הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

הרות
Torah

םירבד
1:1 - א:א
רשא םירבדה הלא השמ רבד רבעב לארשי-לכ-לא הברעב רבדמב ןדריה ןראפ-ןיב ףוס לומ ןבלו לפת-ןיבו בהז ידו תרצחו

1:2 - א:ב
ברחמ םוי רשע דחא דע ריעש-רה ךרד ענרב שדק

1:3 - א:ג
הנש םיעבראב יהיו שדח רשע-יתשעב השמ רבד שדחל דחאב לככ לארשי ינב-לא ותא הוהי הוצ רשא םהלא

1:4 - א:ד
ןחיס תא ותכה ירחא רשא ירמאה ךלמ תאו ןובשחב בשוי ןשבה ךלמ גוע תרתשעב בשוי-רשא יערדאב

1:5 - א:ה
ץראב ןדריה רבעב השמ ליאוה באומ תאזה הרותה-תא ראב רמאל

1:6 - א:ו
רבד וניהלא הוהי רמאל ברחב ונילא רהב תבש םכל-בר הזה

1:7 - א:ז
ואבו םכל ועסו ונפ ירמאה רה וינכש-לכ-לאו הלפשבו רהב הברעב םיה ףוחבו בגנבו ינענכה ץרא רהנה-דע ןונבלהו תרפ-רהנ לדגה

1:8 - א:ח
םכינפל יתתנ האר ושרו ואב ץראה-תא עבשנ רשא ץראה-תא םכיתבאל הוהי קחציל םהרבאל םהל תתל בקעילו םהירחא םערזלו

1:9 - א:ט
תעב םכלא רמאו לכוא-אל רמאל אוהה םכתא תאש ידבל

1:10 - א:י
הברה םכיהלא הוהי םויה םכנהו םכתא ברל םימשה יבכוככ

1:11 - א:יא
םכתובא יהלא הוהי ףלא םככ םכילע ףסי םכתא ךרביו םימעפ םכל רבד רשאכ

1:12 - א:יב
ידבל אשא הכיא םכאשמו םכחרט םכבירו

1:13 - א:יג
םישנא םכל ובה םינבנו םימכח םכיטבשל םיעדיו םכישארב םמישאו

1:14 - א:יד
ורמאתו יתא ונעתו תרבד-רשא רבדה-בוט תושעל

1:15 - א:טו
ישאר-תא חקאו םישנא םכיטבש ןתאו םיעדיו םימכח םכילע םישאר םתוא ירשו םיפלא ירש םישמח ירשו תואמ םירטשו תרשע ירשו םכיטבשל

1:16 - א:טז
םכיטפש-תא הוצאו עמש רמאל אוהה תעב םתטפשו םכיחא-ןיב שיא -ןיב קדצ ןיבו ויחא-ןיבו ורג

1:17 - א:יז
םינפ וריכת-אל לדגכ ןטקכ טפשמב ורוגת אל ןועמשת טפשמה יכ שיא-ינפמ רבדהו אוה םיהלאל םכמ השקי רשא ילא ןוברקת ויתעמשו

1:18 - א:יח
תעב םכתא הוצאו םירבדה-לכ תא אוהה ןושעת רשא

1:19 - א:יט
תא ךלנו ברחמ עסנו לודגה רבדמה-לכ רשא אוהה ארונהו רה ךרד םתיאר הוצ רשאכ ירמאה ונתא וניהלא הוהי ענרב שדק דע אבנו

1:20 - א:כ
םתאב םכלא רמאו ירמאה רה-דע וניהלא הוהי-רשא ונל ןתנ

1:21 - א:כא
הוהי ןתנ האר ךינפל ךיהלא שר הלע ץראה-תא הוהי רבד רשאכ ךל ךיתבא יהלא תחת-לאו ארית-לא

1:22 - א:כב
םכלכ ילא ןוברקתו החלשנ ורמאתו ונינפל םישנא -תא ונל-ורפחיו ונתא ובשיו ץראה רשא ךרדה-תא רבד םירעה תאו הב-הלענ ןהילא אבנ רשא

1:23 - א:כג
רבדה יניעב בטייו רשע םינש םכמ חקאו דחא שיא םישנא טבשל

1:24 - א:כד
הרהה ולעיו ונפיו לכשא לחנ-דע ואביו התא ולגריו

1:25 - א:כה
ירפמ םדיב וחקיו ונילא ודרויו ץראה רבד ונתא ובשיו ץראה הבוט ורמאיו וניהלא הוהי-רשא ונל ןתנ

1:26 - א:כו
תלעל םתיבא אלו הוהי יפ-תא ורמתו םכיהלא

1:27 - א:כז
םכילהאב ונגרתו הוהי תאנשב ורמאתו ץראמ ונאיצוה ונתא ונתא תתל םירצמ ירמאה דיב ונדימשהל

1:28 - א:כח
םילע ונחנא הנא וסמה וניחא םע רמאל ונבבל-תא ונממ םרו לודג תרוצבו תלדג םירע ינב-םגו םימשב םש וניאר םיקנע

1:29 - א:כט
םכלא רמאו ןוצרעת-אל םהמ ןוארית-אלו

1:30 - א:ל
ךלהה םכיהלא הוהי םחלי אוה םכינפל השע רשא לככ םכל םירצמב םכתא םכיניעל

1:31 - א:לא
תיאר רשא רבדמבו הוהי ךאשנ רשא רשאכ ךיהלא ונב-תא שיא-אשי רשא ךרדה -לכב םכאב-דע םתכלה הזה םוקמה-דע

1:32 - א:לב
םכניא הזה רבדבו הוהיב םנימאמ םכיהלא

1:33 - א:לג
ךרדב םכינפל ךלהה םוקמ םכל רותל הליל שאב םכתנחל רשא ךרדב םכתארל ןנעבו הב-וכלת םמוי

1:34 - א:לד
לוק-תא הוהי עמשיו ףצקיו םכירבד רמאל עבשיו

1:35 - א:לה
שיא הארי-םא רודה הלאה םישנאב ץראה תא הזה ערה יתעבשנ רשא הבוטה םכיתבאל תתל

1:36 - א:לו
הנפי-ןב בלכ יתלוז ןתא-ולו הנארי אוה רשא ץראה-תא ןעי וינבלו הב-ךרד ירחא אלמ רשא הוהי

