הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

א םיכלמ
1:1 - א:א
אב ןקז דוד ךלמהו והסכיו םימיב םחי אלו םידגבב ול

1:2 - א:ב
וידבע ול ורמאיו ךלמה ינדאל ושקבי הדמעו הלותב הרענ ול-יהתו ךלמה ינפל ךקיחב הבכשו תנכס ךלמה ינדאל םחו

1:3 - א:ג
הפי הרענ ושקביו לארשי לובג לכב גשיבא-תא ואצמיו התא ואביו תימנושה ךלמל

1:4 - א:ד
דאמ-דע הפי הרענהו תנכס ךלמל יהתו אל ךלמהו והתרשתו העדי

1:5 - א:ה
תיגח-ןב הינדאו ינא רמאל אשנתמ בכר ול שעיו ךלמא שיא םישמחו םישרפו וינפל םיצר

1:6 - א:ו
ויבא ובצע-אלו עודמ רמאל וימימ אוה-םגו תישע הככ ותאו דאמ ראת-בוט םולשבא ירחא הדלי

1:7 - א:ז
םע וירבד ויהיו םעו היורצ-ןב באוי ורזעיו ןהכה רתיבא הינדא ירחא

1:8 - א:ח
והינבו ןהכה קודצו ןתנו עדיוהי-ןב יערו יעמשו איבנה דודל רשא םירובגהו והינדא-םע ויה אל

1:9 - א:ט
ןאצ והינדא חבזיו ןבא םע אירמו רקבו ןיע לצא-רשא תלחזה ארקיו לגר ינב ויחא-לכ-תא ישנא-לכלו ךלמה ךלמה ידבע הדוהי

1:10 - א:י
איבנה ןתנ-תאו והינבו םירובגה-תאו אל ויחא המלש-תאו ארק

1:11 - א:יא
ןתנ רמאיו המלש-םא עבש-תב-לא יכ תעמש אולה רמאל -ןב והינדא ךלמ דוד ונינדאו תיגח עדי אל

1:12 - א:יב
אנ ךצעיא יכל התעו ךשפנ-תא יטלמו הצע המלש ךנב שפנ-תאו

1:13 - א:יג
ךלמה-לא יאבו יכל וילא תרמאו דוד ךלמה ינדא התא-אלה רמאל ךתמאל תעבשנ ךלמי ךנב המלש-יכ בשי אוהו ירחא ךלמ עודמו יאסכ-לע והינדא

1:14 - א:יד
םש תרבדמ ךדוע הנה אובא ינאו ךלמה-םע יתאלמו ךירחא ךירבד-תא

1:15 - א:טו
עבש-תב אבתו הרדחה ךלמה-לא דאמ ןקז ךלמהו תימנושה גשיבאו ךלמה-תא תרשמ

1:16 - א:טז
עבש-תב דקתו רמאיו ךלמל וחתשתו ךל-המ ךלמה

1:17 - א:יז
התא ינדא ול רמאתו ךיהלא הוהיב תעבשנ ךנב המלש-יכ ךתמאל אוהו ירחא ךלמי יאסכ-לע בשי

1:18 - א:יח
הינדא הנה התעו ינדא התעו ךלמ תעדי אל ךלמה

1:19 - א:יט
רוש חבזיו ברל ןאצו-אירמו ינב-לכל ארקיו ןהכה רתיבאלו ךלמה אבצה רש באילו אל ךדבע המלשלו ארק

1:20 - א:כ
ךלמה ינדא התאו לארשי-לכ יניע ימ םהל דיגהל ךילע אסכ-לע בשי וירחא ךלמה-ינדא

1:21 - א:כא
בכשכ היהו ךלמה-ינדא יתייהו ויתבא-םע המלש ינבו ינא םיאטח

1:22 - א:כב
תרבדמ הנדוע הנהו ןתנו ךלמה-םע אב איבנה

1:23 - א:כג
רמאל ךלמל ודיגיו איבנה ןתנ הנה ךלמה ינפל אביו -לע ךלמל וחתשיו הצרא ויפא

1:24 - א:כד
ינדא ןתנ רמאיו תרמא התא ךלמה ירחא ךלמי והינדא -לע בשי אוהו יאסכ

1:25 - א:כה
חבזיו םויה דרי יכ ןאצו-אירמו רוש ינב-לכל ארקיו ברל אבצה ירשלו ךלמה םנהו ןהכה רתיבאלו וינפל םיתשו םילכא ךלמה יחי ורמאיו והינדא

1:26 - א:כו
ךדבע-ינא ילו ןהכה קדצלו עדיוהי-ןב והינבלו אל ךדבע המלשלו ארק

1:27 - א:כז
ךלמה ינדא תאמ םא אלו הזה רבדה היהנ ימ ךידבע-תא תעדוה אסכ -לע בשי וירחא ךלמה-ינדא

1:28 - א:כח
דוד ךלמה ןעיו יל-וארק רמאיו ינפל אבתו עבש-תבל ינפל דמעתו ךלמה ךלמה

1:29 - א:כט
רמאיו ךלמה עבשיו הדפ-רשא הוהי-יח הרצ-לכמ ישפנ-תא

1:30 - א:ל
ךל יתעבשנ רשאכ יכ לארשי יהלא הוהיב ךנב המלש-יכ רמאל אוהו ירחא ךלמי יתחת יאסכ-לע בשי םויה השעא ןכ יכ הזה

1:31 - א:לא
םיפא עבש-תב דקתו ךלמל וחתשתו ץרא ינדא יחי רמאתו םלעל דוד ךלמה

1:32 - א:לב
דוד ךלמה רמאיו קודצל יל-וארק איבנה ןתנלו ןהכה -ןב והינבלו ינפל ואביו עדיוהי ךלמה

1:33 - א:לג
םהל ךלמה רמאיו ידבע-תא םכמע וחק םתבכרהו םכינדא ינב המלש-תא יל-רשא הדרפה-לע ותא םתדרוהו ןוחג-לא

1:34 - א:לד
קודצ םש ותא חשמו איבנה ןתנו ןהכה לארשי-לע ךלמל רפושב םתעקתו ךלמה יחי םתרמאו המלש

1:35 - א:לה
אבו וירחא םתילעו אוהו יאסכ-לע בשיו ותאו יתחת ךלמי דיגנ תויהל יתיוצ לארשי-לע הדוהי-לעו

1:36 - א:לו
והינב ןעיו ךלמה-תא עדיוהי-ןב רמאי ןכ ןמא רמאיו ינדא יהלא הוהי ךלמה

1:37 - א:לז
הוהי היה רשאכ ןכ ךלמה ינדא-םע לדגיו המלש-םע יהי ינדא אסכמ ואסכ-תא דוד ךלמה

1:38 - א:לח
ןהכה קודצ דריו והינבו איבנה ןתנו יתרכהו עדיוהי-ןב ובכריו יתלפהו תדרפ-לע המלש-תא וכליו דוד ךלמה ןוחג-לע ותא

1:39 - א:לט
ןהכה קודצ חקיו ןמשה ןרק-תא חשמיו להאה-ןמ ועקתיו המלש-תא ורמאיו רפושב ךלמה יחי םעה-לכ המלש

1:40 - א:מ
םעה-לכ ולעיו םיללחמ םעהו וירחא םיחמשו םיללחב עקבתו הלודג החמש םלוקב ץראה

1:41 - א:מא
והינדא עמשיו רשא םיארקה-לכו לכאל ולכ םהו ותא -תא באוי עמשיו רמאיו רפושה לוק הירקה-לוק עודמ המוה

1:42 - א:מב
הנהו רבדמ ונדוע רתיבא-ןב ןתנוי רמאיו אב ןהכה שיא יכ אב והינדא בוטו התא ליח רשבת

1:43 - א:מג
רמאיו ןתנוי ןעיו לבא והינדאל דוד-ךלמה ונינדא המלש-תא ךילמה

1:44 - א:מד
ךלמה-ותא חלשיו ןהכה קודצ-תא איבנה ןתנ-תאו עדיוהי-ןב והינבו יתלפהו יתרכהו לע ותא ובכריו ךלמה תדרפ

1:45 - א:מה
קודצ ותא וחשמיו איבנה ןתנו ןהכה ולעיו ןוחגב ךלמל םהתו םיחמש םשמ לוקה אוה הירקה םתעמש רשא

1:46 - א:מו
לע המלש בשי םגו הכולמה אסכ

1:47 - א:מז
ךלמה ידבע ואב-םגו ונינדא-תא ךרבל רמאל דוד ךלמה םש -תא ךיהלא בטיי לדגיו ךמשמ המלש ךאסכמ ואסכ-תא ךלמה וחתשיו בכשמה-לע

1:48 - א:מח
ךלמה רמא הככ-םגו יהלא הוהי ךורב ןתנ רשא לארשי יאסכ -לע בשי םויה תואר יניעו

1:49 - א:מט
ומקיו ודרחיו רשא םיארקה-לכ שיא וכליו והינדאל וכרדל

1:50 - א:נ
ינפמ ארי והינדאו ךליו םקיו המלש תונרקב קזחיו חבזמה

1:51 - א:נא
רמאל המלשל דגיו ארי והינדא הנה הנהו המלש ךלמה-תא חבזמה תונרקב זחא םויכ יל-עבשי רמאל תימי-םא המלש ךלמה ברחב ודבע-תא

1:52 - א:נב
םא המלש רמאיו ליח-ןבל היהי ותרעשמ לפי-אל הער-םאו הצרא תמו וב -אצמת

1:53 - א:נג
המלש ךלמה חלשיו חבזמה לעמ והדריו ךלמל וחתשיו אביו ול -רמאיו המלש ךתיבל ךל המלש

2:1 - ב:א
דוד-ימי וברקיו המלש-תא וציו תומל רמאל ונב

2:2 - ב:ב
ךרדב ךלה יכנא תקזחו ץראה-לכ שיאל תייהו

2:3 - ב:ג
תרמשמ-תא תרמשו תכלל ךיהלא הוהי ויתקח רמשל ויכרדב ויטפשמו ויתוצמ בותככ ויתודעו ןעמל השמ תרותב רשא-לכ תא ליכשת רשא-לכ תאו השעת םש הנפת

2:4 - ב:ד
הוהי םיקי ןעמל רבד רשא ורבד-תא ורמשי-םא רמאל ילע תכלל םכרד-תא ךינב תמאב ינפל םבבל-לכב רמאל םשפנ-לכבו שיא ךל תרכי-אל לארשי אסכ לעמ

2:5 - ב:ה
תא תעדי התא םגו באוי יל השע-רשא השע רשא היורצ-ןב תואבצ ירש-ינשל רנ-ןב רנבאל לארשי רתי-ןב אשמעלו םשיו םגרהיו םלשב המחלמ-ימד המחלמ ימד ןתיו וינתמב רשא ותרגחב רשא ולענבו וילגרב

2:6 - ב:ו
ךתמכחכ תישעו ותביש דרות-אלו לאש םלשב

2:7 - ב:ז
ילזרב ינבלו דסח-השעת ידעלגה ךנחלש ילכאב ויהו ילא וברק ןכ-יכ םולשבא ינפמ יחרבב ךיחא

2:8 - ב:ח
יעמש ךמע הנהו ינימיה-ןב ארג-ןב ינללק אוהו םירחבמ םויב תצרמנ הללק םינחמ יתכל יתארקל דרי-אוהו ול עבשאו ןדריה -םא רמאל הוהיב ברחב ךתימא

2:9 - ב:ט
יכ והקנת-לא התעו תעדיו התא םכח שיא ול-השעת רשא תא ותביש -תא תדרוהו לואש םדב

2:10 - ב:י
דוד בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב

2:11 - ב:יא
ךלמ רשא םימיהו לארשי-לע דוד ןורבחב הנש םיעברא םינש עבש ךלמ ךלמ םלשוריבו םינש שלשו םישלש

2:12 - ב:יב
אסכ-לע בשי המלשו ןכתו ויבא דוד דאמ ותכלמ

2:13 - ב:יג
והינדא אביו עבש-תב-לא תיגח-ןב רמאתו המלש-םא רמאיו ךאב םולשה םולש

2:14 - ב:יד
ךילא יל רבד רמאיו רבד רמאתו

2:15 - ב:טו
תעדי תא רמאיו הכולמה התיה יל-יכ לארשי-לכ ומש ילעו בסתו ךלמל םהינפ יחאל יהתו הכולמה ול התיה הוהימ יכ

2:16 - ב:טז
תחא הלאש התעו ךתאמ לאש יכנא ינפ-תא יבשת-לא רבד וילא רמאתו

2:17 - ב:יז
אנ-ירמא רמאיו יכ ךלמה המלשל ךינפ-תא בישי-אל גשיבא-תא יל-ןתיו השאל תימנושה

2:18 - ב:יח
בוט עבש-תב רמאתו ךילע רבדא יכנא ךלמה-לא

2:19 - ב:יט
עבש-תב אבתו המלש ךלמה-לא והינדא-לע ול-רבדל התארקל ךלמה םקיו בשיו הל וחתשיו אסכ םשיו ואסכ-לע בשתו ךלמה םאל ונימיל

2:20 - ב:כ
תחא הלאש רמאתו תלאש יכנא הנטק בשת-לא ךתאמ הל-רמאיו ינפ-תא יכ ימא ילאש ךלמה ךינפ-תא בישא-אל

2:21 - ב:כא
ןתי רמאתו תימנשה גשיבא-תא ךיחא והינדאל השאל

2:22 - ב:כב
המלש ךלמה ןעיו המלו ומאל רמאיו גשיבא-תא תלאש תא והינדאל תימנשה ול-ילאשו אוה יכ הכולמה-תא ינממ לודגה יחא ןהכה רתיבאלו ולו היורצ-ןב באוילו

2:23 - ב:כג
המלש ךלמה עבשיו הכ רמאל הוהיב הכו םיהלא יל-השעי ושפנב יכ ףיסוי והינדא רבד הזה רבדה-תא

2:24 - ב:כד
רשא הוהי-יח התעו יניבישויו ינניכה יבא דוד אסכ-לע תיב יל-השע רשאו םויה יכ רבד רשאכ והינדא תמוי

2:25 - ב:כה
המלש ךלמה חלשיו והינב דיב עדיוהי-ןב תמיו וב-עגפיו

2:26 - ב:כו
רמא ןהכה רתיבאלו ךל תתנע ךלמה שיא יכ ךידש-לע הזה םויבו התא תומ תאשנ-יכ ךתימא אל הוהי ינדא ןורא-תא יכו יבא דוד ינפל לכב תינעתה יבא הנעתה-רשא

2:27 - ב:כז
המלש שרגיו תויהמ רתיבא-תא אלמל הוהיל ןהכ רשא הוהי רבד-תא ילע תיב-לע רבד הלשב

2:28 - ב:כח
האב העמשהו באוי יכ באוי-דע הינדא ירחא הטנ אל םולשבא ירחאו באוי סניו הטנ קזחיו הוהי להא-לא חבזמה תונרקב

2:29 - ב:כט
יכ המלש ךלמל דגיו להא-לא באוי סנ לצא הנהו הוהי המלש חלשיו חבזמה והינב-תא ךל רמאל עדיוהי-ןב וב-עגפ

2:30 - ב:ל
להא-לא והינב אביו וילא רמאיו הוהי אצ ךלמה רמא-הכ הפ יכ אל רמאיו והינב בשיו תומא רמאל רבד ךלמה-תא הכו באוי רבד-הכ יננע

2:31 - ב:לא
השע ךלמה ול רמאיו וב-עגפו רבד רשאכ ימד תריסהו ותרבקו באוי ךפש רשא םנח תיב לעמו ילעמ יבא

2:32 - ב:לב
ומד-תא הוהי בישהו עגפ רשא ושאר-לע םיקדצ םישנא-ינשב םגרהיו ונממ םיבטו אל דוד יבאו ברחב רנ-ןב רנבא-תא עדי -תאו לארשי אבצ-רש רתי-ןב אשמע הדוהי אבצ-רש

2:33 - ב:לג
שארב םהימד ובשו וערז שארבו באוי וערזלו דודלו םלעל ואסכלו ותיבלו םלוע-דע םולש היהי הוהי םעמ

2:34 - ב:לד
והינב לעיו עדיוהי-ןב והתמיו וב-עגפיו ותיבב רבקיו רבדמב

2:35 - ב:לה
ךלמה ןתיו והינב-תא ויתחת עדיוהי-ןב קודצ-תאו אבצה-לע תחת ךלמה ןתנ ןהכה רתיבא

2:36 - ב:לו
ארקיו ךלמה חלשיו ול רמאיו יעמשל תיב ךל-הנב םש תבשיו םלשוריב הנא םשמ אצת-אלו הנאו

2:37 - ב:לז
ךתאצ םויב היהו לחנ-תא תרבעו יכ עדת עדי ןורדק היהי ךמד תומת תומ ךשארב

2:38 - ב:לח
ךלמל יעמש רמאיו רבד רשאכ רבדה בוט השעי ןכ ךלמה ינדא יעמש בשיו ךדבע םימי םלשוריב םיבר

2:39 - ב:לט
םינש שלש ץקמ יהיו םידבע-ינש וחרביו שיכא-לא יעמשל תג ךלמ הכעמ-ןב רמאל יעמשל ודיגיו תגב ךידבע הנה

2:40 - ב:מ
שבחיו יעמש םקיו התג ךליו ורמח-תא שקבל שיכא-לא ךליו וידבע-תא אביו יעמש תגמ וידבע-תא

2:41 - ב:מא
ךלה-יכ המלשל דגיו תג םלשורימ יעמש בשיו

2:42 - ב:מב
ארקיו ךלמה חלשיו וילא רמאיו יעמשל ךיתעבשה אולה ךב דעאו הוהיב ךתאצ םויב רמאל הנאו הנא תכלהו תומ יכ עדת עדי ילא רמאתו תומת יתעמש רבדה בוט

2:43 - ב:מג
תא תרמש אל עודמו הוהי תעבש הוצמה-תאו ךילע יתיוצ-רשא

2:44 - ב:מד
ךלמה רמאיו תעדי התא יעמש-לא רשא הערה-לכ תא תישע רשא ךבבל עדי בישהו יבא דודל ךתער-תא הוהי ךשארב

2:45 - ב:מה
ךורב המלש ךלמהו היהי דוד אסכו הוהי ינפל ןוכנ םלוע-דע

2:46 - ב:מו
ךלמה וציו והינב-תא אציו עדיוהי-ןב תמיו וב-עגפיו הנוכנ הכלממהו המלש-דיב

3:1 - ג:א
המלש ןתחתיו םירצמ ךלמ הערפ-תא הערפ-תב-תא חקיו דוד ריע-לא האיביו תונבל ותלכ דע תיב-תאו ותיב-תא תמוח-תאו הוהי ביבס םלשורי

