הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

ב לאומש
1:1 - א:א
תומ ירחא יהיו בש דודו לואש קלמעה-תא תוכהמ גלקצב דוד בשיו םינש םימי

1:2 - א:ב
ישילשה םויב יהיו אב שיא הנהו לואש םעמ הנחמה-ןמ םיערק וידגבו ושאר-לע המדאו דוד-לא ואבב יהיו וחתשיו הצרא לפיו

1:3 - א:ג
יא דוד ול רמאיו רמאיו אובת הזמ לארשי הנחממ וילא יתטלמנ

1:4 - א:ד
דוד וילא רמאיו רבדה היה-המ רמאיו יל אנ-דגה -ןמ םעה סנ-רשא הברה-םגו המחלמה ותמיו םעה-ןמ לפנ ןתנוהיו לואש םגו ותמ ונב

1:5 - א:ה
רענה-לא דוד רמאיו תעדי ךיא ול דיגמה לואש תמ-יכ ונב ןתנוהיו

1:6 - א:ו
דיגמה רענה רמאיו יתירקנ ארקנ ול הנהו עבלגה רהב -לע ןעשנ לואש בכרה הנהו ותינח םישרפה ילעבו והקבדה

1:7 - א:ז
ינאריו וירחא ןפיו רמאו ילא ארקיו יננה

1:8 - א:ח
התא-ימ יל רמאיו יקלמע וילא רמאיו יכנא

1:9 - א:ט
אנ-דמע ילא רמאיו יכ ינתתמו ילע ץבשה ינזחא ישפנ דוע-לכ-יכ יב

1:10 - א:י
וילע דמעאו יתעדי יכ והתתמאו ירחא היחי אל יכ רזנה חקאו ולפנ ושאר-לע רשא רשא הדעצאו םאיבאו וערז-לע הנה ינדא-לא

1:11 - א:יא
ודגבב דוד קזחיו םגו םערקיו רשא םישנאה-לכ ותא

1:12 - א:יב
וכביו ודפסיו ברעה-דע ומציו לואש-לע ונב ןתנוהי-לעו הוהי םע-לעו יכ לארשי תיב-לעו ברחב ולפנ

1:13 - א:יג
רענה-לא דוד רמאיו הזמ יא ול דיגמה שיא-ןב רמאיו התא יכנא יקלמע רג

1:14 - א:יד
דוד וילא רמאיו חלשל תארי אל ךיא חישמ-תא תחשל ךדי הוהי

1:15 - א:טו
דחאל דוד ארקיו שג רמאיו םירענהמ והכיו וב-עגפ תמיו

1:16 - א:טז
דוד וילא רמאיו יכ ךשאר-לע ךימד רמאל ךב הנע ךיפ -תא יתתמ יכנא הוהי חישמ

1:17 - א:יז
דוד ןנקיו תאזה הניקה-תא לואש-לע ונב ןתנוהי-לעו

1:18 - א:יח
דמלל רמאיו הנה תשק הדוהי-ינב רפס-לע הבותכ רשיה

1:19 - א:יט
לארשי יבצה ךיא ללח ךיתומב-לע םירובג ולפנ

1:20 - א:כ
תגב ודיגת-לא תצוחב ורשבת-לא הנחמשת-ןפ ןולקשא -ןפ םיתשלפ תונב תונב הנזלעת םילרעה

1:21 - א:כא
לט-לא עבלגב ירה םכילע רטמ-לאו םש יכ תמורת ידשו םירובג ןגמ לעגנ חישמ ילב לואש ןגמ ןמשב

1:22 - א:כב
בלחמ םיללח םדמ ןתנוהי תשק םירובג ברחו רוחא גושנ אל בושת אל לואש םקיר

1:23 - א:כג
ןתנוהיו לואש םמיענהו םיבהאנה אל םתומבו םהייחב ולק םירשנמ ודרפנ ורבג תויראמ

1:24 - א:כד
לארשי תונב הניכב לואש-לא ינש םכשבלמה הלעמה םינדע-םע לע בהז ידע ןכשובל

1:25 - א:כה
םירבג ולפנ ךיא המחלמה ךותב ךיתומב-לע ןתנוהי ללח

1:26 - א:כו
יחא ךילע יל-רצ יל תמענ ןתנוהי ךתבהא התאלפנ דאמ םישנ תבהאמ יל

1:27 - א:כז
םירובג ולפנ ךיא המחלמ ילכ ודבאיו

2:1 - ב:א
ןכ-ירחא יהיו הוהיב דוד לאשיו תחאב הלעאה רמאל רמאיו הדוהי ירע הלע וילא הוהי הנא דוד רמאיו הנרבח רמאיו הלעא

2:2 - ב:ב
םגו דוד םש לעיו םעניחא וישנ יתש ליגיבאו תילערזיה ילמרכה לבנ תשא

2:3 - ב:ג
ומע-רשא וישנאו שיא דוד הלעה ירעב ובשיו ותיבו ןורבח

2:4 - ב:ד
הדוהי ישנא ואביו דוד-תא םש-וחשמיו הדוהי תיב-לע ךלמל רמאל דודל ודגיו דעלג שיבי ישנא לואש-תא ורבק רשא

2:5 - ב:ה
םיכאלמ דוד חלשיו דעלג שיבי ישנא-לא םיכרב םהילא רמאיו רשא הוהיל םתא הזה דסחה םתישע לואש-םע םכינדא-םע ותא ורבקתו

2:6 - ב:ו
הוהי-שעי התעו םגו תמאו דסח םכמע םכתא השעא יכנא רשא תאזה הבוטה הזה רבדה םתישע

2:7 - ב:ז
םכידי הנקזחת התעו ליח-ינבל ויהו לואש םכינדא תמ-יכ וחשמ יתא-םגו ךלמל הדוהי-תיב םהילע

2:8 - ב:ח
רנ-ןב רנבאו לואשל רשא אבצ-רש תשב שיא-תא חקל והרבעיו לואש-ןב םינחמ

2:9 - ב:ט
דעלגה-לא והכלמיו ירושאה-לאו לאערזי-לאו םירפא-לעו ןמינב-לעו הלכ לארשי-לעו

2:10 - ב:י
הנש םיעברא-ןב לואש-ןב תשב-שיא לארשי-לע וכלמב ךא ךלמ םינש םיתשו ויה הדוהי תיב דוד ירחא

2:11 - ב:יא
םימיה רפסמ יהיו ךלמ דוד היה רשא תיב-לע ןורבחב םינש עבש הדוהי םישדח הששו

2:12 - ב:יב
רנ-ןב רנבא אציו תשב-שיא ידבעו םינחממ לואש-ןב הנועבג

2:13 - ב:יג
היורצ-ןב באויו ואצי דוד ידבעו תכרב-לע םושגפיו ובשיו ודחי ןועבג הזמ הכרבה-לע הלא הכרבה-לע הלאו הזמ

2:14 - ב:יד
רנבא רמאיו אנ ומוקי באוי-לא וקחשיו םירענה באוי רמאיו ונינפל ומקי

2:15 - ב:טו
ורבעיו ומקיו רשע םינש רפסמב תשב שיאלו ןמינבל רשע םינשו לואש-ןב דוד ידבעמ

2:16 - ב:טז
שארב שיא וקזחיו דצב וברחו והער ודחי ולפיו והער אוהה םוקמל ארקיו רשא םירצה תקלח ןועבגב

2:17 - ב:יז
השק המחלמה יהתו אוהה םויב דאמ-דע ישנאו רנבא ףגניו ידבע ינפל לארשי דוד

2:18 - ב:יח
ינב השלש םש-ויהיו ישיבאו באוי היורצ לק לאהשעו לאהשעו םיבצה דחאכ וילגרב הדשב רשא

2:19 - ב:יט
ירחא לאהשע ףדריו תכלל הטנ-אלו רנבא ןימיה-לע ירחאמ לואמשה-לעו רנבא

2:20 - ב:כ
וירחא רנבא ןפיו הז התאה רמאיו יכנא רמאיו לאהשע

2:21 - ב:כא
הטנ רנבא ול רמאיו וא ךנימי-לע ךל ךל זחאו ךלאמש-לע םירענהמ דחא ותצלח-תא ךל-חקו לאהשע הבא-אלו וירחאמ רוסל

2:22 - ב:כב
רנבא דוע ףסיו רוס לאהשע-לא רמאל הככא המל ירחאמ ךל ינפ אשא ךיאו הצרא ךיחא באוי-לא

2:23 - ב:כג
והכיו רוסל ןאמיו תינחה ירחאב רנבא אצתו שמחה-לא וירחאמ תינחה ותחת תמיו םש-לפיו אבה-לכ יהיו לפנ-רשא םוקמה-לא תמיו לאהשע םש ודמעיו

2:24 - ב:כד
באוי ופדריו רנבא ירחא ישיבאו המהו האב שמשהו המא תעבג-דע ואב חיג-ינפ-לע רשא ןועבג רבדמ ךרד

2:25 - ב:כה
ןמינב-ינב וצבקתיו ויהיו רנבא ירחא ודמעיו תחא הדגאל תחא העבג -שאר לע

2:26 - ב:כו
רנבא ארקיו רמאיו באוי-לא ברח לכאת חצנלה הרמ-יכ התעדי אולה הנורחאב היהת רמאת-אל יתמ-דעו ירחאמ בושל םעל םהיחא

2:27 - ב:כז
יח באוי רמאיו אלול יכ םיהלאה רקבהמ זא יכ תרבד שיא םעה הלענ ויחא ירחאמ

2:28 - ב:כח
רפושב באוי עקתיו םעה-לכ ודמעיו דוע ופדרי-אלו -אלו לארשי ירחא םחלהל דוע ופסי

2:29 - ב:כט
וכלה וישנאו רנבאו הלילה לכ הברעב ורבעיו אוהה וכליו ןדריה-תא ואביו ןורתבה-לכ םינחמ

2:30 - ב:ל
ירחאמ בש באויו ץבקיו רנבא ודקפיו םעה-לכ-תא -העשת דוד ידבעמ לאהשעו שיא רשע

2:31 - ב:לא
וכה דוד ידבעו ישנאבו ןמינבמ תואמ-שלש רנבא ותמ שיא םיששו

2:32 - ב:לב
לאהשע-תא ואשיו ויבא רבקב והרבקיו וכליו םחל תיב רשא באוי הלילה-לכ םהל ראיו וישנאו ןורבחב

3:1 - ג:א
הכרא המחלמה יהתו ןיבו לואש תיב ןיב ךלה דודו דוד תיב לואש תיבו קזחו םילדו םיכלה

3:2 - ג:ב
םינב דודל ודליו ורוכב יהיו ןורבחב םעניחאל ןונמא תלאערזיה

3:3 - ג:ג
באלכ והנשמו לבנ תשא לגיבאל ישלשהו ילמרכה הכעמ-ןב םולשבא ךלמ ימלת -תב רושג

3:4 - ג:ד
הינדא יעיברהו ישימחהו תיגח-ןב לטיבא-ןב היטפש

3:5 - ג:ה
הלגעל םערתי יששהו ודלי הלא דוד תשא ןורבחב דודל

3:6 - ג:ו
המחלמה תויהב יהיו ןיבו לואש תיב ןיב היה רנבאו דוד תיב לואש תיבב קזחתמ

3:7 - ג:ז
המשו שגלפ לואשלו רמאיו היא-תב הפצר התאב עודמ רנבא-לא יבא שגליפ-לא

3:8 - ג:ח
דאמ רנבאל רחיו תשב-שיא ירבד-לע בלכ שארה רמאיו הדוהיל רשא יכנא דסח-השעא םויה ךיבא לואש תיב-םע והערמ-לאו ויחא-לא -דיב ךתיצמה אלו ןוע ילע דקפתו דוד םויה השאה

3:9 - ג:ט
םיהלא השעי-הכ ול ףיסי הכו רנבאל הוהי עבשנ רשאכ יכ ןכ-יכ דודל ול-השעא

3:10 - ג:י
הכלממה ריבעהל םיקהלו לואש תיבמ דוד אסכ-תא לארשי-לע ןדמ הדוהי-לעו עבש ראב-דעו

3:11 - ג:יא
בישהל דוע לכי-אלו רבד רנבא-תא ותא ותארימ

3:12 - ג:יב
םיכאלמ רנבא חלשיו רמאל ותחת דוד-לא התרכ רמאל ץרא-ימל הנהו יתא ךתירב ךילא בסהל ךמע ידי לארשי-לכ-תא

3:13 - ג:יג
ינא בוט רמאיו ךא תירב ךתא תרכא לאש יכנא דחא רבד -אל רמאל ךתאמ יכ ינפ-תא הארת תא ךאיבה ינפל-םא ךאבב לואש-תב לכימ ינפ-תא תוארל

3:14 - ג:יד
םיכאלמ דוד חלשיו תשב-שיא-לא הנת רמאל לואש-ןב לכימ-תא יתשא-תא האמב יל יתשרא רשא םיתשלפ תולרע

3:15 - ג:טו
תשב שיא חלשיו םעמ שיא םעמ החקיו שול-ןב לאיטלפ

3:16 - ג:טז
השיא התא ךליו הירחא הכבו ךולה רמאיו םירחב-דע בוש ךל רנבא וילא בשיו

3:17 - ג:יז
היה רנבא-רבדו לארשי ינקז-םע לומת-םג רמאל םתייה םשלש-םג דוד-תא םישקבמ םכילע ךלמל

3:18 - ג:יח
הוהי יכ ושע התעו רמאל דוד-לא רמא ידבע דוד דיב ימע-תא עישוה םיתשלפ דימ לארשי םהיביא-לכ דימו

3:19 - ג:יט
רנבא-םג רבדיו ךליו ןימינב ינזאב רבדל רנבא-םג ןורבחב דוד ינזאב בוט-רשא-לכ תא לארשי יניעב תיב-לכ יניעבו ןמינב

3:20 - ג:כ
דוד-לא רנבא אביו םירשע ותאו ןורבח דוד שעיו םישנא םישנאלו רנבאל התשמ ותא-רשא

3:21 - ג:כא
דוד-לא רנבא רמאיו הכלאו המוקא ינדא-לא הצבקאו לארשי -לכ-תא ךלמה תירב ךתא ותרכיו לכב תכלמו ךשפנ הואת-רשא רנבא-תא דוד חלשיו םולשב ךליו

3:22 - ג:כב
דוד ידבע הנהו דודגהמ אב באויו ואיבה םמע בר ללשו ונניא רנבאו יכ ןורבחב דוד-םע םולשב ךליו וחלש

3:23 - ג:כג
אבצה-לכו באויו ודגיו ואב ותא-רשא רמאל באויל -לא רנ-ןב רנבא-אב ךליו והחלשיו ךלמה םולשב

3:24 - ג:כד
ךלמה-לא באוי אביו התישע המ רמאיו ךילא רנבא אב-הנה ךליו ותחלש הז-המל ךולה

3:25 - ג:כה
רנבא-תא תעדי אב ךתתפל יכ רנ-ןב ךאצומ-תא תעדלו תעדלו ךאובמ-תאו התא רשא-לכ תא השע

3:26 - ג:כו
דוד םעמ באוי אציו ירחא םיכאלמ חלשיו ותא ובשיו רנבא אל דודו הרסה רובמ עדי

3:27 - ג:כז
ןורבח רנבא בשיו ךות-לא באוי והטיו ותא רבדל רעשה םש והכיו ילשב םדב תמיו שמחה ויחא לא-השע

3:28 - ג:כח
ירחאמ דוד עמשיו יכנא יקנ רמאיו ןכ הוהי םעמ יתכלממו רנבא ימדמ םלוע-דע רנ-ןב

3:29 - ג:כט
באוי שאר-לע ולחי ויבא תיב-לכ לאו תיבמ תרכי-לאו ערצמו בז באוי לפנו ךלפב קיזחמו םחל-רסחו ברחב

