Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

APOKALUYIS
IWANNOU TOU QEOLOGOU
1:1
apokaluyiV ihsou cristou hn edwken autw o qeoV deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei kai eshmanen aposteilaV dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh

1:2
oV emarturhsen ton logon tou qeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden

1:3
makarioV o anaginwskwn kai oi akouonteV touV logouV thV profhteiaV kai throunteV ta en auth gegrammena o gar kairoV egguV

1:4
iwannhV taiV epta ekklhsiaiV taiV en th asia cariV umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenoV kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou qronou autou

1:5
kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou

1:6
kai epoihsen hmaV basileiV kai iereiV tw qew kai patri autou autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

1:7
idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn

1:8
egw eimi to a kai to w arch kai teloV legei o kurioV o wn kai o hn kai o ercomenoV o pantokratwr

1:9
egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou

1:10
egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV

1:11
legoushV egw eimi to a kai to w o prwtoV kai o escatoV kai o blepeiV grayon eiV biblion kai pemyon taiV ekklhsiaiV taiV en asia eiV efeson kai eiV smurnan kai eiV pergamon kai eiV quateira kai eiV sardeiV kai eiV filadelfeian kai eiV laodikeian

1:12
kai epestreya blepein thn fwnhn htiV elalhsen met emou kai epistreyaV eidon epta lucniaV crusaV

1:13
kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn

1:14
h de kefalh autou kai ai triceV leukai wsei erion leukon wV ciwn kai oi ofqalmoi autou wV flox puroV

1:15
kai oi podeV autou omoioi calkolibanw wV en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wV fwnh udatwn pollwn

1:16
kai ecwn en th dexia autou ceiri asteraV epta kai ek tou stomatoV autou romfaia distomoV oxeia ekporeuomenh kai h oyiV autou wV o hlioV fainei en th dunamei autou

1:17
kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV

1:18
kai o zwn kai egenomhn nekroV kai idou zwn eimi eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn kai ecw taV kleiV tou adou kai tou qanatou

1:19
grayon a eideV kai a eisin kai a mellei ginesqai meta tauta

1:20
to musthrion twn epta asterwn wn eideV epi thV dexiaV mou kai taV epta lucniaV taV crusaV oi epta astereV aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai aV eideV epta ekklhsiai eisin

2:1
tw aggelw thV efesinhV ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn

2:2
oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV

2:3
kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV

2:4
all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV

2:5
mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV

2:6
alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw

2:7
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou

2:8
kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen

2:9
oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana

2:10
mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV

2:11
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou

2:12
kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian

2:13
oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV

2:14
all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai

2:15
outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw

2:16
metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou

2:17
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn

2:18
kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw

2:19
oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn

2:20
all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein

2:21
kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen

2:22
idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn

2:23
kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn

2:24
umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV

2:25
plhn o ecete krathsate acriV ou an hxw

2:26
kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn

2:27
kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou

2:28
kai dwsw autw ton astera ton prwinon

2:29
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

3:1
kai tw aggelw thV en sardesin ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn ta pneumata tou qeou kai touV epta asteraV oida sou ta erga oti to onoma eceiV oti zhV kai nekroV ei

3:2
ginou grhgorwn kai sthrixon ta loipa a mellei apoqanein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou

3:3
mnhmoneue oun pwV eilhfaV kai hkousaV kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshV hxw epi se wV klepthV kai ou mh gnwV poian wran hxw epi se

3:4
eceiV oliga onomata kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoiV oti axioi eisin

3:5
o nikwn outoV peribaleitai en imatioiV leukoiV kai ou mh exaleiyw to onoma autou ek thV biblou thV zwhV kai exomologhsomai to onoma autou enwpion tou patroV mou kai enwpion twn aggelwn autou

3:6
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

3:7
kai tw aggelw thV en filadelfeia ekklhsiaV grayon tade legei o agioV o alhqinoV o ecwn thn kleida tou dabid o anoigwn kai oudeiV kleiei kai kleiei kai oudeiV anoigei

3:8
oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeiV dunatai kleisai authn oti mikran eceiV dunamin kai ethrhsaV mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou

3:9
idou didwmi ek thV sunagwghV tou satana twn legontwn eautouV ioudaiouV einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouV ina hxwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se

3:10
oti ethrhsaV ton logon thV upomonhV mou kagw se thrhsw ek thV wraV tou peirasmou thV melloushV ercesqai epi thV oikoumenhV olhV peirasai touV katoikountaV epi thV ghV

3:11
idou ercomai tacu kratei o eceiV ina mhdeiV labh ton stefanon sou

3:12
o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon

3:13
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

3:14
kai tw aggelw thV ekklhsiaV laodikewn grayon tade legei o amhn o martuV o pistoV kai alhqinoV h arch thV ktisewV tou qeou

3:15
oida sou ta erga oti oute yucroV ei oute zestoV ofelon yucroV eihV h zestoV

3:16
outwV oti cliaroV ei kai oute yucroV oute zestoV mellw se emesai ek tou stomatoV mou

3:17
oti legeiV oti plousioV eimi kai peplouthka kai oudenoV creian ecw kai ouk oidaV oti su ei o talaipwroV kai eleeinoV kai ptwcoV kai tufloV kai gumnoV

3:18
sumbouleuw soi agorasai par emou crusion pepurwmenon ek puroV ina plouthshV kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aiscunh thV gumnothtoV sou kai kollourion egcrison touV ofqalmouV sou ina blephV

