הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

םירישה ריש
1:1 - א:א
רשא םירישה ריש המלשל

1:2 - א:ב
תוקישנמ ינקשי םיבוט-יכ והיפ ןיימ ךידד

1:3 - א:ג
םיבוט ךינמש חירל ךמש קרות ןמש תומלע ןכ-לע ךובהא

1:4 - א:ד
הצורנ ךירחא ינכשמ וירדח ךלמה ינאיבה ךב החמשנו הליגנ ןיימ ךידד הריכזנ ךובהא םירשימ

1:5 - א:ה
הואנו ינא הרוחש ילהאכ םלשורי תונב המלש תועיריכ רדק

1:6 - א:ו
ינאש ינוארת-לא ינתפזשש תרחרחש ימא ינב שמשה הרטנ ינמש יב-ורחנ ימרכ םימרכה-תא יתרטנ אל ילש

1:7 - א:ז
הבהאש יל הדיגה הערת הכיא ישפנ םירהצב ץיברת הכיא היטעכ היהא המלש ךירבח ירדע לע

1:8 - א:ח
ךל יעדת אל-םא ךל-יאצ םישנב הפיה יערו ןאצה יבקעב לע ךיתידג-תא םיערה תונכשמ

1:9 - א:ט
הערפ יבכרב יתססל יתיער ךיתימד

1:10 - א:י
םירתב ךייחל וואנ םיזורחב ךראוצ

1:11 - א:יא
ךל-השענ בהז ירות ףסכה תודקנ םע

1:12 - א:יב
ובסמב ךלמהש-דע וחיר ןתנ ידרנ

1:13 - א:יג
יל ידוד רמה רורצ ןילי ידש ןיב

1:14 - א:יד
יל ידוד רפכה לכשא ידג ןיע ימרכב

1:15 - א:טו
ךנה יתיער הפי ךנה םינוי ךיניע הפי

1:16 - א:טז
ףא ידוד הפי ךנה ונשרע-ףא םיענ הננער

1:17 - א:יז
םיזרא וניתב תורק םיתורב ונטיחר

2:1 - ב:א
ןורשה תלצבח ינא םיקמעה תנשוש

2:2 - ב:ב
םיחוחה ןיב הנשושכ ןיב יתיער ןכ תונבה

2:3 - ב:ג
רעיה יצעב חופתכ םינבה ןיב ידוד ןכ יתבשיו יתדמח ולצב יכחל קותמ וירפו

2:4 - ב:ד
תיב-לא ינאיבה ילע ולגדו ןייה הבהא

2:5 - ב:ה
תושישאב ינוכמס םיחופתב ינודפר ינא הבהא תלוח-יכ

2:6 - ב:ו
ישארל תחת ולאמש ינקבחת ונימיו

2:7 - ב:ז
תונב םכתא יתעבשה וא תואבצב םלשורי הדשה תוליאב -םאו וריעת-םא הבהאה-תא וררועת ץפחתש דע

2:8 - ב:ח
הז-הנה ידוד לוק םירהה-לע גלדמ אב תועבגה-לע ץפקמ

2:9 - ב:ט
וא יבצל ידוד המוד םיליאה רפעל רחא דמוע הז-הנה -ןמ חיגשמ ונלתכ ץיצמ תונלחה םיכרחה-ןמ

2:10 - ב:י
יל רמאו ידוד הנע יתיער ךל ימוק ךל-יכלו יתפי

2:11 - ב:יא
רבע ותסה הנה-יכ ול ךלה ףלח םשגה

2:12 - ב:יב
ץראב וארנ םינצנה עיגה רימזה תע עמשנ רותה לוקו ונצראב

2:13 - ב:יג
היגפ הטנח הנאתה ונתנ רדמס םינפגהו יכל ימוק חיר יתפי יתיער ךל-יכלו

2:14 - ב:יד
עלסה יוגחב יתנוי הגרדמה רתסב ךיארמ-תא יניארה ךלוק -תא יניעימשה ברע ךלוק-יכ הואנ ךיארמו