3:30 - ג:ל
ויחא ישיבאו באויו רשא לע רנבאל וגרה לאהשע-תא תימה ןועבגב םהיחא המחלמב

3:31 - ג:לא
באוי-לא דוד רמאיו םעה-לכ-לאו וערק ותא-רשא םיקש ורגחו םכידגב רנבא ינפל ודפסו ךלה דוד ךלמהו הטמה ירחא

3:32 - ג:לב
רנבא-תא ורבקיו ךלמה אשיו ןורבחב ךביו ולוק-תא וכביו רנבא רבק-לא םעה-לכ

3:33 - ג:לג
ךלמה ןנקיו רמאיו רנבא-לא תומי לבנ תומכה רנבא

3:34 - ג:לד
תורסא-אל ךדי םיתשחנל-אל ךילגרו ינפל לופנכ ושגה תלפנ הלוע-ינב םעה-לכ ופסיו וילע תוכבל

3:35 - ג:לה
םעה-לכ אביו םחל דוד-תא תורבהל עבשיו םויה דועב הכ רמאל דוד הכו םיהלא יל-השעי ינפל-םא יכ ףיסי םחל-םעטא שמשה-אוב המואמ -לכ וא

3:36 - ג:לו
וריכה םעה-לכו לככ םהיניעב בטייו ךלמה השע רשא בוט םעה-לכ יניעב

3:37 - ג:לז
םעה-לכ ועדיו םויב לארשי-לכו התיה אל יכ אוהה -תא תימהל ךלמהמ רנ-ןב רנבא

3:38 - ג:לח
ךלמה רמאיו אולה וידבע-לא לודגו רש-יכ ועדת הזה םויה לפנ לארשיב

3:39 - ג:לט
ךר םויה יכנאו םישנאהו ךלמ חושמו היורצ ינב הלאה םלשי ינממ םישק הערה השעל הוהי ותערכ

4:1 - ד:א
יכ לואש-ןב עמשיו ןורבחב רנבא תמ וידי ופריו ולהבנ לארשי-לכו

4:2 - ד:ב
םישנא ינשו ויה םידודג-ירש דחאה םש לואש-ןב בכר ינשה םשו הנעב יתראבה ןומר ינב יכ ןמינב ינבמ בשחת תוראב-םג ןמינב-לע

4:3 - ד:ג
םיתראבה וחרביו םש-ויהיו המיתג הזה םויה דע םירג

4:4 - ד:ד
לואש-ןב ןתנוהילו םילגר הכנ ןב היה םינש שמח-ןב לואש תעמש אבב לאערזימ ןתנוהיו סנתו ותנמא והאשתו סונל הזפחב יהיו ומשו חספיו לפיו תשביפמ

4:5 - ד:ה
ןומר-ינב וכליו הנעבו בכר יתראבה םויה םחכ ואביו תשב שיא תיב-לא בכשמ תא בכש אוהו םירהצה

4:6 - ד:ו
ךות-דע ואב הנהו םיטח יחקל תיבה שמחה-לא והכיו ויחא הנעבו בכרו וטלמנ

4:7 - ד:ז
תיבה ואביו ותטמ-לע בכש-אוהו והכיו ובכשמ רדחב -תא וריסיו והתמיו וחקיו ושאר ךרד וכליו ושאר-תא הלילה-לכ הברעה

4:8 - ד:ח
שאר-תא ואביו דוד-לא תשב-שיא ורמאיו ןורבח שאר-הנה ךלמה-לא לואש-ןב תשב -שיא שקב רשא ךביא הוהי ןתיו ךשפנ-תא תומקנ ךלמה ינדאל לואשמ הזה םויה וערזמו

4:9 - ד:ט
בכר-תא דוד ןעיו ינב ויחא הנעב-תאו רמאיו יתראבה ןומר הוהי -יח םהל ישפנ-תא הדפ-רשא הרצ-לכמ

4:10 - ד:י
רמאל יל דיגמה יכ לואש תמ-הנה רשבמכ היה-אוהו וב הזחאו ויניעב רשא גלקצב והגרהאו הרשב ול-יתתל

4:11 - ד:יא
םיעשר םישנא-יכ ףא קידצ-שיא-תא וגרה ובכשמ-לע ותיבב שקבא אולה התעו םכדימ ומד-תא םכתא יתרעבו ץראה-ןמ

4:12 - ד:יב
דוד וציו םוגרהיו םירענה-תא םהידי-תא וצצקיו ולתיו םהילגר-תאו ןורבחב הכרבה-לע תשב-שיא שאר תאו ורבקיו וחקל ןורבחב רנבא-רבקב

5:1 - ה:א
יטבש-לכ ואביו דוד-לא לארשי ורמאיו הנורבח ךמצע וננה רמאל ונחנא ךרשבו

5:2 - ה:ב
םושלש-םג לומתא-םג ךלמ לואש תויהב התייה התא ונילע יבמהו איצומ רמאיו לארשי-תא הערת התא ךל הוהי לארשי-תא ימע-תא דיגנל היהת התאו לארשי-לע

5:3 - ה:ג
ינקז-לכ ואביו ךלמה-לא לארשי םהל תרכיו הנורבח תירב דוד ךלמה הוהי ינפל ןורבחב דוד-תא וחשמיו לארשי-לע ךלמל

5:4 - ה:ד
דוד הנש םישלש-ןב הנש םיעברא וכלמב ךלמ

5:5 - ה:ה
ךלמ ןורבחב םינש עבש הדוהי-לע םישדח הששו ךלמ םלשוריבו לע הנש שלשו םישלש הדוהיו לארשי-לכ

5:6 - ה:ו
וישנאו ךלמה ךליו יסביה-לא םלשורי רמאיו ץראה בשוי -אל רמאל דודל יכ הנה אובת םירועה ךריסה-םא רמאל םיחספהו הנה דוד אובי-אל

5:7 - ה:ז
תדצמ תא דוד דכליו דוד ריע איה ןויצ

5:8 - ה:ח
םויב דוד רמאיו יסבי הכמ-לכ אוהה רונצב עגיו -תאו םיחספה-תאו שפנ ואנש םירועה ורמאי ןכ-לע דוד אובי אל חספו רוע תיבה-לא

5:9 - ה:ט
הדצמב דוד בשיו דוד ריע הל-ארקיו ביבס דוד ןביו התיבו אולמה-ןמ

5:10 - ה:י
ךולה דוד ךליו יהלא הוהיו לודגו ומע תואבצ

5:11 - ה:יא
רצ-ךלמ םריח חלשיו דוד-לא םיכאלמ ישרחו םיזרא יצעו ריק ןבא ישרחו ץע דודל תיב-ונביו

5:12 - ה:יב
וניכה-יכ דוד עדיו ךלמל הוהי אשנ יכו לארשי-לע ומע רובעב ותכלממ לארשי

5:13 - ה:יג
דוע דוד חקיו םישנו םישגלפ ואב ירחא םלשורימ דוע ודלויו ןורבחמ תונבו םינב דודל

5:14 - ה:יד
םידליה תומש הלאו עומש םלשוריב ול המלשו ןתנו בבושו

5:15 - ה:טו
עושילאו רחביו עיפיו גפנו

5:16 - ה:טז
עדילאו עמשילאו טלפילאו

5:17 - ה:יז
םיתשלפ ועמשיו דוד-תא וחשמ-יכ לארשי-לע ךלמל םיתשלפ-לכ ולעיו עמשיו דוד-תא שקבל דריו דוד הדוצמה-לא

5:18 - ה:יח
ואב םיתשלפו קמעב ושטניו םיאפר

5:19 - ה:יט
הוהיב דוד לאשיו הלעאה רמאל םנתתה םיתשלפ-לא הוהי רמאיו ידיב ןתנ-יכ הלע דוד-לא םיתשלפה-תא ןתא ךדיב

5:20 - ה:כ
דוד אביו םכיו םיצרפ-לעבב ץרפ רמאיו דוד םש ינפל יביא-תא הוהי ןכ-לע םימ ץרפכ אוהה םוקמה-םש ארק םיצרפ לעב

5:21 - ה:כא
םש-ובזעיו םאשיו םהיבצע-תא וישנאו דוד

5:22 - ה:כב
םיתשלפ דוע ופסיו קמעב ושטניו תולעל םיאפר

5:23 - ה:כג
הוהיב דוד לאשיו בסה הלעת אל רמאיו תאבו םהירחא-לא םיאכב לוממ םהל

5:24 - ה:כד
לוק-תא ךעמשב יהיו םיאכבה ישארב הדעצ אצי זא יכ ץרחת זא תוכהל ךינפל הוהי םיתשלפ הנחמב

5:25 - ה:כה
רשאכ ןכ דוד שעיו ךיו הוהי והוצ עבגמ םיתשלפ-תא רזג ךאב-דע

6:1 - ו:א
דוד דוע ףסיו לארשיב רוחב-לכ-תא ףלא םישלש

6:2 - ו:ב
דוד ךליו םקיו ותא רשא םעה-לכו הדוהי ילעבמ תא םשמ תולעהל םיהלאה ןורא םש םש ארקנ-רשא בשי תואבצ הוהי וילע םיברכה

6:3 - ו:ג
ןורא-תא ובכריו הלגע-לא םיהלאה תיבמ והאשיו השדח העבגב רשא בדניבא ינב ויחאו אזעו םיגהנ בדניבא השדח הלגעה-תא

6:4 - ו:ד
תיבמ והאשיו העבגב רשא בדניבא םיהלאה ןורא םע ינפל ךלה ויחאו ןוראה

6:5 - ו:ה
תיב-לכו דודו ינפל םיקחשמ לארשי יצע לכב הוהי תורנכבו םישורב םיפתבו םילבנבו םיענענמבו םילצלצבו

6:6 - ו:ו
ןוכנ ןרג-דע ואביו ןורא-לא אזע חלשיו וב זחאיו םיהלאה רקבה וטמש יכ

6:7 - ו:ז
הזעב הוהי ףא-רחיו םיהלאה םש והכיו םע םש תמיו לשה-לע םיהלאה ןורא

6:8 - ו:ח
רשא לע דודל רחיו הזעב ץרפ הוהי ץרפ אוהה םוקמל ארקיו םויה דע הזע ץרפ הזה

6:9 - ו:ט
הוהי-תא דוד אריו רמאיו אוהה םויב ןורא ילא אובי ךיא הוהי

6:10 - ו:י
ריסהל דוד הבא-אלו הוהי ןורא-תא וילא והטיו דוד ריע-לע םודא-דבע תיב דוד יתגה

6:11 - ו:יא
הוהי ןורא בשיו יתגה םדא דבע תיב ךרביו םישדח השלש םדא דבע-תא הוהי ותיב-לכ-תאו

6:12 - ו:יב
דוד ךלמל דגיו הוהי ךרב רמאל םדא דבע תיב-תא ול-רשא-לכ-תאו םיהלאה ןורא רובעב לעיו דוד ךליו םיהלאה ןורא-תא ריע םדא דבע תיבמ החמשב דוד

6:13 - ו:יג
יאשנ ודעצ יכ יהיו השש הוהי-ןורא רוש חבזיו םידעצ אירמו

6:14 - ו:יד
זע-לכב רכרכמ דודו דודו הוהי ינפל דב דופא רוגח

6:15 - ו:טו
תיב-לכו דודו םילעמ לארשי הוהי ןורא-תא לוקבו העורתב רפוש

6:16 - ו:טז
אב הוהי ןורא היהו לכימו דוד ריע דעב הפקשנ לואש-תב ארתו ןולחה זזפמ דוד ךלמה-תא הוהי ינפל רכרכמו הבלב ול זבתו

6:17 - ו:יז
ןורא-תא ואביו ותא וגציו הוהי להאה ךותב ומוקמב דוד ול-הטנ רשא תולע דוד לעיו םימלשו הוהי ינפל

6:18 - ו:יח
תולעהמ דוד לכיו םימלשהו הלועה םשב םעה-תא ךרביו תואבצ הוהי

6:19 - ו:יט
םעה-לכל קלחיו לארשי ןומה-לכל השא-דעו שיאמל תחא םחל תלח שיאל השישאו דחא רפשאו םעה-לכ ךליו תחא ותיבל שיא

6:20 - ו:כ
ךרבל דוד בשיו לכימ אצתו ותיב-תא דוד תארקל לואש-תב דבכנ -המ רמאתו לארשי ךלמ םויה םויה הלגנ רשא וידבע תוהמא יניעל דחא תולגנ תולגהכ םיקרה

6:21 - ו:כא
לכימ-לא דוד רמאיו רשא הוהי ינפל ךיבאמ יב-רחב תוצל ותיב-לכמו םע-לע דיגנ יתא לארשי-לע הוהי הוהי ינפל יתקחשו

6:22 - ו:כב
תאזמ דוע יתלקנו יניעב לפש יתייהו רשא תוהמאה-םעו הדבכא םמע תרמא

6:23 - ו:כג
לואש-תב לכימלו דע דלי הל היה-אל התומ םוי

7:1 - ז:א
ךלמה בשי-יכ יהיו הוהיו ותיבב ביבסמ ול-חינה ויביא-לכמ

7:2 - ז:ב
ןתנ-לא ךלמה רמאיו יכנא אנ האר איבנה םיזרא תיבב בשוי בשי םיהלאה ןוראו העיריה ךותב

7:3 - ז:ג
ךלמה-לא ןתנ רמאיו ךל ךבבלב רשא לכ ךמע הוהי יכ השע

7:4 - ז:ד
אוהה הלילב יהיו הוהי-רבד יהיו רמאל ןתנ-לא

7:5 - ז:ה
ידבע-לא תרמאו ךל רמא הכ דוד-לא יל-הנבת התאה הוהי יתבשל תיב

7:6 - ז:ו
תיבב יתבשי אל יכ יתלעה םוימל לארשי ינב-תא םויה דעו םירצממ ךלהתמ היהאו הזה ןכשמבו להאב

7:7 - ז:ז
יתכלהתה-רשא לכב לארשי ינב-לכב דחא-תא יתרבד רבדה רשא לארשי יטבש תוערל יתיוצ לארשי-תא ימע-תא םתינב-אל המל רמאל םיזרא תיב יל

7:8 - ז:ח
רמאת-הכ התעו רמא הכ דודל ידבעל ינא תואבצ הוהי הונה-ןמ ךיתחקל תויהל ןאצה רחאמ ימע-לע דיגנ לארשי-לע

7:9 - ז:ט
רשא לכב ךמע היהאו התרכאו תכלה ךינפמ ךיביא-לכ-תא לודג םש ךל יתשעו רשא םילדגה םשכ ץראב

7:10 - ז:י
ימעל םוקמ יתמשו ויתעטנו לארשיל אלו ויתחת ןכשו -אלו דוע זגרי הלוע-ינב ופיסי רשאכ ותונעל הנושארב

7:11 - ז:יא
רשא םויה-ןמלו םיטפש יתיוצ לארשי ימע-לע ךל יתחינהו דיגהו ךיביא-לכמ תיב-יכ הוהי ךל הוהי ךל-השעי

7:12 - ז:יב
ךימי ואלמי יכ ךיתבא-תא תבכשו ךערז-תא יתמיקהו אצי רשא ךירחא יתניכהו ךיעממ ותכלממ-תא

7:13 - ז:יג
ימשל תיב-הנבי אוה אסכ-תא יתננכו םלוע-דע ותכלממ

7:14 - ז:יד
באל ול-היהא ינא ןבל יל-היהי אוהו ותועהב רשא טבשב ויתחכהו ינב יעגנבו םישנא םדא

7:15 - ז:טו
רוסי-אל ידסחו יתרסה רשאכ ונממ רשא לואש םעמ ךינפלמ יתרסה

7:16 - ז:טז
ךתיב ןמאנו םלוע-דע ךתכלממו היהי ךאסכ ךינפל םלוע-דע ןוכנ

7:17 - ז:יז
הלאה םירבדה לככ הזה ןויזחה לככו ןתנ רבד ןכ דוד-לא

7:18 - ז:יח
דוד ךלמה אביו הוהי ינפל בשיו יכנא ימ רמאיו ימו הוהי ינדא ינתאיבה יכ יתיב םלה-דע

