הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

עשוהי
1:1 - א:א
השמ תומ ירחא יהיו רמאיו הוהי דבע עשוהי-לא הוהי השמ תרשמ ןונ-ןב רמאל

1:2 - א:ב
התעו תמ ידבע השמ ןדריה-תא רבע םוק םעה-לכו התא הזה רשא ץראה-לא הזה ינבל םהל ןתנ יכנא לארשי

1:3 - א:ג
ךרדת רשא םוקמ-לכ םכל וב םכלגר-ףכ יתרבד רשאכ ויתתנ השמ-לא

1:4 - א:ד
ןונבלהו רבדמהמ רהנה-דעו הזה לכ תרפ-רהנ לודגה -דעו םיתחה ץרא אובמ לודגה םיה םכלובג היהי שמשה

1:5 - א:ה
שיא בציתי-אל ךייח ימי לכ ךינפל השמ-םע יתייה רשאכ ךפרא אל ךמע היהא ךבזעא אלו

1:6 - א:ו
התא יכ ץמאו קזח הזה םעה-תא ליחנת ץראה-תא םתובאל יתעבשנ-רשא םהל תתל

1:7 - א:ז
דאמ ץמאו קזח קר תושעל רמשל ךוצ רשא הרותה-לככ רוסת-לא ידבע השמ לואמשו ןימי ונממ לכב ליכשת ןעמל ךלת רשא

1:8 - א:ח
הרותה רפס שומי-אל וב תיגהו ךיפמ הזה ןעמל הלילו םמוי תושעל רמשת וב בותכה-לככ חילצת זא-יכ זאו ךכרד-תא ליכשת

1:9 - א:ט
קזח ךיתיוצ אולה ץרעת-לא ץמאו ךמע יכ תחת-לאו לכב ךיהלא הוהי ךלת רשא

1:10 - א:י
עשוהי וציו רמאל םעה ירטש-תא

1:11 - א:יא
הנחמה ברקב ורבע רמאל םעה-תא ווצו יכ הדיצ םכל וניכה םימי תשלש דועב םירבע םתא אובל הזה ןדריה-תא רשא ץראה-תא תשרל ןתנ םכיהלא הוהי התשרל םכל

1:12 - א:יב
ידגלו ינבוארלו השנמה טבש יצחלו רמאל עשוהי רמא

1:13 - א:יג
רשא רבדה-תא רוכז השמ םכתא הוצ רמאל הוהי-דבע חינמ םכיהלא הוהי םכל ןתנו םכל תאזה ץראה-תא

1:14 - א:יד
םכפט םכישנ ץראב ובשי םכינקמו השמ םכל ןתנ רשא םתאו ןדריה רבעב ינפל םישמח ורבעת ירובג לכ םכיחא םתוא םתרזעו ליחה

1:15 - א:טו
הוהי חיני-רשא דע ושריו םככ םכיחאל ץראה-תא המה-םג םכיהלא הוהי-רשא םתבשו םהל ןתנ םכתשרי ץראל רשא התוא םתשריו דבע השמ םכל ןתנ ןדריה רבעב הוהי שמשה חרזמ

1:16 - א:טז
עשוהי-תא ונעיו לכ רמאל השענ ונתיוצ-רשא ונחלשת רשא-לכ-לאו ךלנ

1:17 - א:יז
ונעמש-רשא לככ עמשנ ןכ השמ-לא הוהי היהי קר ךילא רשאכ ךמע ךיהלא השמ-םע היה

1:18 - א:יח
הרמי-רשא שיא-לכ עמשי-אלו ךיפ-תא לכל ךירבד-תא קר תמוי ונוצת-רשא ץמאו קזח

2:1 - ב:א
חלשיו ןונ-ןב-עשוהי םיטשה-ןמ םילגרמ םישנא-םינש ואר וכל רמאל שרח וחירי-תאו ץראה-תא ואביו וכליו המשו הנוז השא-תיב המש -ובכשיו בחר

2:2 - ב:ב
וחירי ךלמל רמאיו םישנא הנה רמאל הלילה הנה ואב רפחל לארשי ינבמ ץראה-תא

2:3 - ב:ג
וחירי ךלמ חלשיו רמאל בחר-לא םישנאה יאיצוה ךילא םיאבה יכ ךתיבל ואב-רשא ץראה-לכ-תא רפחל ואב

2:4 - ב:ד
ינש-תא השאה חקתו ונפצתו םישנאה ילא ואב ןכ רמאתו יתעדי אלו םישנאה המה ןיאמ

2:5 - ב:ה
רוגסל רעשה יהיו ואצי םישנאהו ךשחב וכלה הנא יתעדי אל רהמ ופדר םישנאה םוגישת יכ םהירחא

2:6 - ב:ו
הגגה םתלעה איהו ץעה יתשפב םנמטתו גגה-לע הל תוכרעה

2:7 - ב:ז
ופדר םישנאהו ןדריה ךרד םהירחא רעשהו תורבעמה לע רשאכ ירחא ורגס םיפדרה ואצי םהירחא

2:8 - ב:ח
ןובכשי םרט המהו םהילע התלע איהו גגה-לע

2:9 - ב:ט
םישנאה-לא רמאתו הוהי ןתנ-יכ יתעדי ץראה-תא םכל םכתמיא הלפנ-יכו וגמנ יכו ונילע ץראה יבשי-לכ םכינפמ

2:10 - ב:י
תא ונעמש יכ הוהי שיבוה-רשא ףוס-םי ימ-תא םכתאצב םכינפמ םתישע רשאו םירצממ ירמאה יכלמ ינשל ןדריה רבעב רשא רשא גועלו ןחיסל םתוא םתמרחה

2:11 - ב:יא
ונבבל סמיו עמשנו חור דוע המק-אלו יכ םכינפמ שיאב אוה םכיהלא הוהי לעממ םימשב םיהלא תחתמ ץראה-לעו

2:12 - ב:יב
יל אנ-ועבשה התעו יתישע-יכ הוהיב םתישעו דסח םכמע תיב -םע םתא-םג יל םתתנו דסח יבא תמא תוא

2:13 - ב:יג
יבא-תא םתיחהו יחא-תאו ימא-תאו תאו יתוחא-תאו םתלצהו םהל רשא-לכ תוממ וניתשפנ-תא

2:14 - ב:יד
םישנאה הל ורמאיו תומל םכיתחת ונשפנ ודיגת אל םא היהו הז ונרבד-תא ונל הוהי-תתב ונישעו ץראה-תא תמאו דסח ךמע

2:15 - ב:טו
דעב לבחב םדרותו התיב יכ ןולחה המוחבו המוחה ריקב תבשוי איה

2:16 - ב:טז
הרהה םהל רמאתו םכב ועגפי-ןפ וכל המש םתבחנו םיפדרה בוש דע םימי תשלש וכלת רחאו םיפדרה םככרדל

2:17 - ב:יז
הילא ורמאיו ונחנא םיקנ םישנאה רשא הזה ךתעבשמ ונתעבשה

2:18 - ב:יח
םיאב ונחנא הנה טוח תוקת-תא ץראב ירשקת הזה ינשה ונתדרוה רשא ןולחב ךיבא-תאו וב ךיחא-תאו ךמא-תאו ךיבא תיב-לכ תאו התיבה ךילא יפסאת

2:19 - ב:יט
אצי-רשא לכ היהו הצוחה ךתיב יתלדמ ונחנאו ושארב ומד היהי רשא לכו םיקנ ומד תיבב ךתא די-םא ונשארב וב-היהת

2:20 - ב:כ
ידיגת-םאו הז ונרבד-תא םיקנ ונייהו רשא ךתעבשמ ונתעבשה

2:21 - ב:כא
םכירבדכ רמאתו םחלשתו אוה-ןכ רשקתו וכליו ינשה תוקת-תא ןולחב

2:22 - ב:כב
הרהה ואביו וכליו תשלש םש ובשיו ובש-דע םימי ושקביו םיפדרה ךרדה-לכב םיפדרה ואצמ אלו

2:23 - ב:כג
םישנאה ינש ובשיו ורבעיו רההמ ודריו עשוהי-לא ואביו ול-ורפסיו ןונ-ןב תואצמה-לכ תא םתוא

2:24 - ב:כד
עשוהי-לא ורמאיו ונדיב הוהי ןתנ-יכ ץראה-לכ-תא יבשי -לכ וגמנ-םגו ונינפמ ץראה

3:1 - ג:א
רקבב עשוהי םכשיו םיטשהמ ועסיו ןדריה-דע ואביו לארשי ינב-לכו אוה םרט םש ונליו ורבעי

3:2 - ג:ב
תשלש הצקמ יהיו ורבעיו םימי ברקב םירטשה הנחמה

3:3 - ג:ג
רמאל םעה-תא ווציו ןורא תא םכתוארכ םכיהלא הוהי-תירב םיולה םינהכהו םתאו ותא םיאשנ םכמוקממ ועסת וירחא םתכלהו

3:4 - ג:ד
היהי קוחר ךא וניבו םכיניב הדמב המא םיפלאכ וילא וברקת-לא ועדת-רשא ןעמל רשא ךרדה-תא אל יכ הב-וכלת לומתמ ךרדב םתרבע םושלש

3:5 - ג:ה
עשוהי רמאיו יכ ושדקתה םעה-לא הוהי השעי רחמ תואלפנ םכברקב

3:6 - ג:ו
עשוהי רמאיו רמאל םינהכה-לא תירבה ןורא-תא ואש םעה ינפל ורבעו ןורא-תא ואשיו ינפל וכליו תירבה םעה

3:7 - ג:ז
הוהי רמאיו הזה םויה עשוהי-לא יניעב ךלדג לחא רשא לארשי-לכ רשאכ יכ ןועדי היהא השמ-םע יתייה ךמע

3:8 - ג:ח
הוצת התאו יאשנ םינהכה-תא רמאל תירבה-ןורא ימ הצק-דע םכאבכ ןדריב ןדריה ודמעת

3:9 - ג:ט
עשוהי רמאיו ושג לארשי ינב-לא ירבד-תא ועמשו הנה םכיהלא הוהי

3:10 - ג:י
תאזב עשוהי רמאיו יח לא יכ ןועדת שרוהו םכברקב -תא םכינפמ שירוי יתחה-תאו ינענכה יוחה-תאו יזרפה-תאו ירמאהו ישגרגה-תאו יסוביהו

3:11 - ג:יא
תירבה ןורא הנה רבע ץראה-לכ ןודא ןדריב םכינפל

3:12 - ג:יב
ינש םכל וחק התעו יטבשמ שיא רשע דחא-שיא לארשי טבשל דחא-שיא

3:13 - ג:יג
תופכ חונכ היהו יאשנ םינהכה ילגר ןודא הוהי ןורא ןדריה ימב ץראה-לכ ןותרכי ןדריה ימ םידריה םימה דנ ודמעיו הלעמלמ דחא

3:14 - ג:יד
םעה עסנב יהיו רבעל םהילהאמ םינהכהו ןדריה-תא תירבה ןוראה יאשנ םעה ינפל

3:15 - ג:טו
ןוראה יאשנ אובכו ילגרו ןדריה-דע ןוראה יאשנ םינהכה םימה הצקב ולבטנ אלמ ןדריהו לכ ויתודג-לכ-לע ריצק ימי

3:16 - ג:טז
םימה ודמעיו ומק הלעמלמ םידריה דאמ קחרה דחא-דנ דצמ רשא ריעה םדאב לע םידריהו ןתרצ חלמה-םי הברעה םי םעהו ותרכנ ומת וחירי דגנ ורבע

3:17 - ג:יז
םינהכה ודמעיו ןוראה יאשנ הברחב הוהי-תירב ןכה ןדריה ךותב םירבע לארשי -לכו ומת-רשא דע הברחב רבעל יוגה-לכ ןדריה-תא

4:1 - ד:א
ומת-רשאכ יהיו רובעל יוגה-לכ רמאיו ןדריה-תא עשוהי-לא הוהי רמאל

4:2 - ד:ב
םעה-ןמ םכל וחק םישנא רשע םינש דחא-שיא דחא-שיא טבשמ

4:3 - ד:ג
רמאל םתוא ווצו ךותמ הזמ םכל-ואש ילגר בצממ ןדריה ןיכה םינהכה םינבא הרשע-םיתש םכמע םתוא םתרבעהו ןולמב םתוא םתחנהו וב ונילת-רשא הלילה

4:4 - ד:ד
עשוהי ארקיו שיא רשעה םינש-לא ינבמ ןיכה רשא דחא-שיא לארשי טבשמ דחא -שיא

4:5 - ד:ה
עשוהי םהל רמאיו ןורא ינפל ורבע םכיהלא הוהי ןדריה ךות-לא שיא םכל ומירהו ומכש-לע תחא ןבא יטבש רפסמל לארשי-ינב

4:6 - ד:ו
תוא תאז היהת ןעמל ןולאשי-יכ םכברקב המ רמאל רחמ םכינב םכל הלאה םינבאה

4:7 - ד:ז
רשא םהל םתרמאו ןדריה ימימ ותרכנ ןורא ינפמ ורבעב הוהי-תירב ימ ותרכנ ןדריב םינבאה ויהו ןדריה ינבל ןורכזל הלאה םלוע -דע לארשי

4:8 - ד:ח
ןכ-ושעיו רשאכ לארשי-ינב ואשיו עשוהי הוצ םינבא הרשע-יתש רשאכ ןדריה ךותמ עשוהי-לא הוהי רבד יטבש רפסמל םורבעיו לארשי-ינב ןולמה-לא םמע םש םוחניו

4:9 - ד:ט
םינבא הרשע םיתשו ךותב עשוהי םיקה בצמ תחת ןדריה יאשנ םינהכה ילגר ויהיו תירבה ןורא הזה םויה דע םש

4:10 - ד:י
יאשנ םינהכהו ךותב םידמע ןוראה םת דע ןדריה הוצ-רשא רבדה-לכ עשוהי-תא הוהי לככ םעה-לא רבדל השמ הוצ-רשא ורהמיו עשוהי-תא ורבעיו םעה

4:11 - ד:יא
םת-רשאכ יהיו רובעל םעה-לכ הוהי-ןורא רבעיו םעה ינפל םינהכהו

4:12 - ד:יב
ןבואר-ינב ורבעיו טבש יצחו דג-ינבו ינפל םישמח השנמה רשאכ לארשי ינב השמ םהילא רבד

4:13 - ד:יג
יצולח ףלא םיעבראכ ינפל ורבע אבצה לא המחלמל הוהי וחירי תוברע

4:14 - ד:יד
לדג אוהה םויב עשוהי-תא הוהי לארשי-לכ יניעב רשאכ ותא ואריו השמ-תא וארי וייח ימי-לכ

