הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

ב םימיה ירבד
1:1 - א:א
המלש קזחתיו ותוכלמ-לע דיוד-ןב ומע ויהלא הוהיו הלעמל והלדגיו

1:2 - א:ב
המלש רמאיו ירשל לארשי-לכל תואמהו םיפלאה אישנ לכלו םיטפשלו ישאר לארשי -לכל תובאה

1:3 - א:ג
המלש וכליו המבל ומע להקה-לכו םש-יכ ןועבגב רשא דעומ להא היה השע רשא םיהלאה הוהי-דבע השמ רבדמב

1:4 - א:ד
םיהלאה ןורא לבא תירקמ דיוד הלעה ול ןיכהב םירעי ול-הטנ יכ דיוד םלשוריב להא

1:5 - א:ה
רשא תשחנה חבזמו ירוא-ןב לאלצב השע ינפל םש רוח-ןב והשרדיו הוהי ןכשמ להקהו המלש

1:6 - א:ו
םש המלש לעיו תשחנה חבזמ-לע רשא הוהי ינפל לעיו דעומ להאל ףלא תולע וילע

1:7 - א:ז
הארנ אוהה הלילב רמאיו המלשל םיהלא ךל-ןתא המ לאש ול

1:8 - א:ח
םיהלאל המלש רמאיו דיוד-םע תישע התא לודג דסח יבא ויתחת ינתכלמהו

1:9 - א:ט
םיהלא הוהי התע דיוד םע ךרבד ןמאי התא יכ יבא בר םע-לע ינתכלמה ץראה רפעכ

1:10 - א:י
עדמו המכח התע ינפל האצאו יל-ןת האובאו הזה-םעה -תא טפשי ימ-יכ לודגה הזה ךמע

1:11 - א:יא
המלשל םיהלא-רמאיו תאז התיה רשא ןעי תלאש-אלו ךבבל-םע דובכו םיסכנ רשע ךיאנש שפנ תאו אל םיבר םימי-םגו ךל-לאשתו תלאש רשא עדמו המכח רשא ימע-תא טופשת וילע ךיתכלמה

1:12 - א:יב
ןותנ עדמהו המכחה םיסכנו רשעו ךל רשא ךל-ןתא דובכו םיכלמל ןכ היה-אל ךירחאו ךינפל רשא ןכ-היהי אל

1:13 - א:יג
המבל המלש אביו םלשורי ןועבגב-רשא דעומ להא ינפלמ לארשי -לע ךלמיו

1:14 - א:יד
בכר המלש ףסאיו ול-יהיו םישרפו תואמ-עבראו ףלא ףלא רשע-םינשו בכר ירעב םחיניו םישרפ ךלמה-םעו בכרה םלשוריב

1:15 - א:טו
ףסכה-תא ךלמה ןתיו םלשוריב בהזה-תאו םיזראה תאו םינבאכ םימקשכ ןתנ ברל הלפשב-רשא

1:16 - א:טז
רשא םיסוסה אצומו םירצממ המלשל ךלמה ירחס אוקמו ריחמב וחקי אוקמ

1:17 - א:יז
ואיצויו ולעיו ששב הבכרמ םירצממ סוסו ףסכ תואמ ןכו האמו םישמחב םיתחה יכלמ-לכל םדיב םרא יכלמו ואיצוי

1:18 - א:יח
תונבל המלש רמאיו תיבו הוהי םשל תיב ותוכלמל

2:1 - ב:א
םיעבש המלש רפסיו לבס שיא ףלא שיא ףלא םינומשו םיחצנמו רהב בצח םיפלא תשלש םהילע תואמ ששו

2:2 - ב:ב
המלש חלשיו רצ-ךלמ םרוח-לא תישע רשאכ רמאל יבא דיוד-םע םיזרא ול-חלשתו תבשל תיב ול-תונבל וב

2:3 - ב:ג
תיב-הנוב ינא הנה יהלא הוהי םשל ריטקהל ול שידקהל םימס -תרטק וינפל תולעו דימת תכרעמו תותבשל ברעלו רקבל ידעומלו םישדחלו םלועל וניהלא הוהי לארשי-לע תאז

2:4 - ב:ד
ינא-רשא תיבהו לודג-יכ לודג הנוב וניהלא םיהלאה-לכמ

2:5 - ב:ה
חכ-רצעי ימו יכ תיב ול-תונבל םימשה ימשו םימשה ימו והלכלכי אל ול-הנבא רשא ינא ריטקהל-םא יכ תיב וינפל

2:6 - ב:ו
יל-חלש התעו תושעל םכח-שיא תשחנבו ףסכבו בהזב ןוגראבו לזרבבו עדיו תלכתו לימרכו םיחותפ חתפל ימע רשא םימכחה-םע םלשוריבו הדוהיב דיוד ןיכה רשא יבא

2:7 - ב:ז
םיזרא יצע יל-חלשו םימוגלאו םישורב ינא יכ ןונבלהמ ךידבע רשא יתעדי יצע תורכל םיעדוי ידבע הנהו ןונבל ךידבע-םע

2:8 - ב:ח
םיצע יל ןיכהלו תיבה יכ ברל לודג הנוב ינא-רשא אלפהו

2:9 - ב:ט
יתרכל םיבטחל הנהו םיטח יתתנ םיצעה םירכ ךידבעל תוכמ םירעשו ףלא םירשע ףלא םירשע םירכ םירשע םיתב ןייו םיתב ןמשו ףלא ףלא םירשע

2:10 - ב:י
רצ-ךלמ םרוח רמאיו חלשיו בתכב תבהאב המלש-לא ךנתנ ומע-תא הוהי ךלמ םהילע

2:11 - ב:יא
ךורב םרוח רמאיו לארשי יהלא הוהי םימשה-תא השע רשא ןתנ רשא ץראה-תאו םכח ןב ךלמה דיודל הניבו לכש עדוי תיב-הנבי רשא תיבו הוהיל ותוכלמל

2:12 - ב:יב
יתחלש התעו הניב עדוי םכח-שיא יבא םרוחל

2:13 - ב:יג
ןד תונב-ןמ השא-ןב ירצ-שיא ויבאו תושעל עדוי תשחנב ףסכבו-בהזב םינבאב לזרבב ןמגראב םיצעבו ץובבו תלכתב חתפלו לימרכבו בשחלו חותפ-לכ רשא תבשחמ-לכ ךימכח-םע ול-ןתני דיוד ינדא ימכחו ךיבא

2:14 - ב:יד
םיטחה התעו ןמשה םירעשהו רמא רשא ןייהו וידבעל חלשי ינדא

2:15 - ב:טו
םיצע תרכנ ונחנאו ןונבלה-ןמ םאיבנו ךכרצ-לככ םי-לע תודספר ךל םתא הלעת התאו ופי םלשורי

2:16 - ב:טז
המלש רפסיו םיריגה םישנאה-לכ לארשי ץראב רשא רשא רפסה ירחא ויבא דיוד םרפס םישמחו האמ ואצמיו םיפלא תשלשו ףלא תואמ ששו

2:17 - ב:יז
םיעבש םהמ שעיו םינמשו לבס ףלא תשלשו רהב בצח ףלא תואמ ששו םיפלא דיבעהל םיחצנמ םעה-תא

3:1 - ג:א
תונבל המלש לחיו הוהי-תיב-תא רהב םלשוריב הארנ רשא הירומה רשא והיבא דיודל דיוד םוקמב ןיכה יסוביה ןנרא ןרגב

3:2 - ג:ב
שדחב תונבל לחיו תנשב ינשב ינשה ותוכלמל עברא

3:3 - ג:ג
המלש דסוה הלאו תיב-תא תונבל תומא ךראה םיהלאה תומא הנושארה הדמב תומא בחרו םישש םירשע

3:4 - ג:ד
ינפ-לע רשא םלואהו ינפ-לע ךראה תומא תיבה-בחר האמ הבגהו םירשע והפציו םירשעו רוהט בהז המינפמ

3:5 - ג:ה
לודגה תיבה תאו םישורב ץע הפח בוט בהז והפחיו םירמת וילע לעיו תורשרשו

3:6 - ג:ו
ןבא תיבה-תא ףציו בהזהו תראפתל הרקי םיורפ בהז

3:7 - ג:ז
תיבה-תא ףחיו םיפסה תורקה ויתותלדו ויתוריקו םיבורכ חתפו בהז תוריקה -לע

3:8 - ג:ח
שדק-תיב-תא שעיו וכרא םישדקה תיבה-בחר ינפ-לע ובחרו םירשע תומא והפחיו םירשע תומא שש םירככל בוט בהז תואמ

3:9 - ג:ט
תורמסמל לקשמו בהז םישמח םילקשל בהז הפח תוילעהו

3:10 - ג:י
שדק-תיבב שעיו םיבורכ םישדקה םיעצעצ השעמ םינש בהז םתא ופציו

3:11 - ג:יא
םיבורכה יפנכו םירשע תומא םכרא תומאל דחאה ףנכ ריקל תעגמ שמח תרחאה ףנכהו תיבה עיגמ שמח תומא רחאה בורכה ףנכל

3:12 - ג:יב
דחאה בורכה ףנכו עיגמ שמח תומא ףנכהו תיבה ריקל שמח תומא תרחאה בורכה ףנכל הקבד רחאה

3:13 - ג:יג
הלאה םיבורכה יפנכ םירשע תומא םישרפ םידמע םהו םהינפו םהילגר-לע תיבל

3:14 - ג:יד
תכרפה-תא שעיו ןמגראו תלכת לעיו ץובו לימרכו םיבורכ וילע

3:15 - ג:טו
תיבה ינפל שעיו תומא םינש םידומע ךרא שמחו םישלש -לע-רשא תפצהו שמח תומא ושאר

3:16 - ג:טז
ריבדב תורשרש שעיו שאר-לע ןתיו שעיו םידמעה ןתיו האמ םינומר תורשרשב

3:17 - ג:יז
םידומעה-תא םקיו דחא לכיהה ינפ-לע דחאו ןימימ -םש ארקיו לואמשהמ םשו ןיכי ינימיה זעב ילאמשה

4:1 - ד:א
תשחנ חבזמ שעיו וכרא המא םירשע ובחר המא םירשעו ותמוק תומא רשעו

4:2 - ד:ב
קצומ םיה-תא שעיו ותפשמ המאב רשע ביבס לוגע ותפש-לא ותמוק המאב שמחו המאב םישלש וקו ביבס ותא בסי

4:3 - ד:ג
תחת םירקב תומדו ביבס ביבס ול רשע ותא םיבבוס -תא םיפיקמ המאב םינש ביבס םיה םיקוצי רקבה םירוט ותקצמב

4:4 - ד:ד
רשע םינש-לע דמוע םינפ השלש רקב םינפ השולשו הנופצ םינפ השלשו המי םינפ השלשו הבגנ םהילע םיהו החרזמ םהירחא-לכו הלעמלמ התיב

4:5 - ד:ה
ותפשו חפט ויבעו חרפ סוכ-תפש השעמכ םיתב קיזחמ הנשוש ליכי םיפלא תשלש

4:6 - ד:ו
הרשע םירויכ שעיו ןימימ השמח ןתיו לואמשמ השמחו -תא םהב הצחרל וחידי הלועה השעמ הצחרל םיהו םב וב םינהכל

4:7 - ד:ז
תורנמ-תא שעיו םטפשמכ רשע בהזה שמח לכיהב ןתיו שמחו ןימימ לואמשמ

4:8 - ד:ח
הרשע תונחלש שעיו השמח לכיהב חניו השמחו ןימימ יקרזמ שעיו לואמשמ האמ בהז

4:9 - ד:ט
םינהכה רצח שעיו הלודגה הרזעהו הרזעל תותלדו הפצ םהיתותלדו תשחנ

4:10 - ד:י
ףתכמ ןתנ םיה-תאו לוממ המדק תינמיה הבגנ

4:11 - ד:יא
םרוח שעיו תוריסה-תא םיעיה-תאו לכיו תוקרזמה-תאו -תא תושעל םריח השע רשא הכאלמה תיבב המלש ךלמל םיהלאה

4:12 - ד:יב
םינש םידומע תורתכהו תולגהו םידומעה שאר-לע םיתש תוכבשהו םיתש תולג יתש-תא תוסכל שאר-לע רשא תורתכה םידומעה

4:13 - ד:יג
עברא םינומרה-תאו תוכבשה יתשל תואמ םינומר םירוט םינש תוסכל תחאה הכבשל תולג יתש-תא ינפ-לע רשא תורתכה םידומעה

4:14 - ד:יד
השע תונכמה-תאו השע תוריכה-תאו תונכמה-לע

4:15 - ד:טו
דחא םיה-תא רשע-םינש רקבה-תאו ויתחת

4:16 - ד:טז
תוריסה-תאו םיעיה-תאו תוגלזמה-תאו השע םהילכ-לכ-תאו ךלמל ויבא םרוח הוהי תיבל המלש קורמ תשחנ

4:17 - ד:יז
םקצי ןדריה רככב המדאה יבעב ךלמה ןיבו תוכס ןיב התדרצ

4:18 - ד:יח
המלש שעיו ברל הלאה םילכה-לכ רקחנ אל יכ דאמ תשחנה לקשמ

4:19 - ד:יט
תא המלש שעיו תיב רשא םילכה-לכ חבזמ תאו םיהלאה תונחלשה -תאו בהזה םינפה םחל םהילעו

4:20 - ד:כ
תורנמה-תאו םרעבל םהיתרנו ריבדה ינפל טפשמכ רוגס בהז

4:21 - ד:כא
תורנהו חרפהו אוה בהז םיחקלמהו בהז תולכמ

4:22 - ד:כב
תוקרזמהו תורמזמהו תותחמהו תופכהו חתפו רוגס בהז ויתותלד תיבה שדקל תוימינפה תיבה יתלדו םישדקה בהז לכיהל

5:1 - ה:א
הכאלמה-לכ םלשתו תיבל המלש השע-רשא המלש אביו הוהי ויבא דיוד ישדק-תא בהזה-תאו ףסכה-תאו ןתנ םילכה-לכ-תאו תיב תורצאב םיהלאה

5:2 - ה:ב
המלש ליהקי זא לארשי ינקז-תא תוטמה ישאר-לכ-תאו ינבל תובאה יאישנ םלשורי-לא לארשי ןורא-תא תולעהל ריעמ הוהי-תירב ןויצ איה דיוד

5:3 - ה:ג
ךלמה-לא ולהקיו גחב לארשי שיא-לכ יעבשה שדחה אוה

5:4 - ה:ד
ינקז לכ ואביו םיולה ואשיו לארשי ןוראה-תא

5:5 - ה:ה
ןוראה-תא ולעיו דעומ להא-תאו שדקה ילכ-לכ-תאו םתא ולעה להאב רשא םיולה םינהכה

5:6 - ה:ו
המלש ךלמהו לארשי תדע-לכו ינפל וילע םידעונה ןאצ םיחבזמ ןוראה ורפסי-אל רשא רקבו ברמ ונמי אלו

5:7 - ה:ז
םינהכה ואיביו הוהי-תירב ןורא-תא ריבד-לא ומוקמ-לא שדק-לא תיבה תחת-לא םישדקה םיבורכה יפנכ

5:8 - ה:ח
םיבורכה ויהיו םיפנכ םישרפ ןוראה םוקמ-לע -לע םיבורכה וסכיו וידב-לעו ןוראה הלעמלמ

5:9 - ה:ט
םידבה וכיראיו םידבה ישאר ואריו ינפ-לע ןוראה-ןמ וארי אלו ריבדה דע םש-יהיו הצוחה הזה םויה

5:10 - ה:י
ינש קר ןוראב ןיא השמ ןתנ-רשא תוחלה הוהי תרכ רשא ברחב לארשי ינב-םע םירצממ םתאצב

5:11 - ה:יא
םינהכה תאצב יהיו יכ שדקה-ןמ םיאצמנה םינהכה-לכ רומשל ןיא ושדקתה תוקלחמל

5:12 - ה:יב
םיררשמה םיולהו ןמיהל ףסאל םלכל םהינבלו ןותדיל םישבלמ םהיחאלו םיתלצמב ץוב תורנכו םילבנבו חבזמל חרזמ םידמע האמל םינהכ םהמעו םיררצחמ םירשעו תורצצחב

5:13 - ה:יג
דחאכ יהיו םיררשמלו םירצצחמל דחא-לוק עימשהל הוהיל תודהלו ללהל לוק םירהכו םיתלצמבו תורצצחב ללהבו רישה ילכבו יכ בוט יכ הוהיל תיבהו ודסח םלועל הוהי תיב ןנע אלמ

5:14 - ה:יד
םינהכה ולכי-אלו ינפמ תרשל דומעל אלמ-יכ ןנעה תיב-תא הוהי-דובכ םיהלאה

6:1 - ו:א
הוהי המלש רמא זא לפרעב ןוכשל רמא

6:2 - ו:ב
יתינב ינאו ןוכמו ךל לבז-תיב םימלוע ךתבשל

6:3 - ו:ג
וינפ-תא ךלמה בסיו להק-לכ תא ךרביו להק-לכו לארשי דמוע לארשי

6:4 - ו:ד
הוהי ךורב רמאיו רשא לארשי יהלא דיוד תא ויפב רבד אלמ וידיבו יבא רמאל

6:5 - ו:ה
רשא םויה-ןמ ימע-תא יתאצוה םירצמ ץראמ לכמ ריעב יתרחב-אל תונבל לארשי יטבש םש ימש תויהל תיב שיאב יתרחב-אלו ימע-לע דיגנ תויהל לארשי

6:6 - ו:ו
םלשוריב רחבאו םש ימש תויהל תויהל דיודב רחבאו לארשי ימע-לע

6:7 - ו:ז
דיוד בבל-םע יהיו םשל תיב תונבל יבא לארשי יהלא הוהי

6:8 - ו:ח
הוהי רמאיו ןעי יבא דיוד-לא ךבבל-םע היה רשא ימשל תיב תונבל היה יכ תוביטה ךבבל-םע

6:9 - ו:ט
הנבת אל התא קר אצויה ךנב יכ תיבה הנבי-אוה ךיצלחמ ימשל תיבה

6:10 - ו:י
ורבד-תא הוהי םקיו תחת םוקאו רבד רשא בשאו יבא דיוד רשאכ לארשי אסכ-לע הנבאו הוהי רבד הוהי םשל תיבה לארשי יהלא

6:11 - ו:יא
ןוראה-תא םש םישאו הוהי תירב םש-רשא ינב-םע תרכ רשא לארשי

6:12 - ו:יב
חבזמ ינפל דמעיו להק-לכ דגנ הוהי ויפכ שרפיו לארשי

6:13 - ו:יג
רויכ המלש השע-יכ ךותב והנתיו תשחנ תומא שמח הרזעה תומא שמחו וכרא שולש תומאו ובחר וילע דמעיו ותמוק ויכרב-לע ךרביו לארשי להק-לכ דגנ ויפכ שרפיו המימשה

6:14 - ו:יד
יהלא הוהי רמאיו ךומכ-ןיא לארשי ץראבו םימשב םיהלא דסחהו תירבה רמש םיכלהה ךידבעל םבל-לכב ךינפל

6:15 - ו:טו
ךדבעל תרמש רשא תא יבא דיוד רבדתו ול תרבד-רשא תאלמ ךדיבו ךיפב הזה םויכ

6:16 - ו:טז
יהלא הוהי התעו ךדבעל רמש לארשי רשא תא יבא דיוד רמאל ול תרבד שיא ךל תרכי-אל אסכ-לע בשוי ינפלמ ורמשי-םא קר לארשי תכלל םכרד-תא ךינב תכלה רשאכ יתרותב ינפל

6:17 - ו:יז
יהלא הוהי התעו ךרבד ןמאי לארשי ךדבעל תרבד רשא דיודל

6:18 - ו:יח
בשי םנמאה יכ םדאה-תא םיהלא םימש הנה ץראה-לע אל םימשה ימשו ףא ךולכלכי רשא הזה תיבה-יכ יתינב