3:2 - ג:ב
םיחבזמ םעה קר הנבנ-אל יכ תומבב דע הוהי םשל תיב םהה םימיה

3:3 - ג:ג
המלש בהאיו תכלל הוהי-תא קר ויבא דוד תוקחב חבזמ אוה תומבב ריטקמו

3:4 - ג:ד
הנעבג ךלמה ךליו איה יכ םש חבזל ףלא הלודגה המבה לע המלש הלעי תולע אוהה חבזמה

3:5 - ג:ה
הוהי הארנ ןועבגב םולחב המלש-לא םיהלא רמאיו הלילה ךל -ןתא המ לאש

3:6 - ג:ו
התא המלש רמאיו דוד ךדבע-םע תישע רשאכ לודג דסח יבא תמאב ךינפל ךלה בבל תרשיבו הקדצבו ול-רמשתו ךמע הזה לודגה דסחה-תא בשי ןב ול-ןתתו הזה םויכ ואסכ-לע

3:7 - ג:ז
יהלא הוהי התעו ךדבע-תא תכלמה התא יכנאו יבא דוד תחת עדא אל ןטק רענ אבו תאצ

3:8 - ג:ח
ךמע ךותב ךדבעו בר-םע תרחב רשא אלו הנמי-אל רשא ברמ רפסי

3:9 - ג:ט
עמש בל ךדבעל תתנו ןיבהל ךמע-תא טפשל ימ יכ ערל בוט-ןיב ךמע-תא טפשל לכוי הזה דבכה

3:10 - ג:י
יניעב רבדה בטייו המלש לאש יכ ינדא הזה רבדה-תא

3:11 - ג:יא
וילא םיהלא רמאיו תלאש רשא ןעי הזה רבדה-תא םימי ךל תלאש-אלו ךל תלאש-אלו םיבר שפנ תלאש אלו רשע ךל תלאשו ךיביא טפשמ עמשל ןיבה

3:12 - ג:יב
ךירבדכ יתישע הנה בל ךל יתתנ הנה רשא ןובנו םכח ךינפל היה-אל ךומכ םוקי-אל ךירחאו ךומכ

3:13 - ג:יג
תלאש-אל רשא םגו רשע-םג ךל יתתנ רשא דובכ-םג שיא ךומכ היה-אל ךימי-לכ םיכלמב

3:14 - ג:יד
יכרדב ךלת םאו יתוצמו יקח רמשל דיוד ךלה רשאכ -תא יתכראהו ךיבא ךימי

3:15 - ג:טו
הנהו המלש ץקיו םלשורי אוביו םולח ןורא ינפל דמעיו לעיו ינדא-תירב םימלש שעיו תולע התשמ שעיו וידבע-לכל

3:16 - ג:טז
םיתש הנאבת זא ךלמה-לא תונז םישנ וינפל הנדמעתו

3:17 - ג:יז
תחאה השאה רמאתו השאהו ינא ינדא יב תיבב תבשי תאזה המע דלאו דחא תיבב

3:18 - ג:יח
ישילשה םויב יהיו דלתו יתדלל תאזה השאה-םג ודחי ונחנאו תיבב ונתא רז-ןיא ונחנא-םיתש יתלוז תיבב

3:19 - ג:יט
תאזה השאה-ןב תמיו הבכש רשא הליל וילע

3:20 - ג:כ
הלילה ךותב םקתו ילצאמ ינב-תא חקתו הנשי ךתמאו הקיחב והביכשתו תמה הנב-תאו יקיחב הביכשה

3:21 - ג:כא
קיניהל רקבב םקאו תמ-הנהו ינב-תא רקבב וילא ןנובתאו ינב היה -אל הנהו יתדלי רשא

3:22 - ג:כב
תרחאה השאה רמאתו יחה ינב יכ אל תאזו תמה ךנבו ךנב יכ אל תרמא יחה ינבו תמה ינפל הנרבדתו ךלמה

3:23 - ג:כג
תאז ךלמה רמאיו יחה ינב-הז תרמא תאזו תמה ךנבו ךנב יכ אל תרמא יחה ינבו תמה

3:24 - ג:כד
וחק ךלמה רמאיו ברחה ואביו ברח-יל ךלמה ינפל

3:25 - ג:כה
ורזג ךלמה רמאיו םינשל יחה דליה-תא תחאל יצחה-תא ונתו תחאל יצחה-תאו

3:26 - ג:כו
השאה רמאתו יחה הנב-רשא ורמכנ-יכ ךלמה-לא הנב-לע הימחר ינדא יב רמאתו דוליה-תא הל-ונת תמהו יחה תאזו והתימת-לא ךל -םג יל-םג תרמא ורזג היהי אל

3:27 - ג:כז
רמאיו ךלמה ןעיו דוליה-תא הל-ונת אל תמהו יחה ומא איה והתימת

3:28 - ג:כח
לארשי-לכ ועמשיו טפש רשא טפשמה-תא ינפמ ואריו ךלמה ואר יכ ךלמה םיהלא תמכח-יכ טפשמ תושעל וברקב

4:1 - ד:א
המלש ךלמה יהיו לארשי-לכ-לע ךלמ

4:2 - ד:ב
ול-רשא םירשה הלאו קודצ-ןב והירזע ןהכה

4:3 - ד:ג
ינב היחאו ףרחילא טפשוהי םירפס אשיש ריכזמה דוליחא-ןב

4:4 - ד:ד
עדיוהי-ןב והינבו קודצו אבצה-לע םינהכ רתיבאו

4:5 - ד:ה
ןתנ-ןב והירזעו דובזו םיבצנה-לע הער ןהכ ןתנ-ןב ךלמה

4:6 - ד:ו
תיבה-לע רשיחאו אדבע-ןב םרינדאו סמה-לע

4:7 - ד:ז
רשע-םינש המלשלו לארשי-לכ-לע םיבצנ ךלמה-תא ולכלכו הנשב שדח ותיב-תאו דחא-לע היהי לכלכל

4:8 - ד:ח
רוח-ןב םתומש הלאו םירפא רהב

4:9 - ד:ט
ץקמב רקד-ןב שמש תיבו םיבלעשבו ןנח תיב ןוליאו

4:10 - ד:י
ול תובראב דסח-ןב רפח ץרא-לכו הכש

4:11 - ד:יא
תפנ-לכ בדניבא-ןב המלש-תב תפט ראד השאל ול התיה

4:12 - ד:יב
דוליחא-ןב אנעב ודגמו ךנעת רשא ןאש תיב-לכו תחתמ הנתרצ לצא ןאש תיבמ לאערזיל דע הלוחמ לבא דע םעמקיל רבעמ

4:13 - ד:יג
דעלג תמרב רבג-ןב ריאי תוח ול דעלגב רשא השנמ-ןב רשא בגרא לבח ול םירע םישש ןשבב חירבו המוח תולדג תשחנ

4:14 - ד:יד
אדע-ןב בדניחא המינחמ

4:15 - ד:טו
ילתפנב ץעמיחא חקל אוה-םג המלש-תב תמשב-תא השאל

4:16 - ד:טז
רשאב ישוח-ןב אנעב תולעבו

4:17 - ד:יז
חורפ-ןב טפשוהי רכששיב

4:18 - ד:יח
אלא-ןב יעמש ןמינבב

4:19 - ד:יט
ץראב ירא-ןב רבג ןוחיס ץרא דעלג ךלמ געו ירמאה ךלמ דחא ביצנו ןשבה ץראב רשא

4:20 - ד:כ
םיבר לארשיו הדוהי םיה-לע-רשא לוחכ םיתשו םילכא ברל םיחמשו

5:1 - ה:א
לשומ היה המלשו תוכלממה-לכב ץרא רהנה-ןמ לובג דעו םיתשלפ החנמ םישגמ םירצמ המלש-תא םידבעו וייח ימי-לכ

5:2 - ה:ב
המלש-םחל יהיו רכ םישלש דחא םויל חמק רכ םיששו תלס

5:3 - ה:ג
םיארב רקב הרשע יער רקב םירשעו ליאמ דבל ןאצ האמו רומחיו יבצו םיסובא םירברבו

5:4 - ה:ד
הדר אוה-יכ רהנה רבע-לכב הזע-דעו חספתמ רהנה רבע יכלמ-לכב ול היה םולשו ביבסמ וירבע-לכמ

5:5 - ה:ה
לארשיו הדוהי בשיו ונפג תחת שיא חטבל ןדמ ותנאת תחתו לכ עבש ראב-דעו המלש ימי

5:6 - ה:ו
םיעברא המלשל יהיו םיסוס תורא ףלא רשע-םינשו ובכרמל םישרפ ףלא

5:7 - ה:ז
םיבצנה ולכלכו המלש ךלמה-תא הלאה ברקה-לכ תאו המלש-ךלמה ןחלש-לא ורדעי אל ושדח שיא רבד

5:8 - ה:ח
ןבתהו םירעשהו ואבי שכרלו םיסוסל רשא םוקמה-לא שיא םש-היהי וטפשמכ

5:9 - ה:ט
המכח םיהלא ןתיו הברה הנובתו המלשל לוחכ בל בחרו דאמ םיה תפש-לע רשא

5:10 - ה:י
המלש תמכח ברתו םדק-ינב-לכ תמכחמ םירצמ תמכח לכמו

5:11 - ה:יא
םדאה-לכמ םכחיו יחרזאה ןתיאמ עדרדו לכלכו ןמיהו -יהיו לוחמ ינב םיוגה-לכב ומש ביבס

5:12 - ה:יב
םיפלא תשלש רבדיו וריש יהיו לשמ ףלאו השמח

5:13 - ה:יג
םיצעה-לע רבדיו רשא זראה-ןמ בוזאה דעו ןונבלב ריקב אצי רשא המהבה-לע רבדיו שמרה-לעו ףועה-לעו םיגדה-לעו

5:14 - ה:יד
םימעה-לכמ ואביו המלש תמכח תא עמשל ץראה יכלמ-לכ תאמ ועמש רשא ותמכח-תא

5:15 - ה:טו
םריח חלשיו וידבע-תא רוצ-ךלמ יכ עמש יכ המלש-לא תחת ךלמל וחשמ ותא היה בהא יכ והיבא דודל םריח םימיה-לכ

5:16 - ה:טז
המלש חלשיו רמאל םריח-לא

5:17 - ה:יז
דוד-תא תעדי התא לכי אל יכ יבא םשל תיב תונבל ינפמ ויהלא הוהי והבבס רשא המחלמה םתא הוהי-תת דע ולגר תופכ תחת

5:18 - ה:יח
הוהי חינה התעו ןיא ביבסמ יל יהלא ער עגפ ןיאו ןטש

5:19 - ה:יט
תונבל רמא יננהו יהלא הוהי םשל תיב הוהי רבד רשאכ רמאל יבא דוד-לא ךיתחת ןתא רשא ךנב הנבי-אוה ךאסכ-לע ימשל תיבה

5:20 - ה:כ
הוצ התעו םיזרא יל-ותרכיו ידבעו ןונבלה-ןמ ךידבע-םע ויהי ךל ןתא ךידבע רכשו יכ רמאת רשא לככ ןיא יכ תעדי התא -תרכל עדי שיא ונב םינדצכ םיצע

5:21 - ה:כא
םריח עמשכ יהיו המלש ירבד-תא רמאיו דאמ חמשיו םויה הוהי ךורב ןב דודל ןתנ רשא ברה םעה-לע םכח הזה

5:22 - ה:כב
םריח חלשיו רמאל המלש-לא תחלש-רשא תא יתעמש השעא ינא ילא יצעב ךצפח -לכ-תא יצעבו םיזרא םישורב

5:23 - ה:כג
ודרי ידבע המי ןונבלה-ןמ תורבד םמישא ינאו -רשא םוקמה-דע םיב םיתצפנו ילא חלשת התאו אשת התאו םש תתל יצפח-תא השעת יתיב םחל

5:24 - ה:כד
ןתנ םוריח יהיו םיזרא יצע המלשל םישורב יצעו וצפח-לכ

5:25 - ה:כה
םריחל ןתנ המלשו םיטח רכ ףלא םירשע םירשעו ותיבל תלכמ תיתכ ןמש רכ םריחל המלש ןתי-הכ הנשב הנש

5:26 - ה:כו
המכח ןתנ הוהיו ול-רבד רשאכ המלשל םריח ןיב םלש יהיו ותרכיו המלש ןיבו םהינש תירב

5:27 - ה:כז
סמ המלש ךלמה לעיו יהיו לארשי-לכמ ףלא םישלש סמה שיא

5:28 - ה:כח
הנונבל םחלשיו שדחב םיפלא תרשע ויהי שדח תופילח םישדח םינש ןונבלב םרינדאו ותיבב סמה-לע

5:29 - ה:כט
םיעבש המלשל יהיו לבס אשנ ףלא בצח ףלא םינמשו רהב

5:30 - ה:ל
םיבצנה ירשמ דבל רשא המלשל תשלש הכאלמה-לע תואמ שלשו םיפלא םישעה םעב םידרה הכאלמב

5:31 - ה:לא
ועסיו ךלמה וציו םינבא תולדג םינבא תיבה דסיל תורקי תיזג ינבא

5:32 - ה:לב
המלש ינב ולספיו םוריח ינבו וניכיו םילבגהו םינבאהו םיצעה תיבה תונבל

6:1 - ו:א
הנש םינומשב יהיו הנש תואמ עבראו לארשי-ינב תאצל הנשב םירצמ-ץראמ וז שדחב תיעיברה ינשה שדחה אוה המלש ךלמל ןביו לארשי-לע הוהיל תיבה

6:2 - ו:ב
הנב רשא תיבהו הוהיל המלש ךלמה וכרא המא-םישש ובחר םירשעו ותמוק המא םישלשו

6:3 - ו:ג
ינפ-לע םלואהו םירשע תיבה לכיה ינפ-לע וכרא המא המאב רשע תיבה בחר תיבה ינפ-לע ובחר

6:4 - ו:ד
ינולח תיבל שעיו םימטא םיפקש

6:5 - ו:ה
תיבה ריק-לע ןביו ביבס עוצי תיבה תוריק-תא ריבדלו לכיהל ביבס ביבס תועלצ שעיו

6:6 - ו:ו
שמח הנתחתה עוציה הנכיתהו הבחר המאב הבחר המאב שש המאב עבש תישילשהו תוערגמ יכ הבחר ביבס תיבל ןתנ זחא יתלבל הצוח תיבה-תוריקב

6:7 - ו:ז
ותנבהב תיבהו הנבנ עסמ המלש-ןבא ןזרגהו תובקמו -אל לזרב ילכ-לכ ותנבהב תיבב עמשנ

6:8 - ו:ח
הנכיתה עלצה חתפ תיבה ףתכ-לא םילולבו תינמיה הנכיתה-לע ולעי הנכיתה -ןמו םישלשה-לא

6:9 - ו:ט
תיבה-תא ןביו ןפסיו והלכיו םיבג תיבה-תא םיזראב תרדשו

6:10 - ו:י
עוציה-תא ןביו שמח תיבה-לכ-לע זחאיו ותמוק תומא יצעב תיבה-תא םיזרא

6:11 - ו:יא
הוהי-רבד יהיו רמאל המלש-לא

6:12 - ו:יב
התא-רשא הזה תיבה יתקחב ךלת-םא הנב השעת יטפשמ-תאו -לכ-תא תרמשו םהב תכלל יתוצמ ירבד-תא יתמקהו יתרבד רשא ךתא ךיבא דוד-לא

6:13 - ו:יג
ינב ךותב יתנכשו בזעא אלו לארשי לארשי ימע-תא

6:14 - ו:יד
תיבה-תא המלש ןביו והלכיו

6:15 - ו:טו
תוריק-תא ןביו תועלצב התיבמ תיבה תיבה עקרקמ םיזרא הפצ ןפסה תוריק-דע ףציו תיבמ ץע תיבה עקרק-תא םישורב תועלצב

6:16 - ו:טז
המא םירשע-תא ןביו תיבה יתוכרימ םיזרא תועלצב -דע עקרקה-ןמ ול ןביו תוריקה שדקל ריבדל תיבמ םישדקה

6:17 - ו:יז
היה המאב םיעבראו לכיהה אוה תיבה ינפל

6:18 - ו:יח
תיבה-לא זראו םיעקפ תעלקמ המינפ לכה םיצצ ירוטפו הארנ ןבא ןיא זרא

6:19 - ו:יט
תיבה-ךותב ריבדו ןתתל ןיכה המינפמ תירב ןורא-תא םש הוהי

6:20 - ו:כ
םירשע ריבדה ינפלו םירשעו ךרא המא םירשעו בחר המא והפציו ותמוק המא ףציו רוגס בהז זרא חבזמ

6:21 - ו:כא
תיבה-תא המלש ףציו רוגס בהז המינפמ בהז תוקיתרב רבעיו והפציו ריבדה ינפל בהז

6:22 - ו:כב
הפצ תיבה-לכ-תאו תיבה-לכ םת-דע בהז חבזמה-לכו הפצ ריבדל-רשא בהז

6:23 - ו:כג
ינש ריבדב שעיו ןמש-יצע םיבורכ ותמוק תומא רשע

6:24 - ו:כד
ףנכ תומא שמחו שמחו תחאה בורכה בורכה ףנכ תומא תומא רשע תינשה ויפנכ תוצקמ ויפנכ תוצק-דעו

6:25 - ו:כה
בורכה המאב רשעו בצקו תחא הדמ ינשה םיברכה ינשל דחא

6:26 - ו:כו
דחאה בורכה תמוק ןכו המאב רשע ינשה בורכה

6:27 - ו:כז
םיבורכה-תא ןתיו ימינפה תיבה ךותב יפנכ-תא ושרפיו עגתו םיברכה ריקב דחאה-ףנכ ינשה בורכה ףנכו ינשה ריקב תעגנ ךות-לא םהיפנכו ףנכ תעגנ תיבה ףנכ-לא

6:28 - ו:כח
םיבורכה-תא ףציו בהז

6:29 - ו:כט
תיבה תוריק-לכ תאו יחותפ עלק בסמ םיבורכ תועלקמ םיצצ ירוטפו תרמתו ןוציחלו םינפלמ

6:30 - ו:ל
הפצ תיבה עקרק-תאו המינפל בהז ןוציחלו

6:31 - ו:לא
השע ריבדה חתפ תאו ןמש-יצע תותלד תוזוזמ ליאה תישמח

6:32 - ו:לב
תותלד יתשו עלקו ןמש-יצע תועלקמ םהילע תורמתו םיבורכ הפצו םיצצ ירוטפו דריו בהז םיבורכה-לע תורמתה-לעו בהזה-תא