4:15 - ד:טו
הוהי רמאיו רמאל עשוהי-לא

4:16 - ד:טז
םינהכה-תא הוצ תודעה ןורא יאשנ ןדריה-ןמ ולעיו

4:17 - ד:יז
עשוהי וציו רמאל םינהכה-תא ןדריה-ןמ ולע

4:18 - ד:יח
םינהכה תולעב יהיו ןורא יאשנ ךותמ הוהי-תירב תופכ וקתנ ןדריה לא םינהכה ילגר ובשיו הברחה םמוקמל ןדריה-ימ םושלש-לומתכ וכליו ויתודג-לכ -לע

4:19 - ד:יט
ןדריה-ןמ ולע םעהו ןושארה שדחל רושעב הצקב לגלגב ונחיו וחירי חרזמ

4:20 - ד:כ
הרשע םיתש תאו רשא הלאה םינבאה ןדריה-ןמ וחקל לגלגב עשוהי םיקה

4:21 - ד:כא
ינב-לא רמאיו רשא רמאל לארשי רחמ םכינב ןולאשי המ רמאל םתובא-תא הלאה םינבאה

4:22 - ד:כב
םכינב-תא םתעדוהו רבע השביב רמאל ןדריה-תא לארשי הזה

4:23 - ד:כג
הוהי שיבוה-רשא ימ-תא םכיהלא םכינפמ ןדריה השע רשאכ םכרבע-דע םכיהלא הוהי שיבוה-רשא ףוס-םיל ונרבע-דע ונינפמ

4:24 - ד:כד
ימע-לכ תעד ןעמל הוהי די-תא ץראה ןעמל איה הקזח יכ הוהי -תא םתארי םימיה-לכ םכיהלא

5:1 - ה:א
יכלמ-לכ עמשכ יהיו רבעב רשא ירמאה המי ןדריה ינענכה יכלמ-לכו תא םיה-לע רשא הוהי שיבוה-רשא ינפמ ןדריה ימ-תא -דע לארשי-ינב םבבל סמיו ונרבע דוע םב היה-אלו ינפמ חור לארשי-ינב

5:2 - ה:ב
הוהי רמא איהה תעב ךל השע עשוהי-לא בושו םירצ תוברח לארשי -ינב-תא למ תינש

5:3 - ה:ג
עשוהי ול-שעיו למיו םירצ תוברח לארשי ינב-תא תולרעה תעבג-לא

5:4 - ה:ד
למ-רשא רבדה הזו אציה םעה-לכ עשוהי לכ םירכזה םירצממ ותמ המחלמה ישנא םתאצב ךרדב רבדמב םירצממ

5:5 - ה:ה
ויה םילמ-יכ םיאציה םעה-לכ םידליה םעה-לכו םתאצב ךרדב רבדמב ולמ-אל םירצממ

5:6 - ה:ו
הנש םיעברא יכ לארשי-ינב וכלה םת-דע רבדמב ישנא יוגה-לכ םיאציה המחלמה רשא םירצממ הוהי לוקב ועמש-אל םהל הוהי עבשנ רשא םתוארה יתלבל עבשנ רשא ץראה-תא תתל םתובאל הוהי בלח תבז ץרא ונל שבדו

5:7 - ה:ז
םיקה םהינב-תאו עשוהי למ םתא םתחת יכ ויה םילרע-יכ ךרדב םתוא ולמ-אל

5:8 - ה:ח
ומת-רשאכ יהיו לומהל יוגה-לכ הנחמב םתחת ובשיו םתויח דע

5:9 - ה:ט
הוהי רמאיו םויה עשוהי-לא תפרח-תא יתולג םכילעמ םירצמ םוקמה םש ארקיו םויה דע לגלג אוהה הזה

5:10 - ה:י
לארשי-ינב ונחיו ושעיו לגלגב העבראב חספה-תא ברעב שדחל םוי רשע וחירי תוברעב

5:11 - ה:יא
ץראה רובעמ ולכאיו תוצמ חספה תרחממ םויה םצעב יולקו הזה

5:12 - ה:יב
תרחממ ןמה תבשיו ץראה רובעמ םלכאב ינבל דוע היה-אלו ולכאיו ןמ לארשי ןענכ ץרא תאובתמ איהה הנשב

5:13 - ה:יג
עשוהי תויהב יהיו ויניע אשיו וחיריב דמע שיא-הנהו אריו הפולש וברחו ודגנל עשוהי ךליו ודיב ול רמאיו וילא התא ונלה ונירצל-םא

5:14 - ה:יד
ינא יכ אל רמאיו התע הוהי-אבצ-רש עשוהי לפיו יתאב הצרא וינפ-לא ול רמאיו וחתשיו רבדמ ינדא המ ודבע-לא

5:15 - ה:טו
הוהי אבצ-רש רמאיו ךלענ-לש עשוהי-לא םוקמה יכ ךלגר לעמ וילע דמע התא רשא שעיו אוה שדק ןכ עשוהי

6:1 - ו:א
תרגס וחיריו ינב ינפמ תרגסמו אצוי ןיא לארשי אב ןיאו

6:2 - ו:ב
הוהי רמאיו יתתנ האר עשוהי-לא וחירי-תא ךדיב ירובג הכלמ-תאו ליחה

6:3 - ו:ג
לכ ריעה-תא םתבסו ףיקה המחלמה ישנא תחא םעפ ריעה-תא םימי תשש השעת הכ

6:4 - ו:ד
ואשי םינהכ העבשו תורפוש העבש ינפל םילבויה םויבו ןוראה ובסת יעיבשה םימעפ עבש ריעה-תא ועקתי םינהכהו תורפושב

6:5 - ו:ה
ןרקב ךשמב היהו םכעמשב לבויה רפושה לוק-תא םעה-לכ ועירי הלפנו הלודג העורת היתחת ריעה תמוח שיא םעה ולעו ודגנ

6:6 - ו:ו
עשוהי ארקיו םינהכה-לא ןונ-ןב ואש םהלא רמאיו תירבה ןורא-תא ואשי םינהכ העבשו תורפוש העבש ןורא ינפל םילבוי הוהי

6:7 - ו:ז
םעה-לא ורמאיו ריעה-תא ובסו ורבע ינפל רבעי ץולחהו הוהי ןורא

6:8 - ו:ח
עשוהי רמאכ יהיו העבשו םעה-לא העבש םיאשנ םינהכה םילבויה תורפוש ורבע הוהי ינפל תורפושב ועקתו הוהי תירב ןוראו םהירחא ךלה

6:9 - ו:ט
ינפל ךלה ץולחהו ועקת םינהכה ףסאמהו תורפושה ןוראה ירחא ךלה עוקתו ךולה תורפושב

6:10 - ו:י
עשוהי הוצ םעה-תאו ועירת אל רמאל ועימשת-אלו אצי-אלו םכלוק-תא םוי דע רבד םכיפמ ועירה םכילא ירמא םתעירהו

6:11 - ו:יא
הוהי-ןורא בסיו םעפ ףקה ריעה-תא הנחמה ואביו תחא הנחמב וניליו

6:12 - ו:יב
רקבב עשוהי םכשיו םינהכה ואשיו הוהי ןורא-תא

6:13 - ו:יג
םינהכה העבשו תורפוש העבש םיאשנ ןורא ינפל םילביה ךולה םיכלה הוהי תורפושב ועקתו םהינפל ךלה ץולחהו ירחא ךלה ףסאמהו ךלוה הוהי ןורא תורפושב עוקתו

6:14 - ו:יד
ריעה-תא ובסיו תחא םעפ ינשה םויב הכ הנחמה ובשיו םימי תשש ושע

6:15 - ו:טו
יעיבשה םויב יהיו רחשה תולעכ ומכשיו ריעה-תא ובסיו עבש הזה טפשמכ םויב קר םימעפ ריעה-תא ובבס אוהה םימעפ עבש

6:16 - ו:טז
תיעיבשה םעפב יהיו םינהכה ועקת רמאיו תורפושב םעה-לא עשוהי הוהי ןתנ-יכ ועירה ריעה-תא םכל

6:17 - ו:יז
םרח ריעה התיהו הב-רשא-לכו איה בחר קר הוהיל איה היחת הנוזה תיבב התא רשא-לכו התאבחה יכ רשא םיכאלמה-תא ונחלש

6:18 - ו:יח
ורמש םתא-קרו ומירחת-ןפ םרחה-ןמ םרחה-ןמ םתחקלו הנחמ-תא םתמשו םתרכעו םרחל לארשי ותוא

6:19 - ו:יט
ילכו בהזו ףסכ לכו שדק לזרבו תשחנ רצוא הוהיל אוה אובי הוהי

6:20 - ו:כ
ועקתיו םעה עריו עמשכ יהיו תורפשב רפושה לוק-תא םעה העורת םעה ועיריו המוחה לפתו הלודג םעה לעיו היתחת ודגנ שיא הריעה ריעה -תא ודכליו

6:21 - ו:כא
רשא-לכ-תא ומירחיו השא-דעו שיאמ ריעב דעו ןקז-דעו רענמ רומחו השו רוש ברח-יפל

6:22 - ו:כב
םישנאה םינשלו ץראה-תא םילגרמה ואב עשוהי רמא הנוזה השאה-תיב םשמ ואיצוהו השאה-תא הל-רשא-לכ-תאו הל םתעבשנ רשאכ

6:23 - ו:כג
םירענה ואביו ואיציו םילגרמה היבא-תאו בחר-תא היחא-תאו המא-תאו תאו הל-רשא-לכ-תאו היתוחפשמ-לכ םוחיניו ואיצוה לארשי הנחמל ץוחמ

6:24 - ו:כד
שאב ופרש ריעהו קר הב-רשא-לכו ילכו בהזהו ףסכה ונתנ לזרבהו תשחנה הוהי-תיב רצוא

6:25 - ו:כה
הנוזה בחר-תאו היבא תיב-תאו הל-רשא-לכ-תאו בשתו עשוהי היחה דע לארשי ברקב יכ הזה םויה םיכאלמה-תא האיבחה עשוהי חלש-רשא וחירי-תא לגרל

6:26 - ו:כו
תעב עשוהי עבשיו רורא רמאל איהה הוהי ינפל שיאה הנבו םוקי רשא תאזה ריעה-תא ורכבב וחירי-תא וריעצבו הנדסיי היתלד ביצי

6:27 - ו:כז
הוהי יהיו יהיו עשוהי-תא ץראה-לכב ועמש

7:1 - ז:א
לארשי-ינב ולעמיו ןכע חקיו םרחב לעמ ידבז-ןב ימרכ-ןב הדוהי הטמל חרז-ןב ףא-רחיו םרחה-ןמ לארשי ינבב הוהי

7:2 - ז:ב
םישנא עשוהי חלשיו רשא יעה וחירימ םדקמ ןוא תיב-םע רמאיו לא-תיבל ולע רמאל םהילא ץראה-תא ולגרו םישנאה ולעיו יעה-תא ולגריו

7:3 - ז:ג
עשוהי-לא ובשיו וילא ורמאיו םעה-לכ לעי-לא וא שיא םיפלאכ שיא םיפלא תשלשכ יעה-תא וכיו ולעי המש-עגית-לא טעמ יכ םעה-לכ-תא המה

7:4 - ז:ד
המש םעה-ןמ ולעיו שיא םיפלא תשלשכ ישנא ינפל וסניו יעה

7:5 - ז:ה
יעה ישנא םהמ וכיו שיא הששו םישלשכ רעשה ינפל םופדריו םוכיו םירבשה-דע סמיו דרומב יהיו םעה-בבל םימל

7:6 - ז:ו
עשוהי ערקיו לפיו ויתלמש ינפל הצרא וינפ-לע ברעה-דע הוהי ןורא לארשי ינקזו אוה רפע ולעיו םשאר-לע

7:7 - ז:ז
ההא עשוהי רמאיו המל הוהי ינדא ריבעה תרבעה הזה םעה-תא ונתא תתל ןדריה-תא ירמאה דיב ולו ונדיבאהל רבעב בשנו ונלאוה ןדריה

7:8 - ז:ח
רמא המ ינדא יב ךפה רשא ירחא ינפל ףרע לארשי ויביא

7:9 - ז:ט
לכו ינענכה ועמשיו ובסנו ץראה יבשי ותירכהו ונילע ץראה -ןמ ונמש-תא ךמשל השעת-המו לודגה

7:10 - ז:י
הוהי רמאיו ךל םק עשוהי-לא לפנ התא הז המל ךינפ-לע

7:11 - ז:יא
םגו לארשי אטח רשא יתירב-תא ורבע םגו םתוא יתיוצ םגו םרחה-ןמ וחקל םגו ושחכ םגו ובנג םהילכב ומש

7:12 - ז:יב
ינב ולכי אלו ינפל םוקל לארשי ונפי ףרע םהיביא יכ םהיביא ינפל ףיסוא אל םרחל ויה אל-םא םכמע תויהל םרחה ודימשת םכברקמ

7:13 - ז:יג
םעה-תא שדק םק רחמל ושדקתה תרמאו הוהי רמא הכ יכ םרח לארשי יהלא אל לארשי ךברקב ינפל םוקל לכות םכריסה-דע ךיביא םכברקמ םרחה

7:14 - ז:יד
רקבב םתברקנו טבשה היהו םכיטבשל הוהי ונדכלי-רשא תוחפשמל ברקי החפשמהו הוהי הנדכלי-רשא תיבהו םיתבל ברקת הוהי ונדכלי רשא םירבגל ברקי

7:15 - ז:טו
םרחב דכלנה היהו ותא שאב ףרשי יכ ול-רשא-לכ-תאו הוהי תירב-תא רבע הלבנ השע-יכו לארשיב

7:16 - ז:טז
רקבב עשוהי םכשיו לארשי-תא ברקיו טבש דכליו ויטבשל הדוהי

7:17 - ז:יז
תחפשמ-תא ברקיו תא דכליו הדוהי ברקיו יחרזה תחפשמ יחרזה תחפשמ-תא דכליו םירבגל ידבז

7:18 - ז:יח
ותיב-תא ברקיו ןכע דכליו םירבגל ידבז-ןב ימרכ-ןב הטמל חרז-ןב הדוהי

7:19 - ז:יט
עשוהי רמאיו אנ-םיש ינב ןכע-לא יהלא הוהיל דובכ הדות ול-ןתו לארשי המ יל אנ-דגהו דחכת-לא תישע ינממ

7:20 - ז:כ
עשוהי-תא ןכע ןעיו יכנא הנמא רמאיו יהלא הוהיל יתאטח תאזכו תאזכו לארשי יתישע

7:21 - ז:כא
תרדא ללשב האראו הבוט תחא רענש ףסכ םילקש םיתאמו דחא בהז ןושלו ולקשמ םילקש םישמח םנהו םחקאו םדמחאו ךותב ץראב םינומט ףסכהו ילהאה היתחת

