Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS TIMOQEON
EPISTOLH PRWTH
1:1
pauloV apostoloV ihsou cristou kat epitaghn qeou swthroV hmwn kai kuriou ihsou cristou thV elpidoV hmwn

1:2
timoqew gnhsiw teknw en pistei cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3
kaqwV parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenoV eiV makedonian ina paraggeilhV tisin mh eterodidaskalein

1:4
mhde prosecein muqoiV kai genealogiaiV aperantoiV aitineV zhthseiV parecousin mallon h oikonomian qeou thn en pistei

1:5
to de teloV thV paraggeliaV estin agaph ek kaqaraV kardiaV kai suneidhsewV agaqhV kai pistewV anupokritou

1:6
wn tineV astochsanteV exetraphsan eiV mataiologian

1:7
qelonteV einai nomodidaskaloi mh noounteV mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai

1:8
oidamen de oti kaloV o nomoV ean tiV autw nomimwV crhtai

1:9
eidwV touto oti dikaiw nomoV ou keitai anomoiV de kai anupotaktoiV asebesin kai amartwloiV anosioiV kai bebhloiV patralwaiV kai mhtralwaiV androfonoiV

1:10
pornoiV arsenokoitaiV andrapodistaiV yeustaiV epiorkoiV kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai

1:11
kata to euaggelion thV doxhV tou makariou qeou o episteuqhn egw

1:12
kai carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoV eiV diakonian

1:13
ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn all hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia

1:14
uperepleonasen de h cariV tou kuriou hmwn meta pistewV kai agaphV thV en cristw ihsou

1:15
pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV oti cristoV ihsouV hlqen eiV ton kosmon amartwlouV swsai wn prwtoV eimi egw

1:16
alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeixhtai ihsouV cristoV thn pasan makroqumian proV upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eiV zwhn aiwnion

1:17
tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw sofw qew timh kai doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

1:18
tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taV proagousaV epi se profhteiaV ina strateuh en autaiV thn kalhn strateian

1:19
ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tineV apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan

1:20
wn estin umenaioV kai alexandroV ouV paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein

2:1
parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseiV proseucaV enteuxeiV eucaristiaV uper pantwn anqrwpwn

2:2
uper basilewn kai pantwn twn en uperoch ontwn ina hremon kai hsucion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti

2:3
touto gar kalon kai apodekton enwpion tou swthroV hmwn qeou

2:4
oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein

2:5
eiV gar qeoV eiV kai mesithV qeou kai anqrwpwn anqrwpoV cristoV ihsouV

2:6
o douV eauton antilutron uper pantwn to marturion kairoiV idioiV

2:7
eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV alhqeian legw en cristw ou yeudomai didaskaloV eqnwn en pistei kai alhqeia

2:8
boulomai oun proseucesqai touV andraV en panti topw epairontaV osiouV ceiraV cwriV orghV kai dialogismou

2:9
wsautwV kai taV gunaikaV en katastolh kosmiw meta aidouV kai swfrosunhV kosmein eautaV mh en plegmasin h crusw h margaritaiV h imatismw polutelei

2:10
all o prepei gunaixin epaggellomenaiV qeosebeian di ergwn agaqwn

2:11
gunh en hsucia manqanetw en pash upotagh

2:12
gunaiki de didaskein ouk epitrepw oude auqentein androV all einai en hsucia

2:13
adam gar prwtoV eplasqh eita eua

2:14
kai adam ouk hpathqh h de gunh apathqeisa en parabasei gegonen

2:15
swqhsetai de dia thV teknogoniaV ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhV

3:1
pistoV o logoV ei tiV episkophV oregetai kalou ergou epiqumei

3:2
dei oun ton episkopon anepilhpton einai miaV gunaikoV andra nhfaleon swfrona kosmion filoxenon didaktikon

3:3
mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh all epieikh amacon afilarguron

3:4
tou idiou oikou kalwV proistamenon tekna econta en upotagh meta pashV semnothtoV

3:5
ei de tiV tou idiou oikou prosthnai ouk oiden pwV ekklhsiaV qeou epimelhsetai

3:6
mh neofuton ina mh tufwqeiV eiV krima empesh tou diabolou

3:7
dei de auton kai marturian kalhn ecein apo twn exwqen ina mh eiV oneidismon empesh kai pagida tou diabolou

3:8
diakonouV wsautwV semnouV mh dilogouV mh oinw pollw prosecontaV mh aiscrokerdeiV

3:9
econtaV to musthrion thV pistewV en kaqara suneidhsei

3:10
kai outoi de dokimazesqwsan prwton eita diakoneitwsan anegklhtoi onteV

3:11
gunaikaV wsautwV semnaV mh diabolouV nhfaleouV pistaV en pasin

3:12
diakonoi estwsan miaV gunaikoV andreV teknwn kalwV proistamenoi kai twn idiwn oikwn

3:13
oi gar kalwV diakonhsanteV baqmon eautoiV kalon peripoiountai kai pollhn parrhsian en pistei th en cristw ihsou

3:14
tauta soi grafw elpizwn elqein proV se tacion

3:15
ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV

3:16
kai omologoumenwV mega estin to thV eusebeiaV musthrion qeoV efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggeloiV ekhrucqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhfqh en doxh

4:1
to de pneuma rhtwV legei oti en usteroiV kairoiV aposthsontai tineV thV pistewV proseconteV pneumasin planoiV kai didaskaliaiV daimoniwn

4:2
en upokrisei yeudologwn kekauthriasmenwn thn idian suneidhsin

4:3
kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeoV ektisen eiV metalhyin meta eucaristiaV toiV pistoiV kai epegnwkosin thn alhqeian