6:33 - ו:לג
חתפל השע ןכו תוזוזמ לכיהה תאמ ןמש-יצע תיעבר

6:34 - ו:לד
יצע תותלד יתשו םיעלצ ינש םישורב םילילג תחאה תלדה תלדה םיעלק ינשו םילילג תינשה

6:35 - ו:לה
םיבורכ עלקו םיצצ ירטפו תורמתו רשימ בהז הפצו הקחמה-לע

6:36 - ו:לו
רצחה-תא ןביו ירוט השלש תימינפה תתרכ רוטו תיזג םיזרא

6:37 - ו:לז
דסי תיעיברה הנשב וז חריב הוהי תיב

6:38 - ו:לח
הרשע תחאה הנשבו שדחה אוה לוב חריב תיבה הלכ ינימשה וירבד-לכל והנביו וטפשמ-לכלו םינש עבש

7:1 - ז:א
המלש הנב ותיב-תאו לכיו הנש הרשע שלש ותיב-לכ-תא

7:2 - ז:ב
רעי תיב-תא ןביו המא האמ ןונבלה המא םישמחו וכרא המא םישלשו ובחר העברא לע ותמוק םיזרא ידומע ירוט םיזרא תותרכו םידומעה-לע

7:3 - ז:ג
לעממ זראב ןפסו רשא תעלצה-לע םיעברא םידומעה-לע רשע השמח השמחו רוטה

7:4 - ז:ד
םירוט השלש םיפקשו שלש הזחמ-לא הזחמו םימעפ

7:5 - ז:ה
םיחתפה-לכו םיעבר תוזוזמהו הזחמ לומו ףקש שלש הזחמ-לא םימעפ

7:6 - ז:ו
םידומעה םלוא תאו המא םישמח השע המא םישלשו וכרא -לע םלואו ובחר בעו םידמעו םהינפ םהינפ-לע

7:7 - ז:ז
רשא אסכה םלואו טפשמה םלא םש-טפשי זראב ןופסו השע עקרקה -דע עקרקהמ

7:8 - ז:ח
םש בשי-רשא ותיבו תיבמ תרחאה רצח הזה השעמכ םלואל השעי תיבו היה חקל רשא הערפ-תבל הזה םלואכ המלש

7:9 - ז:ט
תרקי םינבא הלא-לכ תוררגמ תיזג תדמכ ץוחמו תיבמ הרגמב תוחפטה -דע דסממו רצחה-דע ץוחמו הלודגה

7:10 - ז:י
תורקי םינבא דסימו ינבא תולדג םינבא ינבאו תומא רשע תומא הנמש

7:11 - ז:יא
םינבא הלעמלמו תיזג תודמכ תורקי זראו

7:12 - ז:יב
ביבס הלודגה רצחו תיזג םירוט השלש םיזרא תתרכ רוטו הוהי -תיב רצחלו םלאלו תימינפה תיבה

7:13 - ז:יג
המלש ךלמה חלשיו רצמ םריח-תא חקיו

7:14 - ז:יד
אוה הנמלא השא-ןב ויבאו ילתפנ הטממ תשחנ שרח ירצ-שיא המכחה -תא אלמיו הנובתה-תאו תושעל תעדה-תאו תשחנב הכאלמ-לכ ךלמה-לא אוביו שעיו המלש ותכאלמ-לכ-תא

7:15 - ז:טו
ינש-תא רציו הנמש תשחנ םידומעה תמוק המא הרשע טוחו דחאה דומעה בסי המא הרשע-םיתש ינשה דומעה-תא

7:16 - ז:טז
תתל השע תרתכ יתשו םידומעה ישאר-לע תומא שמח תשחנ קצמ תחאה תרתכה תמוק תמוק תומא שמחו תינשה תרתכה

7:17 - ז:יז
הכבש השעמ םיכבש תורשרש השעמ םילדג שאר-לע רשא תרתכל העבש םידומעה העבשו תחאה תרתכל תינשה תרתכל

7:18 - ז:יח
םידומעה-תא שעיו ביבס םירוט ינשו תחאה הכבשה-לע תרתכה-תא תוסכל םינמרה שאר-לע רשא תרתכל השע ןכו תינשה

7:19 - ז:יט
שאר-לע רשא תרתכו ןשוש השעמ םידומעה תומא עברא םלואב

7:20 - ז:כ
ינש-לע תרתכו לעממ-םג םידומעה רשא ןטבה תמעלמ הכבש רבעל םיתאמ םינומרהו לע ביבס םירט תינשה תרתכה

7:21 - ז:כא
םידמעה-תא םקיו םקיו לכיהה םלאל ינמיה דומעה-תא ןיכי ומש-תא ארקיו דומעה-תא םקיו ארקיו ילאמשה זעב ומש-תא

7:22 - ז:כב
םידומעה שאר לעו םתתו ןשוש השעמ םידומעה תכאלמ

7:23 - ז:כג
קצומ םיה-תא שעיו ותפשמ המאב רשע ביבס לגע ותפש-דע ותמוק המאב שמחו המאב םישלש הוקו ביבס ותא בסי

7:24 - ז:כד
ותפשל תחתמ םיעקפו ותא םיבבס ביבס םיפקמ המאב רשע ינש ביבס םיה-תא םיעקפה םירוט ותקציב םיקצי

7:25 - ז:כה
רשע ינש-לע דמע םינפ השלש רקב םינפ השלשו הנופצ םינפ השלשו המי םינפ השלשו הבגנ םהילע םיהו החרזמ םהירחא-לכו הלעמלמ התיב

7:26 - ז:כו
ותפשו חפט ויבעו חרפ סוכ-תפש השעמכ תב םיפלא ןשוש ליכי

7:27 - ז:כז
תונכמה-תא שעיו עברא תשחנ רשע הנוכמה ךרא המאב המאב עבראו תחאה המאב שלשו הבחר התמוק

7:28 - ז:כח
הנוכמה השעמ הזו תרגסמו םהל תרגסמ םיבלשה ןיב

7:29 - ז:כט
רשא תורגסמה-לעו תוירא םיבלשה ןיב םיבורכו רקב ןכ םיבלשה-לעו תויראל תחתמו לעממ השעמ תויל רקבלו דרומ

7:30 - ז:ל
תשחנ ינפוא העבראו ינרסו תחאה הנוכמל העבראו תשחנ םהל תפתכ ויתמעפ תפתכה ריכל תחתמ שיא רבעמ תוקצי תויל

7:31 - ז:לא
תרתכל תיבמ והיפו היפו המאב הלעמו המא ןכ-השעמ לגע המאה יצחו תועלקמ היפ-לע-םגו תועברמ םהיתרגסמו תולגע אל

7:32 - ז:לב
םינפואה תעבראו תורגסמל תחתמל םינפואה תודיו תמוקו הנוכמב המא דחאה ןפואה המאה יצחו

7:33 - ז:לג
םינפואה השעמו הבכרמה ןפוא השעמכ םהיבגו םתודי םהירשחו םהיקשחו קצומ לכה

7:34 - ז:לד
לא תופתכ עבראו הנכמה תונפ עברא הנכמה-ןמ תחאה היפתכ

7:35 - ז:לה
יצח הנוכמה שארבו לגע המוק המאה שאר לעו ביבס היתדי הנכמה הנממ היתרגסמו

7:36 - ז:לו
תחלה-לע חתפיו לעו היתדי םיבורכ היתרגסמו תרמתו תוירא תוילו שיא-רעמכ ביבס

7:37 - ז:לז
רשע תא השע תאזכ דחא קצומ תונכמה דחא בצק תחא הדמ הנהלכל

7:38 - ז:לח
תוריכ הרשע שעיו תב םיעברא תשחנ דחאה רויכה ליכי רויכה המאב עברא דחא רויכ דחאה תחאה הנוכמה-לע תונכמה רשעל

7:39 - ז:לט
תונכמה-תא ןתיו תיבה ףתכ-לע שמח ףתכ-לע שמחו ןימימ ולאמשמ תיבה ףתכמ ןתנ םיה-תאו המדק תינמיה תיבה בגנ לוממ

7:40 - ז:מ
םוריח שעיו תוריכה-תא םיעיה-תאו לכיו תוקרזמה-תאו תושעל םריח רשא הכאלמה-לכ-תא תיב המלש ךלמל השע הוהי

7:41 - ז:מא
תלגו םינש םידמע שאר-לע-רשא תרתכה םיתש םידמעה םיתש תוכבשהו תלג יתש-תא תוסכל שאר-לע רשא תרתכה םידומעה

7:42 - ז:מב
עברא םינמרה-תאו תוכבשה יתשל תואמ םינמר םירוט-ינש תוסכל תחאה הכבשל תרתכה תלג יתש-תא ינפ-לע רשא םידומעה

7:43 - ז:מג
רשע תונכמה-תאו הרשע תריכה-תאו תונכמה-לע

7:44 - ז:מד
דחאה םיה-תאו רשע-םינש רקבה-תאו םיה תחת

7:45 - ז:מה
תוריסה-תאו םיעיה-תאו תאו תוקרזמה-תאו רשא להאה םילכה-לכ ךלמל םריח השע הוהי תיב המלש טרממ תשחנ

7:46 - ז:מו
םקצי ןדריה רככב המדאה הבעמב ךלמה ןיבו תוכס ןיב ןתרצ

7:47 - ז:מז
המלש חניו ברמ םילכה-לכ-תא רקחנ אל דאמ דאמ תשחנה לקשמ

7:48 - ז:מח
תא המלש שעיו תיב רשא םילכה-לכ בהזה חבזמ תא הוהי רשא ןחלשה-תאו םינפה םחל וילע בהז

7:49 - ז:מט
שמח תורנמה-תאו לואמשמ שמחו ןימימ בהז ריבדה ינפל תרנהו חרפהו רוגס בהז םיחקלמהו

7:50 - ז:נ
תורמזמהו תופסהו תופכהו תוקרזמהו רוגס בהז תותחמהו תותלדל תותפהו שדקל ימינפה תיבה תיבה יתלדל םישדקה בהז לכיהל

7:51 - ז:נא
הכאלמה-לכ םלשתו המלש ךלמה השע רשא אביו הוהי תיב דוד ישדק-תא המלש ףסכה-תא ויבא בהזה-תאו ןתנ םילכה-תאו הוהי תיב תורצאב

8:1 - ח:א
המלש להקי זא לארשי ינקז-תא תוטמה ישאר-לכ-תא ינבל תובאה יאישנ ךלמה-לא לארשי םלשורי המלש ןורא-תא תולעהל ריעמ הוהי-תירב ןויצ איה דוד

8:2 - ח:ב
ךלמה-לא ולהקיו לארשי שיא-לכ המלש גחב םינתאה חריב יעיבשה שדחה אוה

8:3 - ח:ג
ינקז לכ ואביו ואשיו לארשי ןוראה-תא םינהכה

8:4 - ח:ד
ןורא-תא ולעיו דעומ להא-תאו הוהי שדקה ילכ-לכ-תאו ולעיו להאב רשא םינהכה םתא םיולהו

8:5 - ח:ה
המלש ךלמהו לארשי תדע-לכו ותא וילע םידעונה םיחבזמ ןוראה ינפל רשא רקבו ןאצ ונמי אלו ורפסי-אל ברמ

8:6 - ח:ו
םינהכה ואביו הוהי-תירב ןורא-תא ריבד-לא ומוקמ-לא שדק-לא תיבה תחת-לא םישדקה םיבורכה יפנכ

8:7 - ח:ז
םישרפ םיבורכה יכ םוקמ-לא םיפנכ וכסיו ןוראה ןוראה-לע םיברכה הלעמלמ וידב-לעו

8:8 - ח:ח
םידבה וכראיו םידבה ישאר ואריו ינפ-לע שדקה-ןמ וארי אלו ריבדה דע םש ויהיו הצוחה הזה םויה

8:9 - ח:ט
ינש קר ןוראב ןיא רשא םינבאה תוחל ברחב השמ םש חנה הוהי תרכ רשא לארשי ינב-םע םירצמ ץראמ םתאצב

8:10 - ח:י
םינהכה תאצב יהיו אלמ ןנעהו שדקה-ןמ הוהי תיב-תא

8:11 - ח:יא
םינהכה ולכי-אלו ינפמ תרשל דמעל אלמ-יכ ןנעה תיב-תא הוהי-דובכ הוהי

8:12 - ח:יב
הוהי המלש רמא זא לפרעב ןכשל רמא

8:13 - ח:יג
לבז תיב יתינב הנב ךתבשל ןוכמ ךל םימלוע

8:14 - ח:יד
וינפ-תא ךלמה בסיו להק-לכ תא ךרביו להק-לכו לארשי דמע לארשי

8:15 - ח:טו
הוהי ךורב רמאיו רשא לארשי יהלא דוד תא ויפב רבד אלמ ודיבו יבא רמאל

8:16 - ח:טז
רשא םויה-ןמ ימע-תא יתאצוה םירצממ לארשי-תא לכמ ריעב יתרחב-אל תונבל לארשי יטבש םש ימש תויהל תיב תויהל דודב רחבאו לארשי ימע-לע

8:17 - ח:יז
דוד בבל-םע יהיו םשל תיב תונבל יבא לארשי יהלא הוהי

8:18 - ח:יח
דוד-לא הוהי רמאיו היה רשא ןעי יבא תיב תונבל ךבבל-םע היה יכ תביטה ימשל ךבבל-םע

8:19 - ח:יט
הנבת אל התא קר ךנב-םא יכ תיבה ךיצלחמ אציה תיבה הנבי-אוה ימשל

8:20 - ח:כ
ורבד-תא הוהי םקיו תחת םקאו רבד רשא בשאו יבא דוד רשאכ לארשי אסכ-לע הנבאו הוהי רבד הוהי םשל תיבה לארשי יהלא

8:21 - ח:כא
םוקמ םש םשאו תירב םש-רשא ןוראל תרכ רשא הוהי ואיצוהב וניתבא-םע םירצמ ץראמ םתא

8:22 - ח:כב
ינפל המלש דמעיו דגנ הוהי חבזמ לארשי להק-לכ םימשה ויפכ שרפיו

8:23 - ח:כג
יהלא הוהי רמאיו ךומכ-ןיא לארשי לעממ םימשב םיהלא רמש תחתמ ץראה-לעו דסחהו תירבה םיכלהה ךידבעל םבל-לכב ךינפל

8:24 - ח:כד
ךדבעל תרמש רשא תא יבא דוד רבדתו ול תרבד-רשא תאלמ ךדיבו ךיפב הזה םויכ

8:25 - ח:כה
יהלא הוהי התעו ךדבעל רמש לארשי רשא תא יבא דוד רמאל ול תרבד שיא ךל תרכי-אל אסכ-לע בשי ינפלמ ורמשי-םא קר לארשי תכלל םכרד-תא ךינב תכלה רשאכ ינפל ינפל

8:26 - ח:כו
לארשי יהלא התעו רשא ךירבד אנ ןמאי דוד ךדבעל תרבד יבא

8:27 - ח:כז
בשי םנמאה יכ הנה ץראה-לע םיהלא םימשה ימשו םימשה ףא ךולכלכי אל רשא הזה תיבה-יכ יתינב

8:28 - ח:כח
תלפת-לא תינפו ותנחת-לאו ךדבע עמשל יהלא הוהי -לאו הנרה-לא ךדבע רשא הלפתה םויה ךינפל ללפתמ

8:29 - ח:כט
תוחתפ ךניע תויהל הליל הזה תיבה-לא רשא םוקמה-לא םויו םש ימש היהי תרמא רשא הלפתה-לא עמשל ךדבע ללפתי הזה םוקמה-לא

8:30 - ח:ל
תנחת-לא תעמשו לארשי ךמעו ךדבע וללפתי רשא התאו הזה םוקמה-לא ךתבש םוקמ-לא עמשת תעמשו םימשה-לא תחלסו

8:31 - ח:לא
שיא אטחי רשא תא הלא וב-אשנו והערל הלא אבו ותלאהל תיבב ךחבזמ ינפל הזה

8:32 - ח:לב
םימשה עמשת התאו תטפשו תישעו עישרהל ךידבע-תא וכרד תתל עשר קידצהלו ושארב ול תתל קידצ ותקדצכ

8:33 - ח:לג
לארשי ךמע ףגנהב רשא ביוא ינפל ובשו ךל-ואטחי -תא ודוהו ךילא וללפתהו ךמש תיבב ךילא וננחתהו הזה

8:34 - ח:לד
םימשה עמשת התאו ךמע תאטחל תחלסו םתבשהו לארשי תתנ רשא המדאה-לא םתובאל

8:35 - ח:לה
םימש רצעהב יכ רטמ היהי-אלו וללפתהו ךל-ואטחי הזה םוקמה-לא ךמש-תא ודוהו יכ ןובושי םתאטחמו םנעת

8:36 - ח:לו
םימשה עמשת התאו ךידבע תאטחל תחלסו יכ לארשי ךמעו ךרדה-תא םרות הב-וכלי רשא הבוטה ךצרא-לע רטמ התתנו ךמעל התתנ-רשא הלחנל

8:37 - ח:לז
ץראב היהי-יכ בער ןופדש היהי-יכ רבד ליסח הברא ןוקרי ול-רצי יכ היהי יכ וירעש ץראב וביא הלחמ-לכ עגנ-לכ

8:38 - ח:לח
הנחת-לכ הלפת-לכ םדאה-לכל היהת רשא רשא לארשי ךמע לכל עגנ שיא ןועדי ויפכ שרפו ובבל הזה תיבה-לא

8:39 - ח:לט
םימשה עמשת התאו תחלסו ךתבש ןוכמ שיאל תתנו תישעו עדת רשא ויכרד-לככ התא-יכ ובבל-תא בבל-תא ךדבל תעדי םדאה ינב-לכ

8:40 - ח:מ
ךוארי ןעמל םה-רשא םימיה-לכ המדאה ינפ-לע םייח וניתבאל התתנ רשא

8:41 - ח:מא
רשא ירכנה-לא םגו אוה לארשי ךמעמ-אל הקוחר ץראמ אבו ךמש ןעמל

8:42 - ח:מב
ךמש-תא ןועמשי יכ ךדי-תאו לודגה ךערזו הקזחה ללפתהו אבו היוטנה הזה תיבה-לא

8:43 - ח:מג
םימשה עמשת התא תישעו ךתבש ןוכמ ךילא ארקי-רשא לככ ןועדי ןעמל ירכנה ץראה ימע-לכ ךתא האריל ךמש-תא תעדלו לארשי ךמעכ ארקנ ךמש-יכ רשא הזה תיבה-לע יתינב

8:44 - ח:מד
המחלמל ךמע אצי-יכ רשא ךרדב וביא-לע וללפתהו םחלשת ריעה ךרד הוהי-לא תיבהו הב תרחב רשא ךמשל יתנב-רשא

