יא
ותא ומעו אוה םיאבומ םיוג יצירע וקירהו ץראה תחשל םירצמ -לע םתוברח ץראה-תא ואלמו ללח

30:12 - ל:יב
הברח םיראי יתתנו ץראה-תא יתרכמו יתמשהו םיער-דיב האלמו ץרא הוהי ינא םירז-דיב יתרבד

30:13 - ל:יג
הוהי ינדא רמא-הכ םילולג יתדבאהו ףנמ םילילא יתבשהו םירצמ -ץראמ אישנו יתתנו דוע-היהי אל םירצמ ץראב הארי

30:14 - ל:יד
סורתפ-תא יתמשהו ןעצב שא יתתנו אנב םיטפש יתישעו

30:15 - ל:טו
יתמח יתכפשו םירצמ זועמ ןיס-לע ןומה-תא יתרכהו אנ

30:16 - ל:טז
םירצמב שא יתתנו אנו ןיס ליחת לוח ףנו עקבהל היהת םמוי ירצ

30:17 - ל:יז
תסב-יפו ןוא ירוחב הנהו ולפי ברחב הנכלת יבשב

30:18 - ל:יח
םויה ךשח סחנפחתבו תוטמ-תא םש-ירבשב הב-תבשנו םירצמ ןנע איה הזע ןואג היתונבו הנסכי הנכלת יבשב

30:19 - ל:יט
םיטפש יתישעו ועדיו םירצמב הוהי ינא-יכ

30:20 - ל:כ
הרשע תחאב יהיו העבשב ןושארב הנש הוהי-רבד היה שדחל רמאל ילא

30:21 - ל:כא
עורז-תא םדא-ןב םירצמ-ךלמ הערפ הנהו יתרבש תואפר תתל השבח-אל השבחל לותח םושל ברחב שפתל הקזחל

30:22 - ל:כב
ינדא רמא-הכ ןכל הערפ-לא יננה הוהי יתרבשו םירצמ-ךלמ ויתערז-תא הקזחה-תא יתלפהו תרבשנה-תאו ודימ ברחה-תא

30:23 - ל:כג
םירצמ-תא יתוצפהו םתירזו םיוגב תוצראב

30:24 - ל:כד
תוערז-תא יתקזחו יתתנו לבב ךלמ ודיב יברח-תא תוערז-תא יתרבשו תוקאנ קאנו הערפ וינפל ללח

30:25 - ל:כה
תוערז-תא יתקזחהו תוערזו לבב ךלמ ועדיו הנלפת הערפ יתתב הוהי ינא-יכ לבב-ךלמ דיב יברח ץרא-לא התוא הטנו םירצמ

30:26 - ל:כו
םירצמ-תא יתוצפהו םתוא יתירזו םיוגב ועדיו תוצראב הוהי ינא-יכ

31:1 - לא:א
הרשע תחאב יהיו דחאב ישילשב הנש הוהי-רבד היה שדחל רמאל ילא

31:2 - לא:ב
רמא םדא-ןב םירצמ-ךלמ הערפ-לא ימ-לא ונומה-לאו ךלדגב תימד

31:3 - לא:ג
זרא רושא הנה ףנע הפי ןונבלב הבגו לצמ שרחו םיתבע ןיבו המוק ותרמצ התיה

31:4 - לא:ד
םוהת והולדג םימ היתרהנ-תא והתממר העטמ תוביבס ךלה החלש היתלעת-תאו הדשה יצע-לכ לא

31:5 - לא:ה
ותמק אהבג ןכ-לע הדשה יצע לכמ ויתפערס הניברתו ותראפ הנכראתו וחלשב םיבר םיממ

31:6 - לא:ו
וננק ויתפעסב תחתו םימשה ףוע-לכ לכ ודלי ויתראפ ולצבו הדשה תיח םיוג לכ ובשי םיבר

31:7 - לא:ז
ךראב ולדגב ףייו היה-יכ ויתוילד םיבר םימ-לא ושרש

31:8 - לא:ח
והממע-אל םיזרא םישורב םיהלא-ןגב ויתפעס-לא ומד אל ויה -אל םינמרעו ץע-לכ ויתראפכ המד-אל םיהלא-ןגב ויפיב וילא

31:9 - לא:ט
ברב ויתישע הפי והאנקיו ויתוילד רשא ןדע-יצע-לכ םיהלאה ןגב

31:10 - לא:י
ינדא רמא הכ ןכל תהבג רשא ןעי הוהי ותרמצ ןתיו המוקב םרו םיתובע ןיב-לא והבגב ובבל

31:11 - לא:יא
ליא דיב והנתאו ול השעי ושע םיוג והתשרג ועשרכ

31:12 - לא:יב
םירז והתרכיו והשטיו םיוג יצירע םירהה-לא ולפנ תויאג-לכבו הנרבשתו ויתוילד יקיפא לכב ויתראפ ולצמ ודריו ץראה ץראה ימע-לכ והשטיו

31:13 - לא:יג
ונכשי ותלפמ-לע םימשה ףוע-לכ לכ ויה ויתראפ-לאו הדשה תיח

31:14 - לא:יד
והבגי-אל רשא ןעמל םימ-יצע-לכ םתמוקב םתרמצ-תא ונתי-אלו םיתבע ןיב-לא םהילא ודמעי-אלו םימ יתש-לכ םהבגב תומל ונתנ םלכ-יכ ךותב תיתחת ץרא-לא ידרוי-לא םדא ינב רוב

31:15 - לא:טו
הוהי ינדא רמא-הכ הלואש ותדר םויב וילע יתסכ יתלבאה ענמאו םוהת-תא ואלכיו היתורהנ רדקאו םיבר םימ ןונבל וילע וילע הדשה יצע-לכו הפלע

31:16 - לא:טז
יתשערה ותלפמ לוקמ ותא ידרוהב םיוג ידרוי-תא הלואש ץראב ומחניו רוב ןדע-יצע-לכ תיתחת ןונבל-בוטו רחבמ םימ יתש-לכ

31:17 - לא:יז
ודרי ותא םה-םג ברח-יללח-לא הלואש ולצב ובשי וערזו םיוג ךותב

31:18 - לא:יח
הככ תימד ימ-לא לדגבו דובכב תדרוהו ןדע-יצעב ץרא-לא ןדע-יצע-תא םילרע ךותב תיתחת ברח-יללח-תא בכשת הערפ אוה םאנ הנומה-לכו הוהי ינדא

32:1 - לב:א
הרשע יתשב יהיו שדח רשע-ינשב הנש היה שדחל דחאב ילא הוהי-רבד רמאל

32:2 - לב:ב
הניק אש םדא-ןב םירצמ-ךלמ הערפ-לע ריפכ וילא תרמאו התאו תימדנ םיוג חגתו םימיב םינתכ ךיתורהנב ךילגרב םימ-חלדתו םתורהנ ספרתו

32:3 - לב:ג
הוהי ינדא רמא הכ ךילע יתשרפו םימע להקב יתשר-תא ךולעהו םיבר ימרחב

32:4 - לב:ד
ץראב ךיתשטנו ךליטא הדשה ינפ-לע ךילע יתנכשהו םימשה ףוע-לכ תיח ךממ יתעבשהו ץראה-לכ

32:5 - לב:ה
ךרשב-תא יתתנו יתאלמו םירהה-לע ךתומר תויאגה

32:6 - לב:ו
ךתפצ ץרא יתיקשהו םירהה-לא ךמדמ ןואלמי םיקפאו ךממ

32:7 - לב:ז
ךתובכב יתיסכו יתרדקהו םימש שמש םהיבככ-תא חריו ונסכא ןנעב ורוא ריאי -אל

32:8 - לב:ח
רוא ירואמ-לכ ךילע םרידקא םימשב ךצרא-לע ךשח יתתנו הוהי ינדא םאנ

32:9 - לב:ט
םימע בל יתסעכהו ךרבש יאיבהב םיבר תוצרא-לע םיוגב םתעדי-אל רשא

32:10 - לב:י
םימע ךילע יתומשהו םהיכלמו םיבר רעש ךילע ורעשי -לע יברח יפפועב ודרחו םהינפ ושפנל שיא םיעגרל ךתלפמ םויב

32:11 - לב:יא
ינדא רמא הכ יכ לבב-ךלמ ברח הוהי ךאובת

32:12 - לב:יב
םירובג תוברחב יצירע ךנומה ליפא ודדשו םלכ םיוג םירצמ ןואג-תא הנומה-לכ דמשנו

32:13 - לב:יג
יתדבאהו לעמ התמהב-לכ-תא אלו םיבר םימ דוע םדא-לגר םחלדת אל המהב תוסרפו םחלדת

32:14 - לב:יד
םהימימ עיקשא זא ןמשכ םתורהנו ינדא םאנ ךילוא הוהי

32:15 - לב:טו
םירצמ ץרא-תא יתתב ץרא המשנו הממש יתוכהב האלממ הב יבשוי-לכ-תא ינא-יכ ועדיו הוהי

32:16 - לב:טז
הוננוקו איה הניק הננוקת םיוגה תונב םירצמ-לע התוא הנומה -לכ-לעו םאנ התוא הננוקת הוהי ינדא

32:17 - לב:יז
הרשע יתשב יהיו רשע השמחב הנש הוהי-רבד היה שדחל רמאל ילא

32:18 - לב:יח
ההנ םדא-ןב םירצמ ןומה-לע התוא והדרוהו םרדא םיוג תונבו תויתחת ץרא-לא רוב ידרוי-תא

32:19 - לב:יט
הדר תמענ יממ םילרע-תא הבכשהו

32:20 - לב:כ
ברח-יללח ךותב הנתנ ברח ולפי התוא וכשמ הינומה-לכו

32:21 - לב:כא
ילא ול-ורבדי לואש ךותמ םירובג ודרי וירזע-תא -יללח םילרעה ובכש ברח

32:22 - לב:כב
הלהק-לכו רושא םש ויתרבק ויתוביבס םילפנה םיללח םלכ ברחב

32:23 - לב:כג
היתרבק ונתנ רשא יהיו רוב-יתכריב התרבק תוביבס הלהק םילפנ םיללח םלכ ונתנ-רשא ברחב םייח ץראב תיתח

32:24 - לב:כד
הנומה-לכו םליע םש םלכ התרבק תוביבס ברחב םילפנה םיללח םילרע ודרי -רשא רשא תויתחת ץרא-לא ץראב םתיתח ונתנ םתמלכ ואשיו םייח רוב ידרוי-תא

32:25 - לב:כה
ונתנ םיללח ךותב הנומה-לכב הל בכשמ התרבק ויתוביבס םילרע םלכ ןתנ-יכ ברח-יללח םייח ץראב םתיתח םתמלכ ואשיו ךותב רוב ידרוי-תא ןתנ םיללח

32:26 - לב:כו
לבת ךשמ םש הנומה-לכו היתורבק ויתוביבס יללחמ םילרע םלכ ונתנ -יכ ברח םייח ץראב םתיתח

32:27 - לב:כז
ובכשי אלו םילפנ םירובג-תא רשא םילרעמ לואש-ודרי ונתיו םתמחלמ-ילכב תחת םתוברח-תא םתנוע יהתו םהישאר תיתח-יכ םתומצע-לע םייח ץראב םירובג

32:28 - לב:כח
םילרע ךותב התאו בכשתו רבשת ברח-יללח-תא

32:29 - לב:כט
היכלמ םודא המש היאישנ-לכו םתרובגב ונתנ-רשא המה ברח-יללח-תא ובכשי םילרע-תא רוב ידרי-תאו

32:30 - לב:ל
ןופצ יכיסנ המש ינדצ-לכו םלכ םיללח-תא ודרי-רשא םתרובגמ םתיתחב ובכשיו םישוב ברח-יללח-תא םילרע םתמלכ ואשיו רוב ידרוי-תא