3:19
egw osouV ean filw elegcw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson

3:20
idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou

3:21
o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou wV kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patroV mou en tw qronw autou

3:22
o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV

4:1
meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa wV salpiggoV laloushV met emou legousa anaba wde kai deixw soi a dei genesqai meta tauta

4:2
kai euqewV egenomhn en pneumati kai idou qronoV ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoV

4:3
kai o kaqhmenoV hn omoioV orasei liqw iaspidi kai sardinw kai iriV kukloqen tou qronou omoioV orasei smaragdinw

4:4
kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessareV kai epi touV qronouV eidon touV eikosi kai tessaraV presbuterouV kaqhmenouV peribeblhmenouV en imatioiV leukoiV kai escon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV

4:5
kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai fwnai kai epta lampadeV puroV kaiomenai enwpion tou qronou ai eisin ta epta pneumata tou qeou

4:6
kai enwpion tou qronou qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen

4:7
kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion moscw kai to triton zwon econ to proswpon wV anqrwpoV kai to tetarton zwon omoion aetw petwmenw

4:8
kai tessara zwa en kaq eauto eicon ana pterugaV ex kukloqen kai eswqen gemonta ofqalmwn kai anapausin ouk ecousin hmeraV kai nuktoV legonta agioV agioV agioV kurioV o qeoV o pantokratwr o hn kai o wn kai o ercomenoV

4:9
kai otan dwsousin ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

4:10
pesountai oi eikosi kai tessareV presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn kai ballousin touV stefanouV autwn enwpion tou qronou legonteV

4:11
axioV ei kurie labein thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisaV ta panta kai dia to qelhma sou eisin kai ektisqhsan

5:1
kai eidon epi thn dexian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta

5:2
kai eidon aggelon iscuron khrussonta fwnh megalh tiV estin axioV anoixai to biblion kai lusai taV sfragidaV autou

5:3
kai oudeiV hdunato en tw ouranw oude epi thV ghV oude upokatw thV ghV anoixai to biblion oude blepein auto

5:4
kai egw eklaion polla oti oudeiV axioV eureqh anoixai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto

5:5
kai eiV ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thV fulhV iouda h riza dabid anoixai to biblion kai lusai taV epta sfragidaV autou

5:6
kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoV wV esfagmenon econ kerata epta kai ofqalmouV epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eiV pasan thn ghn

5:7
kai hlqen kai eilhfen to biblion ek thV dexiaV tou kaqhmenou epi tou qronou

5:8
kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikositessareV presbuteroi epeson enwpion tou arniou econteV ekastoV kiqaraV kai fialaV crusaV gemousaV qumiamatwn ai eisin ai proseucai twn agiwn

5:9
kai adousin wdhn kainhn legonteV axioV ei labein to biblion kai anoixai taV sfragidaV autou oti esfaghV kai hgorasaV tw qew hmaV en tw aimati sou ek pashV fulhV kai glwsshV kai laou kai eqnouV

5:10
kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV

5:11
kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kukloqen tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai ciliadeV ciliadwn

5:12
legonteV fwnh megalh axion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai iscun kai timhn kai doxan kai eulogian

5:13
kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thV ghV kai epi thV qalasshV a estin kai ta en autoiV panta hkousa legontaV tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

5:14
kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi eikositessareV presbuteroi epesan kai prosekunhsan zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

6:1
kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa enoV ek twn tessarwn zwwn legontoV wV fwnhV bronthV ercou kai blepe

6:2
kai eidon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn toxon kai edoqh autw stefanoV kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh

6:3
kai ote hnoixen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legontoV ercou kai blepe

6:4
kai exhlqen alloV ippoV purroV kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo thV ghV kai ina allhlouV sfaxwsin kai edoqh autw macaira megalh

6:5
kai ote hnoixen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoV ercou kai blepe kai eidon kai idou ippoV melaV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn zugon en th ceiri autou

6:6
kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai treiV coinikeV kriqhV dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshV

6:7
kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan ercou kai blepe

6:8
kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV

6:9
kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon

6:10
kai ekrazon fwnh megalh legonteV ewV pote o despothV o agioV kai o alhqinoV ou krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV

6:11
kai edoqhsan ekastoiV stolai leukai kai erreqh autoiV ina anapauswntai eti cronon mikron ewV ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellonteV apokteinesqai wV kai autoi

6:12
kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoV megaV egeneto kai o hlioV egeneto melaV wV sakkoV tricinoV kai h selhnh egeneto wV aima

6:13
kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn wV sukh ballei touV olunqouV authV upo megalou anemou seiomenh

6:14
kai ouranoV apecwrisqh wV biblion eilissomenon kai pan oroV kai nhsoV ek twn topwn autwn ekinhqhsan

6:15
kai oi basileiV thV ghV kai oi megistaneV kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai paV douloV kai paV eleuqeroV ekruyan eautouV eiV ta sphlaia kai eiV taV petraV twn orewn

6:16
kai legousin toiV oresin kai taiV petraiV pesete ef hmaV kai kruyate hmaV apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thV orghV tou arniou

6:17
oti hlqen h hmera h megalh thV orghV autou kai tiV dunatai staqhnai

7:1
kai meta tauta eidon tessaraV aggelouV estwtaV epi taV tessaraV gwniaV thV ghV kratountaV touV tessaraV anemouV thV ghV ina mh pneh anemoV epi thV ghV mhte epi thV qalasshV mhte epi pan dendron