8:45 - ח:מה
םימשה תעמשו םתלפת-תא תישעו םתנחת-תאו םטפשמ

8:46 - ח:מו
יכ ךל-ואטחי יכ רשא םדא ןיא םב תפנאו אטחי-אל ביוא ינפל םתתנו םהיבש םובשו ביואה ץרא-לא הבורק וא הקוחר

8:47 - ח:מז
םבל-לא ובישהו םש-ובשנ רשא ץראב ךילא וננחתהו ובשו רמאל םהיבש ץראב וניועהו ונאטח ונעשר

8:48 - ח:מח
ךילא ובשו םבבל-לכב ץראב םשפנ-לכבו ובש-רשא םהיביא ךילא וללפתהו םתא התתנ רשא םצרא ךרד רשא ריעה םתובאל תיבהו תרחב ךמשל תינב-רשא

8:49 - ח:מט
ןוכמ םימשה תעמשו םתלפת-תא ךתבש תישעו םתנחת-תאו םטפשמ

8:50 - ח:נ
רשא ךמעל תחלסו ךל-ואטח רשא םהיעשפ-לכלו םתתנו ךב-ועשפ םהיבש ינפל םימחרל םומחרו

8:51 - ח:נא
םה ךתלחנו ךמע-יכ םירצממ תאצוה רשא לזרבה רוכ ךותמ

8:52 - ח:נב
תוחתפ ךיניע תויהל ךדבע תנחת-לא ךמע תנחת-לאו םהילא עמשל לארשי ךילא םארק לכב

8:53 - ח:נג
ךל םתלדבה התא-יכ ימע לכמ הלחנל תרבד רשאכ ץראה ךדבע השמ דיב וניתבא-תא ךאיצוהב הוהי ינדא םירצממ

8:54 - ח:נד
המלש תולככ יהיו תא הוהי-לא ללפתהל הנחתהו הלפתה-לכ ינפלמ םק תאזה ערכמ הוהי חבזמ ויפכו ויכרב-לע םימשה תושרפ

8:55 - ח:נה
תא ךרביו דמעיו לוק לארשי להק-לכ רמאל לודג

8:56 - ח:נו
ןתנ רשא הוהי ךורב לארשי ומעל החונמ רבד רשא לככ דחא רבד לפנ-אל רשא בוטה ורבד לכמ ודבע השמ דיב רבד

8:57 - ח:נז
וניהלא הוהי יהי היה רשאכ ונמע וניתבא-םע ונבזעי-לא ונשטי-לאו

8:58 - ח:נח
וילא ונבבל תוטהל ויכרד-לכב תכלל ויתוצמ רמשלו רשא ויטפשמו ויקחו וניתבא-תא הוצ

8:59 - ח:נט
הלא ירבד ויהיו ינפל יתננחתה רשא םיברק הוהי וניהלא הוהי-לא תושעל הלילו םמוי טפשמו ודבע טפשמ םוי-רבד לארשי ומע ומויב

8:60 - ח:ס
ימע-לכ תעד ןעמל אוה הוהי יכ ץראה דוע ןיא םיהלאה

8:61 - ח:סא
םע םלש םכבבל היהו תכלל וניהלא הוהי רמשלו ויקחב הזה םויכ ויתוצמ

8:62 - ח:סב
לארשי-לכו ךלמהו חבז םיחבז ומע הוהי ינפל

8:63 - ח:סג
חבז תא המלש חבזיו חבז רשא םימלשה םירשע רקב הוהיל ןאצו ףלא םינשו ףלא םירשעו האמ תיב-תא וכנחיו ינב-לכו ךלמה הוהי לארשי

8:64 - ח:סד
שדק אוהה םויב רצחה ךות-תא ךלמה הוהי-תיב ינפל רשא הלעה-תא םש השע-יכ תאו החנמה-תאו םימלשה יבלח רשא תשחנה חבזמ-יכ ןטק הוהי ינפל הלעה-תא ליכהמ תאו החנמה-תאו םימלשה יבלח

8:65 - ח:סה
המלש שעיו גחה-תא איהה-תעב להק ומע לארשי-לכו תמח אובלמ לודג ינפל םירצמ לחנ-דע תעבש וניהלא הוהי םימי תעבשו םימי םוי רשע העברא

8:66 - ח:סו
חלש ינימשה םויב וכרביו םעה-תא וכליו ךלמה-תא םיחמש םהילהאל לע בל יבוטו השע רשא הבוטה-לכ ודבע דודל הוהי ומע לארשילו

9:1 - ט:א
המלש תולככ יהיו הוהי-תיב-תא תונבל תאו ךלמה תיב-תאו רשא המלש קשח-לכ תושעל ץפח

9:2 - ט:ב
המלש-לא הוהי אריו הארנ רשאכ תינש ןועבגב וילא

9:3 - ט:ג
וילא הוהי רמאיו ךתלפת-תא יתעמש רשא ךתנחת-תאו ינפל התננחתה תיבה-תא יתשדקה התנב רשא הזה םש ימש-םושל יניע ויהו םלוע-דע םימיה-לכ םש יבלו

9:4 - ט:ד
ינפל ךלת-םא התאו ךיבא דוד ךלה רשאכ רשיבו בבל-םתב רשא לככ תושעל יטפשמו יקח ךיתיוצ רמשת

9:5 - ט:ה
אסכ-תא יתמקהו לארשי-לע ךתכלממ יתרבד רשאכ םלעל רמאל ךיבא דוד-לע שיא ךל תרכי-אל לארשי אסכ לעמ

9:6 - ט:ו
םתא ןובשת בוש-םא אלו ירחאמ םכינבו יתקח יתוצמ ורמשת םכינפל יתתנ רשא םתדבעו םתכלהו םירחא םיהלא םהל םתיוחתשהו

9:7 - ט:ז
לארשי-תא יתרכהו רשא המדאה ינפ לעמ תיבה-תאו םהל יתתנ ימשל יתשדקה רשא היהו ינפ לעמ חלשא לשמל לארשי הנינשלו םימעה-לכב

9:8 - ט:ח
היהי הזה תיבהו וילע רבע-לכ ןוילע ורמאו קרשו םשי הוהי השע המ-לע תאזה ץראל הככ הזה תיבלו

9:9 - ט:ט
ובזע רשא לע ורמאו םהיהלא הוהי-תא םתבא-תא איצוה רשא וקזחיו םירצמ ץראמ םירחא םיהלאב םדבעיו םהל וחתשיו הוהי איבה ןכ-לע הערה-לכ תא םהילע תאזה

9:10 - ט:י
םירשע הצקמ יהיו המלש הנב-רשא הנש םיתבה ינש-תא הוהי תיב-תא ךלמה תיב-תאו

9:11 - ט:יא
אשנ רצ-ךלמ םריח יצעב המלש-תא יצעבו םיזרא -לכל בהזבו םישורב ךלמה ןתי זא וצפח םירשע םריחל המלש לילגה ץראב ריע

9:12 - ט:יב
רצמ םריח אציו םירעה-תא תוארל המלש ול-ןתנ רשא ויניעב ורשי אלו

9:13 - ט:יג
םירעה המ רמאיו יל התתנ-רשא הלאה ץרא םהל ארקיו יחא הזה םויה דע לובכ

9:14 - ט:יד
ךלמל םריח חלשיו רככ םירשעו האמ בהז

9:15 - ט:טו
סמה-רבד הזו ךלמה הלעה-רשא תיב-תא תונבל המלש ותיב-תאו הוהי תאו אולמה-תאו םלשורי תמוח ודגמ-תאו רצח-תאו רזג-תאו

9:16 - ט:טז
םירצמ-ךלמ הערפ רזג-תא דכליו הלע שאב הפרשיו בשיה ינענכה-תאו הנתיו גרה ריעב תשא ותבל םיחלש המלש

9:17 - ט:יז
רזג-תא המלש ןביו ןרח תיב-תאו ןותחת

9:18 - ט:יח
רמת-תאו תלעב-תאו ץראב רבדמב

9:19 - ט:יט
ירע-לכ תאו ויה רשא תונכסמה ירע תאו המלשל ירע תאו בכרה קשח תאו םישרפה קשח רשא המלש םלשוריב תונבל ץרא לכבו ןונבלבו ותלשממ

9:20 - ט:כ
רתונה םעה-לכ יתחה ירמאה-ןמ יוחה יזרפה רשא יסוביהו לארשי ינבמ-אל המה

9:21 - ט:כא
ורתנ רשא םהינב רשא ץראב םהירחא לארשי ינב ולכי-אל םלעיו םמירחהל דע דבע-סמל המלש הזה םויה

9:22 - ט:כב
לארשי ינבמו דבע המלש ןתנ-אל המחלמה ישנא םה-יכ וירשו וידבעו ובכר ירשו וישלשו וישרפו

9:23 - ט:כג
םיבצנה ירש הלא הכאלמה-לע רשא שמחו םישמח המלשל םעב םידרה תואמ הכאלמב םישעה

9:24 - ט:כד
התלע הערפ-תב ךא התיב-לא דוד ריעמ הנב זא הל-הנב רשא אולמה-תא

9:25 - ט:כה
שלש המלש הלעהו תולע הנשב םימעפ חבזמה-לע םימלשו הוהיל הנב רשא רשא ותא ריטקהו םלשו הוהי ינפל תיבה-תא

9:26 - ט:כו
ךלמה השע ינאו רבג-ןויצעב המלש תולא-תא רשא ףוס-םי תפש-לע םודא ץראב

9:27 - ט:כז
ינאב םריח חלשיו ישנא וידבע-תא םע םיה יעדי תוינא המלש ידבע

9:28 - ט:כח
הריפוא ואביו בהז םשמ וחקיו םירשעו תואמ-עברא -לא ואביו רככ המלש ךלמה

10:1 - י:א
תעמש אבש-תכלמו םשל המלש עמש-תא ותסנל אבתו הוהי תודיחב

10:2 - י:ב
ליחב המלשורי אבתו םילמג דאמ דבכ בהזו םימשב םיאשנ הרקי ןבאו דאמ-בר המלש-לא אבתו תא וילא רבדתו היה רשא-לכ הבבל-םע

10:3 - י:ג
המלש הל-דגיו הירבד-לכ-תא םלענ רבד היה-אל אל רשא ךלמה-ןמ הל דיגה

10:4 - י:ד
תא אבש-תכלמ ארתו המלש תמכח-לכ הנב רשא תיבהו

10:5 - י:ה
בשומו ונחלש לכאמו ותרשמ דמעמו וידבע ויקשמו םהישבלמו הלעי רשא ותלעו היה-אלו הוהי תיב חור דוע הב

10:6 - י:ו
תמא ךלמה-לא רמאתו רשא רבדה היה יצראב יתעמש -לעו ךירבד-לע ךתמכח

10:7 - י:ז
םירבדל יתנמאה-אלו יתאב-רשא דע הנהו יניע הניארתו יצחה יל-דגה-אל בוטו המכח תפסוה רשא העומשה-לא יתעמש

10:8 - י:ח
ירשא ךישנא ירשא םידמעה הלא ךידבע םיעמשה דימת ךינפל ךתמכח-תא

10:9 - י:ט
ךיהלא הוהי יהי ךב ץפח רשא ךורב לארשי אסכ-לע ךתתל הוהי תבהאב םלעל לארשי-תא תושעל ךלמל ךמישיו הקדצו טפשמ

10:10 - י:י
האמ ךלמל ןתתו בהז רככ םירשעו דאמ הברה םימשבו אב-אל הרקי ןבאו ברל דוע אוהה םשבכ אבש-תכלמ הנתנ-רשא המלש ךלמל

10:11 - י:יא
םריח ינא םגו בהז אשנ-רשא ריפאמ איבה ריפואמ הברה םיגמלא יצע הרקי ןבאו דאמ

10:12 - י:יב
יצע-תא ךלמה שעיו דעסמ םיגמלאה תיבלו הוהי-תיבל תורנכו ךלמה אל םירשל םילבנו םיגמלא יצע ןכ-אב םויה דע הארנ אלו הזה

10:13 - י:יג
ןתנ המלש ךלמהו אבש-תכלמל רשא הצפח-לכ-תא רשא דבלמ הלאש ךלמה דיכ הל-ןתנ ךלתו ןפתו המלש הידבעו איה הצראל

10:14 - י:יד
בהזה לקשמ יהיו הנשב המלשל אב-רשא םישש תואמ שש תחא בהז רככ ששו

10:15 - י:טו
םירתה ישנאמ דבל םילכרה רחסמו ברעה יכלמ-לכו ץראה תוחפו

10:16 - י:טז
המלש ךלמה שעיו בהז הנצ םיתאמ בהז תואמ-שש טוחש הנצה-לע הלעי תחאה

10:17 - י:יז
םינגמ תואמ-שלשו תשלש טוחש בהז הלעי בהז םינמ תחאה ןגמה-לע תיב ךלמה םנתיו ןונבלה רעי

10:18 - י:יח
ןש-אסכ ךלמה שעיו בהז והפציו לודג זפומ

10:19 - י:יט
הסכל תולעמ שש הסכל לגע-שארו הזמ תדיו וירחאמ תבשה םוקמ-לא הזמו םידמע תוירא םינשו תודיה לצא

10:20 - י:כ
םיירא רשע םינשו שש-לע םש םידמע הזמו הזמ תולעמה ןכ השענ-אל תוכלממ-לכל

10:21 - י:כא
ךלמה הקשמ ילכ לכו ילכ לכו בהז המלש ןונבלה רעי-תיב ףסכ ןיא רוגס בהז המלש ימיב בשחנ אל המואמל

10:22 - י:כב
ךלמל שישרת ינא יכ םריח ינא םע םיב םינש שלשל תחא שישרת ינא אובת ףסכו בהז תאשנ םיפקו םיבהנש םייכתו

10:23 - י:כג
המלש ךלמה לדגיו ץראה יכלמ לכמ המכחלו רשעל

10:24 - י:כד
םישקבמ ץראה-לכו עמשל המלש ינפ-תא ןתנ-רשא ותמכח-תא ובלב םיהלא

10:25 - י:כה
שיא םיאבמ המהו ףסכ ילכ ותחנמ תומלשו בהז ילכו םיסוס םימשבו קשנו הנש-רבד םידרפו הנשב

10:26 - י:כו
בכר המלש ףסאיו ול-יהיו םישרפו תואמ-עבראו ףלא ףלא רשע-םינשו בכר ירעב םחניו םישרפ ךלמה-םעו בכרה םלשוריב

10:27 - י:כז
ףסכה-תא ךלמה ןתיו םינבאכ םלשוריב ןתנ םיזראה תאו הלפשב -רשא םימקשכ ברל

10:28 - י:כח
רשא םיסוסה אצומו םירצממ המלשל ךלמה ירחס הוקמו ריחמב הוקמ וחקי

10:29 - י:כט
הבכרמ אצתו הלעתו תואמ ששב םירצממ םישמחב סוסו ףסכ יכלמ-לכל ןכו האמו םרא יכלמלו םיתחה ואצי םדיב

11:1 - יא:א
בהא המלש ךלמהו תובר תוירכנ םישנ הערפ-תב-תאו תוינמע תויבאומ תיתח תינדצ תימדא

11:2 - יא:ב
רשא םיוגה-ןמ ינב-לא הוהי-רמא םהב ואבת-אל לארשי םכב ואבי-אל םהו םכבבל-תא וטי ןכא םהב םהיהלא ירחא הבהאל המלש קבד

11:3 - יא:ג
תורש םישנ ול-יהיו םישגלפו תואמ עבש וטיו תואמ שלש ובל-תא וישנ

11:4 - יא:ד
תנקז תעל יהיו וטה וישנ המלש ירחא ובבל-תא םירחא םיהלא םלש ובבל היה-אלו ויהלא הוהי-םע ויבא דיוד בבלכ

11:5 - יא:ה
ירחא המלש ךליו םינדצ יהלא תרתשע ץקש םכלמ ירחאו םינמע

11:6 - יא:ו
ערה המלש שעיו אלו הוהי יניעב הוהי ירחא אלמ ויבא דודכ

11:7 - יא:ז
המב המלש הנבי זא באומ ץקש שומכל ינפ-לע רשא רהב ץקש ךלמלו םלשורי ןומע ינב

11:8 - יא:ח
וישנ-לכל השע ןכו תוריטקמ תוירכנה ןהיהלאל תוחבזמו

11:9 - יא:ט
המלשב הוהי ףנאתיו םעמ ובבל הטנ-יכ לארשי יהלא הוהי םימעפ וילא הארנה

11:10 - יא:י
רבדה-לע וילא הוצו תכל-יתלבל הזה םירחא םיהלא ירחא תא רמש אלו הוהי הוצ-רשא

11:11 - יא:יא
המלשל הוהי רמאיו תאז-התיה רשא ןעי תרמש אלו ךמע רשא יתקחו יתירב ערק ךילע יתיוצ הכלממה-תא ערקא היתתנו ךילעמ ךדבעל

11:12 - יא:יב
הנשעא אל ךימיב-ךא דימ ךיבא דוד ןעמל הנערקא ךנב

11:13 - יא:יג
הכלממה-לכ-תא קר דחא טבש ערקא אל דוד ןעמל ךנבל ןתא םלשורי ןעמלו ידבע יתרחב רשא

11:14 - יא:יד
ןטש הוהי םקיו דדה תא המלשל ךלמה ערזמ ימדאה םודאב אוה

11:15 - יא:טו
דוד תויהב יהיו תולעב םודא-תא רבקל אבצה רש באוי ךיו םיללחה-תא םודאב רכז-לכ

11:16 - יא:טז
םישדח תשש יכ באוי םש-בשי לארשי-לכו רכז-לכ תירכה-דע םודאב

11:17 - יא:יז
אוה דדא חרביו םיימדא םישנאו ותא ויבא ידבעמ דדהו םירצמ אובל ןטק רענ

11:18 - יא:יח
ואביו ןידממ ומקיו םישנא וחקיו ןראפ ואביו ןראפמ םמע הערפ -לא םירצמ ול-ןתיו םירצמ-ךלמ ול רמא םחלו תיב ול ןתנ ץראו

11:19 - יא:יט
ןח דדה אצמיו דאמ הערפ יניעב השא ול-ןתיו תוחא ותשא תוחא-תא הריבגה סינפחת

11:20 - יא:כ
תוחא ול דלתו תבנג תא סינפחת סנפחת והלמגתו ונב הערפ תיב ךותב תיב תבנג יהיו ינב ךותב הערפ הערפ

11:21 - יא:כא
םירצמב עמש דדהו דוד בכש-יכ תמ-יכו ויתבא-םע אבצה-רש באוי הערפ-לא דדה רמאיו ךלאו ינחלש יצרא-לא