32:31 - לב:לא
הערפ הארי םתוא הנומה-לכ-לע םחנו הערפ ברח-יללח ינדא םאנ וליח-לכו הוהי

32:32 - לב:לב
ותיתח-תא יתתנ-יכ בכשהו םייח ץראב םילרע ךותב הערפ ברח-יללח-תא םאנ הנומה-לכו הוהי ינדא

33:1 - לג:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

33:2 - לג:ב
רבד םדא-ןב תרמאו ךמע-ינב-לא איבא-יכ ץרא םהילא וחקלו ברח הילע דחא שיא ץראה-םע ותא ונתנו םהיצקמ הפצל םהל

33:3 - לג:ג
האב ברחה-תא הארו עקתו ץראה-לע ריהזהו רפושב םעה-תא

33:4 - לג:ד
לוק-תא עמשה עמשו רהזנ אלו רפושה והחקתו ברח אובתו היהי ושארב ומד

33:5 - לג:ה
עמש רפושה לוק תא וב ומד רהזנ אלו רהזנ אוהו היהי טלמ ושפנ

33:6 - לג:ו
הארי-יכ הפצהו האב ברחה-תא רפושב עקת-אלו רהזנ-אל םעהו חקתו ברח אובתו ונועב אוה שפנ םהמ ומדו חקלנ שרדא הפצה-דימ

33:7 - לג:ז
הפצ םדא-ןב התאו לארשי תיבל ךיתתנ רבד יפמ תעמשו ינממ םתא תרהזהו

33:8 - לג:ח
עשר עשרל ירמאב תרבד אלו תומת תומ וכרדמ עשר ריהזהל ונועב עשר אוה ךדימ ומדו תומי שקבא

33:9 - לג:ט
עשר תרהזה-יכ התאו הנממ בושל וכרדמ אוה וכרדמ בש-אלו התאו תומי ונועב תלצה ךשפנ

33:10 - לג:י
רמא םדא-ןב התאו ןכ לארשי תיב-לא רמאל םתרמא וניעשפ-יכ ונילע וניתאטחו םיקמנ ונחנא םבו היחנ ךיאו

33:11 - לג:יא
ינא-יח םהילא רמא הוהי ינדא םאנ עשרה תומב ץפחא-םא עשר בושב-םא יכ ובוש היחו וכרדמ םכיכרדמ ובוש ותומת המלו םיערה לארשי תיב

33:12 - לג:יב
רמא םדא-ןב התאו תקדצ ךמע-ינב-לא ונליצת אל קידצה תעשרו ועשפ םויב הב לשכי-אל עשרה ועשרמ ובוש םויב לכוי אל קידצו םויב הב תויחל ותאטח

33:13 - לג:יג
היח קידצל ירמאב חטב-אוהו היחי לוע השעו ותקדצ-לע אל ותקדצ-לכ ולועבו הנרכזת תומי וב השע-רשא

33:14 - לג:יד
תומ עשרל ירמאבו ותאטחמ בשו תומת הקדצו טפשמ השעו

33:15 - לג:טו
הלזג עשר בישי לבח םייחה תוקחב םלשי תושע יתלבל ךלה אל היחי ויח לוע תומי

33:16 - לג:טז
אטח רשא ותאטח-לכ טפשמ ול הנרכזת אל ויח השע הקדצו היחי

33:17 - לג:יז
אל ךמע ינב ורמאו ינדא ךרד ןכתי םכרד המהו ןכתי-אל

33:18 - לג:יח
ותקדצמ קידצ-בושב םהב תמו לוע השעו

33:19 - לג:יט
ותעשרמ עשר בושבו הקדצו טפשמ השעו היחי אוה םהילע

33:20 - לג:כ
ןכתי אל םתרמאו שיא ינדא ךרד םכתא טופשא ויכרדכ לארשי תיב

33:21 - לג:כא
הרשע יתשב יהיו השמחב ירשעב הנש ונתולגל שדחל טילפה ילא-אב התכה רמאל םלשורימ ריעה

33:22 - לג:כב
ילא התיה הוהי-דיו אוב ינפל ברעב יפ-תא חתפיו טילפה רקבב ילא אוב-דע אלו יפ חתפיו דוע יתמלאנ

33:23 - לג:כג
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

33:24 - לג:כד
יבשי םדא-ןב הלאה תוברחה לארשי תמדא-לע דחא רמאל םירמא שרייו םהרבא היה ונחנאו ץראה-תא הנתנ ונל םיבר השרומל ץראה

33:25 - לג:כה
םהילא רמא ןכל הוהי ינדא רמא-הכ ולכאת םדה-לע -לא ואשת םכניעו וכפשת םדו םכילולג ושרית ץראהו

33:26 - לג:כו
םכברח-לע םתדמע שיאו הבעות ןתישע םתאמט והער תשא-תא ושרית ץראהו

33:27 - לג:כז
םהלא רמאת-הכ הוהי ינדא רמא-הכ רשא אל-םא ינא-יח ולפי ברחב תוברחב הדשה ינפ-לע רשאו ולכאל ויתתנ היחל תודצמב רשאו רבדב תורעמבו ותומי

33:28 - לג:כח
ץראה-תא יתתנו תבשנו המשמו הממש וממשו הזע ןואג ןיאמ לארשי ירה רבוע

33:29 - לג:כט
הוהי ינא-יכ ועדיו הממש ץראה-תא יתתב לע המשמו רשא םתבעות-לכ ושע

33:30 - לג:ל
ינב םדא-ןב התאו ךב םירבדנה ךמע יחתפבו תוריקה לצא דח -רבדו םיתבה שיא דחא-תא רמאל ויחא-תא המ ועמשו אנ-ואב תאמ אצויה רבדה הוהי

33:31 - לג:לא
ךילא ואוביו ובשיו םע-אובמכ ועמשו ימע ךינפל אל םתואו ךירבד-תא םיבגע-יכ ושעי םישע המה םהיפב םבל םעצב ירחא ךלה

33:32 - לג:לב
רישכ םהל ךנהו לוק הפי םיבגע ועמשו ןגנ בטמו םישעו ךירבד-תא םתוא םניא

33:33 - לג:לג
האב הנה האבבו היה איבנ יכ ועדיו םכותב

34:1 - לד:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

34:2 - לד:ב
אבנה םדא-ןב לארשי יעור-לע םהילא תרמאו אבנה ינדא רמא הכ םיערל יוה הוהי ויה רשא לארשי-יער אולה םתוא םיער םיערה וערי ןאצה

34:3 - לד:ג
ולכאת בלחה-תא ושבלת רמצה-תאו ןאצה וחבזת האירבה וערת אל

34:4 - לד:ד
אל תולחנה-תא הלוחה-תאו םתקזח תרבשנלו םתאפר-אל -תאו םתשבח אל םתבשה אל תחדנה אל תדבאה-תאו הקזחבו םתשקב ךרפבו םתא םתידר

34:5 - לד:ה
הער ילבמ הניצופתו הלכאל הנייהתו הדשה תיח-לכל הניצופתו

34:6 - לד:ו
ינאצ וגשי לעו םירהה-לכב לעו המר העבג-לכ וצפנ ץראה ינפ-לכ שרוד ןיאו ינאצ שקבמ ןיאו

34:7 - לד:ז
ועמש םיער ןכל הוהי רבד-תא

34:8 - לד:ח
ינדא םאנ ינא-יח ןעי אל-םא הוהי זבל ינאצ-תויה ינאצ הנייהתו תיח-לכל הלכאל הער ןיאמ הדשה יער ושרד-אלו ועריו ינאצ-תא םתוא םיערה וער אל ינאצ-תאו

34:9 - לד:ט
ועמש םיערה ןכל הוהי-רבד

34:10 - לד:י
הוהי ינדא רמא-הכ םיערה-לא יננה ינאצ-תא יתשרדו םיתבשהו םדימ ןאצ תוערמ דוע וערי-אלו יתלצהו םתוא םיערה םהיפמ ינאצ םהל ןייהת-אלו הלכאל

34:11 - לד:יא
ינדא רמא הכ יכ ינא-יננה הוהי ינאצ-תא יתשרדו םיתרקבו

34:12 - לד:יב
ורדע הער תרקבכ ותויה-םויב תושרפנ ונאצ-ךותב ינאצ-תא רקבא ןכ םהתא יתלצהו רשא תמוקמה-לכמ ןנע םויב םש וצפנ לפרעו

34:13 - לד:יג
םימעה-ןמ םיתאצוהו תוצראה-ןמ םיתצבקו םתמדא-לא םיתאיבהו ירה-לא םיתיערו םיקיפאב לארשי ץראה יבשומ לכבו

34:14 - לד:יד
הערא בוט-הערמב ירהבו םתא היהי לארשי-םורמ הנצברת םש םהונ הערמו בוט הונב ירה-לא הניערת ןמש לארשי

34:15 - לד:טו
ינאצ הערא ינא םאנ םציברא ינאו הוהי ינדא

34:16 - לד:טז
שקבא תדבאה-תא בישא תחדנה-תאו שבחא תרבשנלו קזחא הלוחה-תאו הנמשה -תאו דימשא הקזחה-תאו טפשמב הנערא

34:17 - לד:יז
רמא הכ ינאצ הנתאו יננה הוהי ינדא השל הש-ןיב טפש םידותעלו םיליאל

34:18 - לד:יח
הערמה םכמ טעמה רתיו וערת בוטה וסמרת םכיערמ םימ-עקשמו םכילגרב םירתונה תאו ותשת ןושפרת םכילגרב

34:19 - לד:יט
םכילגר סמרמ ינאצו שפרמו הניערת הניתשת םכילגר

34:20 - לד:כ
ינדא רמא הכ ןכל םהילא הוהי יתטפשו ינא-יננה ןיבו הירב הש-ןיב הזר הש

34:21 - לד:כא
ףתכבו דצב ןעי םכינרקבו ופדהת תולחנה-לכ וחגנת םתוציפה רשא דע הצוחה-לא הנתוא

34:22 - לד:כב
ינאצל יתעשוהו דוע הנייהת-אלו הש ןיב יתטפשו זבל השל

34:23 - לד:כג
הער םהילע יתמקהו תא ןהתא הערו דחא אוה דיוד ידבע םתא הערי ןהל היהי-אוהו הערל

34:24 - לד:כד
היהא הוהי ינאו ידבעו םיהלאל םהל םכותב אישנ דוד יתרבד הוהי ינא

34:25 - לד:כה
תירב םהל יתרכו יתבשהו םולש ץראה-ןמ הער-היח חטבל רבדמב ובשיו םירעיב ונשיו

34:26 - לד:כו
םתוא יתתנו יתעבג תוביבסו םשגה יתדרוהו הכרב הכרב ימשג ותעב ויהי

34:27 - לד:כז
הדשה ץע ןתנו ןתת ץראהו וירפ-תא ויהו הלובי חטבל םתמדא-לע הוהי ינא-יכ ועדיו םלע תוטמ-תא ירבשב דימ םיתלצהו םהב םידבעה

34:28 - לד:כח
זב דוע ויהי-אלו ץראה תיחו םיוגל ובשיו םלכאת אל דירחמ ןיאו חטבל

34:29 - לד:כט
עטמ םהל יתמקהו דוע ויהי-אלו םשל ץראב בער יפסא תמלכ דוע ואשי-אלו םיוגה

34:30 - לד:ל
הוהי ינא יכ ועדיו המהו םתא םהיהלא םאנ לארשי תיב ימע הוהי ינדא

34:31 - לד:לא
ןאצ ינאצ ןתאו םתא םדא יתיערמ םאנ םכיהלא ינא הוהי ינדא

35:1 - לה:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

35:2 - לה:ב
ךינפ םיש םדא-ןב אבנהו ריעש רה-לע וילע

35:3 - לה:ג
רמא הכ ול תרמאו יננה הוהי ינדא ריעש-רה ךילא ךילע ידי יתיטנו הממש ךיתתנו המשמו