1:37 - א:לז
הוהי ףנאתה יב-םג רמאל םכללגב םש אבת-אל התא-םג

1:38 - א:לח
דמעה ןונ-ןב עשוהי המש אבי אוה ךינפל אוה-יכ קזח ותא לארשי -תא הנלחני

1:39 - א:לט
םתרמא רשא םכפטו םכינבו היהי זבל םויה ועדי-אל רשא ואבי המה ערו בוט הננתא םהלו המש הושריי םהו

1:40 - א:מ
ועסו םכל ונפ םתאו ךרד הרבדמה ףוס-םי

1:41 - א:מא
ילא ורמאתו ונעתו ונחנא הוהיל ונאטח לככ ונמחלנו הלענ הוהי ונוצ-רשא שיא ורגחתו וניהלא ותמחלמ ילכ-תא הרהה תלעל וניהתו

1:42 - א:מב
ילא הוהי רמאיו ולעת אל םהל רמא יכ ומחלת-אלו אלו םכברקב ינניא ינפל ופגנת םכיביא

1:43 - א:מג
אלו םכילא רבדאו יפ-תא ורמתו םתעמש ולעתו ודזתו הוהי הרהה

1:44 - א:מד
בשיה ירמאה אציו םכתארקל אוהה רהב רשאכ םכתא ופדריו םירבדה הנישעת ריעשב םכתא ותכיו המרח-דע

1:45 - א:מה
ינפל וכבתו ובשתו הוהי עמש-אלו הוהי ןיזאה אלו םכלקב םכילא

1:46 - א:מו
םימי שדקב ובשתו רשא םימיכ םיבר םתבשי

2:1 - ב:א
הרבדמה עסנו ןפנו רשאכ ףוס-םי ךרד בסנו ילא הוהי רבד םימי ריעש-רה-תא םיבר

2:2 - ב:ב
ילא הוהי רמאיו רמאל

2:3 - ב:ג
רהה-תא בס םכל-בר הנפצ םכל ונפ הזה

2:4 - ב:ד
רמאל וצ םעה-תאו לובגב םירבע םתא ושע-ינב םכיחא ריעשב םיבשיה םכמ וארייו דאמ םתרמשנו

2:5 - ב:ה
יכ םב ורגתת-לא םצראמ םכל ןתא-אל לגר-ףכ ךרדמ דע יתתנ ושעל השרי-יכ ריעש רה-תא

2:6 - ב:ו
םתאמ ורבשת לכא םתלכאו ףסכב םתאמ ורכת םימ-םגו םתיתשו ףסכב

2:7 - ב:ז
ךיהלא הוהי יכ ךדי השעמ לכב ךכרב רבדמה-תא ךתכל עדי הז הזה לדגה הוהי הנש םיעברא תרסח אל ךמע ךיהלא רבד

2:8 - ב:ח
וניחא תאמ רבענו םיבשיה ושע-ינב הברעה ךרדמ ריעשב רבג ןיצעמו תליאמ ךרד רבענו ןפנו באומ רבדמ

2:9 - ב:ט
ילא הוהי רמאיו באומ-תא רצת-לא המחלמ םב רגתת-לאו ךל ןתא-אל יכ יכ השרי וצראמ יתתנ טול-ינבל השרי רע-תא

2:10 - ב:י
ובשי םינפל םימאה ברו לודג םע הב םיקנעכ םרו

2:11 - ב:יא
םה-ףא ובשחי םיאפר םיבאמהו םיקנעכ םימא םהל וארקי

2:12 - ב:יב
םירחה ובשי ריעשבו ושע ינבו םינפל םודימשיו םושריי םתחת ובשיו םהינפמ לארשי השע רשאכ ותשרי ץראל םהל הוהי ןתנ-רשא

2:13 - ב:יג
םכל ורבעו ומק התע רבענו דרז לחנ-תא דרז לחנ-תא

2:14 - ב:יד
ונכלה-רשא םימיהו דע ענרב שדקמ לחנ-תא ונרבע-רשא הנמשו םישלש דרז רודה-לכ םת-דע הנש ברקמ המחלמה ישנא עבשנ רשאכ הנחמה םהל הוהי

2:15 - ב:טו
התיה הוהי-די םגו ברקמ םמהל םב םמת דע הנחמה

2:16 - ב:טז
ומת-רשאכ יהיו המחלמה ישנא-לכ םעה ברקמ תומל

2:17 - ב:יז
ילא הוהי רבדיו רמאל

2:18 - ב:יח
םויה רבע התא באומ לובג-תא רע-תא

2:19 - ב:יט
ינב לומ תברקו םרצת-לא ןומע יכ םב רגתת-לאו -ינב ץראמ ןתא-אל יכ השרי ךל ןומע היתתנ טול-ינבל השרי

2:20 - ב:כ
בשחת םיאפר-ץרא םיאפר אוה-ףא םינפל הב-ובשי םהל וארקי םינמעהו םימזמז

2:21 - ב:כא
םרו ברו לודג םע םדימשיו םיקנעכ םהינפמ הוהי ובשיו םשרייו םתחת

2:22 - ב:כב
ושע ינבל השע רשאכ רשא ריעשב םיבשיה ירחה-תא דימשה םשרייו םהינפמ דע םתחת ובשיו הזה םויה

2:23 - ב:כג
םיבשיה םיועהו הזע-דע םירצחב םיאציה םירתפכ םדימשה רתפכמ םתחת ובשיו

2:24 - ב:כד
ורבעו ועס ומוק האר ןנרא לחנ-תא ןחיס-תא ךדיב יתתנ ירמאה ןובשח-ךלמ שר לחה וצרא-תאו המחלמ וב רגתהו

2:25 - ב:כה
תת לחא הזה םויה ךתאריו ךדחפ תחת םימעה ינפ-לע רשא םימשה-לכ וזגרו ךעמש ןועמשי ךינפמ ולחו

2:26 - ב:כו
םיכאלמ חלשאו תומדק רבדממ ךלמ ןוחיס-לא םולש ירבד ןובשח רמאל

2:27 - ב:כז
ךרדב ךצראב הרבעא רוסא אל ךלא ךרדב לואמשו ןימי

2:28 - ב:כח
ינרבשת ףסכב לכא ףסכב םימו יתלכאו קר יתיתשו יל-ןתת ילגרב הרבעא

2:29 - ב:כט
ינב יל-ושע רשאכ ריעשב םיבשיה ושע םיבשיה םיבאומהו רבעא -רשא דע רעב ץראה-לא ןדריה-תא וניהלא הוהי-רשא ונל ןתנ

