הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

א םימיה ירבד
1:1 - א:א
שונא תש םדא

1:2 - א:ב
דרי לאללהמ ןניק

1:3 - א:ג
ךמל חלשותמ ךונח

1:4 - א:ד
תפיו םח םש חנ

1:5 - א:ה
גוגמו רמג תפי ינב לבתו ןויו ידמו סריתו ךשמו

1:6 - א:ו
זנכשא רמג ינבו המרגותו תפידו

1:7 - א:ז
השילא ןוי ינבו םיתכ השישרתו םינדורו

1:8 - א:ח
םירצמו שוכ םח ינב ןענכו טופ

1:9 - א:ט
אבס שוכ ינבו אתבסו הליוחו ינבו אכתבסו אמערו ןדדו אבש אמער

1:10 - א:י
דורמנ-תא דלי שוכו תויהל לחה אוה ץראב רובג

1:11 - א:יא
דלי םירצמו םיידול-תא םימנע-תאו םיבהל-תאו םיחתפנ-תאו

1:12 - א:יב
םיסרתפ-תאו רשא םיחלסכ-תאו םיתשלפ םשמ ואצי םירתפכ-תאו

1:13 - א:יג
דלי ןענכו ורכב ןודיצ-תא תח-תאו

1:14 - א:יד
יסוביה-תאו תאו ירמאה-תאו ישגרגה

1:15 - א:טו
יוחה-תאו יקרעה-תאו יניסה-תאו

1:16 - א:טז
ידוראה-תאו ירמצה-תאו יתמחה-תאו

1:17 - א:יז
רושאו םליע םש ינב םראו דולו דשכפראו רתגו לוחו ץועו ךשמו

1:18 - א:יח
דלי דשכפראו דלי חלשו חלש-תא רבע-תא

1:19 - א:יט
ינש דלי רבעלו גלפ דחאה םש םינב הגלפנ וימיב יכ ויחא םשו ץראה ןטקי

1:20 - א:כ
דלי ןטקיו ףלש-תאו דדומלא-תא תומרצח-תאו חרי-תאו

1:21 - א:כא
םרודה-תאו לזוא-תאו הלקד-תאו

1:22 - א:כב
לביע-תאו לאמיבא-תאו אבש-תאו

1:23 - א:כג
ריפוא-תאו הליוח-תאו הלא-לכ בבוי-תאו ןטקי ינב

1:24 - א:כד
חלש דשכפרא םש

1:25 - א:כה
וער גלפ רבע

1:26 - א:כו
חרת רוחנ גורש

1:27 - א:כז
םהרבא אוה םרבא

1:28 - א:כח
קחצי םהרבא ינב לאעמשיו

1:29 - א:כט
רוכב םתודלת הלא רדקו תויבנ לאעמשי םשבמו לאבדאו

1:30 - א:ל
אשמ המודו עמשמ אמיתו דדח

1:31 - א:לא
המדקו שיפנ רוטי ינב םה הלא לאעמשי

1:32 - א:לב
שגליפ הרוטק ינבו הדלי םהרבא ןשקיו ןרמז-תא קבשיו ןידמו ןדמו ןשקי ינבו חושו ןדדו אבש

1:33 - א:לג
הפיע ןידמ ינבו עדיבאו ךונחו רפעו ינב הלא-לכ העדלאו הרוטק

1:34 - א:לד
םהרבא דלויו קחצי ינב קחצי-תא לארשיו ושע

1:35 - א:לה
זפילא ושע ינב םלעיו שועיו לאוער חרקו

1:36 - א:לו
ןמית זפילא ינב םתעגו יפצ רמואו קלמעו ענמתו זנק

1:37 - א:לז
חרז תחנ לאוער ינב הזמו המש

1:38 - א:לח
ןטול ריעש ינבו הנעו ןועבצו לבושו ןשידו רצאו ןשידו

1:39 - א:לט
ירח ןטול ינבו ןטול תוחאו םמוהו ענמת

1:40 - א:מ
ןילע לבוש ינב יפש לביעו תחנמו ןועבצ ינבו םנואו הנעו היא

1:41 - א:מא
ןושיד הנע ינב ןרמח ןושיד ינבו ןרכו ןרתיו ןבשאו

1:42 - א:מב
ןהלב רצא-ינב ינב ןקעי ןועזו ןראו ץוע ןושיד

1:43 - א:מג
רשא םיכלמה הלאו םודא ץראב וכלמ ינבל ךלמ-ךלמ ינפל רועב-ןב עלב לארשי הבהנד וריע םשו

1:44 - א:מד
ךלמיו עלב תמיו חרז-ןב בבוי ויתחת הרצבמ

1:45 - א:מה
ךלמיו בבוי תמיו ץראמ םשוח ויתחת ינמיתה

1:46 - א:מו
ךלמיו םשוח תמיו דדב-ןב דדה ויתחת הדשב ןידמ-תא הכמה וריע םשו באומ תויע

1:47 - א:מז
ךלמיו דדה תמיו הלמש ויתחת הקרשממ

1:48 - א:מח
ךלמיו הלמש תמיו תובחרמ לואש ויתחת רהנה

1:49 - א:מט
ךלמיו לואש תמיו ןנח לעב ויתחת רובכע-ןב

1:50 - א:נ
ןנח לעב תמיו דדה ויתחת ךלמיו םשו יעפ וריע םשו לאבטיהמ ותשא ימ תב דרטמ-תב בהז

1:51 - א:נא
ויהיו דדה תמיו ףולא םודא יפולא הילע ףולא ענמת תתי ףולא

1:52 - א:נב
ףולא המבילהא ףולא ןניפ ףולא הלא

1:53 - א:נג
ףולא זנק ףולא רצבמ ףולא ןמית

1:54 - א:נד
ףולא לאידגמ ףולא יפולא הלא םריע םודא

2:1 - ב:א
לארשי ינב הלא יול ןועמש ןבואר רכששי הדוהיו ןולבזו

2:2 - ב:ב
ןמינבו ףסוי ןד רשאו דג ילתפנ

2:3 - ב:ג
רע הדוהי ינב השולש הלשו ןנואו עוש-תבמ ול דלונ רע יהיו תינענכה ער הדוהי רוכב הוהי יניעב והתימיו

2:4 - ב:ד
ול הדלי ותלכ רמתו חרז-תאו ץרפ-תא הדוהי ינב-לכ השמח

2:5 - ב:ה
ןורצח ץרפ-ינב לומחו

2:6 - ב:ו
ירמז חרז ינבו לכלכו ןמיהו ןתיאו השמח םלכ ערדו

2:7 - ב:ז
רכע ימרכ ינבו רשא לארשי רכוע םרחב לעמ

2:8 - ב:ח
הירזע ןתיא ינבו

2:9 - ב:ט
רשא ןורצח ינבו לאמחרי-תא ול-דלונ יבולכ-תאו םר-תאו

2:10 - ב:י
דילוה םרו בדנימעו בדנימע-תא ןושחנ-תא דילוה הדוהי ינב אישנ

2:11 - ב:יא
דילוה ןושחנו אמלשו אמלש-תא זעב-תא דילוה

2:12 - ב:יב
דילוה זעבו דבועו דבוע-תא ישי-תא דילוה

2:13 - ב:יג
דילוה ישיאו באילא-תא ורכב-תא ינשה בדניבאו ישילשה אעמשו

2:14 - ב:יד
ידר יעיברה לאנתנ ישימחה

2:15 - ב:טו
דיוד יששה םצא יעבשה

2:16 - ב:טז
היורצ םהיתיחאו ינבו ליגיבאו באויו ישבא היורצ השלש לא-השעו

2:17 - ב:יז
הדלי ליגיבאו אשמע יבאו אשמע-תא ילאעמשיה רתי

2:18 - ב:יח
ןורצח-ןב בלכו הבוזע-תא דילוה תועירי-תאו השא רשי הינב הלאו ןודראו בבושו

2:19 - ב:יט
הבוזע תמתו בלכ ול-חקיו ול דלתו תרפא-תא רוח-תא

2:20 - ב:כ
דילוה רוחו ירואו ירוא-תא לאלצב-תא דילוה

2:21 - ב:כא
ןורצח אב רחאו יבא ריכמ-תב-לא החקל אוהו דעלג הנש םישש-ןב אוהו בוגש-תא ול דלתו

2:22 - ב:כב
דילוה בוגשו ול-יהיו ריאי-תא םירע שולשו םירשע דעלגה ץראב

2:23 - ב:כג
םראו-רושג חקיו םתאמ ריאי תוח-תא היתנב-תאו תנק-תא הלא -לכ ריע םישש ריכמ ינב דעלג-יבא

2:24 - ב:כד
ןורצח-תומ רחאו תשאו התרפא בלכב דלתו היבא ןורצח יבא רוחשא-תא ול עוקת

2:25 - ב:כה
לאמחרי-ינב ויהיו רוכבה ןורצח רוכב ןראו הנובו םר היחא םצאו

2:26 - ב:כו
תרחא השא יהתו הרטע המשו לאמחריל םנוא םא איה

2:27 - ב:כז
רוכב םר-ינב ויהיו ןימיו ץעמ לאמחרי רקעו

2:28 - ב:כח
םנוא-ינב ויהיו ימש ינבו עדיו ימש רושיבאו בדנ

2:29 - ב:כט
רושיבא תשא םשו ול דלתו ליהיבא ןבחא-תא דילומ-תאו

2:30 - ב:ל
דלס בדנ ינבו אל דלס תמיו םיפאו םינב

2:31 - ב:לא
יעשי םיפא ינבו ןשש יעשי ינבו ילחא ןשש ינבו

2:32 - ב:לב
ימש יחא עדי ינבו תמיו ןתנויו רתי םינב אל רתי

2:33 - ב:לג
תלפ ןתנוי ינבו ינב ויה הלא אזזו לאמחרי

2:34 - ב:לד
םינב ןששל היה-אלו ןששלו תונב-םא יכ ומשו ירצמ דבע עחרי

2:35 - ב:לה
ותב-תא ןשש ןתיו השאל ודבע עחריל יתע-תא ול דלתו

2:36 - ב:לו
ןתנ-תא דילה יתעו דילוה ןתנו דבז-תא

2:37 - ב:לז
דילוה דבזו ללפאו ללפא-תא דבוע-תא דילוה

2:38 - ב:לח
דילוה דבועו אוהיו אוהי-תא הירזע-תא דילוה

2:39 - ב:לט
דילה הירזעו דילה ץלחו ץלח-תא השעלא-תא

2:40 - ב:מ
דילה השעלאו ימססו ימסס-תא םולש-תא דילה

2:41 - ב:מא
דילוה םולשו הימקיו הימקי-תא עמשילא-תא דילה

2:42 - ב:מב
יחא בלכ ינבו ורכב עשימ לאמחרי ינבו ףיז-יבא אוה ןורבח יבא השרמ

2:43 - ב:מג
חרק ןורבח ינבו עמשו םקרו חפתו

2:44 - ב:מד
םחר-תא דילוה עמשו םקרו םעקרי יבא ימש-תא דילוה

2:45 - ב:מה
ןועמ ימש-ןבו יבא ןועמו רוצ-תיב

2:46 - ב:מו
בלכ שגליפ הפיעו ןרח-תא הדלי זזג-תאו אצומ-תאו -תא דילה ןרחו זזג

2:47 - ב:מז
םגר ידהי ינבו טלפו ןשיגו םתויו ףעשו הפיעו

2:48 - ב:מח
דלי הכעמ בלכ שגלפ הנחרת-תאו רבש

2:49 - ב:מט
יבא ףעש דלתו יבא אוש-תא הנמדמ אעבג יבאו הנבכמ הסכע בלכ-תבו

2:50 - ב:נ
בלכ ינב ויה הלא התרפא רוכב רוח-ןב תירק יבא לבוש םירעי

2:51 - ב:נא
םחל-תיב יבא אמלש רדג-תיב יבא ףרח

2:52 - ב:נב
לבושל םינב ויהיו םירעי תירק יבא תוחנמה יצח הארה

2:53 - ב:נג
תירק תוחפשמו ירתיה םירעי יתמשהו יתופהו ואצי הלאמ יערשמהו ילאתשאהו יתערצה

2:54 - ב:נד
םחל תיב אמלש ינב תיב תורטע יתפוטנו יתחנמה יצחו באוי יערצה

2:55 - ב:נה
םירפס תוחפשמו םיתערת ץבעי ובשי המה םיתכוש םיתעמש תמחמ םיאבה םיניקה בכר-תיב יבא

3:1 - ג:א
דיוד ינב ויה הלאו ול-דלונ רשא ןנמא רוכבה ןורבחב תילאערזיה םעניחאל ליגיבאל לאינד ינש תילמרכה

3:2 - ג:ב
םולשבאל ישלשה ימלת-תב הכעמ-ןב יעיברה רושג ךלמ תיגח-ןב הינדא

3:3 - ג:ג
היטפש ישימחה םערתי יששה לטיבאל ותשא הלגעל

3:4 - ג:ד
ול-דלונ השש םש-ךלמיו ןורבחב הששו םינש עבש םישלשו םישדח ךלמ הנש שולשו םלשוריב

3:5 - ג:ה
ול-ודלונ הלאו אעמש םילשוריב המלשו ןתנו בבושו -תב עוש-תבל העברא לאימע

3:6 - ג:ו
עמשילאו רחביו טלפילאו

3:7 - ג:ז
עיפיו גפנו הגנו

3:8 - ג:ח
עדילאו עמשילאו העשת טלפילאו

3:9 - ג:ט
דבלמ דיוד ינב לכ רמתו םישגליפ-ינב םתוחא

3:10 - ג:י
םעבחר המלש-ןבו ונב אסא ונב היבא ונב טפשוהי

3:11 - ג:יא
והיזחא ונב םרוי ונב שאוי ונב

3:12 - ג:יב
הירזע ונב והיצמא ונב םתוי ונב

3:13 - ג:יג
והיקזח ונב זחא ונב השנמ ונב

3:14 - ג:יד
והישאי ונב ןומא ונב

3:15 - ג:טו
רוכבה והישאי ינבו ינשה ןנחוי ישלשה םיקיוהי יעיברה והיקדצ םולש

3:16 - ג:טז
םיקיוהי ינבו היקדצ ונב הינכי ונב

3:17 - ג:יז
רסא הינכי ינבו ונב לאיתלאש

3:18 - ג:יח
הידפו םריכלמו הימקי רצאנשו היבדנו עמשוה

3:19 - ג:יט
לבברז הידפ ינבו לבברז-ןבו יעמשו היננחו םלשמ םתוחא תימלשו

3:20 - ג:כ
היכרבו להאו הבשחו דסח בשוי הידסחו שמח

3:21 - ג:כא
היטלפ היננח-ןבו היפר ינב היעשיו ינב ןנרא ינב הינכש ינב הידבע

3:22 - ג:כב
היעמש הינכש ינבו שוטח היעמש ינבו חירבו לאגיו השש טפשו הירענו

3:23 - ג:כג
הירענ-ןבו היקזחו יניעוילא השלש םקירזעו

3:24 - ג:כד
יניעוילא ינבו בישילאו והוידה בוקעו הילפו הילדו ןנחויו העבש יננעו

4:1 - ד:א
ץרפ הדוהי ינב רוחו ימרכו ןורצח לבושו

4:2 - ד:ב
לבוש-ןב היארו תחיו תחי-תא דילוה ימוחא-תא דילה הלא דהל-תאו יתערצה תוחפשמ

4:3 - ד:ג
םטיע יבא הלאו אמשיו לאערזי םתוחא םשו שבדיו ינופללצה

4:4 - ד:ד
רדג יבא לאונפו הלא השוח יבא רזעו רוכב רוח-ינב תיב יבא התרפא םחל

4:5 - ד:ה
עוקת יבא רוחשאלו האלח םישנ יתש ויה הרענו

4:6 - ד:ו
הרענ ול דלתו רפח-תאו םזחא-תא ינמית-תאו הלא ירתשחאה-תאו הרענ ינב

4:7 - ד:ז
תרצ האלח ינבו ןנתאו רחצי

4:8 - ד:ח
דילוה ץוקו הבבצה-תאו בונע-תא לחרחא תוחפשמו םורה-ןב

4:9 - ד:ט
דבכנ ץבעי יהיו הארק ומאו ויחאמ יכ רמאל ץבעי ומש בצעב יתדלי

4:10 - ד:י
יהלאל ץבעי ארקיו ךרב-םא רמאל לארשי תיברהו ינכרבת התיהו ילובג-תא תישעו ימע ךדי יבצע יתלבל הערמ תא םיהלא אביו לאש-רשא

