הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

ב םיכלמ
1:1 - א:א
לארשיב באומ עשפיו באחא תומ ירחא

1:2 - א:ב
דעב היזחא לפיו רשא ותילעב הכבשה חלשיו לחיו ןורמשב םהלא רמאיו םיכאלמ לעבב ושרד וכל ןורקע יהלא בובז הז ילחמ היחא-םא

1:3 - א:ג
רבד הוהי ךאלמו םוק יבשתה הילא-לא יכאלמ תארקל הלע רבדו ןורמש-ךלמ ילבמה םהלא לארשיב םיהלא-ןיא שרדל םיכלה םתא יהלא בובז לעבב ןורקע

1:4 - א:ד
הוהי רמא-הכ ןכלו םש תילע-רשא הטמה יכ הנממ דרת-אל ךליו תומת תומ הילא

1:5 - א:ה
םיכאלמה ובושיו םהילא רמאיו וילא םתבש הז-המ

1:6 - א:ו
שיא וילא ורמאיו רמאיו ונתארקל הלע ובוש וכל ונילא חלש -רשא ךלמה-לא וילא םתרבדו םכתא ילבמה הוהי רמא הכ לארשיב םיהלא-ןיא לעבב שרדל חלש התא ןורקע יהלא בובז תילע-רשא הטמה ןכל הנממ דרת-אל םש תומת תומ -יכ

1:7 - א:ז
המ םהלא רבדיו הלע רשא שיאה טפשמ רבדיו םכתארקל םירבדה-תא םכילא הלאה

1:8 - א:ח
שיא וילא ורמאיו רוע רוזאו רעש לעב רמאיו וינתמב רוזא אוה יבשתה הילא

1:9 - א:ט
וילא חלשיו וישמחו םישמח-רש הנהו וילא לעיו רהה שאר-לע בשי שיא וילא רבדיו רבד ךלמה םיהלאה הדר

1:10 - א:י
רבדיו והילא הנעיו םישמחה רש-לא ינא םיהלא שיא-םאו םימשה -ןמ שא דרת ךתא לכאתו שא דרתו ךישמח-תאו לכאתו םימשה-ןמ וישמח-תאו ותא

1:11 - א:יא
וילא חלשיו בשיו רחא םישמח-רש רבדיו ןעיו וישמחו םיהלאה שיא וילא הרהמ ךלמה רמא-הכ הדר

1:12 - א:יב
רבדיו הילא ןעיו שיא-םא םהילא שא דרת ינא םיהלאה לכאתו םימשה-ןמ ךישמח-תאו ךתא םיהלא-שא דרתו לכאתו םימשה-ןמ וישמח-תאו ותא

1:13 - א:יג
חלשיו בשיו םישלש םישמח-רש אביו לעיו וישמחו ישילשה םישמחה-רש ויכרב-לע ערכיו ןנחתיו והילא דגנל וילא רבדיו וילא םיהלאה שיא שפנו ישפנ אנ-רקית םישמח הלא ךידבע ךיניעב

1:14 - א:יד
שא הדרי הנה לכאתו םימשה-ןמ םישמחה ירש ינש-תא -תאו םינשארה רקית התעו םהישמח ךיניעב ישפנ

1:15 - א:טו
הוהי ךאלמ רבדיו ותוא דר והילא-לא וינפמ ארית-לא ותוא דריו םקיו ךלמה-לא

1:16 - א:טז
רמא-הכ וילא רבדיו תחלש-רשא ןעי הוהי לעבב שרדל םיכאלמ ןורקע יהלא בובז םיהלא-ןיא ילבמה ורבדב שרדל לארשיב תילע-רשא הטמה ןכל הנממ דרת-אל םש תומת תומ-יכ

1:17 - א:יז
הוהי רבדכ תמיו והילא רבד-רשא ויתחת םרוהי ךלמיו םרוהיל םיתש תנשב ךלמ טפשוהי-ןב היה-אל יכ הדוהי ןב ול

1:18 - א:יח
והיזחא ירבד רתיו המה-אולה השע רשא רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

2:1 - ב:א
הוהי תולעהב יהיו הרעסב והילא-תא והילא ךליו םימשה לגלגה -ןמ עשילאו

2:2 - ב:ב
והילא רמאיו הפ אנ-בש עשילא-לא ינחלש הוהי יכ רמאיו לא-תיב-דע הוהי-יח עשילא ךבזעא-םא ךשפנ-יחו לא-תיב ודריו

2:3 - ב:ג
םיאיבנה-ינב ואציו לא-תיב-רשא ורמאיו עשילא-לא יכ תעדיה וילא חקל הוהי םויה ךשאר לעמ ךינדא-תא ינא-םג רמאיו ושחה יתעדי

2:4 - ב:ד
והילא ול רמאיו יכ הפ אנ-בש עשילא וחירי ינחלש הוהי הוהי -יח רמאיו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו וחירי ואביו

2:5 - ב:ה
םיאיבנה-ינב ושגיו וחיריב-רשא ורמאיו עשילא-לא יכ תעדיה וילא חקל הוהי םויה ךשאר לעמ ךינדא-תא ינא-םג רמאיו ושחה יתעדי

2:6 - ב:ו
והילא ול רמאיו הוהי יכ הפ אנ-בש הנדריה ינחלש הוהי-יח רמאיו ךבזעא-םא ךשפנ-יחו םהינש וכליו

2:7 - ב:ז
ינבמ שיא םישמחו וכלה םיאיבנה קוחרמ דגנמ ודמעיו -לע ודמע םהינשו ןדריה

2:8 - ב:ח
והילא חקיו םלגיו ותרדא-תא םימה-תא הכיו הנהו הנה וצחיו םהינש ורבעיו הברחב

2:9 - ב:ט
והילאו םרבעכ יהיו לאש עשילא-לא רמא םרטב ךל-השעא המ רמאיו ךמעמ חקלא אנ-יהיו עשילא ךחורב םינש-יפ ילא

2:10 - ב:י
לואשל תישקה רמאיו חקל יתא הארת-םא ןכ ךל-יהי ךתאמ היהי אל ןיא-םאו

2:11 - ב:יא
םיכלה המה יהיו הנהו רבדו ךולה שא יסוסו שא-בכר םהינש ןיב ודרפיו הרעסב והילא לעיו םימשה

2:12 - ב:יב
אוהו האר עשילאו בכר יבא יבא קעצמ אלו וישרפו לארשי קזחיו דוע והאר םערקיו וידגבב םיערק םינשל

2:13 - ב:יג
תרדא-תא םריו הלפנ רשא והילא דמעיו בשיו וילעמ ןדריה תפש-לע

2:14 - ב:יד
תרדא-תא חקיו הלפנ-רשא והילא הכיו וילעמ היא רמאיו םימה-תא והילא יהלא הוהי הכיו אוה-ףא הנה וצחיו םימה-תא עשילא רבעיו הנהו

2:15 - ב:טו
והאריו םיאיבנה-ינב דגנמ וחיריב-רשא חור החנ ורמאיו עשילא -לע והילא ותארקל ואביו הצרא ול-ווחתשיו

2:16 - ב:טז
וילא ורמאיו אנ-הנה םישמח ךידבע-תא-שי ליח-ינב םישנא ושקביו אנ וכלי ואשנ-ןפ ךינדא-תא והכלשיו הוהי חור וא םירהה דחאב רמאיו תואיגה תחאב וחלשת אל

2:17 - ב:יז
שב-דע וב-ורצפיו וחלשיו וחלש רמאיו ושקביו שיא םישמח אלו םימי-השלש והאצמ

2:18 - ב:יח
אוהו וילא ובשיו רמאיו וחיריב בשי יתרמא-אולה םהלא וכלת -לא םכילא

2:19 - ב:יט
ריעה ישנא ורמאיו אנ-הנה עשילא-לא בוט ריעה בשומ האר ינדא רשאכ ץראהו םיער םימהו תלכשמ

2:20 - ב:כ
יל-וחק רמאיו ומישו השדח תיחלצ וחקיו חלמ םש וילא

2:21 - ב:כא
םימה אצומ-לא אציו חלמ םש-ךלשיו הוהי רמא-הכ רמאיו הלאה םימל יתאפר דוע םשמ היהי-אל תלכשמו תומ

2:22 - ב:כב
דע םימה ופריו רבדכ הזה םויה רבד רשא עשילא

2:23 - ב:כג
לא-תיב םשמ לעיו ךרדב הלע אוהו ואצי םינטק םירענו ריעה-ןמ ורמאיו וב-וסלקתיו הלע חרק הלע ול חרק

2:24 - ב:כד
םאריו וירחא ןפיו הוהי םשב םללקיו םיבד םיתש הנאצתו הנעקבתו רעיה-ןמ ינשו םיעברא םהמ םידלי

2:25 - ב:כה
רה-לא םשמ ךליו בש םשמו למרכה ןורמש

3:1 - ג:א
באחא-ןב םרוהיו לארשי-לע ךלמ הנמש תנשב ןורמשב ךלמ טפשוהיל הרשע ךלמיו הדוהי הנש הרשע-םיתש

3:2 - ג:ב
יניעב ערה השעיו ויבאכ אל קר הוהי רסיו ומאכו רשא לעבה תבצמ-תא ויבא השע

3:3 - ג:ג
םעברי תואטחב קר איטחה-רשא טבנ-ןב קבד לארשי-תא הנממ רס-אל

3:4 - ג:ד
באומ-ךלמ עשימו בישהו דקנ היה לארשי-ךלמל האמו םירכ ףלא-האמ רמצ םיליא ףלא

3:5 - ג:ה
באחא תומכ יהיו באומ-ךלמ עשפיו לארשי ךלמב

3:6 - ג:ו
םרוהי ךלמה אציו ןורמשמ אוהה םויב דקפיו לארשי-לכ-תא

3:7 - ג:ז
חלשיו ךליו טפשוהי-לא רמאל הדוהי-ךלמ יב עשפ באומ ךלמ באומ-לא יתא ךלתה הלעא רמאיו המחלמל ימעכ ךומכ ינומכ יסוסכ ךמעכ ךיסוסכ

3:8 - ג:ח
ךרדה הז-יא רמאיו ךרד רמאיו הלענ םודא רבדמ

3:9 - ג:ט
לארשי ךלמ ךליו ךלמו הדוהי-ךלמו ךרד ובסיו םודא -אלו םימי תעבש הנחמל םימ היה רשא המהבלו םהילגרב

3:10 - ג:י
לארשי ךלמ רמאיו הוהי ארק-יכ ההא הלאה םיכלמה תשלשל םתוא תתל באומ-דיב

3:11 - ג:יא
ןיאה טפשוהי רמאיו הוהיל איבנ הפ הוהי-תא השרדנו דחא ןעיו ותואמ לארשי-ךלמ ידבעמ עשילא הפ רמאיו קצי-רשא טפש-ןב והילא ידי-לע םימ

3:12 - ג:יב
שי טפשוהי רמאיו הוהי-רבד ותוא ךלמ וילא ודריו טפשוהיו לארשי םודא ךלמו

3:13 - ג:יג
עשילא רמאיו לארשי ךלמ-לא ךל ךלו יל-המ ךיבא יאיבנ-לא ךמא יאיבנ -לאו ךלמ ול רמאיו ארק-יכ לא לארשי םיכלמה תשלשל הוהי םתוא תתל הלאה באומ-דיב

3:14 - ג:יד
עשילא רמאיו רשא תואבצ הוהי-יח יכ וינפל יתדמע טפשוהי ינפ ילול אשנ ינא הדוהי-ךלמ ךילא טיבא-םא ךארא-םאו

3:15 - ג:טו
ןגנמ יל-וחק התעו ןגנמה ןגנכ היהו וילע יהתו הוהי-די

3:16 - ג:טז
הוהי רמא הכ רמאיו םיבג הזה לחנה השע םיבג

3:17 - ג:יז
הוהי רמא הכ-יכ חור וארת-אל םשג וארת-אלו אלמי אוהה לחנהו םתא םתיתשו םימ םכתמהבו םכינקמו

3:18 - ג:יח
יניעב תאז לקנו באומ-תא ןתנו הוהי םכדיב

3:19 - ג:יט
ריע-לכ םתיכהו ריע-לכו רצבמ בוט ץע-לכו רוחבמ -יניעמ-לכו וליפת לכו ומתסת םימ ובאכת הבוטה הקלחה םינבאב

3:20 - ג:כ
תולעכ רקבב יהיו םימ-הנהו החנמה םודא ךרדמ םיאב -תא ץראה אלמתו םימה

3:21 - ג:כא
ועמש באומ-לכו םיכלמה ולע-יכ וקעציו םב םחלהל הרגח רגח לכמ ודמעיו הלעמו לובגה-לע

3:22 - ג:כב
רקבב ומיכשיו החרז שמשהו ואריו םימה-לע םימה-תא דגנמ באומ םדכ םימדא

3:23 - ג:כג
ברחה הז םד ורמאיו וכיו םיכלמה וברחנ התעו והער-תא שיא באומ ללשל

3:24 - ג:כד
הנחמ-לא ואביו לארשי ומקיו לארשי באומ-תא וכיו םהינפמ וסניו תוכהו הב-וביו באומ-תא

3:25 - ג:כה
וסרהי םירעהו הבוט הקלח-לכו ונבא-שיא וכילשי -ןיעמ-לכו הואלמו ומתסי םימ וליפי בוט-ץע-לכו הינבא ריאשה-דע ובסיו תשרח ריקב הוכיו םיעלקה

3:26 - ג:כו
באומ ךלמ אריו ונממ קזח-יכ ותוא חקיו המחלמה ףלש שיא תואמ-עבש ךלמ-לא עיקבהל ברח ולכי אלו םודא

3:27 - ג:כז
רוכבה ונב-תא חקיו ויתחת ךלמי-רשא הלע והלעיו -ףצק יהיו המחה-לע לארשי-לע לודג ובשיו וילעמ ועסיו ץראל

4:1 - ד:א
ישנמ תחא השאו הקעצ םיאיבנה-ינב רמאל עשילא-לא התאו תמ ישיא ךדבע היה ךדבע יכ תעדי השנהו הוהי-תא ארי ינש-תא תחקל אב םידבעל ול ידלי

4:2 - ד:ב
עשילא הילא רמאיו ידיגה ךל-השעא המ תיבב יכל-שי-המ יל ךתחפשל ןיא רמאתו יכ תיבב לכ ןמש ךוסא-םא

4:3 - ד:ג
ךל-ילאש יכל רמאיו תאמ ץוחה-ןמ םילכ םילכ יכנכש-לכ יטיעמת -לא םיקר

4:4 - ד:ד
תלדה תרגסו תאבו ךינב-דעבו ךדעב םילכה-לכ לע תקציו יעיסת אלמהו הלאה

4:5 - ד:ה
רגסתו ותאמ ךלתו דעבו הדעב תלדה םישגמ םה הינב תקצימ איהו הילא

4:6 - ד:ו
םילכה תאלמכ יהיו הנב-לא רמאתו ילכ דוע ילא השיגה ןיא הילא רמאיו דמעיו ילכ דוע ןמשה

4:7 - ד:ז
שיאל דגתו אבתו יכל רמאיו םיהלאה ןמשה-תא ירכמ יכישנ-תא ימלשו ייחת יכינב תאו רתונב

4:8 - ד:ח
רבעיו םויה יהיו םשו םנוש-לא עשילא הלודג השא םחל-לכאל וב-קזחתו רסי ורבע ידמ יהיו םחל-לכאל המש

4:9 - ד:ט
השיא-לא רמאתו יכ יתעדי אנ-הנה שודק םיהלא שיא ונילע רבע אוה דימת

4:10 - ד:י
ריק-תילע אנ-השענ םש ול םישנו הנטק אסכו ןחלשו הטמ ואבב היהו הרונמו המש רוסי ונילא

4:11 - ד:יא
אביו םויה יהיו הילעה-לא רסיו המש המש-בכשיו

4:12 - ד:יב
יזחג-לא רמאיו תימנושל ארק ורענ הל-ארקיו תאזה וינפל דמעתו

4:13 - ד:יג
אנ-רמא ול רמאיו תדרח הנה הילא הדרחה-לכ-תא ונילא ךל תושעל המ תאזה ךל-רבדל שיה רש-לא וא ךלמה-לא ךותב רמאתו אבצה תבשי יכנא ימע

4:14 - ד:יד
תושעל המו רמאיו יזחיג רמאיו הל הל-ןיא ןב לבא ןקז השיאו

4:15 - ד:טו
הל-ארק רמאיו דמעתו הל-ארקיו חתפב

4:16 - ד:טז
הזה דעומל רמאיו תקבח יתא היח תעכ ינדא-לא רמאתו ןב םיהלאה שיא ךתחפשב בזכת-לא

4:17 - ד:יז
ןב דלתו השאה רהתו היח תעכ הזה דעומל הילא רבד-רשא עשילא

4:18 - ד:יח
יהיו דליה לדגיו ויבא-לא אציו םויה םירצקה-לא

4:19 - ד:יט
ויבא-לא רמאיו רמאיו ישאר ישאר והאש רענה-לא ומא-לא

4:20 - ד:כ
והאיביו והאשיו בשיו ומא-לא היכרב-לע תמיו םירהצה-דע

4:21 - ד:כא
והבכשתו לעתו םיהלאה שיא תטמ-לע אצתו ודעב רגסתו

4:22 - ד:כב
השיא-לא ארקתו יל אנ החלש רמאתו םירענה-ןמ דחא תונתאה תחאו שיא-דע הצוראו הבושאו םיהלאה