7:2
kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan

7:3
legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn

7:4
kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliadeV esfragismenoi ek pashV fulhV uiwn israhl

7:5
ek fulhV iouda ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV roubhn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV gad ib ciliadeV esfragismenoi

7:6
ek fulhV ashr ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV nefqaleim ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV manassh ib ciliadeV esfragismenoi

7:7
ek fulhV sumewn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV leui ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV isacar ib ciliadeV esfragismenoi

7:8
ek fulhV zaboulwn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV iwshf ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV beniamin ib ciliadeV esfragismenoi

7:9
meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn

7:10
kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw

7:11
kai panteV oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew

7:12
legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

7:13
kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taV stolaV taV leukaV tineV eisin kai poqen hlqon

7:14
kai eirhka autw kurie su oidaV kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan stolaV autwn en tw aimati tou arniou

7:15
dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraV kai nuktoV en tw naw autou kai o kaqhmenoV epi tou qronou skhnwsei ep autouV

7:16
ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouV o hlioV oude pan kauma

7:17
oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autouV kai odhghsei autouV epi zwsaV phgaV udatwn kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn

8:1
kai ote hnoixen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wV hmiwrion

8:2
kai eidon touV epta aggelouV oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoiV epta salpiggeV

8:3
kai alloV aggeloV hlqen kai estaqh epi to qusiasthrion ecwn libanwton crusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh taiV proseucaiV twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to crusoun to enwpion tou qronou

8:4
kai anebh o kapnoV twn qumiamatwn taiV proseucaiV twn agiwn ek ceiroV tou aggelou enwpion tou qeou

8:5
kai eilhfen o aggeloV to libanwton kai egemisen auto ek tou puroV tou qusiasthriou kai ebalen eiV thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV

8:6
kai oi epta aggeloi econteV taV epta salpiggaV htoimasan eautouV ina salpiswsin

8:7
kai o prwtoV aggeloV esalpisen kai egeneto calaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eiV thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paV cortoV clwroV katekah

8:8
kai o deuteroV aggeloV esalpisen kai wV oroV mega puri kaiomenon eblhqh eiV thn qalassan kai egeneto to triton thV qalasshV aima

8:9
kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta econta yucaV kai to triton twn ploiwn diefqarh

8:10
kai o tritoV aggeloV esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaV kaiomenoV wV lampaV kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taV phgaV udatwn

8:11
kai to onoma tou asteroV legetai ayinqoV kai ginetai to triton eiV ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan

8:12
kai o tetartoV aggeloV esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authV kai h nux omoiwV

8:13
kai eidon kai hkousa enoV aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoV fwnh megalh ouai ouai ouai toiV katoikousin epi thV ghV ek twn loipwn fwnwn thV salpiggoV twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein

9:1
kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou

9:2
kai hnoixen to frear thV abussou kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV

9:3
kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn kai edoqh autaiV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV

9:4
kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn

9:5
kai edoqh autaiV ina mh apokteinwsin autouV all ina basanisqwsin mhnaV pente kai o basanismoV autwn wV basanismoV skorpiou otan paish anqrwpon

9:6
kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn

9:7
kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoiV htoimasmenoiV eiV polemon kai epi taV kefalaV autwn wV stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn

9:8
kai eicon tricaV wV tricaV gunaikwn kai oi odonteV autwn wV leontwn hsan

9:9
kai eicon qwrakaV wV qwrakaV sidhrouV kai h fwnh twn pterugwn autwn wV fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn eiV polemon

9:10
kai ecousin ouraV omoiaV skorpioiV kai kentra hn en taiV ouraiV autwn kai h exousia autwn adikhsai touV anqrwpouV mhnaV pente

9:11
kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon thV abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn

9:12
h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta

9:13
kai o ektoV aggeloV esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou

9:14
legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath

9:15
kai eluqhsan oi tessareV aggeloi oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn

9:16
kai o ariqmoV strateumatwn tou ippikou duo muriadeV muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn

9:17
kai outwV eidon touV ippouV en th orasei kai touV kaqhmenouV ep autwn econtaV qwrakaV purinouV kai uakinqinouV kai qeiwdeiV kai ai kefalai twn ippwn wV kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoV kai qeion

9:18
upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn

9:19
ai gar exousiai autwn en tw stomati autwn eisin ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalaV kai en autaiV adikousin

9:20
kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en taiV plhgaiV tautaiV oute metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein

9:21
kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thV porneiaV autwn oute ek twn klemmatwn autwn

10:1
kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai iriV epi thV kefalhV kai to proswpon autou wV o hlioV kai oi podeV autou wV stuloi puroV

10:2
kai eicen en th ceiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton dexion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn

10:3
kai ekraxen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekraxen elalhsan ai epta brontai taV eautwn fwnaV

10:4
kai ote elalhsan ai epta brontai taV fwnaV eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhV

10:5
kai o aggeloV on eidon estwta epi thV qalasshV kai epi thV ghV hren thn ceira autou eiV ton ouranon

10:6
kai wmosen en tw zwnti eiV touV aiwnaV twn aiwnwn oV ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti cronoV ouk estai eti

10:7
alla en taiV hmeraiV thV fwnhV tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wV euhggelisen toiV eautou douloiV toiV profhtaiV

10:8
kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th ceiri aggelou tou estwtoV epi thV qalasshV kai epi thV ghV

