Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

EPISTOLH PETROU KAQOLIKH
DEUTERA
1:1
sumewn petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou

1:2
cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

1:3
wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV dia doxhV kai arethV

1:4
di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en kosmw en epiqumia fqoraV

1:5
kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

1:6
en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

1:7
en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

1:8
tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

1:9
w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

1:10
dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

1:11
outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

1:12
dio ouk amelhsw umaV aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

1:13
dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

1:14
eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

1:15
spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

1:16
ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

1:17
labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV eiV on egw eudokhsa

1:18
kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw orei tw agiw

1:19
kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

1:20
touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

1:21
ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh pote profhteia all upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan oi agioi qeou anqrwpoi

2:1
egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law wV kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitineV pareisaxousin aireseiV apwleiaV kai ton agorasanta autouV despothn arnoumenoi epagonteV eautoiV tacinhn apwleian

2:2
kai polloi exakolouqhsousin autwn taiV apwleiaiV di ouV h odoV thV alhqeiaV blasfhmhqhsetai

2:3
kai en pleonexia plastoiV logoiV umaV emporeusontai oiV to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei

2:4
ei gar o qeoV aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla seiraiV zofou tartarwsaV paredwken eiV krisin tethrhmenouV

2:5
kai arcaiou kosmou ouk efeisato all ogdoon nwe dikaiosunhV khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxaV

2:6
kai poleiV sodomwn kai gomorraV tefrwsaV katastrofh katekrinen upodeigma mellontwn asebein teqeikwV

2:7
kai dikaion lwt kataponoumenon upo thV twn aqesmwn en aselgeia anastrofhV errusato

2:8
blemmati gar kai akoh o dikaioV egkatoikwn en autoiV hmeran ex hmeraV yuchn dikaian anomoiV ergoiV ebasanizen

2:9
oiden kurioV eusebeiV ek peirasmou ruesqai adikouV de eiV hmeran krisewV kolazomenouV threin

2:10
malista de touV opisw sarkoV en epiqumia miasmou poreuomenouV kai kuriothtoV katafronountaV tolmhtai auqadeiV doxaV ou tremousin blasfhmounteV

2:11
opou aggeloi iscui kai dunamei meizoneV onteV ou ferousin kat autwn para kuriw blasfhmon krisin

2:12
outoi de wV aloga zwa fusika gegenhmena eiV alwsin kai fqoran en oiV agnoousin blasfhmounteV en th fqora autwn katafqarhsontai

2:13
komioumenoi misqon adikiaV hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwnteV en taiV apataiV autwn suneuwcoumenoi umin

2:14
ofqalmouV econteV mestouV moicalidoV kai akatapaustouV amartiaV deleazonteV yucaV asthriktouV kardian gegumnasmenhn pleonexiaiV econteV kataraV tekna

2:15
kataliponteV thn euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsanteV th odw tou balaam tou bosor oV misqon adikiaV hgaphsen

2:16
elegxin de escen idiaV paranomiaV upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian

2:17
outoi eisin phgai anudroi nefelai upo lailapoV elaunomenai oiV o zofoV tou skotouV eiV aiwna tethrhtai

2:18
uperogka gar mataiothtoV fqeggomenoi deleazousin en epiqumiaiV sarkoV aselgeiaiV touV ontwV apofugontaV touV en planh anastrefomenouV

2:19
eleuqerian autoiV epaggellomenoi autoi douloi uparconteV thV fqoraV w gar tiV htthtai toutw kai dedoulwtai

2:20
ei gar apofugonteV ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou kai swthroV ihsou cristou toutoiV de palin emplakenteV httwntai gegonen autoiV ta escata ceirona twn prwtwn

2:21
kreitton gar hn autoiV mh epegnwkenai thn odon thV dikaiosunhV h epignousin epistreyai ek thV paradoqeishV autoiV agiaV entolhV

2:22
sumbebhken de autoiV to thV alhqouV paroimiaV kuwn epistreyaV epi to idion exerama kai uV lousamenh eiV kulisma borborou

3:1
tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

3:2
mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn hmwn entolhV tou kuriou kai swthroV

3:3
touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatou twn hmerwn empaiktai kata taV idiaV autwn epiqumiaV poreuomenoi

3:4
kai legonteV pou estin h epaggelia thV parousiaV autou af hV gar oi patereV ekoimhqhsan panta outwV diamenei ap archV ktisewV

3:5
lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw

3:6
di wn o tote kosmoV udati kataklusqeiV apwleto

3:7
oi de nun ouranoi kai h gh autou logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eiV hmeran krisewV kai apwleiaV twn asebwn anqrwpwn

3:8
en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia

3:9
ou bradunei o kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV hmaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai

3:10
hxei de h hmera kuriou wV klepthV en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai

3:11
toutwn oun pantwn luomenwn potapouV dei uparcein umaV en agiaiV anastrofaiV kai eusebeiaiV

3:12
prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

3:13
kainouV de ouranouV kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oiV dikaiosunh katoikei

3:14
dio agaphtoi tauta prosdokwnteV spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

3:15
kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn autw doqeisan sofian egrayen umin

3:16
wV kai en pasaiV taiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en oiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian

3:17
umeiV oun agaphtoi proginwskonteV fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqenteV ekpeshte tou idiou sthrigmou

3:18
auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV amhn