2:30 - ב:ל
ךלמ ןחיס הבא אלו וב ונרבעה ןובשח הוהי השקה-יכ וחור-תא ךיהלא ןעמל ובבל-תא ץמאו םויכ ךדיב ותת הזה

2:31 - ב:לא
ילא הוהי רמאיו תת יתלחה האר ןחיס-תא ךינפל שר לחה וצרא-תאו וצרא-תא תשרל

2:32 - ב:לב
ונתארקל ןחיס אציו ומע-לכו אוה הצהי המחלמל

2:33 - ב:לג
הוהי והנתיו ךנו ונינפל וניהלא ונב-תאו ותא ומע-לכ-תאו

2:34 - ב:לד
וירע-לכ-תא דכלנו םרחנו אוהה תעב םתמ ריע-לכ-תא אל ףטהו םישנהו דירש ונראשה

2:35 - ב:לה
ונזזב המהבה קר םירעה ללשו ונל ונדכל רשא

2:36 - ב:לו
רשא רערעמ ןנרא לחנ-תפש-לע לחנב רשא ריעהו התיה אל דעלגה-דעו הבגש רשא הירק ןתנ לכה-תא ונממ וניהלא הוהי ונינפל

2:37 - ב:לז
ץרא-לא קר תברק אל ןומע-ינב קבי לחנ די-לכ -רשא לכו רהה ירעו וניהלא הוהי הוצ

3:1 - ג:א
ךרד לענו ןפנו גוע אציו ןשבה ונתארקל ןשבה-ךלמ ומע-לכו אוה יערדא המחלמל

3:2 - ג:ב
ילא הוהי רמאיו יכ ותא ארית-לא ותא יתתנ ךדיב -תאו ומע-לכ-תאו ול תישעו וצרא ןחיסל תישע רשאכ רשא ירמאה ךלמ ןובשחב בשוי

3:3 - ג:ג
וניהלא הוהי ןתיו גוע-תא םג ונדיב ןשבה-ךלמ והכנו ומע-לכ-תאו ול-ריאשה יתלב -דע דירש

3:4 - ג:ד
וירע-לכ-תא דכלנו התיה אל אוהה תעב ונחקל-אל רשא הירק ריע םישש םתאמ תכלממ בגרא לבח-לכ ןשבב גוע

3:5 - ג:ה
תרצב םירע הלא-לכ םיתלד ההבג המוח ירעמ דבל חירבו דאמ הברה יזרפה

3:6 - ג:ו
רשאכ םתוא םרחנו ךלמ ןחיסל ונישע ריע-לכ םרחה ןובשח ףטהו םישנה םתמ

3:7 - ג:ז
ללשו המהבה-לכו ונל ונוזב םירעה

3:8 - ג:ח
אוהה תעב חקנו ינש דימ ץראה-תא רשא ירמאה יכלמ לחנמ ןדריה רבעב ןומרח רה-דע ןנרא

3:9 - ג:ט
וארקי םינדיצ ןירש ןומרחל ול-וארקי ירמאהו רינש

3:10 - ג:י
רשימה ירע לכ דעלגה-לכו הכלס-דע ןשבה-לכו תכלממ ירע יערדאו ןשבב גוע

3:11 - ג:יא
ךלמ גוע-קר יכ רתימ ראשנ ןשבה ושרע הנה םיאפרה אוה הלה לזרב שרע עשת ןומע ינב תברב עבראו הכרא תומא הבחר תומא שיא-תמאב

3:12 - ג:יב
תאזה ץראה-תאו אוהה תעב ונשרי לחנ-לע-רשא רערעמ -רה יצחו ןנרא יתתנ וירעו דעלגה ידגלו ינבוארל

3:13 - ג:יג
דעלגה רתיו תכלממ ןשבה-לכו טבש יצחל יתתנ גוע לבח לכ השנמה ןשבה-לכל בגראה ץרא ארקי אוהה םיאפר

3:14 - ג:יד
חקל השנמ-ןב ריאי בגרא לבח-לכ-תא ירושגה לובג-דע םתא ארקיו יתכעמהו ןשבה-תא ומש-לע םויה דע ריאי תוח הזה

3:15 - ג:טו
יתתנ ריכמלו דעלגה-תא

3:16 - ג:טז
ידגלו ינבוארלו דעלגה-ןמ יתתנ ךות ןנרא לחנ-דעו קבי דעו לבגו לחנה ינב לובג לחנה ןומע

3:17 - ג:יז
ןדריהו הברעהו םי דעו תרנכמ לבגו תחת חלמה םי הברעה החרזמ הגספה תדשא

3:18 - ג:יח
תעב םכתא וצאו הוהי רמאל אוהה םכל ןתנ םכיהלא תאזה ץראה-תא םיצולח התשרל םכיחא ינפל ורבעת לארשי-ינב ליח-ינב-לכ

3:19 - ג:יט
םכפטו םכישנ קר יתעדי םכנקמו םכל בר הנקמ-יכ רשא םכירעב ובשי םכל יתתנ

3:20 - ג:כ
הוהי חיני-רשא דע ושריו םככ םכיחאל רשא ץראה-תא םה-םג ןתנ םכיהלא הוהי ןדריה רבעב םהל ותשריל שיא םתבשו םכל יתתנ רשא

3:21 - ג:כא
יתיוצ עושוהי-תאו רמאל אוהה תעב תא תארה ךיניע הוהי השע רשא-לכ ינשל םכיהלא הלאה םיכלמה הוהי השעי-ןכ רשא תוכלממה-לכל המש רבע התא

3:22 - ג:כב
הוהי יכ םוארית אל םחלנה אוה םכיהלא םכל

3:23 - ג:כג
הוהי-לא ןנחתאו רמאל אוהה תעב

3:24 - ג:כד
התא הוהי ינדא תוארהל תולחה ךלדג-תא ךדבע-תא רשא הקזחה ךדי-תאו ץראבו םימשב לא-ימ ךישעמכ השעי-רשא ךתרובגכו