2:15 - ב:טו
םילעוש ונל-וזחא םינטק םילעוש םימרכ םילבחמ רדמס ונימרכו

2:16 - ב:טז
ול ינאו יל ידוד םינשושב הערה

2:17 - ב:יז
םויה חופיש דע בס םיללצה וסנו יבצל ידוד ךל-המד םיליאה רפעל וא רתב ירה-לע

3:1 - ג:א
תולילב יבכשמ-לע הבהאש תא יתשקב אלו ויתשקב ישפנ ויתאצמ

3:2 - ג:ב
הבבוסאו אנ המוקא םיקושב ריעב תא השקבא תובחרבו ויתשקב ישפנ הבהאש ויתאצמ אלו

3:3 - ג:ג
םירמשה ינואצמ תא ריעב םיבבסה םתיאר ישפנ הבהאש

3:4 - ג:ד
םהמ יתרבעש טעמכ תא יתאצמש דע ויתזחא ישפנ הבהאש -דע ונפרא אלו תיב-לא ויתאיבהש רדח-לאו ימא יתרוה

3:5 - ג:ה
תונב םכתא יתעבשה וא תואבצב םלשורי הדשה תוליאב -םאו וריעת-םא הבהאה-תא וררועת ץפחתש דע

3:6 - ג:ו
הלע תאז ימ תורמיתכ רבדמה-ןמ רומ תרטקמ ןשע תקבא לכמ הנובלו לכור

3:7 - ג:ז
המלשלש ותטמ הנה ביבס םירבג םישש לארשי ירבגמ הל

3:8 - ג:ח
ברח יזחא םלכ שיא המחלמ ידמלמ דחפמ וכרי-לע וברח תולילב

3:9 - ג:ט
ול השע ןוירפא יצעמ המלש ךלמה ןונבלה

3:10 - ג:י
ףסכ השע וידומע ובכרמ בהז ותדיפר ףוצר וכות ןמגרא תונבמ הבהא םלשורי

3:11 - ג:יא
תונב הניארו הניאצ המלש ךלמב ןויצ ול-הרטעש הרטעב ותנתח םויב ומא ובל תחמש םויבו

4:1 - ד:א
ךנה יתיער הפי ךנה םינוי ךיניע הפי ךרעש ךתמצל דעבמ ושלגש םיזעה רדעכ דעלג רהמ

4:2 - ד:ב
תובוצקה רדעכ ךינש הצחרה-ןמ ולעש תומיאתמ םלכש םהב ןיא הלכשו

4:3 - ד:ג
ךיתתפש ינשה טוחכ חלפכ הואנ ךירבדמו דעבמ ךתקר ןומרה ךתמצל

4:4 - ד:ד
ךראוצ דיוד לדגמכ ףלא תויפלתל יונב לכ וילע יולת ןגמה םירובגה יטלש

4:5 - ד:ה
ינשכ ךידש ינש היבצ ימואת םירפע םינשושב םיעורה

4:6 - ד:ו
םויה חופיש דע ךלא םיללצה וסנו רומה רה-לא יל הנובלה תעבג-לאו

4:7 - ד:ז
יתיער הפי ךלכ ךב ןיא םומו

4:8 - ד:ח
הלכ ןונבלמ יתא יאובת ןונבלמ יתא הנמא שארמ ירושת ןומרחו רינש שארמ תוירא תונעממ םירמנ יררהמ

4:9 - ד:ט
הלכ יתחא ינתבבל דחאב יניתבבל קנע דחאב ךיניעמ ךינרוצמ

4:10 - ד:י
יתחא ךידד ופי-המ ךידד ובט-המ הלכ ךינמש חירו ןיימ םימשב-לכמ

4:11 - ד:יא
ךיתותפש הנפטת תפנ תחת בלחו שבד הלכ ךיתמלש חירו ךנושל ןונבל חירכ

4:12 - ד:יב
הלכ יתחא לוענ ןג ןיעמ לוענ לג םותח

4:13 - ד:יג
םינומר סדרפ ךיחלש םידגמ ירפ םע םידרנ-םע םירפכ

4:14 - ד:יד
הנק םכרכו דרנ יצע-לכ םע ןומנקו תולהאו רמ הנובל םימשב ישאר-לכ םע

4:15 - ד:טו
םימ ראב םינג ןיעמ םילזנו םייח ןונבל-ןמ

4:16 - ד:טז
יאובו ןופצ ירוע ינג יחיפה ןמית אבי וימשב ולזי לכאיו ונגל ידוד וידגמ ירפ