4:4
oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta eucaristiaV lambanomenon

4:5
agiazetai gar dia logou qeou kai enteuxewV

4:6
tauta upotiqemenoV toiV adelfoiV kaloV esh diakonoV ihsou cristou entrefomenoV toiV logoiV thV pistewV kai thV kalhV didaskaliaV h parhkolouqhkaV

4:7
touV de bebhlouV kai grawdeiV muqouV paraitou gumnaze de seauton proV eusebeian

4:8
h gar swmatikh gumnasia proV oligon estin wfelimoV h de eusebeia proV panta wfelimoV estin epaggelian ecousa zwhV thV nun kai thV melloushV

4:9
pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV

4:10
eiV touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oV estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn

4:11
paraggelle tauta kai didaske

4:12
mhdeiV sou thV neothtoV katafroneitw alla tupoV ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia

4:13
ewV ercomai prosece th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia

4:14
mh amelei tou en soi carismatoV o edoqh soi dia profhteiaV meta epiqesewV twn ceirwn tou presbuteriou

4:15
tauta meleta en toutoiV isqi ina sou h prokoph fanera h en pasin

4:16
epece seautw kai th didaskalia epimene autoiV touto gar poiwn kai seauton swseiV kai touV akouontaV sou

5:1
presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV

5:2
presbuteraV wV mhteraV newteraV wV adelfaV en pash agneia

5:3
chraV tima taV ontwV chraV

5:4
ei de tiV chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaV apodidonai toiV progonoiV touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou

5:5
h de ontwV chra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taiV dehsesin kai taiV proseucaiV nuktoV kai hmeraV

5:6
h de spatalwsa zwsa teqnhken

5:7
kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin

5:8
ei de tiV twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

5:9
chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enoV androV gunh

5:10
en ergoiV kaloiV marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podaV eniyen ei qlibomenoiV ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

5:11
newteraV de chraV paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

5:12
ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

5:13
ama de kai argai manqanousin periercomenai taV oikiaV ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

5:14
boulomai oun newteraV gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaV carin

5:15
hdh gar tineV exetraphsan opisw tou satana

5:16
ei tiV pistoV h pisth ecei chraV eparkeitw autaiV kai mh bareisqw h ekklhsia ina taiV ontwV chraiV eparkesh

5:17
oi kalwV proestwteV presbuteroi diplhV timhV axiousqwsan malista oi kopiwnteV en logw kai didaskalia

5:18
legei gar h grafh boun alownta ou fimwseiV kai axioV o ergathV tou misqou autou

5:19
kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn

5:20
touV amartanontaV enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

5:21
diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin

5:22
ceiraV tacewV mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaiV allotriaiV seauton agnon threi

5:23
mhketi udropotei all oinw oligw crw dia ton stomacon sou kai taV puknaV sou asqeneiaV

5:24
tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eiV krisin tisin de kai epakolouqousin

5:25
wsautwV kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwV econta krubhnai ou dunatai

6:1
osoi eisin upo zugon douloi touV idiouV despotaV pashV timhV axiouV hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai

6:2
oi de pistouV econteV despotaV mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi thV euergesiaV antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

6:3
ei tiV eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logoiV toiV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia

6:4
tetufwtai mhden epistamenoV alla noswn peri zhthseiV kai logomaciaV ex wn ginetai fqonoV eriV blasfhmiai uponoiai ponhrai

6:5
paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeiaV nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn

6:6
estin de porismoV megaV h eusebeia meta autarkeiaV

6:7
ouden gar eishnegkamen eiV ton kosmon dhlon oti oude exenegkein ti dunameqa

6:8
econteV de diatrofaV kai skepasmata toutoiV arkesqhsomeqa

6:9
oi de boulomenoi ploutein empiptousin eiV peirasmon kai pagida kai epiqumiaV pollaV anohtouV kai blaberaV aitineV buqizousin touV anqrwpouV eiV oleqron kai apwleian

6:10
riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hV tineV oregomenoi apeplanhqhsan apo thV pistewV kai eautouV periepeiran odunaiV pollaiV

6:11
su de w anqrwpe tou qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praothta

6:12
agwnizou ton kalon agwna thV pistewV epilabou thV aiwniou zwhV eiV hn kai eklhqhV kai wmologhsaV thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn

6:13
paraggellw soi enwpion tou qeou tou zwopoiountoV ta panta kai cristou ihsou tou marturhsantoV epi pontiou pilatou thn kalhn omologian

6:14
thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mecri thV epifaneiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou

6:15
hn kairoiV idioiV deixei o makarioV kai monoV dunasthV o basileuV twn basileuontwn kai kurioV twn kurieuontwn

6:16
o monoV ecwn aqanasian fwV oikwn aprositon on eiden oudeiV anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratoV aiwnion amhn

6:17
toiV plousioiV en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw pareconti hmin plousiwV panta eiV apolausin

6:18
agaqoergein ploutein en ergoiV kaloiV eumetadotouV einai koinwnikouV

6:19
apoqhsaurizontaV eautoiV qemelion kalon eiV to mellon ina epilabwntai thV aiwniou zwhV

6:20
w timoqee thn parakataqhkhn fulaxon ektrepomenoV taV bebhlouV kenofwniaV kai antiqeseiV thV yeudwnumou gnwsewV

6:21
hn tineV epaggellomenoi peri thn pistin hstochsan h cariV meta sou amhn [proV timoqeon prwth egrafh apo laodikeiaV htiV estin mhtropoliV frugiaV thV pakatianhV]