3:25 - ג:כה
האראו אנ-הרבעא רשא הבוטה ץראה-תא רהה ןדריה רבעב ןנבלהו הזה בוטה

3:26 - ג:כו
יב הוהי רבעתיו עמש אלו םכנעמל הוהי רמאיו ילא -לא ךל-בר ילא דוע ילא רבד ףסות הזה רבדב

3:27 - ג:כז
אשו הגספה שאר הלע הנפצו המי ךיניע החרזמו הנמיתו אל-יכ ךיניעב הארו ןדריה-תא רבעת הזה

3:28 - ג:כח
עשוהי-תא וצו והצמאו והקזחו ינפל רבעי אוה-יכ אוהו הזה םעה םתוא ליחני הארת רשא ץראה-תא

3:29 - ג:כט
תיב לומ איגב בשנו רועפ

4:1 - ד:א
עמש לארשי התעו םיקחה-לא רשא םיטפשמה-לאו םכתא דמלמ יכנא ויחת ןעמל תושעל םתשריו םתאבו הוהי רשא ץראה-תא ןתנ םכיתבא יהלא םכל

4:2 - ד:ב
רבדה-לע ופסת אל הוצמ יכנא רשא וערגת אלו םכתא -תא רמשל ונממ םכיהלא הוהי תוצמ הוצמ יכנא רשא םכתא

4:3 - ד:ג
תא תוארה םכיניע לעבב הוהי השע-רשא שיאה-לכ יכ רועפ ירחא ךלה רשא ודימשה רועפ-לעב ךברקמ ךיהלא הוהי

4:4 - ד:ד
הוהיב םיקבדה םתאו םכלכ םייח םכיהלא םויה

4:5 - ד:ה
םכתא יתדמל האר רשאכ םיטפשמו םיקח יהלא הוהי ינוצ ברקב ןכ תושעל םיאב םתא רשא ץראה התשרל המש

4:6 - ד:ו
יכ םתישעו םתרמשו םכתמכח אוה יניעל םכתניבו ןועמשי רשא םימעה הלאה םיקחה-לכ תא םכח-םע קר ורמאו לודגה יוגה ןובנו הזה

4:7 - ד:ז
לודג יוג-ימ יכ םיהלא ול-רשא הוהיכ וילא םיברק ונארק-לכב וניהלא וילא

4:8 - ד:ח
לודג יוג ימו םיקח ול-רשא לככ םקידצ םיטפשמו רשא תאזה הרותה םכינפל ןתנ יכנא םויה

4:9 - ד:ט
רמשו ךל רמשה קר חכשת-ןפ דאמ ךשפנ ואר-רשא םירבדה-תא ורוסי -ןפו ךיניע ךייח ימי לכ ךבבלמ ךינבל םתעדוהו ךינב ינבלו

4:10 - ד:י
ינפל תדמע רשא םוי ברחב ךיהלא הוהי ילא הוהי רמאב םעה -תא יל-להקה ירבד-תא םעמשאו האריל ןודמלי רשא רשא םימיה-לכ יתא המדאה -לע םייח םה ןודמלי םהינב-תאו

4:11 - ד:יא
ןודמעתו ןוברקתו רעב רההו רהה תחת םימשה בל-דע שאב לפרעו ןנע ךשח

4:12 - ד:יב
םכילא הוהי רבדיו לוק שאה ךותמ םיעמש םתא םירבד םיאר םכניא הנומתו לוק יתלוז

4:13 - ד:יג
ותירב-תא םכל דגיו םכתא הוצ רשא םירבדה תרשע תושעל ינש -לע םבתכיו םינבא תוחל

4:14 - ד:יד
תעב הוהי הוצ יתאו םכתא דמלל אוהה םיטפשמו םיקח ץראב םתא םכתשעל המש םירבע םתא רשא התשרל

4:15 - ד:טו
דאמ םתרמשנו אל יכ םכיתשפנל הנומת-לכ םתיאר הוהי רבד םויב ךותמ ברחב םכילא שאה

4:16 - ד:טז
םתישעו ןותחשת-ןפ תנומת לספ םכל רכז תינבת למס-לכ הבקנ וא

4:17 - ד:יז
רשא המהב-לכ תינבת תינבת ץראב רשא ףנכ רופצ-לכ םימשב ףועת

4:18 - ד:יח
שמר-לכ תינבת תינבת המדאב םימב-רשא הגד-לכ ץראל תחתמ

4:19 - ד:יט
ךיניע אשת-ןפו תיארו המימשה חריה-תאו שמשה-תא לכ םיבכוכה-תאו תחדנו םימשה אבצ םהל תיוחתשהו קלח רשא םתדבעו םתא ךיהלא הוהי תחת םימעה לכל םימשה-לכ

4:20 - ד:כ
הוהי חקל םכתאו רוכמ םכתא אצויו םירצממ לזרבה הלחנ םעל ול תויהל הזה םויכ

4:21 - ד:כא
יב-ףנאתה הוהיו עבשיו םכירבד-לע ירבע יתלבל ןדריה-תא ץראה-לא אב-יתלבלו הוהי רשא הבוטה ךל ןתנ ךיהלא הלחנ

4:22 - ד:כב
ץראב תמ יכנא יכ רבע ינניא תאזה םתאו ןדריה-תא -תא םתשריו םירבע תאזה הבוטה ץראה

4:23 - ד:כג
םכל ורמשה תירב-תא וחכשת-ןפ רשא םכיהלא הוהי םתישעו םכמע תרכ לכ תנומת לספ םכל הוהי ךוצ רשא ךיהלא

4:24 - ד:כד
שא ךיהלא הוהי יכ אנק לא אוה הלכא

4:25 - ד:כה
םינב דילות-יכ םתנשונו םינב ינבו םתחשהו ץראב תנומת לספ םתישעו ערה םתישעו לכ ךיהלא-הוהי יניעב וסיעכהל

4:26 - ד:כו
םויה םכב יתדיעה ץראה-תאו םימשה-תא רהמ ןודבאת דבא-יכ םתא רשא ץראה לעמ ןדריה-תא םירבע התשרל המש םימי ןכיראת-אל דמשה יכ הילע ןודמשת

4:27 - ד:כז
םכתא הוהי ץיפהו יתמ םתראשנו םימעב רשא םיוגב רפסמ םכתא הוהי גהני המש

4:28 - ד:כח
םיהלא םש-םתדבעו ץע םדא ידי השעמ ןוארי-אל רשא ןבאו אלו ןועמשי אלו ןחירי אלו ןולכאי