4:23 - ד:כג
יתא עודמ רמאיו םויה וילא יתכלה תבש אלו שדח-אל םולש רמאתו

4:24 - ד:כד
רמאתו ןותאה שבחתו ךלו גהנ הרענ-לא בכרל יל-רצעת-לא ךל יתרמא -םא יכ

4:25 - ד:כה
שיא-לא אובתו ךלתו רה-לא םיהלאה תוארכ יהיו למרכה התא םיהלאה-שיא רמאיו דגנמ הנה ורענ יזחיג-לא זלה תימנושה

4:26 - ד:כו
התארקל אנ-ץור התע ךל םולשה הל-רמאו םולשה ךשיאל םולשה םולש רמאתו דליל

4:27 - ד:כז
שיא-לא אבתו רהה-לא םיהלאה שגיו וילגרב קזחתו רמאיו הפדהל יזחיג םיהלאה שיא השפנ-יכ הל-הפרה הוהיו הל-הרמ אלו ינממ םילעה יל דיגה

4:28 - ד:כח
ןב יתלאשה רמאתו אלה ינדא תאמ הלשת אל יתרמא יתא

4:29 - ד:כט
רגח יזחיגל רמאיו יתנעשמ חקו ךינתמ אצמת-יכ ךלו ךדיב ונכרבת אל שיא אל שיא ךכרבי-יכו יתנעשמ תמשו וננעת רענה ינפ-לע

4:30 - ד:ל
רענה םא רמאתו ךשפנ-יחו הוהי-יח םקיו ךבזעא-םא הירחא ךליו

4:31 - ד:לא
םהינפל רבע יזחגו תנעשמה-תא םשיו ןיאו רענה ינפ-לע בשיו בשק ןיאו לוק ול-דגיו ותארקל ץיקה אל רמאל רענה

4:32 - ד:לב
התיבה עשילא אביו בכשמ תמ רענה הנהו ותטמ-לע

4:33 - ד:לג
תלדה רגסיו אביו ללפתיו םהינש דעב הוהי-לא

4:34 - ד:לד
בכשיו לעיו ויפ םשיו דליה-לע ויניעו ויפ-לע ויפכו ויניע-לע רהגיו ופכ -לע רשב םחיו וילע דליה

4:35 - ד:לה
תיבב ךליו בשיו הנה תחאו הנה תחא וילע רהגיו לעיו רענה ררוזיו םימעפ עבש-דע רענה חקפיו ויניע-תא

4:36 - ד:לו
יזחיג-לא ארקיו ארק רמאיו תאזה תימנשה-לא וילא אובתו הארקיו ךנב יאש רמאיו

4:37 - ד:לז
לפתו אבתו וחתשתו וילגר-לע הנב-תא אשתו הצרא אצתו

4:38 - ד:לח
הלגלגה בש עשילאו ינבו ץראב בערהו םיבשי םיאיבנה ורענל רמאיו וינפל הלודגה ריסה תפש ינבל דיזנ לשבו םיאיבנה

4:39 - ד:לט
הדשה-לא דחא אציו אצמיו תרא טקלל טקליו הדש ןפג אלמ הדש תעקפ ונממ חלפיו אביו ודגב דיזנה ריס-לא ועדי אל-יכ

4:40 - ד:מ
םישנאל וקציו םלכאכ יהיו לוכאל וקעצ המהו דיזנהמ ריסב תומ ורמאיו אלו םיהלאה שיא לכאל ולכי

4:41 - ד:מא
חמק-וחקו רמאיו ריסה-לא ךלשיו םעל קצ רמאיו היה אלו ולכאיו ריסב ער רבד

4:42 - ד:מב
השלש לעבמ אב שיאו םיהלאה שיאל אביו םירוכב םחל םירעש םחל-םירשע ונלקצב למרכו םעל ןת רמאיו ולכאיו

4:43 - ד:מג
המ ותרשמ רמאיו האמ ינפל הז ןתא םעל ןת רמאיו שיא רמא הכ יכ ולכאיו רתוהו לכא הוהי

4:44 - ד:מד
םהינפל ןתיו ורתויו ולכאיו הוהי רבדכ

5:1 - ה:א
אבצ-רש ןמענו שיא היה םרא-ךלמ וינדא ינפל לודג וב-יכ םינפ אשנו העושת הוהי-ןתנ היה שיאהו םראל ערצמ ליח רובג

5:2 - ה:ב
םידודג ואצי םראו לארשי ץראמ ובשיו יהתו הנטק הרענ ןמענ תשא ינפל

5:3 - ה:ג
התרבג-לא רמאתו ינפל ינדא ילחא ןורמשב רשא איבנה ותא ףסאי זא ותערצמ

5:4 - ה:ד
וינדאל דגיו אביו תאזכו תאזכ רמאל רשא הרענה הרבד לארשי ץראמ

5:5 - ה:ה
םרא-ךלמ רמאיו רפס החלשאו אב-ךל ךליו לארשי ךלמ-לא רשע ודיב חקיו תששו ףסכ-ירככ רשעו בהז םיפלא םידגב תופילח

5:6 - ה:ו
ךלמ-לא רפסה אביו התעו רמאל לארשי הזה רפסה אובכ יתחלש הנה ךילא ידבע ןמענ-תא ךילא ותערצמ ותפסאו

5:7 - ה:ז
ארקכ יהיו רפסה-תא לארשי-ךלמ רמאיו וידגב ערקיו תימהל ינא םיהלאה חלש הז-יכ תויחהלו שיא ףסאל ילא יכ ותערצמ וארו אנ-ועד-ךא יל אוה הנאתמ-יכ

5:8 - ה:ח
עשילא עמשכ יהיו ערק-יכ םיהלאה-שיא לארשי-ךלמ חלשיו וידגב-תא המל רמאל ךלמה -לא אנ-אבי ךידגב תערק שי יכ עדיו ילא לארשיב איבנ

5:9 - ה:ט
וסוסב ןמענ אביו דמעיו ובכרבו עשילאל תיבה-חתפ

5:10 - ה:י
עשילא וילא חלשיו ךולה רמאל ךאלמ םימעפ-עבש תצחרו ךרשב בשיו ןדריב רהטו ךל

5:11 - ה:יא
ךליו ןמענ ףצקיו יתרמא הנה רמאיו דמעו אוצי אצי ילא הוהי -םשב ארקו ודי ףינהו ויהלא ףסאו םוקמה-לא ערצמה

5:12 - ה:יב
הנבא בוט אלה קשמד תורהנ רפרפו לארשי ימימ לכמ םהב ץחרא-אלה ךליו ןפיו יתרהטו המחב

5:13 - ה:יג
וידבע ושגיו וילא ורבדיו רבד יבא ורמאיו רבד איבנה לודג השעת אולה ךילא ךילא רמא-יכ ףאו רהטו ץחר

5:14 - ה:יד
ןדריב לבטיו דריו רבדכ םימעפ עבש בשיו םיהלאה שיא ןטק רענ רשבכ ורשב רהטיו

5:15 - ה:טו
שיא-לא בשיו אוה םיהלאה אביו והנחמ-לכו רמאיו וינפל דמעיו יכ יתעדי אנ -הנה םיהלא ןיא יכ ץראה-לכב התעו לארשיב-םא תאמ הכרב אנ-חק ךדבע

5:16 - ה:טז
הוהי-יח רמאיו וינפל יתדמע-רשא וב-רצפיו חקא-םא ןאמיו תחקל

5:17 - ה:יז
אלו ןמענ רמאיו אשמ ךדבעל אנ-ןתי יכ המדא םידרפ-דמצ ךדבע דוע השעי-אול םיהלאל חבזו הלע יכ םירחא הוהיל-םא

5:18 - ה:יח
חלסי הזה רבדל אובב ךדבעל הוהי ןומר-תיב ינדא אוהו המש תוחתשהל ידי-לע ןעשנ ןמר תיב יתיוחתשהו ןמר תיב יתיוחתשהב הוהי אנ-חלסי הזה רבדב ךדבעל

5:19 - ה:יט
םולשל ךל ול רמאיו ותאמ ךליו ץרא-תרבכ

5:20 - ה:כ
רענ יזחיג רמאיו םיהלאה-שיא עשילא ינדא ךשח הנה הזה ימראה ןמענ-תא תא ודימ תחקמ הוהי-יח איבה-רשא וירחא יתצר-םא-יכ ותאמ יתחקלו המואמ

5:21 - ה:כא
ירחא יזחיג ףדריו ןמענ האריו ןמענ לעמ לפיו וירחא ץר ותארקל הבכרמה םולשה רמאיו

5:22 - ה:כב
ינדא םולש רמאיו הנה רמאל ינחלש ילא ואב הז התע רהמ םירענ-ינש ינבמ םירפא אנ-הנת םיאיבנה יתשו ףסכ-רככ םהל םידגב תופלח

5:23 - ה:כג
לאוה ןמענ רמאיו וב-ץרפיו םירככ חק ףסכ םירככ רציו יתשו םיטרח ינשב ןתיו םידגב תופלח וירענ ינש-לא וינפל ואשיו

5:24 - ה:כד
חקיו לפעה-לא אביו תיבב דקפיו םדימ םישנאה-תא חלשיו וכליו

5:25 - ה:כה
דמעיו אב-אוהו רמאיו וינדא-לא ןאמ עשילא וילא -אל רמאיו יזחג הנא ךדבע ךלה הנאו

5:26 - ה:כו
יבל-אל וילא רמאיו שיא-ךפה רשאכ ךלה ךתארקל ותבכרמ לעמ ףסכה-תא תחקל תעה םידגב תחקלו םימרכו םיתיזו םידבעו רקבו ןאצו תוחפשו

5:27 - ה:כז
ןמענ תערצו ךערזבו ךב-קבדת וינפלמ אציו םלועל גלשכ ערצמ

6:1 - ו:א
ורמאיו םיאיבנה-ינב אנ-הנה עשילא-לא ונחנא רשא םוקמה רצ ךינפל םש םיבשי ונממ

6:2 - ו:ב
ןדריה-דע אנ-הכלנ שיא םשמ החקנו תחא הרוק םוקמ םש ונל-השענו רמאיו םש תבשל וכל

6:3 - ו:ג
לאוה דחאה רמאיו ךידבע-תא ךלו אנ ךלא ינא רמאיו

6:4 - ו:ד
ואביו םתא ךליו ורזגיו הנדריה םיצעה

6:5 - ו:ה
ליפמ דחאה יהיו לזרבה-תאו הרוקה קעציו םימה-לא לפנ ינדא ההא רמאיו לואש אוהו

6:6 - ו:ו
םיהלאה-שיא רמאיו והאריו לפנ הנא ץע-בצקיו םוקמה-תא ףציו המש-ךלשיו לזרבה

6:7 - ו:ז
ךל םרה רמאיו והחקיו ודי חלשיו

6:8 - ו:ח
םחלנ היה םרא ךלמו ץעויו לארשיב רמאל וידבע-לא ינלפ םוקמ-לא יתנחת ינמלא

6:9 - ו:ט
םיהלאה שיא חלשיו רמאל לארשי ךלמ-לא םוקמה רבעמ רמשה םרא םש-יכ הזה םיתחנ

6:10 - ו:י
לארשי ךלמ חלשיו רשא םוקמה-לא םיהלאה-שיא ול-רמא םש רמשנו הריהזהו םיתש אלו תחא אל

6:11 - ו:יא
םרא-ךלמ בל רעסיו ארקיו הזה רבדה-לע רמאיו וידבע-לא ודיגת אולה םהילא ונלשמ ימ יל לארשי ךלמ-לא

6:12 - ו:יב
וידבעמ דחא רמאיו ךלמה ינדא אול איבנה עשילא-יכ דיגי לארשיב רשא לארשי ךלמל רשא םירבדה-תא ךבכשמ רדחב רבדת

6:13 - ו:יג
וארו וכל רמאיו חלשאו אוה הכיא ול-דגיו והחקאו ןתדב הנה רמאל

6:14 - ו:יד
םיסוס המש-חלשיו דבכ ליחו בכרו ופקיו הליל ואביו ריעה-לע

6:15 - ו:טו
שיא תרשמ םכשיו אציו םוקל םיהלאה בבוס ליח-הנהו בכרו סוסו ריעה-תא וילא ורענ רמאיו הכיא ינדא ההא השענ

6:16 - ו:טז
יכ ארית-לא רמאיו ונתא רשא םיבר םתוא רשאמ

6:17 - ו:יז
עשילא ללפתיו אנ-חקפ הוהי רמאיו האריו ויניע-תא -תא הוהי חקפיו אריו רענה יניע אלמ רהה הנהו שא בכרו םיסוס עשילא תביבס

6:18 - ו:יח
ללפתיו וילא ודריו הוהי-לא עשילא אנ-ךה רמאיו הזה-יוגה-תא םכיו םירונסב רבדכ םירונסב עשילא

6:19 - ו:יט
עשילא םהלא רמאיו הז אלו ךרדה הז אל ירחא וכל ריעה םכתא הכילואו רשא שיאה-לא םתוא ךליו ןושקבת הנורמש

6:20 - ו:כ
ןורמש םאבכ יהיו הוהי עשילא רמאיו הלא-יניע-תא חקפ הוהי חקפיו ואריו ואריו םהיניע-תא ןורמש ךותב הנהו

6:21 - ו:כא
לארשי-ךלמ רמאיו ותארכ עשילא-לא הכא הכאה םתוא יבא

6:22 - ו:כב
רשאה הכת אל רמאיו ךתשקבו ךברחב תיבש םחל םיש הכמ התא םהינפל םימו ותשיו ולכאיו םהינדא-לא וכליו

6:23 - ו:כג
הרכ םהל הרכיו ולכאיו הלודג םחלשיו ותשיו םהינדא-לא וכליו דוע ופסי -אלו אובל םרא ידודג לארשי ץראב

6:24 - ו:כד
ןכ-ירחא יהיו דדה-ןב ץבקיו םרא-ךלמ לעיו והנחמ-לכ-תא ןורמש -לע רציו

6:25 - ו:כה
לודג בער יהיו םירצ הנהו ןורמשב תויה דע הילע םינמשב רומח-שאר בקה עברו ףסכ םינויירח ףסכ-השמחב

6:26 - ו:כו
לארשי ךלמ יהיו השאו המחה-לע רבע רמאל וילא הקעצ ךלמה ינדא העישוה

6:27 - ו:כז
ךעשוי-לא רמאיו ךעישוא ןיאמ הוהי וא ןרגה-ןמה בקיה-ןמ

6:28 - ו:כח
ךלמה הל-רמאיו השאה רמאתו ךל-המ ינת ילא הרמא תאזה ונלכאנו ךנב-תא לכאנ ינב-תאו םויה רחמ

6:29 - ו:כט
ינב-תא לשבנו הילא רמאו והלכאנו ינת רחאה םויב ונלכאנו ךנב-תא הנב-תא אבחתו

6:30 - ו:ל
ךלמה עמשכ יהיו השאה ירבד-תא וידגב-תא ערקיו המחה-לע רבע אוהו קשה הנהו םעה אריו תיבמ ורשב-לע

6:31 - ו:לא
יל-השעי-הכ רמאיו ףסוי הכו םיהלא עשילא שאר דמעי-םא םויה וילע טפש-ןב

6:32 - ו:לב
ותיבב בשי עשילאו ותא םיבשי םינקזהו וינפלמ שיא חלשיו ךאלמה אבי םרטב רמא אוהו וילא םתיארה םינקזה-לא חצרמה-ןב חלש-יכ ישאר-תא ריסהל הזה ךאלמה אבכ ואר םתצחלו תלדה ורגס לוק אולה תלדב ותא וירחא וינדא ילגר

6:33 - ו:לג
םמע רבדמ ונדוע דרי ךאלמה הנהו רמאיו וילא תאמ הערה תאז-הנה ליחוא-המ הוהי דוע הוהיל

7:1 - ז:א
ועמש עשילא רמאיו רמא הכ הוהי-רבד רחמ תעכ הוהי לקשב תלס-האס לקשב םירעש םיתאסו ןורמש רעשב

7:2 - ז:ב
שילשה ןעיו ןעשנ ךלמל-רשא שיא-תא ודי-לע הנה רמאיו םיהלאה תוברא השע הוהי רבדה היהיה םימשב הכנה רמאיו הזה םשמו ךיניעב האר לכאת אל

7:3 - ז:ג
ויה םישנא העבראו רעשה חתפ םיערצמ שיא ורמאיו ונחנא המ והער-לא ונתמ-דע הפ םיבשי

7:4 - ז:ד
אובנ ונרמא-םא ריעב בערהו ריעה םש ונתמו הפ ונבשי-םאו וכל התעו ונתמו םרא הנחמ-לא הלפנו היחנ וניחי-םא ונתמו ונתימי-םאו

7:5 - ז:ה
אובל ףשנב ומוקיו ואביו םרא הנחמ-לא םרא הנחמ הצק-דע שיא םש -ןיא הנהו

7:6 - ז:ו
עימשה ינדאו לוק םרא הנחמ-תא לוק סוס לוק בכר ורמאיו לודג ליח הנה ויחא-לא שיא ךלמ ונילע-רכש יכלמ-תא לארשי יכלמ-תאו םיתחה ונילע אובל םירצמ

7:7 - ז:ז
וסוניו ומוקיו ובזעיו ףשנב םהילהא-תא םהיסוס-תאו הנחמה םהירמח-תאו וסניו איה-רשאכ םשפנ-לא