7:19 - ז:יט
תאז דוע ןטקתו הוהי ינדא ךיניעב םג רבדתו ךדבע-תיב-לא תרות תאזו קוחרמל הוהי ינדא םדאה

7:20 - ז:כ
דוע דוד ףיסוי-המו התאו ךילא רבדל ינדא ךדבע-תא תעדי הוהי

7:21 - ז:כא
ךבלכו ךרבד רובעב הלודגה-לכ תא תישע עידוהל תאזה ךדבע-תא

7:22 - ז:כב
ינדא תלדג ןכ-לע ךומכ ןיא-יכ הוהי ךתלוז םיהלא ןיאו ונעמש -רשא לכב ונינזאב

7:23 - ז:כג
לארשיכ ךמעכ ימו רשא ץראב דחא יוג םיהלא-וכלה םעל ול-תודפל םש ול םושלו הלודגה םכל תושעלו ינפמ ךצראל תוארנו ךל תידפ רשא ךמע םיוג םירצממ ויהלאו

7:24 - ז:כד
ךמע-תא ךל ןנוכתו םעל ךל לארשי הוהי התאו םלוע-דע םיהלאל םהל תייה

7:25 - ז:כה
םיהלא הוהי התעו תרבד רשא רבדה ותיב-לעו ךדבע-לע השעו םלוע-דע םקה תרבד רשאכ

7:26 - ז:כו
םלוע-דע ךמש לדגיו תואבצ הוהי רמאל לארשי-לע םיהלא דוד ךדבע תיבו ךינפל ןוכנ היהי

7:27 - ז:כז
תואבצ הוהי התא-יכ התילג לארשי יהלא רמאל ךדבע ןזא-תא ךל -הנבא תיב ךדבע אצמ ןכ-לע ללפתהל ובל-תא הלפתה-תא ךילא תאזה

7:28 - ז:כח
הוהי ינדא התעו םיהלאה אוה-התא תמא ויהי ךירבדו ךדבע-לא רבדתו תאזה הבוטה-תא

7:29 - ז:כט
ךרבו לאוה התעו תויהל ךדבע תיב-תא ךינפל םלועל הוהי ינדא התא-יכ ךרבי ךתכרבמו תרבד םלועל ךדבע-תיב

8:1 - ח:א
ךיו ןכ-ירחא יהיו םיתשלפ-תא דוד דוד חקיו םעינכיו דימ המאה גתמ-תא םיתשלפ

8:2 - ח:ב
באומ-תא ךיו בכשה לבחב םדדמיו דדמיו הצרא םתוא תימהל םילבח-ינש תויחהל לבחה אלמו דודל באומ יהתו החנמ יאשנ םידבעל

8:3 - ח:ג
רזעדדה-תא דוד ךיו הבוצ ךלמ בחר-ןב ודי בישהל ותכלב -רהנב

8:4 - ח:ד
ונממ דוד דכליו תואמ-עבשו ףלא ףלא םירשעו םישרפ רקעיו ילגר שיא בכרה-לכ-תא דוד האמ ונממ רתויו בכר

8:5 - ח:ה
קשמד םרא אבתו ךלמ רזעדדהל רזעל םראב דוד ךיו הבוצ ףלא םינשו-םירשע שיא

8:6 - ח:ו
םיבצנ דוד םשיו יהתו קשמד םראב םידבעל דודל םרא עשיו החנמ יאשונ לכב דוד-תא הוהי ךלה רשא

8:7 - ח:ז
יטלש תא דוד חקיו לא ויה רשא בהזה רזעדדה ידבע םלשורי םאיביו

8:8 - ח:ח
ירע יתרבמו חטבמו ךלמה חקל רזעדדה הברה תשחנ דוד דאמ

8:9 - ח:ט
תמח ךלמ יעת עמשיו תא דוד הכה יכ רזעדדה ליח-לכ

8:10 - ח:י
יעת חלשיו ונב-םרוי-תא דוד-ךלמה-לא םולשל ול-לאשל רשא לע וכרבלו רזעדדהב םחלנ שיא-יכ והכיו היה יעת תומחלמ ויה ודיבו רזעדדה בהז-ילכו ףסכ-ילכ תשחנ ילכו

8:11 - ח:יא
ךלמה שידקה םתא-םג ףסכה-םע הוהיל דוד שידקה רשא בהזהו רשא םיוגה -לכמ שבכ

8:12 - ח:יב
ינבמו באוממו םראמ םיתשלפמו ןומע ללשמו קלמעמו ךלמ בחר-ןב רזעדדה הבוצ

8:13 - ח:יג
ובשב םש דוד שעיו םרא-תא ותוכהמ הנומש חלמ-איגב ףלא רשע

8:14 - ח:יד
םיבצנ םודאב םשיו םיבצנ םש םודא-לכב םודא-לכ יהיו עשויו דודל םידבע לכב דוד-תא הוהי ךלה רשא

8:15 - ח:טו
דוד ךלמיו יהיו לארשי-לכ-לע טפשמ השע דוד ומע-לכל הקדצו

8:16 - ח:טז
היורצ-ןב באויו טפשוהיו אבצה-לע ריכזמ דוליחא-ןב

8:17 - ח:יז
בוטיחא-ןב קודצו רתיבא-ןב ךלמיחאו רפוס הירשו םינהכ

8:18 - ח:יח
עדיוהי-ןב והינבו יתלפהו יתרכהו םינהכ דוד ינבו ויה

9:1 - ט:א
יכה דוד רמאיו רתונ רשא דוע-שי השעאו לואש תיבל רובעב דסח ומע ןתנוהי

9:2 - ט:ב
דבע לואש תיבלו אביצ ומשו דוד-לא ול-וארקיו וילא ךלמה רמאיו רמאיו אביצ התאה ךדבע

9:3 - ט:ג
ספאה ךלמה רמאיו לואש תיבל שיא דוע דסח ומע השעאו אביצ רמאיו םיהלא ןב דוע ךלמה-לא הכנ ןתנוהיל םילגר

9:4 - ט:ד
ךלמה ול-רמאיו רמאיו אוה הפיא ךלמה-לא אביצ ריכמ תיב אוה-הנה ולב לאימע -ןב רבד

9:5 - ט:ה
דוד ךלמה חלשיו ריכמ תיבמ והחקיו רבד ולמ לאימע-ןב

9:6 - ט:ו
תשביפמ אביו לואש-ןב ןתנוהי-ןב לפיו דוד-לא וחתשיו וינפ-לע תשביפמ דוד רמאיו ךדבע הנה רמאיו

9:7 - ט:ז
דוד ול רמאיו השע יכ ארית-לא דסח ךמע השעא ךיבא ןתנוהי רובעב ךל יתבשהו לואש הדש-לכ-תא לכאת התאו ךיבא ינחלש-לע םחל דימת

9:8 - ט:ח
המ רמאיו וחתשיו תינפ יכ ךדבע רשא תמה בלכה-לא ינומכ

9:9 - ט:ט
ךלמה ארקיו לואש רענ אביצ-לא רשא לכ וילא רמאיו -לכלו לואשל היה יתתנ ותיב ךינדא-ןבל

9:10 - ט:י
המדאה-תא ול תדבעו ךידבעו ךינבו התא היהו תאבהו םחל ךינדא-ןבל תשביפמו ולכאו לכאי ךינדא-ןב ינחלש-לע םחל דימת רשע השמח אביצלו םירשעו םינב םידבע

9:11 - ט:יא
אביצ רמאיו רשא לככ ךלמה-לא ךלמה ינדא הוצי השעי ןכ ודבע-תא לכא תשביפמו ךדבע דחאכ ינחלש-לע ךלמה ינבמ

9:12 - ט:יב
ןטק-ןב תשביפמלו לכו אכימ ומשו אביצ-תיב בשומ תשביפמל םידבע

9:13 - ט:יג
בשי תשביפמו יכ םלשוריב דימת ךלמה ןחלש-לע חספ אוהו לכא אוה וילגר יתש

10:1 - י:א
תמיו ןכ-ירחא יהיו ןומע ינב ךלמ ונב ןונח ךלמיו ויתחת

10:2 - י:ב
דוד רמאיו ןונח-םע דסח-השעא השע רשאכ שחנ-ןב דסח ידמע ויבא ומחנל דוד חלשיו ויבא-לא וידבע-דיב דוד ידבע ואביו ןומע ינב ץרא

10:3 - י:ג
ירש ורמאיו ןונח-לא ןומע-ינב דוד דבכמה םהינדא ךיניעב ךיבא-תא םימחנמ ךל חלש-יכ רוקח רובעב אולה הלגרלו ריעה-תא דוד חלש הכפהלו ךילא וידבע-תא

10:4 - י:ד
ידבע-תא ןונח חקיו יצח-תא חלגיו דוד תרכיו םנקז דע יצחב םהיודמ-תא םחלשיו םהיתותש

10:5 - י:ה
חלשיו דודל ודגיו ויה-יכ םתארקל דאמ םימלכנ םישנאה ובש ךלמה רמאיו חמצי-דע וחריב םתבשו םכנקז

10:6 - י:ו
יכ ןומע ינב ואריו וחלשיו דודב ושאבנ ורכשיו ןומע-ינב בוחר-תיב םרא-תא אבוצ םרא-תאו ילגר ףלא םירשע ףלא הכעמ ךלמ-תאו בוט שיאו שיא שיא ףלא רשע-םינש

10:7 - י:ז
חלשיו דוד עמשיו תאו באוי-תא םירבגה אבצה-לכ

10:8 - י:ח
ןומע ינב ואציו חתפ המחלמ וכרעיו אבוצ םראו רעשה בוט-שיאו בוחרו הדשב םדבל הכעמו

10:9 - י:ט
התיה-יכ באוי אריו המחלמה ינפ וילא רוחאמו םינפמ ירוחב לכמ רחביו ךרעיו לארשיב םרא תארקל

10:10 - י:י
ןתנ םעה רתי תאו ויחא ישבא דיב ינב תארקל ךרעיו ןומע

10:11 - י:יא
םרא קזחת-םא רמאיו יל התיהו ינממ ינב-םאו העושיל ךממ וקזחי ןומע ךל עישוהל יתכלהו

10:12 - י:יב
קזחתנו קזח ירע דעבו ונמע-דעב השעי הוהיו וניהלא ויניעב בוטה

10:13 - י:יג
םעהו באוי שגיו המחלמל ומע רשא וינפמ וסניו םראב

10:14 - י:יד
ואר ןומע ינבו וסניו םרא סנ-יכ ואביו ישיבא ינפמ באוי בשיו ריעה אביו ןומע ינב לעמ םלשורי

10:15 - י:טו
ףגנ יכ םרא אריו ופסאיו לארשי ינפל דחי

10:16 - י:טז
אציו רזעדדה חלשיו רבעמ רשא םרא-תא םליח ואביו רהנה אבצ -רש ךבושו םהינפל רזעדדה

10:17 - י:יז
ףסאיו דודל דגיו רבעיו לארשי-לכ-תא אביו ןדריה-תא םרא וכרעיו המאלח ומחליו דוד תארקל ומע

10:18 - י:יח
ינפמ םרא סניו דוד גרהיו לארשי בכר תואמ עבש םראמ םישרפ ףלא םיעבראו ואבצ-רש ךבוש תאו םש תמיו הכה

10:19 - י:יט
םיכלמה-לכ ואריו יכ רזעדדה ידבע לארשי ינפל ופגנ לארשי -תא ומלשיו םרא ואריו םודבעיו ינב-תא דוע עישוהל ןומע

11:1 - יא:א
הנשה תבושתל יהיו םיכאלמה תאצ תעל באוי-תא דוד חלשיו ומע וידבע-תאו לארשי-לכ-תאו ינב-תא ותחשיו הבר-לע ורציו ןומע בשוי דודו םלשוריב

11:2 - יא:ב
ברעה תעל יהיו לעמ דוד םקיו ךלהתיו ובכשמ ךלמה-תיב גג-לע לעמ תצחר השא אריו תבוט השאהו גגה דאמ הארמ

11:3 - יא:ג
שרדיו דוד חלשיו רמאיו השאל עבש-תב תאז-אולה תשא םעילא-תב יתחה הירוא

11:4 - יא:ד
םיכאלמ דוד חלשיו וילא אובתו החקיו איהו המע בכשיו התאמטמ תשדקתמ התיב-לא בשתו

11:5 - יא:ה
חלשתו השאה רהתו רמאתו דודל דגתו יכנא הרה

11:6 - יא:ו
באוי-לא דוד חלשיו הירוא-תא ילא חלש באוי חלשיו יתחה דוד-לא הירוא-תא

11:7 - יא:ז
וילא הירוא אביו םולשל דוד לאשיו םעה םולשלו באוי המחלמה םולשלו

11:8 - יא:ח
הירואל דוד רמאיו ץחרו ךתיבל דר הירוא אציו ךילגר אצתו ךלמה תיבמ ךלמה תאשמ וירחא

11:9 - יא:ט
חתפ הירוא בכשיו תא ךלמה תיב אלו וינדא ידבע-לכ ותיב-לא דרי

11:10 - יא:י
רמאל דודל ודגיו הירוא דרי-אל דוד רמאיו ותיב-לא אולה הירוא-לא עודמ אב התא ךרדמ ךתיב-לא תדרי-אל

11:11 - יא:יא
הירוא רמאיו ןוראה דוד-לא הדוהיו לארשיו ינדאו תוכסב םיבשי ינדא ידבעו באוי םינח הדשה ינפ-לע יתיב-לא אובא ינאו בכשלו תותשלו לכאל יחו ךיח יתשא-םע השעא-םא ךשפנ הזה רבדה-תא

11:12 - יא:יב
דוד רמאיו הזב בש הירוא-לא רחמו םויה-םג הירוא בשיו ךחלשא אוהה םויב םלשוריב תרחממו

11:13 - יא:יג
דוד ול-ארקיו תשיו וינפל לכאיו ברעב אציו והרכשיו ובכשמב בכשל וינדא ידבע-םע דרי אל ותיב-לאו

11:14 - יא:יד
בתכיו רקבב יהיו באוי-לא רפס דוד הירוא דיב חלשיו

11:15 - יא:טו
רמאל רפסב בתכיו הירוא-תא ובה המחלמה ינפ לומ-לא םתבשו הקזחה תמו הכנו וירחאמ

11:16 - יא:טז
באוי רומשב יהיו ןתיו ריעה-לא םוקמה-לא הירוא-תא יכ עדי רשא םש ליח-ישנא

11:17 - יא:יז
ריעה ישנא ואציו באוי-תא ומחליו ידבעמ םעה-ןמ לפיו הירוא םג תמיו דוד יתחה

11:18 - יא:יח
דגיו באוי חלשיו ירבד-לכ-תא דודל המחלמה

11:19 - יא:יט
ךאלמה-תא וציו תא ךתולככ רמאל המחלמה ירבד-לכ ךלמה-לא רבדל

11:20 - יא:כ
תמח הלעת-םא היהו עודמ ךל רמאו ךלמה ריעה-לא םתשגנ םתעדי אולה םחלהל לעמ ורי-רשא תא המוחה

11:21 - יא:כא
ךלמיבא-תא הכה-ימ השא-אולה תשברי-ןב חלפ וילע הכילשה המוחה לעמ בכר המל ץבתב תמיו המוחה-לא םתשגנ ךדבע םג תרמאו תמ יתחה הירוא

11:22 - יא:כב
אביו ךאלמה ךליו תא דודל דגיו באוי וחלש רשא-לכ

11:23 - יא:כג
ךאלמה רמאיו ורבג-יכ דוד-לא םישנאה ונילע הדשה ונילא ואציו םהילע היהנו רעשה חתפ-דע