4:29 - ד:כט
םשמ םתשקבו ךיהלא הוהי-תא ונשרדת יכ תאצמו ךבבל-לכב ךשפנ-לכבו

4:30 - ד:ל
לכ ךואצמו ךל רצב הלאה םירבדה תבשו םימיה תירחאב ךיהלא הוהי-דע ולקב תעמשו

4:31 - ד:לא
הוהי םוחר לא יכ אלו ךפרי אל ךיהלא חכשי אלו ךתיחשי רשא ךיתבא תירב-תא םהל עבשנ

4:32 - ד:לב
םימיל אנ-לאש יכ ויה-רשא םינשאר םויה-ןמל ךינפל םדא םיהלא ארב רשא הצקמלו ץראה-לע הצק-דעו םימשה רבדכ היהנה םימשה וא הזה לודגה והמכ עמשנה

4:33 - ד:לג
םיהלא לוק םע עמשה שאה-ךותמ רבדמ התא תעמש-רשאכ יחיו

4:34 - ד:לד
םיהלא הסנה וא יוג ול תחקל אובל תסמב יוג ברקמ םיתפומבו תתאב הקזח דיבו המחלמבו היוטנ עורזבו םילדג םיארומבו םכל השע-רשא לככ םכיהלא הוהי ךיניעל םירצמב

4:35 - ד:לה
יכ תעדל תארה התא םיהלאה אוה הוהי ודבלמ דוע ןיא

4:36 - ד:לו
ךעימשה םימשה-ןמ ךרסיל ולק-תא ךארה ץראה-לעו הלודגה ושא-תא ךותמ תעמש וירבדו שאה

4:37 - ד:לז
בהא יכ תחתו רחביו ךיתבא-תא וירחא וערזב וחכב וינפב ךאצויו םירצממ לדגה

4:38 - ד:לח
םילדג םיוג שירוהל ךינפמ ךממ םימצעו ךל-תתל ךאיבהל םויכ הלחנ םצרא-תא הזה

4:39 - ד:לט
תבשהו םויה תעדיו הוהי יכ ךבבל-לא םימשב םיהלאה אוה ץראה -לעו לעממ דוע ןיא תחתמ

4:40 - ד:מ
ויקח-תא תרמשו רשא ויתוצמ-תאו םויה ךוצמ יכנא ךל בטיי רשא ךירחא ךינבלו םימי ךיראת ןעמלו הוהי רשא המדאה-לע -לכ ךל ןתנ ךיהלא םימיה

4:41 - ד:מא
שלש השמ לידבי זא ןדריה רבעב םירע שמש החרזמ

4:42 - ד:מב
רשא חצור המש סנל והער-תא חצרי אוהו תעד-ילבב למתמ ול אנש-אל תחא-לא סנו םשלש יחו לאה םירעה-ןמ

4:43 - ד:מג
ץראב רבדמב רצב-תא ינבוארל רשימה דעלגב תמאר-תאו ןלוג-תאו ידגל ישנמל ןשבב

4:44 - ד:מד
םש-רשא הרותה תאזו ינב ינפל השמ לארשי

4:45 - ד:מה
םיקחהו תדעה הלא רבד רשא םיטפשמהו לארשי ינב-לא השמ םירצממ םתאצב

4:46 - ד:מו
איגב ןדריה רבעב ץראב רועפ תיב לומ ירמאה ךלמ ןחיס ןובשחב בשוי רשא ינבו השמ הכה רשא םתאצב לארשי םירצממ

4:47 - ד:מז
וצרא-תא ושרייו גוע ץרא-תאו יכלמ ינש ןשבה-ךלמ רבעב רשא ירמאה שמש חרזמ ןדריה

4:48 - ד:מח
רשא רערעמ ןנרא לחנ-תפש-לע אוה ןאיש רה-דעו ןומרח

4:49 - ד:מט
רבע הברעה-לכו דעו החרזמ ןדריה תדשא תחת הברעה םי הגספה

5:1 - ה:א
השמ ארקיו רמאיו לארשי-לכ-לא לארשי עמש םהלא -תאו םיקחה-תא יכנא רשא םיטפשמה םויה םכינזאב רבד םתרמשו םתא םתדמלו םתשעל

5:2 - ה:ב
תרכ וניהלא הוהי ברחב תירב ונמע

5:3 - ה:ג
תרכ וניתבא-תא אל תירבה-תא הוהי ונתא יכ תאזה םויה הפ הלא ונחנא םייח ונלכ

5:4 - ה:ד
רבד םינפב םינפ רהב םכמע הוהי שאה ךותמ

5:5 - ה:ה
הוהי-ןיב דמע יכנא אוהה תעב םכיניבו רבד-תא םכל דיגהל םתארי יכ הוהי שאה ינפמ רהב םתילע-אלו רמאל

5:6 - ה:ו
ךיהלא הוהי יכנא ץראמ ךיתאצוה רשא םידבע תיבמ םירצמ

5:7 - ה:ז
םיהלא ךל-היהי אל ינפ-לע םירחא

5:8 - ה:ח
לספ ךל-השעת-אל רשא הנומת-לכ רשאו לעממ םימשב רשאו תחתמ ץראב ץראל תחתמ םימב

5:9 - ה:ט
אלו םהל הוחתשת-אל יכנא יכ םדבעת אנק לא ךיהלא הוהי תובא ןוע דקפ םישלש-לעו םינב-לע יאנשל םיעבר-לעו

5:10 - ה:י
םיפלאל דסח השעו ירמשלו יבהאל ותוצמ

5:11 - ה:יא
הוהי-םש-תא אשת אל אל יכ אושל ךיהלא תא הוהי הקני ומש -תא אשי-רשא אושל

5:12 - ה:יב
תבשה םוי-תא רומש ךוצ רשאכ ושדקל ךיהלא הוהי

5:13 - ה:יג
דבעת םימי תשש ךתכאלמ-לכ תישעו

5:14 - ה:יד
תבש יעיבשה םויו אל ךיהלא הוהיל התא הכאלמ-לכ השעת ךתבו-ךנבו ךרושו ךתמאו-ךדבעו ךתמהב-לכו ךרמחו ךירעשב רשא ךרגו ךדבע חוני ןעמל ךומכ ךתמאו