7:8 - ז:ח
םיערצמה ואביו הנחמה הצק-דע הלאה דחא להא-לא ואביו ותשיו ולכאיו ףסכ םשמ ואשיו וכליו םידגבו בהזו ובשיו ונמטיו רחא להא-לא ואביו וכליו םשמ ואשיו ונמטיו

7:9 - ז:ט
שיא ורמאיו ןכ-אל והער-לא םויה םישע ונחנא אוה הרשב-םוי הזה םישחמ ונחנאו רוא-דע וניכחו ןווע ונאצמו רקבה האבנו וכל התעו ךלמה תיב הדיגנו

7:10 - ז:י
וארקיו ואביו ריעה רעש-לא רמאל םהל ודיגיו םרא הנחמ-לא ונאב שיא םש-ןיא הנהו יכ םדא לוקו רוסא סוסה-םא רוסא רומחהו המה-רשאכ םילהאו

7:11 - ז:יא
םירעשה ארקיו ךלמה תיב ודיגיו המינפ

7:12 - ז:יב
הליל ךלמה םקיו וידבע-לא רמאיו תא םכל אנ-הדיגא םרא ונל ושע-רשא םיבער-יכ ועדי ואציו ונחנא הבחהל הנחמה-ןמ רמאל הדשהב ריעה-ןמ ואצי-יכ םייח םשפתנו אבנ ריעה-לאו

7:13 - ז:יג
וידבעמ דחא ןעיו אנ-וחקיו רמאיו םיסוסה-ןמ השמח רשא םיראשנה םנה הב-וראשנ לארשי ןומהה-לככ םנה הב-וראשנ רשא לארשי ןומה-לככ החלשנו ומת-רשא הארנו

7:14 - ז:יד
בכר ינש וחקיו ךלמה חלשיו םיסוס םרא-הנחמ ירחא וארו וכל רמאל

7:15 - ז:טו
םהירחא וכליו הנהו ןדריה-דע האלמ ךרדה-לכ -רשא םילכו םידגב םזפחהב םרא וכילשה םיכאלמה ובשיו ךלמל ודגיו

7:16 - ז:טז
תא וזביו םעה אציו יהיו םרא הנחמ לקשב תלס-האס לקשב םירעש םיתאסו הוהי רבדכ

7:17 - ז:יז
דיקפה ךלמהו ןעשנ-רשא שילשה-תא רעשה-לע ודי-לע רעשב םעה והסמריו שיא רבד רשאכ תמיו רבד רשא םיהלאה וילא ךלמה תדרב

7:18 - ז:יח
שיא רבדכ יהיו ךלמה-לא םיהלאה םירעש םיתאס רמאל תלס-האסו לקשב רחמ תעכ היהי לקשב ןורמש רעשב

7:19 - ז:יט
שיא-תא שילשה ןעיו הנהו רמאיו םיהלאה תוברא השע הוהי רבדכ היהיה םימשב האר ךנה רמאיו הזה אל םשמו ךיניעב לכאת

7:20 - ז:כ
וסמריו ןכ ול-יהיו רעשב םעה ותא תמיו

8:1 - ח:א
רבד עשילאו היחה-רשא השאה-לא ימוק רמאל הנב-תא ךתיבו יתא יכלו ירוגת רשאב ירוגו בערל הוהי ארק-יכ ץראה-לא אב-םגו םינש עבש

8:2 - ח:ב
שעתו השאה םקתו םיהלאה שיא רבדכ התיבו איה ךלתו םיתשלפ -ץראב רגתו םינש עבש

8:3 - ח:ג
עבש הצקמ יהיו השאה בשתו םינש אצתו םיתשלפ ץראמ -לא ךלמה-לא קעצל הדש-לאו התיב

8:4 - ח:ד
רבדמ ךלמהו רענ יזחג-לא רמאל םיהלאה-שיא -לכ תא יל אנ-הרפס השע-רשא תולדגה עשילא

8:5 - ח:ה
רפסמ אוה יהיו היחה-רשא תא ךלמל השאה הנהו תמה-תא הנב -תא היחה-רשא ךלמה-לא תקעצ הדש-לעו התיב-לע ינדא יזחג רמאיו השאה תאז ךלמה היחה-רשא הנב-הזו עשילא

8:6 - ח:ו
השאל ךלמה לאשיו הל-ןתיו ול-רפסתו דחא סירס ךלמה -תא בישה רמאל תאו הל-רשא-לכ הדשה תאובת-לכ ץראה-תא הבזע םוימ התע-דעו

8:7 - ח:ז
קשמד עשילא אביו םרא-ךלמ דדה-ןבו רמאל ול-דגיו הלח םיהלאה שיא אב הנה-דע

8:8 - ח:ח
ךלמה רמאיו ךדיב חק לאהזח-לא תארקל ךלו החנמ תשרדו םיהלאה שיא ותואמ הוהי-תא ילחמ היחאה רמאל הז

8:9 - ח:ט
ותארקל לאזח ךליו ודיב החנמ חקיו אשמ קשמד בוט-לכו אביו למג םיעברא רמאיו וינפל דמעיו דדה-ןב ךנב ינחלש םרא-ךלמ היחאה רמאל ךילא הז ילחמ

8:10 - ח:י
עשילא וילא רמאיו היח אל-רמא ךל הוהי ינארהו היחת תומי תומ-יכ

8:11 - ח:יא
וינפ-תא דמעיו ךביו שב-דע םשיו םיהלאה שיא

8:12 - ח:יב
עודמ לאזח רמאיו רמאיו הכב ינדא תא יתעדי-יכ ינבל השעת-רשא םהירצבמ הער לארשי םהירחבו שאב חלשת םהיללעו גרהת ברחב םהיתרהו שטרת עקבת

8:13 - ח:יג
המ יכ לאהזח רמאיו השעי יכ בלכה ךדבע הזה לודגה רבדה ינארה עשילא רמאיו ךלמ ךתא הוהי םרא-לע

8:14 - ח:יד
עשילא תאמ ךליו וינדא-לא אביו רמא-המ ול רמאיו רמאיו עשילא ךל היחת היח יל רמא

8:15 - ח:טו
חקיו תרחממ יהיו םימב לבטיו רבכמה וינפ-לע שרפיו לאהזח ךלמיו תמיו ויתחת

8:16 - ח:טז
םרויל שמח תנשבו לארשי ךלמ באחא-ןב הדוהי ךלמ טפשוהיו םרוהי ךלמ ךלמ טפשוהי-ןב הדוהי

8:17 - ח:יז
םיתשו םישלש-ןב וכלמב היה הנש ךלמ הנש הנמשו םלשוריב

8:18 - ח:יח
יכלמ ךרדב ךליו ושע רשאכ לארשי יכ באחא תיב ול-התיה באחא-תב ערה שעיו השאל הוהי יניעב

8:19 - ח:יט
הוהי הבא-אלו הדוהי-תא תיחשהל ודבע דוד ןעמל תתל ול-רמא רשאכ וינבל רינ ול םימיה-לכ

8:20 - ח:כ
םודא עשפ וימיב הדוהי-די תחתמ ךלמ םהילע וכלמיו

8:21 - ח:כא
הריעצ םרוי רבעיו ומע בכרה-לכו הליל םק אוה-יהיו םודא-תא הכיו תאו וילא ביבסה םעה סניו בכרה ירש וילהאל

8:22 - ח:כב
תחתמ םודא עשפיו םויה דע הדוהי-די הנבל עשפת זא הזה איהה תעב

8:23 - ח:כג
םרוי ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

8:24 - ח:כד
םרוי בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע ונב והיזחא ךלמיו ויתחת

8:25 - ח:כה
הרשע-םיתש תנשב באחא-ןב םרויל הנש ךלמ לארשי ךלמ םרוהי -ןב והיזחא הדוהי ךלמ

8:26 - ח:כו
םיתשו םירשע-ןב וכלמב והיזחא הנש ךלמ תחא הנשו ומא םשו םלשוריב ירמע-תב והילתע לארשי ךלמ

8:27 - ח:כז
תיב ךרדב ךליו ערה שעיו באחא תיבכ הוהי יניעב -תיב ןתח יכ באחא אוה באחא

8:28 - ח:כח
םרוי-תא ךליו המחלמל באחא-ןב םרא-ךלמ לאהזח-םע וכיו דעלג תמרב םרוי-תא םימרא

8:29 - ח:כט
ךלמה םרוי בשיו לאערזיב אפרתהל והכי רשא םיכמה-ןמ ומחלהב המרב םימרא םרא ךלמ לאהזח-תא םרוהי-ןב והיזחאו דרי הדוהי ךלמ םרוי -תא תוארל לאערזיב באחא-ןב אוה הלח-יכ

9:1 - ט:א
ארק איבנה עשילאו םיאיבנה ינבמ דחאל רגח ול רמאיו ןמשה ךפ חקו ךינתמ תמר ךלו ךדיב הזה דעלג

9:2 - ט:ב
םש-הארו המש תאבו טפשוהי-ןב אוהי תאבו ישמנ-ןב ויחא ךותמ ותמקהו רדח ותא תאיבהו רדחב

9:3 - ט:ג
ןמשה-ךפ תחקלו ושאר-לע תקציו הוהי רמא-הכ תרמאו -לא ךלמל ךיתחשמ תלדה תחתפו לארשי הכחת אלו התסנו

9:4 - ט:ד
רענה רענה ךליו דעלג תמר איבנה

9:5 - ט:ה
ירש הנהו אביו רמאיו םיבשי ליחה רשה ךילא יל רבד ימ -לא אוהי רמאיו ךילא רמאיו ונלכמ רשה

9:6 - ט:ו
התיבה אביו םקיו ושאר-לא ןמשה קציו רמא-הכ ול רמאיו לארשי יהלא הוהי םע-לא ךלמל ךיתחשמ לארשי-לא הוהי

9:7 - ט:ז
תיב-תא התיכהו יתמקנו ךינדא באחא םיאיבנה ידבע ימד הוהי ידבע-לכ ימדו לבזיא דימ

9:8 - ט:ח
באחא תיב-לכ דבאו באחאל יתרכהו רוצעו ריקב ןיתשמ לארשיב בוזעו

9:9 - ט:ט
באחא תיב-תא יתתנו טבנ-ןב םעברי תיבכ אשעב תיבכו היחא-ןב

9:10 - ט:י
ולכאי לבזיא-תאו קלחב םיבלכה רבק ןיאו לאערזי סניו תלדה חתפיו

9:11 - ט:יא
ידבע-לא אצי אוהיו ול רמאיו וינדא עודמ םולשה ךילא הזה עגשמה-אב םתא םהילא רמאיו שיאה-תא םתעדי וחיש-תאו

9:12 - ט:יב
אנ-דגה רקש ורמאיו תאזכ רמאיו ונל ילא רמא תאזכו הוהי רמא הכ רמאל ךלמל ךיתחשמ לארשי-לא

9:13 - ט:יג
שיא וחקיו ורהמיו ויתחת ומישיו ודגב תולעמה םרג-לא רפושב ועקתיו אוהי ךלמ ורמאיו

9:14 - ט:יד
אוהי רשקתיו ישמנ-ןב טפשוהי-ןב היה םרויו םרוי-לא אוה דעלג תמרב רמש ינפמ לארשי-לכו םרא-ךלמ לאזח

9:15 - ט:טו
ךלמה םרוהי בשיו לאערזיב אפרתהל והכי רשא םיכמה-ןמ ומחלהב םימרא םרא ךלמ לאזח-תא שי-םא אוהי רמאיו טילפ אצי-לא םכשפנ תכלל ריעה -ןמ לאערזיב דיגל

9:16 - ט:טז
ךליו אוהי בכריו םרוי יכ הלאערזי היזחאו המש בכש דרי הדוהי ךלמ םרוי-תא תוארל

9:17 - ט:יז
דמע הפצהו לאערזיב לדגמה-לע אוהי תעפש-תא אריו תעפש רמאיו ואבב רמאיו האר ינא חלשו בכר חק םרוהי רמאיו םתארקל םולשה

9:18 - ט:יח
סוסה בכר ךליו רמאיו ותארקל םולשה ךלמה רמא-הכ ךל -המ אוהי רמאיו ירחא-לא בס םולשלו רמאל הפצה דגיו םה-דע ךאלמה-אב בש-אלו

9:19 - ט:יט
ינש סוס בכר חלשיו רמאיו םהלא אביו םולש ךלמה רמא-הכ ךל-המ אוהי רמאיו בס םולשלו ירחא-לא

9:20 - ט:כ
אב רמאל הפצה דגיו בש-אלו םהילא-דע אוהי גהנמכ גהנמהו ןועגשב יכ ישמנ-ןב גהני

9:21 - ט:כא
רסא םרוהי רמאיו אציו ובכר רסאיו לארשי-ךלמ םרוהי -ךלמ והיזחאו ובכרב שיא הדוהי אוהי תארקל ואציו תקלחב והאצמיו ילאערזיה תובנ

9:22 - ט:כב
םרוהי תוארכ יהיו רמאיו אוהי-תא רמאיו אוהי םולשה -דע םולשה המ ךמא לבזיא ינונז םיברה היפשכו

9:23 - ט:כג
וידי םרוהי ךפהיו רמאיו סניו המרמ והיזחא-לא היזחא

9:24 - ט:כד
ודי אלמ אוהיו םרוהי-תא ךיו תשקב אציו ויערז ןיב ערכיו ובלמ יצחה ובכרב

9:25 - ט:כה
רקדב-לא רמאיו והכלשה אש השלש תובנ הדש תקלחב רכז-יכ ילאערזיה םיבכר תא התאו ינא באחא ירחא םידמצ אשנ הוהיו ויבא הזה אשמה-תא וילע

9:26 - ט:כו
תובנ ימד-תא אל-םא וינב ימד-תאו שמא יתיאר יתמלשו הוהי-םאנ תאזה הקלחב ךל אש התעו הוהי-םאנ רבדכ הקלחב והכלשה הוהי

9:27 - ט:כז
הדוהי-ךלמ היזחאו תיב ךרד סניו האר וירחא ףדריו ןגה ותא-םג רמאיו אוהי הבכרמה-לא והכה רשא רוג-הלעמב סניו םעלבי-תא םש תמיו ודגמ

9:28 - ט:כח
וידבע ותא ובכריו ורבקיו המלשורי ותרבקב ותא ריעב ויתבא-םע דוד

9:29 - ט:כט
הרשע תחא תנשבו באחא-ןב םרויל הנש היזחא ךלמ הדוהי-לע

9:30 - ט:ל
אוהי אוביו לבזיאו הלאערזי ךופב םשתו העמש בטיתו היניע דעב ףקשתו השאר-תא ןולחה

9:31 - ט:לא
רעשב אב אוהיו ירמז םולשה רמאתו וינדא גרה

9:32 - ט:לב
וינפ אשיו ימ רמאיו ןולחה-לא ופיקשיו ימ יתא השלש םינש וילא םיסירס

9:33 - ט:לג
והטמש רמאיו המדמ זיו הוטמשיו ריקה-לא םיסוסה-לאו הנסמריו

9:34 - ט:לד
תשיו לכאיו אביו אנ-ודקפ רמאיו תאזה הרוראה-תא ךלמ -תב יכ הורבקו איה

9:35 - ט:לה
הרבקל וכליו יכ הב ואצמ-אלו םילגרהו תלגלגה-םא םידיה תופכו

9:36 - ט:לו
ול ודיגיו ובשיו הוהי-רבד רמאיו רבד רשא אוה והילא ודבע-דיב קלחב רמאל יבשתה ולכאי לאערזי רשב-תא םיבלכה לבזיא

9:37 - ט:לז
לבזיא תלבנ תיהו הדשה ינפ-לע ןמדכ רשא לאערזי קלחב תאז ורמאי-אל לבזיא

10:1 - י:א
םינב םיעבש באחאלו אוהי בתכיו ןורמשב ןורמש חלשיו םירפס לאערזי ירש-לא םינמאה-לאו םינקזה רמאל באחא

10:2 - י:ב
הזה רפסה אבכ התעו ינב םכתאו םכילא בכרה םכתאו םכינדא רצבמ ריעו םיסוסהו קשנהו

10:3 - י:ג
רשיהו בוטה םתיארו םתמשו םכינדא ינבמ ויבא אסכ-לע תיב-לע ומחלהו םכינדא

10:4 - י:ד
דאמ דאמ ואריו ינש הנה ורמאיו ודמע אל םיכלמה דמענ ךיאו וינפל ונחנא

10:5 - י:ה
תיבה-לע-רשא חלשיו ריעה-לע רשאו םינמאהו םינקזהו רמאל אוהי-לא לכו ונחנא ךידבע ונילא רמאת-רשא שיא ךילמנ-אל השענ השע ךיניעב בוטה

10:6 - י:ו
רפס םהילא בתכיו יל-םא רמאל תינש םתא ילקלו םתא -תא וחק םיעמש ישנא ישאר ואבו םכינדא-ינב רחמ תעכ ילא ךלמה ינבו הלאערזי ילדג-תא שיא םיעבש םתוא םילדגמ ריעה

10:7 - י:ז
רפסה אבכ יהיו וחקיו םהילא ךלמה ינב-תא שיא םיעבש וטחשיו םהישאר-תא ומישיו וחלשיו םידודב הלאערזי וילא

10:8 - י:ח
ךאלמה אביו רמאל ול-דגיו ישאר ואיבה רמאיו ךלמה-ינב ינש םתא ומיש רעשה חתפ םירבצ רקבה-דע

