הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הינפצ
1:1 - א:א
היה רשא הוהי-רבד ישוכ-ןב הינפצ-לא הירמא-ןב הילדג-ןב ימיב היקזח-ןב ןומא-ןב והישאי הדוהי ךלמ

1:2 - א:ב
לעמ לכ ףסא ףסא המדאה ינפ הוהי-םאנ

1:3 - א:ג
ףסא המהבו םדא ףסא יגדו םימשה-ףוע תולשכמהו םיה יתרכהו םיעשרה-תא ינפ לעמ םדאה-תא הוהי-םאנ המדאה

1:4 - א:ד
ידי יתיטנו לעו הדוהי-לע םלשורי יבשוי-לכ םוקמה-ןמ יתרכהו לעבה ראש-תא הזה םירמכה םש-תא םינהכה-םע

1:5 - א:ה
םיוחתשמה-תאו אבצל תוגגה-לע םימשה םיוחתשמה-תאו הוהיל םיעבשנה םכלמב םיעבשנהו

1:6 - א:ו
ירחאמ םיגוסנה-תאו ושקב-אל רשאו הוהי אלו הוהי-תא והשרד

1:7 - א:ז
הוהי ינדא ינפמ סה הוהי םוי בורק יכ חבז הוהי ןיכה-יכ ויארק שידקה

1:8 - א:ח
חבז םויב היהו יתדקפו הוהי ינב-לעו םירשה-לע לעו ךלמה שובלמ םישבלה-לכ ירכנ

1:9 - א:ט
לע יתדקפו ןתפמה-לע גלודה-לכ םיאלממה אוהה םויב סמח םהינדא תיב המרמו

1:10 - א:י
אוהה םויב היהו הקעצ לוק הוהי-םאנ הלליו םיגדה רעשמ רבשו הנשמה-ןמ תועבגהמ לודג

1:11 - א:יא
שתכמה יבשי וליליה םע-לכ המדנ יכ ותרכנ ןענכ ףסכ יליטנ-לכ

1:12 - א:יב
איהה תעב היהו םלשורי-תא שפחא יתדקפו תורנב םיאפקה םישנאה-לע םירמאה םהירמש-לע ביטיי-אל םבבלב ערי אלו הוהי

1:13 - א:יג
הסשמל םליח היהו ונבו הממשל םהיתבו ובשי אלו םיתב אלו םימרכ ועטנו םניי-תא ותשי

1:14 - א:יד
הוהי-םוי בורק רהמו בורק לודגה הוהי םוי לוק דאמ רובג םש חרצ רמ

1:15 - א:טו
םויה הרבע םוי הרצ םוי אוהה האש םוי הקוצמו ךשח םוי האושמו ןנע םוי הלפאו לפרעו

1:16 - א:טז
העורתו רפוש םוי תורצבה םירעה לע תוהבגה תונפה לעו

1:17 - א:יז
וכלהו םדאל יתרצהו הוהיל יכ םירועכ םמד ךפשו ואטח םמחלו רפעכ םיללגכ

1:18 - א:יח
םבהז-םג םפסכ-םג םליצהל לכוי-אל הוהי תרבע םויב לכאת ותאנק שאבו הלכ-יכ ץראה-לכ תא השעי הלהבנ-ךא ץראה יבשי-לכ

2:1 - ב:א
ושוקו וששוקתה ףסכנ אל יוגה

2:2 - ב:ב
ץמכ קח תדל םרטב םרטב םוי רבע םכילע אובי-אל םרטב הוהי-ףא ןורח םוי םכילע אובי-אל הוהי-ףא

2:3 - ב:ג
הוהי-תא ושקב רשא ץראה יונע-לכ ולעפ וטפשמ ושקב קדצ-ושקב ורתסת ילוא הונע הוהי-ףא םויב

2:4 - ב:ד
היהת הבוזע הזע יכ הממשל ןולקשאו םירהצב דודשא ןורקעו הושרגי רקעת

2:5 - ב:ה
םיה לבח יבשי יוה םיתרכ יוג םכילע הוהי-רבד םיתשלפ ץרא ןענכ ןיאמ ךיתדבאהו בשוי

2:6 - ב:ו
תונ םיה לבח התיהו תורדגו םיער תרכ ןאצ

2:7 - ב:ז
תיראשל לבח היהו םהילע הדוהי תיב ןולקשא יתבב ןוערי יכ ןוצברי ברעב םהיהלא הוהי םדקפי םתובש בשו