6:19 - ו:יט
תלפת-לא תינפו ותנחת-לאו ךדבע עמשל יהלא הוהי -לאו הנרה-לא ךדבע רשא הלפתה ךינפל ללפתמ

6:20 - ו:כ
תוחתפ ךיניע תויהל םמוי הזה תיבה-לא םוקמה-לא הלילו ךמש םושל תרמא רשא הלפתה-לא עומשל םש ךדבע ללפתי רשא הזה םוקמה-לא

6:21 - ו:כא
ינונחת-לא תעמשו לארשי ךמעו ךדבע וללפתי רשא התאו הזה םוקמה-לא ךתבש םוקממ עמשת תעמשו םימשה-ןמ תחלסו

6:22 - ו:כב
והערל שיא אטחי-םא הלא וב-אשנו הלא אבו ותלאהל תיבב ךחבזמ ינפל הזה

6:23 - ו:כג
עמשת התאו תישעו םימשה-ןמ ךידבע-תא תטפשו תתל עשרל בישהל ושארב וכרד תתל קידצ קידצהלו ותקדצכ ול

6:24 - ו:כד
ךמע ףגני-םאו ביוא ינפל לארשי ובשו ךל-ואטחי יכ ךמש-תא ודוהו וננחתהו וללפתהו הזה תיבב ךינפל

6:25 - ו:כה
עמשת התאו תחלסו םימשה-ןמ לארשי ךמע תאטחל המדאה-לא םתובישהו םהל התתנ-רשא םהיתבאלו

6:26 - ו:כו
םימשה רצעהב יכ רטמ היהי-אלו וללפתהו ךל-ואטחי הזה םוקמה-לא ךמש-תא ודוהו יכ ןובושי םתאטחמ םנעת

6:27 - ו:כז
םימשה עמשת התאו ךידבע תאטחל תחלסו יכ לארשי ךמעו ךרדה-לא םרות הב-וכלי רשא הבוטה ךצרא-לע רטמ התתנו ךמעל התתנ-רשא הלחנל

6:28 - ו:כח
ץראב היהי-יכ בער ןופדש היהי-יכ רבד ליסחו הברא ןוקריו ול-רצי יכ היהי יכ וירעש ץראב ויביוא הלחמ-לכו עגנ-לכ

6:29 - ו:כט
הנחת-לכ הלפת-לכ םדאה-לכל היהי רשא לארשי ךמע לכלו ועגנ שיא ועדי רשא ויפכ שרפו ובאכמו הזה תיבה-לא

6:30 - ו:ל
עמשת התאו ןוכמ םימשה-ןמ התתנו תחלסו ךתבש ויכרד-לככ שיאל ובבל-תא עדת רשא תעדי ךדבל התא יכ םדאה ינב בבל-תא

6:31 - ו:לא
תכלל ךואריי ןעמל םימיה-לכ ךיכרדב םייח םה-רשא רשא המדאה ינפ-לע וניתבאל התתנ

6:32 - ו:לב
רשא ירכנה-לא םגו אוה לארשי ךמעמ אל הקוחר ץראמ אבו לודגה ךמש ןעמל ךעורזו הקזחה ךדיו ואבו היוטנה תיבה-לא וללפתהו הזה

6:33 - ו:לג
עמשת התאו ןוכממ םימשה-ןמ לככ תישעו ךתבש ךילא ארקי-רשא ועדי ןעמל ירכנה ץראה ימע-לכ ךתא הארילו ךמש-תא תעדלו לארשי ךמעכ ארקנ ךמש-יכ רשא הזה תיבה-לע יתינב

6:34 - ו:לד
המחלמל ךמע אצי-יכ ךרדב ויביוא-לע וללפתהו םחלשת רשא ריעה ךרד ךילא הב תרחב רשא תאזה יתינב-רשא תיבהו ךמשל

6:35 - ו:לה
םימשה-ןמ תעמשו םתלפת-תא תישעו םתנחת-תאו םטפשמ

6:36 - ו:לו
יכ ךל-ואטחי יכ רשא םדא ןיא םב תפנאו אטחי-אל ביוא ינפל םתתנו םהיבוש םובשו וא הקוחר ץרא-לא הבורק

6:37 - ו:לז
םבבל-לא ובישהו םש-ובשנ רשא ץראב ךילא וננחתהו ובשו רמאל םיבש ץראב וניועה ונאטח ונעשרו

6:38 - ו:לח
םבל-לכב ךילא ובשו ץראב םשפנ-לכבו םתא ובש-רשא םיבש םצרא ךרד וללפתהו םתובאל התתנ רשא תרחב רשא ריעהו יתינב-רשא תיבלו ךמשל

6:39 - ו:לט
םימשה-ןמ תעמשו ךתבש ןוכממ םתלפת-תא תישעו םהיתנחת-תאו ךמעל תחלסו םטפשמ ךל-ואטח רשא

6:40 - ו:מ
אנ-ויהי יהלא התע תוחתפ ךיניע תובשק ךינזאו הזה םוקמה תלפתל

6:41 - ו:מא
הוהי המוק התעו התא ךחונל םיהלא ךינהכ ךזע ןוראו ושבלי םיהלא הוהי ךידיסחו העושת בוטב וחמשי

6:42 - ו:מב
בשת-לא םיהלא הוהי הרכז ךיחישמ ינפ ךדבע דיוד ידסחל

7:1 - ז:א
המלש תולככו הדרי שאהו ללפתהל הלעה לכאתו םימשהמ דובכו םיחבזהו תיבה-תא אלמ הוהי

7:2 - ז:ב
םינהכה ולכי אלו הוהי תיב-לא אובל הוהי-דובכ אלמ-יכ הוהי תיב-תא

7:3 - ז:ג
לארשי ינב לכו שאה תדרב םיאר הוהי דובכו וערכיו תיבה-לע הצרא םיפא ווחתשיו הפצרה-לע יכ הוהיל תודוהו םלועל יכ בוט ודסח

7:4 - ז:ד
םעה-לכו ךלמהו ינפל חבז םיחבז הוהי

7:5 - ז:ה
המלש ךלמה חבזיו םירשע רקבה חבז-תא ןאצו ףלא םינשו ףלא םירשעו האמ תיב-תא וכנחיו ךלמה םיהלאה םעה-לכו

7:6 - ז:ו
םינהכהו םידמע םתורמשמ-לע ריש-ילכב םיולהו דיוד השע רשא הוהי הוהיל תודהל ךלמה ודסח םלועל-יכ םדיב דיוד ללהב םירצצחמ םינהכהו לארשי-לכו םדגנ םידמע

7:7 - ז:ז
ךות-תא המלש שדקיו ינפל רשא רצחה השע-יכ הוהי-תיב יבלח תאו תולעה םש חבזמ-יכ םימלשה השע רשא תשחנה לוכי אל המלש הלעה-תא ליכהל החנמה-תאו םיבלחה-תאו

7:8 - ז:ח
גחה-תא המלש שעיו תעבש איהה תעב לארשי-לכו םימי דאמ לודג להק ומע לחנ-דע תמח אובלמ םירצמ

7:9 - ז:ט
ינימשה םויב ושעיו תכנח יכ תרצע תעבש ושע חבזמה תעבש גחהו םימי םימי

7:10 - ז:י
השלשו םירשע םויבו חלש יעיבשה שדחל םהילהאל םעה-תא בל יבוטו םיחמש השע רשא הבוטה-לע המלשלו דיודל הוהי ומע לארשילו

7:11 - ז:יא
תיב-תא המלש לכיו ךלמה תיב-תאו הוהי בל-לע אבה-לכ תאו תושעל המלש ותיבבו הוהי-תיבב חילצה

7:12 - ז:יב
המלש-לא הוהי אריו ול רמאיו הלילב ךתלפת-תא יתעמש הזה םוקמב יתרחבו חבז תיבל יל

7:13 - ז:יג
םימשה רצעא ןה רטמ היהי-אלו בגח-לע הוצא-ןהו -םאו ץראה לוכאל ימעב רבד חלשא

7:14 - ז:יד
רשא ימע וענכיו םהילע ימש-ארקנ ושקביו וללפתיו םהיכרדמ ובשיו ינפ עמשא ינאו םיערה חלסאו םימשה-ןמ אפראו םתאטחל םצרא-תא

7:15 - ז:טו
ויהי יניע התע תובשק ינזאו תוחתפ הזה םוקמה תלפתל

7:16 - ז:טז
יתרחב התעו תיבה-תא יתשדקהו םש ימש-תויהל הזה יניע ויהו םלוע-דע םימיה-לכ םש יבלו

7:17 - ז:יז
ינפל ךלת-םא התאו דיוד ךלה רשאכ לככ תושעלו ךיבא יקחו ךיתיוצ רשא רומשת יטפשמו

7:18 - ז:יח
אסכ תא יתומיקהו יתרכ רשאכ ךתוכלמ רמאל ךיבא דיודל שיא ךל תרכי-אל לארשיב לשומ

7:19 - ז:יט
םתא ןובושת-םאו יתוקח םתבזעו יתתנ רשא יתוצמו םתכלהו םכינפל םיהלא םתדבעו םתיוחתשהו םירחא םהל

7:20 - ז:כ
יתמדא לעמ םיתשתנו םהל יתתנ רשא רשא הזה תיבה-תאו ךילשא ימשל יתשדקה וננתאו ינפ לעמ הנינשלו לשמל םימעה-לכב

7:21 - ז:כא
היה רשא הזה תיבהו רבע-לכל ןוילע המב רמאו םשי וילע ץראל הככ הוהי השע הזה תיבלו תאזה

7:22 - ז:כב
ובזע רשא לע ורמאו יהלא הוהי-תא םאיצוה רשא םהיתבא םירצמ ץראמ םיהלאב וקיזחיו םהל ווחתשיו םירחא ןכ-לע םודבעיו -לכ תא םהילע איבה תאזה הערה

8:1 - ח:א
םירשע ץקמ יהיו המלש הנב רשא הנש הוהי תיב-תא ותיב-תאו

8:2 - ח:ב
ןתנ רשא םירעהו הנב המלשל םרוח םש בשויו םתא המלש לארשי ינב-תא

8:3 - ח:ג
תמח המלש ךליו הילע קזחיו הבוצ

8:4 - ח:ד
רמדת-תא ןביו ירע-לכ תאו רבדמב הנב רשא תונכסמה תמחב

8:5 - ח:ה
ןורוח תיב-תא ןביו תיב-תאו ןוילעה ירע ןותחתה ןורוח םיתלד תומוח רוצמ חירבו

8:6 - ח:ו
תאו תלעב-תאו תונכסמה ירע-לכ תאו המלשל ויה רשא תאו בכרה ירע-לכ תאו םישרפה ירע רשא המלש קשח-לכ םלשוריב תונבל קשח ץרא לכבו ןונבלבו ותלשממ

8:7 - ח:ז
רתונה םעה-לכ ירמאהו יתחה-ןמ יוחהו יזרפהו אל רשא יסוביהו המה לארשימ

8:8 - ח:ח
רשא םהינב-ןמ ץראב םהירחא ורתונ ינב םולכ-אל רשא המלש םלעיו לארשי הזה םויה דע סמל

8:9 - ח:ט
רשא לארשי ינב-ןמו המלש ןתנ-אל ותכאלמל םידבעל המחלמ ישנא המה-יכ ירשו וישילש ירשו וישרפו ובכר

8:10 - ח:י
םיביצנה ירש הלאו המלש ךלמל-רשא םיתאמו םישמח םעב םידרה

8:11 - ח:יא
הלעה הערפ-תב-תאו דיוד ריעמ המלש הל-הנב רשא תיבל בשת -אל רמא יכ דיוד תיבב יל השא שדק-יכ לארשי-ךלמ םהילא האב-רשא המה הוהי ןורא

8:12 - ח:יב
תולע המלש הלעה זא חבזמ לע הוהיל ינפל הנב רשא הוהי םלואה

8:13 - ח:יג
םויב םוי-רבדבו השמ תוצמכ תולעהל םישדחלו תותבשל שולש תודעומלו גחב הנשב םימעפ תועבשה גחבו תוצמה תוכסה גחבו

8:14 - ח:יד
טפשמכ דמעיו ויבא-דיוד םינהכה תוקלחמ-תא םיולהו םתדבע-לע ללהל םתורמשמ -לע םינהכה דגנ תרשלו ומויב םוי-רבדל םתוקלחמב םירעושהו ןכ יכ רעשו רעשל דיוד תוצמ םיהלאה-שיא

8:15 - ח:טו
ךלמה תוצמ ורס אלו םיולהו םינהכה-לע תורצאלו רבד-לכל

8:16 - ח:טז
תכאלמ-לכ ןכתו דסומ םויה-דע המלש ותלכ-דעו הוהי-תיב הוהי תיב םלש

8:17 - ח:יז
המלש ךלה זא רבג-ןויצעל תפש-לע תוליא-לאו םודא ץראב םיה

8:18 - ח:יח
םרוח ול-חלשיו תוינוא וידבע-דיב םי יעדוי םידבעו ידבע-םע ואביו וחקיו הריפוא המלש תואמ-עברא םשמ בהז רככ םישמחו ךלמה-לא ואיביו המלש

9:1 - ט:א
העמש אבש-תכלמו אובתו המלש עמש-תא המלש-תא תוסנל םלשוריב תודיחב דאמ דבכ ליחב םיאשנ םילמגו ברל בהזו םימשב אובתו הרקי ןבאו רבדתו המלש -לא היה רשא-לכ תא ומע הבבל-םע

9:2 - ט:ב
המלש הל-דגיו הירבד-לכ-תא רבד םלענ-אלו דיגה אל רשא המלשמ הל

9:3 - ט:ג
תא אבש-תכלמ ארתו תיבהו המלש תמכח הנב רשא

9:4 - ט:ד
בשומו ונחלש לכאמו דמעמו וידבע םהישובלמו ויתרשמ םהישובלמו ויקשמו הלעי רשא ותילעו היה-אלו הוהי תיב חור הב דוע

9:5 - ט:ה
תמא ךלמה-לא רמאתו יתעמש רשא רבדה ךירבד-לע יצראב ךתמכח-לעו

9:6 - ט:ו
יתנמאה-אלו דע םהירבדל הניארתו יתאב-רשא אל הנהו יניע תיברמ יצח יל-דגה תפסי ךתמכח רשא העומשה-לע יתעמש

9:7 - ט:ז
ירשאו ךישנא ירשא םידמעה הלא ךידבע םיעמשו דימת ךינפל ךתמכח-תא

9:8 - ט:ח
ךיהלא הוהי יהי ךב ץפח רשא ךורב ךלמל ואסכ-לע ךתתל תבהאב ךיהלא הוהיל לארשי-תא ךיהלא םלועל ודימעהל ךלמל םהילע ךנתיו הקדצו טפשמ תושעל

9:9 - ט:ט
האמ ךלמל ןתתו בהז רככ םירשעו דאמ ברל םימשבו היה אלו הרקי ןבאו אוהה םשבכ אבש-תכלמ הנתנ-רשא המלש ךלמל

9:10 - ט:י
םריח ידבע-םגו המלש ידבעו בהז ואיבה-רשא יצע ואיבה ריפואמ ןבאו םימוגלא הרקי

9:11 - ט:יא
יצע-תא ךלמה שעיו תולסמ םימוגלאה תיבלו הוהי-תיבל תורנכו ךלמה םירשל םילבנו םהכ וארנ-אלו הדוהי ץראב םינפל

9:12 - ט:יב
ןתנ המלש ךלמהו אבש-תכלמל רשא הצפח-לכ-תא דבלמ הלאש ךלמה-לא האיבה-רשא הצראל ךלתו ךפהתו הידבעו איה

9:13 - ט:יג
בהזה לקשמ יהיו הנשב המלשל אב-רשא םיששו תואמ שש תחא בהז ירככ ששו

9:14 - ט:יד
םירתה ישנאמ דבל םיאיבמ םירחסהו ברע יכלמ-לכו םיאיבמ ץראה תוחפו המלשל ףסכו בהז

9:15 - ט:טו
המלש ךלמה שעיו בהז הנצ םיתאמ בהז תואמ שש טוחש -לע הלעי טוחש תחאה הנצה

9:16 - ט:טז
םינגמ תואמ-שלשו תואמ שלש טוחש בהז ןגמה-לע הלעי בהז ךלמה םנתיו תחאה ןונבלה רעי תיבב

9:17 - ט:יז
ןש-אסכ ךלמה שעיו בהז והפציו לודג רוהט

9:18 - ט:יח
אסכל תולעמ ששו אסכל בהזב שבכו הזמ תודיו םיזחאמ תבשה םוקמ-לע הזמו םידמע תוירא םינשו תודיה לצא

9:19 - ט:יט
תוירא רשע םינשו שש-לע םש םידמע הזמו הזמ תולעמה ןכ השענ-אל הכלממ-לכל

9:20 - ט:כ
ךלמה הקשמ ילכ לכו ילכ לכו בהז המלש ןונבלה רעי-תיב ףסכ ןיא רוגס בהז המלש ימיב בשחנ המואמל

9:21 - ט:כא
ךלמל תוינא-יכ םע שישרת תוכלה תחא םרוח ידבע הנאובת םינש שולשל תואשנ שישרת תוינא םיבהנש ףסכו בהז םייכותו םיפוקו

9:22 - ט:כב
המלש ךלמה לדגיו ץראה יכלמ לכמ המכחו רשעל

9:23 - ט:כג
ץראה יכלמ לכו ינפ-תא םישקבמ עמשל המלש ןתנ-רשא ותמכח-תא ובלב םיהלאה

9:24 - ט:כד
שיא םיאיבמ םהו ףסכ ילכ ותחנמ תומלשו בהז ילכו םיסוס םימשבו קשנ הנש-רבד םידרפו הנשב

9:25 - ט:כה
תעברא המלשל יהיו םיסוס תוירא םיפלא רשע-םינשו תובכרמו םחיניו םישרפ ףלא בכרה ירעב םלשוריב ךלמה-םעו

9:26 - ט:כו
לשומ יהיו םיכלמה-לכב ץרא-דעו רהנה-ןמ לובג דעו םיתשלפ םירצמ

9:27 - ט:כז
ףסכה-תא ךלמה ןתיו םינבאכ םלשוריב ןתנ םיזראה תאו הלפשב -רשא םימקשכ ברל

9:28 - ט:כח
םיסוס םיאיצומו המלשל םירצממ תוצראה-לכמו

9:29 - ט:כט
המלש ירבד ראשו םינורחאהו םינשארה םיבותכ םה-אלה איבנה ןתנ ירבד-לע היחא תאובנ-לעו תוזחבו ינולישה הזחה ידעי טבנ-ןב םעברי-לע

9:30 - ט:ל
המלש ךלמיו םלשוריב לארשי-לכ-לע הנש םיעברא

9:31 - ט:לא
המלש בכשיו והרבקיו ויתבא-םע ויבא דיוד ריעב ונב םעבחר ךלמיו ויתחת

10:1 - י:א
המכש םעבחר ךליו ואב םכש יכ ךילמהל לארשי-לכ ותא

10:2 - י:ב
םעברי עמשכ יהיו אוהו טבנ-ןב חרב רשא םירצמב ךלמה המלש ינפמ םעברי בשיו םירצממ

10:3 - י:ג
ול-וארקיו וחלשיו םעברי אביו ורבדיו לארשי-לכו רמאל םעבחר-לא

10:4 - י:ד
ונלע-תא השקה ךיבא תדבעמ לקה התעו ולעמו השקה ךיבא ןתנ-רשא דבכה ךדבענו ונילע

10:5 - י:ה
דוע םהלא רמאיו ובושו םימי תשלש םעה ךליו ילא

10:6 - י:ו
םעבחר ךלמה ץעויו ויה-רשא םינקזה-תא המלש ינפל םידמע יח ותיהב ויבא םתא ךיא רמאל בישהל םיצעונ רבד הזה-םעל