10:9 - י:ט
אציו רקבב יהיו רמאיו דמעיו םיקדצ םעה-לכ-לא יתרשק ינא הנה םתא והגרהאו ינדא-לע הכה ימו הלא-לכ-תא

10:10 - י:י
אל יכ אופא ועד הוהי רבדמ לפי הוהי רבד-רשא הצרא הוהיו באחא תיב-לע רבד רשא תא השע והילא ודבע דיב

10:11 - י:יא
תא אוהי ךיו םיראשנה-לכ לאערזיב באחא-תיבל ויעדימו וילדג-לכו יתלב-דע וינהכו דירש ול-ריאשה

10:12 - י:יב
ךליו אביו םקיו דקע-תיב אוה ןורמש ךרדב םיערה

10:13 - י:יג
יחא-תא אצמ אוהיו הדוהי-ךלמ והיזחא םתא ימ רמאיו והיזחא יחא ורמאיו םולשל דרנו ונחנא ינבו ךלמה-ינב הריבגה

10:14 - י:יד
םייח םושפת רמאיו םייח םושפתיו רוב-לא םוטחשיו םיעברא דקע-תיב שיא םינשו שיא ריאשה-אלו םהמ

10:15 - י:טו
אצמיו םשמ ךליו בכר-ןב בדנוהי-תא והכרביו ותארקל שיה וילא רמאיו רשאכ רשי ךבבל-תא ךבבל-םע יבבל שי בדנוהי רמאיו ךדי -תא הנת שיו והלעיו ודי ןתיו הבכרמה-לא וילא

10:16 - י:טז
יתא הכל רמאיו הוהיל יתאנקב הארו ובכרב ותא ובכריו

10:17 - י:יז
ךיו ןורמש אביו םיראשנה-לכ-תא ןורמשב באחאל רבדכ ודימשה-דע רבד רשא הוהי והילא-לא

10:18 - י:יח
אוהי ץבקיו רמאיו םעה-לכ-תא דבע באחא םהלא אוהי טעמ לעבה-תא הברה ונדבעי

10:19 - י:יט
יאיבנ-לכ התעו וידבע-לכ לעבה וארק וינהכ-לכו דקפי-לא שיא ילא יל לודג חבז יכ דקפי-רשא לכ לעבל השע אוהיו היחי אל דיבאה ןעמל הבקעב לעבה ידבע-תא

10:20 - י:כ
ושדק אוהי רמאיו וארקיו לעבל הרצע

10:21 - י:כא
אוהי חלשיו ואביו לארשי-לכב לעבה ידבע-לכ רשא שיא ראשנ-אלו תיב ואביו אב -אל אלמיו לעבה הפל הפ לעבה-תיב

10:22 - י:כב
רשאל רמאיו אצוה החתלמה-לע ידבע לכל שובל םהל אציו לעבה שובלמה

10:23 - י:כג
בדנוהיו אוהי אביו לעבה תיב בכר-ןב לעבה ידבעל רמאיו וארו ושפח םכמע הפ-שי-ןפ יכ הוהי ידבעמ לעבה ידבע-םא םדבל

10:24 - י:כד
םיחבז תושעל ואביו ול-םש אוהיו תולעו שיא םינמש ץוחב שיאה רמאיו טלמי-רשא ינא רשא םישנאה-ןמ םכידי-לע איבמ ושפנ תחת ושפנ

10:25 - י:כה
תושעל ותלככ יהיו אוהי רמאיו הלעה ואב םישלשלו םיצרל אצי-לא שיא םוכה ברח-יפל םוכיו םיצרה וכלשיו וכליו םישלשהו לעבה -תיב ריע-דע

10:26 - י:כו
תובצמ-תא ואציו הופרשיו לעבה-תיב

10:27 - י:כז
תבצמ תא וצתיו תיב-תא וצתיו לעבה והמשיו לעבה םויה-דע תוארחמל

10:28 - י:כח
אוהי דמשיו לארשימ לעבה-תא

10:29 - י:כט
םעברי יאטח קר איטחה רשא טבנ-ןב רס-אל לארשי-תא ילגע םהירחאמ אוהי לא-תיב רשא בהזה ןדב רשאו

10:30 - י:ל
הוהי רמאיו ןעי אוהי-לא תושעל תביטה-רשא לככ יניעב רשיה תישע יבבלב רשא ינב באחא תיבל ךל ובשי םיעבר לארשי אסכ-לע

10:31 - י:לא
תכלל רמש אל אוהיו הוהי-תרותב לארשי-יהלא רס אל ובבל-לכב םעברי תואטח לעמ איטחה רשא לארשי-תא

10:32 - י:לב
לחה םהה םימיב לארשיב תוצקל הוהי לאזח םכיו לארשי לובג-לכב

10:33 - י:לג
חרזמ ןדריה-ןמ ץרא-לכ תא שמשה ידגה דעלגה ישנמהו ינבוארהו לחנ-לע רשא רערעמ דעלגהו ןנרא ןשבהו

10:34 - י:לד
אוהי ירבד רתיו השע רשא-לכו ותרובג-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

10:35 - י:לה
אוהי בכשיו ורבקיו ויתבא-םע ךלמיו ןורמשב ותא ויתחת ונב זחאוהי

10:36 - י:לו
ךלמ רשא םימיהו לארשי-לע אוהי הנש-הנמשו םירשע ןורמשב

11:1 - יא:א
והיזחא םא הילתעו הנב תמ יכ התארו תא דבאתו םקתו הכלממה ערז-לכ

11:2 - יא:ב
עבשוהי חקתו תוחא םרוי-ךלמה-תב שאוי-תא והיזחא בנגתו היזחא-ןב ךלמה-ינב ךותמ ותא ותא םיתתוממה רדחב ותקנימ-תאו ותא ורתסיו תוטמה אלו והילתע ינפמ תמוה

11:3 - יא:ג
הוהי תיב התא יהיו םינש שש אבחתמ תכלמ הילתעו ץראה-לע

11:4 - יא:ד
חלש תיעיבשה הנשבו חקיו עדיוהי תויאמה ירש-תא אביו םיצרלו ירכל הוהי תיב וילא םתא תירב םהל תרכיו תיבב םתא עבשיו םתא אריו הוהי ךלמה-ןב-תא

11:5 - יא:ה
הז רמאל םוציו ןושעת רשא רבדה יאב םכמ תישלשה תרמשמ ירמשו תבשה ךלמה תיב

11:6 - יא:ו
רוס רעשב תישלשהו רחא רעשב תישלשהו םתרמשו םיצרה תיבה תרמשמ-תא חסמ

11:7 - יא:ז
לכ םכב תודיה יתשו ורמשו תבשה יאצי הוהי-תיב תרמשמ-תא ךלמה-לא

11:8 - יא:ח
ךלמה-לע םתפקהו וילכו שיא ביבס אבהו ודיב תמוי תורדשה-לא ךלמה-תא ויהו ואבבו ותאצב

11:9 - יא:ט
תויאמה ירש ושעיו הוצ-רשא לככ וחקיו ןהכה עדיוהי יאב וישנא-תא שיא תבשה יאצי םע תבשה עדיוהי-לא ואביו ןהכה

11:10 - יא:י
ירשל ןהכה ןתיו תינחה-תא תויאמה רשא םיטלשה-תאו תיבב רשא דוד ךלמל הוהי

11:11 - יא:יא
שיא םיצרה ודמעיו ףתכמ ודיב וילכו תינמיה תיבה תיבה ףתכ-דע חבזמל תילאמשה ךלמה-לע תיבלו ביבס

11:12 - יא:יב
ךלמה-ןב-תא אצויו רזנה-תא וילע ןתיו וכלמיו תודעה-תאו והחשמיו ותא ורמאיו ףכ-וכיו ךלמה יחי

11:13 - יא:יג
הילתע עמשתו םעה ןיצרה לוק-תא תיב םעה-לא אבתו הוהי

11:14 - יא:יד
ךלמה הנהו ארתו דומעה-לע דמע םירשהו טפשמכ ךלמה-לא תורצצחהו חמש ץראה םע-לכו תורצצחב עקתו הילתע ערקתו ארקתו הידגב-תא רשק רשק

11:15 - יא:טו
ןהכה עדיוהי וציו תואימה ירש-תא רמאיו ליחה ידקפ התא ואיצוה םהילא תרדשל תיבמ-לא תמה הירחא אבהו ןהכה רמא יכ ברחב הוהי תיב תמות-לא

11:16 - יא:טז
םידי הל ומשיו אובמ-ךרד אובתו ךלמה תיב םיסוסה םש תמותו

11:17 - יא:יז
עדיוהי תרכיו הוהי ןיב תירבה-תא ןיבו ךלמה ןיבו םעל תויהל םעה ךלמה ןיבו הוהיל םעה ןיבו

11:18 - יא:יח
ץראה םע-לכ ואביו והצתיו לעבה-תיב ותחבזמ-תא ורבש וימלצ-תאו ןהכ ןתמ תאו בטיה ינפל וגרה לעבה ןהכה םשיו תוחבזמה תיב-לע תודקפ הוהי

11:19 - יא:יט
תואמה ירש-תא חקיו ירכה-תאו תאו םיצרה-תאו ודיריו ץראה םע-לכ הוהי תיבמ ךלמה-תא רעש-ךרד ואוביו ךלמה תיב םיצרה אסכ-לע בשיו םיכלמה

11:20 - יא:כ
ץראה-םע-לכ חמשיו הטקש ריעהו ותימה והילתע-תאו ךלמ תיב ברחב

12:1 - יב:א
שאוהי םינש עבש-ןב וכלמב

12:2 - יב:ב
אוהיל עבש-תנשב םיעבראו שאוהי ךלמ םלשוריב ךלמ הנש ראבמ היבצ ומא םשו עבש

12:3 - יב:ג
רשיה שאוהי שעיו הוהי יניעב והרוה רשא וימי-לכ ןהכה עדיוהי

12:4 - יב:ד
ורס-אל תומבה קר םיחבזמ םעה דוע תומבב םירטקמו

12:5 - יב:ה
שאוהי רמאיו ףסכ לכ םינהכה-לא אבוי-רשא םישדקה רבוע ףסכ הוהי-תיב תושפנ ףסכ שיא רשא ףסכ-לכ וכרע שיא-בל לע הלעי הוהי תיב איבהל

12:6 - יב:ו
םינהכה םהל וחקי םהו ורכמ תאמ שיא תיבה קדב-תא וקזחי םש אצמי -רשא לכל קדב

12:7 - יב:ז
םירשע תנשב יהיו ךלמל הנש שלשו וקזח-אל שאוהי קדב-תא םינהכה תיבה

12:8 - יב:ח
שאוהי ךלמה ארקיו ןהכה עדיוהיל רמאיו םינהכלו םכניא עודמ םהלא קדב-תא םיקזחמ התעו תיבה תאמ ףסכ-וחקת-לא קדבל-יכ םכירכמ והנתת תיבה

12:9 - יב:ט
םינהכה ותאיו תאמ ףסכ-תחק יתלבל קזח יתלבלו םעה תיבה קדב-תא

12:10 - יב:י
ןהכה עדיוהי חקיו רח בקיו דחא ןורא ותא ןתיו ותלדב ןימיב חבזמה לצא הוהי תיב שיא-אובב םינהכה המש-ונתנו ףסה ירמש אבומה ףסכה-לכ-תא הוהי-תיב

12:11 - יב:יא
בר-יכ םתוארכ יהיו לעיו ןוראב ףסכה ןהכהו ךלמה רפס ונמיו ורציו לודגה אצמנה ףסכה-תא הוהי-תיב

12:12 - יב:יב
ףסכה-תא ונתנו ישע די-לע ןכתמה תיב םידקפה הכאלמה והאיצויו הוהי םינבלו ץעה ישרחל הוהי תיב םישעה

12:13 - יב:יג
יבצחלו םירדגלו םיצע תונקלו ןבאה קזחל בצחמ ינבאו הוהי -תיב קדב-תא אצי-רשא לכלו הקזחל תיבה-לע

12:14 - יב:יד
תיב השעי אל ךא ףסכ תופס הוהי תוקרזמ תורמזמ בהז ילכ-לכ תורצצח ףסכה-ןמ ףסכ-ילכו הוהי-תיב אבומה

12:15 - יב:טו
הכאלמה ישעל-יכ וב-וקזחו והנתי הוהי תיב-תא

12:16 - יב:טז
ובשחי אלו רשא םישנאה-תא ףסכה-תא ונתי ישעל תתל םדי-לע הנמאב יכ הכאלמה םישע םה

12:17 - יב:יז
ףסכו םשא ףסכ תיב אבוי אל תואטח ויהי םינהכל הוהי

12:18 - יב:יח
ךלמ לאזח הלעי זא תג-לע םחליו םרא לאזח םשיו הדכליו תולעל וינפ םלשורי-לע

12:19 - יב:יט
שאוהי חקיו תא הדוהי-ךלמ םישדקה-לכ טפשוהי ושידקה-רשא והיזחאו םרוהיו הדוהי יכלמ ויתבא תאו וישדק-תאו אצמנה בהזה-לכ הוהי -תיב תורצאב חלשיו ךלמה תיבו םרא ךלמ לאזחל םלשורי לעמ לעיו

12:20 - יב:כ
שאוי ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

12:21 - יב:כא
וידבע ומקיו וכיו רשק-ורשקיו אלמ תיב שאוי-תא אלס דרויה

12:22 - יב:כב
תעמש-ןב דבזויו רמש-ןב דבזוהיו תמיו והכה וידבע -םע ותא ורבקיו דוד ריעב ויתבא ונב היצמא ךלמיו ויתחת

13:1 - יג:א
שלשו םירשע תנשב שאויל הנש ךלמ והיזחא-ןב זחאוהי ךלמ הדוהי לארשי-לע אוהי -ןב הרשע עבש ןורמשב הנש

13:2 - יג:ב
יניעב ערה שעיו רחא ךליו הוהי טבנ-ןב םעברי תאטח -תא איטחה-רשא הנממ רס-אל לארשי

13:3 - יג:ג
הוהי ףא-רחיו דיב םנתיו לארשיב דיבו םרא-ךלמ לאזח לאזח -ןב דדה-ןב םימיה-לכ

13:4 - יג:ד
זחאוהי לחיו עמשיו הוהי ינפ-תא האר יכ הוהי וילא לארשי ץחל-תא ךלמ םתא ץחל-יכ םרא

13:5 - יג:ה
לארשיל הוהי ןתיו תחתמ ואציו עישומ ובשיו םרא-די םהילהאב לארשי-ינב םושלש לומתכ

13:6 - יג:ו
תואטחמ ורס-אל ךא םעברי-תיב לארשי-תא יטחה-רשא הרשאה םגו ךלה הב ןורמשב הדמע

13:7 - יג:ז
ריאשה אל יכ יכ םע זחאוהיל םישרפ םישמח-םא תרשעו בכר הרשעו יכ ילגר םיפלא םרא ךלמ םדבא שדל רפעכ םמשיו

13:8 - יג:ח
זחאוהי ירבד רתיו השע רשא-לכו םה-אולה ותרובגו רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

13:9 - יג:ט
זחאוהי בכשיו והרבקיו ויתבא-םע שאוי ךלמיו ןורמשב ויתחת ונב

13:10 - יג:י
עבשו םישלש תנשב ךלמ שאויל הנש שאוהי ךלמ הדוהי -לע זחאוהי-ןב שש ןורמשב לארשי הנש הרשע

13:11 - יג:יא
יניעב ערה השעיו רס אל הוהי םעברי תואטח-לכמ איטחה-רשא טבנ-ןב ךלה הב לארשי-תא

13:12 - יג:יב
שאוי ירבד רתיו השע רשא-לכו םחלנ רשא ותרובגו -ךלמ היצמא םע םה-אולה הדוהי רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

13:13 - יג:יג
שאוי בכשיו םעבריו ויתבא-םע רבקיו ואסכ-לע בשי םע ןורמשב שאוי לארשי יכלמ

13:14 - יג:יד
הלח עשילאו תומי רשא וילח-תא שאוי וילא דריו וב ךביו לארשי-ךלמ יבא רמאיו וינפ-לע לארשי בכר יבא וישרפו

13:15 - יג:טו
חק עשילא ול רמאיו חקיו םיצחו תשק םיצחו תשק וילא

13:16 - יג:טז
לארשי ךלמל רמאיו תשקה-לע ךדי בכרה םשיו ודי בכריו ידי-לע וידי עשילא ךלמה

13:17 - יג:יז
ןולחה חתפ רמאיו רמאיו חתפיו המדק רויו הרי עשילא העושת -ץח רמאיו העושת ץחו הוהיל םרא-תא תיכהו םראב הלכ-דע קפאב

13:18 - יג:יח
םיצחה חק רמאיו רמאיו חקיו לארשי-ךלמל ךיו הצרא-ךה דמעיו םימעפ-שלש

13:19 - יג:יט
שיא וילע ףצקיו רמאיו םיהלאה שש-וא שמח תוכהל -תא תיכה זא םימעפ התעו הלכ-דע םרא הכת םימעפ שלש םרא-תא

13:20 - יג:כ
עשילא תמיו ידודגו והרבקיו אב ץראב ואבי באומ הנש

13:21 - יג:כא
שיא םירבק םה יהיו דודגה-תא ואר הנהו שיאה-תא וכילשיו ךליו עשילא רבקב תומצעב שיאה עגיו םקיו יחיו עשילא וילגר-לע