11:22 - יא:כב
יכ הערפ ול רמאיו ימע רסח התא-המ תכלל שקבמ ךנהו אל רמאיו ךצרא-לא ינחלשת חלש יכ

11:23 - יא:כג
ןטש ול םיהלא םקיו עדילא-ןב ןוזר-תא תאמ חרב רשא הבוצ -ךלמ רזעדדה וינדא

11:24 - יא:כד
םישנא וילע ץבקיו גרהב דודג-רש יהיו וכליו םתא דוד הב ובשיו קשמד קשמדב וכלמיו

11:25 - יא:כה
לארשיל ןטש יהיו המלש ימי-לכ דדה רשא הערה-תאו ךלמיו לארשיב ץקיו םרא-לע

11:26 - יא:כו
טבנ-ןב םעבריו הדרצה-ןמ יתרפא השא העורצ ומא םשו המלשל דבע הנמלא ךלמב די םריו

11:27 - יא:כז
םירה-רשא רבדה הזו הנב המלש ךלמב די רגס אולמה-תא דוד ריע ץרפ-תא ויבא

11:28 - יא:כח
רובג םעברי שיאהו המלש אריו ליח השע-יכ רענה-תא דקפיו אוה הכאלמ תיב לבס-לכל ותא ףסוי

11:29 - יא:כט
איהה תעב יהיו אצי םעבריו ותא אצמיו םלשורימ איבנה ינלישה היחא הסכתמ אוהו ךרדב םהינשו השדח המלשב הדשב םדבל

11:30 - יא:ל
המלשב היחא שפתיו וילע רשא השדחה רשע םינש הערקיו םיערק

11:31 - יא:לא
םעבריל רמאיו םיערק הרשע ךל-חק הוהי רמא הכ יכ יננה לארשי יהלא דימ הכלממה-תא ערק תא ךל יתתנו המלש םיטבשה הרשע

11:32 - יא:לב
דחאה טבשהו ידבע ןעמל ול-היהי םלשורי ןעמלו דוד הב יתרחב רשא ריעה לארשי יטבש לכמ

11:33 - יא:לג
ינובזע רשא ןעי תרתשעל ווחתשיו שומכל ןינדצ יהלא םכלמלו באומ יהלא ןומע-ינב יהלא יכרדב וכלה-אלו יניעב רשיה תושעל דודכ יטפשמו יתקחו ויבא

11:34 - יא:לד
חקא-אלו ודימ הכלממה-לכ-תא לכ ונתשא אישנ יכ דוד ןעמל וייח ימי יתרחב רשא ידבע יתוצמ רמש רשא ותא יתקחו

11:35 - יא:לה
דימ הכולמה יתחקלו תא ךל היתתנו ונב םיטבשה תרשע

11:36 - יא:לו
דחא-טבש ןתא ונבלו רינ-תויה ןעמל ידבע-דיודל ינפל םימיה-לכ רשא ריעה םלשוריב ימש םושל יל יתרחב םש

11:37 - יא:לז
תכלמו חקא ךתאו ךשפנ הואת-רשא לכב ךלמ תייהו לארשי-לע

11:38 - יא:לח
עמשת-םא היהו ךוצא רשא-לכ-תא תישעו יכרדב תכלהו רומשל יניעב רשיה רשאכ יתוצמו יתוקח ידבע דוד השע יתינבו ךמע יתייהו רשאכ ןמאנ -תיב ךל יתתנו דודל יתינב לארשי-תא ךל

11:39 - יא:לט
דוד ערז-תא הנעאו אל ךא תאז ןעמל םימיה-לכ

11:40 - יא:מ
תימהל המלש שקביו םקיו םעברי-תא םירצמ חרביו םעברי -ךלמ קשיש-לא םירצמב יהיו םירצמ המלש תומ-דע

11:41 - יא:מא
המלש ירבד רתיו השע רשא-לכו םה-אולה ותמכחו ירבד רפס-לע םיבתכ המלש

11:42 - יא:מב
ךלמ רשא םימיהו םלשוריב המלש לארשי-לכ-לע הנש םיעברא

11:43 - יא:מג
המלש בכשיו רבקיו ויתבא-םע ויבא דוד ריעב ונב םעבחר ךלמיו ויתחת

12:1 - יב:א
יכ םכש םעבחר ךליו לארשי-לכ אב םכש ותא ךילמהל

12:2 - יב:ב
םעברי עמשכ יהיו ונדוע אוהו טבנ-ןב חרב רשא םירצמב המלש ךלמה ינפמ םעברי בשיו םירצמב

12:3 - יב:ג
ול-וארקיו וחלשיו םעברי ואביו לארשי להק-לכו םעבחר-לא ורבדיו רמאל

12:4 - יב:ד
ונלע-תא השקה ךיבא לקה התע התאו השקה ךיבא תדבעמ -רשא דבכה ולעמו ךדבענו ונילע ןתנ

12:5 - יב:ה
וכל םהילא רמאיו םימי השלש דע וכליו ילא ובושו םעה

12:6 - יב:ו
םעבחר ךלמה ץעויו ויה-רשא םינקזה-תא המלש ינפ-תא םידמע יח ותיהב ויבא םתא ךיא רמאל בישהל םיצעונ רבד הזה-םעה-תא

12:7 - יב:ז
רמאל וילא רבדיו דבע-היהת םויה-םא םתדבעו הזה םעל תרבדו םתינעו םיבוט םירבד םהילא םידבע ךל ויהו םימיה-לכ

12:8 - יב:ח
תצע-תא בזעיו והצעי רשא םינקזה םידליה-תא ץעויו רשא ותא ולדג רשא וינפל םידמעה

12:9 - יב:ט
המ םהילא רמאיו בישנו םיצעונ םתא הזה םעה-תא רבד רמאל ילא ורבד רשא לעה-ןמ לקה ךיבא ןתנ-רשא ונילע

12:10 - יב:י
וילא ורבדיו ולדג רשא םידליה רמאת-הכ רמאל ותא ורבד רשא הזה םעל ךיבא רמאל ךילא ונלע-תא דיבכה ונילעמ לקה התאו םהילא רבדת הכ ינתממ הבע ינטק יבא

12:11 - יב:יא
סימעה יבא התעו ינאו דבכ לע םכילע יבא םכלע-לע ףיסוא םיטושב םכתא רסי םכתא רסיא ינאו םיברקעב

12:12 - יב:יב
םעברי וביו םעבחר-לא םעה-לכו רשאכ ישילשה םויב רמאל ךלמה רבד םויב ילא ובוש ישילשה

12:13 - יב:יג
םעה-תא ךלמה ןעיו תצע-תא בזעיו השק והצעי רשא םינקזה

12:14 - יב:יד
תצעכ םהילא רבדיו יבא רמאל םידליה םכלע-תא דיבכה -לע ףיסא ינאו םכתא רסי יבא םכלע רסיא ינאו םיטושב םיברקעב םכתא

12:15 - יב:טו
ךלמה עמש-אלו התיה-יכ םעה-לא ןעמל הוהי םעמ הבס רשא ורבד-תא םיקה היחא דיב הוהי רבד םעברי-לא ינלישה טבנ-ןב

12:16 - יב:טז
יכ לארשי-לכ אריו םהילא ךלמה עמש-אל ךלמה-תא םעה ובשיו ונל-המ רמאל רבד הלחנ-אלו דודב קלח ךילהאל ישי-ןבב האר התע לארשי ךליו דוד ךתיב וילהאל לארשי

12:17 - יב:יז
םיבשיה לארשי ינבו ךלמיו הדוהי ירעב םעבחר םהילע

12:18 - יב:יח
םעבחר ךלמה חלשיו רשא םרדא-תא ומגריו סמה-לע ןבא וב לארשי-לכ םעבחר ךלמהו תמיו תולעל ץמאתה סונל הבכרמב םלשורי

12:19 - יב:יט
תיבב לארשי ועשפיו הזה םויה דע דוד

12:20 - יב:כ
עמשכ יהיו בש-יכ לארשי-לכ וחלשיו םעברי ותא וארקיו וכילמיו הדעה-לא לארשי-לכ-לע ותא ירחא היה אל יתלוז דוד-תיב ודבל הדוהי-טבש

12:21 - יב:כא
םעבחר ואביו להקיו םלשורי הדוהי תיב-לכ-תא האמ ןמינב טבש-תאו רוחב ףלא םינמשו םחלהל המחלמ השע לארשי תיב-םע הכולמה-תא בישהל המלש-ןב םעבחרל

12:22 - יב:כב
םיהלאה רבד יהיו היעמש-לא רמאל םיהלאה-שיא

12:23 - יב:כג
םעבחר-לא רמא הדוהי ךלמ המלש-ןב הדוהי תיב-לכ-לאו םעה רתיו ןימינבו רמאל

12:24 - יב:כד
הוהי רמא הכ ולעת-אל ןומחלת-אלו םכיחא-םע ובוש לארשי-ינב יתאמ יכ ותיבל שיא הזה רבדה היהנ רבד-תא ועמשיו תכלל ובשיו הוהי הוהי רבדכ

12:25 - יב:כה
םכש-תא םעברי ןביו הב בשיו םירפא רהב ןביו םשמ אציו לאונפ-תא

12:26 - יב:כו
ובלב םעברי רמאיו הכלממה בושת התע דוד תיבל

12:27 - יב:כז
הזה םעה הלעי-םא םיחבז תושעל םלשוריב הוהי-תיבב הזה םעה בל בשו םהינדא-לא ךלמ םעבחר-לא ובשו ינגרהו הדוהי םעבחר-לא הדוהי-ךלמ

12:28 - יב:כח
שעיו ךלמה ץעויו בהז ילגע ינש םכל-בר םהלא רמאיו הנה םלשורי תולעמ רשא לארשי ךיהלא םירצמ ץראמ ךולעה

12:29 - יב:כט
דחאה-תא םשיו דחאה-תאו לא-תיבב ןדב ןתנ

12:30 - יב:ל
הזה רבדה יהיו םעה וכליו תאטחל ןד-דע דחאה ינפל

12:31 - יב:לא
תומב תיב-תא שעיו תוצקמ םינהכ שעיו ויה-אל רשא םעה יול ינבמ

12:32 - יב:לב
גח םעברי שעיו ינימשה שדחב םוי רשע-השמחב רשא גחכ שדחל לעיו הדוהיב השע ןכ חבזמה-לע חבזל לא-תיבב השע-רשא םילגעל לא תיבב דימעהו רשא תומבה ינהכ-תא השע

12:33 - יב:לג
חבזמה-לע לעיו לא-תיבב השע-רשא םוי רשע השמחב שדחב ינימשה שדחב שעיו דבלמ אדב-רשא לארשי ינבל גח חבזמה-לע לעיו ריטקהל

13:1 - יג:א
אב םיהלא שיא הנהו הוהי רבדב הדוהימ םעבריו לא-תיב-לא חבזמה -לע דמע ריטקהל

13:2 - יג:ב
חבזמה-לע ארקיו רמאיו הוהי רבדב רמא הכ חבזמ חבזמ דלונ ןב-הנה הוהי והישאי דוד-תיבל ךילע חבזו ומש תומבה ינהכ-תא ךילע םירטקמה ופרשי םדא תומצעו ךילע

13:3 - יג:ג
אוהה םויב ןתנו הז רמאל תפומ רבד רשא תפומה חבזמה הנה הוהי ןשדה ךפשנו ערקנ וילע-רשא

13:4 - יג:ד
ךלמה עמשכ יהיו םיהלאה-שיא רבד-תא חבזמה-לע ארק רשא חלשיו לא-תיבב לעמ ודי-תא םעברי והשפת רמאל חבזמה חלש רשא ודי שביתו לכי אלו וילע וילא הבישהל

13:5 - יג:ה
ךפשיו ערקנ חבזמהו חבזמה-ןמ ןשדה שיא ןתנ רשא תפומכ הוהי רבדב םיהלאה

13:6 - יג:ו
רמאיו ךלמה ןעיו םיהלאה שיא-לא הוהי ינפ-תא אנ-לח ידעב ללפתהו ךיהלא לחיו ילא ידי בשתו ינפ-תא םיהלאה-שיא ךלמה-די בשתו הוהי יהתו וילא הנשארבכ

13:7 - יג:ז
שיא-לא ךלמה רבדיו יתא-האב םיהלאה הנתאו הדעסו התיבה תתמ ךל

13:8 - יג:ח
םיהלאה-שיא רמאיו יל-ןתת-םא ךלמה-לא אל ךתיב יצח-תא לכא -אלו ךמע אבא םימ-התשא אלו םחל הזה םוקמב

13:9 - יג:ט
יתא הוצ ןכ-יכ רמאל הוהי רבדב אלו םחל לכאת-אל בושת אלו םימ-התשת תכלה רשא ךרדב

13:10 - יג:י
רחא ךרדב ךליו רשא ךרדב בש-אלו לא-תיב-לא הב אב

13:11 - יג:יא
בשי ןקז דחא איבנו ונב אוביו לא-תיבב ול-רפסיו -רשא השעמה-לכ-תא םיהלאה-שיא השע לא-תיבב םויה רבד רשא םירבדה-תא םורפסיו ךלמה-לא םהיבאל

13:12 - יג:יב
םהיבא םהלא רבדיו ךלה ךרדה הז-יא וינב ואריו ךלה רשא ךרדה-תא אב-רשא םיהלאה שיא הדוהימ

13:13 - יג:יג
וינב-לא רמאיו רומחה יל-ושבח רומחה ול-ושבחיו וילע בכריו

13:14 - יג:יד
שיא ירחא ךליו והאצמיו םיהלאה הלאה תחת בשי התאה וילא רמאיו םיהלאה-שיא הדוהימ תאב-רשא ינא רמאיו

13:15 - יג:טו
יתא ךל וילא רמאיו םחל לכאו התיבה

13:16 - יג:טז
לכוא אל רמאיו אובלו ךתא בושל םחל לכא-אלו ךתא םימ ךתא התשא-אלו הזה םוקמב

13:17 - יג:יז
רבדב ילא רבד-יכ םחל לכאת-אל הוהי םימ םש התשת-אלו ךרדב תכלל בושת-אל הב תכלה-רשא

13:18 - יג:יח
ינא-םג ול רמאיו ךאלמו ךומכ איבנ הוהי רבדב ילא רבד ךתא והבשה רמאל םחל לכאיו ךתיב-לא ול שחכ םימ תשיו

13:19 - יג:יט
לכאיו ותא בשיו תשיו ותיבב םחל םימ

13:20 - יג:כ
םיבשי םה יהיו יהיו ןחלשה-לא איבנה-לא הוהי-רבד ובישה רשא

13:21 - יג:כא
שיא-לא ארקיו אב-רשא םיהלאה הכ רמאל הדוהימ יכ ןעי הוהי רמא אלו הוהי יפ תירמ רשא הוצמה-תא תרמש ךיהלא הוהי ךוצ

13:22 - יג:כב
םחל לכאתו בשתו םוקמב םימ תשתו ךילא רבד רשא -לאו םחל לכאת-לא אובת-אל םימ תשת רבק-לא ךתלבנ ךיתבא

13:23 - יג:כג
ולכא ירחא יהיו ותותש ירחאו םחל רומחה ול-שבחיו ובישה רשא איבנל

13:24 - יג:כד
הירא והאצמיו ךליו יהתו והתימיו ךרדב ךרדב תכלשמ ותלבנ הלצא דמע רומחהו לצא דמע היראהו הלבנה

13:25 - יג:כה
םירבע םישנא הנהו הלבנה-תא ואריו ךרדב תכלשמ לצא דמע היראה-תאו ואביו הלבנה רשא ריעב ורבדיו בשי ןקזה איבנה הב

13:26 - יג:כו
רשא איבנה עמשיו ךרדה-ןמ ובישה םיהלאה שיא רמאיו יפ-תא הרמ רשא אוה הוהי והנתיו הוהי והרבשיו היראל הוהי רבדכ והתמיו ול -רבד רשא

13:27 - יג:כז
וינב-לא רבדיו יל-ושבח רמאל ושבחיו רומחה-תא

13:28 - יג:כח
אצמיו ךליו תכלשמ ותלבנ-תא היראהו רומחו ךרדב הלבנה לצא םידמע היראה לכא-אל רבש אלו הלבנה-תא רומחה-תא

13:29 - יג:כט
איבנה אשיו תלבנ-תא והחניו םיהלאה-שיא והבישיו רומחה-לא איבנה ריע-לא אביו ורבקלו דפסל ןקזה

13:30 - יג:ל
ותלבנ-תא חניו וילע ודפסיו ורבקב יחא יוה

13:31 - יג:לא
ורבק ירחא יהיו וינב-לא רמאיו ותא םתרבקו יתומב רמאל שיא רשא רבקב יתא וב רובק םיהלאה וחינה ויתמצע לצא יתמצע-תא

13:32 - יג:לב
רבדה היהי היה יכ הוהי רבדב ארק רשא רשא חבזמה-לע לעו לא-תיבב רשא תומבה יתב-לכ ןורמש ירעב

13:33 - יג:לג
הזה רבדה רחא וכרדמ םעברי בש-אל שעיו בשיו הערה ינהכ םעה תוצקמ אלמי ץפחה תומב ינהכ יהיו ודי-תא תומב

13:34 - יג:לד
הזה רבדב יהיו םעברי תיב תאטחל דימשהלו דיחכהלו המדאה ינפ לעמ

14:1 - יד:א
היבא הלח איהה תעב םעברי-ןב

14:2 - יד:ב
ותשאל םעברי רמאיו תינתשהו אנ ימוק יתא-יכ ועדי אלו תכלהו םעברי תשא היחא םש-הנה הלש ילע רבד-אוה איבנה הזה םעה-לע ךלמל

14:3 - יד:ג
הרשע ךדיב תחקלו קבקבו םידקנו םחל אוה וילא תאבו שבד היהי -המ ךל דיגי רענל

14:4 - יד:ד
םעברי תשא ןכ שעתו הלש ךלתו םקתו היחא תיב אבתו לכי-אל והיחאו ומק יכ תוארל ובישמ ויניע

14:5 - יד:ה
רמא הוהיו תשא הנה והיחא-לא שרדל האב םעברי הנב-לא ךמעמ רבד הזכ אוה הלח -יכ הילא רבדת הזכו איהו האבכ יהיו הרכנתמ

14:6 - יד:ו
והיחא עמשכ יהיו האב הילגר לוק-תא יאב רמאיו חתפב הז המל םעברי תשא יכנאו הרכנתמ תא השק ךילא חולש

14:7 - יד:ז
םעבריל ירמא יכל יהלא הוהי רמא-הכ רשא ןעי לארשי םעה ךותמ ךיתמירה ימע לע דיגנ ךנתאו לארשי