5:1 - ה:א
יתחא ינגל יתאב ירומ יתירא הלכ יתלכא ימשב-םע ישבד-םע ירעי יניי יתיתש םיער ולכא יבלח-םע םידוד ורכשו ותש

5:2 - ה:ב
רע יבלו הנשי ינא קפוד ידוד לוק יתחא יל-יחתפ יתמת יתנוי יתיער לט-אלמנ ישארש יסיסר יתוצוק הליל

5:3 - ה:ג
יתנתכ-תא יתטשפ הנשבלא הככיא ילגר-תא יתצחר םפנטא הככיא

5:4 - ה:ד
ודי חלש ידוד ומה יעמו רחה-ןמ וילע

5:5 - ה:ה
חתפל ינא יתמק ידיו ידודל יתעבצאו רומ-ופטנ תופכ לע רבע רומ לוענמה

5:6 - ה:ו
ידודל ינא יתחתפ רבע קמח ידודו ורבדב האצי ישפנ אלו והיתשקב ויתארק והיתאצמ יננע אלו

5:7 - ה:ז
םירמשה ינאצמ ינוכה ריעב םיבבסה ואשנ ינועצפ ילעמ ידידר-תא תומחה ירמש

5:8 - ה:ח
תונב םכתא יתעבשה ואצמת-םא םלשורי ודיגת-המ ידוד-תא הבהא תלוחש ול ינא

5:9 - ה:ט
הפיה דודמ ךדוד-המ ךדוד-המ םישנב הככש דודמ ונתעבשה

5:10 - ה:י
םודאו חצ ידוד הבברמ לוגד

5:11 - ה:יא
זפ םתכ ושאר םילתלת ויתוצוק ברועכ תורחש

5:12 - ה:יב
םינויכ ויניע םימ יקיפא-לע תובשי בלחב תוצחר תאלמ-לע

5:13 - ה:יג
םשבה תגורעכ ויחל םיחקרמ תולדגמ םינשוש ויתותפש רבע רומ תופטנ

5:14 - ה:יד
בהז ילילג וידי שישרתב םיאלממ תפלעמ ןש תשע ויעמ םיריפס

5:15 - ה:טו
שש ידומע ויקוש זפ-ינדא-לע םידסימ רוחב ןונבלכ והארמ םיזראכ

5:16 - ה:טז
ולכו םיקתממ וכח ידוד הז םידמחמ תונב יער הזו םלשורי

6:1 - ו:א
הפיה ךדוד ךלה הנא הנפ הנא םישנב ךמע ונשקבנו ךדוד

6:2 - ו:ב
ונגל דרי ידוד םשבה תוגורעל טקללו םינגב תוערל םינשוש

6:3 - ו:ג
ידודו ידודל ינא םינשושב הערה יל

6:4 - ו:ד
יתיער תא הפי הואנ הצרתכ המיא םלשוריכ תולגדנכ

6:5 - ו:ה
ידגנמ ךיניע יבסה ךרעש ינביהרה םהש ושלגש םיזעה רדעכ דעלגה-ןמ

6:6 - ו:ו
םילחרה רדעכ ךינש הצחרה-ןמ ולעש תומיאתמ םלכש םהב ןיא הלכשו

6:7 - ו:ז
ךתקר ןומרה חלפכ ךתמצל דעבמ

6:8 - ו:ח
תוכלמ המה םישש םישגליפ םינמשו רפסמ ןיא תומלעו

6:9 - ו:ט
יתנוי איה תחא המאל איה תחא יתמת התדלויל איה הרב הורשאיו תונב הואר םישגליפו תוכלמ הוללהיו