10:7 - י:ז
רמאל וילא ורבדיו םעהל בוטל היהת-םא תרבדו םתיצרו הזה םיבוט םירבד םהלא םידבע ךל ויהו םימיה-לכ

10:8 - י:ח
תצע-תא בזעיו והצעי רשא םינקזה םידליה-תא ץעויו ותא ולדג רשא וינפל םידמעה

10:9 - י:ט
םתא המ םהלא רמאיו רבד בישנו םיצעונ רשא הזה םעה-תא לקה רמאל ילא ורבד ןתנ-רשא לעה-ןמ ונילע ךיבא

10:10 - י:י
םידליה ותא ורבדיו רמאל ותא ולדג רשא םעל רמאת-הכ ךילא ורבד-רשא דיבכה ךיבא רמאל לקה התאו ונלע-תא רמאת הכ ונילעמ הבע ינטק םהלא יבא ינתממ

10:11 - י:יא
סימעה יבא התעו ינאו דבכ לע םכילע יבא םכלע-לע ףיסא םיטושב םכתא רסי םיברקעב ינאו

10:12 - י:יב
םעברי אביו םעבחר-לא םעה-לכו רשאכ ישלשה םויב רמאל ךלמה רבד םויב ילא ובוש ישלשה

10:13 - י:יג
השק ךלמה םנעיו םעבחר ךלמה בזעיו םינקזה תצע תא

10:14 - י:יד
תצעכ םהלא רבדיו דיבכא רמאל םידליה ףיסא ינאו םכלע-תא םכתא רסי יבא וילע ינאו םיטושב םיברקעב

10:15 - י:טו
ךלמה עמש-אלו התיה-יכ םעה-לא םיהלאה םעמ הבסנ הוהי םיקה ןעמל רבד רשא ורבד-תא ינולשה והיחא דיב טבנ-ןב םעברי-לא

10:16 - י:טז
יכ לארשי-לכו םהל ךלמה עמש-אל םעה ובישיו רמאל ךלמה-תא דיודב קלח ונל-המ ישי-ןבב הלחנ-אלו לארשי ךילהאל שיא דיוד ךתיב האר התע לארשי-לכ ךליו וילהאל

10:17 - י:יז
םיבשיה לארשי ינבו ךלמיו הדוהי ירעב םעבחר םהילע

10:18 - י:יח
םעבחר ךלמה חלשיו רשא םרדה-תא וב-ומגריו סמה-לע ןבא לארשי-ינב םעבחר ךלמהו תמיו תולעל ץמאתה סונל הבכרמב םלשורי

10:19 - י:יט
תיבב לארשי ועשפיו הזה םויה דע דיוד

11:1 - יא:א
םלשורי םעבחר אביו תיב-תא להקיו האמ ןמינבו הדוהי רוחב ףלא םינומשו םחלהל המחלמ השע בישהל לארשי-םע םעבחרל הכלממה-תא

11:2 - יא:ב
הוהי-רבד יהיו והיעמש-לא רמאל םיהלאה-שיא

11:3 - יא:ג
םעבחר-לא רמא הדוהי ךלמ המלש-ןב לארשי-לכ לאו ןמינבו הדוהיב רמאל

11:4 - יא:ד
הוהי רמא הכ ומחלת-אלו ולעת-אל שיא ובוש םכיחא-םע יתאמ יכ ותיבל הזה רבדה היהנ ירבד-תא ועמשיו תכלמ ובשיו הוהי םעברי-לא

11:5 - יא:ה
םעבחר בשיו םירע ןביו םלשוריב הדוהיב רוצמל

11:6 - יא:ו
םחל-תיב-תא ןביו םטיע-תאו עוקת-תאו

11:7 - יא:ז
רוצ-תיב-תאו וכוש-תאו םלדע-תאו

11:8 - יא:ח
השרמ-תאו תג-תאו ףיז-תאו

11:9 - יא:ט
םירודא-תאו שיכל-תאו הקזע-תאו

11:10 - יא:י
הערצ-תאו ןוליא-תאו רשא ןורבח-תאו ןמינבבו הדוהיב תורצמ ירע

11:11 - יא:יא
תורצמה-תא קזחיו םידיגנ םהב ןתיו ןמשו לכאמ תורצאו ןייו

11:12 - יא:יב
ריעו ריע-לכבו םיחמרו תונצ דאמ הברהל םקזחיו הדוהי ול-יהיו ןמינבו

11:13 - יא:יג
םיולהו םינהכהו לארשי-לכב רשא וילע ובציתה םלובג-לכמ

11:14 - יא:יד
םיולה ובזע-יכ םתזחאו םהישרגמ-תא הדוהיל וכליו -יכ םלשורילו םעברי םחינזה הוהיל ןהכמ וינבו

11:15 - יא:טו
םינהכ ול-דמעיו םיריעשלו תומבל השע רשא םילגעלו

11:16 - יא:טז
יטבש לכמ םהירחאו םינתנה לארשי שקבל םבבל-תא יהלא הוהי-תא םלשורי ואב לארשי יהלא הוהיל חובזל םהיתובא

11:17 - יא:יז
תוכלמ-תא וקזחיו וצמאיו הדוהי המלש-ןב םעבחר-תא יכ שולש םינשל דיוד ךרדב וכלה שולש םינשל המלשו

11:18 - יא:יח
השא םעבחר ול-חקיו תומירי-ןב תלחמ-תא ליהיבא דיוד-ןב ישי-ןב באילא-תב

11:19 - יא:יט
םינב ול דלתו הירמש-תאו שועי-תא םהז-תאו

11:20 - יא:כ
חקל הירחאו םולשבא-תב הכעמ-תא היבא-תא ול דלתו אזיז -תאו יתע-תאו תימלש-תאו

11:21 - יא:כא
םעבחר בהאיו םולשבא-תב הכעמ-תא וישגליפו וישנ-לכמ םישנ יכ אשנ הרשע-הנומש םישש םישגליפו םירשע דלויו םיששו םינב הנומשו תונב

11:22 - יא:כב
םעבחר שארל דמעיו הכעמ-ןב היבא-תא יכ ויחאב דיגנל וכילמהל

11:23 - יא:כג
ץרפיו ןביו וינב-לכמ הדוהי תוצרא-לכל ירע לכל ןמינבו םהל ןתיו תורצמה לאשיו ברל ןוזמה םישנ ןומה

12:1 - יב:א
תוכלמ ןיכהכ יהיו בזע ותקזחכו םעבחר הוהי תרות-תא ומע לארשי-לכו

12:2 - יב:ב
תישימחה הנשב יהיו הלע םעבחר ךלמל םירצמ-ךלמ קשיש ולעמ יכ םלשורי-לע הוהיב

12:3 - יב:ג
בכר םיתאמו ףלאב םישרפ ףלא םיששבו םעל רפסמ ןיאו ומע ואב-רשא םיבול םירצממ םישוכו םייכס

12:4 - יב:ד
ירע-תא דכליו הדוהיל רשא תורצמה םלשורי-דע אביו

12:5 - יב:ה
אב איבנה היעמשו ירשו םעבחר-לא ופסאנ-רשא הדוהי ינפמ םלשורי-לא םהל רמאיו קשיש םתא הוהי רמא-הכ ינא-ףאו יתא םתבזע -דיב םכתא יתבזע קשיש

12:6 - יב:ו
לארשי-ירש וענכיו קידצ ורמאיו ךלמהו הוהי

12:7 - יב:ז
יכ הוהי תוארבו היה וענכנ היעמש-לא הוהי-רבד אל וענכנ רמאל םהל יתתנו םתיחשא הטילפל טעמכ יתמח ךתת-אלו קשיש-דיב םלשוריב

12:8 - יב:ח
םידבעל ול-ויהי יכ יתדובע ועדיו תוכלממ תדובעו תוצראה

12:9 - יב:ט
קשיש לעיו םירצמ-ךלמ חקיו םלשורי-לע הוהי-תיב תורצא-תא תיב תורצא -תאו חקל לכה-תא ךלמה בהזה ינגמ-תא חקיו המלש השע רשא

12:10 - יב:י
םעבחר ךלמה שעיו תשחנ ינגמ םהיתחת ירש די-לע דיקפהו חתפ םירמשה םיצרה ךלמה תיב

12:11 - יב:יא
ךלמה אוב-ידמ יהיו ואב הוהי תיב םואשנו םיצרה את-לא םובשהו םיצרה

12:12 - יב:יב
ונממ בש וענכהבו אלו הוהי-ףא םגו הלכל תיחשהל םירבד היה הדוהיב םיבוט

12:13 - יב:יג
םעבחר ךלמה קזחתיו יכ ךלמיו םלשוריב תחאו םיעברא-ןב וכלמב םעבחר הנש ךלמ הנש הרשע עבשו ריעה םלשוריב םושל הוהי רחב-רשא לכמ םש ומש-תא םשו לארשי יטבש תינמעה המענ ומא

12:14 - יב:יד
אל יכ ערה שעיו שורדל ובל ןיכה הוהי-תא

12:15 - יב:טו
םעבחר ירבדו םינורחאהו םינשארה םיבותכ םה-אלה איבנה היעמש ירבדב שחיתהל הזחה ודעו םעבחר תומחלמו םימיה-לכ םעבריו

12:16 - יב:טז
םעבחר בכשיו רבקיו ויתבא-םע ךלמיו דיוד ריעב ויתחת ונב היבא

13:1 - יג:א
הרשע הנומש תנשב ךלמיו םעברי ךלמל הדוהי-לע היבא

13:2 - יג:ב
ךלמ םינש שולש ומא םשו םלשוריב לאירוא-תב והיכימ המחלמו העבג-ןמ היבא ןיב התיה םעברי ןיבו

13:3 - יג:ג
היבא רסאיו ליחב המחלמה-תא המחלמ ירובג שיא ףלא תואמ-עברא ךרע םעבריו רוחב הנומשב המחלמ ומע רוחב שיא ףלא תואמ ליח רובג

13:4 - יג:ד
רהל לעמ היבא םקיו רהב רשא םירמצ רמאיו םירפא -לכו םעברי ינועמש לארשי

13:5 - יג:ה
יכ תעדל םכל אלה לארשי יהלא הוהי דיודל הכלממ ןתנ ול םלועל לארשי-לע חלמ תירב וינבלו

13:6 - יג:ו
טבנ-ןב םעברי םקיו דיוד-ןב המלש דבע וינדא-לע דרמיו

13:7 - יג:ז
םישנא וילע וצבקיו לעילב ינב םיקר םעבחר-לע וצמאתיו םעבחרו המלש-ןב בבל-ךרו רענ היה םהינפל קזחתה אלו

13:8 - יג:ח
םירמא םתא התעו תכלממ ינפל קזחתהל דיוד ינב דיב הוהי בר ןומה םתאו בהז ילגע םכמעו םעברי םכל השע רשא םיהלאל

13:9 - יג:ט
ינהכ-תא םתחדה אלה ןרהא ינב-תא הוהי םכל ושעתו םיולהו תוצראה ימעכ םינהכ ודי אלמל אבה-לכ םליאו רקב-ןב רפב אלל ןהכ היהו העבש םיהלא

13:10 - יג:י
הוהי ונחנאו והנבזע אלו וניהלא םיתרשמ םינהכו ןרהא ינב הוהיל תכאלמב םיולהו

13:11 - יג:יא
הוהיל םירטקמו רקבב-רקבב תולע ברעב-ברעבו תכרעמו םימס-תרטקו ןחלשה-לע םחל בהזה תרונמו רוהטה ברעב רעבל היתרנו םירמש-יכ ברעב תרמשמ-תא ונחנא םתאו וניהלא הוהי ותא םתבזע

13:12 - יג:יב
שארב ונמע הנהו וינהכו םיהלאה העורתה תורצצחו ינב םכילע עירהל ומחלת-לא לארשי הוהי-םע אל-יכ םכיתבא-יהלא וחילצת

13:13 - יג:יג
בסה םעבריו אובל בראמה-תא ויהיו םהירחאמ בראמהו הדוהי ינפל םהירחאמ

13:14 - יג:יד
הנהו הדוהי ונפיו םינפ המחלמה םהל וקעציו רוחאו םינהכהו הוהיל תורצצחב םירצצחמ

13:15 - יג:טו
הדוהי שיא ועיריו שיא עירהב יהיו ףגנ םיהלאהו הדוהי םעברי-תא ינפל לארשי-לכו הדוהיו היבא

13:16 - יג:טז
לארשי-ינב וסוניו םנתיו הדוהי ינפמ םדיב םיהלא

13:17 - יג:יז
היבא םהב וכיו הבר הכמ ומעו םיללח ולפיו תואמ-שמח לארשימ רוחב שיא ףלא

13:18 - יג:יח
לארשי-ינב וענכיו וצמאיו איהה תעב יכ הדוהי ינב הוהי-לע ונעשנ םהיתובא יהלא

13:19 - יג:יט
ירחא היבא ףדריו ונממ דכליו םעברי לא-תיב-תא םירע היתונב-תאו הנשי-תאו היתונב-תאו היתנבו ןורפע-תאו

13:20 - יג:כ
םעברי-חכ רצע-אלו והיבא ימיב דוע תמיו הוהי והפגיו

13:21 - יג:כא
והיבא קזחתיו עברא םישנ ול-אשיו םירשע דלויו הרשע ששו םינב םינשו תונב הרשע

13:22 - יג:כב
היבא ירבד רתיו וירבדו ויכרדו שרדמב םיבותכ ודע איבנה

13:23 - יג:כג
היבא בכשיו ורבקיו ויתבא-םע דיוד ריעב ותא ונב אסא ךלמיו הטקש וימיב ויתחת םינש רשע ץראה

14:1 - יד:א
בוטה אסא שעיו הוהי יניעב רשיהו ויהלא

14:2 - יד:ב
תוחבזמ-תא רסיו רבשיו תומבהו רכנה עדגיו תובצמה-תא םירשאה-תא

14:3 - יד:ג
הדוהיל רמאיו הוהי-תא שורדל םהיתובא יהלא הרותה תושעלו הוצמהו

14:4 - יד:ד
ירע-לכמ רסיו תומבה-תא הדוהי טקשתו םינמחה-תאו וינפל הכלממה

14:5 - יד:ה
הרוצמ ירע ןביו הטקש-יכ הדוהיב ומע-ןיאו ץראה הלאה םינשב המחלמ ול הוהי חינה-יכ

14:6 - יד:ו
הנבנ הדוהיל רמאיו הלאה םירעה-תא םילדגמו המוח בסנו םיחירבו םיתלד ונינפל ץראה ונדוע הוהי-תא ונשרד יכ חניו ונשרד וניהלא ונביו ביבסמ ונל וחילציו

14:7 - יד:ז
אשנ ליח אסאל יהיו הדוהימ חמרו הנצ ףלא תואמ שלש ןגמ יאשנ ןמינבמו םיתאמ תשק יכרדו ףלא םינומשו ליח ירובג הלא-לכ

14:8 - יד:ח
חרז םהילא אציו ףלא ליחב ישוכה שלש תובכרמו םיפלא -דע אביו תואמ השרמ

14:9 - יד:ט
וינפל אסא אציו איגב המחלמ וכרעיו השרמל התפצ

14:10 - יד:י
הוהי-לא אסא ארקיו הוהי רמאיו ויהלא ןיב רוזעל ךמע-ןיא ונרזע חכ ןיאל בר וניהלא הוהי ונעשנ ךילע-יכ ונאב ךמשבו הוהי הזה ןומהה-לע התא וניהלא שונא ךמע רצעי-לא

14:11 - יד:יא
הוהי ףגיו ינפל םישוכה-תא הדוהי ינפלו אסא םישוכה וסניו

14:12 - יד:יב
םעהו אסא םפדריו ררגל-דע ומע-רשא ןיאל םישוכמ לפיו -יכ היחמ םהל הוהי-ינפל ורבשנ ואשיו והנחמ ינפלו דאמ הברה ללש

14:13 - יד:יג
םירעה-לכ תא וכיו היה-יכ ררג תוביבס םהילע הוהי-דחפ -תא וזביו הזב-יכ םירעה-לכ םהב התיה הבר

14:14 - יד:יד
וכה הנקמ ילהא-םגו ברל ןאצ ובשיו ובשיו םילמגו םלשורי

15:1 - טו:א
דדוע-ןב והירזעו חור וילע התיה םיהלא

15:2 - טו:ב
אסא ינפל אציו ינועמש ול רמאיו הדוהי-לכו אסא םכמע הוהי ןמינבו ומע םכתויהב אצמי והשרדת-םאו והבזעת-םאו םכל םכתא בזעי

15:3 - טו:ג
לארשיל םיבר םימיו אללו תמא יהלא אלל אללו הרומ ןהכ הרות

15:4 - טו:ד
ול-רצב בשיו יהלא הוהי-לע והשקביו לארשי םהל אצמיו

15:5 - טו:ה
ןיא םהה םיתעבו אבלו אצויל םולש לע תובר תמוהמ יכ תוצראה יבשוי-לכ

15:6 - טו:ו
יוגב-יוג ותתכו ריעב ריעו םממה םיהלא-יכ הרצ-לכב

15:7 - טו:ז
וקזח םתאו יכ םכידי ופרי-לאו םכתלעפל רכש שי

15:8 - טו:ח
םירבדה אסא עמשכו דדע האובנהו הלאה רבעיו קזחתה איבנה ץרא-לכמ םיצוקשה ןמינבו הדוהי דכל רשא םירעה-ןמו שדחיו םירפא רהמ רשא הוהי חבזמ-תא הוהי םלוא ינפל

15:9 - טו:ט
הדוהי-לכ-תא ץבקיו םירגהו ןמינבו השנמו םירפאמ םהמע ולפנ -יכ ןועמשמו ברל לארשימ וילע הוהי-יכ םתארב ומע ויהלא

15:10 - טו:י
םלשורי וצבקיו תנשל ישילשה שדחב תוכלמל הרשע-שמח אסא

15:11 - טו:יא
םויב הוהיל וחבזיו ללשה-ןמ אוהה עבש רקב ואיבה תעבש ןאצו תואמ םיפלא

15:12 - טו:יב
שורדל תירבב ואביו יהלא הוהי-תא םבבל-לכב םהיתובא םשפנ-לכבו

15:13 - טו:יג
שרדי-אל רשא לכו לארשי-יהלא הוהיל ןטק-ןמל תמוי שיאמל לודג-דעו השא-דעו

15:14 - טו:יד
לוקב הוהיל ועבשיו העורתבו לודג תורצצחבו תורפושבו

15:15 - טו:טו
הדוהי-לכ וחמשיו יכ העובשה-לע ועבשנ םבבל-לכב והשקב םנוצר-לכבו חניו םהל אצמיו ביבסמ םהל הוהי

15:16 - טו:טז
אסא םא הכעמ-םגו הריבגמ הריסה ךלמה הרשאל התשע-רשא אסא תרכיו תצלפמ קדיו התצלפמ-תא ןורדק לחנב ףרשיו

15:17 - טו:יז
ורס-אל תומבהו אסא-בבל קר לארשימ וימי-לכ םלש היה

15:18 - טו:יח
ויבא ישדק-תא אביו םיהלאה תיב וישדקו םילכו בהזו ףסכ

15:19 - טו:יט
דע התיה אל המחלמו שמחו םישלש-תנש אסא תוכלמל

16:1 - טז:א
ששו םישלש תנשב הלע אסא תוכלמל לארשי-ךלמ אשעב -תא ןביו הדוהי-לע תת יתלבל המרה ךלמ אסאל אבו אצוי הדוהי

16:2 - טז:ב
בהזו ףסכ אסא אציו הוהי תיב תורצאמ חלשיו ךלמה תיבו םרא ךלמ דדה-ןב-לא קשמרדב בשויה רמאל