10:9
kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli

10:10
kai elabon to biblaridion ek thV ceiroV tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wV meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou

10:11
kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoiV kai eqnesin kai glwssaiV kai basileusin polloiV

11:1
kai edoqh moi kalamoV omoioV rabdw legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touV proskunountaV en autw

11:2
kai thn aulhn thn eswqen tou naou ekbale exw kai mh authn metrhshV oti edoqh toiV eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnaV tessarakonta duo

11:3
kai dwsw toiV dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta peribeblhmenoi sakkouV

11:4
outoi eisin ai duo elaiai kai duo lucniai ai enwpion tou qeou thV ghV estwsai

11:5
kai ei tiV autouV qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatoV autwn kai katesqiei touV ecqrouV autwn kai ei tiV autouV qelh adikhsai outwV dei auton apoktanqhnai

11:6
outoi ecousin exousian kleisai ton ouranon ina mh brech uetoV en hmeraiV autwn thV profhteiaV kai exousian ecousin epi twn udatwn strefein auta eiV aima kai pataxai thn ghn pash plhgh osakiV ean qelhswsin

11:7
kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek thV abussou poihsei polemon met autwn kai nikhsei autouV kai apoktenei autouV

11:8
kai ta ptwmata autwn epi thV plateiaV polewV thV megalhV htiV kaleitai pneumatikwV sodoma kai aiguptoV opou kai o kurioV hmwn estaurwqh

11:9
kai bleyousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata autwn hmeraV treiV kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin teqhnai eiV mnhmata

11:10
kai oi katoikounteV epi thV ghV carousin ep autoiV kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloiV oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touV katoikountaV epi thV ghV

11:11
kai meta taV treiV hmeraV kai hmisu pneuma zwhV ek tou qeou eishlqen ep autouV kai esthsan epi touV podaV autwn kai foboV megaV epesen epi touV qewrountaV autouV

11:12
kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou legousan autoiV anabhte wde kai anebhsan eiV ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autouV oi ecqroi autwn

11:13
kai en ekeinh th wra egeneto seismoV megaV kai to dekaton thV polewV epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn ciliadeV epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan doxan tw qew tou ouranou

11:14
h ouai h deutera aphlqen idou h ouai h trith ercetai tacu

11:15
kai o ebdomoV aggeloV esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

11:16
kai oi eikosi kai tessareV presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touV qronouV autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew

11:17
legonteV eucaristoumen soi kurie o qeoV o pantokratwr o wn kai o hn kai o ercomenoV oti eilhfaV thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaV

11:18
kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairoV twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toiV douloiV sou toiV profhtaiV kai toiV agioiV kai toiV foboumenoiV to onoma sou toiV mikroiV kai toiV megaloiV kai diafqeirai touV diafqeirontaV thn ghn

11:19
kai hnoigh o naoV tou qeou en tw ouranw kai wfqh h kibwtoV thV diaqhkhV autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoV kai calaza megalh

12:1
kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authV kai epi thV kefalhV authV stefanoV asterwn dwdeka

12:2
kai en gastri ecousa krazei wdinousa kai basanizomenh tekein

12:3
kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaV purroV ecwn kefalaV epta kai kerata deka kai epi taV kefalaV autou diadhmata epta

12:4
kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autouV eiV thn ghn kai o drakwn esthken enwpion thV gunaikoV thV melloushV tekein ina otan tekh to teknon authV katafagh

12:5
kai eteken uion arrena oV mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authV proV ton qeon kai ton qronon autou

12:6
kai h gunh efugen eiV thn erhmon opou ecei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeraV ciliaV diakosiaV exhkonta

12:7
kai egeneto polemoV en tw ouranw o micahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoV kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou

12:8
kai ouk iscusan oute topoV eureqh autwn eti en tw ouranw

12:9
kai eblhqh o drakwn o megaV o ofiV o arcaioV o kaloumenoV diaboloV kai o satanaV o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eiV thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan

12:10
kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamiV kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraV kai nuktoV

12:11
kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon thV marturiaV autwn kai ouk hgaphsan thn yuchn autwn acri qanatou

12:12
dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoiV skhnounteV ouai toiV katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diaboloV proV umaV ecwn qumon megan eidwV oti oligon kairon ecei

12:13
kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eiV thn ghn ediwxen thn gunaika htiV eteken ton arrena

12:14
kai edoqhsan th gunaiki duo pterugeV tou aetou tou megalou ina pethtai eiV thn erhmon eiV ton topon authV opou trefetai ekei kairon kai kairouV kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewV

12:15
kai ebalen o ofiV opisw thV gunaikoV ek tou stomatoV autou udwr wV potamon ina tauthn potamoforhton poihsh

12:16
kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoV autou

12:17
kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoV authV twn thrountwn taV entolaV tou qeou kai econtwn thn marturian tou ihsou cristou

13:1
kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV kai eidon ek thV qalasshV qhrion anabainon econ kefalaV epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV

13:2
kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi podeV autou wV arktou kai to stoma autou wV stoma leontoV kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn

13:3
kai eidon mian twn kefalwn autou wV esfagmenhn eiV qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasqh en olh th gh opisw tou qhriou

13:4
kai prosekunhsan ton drakonta oV edwken exousian tw qhriw kai prosekunhsan to qhrion legonteV tiV omoioV tw qhriw tiV dunatai polemhsai met autou