7:22 - ז:כב
עשוהי חלשיו וצריו םיכאלמ הנומט הנהו הלהאה ףסכהו ולהאב היתחת

7:23 - ז:כג
להאה ךותמ םוחקיו עשוהי-לא םואביו לארשי ינב-לכ לאו הוהי ינפל םקציו

7:24 - ז:כד
ןכע-תא עשוהי חקיו ףסכה-תאו חרז-ןב תרדאה-תאו בהזה ןושל-תאו וינב-תאו ויתנב-תאו ורמח-תאו ורוש-תאו ולהא-תאו ונאצ-תאו ול-רשא -לכ-תאו ומע לארשי-לכו קמע םתא ולעיו רוכע

7:25 - ז:כה
המ עשוהי רמאיו הוהי ךרכעי ונתרכע ומגריו הזה םויב ןבא לארשי -לכ ותא שאב םתא ופרשיו םתא ולקסיו םינבאב

7:26 - ז:כו
וילע ומיקיו דע לודג םינבא-לג בשיו הזה םויה ופא ןורחמ הוהי םש ארק ןכ -לע קמע אוהה םוקמה הזה םויה דע רוכע

8:1 - ח:א
הוהי רמאיו ארית-לא עשוהי-לא תא ךמע חק תחת-לאו םוקו המחלמה םע-לכ יתתנ האר יעה הלע יעה ךלמ-תא ךדיב וריע-תאו ומע-תאו וצרא -תאו

8:2 - ח:ב
הכלמלו יעל תישעו וחיריל תישע רשאכ הללש-קר הכלמלו םכל וזבת התמהבו ריעל ברא ךל-םיש הירחאמ

8:3 - ח:ג
םע-לכו עשוהי םקיו יעה תולעל המחלמה םישלש עשוהי רחביו ירובג שיא ףלא הליל םחלשיו ליחה

8:4 - ח:ד
ואר רמאל םתא וציו ריעל םיברא םתא ריעה ירחאמ ריעה-ןמ וקיחרת-לא םכלכ םתייהו דאמ םינכנ

8:5 - ח:ה
רשא םעה-לכו ינאו ריעה-לא ברקנ יתא ואצי-יכ היהו רשאכ ונתארקל ונסנו הנשארב םהינפל

8:6 - ח:ו
דע ונירחא ואציו םתוא ונקיתה ורמאי יכ ריעה-ןמ רשאכ ונינפל םיסנ ונסנו הנשארב םהינפל

8:7 - ח:ז
ברואהמ ומקת םתאו ריעה-תא םתשרוהו םכיהלא הוהי הנתנו םכדיב

8:8 - ח:ח
םכשפתכ היהו ותיצת ריעה-תא רבדכ שאב ריעה-תא ואר ושעת הוהי םכתא יתיוצ

8:9 - ח:ט
עשוהי םחלשיו בראמה-לא וכליו לא-תיב ןיב ובשיו יעל םימ יעה ןיבו הלילב עשוהי ןליו םעה ךותב אוהה

8:10 - ח:י
רקבב עשוהי םכשיו לעיו םעה-תא דקפיו לארשי ינקזו אוה יעה םעה ינפל

8:11 - ח:יא
המחלמה םעה-לכו ושגיו ולע ותא רשא ריעה דגנ ואביו יעל ןופצמ ונחיו וניב יגהו יעה-ןיבו

8:12 - ח:יב
םיפלא תשמחכ חקיו ברא םתוא םשיו שיא ןיבו לא-תיב ןיב ריעל םימ יעה

8:13 - ח:יג
םעה ומישיו רשא הנחמה-לכ-תא ריעל ןופצמ ריעל םימ ובקע-תאו הלילב עשוהי ךליו קמעה ךותב אוהה

8:14 - ח:יד
תוארכ יהיו ורהמיו יעה-ךלמ ואציו ומיכשיו -תארקל ריעה-ישנא אוה המחלמל לארשי דעומל ומע-לכו אוהו הברעה ינפל ול ברא-יכ עדי אל ריעה ירחאמ

8:15 - ח:טו
עשוהי ועגניו םהינפל לארשי-לכו רבדמה ךרד וסניו

8:16 - ח:טז
רשא םעה-לכ וקעזיו םהירחא ףדרל ריעב עשוהי ירחא ופדריו ריעה-ןמ וקתניו

8:17 - ח:יז
יעב שיא ראשנ-אלו רשא לא תיבו ירחא ואצי-אל -תא ובזעיו לארשי ופדריו החותפ ריעה לארשי ירחא

8:18 - ח:יח
הוהי רמאיו הטנ עשוהי-לא ךדיב-רשא ןודיכב ךדיב יכ יעה-לא עשוהי טיו הננתא ודיב-רשא ןודיכב ריעה-לא

8:19 - ח:יט
הרהמ םק ברואהו וצוריו ומוקממ ואביו ודי תוטנכ הודכליו ריעה ותיציו ורהמיו שאב ריעה-תא

8:20 - ח:כ
יעה ישנא ונפיו הנהו ואריו םהירחא ריעה ןשע הלע היה-אלו המימשה הנה סונל םידי םהב סנה םעהו הנהו ךפהנ רבדמה ףדורה-לא

8:21 - ח:כא
לארשי-לכו עשוהיו בראה דכל-יכ ואר הלע יכו ריעה-תא ובשיו ריעה ןשע יעה ישנא-תא וכיו

8:22 - ח:כב
ריעה-ןמ ואצי הלאו ויהיו םתארקל הלא ךותב לארשיל וכיו הזמ הלאו הזמ יתלב-דע םתוא דירש ול-ריאשה טילפו

8:23 - ח:כג
ושפת יעה ךלמ-תאו ותא וברקיו יח עשוהי-לא

8:24 - ח:כד
לארשי תולככ יהיו יבשי-לכ-תא גרהל רבדמב הדשב יעה וב םופדר רשא ברח-יפל םלכ ולפיו ובשיו םמת-דע וכיו יעה לארשי-לכ ברח-יפל התא

8:25 - ח:כה
םילפנה-לכ יהיו שיאמ אוהה םויב רשע םינש השא-דעו יעה ישנא לכ ףלא

8:26 - ח:כו
בישה-אל עשוהיו הטנ רשא ודי רשא דע ןודיכב יבשי-לכ תא םירחה יעה

8:27 - ח:כז
ללשו המהבה קר וזזב איהה ריעה רבדכ לארשי םהל -תא הוצ רשא הוהי עשוהי

8:28 - ח:כח
עשוהי ףרשיו המישיו יעה-תא דע הממש םלוע-לת הזה םויה

8:29 - ח:כט
הלת יעה ךלמ-תאו ברעה תע-דע ץעה-לע הוצ שמשה אובכו ודיריו עשוהי ץעה-ןמ ותלבנ-תא התוא וכילשיו ריעה רעש חתפ-לא וילע ומיקיו דע לודג םינבא-לג הזה םויה

8:30 - ח:ל
עשוהי הנבי זא יהלא הוהיל חבזמ לביע רהב לארשי

8:31 - ח:לא
השמ הוצ רשאכ ינב-תא הוהי-דבע רפסב בותככ לארשי חבזמ השמ תרות רשא תומלש םינבא ןהילע ףינה-אל וילע ולעיו לזרב וחבזיו הוהיל תולע םימלש

8:32 - ח:לב
םש-בתכיו הנשמ תא םינבאה-לע בתכ רשא השמ תרות לארשי ינב ינפל

8:33 - ח:לג
וינקזו לארשי-לכו ויטפשו םירטשו הזמו הזמ םידמע םינהכה דגנ ןוראל ןורא יאשנ םיולה רגכ הוהי-תירב לומ-לא ויצח חרזאכ ויצחהו םיזרג-רה לביע-רה לומ-לא השמ הוצ רשאכ ךרבל הוהי-דבע לארשי םעה-תא הנשארב

8:34 - ח:לד
ארק ןכ-ירחאו הרותה ירבד-לכ-תא הללקהו הכרבה רפסב בותכה-לככ הרותה

8:35 - ח:לה
לכמ רבד היה-אל רשא השמ הוצ-רשא דגנ עשוהי ארק-אל לארשי להק-לכ רגהו ףטהו םישנהו םברקב ךלהה

9:1 - ט:א
עמשכ יהיו רשא םיכלמה-לכ רהב ןדריה רבעב ףוח לכבו הלפשבו לומ-לא לודגה םיה יתחה ןונבלה ינענכה ירמאהו יוחה יזרפה יסוביהו

9:2 - ט:ב
ודחי וצבקתיו עשוהי-םע םחלהל דחא הפ לארשי-םעו

9:3 - ט:ג
ועמש ןועבג יבשיו עשוהי השע רשא תא יעלו וחיריל

9:4 - ט:ד
המה-םג ושעיו וכליו המרעב וחקיו וריטציו םילב םיקש תודאנו םהירומחל םיעקבמו םילב ןיי םיררצמו

9:5 - ט:ה
תולב תולענו םהילגרב תואלטמו םהילע תולב תומלשו שבי םדיצ םחל לכו םידקנ היה

9:6 - ט:ו
עשוהי-לא וכליו לגלגה הנחמה-לא וילא ורמאיו לארשי שיא-לאו ונאב הקוחר ץראמ ונל-ותרכ התעו תירב

9:7 - ט:ז
לארשי-שיא ורמאיו ילוא יוחה-לא בשוי התא יברקב ךל-תורכא ךיאו תירב

9:8 - ט:ח
עשוהי-לא ורמאיו רמאיו ונחנא ךידבע םתא ימ עשוהי םהלא ואבת ןיאמו

9:9 - ט:ט
ץראמ וילא ורמאיו ואב דאמ הקוחר הוהי םשל ךידבע ונעמש-יכ ךיהלא רשא-לכ תאו ועמש םירצמב השע

9:10 - ט:י
השע רשא-לכ תאו ירמאה יכלמ ינשל ןדריה רבעב רשא ןובשח ךלמ ןוחיסל ןשבה-ךלמ גועלו תורתשעב רשא

9:11 - ט:יא
ונילא ורמאיו יבשי-לכו וניניקז וחק רמאל ונצרא ךרדל הדיצ םכדיב םתארקל וכלו םהילא םתרמאו התעו ונחנא םכידבע תירב ונל-ותרכ

9:12 - ט:יב
םח ונמחל הז ותא ונדיטצה ונתאצ םויב וניתבמ התעו םכילא תכלל היהו שבי הנה םידקנ

9:13 - ט:יג
ןייה תודאנ הלאו םישדח ונאלמ רשא הלאו ועקבתה הנהו ונילענו וניתומלש דאמ ךרדה ברמ ולב

9:14 - ט:יד
םישנאה וחקיו הוהי יפ-תאו םדיצמ ולאש אל

9:15 - ט:טו
עשוהי םהל שעיו םהל תרכיו םולש םתויחל תירב יאישנ םהל ועבשיו הדעה

9:16 - ט:טז
תשלש הצקמ יהיו ירחא םימי תירב םהל ותרכ-רשא םיברק-יכ ועמשיו םה וברקבו וילא םה םיבשי

9:17 - ט:יז
לארשי-ינב ועסיו םהירע-לא ואביו ישילשה םויב ןועבג םהירעו תוראבו הריפכהו םירעי תירקו

9:18 - ט:יח
ינב םוכה אלו ועבשנ-יכ לארשי הדעה יאישנ םהל לארשי יהלא הוהיב הדעה-לכ ונליו םיאישנה-לע

9:19 - ט:יט
םיאישנה-לכ ורמאיו ונחנא הדעה-לכ-לא הוהיב םהל ונעבשנ התעו לארשי יהלא םהב עגנל לכונ אל

9:20 - ט:כ
םהל השענ תאז םתוא היחהו ונילע היהי-אלו העובשה-לע ףצק םהל ונעבשנ -רשא

9:21 - ט:כא
םהילא ורמאיו ויחי םיאישנה םיצע יבטח ויהיו םימ-יבאשו רשאכ הדעה-לכל םיאישנה םהל ורבד

9:22 - ט:כב
עשוהי םהל ארקיו רמאל םהילא רבדיו ונתא םתימר המל ונחנא םיקוחר רמאל םתאו דאמ םכמ םיבשי ונברקב

9:23 - ט:כג
םתא םירורא התעו דבע םכמ תרכי-אלו םיצע יבטחו תיבל םימ-יבאשו יהלא

9:24 - ט:כד
עשוהי-תא ונעיו דגה דגה יכ ורמאיו הוצ רשא תא ךידבעל השמ-תא ךיהלא הוהי םכל תתל ודבע ץראה-לכ-תא דימשהלו ץראה יבשי-לכ-תא דאמ ארינו םכינפמ םכינפמ וניתשפנל רבדה-תא השענו הזה

9:25 - ט:כה
ךדיב וננה התעו ךיניעב רשיכו בוטכ השע ונל תושעל

9:26 - ט:כו
לציו ןכ םהל שעיו דימ םתוא אלו לארשי-ינב םוגרה

9:27 - ט:כז
םויב עשוהי םנתיו םיצע יבטח אוהה הדעל םימ יבאשו הוהי חבזמלו הזה םויה-דע רשא םוקמה-לא רחבי

10:1 - י:א
עמשכ יהיו ךלמ קדצ-ינדא דכל-יכ םלשורי יעה-תא עשוהי השע רשאכ המירחיו הכלמלו וחיריל הכלמלו יעל השע-ןכ יבשי ומילשה יכו לארשי-תא ןועבג םברקב ויהיו

10:2 - י:ב
ריע יכ דאמ וארייו תחאכ ןועבג הלודג יכו הכלממה ירע יעה-ןמ הלודג איה םירבג הישנא-לכו

10:3 - י:ג
קדצ-ינדא חלשיו םלשורי ךלמ ןורבח-ךלמ םהוה-לא -ךלמ םארפ-לאו עיפי-לאו תומרי ריבד-לאו שיכל-ךלמ רמאל ןולגע-ךלמ

10:4 - י:ד
ינרזעו ילא-ולע ןועבג-תא הכנו המילשה-יכ ינב-תאו עשוהי-תא לארשי

10:5 - י:ה
תשמח ולעיו ופסאיו ךלמ ירמאה יכלמ ןורבח-ךלמ םלשורי תומרי-ךלמ שיכל-ךלמ םה ןולגע-ךלמ ונחיו םהינחמ-לכו ומחליו ןועבג-לע הילע

10:6 - י:ו
ןועבג ישנא וחלשיו הנחמה-לא עשוהי-לא רמאל הלגלגה ךידי ףרת-לא ונילא הלע ךידבעמ ונל העישוהו הרהמ וצבקנ יכ ונרזעו יכלמ-לכ ונילא רהה יבשי ירמאה

10:7 - י:ז
עשוהי לעיו אוה לגלגה-ןמ ומע המחלמה םע-לכו ליחה ירובג לכו

10:8 - י:ח
הוהי רמאיו ארית-לא עשוהי-לא םיתתנ ךדיב יכ םהמ םהמ שיא דמעי-אל ךינפב

10:9 - י:ט
עשוהי םהילא אביו הלע הלילה-לכ םאתפ לגלגה-ןמ

10:10 - י:י
ינפל הוהי םמהיו םכיו לארשי ןועבגב הלודג-הכמ הלעמ ךרד םפדריו םכיו ןרוח-תיב הדקמ-דעו הקזע-דע