16:3 - טז:ג
ךניבו יניב תירב ןיבו יבא ןיבו ךל יתחלש הנה ךיבא רפה ךל בהזו ףסכ ךלמ אשעב-תא ךתירב ילעמ הלעיו לארשי

16:4 - טז:ד
דדה ןב עמשיו חלשיו אסא ךלמה-לא םיליחה ירש-תא ירע-לא ול-רשא וכיו לארשי ןד-תאו ןויע-תא תאו םימ לבא תאו ירע תונכסמ-לכ ילתפנ

16:5 - טז:ה
אשעב עמשכ יהיו תונבמ לדחיו תבשיו המרה-תא ותכאלמ-תא

16:6 - טז:ו
חקל ךלמה אסאו ואשיו הדוהי-לכ-תא המרה ינבא-תא הנב רשא היצע-תאו םהב ןביו אשעב הפצמה-תאו עבג-תא

16:7 - טז:ז
יננח אב איהה תעבו ךלמ אסא-לא הארה וילא רמאיו הדוהי ךלמ -לע ךנעשהב תנעשנ אלו םרא ךיהלא הוהי-לע ליח טלמנ ןכ-לע ךדימ םרא-ךלמ

16:8 - טז:ח
םישוכה אלה ליחל ויה םיבולהו םישרפלו בכרל ברל ךנעשהבו דאמ הברהל םנתנ הוהי-לע ךדיב

16:9 - טז:ט
ויניע הוהי יכ ץראה-לכב תוטטשמ םבבל-םע קזחתהל תלכסנ וילא םלש שי התעמ יכ תאז-לע תומחלמ ךמע

16:10 - טז:י
הארה-לא אסא סעכיו תכפהמה תיב והנתיו ומע ףעזב-יכ אסא ץצריו תאז-לע איהה תעב םעה-ןמ

16:11 - טז:יא
אסא ירבד הנהו םינושארה םנה םינורחאהו רפס-לע םיבותכ הדוהיל םיכלמה לארשיו

16:12 - טז:יב
תנשב אסא אלחיו עשתו םישולש וילגרב ותוכלמל וילח הלעמל-דע שרד-אל וילחב -םגו יכ הוהי-תא םיאפרב

16:13 - טז:יג
אסא בכשיו תמיו ויתבא-םע תחאו םיעברא תנשב וכלמל

16:14 - טז:יד
ויתרבקב והרבקיו ריעב ול-הרכ רשא והביכשיו דיוד אלמ רשא בכשמב םינזו םימשב תחקרמב םיחקרמ ול-ופרשיו השעמ הלודג הפרש דאמל-דע

17:1 - יז:א
ונב טפשוהי ךלמיו קזחתיו ויתחת לארשי-לע

17:2 - יז:ב
ירע-לכב ליח-ןתיו ןתיו תורצבה הדוהי הדוהי ץראב םיביצנ רשא םירפא ירעבו ויבא אסא דכל

17:3 - יז:ג
הוהי יהיו ךלה יכ טפשוהי-םע ויבא דיוד יכרדב שרד אלו םינשארה םילעבל

17:4 - יז:ד
שרד ויבא יהלאל יכ אלו ךלה ויתוצמבו לארשי השעמכ

17:5 - יז:ה
הוהי ןכיו ודיב הכלממה-תא הדוהי-לכ ונתיו טפשוהיל החנמ דובכו-רשע ול-יהיו ברל

17:6 - יז:ו
יכרדב ובל הבגיו ריסה דועו הוהי תומבה-תא םירשאה-תאו הדוהימ

17:7 - יז:ז
וכלמל שולש תנשבו ליח-ןבל וירשל חלש הירכזלו הידבעלו והיכימלו לאנתנלו הדוהי ירעב דמלל

17:8 - יז:ח
םיולה םהמעו והינתנו והיעמש לאהשעו והידבזו ןתנוהיו תומירמשו והיבוטו והינדאו םיולה הינודא בוטו עמשילא םהמעו םינהכה םרוהיו

17:9 - יז:ט
הדוהיב ודמליו תרות רפס םהמעו ובסיו הוהי הדוהי ירע-לכב םעב ודמליו

17:10 - יז:י
לע הוהי דחפ יהיו תוצראה תוכלממ-לכ הדוהי תוביבס רשא ומחלנ אלו טפשוהי-םע

17:11 - יז:יא
םיאיבמ םיתשלפ-ןמו ףסכו החנמ טפשוהיל םיאיברעה םג אשמ ןאצ ול םיאיבמ םיפלא תעבש םיליא םישיתו תואמ עבשו עבשו םיפלא תעבש תואמ

17:12 - יז:יב
ךלה טפשוהי יהיו הלעמל-דע לדגו הדוהיב ןביו ירעו תוינריב תונכסמ

17:13 - יז:יג
ול היה הבר הכאלמו ישנאו הדוהי ירעב ליח ירובג המחלמ םלשוריב

17:14 - יז:יד
תיבל םתדקפ הלאו הדוהיל םהיתובא הנדע םיפלא ירש ירובג ומעו רשה ףלא תואמ שלש ליח

17:15 - יז:טו
ןנחוהי ודי-לעו םיתאמ ומעו רשה ףלא םינומשו

17:16 - יז:טז
היסמע ודי-לעו בדנתמה ירכז-ןב םיתאמ ומעו הוהיל ליח רובג ףלא

17:17 - יז:יז
רובג ןמינב-ןמו ומעו עדילא ליח ןגמו תשק-יקשנ ףלא םיתאמ

17:18 - יז:יח
דבזוהי ודי-לעו םינומשו-האמ ומעו אבצ יצולח ףלא

17:19 - יז:יט
םיתרשמה הלא דבלמ ךלמה-תא ירעב ךלמה ןתנ-רשא הדוהי-לכב רצבמה

18:1 - יח:א
רשע טפשוהיל יהיו ןתחתיו ברל דובכו באחאל

18:2 - יח:ב
םינש ץקל דריו ןורמשל באחא-לא ןאצ באחא ול-חבזיו רשא םעלו ברל רקבו תולעל והתיסיו ומע דעלג תומר-לא

18:3 - יח:ג
באחא רמאיו לארשי-ךלמ ךלמ טפשוהי-לא ימע ךלתה הדוהי ול רמאיו דעלג תמר ךמעכו ךומכ ינומכ המחלמב ךמעו ימע

18:4 - יח:ד
טפשוהי רמאיו לארשי ךלמ-לא םויכ אנ-שרד הוהי רבד-תא

18:5 - יח:ה
לארשי-ךלמ ץבקיו עברא םיאבנה-תא רמאיו שיא תואמ תמר -לא ךלנה םהלא המחלמל דעלג ורמאיו לדחא-םא םיהלאה ןתיו הלע ךלמה דיב

18:6 - יח:ו
ןיאה טפשוהי רמאיו דוע הוהיל איבנ הפ ותאמ השרדנו

18:7 - יח:ז
לארשי-ךלמ רמאיו דוע טפשוהי-לא שורדל דחא-שיא ינאו ותאמ הוהי-תא ונניא-יכ והיתאנש הבוטל ילע אבנתמ הערל וימי-לכ יכ -ןב והיכימ אוה טפשוהי רמאיו אלמי ןכ ךלמה רמאי-לא

18:8 - יח:ח
לארשי ךלמ ארקיו רמאיו דחא סירס-לא והכימ רהמ אלמי-ןב

18:9 - יח:ט
לארשי ךלמו הדוהי-ךלמ טפשוהיו שיא םיבשוי םישבלמ ואסכ-לע ןרגב םיבשיו םידגב ןורמש רעש חתפ םיאיבנה-לכו םהינפל םיאבנתמ

18:10 - יח:י
והיקדצ ול שעיו ינרק הנענכ-ןב רמא-הכ רמאיו לזרב חגנת הלאב הוהי םתולכ-דע םרא-תא

18:11 - יח:יא
םיאבנ םיאבנה-לכו תמר הלע רמאל ןכ ןתנו חלצהו דעלג ךלמה דיב הוהי

18:12 - יח:יב
ךלה-רשא ךאלמהו רבד והיכימל ארקל הנה רמאל וילא -הפ םיאבנה ירבד ךלמה-לא בוט דחא דחאכ ךרבד אנ-יהיו בוט תרבדו םהמ

18:13 - יח:יג
והיכימ רמאיו יכ הוהי-יח יהלא רמאי-רשא-תא רבדא ותא

18:14 - יח:יד
ךלמה-לא אביו וילא ךלמה רמאיו תמר-לא ךלנה הכימ -םא המחלמל דעלג ולע רמאיו לדחא ונתניו וחילצהו םכדיב

18:15 - יח:טו
ךלמה וילא רמאיו ינא םימעפ המכ-דע רשא ךעיבשמ -קר ילא רבדת-אל הוהי םשב תמא

18:16 - יח:טז
יתיאר רמאיו לארשי-לכ-תא םירהה-לע םיצופנ ןהל-ןיא רשא ןאצכ הוהי רמאיו הער הלאל םינדא-אל ותיבל-שיא ובושי םולשב

18:17 - יח:יז
לארשי-ךלמ רמאיו אלה טפשוהי-לא ךילא יתרמא בוט ילע אבנתי-אל ערל-םא יכ

18:18 - יח:יח
ועמש ןכל רמאיו יתיאר הוהי-רבד בשוי הוהי-תא אבצ-לכו ואסכ-לע םידמע םימשה ולאמשו ונימי-לע

18:19 - יח:יט
ימ הוהי רמאיו באחא-תא התפי לעיו לארשי-ךלמ דעלג תומרב לפיו הככ רמא הז רמאיו הככ רמא הזו

18:20 - יח:כ
דמעיו חורה אציו רמאיו הוהי ינפל רמאיו ונתפא ינא המב וילא הוהי

18:21 - יח:כא
יתייהו אצא רמאיו יפב רקש חורל רמאיו ויאיבנ-לכ אצ לכות-םגו התפת ןכ-השעו

18:22 - יח:כב
הוהי ןתנ הנה התעו יפב רקש חור הוהיו הלא ךיאיבנ הער ךילע רבד

18:23 - יח:כג
והיקדצ שגיו ךיו הנענכ-ןב יחלה-לע והיכימ-תא ךרדה הז יא רמאיו יתאמ הוהי-חור רבע ךתא רבדל

18:24 - יח:כד
ךנה והיכימ רמאיו רשא אוהה םויב האר רדחב רדח אובת אבחהל

18:25 - יח:כה
לארשי ךלמ רמאיו והיכימ-תא וחק ןומא-לא והבישהו שאוי -לאו ריעה-רש ךלמה-ןב

18:26 - יח:כו
רמא הכ םתרמאו תיב הז ומיש ךלמה םחל והלכאהו אלכה דע ץחל םימו ץחל םולשב יבוש

18:27 - יח:כז
והיכימ רמאיו םולשב בושת בוש-םא יב הוהי רבד-אל םימע ועמש רמאיו םלכ

18:28 - יח:כח
לארשי-ךלמ לעיו הדוהי-ךלמ טפשוהיו דעלג תמר-לא

18:29 - יח:כט
לארשי ךלמ רמאיו שפחתה טפשוהי-לא התאו המחלמב אובו שפחתיו ךידגב שבל ואביו לארשי ךלמ המחלמב

18:30 - יח:ל
הוצ םרא ךלמו בכרה ירש-תא אל רמאל ול-רשא -תא ןטקה-תא ומחלת יכ לודגה לארשי ךלמ-תא-םא ודבל

18:31 - יח:לא
ירש תוארכ יהיו טפשוהי-תא בכרה ךלמ ורמא המהו ובסיו אוה לארשי קעזיו םחלהל וילע ורזע הוהיו טפשוהי םיהלא םתיסיו ונממ

18:32 - יח:לב
ירש תוארכ יהיו היה-אל יכ בכרה ובשיו לארשי ךלמ וירחאמ

18:33 - יח:לג
תשקב ךשמ שיאו ךלמ-תא ךיו ומתל םיקבדה ןיב לארשי רמאיו ןירשה ןיבו ךידי ךפה בכרל הנחמה-ןמ ינתאצוהו יתילחה יכ

18:34 - יח:לד
םויב המחלמה לעתו לארשי ךלמו אוהה הבכרמב דימעמ היה ברעה -דע םרא חכנ אוב תעל תמיו שמשה

19:1 - יט:א
טפשוהי בשיו ותיב-לא הדוהי-ךלמ םלשוריל םולשב

19:2 - יט:ב
אוהי וינפ-לא אציו הזחה יננח-ןב ךלמה-לא רמאיו רזעל עשרלה טפשוהי בהאת הוהי יאנשלו ףצק ךילע תאזבו הוהי ינפלמ

19:3 - יט:ג
םיבוט םירבד לבא תרעב-יכ ךמע ואצמנ ץראה-ןמ תורשאה שרדל ךבבל תוניכהו םיהלאה

19:4 - יט:ד
טפשוהי בשיו אציו בשיו םלשוריב עבש ראבמ םעב םירפא רה-דע הוהי-לא םבישיו םהיתובא יהלא

19:5 - יט:ה
ץראב םיטפש דמעיו הדוהי ירע-לכב ריעו ריעל תורצבה

19:6 - יט:ו
םיטפשה-לא רמאיו םישע םתא-המ ואר וטפשת םדאל אל יכ םכמעו הוהיל יכ טפשמ רבדב

19:7 - יט:ז
הוהי-דחפ יהי התעו ושעו ורמש םכילע הוהי-םע ןיא-יכ אשמו הלוע וניהלא דחש-חקמו םינפ

19:8 - יט:ח
דימעה םלשוריב םגו םיולה-ןמ טפשוהי ישארמו םינהכהו לארשיל תובאה בירלו הוהי טפשמל םלשורי ובשיו

19:9 - יט:ט
רמאל םהילע וציו תאריב ןושעת הכ בבלבו הנומאב הוהי םלש

19:10 - יט:י
אובי-רשא ביר-לכו םכיחאמ םכילע םהירעב םיבשיה -ןיב םדל םד-ןיב םיקחל הוצמל הרות םתרהזהו םיטפשמלו ומשאי אלו םתא ףצק-היהו הוהיל םכיחא-לעו םכילע אלו ןושעת הכ ומשאת

19:11 - יט:יא
ןהכ והירמא הנהו לכל םכילע שארה והידבזו הוהי-רבד דיגנה לאעמשי-ןב לכל הדוהי-תיבל םירטשו ךלמה-רבד וקזח םכינפל םיולה הוהי יהיו ושעו בוטה-םע

20:1 - כ:א
ואב ןכירחא יהיו ינבו באומ-ינב םהמעו ןומע םינומעהמ המחלמל טפשוהי-לע

20:2 - כ:ב
ודיגיו ואביו אב רמאל טפשוהיל רבעמ בר ןומה ךילע םנהו םראמ םיל איה רמת ןוצצחב ידג ןיע

20:3 - כ:ג
טפשוהי ןתיו אריו שורדל וינפ-תא םוצ-ארקיו הוהיל הדוהי-לכ-לע

20:4 - כ:ד
שקבל הדוהי וצבקיו ירע-לכמ םג הוהימ שקבל ואב הדוהי הוהי-תא

20:5 - כ:ה
להקב טפשוהי דמעיו םלשוריו הדוהי ינפל הוהי תיבב השדחה רצחה

20:6 - כ:ו
יהלא הוהי רמאיו אלה וניתבא םיהלא אוה-התא לשומ התאו םימשב םיוגה תוכלממ לכב הרובגו חכ ךדיבו בציתהל ךמע ןיאו

20:7 - כ:ז
וניהלא התא אלה יבשי-תא תשרוה ינפלמ תאזה ץראה הנתתו לארשי ךמע ךבהא םהרבא ערזל םלועל

20:8 - כ:ח
ךל ונביו הב-ובשיו ךמשל שדקמ הב רמאל

20:9 - כ:ט
הער ונילע אובת-םא רבדו טופש ברח ינפל הדמענ בערו ךינפלו הזה תיבה הזה תיבב ךמש יכ ונתרצמ ךילא קעזנו עישותו עמשתו

20:10 - כ:י
ןומע-ינב הנה התעו ריעש-רהו באומו התתנ-אל רשא םהב אובל לארשיל םירצמ ץראמ םאבב אלו םהילעמ ורס יכ םודימשה

20:11 - כ:יא
םילמג םה-הנהו ונשרגל אובל ונילע רשא ךתשרימ ונתשרוה

20:12 - כ:יב
אלה וניהלא ןיא יכ םב-טפשת ןומהה ינפל חכ ונב ונילע אבה הזה ברה עדנ אל ונחנאו ךילע יכ השענ-המ וניניע

20:13 - כ:יג
םידמע הדוהי-לכו םפט-םג הוהי ינפל םהינבו םהישנ

20:14 - כ:יד
והירכז-ןב לאיזחיו לאיעי-ןב הינב-ןב יולה הינתמ-ןב התיה ףסא ינב-ןמ הוהי חור וילע להקה ךותב

20:15 - כ:טו
ובישקה רמאיו יבשיו הדוהי-לכ ךלמהו םלשורי רמא-הכ טפשוהי םתא םכל הוהי ותחת-לאו וארית-לא ברה ןומהה ינפמ םכל אל יכ הזה םיהלאל יכ המחלמה

20:16 - כ:טז
םנה םהילע ודר רחמ ץיצה הלעמב םילע ףוסב םתא םתאצמו רבדמ ינפ לחנה לאורי

20:17 - כ:יז
תאזב םחלהל םכל אל וארו ודמע ובציתה הוהי תעושי-תא הדוהי םכמע וארית-לא םלשוריו ואצ רחמ ותחת-לאו הוהיו םהינפל םכמע

20:18 - כ:יח
םיפא טפשוהי דקיו הדוהי-לכו הצרא ולפנ םלשורי יבשיו תוחתשהל הוהי ינפל הוהיל

20:19 - כ:יט
םיולה ומקיו םיתהקה ינב-ןמ םיחרקה ינב-ןמו יהלא הוהיל ללהל לודג לוקב לארשי הלעמל

20:20 - כ:כ
רקבב ומיכשיו עוקת רבדמל ואציו טפשוהי דמע םתאצבו ינועמש רמאיו יבשיו הדוהי ונימאה םלשורי םכיהלא הוהיב ונימאה ונמאתו וחילצהו ויאיבנב

20:21 - כ:כא
םעה-לא ץעויו םיררשמ דמעיו םיללהמו הוהיל תאצב שדק-תרדהל םירמאו ץולחה ינפל יכ הוהיל ודוה ודסח םלועל

20:22 - כ:כב
הנרב ולחה תעבו הוהי ןתנ הלהתו ינב-לע םיבראמ -רהו באומ ןומע הדוהיל םיאבה ריעש ופגניו

20:23 - כ:כג
ןומע ינב ודמעיו יבשי-לע באומו םירחהל ריעש-רה םתולככו דימשהלו ורזע ריעש יבשויב תיחשמל והערב-שיא

20:24 - כ:כד
אב הדוהיו רבדמל הפצמה-לע ןומהה-לא ונפיו םילפנ םירגפ םנהו הטילפ ןיאו הצרא

20:25 - כ:כה
ומעו טפשוהי אביו םללש-תא זבל ברל םהב ואצמיו ילכו םירגפו שוכרו םהל ולצניו תודמח ויהיו אשמ ןיאל םיזזב השולש םימי יכ ללשה-תא אוה-בר

20:26 - כ:כו
ולהקנ יעברה םויבו םש-יכ הכרב קמעל הוהי-תא וכרב םש -תא וארק ןכ-לע קמע אוהה םוקמה םויה-דע הכרב

20:27 - כ:כז
שיא-לכ ובשיו םלשוריו הדוהי םשארב טפשוהיו םלשורי-לא בושל םחמש-יכ החמשב םהיביואמ הוהי