5:15 - ה:טו
תייה דבע-יכ תרכזו ךאציו םירצמ ץראב םשמ ךיהלא הוהי ערזבו הקזח דיב ךוצ ןכ-לע היוטנ תושעל ךיהלא הוהי תבשה םוי-תא

5:16 - ה:טז
ךיבא-תא דבכ ךוצ רשאכ ךמא-תאו ןעמל ךיהלא הוהי ןעמלו ךימי ןכיראי המדאה לע ךל בטיי ךיהלא הוהי-רשא ךל ןתנ

5:17 - ה:יז
חצרת אל

5:18 - ה:יח
ףאנת אלו

5:19 - ה:יט
בנגת אלו

5:20 - ה:כ
דע ךערב הנעת-אלו אוש

5:21 - ה:כא
ךער תשא דמחת אלו ךער תיב הואתת אלו ותמאו ודבעו והדש לכו ורמחו ורוש ךערל רשא

5:22 - ה:כב
הלאה םירבדה-תא הוהי רבד רהב םכלהק-לכ-לא ןנעה שאה ךותמ לודג לוק לפרעהו םבתכיו ףסי אלו םינבא תחל ינש-לע ילא םנתיו

5:23 - ה:כג
םכעמשכ יהיו ךשחה ךותמ לוקה-תא שאב רעב רההו -לכ ילא ןוברקתו םכיטבש ישאר םכינקזו

5:24 - ה:כד
ונארה ןה ורמאתו וניהלא הוהי ולדג-תאו ודבכ-תא ונעמש ולק-תאו הזה םויה שאה ךותמ רבדי-יכ וניאר םדאה-תא םיהלא יחו

5:25 - ה:כה
יכ תומנ המל התעו הלדגה שאה ונלכאת םיפסי-םא תאזה לוק-תא עמשל ונחנא דוע וניהלא הוהי ונתמו

5:26 - ה:כו
רשא רשב-לכ ימ יכ םיהלא לוק עמש רבדמ םייח ונמכ שאה-ךותמ יחיו

5:27 - ה:כז
תא עמשו התא ברק הוהי רמאי רשא-לכ רבדת תאו וניהלא רשא -לכ תא ונילא וניהלא הוהי רבדי ונעמשו ךילא ונישעו

5:28 - ה:כח
לוק-תא הוהי עמשיו ילא םכרבדב םכירבד ילא הוהי רמאיו לוק -תא יתעמש רשא הזה םעה ירבד וביטיה ךילא ורבד ורבד רשא-לכ

5:29 - ה:כט
םבבל היהו ןתי-ימ יתא האריל םהל הז יתוצמ-לכ-תא רמשלו ןעמל םימיה-לכ םהינבלו םהל בטיי םלעל

5:30 - ה:ל
ובוש םהל רמא ךל םכילהאל םכל

5:31 - ה:לא
ידמע דמע הפ התאו תא ךילא הרבדאו םיקחהו הוצמה-לכ רשא םיטפשמהו ץראב ושעו םדמלת םהל ןתנ יכנא רשא התשרל

5:32 - ה:לב
רשאכ תושעל םתרמשו םכיהלא הוהי הוצ ןימי ורסת אל םכתא לאמשו

5:33 - ה:לג
הוצ רשא ךרדה-לכב םכתא םכיהלא הוהי ןויחת ןעמל וכלת םתכראהו םכל בוטו רשא ץראב םימי ןושרית

6:1 - ו:א
םיקחה הוצמה תאזו הוצ רשא םיטפשמהו דמלל םכיהלא הוהי ץראב תושעל םכתא המש םירבע םתא רשא התשרל

6:2 - ו:ב
הוהי-תא ארית ןעמל רמשל ךיהלא ויתקח-לכ-תא יכנא רשא ויתוצמו ךנבו התא ךוצמ ימי לכ ךנב-ןבו ןכראי ןעמלו ךייח ךימי

6:3 - ו:ג
תרמשו לארשי תעמשו ךל בטיי רשא תושעל דאמ ןוברת רשאו הוהי רבד רשאכ ץרא ךל ךיתבא יהלא שבדו בלח תבז

6:4 - ו:ד
הוהי לארשי עמש דחא הוהי וניהלא

6:5 - ו:ה
הוהי תא תבהאו ךבבל-לכב ךיהלא ךשפנ-לכבו ךדאמ-לכבו

6:6 - ו:ו
הלאה םירבדה ויהו ךוצמ יכנא רשא ךבבל-לע םויה

6:7 - ו:ז
ךינבל םתננשו ךתבשב םב תרבדו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךמוקבו ךבכשבו

6:8 - ו:ח
תואל םתרשקו תפטטל ויהו ךדי-לע ךיניע ןיב

6:9 - ו:ט
תוזזמ-לע םתבתכו ךירעשבו ךתיב

6:10 - ו:י
ךאיבי יכ היהו ךיהלא הוהי עבשנ רשא ץראה-לא םהרבאל ךיתבאל תתל בקעילו קחציל תבטו תלדג םירע ךל תינב-אל רשא

6:11 - ו:יא
םיאלמ םיתבו רשא בוט-לכ תרבו תאלמ-אל רשא םיבוצח םימרכ תבצח-אל רשא םיתיזו תלכאו תעטנ-אל תעבשו

6:12 - ו:יב
חכשת-ןפ ךל רמשה רשא הוהי-תא םירצמ ץראמ ךאיצוה םידבע תיבמ

6:13 - ו:יג
ךיהלא הוהי-תא דבעת ותאו ארית עבשת ומשבו

6:14 - ו:יד
ירחא ןוכלת אל יהלאמ םירחא םיהלא רשא םימעה םכיתוביבס

6:15 - ו:טו
הוהי אנק לא יכ ךברקב ךיהלא הוהי-ףא הרחי-ןפ ךדימשהו ךב ךיהלא המדאה ינפ לעמ

6:16 - ו:טז
הוהי-תא וסנת אל םתיסנ רשאכ םכיהלא הסמב

6:17 - ו:יז
ןורמשת רומש הוהי תוצמ-תא ויתדעו םכיהלא ךוצ רשא ויקחו

6:18 - ו:יח
בוטהו רשיה תישעו ןעמל הוהי יניעב תאבו ךל בטיי ץראה-תא תשריו עבשנ-רשא הבטה ךיתבאל הוהי

