הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

יגח
1:1 - א:א
שוירדל םיתש תנשב יששה שדחב ךלמה היה שדחל דחא םויב יגח-דיב הוהי-רבד לבברז-לא איבנה תחפ לאיתלאש-ןב עשוהי-לאו הדוהי ןהכה קדצוהי-ןב רמאל לודגה

1:2 - א:ב
תואבצ הוהי רמא הכ ורמא הזה םעה רמאל תיב-תע אב-תע אל תונבהל הוהי

1:3 - א:ג
הוהי-רבד יהיו איבנה יגח-דיב רמאל

1:4 - א:ד
תבשל םתא םכל תעה םינופס םכיתבב ברח הזה תיבהו

1:5 - א:ה
הוהי רמא הכ התעו םכבבל ומיש תואבצ םכיכרד-לע

1:6 - א:ו
אבהו הברה םתערז לוכא טעמ ותש העבשל-ןיאו שובל הרכשל-ןיאו ול םחל -ןיאו רכתשמ רכתשמהו בוקנ רורצ-לא

1:7 - א:ז
תואבצ הוהי רמא הכ םכבבל ומיש םכיכרד-לע

1:8 - א:ח
ץע םתאבהו רהה ולע תיבה ונבו דבכאו וב-הצראו הוהי רמא

1:9 - א:ט
הנהו הברה-לא הנפ תיבה םתאבהו טעמל המ ןעי וב יתחפנו תואבצ הוהי םאנ אוה-רשא יתיב ןעי שיא םיצר םתאו ברח ותיבל

1:10 - א:י
ואלכ םכילע ןכ-לע ץראהו לטמ םימש הלובי האלכ

1:11 - א:יא
ץראה-לע ברח ארקאו םירהה-לעו ןגדה-לעו שוריתה-לעו רשא לעו רהציה-לעו המדאה איצות םדאה-לעו לעו המהבה-לעו םיפכ עיגי-לכ

1:12 - א:יב
לבברז עמשיו עשוהיו לאיתלש-ןב ןהכה קדצוהי-ןב תיראש לכו לודגה הוהי לוקב םעה ירבד-לעו םהיהלא רשאכ איבנה יגח םהיהלא הוהי וחלש ינפמ םעה וארייו הוהי

1:13 - א:יג
ךאלמ יגח רמאיו הוהי תוכאלמב הוהי םכתא ינא רמאל םעל הוהי-םאנ

1:14 - א:יד
חור-תא הוהי רעיו לאיתלש-ןב לבברז חור-תאו הדוהי תחפ קדצוהי -ןב עשוהי לודגה ןהכה תיראש לכ חור-תאו ושעיו ואביו םעה הוהי -תיבב הכאלמ םהיהלא תואבצ

1:15 - א:טו
העבראו םירשע םויב תנשב יששב שדחל ךלמה שוירדל םיתש

2:1 - ב:א
םירשעב יעיבשב היה שדחל דחאו יגח-דיב הוהי-רבד רמאל איבנה

2:2 - ב:ב
לבברז-לא אנ-רמא תחפ לאיתלש-ןב עשוהי-לאו הדוהי ןהכה קדצוהי-ןב תיראש-לאו לודגה רמאל םעה

2:3 - ב:ג
רשא ראשנה םכב ימ הזה תיבה-תא האר המו ןושארה ודובכב התע ותא םיאר םתא ןיאכ והמכ אולה םכיניעב

2:4 - ב:ד
לבברז קזח התעו קזחו הוהי-םאנ קדצוהי-ןב עשוהי קזחו לודגה ןהכה ץראה םע-לכ ושעו הוהי-םאנ םאנ םכתא ינא-יכ תואבצ הוהי

2:5 - ב:ה
יתרכ-רשא רבדה-תא םכתאצב םכתא תדמע יחורו םירצממ וארית -לא םככותב

2:6 - ב:ו
הוהי רמא הכ יכ טעמ תחא דוע תואבצ שיערמ ינאו איה -תאו םימשה-תא םיה-תאו ץראה הברחה-תאו

2:7 - ב:ז
יתשערהו ואבו םיוגה-לכ-תא םיוגה-לכ תדמח תיבה-תא יתאלמו הוהי רמא דובכ הזה תואבצ

2:8 - ב:ח
בהזה ילו ףסכה יל תואבצ הוהי םאנ

2:9 - ב:ט
דובכ היהי לודג ןורחאה הזה תיבה רמא ןושארה-ןמ םוקמבו תואבצ הוהי םאנ םולש ןתא הזה תואבצ הוהי

2:10 - ב:י
העבראו םירשעב םיתש תנשב יעישתל היה שוירדל יגח-לא הוהי-רבד רמאל איבנה

2:11 - ב:יא
תואבצ הוהי רמא הכ םינהכה-תא אנ-לאש רמאל הרות

2:12 - ב:יב
שיא-אשי ןה ודגב ףנכב שדק-רשב ופנכב עגנו דיזנה-לאו םחלה-לא ןמש-לאו ןייה-לאו שדקיה לכאמ-לכ-לאו םינהכה ונעיו אל ורמאיו

2:13 - ב:יג
עגי-םא יגח רמאיו הלא-לכב שפנ-אמט ונעיו אמטיה ורמאיו םינהכה אמטי

2:14 - ב:יד
ןכ רמאיו יגח ןעיו יוגה-ןכו הזה-םעה הוהי-םאנ ינפל הזה השעמ -לכ ןכו ובירקי רשאו םהידי אוה אמט םש

2:15 - ב:טו
אנ-ומיש התעו הזה םויה-ןמ םכבבל םרטמ הלעמו ןבא-לא ןבא-םוש הוהי לכיהב

2:16 - ב:טז
תמרע-לא אב םתויהמ הרשע התיהו םירשע ףשחל בקיה-לא אב התיהו הרופ םישמח םירשע

2:17 - ב:יז
ןופדשב םכתא יתיכה תא דרבבו ןוקריבו םכידי השעמ-לכ ילא םכתא-ןיאו הוהי-םאנ

2:18 - ב:יח
םכבבל אנ-ומיש הלעמו הזה םויה-ןמ העבראו םירשע םוימ םויה -ןמל יעישתל הוהי-לכיה דסי-רשא םכבבל ומיש

2:19 - ב:יט
הרוגמב ערזה דועה הנאתהו ןפגה-דעו תיזה ץעו ןומרהו םויה -ןמ אשנ אל ךרבא הזה

2:20 - ב:כ
הוהי-רבד יהיו יגח-לא תינש העבראו םירשעב רמאל שדחל

2:21 - ב:כא
לבברז-לא רמא רמאל הדוהי-תחפ שיערמ ינא םימשה-תא ץראה-תאו

2:22 - ב:כב
תוכלממ אסכ יתכפהו קזח יתדמשהו םיוגה תוכלממ הבכרמ יתכפהו ודריו היבכרו שיא םהיבכרו םיסוס ויחא ברחב

2:23 - ב:כג
אוהה םויב תואבצ הוהי-םאנ לבברז ךחקא ידבע לאיתלאש-ןב ךיתמשו הוהי-םאנ יתרחב ךב-יכ םתוחכ תואבצ הוהי םאנ