35:4 - לה:ד
םישא הברח ךירע היהת הממש התאו ינא-יכ תעדיו הוהי

35:5 - לה:ה
תביא ךל תויה ןעי רגתו םלוע לארשי-ינב-תא תעב ברח-ידי-לע ץק ןוע תעב םדיא

35:6 - לה:ו
םאנ ינא-יח ןכל םדל-יכ הוהי ינדא ךפדרי םדו ךשעא םדו תאנש םד אל-םא ךפדרי

35:7 - לה:ז
ריעש רה-תא יתתנו הממשו הממשל רבע ונממ יתרכהו בשו

35:8 - לה:ח
וירה-תא יתאלמו ךיתועבג ויללח ךיתואגו ךיקיפא-לכו ולפי ברח-יללח םהב

35:9 - לה:ט
ךנתא םלוע תוממש הנבשית אל ךירעו ינא-יכ םתעדיו הוהי

35:10 - לה:י
ינש-תא ךרמא ןעי יתש-תאו םיוגה הנייהת יל תוצראה םש הוהיו הונשריו היה

35:11 - לה:יא
םאנ ינא-יח ןכל יתישעו הוהי ינדא רשא ךתאנקכו ךפאכ םב ךיתאנשמ התישע רשאכ םב יתעדונו ךטפשא

35:12 - לה:יב
הוהי ינא-יכ תעדיו יתעמש רשא ךיתוצאנ-לכ-תא לארשי ירה-לע תרמא ונל הממש רמאל הלכאל ונתנ

35:13 - לה:יג
םכיפב ילע ולידגתו ילע םתרתעהו יתעמש ינא םכירבד

35:14 - לה:יד
הוהי ינדא רמא הכ הממש ץראה-לכ חמשכ ךל-השעא

35:15 - לה:טו
תלחנל ךתחמשכ לע לארשי-תיב ןכ הממש-רשא היהת הממש ךל-השעא םודא-לכו ריעש -רה ינא-יכ ועדיו הלכ הוהי

36:1 - לו:א
אבנה םדא-ןב התאו לארשי ירה-לא לארשי ירה תרמאו הוהי-רבד ועמש

36:2 - לו:ב
הוהי ינדא רמא הכ ביואה רמא ןעי תומבו חאה םכילע התיה השרומל םלוע ונל

36:3 - לו:ג
הכ תרמאו אבנה ןכל ןעי הוהי ינדא רמא ףאשו תומש ןעיב ביבסמ םכתא השרומ םכתויהל םיוגה תיראשל ןושל תפש-לע ולעתו םע-תבדו

36:4 - לו:ד
לארשי ירה ןכל ינדא-רבד ועמש ינדא רמא-הכ הוהי םירהל הוהי םיקיפאל תועבגלו תוברחלו תויאגלו םירעלו תוממשה ויה רשא תובזענה תיראשל געללו זבל ביבסמ רשא םיוגה

36:5 - לו:ה
ינדא רמא-הכ ןכל שאב אל-םא הוהי יתרבד יתאנק םיוגה תיראש-לע רשא אלכ םודא -לעו םהל יצרא-תא-ונתנ תחמשב השרומל שפנ טאשב בבל-לכ זבל השרגמ ןעמל

36:6 - לו:ו
תמדא-לע אבנה ןכל םירהל תרמאו לארשי םיקיפאל תועבגלו רמא -הכ תויאגלו יננה הוהי ינדא יתמחבו יתאנקב תמלכ ןעי יתרבד םתאשנ םיוג

36:7 - לו:ז
ינדא רמא הכ ןכל יתאשנ ינא הוהי אל-םא ידי-תא םכל רשא םיוגה םתמלכ המה ביבסמ ואשי

36:8 - לו:ח
לארשי ירה םתאו םכירפו ונתת םכפנע לארשי ימעל ואשת אובל וברק יכ

36:9 - לו:ט
םכילא יננה יכ םכילא יתינפו םתערזנו םתדבענו

36:10 - לו:י
םדא םכילע יתיברהו הלכ לארשי תיב-לכ םירעה ובשנו הנינבת תוברחהו

36:11 - לו:יא
םדא םכילע יתיברהו ורפו וברו המהבו םכתא יתבשוהו יתבטהו םכיתומדקכ םתעדיו םכיתשארמ הוהי ינא-יכ

36:12 - לו:יב
םדא םכילע יתכלוהו לארשי ימע-תא םהל תייהו ךושריו ףסות -אלו הלחנל םלכשל דוע

36:13 - לו:יג
הוהי ינדא רמא הכ םכל םירמא ןעי יתא םדא תלכא תייה ךיוג תלכשמו

36:14 - לו:יד
ילכאת-אל םדא ןכל אל ךיוגו דוע םאנ דוע-ילשכת הוהי ינדא

36:15 - לו:טו
ךילא עימשא-אלו םיוגה תמלכ דוע אל םימע תפרחו ךיוגו דוע-יאשת םאנ דוע ילשכת-אל הוהי ינדא

36:16 - לו:טז
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

36:17 - לו:יז
לארשי תיב םדא-ןב םתמדא-לע םיבשי םכרדב התוא ואמטיו תאמטכ םתולילעבו םכרד התיה הדנה ינפל

36:18 - לו:יח
םהילע יתמח ךפשאו וכפש-רשא םדה-לע םהילולגבו ץראה-לע הואמט

36:19 - לו:יט
םיוגב םתא ץיפאו תוצראב ורזיו םתולילעכו םכרדכ םיתטפש

36:20 - לו:כ
םיוגה-לא אוביו וללחיו םש ואב-רשא רמאב ישדק םש-תא הלא הוהי-םע םהל ואצי וצראמו

36:21 - לו:כא
ישדק םש-לע למחאו תיב והוללח רשא םיוגב לארשי המש ואב-רשא

36:22 - לו:כב
רמא ןכל רמא הכ לארשי-תיבל אל הוהי ינדא השע ינא םכנעמל יכ לארשי תיב רשא ישדק-םשל-םא םיוגב םתללח םש םתאב-רשא

36:23 - לו:כג
ימש-תא יתשדקו םיוגב ללחמה לודגה םכותב םתללח רשא םיוגה ועדיו םאנ הוהי ינא-יכ ישדקהב הוהי ינדא םהיניעל םכב

36:24 - לו:כד
םכתא יתחקלו יתצבקו םיוגה-ןמ תוצראה-לכמ םכתא -לא םכתא יתאבהו םכתמדא

36:25 - לו:כה
םימ םכילע יתקרזו לכמ םתרהטו םירוהט םכיתואמט רהטא םכילולג-לכמו םכתא

36:26 - לו:כו
שדח בל םכל יתתנו ןתא השדח חורו יתרסהו םכברקב םכרשבמ ןבאה בל-תא רשב בל םכל יתתנו

36:27 - לו:כז
ןתא יחור-תאו תא יתישעו םכברקב וכלת יקחב-רשא ורמשת יטפשמו םתישעו

36:28 - לו:כח
רשא ץראב םתבשיו םכיתבאל יתתנ םעל יל םתייהו םכל היהא יכנאו םיהלאל

36:29 - לו:כט
לכמ םכתא יתעשוהו יתארקו םכיתואמט יתיברהו ןגדה-לא םכילע ןתא-אלו ותא בער

36:30 - לו:ל
ירפ-תא יתיברהו הדשה תבונתו ץעה וחקת אל רשא ןעמל בער תפרח דוע םיוגב

36:31 - לו:לא
םכיכרד-תא םתרכזו םכיללעמו םיערה םיבוט-אל רשא לע םכינפב םתטקנו לעו םכיתנוע םכיתובעות

36:32 - לו:לב
השע-ינא םכנעמל אל הוהי ינדא םאנ ושוב םכל עדוי םכיכרדמ ומלכהו לארשי תיב

36:33 - לו:לג
הוהי ינדא רמא הכ םכתא ירהט םויב םכיתונוע לכמ םירעה -תא יתבשוהו תוברחה ונבנו

36:34 - לו:לד
דבעת המשנה ץראהו הממש התיה רשא תחת רבוע-לכ יניעל

36:35 - לו:לה
וזלה ץראה ורמאו התיה המשנה םירעהו ןדע-ןגכ תומשנהו תוברחה תורוצב תוסרהנהו ובשי

36:36 - לו:לו
רשא םיוגה ועדיו םכיתוביבס וראשי יתינב הוהי ינא יכ יתעטנ תוסרהנה הוהי ינא המשנה יתישעו יתרבד

36:37 - לו:לז
הוהי ינדא רמא הכ שרדא תאז דוע תושעל לארשי-תיבל ןאצכ םתא הברא םהל םדא

36:38 - לו:לח
ןאצכ םישדק ןאצכ ןכ הידעומב םלשורי םירעה הנייהת ןאצ תואלמ תוברחה ינא-יכ ועדיו םדא הוהי

37:1 - לז:א
הוהי-די ילע התיה הוהי חורב ינאצויו ךותב ינחיניו האלמ איהו העקבה תומצע

37:2 - לז:ב
םהילע ינריבעהו הנהו ביבס ביבס ינפ-לע דאמ תובר תושבי הנהו העקבה דאמ

37:3 - לז:ג
םדא-ןב ילא רמאיו תומצעה הנייחתה ינדא רמאו הלאה תעדי התא הוהי

37:4 - לז:ד
אבנה ילא רמאיו הלאה תומצעה-לע םהילא תרמאו תושביה תומצעה הוהי-רבד ועמש

37:5 - לז:ה
הוהי ינדא רמא הכ הנה הלאה תומצעל חור םכב איבמ ינא םתייחו

37:6 - לז:ו
םידג םכילע יתתנו רשב םכילע יתלעהו רוע םכילע יתמרקו חור םכב יתתנו םתעדיו םתייחו הוהי ינא-יכ

37:7 - לז:ז
יתיוצ רשאכ יתאבנו יאבנהכ לוק-יהיו וברקתו שער-הנהו םצע תומצע ומצע-לא

37:8 - לז:ח
םהילע-הנהו יתיארו הלע רשבו םידג רוע םהילע םרקיו ןיא חורו הלעמלמ םהב

37:9 - לז:ט
אבנה ילא רמאיו אבנה חורה-לא תרמאו םדא-ןב רמא-הכ חורה-לא עבראמ הוהי ינדא חורה יאב תוחור הלאה םיגורהב יחפו ויחיו

37:10 - לז:י
ינוצ רשאכ יתאבנהו חורה םהב אובתו ודמעיו ויחיו ליח םהילגר-לע דאמ-דאמ לודג

37:11 - לז:יא
םדא-ןב ילא רמאיו הלאה תומצעה המה לארשי תיב-לכ ושבי םירמא הנה הדבאו וניתומצע ונרזגנ ונתוקת ונל

37:12 - לז:יב
תרמאו אבנה ןכל ינדא רמא-הכ םהילא חתפ ינא הנה הוהי םכיתורבק -תא םכתא יתילעהו ימע םכיתורבקמ םכתא יתאבהו לארשי תמדא-לא

37:13 - לז:יג
ינא-יכ םתעדיו יחתפב הוהי םכיתורבק-תא םכתא יתולעהבו ימע םכיתורבקמ

37:14 - לז:יד
םכב יחור יתתנו יתחנהו םתייחו םכתמדא-לע םכתא ינא-יכ םתעדיו יתישעו יתרבד הוהי הוהי-םאנ

37:15 - לז:טו
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

37:16 - לז:טז
ךל-חק םדא-ןב התאו וילע בתכו דחא ץע ינבלו הדוהיל חקלו ורבח לארשי וילע בותכו דחא ץע םירפא ץע ףסויל לארשי תיב-לכו ורבח