10:11 - י:יא
ינפמ םסנב יהיו דרומב םה לארשי הוהיו ןרוח-תיב םינבא םהילע ךילשה םימשה-ןמ תולדג ותמיו הקזע-דע ותמ-רשא םיבר רשאמ דרבה ינבאב לארשי ינב וגרה ברחב

10:12 - י:יב
עשוהי רבדי זא תת םויב הוהיל ירמאה-תא הוהי לארשי ינב ינפל לארשי יניעל רמאיו םוד ןועבגב שמש ןוליא קמעב חריו

10:13 - י:יג
חריו שמשה םדיו יוג םקי-דע דמע איה-אלה ויביא רשיה רפס-לע הבותכ יצחב שמשה דמעיו אובל ץא-אלו םימשה םימת םויכ

10:14 - י:יד
אוהה םויכ היה אלו עמשל וירחאו וינפל יכ שיא לוקב הוהי לארשיל םחלנ הוהי

10:15 - י:טו
עשוהי בשיו ומע לארשי-לכו הלגלגה הנחמה-לא

10:16 - י:טז
םיכלמה תשמח וסניו הרעמב ואבחיו הלאה הדקמב

10:17 - י:יז
רמאל עשוהיל דגיו םיכלמה תשמח ואצמנ הרעמב םיאבחנ הדקמב

10:18 - י:יח
ולג עשוהי רמאיו יפ-לא תולדג םינבא ודיקפהו הרעמה םרמשל םישנא הילע

10:19 - י:יט
ודמעת-לא םתאו םכיביא ירחא ופדר םתוא םתבנזו -לא אובל םונתת-לא םנתנ יכ םהירע םכיהלא הוהי םכדיב

10:20 - י:כ
עשוהי תולככ יהיו םתוכהל לארשי ינבו דאמ-הלודג הכמ םידירשהו םמת-דע ואביו םהמ ודרש רצבמה ירע-לא

10:21 - י:כא
םעה-לכ ובשיו עשוהי-לא הנחמה-לא ץרח-אל םולשב הדקמ שיאל לארשי ינבל ונשל-תא

10:22 - י:כב
וחתפ עשוהי רמאיו הרעמה יפ-תא ילא ואיצוהו םיכלמה תשמח-תא הרעמה-ןמ הלאה

10:23 - י:כג
ואיציו ןכ ושעיו תשמח-תא וילא הלאה םיכלמה ךלמ תא הרעמה-ןמ ךלמ-תא םלשורי ךלמ-תא ןורבח שיכל ךלמ-תא תומרי ןולגע ךלמ-תא

10:24 - י:כד
םאיצוהכ יהיו הלאה םיכלמה-תא ארקיו עשוהי-לא שיא-לכ-לא עשוהי רמאיו לארשי ישנא יניצק-לא ותא אוכלהה המחלמה ומיש וברק םכילגר-תא םיכלמה יראוצ-לע וברקיו הלאה םהילגר-תא ומישיו םהיראוצ-לע

10:25 - י:כה
עשוהי םהילא רמאיו ותחת-לאו וארית-לא הככ יכ וצמאו וקזח הוהי השעי רשא םכיביא-לכל םתוא םימחלנ םתא

10:26 - י:כו
עשוהי םכיו םתימיו ןכ-ירחא השמח לע םלתיו םיולת ויהיו םיצע םיצעה -לע ברעה-דע

10:27 - י:כז
שמשה אוב תעל יהיו םודיריו עשוהי הוצ םכלשיו םיצעה לעמ רשא הרעמה -לא ומשיו םש-ואבחנ יפ-לע תולדג םינבא םויה םצע-דע הרעמה הזה

10:28 - י:כח
דכל הדקמ-תאו אוהה םויב עשוהי ברח-יפל הכיו םרחה הכלמ-תאו שפנה-לכ-תאו םתוא ריאשה אל הב-רשא ךלמל שעיו דירש השע רשאכ הדקמ וחירי ךלמל

10:29 - י:כט
עשוהי רבעיו ומע לארשי-לכו םחליו הנבל הדקממ הנבל-םע

10:30 - י:ל
התוא-םג הוהי ןתיו לארשי דיב הכיו הכלמ-תאו -לכ-תאו ברח-יפל הב-רשא שפנה דירש הב ריאשה-אל רשאכ הכלמל שעיו וחירי ךלמל השע

10:31 - י:לא
עשוהי רבעיו ומע לארשי-לכו ןחיו השיכל הנבלמ הב םחליו הילע

10:32 - י:לב
שיכל-תא הוהי ןתיו הדכליו לארשי דיב הכיו ינשה םויב ברח-יפל שפנה-לכ-תאו לככ הב-רשא הנבלל השע-רשא

10:33 - י:לג
ךלמ םרה הלע זא שיכל-תא רזעל רזג עשוהי והכיו יתלב-דע ומע-תאו דירש ול-ריאשה

10:34 - י:לד
עשוהי רבעיו ומע לארשי-לכו ונחיו הנלגע שיכלמ הילע ומחליו הילע

10:35 - י:לה
אוהה םויב הודכליו תאו ברח-יפל הוכיו הב-רשא שפנה-לכ םירחה אוהה םויב השע-רשא לככ שיכלל

10:36 - י:לו
עשוהי לעיו ומע לארשי-לכו הנורבח הנולגעמ הילע ומחליו

10:37 - י:לז
הודכליו ברח-יפל-הוכיו הכלמ-תאו הירע-לכ-תאו -רשא שפנה-לכ-תאו דירש ריאשה-אל הב השע-רשא לככ התוא םרחיו ןולגעל -רשא שפנה-לכ-תאו הב

10:38 - י:לח
עשוהי בשיו ומע לארשי-לכו הילע םחליו הרבד

10:39 - י:לט
הכלמ-תאו הדכליו םוכיו הירע-לכ-תאו ומירחיו ברח-יפל הב-רשא שפנ-לכ-תא דירש ריאשה אל ןורבחל השע רשאכ הרבדל השע-ןכ השע רשאכו הכלמלו הכלמלו הנבלל

10:40 - י:מ
עשוהי הכיו רהה ץראה-לכ-תא הלפשהו בגנהו תאו תודשאהו אל םהיכלמ-לכ תאו דירש ריאשה םירחה המשנה-לכ הוהי הוצ רשאכ לארשי יהלא

10:41 - י:מא
שדקמ עשוהי םכיו תאו הזע-דעו ענרב ןשג ץרא-לכ ןועבג-דעו

10:42 - י:מב
םיכלמה-לכ תאו דכל םצרא-תאו הלאה יכ תחא םעפ עשוהי לארשי יהלא הוהי לארשיל םחלנ

10:43 - י:מג
עשוהי בשיו ומע לארשי-לכו הלגלגה הנחמה-לא

11:1 - יא:א
ןיבי עמשכ יהיו חלשיו רוצח-ךלמ ןודמ ךלמ בבוי-לא ןורמש ךלמ-לאו ףשכא ךלמ-לאו

11:2 - יא:ב
רשא םיכלמה-לאו הברעבו רהב ןופצמ הלפשבו תורנכ בגנ םימ רוד תופנבו

11:3 - יא:ג
םימו חרזממ ינענכה יתחהו ירמאהו יסוביהו יזרפהו תחת יוחהו רהב הפצמה ץראב ןומרח

11:4 - יא:ד
םה ואציו םמע םהינחמ-לכו רשא לוחכ בר-םע ברל םיה-תפש-לע דאמ-בר בכרו סוסו

11:5 - יא:ה
םיכלמה לכ ודעויו ונחיו ואביו הלאה םורמ ימ-לא ודחי לארשי -םע םחלהל

11:6 - יא:ו
הוהי רמאיו ארית-לא עשוהי-לא תעכ רחמ-יכ םהינפמ ןתנ יכנא תאזה ינפל םיללח םלכ-תא םהיסוס-תא לארשי םהיתבכרמ-תאו רקעת שאב ףרשת

11:7 - יא:ז
םע-לכו עשוהי אביו םהילע ומע המחלמה םאתפ םורמ ימ-לע םהב ולפיו

11:8 - יא:ח
הוהי םנתיו םוכיו לארשי-דיב ןודיצ-דע םופדריו תופרשמ דעו הבר הפצמ תעקב-דעו םימ םכיו החרזמ םהל-ריאשה יתלב-דע דירש

11:9 - יא:ט
עשוהי םהל שעיו הוהי ול-רמא רשאכ רקע םהיסוס-תא ףרש םהיתבכרמ-תאו שאב

11:10 - יא:י
תעב עשוהי בשיו דכליו איהה הכלמ-תאו רוצח-תא רוצח-יכ ברחב הכה שאר איה םינפל הלאה תוכלממה-לכ

11:11 - יא:יא
שפנה-לכ-תא וכיו ברח-יפל הב-רשא רתונ אל םרחה רוצח-תאו המשנ-לכ שאב ףרש

11:12 - יא:יב
ירע-לכ-תאו הלאה-םיכלמה דכל םהיכלמ-לכ-תאו םכיו עשוהי םירחה ברח-יפל השמ הוצ רשאכ םתוא הוהי דבע

11:13 - יא:יג
םירעה-לכ קר אל םלת-לע תודמעה יתלוז לארשי םפרש ףרש הדבל רוצח-תא עשוהי

11:14 - יא:יד
םירעה ללש לכו וזזב המהבהו הלאה קר לארשי ינב םהל וכה םדאה-לכ-תא םדמשה-דע ברח-יפל וריאשה אל םתוא המשנ-לכ

11:15 - יא:טו
הוהי הוצ רשאכ ודבע השמ-תא השמ הוצ-ןכ השע ןכו עשוהי-תא רבד ריסה-אל עשוהי הוהי הוצ-רשא לכמ השמ-תא

11:16 - יא:טז
עשוהי חקיו תאזה ץראה-לכ-תא בגנה-לכ-תאו רהה ןשגה ץרא-לכ תאו הלפשה-תאו רה-תאו הברעה-תאו התלפשו לארשי

11:17 - יא:יז
הלועה קלחה רהה-ןמ דג לעב-דעו ריעש תחת ןונבלה תעקבב תאו ןומרח-רה דכל םהיכלמ-לכ םתימיו םכיו

11:18 - יא:יח
השע םיבר םימי עשוהי הלאה םיכלמה-לכ-תא המחלמ

11:19 - יא:יט
רשא ריע התיה-אל ינב-לא המילשה יוחה יתלב לארשי -תא ןועבג יבשי המחלמב וחקל לכה

11:20 - יא:כ
התיה הוהי תאמ יכ תארקל םבל-תא קזחל לארשי-תא המחלמה יתלבל םמירחה ןעמל יכ הנחת םהל-תויה רשאכ םדימשה ןעמל השמ-תא הוהי הוצ

11:21 - יא:כא
תעב עשוהי אביו תרכיו איהה רהה-ןמ םיקנעה-תא רבד-ןמ ןורבח-ןמ רה לכמו בנע-ןמ רה לכמו הדוהי םהירע-םע לארשי עשוהי םמירחה

11:22 - יא:כב
םיקנע רתונ-אל קר לארשי ינב ץראב דודשאבו תגב הזעב וראשנ

11:23 - יא:כג
עשוהי חקיו לככ ץראה-לכ-תא הוהי רבד רשא הנתיו השמ-לא הלחנל עשוהי םתקלחמכ לארשיל ץראהו םהיטבשל המחלממ הטקש

12:1 - יב:א
ץראה יכלמ הלאו לארשי-ינב וכה רשא םצרא-תא ושריו החרזמ ןדריה רבעב ןונרא לחנמ שמשה ןומרח רה-דע החרזמ הברעה-לכו

12:2 - יב:ב
ירמאה ךלמ ןוחיס לשמ ןובשחב בשויה רשא רעורעמ ןונרא לחנ-תפש-לע יצחו לחנה ךותו קבי דעו דעלגה ינב לובג לחנה ןומע

12:3 - יב:ג
םי-דע הברעהו דעו החרזמ תורנכ חלמה-םי הברעה םי תיב ךרד החרזמ תחת ןמיתמו תומשיה הגספה תודשא

12:4 - יב:ד
ךלמ גוע לובגו םיאפרה רתימ ןשבה תורתשעב בשויה יערדאבו

12:5 - יב:ה
ןומרח רהב לשמו ןשבה-לכבו הכלסבו ירושגה לובג-דע יצחו יתכעמהו ןוחיס לובג דעלגה ןובשח-ךלמ

12:6 - יב:ו
ינבו הוהי-דבע השמ הנתיו םוכה לארשי השרי הוהי-דבע השמ ידגלו ינבוארל השנמה טבש יצחלו

12:7 - יב:ז
ץראה יכלמ הלאו עשוהי הכה רשא רבעב לארשי ינבו דג לעבמ המי ןדריה ןונבלה תעקבב הלעה קלחה רהה-דעו עשוהי הנתיו הריעש השרי לארשי יטבשל םתקלחמכ

12:8 - יב:ח
הברעבו הלפשבו רהב רבדמבו תודשאבו ירמאה יתחה בגנבו יזרפה ינענכהו יסוביהו יוחה

12:9 - יב:ט
ךלמ דחא וחירי ךלמ דצמ-רשא יעה דחא לא-תיב

12:10 - יב:י
דחא םלשורי ךלמ דחא ןורבח ךלמ

12:11 - יב:יא
ךלמ דחא תומרי ךלמ דחא שיכל

12:12 - יב:יב
ךלמ דחא ןולגע ךלמ דחא רזג

12:13 - יב:יג
ךלמ דחא רבד ךלמ דחא רדג

12:14 - יב:יד
ךלמ דחא המרח ךלמ דחא דרע

12:15 - יב:טו
ךלמ דחא הנבל ךלמ דחא םלדע

12:16 - יב:טז
ךלמ דחא הדקמ ךלמ דחא לא-תיב

12:17 - יב:יז
ךלמ דחא חופת ךלמ דחא רפח

12:18 - יב:יח
ךלמ דחא קפא ךלמ דחא ןורשל

12:19 - יב:יט
ךלמ דחא ןודמ ךלמ דחא רוצח

12:20 - יב:כ
ןוארמ ןורמש ךלמ דחא ףשכא ךלמ דחא

12:21 - יב:כא
ךלמ דחא ךנעת ךלמ דחא ודגמ

12:22 - יב:כב
דחא שדק ךלמ למרכל םענקי-ךלמ דחא

12:23 - יב:כג
רוד תפנל רוד ךלמ םיוג-ךלמ דחא דחא לגלגל

12:24 - יב:כד
דחא הצרת ךלמ םישלש םיכלמ-לכ דחאו

13:1 - יג:א
אב ןקז עשוהיו הוהי רמאיו םימיב התנקז התא וילא ץראהו םימיב תאב דאמ-הברה הראשנ התשרל