4:11 - ד:יא
החוש-יחא בולכו אוה ריחמ-תא דילוה ןותשא יבא

4:12 - ד:יב
דילוה ןותשאו אפר תיב-תא הנחת-תאו חספ-תאו הלא שחנ ריע יבא הכר ישנא

4:13 - ד:יג
לאינתע זנק ינבו לאינתע ינבו הירשו תתח

4:14 - ד:יד
דילוה יתנועמו הירשו הרפע-תא יבא באוי-תא דילוה יכ םישרח איג ויה םישרח

4:15 - ד:טו
הנפי-ןב בלכ ינבו םענו הלא וריע זנקו הלא ינבו

4:16 - ד:טז
ףיז לאללהי ינבו אירית הפיזו לארשאו

4:17 - ד:יז
דרמו רתי הרזע-ןבו רהתו ןוליו רפעו ימש-תאו םירמ-תא יבא חבשי-תאו עמתשא

4:18 - ד:יח
הדלי הידהיה ותשאו רודג יבא דרי-תא וכוש יבא רבח-תאו יבא לאיתוקי -תאו ינב הלאו חונז רשא הערפ-תב היתב דרמ חקל

4:19 - ד:יט
הידוה תשא ינבו יבא םחנ תוחא ימרגה הליעק יתכעמה עמתשאו

4:20 - ד:כ
ןונמא ןומיש ינבו ןנח-ןב הנרו יעשי ינבו ןולותו תחוז-ןבו תחוז

4:21 - ד:כא
הדוהי-ןב הלש ינב הדעלו הכל יבא רע תוחפשמו השרמ יבא תיבל ץבה תדבע-תיב עבשא

4:22 - ד:כב
אבזכ ישנאו םיקויו ףרשו שאויו באומל ולעב-רשא םירבדהו םחל יבשיו םיקיתע

4:23 - ד:כג
יבשיו םירצויה המה הרדגו םיעטנ ותכאלמב ךלמה-םע םש ובשי

4:24 - ד:כד
לאומנ ןועמש ינב חרז בירי ןימיו לואש

4:25 - ד:כה
ונב םשבמ ונב םלש ונב עמשמ

4:26 - ד:כו
לאומח עמשמ ינבו יעמש ונב רוכז ונב ונב

4:27 - ד:כז
השש םינב יעמשלו שש תונבו רשע םינב ןיא ויחאלו םתחפשמ לכו םיבר ינב-דע וברה אל הדוהי

4:28 - ד:כח
עבש-ראבב ובשיו לעוש רצחו הדלומו

4:29 - ד:כט
םצעבו ההלבבו דלותבו

4:30 - ד:ל
המרחבו לאותבבו גלקיצבו

4:31 - ד:לא
תובכרמ תיבבו תיבבו םיסוס רצחבו הלא םירעשבו יארב ךלמ-דע םהירע דיוד

4:32 - ד:לב
ןיעו םטיע םהירצחו ןשעו ןכתו ןומר שמח םירע

4:33 - ד:לג
רשא םהירצח-לכו הלאה םירעה תוביבס םתבשומ תאז לעב-דע םהל םשחיתהו

4:34 - ד:לד
ךלמיו בבושמו היצמא-ןב השויו

4:35 - ד:לה
אוהיו לאויו הירש-ןב היבשוי-ןב לאישע-ןב

4:36 - ד:לו
הבקעיו יניעוילאו הישעו היחושיו לאמישיו לאידעו הינבו

4:37 - ד:לז
יעפש-ןב אזיזו הידי-ןב ןולא-ןב היעמש-ןב ירמש-ןב

4:38 - ד:לח
תומשב םיאבה הלא םתוחפשמב םיאישנ וצרפ םהיתובא תיבו בורל

4:39 - ד:לט
רדג אובמל וכליו איגה חרזמל דע םנאצל הערמ שקבל

4:40 - ד:מ
ןמש הערמ ואצמיו תבחר ץראהו בוטו הולשו תטקשו םידי םיבשיה םח-ןמ יכ םינפל םש

4:41 - ד:מא
םיבותכה הלא ואביו ימיב תומשב הדוהי-ךלמ והיקזחי םהילהא -תא וכיו רשא םיניעמה-תאו םמירחיו המש-ואצמנ ובשיו הזה םויה-דע הערמ-יכ םהיתחת םש םנאצל

4:42 - ד:מב
ןועמש ינב-ןמ םהמו ריעש רהל וכלה תואמ שמח םישנא הירענו היטלפו ינב לאיזעו היפרו םשארב יעשי

4:43 - ד:מג
תיראש-תא וכיו ובשיו קלמעל הטלפה הזה םויה דע םש

5:1 - ה:א
ןבואר ינבו אוה יכ לארשי-רוכב וללחבו רוכבה הנתנ ויבא יעוצי ףסוי ינבל ותרכב אלו לארשי-ןב הרכבל שחיתהל

5:2 - ה:ב
רבג הדוהי יכ ונממ דיגנלו ויחאב ףסויל הרכבהו

5:3 - ה:ג
רוכב ןבואר ינב אולפו ךונח לארשי ימרכו ןורצח

5:4 - ה:ד
היעמש לאוי ינב יעמש ונב גוג ונב ונב

5:5 - ה:ה
ונב היאר ונב הכימ ונב לעב

5:6 - ה:ו
הלגה רשא ונב הראב ךלמ רסאנלפ תגלת אישנ אוה רשא ינבוארל

5:7 - ה:ז
ויתחפשמל ויחאו םתודלתל שחיתהב לאיעי שארה והירכזו

5:8 - ה:ח
זזע-ןב עלבו לאוי-ןב עמש-ןב רערעב בשוי אוה לעבו ובנ-דעו ןועמ

5:9 - ה:ט
בשי חרזמלו הרבדמ אובל-דע יכ תרפ רהנה-ןמל ץראב ובר םהינקמ דעלג

5:10 - ה:י
ושע לואש ימיבו םיארגהה-םע המחלמ ובשיו םדיב ולפיו -לע םהילהאב חרזמ ינפ-לכ דעלגל

5:11 - ה:יא
םדגנל דג-ינבו ןשבה ץראב ובשי הכלס-דע

5:12 - ה:יב
םפשו שארה לאוי טפשו ינעיו הנשמה ןשבב

5:13 - ה:יג
תיבל םהיחאו לאכימ םהיתובא ירויו עבשו םלשמו רבעו עיזו ןכעיו העבש

5:14 - ה:יד
ליחיבא ינב הלא חורי-ןב ירוח-ןב לאכימ-ןב דעלג-ןב ודחי -ןב ישישי-ןב זוב-ןב

5:15 - ה:טו
לאידבע-ןב יחא תיבל שאר ינוג-ןב םתובא

5:16 - ה:טז
ןשבב דעלגב ובשיו היתנבבו ןורש ישרגמ-לכבו םתואצות-לע

5:17 - ה:יז
ימיב ושחיתה םלכ הדוהי-ךלמ םתוי םעברי ימיבו לארשי-ךלמ

5:18 - ה:יח
ידגו ןבואר-ינב השנמ-טבש יצחו םישנא ליח-ינב-ןמ ברחו ןגמ יאשנ ידומלו תשק יכרדו םיעברא המחלמ ףלא העבראו םיששו תואמ-עבשו אבצ יאצי

5:19 - ה:יט
המחלמ ושעיו רוטיו םיאירגהה-םע בדונו שיפנו

5:20 - ה:כ
םהילע ורזעיו םדיב ונתניו לכו םיאירגהה םיהלאל יכ םהמעש המחלמב וקעז םהל רותענו וב וחטב-יכ

5:21 - ה:כא
םהינקמ ובשיו ףלא םישמח םהילמג םישמחו םיתאמ ןאצו םיפלא םירומחו ףלא ףלא האמ םדא שפנו

5:22 - ה:כב
םיבר םיללח-יכ םיהלאהמ יכ ולפנ ובשיו המחלמה הלגה-דע םהיתחת

5:23 - ה:כג
השנמ טבש יצח ינבו ןשבמ ץראב ובשי ןומרח לעב-דע ןומרח -רהו רינשו ובר המה

5:24 - ה:כד
ישאר הלאו רפעו םתובא-תיב לאילאו יעשיו הימריו לאירזעו לאידחיו היודוהו ליח ירובג םישנא םישאר תומש ישנא םתובא תיבל

5:25 - ה:כה
יהלאב ולעמיו ונזיו םהיתובא יהלא ירחא ץראה-ימע םיהלא דימשה-רשא םהינפמ

5:26 - ה:כו
לארשי יהלא רעיו לופ חור-תא חור-תאו רושא-ךלמ ךלמ רסנלפ תגלת םלגיו רושא ידגלו ינבוארל השנמ טבש יצחלו רובחו חלחל םאיביו דע ןזוג רהנו ארהו הזה םויה

5:27 - ה:כז
תהק ןושרג יול ינב יררמו

5:28 - ה:כח
םרמע תהק ינבו ןורבחו רהצי לאיזעו

5:29 - ה:כט
ןרהא םרמע ינבו ינבו םירמו השמו אוהיבאו בדנ ןרהא רמתיאו רזעלא

5:30 - ה:ל
דילוה רזעלא סחניפ סחניפ-תא עושיבא-תא דילה

5:31 - ה:לא
דילוה עושיבאו דילוה יקבו יקב-תא יזע-תא

5:32 - ה:לב
דילוה יזעו היחרזו היחרז-תא תוירמ-תא דילוה

5:33 - ה:לג
דילוה תוירמ הירמאו הירמא-תא בוטיחא-תא דילוה

5:34 - ה:לד
דילוה בוטיחאו קודצו קודצ-תא ץעמיחא-תא דילוה

5:35 - ה:לה
דילוה ץעמיחאו הירזעו הירזע-תא ןנחוי-תא דילוה

5:36 - ה:לו
דילוה ןנחויו רשא אוה הירזע-תא הנב-רשא תיבב ןהכ םלשוריב המלש

5:37 - ה:לז
הירזע דלויו הירמאו הירמא-תא בוטיחא-תא דילוה

5:38 - ה:לח
דילוה בוטיחאו קודצו קודצ-תא םולש-תא דילוה

5:39 - ה:לט
דילוה םולשו היקלחו היקלח-תא הירזע-תא דילוה

5:40 - ה:מ
דילוה הירזעו הירשו הירש-תא קדצוהי-תא דילוה

5:41 - ה:מא
ךלה קדצוהיו הוהי תולגהב םלשוריו הדוהי-תא רצאנדכבנ דיב

6:1 - ו:א
תהק םשרג יול ינב יררמו

6:2 - ו:ב
תומש הלאו ינבל םושרג-ינב יעמשו

6:3 - ו:ג
םרמע תהק ינבו ןורבחו רהציו לאיזעו

6:4 - ו:ד
ילחמ יררמ ינב תוחפשמ הלאו ישמו םהיתובאל יולה

6:5 - ו:ה
ונב ינבל םושרגל ונב המז ונב תחי

6:6 - ו:ו
ונב ודע ונב חאוי ירתאי ונב חרז ונב

6:7 - ו:ז
בדנימע תהק ינב ריסא ונב חרק ונב ונב

6:8 - ו:ח
ףסיבאו ונב הנקלא ונב ריסאו ונב

6:9 - ו:ט
לאירוא ונב תחת ונב היזע ונב ונב לואשו

6:10 - ו:י
ישמע הנקלא ינבו תומיחאו

6:11 - ו:יא
הנקלא ונב הנקלא תחנו ונב יפוצ ונב

6:12 - ו:יב
םחרי ונב באילא ונב הנקלא ונב

6:13 - ו:יג
רכבה לאומש ינבו היבאו ינשו

6:14 - ו:יד
ילחמ יררמ ינב ונב יעמש ונב ינבל ונב הזע

6:15 - ו:טו
ונב היגח ונב אעמש ונב הישע

6:16 - ו:טז
דימעה רשא הלאו ריש-ידי-לע דיוד חונממ הוהי תיב ןוראה

6:17 - ו:יז
ינפל םיתרשמ ויהיו דעומ-להא ןכשמ המלש תונב-דע רישב הוהי תיב-תא ודמעיו םלשוריב םתדובע-לע םטפשמכ

6:18 - ו:יח
םידמעה הלאו יתהקה ינבמ םהינבו ררושמה ןמיה לאומש-ןב לאוי-ןב

6:19 - ו:יט
םחרי-ןב הנקלא-ןב חות-ןב לאילא-ןב

6:20 - ו:כ
הנקלא-ןב ףיצ-ןב ישמע-ןב תחמ-ןב

6:21 - ו:כא
לאוי-ןב הנקלא-ןב הירזע-ןב הינפצ-ןב

6:22 - ו:כב
ריסא-ןב תחת-ןב חרק-ןב ףסיבא-ןב

6:23 - ו:כג
תהק-ןב רהצי-ןב לארשי-ןב יול-ןב

6:24 - ו:כד
דמעה ףסא ויחאו ףסא ונימי-לע והיכרב-ןב אעמש-ןב

6:25 - ו:כה
הישעב-ןב לאכימ-ןב היכלמ-ןב

6:26 - ו:כו
חרז-ןב ינתא-ןב הידע-ןב

6:27 - ו:כז
המז-ןב ןתיא-ןב יעמש-ןב

6:28 - ו:כח
םשרג-ןב תחי-ןב יול-ןב

6:29 - ו:כט
םהיחא יררמ ינבו ןתיא לואמשה-לע ידבע-ןב ישיק-ןב ךולמ-ןב

6:30 - ו:ל
היצמא-ןב היבשח-ןב היקלח-ןב

6:31 - ו:לא
ינב-ןב יצמא-ןב רמש-ןב

6:32 - ו:לב
ישומ-ןב ילחמ-ןב יול-ןב יררמ-ןב

6:33 - ו:לג
םיולה םהיחאו תדובע-לכל םינותנ םיהלאה תיב ןכשמ

6:34 - ו:לד
וינבו ןרהאו חבזמ-לע םיריטקמ חבזמ-לעו הלועה תכאלמ לכל תרטקה רפכלו םישדקה שדק רשא לככ לארשי-לע דבע השמ הוצ םיהלאה

6:35 - ו:לה
ןרהא ינב הלאו סחניפ ונב רזעלא ונב עושיבא ונב

6:36 - ו:לו
ונב יזע ונב יקב ונב היחרז

6:37 - ו:לז
הירמא ונב תוירמ ונב בוטיחא ונב

6:38 - ו:לח
ץעמיחא ונב קודצ ונב

6:39 - ו:לט
םתובשומ הלאו םלובגב םתוריטל תחפשמל ןרהא ינבל היה םהל יכ יתהקה לרוגה

6:40 - ו:מ
םהל ונתיו ץראב ןורבח-תא הישרגמ-תאו הדוהי היתביבס

6:41 - ו:מא
ריעה הדש-תאו ונתנ הירצח-תאו הנפי-ןב בלכל

6:42 - ו:מב
ונתנ ןרהא ינבלו טלקמה ירע-תא הנבל-תאו ןורבח-תא הישרגמ-תאו עמתשא-תאו רתי-תאו הישרגמ-תאו

6:43 - ו:מג
זליח-תאו הישרגמ-תאו ריבד-תא הישרגמ-תאו

6:44 - ו:מד
ןשע-תאו הישרגמ-תאו שמש תיב-תאו הישרגמ-תאו

6:45 - ו:מה
ןמינב הטממו הישרגמ-תאו עבג-תא תמלע-תאו הישרגמ-תאו תותנע-תאו הישרגמ-תאו הרשע-שלש םהירע-לכ םהיתוחפשמב ריע

6:46 - ו:מו
םירתונה תהק ינבלו הטמה תחפשממ יצח הטמ תיצחממ םירע לרוגב השנמ רשע

6:47 - ו:מז
םושרג ינבלו הטממ םתוחפשמל רשא הטממו רכששי הטממו ילתפנ הטממו םירע ןשבב השנמ הרשע שלש

6:48 - ו:מח
יררמ ינבל הטממ םתוחפשמל דג-הטממו ןבואר לרוגב ןלובז הטממו הרשע םיתש םירע

6:49 - ו:מט
לארשי-ינב ונתיו םירעה-תא םיולל םהישרגמ-תאו

6:50 - ו:נ
הטממ לרוגב ונתיו הטממו הדוהי-ינב הטממו ןועמש-ינב תא ןמינב ינב הלאה םירעה םהתא וארקי-רשא תומשב

6:51 - ו:נא
תהק ינב תוחפשממו םלובג ירע יהיו םירפא הטממ

6:52 - ו:נב
ירע-תא םהל ונתיו םכש-תא טלקמה רהב הישרגמ-תאו רזג-תאו םירפא הישרגמ-תאו

6:53 - ו:נג
םעמקי-תאו הישרגמ-תאו ןורוח תיב-תאו הישרגמ-תאו

6:54 - ו:נד
ןוליא-תאו הישרגמ-תאו ןומר-תג-תאו הישרגמ-תאו

6:55 - ו:נה
השנמ הטמ תיצחממו הישרגמ-תאו רנע-תא םעלב-תאו תחפשמל הישרגמ-תאו םירתונה תהק-ינבל

6:56 - ו:נו
תחפשממ םושרג ינבל השנמ הטמ יצח ןשבב ןלוג-תא -תאו הישרגמ-תאו תורתשע הישרגמ-תאו