13:5
kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmiaV kai edoqh autw exousia poihsai mhnaV tessarakonta duo

13:6
kai hnoixen to stoma autou eiV blasfhmian proV ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touV en tw ouranw skhnountaV

13:7
kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autouV kai edoqh autw exousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoV

13:8
kai proskunhsousin autw panteV oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata en th biblw thV zwhV tou arniou esfagmenou apo katabolhV kosmou

13:9
ei tiV ecei ouV akousatw

13:10
ei tiV aicmalwsian sunagei eiV aicmalwsian upagei ei tiV en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistiV twn agiwn

13:11
kai eidon allo qhrion anabainon ek thV ghV kai eicen kerata duo omoia arniw kai elalei wV drakwn

13:12
kai thn exousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai touV katoikountaV en auth ina proskunhswsin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou

13:13
kai poiei shmeia megala ina kai pur poih katabainein ek tou ouranou eiV thn ghn enwpion twn anqrwpwn

13:14
kai plana touV katoikountaV epi thV ghV dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toiV katoikousin epi thV ghV poihsai eikona tw qhriw o ecei thn plhghn thV macairaV kai ezhsen

13:15
kai edoqh autw dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh osoi an mh proskunhswsin thn eikona tou qhriou ina apoktanqwsin

13:16
kai poiei pantaV touV mikrouV kai touV megalouV kai touV plousiouV kai touV ptwcouV kai touV eleuqerouV kai touV doulouV ina dwsh autoiV caragma epi thV ceiroV autwn thV dexiaV h epi twn metwpwn autwn

13:17
kai ina mh tiV dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoV autou

13:18
wde h sofia estin o ecwn ton noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmoV gar anqrwpou estin kai o ariqmoV autou cxV

14:1
kai eidon kai idou arnion esthkoV epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn

14:2
kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn bronthV megalhV kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en taiV kiqaraiV autwn

14:3
kai adousin wV wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeiV hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV oi hgorasmenoi apo thV ghV

14:4
outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqounteV tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparch tw qew kai tw arniw

14:5
kai en tw stomati autwn ouc eureqh doloV amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou

14:6
kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai touV katoikountaV epi thV ghV kai pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon

14:7
legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw doxan oti hlqen h wra thV krisewV autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai qalassan kai phgaV udatwn

14:8
kai alloV aggeloV hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h poliV h megalh oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepotiken panta eqnh

14:9
kai tritoV aggeloV hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou

14:10
kai autoV pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thV orghV autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou

14:11
kai o kapnoV tou basanismou autwn anabainei eiV aiwnaV aiwnwn kai ouk ecousin anapausin hmeraV kai nuktoV oi proskunounteV to qhrion kai thn eikona autou kai ei tiV lambanei to caragma tou onomatoV autou

14:12
wde upomonh twn agiwn estin wde oi throunteV taV entolaV tou qeou kai thn pistin ihsou

14:13
kai hkousa fwnhV ek tou ouranou legoushV moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskonteV aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn

14:14
kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenoV omoioV uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu

14:15
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV

14:16
kai ebalen o kaqhmenoV epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh

14:17
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou tou en tw ouranw ecwn kai autoV drepanon oxu

14:18
kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhsen kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ghV oti hkmasan ai stafulai authV

14:19
kai ebalen o aggeloV to drepanon autou eiV thn ghn kai etrughsen thn ampelon thV ghV kai ebalen eiV thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn

14:20
kai epathqh h lhnoV exw thV polewV kai exhlqen aima ek thV lhnou acri twn calinwn twn ippwn apo stadiwn ciliwn exakosiwn

15:1
kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou

15:2
kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatoV autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou

15:3
kai adousin thn wdhn mwsewV doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn

15:4
tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osioV oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan

15:5
kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw

15:6
kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV

15:7
kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

15:8
kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV hdunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

16:1
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou naou legoushV toiV epta aggeloiV upagete kai ekceate taV fialaV tou qumou tou qeou eiV thn ghn

16:2
kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron eiV touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV th eikoni autou proskunountaV

16:3
kai o deuteroV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV thn qalassan kai egeneto aima wV nekrou kai pasa yuch zwsa apeqanen en th qalassh

16:4
kai o tritoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV touV potamouV kai eiV taV phgaV twn udatwn kai egeneto aima

16:5
kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoV dikaioV kurie ei o wn kai o hn kai o osioV oti tauta ekrinaV

16:6
oti aima agiwn kai profhtwn execean kai aima autoiV edwkaV piein axioi gar eisin

16:7
kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou

16:8
kai o tetartoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touV anqrwpouV en puri

16:9
kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan

16:10
kai o pemptoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou

16:11
kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn

16:12
kai o ektoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou

16:13
kai eidon ek tou stomatoV tou drakontoV kai ek tou stomatoV tou qhriou kai ek tou stomatoV tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batracoiV

16:14
eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV

16:15
idou ercomai wV klepthV makarioV o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoV peripath kai blepwsin thn aschmosunhn autou

16:16
kai sunhgagen autouV eiV ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn

16:17
kai o ebdomoV aggeloV execeen thn fialhn autou eiV ton aera kai exhlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen

16:18
kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outwV megaV

16:19
kai egeneto h poliV h megalh eiV tria merh kai ai poleiV twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thV orghV autou

