הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הנוי
1:1 - א:א
הוהי-רבד יהיו יתמא-ןב הנוי-לא רמאל

1:2 - א:ב
הונינ-לא ךל םוק ארקו הלודגה ריעה םתער התלע-יכ הילע ינפל

1:3 - א:ג
חרבל הנוי םקיו הוהי ינפלמ השישרת אצמיו ופי דריו שישרת האב הינא הב דריו הרכש ןתיו השישרת םהמע אובל הוהי ינפלמ

1:4 - א:ד
ליטה הוהיו םיה-לא הלודג-חור םיב לודג-רעס יהיו הבשח הינאהו רבשהל

1:5 - א:ה
םיחלמה וארייו שיא וקעזיו ולטיו ויהלא-לא רשא םילכה-תא םיה -לא הינאב הנויו םהילעמ לקהל יתכרי-לא דרי בכשיו הניפסה םדריו

1:6 - א:ו
בר וילא ברקיו ול רמאיו לבחה םוק םדרנ ךל-המ ילוא ךיהלא-לא ארק ונל םיהלאה תשעתי דבאנ אלו

1:7 - א:ז
שיא ורמאיו וכל והער-לא תולרוג הליפנו הערה ימלשב העדנו ולפיו ונל תאזה לרוגה לפיו תולרוג הנוי-לע

1:8 - א:ח
וילא ורמאיו רשאב ונל אנ-הדיגה ונל תאזה הערה-ימל ןיאמו ךתכאלמ-המ ךצרא המ אובת התא םע הזמ-יאו

1:9 - א:ט
ירבע םהילא רמאיו הוהי-תאו יכנא ינא םימשה יהלא -תא השע-רשא ארי השביה-תאו םיה

1:10 - א:י
םישנאה וארייו ורמאיו הלודג הארי תישע תאז-המ וילא םישנאה ועדי-יכ אוה הוהי ינפלמ-יכ םהל דיגה יכ חרב

1:11 - א:יא
וילא ורמאיו קתשיו ךל השענ-המ םיה יכ ונילעמ םיה רעסו ךלוה

1:12 - א:יב
ינואש םהילא רמאיו םיה-לא ינליטהו םכילעמ םיה קתשיו יכ ינא עדוי יכ לודגה רעסה ילשב םכילע הזה

1:13 - א:יג
םישנאה ורתחיו השביה-לא בישהל םיה יכ ולכי אלו םהילע רעסו ךלוה

1:14 - א:יד
הוהי-לא וארקיו הוהי הנא ורמאיו שפנב הדבאנ אנ-לא ןתת -לאו הזה שיאה איקנ םד ונילע רשאכ הוהי התא-יכ תישע תצפח

1:15 - א:טו
הנוי-תא ואשיו םיה-לא והלטיו ופעזמ םיה דמעיו

1:16 - א:טז
םישנאה וארייו הלודג הארי הוהי-תא הוהיל חבז-וחבזיו םירדנ ורדיו

2:1 - ב:א
לודג גד הוהי ןמיו יהיו הנוי-תא עלבל גדה יעמב הנוי השלשו םימי השלש תוליל

