Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

PROS EFESIOUS
EPISTOLH PAULOU
1:1
pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

1:2
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw

1:4
kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

1:5
proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

1:6
eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

1:7
en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

1:8
hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

1:9
gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

1:10
eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

1:11
en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

1:12
eiV to einai hmaV eiV epainon thV doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

1:13
en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

1:14
oV estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

1:15
dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

1:16
ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

1:17
ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

1:18
pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoiaV umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

1:19
kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

1:20
hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

1:21
uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

1:22
kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

1:23
htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

2:1
kai umaV ontaV nekrouV toiV paraptwmasin kai taiV amartiaiV

2:2
en aiV pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta thV exousiaV tou aeroV tou pneumatoV tou nun energountoV en toiV uioiV thV apeiqeiaV

2:3
en oiV kai hmeiV panteV anestrafhmen pote en taiV epiqumiaiV thV sarkoV hmwn poiounteV ta qelhmata thV sarkoV kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orghV wV kai oi loipoi

2:4
o de qeoV plousioV wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmaV

2:5
kai ontaV hmaV nekrouV toiV paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi

2:6
kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toiV epouranioiV en cristw ihsou

2:7
ina endeixhtai en toiV aiwsin toiV epercomenoiV ton uperballonta plouton thV caritoV autou en crhstothti ef hmaV en cristw ihsou

2:8
th gar cariti este seswsmenoi dia thV pistewV kai touto ouk ex umwn qeou to dwron

2:9
ouk ex ergwn ina mh tiV kauchshtai

2:10
autou gar esmen poihma ktisqenteV en cristw ihsou epi ergoiV agaqoiV oiV prohtoimasen o qeoV ina en autoiV peripathswmen

2:11
dio mnhmoneuete oti umeiV pote ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo thV legomenhV peritomhV en sarki ceiropoihtou

2:12
oti hte en tw kairw ekeinw cwriV cristou aphllotriwmenoi thV politeiaV tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn thV epaggeliaV elpida mh econteV kai aqeoi en tw kosmw

2:13
nuni de en cristw ihsou umeiV oi pote onteV makran egguV egenhqhte en tw aimati tou cristou

2:14
autoV gar estin h eirhnh hmwn o poihsaV ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusaV

2:15
thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaV ina touV duo ktish en eautw eiV ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn

2:16
kai apokatallaxh touV amfoterouV en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinaV thn ecqran en autw

2:17
kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toiV makran kai toiV egguV

2:18
oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati proV ton patera

2:19
ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou

2:20
epoikodomhqenteV epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontoV akrogwniaiou autou ihsou cristou

2:21
en w pasa h oikodomh sunarmologoumenh auxei eiV naon agion en kuriw

2:22
en w kai umeiV sunoikodomeisqe eiV katoikhthrion tou qeou en pneumati

3:1
toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn

3:2
eige hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

3:3
oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

3:4
proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

3:5
o en eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

3:6
einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou

3:7
ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou

3:8
emoi tw elacistoterw pantwn twn agiwn edoqh h cariV auth en toiV eqnesin euaggelisasqai ton anexicniaston plouton tou cristou

3:9
kai fwtisai pantaV tiV h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou cristou

3:10
ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

3:11
kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn

3:12
en w ecomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

3:13
dio aitoumai mh ekkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

3:14
toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

3:15
ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

3:16
ina dwh umin kata ton plouton thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

3:17
katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

3:18
en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai baqoV kai uyoV

3:19
gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

3:20
tw de dunamenw uper panta poihsai uper ek perissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

3:21
autw h doxa en th ekklhsia en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

4:1
parakalw oun umaV egw o desmioV en kuriw axiwV peripathsai thV klhsewV hV eklhqhte

4:2
meta pashV tapeinofrosunhV kai praothtoV meta makroqumiaV anecomenoi allhlwn en agaph