20:28 - כ:כח
םלשורי ואביו תורנכבו םילבנב תיב-לא תורצצחבו הוהי

20:29 - כ:כט
לע םיהלא דחפ יהיו תוצראה תוכלממ-לכ םחלנ יכ םעמשב יביוא םע הוהי לארשי

20:30 - כ:ל
תוכלמ טקשתו ול חניו טפשוהי ביבסמ ויהלא

20:31 - כ:לא
טפשוהי ךלמיו םישלש-ןב הדוהי-לע וכלמב הנש שמחו הנש שמחו םירשעו םשו םלשוריב ךלמ הבוזע ומא יחלש-תב

20:32 - כ:לב
ויבא ךרדב ךליו הנממ רס-אלו אסא יניעב רשיה תושעל הוהי

20:33 - כ:לג
ורס-אל תומבה ךא וניכה-אל םעה דועו יהלאל םבבל םהיתבא

20:34 - כ:לד
טפשוהי ירבד רתיו םינרחאהו םינשארה ירבדב םיבותכ םנה רשא יננח -ןב אוהי יכלמ רפס-לע הלעה לארשי

20:35 - כ:לה
רבחתא ןכירחאו הדוהי-ךלמ טפשוהי היזחא םע אוה לארשי-ךלמ תושעל עישרה

20:36 - כ:לו
תושעל ומע והרבחיו שישרת תכלל תוינא תוינא ושעיו רבג ןויצעב

20:37 - כ:לז
רזעילא אבנתיו השרממ והודד-ןב רמאל טפשוהי-לע -םע ךרבחתהכ הוהי ץרפ והיזחא ורבשיו ךישעמ-תא ורצע אלו תוינא שישרת-לא תכלל

21:1 - כא:א
טפשוהי בכשיו רבקיו ויתבא-םע ריעב ויתבא-םע םרוהי ךלמיו דיוד ויתחת ונב

21:2 - כא:ב
ינב םיחא-ולו הירזע טפשוהי והירכזו לאיחיו לאכימו והירזעו הלא-לכ והיטפשו טפשוהי ינב לארשי-ךלמ

21:3 - כא:ג
םהיבא םהל ןתיו ףסכל תובר תונתמ תונדגמלו בהזלו תורצמ ירע-םע הכלממה-תאו הדוהיב אוה-יכ םרוהיל ןתנ רוכבה

21:4 - כא:ד
םרוהי םקיו ויבא תכלממ-לע גרהיו קזחתיו ברחב ויחא-לכ-תא לארשי ירשמ םגו

21:5 - כא:ה
םיתשו םישלש-ןב וכלמב םרוהי הנש ךלמ םינש הנומשו םלשוריב

21:6 - כא:ו
יכלמ ךרדב ךליו ושע רשאכ לארשי יכ באחא תיב ול התיה באחא-תב ערה שעיו השא הוהי יניעב

21:7 - כא:ז
הוהי הבא-אלו תיב-תא תיחשהל תירבה ןעמל דיוד דיודל תרכ רשא ול תתל רמא רשאכו וינבלו רינ םימיה-לכ

21:8 - כא:ח
םודא עשפ וימיב הדוהי-די תחתמ םהילע וכילמיו ךלמ

21:9 - כא:ט
םרוהי רבעיו בכרה-לכו וירש-םע הליל םק יהיו ומע בבוסה םודא-תא ךיו ירש תאו וילא בכרה

21:10 - כא:י
תחתמ םודא עשפיו םויה דע הדוהי-די הנבל עשפת זא הזה ודי תחתמ איהה תעב הוהי-תא בזע יכ ויתבא יהלא

21:11 - כא:יא
תומב-השע אוה-םג ןזיו הדוהי ירהב םלשורי יבשי-תא הדוהי -תא חדיו

21:12 - כא:יב
בתכמ וילא אביו רמאל איבנה והילאמ יהלא הוהי רמא הכ רשא תחת ךיבא דיוד יכרדב תכלה-אל ךיבא טפשוהי אסא יכרדבו הדוהי-ךלמ

21:13 - כא:יג
יכלמ ךרדב ךלתו הנזתו לארשי יבשי-תאו הדוהי-תא תיב תונזהכ םלשורי ךיחא-תא םגו באחא םיבוטה ךיבא-תיב תגרה ךממ

21:14 - כא:יד
הפגמ ףגנ הוהי הנה ךינבבו ךמעב הלודג ךישנבו ךשוכר-לכבו

21:15 - כא:טו
םיבר םיילחב התאו ךיעמ הלחמב ךיעמ ואצי-דע -לע םימי ילחה-ןמ םימי

21:16 - כא:טז
הוהי רעיו חור תא םרוהי-לע םיברעהו םיתשלפה םישוכ די-לע רשא

21:17 - כא:יז
הדוהיב ולעיו תא ובשיו הועקביו אצמנה שוכרה-לכ -םגו ךלמה-תיבל אלו וישנו וינב יכ ןב ול-ראשנ ןטק זחאוהי-םא וינב

21:18 - כא:יח
ופגנ תאז-לכ ירחאו ילחל ויעמב הוהי אפרמ ןיאל

21:19 - כא:יט
םימימ םימיל יהיו ץקה תאצ תעכו ואצי םינש םימיל תמיו וילח-םע ויעמ םיער םיאלחתב ומע ול ושע-אלו ויתבא תפרשכ הפרש

21:20 - כא:כ
םיתשו םישלש-ןב הנומשו וכלמב היה םלשוריב ךלמ םינש הדמח אלב ךליו דיוד ריעב והרבקיו תורבקב אלו םיכלמה

22:1 - כב:א
יבשוי וכילמיו והיזחא-תא םלשורי יכ ויתחת ןטקה ונב גרה םינשארה-לכ םיברעב אבה דודגה ךלמיו הנחמל םרוהי-ןב והיזחא הדוהי ךלמ

22:2 - כב:ב
םיתשו םיעברא-ןב וכלמב והיזחא הנש ךלמ תחא הנשו ומא םשו םלשוריב ירמע-תב והילתע

22:3 - כב:ג
יכרדב ךלה אוה-םג ומא יכ באחא תיב ותצעוי התיה עישרהל

22:4 - כב:ד
יניעב ערה שעיו באחא תיבכ הוהי ול-ויה המה-יכ תומ ירחא םיצעוי ול תיחשמל ויבא

22:5 - כב:ה
ךליו ךלה םתצעב םג באחא-ןב םרוהי-תא המחלמל לארשי ךלמ םרא-ךלמ לאזח-לע וכיו דעלג תומרב םרוי-תא םימרה

22:6 - כב:ו
אפרתהל בשיו םיכמה יכ לאערזיב המרב והכה רשא לאהזח-תא ומחלהב והירזעו םרא ךלמ ךלמ םרוהי-ןב תוארל דרי הדוהי באחא-ןב םרוהי-תא הלח-יכ לאערזיב אוה

22:7 - כב:ז
התיה םיהלאמו אובל והיזחא תסובת אצי ואבבו םרוי-לא אוהי -לא םרוהי-םע וחשמ רשא ישמנ-ןב תירכהל הוהי באחא תיב-תא

22:8 - כב:ח
אוהי טפשהכ יהיו אצמיו באחא תיב-םע ינבו הדוהי ירש-תא םיתרשמ והיזחא יחא םגרהיו והיזחאל

22:9 - כב:ט
והיזחא-תא שקביו אוהו והדכליו ןורמשב אבחתמ אוהי-לא והאביו יכ והרבקיו והתמיו טפשוהי-ןב ורמא שרד-רשא אוה ובבל-לכב הוהי-תא והיזחא תיבל ןיאו הכלממל חכ רצעל

22:10 - כב:י
והיזחא םא והילתעו הנב תמ יכ התאר רבדתו םקתו הכלממה ערז-לכ-תא הדוהי תיבל

22:11 - כב:יא
תעבשוהי חקתו שאוי-תא ךלמה-תב בנגתו והיזחא-ןב -ינב ךותמ ותא ןתתו םיתמומה ךלמה ותקנימ-תאו ותא תוטמה רדחב תעבשוהי והריתסתו םרוהי ךלמה -תב ןהכה עדיוהי תשא תוחא התיה איה יכ ינפמ והיזחא אלו והילתע והתתימה

22:12 - כב:יב
תיבב םתא יהיו שש אבחתמ םיהלאה תכלמ הילתעו םינש ץראה-לע

23:1 - כג:א
תיעבשה הנשבו חקיו עדיוהי קזחתה תואמה ירש-תא םחרי-ןב והירזעל לאעמשילו ןנחוהי-ןב דבוע-ןב והירזעלו והישעמ-תאו -תאו והידע-ןב ירכז-ןב טפשילא תירבב ומע

23:2 - כג:ב
הדוהיב ובסיו םיולה-תא וצבקיו הדוהי ירע-לכמ תובאה ישארו ואביו לארשיל םלשורי-לא

23:3 - כג:ג
להקה-לכ תרכיו םיהלאה תיבב תירב םהל רמאיו ךלמה-םע ךלמי ךלמה-ןב הנה הוהי רבד רשאכ דיוד ינב-לע

23:4 - כג:ד
ושעת רשא רבדה הז יאב םכמ תישלשה םינהכל תבשה ירעשל םיוללו םיפסה

23:5 - כג:ה
ךלמה תיבב תישלשהו רעשב תישלשהו םעה-לכו דוסיה הוהי תיב תורצחב

23:6 - כג:ו
הוהי-תיב אובי-לאו םינהכה-םא יכ םיולל םיתרשמהו שדק-יכ ואבי המה ורמשי םעה-לכו המה הוהי תרמשמ

23:7 - כג:ז
םיולה ופיקהו שיא ביבס ךלמה-תא אבהו ודיב וילכו ויהו תמוי תיבה-לא ואבב ךלמה-תא ותאצבו

23:8 - כג:ח
םיולה ושעיו לככ הדוהי-לכו עדיוהי הוצ-רשא שיא וחקיו ןהכה יאב וישנא -תא יאצוי םע תבשה רטפ אל יכ תבשה ןהכה עדיוהי תוקלחמה-תא

23:9 - כג:ט
ןהכה עדיוהי ןתיו תואמה ירשל םיתינחה-תא תונגמה-תאו רשא םיטלשה-תאו תיב רשא דיוד ךלמל םיהלאה

23:10 - כג:י
םעה-לכ-תא דמעיו ודיב וחלש שיאו תינמיה תיבה ףתכמ תיבה ףתכ-דע חבזמל תילאמשה ךלמה-לע תיבלו ביבס

23:11 - כג:יא
ואיצויו ונתיו ךלמה-ןב-תא רזנה-תא וילע וכילמיו תודעה-תאו והחשמיו ותא וינבו עדיוהי ךלמה יחי ורמאיו

23:12 - כג:יב
והילתע עמשתו םיצרה םעה לוק-תא ךלמה-תא םיללהמהו תיב םעה-לא אובתו הוהי

23:13 - כג:יג
ךלמה הנהו ארתו ודומע-לע דמוע םירשהו אובמב ךלמה-לע תורצצחהו חמש ץראה םע-לכו תורצצחב עקותו ילכב םיררושמהו םיעידומו רישה והילתע ערקתו ללהל רמאתו הידגב-תא רשק רשק

23:14 - כג:יד
ןהכה עדיוהי אצויו תואמה ירש-תא רמאיו ליחה ידוקפ הואיצוה םהלא תורדשה תיבמ-לא תמוי הירחא אבהו ןהכה רמא יכ ברחב תיב הותימת אל הוהי

23:15 - כג:טו
םידי הל ומישיו אובמ-לא אובתו תיב םיסוסה-רעש םש הותימיו ךלמה

23:16 - כג:טז
תירב עדיוהי תרכיו םעה-לכ ןיבו וניב תויהל ךלמה ןיבו הוהיל םעל

23:17 - כג:יז
םעה-לכ ואביו והצתיו לעבה-תיב ויתחבזמ-תאו ורבש וימלצ-תאו לעבה ןהכ ןתמ תאו ינפל וגרה תוחבזמה

23:18 - כג:יח
תדקפ עדיוהי םשיו דיב הוהי תיב רשא םיולה םינהכה תיב -לע דיוד קלח תולע תולעהל הוהי תרותב בותככ הוהי רישבו החמשב השמ דיוד ידי לע

23:19 - כג:יט
םירעושה דמעיו הוהי תיב ירעש-לע אמט אבי-אלו רבד-לכל

23:20 - כג:כ
תואמה ירש-תא חקיו םירידאה-תאו םעב םילשומה-תאו ץראה םע-לכ תאו ךלמה-תא דרויו ואביו הוהי תיבמ ןוילעה רעש-ךותב ובישויו ךלמה תיב אסכ לע ךלמה-תא הכלממה

23:21 - כג:כא
ץראה-םע-לכ וחמשיו הטקש ריעהו ותימה והילתע-תאו ברחב

24:1 - כד:א
שאי םינש עבש-ןב הנש םיעבראו וכלמב םשו םלשוריב ךלמ ראבמ היבצ ומא עבש

24:2 - כד:ב
רשיה שאוי שעיו ימי-לכ הוהי יניעב ןהכה עדיוהי

24:3 - כד:ג
עדיוהי ול-אשיו דלויו םיתש םישנ תונבו םינב

24:4 - כד:ד
היה ןכירחא יהיו שדחל שאוי בל-םע הוהי תיב-תא

24:5 - כד:ה
םינהכה-תא ץבקיו םהל רמאיו םיולהו הדוהי ירעל ואצ לארשי -לכמ וצבקו תיב-תא קזחל ףסכ הנש ידמ םכיהלא ורהמת םתאו הנשב ורהמ אלו רבדל םיולה

24:6 - כד:ו
ךלמה ארקיו שארה עדיוהיל עודמ ול רמאיו םיולה-לע תשרד-אל הדוהימ איבהל תאשמ-תא םלשורימו הוהי-דבע השמ להאל לארשיל להקהו תודעה

24:7 - כד:ז
תעשרמה והילתע יכ תיב-תא וצרפ הינב םגו םיהלאה הוהי-תיב ישדק-לכ םילעבל ושע

24:8 - כד:ח
ושעיו ךלמה רמאיו והנתיו דחא ןורא הוהי-תיב רעשב הצוח

24:9 - כד:ט
הדוהיב לוק-ונתיו איבהל םלשוריבו השמ תאשמ הוהיל -לע םיהלאה-דבע רבדמב לארשי

24:10 - כד:י
םירשה-לכ וחמשיו ואיביו םעה-לכו ןוראל וכילשיו הלכל-דע

24:11 - כד:יא
איבי תעב יהיו תדקפ-לא ןוראה-תא םיולה דיב ךלמה בר-יכ םתוארכו רפוס אבו ףסכה ןהכ דיקפו ךלמה ורעיו שארה והאשיו ןוראה-תא ומקמ-לא והבישיו םויב םויל ושע הכ ברל ףסכ-ופסאיו

24:12 - כד:יב
ךלמה והנתיו השוע-לא עדיוהיו תדובע תכאלמ ויהיו הוהי-תיב םיבצח םירכש תיב שדחל םישרחו ישרחל םגו הוהי קזחל תשחנו לזרב הוהי תיב-תא

24:13 - כד:יג
הכאלמה ישע ושעיו הכאלמל הכורא לעתו ודימעיו םדיב םיהלאה תיב-תא ותנכתמ-לע והצמאיו

24:14 - כד:יד
ואיבה םתולככו עדיוהיו ךלמה ינפל ףסכה ראש-תא -תיבל םילכ והשעיו תרש ילכ הוהי ילכו תופכו תולעהו ויהיו ףסכו בהז -תיבב תולע םילעמ ימי לכ דימת הוהי עדיוהי

24:15 - כד:טו
עדיוהי ןקזיו תמיו םימי עבשיו הנש םישלשו האמ-ןב ותומב

24:16 - כד:טז
דיוד-ריעב והרבקיו השע-יכ םיכלמה-םע םעו לארשיב הבוט ותיבו םיהלאה

24:17 - כד:יז
עדיוהי תומ ירחאו הדוהי ירש ואב זא ךלמל ווחתשיו םהילא ךלמה עמש

24:18 - כד:יח
תיב-תא ובזעיו םהיתובא יהלא הוהי םירשאה-תא ודבעיו םיבצעה-תאו הדוהי-לע ףצק-יהיו םתמשאב םלשוריו תאז

24:19 - כד:יט
םיאבנ םהב חלשיו הוהי-לא םבישהל אלו םב ודיעיו וניזאה

24:20 - כד:כ
השבל םיהלא חורו הירכז-תא ןהכה עדיוהי-ןב םעל לעמ דמעיו רמא הכ םהל רמאיו םתא המל םיהלאה תוצמ-תא םירבע וחילצת אלו הוהי הוהי-תא םתבזע -יכ םכתא בזעיו

24:21 - כד:כא
וילע ורשקיו תוצמב ןבא והמגריו תיב רצחב ךלמה הוהי

24:22 - כד:כב
ךלמה שאוי רכז-אלו השע רשא דסחה ומע ויבא עדיוהי ונב-תא גרהיו ארי רמא ותומכו שרדיו הוהי

24:23 - כד:כג
הנשה תפוקתל יהיו םרא ליח וילע הלע הדוהי-לא ואביו ותיחשיו םלשוריו םעמ םעה ירש-לכ-תא וחלש םללש-לכו קשמרד ךלמל

24:24 - כד:כד
םישנא רעצמב יכ הוהיו םרא ליח ואב ברל ליח םדיב ןתנ ובזע יכ דאמ יהלא הוהי-תא שאוי-תאו םהיתובא םיטפש ושע

24:25 - כד:כה
ונממ םתכלבו ותא ובזע-יכ םיבר םיילחמב וידבע וילע ורשקתה עדיוהי ינב ימדב והגרהיו ןהכה תמיו ותטמ-לע דיוד ריעב והרבקיו תורבקב והרבק אלו םיכלמה

24:26 - כד:כו
םירשקתמה הלאו תעמש-ןב דבז וילע דבזוהיו תינומעה תיבאומה תירמש-ןב

24:27 - כד:כז
אשמה ברו וינבו תיב דוסיו וילע םיבותכ םנה םיהלאה רפס שרדמ-לע ךלמיו םיכלמה ויתחת ונב והיצמא

25:1 - כה:א
הנש שמחו םירשע-ןב םירשעו והיצמא ךלמ ךלמ הנש עשתו ומא םשו םלשוריב םילשורימ ןדעוהי

25:2 - כה:ב
יניעב רשיה שעיו בבלב אל קר הוהי םלש

25:3 - כה:ג
הקזח רשאכ יהיו גרהיו וילע הכלממה םיכמה וידבע-תא ויבא ךלמה-תא

25:4 - כה:ד
תימה אל םהינב-תאו הרותב בותככ יכ הוצ-רשא השמ רפסב רמאל הוהי תובא ותומי-אל םינבו םינב-לע תובא-לע ותומי-אל ואטחב שיא יכ ותומי

25:5 - כה:ה
והיצמא ץבקיו םדימעיו הדוהי-תא ירשל תובא-תיבל ירשלו םיפלאה הדוהי-לכל תואמה םדקפיו ןמינבו הנש םירשע ןבמל -שלש םאצמיו הלעמו רוחב ףלא תואמ חמר זחא אבצ אצוי הנצו

25:6 - כה:ו
האמ לארשימ רכשיו האמב ליח רובג ףלא ףסכ-רככ

25:7 - כה:ז
אב םיהלאה שיאו ךלמה רמאל וילא אבצ ךמע אבי-לא הוהי ןיא יכ לארשי ינב לכ לארשי-םע םירפא

25:8 - כה:ח
השע התא אב-םא יכ ךלישכי המחלמל קזח ביוא ינפל םיהלאה םיהלאב חכ-שי יכ לישכהלו רוזעל

25:9 - כה:ט
שיאל והיצמא רמאיו תושעל-המו םיהלאה רשא רככה תאמל לארשי דודגל יתתנ םיהלאה שיא רמאיו ךל תתל הוהיל שי הזמ הברה