6:57 - ו:נז
רכששי הטממו הישרגמ-תאו שדק-תא תרבד-תא הישרגמ-תאו

6:58 - ו:נח
תומאר-תאו הישרגמ-תאו םנע-תאו הישרגמ-תאו

6:59 - ו:נט
לשמ-תא רשא הטממו הישרגמ-תאו ןודבע-תאו הישרגמ-תאו

6:60 - ו:ס
קקוח-תאו הישרגמ-תאו בחר-תאו הישרגמ-תאו

6:61 - ו:סא
ילתפנ הטממו לילגב שדק-תא הישרגמ-תאו ןומח-תאו -תאו הישרגמ-תאו םיתירק הישרגמ-תאו

6:62 - ו:סב
םירתונה יררמ ינבל ןלובז הטממ ונומר-תא הישרגמ-תאו -תאו רובת-תא הישרגמ

6:63 - ו:סג
וחרי ןדריל רבעמו הטממ ןדריה חרזמל רצב-תא ןבואר הישרגמ -תאו רבדמב הצהי-תאו הישרגמ-תאו

6:64 - ו:סד
תומדק-תאו הישרגמ-תאו תעפימ-תאו הישרגמ-תאו

6:65 - ו:סה
תומאר-תא דג-הטממו הישרגמ-תאו דעלגב םינחמ-תאו הישרגמ-תאו

6:66 - ו:סו
ןובשח-תאו הישרגמ-תאו ריזעי-תאו הישרגמ-תאו

7:1 - ז:א
עלות רכששי ינבלו ןורמשו בישי האופו העברא

7:2 - ז:ב
יזע עלות ינבו לאיריו היפרו םשביו ימחיו םישאר לאומשו עלותל םתובא -תיבל םתודלתל ליח ירובג דיוד ימיב םרפסמ ףלא םינשו-םירשע תואמ ששו

7:3 - ז:ג
היחרזי יזע ינבו לאכימ היחרזי ינבו הישי לאויו הידבעו םלכ םישאר השמח

7:4 - ז:ד
םתודלתל םהילעו ידודג םתובא תיבל םישלש המחלמ אבצ וברה -יכ ףלא הששו םינבו םישנ

7:5 - ז:ה
תוחפשמ לכל םהיחאו םיליח ירובג רכששי ףלא העבשו םינומש לכל םשחיתה

7:6 - ז:ו
רכבו עלב ןמינב השלש לאעידיו

7:7 - ז:ז
ןובצא עלב ינבו לאיזעו יזעו יריעו תומיריו תיב ישאר השמח םיליח ירובג תובא םירשע םשחיתהו םישלשו ףלא םינשו העבראו

7:8 - ז:ח
הרימז רכב ינבו רזעילאו שעויו ירמעו יניעוילאו היבאו תומריו תמלעו תותנעו רכב-ינב הלא-לכ

7:9 - ז:ט
םתודלתל םשחיתהו םתובא תיב ישאר םירשע ליח ירובג םיתאמו ףלא

7:10 - ז:י
ןהלב לאעידי ינבו שיעי ןהלב ינבו דוהאו ןמינבו ןתיזו הנענכו רחשיחאו שישרתו

7:11 - ז:יא
לאעידי ינב הלא-לכ ירובג תובאה ישארל רשע-העבש םיליח יאצי םיתאמו ףלא המחלמל אבצ

7:12 - ז:יב
ריע ינב םפחו םפשו רחא ינב םשח

7:13 - ז:יג
לאיצחי ילתפנ ינב םולשו רציו ינוגו ההלב ינב

7:14 - ז:יד
לאירשא השנמ ינב ושגליפ הדלי רשא הדלי הימראה דעלג יבא ריכמ-תא

7:15 - ז:טו
השא חקל ריכמו םשו םיפשלו םיפחל םשו הכעמ ותחא הניהתו דחפלצ ינשה תונב דחפלצל

7:16 - ז:טז
הכעמ דלתו ארקתו ןב ריכמ-תשא ויחא םשו שרפ ומש םלוא וינבו שרש םקרו

7:17 - ז:יז
הלא ןדב םלוא ינבו ריכמ-ןב דעלג ינב השנמ-ןב

7:18 - ז:יח
הדלי תכלמה ותחאו דוהשיא-תא רזעיבא-תאו הלחמ-תאו

7:19 - ז:יט
עדימש ינב ויהיו יחקלו םכשו ןיחא םעינאו

7:20 - ז:כ
חלתוש םירפא ינבו ונב תחתו ונב דרבו תחתו ונב הדעלאו ונב

7:21 - ז:כא
חלתושו ונב דבזו דעלאו רזעו ונב תג-ישנא םוגרהו יכ ץראב םידלונה תחקל ודרי םהינקמ-תא

7:22 - ז:כב
םירפא לבאתיו םיבר םימי םהיבא ומחנל ויחא ואביו

7:23 - ז:כג
רהתו ותשא-לא אביו ארקיו ןב דלתו יכ העירב ומש-תא ותיבב התיה הערב

7:24 - ז:כד
ןבתו הראש ותבו ןורוח-תיב-תא ןוילעה-תאו ןותחתה הראש ןזא תאו

7:25 - ז:כה
ףשרו ונב חפרו ןחתו ונב חלתו ונב

7:26 - ז:כו
דוהימע ונב ןדעל ונב עמשילא ונב

7:27 - ז:כז
עשוהי ונב ןונ ונב

7:28 - ז:כח
םתובשמו םתזחאו היתנבו לא-תיב ןרענ חרזמלו היתנבו רזג ברעמלו היתנבו םכשו היתנבו היע-דע

7:29 - ז:כט
השנמ-ינב ידי-לעו היתנבו ןאש-תיב ודגמ היתנבו ךנעת רוד היתונבו ובשי הלאב היתונבו ףסוי ינב לארשי-ןב

7:30 - ז:ל
הנמי רשא ינב יושיו הושיו חרשו העירבו םתוחא

7:31 - ז:לא
רבח העירב ינבו יבא אוה לאיכלמו תוזרב

7:32 - ז:לב
דילוה רבחו רמוש-תאו טלפי-תא אעוש תאו םתוח-תאו םתוחא

7:33 - ז:לג
ךספ טלפי ינבו הלא תושעו להמבו טלפי ינב

7:34 - ז:לד
יחא רמש ינבו םראו הבחי הגהורו

7:35 - ז:לה
חפוצ ויחא םלה-ןבו למעו שלשו ענמיו

7:36 - ז:לו
חוס חפוצ ינב ירבו לעושו רפנרחו הרמיו

7:37 - ז:לז
אמשו דוהו רצב ןרתיו השלשו אראבו

7:38 - ז:לח
הנפי רתי ינבו אראו הפספו

7:39 - ז:לט
חרא אלע ינבו איצרו לאינחו

7:40 - ז:מ
רשא-ינב הלא-לכ תובאה-תיב ישאר ירובג םירורב ישאר םיליח םשחיתהו םיאישנה םרפסמ המחלמב אבצב הששו םירשע םישנא ףלא

8:1 - ח:א
דילוה ןמינבו לבשא ורכב עלב-תא חרחאו ינשה ישילשה

8:2 - ח:ב
אפרו יעיברה החונ ישימחה

8:3 - ח:ג
עלבל םינב ויהיו דוהיבאו ארגו רדא

8:4 - ח:ד
ןמענו עושיבאו חוחאו

8:5 - ח:ה
ןפופשו ארגו םרוחו

8:6 - ח:ו
הלא דוחא ינב הלאו תובא ישאר םה םולגיו עבג יבשויל תחנמ-לא

8:7 - ח:ז
ארגו היחאו ןמענו דילוהו םלגה אוה דחיחא-תאו אזע-תא

8:8 - ח:ח
הדשב דילוה םירחשו םתא וחלש-ןמ באומ ארעב-תאו םישוח וישנ

8:9 - ח:ט
ותשא שדח-ןמ דלויו איבצ-תאו בבוי-תא אשימ-תאו םכלמ-תאו

8:10 - ח:י
היכש-תאו ץועי-תאו וינב הלא המרמ-תאו תובא ישאר

8:11 - ח:יא
דילוה םישחמו בוטיבא-תא לעפלא-תאו

8:12 - ח:יב
רבע לעפלא ינבו אוה דמשו םעשמו ונוא-תא הנב היתנבו דל-תאו

8:13 - ח:יג
המה עמשו הערבו יבשויל תובאה ישאר וחירבה המה ןוליא תג יבשוי-תא

8:14 - ח:יד
תומריו קשש ויחאו

8:15 - ח:טו
רדעו דרעו הידבזו

8:16 - ח:טז
הפשיו לאכימו העירב ינב אחויו

8:17 - ח:יז
םלשמו הידבזו רבחו יקזחו

8:18 - ח:יח
האילזיו ירמשיו לעפלא ינב בבויו

8:19 - ח:יט
ירכזו םיקיו ידבזו

8:20 - ח:כ
יתלצו ינעילאו לאילאו

8:21 - ח:כא
היארבו הידעו יעמש ינב תרמשו

8:22 - ח:כב
רבעו ןפשיו לאילאו

8:23 - ח:כג
ירכזו ןודבעו ןנחו

8:24 - ח:כד
םליעו היננחו היתתנעו

8:25 - ח:כה
ינב לאינפו הידפיו קשש

8:26 - ח:כו
הירחשו ירשמשו הילתעו

8:27 - ח:כז
הילאו הישרעיו םחרי ינב ירכזו

8:28 - ח:כח
תובא ישאר הלא הלא םישאר םתודלתל םלשוריב ובשי

8:29 - ח:כט
יבא ובשי ןועבגבו ותשא םשו ןועבג הכעמ

8:30 - ח:ל
ןודבע רוכבה ונבו לעבו שיקו רוצו בדנו

8:31 - ח:לא
רכזו ויחאו רודגו

8:32 - ח:לב
דילוה תולקמו המה-ףאו האמש-תא ובשי םהיחא דגנ -םע םלשוריב םהיחא

8:33 - ח:לג
שיק-תא דילוה רנו דילוה שיקו לואשו לואש-תא ןתנוהי-תא דילוה עוש-יכלמ-תאו בדניבא-תאו לעבשא-תאו

8:34 - ח:לד
בירמ ןתנוהי-ןבו לעב בירמו לעב הכימ-תא דילוה

8:35 - ח:לה
ןותיפ הכימ ינבו זחאו עראתו ךלמו

8:36 - ח:לו
דילוה זחאו הדעוהיו הדעוהי-תא תמלע-תא דילוה -תאו תומזע-תאו דילוה ירמזו ירמז אצומ-תא

8:37 - ח:לז
דילוה אצומו ונב הפר אענב-תא לצא ונב השעלא ונב

8:38 - ח:לח
םינב השש לצאלו םקירזע םתומש הלאו לאעמשיו ורכב הידבעו הירעשו ינב הלא-לכ ןנחו לצא

8:39 - ח:לט
ויחא קשע ינבו שועי ורכב םלוא טלפילאו ינשה ישלשה

8:40 - ח:מ
םלוא-ינב ויהיו ליח-ירבג םישנא םיברמו תשק יכרד םינב ינבו םינב הלא-לכ םישמחו האמ ןמינב ינבמ

9:1 - ט:א
ושחיתה לארשי-לכו םיבותכ םנהו לארשי יכלמ רפס-לע לבבל ולגה הדוהיו םלעמב

9:2 - ט:ב
םינשארה םיבשויהו םהירעב םתזחאב רשא םינהכה לארשי םיניתנהו םיולה

9:3 - ט:ג
ובשי םלשוריבו הדוהי ינב-ןמ ןמינב ינב-ןמו םירפא ינב-ןמו השנמו

9:4 - ט:ד
דוהימע-ןב יתוע ירמא-ןב ירמע-ןב ץרפ ינב-ןמינב-ןב הדוהי-ןב

9:5 - ט:ה
הישע ינולישה-ןמו וינבו רוכבה

9:6 - ט:ו
לאועי חרז-ינב-ןמו תואמ-שש םהיחאו םיעשתו

9:7 - ט:ז
ןמינב ינב-ןמו םלשמ-ןב אולס היודוה-ןב האנסה-ןב

9:8 - ט:ח
םחרי-ןב הינביו יזע-ןב הלאו םלשמו ירכמ-ןב לאוער-ןב היטפש-ןב הינבי -ןב

9:9 - ט:ט
םתודלתל םהיחאו םישמחו תואמ עשת םישנא הלא-לכ הששו תיבל תובא ישאר םהיתבא

9:10 - ט:י
היעדי םינהכה-ןמו ןיכיו ביריוהיו

9:11 - ט:יא
היקלח-ןב הירזעו קודצ-ןב םלשמ-ןב תוירמ-ןב דיגנ בוטיחא-ןב םיהלאה תיב

9:12 - ט:יב
םחרי-ןב הידעו היכלמ-ןב רוחשפ-ןב לאידע-ןב ישעמו םלשמ -ןב הרזחי-ןב רמא-ןב תימלשמ-ןב

9:13 - ט:יג
תיבל םישאר םהיחאו עבשו ףלא םתובא ירובג םיששו תואמ תדובע תכאלמ ליח םיהלאה-תיב

9:14 - ט:יד
היעמש םיולה-ןמו םקירזע-ןב בושח-ןב ינב-ןמ היבשח-ןב יררמ

9:15 - ט:טו
ללגו שרח רקבקבו אכימ-ןב הינתמו ףסא-ןב ירכז-ןב

9:16 - ט:טז
היעמש-ןב הידבעו ןותודי-ןב ללג-ןב אסא-ןב היכרבו בשויה הנקלא-ןב יתפוטנ ירצחב

9:17 - ט:יז
םולש םירעשהו ןמלטו בוקעו םהיחאו ןמיחאו שארה םולש

9:18 - ט:יח
ךלמה רעשב הנה-דעו םירעשה המה החרזמ יול ינב תונחמל

9:19 - ט:יט
ארוק-ןב םולשו חרק-ןב ףסיבא-ןב ויבא-תיבל ויחאו תכאלמ לע םיחרקה םיפסה ירמש הדובעה םהיתבאו להאל ירמש הוהי הנחמ-לע אובמה

9:20 - ט:כ
רזעלא-ןב סחניפו םהילע היה דיגנ ומע הוהי םינפל

9:21 - ט:כא
הימלשמ ןב הירכז להאל חתפ רעש דעומ

9:22 - ט:כב
םירורבה םלכ םיפסב םירעשל רשע םינשו םיתאמ םהירצחב המה דסי המה םשחיתה הארה לאומשו דיוד םתנומאב

9:23 - ט:כג
םהינבו םהו םירעשה-לע הוהי-תיבל להאה-תיבל תורמשמל

9:24 - ט:כד
ויהי תוחור עבראל המי חרזמ םירעשה הבגנו הנופצ

9:25 - ט:כה
םהירצחב םהיחאו םימיה תעבשל אובל הלא-םע תע-לא תעמ

9:26 - ט:כו
המה הנומאב יכ םירעשה ירבג תעברא ויהו םיולה םה לעו תוכשלה-לע תיב תורצאה םיהלאה

9:27 - ט:כז
תוביבסו ונילי םיהלאה-תיב תרמשמ םהילע-יכ חתפמה-לע םהו רקבל רקבלו

9:28 - ט:כח
ילכ-לע םהמו רפסמב-יכ הדובעה רפסמבו םואיבי םואיצוי

9:29 - ט:כט
םינממ םהמו לעו םילכה-לע שדקה ילכ-לכ ןייהו תלסה-לעו הנובלהו ןמשהו םימשבהו

9:30 - ט:ל
םינהכה ינב-ןמו תחקרמה יחקר םימשבל

9:31 - ט:לא
םיולה-ןמ היתתמו םלשל רוכבה אוה לע הנומאב יחרקה םיתבחה השעמ

9:32 - ט:לב
יתהקה ינב-ןמו םחל-לע םהיחא-ןמ תבש ןיכהל תכרעמה תבש

9:33 - ט:לג
ישאר םיררשמה הלאו תכשלב םיולל תובא םמוי-יכ םיריטפ םהילע הלילו הכאלמב

9:34 - ט:לד
תובאה ישאר הלא םתודלתל םיולל ובשי הלא םישאר םלשוריב

9:35 - ט:לה
ובשי ןועבגבו לאועי ןועבג-יבא הכעמ ותשא םשו

9:36 - ט:לו
ןודבע רוכבה ונבו לעבו שיקו רוצו בדנו רנו

9:37 - ט:לז
ויחאו רודגו תולקמו הירכזו

9:38 - ט:לח
דילוה תולקמו םה-ףאו םאמש-תא ובשי םהיחא דגנ םהיחא-םע םלשוריב

9:39 - ט:לט
שיק-תא דילוה רנו דילוה שיקו לואשו לואש-תא ןתנוהי-תא דילוה עוש-יכלמ-תאו בדניבא-תאו לעבשא-תאו

9:40 - ט:מ
בירמ ןתנוהי-ןבו לעב-ירמו לעב הכימ-תא דילוה

9:41 - ט:מא
ןותיפ הכימ ינבו ערחתו ךלמו

9:42 - ט:מב
דילוה זחאו הרעיו הרעי-תא תמלע-תא דילוה תומזע-תאו ירמזו ירמז-תאו אצומ-תא דילוה