37:17 - לז:יז
דחא םתא ברקו דחא ץעל ךל דחא-לא ךדיב םידחאל ויהו

37:18 - לז:יח
ךילא ורמאי רשאכו רמאל ךמע ינב ונל דיגת-אולה ךל הלא-המ

37:19 - לז:יט
רמא-הכ םהלא רבד ינא הנה הוהי ינדא ףסוי ץע-תא חקל םירפא -דיב רשא ורבח לארשי יטבשו וילע םתוא יתתנו הדוהי ץע-תא דחא ץעל םתישעו ידיב דחא ויהו

37:20 - לז:כ
םיצעה ויהו םהילע בתכת-רשא םהיניעל ךדיב

37:21 - לז:כא
רמא-הכ םהילא רבדו ינא הנה הוהי ינדא לארשי ינב-תא חקל רשא םיוגה ןיבמ יתצבקו םש-וכלה יתאבהו ביבסמ םתא םתמדא-לא םתוא

37:22 - לז:כב
יוגל םתא יתישעו ירהב ץראב דחא דחא ךלמו לארשי ךלמל םלכל היהי ינשל דוע-היהי אלו דוע וצחי אלו םיוג דוע תוכלממ יתשל

37:23 - לז:כג
דוע ואמטי אלו םהילולגב לכבו םהיצוקשבו יתעשוהו םהיעשפ םהיתבשומ לכמ םתא םהב ואטח רשא םתוא יתרהטו ינאו םעל יל-ויהו םיהלאל םהל היהא

37:24 - לז:כד
ךלמ דוד ידבעו דחא העורו םהילע יטפשמבו םלכל היהי ורמשי יתקחו וכלי םתוא ושעו

37:25 - לז:כה
רשא ץראה-לע ובשיו בקעיל ידבעל יתתנ הב-ובשי רשא ובשיו םכיתובא םהינבו המה הילע םהינב ינבו ידבע דודו םלוע-דע םלועל םהל אישנ

37:26 - לז:כו
תירב םהל יתרכו םלוע תירב םולש םיתתנו םתוא היהי םתוא יתיברהו ישדקמ-תא יתתנו םלועל םכותב

37:27 - לז:כז
םהילע ינכשמ היהו םיהלאל םהל יתייהו םעל יל-ויהי המהו

37:28 - לז:כח
יכ םיוגה ועדיו שדקמ הוהי ינא תויהב לארשי-תא םכותב ישדקמ םלועל

38:1 - לח:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

38:2 - לח:ב
ךינפ םיש םדא-ןב גוגמה ץרא גוג-לא לבתו ךשמ שאר אישנ וילע אבנהו

38:3 - לח:ג
ינדא רמא הכ תרמאו ךילא יננה הוהי ךשמ שאר אישנ גוג לבתו

38:4 - לח:ד
יתתנו ךיתבבושו ךייחלב םיחח ךתוא יתאצוהו םיסוס ךליח-לכ-תאו לולכמ ישבל םישרפו הנצ בר להק םלכ תוברח ישפת ןגמו םלכ

38:5 - לח:ה
םתא טופו שוכ סרפ עבוכו ןגמ םלכ

38:6 - לח:ו
תיב היפגא-לכו רמג ןופצ יתכרי המרגות םימע ויפגא-לכ-תאו ךתא םיבר

38:7 - לח:ז
התא ךל ןכהו ןכה םילהקנה ךלהק-לכו םהל תייהו ךילע רמשמל

38:8 - לח:ח
דקפת םיבר םימימ אובת םינשה תירחאב תבבושמ ץרא-לא םימעמ תצבקמ ברחמ לארשי ירה לע םיבר הברחל ויה-רשא םימעמ איהו דימת חטבל ובשיו האצוה םלכ

38:9 - לח:ט
אובת האשכ תילעו ץראה תוסכל ןנעכ התא היהת םימעו ךיפגא-לכו ךתוא םיבר

38:10 - לח:י
הוהי ינדא רמא הכ אוהה םויב היהו םירבד ולעי תבשחו ךבבל-לע הער תבשחמ

38:11 - לח:יא
ץרא-לע הלעא תרמאו םיטקשה אובא תוזרפ םלכ חטבל יבשי המוח ןיאב םיבשי ןיא םיתלדו חירבו םהל

38:12 - לח:יב
זב זבלו ללש ללשל ךדי בישהל תבשונ תוברח-לע םיוגמ ףסאמ םע-לאו ןינקו הנקמ השע רובט-לע יבשי ץראה

38:13 - לח:יג
ירחסו ןדדו אבש הירפכ-לכו שישרת ללשלה ךל ורמאי זבלה אב התא ללש ךלהק תלהקה זב בהזו ףסכ תאשל ןינקו הנקמ תחקל לודג ללש ללשל

38:14 - לח:יד
םדא-ןב אבנה ןכל רמא הכ גוגל תרמאו אולה הוהי ינדא תבשב אוהה םויב חטבל לארשי ימע עדת

38:15 - לח:טו
ךמוקממ תאבו התא ןופצ יתכרימ ךתא םיבר םימעו םלכ םיסוס יבכר בר ליחו לודג להק

38:16 - לח:טז
ימע-לע תילעו תוסכל ןנעכ לארשי םימיה תירחאב ץראה ךיתואבהו היהת תעד ןעמל יצרא-לע ישדקהב יתא םיוגה גוג םהיניעל ךב

38:17 - לח:יז
הוהי ינדא רמא-הכ אוה-התאה םימיב יתרבד-רשא ידבע דיב םינומדק לארשי יאיבנ םהה םימיב םיאבנה ךתא איבהל םינש םהילע

38:18 - לח:יח
אוהה םויב היהו גוג אוב םויב םאנ לארשי תמדא-לע הלעת הוהי ינדא יפאב יתמח

38:19 - לח:יט
יתרבע-שאב יתאנקבו םויב אל-םא יתרבד שער היהי אוהה תמדא לע לודג לארשי

38:20 - לח:כ
יגד ינפמ ושערו םימשה ףועו םיה הדשה תיחו -לע שמרה שמרה-לכו םדאה לכו המדאה המדאה ינפ-לע רשא םירהה וסרהנו תוגרדמה ולפנו ץראל המוח -לכו לופת

38:21 - לח:כא
וילע יתארקו םאנ ברח ירה-לכל שיא ברח הוהי ינדא היהת ויחאב

38:22 - לח:כב
רבדב ותא יתטפשנו ףטוש םשגו םדבו שא שיבגלא ינבאו וילע ריטמא תירפגו ויפגא-לעו רשא םיבר םימע-לעו ותא

38:23 - לח:כג
יתשדקתהו יתלדגתהו יניעל יתעדונו ועדיו םיבר םיוג הוהי ינא-יכ

39:1 - לט:א
אבנה םדא-ןב התאו הכ תרמאו גוג-לע הוהי ינדא רמא גוג ךילא יננה ךשמ שאר אישנ לבתו

39:2 - לט:ב
ךיתאששו ךיתבבשו יתכרימ ךיתילעהו ךתואבהו ןופצ לארשי ירה-לע

39:3 - לט:ג
דימ ךתשק יתיכהו דימ ךיצחו ךלואמש ליפא ךנימי

39:4 - לט:ד
לופת לארשי ירה-לע ךיפגא-לכו התא ךתא רשא םימעו ףנכ -לכ רופצ טיעל ךיתתנ הדשה תיחו הלכאל

39:5 - לט:ה
לופת הדשה ינפ-לע םאנ יתרבד ינא יכ הוהי ינדא

39:6 - לט:ו
גוגמב שא-יתחלשו חטבל םייאה יבשיבו ינא-יכ ועדיו הוהי

39:7 - לט:ז
עידוא ישדק םש-תאו לארשי ימע ךותב לחא-אלו דוע ישדק-םש-תא םיוגה ועדיו שודק הוהי ינא-יכ לארשיב

39:8 - לט:ח
התיהנו האב הנה אוה הוהי ינדא םאנ יתרבד רשא םויה

39:9 - לט:ט
ירע יבשי ואציו ורעבו לארשי ןגמו קשנב וקישהו םיצחבו תשקב הנצו חמרבו די לקמבו עבש שא םהב ורעבו םינש

39:10 - לט:י
םיצע ואשי-אלו ובטחי אלו הדשה-ןמ קשנב יכ םירעיה-ןמ וללשו שא-ורעבי וזזבו םהיללש-תא םאנ םהיזזב-תא הוהי ינדא

39:11 - לט:יא
אוהה םויב היהו םש-םוקמ גוגל ןתא יג לארשיב רבק םיה תמדק םירבעה איה תמסחו ורבקו םירבעה-תא גוג-תא םש הנומה-לכ-תאו ןומה איג וארקו גוג

39:12 - לט:יב
לארשי תיב םורבקו ץראה-תא רהט ןעמל םישדח העבש

39:13 - לט:יג
ץראה םע-לכ ורבקו םוי םשל םהל היהו ינדא םאנ ידבכה הוהי

39:14 - לט:יד
ולידבי דימת ישנאו םירבקמ ץראב םירבע םירבעה-תא -לע םירתונה-תא הרהטל ץראה ינפ םישדח-העבש הצקמ ורקחי

39:15 - לט:טו
ץראב םירבעה ורבעו הנבו םדא םצע הארו ורבק דע ןויצ ולצא םירבקמה ותא גוג ןומה איג-לא

39:16 - לט:טז
הנומה ריע-םש םגו ץראה ורהטו

39:17 - לט:יז
םדא-ןב התאו הוהי ינדא רמא-הכ ףנכ-לכ רופצל רמא הדשה תיח לכלו ופסאה ואבו וצבקה רשא יחבז-לע ביבסמ חבז םכל חבז ינא לארשי ירה לע לודג םתיתשו רשב םתלכאו םד

39:18 - לט:יח
ולכאת םירובג רשב ץראה יאישנ-םדו םירכ םיליא ותשת םירפ םידותעו םלכ ןשב יאירמ

39:19 - לט:יט
העבשל בלח-םתלכאו ןורכשל םד םתיתשו יתחבז-רשא יחבזמ םכל

39:20 - לט:כ
ינחלש-לע םתעבשו רובג בכרו סוס םאנ המחלמ שיא-לכו הוהי ינדא

39:21 - לט:כא
ידובכ-תא יתתנו וארו םיוגב יטפשמ-תא םיוגה-לכ -תאו יתישע רשא םהב יתמש-רשא ידי

39:22 - לט:כב
לארשי תיב ועדיו הוהי ינא יכ םויה-ןמ םהיהלא האלהו אוהה

39:23 - לט:כג
יכ םיוגה ועדיו ולג םנועב רשא לע לארשי-תיב ינפ רתסאו יב-ולעמ דיב םנתאו םהמ ברחב ולפיו םהירצ םלכ

39:24 - לט:כד
םהיעשפכו םתאמטכ רתסאו םתא יתישע םהמ ינפ

39:25 - לט:כה
ינדא רמא הכ ןכל בישא התע הוהי בקעי תיבש-תא תיב-לכ יתמחרו םשל יתאנקו לארשי ישדק

39:26 - לט:כו
םתמלכ-תא ושנו רשא םלעמ-לכ-תאו םתבשב יב-ולעמ חטבל םתמדא-לע דירחמ ןיאו

39:27 - לט:כז
םתוא יבבושב יתצבקו םימעה-ןמ םהיביא תוצראמ םתא יניעל םב יתשדקנו םיבר םיוגה

39:28 - לט:כח
הוהי ינא יכ ועדיו יתולגהב םהיהלא םיוגה-לא םתא םתמדא -לע םיתסנכו םהמ דוע ריתוא-אלו םש