11:24 - יא:כד
םיארומה ואריו המוחה לעמ ךדבע-לא ךלמה ידבעמ ותומיו הירוא ךדבע םגו תמ יתחה

11:25 - יא:כה
דוד רמאיו רמאת-הכ ךאלמה-לא ערי-לא באוי-לא רבדה-תא ךיניעב הזכו הזכ-יכ הזה קזחה ברחה לכאת ריעה-לא ךתמחלמ והקזחו הסרהו

11:26 - יא:כו
הירוא תשא עמשתו השיא הירוא תמ-יכ הלעב-לע דפסתו

11:27 - יא:כז
חלשיו לבאה רבעיו הפסאיו דוד ול-יהתו ותיב-לא ןב ול דלתו השאל השע-רשא רבדה עריו הוהי יניעב דוד

12:1 - יב:א
ןתנ-תא הוהי חלשיו וילא אביו דוד-לא ינש ול רמאיו ריעב ויה םישנא דחאו רישע דחא תחא שאר

12:2 - יב:ב
ןאצ היה רישעל דאמ הברה רקבו

12:3 - יב:ג
יכ לכ-ןיא שרלו הנטק תחא השבכ-םא היחיו הנק רשא -םעו ומע לדגתו ותפמ ודחי וינב התשת וסכמו לכאת בכשת וקיחבו תבכ ול-יהתו

12:4 - יב:ד
שיאל ךלה אביו תחקל למחיו רישעה ורקבמו ונאצמ ול-אבה חראל תושעל שיאה תשבכ-תא חקיו שיאל השעיו שארה וילא אבה

12:5 - יב:ה
שיאב דוד ףא-רחיו ןתנ-לא רמאיו דאמ תומ-ןב יכ הוהי-יח תאז השעה שיאה

12:6 - יב:ו
םלשי השבכה-תאו רשא בקע םיתעברא הזה רבדה-תא השע למח -אל רשא לעו

12:7 - יב:ז
דוד-לא ןתנ רמאיו רמא-הכ שיאה התא לארשי יהלא הוהי ךלמל ךיתחשמ יכנא יכנאו לארשי-לע לואש דימ ךיתלצה

12:8 - יב:ח
תיב-תא ךל הנתאו ישנ-תאו ךינדא הנתאו ךקיחב ךינדא לארשי תיב-תא ךל טעמ-םאו הדוהיו הנהכ ךל הפסאו הנהכו

12:9 - יב:ט
רבד-תא תיזב עודמ ערה תושעל הוהי הירוא תא וניעב ברחב תיכה יתחה ךל תחקל ותשא-תאו תגרה ותאו השאל ןומע ינב ברחב

12:10 - יב:י
ברח רוסת-אל התעו בקע םלוע-דע ךתיבמ חקתו ינתזב יכ יתחה הירוא תשא-תא השאל ךל תויהל

12:11 - יב:יא
יננה הוהי רמא הכ הער ךילע םיקמ יתחקלו ךתיבמ ךיניעל ךישנ-תא בכשו ךיערל יתתנו יניעל ךישנ-םע תאזה שמשה

12:12 - יב:יב
רתסב תישע התא יכ רבדה-תא השעא ינאו לארשי-לכ דגנ הזה שמשה דגנו

12:13 - יב:יג
ןתנ-לא דוד רמאיו רמאיו הוהיל יתאטח דוד-לא ןתנ ריבעה הוהי-םג תומת אל ךתאטח

12:14 - יב:יד
תצאנ ץאנ-יכ ספא רבדב הוהי יביא-תא דוליה ןבה םג הזה תומי תומ ךל

12:15 - יב:טו
ותיב-לא ןתנ ךליו דליה-תא הוהי ףגיו הדלי רשא דודל הירוא-תשא שנאיו

12:16 - יב:טז
דוד שקביו דעב םיהלאה-תא םוצ דוד םציו רענה בכשו ןלו אבו הצרא

12:17 - יב:יז
ותיב ינקז ומקיו ומיקהל וילע הבא אלו ץראה-ןמ םחל םתא ארב-אלו

12:18 - יב:יח
יעיבשה םויב יהיו ואריו דליה תמיו ול דיגהל דוד ידבע יכ דליה תמ-יכ תויהב הנה ורמא ונרבד יח דליה עמש-אלו וילא רמאנ ךיאו ונלוקב השעו דליה תמ וילא הער

12:19 - יב:יט
וידבע יכ דוד אריו דוד ןביו םישחלתמ רמאיו דליה תמ יכ תמה וידבע -לא דוד תמ ורמאיו דליה

12:20 - יב:כ
ץראהמ דוד םקיו ףלחיו ךסיו ץחריו אביו ותלמש וחתשיו הוהי-תיב ותיב-לא אביו ול ומישיו לאשיו לכאיו םחל

12:21 - יב:כא
וילא וידבע ורמאיו רשא הזה רבדה-המ דליה רובעב התישע רשאכו ךבתו תמצ יח לכאתו תמק דליה תמ םחל

12:22 - יב:כב
דליה דועב רמאיו יכ הכבאו יתמצ יח עדוי ימ יתרמא יחו הוהי יננחי דליה

12:23 - יב:כג
הז המל תמ התעו לכואה םצ ינא ינא דוע ובישהל -אל אוהו וילא ךלה ילא בושי

12:24 - יב:כד
תא דוד םחניו אביו ותשא עבש-תב המע בכשיו הילא ארקיו ןב דלתו הוהיו המלש ומש-תא ובהא

12:25 - יב:כה
ןתנ דיב חלשיו ארקיו איבנה הידידי ומש-תא הוהי רובעב

12:26 - יב:כו
תברב באוי םחליו דכליו ןומע ינב הכולמה ריע-תא

12:27 - יב:כז
םיכאלמ באוי חלשיו רמאיו דוד-לא הברב יתמחלנ ריע-תא יתדכל-םג םימה

12:28 - יב:כח
רתי-תא ףסא התעו ריעה-לע הנחו םעה ינא דכלא-ןפ הדכלו ימש ארקנו ריעה-תא הילע

12:29 - יב:כט
דוד ףסאיו ךליו םעה-לכ-תא הב םחליו התבר הדכליו

12:30 - יב:ל
םכלמ-תרטע-תא חקיו הלקשמו ושאר לעמ הרקי ןבאו בהז רככ דוד שאר -לע יהתו איצוה ריעה ללשו דאמ הברה

12:31 - יב:לא
הב-רשא םעה-תאו הרגמב םשיו איצוה לזרבה יצרחבו לזרבה תרזגמבו ןכלמב םתוא ריבעהו ירע לכל השעי ןכו דוד בשיו ןומע-ינב םלשורי םעה-לכו

13:1 - יג:א
ןכ-ירחא יהיו דוד-ןב םולשבאלו רמת המשו הפי תוחא ןונמא הבהאיו דוד-ןב

13:2 - יג:ב
ןונמאל רציו רמת רובעב תולחתהל איה הלותב יכ ותחא ןונמא יניעב אלפיו המואמ הל תושעל

13:3 - יג:ג
ומשו ער ןונמאלו יחא העמש-ןב בדנוי שיא בדנויו דוד דאמ םכח

13:4 - יג:ד
התא עודמ ול רמאיו ךלמה-ןב לד הככ אולה רקבב רקבב ול רמאיו יל דיגת תוחא רמת-תא ןונמא ינא יחא םלשבא בהא

13:5 - יג:ה
בדנוהי ול רמאיו ךבכשמ-לע בכש ךיבא אבו לחתהו וילא תרמאו ךתוארל יתוחא רמת אנ אבת התשעו םחל ינרבתו הירבה-תא יניעל הארא רשא ןעמל הדימ יתלכאו

13:6 - יג:ו
לחתיו ןונמא בכשיו ותארל ךלמה אביו ןונמא רמאיו אנ-אובת ךלמה-לא בבלתו יתחא רמת תובבל יתש יניעל הדימ הרבאו

13:7 - יג:ז
רמת-לא דוד חלשיו אנ יכל רמאל התיבה ךיחא ןונמא תיב הירבה ול-ישעו

13:8 - יג:ח
תיב רמת ךלתו אוהו היחא ןונמא קצבה-תא חקתו בכש בבלתו שולתו לשבתו ויניעל תובבלה-תא

13:9 - יג:ט
תרשמה-תא חקתו ןאמיו וינפל קצתו ןונמא רמאיו לוכאל שיא -לכ ואיצוה שיא-לכ ואציו ילעמ וילעמ

13:10 - יג:י
ןונמא רמאיו יאיבה רמת-לא הרבאו רדחה הירבה -תא רמת חקתו ךדימ התשע רשא תובבלה היחא ןונמאל אבתו הרדחה

13:11 - יג:יא
לכאל וילא שגתו הל רמאיו הב-קזחיו ימע יבכש יאוב יתוחא

13:12 - יג:יב
יחא-לא ול רמאתו יכ יננעת-לא לארשיב ןכ השעי-אל הלבנה -תא השעת-לא תאזה

13:13 - יג:יג
ךילוא הנא ינאו התאו יתפרח-תא םילבנה דחאכ היהת התעו לארשיב יכ ךלמה-לא אנ-רבד ךממ ינענמי אל

13:14 - יג:יד
עמשל הבא אלו הנממ קזחיו הלוקב התא בכשיו הנעיו

13:15 - יג:טו
האנש ןונמא האנשיו יכ דאמ הלודג רשא האנשה הלודג רשא הבהאמ האנש הל-רמאיו הבהא יכל ימוק ןונמא

13:16 - יג:טז
תדוא-לא ול רמאתו תאזה הלודגה הערה תישע-רשא תרחאמ אלו ינחלשל ימע הל עמשל הבא

13:17 - יג:יז
ורענ-תא ארקיו רמאיו ותרשמ תאז-תא אנ-וחלש לענו הצוחה ילעמ הירחא תלדה

13:18 - יג:יח
םיספ תנתכ הילעו ןשבלת ןכ יכ תלותבה ךלמה-תונב התוא אציו םיליעמ לענו ץוחה ותרשמ הירחא תלדה

13:19 - יג:יט
רפא רמת חקתו תנתכו השאר-לע הילע רשא םיספה -לע הדי םשתו הערק ךולה ךלתו השאר הקעזו

13:20 - יג:כ
םולשבא הילא רמאיו ךיחא ןונימאה היחא התעו ךמע היה ךיחא ישירחה יתוחא יתישת-לא אוה הזה רבדל ךבל-תא הממשו רמת בשתו היחא םולשבא תיב

13:21 - יג:כא
תא עמש דוד ךלמהו הלאה םירבדה-לכ דאמ ול רחיו

13:22 - יג:כב
םולשבא רבד-אלו ערמל ןונמא-םע אנש-יכ בוט-דעו ןונמא-תא םולשבא תא הנע רשא רבד-לע ותחא רמת

13:23 - יג:כג
םימי םיתנשל יהיו םיזזג ויהיו רוצח לעבב םולשבאל םירפא-םע רשא םולשבא ארקיו ךלמה ינב-לכל

13:24 - יג:כד
םולשבא אביו רמאיו ךלמה-לא םיזזג אנ-הנה ךלמה אנ-ךלי ךדבעל ךדבע-םע וידבעו

13:25 - יג:כה
ךלמה רמאיו ינב-לא םולשבא-לא ונלכ ךלנ אנ-לא ךילע דבכנ אלו הבא-אלו וב-ץרפיו והכרביו תכלל

13:26 - יג:כו
אלו םולשבא רמאיו ןונמא ונתא אנ-ךלי ךלמה ול רמאיו יחא ךמע ךלי המל

13:27 - יג:כז
םולשבא וב-ץרפיו ותא חלשיו תאו ןונמא-תא ךלמה ינב-לכ

13:28 - יג:כח
םולשבא וציו ואר רמאל וירענ-תא ןונמא-בל בוטכ אנ םכילא יתרמאו ןייב ןונמא-תא וכה ותא םתמהו יכ אולה וארית-לא םכתא יתיוצ יכנא ויהו וקזח ליח-ינבל

13:29 - יג:כט
םולשבא ירענ ושעיו הוצ רשאכ ןונמאל ומקיו םולשבא ךלמה ינב-לכ שיא ובכריו וסניו ודרפ-לע

13:30 - יג:ל
ךרדב המה יהיו דוד-לא האב העמשהו םולשבא הכה רמאל ךלמה ינב-לכ-תא דחא םהמ רתונ-אלו

13:31 - יג:לא
ערקיו ךלמה םקיו בכשיו וידגב-תא וידבע-לכו הצרא םידגב יערק םיבצנ

13:32 - יג:לב
בדנוי ןעיו דוד-יחא העמש-ןב רמאי-לא רמאיו םירענה-לכ תא ינדא ותימה ךלמה-ינב תמ ודבל ןונמא-יכ םולשבא יפ-לע-יכ םוימ המוש התיה ותחא רמת תא ותנע

13:33 - יג:לג
ינדא םשי-לא התעו רבד ובל-לא ךלמה ךלמה ינב-לכ רמאל ןונמא -םא-יכ ותמ תמ ודבל

13:34 - יג:לד
אשיו םולשבא חרביו וניע-תא הפצה רענה בר-םע הנהו אריו וירחא ךרדמ םיכלה רהה דצמ

13:35 - יג:לה
בדנוי רמאיו הנה ךלמה-לא רבדכ ואב ךלמה-ינב היה ןכ ךדבע

13:36 - יג:לו
רבדל ותלככ יהיו ואב ךלמה-ינב הנהו וכביו םלוק ואשיו ךלמה-םגו יכב וכב וידבע-לכו דאמ לודג

13:37 - יג:לז
ךליו חרב םולשבאו רוחימע-ןב ימלת-לא לבאתיו רושג ךלמ םימיה -לכ ונב-לע

13:38 - יג:לח
ךליו חרב םולשבאו שלש םש-יהיו רושג םינש

13:39 - יג:לט
ךלמה דוד לכתו םולשבא-לא תאצל ןונמא-לע םחנ-יכ תמ-יכ

14:1 - יד:א
הירצ-ןב באוי עדיו ךלמה בל-יכ םולשבא-לע

14:2 - יד:ב
העוקת באוי חלשיו המכח השא םשמ חקיו הילא רמאיו -ישבלו אנ-ילבאתה לבא-ידגב אנ ןמש יכוסת-לאו הז השאכ תייהו תלבאתמ םיבר םימי תמ-לע

14:3 - יד:ג
ךלמה-לא תאבו רבדכ וילא תרבדו באוי םשיו הזה היפב םירבדה-תא

14:4 - יד:ד
תיעקתה השאה רמאתו לפתו ךלמה-לא הצרא היפא-לע רמאתו וחתשתו ךלמה העשוה

14:5 - יד:ה
ךלמה הל-רמאיו לבא רמאתו ךל-המ ינא הנמלא-השא ישיא תמיו

14:6 - יד:ו
םינב ינש ךתחפשלו הדשב םהינש וצניו םהיניב ליצמ ןיאו דחאה-תא דחאה וכיו ותא תמיו

14:7 - יד:ז
המק הנהו החפשמה-לכ ורמאיו ךתחפש-לע ויחא הכמ-תא ינת ויחא שפנב והתמנו הדימשנו גרה רשא ובכו שרויה-תא םג רשא יתלחג-תא יתלבל הראשנ םש ישיאל-םוש ינפ-לע תיראשו המדאה

14:8 - יד:ח
ךלמה רמאיו ךתיבל יכל השאה-לא ךילע הוצא ינאו

14:9 - יד:ט
השאה רמאתו ךלמה-לא תיעוקתה ךלמה ינדא ילע יבא תיב-לעו ןועה יקנ ואסכו ךלמהו

14:10 - יד:י
רבדמה ךלמה רמאיו ילא ותאבהו ךילא תעגל דוע ףיסי-אלו ךב

14:11 - יד:יא
אנ-רכזי רמאתו הוהי-תא ךלמה לאג תיברהמ ךיהלא אלו תחשל םדה ינב-תא ודימשי הוהי-יח רמאיו ךנב תרעשמ לפי-םא הצרא