6:19 - ו:יט
ךיביא-לכ-תא ףדהל רבד רשאכ ךינפמ הוהי

6:20 - ו:כ
רחמ ךנב ךלאשי-יכ תדעה המ רמאל םיטפשמהו םיקחהו הוהי הוצ רשא םכתא וניהלא

6:21 - ו:כא
םידבע ךנבל תרמאו הערפל ונייה ונאיציו םירצמב דיב םירצממ הוהי הקזח

6:22 - ו:כב
תתוא הוהי ןתיו םילדג םיתפמו םירצמב םיערו ותיב-לכבו הערפב וניניעל

6:23 - ו:כג
םשמ איצוה ונתואו ונתא איבה ןעמל ץראה-תא ונל תתל וניתבאל עבשנ רשא

6:24 - ו:כד
תושעל הוהי ונוציו הלאה םיקחה-לכ-תא הוהי-תא האריל ונל בוטל וניהלא ונתיחל םימיה-לכ הזה םויהכ

6:25 - ו:כה
ונל-היהת הקדצו תושעל רמשנ-יכ תאזה הוצמה-לכ-תא וניהלא הוהי ינפל ונוצ רשאכ

7:1 - ז:א
הוהי ךאיבי יכ ץראה-לא ךיהלא המש-אב התא-רשא -םיוג לשנו התשרל יתחה ךינפמ םיבר ירמאהו ישגרגהו יזרפהו ינענכהו יסוביהו יוחהו םיבר םיוג העבש ךממ םימוצעו

7:2 - ז:ב
ךיהלא הוהי םנתנו םרחה םתיכהו ךינפל תרכת-אל םתא םירחת אלו תירב םהל םנחת

7:3 - ז:ג
ךתב םב ןתחתת אלו ותבו ונבל ןתת-אל ךנבל חקת-אל

7:4 - ז:ד
ךנב-תא ריסי-יכ םיהלא ודבעו ירחאמ הרחו םירחא םכב הוהי-ףא רהמ ךדימשהו

7:5 - ז:ה
םהל ושעת הכ-םא-יכ וצתת םהיתחבזמ ורבשת םתבצמו ןועדגת םהרישאו ןופרשת םהיליספו שאב

7:6 - ז:ו
התא שודק םע יכ ךב ךיהלא הוהיל ךיהלא הוהי רחב הלגס םעל ול תויהל רשא םימעה לכמ המדאה ינפ-לע

7:7 - ז:ז
םכברמ אל קשח םימעה-לכמ רחביו םכב הוהי טעמה םתא-יכ םכב םימעה -לכמ

7:8 - ז:ח
הוהי תבהאמ יכ ורמשמו םכתא עבשנ רשא העבשה-תא איצוה םכיתבאל דיב םכתא הוהי תיבמ ךדפיו הקזח הערפ דימ םידבע םירצמ-ךלמ

7:9 - ז:ט
הוהי-יכ תעדיו םיהלאה אוה ךיהלא רמש ןמאנה לאה דסחהו תירבה ירמשלו ויבהאל רוד ףלאל ותוצמ

7:10 - ז:י
ויאנשל םלשמו ודיבאהל וינפ-לא ואנשל רחאי אל ול-םלשי וינפ-לא

7:11 - ז:יא
הוצמה-תא תרמשו םיקחה-תאו רשא םיטפשמה-תאו םויה ךוצמ יכנא םתושעל

7:12 - ז:יב
ןועמשת בקע היהו הלאה םיטפשמה תא םתא םתישעו םתרמשו ךיהלא הוהי רמשו תירבה-תא ךל עבשנ רשא דסחה-תאו ךיתבאל

7:13 - ז:יג
ךברהו ךכרבו ךבהאו ךנטב-ירפ ךרבו ךנגד ךתמדא-ירפו ךרהציו ךשריתו תרתשעו ךיפלא-רגש המדאה לע ךנאצ ךיתבאל עבשנ-רשא ךל תתל

7:14 - ז:יד
היהת ךורב היהי-אל םימעה-לכמ הרקעו רקע ךב ךתמהבבו

7:15 - ז:טו
ךממ הוהי ריסהו יודמ-לכו ילח-לכ רשא םיערה םירצמ ךב םמישי אל תעדי ךיאנש-לכב םנתנו

7:16 - ז:טז
םימעה-לכ-תא תלכאו ךיהלא הוהי רשא סוחת-אל ךל ןתנ אלו םהילע ךניע םהיהלא-תא דבעת ךל אוה שקומ-יכ

7:17 - ז:יז
ךבבלב רמאת יכ הלאה םיוגה םיבר לכוא הכיא ינממ םשירוהל

7:18 - ז:יח
רכז םהמ ארית אל השע-רשא תא רכזת הערפל ךיהלא הוהי םירצמ-לכלו

7:19 - ז:יט
תלדגה תסמה ךיניע ואר-רשא םיתפמהו תתאהו ערזהו הקזחה דיהו ךאצוה רשא היוטנה ךיהלא הוהי הוהי השעי-ןכ םימעה-לכל ךיהלא ארי התא -רשא םהינפמ

7:20 - ז:כ
חלשי הערצה-תא םגו םב ךיהלא הוהי םיראשנה דבא-דע ךינפמ םירתסנהו

7:21 - ז:כא
םהינפמ ץרעת אל ךיהלא הוהי-יכ לודג לא ךברקב ארונו

7:22 - ז:כב
ךיהלא הוהי לשנו לאה םיוגה-תא אל טעמ טעמ ךינפמ רהמ םתלכ לכות תיח ךילע הברת-ןפ הדשה

7:23 - ז:כג
ךיהלא הוהי םנתנו המוהמ םמהו ךינפל םדמשה דע הלדג

7:24 - ז:כד
ךדיב םהיכלמ ןתנו םמש-תא תדבאהו םימשה תחתמ שיא בציתי-אל ךדמשה דע ךינפב םתא

7:25 - ז:כה
םהיהלא יליספ שאב ןופרשת בהזו ףסכ דמחת-אל ןפ ךל תחקלו םהילע תבעות יכ וב שקות אוה ךיהלא הוהי

7:26 - ז:כו
הבעות איבת-אלו םרח תייהו ךתיב-לא ונצקשת ץקש והמכ ונבעתת בעתו אוה םרח-יכ

8:1 - ח:א
יכנא רשא הוצמה-לכ ןורמשת םויה ךוצמ ןויחת ןעמל תושעל םתאבו םתיברו ץראה-תא םתשריו הוהי עבשנ-רשא םכיתבאל