13:22 - יג:כב
ץחל םרא ךלמ לאזחו ימי לכ לארשי-תא זחאוהי

13:23 - יג:כג
םתא הוהי ןחיו םהילא ןפיו םמחריו ותירב ןעמל קחצי םהרבא-תא הבא אלו בקעיו םכילשה-אלו םתיחשה התע-דע וינפ-לעמ

13:24 - יג:כד
םרא-ךלמ לאזח תמיו ונב דדה-ןב ךלמיו ויתחת

13:25 - יג:כה
שאוהי בשיו חקיו זחאוהי-ןב דימ םירעה-תא לאזח-ןב דדה-ןב דימ חקל רשא ויבא זחאוהי םימעפ שלש המחלמב בשיו שאוי והכה לארשי ירע-תא

14:1 - יד:א
שאויל םיתש תנשב ךלמ זחאוי-ןב והיצמא ךלמ לארשי ךלמ שאוי-ןב הדוהי

14:2 - יד:ב
הנש שמחו םירשע-ןב םירשעו וכלמב היה ךלמ הנש עשתו ומא םשו םלשוריב ןידעוהי םלשורי-ןמ

14:3 - יד:ג
יניעב רשיה שעיו דודכ אל קר הוהי השע-רשא לככ ויבא השע ויבא שאוי

14:4 - יד:ד
ורס-אל תומבה קר םיחבזמ םעה דוע תומבב םירטקמו

14:5 - יד:ה
הקזח רשאכ יהיו ךיו ודיב הכלממה םיכמה וידבע-תא ויבא ךלמה-תא

14:6 - יד:ו
אל םיכמה ינב-תאו רפסב בותככ תימה הוצ-רשא השמ-תרות רמאל הוהי תובא ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא-לע ותמוי-אל ואטחב שיא-םא יכ תומי

14:7 - יד:ז
םודא-תא הכה-אוה תרשע חלמה-איגב שפתו םיפלא המחלמב עלסה-תא המש-תא ארקיו םויה דע לאתקי הזה

14:8 - יד:ח
היצמא חלש זא שאוהי-לא םיכאלמ אוהי-ןב זחאוהי-ןב רמאל לארשי ךלמ םינפ הארתנ הכל

14:9 - יד:ט
שאוהי חלשיו לארשי-ךלמ והיצמא-לא רמאל הדוהי-ךלמ ןונבלב רשא חוחה רשא זראה-לא חלש רמאל ןונבלב ינבל ךתב-תא-הנת תיח רבעתו השאל ןונבלב רשא הדשה חוחה-תא סמרתו

14:10 - יד:י
םודא-תא תיכה הכה דבכה ךבל ךאשנו המלו ךתיבב בשו התלפנו הערב הרגתת ךמע הדוהיו התא

14:11 - יד:יא
והיצמא עמש-אלו שאוהי לעיו וארתיו לארשי-ךלמ והיצמאו אוה םינפ תיבב הדוהי-ךלמ הדוהיל רשא שמש

14:12 - יד:יב
ינפל הדוהי ףגניו שיא וסניו לארשי ולהאל

14:13 - יד:יג
והיצמא תאו הדוהי-ךלמ שאוהי-ןב שפת והיזחא-ןב לארשי-ךלמ שאוהי ואביו שמש תיבב ץרפיו םלשורי רעשב םלשורי תמוחב הנפה רעש-דע םירפא המא תואמ עברא

14:14 - יד:יד
חקלו ףסכהו-בהזה-לכ-תא םילכה-לכ תאו הוהי-תיב םיאצמנה ךלמה תיב תורצאבו תוברעתה ינב תאו הנורמש בשיו

14:15 - יד:טו
שאוהי ירבד רתיו ותרובגו השע רשא םע םחלנ רשאו הדוהי -ךלמ והיצמא םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

14:16 - יד:טז
שאוהי בכשיו רבקיו ויתבא-םע יכלמ םע ןורמשב םעברי ךלמיו לארשי ויתחת ונב

14:17 - יד:יז
והיצמא יחיו הדוהי ךלמ שאוי-ןב שאוהי תומ ירחא ךלמ זחאוהי-ןב הרשע שמח לארשי הנש

14:18 - יד:יח
והיצמא ירבד רתיו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

14:19 - יד:יט
רשק וילע ורשקיו סניו םלשוריב וחלשיו השיכל השיכל וירחא םש והתמיו

14:20 - יד:כ
ותא ואשיו רבקיו םיסוסה-לע ויתבא-םע םלשוריב דוד ריעב

14:21 - יד:כא
הדוהי םע-לכ וחקיו אוהו הירזע-תא הנש הרשע שש-ןב תחת ותא וכלמיו והיצמא ויבא

14:22 - יד:כב
תליא-תא הנב אוה ירחא הדוהיל הבשיו ךלמה-בכש ויתבא-םע

14:23 - יד:כג
הנש הרשע-שמח תנשב שאוי-ןב והיצמאל ךלמ הדוהי ךלמ שאוי -ןב םעברי ןורמשב לארשי-ךלמ הנש תחאו םיעברא

14:24 - יד:כד
יניעב ערה שעיו רס אל הוהי םעברי תואטח-לכמ איטחה רשא טבנ-ןב לארשי-תא

14:25 - יד:כה
לובג-תא בישה אוה תמח אובלמ לארשי רבדכ הברעה םי-דע לארשי יהלא הוהי ודבע-דיב רבד רשא יתמא-ןב הנוי תגמ רשא איבנה רפחה

14:26 - יד:כו
הוהי האר-יכ הרמ לארשי ינע-תא רוצע ספאו דאמ ןיאו בוזע ספאו לארשיל רזע

14:27 - יד:כז
הוהי רבד-אלו לארשי םש-תא תוחמל םימשה תחתמ םעברי דיב םעישויו שאוי-ןב

14:28 - יד:כח
םעברי ירבד רתיו השע רשא-לכו םחלנ-רשא ותרובגו -תא בישה רשאו תמח-תאו קשמד לארשיב הדוהיל םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

14:29 - יד:כט
םעברי בכשיו יכלמ םע ויתבא-םע הירכז ךלמיו לארשי ויתחת ונב

15:1 - טו:א
עבשו םירשע תנשב ךלמ םעבריל הנש הירזע ךלמ לארשי ךלמ היצמא-ןב הדוהי

15:2 - טו:ב
הנש הרשע שש-ןב םישמחו וכלמב היה ךלמ הנש םיתשו ומא םשו םלשוריב םלשורימ והילכי

15:3 - טו:ג
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי ויבא והיצמא

15:4 - טו:ד
ורס-אל תומבה קר םיחבזמ םעה דוע תומבב םירטקמו

15:5 - טו:ה
הוהי עגניו ערצמ יהיו ךלמה-תא בשיו ותמ םוי-דע םתויו תישפחה תיבב תיבה-לע ךלמה-ןב ץראה םע-תא טפש

15:6 - טו:ו
והירזע ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

15:7 - טו:ז
הירזע בכשיו ורבקיו ויתבא-םע ריעב ויתבא-םע ותא םתוי ךלמיו דוד ויתחת ונב

15:8 - טו:ח
הנמשו םישלש תנשב ךלמ והירזעל הנש והירכז ךלמ הדוהי -לע םעברי-ןב השש ןורמשב לארשי םישדח

15:9 - טו:ט
יניעב ערה שעיו ושע רשאכ הוהי רס אל ויתבא םעברי תואטחמ איטחה רשא טבנ-ןב לארשי-תא

15:10 - טו:י
םלש וילע רשקיו והכיו שבי-ןב והתימיו םע-לבק ויתחת ךלמיו

15:11 - טו:יא
הירכז ירבד רתיו רפס-לע םיבותכ םנה יכלמל םימיה ירבד לארשי

15:12 - טו:יב
רשא הוהי-רבד אוה רמאל אוהי-לא רבד ובשי םיעיבר ינב לארשי אסכ-לע ךל ןכ-יהיו

15:13 - טו:יג
ךלמ שיבי-ןב םולש עשתו םישלש תנשב ךלמ היזעל הנש ךלמיו הדוהי ןורמשב םימי-חרי

15:14 - טו:יד
ידג-ןב םחנמ לעיו ןורמש אביו הצרתמ םולש-תא ךיו ןורמשב שיבי-ןב ךלמיו והתימיו ויתחת

15:15 - טו:טו
םולש ירבד רתיו םנה רשק רשא ורשקו ירבד רפס-לע םיבתכ יכלמל םימיה לארשי

15:16 - טו:טז
םחנמ-הכי זא חספת-תא הב-רשא-לכ-תאו הצרתמ הילובג-תאו תא ךיו חתפ אל יכ עקב היתורהה-לכ

15:17 - טו:יז
עשתו םישלש תנשב ךלמ הירזעל הנש םחנמ ךלמ הדוהי לארשי -לע ידג-ןב ןורמשב םינש רשע

15:18 - טו:יח
יניעב ערה שעיו לעמ רס אל הוהי םעברי תואטח איטחה-רשא טבנ-ןב וימי-לכ לארשי-תא

15:19 - טו:יט
רושא-ךלמ לופ אב םחנמ ןתיו ץראה-לע ףסכ-רככ ףלא לופל ותא וידי תויהל הכלממה קיזחהל ודיב

15:20 - טו:כ
ףסכה-תא םחנמ אציו לע לארשי-לע תתל ליחה ירובג-לכ םישמח רושא ךלמל שיאל ףסכ םילקש רושא ךלמ בשיו דחא ץראב םש דמע-אלו

15:21 - טו:כא
םחנמ ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אולה םימיה ירבד רפס-לע לארשי יכלמל

15:22 - טו:כב
םחנמ בכשיו ךלמיו ויתבא-םע ויתחת ונב היחקפ

15:23 - טו:כג
הנש םישמח תנשב הדוהי ךלמ הירזעל םחנמ-ןב היחקפ ךלמ ןורמשב לארשי-לע םיתנש

15:24 - טו:כד
יניעב ערה שעיו תואטחמ רס אל הוהי רשא טבנ-ןב םעברי לארשי -תא איטחה

15:25 - טו:כה
חקפ וילע רשקיו ושילש והילמר-ןב ןורמשב והכיו ךלמ-תיב ןומראב היראה-תאו בגרא-תא שיא םישמח ומעו םידעלג ינבמ ךלמיו והתימיו ויתחת

15:26 - טו:כו
היחקפ ירבד רתיו םנה השע רשא-לכו רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

15:27 - טו:כז
םיתשו םישמח תנשב ךלמ הירזעל הנש חקפ ךלמ הדוהי -לע והילמר-ןב ןורמשב לארשי הנש םירשע

15:28 - טו:כח
יניעב ערה שעיו רס אל הוהי םעברי תואטח-ןמ איטחה רשא טבנ-ןב לארשי -תא

15:29 - טו:כט
חקפ ימיב תלגת אב לארשי-ךלמ רושא ךלמ רסאלפ -תאו ןויע-תא חקיו הכעמ-תיב לבא שדק-תאו חוני-תאו רוצח-תאו דעלגה-תאו ץרא לכ הלילגה-תאו םלגיו ילתפנ הרושא

15:30 - טו:ל
עשוה רשק-רשקיו חקפ-לע הלא-ןב והכיו והילמר-ןב ךלמיו והתימיו םירשע תנשב ויתחת היזע-ןב םתויל

15:31 - טו:לא
חקפ-ירבד רתיו םנה השע רשא-לכו רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד לארשי

15:32 - טו:לב
חקפל םיתש תנשב ךלמ והילמר-ןב םתוי ךלמ לארשי ךלמ והיזע-ןב הדוהי

15:33 - טו:לג
הנש שמחו םירשע-ןב וכלמב היה ךלמ הנש הרשע-ששו ומא םשו םלשוריב קודצ-תב אשורי

15:34 - טו:לד
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי השע ויבא והיזע

15:35 - טו:לה
ורס אל תומבה קר םיחבזמ םעה דוע אוה תומבב םירטקמו רעש-תא הנב ןוילעה הוהי-תיב

15:36 - טו:לו
םתוי ירבד רתיו םה-אלה השע רשא רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד הדוהי

15:37 - טו:לז
לחה םהה םימיב חילשהל הוהי ךלמ ןיצר הדוהיב -ןב חקפ תאו םרא והילמר

15:38 - טו:לח
םתוי בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע זחא ךלמיו ויבא ויתחת ונב

16:1 - טז:א
הנש הרשע-עבש תנשב והילמר-ןב חקפל םתוי-ןב זחא ךלמ הדוהי ךלמ

16:2 - טז:ב
זחא הנש םירשע-ןב הרשע-ששו וכלמב םלשוריב ךלמ הנש רשיה השע-אלו ויהלא הוהי יניעב ויבא דודכ

16:3 - טז:ג
יכלמ ךרדב ךליו ונב-תא םגו לארשי תובעתכ שאב ריבעה שירוה רשא םיוגה ינב ינפמ םתא הוהי לארשי

16:4 - טז:ד
תומבב רטקיו חבזיו תחתו תועבגה-לעו ןנער ץע-לכ

16:5 - טז:ה
ןיצר הלעי זא חקפו םרא-ךלמ והילמר-ןב םלשורי לארשי-ךלמ ורציו המחלמל ולכי אלו זחא-לע םחלהל

16:6 - טז:ו
בישה איהה תעב םרא-ךלמ ןיצר םראל תליא-תא םידוהיה-תא לשניו ואב םימראו תוליאמ דע םש ובשיו תליא הזה םויה

16:7 - טז:ז
םיכאלמ זחא חלשיו רסלפ תלגת-לא רמאל רושא-ךלמ הלע ינא ךנבו ךדבע ףכמ ינעשוהו ךלמ ףכמו םרא-ךלמ ילע םימוקה לארשי

16:8 - טז:ח
ףסכה-תא זחא חקיו אצמנה בהזה-תאו תורצאבו הוהי תיב חלשיו ךלמה תיב דחש רושא-ךלמל

16:9 - טז:ט
ךלמ וילא עמשיו ךלמ לעיו רושא קשמד-לא רושא הריק הלגיו השפתיו תימה ןיצר-תאו

16:10 - טז:י
זחא ךלמה ךליו רסאלפ תלגת תארקל קשמוד רושא-ךלמ רשא חבזמה-תא אריו ךלמה חלשיו קשמדב ןהכה הירוא-לא זחא חבזמה תומד-תא ותינבת-תאו והשעמ-לכל

16:11 - טז:יא
ןהכה הירוא ןביו לככ חבזמה-תא זחא ךלמה חלש-רשא השע ןכ קשמדמ אוב-דע ןהכה הירוא קשמדמ זחא-ךלמה

16:12 - טז:יב
קשמדמ ךלמה אביו ךלמה אריו ברקיו חבזמה-תא חבזמה-לע ךלמה וילע לעיו

16:13 - טז:יג
ותלע-תא רטקיו ךסיו ותחנמ-תאו קרזיו וכסנ-תא -רשא םימלשה-םד-תא חבזמה-לע ול

16:14 - טז:יד
תשחנה חבזמה תאו הוהי ינפל רשא ינפ תאמ ברקיו חבזמה ןיבמ תיבה הוהי תיב ןיבמו ךרי-לע ותא ןתיו הנופצ חבזמה

16:15 - טז:טו
זחא-ךלמה והוציו ןהכה הירוא-תא חבזמה לע רמאל -תא רטקה לודגה תחנמ-תאו רקבה-תלע ךלמה תלע-תאו ברעה תלע תאו ותחנמ-תאו םתחנמו ץראה םע-לכ םד-לכו םהיכסנו חבז-םד-לכו הלע חבזמו קרזת וילע יל-היהי תשחנה רקבל

16:16 - טז:טז
ןהכה הירוא שעיו ךלמה הוצ-רשא לככ זחא

16:17 - טז:יז
זחא ךלמה ץצקיו תונכמה תורגסמה-תא םהילעמ רסיו םיה -תאו ריכה-תאו רקבה לעמ דרוה היתחת רשא תשחנה תפצרמ לע ותא ןתיו םינבא

16:18 - טז:יח
תבשה ךסימ-תאו תיבב ונב-רשא ךלמה אובמ-תאו תיב בסה הנוציחה ךלמ ינפמ הוהי רושא

16:19 - טז:יט
רשא זחא ירבד רתיו םיבותכ םה-אלה השע םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

16:20 - טז:כ
זחא בכשיו רבקיו ויתבא-םע דוד ריעב ויתבא-םע ונב והיקזח ךלמיו ויתחת

17:1 - יז:א
הרשע םיתש תנשב הדוהי ךלמ זחאל הלא-ןב עשוה ךלמ לארשי-לע ןורמשב םינש עשת

17:2 - יז:ב
יניעב ערה שעיו יכלמכ אל קר הוהי ויה רשא לארשי וינפל

17:3 - יז:ג
רסאנמלש הלע וילע ול-יהיו רושא ךלמ ול בשיו דבע עשוה החנמ

17:4 - יז:ד
רושא-ךלמ אצמיו חלש רשא רשק עשוהב אוס-לא םיכאלמ -אלו םירצמ-ךלמ ךלמל החנמ הלעה הנשב הנשכ רושא רושא ךלמ והרצעיו אלכ תיב והרסאיו

17:5 - יז:ה
רושא-ךלמ לעיו לעיו ץראה-לכב הילע רציו ןורמש םינש שלש

17:6 - יז:ו
תיעישתה תנשב דכל עשוהל ןורמש-תא רושא-ךלמ לארשי-תא לגיו םתא בשיו הרושא רהנ רובחבו חלחב ידמ ירעו ןזוג