9:43 - ט:מג
דילוה אצומו ונב היפרו אענב-תא לצא ונב השעלא ונב

9:44 - ט:מד
םינב השש לצאלו םקירזע םתומש הלאו לאעמשיו ורכב הידבעו הירעשו לצא ינב הלא ןנחו

10:1 - י:א
ומחלנ םיתשלפו סניו לארשיב ינפמ לארשי-שיא ולפיו םיתשלפ עבלג רהב םיללח

10:2 - י:ב
םיתשלפ וקבדיו ירחאו לואש ירחא םיתשלפ וכיו וינב -תאו ןתנוי-תא בדניבא ינב עוש-יכלמ-תאו לואש

10:3 - י:ג
המחלמה דבכתו והאצמיו לואש-לע לחיו תשקב םירומה םירויה-ןמ

10:4 - י:ד
אשנ-לא לואש רמאיו ךברח ףלש וילכ ואבי-ןפ הב ינרקדו הלאה םילרעה אלו יב-וללעתהו יכ וילכ אשנ הבא לואש חקיו דאמ ארי לפיו ברחה-תא הילע

10:5 - י:ה
יכ וילכ-אשנ אריו לפיו לואש תמ ברחה-לע אוה-םג תמיו

10:6 - י:ו
תשלשו לואש תמיו ותיב-לכו וינב ותמ ודחי

10:7 - י:ז
שיא-לכ ואריו יכ קמעב-רשא לארשי לואש ותמ-יכו וסנ ובזעיו וינבו ואביו וסניו םהירע םהב ובשיו םיתשלפ

10:8 - י:ח
ואביו תרחממ יהיו טשפל םיתשלפ ואצמיו םיללחה-תא וינב -תאו לואש-תא עבלג רהב םילפנ

10:9 - י:ט
ואשיו והטישפיו וילכ-תאו ושאר-תא וחלשיו ביבס םיתשלפ-ץראב םהיבצע-תא רשבל םעה-תאו

10:10 - י:י
וילכ-תא ומישיו םהיהלא תיב ועקת ותלגלג-תאו ןוגד תיב

10:11 - י:יא
שיבי לכ ועמשיו תא דעלג םיתשלפ ושע-רשא-לכ לואשל

10:12 - י:יב
ליח שיא-לכ ומוקיו תפוג-תא ואשיו תפוג תאו לואש םואיביו וינב ורבקיו השיבי תחת םהיתומצע-תא ומוציו שביב הלאה םימי תעבש

10:13 - י:יג
ולעמב לואש תמיו הוהיב לעמ רשא רשא הוהי רבד-לע לואשל -םגו רמש-אל שורדל בואב

10:14 - י:יד
הוהיב שרד-אלו בסיו והתימיו דיודל הכולמה-תא ישי-ןב

11:1 - יא:א
לארשי-לכ וצבקיו הנורבח דיוד-לא ךמצע הנה רמאל ונחנא ךרשבו

11:2 - יא:ב
םושלש-םג לומת-םג ךלמ לואש תויהב םג איבמהו איצומה התא רמאיו לארשי-תא התא ךל ךיהלא הוהי ימע-תא הערת התאו לארשי-תא ימע לע דיגנ היהת לארשי

11:3 - יא:ג
ינקז-לכ ואביו ךלמה-לא לארשי םהל תרכיו הנורבח ןורבחב תירב דיוד וחשמיו הוהי ינפל ךלמל דיוד-תא רבדכ לארשי-לע לאומש-דיב הוהי

11:4 - יא:ד
דיוד ךליו םלשורי לארשי-לכו םשו סובי איה ץראה יבשי יסוביה

11:5 - יא:ה
סובי יבשי ורמאיו הנה אובת אל דיודל דיוד דכליו איה ןויצ תדצמ-תא דיוד ריע

11:6 - יא:ו
הכמ-לכ דיוד רמאיו הנושארב יסובי רשלו שארל היהי באוי הנושארב לעיו יהיו היורצ-ןב שארל

11:7 - יא:ז
דצמב דיוד בשיו ריע ול-וארק ןכ-לע דיוד

11:8 - יא:ח
ביבסמ ריעה ןביו אולמה-ןמ באויו ביבסה-דעו ריעה ראש-תא היחי

11:9 - יא:ט
ךולה דיוד ךליו תואבצ הוהיו לודגו ומע

11:10 - יא:י
םירובגה ישאר הלאו דיודל רשא ומע םיקזחתמה ותוכלמב לארשי-לכ-םע הוהי רבדכ וכילמהל לארשי-לע

11:11 - יא:יא
םירבגה רפסמ הלאו םעבשי דיודל רשא שאר ינומכח-ןב ררוע -אוה םישולשה ותינח-תא ללח תואמ-שלש-לע תחא םעפב

11:12 - יא:יב
רזעלא וירחאו יחוחאה ודוד-ןב השולשב אוה םירבגה

11:13 - יא:יג
דיוד-םע היה-אוה םיתשלפהו םימד ספב המחלמל םש-ופסאנ הדשה תקלח יהתו םעהו םירועש האלמ םיתשלפ ינפמ וסנ

11:14 - יא:יד
ובציתיו הקלחה-ךותב וכיו הוליציו עשויו םיתשלפ-תא הלודג העושת הוהי

11:15 - יא:טו
השולש ודריו שאר םישולשה-ןמ דיוד-לא רצה-לע םלדע תרעמ-לא הנח םיתשלפ הנחמו םיאפר קמעב

11:16 - יא:טז
הדוצמב זא דיודו זא םיתשלפ ביצנו םחל תיבב

11:17 - יא:יז
רמאיו דיוד ואתיו רובמ םימ ינקשי ימ רעשב רשא םחל-תיב

11:18 - יא:יח
השלשה ועקביו םיתשלפ הנחמב רובמ םימ-ובאשיו רעשב רשא םחל-תיב ואביו ואשיו הבא-אלו דיוד-לא ךסניו םתותשל דיוד הוהיל םתא

11:19 - יא:יט
יל הלילח רמאיו תאז תושעמ יהלאמ הלאה םישנאה םדה יכ םתושפנב התשא םואיבה םתושפנב םתותשל הבא אלו תשלש ושע הלא םירובגה

11:20 - יא:כ
באוי-יחא ישבאו שאר היה אוה ררוע אוהו השולשה שלש-לע ותינח-תא םש-אלו ללח תואמ השולשב

11:21 - יא:כא
םינשב השולשה-ןמ רשל םהל יהיו דבכנ אב-אל השולשה-דעו

11:22 - יא:כב
עדיוהי-ןב הינב ליח-שיא-ןב לאצבק-ןמ םילעפ-בר ינש תא הכה אוה אוהו באומ לאירא יראה-תא הכהו דרי םויב רובה ךותב גלשה

11:23 - יא:כג
שיאה-תא הכה-אוהו שמח הדמ שיא ירצמה ירצמה דיבו המאב םיגרא רונמכ תינח טבשב וילא דריו תינחה-תא לזגיו והגרהיו ירצמה דימ ותינחב

11:24 - יא:כד
והינב השע הלא םש-ולו עדיוהי-ןב םירבגה השולשב

11:25 - יא:כה
ונה םישולשה-ןמ אוה דבכנ אב-אל השולשה-לאו -לע דיוד והמישיו ותעמשמ

11:26 - יא:כו
םיליחה ירובגו באוי יחא לא-השע ודוד-ןב ןנחלא םחל תיבמ

11:27 - יא:כז
ץלח ירורהה תומש ינולפה

11:28 - יא:כח
שקע-ןב אריע רזעיבא יעוקתה יתותנעה

11:29 - יא:כט
יליע יתשחה יכבס יחוחאה

11:30 - יא:ל
דלח יתפטנה ירהמ יתפוטנה הנעב-ןב

11:31 - יא:לא
יביר-ןב יתיא ןמינב ינב תעבגמ ינתערפה הינב

11:32 - יא:לב
שעג ילחנמ ירוח יתברעה לאיבא

11:33 - יא:לג
ימורחבה תומזע ינבלעשה אבחילא

11:34 - יא:לד
ינוזגה םשה ינב הגש-ןב ןתנוי יררהה

11:35 - יא:לה
רכש-ןב םאיחא לפילא יררהה רוא-ןב

11:36 - יא:לו
היחא יתרכמה רפח ינלפה

11:37 - יא:לז
ירענ ילמרכה ורצח יבזא-ןב

11:38 - יא:לח
רחבמ ןתנ יחא לאוי ירגה-ןב

11:39 - יא:לט
ירחנ ינומעה קלצ ילכ אשנ יתרבה היורצ-ןב באוי

11:40 - יא:מ
ברג ירתיה אריע ירתיה

11:41 - יא:מא
דבז יתחה הירוא ילחא-ןב

11:42 - יא:מב
אזיש-ןב אנידע שאר ינבוארה וילעו ינבוארל םישולש

11:43 - יא:מג
הכעמ-ןב ןנח ינתמה טפשויו

11:44 - יא:מד
עמש יתרתשעה איזע םתוח ינב לאועיו ירערעה

11:45 - יא:מה
ירמש-ןב לאעידי יציתה ויחא אחיו

11:46 - יא:מו
םיוחמה לאילא היושויו יביריו המתיו םענלא ינב יבאומה

11:47 - יא:מז
דבועו לאילא היבצמה לאישעיו

12:1 - יב:א
םיאבה הלאו גלקיצל דיוד-לא ינפמ רוצע דוע המהו שיק-ןב לואש ירזע םירובגב המחלמה

12:2 - יב:ב
םינימימ תשק יקשנ םינבאב םילאמשמו יחאמ תשקב םיצחבו ןמינבמ לואש

12:3 - יב:ג
שאויו רזעיחא שארה יתעבגה העמשה ינב ינב טלפו לאוזיו אוהיו הכרבו תומזע יתתנעה

12:4 - יב:ד
ינועבגה היעמשיו םישלשב רובג םישלשה-לעו

12:5 - יב:ה
לאיזחיו הימריו דבזויו ןנחויו יתרדגה

12:6 - יב:ו
תומיריו יזועלא והירמשו הילעבו יפירחה והיטפשו

12:7 - יב:ז
והישיו הנקלא רזעויו לארזעו םיחרקה םעבשיו

12:8 - יב:ח
הידבזו הלאעויו םחרי ינב רודגה-ןמ

12:9 - יב:ט
ולדבנ ידגה-ןמו דצמל דיוד-לא ליחה ירבג הרבדמ המחלמל אבצ ישנא חמרו הנצ יכרע םהינפ הירא ינפו םירהה-לע םיאבצכו רהמל

12:10 - יב:י
הידבע שארה רזע ישלשה באילא ינשה

12:11 - יב:יא
יעיברה הנמשמ ישמחה הימרי

12:12 - יב:יב
לאילא יששה יתע יעבשה

12:13 - יב:יג
ינימשה ןנחוי יעישתה דבזלא

12:14 - יב:יד
ירישעה והימרי רשע יתשע ינבכמ

12:15 - יב:טו
ישאר דג-ינבמ הלא האמל דחא אבצה ףלאל לודגהו ןטקה

12:16 - יב:טז
ורבע רשא םה הלא שדחב ןדריה-תא אלממ אוהו ןושארה ויתידג-לכ-לע וחירביו םיקמעה-לכ-תא ברעמלו חרזמל

12:17 - יב:יז
ינב-ןמ ואביו הדוהיו ןמינב דיודל דצמל-דע

12:18 - יב:יח
םהינפל דיוד אציו םהל רמאיו ןעיו ילא םתאב םולשל-םא יל-היהי ינרזעל דחיל בבל םכילע ירצל ינתומרל-םאו ארי יפכב סמח אלב וניתובא יהלא חכויו

12:19 - יב:יט
ישמע-תא השבל חורו ךל םישולשה שאר ישי-ןב ךמעו דיוד ךל םולש םולש יכ ךרזעל םולשו םלבקיו ךיהלא ךרזע ישארב םנתיו דיוד דודגה

12:20 - יב:כ
ולפנ השנממו ואבב דיוד-לע לואש-לע םיתשלפ-םע םרזע אלו המחלמל והחלש הצעב יכ רמאל םיתשלפ ינרס לופי ונישארב לואש וינדא-לא

12:21 - יב:כא
גלקיצ-לא ותכלב השנממ וילע ולפנ דבזויו חנדע לאכימו לאעידיו אוהילאו דבזויו םיפלאה ישאר יתלצו השנמל רשא

12:22 - יב:כב
דיוד-םע ורזע המהו ירובג-יכ דודגה-לע ויהיו םלכ ליח אבצב םירש

12:23 - יב:כג
םויב םוי-תעל יכ דיוד-לע ואבי הנחמל-דע ורזעל םיהלא הנחמכ לודג

12:24 - יב:כד
ישאר ירפסמ הלאו ואב אבצל ץולחה הנורבח דיוד-לע לואש תוכלמ בסהל הוהי יפכ וילא

12:25 - יב:כה
יאשנ הדוהי ינב תשש חמרו הנצ תואמ הנומשו םיפלא אבצ יצולח

12:26 - יב:כו
ןועמש ינב-ןמ אבצל ליח ירובג האמו םיפלא תעבש

12:27 - יב:כז
תעברא יולה ינב-ןמ תואמ ששו םיפלא

12:28 - יב:כח
דיגנה עדיוהיו תשלש ומעו ןרהאל תואמ עבשו םיפלא

12:29 - יב:כט
רובג רענ קודצו ויבא-תיבו ליח םינשו םירשע םירש

12:30 - יב:ל
יחא ןמינב ינב-ןמו םיפלא תשלש לואש םתיברמ הנה-דעו תיב תרמשמ םירמש לואש

12:31 - יב:לא
םירפא ינב-ןמו הנומשו ףלא םירשע ליח ירובג תואמ תיבל תומש ישנא םתובא

12:32 - יב:לב
השנמ הטמ יצחמו רשא ףלא רשע הנומש אובל תומשב ובקנ דיוד -תא ךילמהל

12:33 - יב:לג
יעדוי רכששי ינבמו תעדל םיתעל הניב לארשי השעי-המ םיתאמ םהישאר םהיחא-לכו םהיפ-לע

12:34 - יב:לד
אבצ יאצוי ןולבזמ המחלמ יכרע המחלמ ילכ-לכב רדעלו ףלא םישמח בלו בל-אלב

12:35 - יב:לה
ףלא םירש ילתפנמו תינחו הנצב םהמעו ףלא העבשו םישלש

12:36 - יב:לו
יכרע ינדה-ןמו המחלמ ףלא הנומשו-םירשע תואמ ששו

12:37 - יב:לז
אבצ יאצוי רשאמו םיעברא המחלמ ךרעל ףלא

12:38 - יב:לח
ןדריל רבעמו ידגהו ינבוארה-ןמ לכב השנמ טבש יצחו האמ המחלמ אבצ ילכ ףלא םירשעו

12:39 - יב:לט
המחלמ ישנא הלא-לכ בבלב הכרעמ ירדע הנורבח ואב םלש דיוד -תא ךילמהל םגו לארשי-לכ-לע בל לארשי תירש-לכ ךילמהל דחא דיוד-תא

12:40 - יב:מ
דיוד-םע םש-ויהיו םילכא השולש םימי וניכה-יכ םיתושו םהיחא םהל

12:41 - יב:מא
םהילא-םיבורקה םגו ןולבזו רכששי-דע םחל םיאיבמ ילתפנו םילמגבו םירומחב רקבבו םידרפבו םילבד חמק לכאמ ןמשו-ןייו םיקומצו יכ ברל ןאצו רקבו לארשיב החמש

13:1 - יג:א
ירש-םע דיוד ץעויו תואמהו םיפלאה דיגנ-לכל

13:2 - יג:ב
לכל דיוד רמאיו לארשי להק בוט םכילע-םא וניהלא הוהי-ןמו החלשנ הצרפנ םיראשנה וניחא-לע לארשי תוצרא לכב םינהכה םהמעו ירעב םיולהו וצבקיו םהישרגמ ונילא

13:3 - יג:ג
ןורא-תא הבסנו ונילא וניהלא ימיב והנשרד אל-יכ לואש

13:4 - יג:ד
להקה-לכ ורמאיו רשי-יכ ןכ תושעל יניעב רבדה םעה-לכ

13:5 - יג:ה
דיוד להקיו לארשי-לכ-תא םירצמ רוחיש-ןמ תמח אובל-דעו ןורא -תא איבהל תירקמ םיהלאה םירעי

13:6 - יג:ו
דיוד לעיו התלעב לארשי-לכו רשא םירעי תירק-לא םשמ תולעהל הדוהיל םיהלאה ןורא תא םיבורכה בשוי הוהי םש ארקנ-רשא

13:7 - יג:ז
ןורא-תא וביכריו הלגע-לע םיהלאה בדניבא תיבמ השדח םיגהנ ויחאו אזעו הלגעב

13:8 - יג:ח
לארשי-לכו דיודו ינפל םיקחשמ זע-לכב םיהלאה תורנכבו םירישבו םיפתבו םילבנבו םיתלצמבו תורצצחבו