2:8 - ב:ח
באומ תפרח יתעמש ןומע ינב יפודגו ימע-תא ופרח רשא -לע ולידגיו םלובג

2:9 - ב:ט
םאנ ינא-יח ןכל יהלא תואבצ הוהי באומ-יכ לארשי ינבו היהת םדסכ קשממ הרמעכ ןומע חלמ-הרכמו לורח םלוע-דע הממשו םוזבי ימע תיראש םולחני יוג רתיו

2:10 - ב:י
םנואג תחת םהל תאז ולדגיו ופרח יכ תואבצ הוהי םע-לע

2:11 - ב:יא
םהילע הוהי ארונ יהלא-לכ תא הזר יכ ול-ווחתשיו ץראה ייא לכ ומוקממ שיא םיוגה

2:12 - ב:יב
יללח םישוכ םתא-םג המה יברח

2:13 - ב:יג
ןופצ-לע ודי טיו רושא-תא דבאיו הונינ-תא םשיו רבדמכ היצ הממשל

2:14 - ב:יד
םירדע הכותב וצברו יוג-ותיח-לכ דפק-םג תאק-םג לוק ונילי הירתפכב ברח ןולחב ררושי הרע הזרא יכ ףסב

2:15 - ב:טו
הזילעה ריעה תאז הרמאה חטבל תבשויה יספאו ינא הבבלב המשל התיה ךיא דוע רבוע לכ היחל ץברמ עיני קרשי הילע ודי

3:1 - ג:א
הלאגנו הארמ יוה הנויה ריעה

3:2 - ג:ב
אל לוקב העמש אל הוהיב רסומ החקל היהלא-לא החטב אל הברק אל

3:3 - ג:ג
תוירא הברקב הירש יבאז היטפש םיגאש רקבל ומרג אל ברע

3:4 - ג:ד
ישנא םיזחפ היאיבנ הינהכ תודגב וסמח שדק-וללח הרות

3:5 - ג:ה
הברקב קידצ הוהי רקבב הלוע השעי אל ןתי וטפשמ רקבב רדענ אל רואל תשב לוע עדוי-אלו

3:6 - ג:ו
ומשנ םיוג יתרכה יתברחה םתונפ רבוע ילבמ םתוצוח -ילבמ םהירע ודצנ בשוי ןיאמ שיא

3:7 - ג:ז
יארית-ךא יתרמא רסומ יחקת יתוא לכ הנועמ תרכי-אלו הילע יתדקפ-רשא ותיחשה ומיכשה ןכא םתולילע לכ

3:8 - ג:ח
יל-וכח ןכל םויל הוהי-םאנ יטפשמ יכ דעל ימוק יצבקל םיוג ףסאל םהילע ךפשל תוכלממ יפא ןורח לכ ימעז לכאת יתאנק שאב יכ ץראה-לכ

3:9 - ג:ט
ךפהא זא-יכ הרורב הפש םימע-לא הוהי םשב םלכ ארקל דחא םכש ודבעל

3:10 - ג:י
שוכ-ירהנל רבעמ יצופ-תב ירתע יתחנמ ןולבוי

3:11 - ג:יא
אל אוהה םויב ךיתלילע לכמ ישובת זא-יכ יב תעשפ רשא יזילע ךברקמ ריסא יפסות-אלו ךתואג רהב דוע ההבגל ישדק

3:12 - ג:יב
םע ךברקב יתראשהו םשב וסחו לדו ינע הוהי

3:13 - ג:יג
לארשי תיראש הלוע ושעי-אל בזכ ורבדי-אלו םהיפב אצמי-אלו המה-יכ תימרת ןושל ןיאו וצברו וערי דירחמ

3:14 - ג:יד
ועירה ןויצ-תב ינר יזלעו יחמש לארשי םלשורי תב בל-לכב

3:15 - ג:טו
ךיטפשמ הוהי ריסה ךלמ ךביא הנפ ךברקב הוהי לארשי דוע ער יארית-אל

3:16 - ג:טז
רמאי אוהה םויב יארית-לא םלשוריל ופרי-לא ןויצ ךידי

3:17 - ג:יז
ךברקב ךיהלא הוהי שישי עישוי רובג שירחי החמשב ךילע ךילע ליגי ותבהאב הנרב

3:18 - ג:יח
יתפסא דעוממ יגונ הילע תאשמ ויה ךממ הפרח

3:19 - ג:יט
השע יננה תעב ךינעמ-לכ-תא יתעשוהו איהה החדנהו העלצה-תא הלהתל םיתמשו ץבקא ץראה-לכב םשלו םתשב

3:20 - ג:כ
איבא איהה תעב יצבק תעבו םכתא םכתא ןתא-יכ םכתא לכב הלהתלו םשל יבושב ץראה ימע םכיתובש-תא הוהי רמא םכיניעל