Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS FILHMONA
EPISTOLH PAULOU
1:1
pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

1:2
kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

1:3
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4
eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

1:5
akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

1:6
opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en umin eiV criston ihsoun

1:7
carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

1:8
dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

1:9
dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou

1:10
parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon

1:11
ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston on anepemya

1:12
su de auton toutestin ta ema splagcna proslabou

1:13
on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou

1:14
cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

1:15
taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

1:16
ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

1:17
ei oun eme eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

1:18
ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei

1:19
egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

1:20
nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw

1:21
pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV

1:22
ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

1:23
aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

1:24
markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

1:25
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn [proV filhmona egrafh apo rwmhV dia onhsimou oiketou]