13:9 - יג:ט
ןדיכ ןרג-דע ואביו ודי-תא אזע חלשיו יכ ןוראה-תא זחאל רקבה וטמש

13:10 - יג:י
אזעב הוהי ףא-רחיו חלש-רשא לע והכיו תמיו ןוראה-לע ודי םיהלא ינפל םש

13:11 - יג:יא
ץרפ-יכ דיודל רחיו אזעב ץרפ הוהי אוהה םוקמל ארקיו םויה דע אזע ץרפ הזה

13:12 - יג:יב
דיוד ארייו םויב םיהלאה-תא ךיה רמאל אוהה ןורא תא ילא איבא םיהלאה

13:13 - יג:יג
דיוד ריסה-אלו וילא ןוראה-תא והטיו דיוד ריע-לא םדא-דבע תיב-לא יתגה

13:14 - יג:יד
םיהלאה ןורא בשיו םדא דבע תיב-םע םישדח השלש ותיבב תיב-תא הוהי ךרביו םדא-דבע ול-רשא-לכ-תאו

14:1 - יד:א
רצ-ךלמ םריח חלשיו דיוד-לא םיכאלמ ישרחו םיזרא יצעו םיצע ישרחו ריק תיב ול תונבל

14:2 - יד:ב
דיוד עדיו הוהי וניכה-יכ לארשי-לע ךלמל הלעמל תאשנ-יכ ומע רובעב ותוכלמ לארשי

14:3 - יד:ג
דוע דיוד חקיו םלשוריב םישנ דוע דיוד דלויו תונבו םינב

14:4 - יד:ד
םידוליה תומש הלאו ול-ויה רשא עומש םלשוריב המלשו ןתנ בבושו

14:5 - יד:ה
עושילאו רחביו טלפלאו

14:6 - יד:ו
עיפיו גפנו הגנו

14:7 - יד:ז
עדילעבו עמשילאו טלפילאו

14:8 - יד:ח
םיתשלפ ועמשיו ךלמל דיוד חשמנ-יכ ולעיו לארשי-לכ-לע שקבל םיתשלפ-לכ עמשיו דיוד-תא םהינפל אציו דיוד

14:9 - יד:ט
ואב םיתשלפו קמעב וטשפיו םיאפר

14:10 - יד:י
םיהלאב דיוד לאשיו הלעאה רמאל םתתנו םייתשלפ-לע ול רמאיו ידיב םיתתנו הלע הוהי ךדיב

14:11 - יד:יא
םיצרפ-לעבב ולעיו דיוד םש םכיו ץרפ דיוד רמאיו יביוא-תא םיהלאה םימ ץרפכ ידיב וארק ןכ-לע לעב אוהה םוקמה-םש םיצרפ

14:12 - יד:יב
םש-ובזעיו רמאיו םהיהלא-תא שאב ופרשיו דיוד

14:13 - יד:יג
םיתשלפ דוע ופיסיו קמעב וטשפיו

14:14 - יד:יד
דיוד דוע לאשיו ול רמאיו םיהלאב הלעת אל םיהלאה םהילעמ בסה םהירחא לוממ םהל תאבו םיאכבה

14:15 - יד:טו
לוק-תא ךעמשכ יהיו ישארב הדעצה אצת זא םיאכבה אצי-יכ המחלמב ךינפל םיהלאה הנחמ-תא תוכהל םיתשלפ

14:16 - יד:טז
רשאכ דיוד שעיו וכיו םיהלאה והוצ םיתשלפ הנחמ-תא הרזג -דעו ןועבגמ

14:17 - יד:יז
דיוד-םש אציו הוהיו תוצראה-לכב ודחפ-תא ןתנ םיוגה-לכ-לע

15:1 - טו:א
ריעב םיתב ול-שעיו םוקמ ןכיו דיוד םיהלאה ןוראל להא ול-טיו

15:2 - טו:ב
אל דיוד רמא זא ןורא-תא תאשל יכ םיהלאה םב-יכ םיולה-םא תאשל הוהי רחב הוהי ןורא-תא םלוע-דע ותרשלו

15:3 - טו:ג
דיוד להקיו לארשי-לכ-תא תולעהל םלשורי-לא הוהי ןורא-תא ןיכה-רשא ומוקמ-לא ול

15:4 - טו:ד
ינב-תא דיוד ףסאיו םיולה-תאו ןרהא

15:5 - טו:ה
לאירוא תהק ינבל האמ ויחאו רשה םירשעו

15:6 - טו:ו
הישע יררמ ינבל םיתאמ ויחאו רשה םירשעו

15:7 - טו:ז
לאוי םושרג ינבל האמ ויחאו רשה םישלשו

15:8 - טו:ח
היעמש ןפצילא ינבל םיתאמ ויחאו רשה

15:9 - טו:ט
לאילא ןורבח ינבל םינומש ויחאו רשה

15:10 - טו:י
בדנימע לאיזע ינבל האמ ויחאו רשה רשע םינשו

15:11 - טו:יא
קודצל דיוד ארקיו םינהכה רתיבאלו לאירואל םיוללו היעמש לאויו הישע בדנימעו לאילאו

15:12 - טו:יב
םתא םהל רמאיו םיולל תובאה ישאר םכיחאו םתא ושדקתה ןורא תא םתילעהו לארשי יהלא הוהי ול יתוניכה-לא

15:13 - טו:יג
אל הנושארבמל יכ הוהי ץרפ םתא אל-יכ ונב וניהלא טפשמכ והנשרד

15:14 - טו:יד
םינהכה ושדקתיו תולעהל םיולהו יהלא הוהי ןורא-תא לארשי

15:15 - טו:טו
םיולה-ינב ואשיו םיהלאה ןורא תא רבדכ השמ הוצ רשאכ תוטמב םפתכב הוהי םהילע

15:16 - טו:טז
ירשל דיוד רמאיו דימעהל םיולה םיררשמה םהיחא-תא םילבנ ריש-ילכב םיתלצמו תורנכו םיעימשמ החמשל לוקב-םירהל

15:17 - טו:יז
תא םיולה ודימעיו לאוי-ןב ןמיה ףסא ויחא-ןמו ינב-ןמו והיכרב-ןב ןתיא םהיחא יררמ והישוק-ןב

15:18 - טו:יח
םהיחא םהמעו ןב והירכז םינשמה תומרימשו לאיזעיו באילא ינעו לאיחיו והישעמו והינבו והלפילאו והיתתמו םדא דבעו והינקמו םירעשה לאיעיו

15:19 - טו:יט
ףסא ןמיה םיררשמהו םיתלצמב ןתיאו עימשהל תשחנ

15:20 - טו:כ
לאיזעו הירכזו לאיחיו תומרימשו באילאו ינעו והינבו והישעמו תומלע-לע םילבנב

15:21 - טו:כא
והלפילאו והיתתמו םדא דבעו והינקמו והיזזעו לאיעיו -לע תורנכב חצנל תינימשה

15:22 - טו:כב
םיולה-רש והיננכו יכ אשמב רסי אשמב אוה ןיבמ

15:23 - טו:כג
הנקלאו היכרבו ןוראל םירעש

15:24 - טו:כד
טפשויו והינבשו ישמעו לאנתנו והינבו והירכזו םינהכה רזעילאו תורצצחב םירצצחמ םיהלאה ןורא ינפל היחיו םדא דבעו ןוראל םירעש

15:25 - טו:כה
ינקזו דיוד יהיו םיפלאה ירשו לארשי תולעהל םיכלהה -תירב ןורא-תא תיב-ןמ הוהי החמשב םדא-דבע

15:26 - טו:כו
םיהלאה רזעב יהיו יאשנ םיולה-תא הוהי-תירב ןורא םירפ -העבש וחבזיו םיליא העבשו

15:27 - טו:כז
ליעמב לברכמ דיודו םיולה-לכו ץוב ןוראה-תא םיאשנה היננכו םיררשמהו םיררשמה אשמה רשה דב דופא דיוד-לעו

15:28 - טו:כח
םילעמ לארשי-לכו הוהי-תירב ןורא-תא רפוש לוקבו העורתב םיתלצמבו תורצצחבו םילבנב םיעמשמ תורנכו

15:29 - טו:כט
תירב ןורא יהיו ריע-דע אב הוהי לכימו דיוד דעב הפקשנ לואש-תב ארתו ןולחה דקרמ דיוד ךלמה-תא ול זבתו קחשמו הבלב

16:1 - טז:א
ןורא-תא ואיביו ותא וגיציו םיהלאה רשא להאה ךותב דיוד ול-הטנ תולע ובירקיו ינפל םימלשו םיהלאה

16:2 - טז:ב
תולעהמ דיוד לכיו םימלשהו הלעה םשב םעה-תא ךרביו הוהי

16:3 - טז:ג
שיא-לכל קלחיו שיאמ לארשי שיאל השא-דעו רפשאו םחל-רככ השישאו

16:4 - טז:ד
ןורא ינפל ןתיו םיולה-ןמ הוהי ריכזהלו םיתרשמ ללהלו תודוהלו לארשי יהלא הוהיל

16:5 - טז:ה
והנשמו שארה ףסא לאיעי הירכז לאיחיו תומרימשו באילאו היתתמו םדא דבעו והינבו םילבנ ילכב לאיעיו ףסאו תורנכבו עימשמ םיתלצמב

16:6 - טז:ו
לאיזחיו והינבו תורצצחב םינהכה ןורא ינפל דימת םיהלאה-תירב

16:7 - טז:ז
ןתנ זא אוהה םויב תודהל שארב דיוד ףסא-דיב הוהיל ויחאו

16:8 - טז:ח
וארק הוהיל ודוה םימעב ועידוה ומשב ויתלילע

16:9 - טז:ט
ול-ורמז ול וריש ויתאלפנ-לכב וחיש

16:10 - טז:י
ושדק םשב וללהתה ישקבמ בל חמשי הוהי

16:11 - טז:יא
וזעו הוהי ושרד דימת וינפ ושקב

16:12 - טז:יב
רשא ויתאלפנ ורכז ויתפמ השע והיפ-יטפשמו

16:13 - טז:יג
ודבע לארשי ערז ויריחב בקעי ינב

16:14 - טז:יד
וניהלא הוהי אוה ויטפשמ ץראה-לכב

16:15 - טז:טו
ותירב םלועל ורכז רוד ףלאל הוצ רבד

16:16 - טז:טז
םהרבא-תא תרכ רשא קחציל ותעובשו

16:17 - טז:יז
קחל בקעיל הדימעיו םלוע תירב לארשיל

16:18 - טז:יח
ןתא ךל רמאל לבח ןענכ-ץרא םכתלחנ

16:19 - טז:יט
רפסמ יתמ םכתויהב הב םירגו טעמכ

16:20 - טז:כ
יוגמ וכלהתיו הכלמממו יוג-לא רחא םע-לא

16:21 - טז:כא
שיאל חינה-אל םהילע חכויו םקשעל םיכלמ

16:22 - טז:כב
יחישמב ועגת-לא וערת-לא יאיבנבו

16:23 - טז:כג
הוהיל וריש ורשב ץראה-לכ םוי-לא-םוימ ותעושי

16:24 - טז:כד
םיוגב ורפס ודובכ-תא םימעה-לכב ויתאלפנ

16:25 - טז:כה
הוהי לודג יכ ארונו דאמ ללהמו םיהלא-לכ-לע אוה

16:26 - טז:כו
םימעה יהלא-לכ יכ םימש הוהיו םילילא השע

16:27 - טז:כז
זע וינפל רדהו דוה ומקמב הודחו

16:28 - טז:כח
תוחפשמ הוהיל ובה הוהיל ובה םימע זעו דובכ

16:29 - טז:כט
דובכ הוהיל ובה ואבו החנמ ואש ומש ווחתשה וינפל שדק -תרדהב הוהיל

16:30 - טז:ל
וינפלמ וליח ןוכת-ףא ץראה-לכ טומת-לב לבת

16:31 - טז:לא
לגתו םימשה וחמשי םיוגב ורמאיו ץראה ךלמ הוהי

16:32 - טז:לב
ואולמו םיה םערי הדשה ץלעי וב-רשא-לכו

16:33 - טז:לג
רעיה יצע וננרי זא אב-יכ הוהי ינפלמ ץראה-תא טופשל

16:34 - טז:לד
בוט יכ הוהיל ודוה ודסח םלועל יכ

16:35 - טז:לה
ונעישוה ורמאו ונצבקו ונעשי יהלא םיוגה-ןמ ונליצהו ךשדק םשל תודהל ךתלהתב חבתשהל

16:36 - טז:לו
יהלא הוהי ךורב םלועה-ןמ לארשי ורמאיו םלעה דעו ללהו ןמא םעה-לכ הוהיל

16:37 - טז:לז
ינפל םש-בזעיו הוהי-תירב ןורא תרשל ויחאלו ףסאל דימת ןוראה ינפל ומויב םוי-רבדל

16:38 - טז:לח
םהיחאו םדא דבעו דבעו הנומשו םישש ןותידי-ןב םדא םירעשל הסחו

16:39 - טז:לט
ןהכה קודצ תאו ינפל םינהכה ויחאו המבב הוהי ןכשמ ןועבגב רשא

16:40 - טז:מ
הוהיל תולע תולעהל דימת הלעה חבזמ-לע ברעלו רקבל תרותב בותכה-לכלו הוצ רשא הוהי לארשי-לע

16:41 - טז:מא
ןמיה םהמעו ראשו ןותודיו ובקנ רשא םירורבה הוהיל תודהל תומשב ודסח םלועל יכ

16:42 - טז:מב
ןמיה םהמעו תורצצח ןותודיו םיעימשמל םיתלצמו םיהלאה ריש ילכו רעשל ןותודי ינבו

16:43 - טז:מג
שיא םעה-לכ וכליו דיוד בסיו ותיבל ותיב-תא ךרבל

17:1 - יז:א
בשי רשאכ יהיו רמאיו ותיבב דיוד איבנה ןתנ-לא דיוד בשוי יכנא הנה ןוראו םיזראה תיבב תחת הוהי-תירב תועירי

17:2 - יז:ב
דיוד-לא ןתנ רמאיו השע ךבבלב רשא לכ ךמע םיהלאה יכ

17:3 - יז:ג
אוהה הלילב יהיו םיהלא-רבד יהיו רמאל ןתנ-לא

17:4 - יז:ד
דיוד-לא תרמאו ךל הוהי רמא הכ ידבע יל-הנבת התא אל תבשל תיבה

17:5 - יז:ה
תיבב יתבשי אל יכ רשא םויה-ןמ לארשי-תא יתילעה היהאו הזה םויה דע להא-לא להאמ ןכשממו

17:6 - יז:ו
יתכלהתה-רשא לכב רבדה לארשי-לכב יטפש דחא-תא יתרבד יתיוצ רשא לארשי רמאל ימע-תא תוערל יל םתינב-אל המל םיזרא תיב

17:7 - יז:ז
רמאת-הכ התעו הכ דיודל ידבעל תואבצ הוהי רמא ךיתחקל ינא ירחא-ןמ הונה-ןמ דיגנ תויהל ןאצה לארשי ימע לע

17:8 - יז:ח
רשא לכב ךמע היהאו תירכאו תכלה ךיביוא-לכ-תא ךל יתישעו ךינפמ םילודגה םשכ םש ץראב רשא

17:9 - יז:ט
ימעל םוקמ יתמשו והיתעטנו לארשי אלו ויתחת ןכשו -אלו דוע זגרי הלוע-ינב ופיסוי רשאכ ותלבל הנושארב

17:10 - יז:י
יתיוצ רשא םימימלו ימע-לע םיטפש יתענכהו לארשי דגאו ךיביוא-לכ-תא ךל-הנבי תיבו ךל הוהי

17:11 - יז:יא
ךימי ואלמ-יכ היהו ךיתבא-םע תכלל ךערז-תא יתומיקהו היהי רשא ךירחא יתוניכהו ךינבמ ותוכלמ-תא

17:12 - יז:יב
תיב יל-הנבי אוה ואסכ-תא יתננכו םלוע-דע

17:13 - יז:יג
באל ול-היהא ינא ןבל יל-היהי אוהו ריסא-אל ידסחו יתוריסה רשאכ ומעמ ךינפל היה רשאמ

17:14 - יז:יד
יתיבב והיתדמעהו םלועה-דע יתוכלמבו ןוכנ היהי ואסכו םלוע-דע

17:15 - יז:טו
הלאה םירבדה לככ ןכ הזה ןוזחה לככו דיוד-לא ןתנ רבד

17:16 - יז:טז
דיוד ךלמה אביו הוהי ינפל בשיו הוהי ינא-ימ רמאיו יכ יתיב ימו םיהלא םלה-דע ינתאיבה

17:17 - יז:יז
ךיניעב תאז ןטקתו רבדתו םיהלא ךדבע-תיב-לע ינתיארו קוחרמל הלעמה םדאה רותכ םיהלא הוהי

17:18 - יז:יח
דיוד דוע ףיסוי-המ דובכל ךילא התאו ךדבע-תא תעדי ךדבע-תא

17:19 - יז:יט
ךדבע רובעב הוהי תא תישע ךבלכו תאזה הלודגה-לכ -לכ-תא עידהל תולדגה

17:20 - יז:כ
ךומכ ןיא הוהי ךתלוז םיהלא ןיאו ונעמש-רשא לכב ונינזאב

17:21 - יז:כא
לארשי ךמעכ ימו רשא ץראב דחא יוג תודפל םיהלאה ךלה םש ךל םושל םע ול שרגל תוארנו תולדג תידפ-רשא ךמע ינפמ םיוג םירצממ