14:12 - יד:יב
השאה רמאתו ךתחפש אנ-רבדת רבד ךלמה ינדא-לא ירבד רמאיו

14:13 - יד:יג
המלו השאה רמאתו םע-לע תאזכ התבשח ךלמה רבדמו םיהלא םשאכ הזה רבדה ךלמה בישה יתלבל וחדנ-תא

14:14 - יד:יד
םימכו תומנ תומ-יכ רשא הצרא םירגנה אשי-אלו ופסאי אל בשחו שפנ םיהלא חדי יתלבל תובשחמ חדנ ונממ

14:15 - יד:טו
יתאב-רשא התעו ינדא ךלמה-לא רבדל יכ הזה רבדה-תא רמאתו םעה ינארי אנ-הרבדא ךתחפש השעי ילוא ךלמה-לא ותמא רבד-תא ךלמה

14:16 - יד:טז
ךלמה עמשי יכ ףכמ ותמא-תא ליצהל יתא דימשהל שיאה תלחנמ דחי ינב-תאו םיהלא

14:17 - יד:יז
ךתחפש רמאתו ינדא-רבד אנ-היהי יכ החונמל ךלמה ןכ םיהלאה ךאלמכ עמשל ךלמה ינדא הוהיו ערהו בוטה ךמע יהי ךיהלא

14:18 - יד:יח
רמאיו ךלמה ןעיו אנ-לא השאה-לא רבד ינממ ידחכת ךתא לאש יכנא רשא השאה רמאתו ינדא אנ-רבדי ךלמה

14:19 - יד:יט
דיה ךלמה רמאיו תאז-לכב ךתא באוי רמאתו השאה ןעתו ךלמה ינדא ךשפנ-יח ןימהל שא-םא לכמ לימשהלו ךלמה ינדא רבד-רשא אוה באוי ךדבע-יכ יפב םש אוהו ינוצ תא ךתחפש הלאה םירבדה-לכ

14:20 - יד:כ
ינפ-תא בבס רובעבל ךדבע השע רבדה הזה רבדה-תא באוי תמכחכ םכח ינדאו תעדל םיהלאה ךאלמ ץראב רשא-לכ-תא

14:21 - יד:כא
ךלמה רמאיו אנ-הנה באוי-לא הזה רבדה-תא יתישע רענה-תא בשה ךלו םולשבא-תא

14:22 - יד:כב
וינפ-לא באוי לפיו ךרביו וחתשיו הצרא רמאיו ךלמה-תא עדי םויה באוי ןח יתאצמ-יכ ךדבע ךלמה ינדא ךיניעב ךלמה השע-רשא ודבע רבד-תא

14:23 - יד:כג
ךליו באוי םקיו אביו הרושג םלשורי םולשבא-תא

14:24 - יד:כד
בסי ךלמה רמאיו אל ינפו ותיב-לא םולשבא בסיו הארי ךלמה ינפו ותיב-לא האר אל

14:25 - יד:כה
היה-אל םולשבאכו לארשי-לכב הפי-שיא ולגר ףכמ דאמ ללהל היה-אל ודקדק דעו םומ וב

14:26 - יד:כו
ושאר-תא וחלגבו םימי ץקמ היהו חלגי רשא םימיל וחלגו וילע דבכ-יכ ושאר רעש-תא לקשו ןבאב םילקש םיתאמ ךלמה

14:27 - יד:כז
םולשבאל ודלויו תבו םינב השולש איה רמת המשו תחא תפי השא התיה הארמ

14:28 - יד:כח
םולשבא בשיו םיתנש םלשוריב אל ךלמה ינפו םימי האר

14:29 - יד:כט
םולשבא חלשיו ותא חלשל באוי-לא הבא אלו ךלמה-לא חלשיו וילא אובל הבא אלו תינש דוע אובל

14:30 - יד:ל
וידבע-לא רמאיו באוי תקלח ואר םש-ולו ידי-לא היתצוהו וכל םירעש ידבע ותציו שאב הקלחה-תא םולשבא שאב

14:31 - יד:לא
אביו באוי םקיו התיבה םולשבא-לא המל וילא רמאיו -תא ךדבע ותיצה שאב יל-רשא הקלחה

14:32 - יד:לב
םולשבא רמאיו יתחלש הנה באוי-לא הנה אב רמאל ךילא ךתא החלשאו המל רמאל ךלמה-לא יל בוט רושגמ יתאב התעו םש-ינא דע ךלמה ינפ הארא ןוע יב-שי-םאו ינתמהו

14:33 - יד:לג
ךלמה-לא באוי אביו ארקיו ול-דגיו אביו םולשבא-לא ול וחתשיו ךלמה-לא ינפל הצרא ויפא-לע ךלמה קשיו ךלמה םולשבאל

15:1 - טו:א
ןכ ירחאמ יהיו םולשבא ול שעיו םיססו הבכרמ םיצר שיא םישמחו וינפל

15:2 - טו:ב
םולשבא םיכשהו ךרד די-לע דמעו שיאה-לכ יהיו רעשה ביר -ול-היהי-רשא ךלמה-לא אובל ארקיו טפשמל רמאיו וילא םולשבא התא ריע הזמ-יא דחאמ רמאיו ךדבע לארשי-יטבש

15:3 - טו:ג
םולשבא וילא רמאיו םיבוט ךרבד האר עמשו םיחכנו ךלמה תאמ ךל-ןיא

15:4 - טו:ד
םולשבא רמאיו ץראב טפש ינמשי-ימ שיא-לכ אובי ילעו ביר -ול-היהי-רשא ויתקדצהו טפשמו

15:5 - טו:ה
שיא-ברקב היהו חלשו ול תוחתשהל ול קיזחהו ודי-תא ול קשנו

15:6 - טו:ו
רבדכ םולשבא שעיו לארשי-לכל הזה טפשמל ואבי-רשא בנגיו ךלמה-לא ישנא בל-תא םולשבא לארשי

15:7 - טו:ז
םיעברא ץקמ יהיו םולשבא רמאיו הנש אנ הכלא ךלמה-לא ירדנ -תא םלשאו הוהיל יתרדנ-רשא ןורבחב

15:8 - טו:ח
ךדבע רדנ רדנ-יכ םראב רושגב יתבשב בישי-םא רמאל הוהי ינבישי יתדבעו םלשורי הוהי-תא

15:9 - טו:ט
ךל ךלמה ול-רמאיו ךליו םקיו םולשב הנורבח

15:10 - טו:י
םולשבא חלשיו יטבש-לכב םילגרמ םכעמשכ רמאל לארשי רפשה לוק-תא םולשבא ךלמ םתרמאו ןורבחב

15:11 - טו:יא
וכלה םולשבא-תאו םלשורימ שיא םיתאמ םמתל םיכלהו םיארק רבד-לכ ועדי אלו

15:12 - טו:יב
םולשבא חלשיו ינליגה לפתיחא-תא וריעמ דוד ץעוי -תא וחבזב הלגמ רשקה יהיו םיחבזה ברו ךלוה םעהו ץמא םולשבא-תא

15:13 - טו:יג
דוד-לא דיגמה אביו שיא-בל היה רמאל ירחא לארשי םולשבא

15:14 - טו:יד
דוד רמאיו ותא-רשא וידבע-לכל ומוק םלשוריב יכ החרבנו ונל -היהת-אל םולשבא ינפמ הטילפ רהמי-ןפ תכלל ורהמ חידהו ונגשהו הערה -תא ונילע ריעה הכהו ברח-יפל

15:15 - טו:טו
ךלמה-ידבע ורמאיו לככ ךלמה-לא ינדא רחבי-רשא ךידבע הנה ךלמה

15:16 - טו:טז
ךלמה אציו וילגרב ותיב-לכו רשע תא ךלמה בזעיו רמשל םישגלפ םישנ תיבה

15:17 - טו:יז
םעה-לכו ךלמה אציו תיב ודמעיו וילגרב קחרמה

15:18 - טו:יח
םירבע וידבע-לכו יתרכה-לכו ודי-לע יתלפה-לכו תואמ-שש םיתגה-לכו ולגרב ואב-רשא שיא ינפ-לע םירבע תגמ ךלמה

15:19 - טו:יט
יתא-לא ךלמה רמאיו ךלת המל יתגה בוש ונתא התא-םג ךלמה-םע בשו התא ירכנ-יכ התא הלג-םגו ךמוקמל

15:20 - טו:כ
םויהו ךאוב לומת תכלל ונמע ךעונא לע ךלוה ינאו בוש ךלוה ינא-רשא ךמע ךיחא-תא בשהו תמאו דסח

15:21 - טו:כא
ךלמה-תא יתא ןעיו יחו הוהי-יח רמאיו יכ ךלמה ינדא רשא םוקמב-םא ךלמה ינדא םש-היהי םייחל-םא תומל-םא ךדבע היהי םש-יכ

15:22 - טו:כב
יתא-לא דוד רמאיו יתא רבעיו רבעו ךל וישנא-לכו יתגה ותא רשא ףטה-לכו

15:23 - טו:כג
םיכוב ץראה-לכו םעה-לכו לודג לוק רבע ךלמהו םירבע ןורדק לחנב םירבע םעה-לכו ךרד-ינפ-לע רבדמה-תא

15:24 - טו:כד
קודצ-םג הנהו ותא םיולה-לכו ןורא-תא םיאשנ וקציו םיהלאה תירב םיהלאה ןורא-תא םת-דע רתיבא לעיו רובעל םעה-לכ ריעה-ןמ

15:25 - טו:כה
קודצל ךלמה רמאיו ןורא-תא בשה ריעה םיהלאה יניעב ןח אצמא-םא ינבשהו הוהי ותא ינארהו והונ-תאו

15:26 - טו:כו
אל רמאי הכ םאו יננה ךב יתצפח בוט רשאכ יל-השעי ויניעב

15:27 - טו:כז
ךלמה רמאיו ןהכה קודצ-לא הבש התא האורה םולשב ריעה ךנב ץעמיחאו רתיבא-ןב ןתנוהיו םכתא םכינב ינש

15:28 - טו:כח
המהמתמ יכנא ואר דע רבדמה תורבעב םכמעמ רבד אוב יל דיגהל

15:29 - טו:כט
רתיבאו קודצ בשיו םיהלאה ןורא-תא םש ובשיו םלשורי

15:30 - טו:ל
הלעמב הלע דודו הכובו הלע םיתיזה אוהו יופח ול שארו םעה-לכו ףחי ךלה שיא ופח ותא-רשא הלע ולעו ושאר הכבו

15:31 - טו:לא
רמאל דיגה דודו םירשקב לפתיחא רמאיו םולשבא-םע -תא אנ-לכס דוד הוהי לפתיחא תצע

15:32 - טו:לב
אב דוד יהיו שארה-דע םש הוחתשי-רשא הנהו םיהלאל יכראה ישוח ותארקל המדאו ותנתכ עורק ושאר-לע

15:33 - טו:לג
םא דוד ול רמאיו ילע תיהו יתא תרבע אשמל

15:34 - טו:לד
בושת ריעה-םאו םולשבאל תרמאו ךלמה ינא ךדבע ךיבא דבע היהא התעו זאמ ינאו התרפהו ךדבע ינאו לפתיחא תצע תא יל

15:35 - טו:לה
קודצ םש ךמע אולהו םינהכה רתיבאו רשא רבדה-לכ היהו ךלמה תיבמ עמשת קודצל דיגת םינהכה רתיבאלו

15:36 - טו:לו
ינש םמע םש-הנה ץעמיחא םהינב ןתנוהיו קודצל םתחלשו רתיבאל רבד-לכ ילא םדיב ועמשת רשא

15:37 - טו:לז
דוד הער ישוח אביו אבי םלשבאו ריעה םלשורי

16:1 - טז:א
טעמ רבע דודו אביצ הנהו שארהמ תשב-יפמ רענ םירמח דמצו ותארקל םהילעו םישבח האמו םחל םיתאמ ץיק האמו םיקומצ ןיי לבנו

16:2 - טז:ב
ךלמה רמאיו ךל הלא-המ אביצ-לא אביצ רמאיו ךלמה-תיבל םירומחה ץיקהו םחלהלו בכרל םירענה לוכאל ףעיה תותשל ןייהו רבדמב

16:3 - טז:ג
היאו ךלמה רמאיו רמאיו ךינדא-ןב הנה ךלמה-לא אביצ יכ םלשוריב בשוי יל ובישי םויה רמא תא לארשי תיב יבא תוכלממ

16:4 - טז:ד
אבצל ךלמה רמאיו רשא לכ ךל הנה רמאיו תשב-יפמל יתיוחתשה אביצ ךיניעב ןח-אצמא ךלמה ינדא

16:5 - טז:ה
דוד ךלמה אבו הנהו םירוחב-דע אצוי שיא םשמ לואש-תיב תחפשממ ארג-ןב יעמש ומשו ללקמו אוצי אצי

16:6 - טז:ו
םינבאב לקסיו דוד-תא ךלמה ידבע-לכ-תאו םעה-לכו דוד ונימימ םירבגה-לכו ולאמשמו

16:7 - טז:ז
יעמש רמא-הכו שיא אצ אצ וללקב שיאו םימדה לעילבה

16:8 - טז:ח
לכ הוהי ךילע בישה רשא לואש-תיב ימד ןתיו ותחת תכלמ הכולמה -תא הוהי ךנב םולשבא דיב שיא יכ ךתערב ךנהו התא םימד

16:9 - טז:ט
ישיבא רמאיו ךלמה-לא היורצ-ןב תמה בלכה ללקי המל ךלמה ינדא-תא הזה הריסאו אנ-הרבעא ושאר-תא

16:10 - טז:י
יל-המ ךלמה רמאיו יכ הירצ ינב םכלו רמא הוהי יכו ללקי ימו דוד-תא ללק ול התישע עודמ רמאי ןכ

16:11 - טז:יא
דוד רמאיו ישיבא-לא הנה וידבע-לכ-לאו יעממ אצי-רשא ינב ףאו ישפנ -תא שקבמ ינימיה-ןב התע-יכ יכ ללקיו ול וחנה הוהי ול-רמא

16:12 - טז:יב
הוהי הארי ילוא הוהי בישהו ינועב ותללק תחת הבוט יל הזה םויה

16:13 - טז:יג
וישנאו דוד ךליו ךלה יעמשו ךרדב ותמעל רהה עלצב לקסיו ללקיו ךולה רפעו ותמעל םינבאב רפעב

16:14 - טז:יד
םעה-לכו ךלמה אביו םיפיע ותא-רשא םש שפניו

16:15 - טז:טו
םעה-לכו םולשבאו ואב לארשי שיא לפתיחאו םלשורי ותא

16:16 - טז:טז
ישוח אב-רשאכ יהיו דוד הער יכראה רמאיו םולשבא-לא םולשבא -לא ישוח יחי ךלמה יחי ךלמה

16:17 - טז:יז
םולשבא רמאיו ךדסח הז ישוח-לא המל ךער-תא ךער-תא תכלה-אל

16:18 - טז:יח
ישוח רמאיו יכ אל םלשבא-לא םעהו הוהי רחב רשא לארשי שיא-לכו הזה בשא ותאו היהא אל

16:19 - טז:יט
ינא ימל תינשהו ינפל אולה דבעא יתדבע רשאכ ונב היהא ןכ ךיבא ינפל ךינפל

16:20 - טז:כ
םולשבא רמאיו םכל ובה לפתיחא-לא השענ-המ הצע

16:21 - טז:כא
לפתיחא רמאיו אוב םלשבא-לא רשא ךיבא ישגלפ-לא תיבה רומשל חינה לארשי-לכ עמשו ךיבא-תא תשאבנ-יכ רשא-לכ ידי וקזחו ךתא

