Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

EPISTOLH IWANNOU
DEUTERA
1:1
o presbuteroV eklekth kuria kai toiV teknoiV authV ouV egw agapw en alhqeia kai ouk egw monoV alla kai panteV oi egnwkoteV thn alhqeian

1:2
dia thn alhqeian thn menousan en hmin kai meq hmwn estai eiV ton aiwna

1:3
estai meq hmwn cariV eleoV eirhnh para qeou patroV kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patroV en alhqeia kai agaph

1:4
ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountaV en alhqeia kaqwV entolhn elabomen para tou patroV

1:5
kai nun erwtw se kuria ouc wV entolhn grafw soi kainhn alla hn eicomen ap archV ina agapwmen allhlouV

1:6
kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata taV entolaV autou auth estin h entolh kaqwV hkousate ap archV ina en auth peripathte

1:7
oti polloi planoi eishlqon eiV ton kosmon oi mh omologounteV ihsoun criston ercomenon en sarki outoV estin o planoV kai o anticristoV

1:8
blepete eautouV ina mh apoleswmen a eirgasameqa alla misqon plhrh apolabwmen

1:9
paV o parabainwn kai mh menwn en th didach tou cristou qeon ouk ecei o menwn en th didach tou cristou outoV kai ton patera kai ton uion ecei

1:10
ei tiV ercetai proV umaV kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiV oikian kai cairein autw mh legete

1:11
o gar legwn autw cairein koinwnei toiV ergoiV autou toiV ponhroiV

1:12
polla ecwn umin grafein ouk hboulhqhn dia cartou kai melanoV alla elpizw elqein proV umaV kai stoma proV stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh

1:13
aspazetai se ta tekna thV adelfhV sou thV eklekthV amhn