17:22 - יז:כב
לארשי ךמע-תא ןתתו םלוע-דע םעל ךל תייה הוהי התאו םיהלאל םהל

17:23 - יז:כג
רבדה הוהי התעו ךדבע-לע תרבד רשא ןמאי ותיב-לעו רשאכ השעו םלוע-דע תרבד

17:24 - יז:כד
ךמש לדגיו ןמאיו הוהי רמאל םלוע-דע לארשי יהלא תואבצ לארשיל םיהלא ךדבע דיוד-תיבו ךינפל ןוכנ

17:25 - יז:כה
תילג יהלא התא יכ תונבל ךדבע ןזא-תא אצמ ןכ-לע תיב ול ללפתהל ךדבע ךינפל

17:26 - יז:כו
אוה-התא הוהי התעו רבדתו םיהלאה הבוטה ךדבע-לע תאזה

17:27 - יז:כז
ךרבל תלאוה התעו תויהל ךדבע תיב-תא ךינפל םלועל תכרב הוהי התא-יכ םלועל ךרבמו

18:1 - יח:א
ךיו ןכ-ירחא יהיו םיתשלפ-תא דיוד חקיו םעינכיו דימ היתנבו תג-תא םיתשלפ

18:2 - יח:ב
ויהיו באומ-תא ךיו דיודל םידבע באומ החנמ יאשנ

18:3 - יח:ג
דיוד ךיו רזעדדה-תא התמח הבוצ-ךלמ ודי ביצהל ותכלב תרפ-רהנב

18:4 - יח:ד
ונממ דיוד דכליו תעבשו בכר ףלא םישרפ םיפלא שיא ףלא םירשעו דיוד רקעיו ילגר רתויו בכרה-לכ-תא בכר האמ ונממ

18:5 - יח:ה
קשמרד םרא אביו ךלמ רזעדדהל רוזעל דיוד ךיו הבוצ םינשו -םירשע םראב שיא ףלא

18:6 - יח:ו
םראב דיוד םשיו םרא יהיו קשמרד יאשנ םידבע דיודל הוהי עשויו החנמ רשא לכב דיודל ךלה

18:7 - יח:ז
יטלש תא דיוד חקיו לע ויה רשא בהזה רזעדדה ידבע םלשורי םאיביו

18:8 - יח:ח
ירע ןוכמו תחבטמו דיוד חקל רזעדדה הב דאמ הבר תשחנ םי -תא המלש השע םידומעה-תאו תשחנה תשחנה ילכ תאו

18:9 - יח:ט
תמח ךלמ ועת עמשיו דיוד הכה יכ רזעדדה ליח-לכ-תא הבוצ-ךלמ

18:10 - יח:י
חלשיו ונב-םרודה-תא דיוד-ךלמה-לא םולשל ול-לואשל רשא לע וכרבלו רזעדדהב םחלנ שיא-יכ והכיו היה ועת תומחלמ ילכ לכו רזעדדה תשחנו ףסכו בהז

18:11 - יח:יא
ךלמה שידקה םתא-םג הוהיל דיוד רשא בהזהו ףסכה-םע םיוגה-לכמ אשנ באוממו םודאמ ןומע ינבמו קלמעמו םיתשלפמו

18:12 - יח:יב
היורצ-ןב ישבאו איגב םודא-תא הכה רשע הנומש חלמה ףלא

18:13 - יח:יג
םיביצנ םודאב םשיו םודא-לכ ויהיו עשויו דיודל םידבע לכב דיוד -תא הוהי ךלה רשא

18:14 - יח:יד
דיוד ךלמיו יהיו לארשי-לכ-לע הקדצו טפשמ השע ומע-לכל

18:15 - יח:טו
היורצ-ןב באויו טפשוהיו אבצה-לע ריכזמ דוליחא-ןב

18:16 - יח:טז
בוטיחא-ןב קודצו רתיבא-ןב ךלמיבאו רפוס אשושו םינהכ

18:17 - יח:יז
עדיוהי-ןב והינבו יתלפהו יתרכה-לע םינשארה דיוד-ינבו ךלמה דיל

19:1 - יט:א
תמיו ןכ-ירחא יהיו ןומע-ינב ךלמ שחנ ויתחת ונב ךלמיו

19:2 - יט:ב
דיוד רמאיו ןונח-םע דסח-השעא השע-יכ שחנ-ןב דסח ימע ויבא םיכאלמ דיוד חלשיו ויבא-לע ומחנל דיוד ידבע ואביו ןומע-ינב ץרא-לא ומחנל ןונח -לא

19:3 - יט:ג
ירש ורמאיו ןונחל ןומע-ינב דיוד דבכמה ךיניעב ךיבא-תא םימחנמ ךל חלש-יכ רקחל רובעב אלה ץראה לגרלו ךפהלו ךילא וידבע ואב

19:4 - יט:ד
ידבע-תא ןונח חקיו תרכיו םחלגיו דיוד יצחב םהיודמ-תא םחלשיו העשפמה-דע

19:5 - יט:ה
ודיגיו וכליו םישנאה-לע דיודל םתארקל חלשיו םישנאה ויה-יכ רמאיו דאמ םימלכנ דע וחריב ובש ךלמה םכנקז חמצי-רשא םתבשו

19:6 - יט:ו
יכ ןומע ינב ואריו דיוד-םע ושאבתה ינבו ןונח חלשיו ףסכ -רככ ףלא ןומע םרא-ןמ םהל רכשל םרא-ןמו םירהנ בכר הבוצמו הכעמ םישרפו

19:7 - יט:ז
םינש םהל ורכשיו בכר ףלא םישלשו הכעמ ךלמ-תאו ואביו ומע-תאו אבדימ ינפל ונחיו ופסאנ ןומע ינבו ואביו םהירעמ המחלמל

19:8 - יט:ח
חלשיו דיוד עמשיו תאו באוי-תא םירובגה אבצ-לכ

19:9 - יט:ט
ןומע ינב ואציו חתפ המחלמ וכרעיו םיכלמהו ריעה םדבל ואב-רשא הדשב

19:10 - יט:י
התיה-יכ באוי אריו וילא המחלמה-ינפ רחביו רוחאו םינפ לארשיב רוחב-לכמ םרא תארקל ךרעיו

19:11 - יט:יא
ןתנ םעה רתי תאו ויחא ישבא דיב ינב תארקל וכרעיו ןומע

19:12 - יט:יב
קזחת-םא רמאיו יל תייהו םרא ינממ ינב-םאו העושתל ךממ וקזחי ןומע ךיתעשוהו

19:13 - יט:יג
הקזחתנו קזח ירע דעבו ונמע-דעב בוטה הוהיו וניהלא השעי ויניעב

19:14 - יט:יד
םעהו באוי שגיו םרא ינפל ומע-רשא וסוניו המחלמל וינפמ

19:15 - יט:טו
ואר ןומע ינבו וסוניו םרא סנ-יכ ישבא ינפמ םה-םג הריעה ואביו ויחא םלשורי באוי אביו

19:16 - יט:טז
ופגנ יכ םרא אריו וחלשיו לארשי ינפל ואיצויו םיכאלמ רבעמ רשא םרא-תא אבצ-רש ךפושו רהנה םהינפל רזעדדה

19:17 - יט:יז
ףסאיו דיודל דגיו רבעיו לארשי-לכ-תא םהלא אביו ןדריה ךרעיו םהלא ךרעיו םרא תארקל דיוד ומע ומחליו המחלמ

19:18 - יט:יח
ינפלמ םרא סניו דיוד גרהיו לארשי םיפלא תעבש םראמ ףלא םיעבראו בכר ךפוש תאו ילגר שיא תימה אבצה-רש

19:19 - יט:יט
רזעדדה ידבע ואריו ינפל ופגנ יכ ומילשיו לארשי והדבעיו דיוד-םע םרא הבא-אלו עישוהל דוע ןומע-ינב-תא

20:1 - כ:א
תבושת תעל יהיו תאצ תעל הנשה באוי גהניו םיכלמה תחשיו אבצה ליח-תא ןומע-ינב ץרא-תא הבר-תא רציו אביו םלשוריב בשי דיודו הבר-תא באוי ךיו הסרהיו

20:2 - כ:ב
דיוד חקיו לעמ םכלמ-תרטע-תא לקשמ האצמיו ושאר ןבא הבו בהז-רככ שאר-לע יהתו הרקי ריעה ללשו דיוד דאמ הברה איצוה

20:3 - כ:ג
הב-רשא םעה-תאו הרגמב רשיו איצוה לזרבה יצירחבו השעי ןכו תורגמבו ירע לכל דיוד בשיו ןומע-ינב םעה-לכו דיוד םלשורי

20:4 - כ:ד
דמעתו ןכירחא יהיו רזגב המחלמ הכה זא םיתשלפ-םע -תא יתשחה יכבס םיאפרה ידלימ יפס וענכיו

20:5 - כ:ה
המחלמ דוע-יהתו ךיו םיתשלפ-תא רועי-ןב ןנחלא תילג יחא ימחל-תא ותינח ץעו יתגה םיגרא רונמכ

20:6 - כ:ו
המחלמ דוע-יהתו הדמ שיא יהיו תגב ששו-שש ויתעבצאו עבראו םירשע דלונ אוה-םגו אפרהל

20:7 - כ:ז
לארשי-תא ףרחיו ןתנוהי והכיו דיוד יחא אעמש-ןב

20:8 - כ:ח
אפרהל ודלונ לא ולפיו תגב דיוד-דיב וידבע-דיבו

21:1 - כא:א
ןטש דמעיו תסיו לארשי-לע תונמל דיוד-תא לארשי-תא

21:2 - כא:ב
דיוד רמאיו ירש-לאו באוי-לא ורפס וכל םעה עבש ראבמ לארשי-תא ואיבהו ןד -דעו העדאו ילא םרפסמ-תא

21:3 - כא:ג
ףסוי באוי רמאיו םהכ ומע-לע הוהי אלה םימעפ האמ םלכ ךלמה ינדא המל םידבעל ינדאל המל ינדא תאז שקבי המשאל היהי לארשיל

21:4 - כא:ד
קזח ךלמה-רבדו באוי אציו באוי-לע לארשי-לכב ךלהתיו םלשורי אביו

21:5 - כא:ה
רפסמ-תא באוי ןתיו דיוד-לא םעה-דקפמ ףלא לארשי-לכ יהיו ףלא האמו םיפלא ברח ףלש שיא תואמ עברא הדוהיו שיא ףלא םיעבשו ברח ףלש

21:6 - כא:ו
אל ןמינבו יולו בעתנ-יכ םכותב דקפ באוי-תא ךלמה-רבד

21:7 - כא:ז
םיהלאה יניעב עריו ךיו הזה רבדה-לע לארשי-תא

21:8 - כא:ח
דיוד רמאיו יתאטח םיהלאה-לא יתישע רשא דאמ התעו הזה רבדה-תא ןווע-תא אנ-רבעה יתלכסנ יכ ךדבע דאמ

21:9 - כא:ט
דג-לא הוהי רבדיו רמאל דיוד הזח

21:10 - כא:י
דיוד-לא תרבדו ךל הוהי רמא הכ רמאל ךילע הטנ ינא שולש הנהמ תחא ךל-רחב ךל-השעאו

21:11 - כא:יא
דיוד-לא דג אביו רמא-הכ ול רמאיו ךל-לבק הוהי

21:12 - כא:יב
בער םינש שולש-םא םישדח השלש-םאו ךירצ-ינפמ הפסנ תגשמל ךביוא ברחו ברח םימי תשלש-םאו ץראב רבדו הוהי תיחשמ הוהי ךאלמו לארשי לובג -לכב בישא-המ האר התעו רבד יחלש-תא

21:13 - כא:יג
דג-לא דיוד רמאיו אנ-הלפא דאמ יל-רצ םיבר-יכ הוהי-דיב דאמ וימחר לפא-לא םדא-דיבו

21:14 - כא:יד
רבד הוהי ןתיו לפיו לארשיב ףלא םיעבש לארשימ שיא

21:15 - כא:טו
ךאלמ םיהלאה חלשיו התיחשהל םלשוריל הוהי האר תיחשהכו הערה -לע םחניו ךאלמל רמאיו ףרה התע בר תיחשמה הוהי ךאלמו ךדי ןנרא ןרג-םע דמע יסוביה

21:16 - כא:טז
דיוד אשיו אריו ויניע-תא דמע הוהי ךאלמ-תא ןיבו ץראה ןיב הפולש וברחו םימשה היוטנ ודיב לפיו םלשורי-לע םינקזהו דיוד םיקשב םיסכמ םהינפ-לע

21:17 - כא:יז
דיוד רמאיו ינא אלה םיהלאה-לא םעב תונמל יתרמא -רשא אוה-ינאו יתוערה ערהו יתאטח ושע המ ןאצה הלאו אנ יהת יהלא הוהי יבא תיבבו יב ךדי הפגמל אל ךמעבו

21:18 - כא:יח
רמא הוהי ךאלמו דיודל רמאל דג-לא דיוד הלעי יכ הוהיל חבזמ םיקהל יסביה ןנרא ןרגב

21:19 - כא:יט
דג-רבדב דיוד לעיו הוהי םשב רבד רשא

21:20 - כא:כ
אריו ןנרא בשיו תעבראו ךאלמה-תא םיאבחתמ ומע וינב םיטח שד ןנראו

21:21 - כא:כא
ןנרא-דע דיוד אביו אריו ןנרא טביו אציו דיוד-תא וחתשיו ןרגה-ןמ הצרא םיפא דיודל

21:22 - כא:כב
דיוד רמאיו יל-הנת ןנרא-לא ןרגה םוקמ חבזמ וב-הנבאו אלמ ףסכב הוהיל רצעתו יל והנת םעה לעמ הפגמה

21:23 - כא:כג
ןנרא רמאיו ךל-חק דיוד-לא ךלמה ינדא שעיו האר ויניעב בוטה תולעל רקבה יתתנ םיצעל םיגרומהו לכה החנמל םיטחהו יתתנ

21:24 - כא:כד
דיוד ךלמה רמאיו הנק-יכ אל ןנראל יכ אלמ ףסכב הנקא ךל -רשא אשא-אל הלוע תולעהו הוהיל םנח

21:25 - כא:כה
ןנראל דיוד ןתיו בהז ילקש םוקמב תואמ שש לקשמ

21:26 - כא:כו
חבזמ דיוד םש ןביו תולע לעיו הוהיל ארקיו םימלשו והנעיו הוהי-לא לע םימשה-ןמ שאב הלעה חבזמ

21:27 - כא:כז
ךאלמל הוהי רמאיו וברח בשיו הנדנ-לא

21:28 - כא:כח
תוארב איהה תעב הוהי והנע-יכ דיוד יסוביה ןנרא ןרגב םש חבזיו

21:29 - כא:כט
הוהי ןכשמו רבדמב השמ השע-רשא תעב הלועה חבזמו ןועבגב המבב איהה

21:30 - כא:ל
תכלל דיוד לכי-אלו םיהלא שרדל וינפל ברח ינפמ תעבנ יכ הוהי ךאלמ

22:1 - כב:א
אוה הז דיוד רמאיו םיהלאה הוהי תיב הלעל חבזמ-הזו לארשיל

22:2 - כב:ב
סונכל דיוד רמאיו ץראב רשא םירגה-תא םיבצח דמעיו לארשי תיזג ינבא בוצחל םיהלאה תיב תונבל

22:3 - כב:ג
םירמסמל ברל לזרבו םירעשה תותלדל ןיכה תורבחמלו ברל תשחנו דיוד לקשמ ןיא

22:4 - כב:ד
ןיאל םיזרא יצעו ואיבה יכ רפסמ םירצהו םינדיצה ברל םיזרא יצע דיודל

22:5 - כב:ה
המלש דיוד רמאיו תיבהו ךרו רענ ינב הוהיל תונבל םשל הלעמל לידגהל תראפתלו הניכא תוצראה-לכל דיוד ןכיו ול אנ ותומ ינפל ברל

22:6 - כב:ו
ונב המלשל ארקיו תיב תונבל והוציו לארשי יהלא הוהיל

22:7 - כב:ז
המלשל דיוד רמאיו היה ינא ונב תיב תונבל יבבל-םע יהלא הוהי םשל

22:8 - כב:ח
הוהי-רבד ילע יהיו תכפש ברל םד רמאל תולדג תומחלמו תיב הנבת-אל תישע םיבר םימד יכ ימשל ינפל הצרא תכפש

22:9 - כב:ט
ךל דלונ ןב-הנה שיא היהי אוה ול יתוחנהו החונמ ביבסמ ויביוא-לכמ ומש היהי המלש יכ ןתא טקשו םולשו וימיב לארשי-לע

22:10 - כב:י
ימשל תיב הנבי-אוה ןבל יל-היהי אוהו באל ול-ינאו אסכ יתוניכהו לארשי-לע ותוכלמ םלוע-דע