2:2 - ב:ב
הנוי ללפתיו ויהלא הוהי-לא הגדה יעממ

2:3 - ב:ג
הרצמ יתארק רמאיו יננעיו הוהי-לא יל יתעוש לואש ןטבמ ילוק תעמש

2:4 - ב:ד
הלוצמ ינכילשתו רהנו םימי בבלב ךירבשמ-לכ ינבבסי ורבע ילע ךילגו

2:5 - ב:ה
יתשרגנ יתרמא ינאו ךא ךיניע דגנמ טיבהל ףיסוא ךשדק לכיה-לא

2:6 - ב:ו
שפנ-דע םימ ינופפא ףוס ינבבסי םוהת ישארל שובח

2:7 - ב:ז
יתדרי םירה יבצקל ידעב היחרב ץראה תחשמ לעתו םלועל יהלא הוהי ייח

2:8 - ב:ח
ישפנ ילע ףטעתהב יתרכז הוהי-תא יתלפת ךילא אובתו ךשדק לכיה-לא

2:9 - ב:ט
אוש-ילבה םירמשמ ובזעי םדסח

2:10 - ב:י
הדות לוקב ינאו רשא ךל-החבזא המלשא יתרדנ הוהיל התעושי

2:11 - ב:יא
גדל הוהי רמאיו הנוי-תא אקיו השביה-לא

3:1 - ג:א
הוהי-רבד יהיו תינש הנוי-לא רמאל

3:2 - ג:ב
הונינ-לא ךל םוק ארקו הלודגה ריעה האירקה-תא הילא רבד יכנא רשא ךילא

3:3 - ג:ג
ךליו הנוי םקיו רבדכ הונינ-לא התיה הונינו הוהי םיהלאל הלודג-ריע םימי תשלש ךלהמ

3:4 - ג:ד
אובל הנוי לחיו דחא םוי ךלהמ ריעב דוע רמאיו ארקיו הונינו םוי םיעברא תכפהנ

3:5 - ג:ה
ישנא ונימאיו םיהלאב הונינ ושבליו םוצ-וארקיו -דעו םלודגמ םיקש םנטק

3:6 - ג:ו
ךלמ-לא רבדה עגיו ואסכמ םקיו הונינ וילעמ ותרדא רבעיו בשיו קש סכיו רפאה-לע

3:7 - ג:ז
רמאיו קעזיו ךלמה םעטמ הונינב םדאה רמאל וילדגו ןאצהו רקבה המהבהו המואמ ומעטי-לא םימו וערי-לא ותשי-לא

3:8 - ג:ח
םדאה םיקש וסכתיו וארקיו המהבהו הקזחב םיהלא-לא וכרדמ שיא ובשיו רשא סמחה-ןמו הערה םהיפכב

3:9 - ג:ט
םחנו בושי עדוי-ימ ןורחמ בשו םיהלאה דבאנ אלו ופא

3:10 - ג:י
םיהלאה אריו ובש-יכ םהישעמ-תא םחניו הערה םכרדמ הערה-לע םיהלאה םהל-תושעל רבד-רשא השע אלו

4:1 - ד:א
הער הנוי-לא עריו ול רחיו הלודג

4:2 - ד:ב
הוהי-לא ללפתיו הוהי הנא רמאיו ירבד הז-אולה יתמדא-לע יתויה-דע חרבל יתמדק ןכ-לע יתעדי יכ השישרת ןונח-לא התא יכ םיפא ךרא םוחרו םחנו דסח-ברו הערה-לע

4:3 - ד:ג
אנ-חק הוהי התעו יכ ינממ ישפנ-תא ייחמ יתומ בוט

4:4 - ד:ד
בטיהה הוהי רמאיו ךל הרח

4:5 - ד:ה
ריעה-ןמ הנוי אציו ריעל םדקמ בשיו הכס םש ול שעיו דע לצב היתחת בשיו היהי-המ הארי רשא ריעב

4:6 - ד:ו
םיהלא-הוהי ןמיו לעמ לעיו ןויקיק לצ תויהל הנויל ול ליצהל ושאר-לע הנוי חמשיו ותערמ החמש ןויקיקה-לע הלודג

4:7 - ד:ז
תעלות םיהלאה ןמיו תרחמל רחשה תולעב ןויקיקה-תא ךתו שבייו

4:8 - ד:ח
שמשה חרזכ יהיו חור םיהלא ןמיו ךתו תישירח םידק הנוי שאר-לע שמשה לאשיו ףלעתיו תומל ושפנ-תא יתומ בוט רמאיו ייחמ

4:9 - ד:ט
םיהלא רמאיו בטיהה הנוי-לא ןויקיקה-לע ךל-הרח יל-הרח בטיה רמאיו תומ-דע

4:10 - ד:י
התא הוהי רמאיו ןויקיקה-לע תסח וב תלמע-אל רשא -ןבש ותלדג אלו הליל-ןבו היה הליל דבא

4:11 - ד:יא
סוחא אל ינאו ריעה הונינ-לע הב-שי רשא הלודגה הרשע-םיתשמ הברה רשא םדא ובר ונימי-ןיב עדי-אל הבר המהבו ולאמשל