13:2 - יג:ב
תראשנה ץראה תאז םיתשלפה תולילג-לכ ירושגה-לכו

13:3 - יג:ג
רשא רוחישה-ןמ דעו םירצמ ינפ-לע הנופצ ןורקע לובג תשמח בשחת ינענכל יתזעה םיתשלפ ינרס ינולקשאה ידודשאהו ינורקעהו יתגה םיועהו

13:4 - יג:ד
ץרא-לכ ןמיתמ רשא הרעמו ינענכה הקפא-דע םינדיצל ירמאה לובג דע

13:5 - יג:ה
ילבגה ץראהו חרזמ ןונבלה-לכו תחת דג לעבמ שמשה אובל דע ןומרח-רה תמח

13:6 - יג:ו
רהה יבשי-לכ ןונבלה-ןמ םימ תפרשמ-דע יכנא םינדיצ-לכ ינב ינפמ םשירוא הלפה קר לארשי רשאכ הלחנב לארשיל ךיתיוצ

13:7 - יג:ז
ץראה-תא קלח התעו תעשתל הלחנב תאזה טבשה יצחו םיטבשה השנמה

13:8 - יג:ח
ידגהו ינבוארה ומע רשא םתלחנ וחקל רבעב השמ םהל ןתנ רשאכ החרזמ ןדריה דבע השמ םהל ןתנ הוהי

13:9 - יג:ט
רשא רעורעמ ןונרא לחנ-תפש-לע רשא ריעהו לחנה-ךותב אבדימ רשימה-לכו ןוביד-דע

13:10 - יג:י
ךלמ ןוחיס ירע לכו ךלמ רשא ירמאה לובג-דע ןובשחב ןומע ינב

13:11 - יג:יא
לובגו דעלגהו יתכעמהו ירושגה ןומרח רה לכו הכלס-דע ןשבה-לכו

13:12 - יג:יב
גוע תוכלממ-לכ ךלמ-רשא ןשבב יערדאבו תורתשעב רתימ ראשנ אוה השמ םכיו םיאפרה םשריו

13:13 - יג:יג
ינב ושירוה אלו ירושגה-תא לארשי בשיו יתכעמה-תאו ברקב תכעמו רושג םויה דע לארשי הזה

13:14 - יג:יד
אל יולה טבשל קר הוהי ישא הלחנ ןתנ אוה לארשי יהלא רשאכ ותלחנ ול-רבד

13:15 - יג:טו
הטמל השמ ןתיו ןבואר-ינב םתחפשמל

13:16 - יג:טז
לובגה םהל יהיו רשא רעורעמ ןונרא לחנ-תפש-לע -ךותב רשא ריעהו רשימה-לכו לחנה אבדימ-לע

13:17 - יג:יז
הירע-לכו ןובשח ןוביד רשימב רשא תיבו לעב תומבו ןועמ לעב

13:18 - יג:יח
תמדקו הצהיו תעפמו

13:19 - יג:יט
המבשו םיתירקו רהב רחשה תרצו קמעה

13:20 - יג:כ
תודשאו רועפ תיבו תיבו הגספה תומשיה

13:21 - יג:כא
רשימה ירע לכו ןוחיס תוכלממ-לכו ךלמ רשא ירמאה ךלמ הכה רשא ןובשחב יאישנ-תאו ותא השמ יוא-תא ןידמ רוצ-תאו םקר-תאו עבר -תאו רוח-תאו יבשי ןוחיס יכיסנ ץראה

13:22 - יג:כב
רועב-ןב םעלב-תאו וגרה םסוקה ברחב לארשי-ינב םהיללח-לא

13:23 - יג:כג
ינב לובג יהיו לובגו ןדריה ןבואר תלחנ תאז םתחפשמל ןבואר-ינב ןהירצחו םירעה

13:24 - יג:כד
דג-הטמל השמ ןתיו םתחפשמל דג-ינבל

13:25 - יג:כה
לובגה םהל יהיו ירע-לכו רזעי ץרא יצחו דעלגה רעורע-דע ןומע ינב הבר ינפ-לע רשא

13:26 - יג:כו
תמר-דע ןובשחמו םינטבו הפצמה לובג-דע םינחממו רבדל

13:27 - יג:כז
םרה תיב קמעבו תוכסו הרמנ תיבו תוכלממ רתי ןופצו ןובשח ךלמ ןוחיס הצק-דע לבגו ןדריה ןדריה רבע תרנכ-םי החרזמ

13:28 - יג:כח
דג-ינב תלחנ תאז םירעה םתחפשמל םהירצחו

13:29 - יג:כט
טבש יצחל השמ ןתיו יצחל יהיו השנמ השנמ-ינב הטמ םתוחפשמל

13:30 - יג:ל
םינחממ םלובג יהיו תוכלממ-לכ ןשבה-לכ ןשבה-ךלמ גוע רשא ריאי תוח-לכו ריע םישש ןשבב

13:31 - יג:לא
דעלגה יצחו יערדאו תורתשעו גוע תוכלממ ירע ריכמ ינבל ןשבב יצחל השנמ -ןב ריכמ-ינב םתוחפשמל

13:32 - יג:לב
השמ לחנ-רשא הלא רבעמ באומ תוברעב וחירי ןדריל החרזמ

13:33 - יג:לג
ןתנ-אל יולה טבשלו הוהי הלחנ השמ אוה לארשי יהלא רבד רשאכ םתלחנ םהל

14:1 - יד:א
ולחנ-רשא הלאו ץראב לארשי-ינב ולחנ רשא ןענכ ןהכה רזעלא םתוא ןונ-ןב עשוהיו תוטמה תובא ישארו לארשי ינבל

14:2 - יד:ב
רשאכ םתלחנ לרוגב השמ-דיב הוהי הוצ יצחו תוטמה תעשתל הטמה

14:3 - יד:ג
תלחנ השמ ןתנ-יכ יצחו תוטמה ינש ןדריל רבעמ הטמה ןתנ-אל םיוללו םכותב הלחנ

14:4 - יד:ד
ףסוי-ינב ויה-יכ השנמ תוטמ ינש ונתנ-אלו םירפאו יכ ץראב םיולל קלח תבשל םירע-םא םהינקמל םהישרגמו םנינקלו

14:5 - יד:ה
הוהי הוצ רשאכ ינב ושע ןכ השמ-תא וקלחיו לארשי ץראה-תא

14:6 - יד:ו
הדוהי-ינב ושגיו לגלגב עשוהי-לא בלכ וילא רמאיו התא יזנקה הנפי-ןב רבדה-תא תעדי הוהי רבד-רשא םיהלאה-שיא השמ-לא לעו יתודא לע ענרב שדקב ךיתודא

14:7 - יד:ז
הנש םיעברא-ןב השמ חלשב יכנא שדקמ יתא הוהי-דבע -תא לגרל ענרב רבד ותא בשאו ץראה יבבל-םע רשאכ

14:8 - יד:ח
ימע ולע רשא יחאו םעה בל-תא ויסמה ירחא יתאלמ יכנאו יהלא הוהי

14:9 - יד:ט
םויב השמ עבשיו אל-םא רמאל אוהה הכרד רשא ץראה היהת ךל הב ךלגר ךינבלו הלחנל תאלמ יכ םלוע-דע יהלא הוהי ירחא

14:10 - יד:י
היחה הנה התעו רשאכ יתוא הוהי םיעברא הז רבד רבד זאמ הנש שמחו הזה רבדה-תא הוהי ךלה-רשא השמ-לא התעו רבדמב לארשי םויה יכנא הנה םינומשו שמח-ןב הנש

14:11 - יד:יא
קזח םויה ינדוע חלש םויב רשאכ זא יחככ השמ יתוא המחלמל התע יחככו אובלו תאצלו

14:12 - יד:יב
יל-הנת התעו הזה רהה-תא םויב הוהי רבד-רשא תעמש-התא יכ אוהה אוהה םויב םירעו םש םיקנע-יכ ילוא תורצב תולדג יתוא הוהי רבד רשאכ םיתשרוהו הוהי

14:13 - יד:יג
עשוהי והכרביו ןורבח-תא ןתיו הנפי-ןב בלכל הלחנל

14:14 - יד:יד
ןורבח-התיה ןכ-לע הנפי-ןב בלכל דע הלחנל יזנקה רשא ןעי הזה םויה הוהי ירחא אלמ לארשי יהלא

14:15 - יד:טו
םינפל ןורבח םשו םדאה עברא תירק אוה םיקנעב לודגה הטקש ץראהו המחלממ

15:1 - טו:א
הטמל לרוגה יהיו םתחפשמל הדוהי ינב םודא לובג-לא הצקמ הבגנ ןצ-רבדמ ןמית

15:2 - טו:ב
בגנ לובג םהל יהיו חלמה םי הצקמ הנפה ןשלה-ןמ הבגנ

15:3 - טו:ג
בגנמ-לא אציו רבעו םיברקע הלעמל בגנמ הלעו הנצ רבעו ענרב שדקל הרדא הלעו ןורצח העקרקה בסנו

15:4 - טו:ד
אציו הנומצע רבעו היהו םירצמ לחנ המי לובגה תואצת לובג םכל היהי-הז בגנ

15:5 - טו:ה
םי המדק לובגו ןדריה הצק-דע חלמה הנופצ תאפל לובגו הצקמ םיה ןושלמ ןדריה

15:6 - טו:ו
תיב לובגה הלעו ןופצמ רבעו הלגח הלעו הברעה תיבל ןהב ןבא לובגה ןבואר-ןב

15:7 - טו:ז
הרבד לובגה הלעו הנופצו רוכע קמעמ לגלגה-לא הנפ הלעמל חכנ-רשא בגנמ רשא םימדא לובגה רבעו לחנל שמש ןיע-ימ-לא ויתאצת ויהו לגר ןיע-לא

15:8 - טו:ח
יג לובגה הלעו ףתכ-לא םנה-ןב איה בגנמ יסוביה לובגה הלעו םלשורי רשא רהה שאר-לא המי םנה-יג ינפ-לע הצקב רשא הנפצ םיאפר-קמע

15:9 - טו:ט
שארמ לובגה ראתו ימ ןיעמ-לא רהה ירע-לא אציו חותפנ ראתו ןורפע-רה איה הלעב לובגה םירעי תירק

15:10 - טו:י
הלעבמ לובגה בסנו ריעש רה-לא המי ףתכ-לא רבעו הנופצמ םירעי-רה דריו ןולסכ איה רבעו שמש-תיב הנמת

15:11 - טו:יא
ףתכ-לא לובגה אציו ראתו הנופצ ןורקע רבעו הנורכש לובגה אציו הלעבה -רה תואצת ויהו לאנבי המי לובגה

15:12 - טו:יב
המיה םי לובגו הז לובגו לודגה הדוהי-ינב לובג םתחפשמל ביבס

15:13 - טו:יג
ןתנ הנפי-ןב בלכלו ךותב קלח יפ-לא הדוהי-ינב -תא עשוהיל הוהי יבא עברא תירק ןורבח איה קנעה

15:14 - טו:יד
בלכ םשמ שריו קנעה ינב השולש-תא ןמיחא-תאו ישש-תא ידילי ימלת-תאו קנעה

15:15 - טו:טו
יבשי-לא םשמ לעיו םינפל רבד-םשו רבד רפס-תירק

15:16 - טו:טז
הכי-רשא בלכ רמאיו הדכלו רפס-תירק-תא הסכע-תא ול יתתנו השאל יתב

15:17 - טו:יז
לאינתע הדכליו בלכ יחא זנק-ןב הסכע-תא ול-ןתיו השאל ותב

15:18 - טו:יח
האובב יהיו לואשל והתיסתו הדש היבא-תאמ רומחה לעמ חנצתו בלכ הל -רמאיו ךל-המ

15:19 - טו:יט
הכרב יל-הנת רמאתו ינתתנ בגנה ץרא יכ םימ תלג יל התתנו תלג תא הל-ןתיו תלג תאו תוילע תויתחת

15:20 - טו:כ
הטמ תלחנ תאז הדוהי-ינב םתחפשמל

15:21 - טו:כא
הצקמ םירעה ויהיו הדוהי-ינב הטמל םודא לובג-לא רדעו לאצבק הבגנב רוגיו

15:22 - טו:כב
הנומידו הניקו הדעדעו

15:23 - טו:כג
ןנתיו רוצחו שדקו

15:24 - טו:כד
תולעבו םלטו ףיז

15:25 - טו:כה
תוירקו התדח רוצחו רוצח איה ןורצח

15:26 - טו:כו
הדלומו עמשו םמא

15:27 - טו:כז
ןומשחו הדג רצחו טלפ תיבו

15:28 - טו:כח
ראבו לעוש רצחו היתויזבו עבש

15:29 - טו:כט
םצעו םייעו הלעב

15:30 - טו:ל
ליסכו דלותלאו המרחו

15:31 - טו:לא
הנמדמו גלקצו הנסנסו

15:32 - טו:לב
םיחלשו תואבלו ןומרו ןיעו םירשע םירע-לכ ןהירצחו עשתו

15:33 - טו:לג
לואתשא הלפשב הנשאו הערצו

15:34 - טו:לד
םינג ןיעו חונזו םניעהו חופת

15:35 - טו:לה
הכוש םלדעו תומרי הקזעו

15:36 - טו:לו
םיתידעו םירעשו םיתרדגו הרדגהו הרשע-עברא םירע ןהירצחו

15:37 - טו:לז
השדחו ןנצ דג-לדגמו

15:38 - טו:לח
הפצמהו ןעלדו לאתקיו

15:39 - טו:לט
תקצבו שיכל ןולגעו

15:40 - טו:מ
סמחלו ןובכו שילתכו

15:41 - טו:מא
ןוגד-תיב תורדגו םירע הדקמו המענו ןהירצחו הרשע-שש

15:42 - טו:מב
ןשעו רתעו הנבל

15:43 - טו:מג
הנשאו חתפיו ביצנו

15:44 - טו:מד
ביזכאו הליעקו עשת םירע השארמו ןהירצחו

15:45 - טו:מה
היתנבו ןורקע הירצחו

15:46 - טו:מו
לכ המיו ןורקעמ דודשא די-לע-רשא ןהירצחו

15:47 - טו:מז
היתונב דודשא היתונב הזע הירצחו לחנ-דע הירצחו לובגה םיהו םירצמ לובגו