14:8 - יד:ח
הכלממה-תא ערקאו ךל הנתאו דוד תיבמ ידבעכ תייה-אלו יתוצמ רמש רשא דוד ירחא ךלה-רשאו קר תושעל ובבל-לכב יניעב רשיה

14:9 - יד:ט
לכמ תושעל ערתו ךינפל ויה-רשא ךל-השעתו ךלתו םירחא םיהלא ינסיעכהל תוכסמו ירחא תכלשה יתאו ךוג

14:10 - יד:י
הער איבמ יננה ןכל םעברי תיב-לא םעבריל יתרכהו רוצע ריקב ןיתשמ לארשיב בוזעו ירחא יתרעבו רשאכ םעברי-תיב ומת-דע ללגה רעבי

14:11 - יד:יא
ריעב םעבריל תמה תמהו םיבלכה ולכאי ףוע ולכאי הדשב הוהי יכ םימשה רבד

14:12 - יד:יב
יכל ימוק תאו ךילגר האבב ךתיבל דליה תמו הריעה

14:13 - יד:יג
לארשי-לכ ול-ודפסו הז-יכ ותא ורבקו םעבריל אבי ודבל ןעי רבק-לא בוט רבד וב-אצמנ יהלא הוהי-לא םעברי תיבב לארשי

14:14 - יד:יד
ךלמ ול הוהי םיקהו רשא לארשי-לע תיב-תא תירכי המו םויה הז םעברי התע-םג

14:15 - יד:טו
הוהי הכהו רשאכ לארשי-תא םימב הנקה דוני לעמ לארשי-תא שתנו תאזה הבוטה המדאה םהיתובאל ןתנ רשא רהנל רבעמ םרזו -תא ושע רשא ןעי םיסיעכמ םהירשא הוהי-תא

14:16 - יד:טז
לארשי-תא ןתיו םעברי תואטח ללגב רשאו אטח רשא לארשי-תא איטחה

14:17 - יד:יז
םעברי תשא םקתו התצרת אבתו ךלתו תיבה-ףסב האב איה תמ רענהו

14:18 - יד:יח
ותא ורבקיו ול-ודפסיו רבדכ לארשי-לכ רבד רשא הוהי והיחא ודבע-דיב איבנה

14:19 - יד:יט
םעברי ירבד רתיו ךלמ רשאו םחלנ רשא רפס-לע םיבותכ םנה יכלמל םימיה ירבד לארשי

14:20 - יד:כ
ךלמ רשא םימיהו םיתשו םירשע םעברי בכשיו הנש ךלמיו ויתבא-םע ויתחת ונב בדנ

14:21 - יד:כא
המלש-ןב םעבחרו הדוהיב ךלמ תחאו םיעברא-ןב וכלמב םעבחר הנש ךלמ הנש הרשע עבשו ריעה םלשוריב םושל הוהי רחב-רשא לכמ םש ומש-תא םשו לארשי יטבש תינמעה המענ ומא

14:22 - יד:כב
ערה הדוהי שעיו ואנקיו הוהי יניעב ושע רשא לכמ ותא רשא םתאטחב םתבא ואטח

14:23 - יד:כג
םהל המה-םג ונביו תובצמו תומב העבג-לכ לע םירשאו ץע -לכ תחתו ההבג ןנער

14:24 - יד:כד
ץראב היה שדק-םגו תבעותה לככ ושע שירוה רשא םיוגה ינב ינפמ הוהי לארשי

14:25 - יד:כה
תישימחה הנשב יהיו הלע םעבחר ךלמל םירצמ-ךלמ קשוש םלשורי-לע

14:26 - יד:כו
תורצא-תא חקיו הוהי-תיב תיב תורצוא-תאו חקל לכה-תאו ךלמה ינגמ-לכ-תא חקיו השע רשא בהזה המלש

14:27 - יד:כז
םעבחר ךלמה שעיו תשחנ ינגמ םתחת ירש די-לע דיקפהו חתפ םירמשה םיצרה ךלמה תיב

14:28 - יד:כח
ךלמה אב-ידמ יהיו םואשי הוהי תיב םובישהו םיצרה םיצרה את-לא

14:29 - יד:כט
םעבחר ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ המה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

14:30 - יד:ל
התיה המחלמו ןיבו םעבחר-ןיב םימיה-לכ םעברי

14:31 - יד:לא
םעבחר בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע המענ ומא םשו םיבא ךלמיו תינמעה ויתחת ונב

15:1 - טו:א
הרשע הנמש תנשבו טבנ-ןב םעברי ךלמל םיבא ךלמ הדוהי-לע

15:2 - טו:ב
ךלמ םינש שלש ומא םשו םלשוריב םולשיבא-תב הכעמ

15:3 - טו:ג
תואטח-לכב ךליו השע-רשא ויבא היה-אלו וינפל הוהי-םע םלש ובבל דוד בבלכ ויהלא ויבא

15:4 - טו:ד
ןתנ דוד ןעמל יכ רינ ול ויהלא הוהי םיקהל םלשוריב וירחא ונב-תא דימעהלו םלשורי-תא

15:5 - טו:ה
דוד השע רשא יניעב רשיה-תא לכמ רס-אלו הוהי ימי לכ והוצ-רשא רבדב קר וייח יתחה הירוא

15:6 - טו:ו
התיה המחלמו ןיבו םעבחר-ןיב ימי-לכ םעברי וייח

15:7 - טו:ז
םיבא ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל ןיב התיה המחלמו םעברי ןיבו םיבא

15:8 - טו:ח
םיבא בכשיו ורבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ותא ונב אסא ךלמיו ויתחת

15:9 - טו:ט
םירשע תנשבו לארשי ךלמ םעבריל ךלמ אסא ךלמ הדוהי

15:10 - טו:י
הנש תחאו םיעבראו םשו םלשוריב ךלמ הכעמ ומא םולשיבא-תב

15:11 - טו:יא
רשיה אסא שעיו דודכ הוהי יניעב ויבא

15:12 - טו:יב
םישדקה רבעיו רסיו ץראה-ןמ רשא םיללגה-לכ-תא ויתבא ושע

15:13 - טו:יג
ומא הכעמ-תא םגו הריבגמ הרסיו תצלפמ התשע-רשא אסא תרכיו הרשאל ףרשיו התצלפמ-תא ןורדק לחנב

15:14 - טו:יד
קר ורס-אל תומבהו םלש היה אסא-בבל וימי-לכ הוהי-םע

15:15 - טו:טו
ויבא ישדק-תא אביו הוהי תיב ושדקו םילכו בהזו ףסכ

15:16 - טו:טז
ןיב התיה המחלמו אשעב ןיבו אסא לארשי-ךלמ םהימי-לכ

15:17 - טו:יז
אשעב לעיו לארשי-ךלמ ןביו הדוהי-לע תת יתלבל המרה-תא ךלמ אסאל אבו אצי הדוהי

15:18 - טו:יח
אסא חקיו בהזהו ףסכה-לכ-תא תורצואב םירתונה -תאו הוהי-תיב ךלמ תיב תורצוא וידבע-דיב םנתיו אסא ךלמה םחלשיו -ןב דדה-ןב-לא ןויזח-ןב ןמרבט בשיה םרא ךלמ רמאל קשמדב

15:19 - טו:יט
ךניבו יניב תירב ךיבא ןיבו יבא ןיב דחש ךל יתחלש הנה הרפה ךל בהזו ףסכ אשעב-תא ךתירב-תא הלעיו לארשי-ךלמ ילעמ

15:20 - טו:כ
דדה-ןב עמשיו חלשיו אסא ךלמה-לא םיליחה ירש-תא ירע-לע ול-רשא ןויע-תא ךיו לארשי לבא תאו ןד-תאו תאו הכעמ-תיב -לכ לע תורנכ-לכ ילתפנ ץרא

15:21 - טו:כא
אשעב עמשכ יהיו תונבמ לדחיו בשיו המרה-תא הצרתב

15:22 - טו:כב
עימשה אסא ךלמהו ןיא הדוהי-לכ-תא ינבא-תא ואשיו יקנ היצע -תאו המרה ןביו אשעב הנב רשא אסא ךלמה םב ןמינב עבג-תא הפצמה-תאו

15:23 - טו:כג
אסא-ירבד-לכ רתיו ותרובג-לכו השע רשא-לכו הנב רשא םירעהו םיבותכ המה -אלה םימיה ירבד רפס-לע קר הדוהי יכלמל -תא הלח ותנקז תעל וילגר

15:24 - טו:כד
אסא בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע טפשוהי ךלמיו ויבא ויתחת ונב

15:25 - טו:כה
ךלמ םעברי-ןב בדנו תנשב לארשי-לע ךלמ אסאל םיתש -לע ךלמיו הדוהי םיתנש לארשי

15:26 - טו:כו
יניעב ערה שעיו ךרדב ךליו הוהי רשא ותאטחבו ויבא לארשי -תא איטחה

15:27 - טו:כז
אשעב וילע רשקיו תיבל היחא-ןב אשעב והכיו רכששי רשא ןותבגב בדנו םיתשלפל םירצ לארשי-לכו ןותבג-לע

15:28 - טו:כח
תנשב אשעב והתמיו ךלמ אסאל שלש ךלמיו הדוהי ויתחת

15:29 - טו:כט
הכה וכלמכ יהיו םעברי תיב-לכ-תא המשנ-לכ ריאשה-אל ודמשה -דע םעבריל רבד רשא הוהי רבדכ היחא ודבע-דיב ינלישה

15:30 - טו:ל
םעברי תואטח-לע רשאו אטח רשא לארשי-תא איטחה סיעכה רשא וסעכב יהלא הוהי-תא לארשי

15:31 - טו:לא
בדנ ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

15:32 - טו:לב
ןיב התיה המחלמו אשעב ןיבו אסא לארשי-ךלמ םהימי-לכ

15:33 - טו:לג
ךלמ אסאל שלש תנשב אשעב ךלמ הדוהי היחא-ןב הצרתב לארשי-לכ-לע הנש עבראו םירשע

15:34 - טו:לד
יניעב ערה שעיו ךרדב ךליו הוהי רשא ותאטחבו םעברי לארשי -תא איטחה

16:1 - טז:א
הוהי-רבד יהיו יננח-ןב אוהי-לא רמאל אשעב-לע

16:2 - טז:ב
ךיתמירה רשא ןעי ךנתאו רפעה-ןמ לארשי ימע לע דיגנ םעברי ךרדב ךלתו ימע-תא אטחתו ינסיעכהל לארשי םתאטחב

16:3 - טז:ג
ירחא ריעבמ יננה ותיב ירחאו אשעב ךתיב-תא יתתנו -ןב םעברי תיבכ טבנ

16:4 - טז:ד
ריעב אשעבל תמה תמהו םיבלכה ולכאי ףוע ולכאי הדשב ול םימשה

16:5 - טז:ה
אשעב ירבד רתיו ותרובגו השע רשאו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

16:6 - טז:ו
אשעב בכשיו רבקיו ויתבא-םע הלא ךלמיו הצרתב ויתחת ונב

16:7 - טז:ז
אוהי-דיב םגו איבנה יננח-ןב היה הוהי-רבד ותיב-לאו אשעב-לא הערה-לכ לעו יניעב השע-רשא וסיעכהל הוהי תויהל וידי השעמב לעו םעברי תיבכ ותא הכה-רשא

16:8 - טז:ח
ששו םירשע תנשב ךלמ אסאל הנש הלא ךלמ הדוהי לארשי-לע אשעב-ןב םיתנש הצרתב

16:9 - טז:ט
ודבע וילע רשקיו תיצחמ רש ירמז הצרתב אוהו בכרה אצרא תיב רוכש התש תיבה-לע רשא הצרתב

16:10 - טז:י
והכיו ירמז אביו תנשב והתימיו אסאל עבשו םירשע ךלמיו הדוהי ךלמ ויתחת

16:11 - טז:יא
ותבשכ וכלמב יהיו הכה ואסכ-לע אשעב תיב-לכ-תא ןיתשמ ול ריאשה-אל וילאגו ריקב והערו

16:12 - טז:יב
תא ירמז דמשיו רבדכ אשעב תיב-לכ רבד רשא הוהי אוהי דיב אשעב-לא איבנה

16:13 - טז:יג
אשעב תואטח-לכ לא ונב הלא תואטחו רשאו ואטח רשא לארשי -תא ואיטחה הוהי-תא סיעכהל לארשי יהלא םהילבהב

16:14 - טז:יד
הלא ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

16:15 - טז:טו
עבשו םירשע תנשב ךלמ אסאל הנש ירמז ךלמ הדוהי הצרתב םימי תעבש םינח םעהו רשא ןותבג-לע םיתשלפל

16:16 - טז:טז
םינחה םעה עמשיו םגו ירמז רשק רמאל ךלמה-תא הכה לארשי -לכ וכלמיו אבצ-רש ירמע-תא םויב לארשי-לע הנחמב אוהה

16:17 - טז:יז
ירמע הלעיו ומע לארשי-לכו ורציו ןותבגמ הצרת-לע

16:18 - טז:יח
ירמז תוארכ יהיו ריעה הדכלנ-יכ ןומרא-לא אביו ףרשיו ךלמה-תיב ךלמ-תיב-תא וילע תמיו שאב

16:19 - טז:יט
אטח רשא ותאטח-לע יניעב ערה תושעל ךרדב תכלל הוהי רשא ותאטחבו םעברי איטחהל השע לארשי-תא

16:20 - טז:כ
ירמז ירבד רתיו רשק רשא ורשקו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

16:21 - טז:כא
לארשי םעה קלחי זא היה םעה יצח יצחל תניג-ןב ינבת ירחא יצחהו וכילמהל ירמע ירחא

16:22 - טז:כב
רשא םעה קזחיו םעה-תא ירמע ירחא ינבת ירחא רשא ינבת תמיו תניג-ןב ירמע ךלמיו

16:23 - טז:כג
תחאו םישלש תנשב ךלמ אסאל הנש ירמע ךלמ הדוהי םיתש לארשי-לע הצרתב הנש הרשע םינש-שש ךלמ

16:24 - טז:כד
ןורמש רהה-תא ןקיו םירככב רמש תאמ רהה-תא ןביו ףסכ ריעה םש-תא ארקיו רמש-םש לע הנב רשא ןורמש רהה ינדא

16:25 - טז:כה
ערה ירמע השעיו עריו הוהי יניעב וינפל רשא לכמ

16:26 - טז:כו
ךרד-לכב ךליו טבנ-ןב םעברי רשא ויתאטחבו לארשי-תא איטחה הוהי-תא סיעכהל לארשי יהלא םהילבהב

16:27 - טז:כז
ירמע ירבד רתיו ותרובגו השע רשא םה-אלה השע רשא רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

16:28 - טז:כח
ירמע בכשיו רבקיו ויתבא-םע באחא ךלמיו ןורמשב ויתחת ונב

16:29 - טז:כט
ךלמ ירמע-ןב באחאו תנשב לארשי-לע הנש הנמשו םישלש הדוהי ךלמ אסאל באחא ךלמיו לארשי-לע ירמע-ןב םירשע ןורמשב הנש םיתשו

16:30 - טז:ל
ירמע-ןב באחא שעיו הוהי יניעב ערה וינפל רשא לכמ

16:31 - טז:לא
ותכל לקנה יהיו םעברי תואטחב השא חקיו טבנ-ןב -תב לבזיא-תא םינדיצ ךלמ לעבתא דבעיו ךליו וחתשיו לעבה-תא ול

16:32 - טז:לב
לעבל חבזמ םקיו הנב רשא לעבה תיב ןורמשב

16:33 - טז:לג
באחא שעיו ףסויו הרשאה-תא סיעכהל תושעל באחא יהלא הוהי-תא יכלמ לכמ לארשי ויה רשא לארשי וינפל

16:34 - טז:לד
לאיח הנב וימיב החירי-תא ילאה תיב הדסי ורכב םריבאב ביצה וריעצ ביגשבו הוהי רבדכ היתלד עשוהי דיב רבד רשא ןונ-ןב

17:1 - יז:א
יבשתה והילא רמאיו דעלג יבשתמ הוהי-יח באחא-לא רשא לארשי יהלא וינפל יתדמע םינשה היהי-םא יכ רטמו לט הלאה ירבד יפל-םא

17:2 - יז:ב
הוהי-רבד יהיו רמאל וילא

17:3 - יז:ג
ךל תינפו הזמ ךל לחנב תרתסנו המדק ינפ-לע רשא תירכ ןדריה

17:4 - יז:ד
התשת לחנהמ היהו יתיוצ םיברעה-תאו םש ךלכלכל

17:5 - יז:ה
רבדכ שעיו ךליו בשיו ךליו הוהי רשא תירכ לחנב ןדריה ינפ-לע

17:6 - יז:ו
ול םיאיבמ םיברעהו רקבב רשבו םחל ברעב רשבו םחלו התשי לחנה-ןמו

17:7 - יז:ז
םימי ץקמ יהיו יכ לחנה שבייו ץראב םשג היה-אל

17:8 - יז:ח
הוהי-רבד יהיו רמאל וילא

17:9 - יז:ט
רשא התפרצ ךל םוק םש תבשיו ןודיצל השא םש יתיוצ הנה ךלכלכל הנמלא

17:10 - יז:י
התפרצ ךליו םקיו ריעה חתפ-לא אביו הנמלא השא םש-הנהו ארקיו םיצע תששקמ אנ-יחק רמאיו הילא ילכב םימ-טעמ יל התשאו

17:11 - יז:יא
ארקיו תחקל ךלתו רמאיו הילא םחל-תפ יל אנ-יחקל ךדיב

17:12 - יז:יב
הוהי-יח רמאתו יל-שי-םא ךיהלא אלמ-םא יכ גועמ -טעמו דכב חמק-ףכ יננהו תחפצב ןמש םיצע םינש תששקמ יל והיתישעו יתאבו והנלכאו ינבלו ונתמו

17:13 - יז:יג
והילא הילא רמאיו ישע יאב יארית-לא יל-ישע ךא ךרבדכ הנטק הגע םשמ יל תאצוהו הנשארב ישעת ךנבלו ךלו הנרחאב

17:14 - יז:יד
הוהי רמא הכ יכ דכ לארשי יהלא הלכת אל חמקה אל ןמשה תחפצו םוי דע רסחת םשג הוהי-ןתת המדאה ינפ-לע

17:15 - יז:טו
רבדכ השעתו ךלתו לכאתו והילא התיבו איהו-אוה םימי

17:16 - יז:טז
התלכ אל חמקה דכ רסח אל ןמשה תחפצו רבד רשא הוהי רבדכ והילא דיב

17:17 - יז:יז
םירבדה רחא יהיו השאה-ןב הלח הלאה יהיו תיבה תלעב דע דאמ קזח וילח וב-הרתונ-אל רשא המשנ