25:10 - כה:י
והיצמא םלידביו אב-רשא דודגהל תכלל םירפאמ וילא םפא רחיו םמוקמל ובושיו הדוהיב דאמ ףא-ירחב םמוקמל

25:11 - כה:יא
קזחתה והיצמאו ךליו ומע-תא גהניו ךיו חלמה איג תרשע ריעש-ינב-תא םיפלא

25:12 - כה:יב
םייח םיפלא תרשעו הדוהי ינב ובש עלסה שארל םואיביו םוכילשיו םלכו עלסה-שארמ ועקבנ

25:13 - כה:יג
רשא דודגה ינבו תכלמ והיצמא בישה וטשפיו המחלמל ומע ןורמשמ הדוהי ירעב ןורוח תיב-דעו תשלש םהמ וכיו הזב וזביו םיפלא הבר

25:14 - כה:יד
אוב ירחא יהיו תוכהמ והיצמא אביו םימודא-תא ריעש ינב יהלא-תא םיהלאל ול םדימעיו הוחתשי םהינפלו רטקי םהלו

25:15 - כה:טו
הוהי ףא-רחיו חלשיו והיצמאב רמאיו איבנ וילא -תא תשרד המל ול רשא םעה יהלא םמע-תא וליצה-אל ךדימ

25:16 - כה:טז
וילא ורבדב יהיו ץעוילה ול רמאיו ךל-לדח ךונתנ ךלמל לדחיו ךוכי המל יתעדי רמאיו איבנה םיהלא ץעי-יכ תישע-יכ ךתיחשהל תעמש אלו תאז יתצעל

25:17 - כה:יז
ךלמ והיצמא ץעויו חלשיו הדוהי זחאוהי-ןב שאוי-לא לארשי ךלמ אוהי-ןב הארתנ ךל רמאל םינפ

25:18 - כה:יח
שאוי חלשיו לארשי-ךלמ והיצמא-לא רמאל הדוהי-ךלמ ןונבלב רשא חוחה רשא זראה-לא חלש רמאל ןונבלב ינבל ךתב-תא-הנת תיח רבעתו השאל ןונבלב רשא הדשה חוחה-תא סמרתו

25:19 - כה:יט
תיכה הנה תרמא ךבל ךאשנו םודא-תא הבש התע דיבכהל הרגתת המל ךתיבב התא תלפנו הערב ךמע הדוהיו

25:20 - כה:כ
יכ והיצמא עמש-אלו ןעמל איה םיהלאהמ ושרד יכ דיב םתת םודא יהלא תא

25:21 - כה:כא
שאוי לעיו וארתיו לארשי-ךלמ והיצמאו אוה םינפ תיבב הדוהי-ךלמ הדוהיל רשא שמש

25:22 - כה:כב
ינפל הדוהי ףגניו שיא וסניו לארשי וילהאל

25:23 - כה:כג
והיצמא תאו שאוי-ןב הדוהי-ךלמ שפת זחאוהי-ןב לארשי-ךלמ שאוי והאיביו שמש תיבב ץרפיו םלשורי רעשמ םלשורי תמוחב רעש-דע םירפא תואמ עברא הנופה המא

25:24 - כה:כד
ףסכהו בהזה-לכו םילכה-לכ תאו םיאצמנה םיהלאה-תיבב םודא דבע-םע תיב תורצא-תאו ינב תאו ךלמה בשיו תוברעתה ןורמש

25:25 - כה:כה
והיצמא יחיו הדוהי ךלמ שאוי-ןב שאוי תומ ירחא ךלמ זחאוהי-ןב הרשע שמח לארשי הנש

25:26 - כה:כו
והיצמא ירבד רתיו םינורחאהו םינשארה םיבותכ םנה אלה הדוהי-יכלמ רפס-לע לארשיו

25:27 - כה:כז
רס-רשא תעמו הוהי ירחאמ והיצמא רשק וילע ורשקיו סניו םלשוריב וחלשיו השיכל השיכל וירחא םש והתימיו

25:28 - כה:כח
םיסוסה-לע והאשיו ותא ורבקיו ריעב ויתבא-םע הדוהי

26:1 - כו:א
הדוהי םע-לכ וחקיו אוהו והיזע-תא הנש הרשע שש-ןב תחת ותא וכילמיו והיצמא ויבא

26:2 - כו:ב
תוליא-תא הנב אוה הדוהיל הבישיו ךלמה-בכש ירחא ויתבא-םע

26:3 - כו:ג
הנש הרשע שש-ןב וכלמב והיזע הנש םיתשו םישמחו םשו םלשוריב ךלמ היליכי ומא םלשורי-ןמ

26:4 - כו:ד
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי ויבא והיצמא

26:5 - כו:ה
םיהלא שרדל יהיו ןיבמה והירכז ימיב ימיבו םיהלאה תארב הוהי -תא ושרד םיהלאה וחילצה

26:6 - כו:ו
םחליו אציו ץרפיו םיתשלפב תאו תג תמוח-תא תאו הנבי תמוח הנביו דודשא תמוח דודשאב םירע םיתשלפבו

26:7 - כו:ז
םיהלאה והרזעיו םיתשלפ-לע םייברעה-לעו לעב-רוגב םיבשיה םינועמהו

26:8 - כו:ח
םינומעה ונתיו ךליו והיזעל החנמ םירצמ אובל-דע ומש -דע קיזחה יכ הלעמל

26:9 - כו:ט
םילדגמ והיזע ןביו רעש-לע םלשוריב איגה רעש-לעו הנפה עוצקמה-לעו םקזחיו

26:10 - כו:י
רבדמב םילדגמ ןביו םיבר תורב בצחיו ול היה בר-הנקמ יכ רושימבו הלפשבו םימרכו םירכא למרכבו םירהב היה המדא בהא-יכ

26:11 - כו:יא
ליח והיזעל יהיו יאצוי המחלמ השע רפסמב דודגל אבצ לאועי דיב םתדקפ והישעמו רפוסה לע רטושה ירשמ והיננח-די ךלמה

26:12 - כו:יב
ישאר רפסמ לכ ליח ירובגל תובאה תואמ ששו םיפלא

26:13 - כו:יג
אבצ ליח םדי-לעו ףלא תואמ שלש שמחו םיפלא תעבשו המחלמ ישוע תואמ ךלמל רזעל ליח חכב ביואה-לע

26:14 - כו:יד
והיזע םהל ןכיו םינגמ אבצה-לכל םיעבוכו םיחמרו תותשקו תונירשו םיעלק ינבאלו

26:15 - כו:טו
םלשוריב שעיו בשוח תבשחמ תונבשח םילדגמה-לע תויהל אוריל תונפה-לעו םינבאבו םיצחב ומש אציו תולדג קוחרמל-דע דע רזעהל אילפה-יכ קזח-יכ

26:16 - כו:טז
ובל הבג ותקזחכו לעמיו תיחשהל-דע אביו ויהלא הוהיב הוהי לכיה-לא חבזמ-לע ריטקהל תרטקה

26:17 - כו:יז
והירזע וירחא אביו םינהכ ומעו ןהכה םינומש הוהיל ליח-ינב

26:18 - כו:יח
והיזע-לע ודמעיו ול ורמאיו ךלמה והיזע ךל-אל יכ הוהיל ריטקהל ןרהא-ינב םינהכל אצ ריטקהל םישדקמה תלעמ יכ שדקמה-ןמ דובכל ךל-אלו םיהלא הוהימ

26:19 - כו:יט
ודיבו והיזע ףעזיו ריטקהל תרטקמ םינהכה-םע ופעזבו וחצמב החרז תערצהו תיבב םינהכה ינפל חבזמל לעמ הוהי תרטקה

26:20 - כו:כ
והירזע וילא ןפיו שארה ןהכ םינהכה-לכו ערצמ אוה-הנהו והולהביו וחצמב ףחדנ אוה-םגו םשמ ועגנ יכ תאצל הוהי

26:21 - כו:כא
ךלמה והיזע יהיו ותומ םוי-דע ערצמ תושפחה תיב בשיו תיבמ רזגנ יכ ערצמ ונב םתויו הוהי טפוש ךלמה תיב-לע ץראה םע-תא

26:22 - כו:כב
והיזע ירבד רתיו םינרחאהו םינשארה והיעשי בתכ איבנה ץומא-ןב

26:23 - כו:כג
והיזע בכשיו ורבקיו ויתבא-םע הדשב ויתבא-םע ותא םיכלמל רשא הרובקה אוה ערוצמ ורמא יכ ונב םתוי ךלמיו ויתחת

27:1 - כז:א
הנש שמחו םירשע-ןב וכלמב םתוי ךלמ הנש הרשע-ששו ומא םשו םלשוריב קודצ-תב השורי

27:2 - כז:ב
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי קר ויבא והיזע לכיה-לא אב-אל םעה דועו הוהי םיתיחשמ

27:3 - כז:ג
רעש-תא הנב אוה ןוילעה הוהי-תיב הנב לפעה תמוחבו ברל

27:4 - כז:ד
הנב םירעו םישרחבו הדוהי-רהב תוינריב הנב םילדגמו

27:5 - כז:ה
ךלמ-םע םחלנ אוהו קזחיו ןומע-ינב ול-ונתיו םהילע הנשב ןומע-ינב ףסכ-רככ האמ איהה םירכ םיפלא תרשעו תרשע םירועשו םיטח ובישה תאז םיפלא הנשבו ןומע ינב ול תישלשהו תינשה

27:6 - כז:ו
יכ םתוי קזחתיו ינפל ויכרד ןיכה ויהלא הוהי

27:7 - כז:ז
םתוי ירבד רתיו ויתמחלמ-לכו םיבותכ םנה ויכרדו -יכלמ רפס-לע הדוהיו לארשי

27:8 - כז:ח
הנש שמחו םירשע-ןב וכלמב היה ךלמ הנש הרשע-ששו םלשוריב

27:9 - כז:ט
םתוי בכשיו ורבקיו ויתבא-םע דיוד ריעב ותא ונב זחא ךלמיו ויתחת

28:1 - כח:א
זחא הנש םירשע-ןב הרשע-ששו וכלמב םלשוריב ךלמ הנש רשיה השע-אלו דיודכ הוהי יניעב ויבא

28:2 - כח:ב
יכלמ יכרדב ךליו תוכסמ םגו לארשי םילעבל השע

28:3 - כח:ג
איגב ריטקה אוהו רעביו םנה-ןב שאב וינב-תא רשא םיוגה תובעתכ ינפמ הוהי שירה לארשי ינב

28:4 - כח:ד
תומבב רטקיו חבזיו תחתו תועבגה-לעו ןנער ץע-לכ

28:5 - כח:ה
ויהלא הוהי והנתיו םרא ךלמ דיב ובשיו וב-וכיו הלודג היבש ונממ םגו קשמרד ואיביו ןתנ לארשי ךלמ-דיב הלודג הכמ וב-ךיו

28:6 - כח:ו
חקפ גרהיו הדוהיב והילמר-ןב ףלא םירשעו האמ -ינב לכה דחא םויב הוהי-תא םבזעב ליח םתובא יהלא

28:7 - כח:ז
רובג ירכז גרהיו והישעמ-תא םירפא ךלמה-ןב דיגנ םקירזע-תאו הנקלא-תאו תיבה ךלמה הנשמ

28:8 - כח:ח
לארשי-ינב ובשיו ףלא םיתאמ םהיחאמ תונבו םינב םישנ וזזב בר ללש-םגו ואיביו םהמ ןורמשל ללשה-תא

28:9 - כח:ט
איבנ היה םשו ומש דדע הוהיל אבצה ינפל אציו רמאיו ןורמשל אבה הוהי תמחב הנה םהל םכיתובא-יהלא םנתנ הדוהי-לע םב-וגרהתו םכדיב םימשל דע ףעזב עיגה

28:10 - כח:י
הדוהי-ינב התעו םירמא םתא םלשוריו םידבעל שבכל אלה םכל תוחפשלו תומשא םכמע םתא-קר םכיהלא הוהיל

28:11 - כח:יא
ינועמש התעו רשא היבשה ובישהו יכ םכיחאמ םתיבש הוהי-ףא ןורח םכילע

28:12 - כח:יב
ישארמ םישנא ומקיו והירזע םירפא-ינב והיכרב ןנחוהי-ןב תומלשמ -ןב םלש-ןב והיקזחיו ילדח-ןב אשמעו אבצה-ןמ םיאבה-לע

28:13 - כח:יג
םהל ורמאיו היבשה-תא ואיבת-אל הוהי תמשאל יכ הנה םירמא םתא ונילע וניתאטח-לע ףיסהל וניתמשא-לעו ונל המשא הבר-יכ -לע ףא ןורחו לארשי

28:14 - כח:יד
ץולחה בזעיו הזבה-תאו היבשה-תא םירשה ינפל להקה-לכו

28:15 - כח:טו
םישנאה ומקיו תומשב ובקנ-רשא היבשב וקיזחיו םהימרעמ-לכו ללשה-ןמ ושיבלה םולעניו םושבליו םוקשיו םולכאיו םולהניו םוכסיו לשוכ-לכל םירמחב וחרי םואיביו לצא םירמתה-ריע ובושיו םהיחא ןורמש

28:16 - כח:טז
ךלמה חלש איהה תעב רושא יכלמ-לע זחא ול רזעל

28:17 - כח:יז
ואב םימודא דועו הדוהיב וכיו יבש-ובשיו

28:18 - כח:יח
ירעב וטשפ םיתשלפו בגנהו הלפשה ודכליו הדוהיל -תאו שמש-תיב-תא תורדגה-תאו ןוליא היתונבו וכוש-תאו היתונבו הנמת-תאו -תאו וזמג-תאו םש ובשיו היתנב

28:19 - כח:יט
הוהי עינכה-יכ רובעב הדוהי-תא יכ לארשי-ךלמ זחא הדוהיב עירפה הוהיב לעמ לועמו

28:20 - כח:כ
תגלת וילע אביו רושא ךלמ רסאנלפ וקזח אלו ול רציו

28:21 - כח:כא
תיב-תא זחא קלח-יכ ךלמה תיב-תאו הוהי ךלמל ןתיו םירשהו הרזעל אלו רושא ול

28:22 - כח:כב
ףסויו ול רצה תעבו אוה הוהיב לועמל זחא ךלמה

28:23 - כח:כג
קשמרד יהלאל חבזיו יכ רמאיו וב םיכמה םה םרא-יכלמ יהלא םהל םתוא םירזעמ םהו ינורזעיו חבזא ולישכהל ול-ויה לארשי-לכלו

28:24 - כח:כד
ילכ-תא זחא ףסאיו ץצקיו םיהלאה-תיב םיהלאה-תיב ילכ-תא תותלד -תא רגסיו ול שעיו הוהי-תיב הנפ-לכב תוחבזמ םלשוריב

28:25 - כח:כה
ריעו ריע-לכבו תומב השע הדוהיל םירחא םיהלאל רטקל הוהי -תא סעכיו ויתבא יהלא

28:26 - כח:כו
וירבד רתיו םינשארה ויכרד-לכו םנה םינורחאהו רפס-לע םיבותכ הדוהי-יכלמ לארשיו

28:27 - כח:כז
זחא בכשיו והרבקיו ויתבא-םע יכ םלשוריב ריעב ירבקל והאיבה אל ךלמיו לארשי יכלמ ונב והיקזחי ויתחת

29:1 - כט:א
ךלמ והיקזחי הנש שמחו םירשע-ןב הנש עשתו םירשעו םשו םלשוריב ךלמ היבא ומא והירכז-תב

29:2 - כט:ב
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי ויבא דיוד

29:3 - כט:ג
הנושארה הנשב אוה ןושארה שדחב וכלמל תותלד-תא חתפ םקזחיו הוהי-תיב

29:4 - כט:ד
םינהכה-תא אביו םפסאיו םיולה-תאו חרזמה בוחרל

29:5 - כט:ה
ינועמש םהל רמאיו ושדקתה התע םיולה הוהי תיב-תא ושדקו םכיתבא יהלא הדנה-תא ואיצוהו שדקה-ןמ

29:6 - כט:ו
וניתבא ולעמ-יכ יניעב ערה ושעו וניהלא-הוהי ובסיו והבזעיו הוהי ןכשממ םהינפ ףרע-ונתיו

29:7 - כט:ז
תותלד ורגס םג ובכיו םלואה אל תרטקו תורנה-תא -אל הלעו וריטקה יהלאל שדקב ולעה לארשי

29:8 - כט:ח
הוהי ףצק יהיו םלשוריו הדוהי-לע המשל העוזל םנתיו םתא רשאכ הקרשלו םכיניעב םיאר

29:9 - כט:ט
וניתובא ולפנ הנהו ונינבו ברחב ונישנו וניתונבו תאז-לע יבשב

29:10 - כט:י
תורכל יבבל-םע התע יהלא הוהיל תירב ונממ בשיו לארשי ופא ןורח

29:11 - כט:יא
ולשת-לא התע ינב הוהי רחב םכב-יכ ותרשל וינפל דמעל םיתרשמ ול תויהלו םירטקמו

29:12 - כט:יב
תחמ םיולה ומקיו לאויו ישמע-ןב ינב-ןמ והירזע-ןב ינב-ןמו יתהקה ידבע-ןב שיק יררמ לאללהי-ןב והירזעו חאוי ינשרגה-ןמו ןדעו המז-ןב חאוי-ןב

29:13 - כט:יג
ןפצילא ינב-ןמו לאועיו ירמש ףסא ינב-ןמו והינתמו והירכז

29:14 - כט:יד
ןמיה ינב-ןמו יעמשו לאוחי ןותודי ינב-ןמו לאיזעו היעמש

29:15 - כט:טו
םהיחא-תא ופסאיו ואביו ושדקתיו ירבדב ךלמה-תוצמכ תיב רהטל הוהי הוהי

29:16 - כט:טז
םינהכה ואביו הוהי-תיב המינפל תא ואיצויו רהטל ואצמ רשא האמטה-לכ רצחל הוהי לכיהב ולבקיו הוהי תיב איצוהל םיולה הצוח ןורדק-לחנל

29:17 - כט:יז
שדחל דחאב ולחיו םויבו שדקל ןושארה ואב שדחל הנומש ושדקיו הוהי םלואל םימיל הוהי-תיב-תא השש םויבו הנומש ןושארה שדחל רשע ולכ

29:18 - כט:יח
המינפ ואוביו ךלמה והיקזח-לא ונרהט ורמאיו הוהי תיב-לכ-תא הלועה חבזמ -תא וילכ-לכ-תאו תכרעמה ןחלש-תאו וילכ-לכ-תאו

29:19 - כט:יט
רשא םילכה-לכ תאו זחא ךלמה חינזה ולעמב ותוכלמב םנהו ונשדקהו ונכה הוהי חבזמ ינפל

29:20 - כט:כ
והיקזחי םכשיו ירש תא ףסאיו ךלמה תיב לעיו ריעה הוהי

29:21 - כט:כא
העבש-םירפ ואיביו העבש םיליאו העבש םישבכו העבש םיזע יריפצו הכלממה-לע תאטחל שדקמה-לעו רמאיו הדוהי-לעו םינהכה ןרהא ינבל חבזמ-לע תולעהל הוהי

29:22 - כט:כב
רקבה וטחשיו םינהכה ולבקיו וקרזיו םדה-תא וטחשיו החבזמה םדה וקרזיו םילאה וטחשיו החבזמה םדה וקרזיו םישבכה החבזמה

29:23 - כט:כג
יריעש-תא ושיגיו ךלמה ינפל תאטחה וכמסיו להקהו םהילע םהידי

29:24 - כט:כד
םינהכה םוטחשיו םמד-תא ואטחיו רפכל החבזמה יכ לארשי-לכ-לע רמא לארשי -לכל הלועה ךלמה תאטחהו