16:22 - טז:כב
להאה םולשבאל וטיו אביו גגה-לע ישגלפ-לא םולשבא -לכ יניעל ויבא לארשי

16:23 - טז:כג
רשא לפתיחא תצעו םהה םימיב ץעי רבדב -לאשי רשאכ תצע -לכ ןכ םיהלאה םג דודל-םג לפתיחא םלשבאל

17:1 - יז:א
לפתיחא רמאיו אנ הרחבא םלשבא-לא שיא ףלא רשע-םינש הפדראו המוקאו הלילה דוד-ירחא

17:2 - יז:ב
אוהו וילע אובאו םידי הפרו עגי סנו ותא יתדרחהו ותא-רשא םעה-לכ ךלמה-תא יתיכהו ודבל

17:3 - יז:ג
םעה-לכ הבישאו לכה בושכ ךילא שקבמ התא רשא שיאה םולש היהי םעה-לכ

17:4 - יז:ד
יניעב רבדה רשייו יניעבו םלשבא לארשי ינקז-לכ

17:5 - יז:ה
ארק םולשבא רמאיו יכראה ישוחל םג אנ ויפב-המ העמשנו אוה-םג

17:6 - יז:ו
ישוח אביו רמאיו םולשבא-לא רמאל וילא םולשבא רבד הזה רבדכ השענה לפתיחא ןיא-םא ורבד-תא רבד התא

17:7 - יז:ז
ישוח רמאיו הבוט-אל םולשבא-לא ץעי-רשא הצעה תאזה םעפב לפתיחא

17:8 - יז:ח
התא ישוח רמאיו ךיבא-תא תעדי יכ וישנא-תאו ירמו המה םירבג לוכש בדכ המה שפנ שיא ךיבאו הדשב ןילי אלו המחלמ םעה-תא

17:9 - יז:ט
אבחנ-אוה התע הנה וא םיתחפה תחאב היהו תמוקמה דחאב הלחתב םהב לפנכ רמאו עמשה עמשו רשא םעב הפגמ התיה םלשבא ירחא

17:10 - יז:י
ליח-ןב-םג אוהו היראה בלכ ובל רשא עדי-יכ סמי סמה רובג -יכ לארשי-לכ רשא ליח-ינבו ךיבא ותא

17:11 - יז:יא
ףסאה יתצעי יכ ךילע ףסאי ןדמ לארשי-לכ לוחכ עבש ראב-דעו ברל םיה -לע-רשא ברקב םיכלה ךינפו

17:12 - יז:יב
תחאב וילא ונאבו אצמנ רשא תמוקמה וילע ונחנו םש לטה לפי רשאכ רתונ-אלו המדאה-לע םישנאה-לכבו וב דחא-םג ותא-רשא

17:13 - יז:יג
ףסאי ריע-לא-םאו לארשי-לכ ואישהו איהה ריעה-לא ותא ונבחסו םילבח דע לחנה-דע םש אצמנ-אל-רשא רורצ-םג

17:14 - יז:יד
םולשבא רמאיו לארשי שיא-לכו ישוח תצע הבוט לפתיחא תצעמ יכראה רפהל הוצ הוהיו לפתיחא תצע-תא איבה רובעבל הבוטה םולשבא-לא הוהי הערה-תא

17:15 - יז:טו
ישוח רמאיו רתיבא-לאו קודצ-לא תאזכו תאזכ םינהכה -תא לפתיחא ץעי ינקז תאו םלשבא תאזכו תאזכו לארשי ינא יתצעי

17:16 - יז:טז
הרהמ וחלש התעו רמאל דודל ודיגהו הלילה ןלת-לא םגו רבדמה תוברעב ןפ רובעת רובע ךלמל עלבי ותא רשא םעה-לכלו

17:17 - יז:יז
ץעמיחאו ןתנוהיו לגר-ןיעב םידמע החפשה הכלהו םהו םהל הדיגהו ךלמל ודיגהו וכלי ולכוי אל יכ דוד אובל תוארהל הריעה

17:18 - יז:יח
דגיו רענ םתא אריו וכליו םלשבאל ואביו הרהמ םהינש שיא-תיב-לא ראב ולו םירוחבב םש ודריו ורצחב

17:19 - יז:יט
שרפתו השאה חקתו ינפ-לע ךסמה-תא וילע חטשתו ראבה עדונ אלו תופרה רבד

17:20 - יז:כ
םולשבא ידבע ואביו התיבה השאה-לא ץעמיחא היא ורמאיו םהל רמאתו ןתנוהיו לכימ ורבע השאה אלו ושקביו םימה ובשיו ואצמ םלשורי

17:21 - יז:כא
םתכל ירחא יהיו וכליו ראבהמ ולעיו דוד ךלמל ודגיו דוד -לא ורמאיו הרהמ ורבעו ומוק הככ-יכ םימה-תא לפתיחא םכילע ץעי

17:22 - יז:כב
םעה-לכו דוד םקיו ורבעיו ותא רשא רוא-דע ןדריה-תא אל דחא-דע רקבה רבע-אל רשא רדענ ןדריה-תא

17:23 - יז:כג
אל יכ האר לפתיחאו שבחיו ותצע התשענ םקיו רומחה-תא ותיב -לא ךליו וציו וריע-לא קנחיו ותיב-לא רבקב רבקיו תמיו ויבא

17:24 - יז:כד
המינחמ אב דודו רבע םלשבאו אוה ןדריה-תא לארשי שיא-לכו ומע

17:25 - יז:כה
םלשבא םש אשמע-תאו אבצה-לע באוי תחת ומשו שיא-ןב אשמעו ילארשיה ארתי לגיבא-לא אב-רשא היורצ תוחא שחנ-תב באוי םא

17:26 - יז:כו
םלשבאו לארשי ןחיו דעלגה ץרא

17:27 - יז:כז
דוד אובכ יהיו יבשו המינחמ תברמ שחנ-ןב ריכמו ןומע-ינב רבד אלמ לאימע -ןב ידעלגה ילזרבו םילגרמ

17:28 - יז:כח
ילכו תופסו בכשמ םירעשו םיטחו רצוי לופו ילקו חמקו ילקו םישדעו

17:29 - יז:כט
ןאצו האמחו שבדו ושיגה רקב תופשו ותא-רשא םעלו דודל םעה ורמא יכ לוכאל אמצו ףיעו בער רבדמב

18:1 - יח:א
םעה-תא דוד דקפיו םשיו ותא רשא םיפלא ירש םהילע תואמ ירשו

18:2 - יח:ב
םעה-תא דוד חלשיו באוי-דיב תישלשה ישיבא דיב תישלשהו באוי יחא היורצ-ןב יתא דיב תשלשהו ךלמה רמאיו יתגה אצא אצי םעה-לא םכמע ינא-םג

18:3 - יח:ג
אצת אל םעה רמאיו סוננ סנ-םא יכ בל ונילא ומישי-אל וניצח ותמי-םאו בל ונילא ומישי-אל הרשע ונמכ התע-יכ בוט התעו םיפלא ריעמ ונל -היהת-יכ ריזעל

18:4 - יח:ד
ךלמה םהילא רמאיו םכיניעב בטיי-רשא ךלמה דמעיו השעא רעשה די-לא ואצי םעה-לכו םיפלאלו תואמל

18:5 - יח:ה
באוי-תא ךלמה וציו יתא-תאו ישיבא-תאו רענל יל-טאל רמאל םעה-לכו םולשבאל ךלמה תוצב ועמש םירשה-לכ-תא םולשבא רבד-לע

18:6 - יח:ו
הדשה םעה אציו יהתו לארשי תארקל רעיב המחלמה םירפא

18:7 - יח:ז
םע םש ופגניו ידבע ינפל לארשי הפגמה םש-יהתו דוד אוהה םויב הלודג ףלא םירשע

18:8 - יח:ח
המחלמה םש-יהתו ינפ-לע תיצפנ רעיה בריו ץראה-לכ רשאמ םעב לכאל םויב ברחה הלכא אוהה

18:9 - יח:ט
ינפל םולשבא ארקיו םולשבאו דוד ידבע אביו דרפה-לע בכר ךבוש תחת דרפה קזחיו הלודגה הלאה ןתיו הלאב ושאר ןיבו םימשה ןיב דרפהו ץראה רבע ויתחת-רשא

18:10 - יח:י
דגיו דחא שיא אריו הנה רמאיו באויל םלשבא-תא יתיאר הלאב יולת

18:11 - יח:יא
שיאל באוי רמאיו הנהו ול דיגמה עודמו תיאר הצרא םש ותיכה-אל הרשע ךל תתל ילעו תחא הרגחו ףסכ

18:12 - יח:יב
שיאה רמאיו יכנא אלו באוי-לא ףלא יפכ-לע לקש ידי חלשא-אל ףסכ יכ ךלמה-ןב-לא ךלמה הוצ ונינזאב ישיבא-תאו ךתא רמאל יתא-תאו רענב ימ -ורמש םולשבאב

18:13 - יח:יג
ושפנב יתישע-וא רבד-לכו רקש ךלמה-ןמ דחכי-אל דגנמ בציתת התאו

18:14 - יח:יד
ןכ-אל באוי רמאיו חקיו ךינפל הליחא ופכב םיטבש השלש םולשבא בלב םעקתיו בלב יח ונדוע הלאה

18:15 - יח:טו
םירענ הרשע ובסיו באוי ילכ יאשנ םולשבא-תא וכיו והתימיו

18:16 - יח:טז
רפשב באוי עקתיו ףדרמ םעה בשיו ךשח-יכ לארשי ירחא םעה-תא באוי

18:17 - יח:יז
םולשבא-תא וחקיו רעיב ותא וכילשיו לודגה תחפה-לא -לג וילע ובציו דאמ לודג םינבא שיא וסנ לארשי-לכו ולהאל

18:18 - יח:יח
חקל םלשבאו ויחב ול-בציו רשא תבצמ-תא רמא יכ ךלמה-קמעב רובעב ןב יל-ןיא ארקיו ימש ריכזה ומש-לע תבצמל םלשבא די הל ארקיו הזה םויה דע

18:19 - יח:יט
קודצ-ןב ץעמיחאו אנ הצורא רמא ךלמה-תא הרשבאו דימ הוהי וטפש-יכ ויביא

18:20 - יח:כ
אל באוי ול רמאיו םויה התא הרשב שיא םויב תרשבו הזה אל הזה םויהו רחא -לע יכ רשבת תמ ךלמה-ןב

18:21 - יח:כא
ישוכל באוי רמאיו רשא ךלמל דגה ךל ישוכ וחתשיו התיאר ץריו באויל

18:22 - יח:כב
ץעמיחא דוע ףסיו רמאיו קודצ-ןב המ יהיו באוי-לא ינא-םג אנ-הצרא רמאיו ישוכה ירחא התא הז-המל באוי הכלו ינב ץר תאצמ הרושב-ןיא

18:23 - יח:כג
ץורא המ-יהיו ץריו ץור ול רמאיו רככה ךרד ץעמיחא ישוכה -תא רבעיו

18:24 - יח:כד
ינש-ןיב בשוי דודו הפצה ךליו םירעשה רעשה גג-לא אשיו המוחה-לא אריו ויניע-תא ודבל ץר שיא-הנהו

18:25 - יח:כה
דגיו הפצה ארקיו ךלמה רמאיו ךלמל הרושב ודבל-םא ךולה ךליו ויפב ברקו

18:26 - יח:כו
רחא-שיא הפצה אריו הפצה ארקיו ץר רמאיו רעשה-לא ודבל ץר שיא-הנה הז-םג ךלמה רמאיו רשבמ

18:27 - יח:כז
ינא הפצה רמאיו תצורמ-תא האר תצרמכ ןושארה קודצ-ןב ץעמיחא ךלמה רמאיו הז בוט-שיא הבוט הרושב-לאו אובי

18:28 - יח:כח
ץעמיחא ארקיו ךלמה-לא רמאיו ךלמל וחתשיו םולש רמאיו הצרא ויפאל ךיהלא הוהי ךורב םישנאה-תא רגס רשא םדי-תא ואשנ-רשא ךלמה ינדאב

18:29 - יח:כט
םולש ךלמה רמאיו םולשבאל רענל ץעמיחא רמאיו לודגה ןומהה יתיאר ךלמה דבע-תא חלשל אלו ךדבע-תאו באוי המ יתעדי

18:30 - יח:ל
בס ךלמה רמאיו בסיו הכ בציתה דמעיו

18:31 - יח:לא
אב ישוכה הנהו רשבתי ישוכה רמאיו ךטפש-יכ ךלמה ינדא דימ םויה הוהי ךילע םימקה-לכ

18:32 - יח:לב
ךלמה רמאיו םולשה ישוכה-לא םולשבאל רענל ויהי ישוכה רמאיו ינדא יביא רענכ ומק-רשא לכו ךלמה הערל ךילע

19:1 - יט:א
לעיו ךלמה זגריו ךביו רעשה תילע-לע ינב ותכלב רמא הכו ינב ינב םולשבא ןתי-ימ םולשבא ךיתחת ינא יתומ ינב ינב םולשבא

19:2 - יט:ב
הנה באויל דגיו לבאתיו הכב ךלמה םלשבא-לע

19:3 - יט:ג
םויב העשתה יהתו םעה-לכל לבאל אוהה םויב םעה עמש-יכ בצענ רמאל אוהה ונב-לע ךלמה

19:4 - יט:ד
םויב םעה בנגתיו ריעה אובל אוהה םעה בנגתי רשאכ םסונב םימלכנה המחלמב

19:5 - יט:ה
וינפ-תא טאל ךלמהו לוק ךלמה קעזיו םולשבא ינב לודג ינב ינב םולשבא

19:6 - יט:ו
ךלמה-לא באוי אביו תשבה רמאיו תיבה ינפ-תא םויה םיטלממה ךידבע-לכ תאו םויה ךשפנ-תא ךיתנבו ךינב שפנ שפנו ךישנ שפנו ךישגלפ

19:7 - יט:ז
ךיאנש-תא הבהאל יכ ךיבהא-תא אנשלו ןיא יכ םויה תדגה יכ םידבעו םירש ךל אל יכ םויה יתעדי ונלכו יח םולשבא זא-יכ םיתמ םויה ךיניעב רשי

19:8 - יט:ח
רבדו אצ םוק התעו יכ ךידבע בל-לע יתעבשנ הוהיב -םא אצוי ךניא-יכ ךתא שיא ןילי תאז ךל הערו הלילה האב-רשא הערה-לכמ -דע ךירענמ ךילע התע

19:9 - יט:ט
בשיו ךלמה םקיו םעה-לכלו רעשב הנה רמאל ודיגה רעשב בשוי ךלמה ינפל םעה-לכ אביו סנ לארשיו ךלמה וילהאל שיא

19:10 - יט:י
ןודנ םעה-לכ יהיו לארשי יטבש-לכב ונליצה ךלמה רמאל אוהו וניביא ףכמ םיתשלפ ףכמ ונטלמ ץראה-ןמ חרב התעו םולשבא לעמ

19:11 - יט:יא
ונחשמ רשא םולשבאו המחלמב תמ ונילע םתא המל התעו בישהל םישרחמ ךלמה-תא

19:12 - יט:יב
חלש דוד ךלמהו רתיבא-לאו קודצ-לא ורבד רמאל םינהכה הדוהי ינקז-לא ויהת המל רמאל בישהל םינרחא ותיב-לא ךלמה-תא אב לארשי-לכ רבדו ותיב-לא ךלמה-לא

19:13 - יט:יג
ימצע םתא יחא המלו םתא ירשבו בישהל םינרחא ויהת ךלמה-תא

19:14 - יט:יד
אולה ורמת אשמעלו הכ התא ירשבו ימצע הכו םיהלא יל-השעי אל-םא ףיסוי ינפל היהת אבצ-רש תחת םימיה-לכ באוי

19:15 - יט:טו
בבל-תא טיו שיאכ הדוהי-שיא-לכ וחלשיו דחא התא בוש ךלמה-לא ךידבע -לכו

19:16 - יט:טז
אביו ךלמה בשיו הדוהיו ןדריה-דע תכלל הלגלגה אב ריבעהל ךלמה תארקל ןדריה-תא ךלמה-תא

19:17 - יט:יז
ארג-ןב יעמש רהמיו רשא ינימיה-ןב דריו םירוחבמ הדוהי שיא-םע דוד ךלמה תארקל

19:18 - יט:יח
ומע שיא ףלאו רענ אביצו ןמינבמ תשמחו לואש תיב םירשעו וינב רשע וחלצו ותא וידבע ךלמה ינפל ןדריה

19:19 - יט:יט
ריבעל הרבעה הרבעו ךלמה תיב-תא וניעב בוטה תושעלו לפנ ארג-ןב יעמשו ורבעב ךלמה ינפל ןדריב

19:20 - יט:כ
ךלמה-לא רמאיו ינדא יל-בשחי-לא תא רכזת-לאו ןוע ךדבע הועה רשא אצי-רשא םויב םלשורימ ךלמה-ינדא ובל-לא ךלמה םושל

19:21 - יט:כא
יכ ךדבע עדי יכ יתאטח ינא םויה יתאב-הנהו תיב-לכל ןושאר תארקל תדרל ףסוי ךלמה ינדא

19:22 - יט:כב
ישיבא ןעיו רמאיו היורצ-ןב תמוי אל תאז תחתה -תא ללק יכ יעמש הוהי חישמ

19:23 - יט:כג
יל-המ דוד רמאיו היורצ ינב םכלו םויה יל-ויהת-יכ תמוי םויה ןטשל יכ לארשיב שיא יכ יתעדי אולה ךלמ-ינא םויה לארשי-לע

19:24 - יט:כד
ךלמה רמאיו תומת אל יעמש-לא ךלמה ול עבשיו

19:25 - יט:כה
לואש-ןב תשבפמו ךלמה תארקל דרי וילגר השע-אלו -תאו ומפש השע-אלו סבכ אל וידגב ךלמה תכל םויה-ןמל אב-רשא םויה-דע םולשב

19:26 - יט:כו
םלשורי אב-יכ יהיו רמאיו ךלמה תארקל המל ךלמה ול ימע תכלה-אל תשביפמ

19:27 - יט:כז
ךלמה ינדא רמאיו רמא-יכ ינמר ידבע יל-השבחא ךדבע הילע בכראו רומחה יכ ךלמה-תא ךלאו ךדבע חספ

19:28 - יט:כח
ךדבעב לגריו ךלמה ינדא-לא ךאלמכ ךלמה ינדאו בוטה השעו םיהלאה ךיניעב

19:29 - יט:כט
תיב-לכ היה אל יכ יכ יבא ינדאל תומ-ישנא-םא ךדבע-תא תשתו ךלמה ךנחלש ילכאב דוע יל-שי-המו דוע קעזלו הקדצ ךלמה-לא

19:30 - יט:ל
המל ךלמה ול רמאיו ךירבד דוע רבדת אביצו התא יתרמא הדשה -תא וקלחת

19:31 - יט:לא
תשביפמ רמאיו לכה-תא םג ךלמה-לא אב-רשא ירחא חקי םולשב ךלמה ינדא ותיב-לא

19:32 - יט:לב
דרי ידעלגה ילזרבו רבעיו םילגרמ ןדריה ךלמה-תא ןדריב-תא וחלשל

19:33 - יט:לג
דאמ ןקז ילזרבו הנש םינמש-ןב ךלמה-תא לכלכ-אוהו םינחמב ותבישב אוה לודג שיא-יכ דאמ

19:34 - יט:לד
ךלמה רמאיו רבע התא ילזרב-לא ךתא יתלכלכו יתא םלשוריב ידמע

19:35 - יט:לה
ילזרב רמאיו ימי המכ ךלמה-לא הלעא-יכ ייח ינש םלשורי ךלמה-תא

19:36 - יט:לו
יכנא הנש םינמש-ןב בוט-ןיב עדאה םויה ךדבע םעטי-םא ערל לכא רשא-תא התשא רשא-תאו לוקב דוע עמשא-םא המלו תורשו םירש דוע ךדבע היהי ינדא-לא אשמל ךלמה

19:37 - יט:לז
ךדבע רבעי טעמכ ךלמה-תא ןדריה-תא ךלמה ינלמגי המלו תאזה הלומגה

19:38 - יט:לח
תמאו ךדבע אנ-בשי יבא רבק םע יריעב ךדבע הנהו ימאו ינדא-םע רבעי םהמכ תא ול-השעו ךלמה ךיניעב בוט-רשא

19:39 - יט:לט
יתא ךלמה רמאיו ינאו םהמכ רבעי בוטה-תא ול-השעא -רשא לכו ךיניעב ךל-השעא ילע רחבת

19:40 - יט:מ
םעה-לכ רבעיו ךלמהו ןדריה-תא ךלמה קשיו רבע והכרביו ילזרבל ומקמל בשיו

19:41 - יט:מא
הלגלגה ךלמה רבעיו ומע רבע ןהמכו הדוהי םע-לכו ךלמה-תא ורבעיו לארשי םע יצח םגו

19:42 - יט:מב
לארשי שיא-לכ הנהו ךלמה-לא םיאב ךלמה-לא ורמאיו וניחא ךובנג עודמ ורבעיו הדוהי שיא ותיב-תאו ךלמה-תא ישנא-לכו ןדריה-תא ומע דוד

19:43 - יט:מג
הדוהי שיא-לכ ןעיו לארשי שיא-לע ילא ךלמה בורק-יכ ךל הרח הז המלו לוכאה הזה רבדה-לע ךלמה-ןמ ונלכא ונל אשנ תאשנ-םא

19:44 - יט:מד
לארשי-שיא ןעיו הדוהי שיא-תא יל תודי-רשע רמאיו ינא דודב-םגו ךלמב ינתלקה עודמו ךממ ירבד היה-אלו בישהל יל ןושאר שקיו יכלמ-תא הדוהי שיא-רבד לארשי שיא רבדמ

20:1 - כ:א
שיא ארקנ םשו עבש ומשו לעילב ינימי שיא ירכב-ןב רמאיו רפשב עקתיו דודב קלח ונל-ןיא ונל-הלחנ אלו שיא ישי-ןבב לארשי וילהאל

20:2 - כ:ב
לארשי שיא-לכ לעיו ירחא דוד ירחאמ שיאו ירכב-ןב עבש םכלמב וקבד הדוהי ןדריה-ןמ םלשורי-דעו

20:3 - כ:ג
ותיב-לא דוד אביו ךלמה חקיו םלשורי םישנ-רשע תא חינה רשא םישגלפ םנתיו תיבה רמשל םלכלכיו תרמשמ-תיב אב-אל םהילאו -דע תוררצ הנייהתו תונמלא ןתמ םוי תויח

20:4 - כ:ד
ךלמה רמאיו יל-קעזה אשמע-לא תשלש הדוהי-שיא-תא דמע הפ התאו םימי

20:5 - כ:ה
קיעזהל אשמע ךליו רחייו הדוהי-תא רשא דעומה-ןמ ודעי

20:6 - כ:ו
דוד רמאיו ערי התע ישיבא-לא ירכב-ןב עבש ונל חק התא םולשבא-ןמ ךינדא ידבע-תא אצמ-ןפ וירחא ףדרו תורצב םירע ול ונניע ליצהו

20:7 - כ:ז
ישנא וירחא ואציו יתרכהו באוי םירבגה-לכו יתלפהו םלשורימ ואציו עבש ירחא ףדרל ירכב-ןב

20:8 - כ:ח
הלודגה ןבאה-םע םה אשמעו ןועבגב רשא באויו םהינפל אב ושבל ודמ רוגח ברח רוגח ולעו וינתמ-לע תדמצמ אצי אוהו הרעתב לפתו

20:9 - כ:ט
אשמעל באוי רמאיו יחא התא םולשה באוי ןימי-די זחתו אשמע ןקזב ול-קשנל

20:10 - כ:י
רמשנ-אל אשמעו באוי-דיב רשא ברחב שמחה-לא הב והכיו הצרא ויעמ ךפשיו תמיו ול הנש-אלו ויחא ישיבאו באויו עבש ירחא ףדר ירכב-ןב

20:11 - כ:יא
וילע דמע שיאו רמאיו באוי ירענמ באויב ץפח רשא ימ ירחא דודל-רשא ימו באוי

20:12 - כ:יב
םדב ללגתמ אשמעו אריו הלסמה ךותב דמע-יכ שיאה -תא בסיו םעה-לכ הלסמה-ןמ אשמע וילע ךלשיו הדשה האר רשאכ דגב דמעו וילע אבה-לכ

20:13 - כ:יג
הלסמה-ןמ הגה רשאכ ירחא שיא-לכ רבע ירחא ףדרל באוי ירכב -ןב עבש

20:14 - כ:יד
יטבש-לכב רבעיו תיבו הלבא לארשי םירבה-לכו הכעמ ואביו והלקיו וירחא-ףא

20:15 - כ:טו
וילע ורציו ואביו הכעמה תיב הלבאב הללס וכפשיו לחב דמעתו ריעה-לא רשא םעה-לכו םתיחשמ באוי-תא המוחה ליפהל

20:16 - כ:טז
המכח השא ארקתו ועמש ועמש ריעה-ןמ באוי-לא אנ-ורמא הרבדאו הנה-דע ברק ךילא

20:17 - כ:יז
רמאתו הילא ברקיו באוי התאה השאה רמאתו ינא רמאיו ךתמא ירבד עמש ול יכנא עמש רמאיו

20:18 - כ:יח
רבד רמאל רמאתו רמאל הנשארב ורבדי לבאב ולאשי לאש ומתה ןכו

20:19 - כ:יט
ינומא ימלש יכנא שקבמ התא לארשי םאו ריע תימהל עלבת המל לארשיב הוהי תלחנ

20:20 - כ:כ
רמאיו באוי ןעיו יל הלילח הלילח עלבא-םא תיחשא-םאו

20:21 - כ:כא
שיא יכ רבדה ןכ-אל עבש םירפא רהמ אשנ ומש ירכב-ןב דודב ךלמב ודי ודבל ותא-ונת ריעה לעמ הכלאו השאה רמאתו ושאר הנה באוי-לא דעב ךילא ךלשמ המוחה

20:22 - כ:כב
השאה אובתו התמכחב םעה-לכ-לא עבש שאר-תא ותרכיו וכלשיו ירכב-ןב עקתיו באוי-לא וצפיו רפושב שיא ריעה-לעמ בש באויו וילהאל ךלמה-לא םלשורי

20:23 - כ:כג
אבצה-לכ לא באויו הינבו לארשי ירכה-לע עדיוהי-ןב יתלפה-לעו

20:24 - כ:כד
סמה-לע םרדאו דוליחא-ןב טפשוהיו ריכזמה

20:25 - כ:כה
קודצו רפס אישו םינהכ רתיבאו

20:26 - כ:כו
יראיה אריע םגו דודל ןהכ היה

21:1 - כא:א
דוד ימיב בער יהיו ירחא הנש םינש שלש דוד שקביו הנש רמאיו הוהי ינפ-תא לואש-לא הוהי םימדה תיב-לאו תימה-רשא-לע םינעבגה-תא

21:2 - כא:ב
ךלמה ארקיו רמאיו םינעבגל אל םינעבגהו םהילא יכ המה לארשי ינבמ ירמאה רתימ-םא ועבשנ לארשי ינבו לואש שקביו םהל ותאנקב םתכהל לארשי -ינבל הדוהיו

21:3 - כא:ג
דוד רמאיו המ םינעבגה-לא המבו םכל השעא וכרבו רפכא הוהי תלחנ-תא

21:4 - כא:ד
םינעבגה ול ורמאיו בהזו ףסכ יל-ןיא ותיב-םעו לואש-םע שיא ונל-ןיאו לארשיב תימהל םתא-המ רמאיו םכל השעא םירמא

21:5 - כא:ה
ךלמה-לא ורמאיו ונלכ רשא שיאה ונל-המד רשאו בציתהמ ונדמשנ לארשי לבג -לכב

21:6 - כא:ו
העבש ונל-ןתני וינבמ םישנא הוהיל םונעקוהו ריחב לואש תעבגב ךלמה רמאיו הוהי ןתא ינא

21:7 - כא:ז
ךלמה למחיו תשביפמ-לע לואש-ןב ןתנוהי-ןב רשא הוהי תעבש-לע דוד ןיב םתניב ןתנוהי ןיבו לואש-ןב

21:8 - כא:ח
ינש-תא ךלמה חקיו היא-תב הפצר ינב לואשל הדלי רשא -תאו ינמרא-תא תשמח-תאו תשבפמ לואש-תב לכימ ינב לאירדעל הדלי רשא יתלחמה ילזרב-ןב

21:9 - כא:ט
םינעבגה דיב םנתיו ינפל רהב םעיקיו םיתעבש ולפיו הוהי ימיב ותמה םהו דחי תלחת םינשארב ריצק םירעש ריצק

21:10 - כא:י
היא-תב הפצר חקתו הל והטתו קשה-תא תלחתמ רוצה-לא םימ -ךתנ דע ריצק םימשה-ןמ םהילע ףוע הנתנ-אלו םהילע חונל םימשה הדשה תיח-תאו םמוי הליל

21:11 - כא:יא
תא דודל דגיו הפצר התשע-רשא לואש שגלפ היא-תב

21:12 - כא:יב
חקיו דוד ךליו לואש תומצע-תא ןתנוהי תומצע-תאו שיבי ילעב תאמ ונב םתא ובנג רשא דעלג רשא ןש-תיב בחרמ םיתשלפה םש םולת םיתשלפ תוכה םויב עבלגב לואש-תא

21:13 - כא:יג
תומצע-תא םשמ לעיו תומצע-תאו לואש ופסאיו ונב ןתנוהי םיעקומה תומצע-תא

21:14 - כא:יד
ורבקיו לואש-תומצע-תא ץראב ונב-ןתנוהיו רבקב עלצב ןמינב לכ ושעיו ויבא שיק ךלמה הוצ-רשא ץראל םיהלא רתעיו ןכ-ירחא

21:15 - כא:טו
המחלמ דוע-יהתו לארשי-תא םיתשלפל וידבעו דוד דריו ומחליו ומע ףעיו םיתשלפ-תא דוד

21:16 - כא:טז
רשא בנב ובשיו לקשמו הפרה ידיליב תואמ שלש וניק אוהו תשחנ לקשמ רמאיו השדח רוגח דוד-תא תוכהל

21:17 - כא:יז
ישיבא ול-רזעיו ךיו היורצ-ןב והתימיו יתשלפה-תא -ישנא ועבשנ זא רמאל ול דוד ונתא דוע אצת-אל הבכת אלו המחלמל לארשי רנ-תא

21:18 - כא:יח
ןכ-ירחא יהיו המחלמה דוע-יהתו זא םיתשלפ-םע בוגב יתשחה יכבס הכה ידליב רשא ףס-תא הפרה

21:19 - כא:יט
המחלמה דוע-יהתו םיתשלפ-םע בוגב ירעי-ןב ןנחלא ךיו ימחלה תיב םיגרא ץעו יתגה תילג תא רונמכ ותינח םיגרא

21:20 - כא:כ
המחלמ דוע-יהתו ןידמ שיא יהיו תגב וידי תעבצאו שש וילגר תועבצאו עבראו םירשע ששו דלי אוה-םגו רפסמ הפרהל

21:21 - כא:כא
לארשי-תא ףרחיו ןתנוהי והכיו דוד יחא יעמש-ןב

21:22 - כא:כב
ודלי הלא תעברא-תא ולפיו תגב הפרהל דיבו דוד-דיב וידבע

22:1 - כב:א
הוהיל דוד רבדיו הרישה ירבד-תא ליצה םויב תאזה -לכ ףכמ ותא הוהי לואש ףכמו ויביא