16:20
kai pasa nhsoV efugen kai orh ouc eureqhsan

16:21
kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra

17:1
kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn

17:2
meq hV eporneusan oi basileiV thV ghV kai emequsqhsan ek tou oinou thV porneiaV authV oi katoikounteV thn ghn

17:3
kai aphnegken me eiV erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmiaV econ kefalaV epta kai kerata deka

17:4
kai h gunh h peribeblhmenh porfura kai kokkinw kai kecruswmenh crusw kai liqw timiw kai margaritaiV ecousa crusoun pothrion en th ceiri authV gemon bdelugmatwn kai akaqarthtoV porneiaV authV

17:5
kai epi to metwpon authV onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV

17:6
kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatoV twn agiwn kai ek tou aimatoV twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega

17:7
kai eipen moi o aggeloV diati eqaumasaV egw soi erw to musthrion thV gunaikoV kai tou qhriou tou bastazontoV authn tou econtoV taV epta kefalaV kai ta deka kerata

17:8
qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin

17:9
wde o nouV o ecwn sofian ai epta kefalai orh eisin epta opou h gunh kaqhtai ep autwn

17:10
kai basileiV epta eisin oi pente epesan kai o eiV estin o alloV oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai

17:11
kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autoV ogdooV estin kai ek twn epta estin kai eiV apwleian upagei

17:12
kai ta deka kerata a eideV deka basileiV eisin oitineV basileian oupw elabon all exousian wV basileiV mian wran lambanousin meta tou qhriou

17:13
outoi mian gnwmhn ecousin kai thn dunamin kai thn exousian eautwn tw qhriw diadidwsousin

17:14
outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autouV oti kurioV kuriwn estin kai basileuV basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi

17:15
kai legei moi ta udata a eideV ou h pornh kaqhtai laoi kai ocloi eisin kai eqnh kai glwssai

17:16
kai ta deka kerata a eideV epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai taV sarkaV authV fagontai kai authn katakausousin en puri

17:17
o gar qeoV edwken eiV taV kardiaV autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou

17:18
kai h gunh hn eideV estin h poliV h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn thV ghV

18:1
kai meta tauta eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta exousian megalhn kai h gh efwtisqh ek thV doxhV autou

18:2
kai ekraxen en iscui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoV pneumatoV akaqartou kai fulakh pantoV orneou akaqartou kai memishmenou

18:3
oti ek tou oinou tou qumou thV porneiaV authV pepwken panta ta eqnh kai oi basileiV thV ghV met authV eporneusan kai oi emporoi thV ghV ek thV dunamewV tou strhnouV authV eplouthsan

18:4
kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan exelqete ex authV o laoV mou ina mh sugkoinwnhshte taiV amartiaiV authV kai ina mh labhte ek twn plhgwn authV

18:5
oti hkolouqhsan authV ai amartiai acri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeoV ta adikhmata authV

18:6
apodote auth wV kai auth apedwken umin kai diplwsate auth dipla kata ta erga authV en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun

18:7
osa edoxasen eauthn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqoV oti en th kardia authV legei kaqhmai basilissa kai chra ouk eimi kai penqoV ou mh idw

18:8
dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authV qanatoV kai penqoV kai limoV kai en puri katakauqhsetai oti iscuroV kurioV o qeoV o krinwn authn

18:9
kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileiV thV ghV oi met authV porneusanteV kai strhniasanteV otan blepwsin ton kapnon thV purwsewV authV

18:10
apo makroqen esthkoteV dia ton fobon tou basanismou authV legonteV ouai ouai h poliV h megalh babulwn h poliV h iscura oti en mia wra hlqen h krisiV sou

18:11
kai oi emporoi thV ghV klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudeiV agorazei ouketi

18:12
gomon crusou kai argurou kai liqou timiou kai margaritou kai bussou kai porfuraV kai shrikou kai kokkinou kai pan xulon quinon kai pan skeuoV elefantinon kai pan skeuoV ek xulou timiwtatou kai calkou kai sidhrou kai marmarou

18:13
kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yucaV anqrwpwn

18:14
kai h opwra thV epiqumiaV thV yuchV sou aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra aphlqen apo sou kai ouketi ou mh eurhshV auta

18:15
oi emporoi toutwn oi plouthsanteV ap authV apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authV klaionteV kai penqounteV

18:16
kai legonteV ouai ouai h poliV h megalh h peribeblhmenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh en crusw kai liqw timiw kai margaritaiV

18:17
oti mia wra hrhmwqh o tosoutoV ploutoV kai paV kubernhthV kai paV epi twn ploiwn o omiloV kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan

18:18
kai ekrazon orwnteV ton kapnon thV purwsewV authV legonteV tiV omoia th polei th megalh

18:19
kai ebalon coun epi taV kefalaV autwn kai ekrazon klaionteV kai penqounteV legonteV ouai ouai h poliV h megalh en h eplouthsan panteV oi econteV ploia en th qalassh ek thV timiothtoV authV oti mia wra hrhmwqh

18:20
eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV

18:21
kai hren eiV aggeloV iscuroV liqon wV mulon megan kai ebalen eiV thn qalassan legwn outwV ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh poliV kai ou mh eureqh eti

18:22
kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai paV tecnithV pashV tecnhV ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti

18:23
kai fwV lucnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfhV ou mh akousqh en soi eti oti oi emporoi sou hsan oi megistaneV thV ghV oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh

18:24
kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi thV ghV

19:1
kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legontoV allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiV kuriw tw qew hmwn