17:7 - יז:ז
ואטח-יכ יהיו הוהיל לארשי-ינב םתא הלעמה םהיהלא תחתמ םירצמ ץראמ םירצמ-ךלמ הערפ די םיהלא וארייו םירחא

17:8 - יז:ח
םיוגה תוקחב וכליו הוהי שירוה רשא לארשי ינב ינפמ רשא לארשי יכלמו ושע

17:9 - יז:ט
לארשי-ינב ואפחיו ןכ-אל רשא םירבד םהיהלא הוהי-לע תומב םהל ונביו לדגממ םהירע-לכב ריע-דע םירצונ רצבמ

17:10 - יז:י
תובצמ םהל ובציו העבג-לכ לע םירשאו ץע-לכ תחתו ההבג ןנער

17:11 - יז:יא
םש-ורטקיו םיוגכ תומב-לכב הוהי הלגה-רשא ושעיו םהינפמ סיעכהל םיער םירבד הוהי-תא

17:12 - יז:יב
רשא םיללגה ודבעיו אל םהל הוהי רמא הזה רבדה-תא ושעת

17:13 - יז:יג
לארשיב הוהי דעיו דיב הדוהיבו הזח-לכ ואיבנ-לכ םכיכרדמ ובש רמאל יתוצמ ורמשו םיערה הרותה-לככ יתוקח יתיוצ רשא רשאו םכיתבא-תא דיב םכילא יתחלש םיאיבנה ידבע

17:14 - יז:יד
ושקיו ועמש אלו ףרעכ םפרע-תא אל רשא םתובא הוהיב ונימאה םהיהלא

17:15 - יז:טו
ויקח-תא וסאמיו תרכ רשא ותירב-תאו תאו םתובא-תא דיעה רשא ויתודע ירחא וכליו םב ירחאו ולבהיו לבהה םתביבס רשא םיוגה םתא הוהי הוצ רשא םהכ תושע יתלבל

17:16 - יז:טז
תוצמ-לכ-תא ובזעיו ושעיו םהיהלא הוהי םינש הכסמ םהל הרישא ושעיו םילגע אבצ-לכל ווחתשיו ודבעיו םימשה לעבה-תא

17:17 - יז:יז
םהינב-תא וריבעיו שאב םהיתונב-תאו םימסק ומסקיו ורכמתיו ושחניו יניעב ערה תושעל וסיעכהל הוהי

17:18 - יז:יח
דאמ הוהי ףנאתיו לעמ םרסיו לארשיב קר ראשנ אל וינפ ודבל הדוהי טבש

17:19 - יז:יט
רמש אל הדוהי-םג הוהי תוצמ-תא וכליו םהיהלא רשא לארשי תוקחב ושע

17:20 - יז:כ
הוהי סאמיו לארשי ערז-לכב םנתיו םנעיו רשא דע םיסש-דיב וינפמ םכילשה

17:21 - יז:כא
לעמ לארשי ערק-יכ וכילמיו דוד תיב טבנ-ןב םעברי-תא םעברי אדיו ירחאמ לארשי-תא האטח םאיטחהו הוהי הלודג

17:22 - יז:כב
לארשי ינב וכליו םעברי תואטח-לכב ורס-אל השע רשא הנממ

17:23 - יז:כג
הוהי ריסה-רשא דע וינפ לעמ לארשי-תא דיב רבד רשאכ םיאיבנה וידבע-לכ לעמ לארשי לגיו דע הרושא ותמדא הזה םויה

17:24 - יז:כד
רושא-ךלמ אביו אועמו התוכמו לבבמ םיורפסו תמחמו ןורמש ירעב בשיו לארשי ינב תחת ןורמש-תא ושריו הירעב ובשיו

17:25 - יז:כה
םתבש תלחתב יהיו וארי אל םש חלשיו הוהי-תא םהב הוהי ויהיו תויראה-תא םהב םיגרה

17:26 - יז:כו
רושא ךלמל ורמאיו רשא םיוגה רמאל ירעב בשותו תילגה ועדי אל ןורמש ץראה יהלא טפשמ-תא םב-חלשיו םנהו תויראה-תא רשאכ םתוא םיתיממ םיעדי םניא יהלא טפשמ-תא ץראה

17:27 - יז:כז
רושא-ךלמ וציו המש וכילה רמאל רשא םינהכהמ דחא וכליו םשמ םתילגה םריו םש ובשיו יהלא טפשמ-תא ץראה

17:28 - יז:כח
םינהכהמ דחא אביו ןורמשמ ולגה רשא יהיו לא-תיבב בשיו ךיא םתא הרומ הוהי-תא ואריי

17:29 - יז:כט
יוג םישע ויהיו וחיניו ויהלא יוג רשא תומבה תיבב יוג םינרמשה ושע םה רשא םהירעב יוג םש םיבשי

17:30 - יז:ל
ושע לבב ישנאו תונב תוכס-תא ושע תוכ-ישנאו תמח ישנאו לגרנ-תא אמישא-תא ושע

17:31 - יז:לא
זחבנ ושע םיועהו םיורפסהו קתרת-תאו םהינב-תא םיפרש ךלמרדאל שאב םירפס הלא ךלמנעו

17:32 - יז:לב
םיארי ויהיו םהל ושעיו הוהי-תא תומב ינהכ םתוצקמ םהל םישע ויהיו תומבה תיבב

17:33 - יז:לג
םיארי ויה הוהי-תא ויה םהיהלא-תאו םיוגה טפשמכ םידבע םשמ םתא ולגה-רשא

17:34 - יז:לד
םה הזה םויה דע םיטפשמכ םישע םניא םינשארה הוהי-תא םיארי םתקחכ םישע םניאו הרותכו םטפשמכו הוצ רשא הוצמכו בקעי ינב-תא הוהי ומש םש -רשא לארשי

17:35 - יז:לה
םתא הוהי תרכיו רמאל םוציו תירב םיהלא וארית אל ווחתשת -אלו םירחא םודבעת אלו םהל םהל וחבזת אלו

17:36 - יז:לו
רשא הוהי-תא-םא יכ ץראמ םכתא הלעה לודג חכב םירצמ ותא היוטנ עורזבו ווחתשת ולו וארית וחבזת ולו

17:37 - יז:לז
םיקחה-תאו םיטפשמה-תאו רשא הוצמהו הרותהו ןורמשת םכל בתכ םימיה-לכ תושעל םיהלא וארית אלו םירחא

17:38 - יז:לח
יתרכ-רשא תירבהו אלו וחכשת אל םכתא םיהלא וארית םירחא

17:39 - יז:לט
הוהי-תא-םא יכ אוהו וארית םכיהלא דימ םכתא ליצי םכיביא-לכ

17:40 - יז:מ
יכ ועמש אלו ןושארה םטפשמכ-םא םישע םה

17:41 - יז:מא
הלאה םיוגה ויהיו הוהי-תא םיארי ויה םהיליספ-תאו םהינב -םג םידבע רשאכ םהינב ינבו םישע םה םתבא ושע הזה םויה דע

18:1 - יח:א
שלש תנשב יהיו ךלמ הלא-ןב עשוהל היקזח ךלמ לארשי הדוהי ךלמ זחא-ןב

18:2 - יח:ב
הנש שמחו םירשע-ןב םירשעו וכלמב היה ךלמ הנש עשתו ומא םשו םלשוריב הירכז-תב יבא

18:3 - יח:ג
יניעב רשיה שעיו השע-רשא לככ הוהי ויבא דוד

18:4 - יח:ד
תומבה-תא ריסה אוה תבצמה-תא רבשו הרשאה-תא תרכו תשחנה שחנ תתכו יכ השמ השע-רשא ויה המהה םימיה-דע םירטקמ לארשי-ינב ול-ארקיו ול ןתשחנ

18:5 - יח:ה
לארשי-יהלא הוהיב היה-אל וירחאו חטב יכלמ לכב והמכ ויה רשאו הדוהי וינפל

18:6 - יח:ו
רס-אל הוהיב קבדיו רמשיו וירחאמ הוצ-רשא ויתוצמ השמ-תא הוהי

18:7 - יח:ז
לכב ומע הוהי היהו ליכשי אצי-רשא רושא-ךלמב דרמיו ודבע אלו

18:8 - יח:ח
םיתשלפ-תא הכה-אוה הילובג-תאו הזע-דע םירצונ לדגממ רצבמ ריע-דע

18:9 - יח:ט
תיעיברה הנשב יהיו איה והיקזח ךלמל תיעיבשה הנשה ךלמ הלא-ןב עשוהל רסאנמלש הלע לארשי ןורמש-לע רושא-ךלמ הילע רציו

18:10 - יח:י
שלש הצקמ הדכליו שש-תנשב םינש איה היקזחל ךלמ עשוהל עשת-תנש הדכלנ לארשי ןורמש

18:11 - יח:יא
רושא-ךלמ לגיו הרושא לארשי-תא רובחבו חלחב םחניו ירעו ןזוג רהנ ידמ

18:12 - יח:יב
ועמש-אל רשא לע םהיהלא הוהי לוקב ותירב-תא ורבעיו השמ הוצ רשא-לכ תא ועמש אלו הוהי דבע ושע אלו

18:13 - יח:יג
הנש הרשע עבראבו הלע היקזח ךלמל רושא-ךלמ בירחנס הדוהי ירע-לכ לע םשפתיו תורצבה

18:14 - יח:יד
היקזח חלשיו הדוהי-ךלמ השיכל רושא-ךלמ-לא בוש יתאטח רמאל ןתת-רשא תא ילעמ םשיו אשא ילע היקזח-לע רושא-ךלמ שלש הדוהי-ךלמ ףסכ-רככ תואמ בהז רככ םישלשו

18:15 - יח:טו
היקזח ןתיו אצמנה ףסכה-לכ-תא תורצאבו הוהי-תיב ךלמה תיב

18:16 - יח:טז
ץצק איהה תעב תותלד-תא היקזח הוהי לכיה רשא תונמאה-תאו ךלמ היקזח הפצ ךלמל םנתיו הדוהי רושא

18:17 - יח:יז
רושא-ךלמ חלשיו ןתרת-תא סירס-בר-תאו הקש-בר-תאו ךלמה -לא שיכל-ןמ דבכ ליחב והיקזח ולעיו םלשורי םלשורי ואביו ואביו ולעיו תלעתב ודמעיו רשא הנוילעה הכרבה סבוכ הדש תלסמב

18:18 - יח:יח
ךלמה-לא וארקיו םיקילא םהלא אציו רשא והיקלח-ןב הנבשו תיבה-לע ףסא-ןב חאויו רפסה ריכזמה

18:19 - יח:יט
הקש-בר םהלא רמאיו והיקזח-לא אנ-ורמא לודגה ךלמה רמא-הכ המ רושא ךלמ רשא הזה ןוחטבה תחטב

18:20 - יח:כ
םיתפש-רבד-ךא תרמא המחלמל הרובגו הצע יכ תחטב ימ-לע התע יב תדרמ

18:21 - יח:כא
ךל תחטב הנה התע הנקה תנעשמ-לע הזה ץוצרה ךמסי רשא םירצמ-לע ופכב אבו וילע שיא הערפ ןכ הבקנו םירצמ-ךלמ וילע םיחטבה-לכל

18:22 - יח:כב
ילא ןורמאת-יכו וניהלא הוהי-לא אוה-אולה ונחטב והיקזח ריסה רשא ויתמב-תא רמאיו ויתחבזמ-תאו םלשורילו הדוהיל הזה חבזמה ינפל םלשוריב ווחתשת

18:23 - יח:כג
אנ ברעתה התעו ךלמ-תא ינדא-תא ךל הנתאו רושא -םא םיסוס םיפלא םיבכר ךל תתל לכות םהילע

18:24 - יח:כד
ינפ תא בישת ךיאו ינדא ידבע דחא תחפ ךל חטבתו םינטקה בכרל םירצמ-לע םישרפלו

18:25 - יח:כה
הוהי ידעלבמה התע םוקמה-לע יתילע הוהי ותחשהל הזה הלע ילא רמא תאזה ץראה-לע התיחשהו

18:26 - יח:כו
םיקילא רמאיו הנבשו והיקלח-ןב הקש-בר-לא חאויו ךידבע-לא אנ-רבד םיעמש יכ תימרא רבדת-לאו ונחנא ינזאב תידוהי ונמע המחה -לע רשא םעה

18:27 - יח:כז
םהילא רמאיו ךינדא לעה הקש-בר ינדא ינחלש ךילאו םירבדה-תא רבדל אלה הלאה םיבשיה םישנאה-לע תא לכאל המחה-לע -תא תותשלו םהירח םכמע םהיניש

18:28 - יח:כח
הקש-בר דמעיו לודג-לוקב ארקיו רבדיו תידוהי -רבד ועמש רמאיו ךלמ לודגה ךלמה רושא

18:29 - יח:כט
ךלמה רמא הכ םכל אישי-לא לכוי אל-יכ והיקזח ודימ םכתא ליצהל

18:30 - יח:ל
םכתא חטבי-לאו הוהי-לא והיקזח ונליצי לצה רמאל ןתנת אלו הוהי דיב תאזה ריעה-תא רושא ךלמ

18:31 - יח:לא
ועמשת-לא הכ יכ והיקזח-לא רושא ךלמ רמא ואצו הכרב יתא-ושע ולכאו ילא שיאו ונפג-שיא שיא ותשו ותנאת ורוב-ימ

18:32 - יח:לב
יתחקלו יאב-דע ץרא-לא םכתא ןגד ץרא םכצראכ םחל ץרא שוריתו תיז ץרא םימרכו ויחו שבדו רהצי ותמת אלו ועמשת-לאו -יכ והיקזח-לא רמאל םכתא תיסי ונליצי הוהי

18:33 - יח:לג
יהלא וליצה לצהה וצרא-תא שיא םיוגה רושא ךלמ דימ

18:34 - יח:לד
תמח יהלא היא יהלא היא דפראו הועו ענה םיורפס -תא וליצה-יכ ידימ ןורמש

18:35 - יח:לה
יהלא-לכב ימ וליצה-רשא תוצראה ידימ םצרא-תא -תא הוהי ליצי-יכ ידימ םלשורי

18:36 - יח:לו
םעה ושירחהו רבד ותא ונע-אלו איה ךלמה תוצמ-יכ והנעת אל רמאל

18:37 - יח:לז
םיקילא אביו היקלח-ןב אנבשו תיבה-לע-רשא ףסא-ןב חאויו רפסה והיקזח-לא ריכזמה ודגיו םידגב יעורק הקש-בר ירבד ול

19:1 - יט:א
ךלמה עמשכ יהיו ערקיו והיקזח סכתיו וידגב-תא תיב אביו קשב הוהי

19:2 - יט:ב
םיקילא-תא חלשיו אנבשו תיבה-לע-רשא ינקז תאו רפסה םיסכתמ םינהכה והיעשי-לא םיקשב ץומא-ןב איבנה

19:3 - יט:ג
הכ וילא ורמאיו והיקזח רמא החכותו הרצ-םוי יכ הזה םויה הצאנו רבשמ-דע םינב ואב הדלל ןיא חכו

19:4 - יט:ד
הוהי עמשי ילוא ירבד-לכ תא ךיהלא וחלש רשא הקש-בר וינדא רושא-ךלמ יח םיהלא ףרחל רשא םירבדב חיכוהו ךיהלא הוהי עמש דעב הלפת תאשנו האצמנה תיראשה

19:5 - יט:ה
ךלמה ידבע ואביו והיעשי-לא והיקזח

19:6 - יט:ו
והיעשי םהל רמאיו ןורמאת הכ רמא הכ םכינדא-לא ינפמ ארית-לא הוהי תעמש רשא םירבדה ירענ ופדג רשא יתא רושא-ךלמ

19:7 - יט:ז
חור וב ןתנ יננה בשו העומש עמשו ויתלפהו וצראל וצראב ברחב

19:8 - יט:ח
אצמיו הקש-בר בשיו םחלנ רושא ךלמ-תא יכ עמש יכ הנבל-לע שיכלמ עסנ

19:9 - יט:ט
הקהרת-לא עמשיו הנה רמאל שוכ-ךלמ ךתא םחלהל אצי םיכאלמ חלשיו בשיו רמאל והיקזח-לא

19:10 - יט:י
ןורמאת הכ והיקזח-לא רמאל הדוהי-ךלמ רשא ךיהלא ךאשי-לא רמאל וב חטב התא םלשורי ןתנת אל רושא ךלמ דיב

19:11 - יט:יא
תא תעמש התא הנה רושא יכלמ ושע רשא תוצראה-לכל התאו םמירחהל לצנת

19:12 - יט:יב
יהלא םתא וליצהה ותחש רשא םיוגה ןזוג-תא יתובא ףצרו ןרח-תאו רשא ןדע-ינבו רשאלתב

19:13 - יט:יג
ךלמו תמח-ךלמ ויא ריעל ךלמו דפרא הועו ענה םיורפס

19:14 - יט:יד
והיקזח חקיו דימ םירפסה-תא םארקיו םיכאלמה הוהי תיב לעיו והיקזח והשרפיו הוהי ינפל

19:15 - יט:טו
והיקזח ללפתיו רמאיו הוהי ינפל לארשי יהלא הוהי -התא םיברכה בשי ךדבל םיהלאה אוה ץראה תוכלממ לכל םימשה-תא תישע התא ץראה-תאו