15:48 - טו:מח
ריתיו רימש רהבו הכושו

15:49 - טו:מט
הנס-תירקו הנדו רבד איה

15:50 - טו:נ
המתשאו בנעו םינעו

15:51 - טו:נא
הלגו ןלחו ןשגו הרשע-תחא םירע ןהירצחו

15:52 - טו:נב
ןעשאו המורו ברא

15:53 - טו:נג
חופת-תיבו םיניו הקפאו

15:54 - טו:נד
עברא תירקו הטמחו רעיצו ןורבח איה ןהירצחו עשת םירע

15:55 - טו:נה
ףיזו למרכ ןועמ הטויו

15:56 - טו:נו
םעדקיו לאערזיו חונזו

15:57 - טו:נז
הנמתו העבג ןיקה ןהירצחו רשע םירע

15:58 - טו:נח
רוצ-תיב לוחלח רודגו

15:59 - טו:נט
תונע-תיבו תרעמו שש םירע ןקתלאו ןהירצחו

15:60 - טו:ס
תירק איה לעב-תירק םירע הברהו םירעי ןהירצחו םיתש

15:61 - טו:סא
הברעה תיב רבדמב הככסו ןידמ

15:62 - טו:סב
חלמה-ריעו ןשבנהו שש םירע ידג ןיעו ןהירצחו

15:63 - טו:סג
יבשוי יסוביה-תאו ולכוי-אל םלשורי םשירוהל הדוהי-ינב יסוביה בשיו הדוהי ינב-תא םויה דע םלשוריב הזה

16:1 - טז:א
ינבל לרוגה אציו וחירי ןדרימ ףסוי החרזמ וחירי ימל וחירימ הלע רבדמה לא-תיב רהב

16:2 - טז:ב
הזול לא-תיבמ אציו לובג-לא רבעו תורטע יכראה

16:3 - טז:ג
לובג-לא המי-דריו לובג דע יטלפיה ןותחת ןרוח-תיב ויהו רזג-דעו המי ותאצת

16:4 - טז:ד
ףסוי-ינב ולחניו םירפאו השנמ

16:5 - טז:ה
לובג יהיו םתחפשמל םירפא-ינב םתלחנ לובג יהיו רדא תורטע החרזמ ןרוח תיב-דע ןוילע

16:6 - טז:ו
המיה לובגה אציו בסנו ןופצמ תתמכמה תנאת החרזמ לובגה ותוא רבעו הלש החוני חרזממ

16:7 - טז:ז
תורטע החונימ דריו עגפו התרענו אציו וחיריב ןדריה

16:8 - טז:ח
לובגה ךלי חופתמ ויהו הנק לחנ המי תאז המיה ויתאצת -ינב הטמ תלחנ םתחפשמל םירפא

16:9 - טז:ט
תולדבמה םירעהו ךותב םירפא ינבל השנמ-ינב תלחנ ןהירצחו םירעה-לכ

16:10 - טז:י
ושירוה אלו בשויה ינענכה-תא ינענכה בשיו רזגב -דע םירפא ברקב יהיו הזה םויה דבע-סמל

17:1 - יז:א
הטמל לרוגה יהיו רוכב אוה-יכ השנמ רוכב ריכמל ףסוי יכ דעלגה יבא השנמ המחלמ שיא היה אוה דעלגה ול-יהיו ןשבהו

17:2 - יז:ב
השנמ ינבל יהיו םתחפשמל םירתונה רזעיבא ינבל ינבלו קלח-ינבלו םכש-ינבלו לאירשא ינבלו רפח-ינבלו ינב הלא עדימש ףסוי-ןב השנמ םתחפשמל םירכזה

17:3 - יז:ג
רפח-ןב דחפלצלו ריכמ-ןב דעלג-ןב ול ויה-אל השנמ-ןב תונב -םא יכ םינב ויתנב תומש הלאו הלגח הענו הלחמ הצרתו הכלמ

17:4 - יז:ד
ינפל הנברקתו ינפלו ןהכה רזעלא ןונ-ןב עשוהי םיאישנה ינפלו הוצ הוהי רמאל ונל-תתל השמ-תא וניחא ךותב הלחנ יפ-לא םהל ןתיו ךותב הלחנ הוהי ןהיבא יחא

17:5 - יז:ה
השנמ-ילבח ולפיו ץראמ דבל הרשע רשא ןשבהו דעלגה ןדריל רבעמ

17:6 - יז:ו
ולחנ השנמ תונב יכ וינב ךותב הלחנ התיה דעלגה ץראו השנמ-ינבל םירתונה

17:7 - יז:ז
השנמ-לובג יהיו רשא תתמכמה רשאמ ךלהו םכש ינפ-לע ןימיה-לא לובגה חופת ןיע יבשי-לא

17:8 - יז:ח
ץרא התיה השנמל חופתו חופת ינבל השנמ לובג-לא םירפא

17:9 - יז:ט
לחנ לובגה דריו לחנל הבגנ הנק םירפאל הלאה םירע השנמ ירע ךותב ןופצמ השנמ לובגו ויתאצת יהיו לחנל המיה

17:10 - יז:י
םירפאל הבגנ יהיו השנמל הנופצו רשאבו ולובג םיה ןופצמ ןועגפי חרזממ רכששיבו

17:11 - יז:יא
רכששיב השנמל יהיו ןאש-תיב רשאבו םעלביו היתונבו יבשי -תאו היתונבו יבשיו היתונבו ראד היתנבו רד-ןיע היתנבו ךנעת יבשיו ודגמ יבשיו תשלש היתונבו תפנה

17:12 - יז:יב
השנמ ינב ולכי אלו םירעה-תא שירוהל ינענכה לאויו הלאה תאזה ץראב תבשל

17:13 - יז:יג
ינב וקזח יכ יהיו ונתיו לארשי סמל ינענכה-תא ושירוה אל שרוהו

17:14 - יז:יד
ףסוי ינב ורבדיו רמאל עשוהי-תא הלחנ יל התתנ עודמ דחא לבחו דחא לרוג דע בר-םע ינאו ינכרב הכ-דע-רשא הוהי

17:15 - יז:טו
עשוהי םהילא רמאיו הלע התא בר-םע-םא ךל תארבו הרעיה ךל יזרפה ץראב םש ךל ץא-יכ םיאפרהו םירפא-רה

17:16 - יז:טז
ףסוי ינב ורמאיו רהה ונל אצמי-אל לזרב בכרו בשיה ינענכה-לכב רשאל קמעה-ץראב היתונבו ןאש-תיבב קמעב רשאלו לאערזי

17:17 - יז:יז
עשוהי רמאיו ףסוי תיב-לא השנמלו םירפאל התא בר-םע רמאל ךל לודג חכו לרוג ךל היהי-אל דחא

17:18 - יז:יח
ךל-היהי רה יכ ותארבו אוה רעי-יכ ויתאצת ךל היהו -תא שירות-יכ בכר יכ ינענכה קזח יכ ול לזרב אוה

18:1 - יח:א
תדע-לכ ולהקיו הלש לארשי-ינב להא-תא םש וניכשיו השבכנ ץראהו דעומ םהינפל

18:2 - יח:ב
לארשי ינבב ורתויו וקלח-אל רשא העבש םתלחנ-תא םיטבש

18:3 - יח:ג
עשוהי רמאיו לארשי ינב-לא םיפרתמ םתא הנא-דע ץראה-תא תשרל אובל הוהי םכל ןתנ רשא םכיתובא יהלא

18:4 - יח:ד
השלש םכל ובה םחלשאו טבשל םישנא וכלהתיו ומקיו התוא ובתכיו ץראב ואביו םתלחנ יפל ילא

18:5 - יח:ה
העבשל התא וקלחתהו דמעי הדוהי םיקלח בגנמ ולובג-לע ודמעי ףסוי תיבו ןופצמ םלובג-לע

18:6 - יח:ו
ובתכת םתאו העבש ץראה-תא ילא םתאבהו םיקלח םכל יתיריו הנה הוהי ינפל הפ לרוג וניהלא

18:7 - יח:ז
םיולל קלח-ןיא יכ תנהכ-יכ םכברקב דגו ותלחנ הוהי טבש יצחו ןבוארו םתלחנ וחקל השנמה החרזמ ןדריל רבעמ השמ םהל ןתנ רשא הוהי דבע

18:8 - יח:ח
םישנאה ומקיו עשוהי וציו וכליו בתכל םיכלהה-תא וכל רמאל ץראה-תא ץראב וכלהתהו ובושו התוא ובתכו םכל ךילשא הפו ילא הוהי ינפל לרוג הלשב

18:9 - יח:ט
םישנאה וכליו ץראב ורבעיו םירעל הובתכיו םיקלח העבשל ואביו רפס-לע הנחמה-לא עשוהי-לא הלש

18:10 - יח:י
עשוהי םהל ךלשיו ינפל הלשב לרוג םש-קלחיו הוהי ץראה-תא עשוהי לארשי ינבל םתקלחמכ

18:11 - יח:יא
הטמ לרוג לעיו םתחפשמל ןמינב-ינב םלרוג לובג אציו הדוהי ינב ןיב ףסוי ינב ןיבו

18:12 - יח:יב
לובגה םהל יהיו הנופצ תאפל הלעו ןדריה-ןמ ףתכ-לא לובגה הלעו ןופצמ וחירי היהו המי רהב תיב הרבדמ ויתאצת ןוא

18:13 - יח:יג
לובגה םשמ רבעו הזול ףתכ-לא הזול לא-תיב איה הבגנ תורטע לובגה דריו רשא רהה-לע רדא ןורח-תיבל בגנמ ןותחת

18:14 - יח:יד
בסנו לובגה ראתו הבגנ םי-תאפל ינפ-לע רשא רהה-ןמ הבגנ ןורח-תיב ויתאצת היהו איה לעב-תירק-לא ריע םירעי תירק תאז הדוהי ינב םי -תאפ

18:15 - יח:טו
הצקמ הבגנ-תאפו אציו םירעי תירק אציו המי לובגה חותפנ ימ ןיעמ-לא

18:16 - יח:טז
הצק-לא לובגה דריו יג ינפ-לע רשא רהה קמעב רשא םנה-ןב דריו הנופצ םיאפר ףתכ-לא םנה יג דריו הבגנ יסוביה לגר ןיע

18:17 - יח:יז
אציו ןופצמ ראתו אציו שמש ןיע חכנ-רשא תולילג-לא דריו םימדא הלעמ ןבואר-ןב ןהב ןבא

18:18 - יח:יח
ףתכ-לא רבעו הנופצ הברעה-לומ התברעה דריו

18:19 - יח:יט
ףתכ-לא לובגה רבעו הנופצ הלגח-תיב ויתואצת היהו ןושל-לא לובגה הנופצ חלמה-םי הבגנ ןדריה הצק-לא בגנ לובג הז

18:20 - יח:כ
ותא-לבגי ןדריהו תאז המדק-תאפל ןמינב ינב תלחנ ביבס היתלובגל םתחפשמל

18:21 - יח:כא
הטמל םירעה ויהו ןמינב ינב וחירי םהיתוחפשמל קמעו הלגח-תיבו ץיצק

18:22 - יח:כב
םירמצו הברעה תיבו לא-תיבו

18:23 - יח:כג
הרפהו םיועהו הרפעו

18:24 - יח:כד
ינפעהו ינמעה רפכו םירע עבגו הרשע-םיתש ןהירצחו

18:25 - יח:כה
המרהו ןועבג תוראבו

18:26 - יח:כו
הריפכהו הפצמהו הצמהו

18:27 - יח:כז
לאפריו םקרו הלארתו

18:28 - יח:כח
יסוביהו ףלאה עלצו תעבג םלשורי איה םירע תירק ןהירצחו הרשע-עברא תלחנ תאז ןמינב-ינב םתחפשמל

19:1 - יט:א
ינשה לרוגה אציו הטמל ןועמשל ןועמש-ינב יהיו םתוחפשמל תלחנ ךותב םתלחנ הדוהי-ינב

19:2 - יט:ב
םתלחנב םהל יהיו עבשו עבש-ראב הדלומו

19:3 - יט:ג
הלבו לעוש רצחו םצעו

19:4 - יט:ד
לותבו דלותלאו המרחו

19:5 - יט:ה
גלקצו רצחו תובכרמה-תיבו הסוס

19:6 - יט:ו
ןחורשו תואבל תיבו הרשע-שלש םירע ןהירצחו

19:7 - יט:ז
רתעו ןומר ןיע עברא םירע ןשעו ןהירצחו

19:8 - יט:ח
רשא םירצחה-לכו הלאה םירעה תוביבס תמאר ראב תלעב-דע הטמ תלחנ תאז בגנ ןועמש-ינב םתחפשמל

19:9 - יט:ט
הדוהי ינב לבחמ ןועמש ינב תלחנ קלח היה-יכ םהמ בר הדוהי-ינב ןועמש-ינב ולחניו םתלחנ ךותב

19:10 - יט:י
ישילשה לרוגה לעיו ןלובז ינבל לובג יהיו םתחפשמל דירש -דע םתלחנ

19:11 - יט:יא
המיל םלובג הלעו תשבדב עגפו הלערמו רשא לחנה-לא עגפו םענקי ינפ-לע

19:12 - יט:יב
המדק דירשמ בשו לובג-לע שמשה חרזמ אציו רבת תלסכ הלעו תרבדה-לא עיפי

19:13 - יט:יג
המדק רבע םשמו התע רפח התג החרזמ ןומר אציו ןיצק הענה ראתמה

19:14 - יט:יד
לובגה ותא בסנו ויהו ןתנח ןופצמ יג ויתאצת לא-חתפי

19:15 - יט:טו
ןורמשו ללהנו תטקו םחל תיבו הלאדיו הרשע-םיתש םירע ןהירצחו

19:16 - יט:טז
תלחנ תאז ןלובז-ינב םירעה םתוחפשמל ןהירצחו הלאה

19:17 - יט:יז
לרוגה אצי רכששיל רכששי ינבל יעיברה םתוחפשמל

19:18 - יט:יח
םלובג יהיו תלוסכהו הלאערזי םנושו

19:19 - יט:יט
ןאישו םירפחו תרחנאו

19:20 - יט:כ
ןוישקו תיברהו ץבאו

19:21 - יט:כא
םינג-ןיעו תמרו תיבו הדח ןיעו ץצפ

19:22 - יט:כב
רובתב לובגה עגפו שמש תיבו המוצחשו םלובג תואצת ויהו םירע ןדריה ןהירצחו הרשע-שש

19:23 - יט:כג
הטמ תלחנ תאז םתחפשמל רכששי-ינב ןהירצחו םירעה

19:24 - יט:כד
ישימחה לרוגה אציו רשא-ינב הטמל םתוחפשמל

19:25 - יט:כה
תקלח םלובג יהיו ףשכאו ןטבו ילחו

19:26 - יט:כו
דעמעו ךלמלאו למרכב עגפו לאשמו רוחישבו המיה תנבל

19:27 - יט:כז
תיב שמשה חרזמ בשו ןולבזב עגפו ןגד לא-חתפי יגבו קמעה תיב הנופצ אציו לאיענו לאמשמ לובכ-לא

19:28 - יט:כח
ןומחו בחרו ןרבעו ןודיצ דע הנקו הבר

19:29 - יט:כט
המרה לובגה בשו רצ-רצבמ ריע-דעו הסח לובגה בשו המיה ויתאצת ויהיו הביזכא לבחמ