17:18 - יז:יח
והילא-לא רמאתו שיא ךלו יל-המ ילא תאב םיהלאה ינוע-תא ריכזהל ינב-תא תימהלו

17:19 - יז:יט
יל-ינת הילא רמאיו והחקיו ךנב-תא והלעיו הקיחמ אוה -רשא הילעה-לא והבכשיו םש בשי ותטמ-לע

17:20 - יז:כ
הוהי-לא ארקיו יהלא הוהי רמאיו הנמלאה-לע םגה ררוגתמ ינא-רשא תימהל תוערה המע הנב-תא

17:21 - יז:כא
דליה-לע דדמתיו ארקיו םימעפ שלש רמאיו הוהי-לא אנ בשת יהלא הוהי הזה דליה-שפנ וברק-לע

17:22 - יז:כב
לוקב הוהי עמשיו בשתו והילא וברק-לע דליה-שפנ יחיו

17:23 - יז:כג
והילא חקיו והדריו דליה-תא התיבה הילעה-ןמ רמאיו ומאל והנתיו ךנב יח יאר והילא

17:24 - יז:כד
השאה רמאתו הז התע והילא-לא שיא יכ יתעדי התא םיהלא ךיפב הוהי-רבדו תמא

18:1 - יח:א
םיבר םימי יהיו היה הוהי-רבדו הנשב והילא-לא ךל רמאל תישילשה באחא-לא הארה ינפ-לע רטמ הנתאו המדאה

18:2 - יח:ב
תוארהל והילא ךליו קזח בערהו באחא-לא ןורמשב

18:3 - יח:ג
באחא ארקיו רשא והידבע-לא והידבעו תיבה-לע הוהי-תא ארי היה דאמ

18:4 - יח:ד
לבזיא תירכהב יהיו הוהי יאיבנ תא האמ והידבע חקיו םאיבחיו םיאבנ הרעמב שיא םישמח םימו םחל םלכלכו

18:5 - יח:ה
באחא רמאיו ץראב ךל והידבע-לא םימה יניעמ-לכ-לא םילחנה-לכ לאו ריצח אצמנ ילוא דרפו סוס היחנו תירכנ אולו המהבהמ

18:6 - יח:ו
םהל וקלחיו הב-רבעל ץראה-תא דחא ךרדב ךלה באחא ךלה והידבעו ודבל ודבל דחא-ךרדב

18:7 - יח:ז
ךרדב והידבע יהיו ותארקל והילא הנהו לפיו והרכיו רמאיו וינפ-לע ינדא הז התאה והילא

18:8 - יח:ח
ךל ינא ול רמאיו הנה ךינדאל רמא והילא

18:9 - יח:ט
יתאטח המ רמאיו ןתנ התא-יכ באחא-דיב ךדבע-תא ינתימהל

18:10 - יח:י
ךיהלא הוהי יח הכלממו יוג-שי-םא ינדא חלש-אל רשא ורמאו ךשקבל םש עיבשהו ןיא הכלממה-תא אל יכ יוגה-תאו הכאצמי

18:11 - יח:יא
ךל רמא התא התעו הנה ךינדאל רמא והילא

18:12 - יח:יב
ךתאמ ךלא ינא היהו לע ךאשי הוהי חורו יתאבו עדא-אל רשא אלו באחאל דיגהל ינגרהו ךאצמי הוהי-תא ארי ךדבעו ירענמ

18:13 - יח:יג
תא ינדאל דגה-אלה גרהב יתישע-רשא יאיבנ תא לבזיא יאיבנמ אבחאו הוהי שיא האמ הוהי שיא םישמח םישמח םחל םלכלכאו הרעמב םימו

18:14 - יח:יד
ךל רמא התא התעו הנה ךינדאל רמא ינגרהו והילא

18:15 - יח:טו
יח והילא רמאיו רשא תואבצ הוהי יכ וינפל יתדמע וילא הארא םויה

18:16 - יח:טז
תארקל והידבע ךליו ךליו ול-דגיו באחא והילא תארקל באחא

18:17 - יח:יז
באחא תוארכ יהיו רמאיו והילא-תא הז התאה וילא באחא לארשי רכע

18:18 - יח:יח
יתרכע אל רמאיו יכ לארשי-תא ךיבא תיבו התא-םא תוצמ-תא םכבזעב ירחא ךלתו הוהי םילעבה

18:19 - יח:יט
ילא ץבק חלש התעו רה-לא לארשי-לכ-תא יאיבנ-תאו למרכה תואמ עברא לעבה יאיבנו םישמחו תואמ עברא הרשאה לבזיא ןחלש ילכא

18:20 - יח:כ
באחא חלשיו לארשי ינב-לכב םיאיבנה-תא ץבקיו למרכה רה-לא

18:21 - יח:כא
והילא שגיו רמאיו םעה-לכ-לא םיחספ םתא יתמ-דע -םא םיפעסה יתש-לע וכל םיהלאה הוהי לעבה-םאו וירחא ונע-אלו וירחא וכל רבד ותא םעה

18:22 - יח:כב
והילא רמאיו יתרתונ ינא םעה-לא ידבל הוהיל איבנ לעבה יאיבנו םישמחו תואמ-עברא שיא

18:23 - יח:כג
םינש ונל-ונתיו םהל ורחביו םירפ והחתניו דחאה רפה םיצעה -לע ומישיו ינאו ומישי אל שאו דחאה רפה-תא השעא םיצעה-לע יתתנו םישא אל שאו

18:24 - יח:כד
םכיהלא םשב םתארקו ארקא ינאו היהו הוהי-םשב הנעי-רשא םיהלאה םיהלאה אוה שאב םעה-לכ ןעיו רבדה בוט ורמאיו

18:25 - יח:כה
והילא רמאיו ורחב לעבה יאיבנל ושעו דחאה רפה םכל םתא יכ הנשאר םשב וארקו םיברה אל שאו םכיהלא ומישת

18:26 - יח:כו
רפה-תא וחקיו ושעיו םהל ןתנ-רשא לעבה-םשב וארקיו םירהצה -דעו רקבהמ וננע לעבה רמאל הנע ןיאו לוק ןיאו חבזמה-לע וחספיו השע רשא

18:27 - יח:כז
לתהיו םירהצב יהיו רמאיו והילא םהב לודג-לוקב וארק יכ אוה םיהלא-יכ ול גיש-יכו חיש ילוא ול ךרד-יכו ץקיו אוה ןשי

18:28 - יח:כח
לודג לוקב וארקיו םטפשמכ ודדגתיו םיחמרבו תוברחב םהילע םד-ךפש-דע

18:29 - יח:כט
םירהצה רבעכ יהיו תולעל דע ואבנתיו לוק-ןיאו החנמה ןיאו הנע-ןיאו בשק

18:30 - יח:ל
והילא רמאיו ילא ושג םעה-לכל וילא םעה-לכ ושגיו חבזמ-תא אפריו סורהה הוהי

18:31 - יח:לא
םיתש והילא חקיו רפסמכ םינבא הרשע רשא בקעי-ינב יטבש הוהי -רבד היה לארשי רמאל וילא ךמש היהי

18:32 - יח:לב
םינבאה-תא הנביו הוהי םשב חבזמ תיבכ הלעת שעיו ביבס ערז םיתאס חבזמל

18:33 - יח:לג
םיצעה-תא ךרעיו םשיו רפה-תא חתניו םיצעה-לע

18:34 - יח:לד
העברא ואלמ רמאיו וקציו םימ םידכ םיצעה-לעו הלעה-לע ונשיו ונש רמאיו ושלש רמאיו ושלשיו

18:35 - יח:לה
ביבס םימה וכליו םגו חבזמל םימ-אלמ הלעתה-תא

18:36 - יח:לו
החנמה תולעב יהיו איבנה והילא שגיו יהלא הוהי רמאיו לארשיו קחצי םהרבא התא-יכ עדוי םויה ינאו לארשיב םיהלא ךירבדבו ךדבע תא יתישע הלאה םירבדה-לכ

18:37 - יח:לז
יננע הוהי יננע הזה םעה ועדיו הוהי התא-יכ תבסה התאו םיהלאה תינרחא םבל -תא

18:38 - יח:לח
הוהי-שא לפתו הלעה-תא לכאתו םיצעה-תאו םינבאה-תאו -תאו רפעה-תאו הלעתב-רשא םימה הכחל

18:39 - יח:לט
ולפיו םעה-לכ אריו ורמאיו םהינפ-לע םיהלאה אוה הוהי םיהלאה אוה הוהי

18:40 - יח:מ
םהל והילא רמאיו יאיבנ-תא ושפת טלמי-לא שיא לעבה םושפתיו םהמ והילא םדרויו ןושיק לחנ-לא םש םטחשיו

18:41 - יח:מא
באחאל והילא רמאיו התשו לכא הלע םשגה ןומה לוק-יכ

18:42 - יח:מב
לכאל באחא הלעיו הלע והילאו תותשלו למרכה שאר-לא םשיו הצרא רהגיו וכרב ןיב וינפ

18:43 - יח:מג
ורענ-לא רמאיו םי-ךרד טבה אנ-הלע רמאיו טביו לעיו רמאיו המואמ ןיא םימעפ עבש בש

18:44 - יח:מד
רמאיו תיעבשב יהיו הנטק בע-הנה םימ הלע שיא-ףככ רמא הלע רמאיו דרו רסא באחא-לא םשגה הכרצעי אלו

18:45 - יח:מה
הכ-דעו הכ-דע יהיו ורדקתה םימשהו יהיו חורו םיבע בכריו לודג םשג ךליו באחא הלאערזי

18:46 - יח:מו
התיה הוהי-דיו סנשיו והילא-לא ינפל ץריו וינתמ הכאב-דע באחא הלאערזי

19:1 - יט:א
לבזיאל באחא דגיו השע רשא-לכ תא רשא-לכ תאו והילא -לכ-תא גרה ברחב םיאיבנה

19:2 - יט:ב
ךאלמ לבזיא חלשתו רמאל והילא-לא םיהלא ןושעי-הכ -יכ ןופסוי הכו םישא רחמ תעכ דחא שפנכ ךשפנ-תא םהמ

19:3 - יט:ג
ךליו םקיו אריו ראב אביו ושפנ-לא הדוהיל רשא עבש םש ורענ-תא חניו

19:4 - יט:ד
רבדמב ךלה-אוהו בשיו אביו םוי ךרד לאשיו תחא םתר תחת תומל ושפנ-תא הוהי התע בר רמאיו בוט-אל-יכ ישפנ חק יתבאמ יכנא

19:5 - יט:ה
תחת ןשייו בכשיו הז-הנהו דחא םתר רמאיו וב עגנ ךאלמ לוכא םוק ול

19:6 - יט:ו
ויתשארמ הנהו טביו תחפצו םיפצר תגע תשיו לכאיו םימ בכשיו בשיו

19:7 - יט:ז
הוהי ךאלמ בשיו וב-עגיו תינש יכ לכא םוק רמאיו ךרדה ךממ בר

19:8 - יט:ח
התשיו לכאיו םקיו הליכאה חכב ךליו םוי םיעברא איהה דע הליל םיעבראו ברח םיהלאה רה

19:9 - יט:ט
הרעמה-לא םש-אביו הנהו םש ןליו וילא הוהי-רבד הפ ךל-המ ול רמאיו והילא

19:10 - יט:י
יתאנק אנק רמאיו תואבצ יהלא הוהיל ינב ךתירב ובזע-יכ ךיתחבזמ -תא לארשי ךיאיבנ-תאו וסרה רתואו ברחב וגרה ושקביו ידבל ינא התחקל ישפנ-תא

19:11 - יט:יא
תדמעו אצ רמאיו הוהי ינפל רהב רבע הוהי הנהו קזחו הלודג חורו רבשמו םירה קרפמ הוהי ינפל םיעלס רחאו הוהי חורב אל שערב אל שער חורה הוהי

19:12 - יט:יב
אל שא שערה רחאו שאה רחאו הוהי שאב הקד הממד לוק

19:13 - יט:יג
והילא עמשכ יהיו ותרדאב וינפ טליו חתפ דמעיו אציו וילא הנהו הרעמה ךל-המ רמאיו לוק והילא הפ

19:14 - יט:יד
יתאנק אנק רמאיו תואבצ יהלא הוהיל ינב ךתירב ובזע-יכ ךיתחבזמ -תא לארשי ךיאיבנ-תאו וסרה רתואו ברחב וגרה ושקביו ידבל ינא התחקל ישפנ-תא

19:15 - יט:טו
וילא הוהי רמאיו ךכרדל בוש ךל תאבו קשמד הרבדמ לאזח-תא תחשמו םרא-לע ךלמל

19:16 - יט:טז
ישמנ-ןב אוהי תאו ךלמל חשמת לארשי-לע טפש-ןב עשילא-תאו חשמת הלוחמ לבאמ ךיתחת איבנל

19:17 - יט:יז
ברחמ טלמנה היהו אוהי תימי לאזח אוהי ברחמ טלמנהו עשילא תימי

19:18 - יט:יח
לארשיב יתראשהו םיפלא תעבש רשא םיכרבה-לכ לעבל וערכ-אל רשא הפה-לכו ול קשנ-אל

19:19 - יט:יט
אצמיו םשמ ךליו טפש-ןב עשילא-תא רשע-םינש שרח אוהו אוהו וינפל םידמצ רבעיו רשעה םינשב ךלשיו וילא והילא וילא ותרדא

19:20 - יט:כ
רקבה-תא בזעיו והילא ירחא ץריו אנ-הקשא רמאיו הכלאו ימאלו יבאל ךל ול רמאיו ךירחא יתישע-המ יכ בוש ךל

19:21 - יט:כא
חקיו וירחאמ בשיו רקבה דמצ-תא ילכבו והחבזיו רשבה םלשב רקבה ולכאיו םעל ןתיו ירחא ךליו םקיו והתרשיו והילא

20:1 - כ:א
םרא-ךלמ דדה-ןבו וליח-לכ-תא ץבק ךלמ םינשו םישלשו בכרו סוסו ותא רציו לעיו םחליו ןורמש-לע הב

20:2 - כ:ב
םיכאלמ חלשיו לארשי-ךלמ באחא-לא הריעה

20:3 - כ:ג
רמא הכ ול רמאיו ךבהזו ךפסכ דדה-ןב ךישנו אוה-יל םיבוטה ךינבו םה-יל

20:4 - כ:ד
לארשי-ךלמ ןעיו ינדא ךרבדכ רמאיו ינא ךל ךלמה יל-רשא-לכו

20:5 - כ:ה
םיכאלמה ובשיו רמא-הכ ורמאיו רמאל דדה-ןב ךילא יתחלש-יכ ךבהזו ךפסכ רמאל יל ךינבו ךישנו ןתת

20:6 - כ:ו
רחמ תעכ-םא יכ ךילא ידבע-תא חלשא תאו ךתיב-תא ושפחו היהו ךידבע יתב ךיניע דמחמ-לכ וחקלו םדיב ומישי

20:7 - כ:ז
לארשי-ךלמ ארקיו ץראה ינקז-לכל וארו אנ-ועד רמאיו שקבמ הז הער יכ ישנל ילא חלש-יכ יפסכלו ינבלו יתענמ אלו יבהזלו ונממ

20:8 - כ:ח
וילא ורמאיו םעה-לכו םינקזה-לכ אולו עמשת-לא הבאת

20:9 - כ:ט
יכאלמל רמאיו ינדאל ורמא דדה-ןב תחלש-רשא לכ ךלמה הנשארב ךדבע-לא אל הזה רבדהו השעא וכליו תושעל לכוא והבשיו םיכאלמה רבד

20:10 - כ:י
דדה-ןב וילא חלשיו יל ןושעי-הכ רמאיו ופסוי הכו םיהלא ןורמש רפע קפשי-םא םעה-לכל םילעשל ילגרב רשא

20:11 - כ:יא
לארשי-ךלמ ןעיו ורבד רמאיו רגח ללהתי-לא חתפמכ

20:12 - כ:יב
רבדה-תא עמשכ יהיו אוה התש אוהו הזה תוכסב םיכלמהו וידבע -לא רמאיו ומישיו ומיש ריעה-לע

20:13 - כ:יג
שגנ דחא איבנ הנהו לארשי-ךלמ באחא-לא הוהי רמא הכ רמאיו ןומהה-לכ תא תיארה יננה הזה לודגה םויה ךדיב ונתנ ינא-יכ תעדיו הוהי

20:14 - כ:יד
ימב באחא רמאיו הוהי רמא-הכ רמאיו תונידמה ירש ירענב רסאי -ימ רמאיו התא רמאיו המחלמה

20:15 - כ:טו
ירש ירענ-תא דקפיו ויהיו תונידמה םישלשו םינש םיתאמ דקפ םהירחאו ינב-לכ םעה-לכ-תא םיפלא תעבש לארשי

20:16 - כ:טז
םירהצב ואציו רוכש התש דדה-ןבו םיכלמהו אוה תוכסב ךלמ םינשו-םישלש ותא רזע

20:17 - כ:יז
ירש ירענ ואציו הנשארב תונידמה דדה-ןב חלשיו רמאל ול ודיגיו ואצי םישנא ןורמשמ

20:18 - כ:יח
םולשל-םא רמאיו םייח םושפת ואצי ואצי המחלמל םאו םושפת םייח

20:19 - כ:יט
ריעה-ןמ ואצי הלאו תונידמה ירש ירענ םהירחא רשא ליחהו

20:20 - כ:כ
ושיא שיא וכיו םפדריו םרא וסניו טלמיו לארשי םרא ךלמ דדה-ןב םישרפו סוס -לע

20:21 - כ:כא
לארשי ךלמ אציו סוסה-תא ךיו הכהו בכרה-תאו הלודג הכמ םראב

20:22 - כ:כב
ךלמ-לא איבנה שגיו ךל ול רמאיו לארשי תא הארו עדו קזחתה יכ השעת -רשא ךלמ הנשה תבושתל ךילע הלע םרא

20:23 - כ:כג
םרא-ךלמ ידבעו יהלא וילא ורמא ןכ-לע םהיהלא םירה םלואו ונממ וקזח רושימב םתא םחלנ םהמ קזחנ אל-םא

20:24 - כ:כד
השע הזה רבדה-תאו שיא םיכלמה רסה תוחפ םישו ומקממ םהיתחת

20:25 - כ:כה
ליח ךל-הנמת התאו ךתואמ לפנה ליחכ בכרו סוסכ סוסו םתוא המחלנו בכרכ קזחנ אל-םא רושימב םלקל עמשיו םהמ ןכ שעיו

