Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

PAULOU TOU APOSTOLOU
H PROS RWMAIOUS EPISTOLH
1:1
pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou

1:2
o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV

1:3
peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dabid kata sarka

1:4
tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:5
di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou

1:6
en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou

1:7
pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:8
prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw

1:9
martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai

1:10
pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipwV hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV

1:11
epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV

1:12
touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou

1:13
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin

1:14
ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi

1:15
outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai

1:16
ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni

1:17
dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai

1:18
apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn

1:19
dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen

1:20
ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV

1:21
dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia

1:22
faskonteV einai sofoi emwranqhsan

1:23
kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn

1:24
dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoiV

1:25
oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

1:26
dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin

1:27
omoiwV te kai oi arreneV afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV

1:28
kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta

1:29
peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV

1:30
katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV

1:31
asunetouV asunqetouV astorgouV aspondouV anelehmonaV

1:32
oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin

2:1
dio anapologhtoV ei w anqrwpe paV o krinwn en w gar krineiV ton eteron seauton katakrineiV ta gar auta prasseiV o krinwn

2:2
oidamen de oti to krima tou qeou estin kata alhqeian epi touV ta toiauta prassontaV

2:3
logizh de touto w anqrwpe o krinwn touV ta toiauta prassontaV kai poiwn auta oti su ekfeuxh to krima tou qeou

2:4
h tou ploutou thV crhstothtoV autou kai thV anochV kai thV makroqumiaV katafroneiV agnown oti to crhston tou qeou eiV metanoian se agei

2:5
kata de thn sklhrothta sou kai ametanohton kardian qhsaurizeiV seautw orghn en hmera orghV kai apokaluyewV dikaiokrisiaV tou qeou

2:6
oV apodwsei ekastw kata ta erga autou

2:7
toiV men kaq upomonhn ergou agaqou doxan kai timhn kai afqarsian zhtousin zwhn aiwnion

2:8
toiV de ex eriqeiaV kai apeiqousin men th alhqeia peiqomenoiV de th adikia qumoV kai orgh

2:9
qliyiV kai stenocwria epi pasan yuchn anqrwpou tou katergazomenou to kakon ioudaiou te prwton kai ellhnoV

2:10
doxa de kai timh kai eirhnh panti tw ergazomenw to agaqon ioudaiw te prwton kai ellhni

2:11
ou gar estin proswpolhyia para tw qew

2:12
osoi gar anomwV hmarton anomwV kai apolountai kai osoi en nomw hmarton dia nomou kriqhsontai

2:13
ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tw qew all oi poihtai tou nomou dikaiwqhsontai

2:14
otan gar eqnh ta mh nomon econta fusei ta tou nomou poih outoi nomon mh econteV eautoiV eisin nomoV

2:15
oitineV endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en taiV kardiaiV autwn summarturoushV autwn thV suneidhsewV kai metaxu allhlwn twn logismwn kathgorountwn h kai apologoumenwn

2:16
en hmera ote krinei o qeoV ta krupta twn anqrwpwn kata to euaggelion mou dia ihsou cristou

2:17
ide su ioudaioV eponomazh kai epanapauh tw nomw kai kaucasai en qew

2:18
kai ginwskeiV to qelhma kai dokimazeiV ta diaferonta kathcoumenoV ek tou nomou

2:19
pepoiqaV te seauton odhgon einai tuflwn fwV twn en skotei

2:20
paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw

2:21
o oun didaskwn eteron seauton ou didaskeiV o khrusswn mh kleptein klepteiV

2:22
o legwn mh moiceuein moiceueiV o bdelussomenoV ta eidwla ierosuleiV

2:23
oV en nomw kaucasai dia thV parabasewV tou nomou ton qeon atimazeiV

2:24
to gar onoma tou qeou di umaV blasfhmeitai en toiV eqnesin kaqwV gegraptai

2:25
peritomh men gar wfelei ean nomon prasshV ean de parabathV nomou hV h peritomh sou akrobustia gegonen

2:26
ean oun h akrobustia ta dikaiwmata tou nomou fulassh ouci h akrobustia autou eiV peritomhn logisqhsetai

2:27
kai krinei h ek fusewV akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatoV kai peritomhV parabathn nomou

2:28
ou gar o en tw fanerw ioudaioV estin oude h en tw fanerw en sarki peritomh

2:29
all o en tw kruptw ioudaioV kai peritomh kardiaV en pneumati ou grammati ou o epainoV ouk ex anqrwpwn all ek tou qeou

3:1
ti oun to perisson tou ioudaiou h tiV h wfeleia thV peritomhV

3:2
polu kata panta tropon prwton men gar oti episteuqhsan ta logia tou qeou

3:3
ti gar ei hpisthsan tineV mh h apistia autwn thn pistin tou qeou katarghsei

3:4
mh genoito ginesqw de o qeoV alhqhV paV de anqrwpoV yeusthV kaqwV gegraptai opwV an dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai nikhshV en tw krinesqai se

3:5
ei de h adikia hmwn qeou dikaiosunhn sunisthsin ti eroumen mh adikoV o qeoV o epiferwn thn orghn kata anqrwpon legw

3:6
mh genoito epei pwV krinei o qeoV ton kosmon

3:7
ei gar h alhqeia tou qeou en tw emw yeusmati eperisseusen eiV thn doxan autou ti eti kagw wV amartwloV krinomai

3:8
kai mh kaqwV blasfhmoumeqa kai kaqwV fasin tineV hmaV legein oti poihswmen ta kaka ina elqh ta agaqa wn to krima endikon estin

3:9
ti oun proecomeqa ou pantwV prohtiasameqa gar ioudaiouV te kai ellhnaV pantaV uf amartian einai

3:10
kaqwV gegraptai oti ouk estin dikaioV oude eiV

3:11
ouk estin o suniwn ouk estin o ekzhtwn ton qeon

3:12
panteV exeklinan ama hcreiwqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV

3:13
tafoV anewgmenoV o larugx autwn taiV glwssaiV autwn edoliousan ioV aspidwn upo ta ceilh autwn

3:14
wn to stoma araV kai pikriaV gemei

3:15
oxeiV oi podeV autwn ekceai aima

3:16
suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn

3:17
kai odon eirhnhV ouk egnwsan

3:18
ouk estin foboV qeou apenanti twn ofqalmwn autwn

3:19
oidamen de oti osa o nomoV legei toiV en tw nomw lalei ina pan stoma fragh kai upodikoV genhtai paV o kosmoV tw qew

3:20
dioti ex ergwn nomou ou dikaiwqhsetai pasa sarx enwpion autou dia gar nomou epignwsiV amartiaV

3:21
nuni de cwriV nomou dikaiosunh qeou pefanerwtai marturoumenh upo tou nomou kai twn profhtwn

3:22
dikaiosunh de qeou dia pistewV ihsou cristou eiV pantaV kai epi pantaV touV pisteuontaV ou gar estin diastolh

3:23
panteV gar hmarton kai usterountai thV doxhV tou qeou

3:24
dikaioumenoi dwrean th autou cariti dia thV apolutrwsewV thV en cristw ihsou

3:25
on proeqeto o qeoV ilasthrion dia thV pistewV en tw autou aimati eiV endeixin thV dikaiosunhV autou dia thn paresin twn progegonotwn amarthmatwn

3:26
en th anoch tou qeou proV endeixin thV dikaiosunhV autou en tw nun kairw eiV to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pistewV ihsou

3:27
pou oun h kauchsiV exekleisqh dia poiou nomou twn ergwn ouci alla dia nomou pistewV

3:28
logizomeqa oun pistei dikaiousqai anqrwpon cwriV ergwn nomou

3:29
h ioudaiwn o qeoV monon ouci de kai eqnwn nai kai eqnwn

3:30
epeiper eiV o qeoV oV dikaiwsei peritomhn ek pistewV kai akrobustian dia thV pistewV

3:31
nomon oun katargoumen dia thV pistewV mh genoito alla nomon istwmen

4:1
ti oun eroumen abraam ton patera hmwn eurhkenai kata sarka

4:2
ei gar abraam ex ergwn edikaiwqh ecei kauchma all ou proV ton qeon

4:3
ti gar h grafh legei episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

4:4
tw de ergazomenw o misqoV ou logizetai kata carin alla kata to ofeilhma

4:5
tw de mh ergazomenw pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebh logizetai h pistiV autou eiV dikaiosunhn

4:6
kaqaper kai dabid legei ton makarismon tou anqrwpou w o qeoV logizetai dikaiosunhn cwriV ergwn

4:7
makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai

4:8
makarioV anhr w ou mh logishtai kurioV amartian

4:9
o makarismoV oun outoV epi thn peritomhn h kai epi thn akrobustian legomen gar oti elogisqh tw abraam h pistiV eiV dikaiosunhn

4:10
pwV oun elogisqh en peritomh onti h en akrobustia ouk en peritomh all en akrobustia

4:11
kai shmeion elaben peritomhV sfragida thV dikaiosunhV thV pistewV thV en th akrobustia eiV to einai auton patera pantwn twn pisteuontwn di akrobustiaV eiV to logisqhnai kai autoiV thn dikaiosunhn

4:12
kai patera peritomhV toiV ouk ek peritomhV monon alla kai toiV stoicousin toiV icnesin thV en th akrobustia pistewV tou patroV hmwn abraam

4:13
ou gar dia nomou h epaggelia tw abraam h tw spermati autou to klhronomon auton einai tou kosmou alla dia dikaiosunhV pistewV

4:14
ei gar oi ek nomou klhronomoi kekenwtai h pistiV kai kathrghtai h epaggelia

4:15
o gar nomoV orghn katergazetai ou gar ouk estin nomoV oude parabasiV

4:16
dia touto ek pistewV ina kata carin eiV to einai bebaian thn epaggelian panti tw spermati ou tw ek tou nomou monon alla kai tw ek pistewV abraam oV estin pathr pantwn hmwn

4:17
kaqwV gegraptai oti patera pollwn eqnwn teqeika se katenanti ou episteusen qeou tou zwopoiountoV touV nekrouV kai kalountoV ta mh onta wV onta

4:18
oV par elpida ep elpidi episteusen eiV to genesqai auton patera pollwn eqnwn kata to eirhmenon outwV estai to sperma sou

4:19
kai mh asqenhsaV th pistei ou katenohsen to eautou swma hdh nenekrwmenon ekatontaethV pou uparcwn kai thn nekrwsin thV mhtraV sarraV

4:20
eiV de thn epaggelian tou qeou ou diekriqh th apistia all enedunamwqh th pistei douV doxan tw qew

4:21
kai plhroforhqeiV oti o ephggeltai dunatoV estin kai poihsai

4:22
dio kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

4:23
ouk egrafh de di auton monon oti elogisqh autw

4:24
alla kai di hmaV oiV mellei logizesqai toiV pisteuousin epi ton egeiranta ihsoun ton kurion hmwn ek nekrwn

4:25
oV paredoqh dia ta paraptwmata hmwn kai hgerqh dia thn dikaiwsin hmwn

5:1
dikaiwqenteV oun ek pistewV eirhnhn ecomen proV ton qeon dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

5:2
di ou kai thn prosagwghn eschkamen th pistei eiV thn carin tauthn en h esthkamen kai kaucwmeqa ep elpidi thV doxhV tou qeou

5:3
ou monon de alla kai kaucwmeqa en taiV qliyesin eidoteV oti h qliyiV upomonhn katergazetai

5:4
h de upomonh dokimhn h de dokimh elpida

5:5
h de elpiV ou kataiscunei oti h agaph tou qeou ekkecutai en taiV kardiaiV hmwn dia pneumatoV agiou tou doqentoV hmin

5:6
eti gar cristoV ontwn hmwn asqenwn kata kairon uper asebwn apeqanen

5:7
moliV gar uper dikaiou tiV apoqaneitai uper gar tou agaqou taca tiV kai tolma apoqanein

5:8
sunisthsin de thn eautou agaphn eiV hmaV o qeoV oti eti amartwlwn ontwn hmwn cristoV uper hmwn apeqanen

5:9
pollw oun mallon dikaiwqenteV nun en tw aimati autou swqhsomeqa di autou apo thV orghV

5:10
ei gar ecqroi onteV kathllaghmen tw qew dia tou qanatou tou uiou autou pollw mallon katallagenteV swqhsomeqa en th zwh autou

5:11
ou monon de alla kai kaucwmenoi en tw qew dia tou kuriou hmwn ihsou cristou di ou nun thn katallaghn elabomen

5:12
dia touto wsper di enoV anqrwpou h amartia eiV ton kosmon eishlqen kai dia thV amartiaV o qanatoV kai outwV eiV pantaV anqrwpouV o qanatoV dihlqen ef w panteV hmarton

5:13
acri gar nomou amartia hn en kosmw amartia de ouk ellogeitai mh ontoV nomou

5:14
all ebasileusen o qanatoV apo adam mecri mwsewV kai epi touV mh amarthsantaV epi tw omoiwmati thV parabasewV adam oV estin tupoV tou mellontoV

5:15
all ouc wV to paraptwma outwV kai to carisma ei gar tw tou enoV paraptwmati oi polloi apeqanon pollw mallon h cariV tou qeou kai h dwrea en cariti th tou enoV anqrwpou ihsou cristou eiV touV pollouV eperisseusen

5:16
kai ouc wV di enoV amarthsantoV to dwrhma to men gar krima ex enoV eiV katakrima to de carisma ek pollwn paraptwmatwn eiV dikaiwma

5:17
ei gar tw tou enoV paraptwmati o qanatoV ebasileusen dia tou enoV pollw mallon oi thn perisseian thV caritoV kai thV dwreaV thV dikaiosunhV lambanonteV en zwh basileusousin dia tou enoV ihsou cristou

5:18
ara oun wV di enoV paraptwmatoV eiV pantaV anqrwpouV eiV katakrima outwV kai di enoV dikaiwmatoV eiV pantaV anqrwpouV eiV dikaiwsin zwhV

5:19
wsper gar dia thV parakohV tou enoV anqrwpou amartwloi katestaqhsan oi polloi outwV kai dia thV upakohV tou enoV dikaioi katastaqhsontai oi polloi

5:20
nomoV de pareishlqen ina pleonash to paraptwma ou de epleonasen h amartia upereperisseusen h cariV

5:21
ina wsper ebasileusen h amartia en tw qanatw outwV kai h cariV basileush dia dikaiosunhV eiV zwhn aiwnion dia ihsou cristou tou kuriou hmwn

6:1
ti oun eroumen epimenoumen th amartia ina h cariV pleonash

6:2
mh genoito oitineV apeqanomen th amartia pwV eti zhsomen en auth

6:3
h agnoeite oti osoi ebaptisqhmen eiV criston ihsoun eiV ton qanaton autou ebaptisqhmen

6:4
sunetafhmen oun autw dia tou baptismatoV eiV ton qanaton ina wsper hgerqh cristoV ek nekrwn dia thV doxhV tou patroV outwV kai hmeiV en kainothti zwhV peripathswmen

6:5
ei gar sumfutoi gegonamen tw omoiwmati tou qanatou autou alla kai thV anastasewV esomeqa

6:6
touto ginwskonteV oti o palaioV hmwn anqrwpoV sunestaurwqh ina katarghqh to swma thV amartiaV tou mhketi douleuein hmaV th amartia

6:7
o gar apoqanwn dedikaiwtai apo thV amartiaV

6:8
ei de apeqanomen sun cristw pisteuomen oti kai suzhsomen autw

6:9
eidoteV oti cristoV egerqeiV ek nekrwn ouketi apoqnhskei qanatoV autou ouketi kurieuei

6:10
o gar apeqanen th amartia apeqanen efapax o de zh zh tw qew

6:11
outwV kai umeiV logizesqe eautouV nekrouV men einai th amartia zwntaV de tw qew en cristw ihsou tw kuriw hmwn

6:12
mh oun basileuetw h amartia en tw qnhtw umwn swmati eiV to upakouein auth en taiV epiqumiaiV autou

6:13
mhde paristanete ta melh umwn opla adikiaV th amartia alla parasthsate eautouV tw qew wV ek nekrwn zwntaV kai ta melh umwn opla dikaiosunhV tw qew

6:14
amartia gar umwn ou kurieusei ou gar este upo nomon all upo carin

6:15
ti oun amarthsomen oti ouk esmen upo nomon all upo carin mh genoito

6:16
ouk oidate oti w paristanete eautouV doulouV eiV upakohn douloi este w upakouete htoi amartiaV eiV qanaton h upakohV eiV dikaiosunhn

6:17
cariV de tw qew oti hte douloi thV amartiaV uphkousate de ek kardiaV eiV on paredoqhte tupon didachV

6:18
eleuqerwqenteV de apo thV amartiaV edoulwqhte th dikaiosunh

6:19
anqrwpinon legw dia thn asqeneian thV sarkoV umwn wsper gar paresthsate ta melh umwn doula th akaqarsia kai th anomia eiV thn anomian outwV nun parasthsate ta melh umwn doula th dikaiosunh eiV agiasmon

6:20
ote gar douloi hte thV amartiaV eleuqeroi hte th dikaiosunh

6:21
tina oun karpon eicete tote ef oiV nun epaiscunesqe to gar teloV ekeinwn qanatoV

6:22
nuni de eleuqerwqenteV apo thV amartiaV doulwqenteV de tw qew ecete ton karpon umwn eiV agiasmon to de teloV zwhn aiwnion

6:23
ta gar oywnia thV amartiaV qanatoV to de carisma tou qeou zwh aiwnioV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

7:1
h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoV kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh

7:2
h gar upandroV gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androV

7:3
ara oun zwntoV tou androV moicaliV crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw

7:4
wste adelfoi mou kai umeiV eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoV tou cristou eiV to genesqai umaV eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew

7:5
ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toiV melesin hmwn eiV to karpoforhsai tw qanatw

7:6
nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanonteV en w kateicomeqa wste douleuein hmaV en kainothti pneumatoV kai ou palaiothti grammatoV

7:7
ti oun eroumen o nomoV amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoV elegen ouk epiqumhseiV

7:8
aformhn de labousa h amartia dia thV entolhV kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwriV gar nomou amartia nekra

7:9
egw de ezwn cwriV nomou pote elqoushV de thV entolhV h amartia anezhsen egw de apeqanon

7:10
kai eureqh moi h entolh h eiV zwhn auth eiV qanaton

7:11
h gar amartia aformhn labousa dia thV entolhV exhpathsen me kai di authV apekteinen

7:12
wste o men nomoV agioV kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh

7:13
to oun agaqon emoi gegonen qanatoV mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloV h amartia dia thV entolhV

7:14
oidamen gar oti o nomoV pneumatikoV estin egw de sarkikoV eimi pepramenoV upo thn amartian

7:15
o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw

7:16
ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloV

7:17
nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

7:18
oida gar oti ouk oikei en emoi toutestin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ouc euriskw

7:19
ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw

7:20
ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia

7:21
euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai

7:22
sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon

7:23
blepw de eteron nomon en toiV melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooV mou kai aicmalwtizonta me tw nomw thV amartiaV tw onti en toiV melesin mou

7:24
talaipwroV egw anqrwpoV tiV me rusetai ek tou swmatoV tou qanatou toutou

7:25
eucaristw tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun autoV egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaV

8:1
ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:2
o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou

8:3
to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thV sarkoV o qeoV ton eautou uion pemyaV en omoiwmati sarkoV amartiaV kai peri amartiaV katekrinen thn amartian en th sarki

8:4
ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:5
oi gar kata sarka onteV ta thV sarkoV fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoV

8:6
to gar fronhma thV sarkoV qanatoV to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh

8:7
dioti to fronhma thV sarkoV ecqra eiV qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai

8:8
oi de en sarki onteV qew aresai ou dunantai

8:9
umeiV de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tiV pneuma cristou ouk ecei outoV ouk estin autou

8:10
ei de cristoV en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn

8:11
ei de to pneuma tou egeirantoV ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraV ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin

8:12
ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn

8:13
ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taV praxeiV tou swmatoV qanatoute zhsesqe

8:14
osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou

8:15
ou gar elabete pneuma douleiaV palin eiV fobon all elabete pneuma uioqesiaV en w krazomen abba o pathr

8:16
auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou

8:17
ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen

8:18
logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou proV thn mellousan doxan apokalufqhnai eiV hmaV

8:19
h gar apokaradokia thV ktisewV thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai

8:20
th gar mataiothti h ktisiV upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi

8:21
oti kai auth h ktisiV eleuqerwqhsetai apo thV douleiaV thV fqoraV eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou qeou

8:22
oidamen gar oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunwdinei acri tou nun

8:23
ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn

8:24
th gar elpidi eswqhmen elpiV de blepomenh ouk estin elpiV o gar blepei tiV ti kai elpizei

8:25
ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhV apekdecomeqa

8:26
wsautwV de kai to pneuma sunantilambanetai taiV asqeneiaiV hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiV alalhtoiV

8:27
o de ereunwn taV kardiaV oiden ti to fronhma tou pneumatoV oti kata qeon entugcanei uper agiwn

8:28
oidamen de oti toiV agapwsin ton qeon panta sunergei eiV agaqon toiV kata proqesin klhtoiV ousin

8:29
oti ouV proegnw kai prowrisen summorfouV thV eikonoV tou uiou autou eiV to einai auton prwtotokon en polloiV adelfoiV

8:30
ouV de prowrisen toutouV kai ekalesen kai ouV ekalesen toutouV kai edikaiwsen ouV de edikaiwsen toutouV kai edoxasen

8:31
ti oun eroumen proV tauta ei o qeoV uper hmwn tiV kaq hmwn

8:32
oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai

8:33
tiV egkalesei kata eklektwn qeou qeoV o dikaiwn

8:34
tiV o katakrinwn cristoV o apoqanwn mallon de kai egerqeiV oV kai estin en dexia tou qeou oV kai entugcanei uper hmwn

8:35
tiV hmaV cwrisei apo thV agaphV tou cristou qliyiV h stenocwria h diwgmoV h limoV h gumnothV h kindunoV h macaira

8:36
kaqwV gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV

8:37
all en toutoiV pasin upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV

8:38
pepeismai gar oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute enestwta oute mellonta

8:39
oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn

9:1
alhqeian legw en cristw ou yeudomai summarturoushV moi thV suneidhsewV mou en pneumati agiw

9:2
oti luph moi estin megalh kai adialeiptoV odunh th kardia mou

9:3
hucomhn gar autoV egw anaqema einai apo tou cristou uper twn adelfwn mou twn suggenwn mou kata sarka

9:4
oitineV eisin israhlitai wn h uioqesia kai h doxa kai ai diaqhkai kai h nomoqesia kai h latreia kai ai epaggeliai

9:5
wn oi patereV kai ex wn o cristoV to kata sarka o wn epi pantwn qeoV euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn

9:6
ouc oion de oti ekpeptwken o logoV tou qeou ou gar panteV oi ex israhl outoi israhl

9:7
oud oti eisin sperma abraam panteV tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma

9:8
toutestin ou ta tekna thV sarkoV tauta tekna tou qeou alla ta tekna thV epaggeliaV logizetai eiV sperma

9:9
epaggeliaV gar o logoV outoV kata ton kairon touton eleusomai kai estai th sarra uioV

9:10
ou monon de alla kai rebekka ex enoV koithn ecousa isaak tou patroV hmwn

9:11
mhpw gar gennhqentwn mhde praxantwn ti agaqon h kakon ina h kat ekloghn tou qeou proqesiV menh ouk ex ergwn all ek tou kalountoV

9:12
errhqh auth oti o meizwn douleusei tw elassoni

9:13
kaqwV gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa

9:14
ti oun eroumen mh adikia para tw qew mh genoito

9:15
tw gar mwsh legei elehsw on an elew kai oikteirhsw on an oikteirw

9:16
ara oun ou tou qelontoV oude tou trecontoV alla tou eleountoV qeou

9:17
legei gar h grafh tw faraw oti eiV auto touto exhgeira se opwV endeixwmai en soi thn dunamin mou kai opwV diaggelh to onoma mou en pash th gh

9:18
ara oun on qelei eleei on de qelei sklhrunei

9:19
ereiV oun moi ti eti memfetai tw gar boulhmati autou tiV anqesthken

9:20
menounge w anqrwpe su tiV ei o antapokrinomenoV tw qew mh erei to plasma tw plasanti ti me epoihsaV outwV

9:21
h ouk ecei exousian o kerameuV tou phlou ek tou autou furamatoV poihsai o men eiV timhn skeuoV o de eiV atimian

9:22
ei de qelwn o qeoV endeixasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghV kathrtismena eiV apwleian

9:23
kai ina gnwrish ton plouton thV doxhV autou epi skeuh eleouV a prohtoimasen eiV doxan

9:24
ouV kai ekalesen hmaV ou monon ex ioudaiwn alla kai ex eqnwn

9:25
wV kai en tw wshe legei kalesw ton ou laon mou laon mou kai thn ouk hgaphmenhn hgaphmenhn

9:26
kai estai en tw topw ou errhqh autoiV ou laoV mou umeiV ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoV

9:27
hsaiaV de krazei uper tou israhl ean h o ariqmoV twn uiwn israhl wV h ammoV thV qalasshV to kataleimma swqhsetai

9:28
logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh oti logon suntetmhmenon poihsei kurioV epi thV ghV

9:29
kai kaqwV proeirhken hsaiaV ei mh kurioV sabawq egkatelipen hmin sperma wV sodoma an egenhqhmen kai wV gomorra an wmoiwqhmen

9:30
ti oun eroumen oti eqnh ta mh diwkonta dikaiosunhn katelaben dikaiosunhn dikaiosunhn de thn ek pistewV

9:31
israhl de diwkwn nomon dikaiosunhV eiV nomon dikaiosunhV ouk efqasen

9:32
diati oti ouk ek pistewV all wV ex ergwn nomou prosekoyan gar tw liqw tou proskommatoV

9:33
kaqwV gegraptai idou tiqhmi en siwn liqon proskommatoV kai petran skandalou kai paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

10:1
adelfoi h men eudokia thV emhV kardiaV kai h dehsiV h proV ton qeon uper tou israhl estin eiV swthrian

10:2
marturw gar autoiV oti zhlon qeou ecousin all ou kat epignwsin

10:3
agnoounteV gar thn tou qeou dikaiosunhn kai thn idian dikaiosunhn zhtounteV sthsai th dikaiosunh tou qeou ouc upetaghsan

10:4
teloV gar nomou cristoV eiV dikaiosunhn panti tw pisteuonti

10:5
mwshV gar grafei thn dikaiosunhn thn ek tou nomou oti o poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV

10:6
h de ek pistewV dikaiosunh outwV legei mh eiphV en th kardia sou tiV anabhsetai eiV ton ouranon tout estin criston katagagein

10:7
h tiV katabhsetai eiV thn abusson tout estin criston ek nekrwn anagagein

10:8
alla ti legei egguV sou to rhma estin en tw stomati sou kai en th kardia sou tout estin to rhma thV pistewV o khrussomen

10:9
oti ean omologhshV en tw stomati sou kurion ihsoun kai pisteushV en th kardia sou oti o qeoV auton hgeiren ek nekrwn swqhsh

10:10
kardia gar pisteuetai eiV dikaiosunhn stomati de omologeitai eiV swthrian

10:11
legei gar h grafh paV o pisteuwn ep autw ou kataiscunqhsetai

10:12
ou gar estin diastolh ioudaiou te kai ellhnoV o gar autoV kurioV pantwn ploutwn eiV pantaV touV epikaloumenouV auton

10:13
paV gar oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

10:14
pwV oun epikalesontai eiV on ouk episteusan pwV de pisteusousin ou ouk hkousan pwV de akousousin cwriV khrussontoV

10:15
pwV de khruxousin ean mh apostalwsin kaqwV gegraptai wV wraioi oi podeV twn euaggelizomenwn eirhnhn twn euaggelizomenwn ta agaqa

10:16
all ou panteV uphkousan tw euaggeliw hsaiaV gar legei kurie tiV episteusen th akoh hmwn

10:17
ara h pistiV ex akohV h de akoh dia rhmatoV qeou

10:18
alla legw mh ouk hkousan menounge eiV pasan thn ghn exhlqen o fqoggoV autwn kai eiV ta perata thV oikoumenhV ta rhmata autwn

10:19
alla legw mh ouk egnw israhl prwtoV mwshV legei egw parazhlwsw umaV ep ouk eqnei epi eqnei asunetw parorgiw umaV

10:20
hsaiaV de apotolma kai legei eureqhn toiV eme mh zhtousin emfanhV egenomhn toiV eme mh eperwtwsin

10:21
proV de ton israhl legei olhn thn hmeran exepetasa taV ceiraV mou proV laon apeiqounta kai antilegonta

11:1
legw oun mh apwsato o qeoV ton laon autou mh genoito kai gar egw israhlithV eimi ek spermatoV abraam fulhV beniamin

11:2
ouk apwsato o qeoV ton laon autou on proegnw h ouk oidate en hlia ti legei h grafh wV entugcanei tw qew kata tou israhl legwn

11:3
kurie touV profhtaV sou apekteinan kai ta qusiasthria sou kateskayan kagw upeleifqhn monoV kai zhtousin thn yuchn mou

11:4
alla ti legei autw o crhmatismoV katelipon emautw eptakisciliouV andraV oitineV ouk ekamyan gonu th baal

11:5
outwV oun kai en tw nun kairw leimma kat ekloghn caritoV gegonen

11:6
ei de cariti ouketi ex ergwn epei h cariV ouketi ginetai cariV ei de ex ergwn ouketi estin cariV epei to ergon ouketi estin ergon

11:7
ti oun o epizhtei israhl toutou ouk epetucen h de eklogh epetucen oi de loipoi epwrwqhsan

11:8
kaqwV gegraptai edwken autoiV o qeoV pneuma katanuxewV ofqalmouV tou mh blepein kai wta tou mh akouein ewV thV shmeron hmeraV

11:9
kai dabid legei genhqhtw h trapeza autwn eiV pagida kai eiV qhran kai eiV skandalon kai eiV antapodoma autoiV

11:10
skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn diapantoV sugkamyon

11:11
legw oun mh eptaisan ina peswsin mh genoito alla tw autwn paraptwmati h swthria toiV eqnesin eiV to parazhlwsai autouV

11:12
ei de to paraptwma autwn ploutoV kosmou kai to htthma autwn ploutoV eqnwn posw mallon to plhrwma autwn

11:13
umin gar legw toiV eqnesin ef oson men eimi egw eqnwn apostoloV thn diakonian mou doxazw

11:14
ei pwV parazhlwsw mou thn sarka kai swsw tinaV ex autwn

11:15
ei gar h apobolh autwn katallagh kosmou tiV h proslhyiV ei mh zwh ek nekrwn

11:16
ei de h aparch agia kai to furama kai ei h riza agia kai oi kladoi

11:17
ei de tineV twn kladwn exeklasqhsan su de agrielaioV wn enekentrisqhV en autoiV kai sugkoinwnoV thV rizhV kai thV piothtoV thV elaiaV egenou

11:18
mh katakaucw twn kladwn ei de katakaucasai ou su thn rizan bastazeiV all h riza se

11:19
ereiV oun exeklasqhsan oi kladoi ina egw egkentrisqw

11:20
kalwV th apistia exeklasqhsan su de th pistei esthkaV mh uyhlofronei alla fobou

11:21
ei gar o qeoV twn kata fusin kladwn ouk efeisato mhpwV oude sou feishtai

11:22
ide oun crhstothta kai apotomian qeou epi men touV pesontaV apotomian epi de se crhstothta ean epimeinhV th crhstothti epei kai su ekkophsh

11:23
kai ekeinoi de ean mh epimeinwsin th apistia egkentrisqhsontai dunatoV gar estin o qeoV palin egkentrisai autouV

11:24
ei gar su ek thV kata fusin exekophV agrielaiou kai para fusin enekentrisqhV eiV kallielaion posw mallon outoi oi kata fusin egkentrisqhsontai th idia elaia

11:25
ou gar qelw umaV agnoein adelfoi to musthrion touto ina mh hte par eautoiV fronimoi oti pwrwsiV apo merouV tw israhl gegonen acriV ou to plhrwma twn eqnwn eiselqh

11:26
kai outwV paV israhl swqhsetai kaqwV gegraptai hxei ek siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo iakwb

11:27
kai auth autoiV h par emou diaqhkh otan afelwmai taV amartiaV autwn

11:28
kata men to euaggelion ecqroi di umaV kata de thn ekloghn agaphtoi dia touV pateraV

11:29
ametamelhta gar ta carismata kai h klhsiV tou qeou

11:30
wsper gar kai umeiV pote hpeiqhsate tw qew nun de hlehqhte th toutwn apeiqeia

11:31
outwV kai outoi nun hpeiqhsan tw umeterw eleei ina kai autoi elehqwsin

11:32
sunekleisen gar o qeoV touV pantaV eiV apeiqeian ina touV pantaV elehsh

11:33
w baqoV ploutou kai sofiaV kai gnwsewV qeou wV anexereunhta ta krimata autou kai anexicniastoi ai odoi autou

11:34
tiV gar egnw noun kuriou h tiV sumbouloV autou egeneto

11:35
h tiV proedwken autw kai antapodoqhsetai autw

11:36
oti ex autou kai di autou kai eiV auton ta panta autw h doxa eiV touV aiwnaV amhn

12:1
parakalw oun umaV adelfoi dia twn oiktirmwn tou qeou parasthsai ta swmata umwn qusian zwsan agian euareston tw qew thn logikhn latreian umwn

12:2
kai mh suschmatizesqe tw aiwni toutw alla metamorfousqe th anakainwsei tou nooV umwn eiV to dokimazein umaV ti to qelhma tou qeou to agaqon kai euareston kai teleion

12:3
legw gar dia thV caritoV thV doqeishV moi panti tw onti en umin mh uperfronein par o dei fronein alla fronein eiV to swfronein ekastw wV o qeoV emerisen metron pistewV

12:4
kaqaper gar en eni swmati melh polla ecomen ta de melh panta ou thn authn ecei praxin

12:5
outwV oi polloi en swma esmen en cristw o de kaq eiV allhlwn melh

12:6
econteV de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thV pistewV

12:7
eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia

12:8
eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidouV en aplothti o proistamenoV en spoudh o elewn en ilarothti

12:9
h agaph anupokritoV apostugounteV to ponhron kollwmenoi tw agaqw

12:10
th filadelfia eiV allhlouV filostorgoi th timh allhlouV prohgoumenoi

12:11
th spoudh mh oknhroi tw pneumati zeonteV tw kairw douleuonteV

12:12
th elpidi caironteV th qliyei upomenonteV th proseuch proskarterounteV

12:13
taiV creiaiV twn agiwn koinwnounteV thn filoxenian diwkonteV

12:14
eulogeite touV diwkontaV umaV eulogeite kai mh katarasqe

12:15
cairein meta cairontwn kai klaiein meta klaiontwn

12:16
to auto eiV allhlouV fronounteV mh ta uyhla fronounteV alla toiV tapeinoiV sunapagomenoi mh ginesqe fronimoi par eautoiV

12:17
mhdeni kakon anti kakou apodidonteV pronooumenoi kala enwpion pantwn anqrwpwn

12:18
ei dunaton to ex umwn meta pantwn anqrwpwn eirhneuonteV

12:19
mh eautouV ekdikounteV agaphtoi alla dote topon th orgh gegraptai gar emoi ekdikhsiV egw antapodwsw legei kurioV

12:20
ean oun peina o ecqroV sou ywmize auton ean diya potize auton touto gar poiwn anqrakaV puroV swreuseiV epi thn kefalhn autou

12:21
mh nikw upo tou kakou alla nika en tw agaqw to kakon

13:1
pasa yuch exousiaiV uperecousaiV upotassesqw ou gar estin exousia ei mh apo qeou ai de ousai exousiai upo tou qeou tetagmenai eisin

13:2
wste o antitassomenoV th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkoteV eautoiV krima lhyontai

13:3
oi gar arconteV ouk eisin foboV twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleiV de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exeiV epainon ex authV

13:4
qeou gar diakonoV estin soi eiV to agaqon ean de to kakon poihV fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakonoV estin ekdikoV eiV orghn tw to kakon prassonti

13:5
dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin

13:6
dia touto gar kai forouV teleite leitourgoi gar qeou eisin eiV auto touto proskarterounteV

13:7
apodote oun pasin taV ofeilaV tw ton foron ton foron tw to teloV to teloV tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn

13:8
mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouV o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken

13:9
to gar ou moiceuseiV ou foneuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV ouk epiqumhseiV kai ei tiV etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton

13:10
h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph

13:11
kai touto eidoteV ton kairon oti wra hmaV hdh ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen

13:12
h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouV kai enduswmeqa ta opla tou fwtoV

13:13
wV en hmera euschmonwV peripathswmen mh kwmoiV kai meqaiV mh koitaiV kai aselgeiaiV mh eridi kai zhlw

13:14
all endusasqe ton kurion ihsoun criston kai thV sarkoV pronoian mh poieisqe eiV epiqumiaV

14:1
ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eiV diakriseiV dialogismwn

14:2
oV men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei

14:3
o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoV gar auton proselabeto

14:4
su tiV ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoV gar estin o qeoV sthsai auton

14:5
oV men krinei hmeran par hmeran oV de krinei pasan hmeran ekastoV en tw idiw noi plhroforeisqw

14:6
o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew

14:7
oudeiV gar hmwn eautw zh kai oudeiV eautw apoqnhskei

14:8
ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen

14:9
eiV touto gar cristoV kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush

14:10
su de ti krineiV ton adelfon sou h kai su ti exouqeneiV ton adelfon sou panteV gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou

14:11
gegraptai gar zw egw legei kurioV oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew

14:12
ara oun ekastoV hmwn peri eautou logon dwsei tw qew

14:13
mhketi oun allhlouV krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon

14:14
oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon

14:15
ei de dia brwma o adelfoV sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateiV mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristoV apeqanen

14:16
mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon

14:17
ou gar estin h basileia tou qeou brwsiV kai posiV alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw

14:18
o gar en toutoiV douleuwn tw cristw euarestoV tw qew kai dokimoV toiV anqrwpoiV

14:19
ara oun ta thV eirhnhV diwkwmen kai ta thV oikodomhV thV eiV allhlouV

14:20
mh eneken brwmatoV katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoV esqionti

14:21
kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei

14:22
su pistin eceiV kata sauton ece enwpion tou qeou makarioV o mh krinwn eauton en w dokimazei

14:23
o de diakrinomenoV ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewV pan de o ouk ek pistewV amartia estin

15:1
ofeilomen de hmeiV oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoiV areskein

15:2
ekastoV gar hmwn tw plhsion aresketw eiV to agaqon proV oikodomhn

15:3
kai gar o cristoV ouc eautw hresen alla kaqwV gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme

15:4
osa gar proegrafh eiV thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia thV upomonhV kai thV paraklhsewV twn grafwn thn elpida ecwmen

15:5
o de qeoV thV upomonhV kai thV paraklhsewV dwh umin to auto fronein en allhloiV kata criston ihsoun

15:6
ina omoqumadon en eni stomati doxazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:7
dio proslambanesqe allhlouV kaqwV kai o cristoV proselabeto hmaV eiV doxan qeou

15:8
legw de ihsoun criston diakonon gegenhsqai peritomhV uper alhqeiaV qeou eiV to bebaiwsai taV epaggeliaV twn paterwn

15:9
ta de eqnh uper eleouV doxasai ton qeon kaqwV gegraptai dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw

15:10
kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou

15:11
kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton panteV oi laoi

15:12
kai palin hsaiaV legei estai h riza tou iessai kai o anistamenoV arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin

15:13
o de qeoV thV elpidoV plhrwsai umaV pashV caraV kai eirhnhV en tw pisteuein eiV to perisseuein umaV en th elpidi en dunamei pneumatoV agiou

15:14
pepeismai de adelfoi mou kai autoV egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhV peplhrwmenoi pashV gnwsewV dunamenoi kai allhlouV nouqetein

15:15
tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merouV wV epanamimnhskwn umaV dia thn carin thn doqeisan moi upo tou qeou

15:16
eiV to einai me leitourgon ihsou cristou eiV ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektoV hgiasmenh en pneumati agiw

15:17
ecw oun kauchsin en cristw ihsou ta proV qeon

15:18
ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato cristoV di emou eiV upakohn eqnwn logw kai ergw

15:19
en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoV qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou

15:20
outwV de filotimoumenon euaggelizesqai ouc opou wnomasqh cristoV ina mh ep allotrion qemelion oikodomw

15:21
alla kaqwV gegraptai oiV ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

15:22
dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein proV umaV

15:23
nuni de mhketi topon ecwn en toiV klimasin toutoiV epipoqian de ecwn tou elqein proV umaV apo pollwn etwn

15:24
wV ean poreuwmai eiV thn spanian eleusomai proV umaV elpizw gar diaporeuomenoV qeasasqai umaV kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merouV emplhsqw

15:25
nuni de poreuomai eiV ierousalhm diakonwn toiV agioiV

15:26
eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai eiV touV ptwcouV twn agiwn twn en ierousalhm

15:27
eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toiV pneumatikoiV autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toiV sarkikoiV leitourghsai autoiV

15:28
touto oun epitelesaV kai sfragisamenoV autoiV ton karpon touton apeleusomai di umwn eiV thn spanian

15:29
oida de oti ercomenoV proV umaV en plhrwmati eulogiaV tou euaggeliou tou cristou eleusomai

15:30
parakalw de umaV adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou cristou kai dia thV agaphV tou pneumatoV sunagwnisasqai moi en taiV proseucaiV uper emou proV ton qeon

15:31
ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eiV ierousalhm euprosdektoV genhtai toiV agioiV

15:32
ina en cara elqw proV umaV dia qelhmatoV qeou kai sunanapauswmai umin

15:33
o de qeoV thV eirhnhV meta pantwn umwn amhn

16:1
sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan diakonon thV ekklhsiaV thV en kegcreaiV

16:2
ina authn prosdexhsqe en kuriw axiwV twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn crhzh pragmati kai gar auth prostatiV pollwn egenhqh kai autou emou

16:3
aspasasqe priskillan kai akulan touV sunergouV mou en cristw ihsou

16:4
oitineV uper thV yuchV mou ton eautwn trachlon upeqhkan oiV ouk egw monoV eucaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn

16:5
kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou oV estin aparch thV acaiaV eiV criston

16:6
aspasasqe mariam htiV polla ekopiasen eiV hmaV

16:7
aspasasqe andronikon kai iounian touV suggeneiV mou kai sunaicmalwtouV mou oitineV eisin epishmoi en toiV apostoloiV oi kai pro emou gegonasin en cristw

16:8
aspasasqe amplian ton agaphton mou en kuriw

16:9
aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en cristw kai stacun ton agaphton mou

16:10
aspasasqe apellhn ton dokimon en cristw aspasasqe touV ek twn aristoboulou

16:11
aspasasqe hrodiwna ton suggenh mou aspasasqe touV ek twn narkissou touV ontaV en kuriw

16:12
aspasasqe trufainan kai trufwsan taV kopiwsaV en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htiV polla ekopiasen en kuriw

16:13
aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou

16:14
aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touV sun autoiV adelfouV

16:15
aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai touV sun autoiV pantaV agiouV

16:16
aspasasqe allhlouV en filhmati agiw aspazontai umaV ai ekklhsiai tou cristou

16:17
parakalw de umaV adelfoi skopein touV taV dicostasiaV kai ta skandala para thn didachn hn umeiV emaqete poiountaV kai ekklinate ap autwn

16:18
oi gar toioutoi tw kuriw hmwn ihsou cristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia thV crhstologiaV kai eulogiaV exapatwsin taV kardiaV twn akakwn

16:19
h gar umwn upakoh eiV pantaV afiketo cairw oun to ef umin qelw de umaV sofouV men einai eiV to agaqon akeraiouV de eiV to kakon

16:20
o de qeoV thV eirhnhV suntriyei ton satanan upo touV podaV umwn en tacei h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn

16:21
aspazontai umaV timoqeoV o sunergoV mou kai loukioV kai iaswn kai swsipatroV oi suggeneiV mou

16:22
aspazomai umaV egw tertioV o grayaV thn epistolhn en kuriw

16:23
aspazetai umaV gaioV o xenoV mou kai thV ekklhsiaV olhV aspazetai umaV erastoV o oikonomoV thV polewV kai kouartoV o adelfoV

16:24
h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn

16:25
tw de dunamenw umaV sthrixai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou cristou kata apokaluyin musthriou cronoiV aiwnioiV sesighmenou

16:26
fanerwqentoV de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eiV upakohn pistewV eiV panta ta eqnh gnwrisqentoV

16:27
monw sofw qew dia ihsou cristou w h doxa eiV touV aiwnaV amhn [proV rwmaiouV egrafh apo korinqou dia foibhV thV diakonou thV en kegcreaiV ekklhsiaV]