19:2
oti alhqinai kai dikaiai ai kriseiV autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htiV efqeiren thn ghn en th porneia authV kai exedikhsen to aima twn doulwn autou ek thV ceiroV authV

19:3
kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnoV authV anabainei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

19:4
kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessareV kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legonteV amhn allhlouia

19:5
kai fwnh ek tou qronou exhlqen legousa aineite ton qeon hmwn panteV oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi

19:6
kai hkousa wV fwnhn oclou pollou kai wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn brontwn iscurwn legontaV allhlouia oti ebasileusen kurioV o qeoV o pantokratwr

19:7
cairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn doxan autw oti hlqen o gamoV tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn

19:8
kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn

19:9
kai legei moi grayon makarioi oi eiV to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou

19:10
kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloV sou eimi kai twn adelfwn sou twn econtwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thV profhteiaV

19:11
kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep auton kaloumenoV pistoV kai alhqinoV kai en dikaiosunh krinei kai polemei

19:12
oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV

19:13
kai peribeblhmenoV imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoV tou qeou

19:14
kai ta strateumata en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoiV leukoiV endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron

19:15
kai ek tou stomatoV autou ekporeuetai romfaia oxeia ina en auth patassh ta eqnh kai autoV poimanei autouV en rabdw sidhra kai autoV patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thV orghV tou qeou tou pantokratoroV

19:16
kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuV basilewn kai kurioV kuriwn

19:17
kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekraxen fwnh megalh legwn pasin toiV orneoiV toiV petwmenoiV en mesouranhmati deute kai sunagesqe eiV to deipnon tou megalou qeou

19:18
ina faghte sarkaV basilewn kai sarkaV ciliarcwn kai sarkaV iscurwn kai sarkaV ippwn kai twn kaqhmenwn ep autwn kai sarkaV pantwn eleuqerwn kai doulwn kai mikrwn kai megalwn

19:19
kai eidon to qhrion kai touV basileiV thV ghV kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoV autou

19:20
kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthV o poihsaV ta shmeia enwpion autou en oiV eplanhsen touV labontaV to caragma tou qhriou kai touV proskunountaV th eikoni autou zwnteV eblhqhsan oi duo eiV thn limnhn tou puroV thn kaiomenhn en tw qeiw

19:21
kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoV autou kai panta ta ornea ecortasqhsan ek twn sarkwn autwn

20:1
kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou econta thn kleida thV abussou kai alusin megalhn epi thn ceira autou

20:2
kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arcaion oV estin diaboloV kai satanaV kai edhsen auton cilia eth

20:3
kai ebalen auton eiV thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti acri telesqh ta cilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron cronon

20:4
kai eidon qronouV kai ekaqisan ep autouV kai krima edoqh autoiV kai taV yucaV twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitineV ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to caragma epi to metwpon autwn kai epi thn ceira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta cristou ta cilia eth

20:5
oi de loipoi twn nekrwn ouk anezhsan ewV telesqh ta cilia eth auth h anastasiV h prwth

20:6
makarioV kai agioV o ecwn meroV en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoV o deuteroV ouk ecei exousian all esontai iereiV tou qeou kai tou cristou kai basileusousin met autou cilia eth

20:7
kai otan telesqh ta cilia eth luqhsetai o satanaV ek thV fulakhV autou

20:8
kai exeleusetai planhsai ta eqnh ta en taiV tessarsin gwniaiV thV ghV ton gwg kai ton magwg sunagagein autouV eiV polemon wn o ariqmoV wV h ammoV thV qalasshV

20:9
kai anebhsan epi to platoV thV ghV kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouV

20:10
kai o diaboloV o planwn autouV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthV kai basanisqhsontai hmeraV kai nuktoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

20:11
kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoV kai topoV ouc eureqh autoiV

20:12
kai eidon touV nekrouV mikrouV kai megalouV estwtaV enwpion tou qeou kai biblia hnewcqhsan kai biblion allo hnewcqh o estin thV zwhV kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toiV biblioiV kata ta erga autwn

20:13
kai edwken h qalassa touV en auth nekrouV kai o qanatoV kai o adhV edwkan touV en autoiV nekrouV kai ekriqhsan ekastoV kata ta erga autwn

20:14
kai o qanatoV kai o adhV eblhqhsan eiV thn limnhn tou puroV outoV estin o deuteroV qanatoV

20:15
kai ei tiV ouc eureqh en th biblw thV zwhV gegrammenoV eblhqh eiV thn limnhn tou puroV

21:1
kai eidon ouranon kainon kai ghn kainhn o gar prwtoV ouranoV kai h prwth gh parhlqen kai h qalassa ouk estin eti

21:2
kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV

21:3
kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn

21:4
kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon

21:5
kai eipen o kaqhmenoV epi tou qronou idou kaina panta poiw kai legei moi grayon oti outoi oi logoi alhqinoi kai pistoi eisin

21:6
kai eipen moi gegonen egw eimi to a kai to w h arch kai to teloV egw tw diywnti dwsw ek thV phghV tou udatoV thV zwhV dwrean

21:7
o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV

21:8
deiloiV de kai apistoiV kai ebdelugmenoiV kai foneusin kai pornoiV kai farmakeusin kai eidwlolatraiV kai pasin toiV yeudesin to meroV autwn en th limnh th kaiomenh puri kai qeiw o estin deuteroV qanatoV