29:25 - כט:כה
םיולה-תא דמעיו םיתלצמב הוהי תיב תורנכבו םילבנב דגו דיוד תוצמב ןתנו ךלמה-הזח הוהי-דיב יכ איבנה ויאיבנ-דיב הוצמה

29:26 - כט:כו
ילכב םיולה ודמעיו םינהכהו דיוד תורצצחב

29:27 - כט:כז
והיקזח רמאיו הלעה תולעהל לחה תעבו חבזמהל לחה הלועה תורצצחהו הוהי-ריש דיוד ילכ ידי-לעו לארשי-ךלמ

29:28 - כט:כח
םיוחתשמ להקה-לכו ררושמ רישהו םירצצחמ תורצצחהו תולכל דע לכה הלעה

29:29 - כט:כט
תולעהל תולככו ךלמה וערכ ותא םיאצמנה-לכו ווחתשיו

29:30 - כט:ל
והיקזחי רמאיו םיולל םירשהו ךלמה ירבדב הוהיל ללהל הזחה ףסאו דיוד החמשל-דע וללהיו ווחתשיו ודקיו

29:31 - כט:לא
והיקזחי ןעיו םתאלמ התע רמאיו ושג הוהיל םכדי םיחבז ואיבהו הוהי תיבל תודותו םיחבז להקה ואיביו בידנ-לכו תודותו תולע בל

29:32 - כט:לב
הלעה רפסמ יהיו להקה ואיבה רשא םיליא םיעבש רקב םיתאמ םישבכ האמ הוהיל הלעל הלא-לכ

29:33 - כט:לג
שש רקב םישדקהו תשלש ןאצו תואמ םיפלא

29:34 - כט:לד
ויה םינהכה קר ולכי אלו טעמל טישפהל תולעה-לכ-תא םהיחא םוקזחיו תולכ-דע םיולה ושדקתי דעו הכאלמה םיולה יכ םינהכה שדקתהל בבל ירשי םינהכהמ

29:35 - כט:לה
יבלחב ברל הלע-םגו םיכסנבו םימלשה תדובע ןוכתו הלעל הוהי-תיב

29:36 - כט:לו
והיקזחי חמשיו ןיכהה לע םעה-לכו יכ םעל םיהלאה רבדה היה םאתפב

30:1 - ל:א
והיקזחי חלשיו לארשי-לכ-לע תורגא-םגו הדוהיו םירפא-לע בתכ אובל השנמו םלשוריב הוהי-תיבל הוהיל חספ תושעל לארשי יהלא

30:2 - ל:ב
וירשו ךלמה ץעויו םלשוריב להקה-לכו שדחב חספה תושעל ינשה

30:3 - ל:ג
ותשעל ולכי אל יכ יכ איהה תעב ושדקתה-אל םינהכה -אל םעהו ידמל םלשוריל ופסאנ

30:4 - ל:ד
יניעב רבדה רשייו יניעבו ךלמה להקה-לכ

30:5 - ל:ה
רבד ודימעיו לוק ריבעהל לארשי-לכב ןד-דעו עבש-ראבמ חספ תושעל אובל לארשי-יהלא הוהיל ברל אל יכ םלשוריב בותככ ושע

30:6 - ל:ו
םיצרה וכליו ךלמה דימ תורגאב לארשי-לכב וירשו תוצמכו הדוהיו ינב רמאל ךלמה ובוש לארשי יהלא הוהי-לא לארשיו קחצי םהרבא הטילפה -לא בשיו ףכמ םכל תראשנה רושא יכלמ

30:7 - ל:ז
םכיתובאכ ויהת-לאו ולעמ רשא םכיחאכו יהלא הוהיב םנתיו םהיתובא םתא רשאכ המשל םיאר

30:8 - ל:ח
םכפרע ושקת-לא התע די-ונת םכיתובאכ ושדקמל ואבו הוהיל םלועל שידקה רשא הוהי-תא ודבעו םכמ בשיו םכיהלא ופא ןורח

30:9 - ל:ט
הוהי-לע םכבושב יכ םכינבו םכיחא ינפל םימחרל ץראל בושלו םהיבוש ןונח-יכ תאזה םכיהלא הוהי םוחרו םכמ םינפ ריסי-אלו וילא ובושת-םא

30:10 - ל:י
םירבע םיצרה ויהיו ריעל ריעמ השנמו םירפא-ץראב ויהיו ןולבז-דעו םהילע םיקיחשמ םב םיגעלמו

30:11 - ל:יא
רשאמ םישנא-ךא ןולבזמו השנמו ואביו וענכנ םלשוריל

30:12 - ל:יב
די התיה הדוהיב םג בל םהל תתל םיהלאה תוצמ תושעל דחא רבדב םירשהו ךלמה הוהי

30:13 - ל:יג
םלשורי ופסאיו גח-תא תושעל בר-םע ינשה שדחב תוצמה דאמ ברל להק

30:14 - ל:יד
וריסיו ומקיו רשא תוחבזמה-תא תאו םלשוריב וריסה תורטקמה-לכ לחנל וכילשיו ןורדק

30:15 - ל:טו
חספה וטחשיו שדחל רשע העבראב םינהכהו ינשה ומלכנ םיולהו ואיביו ושדקתיו הוהי תיב תולע

30:16 - ל:טז
םדמע-לע ודמעיו השמ תרותכ םטפשמכ םינהכה םיהלאה-שיא דימ םדה -תא םיקרז םיולה

30:17 - ל:יז
רשא להקב תבר-יכ םיולהו ושדקתה-אל םיחספה תטיחש-לע רוהט אל לכל הוהיל שידקהל

30:18 - ל:יח
תבר םעה תיברמ יכ השנמו םירפאמ אל ןולבזו רכששי ולכא-יכ ורהטה בותככ אלב חספה-תא והיקזחי ללפתה יכ הוהי רמאל םהילע דעב רפכי בוטה

30:19 - ל:יט
ןיכה ובבל-לכ הוהי םיהלאה שורדל אלו ויתובא יהלא שדקה תרהטכ

30:20 - ל:כ
הוהי עמשיו אפריו והיקזחי-לא םעה-תא

30:21 - ל:כא
לארשי-ינב ושעיו םלשוריב םיאצמנה תעבש תוצמה גח-תא הלודג החמשב םימי םוי הוהיל םיללהמו םיולה םויב זע-ילכב םינהכהו הוהיל

30:22 - ל:כב
והיקזחי רבדיו םיולה-לכ בל-לע בוט-לכש םיליכשמה ולכאיו הוהיל תעבש דעומה-תא יחבז םיחבזמ םימיה םידותמו םימלש יהלא הוהיל םהיתובא

30:23 - ל:כג
להקה-לכ וצעויו םימי תעבש תושעל ושעיו םירחא החמש םימי-תעבש

30:24 - ל:כד
והיקזח יכ םירה הדוהי-ךלמ םירפ ףלא להקל ןאצ םיפלא תעבשו להקל ומירה םירשהו ןאצו ףלא םירפ םיפלא תרשע םינהכ ושדקתיו ברל

30:25 - ל:כה
להק-לכ וחמשיו םינהכהו הדוהי להקה-לכו םיולהו לארשימ םיאבה ץראמ םיאבה םירגהו םיבשויהו לארשי הדוהיב

30:26 - ל:כו
הלודג-החמש יהתו ימימ יכ םלשוריב ךלמ דיוד-ןב המלש תאזכ אל לארשי םלשוריב

30:27 - ל:כז
םינהכה ומקיו וכרביו םיולה עמשיו םעה-תא םתלפת אובתו םלוקב םימשל ושדק ןועמל

31:1 - לא:א
תאז-לכ תולככו לארשי-לכ ואצי ירעל םיאצמנה ורבשיו הדוהי ועדגיו תובצמה וצתניו םירשאה תומבה-תא תחבזמה-תאו ןמינבו הדוהי-לכמ השנמו םירפאבו ובושיו הלכל-דע שיא לארשי ינב-לכ םהירעל ותזחאל

31:2 - לא:ב
והיקזחי דמעיו םינהכה תוקלחמ-תא םתוקלחמ-לע םיולהו ותדבע יפכ שיא םיוללו םינהכל תרשל םימלשלו הלעל ללהלו תודהלו הוהי תונחמ ירעשב

31:3 - לא:ג
ךלמה תנמו תולעל ושוכר-ןמ ברעהו רקבה תולעל תותבשל תולעהו םידעמלו םישדחלו הוהי תרותב בותככ

31:4 - לא:ד
יבשויל םעל רמאיו תנמ תתל םלשורי םיולהו םינהכה תרותב וקזחי ןעמל הוהי

31:5 - לא:ה
וברה רבדה ץרפכו תישאר לארשי-ינב רהציו שורית ןגד תאובת לכו שבדו ברל לכה רשעמו הדש ואיבה

31:6 - לא:ו
הדוהיו לארשי ינבו ירעב םיבשויה רשעמ םה-םג הדוהי רשעמו ןאצו רקב םישדקמה םישדק םהיהלא הוהיל תומרע ונתיו ואיבה תומרע

31:7 - לא:ז
ולחה ישלשה שדחב דוסיל תומרעה ולכ יעיבשה שדחבו

31:8 - לא:ח
והיקזחי ואביו ואריו םירשהו וכרביו תומרעה-תא ומע תאו הוהי-תא לארשי

31:9 - לא:ט
והיקזחי שרדיו םיולהו םינהכה-לע תומרעה-לע

31:10 - לא:י
והירזע וילא רמאיו תיבל שארה ןהכה לחהמ רמאיו קודצ איבל המורתה לוכא הוהי-תיב רתוהו עובשו הוהי יכ בורל-דע רתונהו ומע-תא ךרב הזה ןומהה -תא

31:11 - לא:יא
והיקזחי רמאיו תיבב תוכשל ןיכהל וניכיו הוהי

31:12 - לא:יב
המורתה-תא ואיביו םישדקהו רשעמהו םהילעו הנומאב יולה והיננוכ דיגנ הנשמ והיחא יעמשו

31:13 - לא:יג
והיזזעו לאיחיו לאהשעו תחנו דבזויו תומיריו והיכמסיו לאילאו והינבו תחמו דימ םידיקפ יעמשו והיננוכ דקפמב ויחא ךלמה והיקזחי דיגנ והירזעו םיהלאה-תיב

31:14 - לא:יד
הנמי-ןב ארוקו החרזמל רעושה יולה םיהלאה תובדנ לע הוהי תמורת תתל םישדקה ישדקו

31:15 - לא:טו
ןדע ודי-לעו עושיו ןמינמו והירמא והיעמשו ירעב והינכשו תתל הנומאב םינהכה תוקלחמב םהיחאל ןטקכ לודגכ

31:16 - לא:טז
םשחיתה דבלמ שולש ןבמ םירכזל הלעמלו םינש הוהי-תיבל אבה-לכל ומויב םוי-רבדל םתורמשמב םתדובעל םהיתוקלחמכ

31:17 - לא:יז
םינהכה שחיתה תאו םהיתובא תיבל םירשע ןבמ םיולהו הלעמלו הנש םהיתורמשמב םהיתוקלחמב

31:18 - לא:יח
םפט-לכב שחיתהלו םהינבו םהישנ להק-לכל םהיתונבו םתנומאב יכ שדק-ושדקתי

31:19 - לא:יט
םינהכה ןרהא ינבלו םהירע שרגמ ידשב ריעו ריע-לכב ובקנ רשא םישנא תונמ תתל תומשב םינהכב רכז-לכל םיולב שחיתה-לכלו

31:20 - לא:כ
והיקזחי תאזכ שעיו שעיו הדוהי-לכב תמאהו רשיהו בוטה ויהלא הוהי ינפל

31:21 - לא:כא
לחה-רשא השעמ-לכבו םיהלאה-תיב תדובעב הוצמבו הרותבו ויהלאל שרדל השע ובבל-לכב חילצהו

32:1 - לב:א
תמאהו םירבדה ירחא בירחנס אב הלאה אביו רושא-ךלמ -לע ןחיו הדוהיב תורצבה םירעה וילא םעקבל רמאיו

32:2 - לב:ב
והיקזחי אריו בירחנס אב-יכ המחלמל וינפו םלשורי-לע

32:3 - לב:ג
וירש-םע ץעויו םותסל וירבגו תוניעה ימימ-תא ריעל ץוחמ רשא והורזעיו

32:4 - לב:ד
בר-םע וצבקיו ומתסיו תוניעמה-לכ-תא ףטושה לחנה-תאו רמאל ץראה-ךותב יכלמ ואובי המל םימ ואצמו רושא םיבר

32:5 - לב:ה
ןביו קזחתיו המוחה-לכ-תא לעיו הצורפה הצוחלו תולדגמה-לע קזחיו תרחא המוחה דיוד ריע אולמה-תא ברל חלש שעיו םינגמו

32:6 - לב:ו
תומחלמ ירש ןתיו םצבקיו םעה-לע רעש בוחר-לא וילא -לע רבדיו ריעה רמאל םבבל

32:7 - לב:ז
וצמאו וקזח ותחת-לאו וארית-לא רושא ךלמ ינפמ ןומהה-לכ ינפלמו ונמע-יכ ומע-רשא ומעמ בר

32:8 - לב:ח
רשב עורז ומע וניהלא הוהי ונמעו םחלהלו ונרזעל וכמסיו ונתמחלמ ירבד-לע םעה והיקזחי הדוהי-ךלמ

32:9 - לב:ט
בירחנס חלש הז רחא וידבע רושא-ךלמ אוהו המילשורי -לכו שיכל-לע ומע ותלשממ ךלמ והיקזחי-לע הדוהי רשא הדוהי-לכ-לעו רמאל םלשוריב

32:10 - לב:י
ךלמ בירחנס רמא הכ םתא המ-לע רושא םיבשיו םיחטב םלשוריב רוצמב

32:11 - לב:יא
תיסמ והיקזחי אלה םכתא תתל םכתא אמצבו בערב תומל וניהלא הוהי רמאל ךלמ ףכמ ונליצי רושא

32:12 - לב:יב
והיקזחי אוה-אלה ויתמב-תא ריסה רמאיו ויתחבזמ-תאו םלשורילו הדוהיל חבזמ ינפל רמאל וילעו ווחתשת דחא וריטקת

32:13 - לב:יג
יתישע המ ועדת אלה לכל יתובאו ינא לוכיה תוצראה ימע יוג יהלא ולכי ליצהל תוצראה ידימ םצרא-תא

32:14 - לב:יד
םיוגה יהלא-לכב ימ ומירחה רשא הלאה לוכי רשא יתובא ומע -תא ליצהל לכוי יכ ידימ םכתא ליצהל םכיהלא ידימ

32:15 - לב:טו
םכתא אישי-לא התעו תיסי-לאו והיקזח תאזכ םכתא -יכ ול ונימאת-לאו הולא-לכ לכוי אל הכלממו יוג-לכ ידימ ומע ליצהל יכ ףא יתובא דימו וליצי-אל םכיהלא ידימ םכתא

32:16 - לב:טז
וידבע ורבד דועו םיהלאה הוהי-לע ודבע והיקזחי לעו

32:17 - לב:יז
ףרחל בתכ םירפסו לארשי יהלא הוהיל רמאל וילע רמאלו תוצראה יוג יהלאכ םמע וליצה-אל רשא ליצי-אל ןכ ידימ ומע והיקזחי יהלא ידימ

32:18 - לב:יח
לודג-לוקב וארקיו םע-לע תידוהי רשא םלשורי םאריל המוחה-לע ודכלי ןעמל םלהבלו ריעה-תא

32:19 - לב:יט
יהלא-לא ורבדיו יהלא לעכ םלשורי ידי השעמ ץראה ימע םדאה

32:20 - לב:כ
והיקזחי ללפתיו והיעשיו ךלמה איבנה ץומא-ןב וקעזיו תאז-לע םימשה

32:21 - לב:כא
ךאלמ הוהי חלשיו ליח רובג-לכ דחכיו הנחמב רשו דיגנו בשיו רושא ךלמ וצראל םינפ תשבב ויהלא תיב אביו םש ויעמ ואיצימו ברחב והליפה

32:22 - לב:כב
הוהי עשויו תאו והיקזחי-תא דימ םלשורי יבשי רושא-ךלמ בירחנס םלהניו לכ-דימו ביבסמ

32:23 - לב:כג
החנמ םיאיבמ םיברו םלשוריל הוהיל והיקזחיל תונדגמו אשניו הדוהי ךלמ םיוגה-לכ יניעל ןכ-ירחאמ

32:24 - לב:כד
הלח םהה םימיב תומל-דע והיקזחי הוהי-לא ללפתיו תפומו ול רמאיו ול ןתנ

32:25 - לב:כה
וילע למגכ-אלו יכ והיקזחי בישה וילע יהיו ובל הבג הדוהי -לעו ףצק םלשוריו

32:26 - לב:כו
והיקזחי ענכיו אוה ובל הבגב םלשורי יבשיו ףצק םהילע אב-אלו ימיב הוהי והיקזחי

32:27 - לב:כז
רשע והיקזחיל יהיו דאמ הברה דובכו ול-השע תורצאו ןבאלו בהזלו ףסכל םימשבלו הרקי ילכ לכלו םינגמלו הדמח

32:28 - לב:כח
תאובתל תונכסמו רהציו שוריתו ןגד המהב-לכל תוראו םירדעו המהבו תורואל

32:29 - לב:כט
ול השע םירעו רקבו ןאצ-הנקמו ול-ןתנ יכ ברל בר שוכר םיהלא דאמ

32:30 - לב:ל
םתס והיקזחי אוהו ימימ אצומ-תא ןוילעה ןוחיג הברעמ-הטמל םרשייו חלציו דיוד ריעל והיקזחי והשעמ-לכב

32:31 - לב:לא
ירש יצילמב ןכו וילע םיחלשמה לבב רשא תפומה שרדל ובזע ץראב היה ותוסנל םיהלאה ובבלב-לכ תעדל

32:32 - לב:לב
והיקזחי ירבד רתיו םיבותכ םנה וידסחו והיעשי ןוזחב איבנה ץומא-ןב הדוהי-יכלמ רפס-לע לארשיו

32:33 - לב:לג
והיקזחי בכשיו והרבקיו ויתבא-םע ירבק הלעמב דובכו דיוד-ינב ותומב ול -ושע יבשיו הדוהי-לכ השנמ ךלמיו םלשורי ויתחת ונב

33:1 - לג:א
הנש הרשע םיתש-ןב םישמחו וכלמב השנמ ךלמ הנש שמחו םלשוריב

33:2 - לג:ב
יניעב ערה שעיו תובעותכ הוהי שירוה רשא םיוגה ינב ינפמ הוהי לארשי

33:3 - לג:ג
ןביו בשיו ץתנ רשא תומבה-תא םקיו ויבא והיקזחי םילעבל תוחבזמ וחתשיו תורשא שעיו םימשה אבצ-לכל םתא דבעיו

33:4 - לג:ד
תיבב תוחבזמ הנבו הוהי רמא רשא הוהי ימש-היהי םלשוריב םלועל

33:5 - לג:ה
תוחבזמ ןביו םימשה אבצ-לכל תורצח יתשב הוהי-תיב

33:6 - לג:ו
ריבעה אוהו יגב שאב וינב-תא שחנו ןנועו םנה-ןב בוא השעו ףשכו הברה ינועדיו יניעב ערה תושעל וסיעכהל הוהי

33:7 - לג:ז
למסה לספ-תא םשיו תיבב השע רשא רמא רשא םיהלאה דיוד-לא םיהלא תיבב ונב המלש-לאו רשא םלשוריבו הזה יטבש לכמ יתרחב -תא םישא לארשי םוליעל ימש

33:8 - לג:ח
ריסהל ףיסוא אלו לעמ לארשי לגר-תא יתדמעה רשא המדאה קר םכיתבאל תא תושעל ורמשי-םא םיתיוצ רשא-לכ םיקחהו הרותה-לכל -דיב םיטפשמהו השמ