19:16 - יט:טז
ךנזא הוהי הטה הוהי חקפ עמשו עמשו הארו ךיניע בירחנס ירבד תא ףרחל וחלש רשא יח םיהלא

19:17 - יט:יז
ובירחה הוהי םנמא רושא יכלמ םיוגה-תא םצרא-תאו

19:18 - יט:יח
םהיהלא-תא ונתנו םיהלא אל יכ שאב השעמ-םא יכ המה ןבאו ץע םדא-ידי םודבאיו

19:19 - יט:יט
וניהלא הוהי התעו ודימ אנ ונעישוה תוכלממ-לכ ועדיו הוהי התא יכ ץראה ךדבל םיהלא

19:20 - יט:כ
והיעשי חלשיו והיקזח-לא ץומא-ןב הוהי רמא-הכ רמאל רשא לארשי יהלא ילא תללפתה רושא-ךלמ ברחנס-לא יתעמש

19:21 - יט:כא
רבד-רשא רבדה הז ךל הזב וילע הוהי תלותב ךל הגעל שאר ךירחא ןויצ-תב םלשורי תב העינה

19:22 - יט:כב
תפדגו תפרח ימ-תא לוק תומירה ימ-לעו ךיניע םורמ אשתו לארשי שודק-לע

19:23 - יט:כג
תפרח ךיכאלמ דיב בכרב רמאתו ינדא יתילע ינא יבכר יתכרי םירה םורמ תמוק תרכאו ןונבל וישרב רוחבמ ויזרא הצק ןולמ האובאו ולמרכ רעי

19:24 - יט:כד
יתיתשו יתרק ינא ברחאו םירז םימ יראי לכ ימעפ-ףכב רוצמ

19:25 - יט:כה
קוחרמל תעמש-אלה ימימל יתישע התא התע היתרציו םדק יהתו היתאיבה םיצנ םילג תושהל תורצב םירע

19:26 - יט:כו
די-ירצק ןהיבשיו בשע ויה ושביו ותח ריצח אשד קריו הדש ינפל הפדשו תוגג המק

19:27 - יט:כז
ךאבו ךתאצו ךתבשו ךזגרתה תאו יתעדי ילא

19:28 - יט:כח
ילא ךזגרתה ןעי ינזאב הלע ךננאשו ךפאב יחח יתמשו ךיתפשב יגתמו ךרדב ךיתבשהו הב תאב-רשא

19:29 - יט:כט
לוכא תואה ךל-הזו הנשבו חיפס הנשה הנשבו שיחס תינשה וערז תישילשה םימרכ ועטנו ורצקו םירפ ולכאו

19:30 - יט:ל
תטילפ הפסיו הראשנה הדוהי-תיב ירפ השעו הטמל שרש הלעמל

19:31 - יט:לא
אצת םלשורימ יכ רהמ הטילפו תיראש הוהי תאנק ןויצ תאז-השעת

19:32 - יט:לב
הוהי רמא-הכ ןכל אל רושא ךלמ-לא תאזה ריעה-לא אבי ץח םש הרוי-אלו ןגמ הנמדקי-אלו הילע ךפשי-אלו הללס

19:33 - יט:לג
הב אבי-רשא ךרדב ריעה-לאו בושי אבי אל תאזה הוהי-םאנ

19:34 - יט:לד
ריעה-לא יתונגו העישוהל תאזה דוד ןעמלו ינעמל ידבע

19:35 - יט:לה
אוהה הלילב יהיו הוהי ךאלמ אציו רושא הנחמב ךיו השמחו םינומש האמ רקבב ומיכשיו ףלא םירגפ םלכ הנהו םיתמ

19:36 - יט:לו
בשיו ךליו עסיו רושא-ךלמ בירחנס הונינב בשיו

19:37 - יט:לז
הוחתשמ אוה יהיו ויהלא ךרסנ תיב רצארשו ךלמרדאו המהו ברחב והכה טררא ץרא וטלמנ ונב ןדח-רסא ךלמיו ויתחת

20:1 - כ:א
הלח םהה םימיב אביו תומל והיקזח והיעשי וילא איבנה ץומא-ןב רמא-הכ וילא רמאיו יכ ךתיבל וצ הוהי היחת אלו התא תמ

20:2 - כ:ב
וינפ-תא בסיו ללפתיו ריקה-לא רמאל הוהי-לא

20:3 - כ:ג
אנ-רכז הוהי הנא יתכלהתה רשא תא בבלבו תמאב ךינפל ךיניעב בוטהו םלש והיקזח ךביו יתישע לודג יכב

20:4 - כ:ד
אל והיעשי יהיו הנכיתה ריעה אצי היה הוהי-רבדו רמאל וילא

20:5 - כ:ה
תרמאו בוש והיקזח-לא רמא-הכ ימע-דיגנ דוד יהלא הוהי יתעמש ךיבא יתיאר ךתלפת-תא אפר יננה ךתעמד-תא ישילשה םויב ךל הוהי תיב הלעת

20:6 - כ:ו
ךימי-לע יתפסהו ףכמו הנש הרשע שמח ךליצא רושא-ךלמ תאזה ריעה תאו ריעה-לע יתונגו ןעמלו ינעמל תאזה ידבע דוד

20:7 - כ:ז
וחק והיעשי רמאיו וחקיו םינאת תלבד ןיחשה-לע ומישיו יחיו

20:8 - כ:ח
והיקזח רמאיו תוא המ והיעשי-לא יל הוהי אפרי-יכ םויב יתילעו הוהי תיב ישילשה

20:9 - כ:ט
והיעשי רמאיו תאמ תואה ךל-הז הוהי השעי יכ הוהי רבד רשא רבדה-תא תולעמ רשע לצה ךלה רשע בושי-םא תולעמ

20:10 - כ:י
לקנ והיקזחי רמאיו רשע תוטנל לצל בושי יכ אל תולעמ רשע תינרחא לצה תולעמ

20:11 - כ:יא
והיעשי ארקיו הוהי-לא איבנה לצה-תא בשיו הדרי רשא תולעמב תינרחא זחא תולעמב תולעמ רשע

20:12 - כ:יב
חלש איהה תעב ןדאלב ךדארב לבב-ךלמ ןדאלב-ןב -לא החנמו םירפס יכ עמש יכ והיקזח והיקזח הלח

20:13 - כ:יג
םהילע עמשיו םאריו והיקזח התכנ תיב-לכ-תא בהזה-תאו ףסכה-תא תאו םימשבה -תאו תיב תאו בוטה ןמש רשא-לכ תאו וילכ -אל ויתרצואב אצמנ רשא רבד היה והיקזח םארה-אל ותיבב ותלשממ-לכבו

20:14 - כ:יד
איבנה והיעשי אביו והיקזח ךלמה-לא המ וילא רמאיו הלאה םישנאה ורמא ךילא ואבי ןיאמו ץראמ והיקזח רמאיו לבבמ ואב הקוחר

20:15 - כ:טו
ואר המ רמאיו רמאיו ךתיבב רשא-לכ תא והיקזח היה-אל ואר יתיבב םתיארה-אל רשא רבד יתרצאב

20:16 - כ:טז
והיעשי רמאיו עמש והיקזח-לא הוהי-רבד

20:17 - כ:יז
םיאב םימי הנה ךתיבב רשא-לכ אשנו ךיתבא ורצא רשאו הלבב הזה םויה-דע רמא רבד רתוי-אל הוהי

20:18 - כ:יח
ואצי רשא ךינבמו חקי דילות רשא ךממ לכיהב םיסירס ויהו לבב ךלמ

20:19 - כ:יט
והיקזח רמאיו בוט והיעשי-לא תרבד רשא הוהי-רבד -םא אולה רמאיו היהי תמאו םולש ימיב

20:20 - כ:כ
והיקזח ירבד רתיו רשאו ותרובג-לכו הכרבה-תא השע אביו הלעתה-תאו הריעה םימה-תא םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

20:21 - כ:כא
והיקזח בכשיו ךלמיו ויתבא-םע ויתחת ונב השנמ

21:1 - כא:א
הנש הרשע םיתש-ןב םישמחו וכלמב השנמ ךלמ הנש שמחו ומא םשו םלשוריב הב-יצפח

21:2 - כא:ב
יניעב ערה שעיו םיוגה תבעותכ הוהי הוהי שירוה רשא לארשי ינב ינפמ

21:3 - כא:ג
ןביו בשיו דבא רשא תומבה-תא םקיו ויבא והיקזח שעיו לעבל תחבזמ השע רשאכ הרשא לארשי ךלמ באחא אבצ-לכל וחתשיו םתא דבעיו םימשה

21:4 - כא:ד
תיבב תחבזמ הנבו הוהי רמא רשא הוהי םישא םלשוריב ימש-תא

21:5 - כא:ה
תוחבזמ ןביו םימשה אבצ-לכל תורצח יתשב הוהי-תיב

21:6 - כא:ו
שאב ונב-תא ריבעהו השעו שחנו ןנועו הברה םינעדיו בוא יניעב ערה תושעל סיעכהל הוהי

21:7 - כא:ז
הרשאה לספ-תא םשיו רשא תיבב השע רשא דוד-לא הוהי רמא תיבב ונב המלש-לאו רשא םלשוריבו הזה יטבש לכמ יתרחב ימש-תא םישא לארשי םלועל

21:8 - כא:ח
דינהל ףיסא אלו לארשי לגר יתתנ רשא המדאה-ןמ קר םתובאל תושעל ורמשי-םא םיתיוצ רשא לככ הרותה-לכלו ידבע םתא הוצ-רשא השמ

21:9 - כא:ט
םעתיו ועמש אלו ערה-תא תושעל השנמ רשא םיוגה-ןמ ינפמ הוהי דימשה לארשי ינב

21:10 - כא:י
הוהי רבדיו םיאיבנה וידבע-דיב רמאל

21:11 - כא:יא
השנמ השע רשא ןעי תובעתה הדוהי-ךלמ לכמ ערה הלאה רשא ירמאה ושע-רשא אטחיו וינפל הדוהי-תא-םג וילולגב

21:12 - כא:יב
הוהי רמא-הכ ןכל יננה לארשי יהלא הער איבמ הדוהיו םלשורי-לע ויעמש-לכ רשא וינזא יתש הנלצת

21:13 - כא:יג
םלשורי-לע יתיטנו ןורמש וק תא תיב תלקשמ-תאו -תא יתיחמו באחא החמי-רשאכ םלשורי ךפהו החמ תחלצה-תא הינפ-לע

21:14 - כא:יד
תיראש תא יתשטנו דיב םיתתנו יתלחנ זבל ויהו םהיביא -לכל הסשמלו םהיביא

21:15 - כא:טו
ושע רשא ןעי יניעב ערה-תא יתא םיסעכמ ויהיו ואצי רשא םויה-ןמ דעו םירצממ םתובא הזה םויה

21:16 - כא:טז
ךפש יקנ םד םגו דע דאמ הברה השנמ םלשורי-תא אלמ-רשא ותאטחמ דבל הפל הפ איטחה רשא תושעל הדוהי-תא הוהי יניעב ערה

21:17 - כא:יז
השנמ ירבד רתיו השע רשא-לכו אטח רשא ותאטחו -לע םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס הדוהי יכלמל

21:18 - כא:יח
השנמ בכשיו רבקיו ויתבא-םע אזע-ןגב ותיב-ןגב ונב ןומא ךלמיו ויתחת

21:19 - כא:יט
םיתשו םירשע-ןב וכלמב ןומא הנש ךלמ םינש םיתשו ומא םשו םלשוריב ץורח-תב תמלשמ הבטי-ןמ

21:20 - כא:כ
יניעב ערה שעיו השע רשאכ הוהי ויבא השנמ

21:21 - כא:כא
ךרדה-לכב ךליו ויבא ךלה-רשא םיללגה-תא דבעיו ויבא דבע רשא םהל וחתשיו

21:22 - כא:כב
הוהי-תא בזעיו אלו ויתבא יהלא הוהי ךרדב ךלה

21:23 - כא:כג
ןומא-ידבע ורשקיו ותימיו וילע ותיבב ךלמה-תא

21:24 - כא:כד
תא ץראה-םע ךיו ךלמה-לע םירשקה-לכ וכילמיו ןומא -תא ץראה-םע ויתחת ונב והישאי

21:25 - כא:כה
ןומא ירבד רתיו םה-אלה השע רשא רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד הדוהי

21:26 - כא:כו
ותרבקב ותא רבקיו ךלמיו אזע-ןגב ויתחת ונב והישאי

22:1 - כב:א
הנש הנמש-ןב וכלמב והישאי הנש תחאו םישלשו םשו םלשוריב ךלמ הידע-תב הדידי ומא תקצבמ

22:2 - כב:ב
יניעב רשיה שעיו ךרד-לכב ךליו הוהי רס-אלו ויבא דוד לואמשו ןימי

22:3 - כב:ג
הרשע הנמשב יהיו והישאי ךלמל הנש ןפש-תא ךלמה חלש -ןב והילצא-ןב תיב רפסה םלשמ רמאל הוהי

22:4 - כב:ד
והיקלח-לא הלע םתיו לודגה ןהכה תיב אבומה ףסכה-תא ופסא רשא הוהי םעה תאמ ףסה ירמש

22:5 - כב:ה
ישע די-לע הנתיו םידקפמה הכאלמה ונתיו הוהי תיבב הכאלמה ישעל ותא הוהי תיבב רשא תיבה קדב קזחל

22:6 - כב:ו
םינבלו םישרחל תונקלו םירדגלו בצחמ ינבאו םיצע תיבה-תא קזחל

22:7 - כב:ז
םתא בשחי-אל ךא םדי-לע ןתנה ףסכה םה הנומאב יכ םישע

22:8 - כב:ח
ןהכה והיקלח רמאיו רפסה ןפש-לע לודגה יתאצמ הרותה רפס ןתיו הוהי תיבב רפסה-תא היקלח והארקיו ןפש-לא

22:9 - כב:ט
רפסה ןפש אביו בשיו ךלמה-לא רמאיו רבד ךלמה-תא -תא ךידבע וכיתה תיבב אצמנה ףסכה ישע די-לע והנתיו םידקפמה הכאלמה הוהי תיב

22:10 - כב:י
רפסה ןפש דגיו ןתנ רפס רמאל ךלמל ןהכה היקלח יל ינפל ןפש והארקיו ךלמה

22:11 - כב:יא
ךלמה עמשכ יהיו הרותה רפס ירבד-תא וידגב-תא ערקיו

22:12 - כב:יב
ךלמה וציו ןהכה היקלח-תא ןפש-ןב םקיחא-תאו רובכע-תאו ןפש תאו היכימ-ןב הישע תאו רפסה רמאל ךלמה-דבע

22:13 - כב:יג
הוהי-תא ושרד וכל םעה-דעבו ידעב הדוהי-לכ דעבו רפסה ירבד-לע הזה אצמנה הוהי תמח הלודג-יכ ונב התצנ איה-רשא ועמש-אל רשא לע ירבד-לע וניתבא תושעל הזה רפסה ונילע בותכה-לככ

22:14 - כב:יד
ןהכה והיקלח ךליו רובכעו םקיחאו הישעו ןפשו האיבנה הדלח-לא הוקת-ןב םלש תשא רמש סחרח-ןב תבשי איהו םידגבה הנשמב םלשוריב הילא ורבדיו

22:15 - כב:טו
םהילא רמאתו יהלא הוהי רמא-הכ שיאל ורמא לארשי ילא םכתא חלש-רשא

22:16 - כב:טז
יננה הוהי רמא הכ םוקמה-לא הער איבמ תא ויבשי-לעו הזה רשא רפסה ירבד-לכ הדוהי ךלמ ארק

22:17 - כב:יז
ינובזע רשא תחת םיהלאל ורטקיו ןעמל םירחא השעמ לכב ינסיעכה יתמח התצנו םהידי אלו הזה םוקמב הבכת

22:18 - כב:יח
הדוהי ךלמ-לאו שרדל םכתא חלשה ורמאת הכ הוהי-תא הוהי רמא-הכ וילא םירבדה לארשי יהלא תעמש רשא

22:19 - כב:יט
ענכתו ךבבל-ךר ןעי ךעמשב הוהי ינפמ יתרבד רשא -לעו הזה םוקמה-לע המשל תויהל ויבשי ערקתו הללקלו הכבתו ךידגב-תא יכנא םגו ינפל הוהי-םאנ יתעמש

22:20 - כב:כ
ךפסא יננה ןכל תפסאנו ךיתבא-לע םולשב ךיתרבק-לא ךיניע הניארת-אלו ינא-רשא הערה לכב הזה םוקמה-לע איבמ ךלמה-תא ובישיו רבד

23:1 - כג:א
ופסאיו ךלמה חלשיו ינקז-לכ וילא םלשוריו הדוהי

23:2 - כג:ב
ךלמה לעיו שיא-לכו הוהי-תיב יבשי-לכו הדוהי ותא םלשורי םיאיבנהו םינהכהו ןטקמל םעה-לכו ארקיו לודג-דעו םהינזאב רפס ירבד-לכ-תא תיבב אצמנה תירבה הוהי

23:3 - כג:ג
ךלמה דמעיו תרכיו דומעה-לע ינפל תירבה-תא רחא תכלל הוהי ויתוצמ רמשלו הוהי ויתודע-תאו בל-לכב ויתקח-תאו םיקהל שפנ-לכבו תירבה ירבד-תא םיבתכה תאזה דמעיו הזה רפסה-לע תירבב םעה-לכ