19:30 - יט:ל
בחרו קפאו המעו םיתשו םירשע םירע ןהירצחו

19:31 - יט:לא
הטמ תלחנ תאז םתחפשמל רשא-ינב הלאה םירעה ןהירצחו

19:32 - יט:לב
אצי ילתפנ ינבל ינבל יששה לרוגה םתחפשמל ילתפנ

19:33 - יט:לג
ףלחמ םלובג יהיו םיננעצב ןולאמ לאנביו בקנה ימדאו יהיו םוקל-דע ןדריה ויתאצת

19:34 - יט:לד
המי לובגה בשו אציו רובת תונזא עגפו הקקוח םשמ רשאבו בגנמ ןולבזב הדוהיבו םימ עגפ שמשה חרזמ ןדריה

19:35 - יט:לה
םידצה רצבמ ירעו תקר תמחו רצ תרנכו

19:36 - יט:לו
המרהו המדאו רוצחו

19:37 - יט:לז
ןיעו יערדאו שדקו רוצח

19:38 - יט:לח
לא-לדגמו ןואריו תיבו תנע-תיבו םרח הרשע-עשת םירע שמש ןהירצחו

19:39 - יט:לט
הטמ תלחנ תאז םתחפשמל ילתפנ-ינב ןהירצחו םירעה

19:40 - יט:מ
ןד-ינב הטמל לרוגה אצי םתחפשמל יעיבשה

19:41 - יט:מא
םתלחנ לובג יהיו ריעו לואתשאו הערצ שמש

19:42 - יט:מב
ןוליאו ןיבלעשו הלתיו

19:43 - יט:מג
התנמתו ןוליאו ןורקעו

19:44 - יט:מד
ןותבגו הקתלאו תלעבו

19:45 - יט:מה
קרב-ינבו דהיו ןומר-תגו

19:46 - יט:מו
ןוקרהו ןוקריה ימו ופי לומ לובגה-םע

19:47 - יט:מז
ןד-ינב-לובג אציו ןד-ינב ולעיו םהמ םשל-םע ומחליו וכיו התוא ודכליו ברח-יפל התוא ובשיו התוא ושריו ןד םשלל וארקיו הב םהיבא ןד םשכ

19:48 - יט:מח
הטמ תלחנ תאז םתחפשמל ןד-ינב הלאה םירעה ןהירצחו

19:49 - יט:מט
ולכיו ץראה-תא-לחנל ונתיו היתלובגל הלחנ לארשי-ינב ןונ -ןב עשוהיל םכותב

19:50 - יט:נ
ונתנ הוהי יפ-לע רשא ריעה-תא ול חרס-תנמת-תא לאש הנביו םירפא רהב הב בשיו ריעה-תא

19:51 - יט:נא
רשא תלחנה הלא ןהכה רזעלא ולחנ ןונ-ןב עשוהיו תוטמל תובאה ישארו לרוגב לארשי-ינב הוהי ינפל הלשב דעומ להא חתפ -תא קלחמ ולכיו ץראה

20:1 - כ:א
הוהי רבדיו רמאל עשוהי-לא

20:2 - כ:ב
לארשי ינב-לא רבד םכל ונת רמאל טלקמה ירע-תא םכילא יתרבד-רשא השמ-דיב

20:3 - כ:ג
חצור המש סונל הגגשב שפנ-הכמ םכל ויהו תעד-ילבב םדה לאגמ טלקמל

20:4 - כ:ד
םירעהמ תחא-לא סנו רעש חתפ דמעו הלאה ינזאב רבדו ריעה איהה -ריעה ינקז ופסאו וירבד-תא םהילא הריעה ותא םוקמ ול-ונתנו םמע בשיו

20:5 - כ:ה
םדה לאג ףדרי יכו ורגסי-אלו וירחא יכ ודיב חצרה-תא הכה תעד-ילבב אנש-אלו והער-תא לומתמ ול אוה םושלש

20:6 - כ:ו
איהה ריעב בשיו הדעה ינפל ודמע-דע ןהכה תומ-דע טפשמל היהי רשא לודגה בושי זא םהה םימיב וריע-לא אבו חצורה ריעה-לא ותיב-לאו םשמ סנ -רשא

20:7 - כ:ז
שדק-תא ושדקיו ילתפנ רהב לילגב םירפא רהב םכש-תאו איה עברא תירק-תאו הדוהי רהב ןורבח

20:8 - כ:ח
וחירי ןדריל רבעמו רצב-תא ונתנ החרזמ הטממ רשימב רבדמב תמאר-תאו ןבואר דג-הטממ דעלגב ןשבב ןולג-תאו השנמ הטממ

20:9 - כ:ט
ירע ויה הלא ינב לכל הדעומה רגה רגלו לארשי המש סונל םכותב הגגשב שפנ-הכמ -לכ לאג דיב תומי אלו ינפל ודמע-דע םדה הדעה

21:1 - כא:א
תובא ישאר ושגיו רזעלא-לא םיולה עשוהי-לאו ןהכה ישאר-לאו ןונ-ןב ינבל תוטמה תובא לארשי

21:2 - כא:ב
הלשב םהילא ורבדיו רמאל ןענכ ץראב השמ-דיב הוצ הוהי תבשל םירע ונל-תתל ונתמהבל ןהישרגמו

21:3 - כא:ג
לארשי-ינב ונתיו םתלחנמ םיולל הוהי יפ-לא הלאה םירעה-תא ןהישרגמ -תאו

21:4 - כא:ד
תחפשמל לרוגה אציו ינבל יהיו יתהקה ןהכה ןרהא הטממ םיולה-ןמ הטממו הדוהי הטממו ינעמשה םירע לרוגב ןמינב הרשע שלש

21:5 - כא:ה
םירתונה תהק ינבלו םירפא-הטמ תחפשממ יצחמו ןד-הטממו לרוגב השנמ הטמ רשע םירע

21:6 - כא:ו
ןושרג ינבלו רכששי-הטמ תוחפשממ הטממו רשא-הטממו הטמ יצחמו ילתפנ לרוגב ןשבב השנמ הרשע שלש םירע

21:7 - כא:ז
םתחפשמל יררמ ינבל ןבואר הטממ הטממו דג-הטממו םיתש םירע ןלובז הרשע

21:8 - כא:ח
לארשי-ינב ונתיו םירעה-תא םיולל ןהישרגמ-תאו הלאה הוהי הוצ רשאכ לרוגב השמ-דיב

21:9 - כא:ט
ינב הטממ ונתיו ינב הטממו הדוהי םירעה תא ןועמש ארקי-רשא הלאה םשב ןהתא

21:10 - כא:י
ןרהא ינבל יהיו יתהקה תוחפשממ םהל יכ יול ינבמ הנשאיר לרוגה היה

21:11 - כא:יא
תירק-תא םהל ונתיו קונעה יבא עברא רהב ןורבח איה השרגמ -תאו הדוהי היתביבס

21:12 - כא:יב
ריעה הדש-תאו ונתנ הירצח-תאו הנפי-ןב בלכל ותזחאב

21:13 - כא:יג
ןהכה ןרהא ינבלו טלקמ ריע-תא ונתנ ןורבח-תא חצרה -תאו השרגמ-תאו השרגמ-תאו הנבל

21:14 - כא:יד
השרגמ-תאו רתי-תאו עמתשא-תאו השרגמ-תאו

21:15 - כא:טו
השרגמ-תאו ןלח-תאו רבד-תאו השרגמ-תאו

21:16 - כא:טז
השרגמ-תאו ןיע-תאו השרגמ-תאו הטי-תאו שמש תיב-תא םירע השרגמ-תאו ינש תאמ עשת הלאה םיטבשה

21:17 - כא:יז
ןמינב הטממו ןועבג-תא עבג-תא השרגמ-תאו השרגמ-תאו

21:18 - כא:יח
תותנע-תא השרגמ-תאו ןומלע-תאו םירע השרגמ-תאו עברא

21:19 - כא:יט
ןרהא-ינב ירע-לכ הרשע-שלש םינהכה ןהישרגמו םירע

21:20 - כא:כ
תהק-ינב תוחפשמלו םירתונה םיולה ירע יהיו תהק ינבמ םירפא הטממ םלרוג

21:21 - כא:כא
ריע-תא םהל ונתיו םכש-תא חצרה טלקמ רהב השרגמ-תאו רזג -תאו םירפא השרגמ-תאו

21:22 - כא:כב
םיצבק-תאו תיב-תאו השרגמ-תאו השרגמ-תאו ןרוח עברא םירע

21:23 - כא:כג
אקתלא-תא ןד-הטממו השרגמ-תאו ןותבג-תא השרגמ-תאו

21:24 - כא:כד
ןוליא-תא השרגמ-תאו ןומר-תג-תא םירע השרגמ-תאו עברא

21:25 - כא:כה
השנמ הטמ תיצחממו השרגמ-תאו ךנעת-תא ןומר-תג-תאו םירע השרגמ-תאו םיתש

21:26 - כא:כו
רשע םירע-לכ תוחפשמל ןהישרגמו םירתונה תהק-ינב

21:27 - כא:כז
ןושרג ינבלו יצחמ םיולה תחפשממ ריע-תא השנמ הטמ -תא חצרה טלקמ ןשבב ןולג השרגמ-תאו הרתשעב-תאו םירע השרגמ-תאו םיתש

21:28 - כא:כח
רכששי הטממו ןוישק-תא תרבד-תא השרגמ-תאו השרגמ-תאו

21:29 - כא:כט
תומרי-תא ןיע-תא השרגמ-תאו השרגמ-תאו םינג עברא םירע

21:30 - כא:ל
לאשמ-תא רשא הטממו השרגמ-תאו ןודבע-תא השרגמ-תאו

21:31 - כא:לא
השרגמ-תאו תקלח-תא השרגמ-תאו בחר-תאו עברא םירע

21:32 - כא:לב
ילתפנ הטממו חצרה טלקמ ריע-תא לילגב שדק-תא תמח-תאו השרגמ-תאו השרגמ-תאו ראד ןתרק-תאו םירע השרגמ-תאו שלש

21:33 - כא:לג
ינשרגה ירע-לכ הרשע-שלש םתחפשמל ןהישרגמו ריע

21:34 - כא:לד
יררמ-ינב תוחפשמלו תאמ םירתונה םיולה ןלובז הטמ -תאו םענקי-תא התרק-תא השרגמ השרגמ-תאו

21:35 - כא:לה
השרגמ-תאו הנמד-תא השרגמ-תאו ללהנ-תא עברא םירע

21:36 - כא:לו
ןבואר הטממו השרגמ-תאו רצב-תא הצהי-תאו השרגמ-תאו

21:37 - כא:לז
תומדק-תא השרגמ-תאו תעפימ-תאו םירע השרגמ-תאו עברא

21:38 - כא:לח
ריע-תא דג-הטממו תמר-תא חצרה טלקמ השרגמ-תאו דעלגב םינחמ-תאו השרגמ-תאו

21:39 - כא:לט
ןובשח-תא רזעי-תא השרגמ-תאו םירע-לכ השרגמ-תאו עברא

21:40 - כא:מ
ינבל םירעה-לכ םתחפשמל יררמ תוחפשממ םירתונה םלרוג יהיו םיולה הרשע םיתש םירע

21:41 - כא:מא
ךותב םיולה ירע לכ לארשי-ינב תזחא הנמשו םיעברא םירע ןהישרגמו

21:42 - כא:מב
הלאה םירעה הנייהת הישרגמו ריע ריע ןכ היתביבס הלאה םירעה-לכל

21:43 - כא:מג
לארשיל הוהי ןתיו רשא ץראה-לכ-תא םתובאל תתל עבשנ הב ובשיו הושריו

21:44 - כא:מד
םהל הוהי חניו לככ ביבסמ םתובאל עבשנ-רשא שיא דמע-אלו םהיביא-לכמ םהינפב ןתנ םהיביא-לכ תא םדיב הוהי

21:45 - כא:מה
לכמ רבד לפנ-אל רבד-רשא בוטה רבדה לארשי תיב-לא הוהי אב לכה

22:1 - כב:א
עשוהי ארקי זא ידגלו ינבוארל השנמ הטמ יצחלו

22:2 - כב:ב
םתא םהילא רמאיו רשא-לכ תא םתרמש דבע השמ םכתא הוצ ילוקב ועמשתו הוהי יתיוצ-רשא לכל םכתא

22:3 - כב:ג
םכיחא-תא םתבזע-אל דע םיבר םימי הז םתרמשו הזה םויה תוצמ תרמשמ-תא םכיהלא הוהי

22:4 - כב:ד
הוהי חינה התעו םכיחאל םכיהלא התעו םהל רבד רשאכ םכל וכלו ונפ ץרא-לא םכילהאל ןתנ רשא םכתזחא הוהי דבע השמ םכל ןדריה רבעב

22:5 - כב:ה
תושעל דאמ ורמש קר הוצמה-תא הוצ רשא הרותה-תאו -דבע השמ םכתא הבהאל הוהי םכיהלא הוהי-תא ויכרד-לכב תכללו ויתוצמ רמשלו ודבעלו וב -הקבדלו םכבבל-לכב םכשפנ-לכבו

22:6 - כב:ו
עשוהי םכרביו וכליו םחלשיו םהילהא-לא

22:7 - כב:ז
השנמה טבש יצחלו ןשבב השמ ןתנ עשוהי ןתנ ויצחלו רבעמ םהיחא-םע יכ םגו המי ןדריה עשוהי םחלש םכרביו םהילהא-לא

22:8 - כב:ח
רמאל םהילא רמאיו ובוש םיבר םיסכנב הנקמבו םכילהא-לא בהזבו ףסכב דאמ-בר לזרבבו תשחנבו דאמ הברה תומלשבו םכיביא-ללש וקלח םכיחא -םע

22:9 - כב:ט
וכליו ובשיו דג-ינבו ןבואר-ינב השנמה טבש יצחו לארשי ינב תאמ רשא הלשמ תכלל ןענכ-ץראב דעלגה ץרא-לא רשא םתזחא ץרא-לא יפ-לע הב-וזחאנ השמ-דיב הוהי

22:10 - כב:י
תולילג-לא ואביו ץראב רשא ןדריה ונביו ןענכ דג-ינבו ןבואר-ינב םש השנמה טבש יצחו ןדריה-לע חבזמ הארמל לודג חבזמ

22:11 - כב:יא
לארשי-ינב ועמשיו ונב הנה רמאל דג-ינבו ןבואר-ינב השנמה טבש יצחו לומ-לא חבזמה-תא ןענכ ץרא ןדריה תולילג-לא לארשי ינב רבע-לא

22:12 - כב:יב
לארשי ינב ועמשיו תדע-לכ ולהקיו הלש לארשי-ינב אבצל םהילע תולעל

22:13 - כב:יג
לארשי-ינב וחלשיו ןבואר-ינב-לא דג-ינב-לאו השנמ-טבש יצח-לאו דעלגה ץרא -לא רזעלא-ןב סחניפ-תא ןהכה

22:14 - כב:יד
ומע םיאשנ הרשעו דחא אישנ דחא אישנ תוטמ לכל בא תיבל שאר שיאו לארשי המה םתובא-תיב לארשי יפלאל