21:9
kai hlqen proV me eiV twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV taV gemousaV twn epta plhgwn twn escatwn kai elalhsen met emou legwn deuro deixw soi thn numfhn tou arniou thn gunaika

21:10
kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou

21:11
ecousan thn doxan tou qeou kai o fwsthr authV omoioV liqw timiwtatw wV liqw iaspidi krustallizonti

21:12
ecousan te teicoV mega kai uyhlon ecousan pulwnaV dwdeka kai epi toiV pulwsin aggelouV dwdeka kai onomata epigegrammena a estin twn dwdeka fulwn twn uiwn israhl

21:13
ap anatolhV pulwneV treiV apo borra pulwneV treiV apo notou pulwneV treiV apo dusmwn pulwneV treiV

21:14
kai to teicoV thV polewV econ qemeliouV dwdeka kai en autoiV onomata twn dwdeka apostolwn tou arniou

21:15
kai o lalwn met emou eicen kalamon crusoun ina metrhsh thn polin kai touV pulwnaV authV kai to teicoV authV

21:16
kai h poliV tetragwnoV keitai kai to mhkoV authV tosouton estin oson kai to platoV kai emetrhsen thn polin tw kalamw epi stadiwn dwdeka ciliadwn to mhkoV kai to platoV kai to uyoV authV isa estin

21:17
kai emetrhsen to teicoV authV ekaton tessarakonta tessarwn phcwn metron anqrwpou o estin aggelou

21:18
kai hn h endomhsiV tou teicouV authV iaspiV kai h poliV crusion kaqaron omoia ualw kaqarw

21:19
kai oi qemelioi tou teicouV thV polewV panti liqw timiw kekosmhmenoi o qemelioV o prwtoV iaspiV o deuteroV sapfeiroV o tritoV calkhdwn o tetartoV smaragdoV

21:20
o pemptoV sardonux o ektoV sardioV o ebdomoV crusoliqoV o ogdooV bhrulloV o enatoV topazion o dekatoV crusoprasoV o endekatoV uakinqoV o dwdekatoV amequstoV

21:21
kai oi dwdeka pulwneV dwdeka margaritai ana eiV ekastoV twn pulwnwn hn ex enoV margaritou kai h plateia thV polewV crusion kaqaron wV ualoV diafanhV

21:22
kai naon ouk eidon en auth o gar kurioV o qeoV o pantokratwr naoV authV estin kai to arnion

21:23
kai h poliV ou creian ecei tou hliou oude thV selhnhV ina fainwsin en auth h gar doxa tou qeou efwtisen authn kai o lucnoV authV to arnion

21:24
kai ta eqnh twn swzomenwn en tw fwti authV peripathsousin kai oi basileiV thV ghV ferousin thn doxan kai thn timhn autwn eiV authn

21:25
kai oi pulwneV authV ou mh kleisqwsin hmeraV nux gar ouk estai ekei

21:26
kai oisousin thn doxan kai thn timhn twn eqnwn eiV authn

21:27
kai ou mh eiselqh eiV authn pan koinoun kai poioun bdelugma kai yeudoV ei mh oi gegrammenoi en tw bibliw thV zwhV tou arniou

22:1
kai edeixen moi kaqaron potamon udatoV zwhV lampron wV krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou

22:2
en mesw thV plateiaV authV kai tou potamou enteuqen kai enteuqen xulon zwhV poioun karpouV dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou xulou eiV qerapeian twn eqnwn

22:3
kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoV tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw

22:4
kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn

22:5
kai nux ouk estai ekei kai creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou oti kurioV o qeoV fwtizei autouV kai basileusousin eiV touV aiwnaV twn aiwnwn

22:6
kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioV o qeoV twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deixai toiV douloiV autou a dei genesqai en tacei

22:7
idou ercomai tacu makarioV o thrwn touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou

22:8
kai egw iwannhV o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoV moi tauta

22:9
kai legei moi ora mh sundouloV sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touV logouV tou bibliou toutou tw qew proskunhson

22:10
kai legei moi mh sfragishV touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou oti o kairoV egguV estin

22:11
o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioV dikaiwqhtw eti kai o agioV agiasqhtw eti

22:12
kai idou ercomai tacu kai o misqoV mou met emou apodounai ekastw wV to ergon autou estai

22:13
egw eimi to a kai to w arch kai teloV o prwtoV kai o escatoV

22:14
makarioi oi poiounteV taV entolaV autou ina estai h exousia autwn epi to xulon thV zwhV kai toiV pulwsin eiselqwsin eiV thn polin

22:15
exw de oi kuneV kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneiV kai oi eidwlolatrai kai paV o filwn kai poiwn yeudoV

22:16
egw ihsouV epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taiV ekklhsiaiV egw eimi h riza kai to genoV tou dabid o asthr o lamproV kai orqrinoV

22:17
kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhV dwrean

22:18
summarturoumai gar panti akouonti touV logouV thV profhteiaV tou bibliou toutou ean tiV epitiqh proV tauta epiqhsei o qeoV ep auton taV plhgaV taV gegrammenaV en bibliw toutw

22:19
kai ean tiV afairh apo twn logwn biblou thV profhteiaV tauthV afairhsei o qeoV to meroV autou apo biblou thV zwhV kai ek thV polewV thV agiaV kai twn gegrammenwn en bibliw toutw

22:20
legei o marturwn tauta nai ercomai tacu amhn nai ercou kurie ihsou

22:21
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn