Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS TITON
EPISTOLH PAULOU
1:1
pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian

1:2
ep elpidi zwhV aiwniou hn ephggeilato o ayeudhV qeoV pro cronwn aiwniwn

1:3
efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou

1:4
titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn

1:5
toutou carin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshV kata polin presbuterouV wV egw soi dietaxamhn

1:6
ei tiV estin anegklhtoV miaV gunaikoV anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtiaV h anupotakta

1:7
dei gar ton episkopon anegklhton einai wV qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh

1:8
alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath

1:9
antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatoV h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai touV antilegontaV elegcein

1:10
eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomhV

1:11
ouV dei epistomizein oitineV olouV oikouV anatrepousin didaskonteV a mh dei aiscrou kerdouV carin

1:12
eipen tiV ex autwn idioV autwn profhthV krhteV aei yeustai kaka qhria gastereV argai

1:13
h marturia auth estin alhqhV di hn aitian elegce autouV apotomwV ina ugiainwsin en th pistei

1:14
mh proseconteV ioudaikoiV muqoiV kai entolaiV anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian

1:15
panta men kaqara toiV kaqaroiV toiV de memiasmenoiV kai apistoiV ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nouV kai h suneidhsiV

1:16
qeon omologousin eidenai toiV de ergoiV arnountai bdeluktoi onteV kai apeiqeiV kai proV pan ergon agaqon adokimoi

2:1
su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia

2:2
presbutaV nhfaliouV einai semnouV swfronaV ugiainontaV th pistei th agaph th upomonh

2:3
presbutidaV wsautwV en katasthmati ieroprepeiV mh diabolouV mh oinw pollw dedoulwmenaV kalodidaskalouV

2:4
ina swfronizwsin taV neaV filandrouV einai filoteknouV

2:5
swfronaV agnaV oikourouV agaqaV upotassomenaV toiV idioiV andrasin ina mh o logoV tou qeou blasfhmhtai

2:6
touV newterouV wsautwV parakalei swfronein

2:7
peri panta seauton parecomenoV tupon kalwn ergwn en th didaskalia adiafqorian semnothta afqarsian

2:8
logon ugih akatagnwston ina o ex enantiaV entraph mhden ecwn peri umwn legein faulon

2:9
doulouV idioiV despotaiV upotassesqai en pasin euarestouV einai mh antilegontaV

2:10
mh nosfizomenouV alla pistin pasan endeiknumenouV agaqhn ina thn didaskalian tou swthroV umwn qeou kosmwsin en pasin

2:11
epefanh gar h cariV tou qeou h swthrioV pasin anqrwpoiV

2:12
paideuousa hmaV ina arnhsamenoi thn asebeian kai taV kosmikaV epiqumiaV swfronwV kai dikaiwV kai eusebwV zhswmen en tw nun aiwni

2:13
prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou qeou kai swthroV hmwn ihsou cristou

2:14
oV edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmaV apo pashV anomiaV kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn

2:15
tauta lalei kai parakalei kai elegce meta pashV epitaghV mhdeiV sou perifroneitw

3:1
upomimnhske autouV arcaiV kai exousiaiV upotassesqai peiqarcein proV pan ergon agaqon etoimouV einai

3:2
mhdena blasfhmein amacouV einai epieikeiV pasan endeiknumenouV praothta proV pantaV anqrwpouV

3:3
hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV

3:4
ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou

3:5
ouk ex ergwn twn en dikaiosunh wn epoihsamen hmeiV alla kata ton autou eleon eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou

3:6
ou execeen ef hmaV plousiwV dia ihsou cristou tou swthroV hmwn

3:7
ina dikaiwqenteV th ekeinou cariti klhronomoi genwmeqa kat elpida zwhV aiwniou

3:8
pistoV o logoV kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukoteV tw qew tauta estin ta kala kai wfelima toiV anqrwpoiV

3:9
mwraV de zhthseiV kai genealogiaV kai ereiV kai macaV nomikaV periistaso eisin gar anwfeleiV kai mataioi

3:10
airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

3:11
eidwV oti exestraptai o toioutoV kai amartanei wn autokatakritoV

3:12
otan pemyw arteman proV se h tucikon spoudason elqein proV me eiV nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

3:13
zhnan ton nomikon kai apollw spoudaiwV propemyon ina mhden autoiV leiph

3:14
manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eiV taV anagkaiaV creiaV ina mh wsin akarpoi

3:15
aspazontai se oi met emou panteV aspasai touV filountaV hmaV en pistei h cariV meta pantwn umwn amhn [proV titon thV krhtwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo nikopolewV thV makedoniaV]