39:29 - לט:כט
ינפ דוע ריתסא-אלו יתכפש רשא םהמ תיב-לע יחור-תא ינדא םאנ לארשי הוהי

40:1 - מ:א
הנש שמחו םירשעב הנשה שארב ונתולגל עבראב שדחל רושעב רשא רחא הנש הרשע םצעב ריעה התכה ילע התיה הזה םויה יתא אביו הוהי-די המש

40:2 - מ:ב
םיהלא תוארמב ץרא-לא ינאיבה ינחיניו לארשי דאמ הבג רה-לא ריע-הנבמכ וילעו בגנמ

40:3 - מ:ג
המש יתוא איביו והארמ שיא-הנהו תשחנ הארמכ ודיב םיתשפ-ליתפו אוהו הדמה הנקו רעשב דמע

40:4 - מ:ד
שיאה ילא רבדיו ךיניעב האר םדא-ןב םישו עמש ךינזאבו ינא -רשא לכל ךבל ןעמל יכ ךתוא הארמ הנה התאבה הכתוארה התא-רשא-לכ-תא דגה לארשי תיבל האר

40:5 - מ:ה
ץוחמ המוח הנהו ביבס ביבס תיבל הנק שיאה דיבו המאב תומא-שש הדמה בחר-תא דמיו חפטו דחא הנק ןינבה דחא הנק המוקו

40:6 - מ:ו
רשא רעש-לא אוביו המידקה ךרד וינפ דמיו ותולעמב לעיו הנק רעשה ףס-תא ףס תאו בחר דחא בחר דחא הנק דחא

40:7 - מ:ז
ךרא דחא הנק אתהו ןיבו בחר דחא הנקו תומא שמח םיאתה לצאמ רעשה ףסו תיבהמ רעשה םלוא דחא הנק

40:8 - מ:ח
רעשה םלא-תא דמיו דחא הנק תיבהמ

40:9 - מ:ט
רעשה םלא-תא דמיו וליאו תומא הנמש םלאו תומא םיתש תיבהמ רעשה

40:10 - מ:י
ךרד רעשה יאתו הפמ השלש םידקה תחא הדמ הפמ השלשו תחא הדמו םתשלשל ופמו הפמ םליאל

40:11 - מ:יא
בחר-תא דמיו תומא רשע רעשה-חתפ שולש רעשה ךרא תומא הרשע

40:12 - מ:יב
תואתה ינפל לובגו תחא-המאו תחא המא אתהו הפמ לובג ששו ופמ תומא-שש ופמ תומא

40:13 - מ:יג
גגמ רעשה-תא דמיו בחר וגגל אתה תומא שמחו םירשע חתפ דגנ חתפ

40:14 - מ:יד
םיליא-תא שעיו ליא-לאו המא םישש ביבס רעשה רצחה ביבס

40:15 - מ:טו
רעשה ינפ לעו ינפל-לע ןותאיה ימינפה רעשה םלא המא םישמח

40:16 - מ:טז
תומטא תונלחו לאו םיאתה-לא המינפל המהילא ביבס ביבס רעשל תומלאל ןכו ביבס ביבס תונולחו ליא-לאו המינפל םירמת

40:17 - מ:יז
רצחה-לא ינאיביו הנהו הנוציחה יושע הפצרו תוכשל ביבס ביבס רצחל תוכשל םישלש הפצרה-לא

40:18 - מ:יח
ףתכ-לא הפצרהו ךרא תמעל םירעשה הפצרה םירעשה הנותחתה

40:19 - מ:יט
ינפלמ בחר דמיו ינפל הנותחתה רעשה ץוחמ ימינפה רצחה םידקה המא האמ ןופצהו

40:20 - מ:כ
וינפ רשא רעשהו רצחל ןופצה ךרד וכרא דדמ הנוציחה ובחרו

40:21 - מ:כא
ופמ השולש ואתו וליאו ופמ השלשו תדמכ היה ומלאו םישמח ןושארה רעשה שמח בחרו וכרא המא המאב םירשעו

40:22 - מ:כב
ומלאו ונולחו רעשה תדמכ ורמתו ךרד וינפ רשא עבש תולעמבו םידקה ומליאו וב-ולעי םהינפל

40:23 - מ:כג
ימינפה רצחל רעשו ןופצל רעשה דגנ רעשמ דמיו םידקלו המא האמ רעש-לא

40:24 - מ:כד
םורדה ךרד ינכלויו ךרד רעש-הנהו וליא דדמו םורדה תודמכ ומליאו הלאה

40:25 - מ:כה
ול םינולחו ביבס ביבס ומליאלו הלאה תונלחהכ ךרא המא םישמח םירשעו שמח בחרו המא

40:26 - מ:כו
ותולע העבש תולעמו םהינפל ומלאו ופמ דחא ול םירמתו -לא ופמ דחאו וליא

40:27 - מ:כז
ימינפה רצחל רעשו דמיו םורדה ךרד ךרד רעשה-לא רעשמ תומא האמ םורדה

40:28 - מ:כח
רצח-לא ינאיביו םורדה רעשב ימינפה רעשה-תא דמיו הלאה תודמכ םורדה

40:29 - מ:כט
ומלאו וליאו ואתו הלאה תודמכ ומלאלו ול תונולחו םישמח ביבס ביבס בחרו ךרא המא תומא שמחו םירשע

40:30 - מ:ל
ביבס ביבס תומלאו םירשעו שמח ךרא שמח בחרו המא תומא

40:31 - מ:לא
רצח-לא ומלאו םירמתו הנוצחה תולעמו וליא-לא ולעמ הנומש

40:32 - מ:לב
רצחה-לא ינאיביו םידקה ךרד ימינפה רעשה-תא דמיו הלאה תודמכ

40:33 - מ:לג
ומלאו ולאו ואתו הלאה תודמכ ומלאלו ול תונולחו ךרא ביבס ביבס בחרו המא םישמח המא םירשעו שמח

40:34 - מ:לד
רצחל ומלאו םירמתו הנוציחה ופמו ופמ ולא-לא ולעמ תולעמ הנמשו

40:35 - מ:לה
רעש-לא ינאיביו תודמכ דדמו ןופצה הלאה

40:36 - מ:לו
ומלאו ולא ואת ביבס ול תונולחו םישמח ךרא ביבס שמח בחרו המא המא םירשעו

40:37 - מ:לז
רצחל וליאו םירמתו הנוציחה ופמו ופמ וליא-לא ולעמ תולעמ הנמשו

40:38 - מ:לח
החתפו הכשלו םש םירעשה םיליאב הלעה-תא וחידי

40:39 - מ:לט
םינש רעשה םלאבו םינשו ופמ תונחלש טוחשל הפמ תונחלש הלועה םהילא םשאהו תאטחהו

40:40 - מ:מ
הצוחמ ףתכה-לאו רעשה חתפל הלועל םינש הנופצה ףתכה-לאו תונחלש םלאל רשא תרחאה תונחלש םינש רעשה

40:41 - מ:מא
הפמ תונחלש העברא הפמ תונחלש העבראו הנומש רעשה ףתכל םהילא תונחלש וטחשי

40:42 - מ:מב
תונחלש העבראו תיזג ינבא הלועל יצחו תחא המא ךרא יצחו תחא המא בחרו תחא המא הבגו וחיניו םהילא רשא םילכה-תא םב הלועה-תא וטחשי חבזהו

40:43 - מ:מג
דחא חפט םיתפשהו ביבס תיבב םינכומ תונחלשה-לאו ביבס ןברקה רשב

40:44 - מ:מד
רעשל הצוחמו םירש תוכשל ימינפה רשא ימינפה רצחב ןופצה רעש ףתכ-לא םורדה ךרד םהינפו רעש ףתכ-לא דחא ךרד ינפ םידקה ןפצה

40:45 - מ:מה
הז ילא רבדיו הינפ רשא הכשלה םינהכל םורדה ךרד תיבה תרמשמ ירמש

40:46 - מ:מו
הינפ רשא הכשלהו םינהכל ןופצה ךרד חבזמה תרמשמ ירמש קודצ -ינב המה יול-ינבמ םיברקה ותרשל הוהי-לא

40:47 - מ:מז
ךרא רצחה-תא דמיו האמ בחרו המא האמ חבזמהו תעברמ המא תיבה ינפל

40:48 - מ:מח
םלא-לא ינאביו םלא לא דמיו תיבה שמחו הפמ תומא שמח בחרו הפמ תומא ופמ תומא שלש רעשה ופמ תומא שלשו

40:49 - מ:מט
םירשע םלאה ךרא יתשע בחרו המא תולעמבו המא הרשע וילא ולעי רשא םיליאה-לא םידמעו הפמ דחאו הפמ דחא

41:1 - מא:א
לכיהה-לא ינאיביו םיליאה-תא דמיו ופמ-בחר תומא-שש ופמ בחר-תומא-ששו להאה בחר

41:2 - מא:ב
רשע חתפה בחרו חתפה תופתכו תומא שמחו ופמ תומא שמח דמיו ופמ תומא המא םיעברא וכרא המא םירשע בחרו

41:3 - מא:ג
דמיו המינפל אבו םיתש חתפה-ליא שש חתפהו תומא חתפה בחרו תומא תומא עבש

41:4 - מא:ד
וכרא-תא דמיו בחרו המא םירשע ינפ-לא המא םירשע ילא רמאיו לכיהה םישדקה שדק הז

41:5 - מא:ה
שש תיבה-ריק דמיו עלצה בחרו תומא ביבס תומא עברא ביבס תיבל ביבס

41:6 - מא:ו
עלצ תועלצהו שולש עלצ-לא םימעפ םישלשו ריקב תואבו תועלצל תיבל-רשא תויהל ביבס ביבס ויהי-אלו םיזוחא תיבה ריקב םיזוחא

41:7 - מא:ז
הלעמל הבסנו הבחרו יכ תועלצל הלעמל הלעמל תיבה-בסומ ביבס ביבס הלעמל ןכ-לע תיבל הלעמל תיבל-בחר הלעי הנותחתה ןכו הנוילעה-לע הנוכיתל

41:8 - מא:ח
הבג תיבל יתיארו תודסימ ביבס ביבס הנקה ולמ תועלצה הליצא תומא שש

41:9 - מא:ט
עלצל-רשא ריקה בחר תומא שמח ץוחה-לא תיב חנמ רשאו תיבל רשא תועלצ

41:10 - מא:י
בחר תוכשלה ןיבו ביבס המא םירשע ביבס ביבס תיבל

41:11 - מא:יא
חנמל עלצה חתפו ןופצה ךרד דחא חתפ םורדל דחא חתפו חנמה םוקמ בחרו ביבס תומא שמח ביבס

41:12 - מא:יב
ינפ-לא רשא ןינבהו םיה-ךרד תאפ הרזגה המא םיעבש בחר ןינבה ריקו ביבס בחר תומא-שמח םיעשת וכראו ביבס המא

41:13 - מא:יג
ךרא תיבה-תא דדמו הרזגהו המא האמ היתוריקו הינבהו המא האמ ךרא

41:14 - מא:יד
תיבה ינפ בחרו האמ םידקל הרזגהו המא

41:15 - מא:טו
ןינבה-ךרא דדמו רשא הרזגה ינפ-לא אהיקותאו הירחא-לע המא האמ ופמו ופמ ימינפה לכיההו רצחה ימלאו

41:16 - מא:טז
םינולחהו םיפסה םיקיתאהו תומטאה דגנ םתשלשל ביבס ביבס ץע ףיחש ףסה ץראהו ביבס תונלחהו תונלחה-דע תוסכמ

41:17 - מא:יז
חתפה לעמ-לע ימינפה תיבה-דעו ריקה-לכ-לאו ץוחלו ימינפב ביבס ביבס תודמ ןוציחבו