22:11 - כב:יא
הוהי יהי ינב התע תינבו תחלצהו ךמע ךיהלא הוהי תיב ךילע רבד רשאכ

22:12 - כב:יב
הוהי ךל-ןתי ךא ךוציו הניבו לכש רומשלו לארשי-לע הוהי תרות-תא ךיהלא

22:13 - כב:יג
רומשת-םא חילצת זא םיקחה-תא תושעל רשא םיטפשמה-תאו השמ -תא הוהי הוצ ץמאו קזח לארשי-לע תחת-לאו ארית-לא

22:14 - כב:יד
יינעב הנהו הוהי-תיבל יתוניכה ףלא-האמ םירככ בהז םיפלא ףלא ףסכו תשחנלו םירככ לקשמ ןיא לזרבלו םיצעו היה ברל יכ יתוניכה םינבאו ףיסות םהילעו

22:15 - כב:טו
ישע ברל ךמעו ישרחו םיבצח הכאלמ םכח-לכו ץעו ןבא הכאלמ-לכב

22:16 - כב:טז
תשחנלו ףסכל בהזל רפסמ ןיא לזרבלו יהיו השעו םוק ךמע הוהי

22:17 - כב:יז
ירש-לכל דיוד וציו המלשל רזעל לארשי ונב

22:18 - כב:יח
םכיהלא הוהי אלה םכל חינהו םכמע ידיב ןתנ יכ ביבסמ ץראה יבשי תא ינפל ץראה השבכנו ומע ינפלו הוהי

22:19 - כב:יט
םכבבל ונת התע שורדל םכשפנו םכיהלא הוהיל ונבו ומוקו הוהי שדקמ-תא איבהל םיהלאה הוהי-תירב ןורא-תא םיהלאה שדק ילכו הנבנה תיבל הוהי-םשל

23:1 - כג:א
עבשו ןקז דיודו ךלמיו םימי ונב המלש-תא לארשי-לע

23:2 - כג:ב
ירש-לכ-תא ףסאיו םינהכהו לארשי םיולהו

23:3 - כג:ג
ןבמ םיולה ורפסיו הלעמו הנש םישלש םרפסמ יהיו םירבגל םתלגלגל ףלא הנומשו םישלש

23:4 - כג:ד
חצנל הלאמ הוהי-תיב תכאלמ-לע ףלא העבראו םירשע תשש םיטפשו םירטשו םיפלא

23:5 - כג:ה
םיפלא תעבראו תעבראו םירעש םיללהמ םיפלא רשא םילכב הוהיל ללהל יתישע

23:6 - כג:ו
דיוד םקלחיו יול ינבל תוקלחמ יררמו תהק ןושרגל

23:7 - כג:ז
ןדעל ינשרגל יעמשו

23:8 - כג:ח
שארה ןדעל ינב לאויו םתזו לאיחי השלש

23:9 - כג:ט
תומלש יעמש ינב השלש ןרהו לאיזחו תובאה ישאר הלא ןדעלל

23:10 - כג:י
תחי יעמש ינבו העירבו שועיו אניז יעמש-ינב הלא העברא

23:11 - כג:יא
שארה תחי-יהיו שועיו ינשה הזיזו וברה-אל העירבו תיבל ויהיו םינב תחא הדקפל בא

23:12 - כג:יב
רהצי םרמע תהק ינב לאיזעו ןורבח העברא

23:13 - כג:יג
ןרהא םרמע ינב ןרהא לדביו השמו םישדק שדק ושידקהל -דע וינבו-אוה ינפל ריטקהל םלוע ךרבלו ותרשל הוהי םלוע-דע ומשב

23:14 - כג:יד
םיהלאה שיא השמו טבש-לע וארקי וינב יולה

23:15 - כג:טו
םשרג השמ ינב רזעילאו

23:16 - כג:טז
לאובש םושרג ינב שארה

23:17 - כג:יז
רזעילא-ינב ויהיו שארה היבחר רזעילאל היה-אלו ינבו םירחא םינב הלעמל ובר היבחר

23:18 - כג:יח
תימלש רהצי ינב שארה

23:19 - כג:יט
והירי ןורבח ינב ינשה הירמא שארה ישילשה לאיזחי יעיברה םעמקיו

23:20 - כג:כ
הכימ לאיזע ינב ינשה הישיו שארה

23:21 - כג:כא
ילחמ יררמ ינב ילחמ ינב ישומו שיקו רזעלא

23:22 - כג:כב
רזעלא תמיו םינב ול ויה-אלו םואשיו תונב-םא יכ םהיחא שיק-ינב

23:23 - כג:כג
ילחמ ישומ ינב השלש תומריו רדעו

23:24 - כג:כד
תיבל יול-ינב הלא תובאה ישאר םהיתבא רפסמב םהידוקפל השע םתלגלגל תומש תיב תדבעל הכאלמה םירשע ןבמ הוהי הלעמו הנש

23:25 - כג:כה
חינה דיוד רמא יכ לארשי-יהלא הוהי ןכשיו ומעל -דע םלשוריב םלועל

23:26 - כג:כו
םיולל םגו ןכשמה-תא תאשל-ןיא וילכ-לכ-תאו ותדבעל

23:27 - כג:כז
דיוד ירבדב יכ רפסמ המה םינרחאה םירשע ןבמ יול-ינב הלעמלו הנש

23:28 - כג:כח
ינב-דיל םדמעמ יכ תיב תדבעל ןרהא תורצחה-לע הוהי תוכשלה-לעו שדק-לכל תרהט-לעו תיב תדבע השעמו םיהלאה

23:29 - כג:כט
תכרעמה םחללו החנמל תלסלו תוצמה יקיקרלו תכברמלו תבחמלו הדמו הרושמ -לכלו

23:30 - כג:ל
רקבב רקבב דמעלו הוהיל ללהלו תודהל ברעל ןכו

23:31 - כג:לא
תולע תולעה לכלו תותבשל הוהיל םידעמלו םישדחל םהילע טפשמכ רפסמב הוהי ינפל דימת

23:32 - כג:לב
תרמשמ-תא ורמשו תאו דעומ-להא תרמשמו שדקה תרמשמ םהיחא ןרהא ינב הוהי תיב תדבעל

24:1 - כד:א
ןרהא ינבלו ןרהא ינב םתוקלחמ רזעלא אוהיבאו בדנ רמתיאו

24:2 - כד:ב
אוהיבאו בדנ תמיו םינבו םהיבא ינפל ונהכיו םהל ויה-אל רמתיאו רזעלא

24:3 - כד:ג
קודצו דיוד םקלחיו רזעלא ינב-ןמ ינב-ןמ ךלמיחאו םתדקפל רמתיא םתדבעב

24:4 - כד:ד
רזעלא-ינב ואצמיו םירבגה ישארל םיבר רמתיא ינב-ןמ ינבל םוקלחיו םישאר רזעלא רשע השש תובא-תיבל תיבל רמתיא ינבלו הנומש םתובא

24:5 - כד:ה
תולרוגב םוקלחיו ויה-יכ הלא-םע הלא ירשו שדק-ירש רזעלא ינבמ םיהלאה רמתיא ינבבו

24:6 - כד:ו
היעמש םבתכיו רפוסה לאנתנ-ןב ךלמה ינפל יולה-ןמ ןהכה קודצו םירשהו רתיבא-ןב ךלמיחאו תובאה ישארו םיוללו םינהכל זחא דחא בא-תיב זחא זחאו רזעלאל רמתיאל

24:7 - כד:ז
ןושארה לרוגה אציו היעדיל ביריוהיל ינשה

24:8 - כד:ח
ישילשה םרחל יעברה םירעשל

24:9 - כד:ט
ישימחה היכלמל יששה ןמימל

24:10 - כד:י
היבאל יעבשה ץוקהל ינימשה

24:11 - כד:יא
יעשתה עושיל ירשעה והינכשל

24:12 - כד:יב
רשע יתשע בישילאל רשע םינש םיקיל

24:13 - כד:יג
רשע השלש הפחל רשע העברא באבשיל

24:14 - כד:יד
רשע השמח הגלבל רשע השש רמאל

24:15 - כד:טו
רשע העבש ריזחל רשע הנומש ץצפהל

24:16 - כד:טז
רשע העשת היחתפל םירשעה לאקזחיל

24:17 - כד:יז
םירשעו דחא ןיכיל םינש לומגל םירשעו

24:18 - כד:יח
השלש והילדל והיזעמל םירשעו םירשעו העברא

24:19 - כד:יט
םתדבעל םתדקפ הלא הוהי-תיבל אובל ןרהא דיב םטפשמכ והוצ רשאכ םהיבא לארשי יהלא הוהי

24:20 - כד:כ
םירתונה יול ינבלו לאבוש םרמע ינבל לאבוש ינבל והידחי

24:21 - כד:כא
ינבל והיבחרל הישי שארה והיבחר

24:22 - כד:כב
ינבל תומלש ירהציל תחי תומלש

24:23 - כד:כג
והירמא והירי ינבו לאיזחי ינשה םעמקי ישילשה יעיברה

24:24 - כד:כד
הכימ לאיזע ינב רומש הכימ ינבל

24:25 - כד:כה
הישי הכימ יחא והירכז הישי ינבל

24:26 - כד:כו
ילחמ יררמ ינב והיזעי ינב ישומו ונב

24:27 - כד:כז
והיזעיל יררמ ינב רוכזו םהשו ונב ירבעו

24:28 - כד:כח
רזעלא ילחמל םינב ול היה-אלו

24:29 - כד:כט
שיק-ינב שיקל לאמחרי

24:30 - כד:ל
ילחמ ישומ ינבו הלא תומיריו רדעו תיבל םיולה ינב םהיתבא

24:31 - כד:לא
םה-םג וליפיו םהיחא תמעל תולרוג ינפל ןרהא-ינב קודצו ךלמה דיוד ישארו ךלמיחאו םינהכל תובאה שארה תובא םיוללו ןטקה ויחא תמעל

25:1 - כה:א
ירשו דיוד לדביו ינבל הדבעל אבצה ןותודיו ןמיהו ףסא תורנכב םיאיבנה םיתלצמבו םילבנב ישנא םרפסמ יהיו םתדבעל הכאלמ

25:2 - כה:ב
רוכז ףסא ינבל הינתנו ףסויו ףסא ינב הלארשאו אבנה ףסא-די לע ךלמה ידי -לע

25:3 - כה:ג
ינב ןותודיל והילדג ןותודי והיעשיו ירצו והיתתמו והיבשח םהיבא ידי לע השש אבנה רונכב ןותודי ללהו תודה-לע הוהיל

25:4 - כה:ד
ןמיה ינב ןמיהל והינתמ והיקב לאובש לאיזע היננח תומיריו יתלדג התאילא יננח השקבשי רזע יתממרו ריתוה יתולמ תואיזחמ

25:5 - כה:ה
ןמיהל םינב הלא-לכ ירבדב ךלמה הזח ןרק םירהל םיהלאה ןמיהל םיהלאה ןתיו רשע העברא םינב שולש תונבו

25:6 - כה:ו
ידי-לע הלא-לכ תיב רישב םהיבא םיתלצמב הוהי תורנכו םילבנ םיהלאה תיב תדבעל ףסא ךלמה ידי לע ןמיהו ןותודיו

25:7 - כה:ז
םרפסמ יהיו םהיחא-םע הוהיל ריש-ידמלמ םיתאמ ןיבמה-לכ הנומשו םינומש

25:8 - כה:ח
תולרוג וליפיו ןטקכ תמעל תרמשמ ןיבמ לודגכ דימלת-םע

25:9 - כה:ט
ןושארה לרוגה אציו והילדג ףסויל ףסאל ויחאו-אוה ינשה רשע םינש וינבו

25:10 - כה:י
וינב רוכז ישלשה רשע םינש ויחאו

25:11 - כה:יא
וינב ירציל יעיברה רשע םינש ויחאו

25:12 - כה:יב
והינתנ ישימחה םינש ויחאו וינב רשע

25:13 - כה:יג
וינב והיקב יששה רשע םינש ויחאו

25:14 - כה:יד
וינב הלארשי יעבשה רשע םינש ויחאו

25:15 - כה:טו
והיעשי ינימשה םינש ויחאו וינב רשע

25:16 - כה:טז
והינתמ יעישתה םינש ויחאו וינב רשע

25:17 - כה:יז
וינב יעמש ירישעה רשע םינש ויחאו

25:18 - כה:יח
לארזע רשע-יתשע םינש ויחאו וינב רשע

25:19 - כה:יט
היבשחל רשע םינשה םינש ויחאו וינב רשע

25:20 - כה:כ
לאבוש רשע השלשל םינש ויחאו וינב רשע

25:21 - כה:כא
והיתתמ רשע העבראל םינש ויחאו וינב רשע

25:22 - כה:כב
תומריל רשע השמחל םינש ויחאו וינב רשע

25:23 - כה:כג
והיננחל רשע הששל םינש ויחאו וינב רשע

25:24 - כה:כד
השקבשיל רשע העבשל םינש ויחאו וינב רשע

25:25 - כה:כה
יננחל רשע הנומשל םינש ויחאו וינב רשע

25:26 - כה:כו
יתולמל רשע העשתל םינש ויחאו וינב רשע

25:27 - כה:כז
התילאל םירשעל םינש ויחאו וינב רשע

25:28 - כה:כח
םירשעו דחאל ויחאו וינב ריתוהל רשע םינש

25:29 - כה:כט
םירשעו םינשל ויחאו וינב יתלדגל רשע םינש

25:30 - כה:ל
םירשעו השלשל וינב תואיזחמל רשע םינש ויחאו

25:31 - כה:לא
םירשעו העבראל וינב רזע יתממורל רשע םינש ויחאו

26:1 - כו:א
םירעשל תוקלחמל והימלשמ םיחרקל ינב-ןמ ארק-ןב ףסא

26:2 - כו:ב
םינב והימלשמלו רוכבה והירכז ינשה לאעידי ישילשה והידבז יעיברה לאינתי

26:3 - כו:ג
ישימחה םליע יששה ןנחוהי יעיבשה יניעוהילא

26:4 - כו:ד
םינב םדא דבעלו רוכבה היעמש חאוי ינשה דבזוהי יעיברה רכשו ישלשה ישימחה לאנתנו

26:5 - כו:ה
רכששי יששה לאימע יתלעפ יעיבשה וכרב יכ ינימשה םיהלא

26:6 - כו:ו
דלונ ונב היעמשלו תיבל םילשממה םינב ירובג-יכ םהיבא המה ליח

26:7 - כו:ז
ינתע היעמש ינב דבזלא דבועו לאפרו ליח-ינב ויחא והיכמסו והילא

26:8 - כו:ח
דבע ינבמ הלא-לכ םהינבו המה םדא ליח-שיא םהיחאו םישש הדבעל חכב םדא דבעל םינשו

26:9 - כו:ט
םינב והימלשמלו ליח-ינב םיחאו רשע הנומש

26:10 - כו:י
יררמ-ינב-ןמ הסחלו יכ שארה ירמש םינב רוכב היה-אל והיבא והמישיו שארל

26:11 - כו:יא
ינשה והיקלח ישלשה והילבט יעברה והירכז םיחאו םינב-לכ רשע השלש הסחל

26:12 - כו:יב
תוקלחמ הלאל ישארל םירעשה תורמשמ םירבגה תרשל םהיחא תמעל הוהי תיבב

26:13 - כו:יג
תולרוג וליפיו תיבל לודגכ ןטקכ רעשו רעשל םתובא

26:14 - כו:יד
החרזמ לרוגה לפיו והירכזו והימלשל לכשב ץעוי ונב אציו תולרוג וליפה הנופצ ולרוג

26:15 - כו:טו
הבגנ םדא דבעל תיב וינבלו םיפסאה

26:16 - כו:טז
ברעמל הסחלו םיפשל הלסמב תכלש רעש םע תמעל רמשמ הלועה רמשמ

26:17 - כו:יז
השש םיולה חרזמל העברא םויל הנופצל העברא םויל הבגנל םינש םיפסאלו םינש

26:18 - כו:יח
העברא ברעמל רברפל רברפל םינש הלסמל

26:19 - כו:יט
םירעשה תוקלחמ הלא ינבלו יחרקה ינבל יררמ

26:20 - כו:כ
היחא םיולהו תיב תורצוא-לע תורצאלו םיהלאה םישדקה

26:21 - כו:כא
ינב ןדעל ינב ישאר ןדעלל ינשרגה ןדעלל תובאה ילאיחי ינשרגה

26:22 - כו:כב
םתז ילאיחי ינב ויחא לאויו תיב תורצא-לע הוהי

26:23 - כו:כג
ירהציל ימרמעל ילאיזעל ינורבחל

26:24 - כו:כד
םושרג-ןב לאבשו דיגנ השמ-ןב תורצאה-לע

26:25 - כו:כה
רזעילאל ויחאו ונב והיבחר םריו ונב והיעשיו ונב ירכזו ונב ונב תומלשו

26:26 - כו:כו
ויחאו תומלש אוה תורצא-לכ לע שידקה רשא םישדקה ישארו ךלמה דיוד םיפלאה-ירשל תובאה אבצה ירשו תואמהו