33:9 - לג:ט
השנמ עתיו יבשיו הדוהי-תא ער תושעל םלשורי רשא םיוגה-ןמ ינפמ הוהי דימשה לארשי ינב

33:10 - לג:י
הוהי רבדיו ומע-לאו השנמ-לא ובישקה אלו

33:11 - לג:יא
םהילע הוהי אביו רשא אבצה ירש-תא ודכליו רושא ךלמל םיחחב השנמ-תא םיתשחנב והרסאיו הלבב והכילויו

33:12 - לג:יב
הלח ול רצהכו ויהלא הוהי ינפ-תא ינפלמ דאמ ענכיו ויתבא יהלא

33:13 - לג:יג
רתעיו וילא ללפתיו ותנחת עמשיו ול םלשורי והבישיו השנמ עדיו ותוכלמל אוה הוהי יכ םיהלאה

33:14 - לג:יד
המוח הנב ןכ-ירחאו דיוד-ריעל הנוציח לחנב ןוחיגל הברעמ םיגדה רעשב אובלו ההיבגיו לפעל בבסו ליח-ירש םשיו דאמ תורצבה םירעה-לכב הדוהיב

33:15 - לג:טו
רכנה יהלא-תא רסיו תיבמ למסה-תאו תוחבזמה-לכו הוהי רהב הנב רשא םלשוריבו הוהי-תיב ריעל הצוח ךלשיו

33:16 - לג:טז
הוהי חבזמ-תא ןכיו יחבז וילע חבזיו רמאיו הדותו םימלש דובעל הדוהיל יהלא הוהי-תא לארשי

33:17 - לג:יז
םיחבז םעה דוע לבא הוהיל קר תומבב םהיהלא

33:18 - לג:יח
השנמ ירבד רתיו ויהלא-לא ותלפתו םיזחה ירבדו םשב וילא םירבדמה לארשי יהלא הוהי יכלמ ירבד-לע םנה לארשי

33:19 - לג:יט
ול-רתעהו ותלפתו ולעמו ותאטח-לכו הנב רשא תומקמהו דימעהו תומב םהב םילספהו םירשאה םנה וענכה ינפל ירבד לע םיבותכ יזוח

33:20 - לג:כ
השנמ בכשיו והרבקיו ויתבא-םע ןומא ךלמיו ותיב ויתחת ונב

33:21 - לג:כא
םיתשו םירשע-ןב וכלמב ןומא הנש ךלמ םינש םיתשו םלשוריב

33:22 - לג:כב
יניעב ערה שעיו השע רשאכ הוהי ויבא השנמ רשא םיליספה-לכלו חבז ויבא השנמ השע םדבעיו ןומא

33:23 - לג:כג
ינפלמ ענכנ אלו השנמ ענכהכ הוהי ןומא אוה יכ ויבא המשא הברה

33:24 - לג:כד
וידבע וילע ורשקיו ותיבב והתימיו

33:25 - לג:כה
תא ץראה-םע וכיו ךלמה-לע םירשקה-לכ וכילמיו ןומא -תא ץראה-םע ויתחת ונב והישאי

34:1 - לד:א
םינש הנומש-ןב וכלמב והישאי הנש תחאו םישלשו םלשוריב ךלמ

34:2 - לד:ב
יניעב רשיה שעיו יכרדב ךליו הוהי רס-אלו ויבא דיוד לואמשו ןימי

34:3 - לד:ג
םינש הנומשבו ונדוע אוהו וכלמל שורדל לחה רענ ויבא דיוד יהלאל הנש הרשע םיתשבו הדוהי-תא רהטל לחה תומבה-ןמ םלשוריו םילספהו םירשאהו תוכסמהו

34:4 - לד:ד
תא וינפל וצתניו םילעבה תוחבזמ הלעמל-רשא םינמחהו עדג םהילעמ םילספהו םירשאהו קדהו רבש תוכסמהו ינפ-לע קרזיו םיחבזה םירבקה םהל

34:5 - לד:ה
ףרש םינהכ תומצעו רהטיו םיתוחבזמ-לע הדוהי-תא םלשורי-תאו

34:6 - לד:ו
םירפאו השנמ ירעבו ילתפנ-דעו ןועמשו ביבס םהיתב רהב

34:7 - לד:ז
תוחבזמה-תא ץתניו םירשאה-תאו קדהל תתכ םילספהו עדג םינמחה-לכו לארשי ץרא-לכב םלשוריל בשיו

34:8 - לד:ח
הרשע הנומש תנשבו ץראה רהטל וכלמל ןפש-תא חלש תיבהו והילצא-ןב והישעמ-תאו חאוי תאו ריעה-רש ריכזמה זחאוי-ןב הוהי תיב-תא קזחל ויהלא

34:9 - לד:ט
והיקלח-לא ואביו ונתיו לודגה ןהכה אבומה ףסכה-תא רשא םיהלא-תיב ירמש םיולה-ופסא השנמ דימ ףסה תיראש לכמו םירפאו הדוהי-לכמו לארשי יבשיו ןמינבו םלשורי

34:10 - לד:י
השע די-לע ונתיו םידקפמה הכאלמה ונתיו הוהי תיבב הכאלמה ישוע ותא תיבב םישע רשא קזחלו קודבל הוהי תיבה

34:11 - לד:יא
םישרחל ונתיו ינבא תונקל םינבלו םיצעו בצחמ תורקלו תורבחמל רשא םיתבה -תא יכלמ ותיחשה הדוהי

34:12 - לד:יב
םישע םישנאהו הכאלמב הנומאב תחי םידקפמ םהילעו םיולה והידבעו יררמ ינב-ןמ םלשמו הירכזו םיתהקה ינב-ןמ םיולהו חצנל -ילכב ןיבמ-לכ ריש

34:13 - לד:יג
םילבסה לעו השע לכל םיחצנמו הדובעל הכאלמ םיולהמו הדובעו םירטשו םירפוס םירעושו

34:14 - לד:יד
ףסכה-תא םאיצוהבו הוהי תיב אבומה ןהכה והיקלח אצמ הוהי -תרות רפס-תא השמ-דיב

34:15 - לד:טו
רמאיו והיקלח ןעיו רפס רפוסה ןפש-לא תיבב יתאצמ הרותה והיקלח ןתיו הוהי ןפש-לא רפסה-תא

34:16 - לד:טז
רפסה-תא ןפש אביו דוע בשיו ךלמה-לא רמאל רבד ךלמה-תא ןתנ -רשא לכ םה ךידבע-דיב םישע

34:17 - לד:יז
ףסכה-תא וכיתיו הוהי-תיבב אצמנה די-לע והונתיו די-לעו םידקפמה הכאלמה ישוע

34:18 - לד:יח
רפוסה ןפש דגיו ןתנ רפס רמאל ךלמל ןהכה והיקלח יל ינפל ןפש וב-ארקיו ךלמה

34:19 - לד:יט
תא ךלמה עמשכ יהיו ערקיו הרותה ירבד וידגב-תא

34:20 - לד:כ
ךלמה וציו והיקלח-תא ןפש-ןב םקיחא-תאו הכימ-ןב ןודבע-תאו תאו רפוסה ןפש תאו ךלמה-דבע הישע רמאל

34:21 - לד:כא
הוהי-תא ושרד וכל ראשנה דעבו ידעב הדוהיבו לארשיב רשא רפסה ירבד-לע הלודג-יכ אצמנ הכתנ רשא הוהי-תמח רשא לע ונב וניתובא ורמש-אל תושעל הוהי רבד-תא רפסה-לע בותכה-לככ הזה

34:22 - לד:כב
רשאו והיקלח ךליו הדלח-לא ךלמה םלש תשא האיבנה הרסח -ןב תהקות-ןב איהו םידגבה רמוש םלשוריב תבשוי הילא ורבדיו הנשמב תאזכ

34:23 - לד:כג
רמא-הכ םהל רמאתו לארשי יהלא הוהי חלש-רשא שיאל ורמא ילא םכתא

34:24 - לד:כד
יננה הוהי רמא הכ םוקמה-לע הער איבמ תא ויבשוי-לעו הזה תובותכה תולאה -לכ וארק רשא רפסה-לע הדוהי ךלמ ינפל

34:25 - לד:כה
ינובזע רשא תחת םיהלאל וריטקיו ןעמל םירחא ישעמ לכב ינסיעכה יתמח ךתתו םהידי אלו הזה םוקמב הבכת

34:26 - לד:כו
הדוהי ךלמ-לאו שורדל םכתא חלשה ורמאת הכ הוהיב הוהי רמא-הכ וילא םירבדה לארשי יהלא תעמש רשא

34:27 - לד:כז
ענכתו ךבבל-ךר ןעי ךעמשב םיהלא ינפלמ םוקמה-לע וירבד-תא ויבשי-לעו הזה ערקתו ינפל ענכתו ךבתו ךידגב-תא ינא-םגו ינפל הוהי -םאנ יתעמש

34:28 - לד:כח
ךפסא יננה תפסאנו ךיתבא-לא םולשב ךיתרבק-לא ךיניע הניארת-אלו ינא רשא הערה לכב הזה םוקמה-לע איבמ ובישיו ויבשי-לעו רבד ךלמה-תא

34:29 - לד:כט
ףסאיו ךלמה חלשיו הדוהי ינקז-לכ-תא םלשוריו

34:30 - לד:ל
ךלמה לעיו שיא-לכו הוהי-תיב יבשיו הדוהי םינהכהו םלשורי םעה-לכו םיולהו ןטק-דעו לודגמ םהינזאב ארקיו רפס ירבד-לכ-תא תיב אצמנה תירבה הוהי

34:31 - לד:לא
ךלמה דמעיו תרכיו ודמע-לע ינפל תירבה-תא ירחא תכלל הוהי רומשלו הוהי ויתודעו ויתוצמ-תא ובבל-לכב ויקחו תושעל ושפנ-לכבו תירבה ירבד-תא רפסה-לע םיבותכה הזה

34:32 - לד:לב
אצמנה-לכ תא דמעיו ןמינבו םלשוריב םלשורי יבשי ושעיו יהלא םיהלא תירבכ םהיתובא

34:33 - לד:לג
והישאי רסיו תובעותה-לכ-תא רשא תוצראה-לכמ דבעיו לארשי ינבל אצמנה-לכ תא דובעל לארשיב םהיהלא הוהי-תא ורס אל וימי-לכ יהלא הוהי ירחאמ םהיתובא

35:1 - לה:א
והישאי שעיו הוהיל חספ םלשוריב חספה וטחשיו שדחל רשע העבראב ןושארה

35:2 - לה:ב
םינהכה דמעיו םקזחיו םתורמשמ-לע הוהי תיב תדובעל

35:3 - לה:ג
םיולל רמאיו לארשי-לכל םינובמה ונת הוהיל םישודקה תיבב שדקה-ןורא-תא המלש הנב רשא לארשי ךלמ דיוד-ןב ףתכב אשמ םכל-ןיא הוהי-תא ודבע התע ומע תאו םכיהלא לארשי

35:4 - לה:ד
ונוכהו םכיתובא-תיבל בתכב םכיתוקלחמכ לארשי ךלמ דיוד ונב המלש בתכמבו

35:5 - לה:ה
תוגלפל שדקב ודמעו םכיחאל תובאה תיב תקלחו םעה ינב םיולל בא-תיב

35:6 - לה:ו
חספה וטחשו וניכהו ושדקתהו תושעל םכיחאל הוהי-רבדכ השמ-דיב

35:7 - לה:ז
ינבל והישאי םריו םישבכ ןאצ םעה לכה םיזע-ינבו אצמנה-לכל םיחספל ףלא םישלש רפסמל םיפלא תשלש רקבו ךלמה שוכרמ הלא

35:8 - לה:ח
םעל הבדנל וירשו םיוללו םינהכל היקלח ומירה לאיחיו והירכזו םיהלאה תיב ידיגנ ונתנ םינהכל ששו םיפלא םיחספל שלש רקבו תואמ תואמ

35:9 - לה:ט
והיעמשו והיננוכו ויחא לאנתנו לאיעיו והיבשחו םיולה ירש דבזויו םיולל ומירה םיפלא תשמח םיחספל תואמ שמח רקבו

35:10 - לה:י
הדובעה ןוכתו םינהכה ודמעיו םיולהו םדמע-לע תוצמכ םתוקלחמ-לע ךלמה

35:11 - לה:יא
חספה וטחשיו םינהכה וקרזיו םיולהו םדימ םיטישפמ

35:12 - לה:יב
םתתל הלעה וריסיו תובא-תיבל תוגלפמל בירקהל םעה ינבל רפסב בותככ הוהיל רקבל ןכו השמ

35:13 - לה:יג
שאב חספה ולשביו םישדקהו טפשמכ תוריסב ולשב תוחלצבו םידודבו ינב-לכל וציריו םעה

35:14 - לה:יד
םהל וניכה רחאו םינהכה יכ םינהכלו תולעהב ןרהא ינב םיבלחהו הלועה םיולהו הליל-דע םינהכלו םהל וניכה ןרהא ינב

35:15 - לה:טו
ףסא-ינב םיררשמהו תוצמכ םדמעמ-לע ןמיהו ףסאו דיוד ךלמה הזוח ןותדיו רעשו רעשל םירעשהו לעמ רוסל םהל ןיא םהיחא-יכ םתדבע םהל וניכה םיולה

35:16 - לה:טז
תדובע-לכ ןוכתו אוהה םויב הוהי תולעהו חספה תושעל הוהי חבזמ לע תולע ךלמה תוצמכ והישאי

35:17 - לה:יז
לארשי-ינב ושעיו חספה-תא םיאצמנה גח-תאו איהה תעב םימי תעבש תוצמה

35:18 - לה:יח
והמכ חספ השענ-אלו לאומש ימימ לארשיב יכלמ-לכו איבנה ושע -אל לארשי השע-רשא חספכ םינהכהו והישאי הדוהי-לכו םיולהו אצמנה לארשיו םלשורי יבשויו

35:19 - לה:יט
הנש הרשע הנומשב והישאי תוכלמל הזה חספה השענ

35:20 - לה:כ
רשא תאז-לכ ירחא והישאי ןיכה וכנ הלע תיבה-תא םחלהל םירצמ-ךלמ תרפ-לע שימכרכב ותארקל אציו והישאי

35:21 - לה:כא
םיכאלמ וילא חלשיו ךלו יל-המ רמאל ךילע-אל הדוהי ךלמ יכ םויה התא יתמחלמ תיב-לא ינלהבל רמא םיהלאו םיהלאמ ךל-לדח -לאו ימע-רשא ךתיחשי

35:22 - לה:כב
והישאי בסה-אלו יכ ונממ וינפ שפחתה וב-םחלהל ירבד-לא עמש אלו םיהלא יפמ וכנ תעקבב םחלהל אביו ודגמ

35:23 - לה:כג
ךלמל םיריה וריו ךלמה רמאיו והישאי ינוריבעה וידבעל דאמ יתילחה יכ

35:24 - לה:כד
וידבע והריבעיו הבכרמה-ןמ בכר לע והביכריו ול-רשא הנשמה םלשורי והכילויו תורבקב רבקיו תמיו הדוהי-לכו ויתבא םילבאתמ םלשוריו והישאי-לע

35:25 - לה:כה
והימרי ןנוקיו ורמאיו והישאי-לע תורשהו םירשה-לכ -לע םהיתוניקב םויה-דע והישאי קחל םונתיו םנהו לארשי-לע תוניקה-לע םיבותכ

35:26 - לה:כו
והישאי ירבד רתיו בותככ וידסחו הוהי תרותב

35:27 - לה:כז
םינשארה וירבדו םנה םינרחאהו רפס-לע םיבותכ לארשי-יכלמ הדוהיו

36:1 - לו:א
ץראה-םע וחקיו זחאוהי-תא והישאי-ןב ויבא-תחת והכילמיו םלשוריב

36:2 - לו:ב
םירשעו שולש-ןב וכלמב זחאוי הנש ךלמ םישדח השלשו םלשוריב

36:3 - לו:ג
םירצמ-ךלמ והריסיו שנעיו םלשוריב האמ ץראה-תא בהז רככו ףסכ-רככ

36:4 - לו:ד
םירצמ-ךלמ ךלמיו ויחא םיקילא-תא םלשוריו הדוהי-לע ומש-תא בסיו זחאוי-תאו םיקיוהי וכנ חקל ויחא המירצמ והאיביו

36:5 - לו:ה
הנש שמחו םירשע-ןב וכלמב םיקיוהי ךלמ הנש הרשע תחאו ערה שעיו םלשוריב ויהלא הוהי יניעב

36:6 - לו:ו
הלע וילע לבב ךלמ רצאנדכובנ םיתשחנב והרסאיו הלבב וכילהל

36:7 - לו:ז
הוהי תיב ילכמו רצאנדכובנ איבה ולכיהב םנתיו לבבל לבבב

36:8 - לו:ח
םיקיוהי ירבד רתיו השע-רשא ויתבעתו םנה וילע אצמנהו רפס -לע םיבותכ הדוהיו לארשי יכלמ ונב ןיכיוהי ךלמיו ויתחת

36:9 - לו:ט
םינש הנומש-ןב וכלמב ןיכיוהי תרשעו םישדח השלשו םלשוריב ךלמ םימי יניעב ערה שעיו הוהי

36:10 - לו:י
חלש הנשה תבושתלו רצאנדכובנ ךלמה הלבב והאביו -תיב תדמח ילכ-םע ךלמיו הוהי ויחא והיקדצ-תא םלשוריו הדוהי-לע

36:11 - לו:יא
הנש תחאו םירשע-ןב תחאו וכלמב והיקדצ ךלמ הנש הרשע םלשוריב

36:12 - לו:יב
יניעב ערה שעיו אל ויהלא הוהי והימרי ינפלמ ענכנ הוהי יפמ איבנה

36:13 - לו:יג
ךלמב םגו רשא דרמ רצאנדכובנ םיהלאב ועיבשה ופרע-תא שקיו ובבל-תא ץמאיו יהלא הוהי-לא בושמ לארשי

36:14 - לו:יד
םינהכה ירש-לכ םג וברה םעהו לככ לעמ-לועמל םיוגה תובעת תיב-תא ואמטיו שידקה רשא הוהי םלשוריב

36:15 - לו:טו
יהלא הוהי חלשיו דיב םהילע םהיתובא חולשו םכשה ויכאלמ ומע-לע למח-יכ ונועמ-לעו

36:16 - לו:טז
םיבעלמ ויהיו םיהלאה יכאלמב וירבד םיזובו ויאבנב םיעתעתמו הוהי-תמח תולע דע ןיאל-דע ומעב אפרמ

36:17 - לו:יז
ךלמ-תא םהילע לעיו גרהיו םיידשכ תיבב ברחב םהירוחב למח אלו םשדקמ הלותבו רוחב-לע ןתנ לכה ששיו ןקז ודיב

36:18 - לו:יח
תיב ילכ לכו םילדגה םיהלאה תורצאו םינטקהו תורצאו הוהי תיב לכה וירשו ךלמה לבב איבה

36:19 - לו:יט
תיב-תא ופרשיו תא וצתניו םיהלאה םלשורי תמוח ופרש היתונמרא-לכו ילכ-לכו שאב תיחשהל הידמחמ

36:20 - לו:כ
תיראשה לגיו לבב-לא ברחה-ןמ וינבלו ול-ויהיו ךלמ-דע םידבעל סרפ תוכלמ

36:21 - לו:כא
הוהי-רבד תואלמל והימרי יפב ץראה התצר-דע ימי-לכ היתותבש-תא תואלמל התבש המשה הנש םיעבש

36:22 - לו:כב
שרוכל תחא תנשבו תולכל סרפ ךלמ יפב הוהי-רבד הוהי ריעה והימרי שרוכ חור-תא לוק-רבעיו סרפ-ךלמ ותוכלמ-לכב רמאל בתכמב-םגו