41:18 - מא:יח
םיבורכ יושעו הרמתו םירמתו בורכל בורכ-ןיב בורכל םינפ םינשו

41:19 - מא:יט
הרמתה-לא םדא ינפו ריפכ-ינפו ופמ יושע ופמ הרמתה-לא ביבס תיבה-לכ-לא ביבס

41:20 - מא:כ
חתפה לעמ-דע ץראהמ םירמתהו םיבורכה לכיהה ריקו םיושע

41:21 - מא:כא
העבר תזוזמ לכיהה הארמה שדקה ינפו הארמכ

41:22 - מא:כב
שולש ץע חבזמה וכראו הבג תומא תומא-םיתש ול ויתועצקמו ץע ויתריקו וכראו הז ילא רבדיו ינפל רשא ןחלשה הוהי

41:23 - מא:כג
לכיהל תותלד םיתשו שדקלו

41:24 - מא:כד
תותלד םיתשו םיתש תותלדל םיתש תותלד תובסומ יתשו תחא תלדל תרחאל תותלד

41:25 - מא:כה
ןהילא היושעו לכיהה תותלד-לא םירמתו םיבורכ תוריקל םיושע רשאכ ינפ-לא ץע בעו ץוחהמ םלואה

41:26 - מא:כו
תומטא םינולחו ופמו ופמ םירמתו םלואה תופתכ-לא תיבה תועלצו םיבעהו

42:1 - מב:א
רצחה-לא ינאצויו ךרד ךרדה הנוציחה ינאביו ןופצה דגנ רשא הכשלה-לא דגנ-רשאו הרזגה ןופצה-לא ןינבה

42:2 - מב:ב
תומא ךרא-ינפ-לא ןופצה חתפ האמה תומא םישמח בחרהו

42:3 - מב:ג
רשא םירשעה דגנ דגנו ימינפה רצחל רצחל רשא הפצר -לא קיתא הנוציחה םישלשב קיתא-ינפ

42:4 - מב:ד
ךלהמ תוכשלה ינפלו בחר תומא רשע ךרד תימינפה-לא םהיחתפו תחא המא ןופצל

42:5 - מב:ה
תנוילעה תוכשלהו ולכוי-יכ תורצק הנהמ םיקיתא תונכתהמו תונתחתהמ ןינב

42:6 - מב:ו
הנה תושלשמ יכ םידומע ןהל ןיאו תורצחה ידומעכ לצאנ ןכ-לע תונותחתהמ ץראהמ תונכיתהמו

42:7 - מב:ז
ץוחל-רשא רדגו ךרד תוכשלה תמעל הנוצחה רצחה תוכשלה ינפ-לא המא םישמח וכרא

42:8 - מב:ח
רשא תוכשלה ךרא-יכ םישמח הנוצחה רצחל ינפ-לע הנהו המא המא האמ לכיהה

42:9 - מב:ט
הלאה תוכשל התחתמו ואבב םידקהמ אובמה הנצחה רצחהמ הנהל

42:10 - מב:י
ךרד רצחה רדג בחרב ינפ-לא םידקה ינפ-לאו הרזגה תוכשל ןינבה

42:11 - מב:יא
הארמכ םהינפל ךרדו ךרד רשא תוכשלה ןכ ןכראכ ןופצה ןהיאצומ לכו ןבחר ןהיטפשמכו ןהיחתפכו

42:12 - מב:יב
רשא תוכשלה יחתפכו חתפ םורדה ךרד ינפב ךרד ךרד שארב ךרד הניגה תרדגה ןאובב םידקה

42:13 - מב:יג
תוכשל ילא רמאיו םורדה תוכשל ןופצה הרזגה ינפ-לא רשא שדקה תוכשל הנה םש-ולכאי רשא םיבורק-רשא םינהכה םישדקה ישדק הוהיל ישדק וחיני םש החנמהו םישדקה יכ םשאהו תאטחהו שדק םוקמה

42:14 - מב:יד
םינהכה םאבב שדקהמ ואצי-אלו הנוציחה רצחה-לא םהידגב וחיני םשו ןהב ותרשי-רשא ושבלי הנה שדק-יכ וברקו םירחא םידגב םעל רשא-לא

42:15 - מב:טו
תיבה תודמ-תא הלכו ינאיצוהו ימינפה וינפ רשא רעשה ךרד ודדמו םידקה ךרד ביבס ביבס

42:16 - מב:טז
םידקה חור דדמ הדמה הנקב םינק תומא-שמח ביבס הדמה הנקב

42:17 - מב:יז
ןופצה חור דדמ םינק תואמ-שמח ביבס הדמה הנקב

42:18 - מב:יח
דדמ םורדה חור תא םינק תואמ-שמח הדמה הנקב

42:19 - מב:יט
םיה חור-לא בבס םינק תואמ-שמח דדמ הדמה הנקב

42:20 - מב:כ
ודדמ תוחור עבראל ביבס ביבס ול המוח בחרו תואמ שמח ךרא לידבהל תואמ שמח לחל שדקה ןיב

43:1 - מג:א
רעשה-לא ינכלויו ךרד הנפ רשא רעש םידקה

43:2 - מג:ב
יהלא דובכ הנהו ךרדמ אב לארשי לוקכ ולוקו םידקה ץראהו םיבר םימ ודבכמ הריאה

43:3 - מג:ג
רשא הארמה הארמכו הארמכ יתיאר יאבב יתיאר-רשא ריעה-תא תחשל רשא הארמכ תוארמו רבכ-רהנ-לא יתיאר ינפ-לא לפאו

43:4 - מג:ד
אב הוהי דובכו רעש ךרד תיבה-לא ךרד וינפ רשא םידקה

43:5 - מג:ה
חור ינאשתו רצחה-לא ינאיבתו אלמ הנהו ימינפה תיבה הוהי-דובכ

43:6 - מג:ו
ילא רבדמ עמשאו היה שיאו תיבהמ ילצא דמע

43:7 - מג:ז
םדא-ןב ילא רמאיו יאסכ םוקמ-תא תופכ םוקמ-תאו םש-ןכשא רשא ילגר לארשי-ינב ךותב ואמטי אלו םלועל םש לארשי-תיב דוע םהיכלמו המה ישדק ירגפבו םתונזב םתומב םהיכלמ

43:8 - מג:ח
יפס-תא םפס םתתב לצא םתזוזמו יניב ריקהו יתזוזמ ואמטו םהיניבו ישדק םש-תא ושע רשא םתובעותב יפאב םתא לכאו

43:9 - מג:ט
וקחרי התע ירגפו םתונז-תא ינממ םהיכלמ םכותב יתנכשו םלועל

43:10 - מג:י
דגה םדא-ןב התא לארשי-תיב-תא ומלכיו תיבה-תא ודדמו םהיתונועמ תינכת-תא

43:11 - מג:יא
לכמ ומלכנ-םאו תיבה תרוצ ושע-רשא ויאצומו ותנוכתו -לכו ויאבומו תאו ותרוצ ויתקח-לכ ותרוצ-לכו עדוה ותרות-לכו םהיניעל בתכו םתוא ורמשיו ותרוצ-לכ-תא ושעו ויתקח-לכ-תאו םתוא

43:12 - מג:יב
תיבה תרות תאז רהה שאר-לע ביבס ביבס ולבג-לכ תאז-הנה םישדק שדק תיבה תרות

43:13 - מג:יג
חבזמה תודמ הלאו המא המא תומאב המאה קיחו חפטו הלובגו בחר-המאו תרז ביבס התפש-לא בג הזו דחאה חבזמה

43:14 - מג:יד
ץראה קיחמו הנותחתה הרזעה-דע בחרו תומא םיתש הרזעהמו תחא המא הרזעה-דע הנטקה תומא עברא הלודגה המאה בחרו

43:15 - מג:טו
תומא עברא לארההו הלעמלו ליאראהמו עברא תונרקה

43:16 - מג:טז
הרשע םיתש ליאראהו הרשע םיתשב ךרא תעברא לא עובר בחר ויעבר

43:17 - מג:יז
הרשע עברא הרזעהו הרשע עבראב ךרא תעברא לא בחר ביבס לובגהו היעבר המאה יצח התוא ביבס המא הל-קיחהו תונפ והתלעמו םידק

43:18 - מג:יח
םדא-ןב ילא רמאיו הוהי ינדא רמא הכ חבזמה תוקח הלא ותושעה םויב הלוע וילע תולעהל םד וילע קרזלו

43:19 - מג:יט
םינהכה-לא התתנו ערזמ םה רשא םיולה ילא םיברקה קודצ הוהי ינדא םאנ רקב-ןב רפ ינתרשל תאטחל

43:20 - מג:כ
התתנו ומדמ תחקלו ויתנרק עברא-לע תונפ עברא-לאו לובגה -לאו הרזעה ותוא תאטחו ביבס והתרפכו

43:21 - מג:כא
רפה תא תחקלו דקפמב ופרשו תאטחה שדקמל ץוחמ תיבה

43:22 - מג:כב
בירקת ינשה םויבו םימת םיזע-ריעש ואטחו תאטחל רשאכ חבזמה-תא רפב ואטח

43:23 - מג:כג
בירקת אטחמ ךתולכב םימת רקב-ןב רפ ןאצה-ןמ ליאו םימת

43:24 - מג:כד
הוהי ינפל םתברקהו םינהכה וכילשהו ולעהו חלמ םהילע הוהיל הלע םתוא

43:25 - מג:כה
השעת םימי תעבש םויל תאטח-ריעש ליאו רקב-ןב רפו םימימת ןאצה-ןמ ושעי

43:26 - מג:כו
ורפכי םימי תעבש ורהטו חבזמה-תא ודי ואלמו ותא

43:27 - מג:כז
םימיה-תא ולכיו ינימשה םויב היהו םינהכה ושעי האלהו חבזמה-לע םכיתולוע-תא יתאצרו םכימלש-תאו ינדא םאנ םכתא הוהי

44:1 - מד:א
רעש ךרד יתא בשיו הנפה ןוציחה שדקמה רוגס אוהו םידק

44:2 - מד:ב
הוהי ילא רמאיו רוגס הזה רעשה שיאו חתפי אל היהי הוהי יכ וב אבי-אל וב אב לארשי-יהלא רוגס היהו

44:3 - מד:ג
אוה אישנ אישנה-תא םחל-לוכאל וב-בשי ךרדמ הוהי ינפל אובי רעשה םלא אצי וכרדמו

44:4 - מד:ד
רעש-ךרד ינאיביו תיבה ינפ-לא ןופצה אלמ הנהו אראו תיב -תא הוהי-דובכ ינפ-לא לפאו הוהי

44:5 - מד:ה
הוהי ילא רמאיו ךבל םיש םדא-ןב ךיניעב הארו תא עמש ךינזאבו רבדמ ינא רשא -לכ תוקח-לכל ךתא הוהי-תיב תמשו ותרות-לכלו תיבה אובמל ךבל שדקמה יאצומ לכב

44:6 - מד:ו
ירמ-לא תרמאו הכ לארשי תיב-לא הוהי ינדא רמא -לכמ םכל-בר תיב םכיתובעות לארשי

44:7 - מד:ז
רכנ-ינב םכאיבהב רשב ילרעו בל-ילרע ישדקמב תויהל יתיב-תא וללחל ימחל-תא םכבירקהב ורפיו םדו בלח לא יתירב-תא םכיתובעות-לכ

44:8 - מד:ח
תרמשמ םתרמש אלו ןומישתו ישדק יתרמשמ ירמשל םכל ישדקמב

44:9 - מד:ט
הוהי ינדא רמא-הכ בל לרע רכנ-ןב-לכ אובי אל רשב לרעו ישדקמ-לא רשא רכנ-ןב-לכל לארשי ינב ךותב