23:4 - כג:ד
ךלמה וציו ןהכה והיקלח-תא ינהכ-תאו לודגה ירמש-תאו הנשמה לכיהמ איצוהל ףסה םילכה-לכ תא הוהי לעבל םיושעה אבצ לכלו הרשאלו ץוחמ םפרשיו םימשה תומדשב םלשוריל אשנו ןורדק לא-תיב םרפע-תא

23:5 - כג:ה
םירמכה-תא תיבשהו יכלמ ונתנ רשא תומבב רטקיו הדוהי יבסמו הדוהי ירעב םלשורי לעבל םירטקמה-תאו חרילו שמשל אבצ לכלו תולזמלו םימשה

23:6 - כג:ו
הרשאה-תא אציו ץוחמ הוהי תיבמ לחנ-לא םלשוריל התא ףרשיו ןורדק קדיו ןורדק לחנב ךלשיו רפעל רבק-לע הרפע-תא םעה ינב

23:7 - כג:ז
יתב-תא ץתיו תיבב רשא םישדקה םישנה רשא הוהי םיתב םש תוגרא הרשאל

23:8 - כג:ח
םינהכה-לכ-תא אביו אמטיו הדוהי ירעמ רשא תומבה-תא םינהכה המש-ורטק עבש ראב-דע עבגמ תומב-תא ץתנו חתפ-רשא םירעשה -רש עשוהי רעש לואמש-לע-רשא ריעה ריעה רעשב שיא

23:9 - כג:ט
ינהכ ולעי אל ךא חבזמ-לא תומבה יכ םלשוריב הוהי ךותב תוצמ ולכא-םא םהיחא

23:10 - כג:י
רשא תפתה-תא אמטו יתלבל םנה-ינב יגב ונב-תא שיא ריבעהל ךלמל שאב ותב-תאו

23:11 - כג:יא
םיסוסה-תא תבשיו יכלמ ונתנ רשא אבמ שמשל הדוהי תכשל -לא הוהי-תיב רשא סירסה ךלמ-ןתנ םירורפב שמשה תובכרמ-תאו שאב ףרש

23:12 - כג:יב
רשא תוחבזמה-תאו זחא תילע גגה-לע יכלמ ושע-רשא -תאו הדוהי השע-רשא תוחבזמה תורצח יתשב השנמ ךלמה ץתנ הוהי-תיב ךילשהו םשמ ץריו לחנ-לא םרפע-תא ןורדק

23:13 - כג:יג
רשא תומבה-תאו רשא םלשורי ינפ-לע תיחשמה-רהל ןימימ המלש הנב רשא תרתשעל לארשי-ךלמ שומכלו םינדיצ ץקש םכלמלו באומ ץקש ןומע-ינב תבעות ךלמה אמט

23:14 - כג:יד
תובצמה-תא רבשו םירשאה-תא תרכיו םמוקמ-תא אלמיו םדא תומצע

23:15 - כג:טו
רשא חבזמה-תא םגו רשא המבה לא-תיבב טבנ-ןב םעברי השע איטחה רשא םג לארשי-תא אוהה חבזמה-תא ץתנ המבה-תאו קדה המבה-תא ףרשיו הרשא ףרשו רפעל

23:16 - כג:טז
אריו והישאי ןפיו םש-רשא םירבקה-תא חקיו חלשיו רהב תומצעה-תא ףרשיו םירבקה-ןמ והאמטיו חבזמה-לע ארק רשא הוהי רבדכ רשא םיהלאה שיא םירבדה-תא ארק הלאה

23:17 - כג:יז
ןויצה המ רמאיו האר ינא רשא זלה ישנא וילא ורמאיו רבקה ריעה אב-רשא םיהלאה-שיא ארקיו הדוהימ הלאה םירבדה-תא חבזמה לע תישע רשא לא-תיב

23:18 - כג:יח
ול וחינה רמאיו ויתמצע עני-לא שיא תא ויתמצע וטלמיו איבנה תומצע ןורמשמ אב-רשא

23:19 - כג:יט
יתב-לכ-תא םגו ירעב רשא תומבה ושע רשא ןורמש סיעכהל לארשי יכלמ שעיו והישאי ריסה םישעמה-לככ םהל לא-תיבב השע רשא

23:20 - כג:כ
ינהכ-לכ-תא חבזיו םש-רשא תומבה ףרשיו תוחבזמה-לע םדא תומצע-תא בשיו םהילע םלשורי

23:21 - כג:כא
ךלמה וציו רמאל םעה-לכ-תא הוהיל חספ ושע לע בותככ םכיהלא הזה תירבה רפס

23:22 - כג:כב
חספכ השענ אל יכ םיטפשה ימימ הזה לארשי-תא וטפש רשא יכלמ ימי לכו יכלמו לארשי הדוהי

23:23 - כג:כג
הרשע הנמשב-םא יכ והישאי ךלמל הנש הזה חספה השענ םלשוריב הוהיל

23:24 - כג:כד
תובאה-תא םגו םינעדיה-תאו םיפרתה-תאו תאו םיללגה-תאו רשא םיצקשה-לכ הדוהי ץראב וארנ רעב םלשוריבו םיקה ןעמל והישאי הרותה ירבד-תא רפסה-לע םיבתכה והיקלח אצמ רשא הוהי תיב ןהכה

23:25 - כג:כה
היה-אל והמכו בש-רשא ךלמ וינפל ובבל-לכב הוהי-לא ושפנ-לכבו לככ ודאמ-לכבו וירחאו השמ תרות והמכ םק-אל

23:26 - כג:כו
הוהי בש-אל ךא לודגה ופא ןורחמ ופא הרח-רשא -לכ לע הדוהיב וסיעכה רשא םיסעכה השנמ

23:27 - כג:כז
םג הוהי רמאיו לעמ ריסא הדוהי-תא יתרסה רשאכ ינפ יתסאמו לארשי-תא תאזה ריעה-תא יתרחב-רשא םלשורי-תא רשא תיבה-תאו ימש היהי יתרמא םש

23:28 - כג:כח
והישאי ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

23:29 - כג:כט
הערפ הלע וימיב םירצמ-ךלמ הכנ רושא ךלמ-לע ךליו תרפ-רהנ-לע והישאי ךלמה והתימיו ותארקל ותא ותארכ ודגמב

23:30 - כג:ל
תמ וידבע והבכריו והאביו ודגממ והרבקיו םלשורי -םע חקיו ותרבקב זחאוהי-תא ץראה וחשמיו והישאי-ןב ותא וכילמיו ותא ויבא תחת

23:31 - כג:לא
הנש שלשו םירשע-ןב וכלמב זחאוהי ךלמ םישדח השלשו ומא םשו םלשוריב והימרי-תב לטומח הנבלמ

23:32 - כג:לב
יניעב ערה שעיו ושע-רשא לככ הוהי ויתבא

23:33 - כג:לג
הכנ הערפ והרסאיו תמח ץראב הלברב םלשוריב ךלמב ץראה -לע שנע-ןתיו רככו ףסכ-רככ האמ בהז

23:34 - כג:לד
הכנ הערפ ךלמיו םיקילא-תא תחת והישאי-ןב בסיו ויבא והישאי םיקיוהי ומש -תא חקל זחאוהי-תאו תמיו םירצמ אביו םש

23:35 - כג:לה
ןתנ בהזהו ףסכהו ךא הערפל םיקיוהי תתל ץראה-תא ךירעה יפ-לע ףסכה-תא וכרעכ שיא הערפ ףסכה-תא שגנ םע-תא בהזה-תאו הערפל תתל ץראה הכנ

23:36 - כג:לו
הנש שמחו םירשע-ןב וכלמב םיקיוהי ךלמ הנש הרשע תחאו ומא םשו םלשוריב הידפ-תב הדיבז המור-ןמ

23:37 - כג:לז
יניעב ערה שעיו ושע-רשא לככ הוהי ויתבא

24:1 - כד:א
הלע וימיב לבב ךלמ רצאנדכבנ םיקיוהי ול-יהיו בשיו םינש שלש דבע וב-דרמיו

24:2 - כד:ב
וב הוהי חלשיו םידשכ ידודג-תא תאו םרא ידודג-תאו תאו באומ ידודג ןומע-ינב ידודג הדוהיב םחלשיו הוהי רבדכ ודיבאהל וידבע דיב רבד רשא םיאיבנה

24:3 - כד:ג
הוהי יפ-לע ךא ריסהל הדוהיב התיה תאטחב וינפ לעמ השע רשא לככ השנמ

24:4 - כד:ד
רשא יקנה-םד םגו אלמיו ךפש יקנ םד םלשורי-תא הוהי הבא-אלו חלסל

24:5 - כד:ה
םיקיוהי ירבד רתיו השע רשא-לכו םיבותכ םה-אלה םימיה ירבד רפס-לע הדוהי יכלמל

24:6 - כד:ו
םיקיוהי בכשיו ךלמיו ויתבא-םע ונב ןיכיוהי ויתחת

24:7 - כד:ז
ךלמ דוע ףיסה-אלו וצראמ תאצל םירצמ לבב ךלמ חקל-יכ םירצמ לחנמ רשא לכ תרפ-רהנ-דע םירצמ ךלמל התיה

24:8 - כד:ח
הנש הרשע הנמש-ןב וכלמב ןיכיוהי ךלמ םישדח השלשו ומא םשו םלשוריב ןתנלא-תב אתשחנ םלשורימ

24:9 - כד:ט
יניעב ערה שעיו השע-רשא לככ הוהי ויבא

24:10 - כד:י
ידבע הלע איהה תעב לבב-ךלמ רצאנדכבנ ריעה אבתו םלשורי רוצמב

24:11 - כד:יא
רצאנדכובנ אביו ריעה-לע לבב-ךלמ הילע םירצ וידבעו

24:12 - כד:יב
ןיכיוהי אציו ךלמ-לע הדוהי-ךלמ ומאו אוה לבב וירשו וידבעו ותא חקיו ויסירסו הנמש תנשב לבב ךלמ וכלמל

24:13 - כד:יג
םשמ אצויו תיב תורצוא-לכ-תא תיב תורצואו הוהי -לכ-תא ץצקיו ךלמה השע רשא בהזה ילכ לארשי-ךלמ המלש רשאכ הוהי לכיהב הוהי רבד

24:14 - כד:יד
הלגהו םלשורי-לכ-תא תאו םירשה-לכ-תאו ליחה ירובג-לכ הלוג םיפלא הרשע רגסמהו שרחה-לכו תלד תלוז ראשנ אל ץראה-םע

24:15 - כד:טו
ןיכיוהי-תא לגיו ךלמה םא-תאו הלבב ךלמה ישנ-תאו תאו ויסירס-תאו ךילוה ץראה ילוא םלשורימ הלוג הלבב

24:16 - כד:טז
ליחה ישנא-לכ תאו שרחהו םיפלא תעבש לכה ףלא רגסמהו המחלמ ישע םירובג לבב-ךלמ םאיביו הלבב הלוג

24:17 - כד:יז
לבב-ךלמ ךלמיו ודד הינתמ-תא ומש-תא בסיו ויתחת והיקדצ

24:18 - כד:יח
הנש תחאו םירשע-ןב תחאו וכלמב והיקדצ ךלמ הנש הרשע ומא םשו םלשוריב והימרי-תב לטימח הנבלמ

24:19 - כד:יט
יניעב ערה שעיו השע-רשא לככ הוהי םיקיוהי

24:20 - כד:כ
הוהי ףא-לע יכ םלשוריב התיה וכלשה-דע הדוהיבו וינפ לעמ םתא ךלמב והיקדצ דרמיו לבב

25:1 - כה:א
תיעישתה תנשב יהיו ירישעה שדחב וכלמל אב שדחל רושעב לבב-ךלמ רצאנדכבנ וליח-לכו אוה ןחיו םלשורי-לע הילע ונביו הילע ביבס קיד

25:2 - כה:ב
רוצמב ריעה אבתו הנש הרשע יתשע דע והיקדצ ךלמל

25:3 - כה:ג
קזחיו שדחל העשתב היה-אלו ריעב בערה ץראה םעל םחל

25:4 - כה:ד
ריעה עקבתו המחלמה ישנא-לכו ןיב רעש ךרד הלילה ןג-לע רשא םיתמחה םידשכו ךלמה ךליו ביבס ריעה-לע הברעה ךרד

25:5 - כה:ה
םידשכ-ליח ופדריו וגשיו ךלמה רחא וחרי תוברעב ותא וצפנ וליח-לכו וילעמ

25:6 - כה:ו
ךלמה-תא ושפתיו ךלמ-לא ותא ולעיו ורבדיו התלבר לבב טפשמ ותא

25:7 - כה:ז
והיקדצ ינב-תאו ויניעל וטחש והיקדצ יניע-תאו והרסאיו רוע והאביו םיתשחנב לבב

25:8 - כה:ח
ישימחה שדחבו איה שדחל העבשב הנש הרשע-עשת תנש רצאנדכבנ ךלמל אב לבב-ךלמ םיחבט-בר ןדארזובנ לבב-ךלמ דבע םלשורי

25:9 - כה:ט
הוהי-תיב-תא ףרשיו תאו ךלמה תיב-תאו םלשורי יתב-לכ לודג תיב-לכ-תאו שאב ףרש

25:10 - כה:י
םלשורי תמוח-תאו ליח-לכ וצתנ ביבס רשא םידשכ םיחבט-בר

25:11 - כה:יא
םעה רתי תאו ריעב םיראשנה רשא םילפנה-תאו לבב ךלמה-לע ולפנ ןומהה רתי תאו ןדארזובנ הלגה םיחבט-בר

25:12 - כה:יב
ריאשה ץראה תלדמו םימרכל םיחבט-בר םיבגילו

25:13 - כה:יג
תשחנה ידומע-תאו הוהי-תיב רשא םי-תאו תונכמה-תאו רשא תשחנה ורבש הוהי-תיבב ואשיו םידשכ הלבב םתשחנ-תא

25:14 - כה:יד
תריסה-תאו םיעיה-תאו תורמזמה-תאו תאו תופכה-תאו רשא תשחנה ילכ-לכ וחקל םב-ותרשי

25:15 - כה:טו
תותחמה-תאו רשא תוקרזמה-תאו ףסכ-רשאו בהז בהז -בר חקל ףסכ םיחבט

25:16 - כה:טז
םיה םינש םידומעה תונכמהו דחאה תיבל המלש השע-רשא לקשמ היה-אל הוהי םילכה-לכ תשחנל הלאה

25:17 - כה:יז
המא הרשע הנמש דחאה דומעה תמוק תשחנ וילע תרתכו שלש תרתכה תמוקו םינמרו הכבשו המא לכה ביבס תרתכה-לע דומעל הלאכו תשחנ הכבשה -לע ינשה

25:18 - כה:יח
םיחבט-בר חקיו שארה ןהכ הירש-תא ןהכ והינפצ-תאו תשלש-תאו הנשמ ףסה ירמש

25:19 - כה:יט
סירס חקל ריעה-ןמו דיקפ אוה-רשא דחא המחלמה ישנא-לע יארמ םישנא השמחו רשא ךלמה-ינפ תאו ריעב ואצמנ אבצה רש רפסה ץראה םע-תא אבצמה םעמ שיא םיששו םיאצמנה ץראה ריעב

25:20 - כה:כ
ןדארזובנ םתא חקיו םתא ךליו םיחבט-בר התלבר לבב ךלמ-לע

25:21 - כה:כא
לבב ךלמ םתא ךיו ץראב הלברב םתימיו הדוהי לגיו תמח ותמדא לעמ

25:22 - כה:כב
ץראב ראשנה םעהו ריאשה רשא הדוהי לבב ךלמ רצאנדכובנ םהילע דקפיו והילדג-תא ןפש-ןב םקיחא-ןב

25:23 - כה:כג
ירש-לכ ועמשיו המה םיליחה דיקפה-יכ םישנאהו והילדג-תא לבב-ךלמ והילדג-לא ואביו לאעמשיו הפצמה ןנחויו הינתנ-ןב -ןב הירשו חרק-ןב יתפטנה תמחנת והינזאיו המה יתכעמה-ןב םהישנאו

25:24 - כה:כד
והילדג םהל עבשיו רמאיו םהישנאלו וארית-לא םהל ובש םידשכה ידבעמ ךלמ-תא ודבעו ץראב םכל בטיו לבב

25:25 - כה:כה
יעיבשה שדחב יהיו לאעמשי אב הינתנ-ןב ערזמ עמשילא-ןב הרשעו הכולמה וכיו ותא םישנא תמיו והילדג-תא םידוהיה-תאו -רשא םידשכה-תאו הפצמב ותא ויה

25:26 - כה:כו
ןטקמ םעה-לכ ומקיו ירשו לודג-דעו ואביו םיליחה וארי יכ םירצמ םידשכ ינפמ

25:27 - כה:כז
עבשו םישלשב יהיו ןיכיוהי תולגל הנש םינשב הדוהי-ךלמ םירשעב שדח רשע אשנ שדחל העבשו לבב ךלמ ךדרמ ליוא שאר-תא וכלמ תנשב הדוהי-ךלמ ןיכיוהי אלכ תיבמ

25:28 - כה:כח
תובט ותא רבדיו לעמ ואסכ-תא ןתיו רשא םיכלמה אסכ לבבב ותא

25:29 - כה:כט
ואלכ ידגב תא אנשו דימת םחל לכאו ימי-לכ וינפל וייח

25:30 - כה:ל
דימת תחרא ותחראו ךלמה תאמ ול-הנתנ לכ ומויב םוי-רבד ויח ימי