22:2 - כב:ב
יעלס הוהי רמאיו יל-יטלפמו יתדצמו

22:3 - כב:ג
וב-הסחא ירוצ יהלא יעשי ןרקו ינגמ יעשמ יסונמו יבגשמ ינעשת סמחמ

22:4 - כב:ד
הוהי ארקא ללהמ עשוא יביאמו

22:5 - כב:ה
ינפפא יכ ילחנ תומ-ירבשמ ינתעבי לעילב

22:6 - כב:ו
ינבס לואש ילבח תומ-ישקמ ינמדק

22:7 - כב:ז
הוהי ארקא יל-רצב ארקא יהלא-לאו ילוק ולכיהמ עמשיו וינזאב יתעושו

22:8 - כב:ח
ץראה שערתו שעגתו םימשה תודסומ ושעגתיו וזגרי ול הרח-יכ

22:9 - כב:ט
שאו ופאב ןשע הלע םילחג לכאת ויפמ ונממ ורעב

22:10 - כב:י
דריו םימש טיו וילגר תחת לפרעו

22:11 - כב:יא
בורכ-לע בכריו אריו ףעיו חור-יפנכ-לע

22:12 - כב:יב
ויתביבס ךשח תשיו יבע םימ-תרשח תוכס םיקחש

22:13 - כב:יג
ורעב ודגנ הגנמ שא-ילחג

22:14 - כב:יד
הוהי םימש-ןמ םערי ולוק ןתי ןוילעו

22:15 - כב:טו
םציפיו םיצח חלשיו םמהיו קרב

22:16 - כב:טז
םי יקפא ואריו לבת תודסמ ולגי תמשנמ הוהי תרעגב ופא חור

22:17 - כב:יז
ינחקי םורממ חלשי םיבר םיממ ינשמי

22:18 - כב:יח
זע יביאמ ינליצי וצמא יכ יאנשמ ינממ

22:19 - כב:יט
ידיא םויב ינמדקי ןעשמ הוהי יהיו יל

22:20 - כב:כ
יתא בחרמל אציו יב ץפח-יכ ינצלחי

22:21 - כב:כא
הוהי ינלמגי ידי רבכ יתקדצכ יל בישי

22:22 - כב:כב
יכרד יתרמש יכ יתעשר אלו הוהי יהלאמ

22:23 - כב:כג
ידגנל וטפשמ-לכ יכ רוסא-אל ויתקחו הנממ

22:24 - כב:כד
ול םימת היהאו ינועמ הרמתשאו

22:25 - כב:כה
יל הוהי בשיו דגנל ירבכ יתקדצכ ויניע

22:26 - כב:כו
דסחתת דיסח-םע םימת רובג-םע םמתת

22:27 - כב:כז
רבתת רבנ-םע לפתת שקע-םעו

22:28 - כב:כח
עישות ינע םע-תאו םימר-לע ךיניעו ליפשת

22:29 - כב:כט
הוהי ירינ התא-יכ יכשח היגי הוהיו

22:30 - כב:ל
דודג ץורא הכב יכ רוש-גלדא יהלאב

22:31 - כב:לא
וכרד םימת לאה הפורצ הוהי תרמא םיסחה לכל אוה ןגמ וב

22:32 - כב:לב
ידעלבמ לא-ימ יכ רוצ ימו הוהי וניהלא ידעלבמ

22:33 - כב:לג
ליח יזועמ לאה וכרד םימת רתיו

22:34 - כב:לד
תוליאכ וילגר הושמ ינדמעי יתומב לעו

22:35 - כב:לה
המחלמל ידי דמלמ השוחנ-תשק תחנו יתערז

22:36 - כב:לו
ךעשי ןגמ יל-ןתתו ינברת ךתנעו

22:37 - כב:לז
ינתחת ידעצ ביחרת ילסרק ודעמ אלו

22:38 - כב:לח
יביא הפדרא בושא אלו םדימשאו םתולכ-דע

22:39 - כב:לט
אלו םצחמאו םלכאו תחת ולפיו ןומוקי ילגר

22:40 - כב:מ
המחלמל ליח ינרזתו ינתחת ימק עירכת

22:41 - כב:מא
ףרע יל התת יביאו םתימצאו יאנשמ

22:42 - כב:מב
עישמ ןיאו ועשי םנע אלו הוהי-לא

22:43 - כב:מג
ץרא-רפעכ םקחשאו םקדא תוצוח-טיטכ םעקרא

22:44 - כב:מד
ימע יבירמ ינטלפתו םיוג שארל ינרמשת יתעדי-אל םע ינדבעי

22:45 - כב:מה
יל-ושחכתי רכנ ינב ועמשי ןזא עומשל יל

22:46 - כב:מו
ולבי רכנ ינב םתורגסממ ורגחיו

22:47 - כב:מז
ךורבו הוהי-יח יהלא םריו ירוצ יעשי רוצ

22:48 - כב:מח
יל תמקנ ןתנה לאה םימע דירומו ינתחת

22:49 - כב:מט
יביאמ יאיצומו ינממורת ימקמו םיסמח שיאמ ינליצת

22:50 - כב:נ
הוהי ךדוא ןכ-לע רמזא ךמשלו םיוגב

22:51 - כב:נא
וכלמ תועושי לידגמ וחישמל דסח-השעו וערזלו דודל םלוע-דע

23:1 - כג:א
דוד ירבד הלאו דוד םאנ םינרחאה רבגה םאנו ישי-ןב יהלא חישמ לע םקה תורמז םיענו בקעי לארשי

23:2 - כג:ב
יב-רבד הוהי חור ינושל-לע ותלמו

23:3 - כג:ג
יל לארשי יהלא רמא לארשי רוצ רבד קידצ םדאב לשומ םיהלא תארי לשומ

23:4 - כג:ד
רקב רואכו אל רקב שמש-חרזי רטממ הגנמ תובע ץראמ אשד

23:5 - כג:ה
יתיב ןכ-אל-יכ תירב יכ לא-םע הכורע יל םש םלוע -לכ-יכ הרמשו לכב ץפח-לכו יעשי חימצי אל-יכ

23:6 - כג:ו
דנמ ץוקכ לעילבו דיב אל-יכ םהלכ וחקי

23:7 - כג:ז
אלמי םהב עגי שיאו תינח ץעו לזרב ופרשי ףורש שאבו תבשב

23:8 - כג:ח
םירבגה תומש הלא תבשב בשי דודל רשא ישלשה שאר ינמכחת ונצעה ונידע אוה ללח תואמ הנמש-לע דחא םעפב

23:9 - כג:ט
רזעלא ורחאו יחחא-ןב ידד-ןב םירבג השלשב םפרחב דוד-םע םש-ופסאנ םיתשלפב שיא ולעיו המחלמל לארשי

23:10 - כג:י
ךיו םק אוה דע םיתשלפב קבדתו ודי העגי-יכ שעיו ברחה-לא ודי הלודג העושת הוהי םעהו אוהה םויב וירחא ובשי טשפל-ךא

23:11 - כג:יא
אגא-ןב אמש וירחאו ופסאיו יררה היחל םיתשלפ הדשה תקלח םש-יהתו םעהו םישדע האלמ םיתשלפ ינפמ סנ

23:12 - כג:יב
הקלחה-ךותב בציתיו ךיו הליציו שעיו םיתשלפ-תא הלודג העושת הוהי

23:13 - כג:יג
םישלש ודריו ואביו שאר םישלשהמ דוד-לא ריצק-לא תיחו םלדע תרעמ-לא קמעב הנח םיתשלפ םיאפר

23:14 - כג:יד
הדוצמב זא דודו זא םיתשלפ בצמו םחל תיב

23:15 - כג:טו
רמאיו דוד הואתיו ראבמ םימ ינקשי ימ רעשב רשא םחל-תיב

23:16 - כג:טז
תשלש ועקביו הנחמב םירבגה םימ-ובאשיו םיתשלפ רשא םחל-תיב ראבמ ואביו ואשיו רעשב הבא אלו דוד-לא םתא ךסיו םתותשל הוהיל

23:17 - כג:יז
יל הלילח רמאיו תאז יתשעמ הוהי םיכלהה םישנאה םדה הבא אלו םתושפנב ושע הלא םתותשל םירבגה תשלש

23:18 - כג:יח
באוי יחא ישיבאו שאר אוה היורצ-ןב ררוע אוהו ישלשה שלש -לע ותינח-תא םש-ולו ללח תואמ השלשב

23:19 - כג:יט
דבכנ יכה השלשה-ןמ רשל םהל יהיו אב-אל השלשה-דעו

23:20 - כג:כ
עדיוהי-ןב והינבו יח-שיא-ןב לאצבקמ םילעפ-בר ינש תא הכה אוה אוהו באומ לארא היראה-תא הכהו דרי םויב ראבה ךותב גלשה

23:21 - כג:כא
שיא-תא הכה-אוהו הארמ רשא ירצמ תינח ירצמה דיבו טבשב וילא דריו תינחה-תא לזגיו והגרהיו ירצמה דימ ותינחב

23:22 - כג:כב
והינב השע הלא םש-ולו עדיוהי-ןב םירבגה השלשב

23:23 - כג:כג
דבכנ םישלשה-ןמ אב-אל השלשה-לאו דוד והמשיו ותעמשמ-לא

23:24 - כג:כד
באוי-יחא לא-השע ןנחלא םישלשב םחל תיב ודד-ןב

23:25 - כג:כה
אקילא ידרחה המש ידרחה

23:26 - כג:כו
אריע יטלפה ץלח יעוקתה שקע-ןב

23:27 - כג:כז
יתתנעה רזעיבא יתשחה ינבמ

23:28 - כג:כח
ירהמ יחחאה ןומלצ יתפטנה

23:29 - כג:כט
הנעב-ןב בלח יתא יתפטנה ינב תעבגמ יביר-ןב ןמינב

23:30 - כג:ל
ידה ינתערפ והינב שעג ילחנמ

23:31 - כג:לא
יתברעה ןובלע-יבא ימחרבה תומזע

23:32 - כג:לב
ינבלעשה אבחילא ןתנוהי ןשי ינב

23:33 - כג:לג
םאיחא יררהה המש ירראה ררש-ןב

23:34 - כג:לד
יבסחא-ןב טלפילא םעילא יתכעמה-ןב ינלגה לפתיחא-ןב

23:35 - כג:לה
ירעפ ילמרכה ורצח יבראה

23:36 - כג:לו
הבצמ ןתנ-ןב לאגי ידגה ינב

23:37 - כג:לז
ירחנ ינמעה קלצ ילכ יאשנ יתראבה הירצ-ןב באוי

23:38 - כג:לח
ברג ירתיה אריע ירתיה

23:39 - כג:לט
לכ יתחה הירוא העבשו םישלש

24:1 - כד:א
הוהי-ףא ףסיו תסיו לארשיב תורחל רמאל םהב דוד-תא לארשי -תא הנמ ךל הדוהי-תאו

24:2 - כד:ב
ךלמה רמאיו ליחה-רש באוי-לא אנ-טוש ותא-רשא לארשי יטבש-לכב עבש ראב-דעו ןדמ םעה-תא ודקפו רפסמ תא יתעדיו םעה

24:3 - כד:ג
באוי רמאיו ףסויו ךלמה-לא םעה-לא ךיהלא הוהי האמ םהכו םהכ יניעו םימעפ תואר ךלמה-ינדא המל ךלמה ינדאו הזה רבדב ץפח

24:4 - כד:ד
ךלמה-רבד קזחיו ירש לעו באוי-לא באוי אציו ליחה ינפל ליחה ירשו םעה-תא דקפל ךלמה לארשי-תא

24:5 - כד:ה
ןדריה-תא ורבעיו ןימי רעורעב ונחיו רשא ריעה דגה לחנה-ךותב רזעי -לאו

24:6 - כד:ו
הדעלגה ואביו םיתחת ץרא-לאו הנד ואביו ישדח ביבסו ןעי ןודיצ-לא

24:7 - כד:ז
רצ-רצבמ ואביו יוחה ירע-לכו ואציו ינענכהו ראב הדוהי בגנ-לא עבש

24:8 - כד:ח
ץראה-לכב וטשיו העשת הצקמ ואביו םוי םירשעו םישדח םלשורי

24:9 - כד:ט
רפסמ-תא באוי ןתיו ךלמה-לא םעה-דקפמ הנמש לארשי יהתו ליח-שיא ףלא תואמ שיאו ברח ףלש תואמ-שמח הדוהי שיא ףלא

24:10 - כד:י
ותא דוד-בל ךיו רפס ןכ-ירחא דוד רמאיו םעה-תא דאמ יתאטח הוהי-לא התעו יתישע רשא אנ-רבעה הוהי יכ ךדבע ןוע-תא דאמ יתלכסנ

24:11 - כד:יא
רקבב דוד םקיו היה הוהי-רבדו הזח איבנה דג-לא רמאל דוד

24:12 - כד:יב
דוד-לא תרבדו ךולה שלש הוהי רמא הכ ךילע לטונ יכנא םהמ -תחא ךל-רחב ךל-השעאו

24:13 - כד:יג
דוד-לא דג-אביו ול רמאיו ול-דגיו םינש עבש ךל אובתה השלש-םא ךצראב בער ךסנ םישדח אוהו ךירצ-ינפל תויה-םאו ךפדר רבד םימי תשלש הארו עד התע ךצראב רבד יחלש בישא-המ

24:14 - כד:יד
דג-לא דוד רמאיו אנ-הלפנ דאמ יל-רצ םיבר-יכ הוהי-דיב םדא -דיבו ומחר הלפא-לא

24:15 - כד:טו
רבד הוהי ןתיו רקבהמ לארשיב תמיו דעומ תע-דעו -דעו ןדמ םעה-ןמ ףלא םיעבש עבש ראב שיא

24:16 - כד:טז
ךאלמה ודי חלשיו התחשל םלשורי הוהי םחניו רמאיו הערה-לא םעב תיחשמה ךאלמל ךדי ףרה התע בר היה הוהי ךאלמו הנרואה ןרג-םע יסביה

24:17 - כד:יז
הוהי-לא דוד רמאיו ךאלמה-תא ותארב רמאיו םעב הכמה יתאטח יכנא הנה הלאו יתיועה יכנאו יהת ושע המ ןאצה תיבבו יב ךדי אנ יבא

24:18 - כד:יח
דוד-לא דג-אביו רמאיו אוהה םויב הוהיל םקה הלע ול הינרא ןרגב חבזמ יסביה

24:19 - כד:יט
דג-רבדכ דוד לעיו הוהי הוצ רשאכ

24:20 - כד:כ
אריו הנורא ףקשיו וידבע-תאו ךלמה-תא אציו וילע םירבע ךלמל וחתשיו הנורא הצרא ויפא

24:21 - כד:כא
עודמ הנורא רמאיו ךלמה-ינדא אב דוד רמאיו ודבע-לא ךמעמ תונקל תונבל ןרגה-תא רצעתו הוהיל חבזמ םעה לעמ הפגמה

24:22 - כד:כב
הנורא רמאיו לעיו חקי דוד-לא בוטה ךלמה ינדא רקבה האר וניעב ילכו םיגרמהו הלעל םיצעל רקבה

24:23 - כד:כג
הנורא ןתנ לכה רמאיו ךלמל ךלמה ךלמה-לא הנורא ךצרי ךיהלא הוהי

24:24 - כד:כד
ךלמה רמאיו אל הנורא-לא ךתואמ הנקא ונק-יכ הלעא אלו ריחמב תולע יהלא הוהיל דוד ןקיו םנח רקבה-תאו ןרגה-תא םישמח םילקש ףסכב

24:25 - כד:כה
חבזמ דוד םש ןביו תולע לעיו הוהיל הוהי רתעיו םימלשו הפגמה רצעתו ץראל לארשי לעמ