44:10 - מד:י
רשא םיולה-םא יכ תועתב ילעמ וקחר ועת רשא לארשי םהילולג ירחא ילעמ םנוע ואשנו

44:11 - מד:יא
ישדקמב ויהו תודקפ םיתרשמ תיבה ירעש-לא תיבה-תא םיתרשמו הלעה-תא וטחשי המה המהו םעל חבזה-תאו םהינפל ודמעי םתרשל

44:12 - מד:יב
ותרשי רשא ןעי םהילולג ינפל םתוא לארשי-תיבל ויהו ןכ-לע ןוע לושכמל םהילע ידי יתאשנ הוהי ינדא םאנ םנוע ואשנו

44:13 - מד:יג
ןהכל ילא ושגי-אלו תשגלו יל ישדק-לכ-לע םישדקה ישדק-לא םתמלכ ואשנו ושע רשא םתובעותו

44:14 - מד:יד
ירמש םתוא יתתנו לכל תיבה תרמשמ רשא לכלו ותדבע וב השעי

44:15 - מד:טו
ינב םיולה םינהכהו ורמש רשא קודצ ישדקמ תרמשמ-תא לארשי -ינב תועתב וברקי המה ילעמ ודמעו ינתרשל ילא יל בירקהל ינפל ינדא םאנ םדו בלח הוהי

44:16 - מד:טז
ישדקמ-לא ואבי המה וברקי המהו ינתרשל ינחלש-לא יתרמשמ -תא ורמשו

44:17 - מד:יז
םאובב היהו רצחה ירעש-לא ידגב תימינפה ושבלי םיתשפ םהילע הלעי-אלו ירעשב םתרשב רמצ תימינפה רצחה התיבו

44:18 - מד:יח
ויהי םיתשפ יראפ יסנכמו םשאר-לע ויהי םיתשפ אל םהינתמ-לע עזיב ורגחי

44:19 - מד:יט
רצחה-לא םתאצבו רצחה-לא הנוציחה םעה-לא הנוציחה םהידגב -תא וטשפי םב םתרשמ המה-רשא תכשלב םתוא וחינהו םידגב ושבלו שדקה ושדקי-אלו םירחא םהידגבב םעה-תא

44:20 - מד:כ
וחלגי אל םשארו וחלשי אל ערפו ומסכי םוסכ םהישאר-תא

44:21 - מד:כא
ותשי-אל ןייו םאובב ןהכ-לכ תימינפה רצחה-לא

44:22 - מד:כב
השורגו הנמלאו םישנל םהל וחקי-אל ערזמ תלותב-םא יכ הנמלאהו לארשי תיב הנמלא היהת רשא וחקי ןהכמ

44:23 - מד:כג
ןיב ורוי ימע-תאו אמט-ןיבו לחל שדק םעדוי רוהטל

44:24 - מד:כד
ודמעי המה ביר-לעו יטפשמב טפשל יתרות-תאו והטפשו -לכב יתקח-תאו ורמשי ידעומ ושדקי יתותבש-תאו

44:25 - מד:כה
אל םדא תמ-לאו יכ האמטל אובי ןבלו םאלו באל-םא תוחאלו חאל תבלו שיאל התיה-אל-רשא ואמטי

44:26 - מד:כו
תעבש ותרהט ירחאו ול-ורפסי םימי

44:27 - מד:כז
שדקה-לא ואב םויבו תימינפה רצחה-לא בירקי שדקב תרשל ינדא םאנ ותאטח הוהי

44:28 - מד:כח
הלחנל םהל התיהו הזחאו םתלחנ ינא םהל ונתת-אל םתזחא ינא לארשיב

44:29 - מד:כט
תאטחהו החנמה םולכאי המה םשאהו לארשיב םרח-לכו היהי םהל

44:30 - מד:ל
ירוכב-לכ תישארו לכ תמורת-לכו לכ םכיתומורת לכמ היהי םינהכל םכיתוסרע תישארו חינהל ןהכל ונתת ךתיב-לא הכרב

44:31 - מד:לא
הפרטו הלבנ-לכ המהבה-ןמו ףועה-ןמ םינהכה ולכאי אל

45:1 - מה:א
ץראה-תא םכליפהבו המורת ומירת הלחנב ץראה-ןמ שדק הוהיל םירשעו השמח ךרא הרשע בחרו ךרא ףלא אוה-שדק ףלא ביבס הלובג-לכב

45:2 - מה:ב
שדקה-לא הזמ היהי שמחב תואמ שמח ביבס עברמ תואמ שרגמ המא םישמחו ביבס ול

45:3 - מה:ג
תאזה הדמה-ןמו שמח ךרא דומת בחרו ףלא םירשעו -ובו םיפלא תרשע שדק שדקמה היהי םישדק

45:4 - מה:ד
אוה ץראה-ןמ שדק יתרשמ םינהכל םיברקה היהי שדקמה היהו הוהי-תא תרשל םיתבל םוקמ םהל שדקמל שדקמו

45:5 - מה:ה
ףלא םירשעו השמחו םיפלא תרשעו ךרא םיולל היהי בחר םהל תיבה יתרשמ תכשל םירשע הזחאל

45:6 - מה:ו
ונתת ריעה תזחאו בחר םיפלא תשמח םירשעו השמח ךראו תמורת תמעל ףלא תיב-לכל שדקה היהי לארשי

45:7 - מה:ז
הזמו הזמ אישנלו שדקה תמורתל ריעה תזחאלו שדקה-תמורת ינפ-לא תזחא ינפ -לאו המי םי-תאפמ ריעה המידק המדק-תאפמו דחא תומעל ךראו םי לובגמ םיקלחה המידק לובג-לא

45:8 - מה:ח
ול-היהי ץראל לארשיב הזחאל דוע ונוי-אלו ימע-תא יאישנ ונתי ץראהו לארשי-תיבל םהיטבשל

45:9 - מה:ט
הוהי ינדא רמא-הכ יאישנ םכל-בר דשו סמח לארשי הקדצו טפשמו וריסה םכיתשרג ומירה ושע ינדא םאנ ימע לעמ הוהי

45:10 - מה:י
קדצ-ינזאמ קדצ-תבו קדצ-תפיאו םכל יהי

45:11 - מה:יא
ןכת תבהו הפיאה תאשל היהי דחא תבה רמחה רשעמ הפיאה רמחה תרישעו היהי רמחה-לא ותנכתמ

45:12 - מה:יב
הרג םירשע לקשהו השמח םילקש םירשע הרשע םילקש םירשעו הנמה לקש השמחו םכל היהי

45:13 - מה:יג
רשא המורתה תאז הפיאה תישש ומירת םתיששו םיטחה רמחמ רמחמ הפיאה םירעשה

45:14 - מה:יד
ןמשה תבה ןמשה קחו רכה-ןמ תבה רשעמ רמח םיתבה תרשע םיתבה תרשע-יכ רמח

45:15 - מה:טו
ןאצה-ןמ תחא-השו הקשממ םיתאמה-ןמ החנמל לארשי םימלשלו הלועלו םאנ םהילע רפכל הוהי ינדא

45:16 - מה:טז
ויהי ץראה םעה לכ תאזה המורתה-לא לארשיב אישנל

45:17 - מה:יז
היהי אישנה-לעו החנמהו תולועה םיגחב ךסנהו תותבשבו םישדחבו תיב ידעומ -לכב השעי-אוה לארשי תאטחה-תא החנמה-תאו -תאו הלועה-תאו דעב רפכל םימלשה לארשי-תיב

45:18 - מה:יח
הוהי ינדא רמא-הכ שדחל דחאב ןושארב רקב-ןב-רפ חקת תאטחו םימת שדקמה-תא

45:19 - מה:יט
םדמ ןהכה חקלו ןתנו תאטחה תיבה תזוזמ-לא תונפ עברא-לאו חבזמל הרזעה רעש תזוזמ-לעו תימינפה רצחה

45:20 - מה:כ
העבשב השעת ןכו הגש שיאמ שדחב םתרפכו יתפמו תיבה-תא

45:21 - מה:כא
רשע העבראב ןושארב םכל היהי שדחל םוי תועבש גח חספה לכאי תוצמ םימי

45:22 - מה:כב
םויב אישנה השעו דעבו ודעב אוהה רפ ץראה םע-לכ תאטח

45:23 - מה:כג
גחה-ימי תעבשו הוהיל הלוע השעי תעבשו םירפ תעבש םויל םמימת םיליא תאטחו םימיה תעבש םויל םיזע ריעש

45:24 - מה:כד
רפל הפיא החנמו השעי ליאל הפיאו הפיאל ןיה ןמשו

45:25 - מה:כה
רשע השמחב יעיבשב השעי גחב שדחל םוי םימיה תעבש הלאכ החנמכו הלעכ תאטחכ ןמשכו

46:1 - מו:א
הוהי ינדא רמא-הכ תימינפה רצחה רעש היהי םידק הנפה ימי תשש רוגס תבשה םויבו השעמה שדחה םויבו חתפי חתפי

46:2 - מו:ב
ךרד אישנה אבו ץוחמ רעשה םלוא תזוזמ-לע דמעו םינהכה ושעו רעשה ותלוע-תא הוחתשהו וימלש-תאו אציו רעשה ןתפמ-לע -דע רגסי-אל רעשהו ברעה

46:3 - מו:ג
ץראה-םע ווחתשהו אוהה רעשה חתפ םישדחבו תותבשב הוהי ינפל

46:4 - מו:ד
ברקי-רשא הלעהו םויב הוהיל אישנה םישבכ השש תבשה םימת ליאו םמימת

46:5 - מו:ה
ליאל הפיא החנמו תתמ החנמ םישבכלו ןיה ןמשו ודי הפיאל

46:6 - מו:ו
רפ שדחה םויבו תששו םמימת רקב-ןב םמימת ליאו םשבכ ויהי

46:7 - מו:ז
הפיאו רפל הפיאו החנמ השעי ליאל גישת רשאכ םישבכלו ןיה ןמשו ודי הפיאל

46:8 - מו:ח
ךרד אישנה אובבו אובי רעשה םלוא אצי וכרדבו

46:9 - מו:ט
ץראה-םע אובבו םידעומב הוהי ינפל ןופצ רעש-ךרד אבה אצי תוחתשהל אבהו בגנ רעש-ךרד אצי בגנ רעש-ךרד אל הנופצ רעש-ךרד רעשה ךרד בושי וחכנ יכ וב אב-רשא ואצי

46:10 - מו:י
םכותב אישנהו םתאצבו אובי םאובב ואצי

46:11 - מו:יא
םידעומבו םיגחבו הפיא החנמה היהת ליאל הפיאו רפל ודי תתמ םישבכלו הפיאל ןיה ןמשו

46:12 - מו:יב
אישנה השעי-יכו הלוע הבדנ הבדנ םימלש-וא תא ול חתפו הוהיל םידק הנפה רעשה ותלע-תא השעו רשאכ וימלש-תאו תבשה םויב השעי רעשה-תא רגסו אציו ותאצ ירחא

46:13 - מו:יג
םימת ותנש-ןב שבכו םויל הלוע השעת רקבב רקבב הוהיל ותא השעת

46:14 - מו:יד
וילע השעת החנמו תישש רקבב רקבב תישילש ןמשו הפיאה תלסה -תא סרל ןיהה תוקח הוהיל החנמ דימת םלוע

46:15 - מו:טו
שבכה-תא ושעו החנמה-תאו רקבב ןמשה-תאו דימת תלוע רקבב

46:16 - מו:טז
הוהי ינדא רמא-הכ הנתמ אישנה ןתי-יכ ותלחנ וינבמ שיאל היהת וינבל איה הלחנב איה םתזחא

46:17 - מו:יז
הנתמ ןתי-יכו דחאל ותלחנמ ול התיהו וידבעמ תבשו רורדה תנש-דע ותלחנ ךא אישנל היהת םהל וינב