6:10 - ו:י
הפקשנה תאז-ימ הנבלכ הפי רחש-ומכ המיא המחכ הרב תולגדנכ

6:11 - ו:יא
יתדרי זוגא תנג-לא לחנה יבאב תוארל ןפגה החרפה תוארל םינמרה וצנה

6:12 - ו:יב
ישפנ יתעדי אל תובכרמ ינתמש בידנ-ימע

7:1 - ז:א
תימלושה יבוש יבוש יבוש יבוש וזחת-המ ךב-הזחנו תלחמכ תימלושב םינחמה

7:2 - ז:ב
ךימעפ ופי-המ בידנ-תב םילענב ומכ ךיכרי יקומח ידי השעמ םיאלח ןמא

7:3 - ז:ג
רהסה ןגא ךררש ךנטב גזמה רסחי-לא הגוס םיטח תמרע םינשושב

7:4 - ז:ד
ינשכ ךידש ינש היבצ ימאת םירפע

7:5 - ז:ה
ןשה לדגמכ ךראוצ תוכרב ךיניע רעש-לע ןובשחב לדגמכ ךפא םיבר-תב ינפ הפוצ ןונבלה קשמד

7:6 - ז:ו
למרככ ךילע ךשאר ןמגראכ ךשאר תלדו םיטהרב רוסא ךלמ

7:7 - ז:ז
תמענ-המו תיפי-המ םיגונעתב הבהא

7:8 - ז:ח
התמד ךתמוק תאז ךידשו רמתל תולכשאל

7:9 - ז:ט
רמתב הלעא יתרמא וינסנסב הזחא ךידש אנ-ויהיו חירו ןפגה תולכשאכ םיחופתכ ךפא

7:10 - ז:י
בוטה ןייכ ךכחו ידודל ךלוה יתפש בבוד םירשימל םינשי

7:11 - ז:יא
ילעו ידודל ינא ותקושת

7:12 - ז:יב
הדשה אצנ ידוד הכל םירפכב הנילנ

7:13 - ז:יג
םימרכל המיכשנ ןפגה החרפ םא הארנ וצנה רדמסה חתפ ןתא םש םינומרה ךל ידד-תא

7:14 - ז:יד
חיר-ונתנ םיאדודה וניחתפ-לעו םישדח םידגמ-לכ ידוד םינשי-םג ךל יתנפצ

8:1 - ח:א
יל חאכ ךנתי ימ ימא ידש קנוי ךקשא ץוחב ךאצמא יל וזובי-אל םג

8:2 - ח:ב
ךאיבא ךגהנא ינדמלת ימא תיב-לא חקרה ןיימ ךקשא ינמר סיסעמ

8:3 - ח:ג
ישאר תחת ולאמש ינקבחת ונימיו

8:4 - ח:ד
תונב םכתא יתעבשה וריעת-המ םלשורי וררעת-המו דע הבהאה-תא ץפחתש

8:5 - ח:ה
הלע תאז ימ תקפרתמ רבדמה-ןמ חופתה תחת הדוד-לע ךתלבח המש ךיתררוע הלבח המש ךמא ךתדלי

8:6 - ח:ו
םתוחכ ינמיש םתוחכ ךבל-לע הזע-יכ ךעורז-לע השק הבהא תומכ היפשר האנק לואשכ היתבהלש שא יפשר

8:7 - ח:ז
ולכוי אל םיבר םימ הבהאה-תא תובכל הופטשי אל תורהנו שיא ןתי-םא ותיב ןוה-לכ-תא וזובי זוב הבהאב ול

8:8 - ח:ח
הנטק ונל תוחא הל ןיא םידשו ונתחאל השענ-המ הב-רבדיש םויב

8:9 - ח:ט
הנבנ איה המוח-םא ףסכ תריט הילע רוצנ איה תלד-םאו זרא חול הילע

8:10 - ח:י
ידשו המוח ינא יתייה זא תולדגמכ תאצומכ ויניעב םולש

8:11 - ח:יא
המלשל היה םרכ ןתנ ןומה לעבב םירטנל םרכה-תא ףלא וירפב אבי שיא ףסכ

8:12 - ח:יב
ינפל ילש ימרכ המלש ךל ףלאה םירטנל םיתאמו וירפ-תא

8:13 - ח:יג
םינגב תבשויה םיבישקמ םירבח יניעימשה ךלוקל

8:14 - ח:יד
ךל-המדו ידוד חרב רפעל וא יבצל ירה לע םיליאה םימשב