Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS TIMOQEON
EPISTOLH DEUTERA
1:1
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kat epaggelian zwhV thV en cristw ihsou

1:2
timoqew agaphtw teknw cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3
carin ecw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei wV adialeipton ecw thn peri sou mneian en taiV dehsesin mou nuktoV kai hmeraV

1:4
epipoqwn se idein memnhmenoV sou twn dakruwn ina caraV plhrwqw

1:5
upomnhsin lambanwn thV en soi anupokritou pistewV htiV enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou euneikh pepeismai de oti kai en soi

1:6
di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou qeou o estin en soi dia thV epiqesewV twn ceirwn mou

1:7
ou gar edwken hmin o qeoV pneuma deiliaV alla dunamewV kai agaphV kai swfronismou

1:8
mh oun epaiscunqhV to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou

1:9
tou swsantoV hmaV kai kalesantoV klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn

1:10
fanerwqeisan de nun dia thV epifaneiaV tou swthroV hmwn ihsou cristou katarghsantoV men ton qanaton fwtisantoV de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou

1:11
eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV kai didaskaloV eqnwn

1:12
di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoV estin thn paraqhkhn mou fulaxai eiV ekeinhn thn hmeran

1:13
upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousaV en pistei kai agaph th en cristw ihsou

1:14
thn kalhn parakataqhkhn fulaxon dia pneumatoV agiou tou enoikountoV en hmin

1:15
oidaV touto oti apestrafhsan me panteV oi en th asia wn estin fugelloV kai ermogenhV

1:16
dwh eleoV o kurioV tw onhsiforou oikw oti pollakiV me aneyuxen kai thn alusin mou ouk ephscunqh

1:17
alla genomenoV en rwmh spoudaioteron ezhthsen me kai euren

1:18
dwh autw o kurioV eurein eleoV para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeiV

2:1
su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2:2
kai a hkousaV par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoiV anqrwpoiV oitineV ikanoi esontai kai eterouV didaxai

2:3
su oun kakopaqhson wV kaloV stratiwthV ihsou cristou

2:4
oudeiV strateuomenoV empleketai taiV tou biou pragmateiaiV ina tw stratologhsanti aresh

2:5
ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh

2:6
ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

2:7
noei a legw dwh gar soi o kurioV sunesin en pasin

2:8
mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoV dabid kata to euaggelion mou

2:9
en w kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV all o logoV tou qeou ou dedetai

2:10
dia touto panta upomenw dia touV eklektouV ina kai autoi swthriaV tucwsin thV en cristw ihsou meta doxhV aiwniou

2:11
pistoV o logoV ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

2:12
ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoV arnhsetai hmaV

2:13
ei apistoumen ekeinoV pistoV menei arnhsasqai eauton ou dunatai

2:14
tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou kuriou mh logomacein eiV ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

2:15
spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV

2:16
taV de bebhlouV kenofwniaV periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaV

2:17
kai o logoV autwn wV gaggraina nomhn exei wn estin umenaioV kai filhtoV

2:18
oitineV peri thn alhqeian hstochsan legonteV thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

2:19
o mentoi stereoV qemelioV tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurioV touV ontaV autou kai aposthtw apo adikiaV paV o onomazwn to onoma cristou

2:20
en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eiV timhn a de eiV atimian

2:21
ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon

2:22
taV de newterikaV epiqumiaV feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraV kardiaV

2:23
taV de mwraV kai apaideutouV zhthseiV paraitou eidwV oti gennwsin macaV

2:24
doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon

2:25
en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV

2:26
kai ananhywsin ek thV tou diabolou pagidoV ezwgrhmenoi up autou eiV to ekeinou qelhma

3:1
touto de ginwske oti en escataiV hmeraiV ensthsontai kairoi calepoi

3:2
esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazoneV uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeiV acaristoi anosioi

3:3
astorgoi aspondoi diaboloi akrateiV anhmeroi afilagaqoi

3:4
prodotai propeteiV tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi

3:5
econteV morfwsin eusebeiaV thn de dunamin authV hrnhmenoi kai toutouV apotrepou

3:6
ek toutwn gar eisin oi endunonteV eiV taV oikiaV kai aicmalwteuonteV ta gunaikaria seswreumena amartiaiV agomena epiqumiaiV poikilaiV

3:7
pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena

3:8
on tropon de iannhV kai iambrhV antesthsan mwusei outwV kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin

3:9
all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloV estai pasin wV kai h ekeinwn egeneto

3:10
su de parhkolouqhkaV mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh

3:11
toiV diwgmoiV toiV paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroiV oiouV diwgmouV uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioV

3:12
kai panteV de oi qelonteV eusebwV zhn en cristw ihsou diwcqhsontai

3:13
ponhroi de anqrwpoi kai gohteV prokoyousin epi to ceiron planwnteV kai planwmenoi

3:14
su de mene en oiV emaqeV kai epistwqhV eidwV para tinoV emaqeV

3:15
kai oti apo brefouV ta iera grammata oidaV ta dunamena se sofisai eiV swthrian dia pistewV thV en cristw ihsou

3:16
pasa grafh qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian proV elegcon proV epanorqwsin proV paideian thn en dikaiosunh

3:17
ina artioV h o tou qeou anqrwpoV proV pan ergon agaqon exhrtismenoV

4:1
diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou

4:2
khruxon ton logon episthqi eukairwV akairwV elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

4:3
estai gar kairoV ote thV ugiainoushV didaskaliaV ouk anexontai alla kata taV epiqumiaV taV idiaV eautoiV episwreusousin didaskalouV knhqomenoi thn akohn

4:4
kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai

4:5
su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

4:6
egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV emhV analusewV efesthken

4:7
ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

4:8
loipon apokeitai moi o thV dikaiosunhV stefanoV on apodwsei moi o kurioV en ekeinh th hmera o dikaioV krithV ou monon de emoi alla kai pasin toiV hgaphkosin thn epifaneian autou

4:9
spoudason elqein proV me tacewV

4:10
dhmaV gar me egkatelipen agaphsaV ton nun aiwna kai eporeuqh eiV qessalonikhn krhskhV eiV galatian titoV eiV dalmatian

4:11
loukaV estin monoV met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstoV eiV diakonian

4:12
tucikon de apesteila eiV efeson

4:13
ton failonhn on apelipon en trwadi para karpw ercomenoV fere kai ta biblia malista taV membranaV

4:14
alexandroV o calkeuV polla moi kaka enedeixato apodwh autw o kurioV kata ta erga autou

4:15
on kai su fulassou lian gar anqesthken toiV hmeteroiV logoiV

4:16
en th prwth mou apologia oudeiV moi sumparegeneto alla panteV me egkatelipon mh autoiV logisqeih

4:17
o de kurioV moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoV leontoV

4:18
kai rusetai me o kurioV apo pantoV ergou ponhrou kai swsei eiV thn basileian autou thn epouranion w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

4:19
aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

4:20
erastoV emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta

4:21
spoudason pro ceimwnoV elqein aspazetai se eubouloV kai poudhV kai linoV kai klaudia kai oi adelfoi panteV

4:22
o kurioV ihsouV cristoV meta tou pneumatoV sou h cariV meq umwn amhn [proV timoqeon deutera thV efesiwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo rwmhV ote ek deuterou paresth pauloV tw kaisari nerwni]