46:18 - מו:יח
אישנה חקי-אלו םתנוהל םעה תלחנמ ותזחאמ םתזחאמ ןעמל וינב-תא לחני ימע וצפי-אל רשא ותזחאמ שיא

46:19 - מו:יט
רשא אובמב ינאיביו רעשה ףתכ-לע שדקה תוכשלה-לא תונפה םינהכה-לא םש-הנהו הנופצ המי םתכריב םוקמ

46:20 - מו:כ
הז ילא רמאיו רשא םוקמה םינהכה םש-ולשבי תאטחה-תאו םשאה-תא החנמה-תא ופאי רשא איצוה יתלבל הנוציחה רצחה-לא םעה-תא שדקל

46:21 - מו:כא
רצחה-לא ינאיצויו ינריבעיו הנציחה יעוצקמ תעברא-לא רצח הנהו רצחה רצח רצחה עצקמב רצחה עצקמב

46:22 - מו:כב
תועצקמ תעבראב תורטק תורצח רצחה םישלשו ךרא םיעברא תחא הדמ בחר תועצקהמ םתעבראל

46:23 - מו:כג
םהב ביבס רוטו םתעבראל ביבס תחתמ יושע תולשבמו ביבס תוריטה

46:24 - מו:כד
תיב הלא ילא רמאיו רשא םילשבמה יתרשמ םש-ולשבי םעה חבז-תא תיבה

47:1 - מז:א
חתפ-לא ינבשיו םימ-הנהו תיבה ןתפמ תחתמ םיאצי ינפ-יכ המידק תיבה םימהו םידק תיבה ףתכמ תחתמ םידרי בגנמ תינמיה תיבה חבזמל

47:2 - מז:ב
רעש-ךרד ינאצויו ךרד ינבסיו הנופצ ץוחה רעש-לא ץוח םידק הנופה ךרד םיכפמ םימ-הנהו תינמיה ףתכה-ןמ

47:3 - מז:ג
םידק שיאה-תאצב ףלא דמיו ודיב וקו םימב ינרבעיו המאב םיספא ימ

47:4 - מז:ד
ינרבעיו ףלא דמיו םיכרב םימ םימב ינרבעיו ףלא דמיו םינתמ ימ

47:5 - מז:ה
רשא לחנ ףלא דמיו רבעל לכוא-אל ימ םימה ואג-יכ -אל רשא לחנ וחש רבעי

47:6 - מז:ו
תיארה ילא רמאיו ינכלויו םדא-ןב לחנה תפש ינבשיו

47:7 - מז:ז
הנהו ינבושב בר ץע לחנה תפש-לא הזמו הזמ דאמ

47:8 - מז:ח
םימה ילא רמאיו םיאצוי הלאה הנומדקה הלילגה-לא הברעה-לע ודריו המיה-לא המיה ואבו ואפרנו םיאצומה םימה

47:9 - מז:ט
היח שפנ-לכ היהו לא ץרשי-רשא םש אובי רשא-לכ היהו היחי םילחנ יכ דאמ הבר הגדה הלאה םימה המש ואב לכ יחו ואפריו המש אובי-רשא לחנה

47:10 - מז:י
וילע ודמעי היהו ידג ןיעמ םיגוד םילגע ןיע-דעו ויהי םימרחל חוטשמ םתגד היהת הנימל לודגה םיה תגדכ דאמ הבר

47:11 - מז:יא
אלו ויאבגו ותאצב ונתנ חלמל ואפרי

47:12 - מז:יב
הלעי לחנה-לעו הזמו הזמ ותפש-לע לכאמ-ץע-לכ -אלו והלע לובי-אל וישדחל וירפ םתי וימימ יכ רכבי המה שדקמה-ןמ וירפ ויהו םיאצוי והלעו לכאמל הפורתל

47:13 - מז:יג
הוהי ינדא רמא הכ רשא לובג הג ץראה-תא ולחנתת יטבש רשע ינשל םילבח ףסוי לארשי

47:14 - מז:יד
שיא התוא םתלחנו יתאשנ רשא ויחאכ התתל ידי-תא הלפנו םכיתבאל םכל תאזה ץראה הלחנב

47:15 - מז:טו
ץראה לובג הזו םיה-ןמ הנופצ תאפל ןלתח ךרדה לודגה הדדצ אובל

47:16 - מז:טז
םירבס התורב תמח קשמד לובג-ןיב רשא רצח תמח לובג ןיבו רשא ןוכיתה ןרוח לובג-לא

47:17 - מז:יז
םיה-ןמ לובג היהו לובג ןוניע רצח הנופצ ןופצו קשמד תאפ תאו תמח לובגו ןופצ

47:18 - מז:יח
ןיבמ םידק תאפו קשמד-ןיבמו ןרוח ןיבמו דעלגה ןיבמו ןדריה לארשי ץרא םיה-לע לובגמ תאו ודמת ינומדקה המידק תאפ

47:19 - מז:יט
הנמית בגנ תאפו תובירמ ימ-דע רמתמ םיה-לא הלחנ שדק תאו לודגה הבגנ הנמית-תאפ

47:20 - מז:כ
לודגה םיה םי-תאפו אובל חכנ-דע לובגמ םי-תאפ תאז תמח

47:21 - מז:כא
ץראה-תא םתקלחו יטבשל םכל תאזה לארשי

47:22 - מז:כב
התוא ולפת היהו םירגהלו םכל הלחנב םככותב םירגה םינב ודלוה-רשא םכל ויהו םככותב לארשי ינבב חרזאכ הלחנב ולפי םכתא לארשי יטבש ךותב

47:23 - מז:כג
רג-רשא טבשב היהו ונתת םש ותא רגה ינדא םאנ ותלחנ הוהי

48:1 - מח:א
םיטבשה תומש הלאו די-לא הנופצ הצקמ תמח-אובל ןלתח-ךרד לובג ןניע רצח די-לא הנופצ קשמד ול-ויהו תמח ןד םיה םידק-תאפ דחא

48:2 - מח:ב
תאפמ ןד לובג לעו המי-תאפ-דע םידק דחא רשא

48:3 - מח:ג
תאפמ רשא לובג לעו המי-תאפ-דעו המידק דחא ילתפנ

48:4 - מח:ד
ילתפנ לובג לעו המדק תאפמ השנמ המי-תאפ-דע דחא

48:5 - מח:ה
השנמ לובג לעו המדק תאפמ םירפא המי-תאפ-דע דחא

48:6 - מח:ו
םירפא לובג לעו םידק תאפמ ןבואר המי-תאפ-דעו דחא

48:7 - מח:ז
ןבואר לובג לעו םידק תאפמ הדוהי המי-תאפ-דע דחא

48:8 - מח:ח
הדוהי לובג לעו םידק תאפמ היהת המי-תאפ-דע ומירת-רשא המורתה ףלא םירשעו השמח דחאכ ךראו בחר המידק תאפמ םיקלחה היהו המי-תאפ-דע וכותב שדקמה

48:9 - מח:ט
ומירת רשא המורתה השמח ךרא הוהיל בחרו ףלא םירשעו םיפלא תרשע

48:10 - מח:י
היהת הלאלו םינהכל שדקה-תמורת םירשעו השמח הנופצ תרשע בחר המיו ףלא בחר המידקו םיפלא הבגנו םיפלא תרשע םירשעו השמח ךרא היהו ףלא וכותב הוהי-שדקמ

48:11 - מח:יא
ינבמ שדקמה םינהכל ורמש רשא קודצ ועת-אל רשא יתרמשמ לארשי ינב תועתב םיולה ועת רשאכ

48:12 - מח:יב
הימורת םהל התיהו שדק ץראה תמורתמ לובג-לא םישדק םיולה

48:13 - מח:יג
לובג תמעל םיולהו השמח םינהכה ךרא ףלא םירשעו םיפלא תרשע בחרו השמח ךרא-לכ בחרו ףלא םירשעו םיפלא תרשע

48:14 - מח:יד
ונממ ורכמי-אלו רובעי אלו רמי אלו שדק-יכ ץראה תישאר הוהיל

48:15 - מח:טו
רתונה םיפלא תשמחו השמח ינפ-לע בחרב אוה-לח ףלא םירשעו שרגמלו בשומל ריעל הכותב ריעה התיהו

48:16 - מח:טז
תאפ היתודמ הלאו תואמ שמח ןופצ םיפלא תעבראו שמח שמח בגנ-תאפו םיפלא תעבראו תואמ שמח םידק תאפמו םיפלא תעבראו תואמ תואמ שמח המי-תאפו םיפלא תעבראו

48:17 - מח:יז
ריעל שרגמ היהו םישמח הנופצ הבגנו םיתאמו םיתאמו םישמח םישמח המידקו םישמח המיו םיתאמו םיתאמו

48:18 - מח:יח
תמעל ךראב רתונהו תרשע שדקה תמורת תרשעו המידק םיפלא היהו המי םיפלא שדקה תמורת תמעל םחלל התאובת התיהו ריעה ידבעל

48:19 - מח:יט
ריעה דבעהו יטבש לכמ והודבעי לארשי

48:20 - מח:כ
השמח המורתה-לכ השמחב ףלא םירשעו תיעיבר ףלא םירשעו תמורת -תא ומירת תזחא-לא שדקה ריעה

48:21 - מח:כא
הזמ אישנל רתונהו שדקה-תמורתל הזמו ריעה תזחאלו השמח ינפ-לא המורת ףלא םירשעו המידק לובג-דע השמח ינפ-לע המיו -לע ףלא םירשעו תמעל המי לובג התיהו אישנל םיקלח שדקמו שדקה תמורת הכותב תיבה

48:22 - מח:כב
םיולה תזחאמו ךותב ריעה תזחאמו היהי אישנל רשא הדוהי לובג ןיב ןמינב לובג ןיבו היהי אישנל

48:23 - מח:כג
תאפמ םיטבשה רתיו המי-תאפ-דע המידק דחא ןמינב

48:24 - מח:כד
ןמינב לובג לעו המידק תאפמ ןועמש המי-תאפ-דע דחא

48:25 - מח:כה
ןועמש לובג לעו המידק תאפמ רכששי המי-תאפ-דע דחא

48:26 - מח:כו
רכששי לובג לעו המידק תאפמ ןלובז המי-תאפ-דע דחא

48:27 - מח:כז
ןלובז לובג לעו המדק תאפמ דג המי-תאפ-דע דחא

48:28 - מח:כח
דג לובג לעו הנמית בגנ תאפ-לא ימ רמתמ לובג היהו הלחנ שדק תבירמ לודגה םיה-לע

48:29 - מח:כט
ץראה תאז הלחנמ וליפת-רשא הלאו לארשי יטבשל ינדא םאנ םתוקלחמ הוהי

48:30 - מח:ל
ריעה תאצות הלאו שמח ןופצ תאפמ םיפלא תעבראו תואמ הדמ

48:31 - מח:לא
ריעה ירעשו יטבש תומש-לע השולש םירעש לארשי ןבואר רעש הנופצ דחא הדוהי רעש דחא דחא יול רעש

48:32 - מח:לב
שמח המידק תאפ-לאו םיפלא תעבראו תואמ רעשו השלש םירעשו רעש דחא ףסוי ןד רעש דחא ןמינב דחא

48:33 - מח:לג
שמח הבגנ-תאפו םיפלא תעבראו תואמ השלש םירעשו הדמ רעש דחא ןועמש רעש רעש דחא רכששי דחא ןלובז

48:34 - מח:לד
תואמ שמח המי-תאפ םיפלא תעבראו רעש השלש םהירעש רשא רעש דחא דג ילתפנ רעש דחא דחא

48:35 - מח:לה
ףלא רשע הנמש ביבס םוימ ריעה-םשו המש הוהי