4:3
spoudazonteV threin thn enothta tou pneumatoV en tw sundesmw thV eirhnhV

4:4
en swma kai en pneuma kaqwV kai eklhqhte en mia elpidi thV klhsewV umwn

4:5
eiV kurioV mia pistiV en baptisma

4:6
eiV qeoV kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin umin

4:7
eni de ekastw hmwn edoqh h cariV kata to metron thV dwreaV tou cristou

4:8
dio legei anabaV eiV uyoV hcmalwteusen aicmalwsian kai edwken domata toiV anqrwpoiV

4:9
to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh prwton eiV ta katwtera merh thV ghV

4:10
o katabaV autoV estin kai o anabaV uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

4:11
kai autoV edwken touV men apostolouV touV de profhtaV touV de euaggelistaV touV de poimenaV kai didaskalouV

4:12
proV ton katartismon twn agiwn eiV ergon diakoniaV eiV oikodomhn tou swmatoV tou cristou

4:13
mecri katanthswmen oi panteV eiV thn enothta thV pistewV kai thV epignwsewV tou uiou tou qeou eiV andra teleion eiV metron hlikiaV tou plhrwmatoV tou cristou

4:14
ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw thV didaskaliaV en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proV thn meqodeian thV planhV

4:15
alhqeuonteV de en agaph auxhswmen eiV auton ta panta oV estin h kefalh o cristoV

4:16
ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashV afhV thV epicorhgiaV kat energeian en metrw enoV ekastou merouV thn auxhsin tou swmatoV poieitai eiV oikodomhn eautou en agaph

4:17
touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaV peripatein kaqwV kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou nooV autwn

4:18
eskotismenoi th dianoia onteV aphllotriwmenoi thV zwhV tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoiV dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn

4:19
oitineV aphlghkoteV eautouV paredwkan th aselgeia eiV ergasian akaqarsiaV pashV en pleonexia

4:20
umeiV de ouc outwV emaqete ton criston

4:21
eige auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqwV estin alhqeia en tw ihsou

4:22
apoqesqai umaV kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata taV epiqumiaV thV apathV

4:23
ananeousqai de tw pneumati tou nooV umwn

4:24
kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV

4:25
dio apoqemenoi to yeudoV laleite alhqeian ekastoV meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

4:26
orgizesqe kai mh amartanete o hlioV mh epiduetw epi tw parorgismw umwn

4:27
mhte didote topon tw diabolw

4:28
o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenoV to agaqon taiV cersin ina ech metadidonai tw creian econti

4:29
paV logoV saproV ek tou stomatoV umwn mh ekporeuesqw all ei tiV agaqoV proV oikodomhn thV creiaV ina dw carin toiV akouousin

4:30
kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eiV hmeran apolutrwsewV

4:31
pasa pikria kai qumoV kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

4:32
ginesqe de eiV allhlouV crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautoiV kaqwV kai o qeoV en cristw ecarisato umin

5:1
ginesqe oun mimhtai tou qeou wV tekna agaphta

5:2
kai peripateite en agaph kaqwV kai o cristoV hgaphsen hmaV kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian tw qew eiV osmhn euwdiaV

5:3
porneia de kai pasa akaqarsia h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqwV prepei agioiV

5:4
kai aiscrothV kai mwrologia h eutrapelia ta ouk anhkonta alla mallon eucaristia

5:5
touto gar este ginwskonteV oti paV pornoV h akaqartoV h pleonekthV oV estin eidwlolatrhV ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou

5:6
mhdeiV umaV apatatw kenoiV logoiV dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV

5:7
mh oun ginesqe summetocoi autwn

5:8
hte gar pote skotoV nun de fwV en kuriw wV tekna fwtoV peripateite

5:9
o gar karpoV tou pneumatoV en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia

5:10
dokimazonteV ti estin euareston tw kuriw

5:11
kai mh sugkoinwneite toiV ergoiV toiV akarpoiV tou skotouV mallon de kai elegcete

5:12
ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein

5:13
ta de panta elegcomena upo tou fwtoV faneroutai pan gar to faneroumenon fwV estin

5:14
dio legei egeirai o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristoV

5:15
blepete oun pwV akribwV peripateite mh wV asofoi all wV sofoi

5:16
exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin

5:17
dia touto mh ginesqe afroneV alla sunienteV ti to qelhma tou kuriou

5:18
kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati

5:19
lalounteV eautoiV yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV adonteV kai yallonteV en th kardia umwn tw kuriw

5:20
eucaristounteV pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri

5:21
upotassomenoi allhloiV en fobw qeou

5:22
ai gunaikeV toiV idioiV andrasin upotassesqe wV tw kuriw

5:23
oti o anhr estin kefalh thV gunaikoV wV kai o cristoV kefalh thV ekklhsiaV kai autoV estin swthr tou swmatoV

5:24
all wsper h ekklhsia upotassetai tw cristw outwV kai ai gunaikeV toiV idioiV andrasin en panti

5:25
oi andreV agapate taV gunaikaV eautwn kaqwV kai o cristoV hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper authV

5:26
ina authn agiash kaqarisaV tw loutrw tou udatoV en rhmati

5:27
ina parasthsh authn eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmoV

5:28
outwV ofeilousin oi andreV agapan taV eautwn gunaikaV wV ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa

5:29
oudeiV gar pote thn eautou sarka emishsen all ektrefei kai qalpei authn kaqwV kai o kurioV thn ekklhsian

5:30
oti melh esmen tou swmatoV autou ek thV sarkoV autou kai ek twn ostewn autou

5:31
anti toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

5:32
to musthrion touto mega estin egw de legw eiV criston kai eiV thn ekklhsian

5:33
plhn kai umeiV oi kaq ena ekastoV thn eautou gunaika outwV agapatw wV eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

6:1
ta tekna upakouete toiV goneusin umwn en kuriw touto gar estin dikaion

6:2
tima ton patera sou kai thn mhtera htiV estin entolh prwth en epaggelia

6:3
ina eu soi genhtai kai esh makrocronioV epi thV ghV

6:4
kai oi patereV mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou

6:5
oi douloi upakouete toiV kurioiV kata sarka meta fobou kai tromou en aplothti thV kardiaV umwn wV tw cristw

6:6
mh kat ofqalmodouleian wV anqrwpareskoi all wV douloi tou cristou poiounteV to qelhma tou qeou ek yuchV

6:7
met eunoiaV douleuonteV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV

6:8
eidoteV oti o ean ti ekastoV poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloV eite eleuqeroV

6:9
kai oi kurioi ta auta poieite proV autouV anienteV thn apeilhn eidoteV oti kai umwn autwn o kurioV estin en ouranoiV kai proswpolhyia ouk estin par autw

6:10
to loipon adelfoi mou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei thV iscuoV autou

6:11
endusasqe thn panoplian tou qeou proV to dunasqai umaV sthnai proV taV meqodeiaV tou diabolou

6:12
oti ouk estin hmin h palh proV aima kai sarka alla proV taV arcaV proV taV exousiaV proV touV kosmokratoraV tou skotouV tou aiwnoV toutou proV ta pneumatika thV ponhriaV en toiV epouranioiV

6:13
dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai

6:14
sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka thV dikaiosunhV

6:15
kai upodhsamenoi touV podaV en etoimasia tou euaggeliou thV eirhnhV

6:16
epi pasin analabonteV ton qureon thV pistewV en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena sbesai

6:17
kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumatoV o estin rhma qeou

6:18
dia pashV proseuchV kai dehsewV proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai eiV auto touto agrupnounteV en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn

6:19
kai uper emou ina moi doqeih logoV en anoixei tou stomatoV mou en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou

6:20
uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai wV dei me lalhsai

6:21
ina de eidhte kai umeiV ta kat eme ti prassw panta umin gnwrisei tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV en kuriw

6:22
on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh taV kardiaV umwn

6:23
eirhnh toiV adelfoiV kai agaph meta pistewV apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou

6:24
h cariV meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia amhn [proV efesiouV egrafh apo rwmhV dia tucikou]