20:26 - כ:כו
הנשה תבושתל יהיו דדה-ןב דקפיו הקפא לעיו םרא-תא לארשי -םע המחלמל

20:27 - כ:כז
ודקפתה לארשי ינבו וכליו ולכלכו ונחיו םתארקל םדגנ לארשי-ינב םיזע יפשח ינשכ ואלמ םראו ץראה-תא

20:28 - כ:כח
םיהלאה שיא שגיו ךלמ-לא רמאיו רמאיו לארשי ןעי הוהי רמא-הכ יהלא םרא ורמא רשא הוהי םירה םיקמע יהלא-אלו יתתנו אוה לודגה ןומהה-לכ-תא םתעדיו ךדיב הזה הוהי ינא-יכ

20:29 - כ:כט
הלא חכנ הלא ונחיו יהיו םימי תעבש ברקתו יעיבשה םויב וכיו המחלמה םרא-תא לארשי-ינב םויב ילגר ףלא-האמ דחא

20:30 - כ:ל
םירתונה וסניו לפתו ריעה-לא הקפא םירשע-לע המוחה שיא ףלא העבשו דדה-ןבו םירתונה ריעה-לא אביו סנ רדחב רדח

20:31 - כ:לא
וידבע וילא ורמאיו יכ ונעמש אנ-הנה לארשי תיב יכלמ םה דסח יכלמ-יכ םיקש אנ המישנ םילבחו ונינתמב אצנו ונשארב ילוא לארשי ךלמ-לא ךשפנ-תא היחי

20:32 - כ:לב
םיקש ורגחיו םילבחו םהינתמב ואביו םהישארב לארשי ךלמ-לא ךדבע ורמאיו אנ-יחת רמא דדה-ןב ונדועה רמאיו ישפנ אוה יחא יח

20:33 - כ:לג
ושחני םישנאהו וטלחיו ורהמיו ךיחא ורמאיו ונממה ואב רמאיו דדה-ןב וילא אציו והחק והלעיו דדה-ןב הבכרמה-לע

20:34 - כ:לד
םירעה וילא רמאיו תאמ יבא-חקל-רשא תוצוחו בישא ךיבא קשמדב ךל םישת יבא םש-רשאכ תירבב ינאו ןורמשב ול-תרכיו ךחלשא והחלשיו תירב

20:35 - כ:לה
ינבמ דחא שיאו רמא םיאיבנה הוהי רבדב והער-לא ןאמיו אנ יניכה ותכהל שיאה

20:36 - כ:לו
רשא ןעי ול רמאיו הוהי לוקב תעמש-אל יתאמ ךלוה ךנה ךליו היראה ךכהו והאצמיו ולצאמ והכיו היראה

20:37 - כ:לז
רחא שיא אצמיו אנ יניכה רמאיו הכה שיאה והכיו עצפו

20:38 - כ:לח
דמעיו איבנה ךליו ךרדה-לע ךלמל רפאב שפחתיו ויניע-לע

20:39 - כ:לט
רבע ךלמה יהיו ךלמה-לא קעצ אוהו אצי ךדבע רמאיו המחלמה-ברקב אביו רס שיא-הנהו רמש רמאיו שיא ילא הזה שיאה-תא דקפי דקפה-םא תחת ךשפנ התיהו ףסכ-רככ וא ושפנ לוקשת

20:40 - כ:מ
הנה השע ךדבע יהיו ונניא אוהו הנהו וילא רמאיו ןכ לארשי-ךלמ תצרח התא ךטפשמ

20:41 - כ:מא
רסיו רהמיו ויניע לעמ רפאה-תא ךלמ ותא רכיו םיאבנהמ יכ לארשי אוה

20:42 - כ:מב
רמא הכ וילא רמאיו תחלש ןעי הוהי דימ ימרח-שיא-תא תחת ךשפנ התיהו תחת ךמעו ושפנ ומע

20:43 - כ:מג
לארשי-ךלמ ךליו ףעזו רס ותיב-לע הנורמש אביו

21:1 - כא:א
םירבדה רחא יהיו היה םרכ הלאה ילאערזיה תובנל לצא לאערזיב רשא ךלמ באחא לכיה ןורמש

21:2 - כא:ב
באחא רבדיו רמאל תובנ-לא ךמרכ-תא יל-הנת קרי-ןגל יל-יהיו לצא בורק אוה יכ ךל הנתאו יתיב בוט םרכ ויתחת בוט םא ונממ ךל-הנתא ךיניעב הז ריחמ ףסכ

21:3 - כא:ג
תובנ רמאיו יל הלילח באחא-לא יתתמ הוהימ ךל יתבא תלחנ-תא

21:4 - כא:ד
ותיב-לא באחא אביו רבדה-לע ףעזו רס תובנ וילא רבד-רשא רמאיו ילאערזיה תלחנ-תא ךל ןתא-אל בכשיו יתובא בסיו ותטמ-לע לכא -אלו וינפ-תא םחל

21:5 - כא:ה
לבזיא וילא אבתו וילא רבדתו ותשא הרס ךחור הז-המ םחל לכא ךניאו

21:6 - כא:ו
הילא רבדיו תובנ-לא רבדא-יכ ול רמאו ילאערזיה ךמרכ-תא יל-הנת ץפח-םא וא ףסכב םרכ ךל-הנתא התא רמאיו ויתחת ךל ןתא-אל ימרכ-תא

21:7 - כא:ז
לבזיא וילא רמאתו השעת התע התא ותשא לארשי-לע הכולמ בטיו םחל-לכא םוק ךל ןתא ינא ךבל תובנ םרכ-תא ילאערזיה

21:8 - כא:ח
םשב םירפס בתכתו ומתחב םתחתו באחא םירפסה חלשתו -לאו םינקזה-לא וריעב רשא םירחה תובנ-תא םיבשיה

21:9 - כא:ט
רמאל םירפסב בתכתו ובישוהו םוצ-וארק םעה שארב תובנ-תא

21:10 - כא:י
םינש ובישוהו לעילב-ינב םישנא רמאל והדעיו ודגנ ךלמו םיהלא תכרב והלקסו והאיצוהו תמיו

21:11 - כא:יא
וריע ישנא ושעיו רשא םירחהו םינקזה רשאכ וריעב םיבשיה לבזיא םהילא החלש םירפסב בותכ רשאכ םהילא החלש רשא

21:12 - כא:יב
ובישהו םוצ וארק םעה שארב תובנ-תא

21:13 - כא:יג
םישנאה ינש ואביו ובשיו לעילב-ינב ישנא והדעיו ודגנ תובנ -תא לעילבה ךרב רמאל םעה דגנ ךלמו םיהלא תובנ ריעל ץוחמ והאציו םינבאב והלקסיו תמיו

21:14 - כא:יד
לבזיא-לא וחלשיו תובנ לקס רמאל תמיו

21:15 - כא:טו
לבזיא עמשכ יהיו תמיו תובנ לקס-יכ לבזיא רמאתו שר םוק באחא-לא תובנ םרכ-תא ןאמ רשא ילאערזיה יכ ףסכב ךל-תתל יח תובנ ןיא תמ-יכ

21:16 - כא:טז
יכ באחא עמשכ יהיו באחא םקיו תובנ תמ תובנ םרכ-לא תדרל ותשרל ילאערזיה

21:17 - כא:יז
הוהי-רבד יהיו יבשתה והילא-לא רמאל

21:18 - כא:יח
באחא תארקל דר םוק רשא לארשי-ךלמ םרכב הנה ןורמשב םש דרי-רשא תובנ ותשרל

21:19 - כא:יט
רמאל וילא תרבדו תחצרה הוהי רמא הכ תרבדו תשרי-םגו רמא הכ רמאל וילא רשא םוקמב הוהי םד-תא םיבלכה וקקל םיבלכה וקלי תובנ התא-םג ךמד-תא

21:20 - כא:כ
באחא רמאיו ינתאצמה והילא-לא יתאצמ רמאיו יביא תושעל ךרכמתה ןעי הוהי יניעב ערה

21:21 - כא:כא
הער ךילא יבמ יננה ךירחא יתרעבו באחאל יתרכהו רוצעו ריקב ןיתשמ לארשיב בוזעו

21:22 - כא:כב
ךתיב-תא יתתנו טבנ-ןב םעברי תיבכ אשעב תיבכו סעכה-לא היחא-ןב אטחתו תסעכה רשא לארשי-תא

21:23 - כא:כג
רבד לבזיאל-םגו םיבלכה רמאל הוהי לבזיא-תא ולכאי לאערזי לחב

21:24 - כא:כד
ריעב באחאל תמה תמהו םיבלכה ולכאי ףוע ולכאי הדשב םימשה

21:25 - כא:כה
באחאכ היה-אל קר תושעל רכמתה רשא הוהי יניעב ערה ותא התסה-רשא ותשא לבזיא

21:26 - כא:כו
תכלל דאמ בעתיו לככ םיללגה ירחא רשא ירמאה ושע רשא ינפמ הוהי שירוה לארשי ינב

21:27 - כא:כז
באחא עמשכ יהיו הלאה םירבדה-תא וידגב ערקיו ורשב-לע קש-םשיו קשב בכשיו םוציו טא ךלהיו

21:28 - כא:כח
הוהי-רבד יהיו יבשתה והילא-לא רמאל

21:29 - כא:כט
ענכנ-יכ תיארה ןעי ינפלמ באחא ינפמ ענכנ-יכ וימיב הערה יבא-אל איבא ונב ימיב ותיב-לע הערה

22:1 - כב:א
םינש שלש ובשיו םרא ןיב המחלמ ןיא לארשי ןיבו

22:2 - כב:ב
תישילשה הנשב יהיו טפשוהי דריו ךלמ-לא הדוהי-ךלמ לארשי

22:3 - כב:ג
לארשי-ךלמ רמאיו םתעדיה וידבע-לא דעלג תמר ונל-יכ תחקמ םישחמ ונחנאו םרא ךלמ דימ התא

22:4 - כב:ד
טפשוהי-לא רמאיו המחלמל יתא ךלתה רמאיו דעלג תמר ךלמ-לא טפשוהי ךומכ ינומכ לארשי יסוסכ ךמעכ ימעכ ךיסוסכ

22:5 - כב:ה
טפשוהי רמאיו לארשי ךלמ-לא םויכ אנ-שרד הוהי רבד-תא

22:6 - כב:ו
לארשי-ךלמ ץבקיו עבראכ םיאיבנה-תא רמאיו שיא תואמ תמר -לע ךלאה םהלא המחלמל דעלג ורמאיו לדחא-םא דיב ינדא ןתיו הלע ךלמה

22:7 - כב:ז
ןיאה טפשוהי רמאיו דוע הוהיל איבנ הפ ותואמ השרדנו

22:8 - כב:ח
לארשי-ךלמ רמאיו דוע טפשוהי-לא שרדל דחא-שיא ינאו ותאמ הוהי-תא יכ ויתאנש בוט ילע אבנתי-אל והיכימ ער-םא יכ רמאיו הלמי-ןב רמאי-לא טפשוהי ןכ ךלמה

22:9 - כב:ט
לארשי ךלמ ארקיו רמאיו דחא סירס-לא והיכימ הרהמ הלמי-ןב

22:10 - כב:י
לארשי ךלמו הדוהי-ךלמ טפשוהיו ואסכ-לע שיא םיבשי ןרגב םידגב םישבלמ ןורמש רעש חתפ םיאיבנה-לכו םהינפל םיאבנתמ

22:11 - כב:יא
היקדצ ול שעיו ינרק הנענכ-ןב רמא-הכ רמאיו לזרב חגנת הלאב הוהי םתלכ-דע םרא-תא

22:12 - כב:יב
םיאבנ םיאבנה-לכו תמר הלע רמאל ןכ ןתנו חלצהו דעלג ךלמה דיב הוהי

22:13 - כב:יג
ךלה-רשא ךאלמהו רבד והיכימ ארקל אנ-הנה רמאל וילא םיאיבנה ירבד בוט דחא-הפ אנ-יהי ךלמה-לא דחא רבדכ ךירבד בוט תרבדו םהמ

22:14 - כב:יד
והיכימ רמאיו רשא-תא יכ הוהי-יח ותא ילא הוהי רמאי רבדא

22:15 - כב:טו
ךלמה-לא אוביו וילא ךלמה רמאיו ךלנה והיכימ דעלג תמר-לא לדחנ-םא המחלמל הלע וילא רמאיו הוהי ןתנו חלצהו ךלמה דיב

22:16 - כב:טז
ךלמה וילא רמאיו ינא םימעפ המכ-דע רבדת-אל רשא ךעבשמ םשב תמא -קר ילא הוהי

22:17 - כב:יז
יתיאר רמאיו םיצפנ לארשי-לכ-תא רשא ןאצכ םירהה-לא רמאיו הער םהל-ןיא םינדא-אל הוהי ובושי הלאל םולשב ותיבל-שיא

22:18 - כב:יח
לארשי-ךלמ רמאיו אולה טפשוהי-לא ךילא יתרמא בוט ילע אבנתי-אול ער-םא יכ

22:19 - כב:יט
עמש ןכל רמאיו יתיאר הוהי-רבד בשי הוהי-תא אבצ-לכו ואסכ-לע וילע דמע םימשה ולאמשמו ונימימ

22:20 - כב:כ
ימ הוהי רמאיו לעיו באחא-תא התפי דעלג תמרב לפיו הזו הכב הז רמאיו הכב רמא

22:21 - כב:כא
דמעיו חורה אציו רמאיו הוהי ינפל רמאיו ונתפא ינא המב וילא הוהי

22:22 - כב:כב
יתייהו אצא רמאיו יפב רקש חור רמאיו ויאיבנ-לכ אצ לכות-םגו התפת ןכ-השעו

22:23 - כב:כג
הוהי ןתנ הנה התעו יפב רקש חור הלא ךיאיבנ-לכ ךילע רבד הוהיו הער

22:24 - כב:כד
והיקדצ שגיו הכיו הנענכ-ןב יחלה-לע והיכימ-תא רבע הז-יא רמאיו יתאמ הוהי-חור ךתוא רבדל

22:25 - כב:כה
ךנה והיכימ רמאיו רשא אוהה םויב האר רדחב רדח אבת הבחהל

22:26 - כב:כו
לארשי ךלמ רמאיו והיכימ-תא חק ןמא-לא והבישהו שאוי-לאו ריעה-רש ךלמה-ןב

22:27 - כב:כז
ךלמה רמא הכ תרמאו תיב הז-תא ומיש םחל והליכאהו אלכה דע ץחל םימו ץחל םולשב יאב

22:28 - כב:כח
והיכימ רמאיו םולשב בושת בוש-םא יב הוהי רבד-אל םימע ועמש רמאיו םלכ

22:29 - כב:כט
לארשי-ךלמ לעיו הדוהי-ךלמ טפשוהיו דעלג תמר

22:30 - כב:ל
לארשי ךלמ רמאיו שפחתה טפשוהי-לא התאו המחלמב אבו שפחתיו ךידגב שבל אוביו לארשי ךלמ המחלמב

22:31 - כב:לא
הוצ םרא ךלמו בכרה ירש-תא םישלש ול-רשא אל רמאל םינשו ןטק -תא ומחלת יכ לודג-תאו לארשי ךלמ-תא-םא ודבל

22:32 - כב:לב
ירש תוארכ יהיו טפשוהי-תא בכרה ךא ורמא המהו אוה לארשי-ךלמ םחלהל וילע ורסיו טפשוהי קעזיו

22:33 - כב:לג
ירש תוארכ יהיו ךלמ-אל-יכ בכרה ובושיו אוה לארשי וירחאמ

22:34 - כב:לד
תשקב ךשמ שיאו ךלמ-תא הכיו ומתל םיקבדה ןיב לארשי רמאיו ןירשה ןיבו ךדי ךפה ובכרל הנחמה-ןמ ינאיצוהו יתילחה יכ

22:35 - כב:לה
םויב המחלמה הלעתו היה ךלמהו אוהה חכנ הבכרמב דמעמ ברעב תמיו םרא הכמה-םד קציו בכרה קיח-לא

22:36 - כב:לו
הנחמב הנרה רבעיו שיא רמאל שמשה אבכ שיאו וריע-לא וצרא-לא

22:37 - כב:לז
אוביו ךלמה תמיו ורבקיו ןורמש ןורמשב ךלמה-תא

22:38 - כב:לח
לע בכרה-תא ףטשיו וקליו ןורמש תכרב ומד-תא םיבלכה רבדכ וצחר תונזהו רבד רשא הוהי

22:39 - כב:לט
באחא ירבד רתיו תיבו השע רשא-לכו הנב רשא ןשה הנב רשא םירעה-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

22:40 - כב:מ
באחא בכשיו ךלמיו ויתבא-םע ויתחת ונב והיזחא

22:41 - כב:מא
אסא-ןב טפשוהיו תנשב הדוהי-לע ךלמ ךלמ באחאל עברא לארשי

22:42 - כב:מב
םישלש-ןב טפשוהי וכלמב הנש שמחו הנש שמחו םירשעו םשו םלשוריב ךלמ הבוזע ומא יחלש-תב

22:43 - כב:מג
אסא ךרד-לכב ךליו ונממ רס-אל ויבא יניעב רשיה תושעל הוהי

22:44 - כב:מד
ורס-אל תומבה ךא םיחבזמ םעה דוע תומבב םירטקמו

22:45 - כב:מה
טפשוהי םלשיו לארשי ךלמ-םע

22:46 - כב:מו
טפשוהי ירבד רתיו השע-רשא ותרובגו םה-אלה םחלנ רשאו רפס -לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד הדוהי

22:47 - כב:מז
רשא שדקה רתיו אסא ימיב ראשנ ץראה-ןמ רעב ויבא

22:48 - כב:מח
םודאב ןיא ךלמו ךלמ בצנ

22:49 - כב:מט
תוינא רשע טפשוהי הריפוא תכלל שישרת ךלה אלו בהזל תוינא הרבשנ-יכ רבג ןויצעב

22:50 - כב:נ
והיזחא רמא זא טפשוהי-לא באחא-ןב ידבע וכלי תוינאב ךידבע-םע טפשוהי הבא אלו

22:51 - כב:נא
טפשוהי בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע םרוהי ךלמיו ויבא ויתחת ונב

22:52 - כב:נב
באחא-ןב והיזחא לארשי-לע ךלמ עבש תנשב ןורמשב ךלמ טפשוהיל הרשע ךלמיו הדוהי םיתנש לארשי-לע

22:53 - כב:נג
יניעב ערה שעיו ךרדב ךליו הוהי ומא ךרדבו ויבא -ןב םעברי ךרדבו איטחה רשא טבנ לארשי-תא

22:54 - כב:נד
לעבה-תא דבעיו סעכיו ול הוחתשיו יהלא הוהי-תא -רשא לככ לארשי ויבא השע