26:27 - כו:כז
תומחלמה-ןמ ושידקה ללשה-ןמו הוהי תיבל קזחל

26:28 - כו:כח
לאומש שידקהה לכו שיק-ןב לואשו הארה באויו רנ-ןב רנבאו לכ היורצ -ןב לע שידקמה ויחאו תימלש-די

26:29 - כו:כט
והיננכ ירהציל הכאלמל וינבו לארשי-לע הנוציחה םיטפשלו םירטשל

26:30 - כו:ל
והיבשח ינורבחל ףלא ליח-ינב ויחאו תדקפ לע תואמ-עבשו ןדריל רבעמ לארשי תכאלמ לכל הברעמ ךלמה תדבעלו הוהי

26:31 - כו:לא
שארה הירי ינורבחל ויתדלתל ינורבחל תנשב תובאל תוכלמל םיעבראה אצמיו ושרדנ דיוד ליח ירובג םהב דעלג ריזעיב

26:32 - כו:לב
ליח-ינב ויחאו תואמ עבשו םיפלא תובאה ישאר ךלמה דיוד םדיקפיו ידגהו ינבוארה-לע ישנמה טבש יצחו םיהלאה רבד-לכל ךלמה רבדו

27:1 - כז:א
םרפסמל לארשי ינבו ירשו תובאה ישאר תואמהו םיפלאה םיתרשמה םהירטשו רבד לכל ךלמה-תא האבה תוקלחמה שדחב שדח תאציהו הנשה ישדח לכל םירשע תחאה תקלחמה ףלא העבראו

27:2 - כז:ב
הנושארה תקלחמה לע םעבשי ןושארה שדחל לעו לאידבז-ןב םירשע ותקלחמ ףלא העבראו

27:3 - כז:ג
שארה ץרפ-ינב-ןמ תואבצה ירש-לכל ןושארה שדחל

27:4 - כז:ד
שדחה תקלחמ לעו יחוחאה ידוד ינשה תולקמו ותקלחמו ותקלחמ לעו דיגנה ףלא העבראו םירשע

27:5 - כז:ה
ישילשה אבצה רש והינב ישילשה שדחל ןהכה עדיוהי-ןב ותקלחמ לעו שאר ףלא העבראו םירשע

27:6 - כז:ו
רובג והינב אוה םישלשה-לעו םישלשה דבזימע ותקלחמו ונב

27:7 - כז:ז
שדחל יעיברה יחא לא-השע יעיברה ונב הידבזו באוי ותקלחמ לעו וירחא ףלא העבראו םירשע

27:8 - כז:ח
שדחל ישימחה תוהמש רשה ישימחה ותקלחמ לעו חרזיה ףלא העבראו םירשע

27:9 - כז:ט
יששה שדחל יששה שקע-ןב אריע ותקלחמ לעו יעוקתה ףלא העבראו םירשע

27:10 - כז:י
שדחל יעיבשה ינולפה ץלח יעיבשה לעו םירפא ינב-ןמ םירשע ותקלחמ ףלא העבראו

27:11 - כז:יא
שדחל ינימשה יתשחה יכבס ינימשה ותקלחמ לעו יחרזל ףלא העבראו םירשע

27:12 - כז:יב
שדחל יעישתה רזעיבא יעישתה ינימינבל יתתנעה םירשע ותקלחמ לעו ףלא העבראו

27:13 - כז:יג
שדחל ירישעה ירהמ ירישעה לעו יחרזל יתפוטנה םירשע ותקלחמ ףלא העבראו

27:14 - כז:יד
רשע-יתשע שדחה רשע-יתשעל ינותערפה הינב לעו םירפא ינב-ןמ םירשע ותקלחמ ףלא העבראו

27:15 - כז:טו
םינשל רשע םינשה ידלח שדחה רשע לאינתעל יתפוטנה םירשע ותקלחמ לעו ףלא העבראו

27:16 - כז:טז
לארשי יטבש לעו דיגנ ינבוארל ירכז-ןב רזעילא והיטפש ינועמשל הכעמ -ןב

27:17 - כז:יז
היבשח יולל ןרהאל לאומק-ןב קודצ

27:18 - כז:יח
יחאמ והילא הדוהיל ירמע רכששיל דיוד לאכימ-ןב

27:19 - כז:יט
והיעמשי ןלובזל ילתפנל והידבע-ןב לאירזע-ןב תומירי

27:20 - כז:כ
עשוה םירפא ינבל יצחל והיזזע-ןב לאוי השנמ טבש והידפ-ןב

27:21 - כז:כא
הדעלג השנמה יצחל והירכז-ןב ודי לאישעי ןמינבל רנבא-ןב

27:22 - כז:כב
םחרי-ןב לארזע ןדל יטבש ירש הלא לארשי

27:23 - כז:כג
דיוד אשנ-אלו םירשע ןבמל םרפסמ רמא יכ הטמלו הנש תוברהל הוהי יבכוככ לארשי-תא םימשה

27:24 - כז:כד
לחה היורצ-ןב באוי הלכ אלו תונמל ףצק תאזב יהיו הלע אלו לארשי-לע רפסמב רפסמה ךלמל םימיה-ירבד דיוד

27:25 - כז:כה
ךלמה תורצא לעו לאידע-ןב תומזע הדשב תורצאה לעו םירפכבו םירעב ןתנוהי תולדגמבו והיזע-ןב

27:26 - כז:כו
תכאלמ ישע לעו המדאה תדבעל הדשה בולכ-ןב ירזע

27:27 - כז:כז
יעמש םימרכה-לעו םימרכבש לעו יתמרה ידבז ןייה תורצאל ימפשה

27:28 - כז:כח
םיתיזה-לעו הלפשב רשא םימקשהו ירדגה ןנח לעב ןמשה תורצא-לעו שעוי

27:29 - כז:כט
םיערה רקבה-לעו ינורשה ירטש ןורשב םיקמעב רקבה-לעו ילדע -ןב טפש

27:30 - כז:ל
ליבוא םילמגה-לעו ילעמשיה והידחי תונתאה-לעו יתנרמה

27:31 - כז:לא
זיזי ןאצה-לעו ירש הלא-לכ ירגהה ךלמל רשא שוכרה דיוד

27:32 - כז:לב
דיוד-דוד ןתנוהיו ןיבמ-שיא ץעוי לאיחיו אוה רפוסו ינב -םע ינומכח-ןב ךלמה

27:33 - כז:לג
ךלמל ץעוי לפתיחאו ער יכראה ישוחו ךלמה

27:34 - כז:לד
לפתיחא ירחאו והינב-ןב עדיוהי אבצ-רשו רתיבאו באוי ךלמל

28:1 - כח:א
דיוד להקיו לארשי ירש-לכ-תא ירשו םיטבשה ירש םיתרשמה תוקלחמה ירשו ךלמה -תא תואמה ירשו םיפלאה ירשו הנקמו-שוכר-לכ -םע וינבלו ךלמל םירובגהו םיסירסה ליח רובג-לכלו םלשורי-לא

28:2 - כח:ב
ךלמה דיוד םקיו רמאיו וילגר-לע ימעו יחא ינועמש תונבל יבבל-םע ינא ןוראל החונמ תיב םדהלו הוהי-תירב וניהלא ילגר תונבל יתוניכהו

28:3 - כח:ג
יל רמא םיהלאהו ימשל תיב הנבת-אל התא תומחלמ שיא יכ תכפש םימדו

28:4 - כח:ד
יהלא הוהי רחביו לכמ יב לארשי תויהל יבא-תיב לארשי-לע ךלמל הדוהיב יכ םלועל תיבבו דיגנל רחב יבא תיב הדוהי הצר יב יבא ינבבו ךילמהל לארשי-לכ-לע

28:5 - כח:ה
םיבר יכ ינב-לכמו הוהי יל ןתנ םינב ינב המלשב רחביו תוכלמ אסכ-לע תבשל לארשי-לע הוהי

28:6 - כח:ו
ךנב המלש יל רמאיו יתיב הנבי-אוה יתרחב-יכ יתורצחו ינאו ןבל יל וב באל ול-היהא

28:7 - כח:ז
יתוניכהו ותוכלמ-תא קזחי-םא םלועל-דע יתוצמ תושעל הזה םויכ יטפשמו

28:8 - כח:ח
יניעל התעו הוהי-להק לארשי-לכ וניהלא ינזאבו ושרדו ורמש הוהי תוצמ-לכ ושרית ןעמל םכיהלא הבוטה ץראה-תא םכינבל םתלחנהו םלוע -דע םכירחא

28:9 - כח:ט
עד ינב-המלש התאו ךיבא יהלא-תא םלש בלב והדבעו -לכ יכ הצפח שפנבו הוהי שרוד תובבל תובשחמ רצי-לכו ונשרדת-םא ןיבמ -םאו ךל אצמי ךחינזי ונבזעת דעל

28:10 - כח:י
הוהי-יכ התע האר תיב-תונבל ךב רחב השעו קזח שדקמל

28:11 - כח:יא
המלשל דיוד ןתיו תינבת-תא ונב ויתב-תאו םלואה ויתילעו ויכזנגו םימינפה וירדחו תרפכה תיבו

28:12 - כח:יב
היה רשא לכ תינבתו תורצחל ומע חורב הוהי-תיב ביבס תוכשלה-לכלו םיהלאה תיב תורצאל םישדקה תורצאלו

28:13 - כח:יג
םינהכה תוקלחמלו תכאלמ-לכלו םיולהו הוהי-תיב תדובע תדובע ילכ-לכלו הוהי-תיב

28:14 - כח:יד
בהזל לקשמב בהזל הדובע ילכ-לכל ילכ לכל הדובעו -לכל לקשמב ףסכה הדובעו הדובע ילכ

28:15 - כח:טו
בהזה תורנמל לקשמו בהז םהיתרנו הרונמ-לקשמב היתרנו הרונמו ףסכה תורנמלו הרונמל לקשמב תדובעכ היתרנו הרונמו הרונמ

28:16 - כח:טז
לקשמ בהזה-תאו תכרעמה תונחלשל ףסכו ןחלשו ןחלשל ףסכה תונחלשל

28:17 - כח:יז
תוקרזמהו תוגלזמהו רוהט בהז תושקהו בהזה ירופכלו רופכו רופכל לקשמב ףסכה ירופכלו רופכל לקשמב רופכו

28:18 - כח:יח
בהז תרטקה חבזמלו לקשמב קקזמ הבכרמה תינבתלו םישרפל בהז םיברכה ןורא-לע םיככסו הוהי-תירב

28:19 - כח:יט
הוהי דימ בתכב לכה לכ ליכשה ילע תינבתה תוכאלמ

28:20 - כח:כ
המלשל דיוד רמאיו השעו ץמאו קזח ונב תחת-לאו ארית-לא םיהלא הוהי יכ ךפרי אל ךמע יהלא ךבזעי אלו תכאלמ-לכ תולכל-דע הוהי -תיב תדובע

28:21 - כח:כא
תוקלחמ הנהו םיולהו םינהכה תיב תדובע-לכל -לכב ךמעו םיהלאה בידנ-לכל הכאלמ הדובע-לכל המכחב םעה-לכו םירשהו ךירבד-לכל

29:1 - כט:א
ךלמה דיוד רמאיו ינב המלש להקה-לכל םיהלא וב-רחב דחא הכאלמהו ךרו רענ םדאל אל יכ הלודג הוהיל יכ הריבה םיהלא

29:2 - כט:ב
יתוניכה יחכ-לככו בהזה יהלא-תיבל ףסכל ףסכהו בהזל תשחנל תשחנהו לזרבל לזרבה םיצעל םיצעהו םיאולמו םהש-ינבא המקרו ךופ-ינבא הרקי ןבא לכו ברל שיש-ינבאו

29:3 - כט:ג
תיבב יתוצרב דועו הלגס יל-שי יהלא יתתנ ףסכו בהז הלעמל יהלא-תיבל תיבל יתוניכה-לכמ שדקה

29:4 - כט:ד
ירככ םיפלא תשלש ריפוא בהזמ בהז םיפלא תעבשו חוטל קקזמ ףסכ-רככ םיתבה תוריק

29:5 - כט:ה
ףסכלו בהזל בהזל הכאלמ-לכלו ףסכל ימו םישרח דיב ודי תואלמל בדנתמ הוהיל םויה

29:6 - כט:ו
תובאה ירש ובדנתיו לארשי יטבש ירשו םיפלאה ירשו ירשלו תואמהו ךלמה תכאלמ

29:7 - כט:ז
תדובעל ונתיו בהז םיהלאה-תיב םיפלא-תשמח םירככ ףסכו ובר םינכרדאו םיפלא תרשע םירככ תנומשו ובר תשחנו לזרבו םירככ םיפלא םירככ ףלא -האמ

29:8 - כט:ח
םינבא ותא אצמנהו רצואל ונתנ לע הוהי-תיב ינשרגה לאיחי-די

29:9 - כט:ט
םעה וחמשיו בלב יכ םבדנתה-לע הוהיל ובדנתה םלש חמש ךלמה דיוד םגו הלודג החמש

29:10 - כט:י
דיוד ךרביו יניעל הוהי-תא רמאיו להקה-לכ התא ךורב דיוד לארשי יהלא הוהי םלועמ וניבא םלוע-דעו

29:11 - כט:יא
הלדגה הוהי ךל תראפתהו הרובגהו לכ-יכ דוההו חצנהו ךל ץראבו םימשב הכלממה הוהי שארל לכל אשנתמהו

29:12 - כט:יב
דובכהו רשעהו לשומ התאו ךינפלמ חכ ךדיבו לכב לדגל ךדיבו הרובגו לכל קזחלו

29:13 - כט:יג
םידומ וניהלא התעו םיללהמו ךל ונחנא ךתראפת םשל

29:14 - כט:יד
ימו ינא ימ יכו חכ רצענ-יכ ימע תאזכ בדנתהל ךדימו לכה ךממ-יכ ךל ונתנ

29:15 - כט:טו
ונחנא םירג-יכ םיבשותו ךינפל לצכ וניתבא-לככ ץראה-לע ונימי הוקמ ןיאו

29:16 - כט:טז
לכ וניהלא הוהי רשא הזה ןומהה ךל-תונבל ונניכה ךדימ ךשדק םשל תיב לכה ךלו איה

29:17 - כט:יז
יכ יהלא יתעדיו בבל ןחב התא ינא הצרת םירשימו יתבדנתה יבבל רשיב ךמע התעו הלא-לכ יתיאר הפ-ואצמנה ךל-בדנתהל החמשב

29:18 - כט:יח
םהרבא יהלא הוהי לארשיו קחצי תאז-הרמש וניתבא תובשחמ רציל םלועל םבבל ןכהו ךמע בבל ךילא

29:19 - כט:יט
בבל ןת ינב המלשלו ךיתוצמ רומשל םלש ךיקחו ךיתודע תונבלו לכה תושעלו הריבה יתוניכה-רשא

29:20 - כט:כ
דיוד רמאיו אנ-וכרב להקה-לכל םכיהלא הוהי-תא להקה-לכ וכרביו םהיתבא יהלא הוהיל ווחתשיו ודקיו ךלמלו הוהיל

29:21 - כט:כא
הוהיל וחבזיו תולע ולעיו םיחבז םויה תרחמל הוהיל ףלא םירפ אוהה םישבכ ףלא םיליא םהיכסנו ףלא ברל םיחבזו לארשי-לכל

29:22 - כט:כב
ינפל ותשיו ולכאיו אוהה םויב הוהי הלודג החמשב תינש וכילמיו דיוד-ןב המלשל הוהיל וחשמיו קודצלו דיגנל ןהכל

29:23 - כט:כג
אסכ-לע המלש בשיו ךלמל הוהי ויבא דיוד-תחת וילא ועמשיו חלציו לארשי-לכ

29:24 - כט:כד
םירבגהו םירשה-לכו ךלמה ינב-לכ םגו תחת די ונתנ דיוד ךלמה המלש

29:25 - כט:כה
הוהי לדגיו הלעמל המלש-תא לארשי-לכ יניעל דוה וילע ןתיו היה-אל רשא תוכלמ וינפל ךלמ-לכ-לע לארשי-לע

29:26 - כט:כו
ךלמ ישי-ןב דיודו לארשי-לכ-לע

29:27 - כט:כז
ךלמ רשא םימיהו םיעברא לארשי-לע ךלמ ןורבחב הנש םלשוריבו םינש עבש שולשו םישלש ךלמ

29:28 - כט:כח
הבוט הבישב תמיו רשע םימי עבש המלש ךלמיו דובכו ויתחת ונב

29:29 - כט:כט
ךלמה דיוד ירבדו םינרחאהו םינשארה םיבותכ םנה לאומש ירבד-לע ןתנ ירבד-לעו הארה דג ירבד-לעו איבנה הזחה

29:30 - כט:ל
ותוכלמ-לכ םע םיתעהו ותרובגו וילע ורבע רשא -לכ לעו לארשי-לעו תוצראה תוכלממ