22:15 - כב:טו
ואביו ןבואר-ינב-לא דג-ינב-לאו השנמ-טבש יצח-לאו דעלגה ץרא-לא רמאל םתא ורבדיו

22:16 - כב:טז
תדע לכ ורמא הכ הזה לעמה-המ הוהי יהלאב םתלעמ רשא םויה בושל לארשי הוהי ירחאמ חבזמ םכל םכתונבב םויה םכדרמל הוהיב

22:17 - כב:יז
ןוע-תא ונל-טעמה רשא רועפ דע ונממ ונרהטה-אל יהיו הזה םויה הוהי תדעב ףגנה

22:18 - כב:יח
םויה ובשת םתאו היהו הוהי ירחאמ םויה ודרמת םתא -לא רחמו הוהיב לארשי תדע-לכ ףצקי

22:19 - כב:יט
ץרא האמט-םא ךאו םכל ורבע םכתזחא הוהי תזחא ץרא-לא ןכשמ םש-ןכש רשא וזחאהו הוהי הוהיבו ונכותב ונתאו ודרמת-לא םכתנבב ודרמת-לא ידעלבמ חבזמ םכל וניהלא הוהי חבזמ

22:20 - כב:כ
חרז-ןב ןכע אולה םרחב לעמ לעמ לארשי תדע-לכ-לעו שיא אוהו ףצק היה ונועב עוג אל דחא

22:21 - כב:כא
ןבואר-ינב ונעיו טבש יצחו דג-ינבו ורבדיו השנמה יפלא ישאר-תא לארשי

22:22 - כב:כב
לא הוהי םיהלא לא אוה הוהי םיהלא אוה לארשיו עדי דרמב-םא עדי הוהיב לעמב-םאו םויה ונעישות-לא הזה

22:23 - כב:כג
חבזמ ונל תונבל הוהי ירחאמ בושל וילע תולעהל-םאו החנמו הלוע וילע תושעל-םאו הוהי םימלש יחבז שקבי אוה

22:24 - כב:כד
רבדמ הגאדמ אל-םאו רמאל תאז-תא ונישע םכינב ורמאי רחמ רמאל ונינבל הוהילו םכל-המ לארשי יהלא

22:25 - כב:כה
הוהי-ןתנ לובגו םכיניבו ונניב דג-ינבו ןבואר-ינב םכל -ןיא ןדריה-תא ותיבשהו הוהיב קלח ונינב-תא םכינב ארי יתלבל הוהי-תא

22:26 - כב:כו
ונל אנ-השענ רמאנו אל חבזמה-תא תונבל חבזל אלו הלועל

22:27 - כב:כז
וניניב אוה דע יכ ןיבו םכיניבו ונירחא וניתורד הוהי תדבע-תא דבעל וניתולעב וינפל ונימלשבו וניחבזבו םכינב ורמאי-אלו ונינבל רחמ קלח םכל-ןיא הוהיב

22:28 - כב:כח
היהו רמאנו ונילא ורמאי-יכ רחמ וניתרד-לאו ואר ונרמאו חבזמ תינבת-תא ושע-רשא הוהי הלועל אל וניתובא דע-יכ חבזל אלו וניניב אוה םכיניבו

22:29 - כב:כט
ונממ ונל הלילח בושלו הוהיב דרמל הוהי ירחאמ םויה הלעל חבזמ תונבל דבלמ חבזלו החנמל וניהלא הוהי חבזמ ונכשמ ינפל רשא

22:30 - כב:ל
ןהכה סחניפ עמשיו ישארו הדעה יאישנו רשא לארשי יפלא םירבדה -תא ותא ורבד רשא דג-ינבו ןבואר-ינב בטייו השנמ ינבו םהיניעב

22:31 - כב:לא
סחניפ רמאיו ןהכה רזעלא-ןב ןבואר-ינב-לא דג-ינב-לאו םויה השנמ ינב-לאו ונכותב-יכ ונעדי םתלעמ-אל רשא הוהי זא הזה לעמה הוהיב ינב-תא םתלצה הוהי דימ לארשי

22:32 - כב:לב
סחניפ בשיו ןהכה רזעלא-ןב תאמ םיאישנהו תאמו ןבואר-ינב דעלגה ץראמ דג-ינב ןענכ ץרא-לא לארשי ינב-לא רבד םתוא ובשיו

22:33 - כב:לג
יניעב רבדה בטייו וכרביו לארשי ינב לארשי ינב םיהלא תולעל ורמא אלו תחשל אבצל םהילע רשא ץראה-תא דג-ינבו ןבואר-ינב הב םיבשי

22:34 - כב:לד
ןבואר-ינב וארקיו יכ חבזמל דג-ינבו יכ וניתניב אוה דע םיהלאה הוהי

23:1 - כג:א
םיבר םימימ יהיו חינה-רשא ירחא לארשיל הוהי ביבסמ םהיביא-לכמ אב ןקז עשוהיו םימיב

23:2 - כג:ב
עשוהי ארקיו וינקזל לארשי-לכל ויטפשלו וישארלו רמאיו וירטשלו יתנקז ינא םהלא םימיב יתאב

23:3 - כג:ג
תא םתיאר םתאו הוהי השע רשא-לכ םיוגה-לכל םכיהלא יכ םכינפמ הלאה אוה םכיהלא הוהי םכל םחלנה

23:4 - כג:ד
םכל יתלפה ואר םיראשנה םיוגה-תא הלחנב הלאה ןדריה-ןמ םכיטבשל רשא םיוגה-לכו לודגה םיהו יתרכה שמשה אובמ

23:5 - כג:ה
אוה םכיהלא הוהיו םכינפמ םפדהי םתא שירוהו םתשריו םכינפלמ רבד רשאכ םצרא -תא םכל םכיהלא הוהי

23:6 - כג:ו
רמשל דאמ םתקזחו תא תושעלו רפסב בותכה-לכ יתלבל השמ תרות ןימי ונממ -רוס לואמשו

23:7 - כג:ז
םיוגב אוב-יתלבל הלאה םיראשנה הלאה םהיהלא םשבו םכתא אלו וריכזת-אל םודבעת אלו ועיבשת םהל ווחתשת אלו

23:8 - כג:ח
הוהיב-םא יכ רשאכ וקבדת םכיהלא םויה דע םתישע הזה

23:9 - כג:ט
םכינפמ הוהי שרויו םילדג םיוג םתאו םימוצעו םכינפב שיא דמע-אל הזה םויה דע

23:10 - כג:י
םכמ דחא-שיא הוהי יכ ףלא-ףדרי םחלנה אוה םכיהלא םכל רבד רשאכ םכל

23:11 - כג:יא
דאמ םתרמשנו הבהאל םכיתשפנל םכיהלא הוהי-תא

23:12 - כג:יב
ובושת בוש-םא יכ םיוגה רתיב םתקבדו הלאה םיראשנה הלאה םהב םתנתחתהו םכתא םהו םהב םתאבו םכב

23:13 - כג:יג
אל יכ ועדת עודי םכיהלא הוהי ףיסוי םיוגה-תא שירוהל ויהו םכינפלמ הלאה שקומלו חפל םכל םכידצב טטשלו םכיניעב םיננצלו לעמ םכדבא -דע תאזה הבוטה המדאה הוהי םכל ןתנ רשא םכיהלא

23:14 - כג:יד
ךלוה יכנא הנהו ץראה-לכ ךרדב םויה םכבבל-לכב םתעדיו יכ םכשפנ-לכבו דחא רבד לפנ-אל םיבוטה םירבדה לכמ הוהי רבד רשא לכה םכילע םכיהלא לפנ-אל םכל ואב דחא רבד ונממ

23:15 - כג:טו
אב-רשאכ היהו רבדה-לכ םכילע הוהי רבד רשא בוטה ןכ םכילא םכיהלא םכילע הוהי איבי ערה רבדה-לכ תא םכתוא ודימשה-דע הבוטה המדאה לעמ םכל ןתנ רשא תאזה םכיהלא הוהי

23:16 - כג:טז
תירב-תא םכרבעב רשא םכיהלא הוהי םתכלהו םכתא הוצ םיהלא םתדבעו םתיוחתשהו םירחא הוהי-ףא הרחו םהל הרהמ םתדבאו םכב הבוטה ץראה לעמ םכל ןתנ רשא

24:1 - כד:א
עשוהי ףסאיו לארשי יטבש-לכ-תא ינקזל ארקיו המכש וישארלו לארשי וירטשלו ויטפשלו ינפל ובציתיו םיהלאה

24:2 - כד:ב
עשוהי רמאיו רמא-הכ םעה-לכ-לא לארשי יהלא הוהי ובשי רהנה רבעב חרת םלועמ םכיתובא יבאו םהרבא יבא םיהלא ודבעיו רוחנ םירחא

24:3 - כד:ג
םכיבא-תא חקאו רבעמ םהרבא-תא ותוא ךלואו רהנה בראו ןענכ ץרא-לכב ול-ןתאו וערז-תא קחצי-תא

24:4 - כד:ד
קחציל ןתאו ושע-תאו בקעי-תא רה-תא ושעל ןתאו ותוא תשרל ריעש ודרי וינבו בקעיו םירצמ

24:5 - כד:ה
השמ-תא חלשאו ףגאו ןרהא-תאו רשאכ םירצמ-תא רחאו וברקב יתישע םכתא יתאצוה

24:6 - כד:ו
םכיתובא-תא איצואו המיה ואבתו םירצממ ירחא םירצמ ופדריו בכרב םכיתובא ףוס-םי םישרפבו

24:7 - כד:ז
הוהי-לא וקעציו םכיניב לפאמ םשיו אביו םירצמה ןיבו םיה-תא וילע הניארתו והסכיו תא םכיניע םירצמב יתישע-רשא םימי רבדמב ובשתו םיבר

24:8 - כד:ח
ץרא-לא םכתא האבאו רבעב בשויה ירמאה םכתא ומחליו ןדריה םכדיב םתוא ןתאו םצרא-תא ושריתו םכינפמ םדימשאו

24:9 - כד:ט
רופצ-ןב קלב םקיו םחליו באומ ךלמ חלשיו לארשיב -ןב םעלבל ארקיו םכתא ללקל רועב

24:10 - כד:י
עמשל יתיבא אלו ךורב ךרביו םעלבל םכתא לצאו םכתא ודימ

24:11 - כד:יא
ןדריה-תא ורבעתו וחירי-לא ואבתו םכב ומחליו ירמאה וחירי-ילעב ינענכהו יזרפהו ישגרגהו יתחהו ןתאו יסוביהו יוחה םכדיב םתוא

24:12 - כד:יב
םכינפל חלשאו שרגתו הערצה-תא ינש םכינפמ םתוא אל ירמאה יכלמ ךתשקב אלו ךברחב

24:13 - כד:יג
רשא ץרא םכל ןתאו םירעו הב תעגי-אל םתינב-אל רשא םימרכ םהב ובשתו רשא םיתיזו םתא םתעטנ-אל םילכא

24:14 - כד:יד
הוהי-תא וארי התעו םימתב ותא ודבעו וריסהו תמאבו ודבע רשא םיהלא-תא רהנה רבעב םכיתובא ודבעו םירצמבו הוהי-תא

24:15 - כד:טו
םכיניעב ער םאו ורחב הוהי-תא דבעל ימ-תא םויה םכל -תא םא ןודבעת ודבע-רשא םיהלא רבעב רשא םכיתובא יהלא-תא םאו רהנה םתא רשא ירמאה יכנאו םצראב םיבשי דבענ יתיבו הוהי-תא

24:16 - כד:טז
רמאיו םעה ןעיו בזעמ ונל הלילח דבעל הוהי-תא םירחא םיהלא

24:17 - כד:יז
וניהלא הוהי יכ ונתא הלעמה אוה ץראמ וניתובא-תאו םידבע תיבמ םירצמ וניניעל השע רשאו תולדגה תותאה-תא ונרמשיו הלאה רשא ךרדה-לכב לכבו הב ונכלה ונרבע רשא םימעה םברקב

24:18 - כד:יח
הוהי שרגיו םימעה-לכ-תא בשי ירמאה-תאו ונינפמ ץראה דבענ ונחנא-םג אוה-יכ הוהי-תא וניהלא

24:19 - כד:יט
עשוהי רמאיו ולכות אל םעה-לא הוהי-תא דבעל םישדק םיהלא-יכ אוה אונק-לא אוה םכעשפל אשי-אל םכיתואטחלו

24:20 - כד:כ
הוהי-תא ובזעת יכ רכנ יהלא םתדבעו הלכו םכל ערהו בשו ירחא םכתא םכל ביטיה-רשא

24:21 - כד:כא
םעה רמאיו יכ אל עשוהי-לא דבענ הוהי-תא

24:22 - כד:כב
עשוהי רמאיו םתא םידע םעה-לא םתרחב םתא-יכ םכב דבעל הוהי-תא םכל םידע ורמאיו ותוא

24:23 - כד:כג
וריסה התעו רשא רכנה יהלא-תא וטהו םכברקב הוהי-לא םכבבל-תא לארשי יהלא

24:24 - כד:כד
םעה ורמאיו הוהי-תא עשוהי-לא דבענ וניהלא עמשנ ולוקבו

24:25 - כד:כה
תירב עשוהי תרכיו אוהה םויב םעל טפשמו קח ול םשיו םכשב

24:26 - כד:כו
עשוהי בתכיו הלאה םירבדה-תא םיהלא תרות רפסב הלודג ןבא חקיו תחת םש המיקיו שדקמב רשא הלאה הוהי

24:27 - כד:כז
עשוהי רמאיו הנה םעה-לכ-לא תאזה ןבאה הדעל ונב-היהת תא העמש איה-יכ רשא הוהי ירמא-לכ התיהו ונמע רבד הדעל םכב ןושחכת-ןפ םכיהלאב

24:28 - כד:כח
עשוהי חלשיו שיא םעה-תא ותלחנל

24:29 - כד:כט
םירבדה ירחא יהיו עשוהי תמיו הלאה הוהי דבע ןונ-ןב םינש רשעו האמ-ןב

24:30 - כד:ל
לובגב ותא ורבקיו חרס-תנמתב ותלחנ םירפא-רהב רשא שעג -רהל ןופצמ

24:31 - כד:לא
לארשי דבעיו ימי לכ הוהי-תא ימי לכו עשוהי וכיראה רשא םינקזה עשוהי ירחא םימי תא ועדי רשאו רשא הוהי השעמ-לכ לארשיל השע

24:32 - כד:לב
ףסוי תומצע-תאו ולעה-רשא םירצממ לארשי-ינב תקלחב םכשב ורבק בקעי הנק רשא הדשה רומח-ינב תאמ האמב םכש-יבא -ינבל ויהיו הטישק הלחנל ףסוי

24:33 - כד:לג
תמ ןרהא-ןב רזעלאו תעבגב ותא ורבקיו רשא ונב סחניפ םירפא רהב ול-ןתנ