8:2 - ח:ב
ךרדה-לכ-תא תרכזו הוהי ךכילוה רשא םיעברא הז ךיהלא ןעמל רבדמב הנש תעדל ךתסנל ךתנע ךבבלב רשא-תא ותוצמ רמשתה אל-םא

8:3 - ח:ג
ךבעריו ךנעיו רשא ןמה-תא ךלכאיו ןועדי אלו תעדי-אל ךעידוה ןעמל ךיתבא םחלה-לע אל יכ יכ םדאה היחי ודבל אצומ-לכ-לע היחי הוהי-יפ םדאה

8:4 - ח:ד
התלב אל ךתלמש אל ךלגרו ךילעמ םיעברא הז הקצב הנש

8:5 - ח:ה
יכ ךבבל-םע תעדיו שיא רסיי רשאכ ךיהלא הוהי ונב-תא ךרסימ

8:6 - ח:ו
תוצמ-תא תרמשו תכלל ךיהלא הוהי הארילו ויכרדב ותא

8:7 - ח:ז
ךיהלא הוהי יכ הבוט ץרא-לא ךאיבמ תניע םימ ילחנ ץרא העקבב םיאצי תמהתו רהבו

8:8 - ח:ח
הרעשו הטח ץרא ןומרו הנאתו ןפגו שבדו ןמש תיז-ץרא

8:9 - ח:ט
תנכסמב אל רשא ץרא םחל הב-לכאת ץרא הב לכ רסחת-אל לזרב הינבא רשא בצחת היררהמו תשחנ

8:10 - ח:י
תכרבו תעבשו תלכאו ךיהלא הוהי-תא רשא הבטה ץראה-לע ךל-ןתנ

8:11 - ח:יא
חכשת-ןפ ךל רמשה ךיהלא הוהי-תא ויתוצמ רמש יתלבל ויתקחו ויטפשמו ךוצמ יכנא רשא םויה

8:12 - ח:יב
תעבשו לכאת-ןפ הנבת םיבט םיתבו תבשיו

8:13 - ח:יג
ןיברי ךנאצו ךרקבו ךל-הברי בהזו ףסכו הברי ךל-רשא לכו

8:14 - ח:יד
תחכשו ךבבל םרו ךיהלא הוהי-תא ץראמ ךאיצומה םידבע תיבמ םירצמ

8:15 - ח:טו
רבדמב ךכילומה שחנ ארונהו לדגה ןואמצו ברקעו ףרש םימ-ןיא רשא םימ ךל איצומה שימלחה רוצמ

8:16 - ח:טז
רבדמב ןמ ךלכאמה ןועדי-אל רשא ךתנע ןעמל ךיתבא ךבטיהל ךתסנ ןעמלו ךתירחאב

8:17 - ח:יז
יחכ ךבבלב תרמאו יל השע ידי םצעו הזה ליחה-תא

8:18 - ח:יח
הוהי-תא תרכזו ןתנה אוה יכ ךיהלא ליח תושעל חכ ךל -תא םיקה ןעמל עבשנ-רשא ותירב הזה םויכ ךיתבאל

8:19 - ח:יט
חכשת חכש-םא היהו ךיהלא הוהי-תא םיהלא ירחא תכלהו םתדבעו םירחא םהל תיוחתשהו יכ םויה םכב יתדעה ןודבאת דבא

8:20 - ח:כ
הוהי רשא םיוגכ ןכ םכינפמ דיבאמ אל בקע ןודבאת הוהי לוקב ןועמשת םכיהלא

9:1 - ט:א
רבע התא לארשי עמש אבל ןדריה-תא םויה םילדג םיוג תשרל םירע ךממ םימצעו םימשב תרצבו תלדג

9:2 - ט:ב
ינב םרו לודג-םע התא רשא םיקנע ימ תעמש התאו תעדי ינב ינפל בציתי קנע

9:3 - ט:ג
יכ םויה תעדיו ךיהלא הוהי שא ךינפל רבעה-אוה םדימשי אוה הלכא ךינפל םעינכי אוהו םתדבאהו םתשרוהו הוהי רבד רשאכ רהמ ךל

9:4 - ט:ד
ךבבלב רמאת-לא ךיהלא הוהי ףדהב רמאל ךינפלמ םתא ינאיבה יתקדצב ץראה-תא תשרל הוהי םיוגה תעשרבו תאזה םשירומ הוהי הלאה ךינפמ

9:5 - ט:ה
רשיבו ךתקדצב אל תשרל אב התא ךבבל תעשרב יכ םצרא-תא הוהי הלאה םיוגה םשירומ ךיהלא םיקה ןעמלו ךינפמ עבשנ רשא רבדה-תא ךיתבאל הוהי קחציל םהרבאל בקעילו

9:6 - ט:ו
אל יכ תעדיו ךיהלא הוהי ךתקדצב ץראה-תא ךל ןתנ התשרל תאזה הבוטה ףרע-השק-םע יכ התא

9:7 - ט:ז
תא חכשת-לא רכז הוהי-תא תפצקה-רשא רבדמב ךיהלא -רשא םויה-ןמל םירצמ ץראמ תאצי םוקמה-דע םכאב-דע םתייה םירממ הזה הוהי-םע

9:8 - ט:ח
םתפצקה ברחבו ףנאתיו הוהי-תא דימשהל םכב הוהי םכתא

9:9 - ט:ט
תחקל הרהה יתלעב תחול םינבאה תחול תרכ-רשא תירבה בשאו םכמע הוהי םוי םיעברא רהב םחל הליל םיעבראו אל םימו יתלכא אל יתיתש

9:10 - ט:י
ילא הוהי ןתיו תחול ינש-תא םיבתכ םינבאה םיהלא עבצאב םירבדה-לככ םהילעו םכמע הוהי רבד רשא םויב שאה ךותמ רהב להקה

9:11 - ט:יא
םיעברא ץקמ יהיו הליל םיעבראו םוי ילא הוהי ןתנ םינבאה תחל ינש-תא תירבה תוחל

9:12 - ט:יב
ילא הוהי רמאיו יכ הזמ רהמ דר םוק תאצוה רשא ךמע תחש רהמ ורס םירצממ םתיוצ רשא ךרדה-ןמ הכסמ םהל ושע

9:13 - ט:יג
ילא הוהי רמאיו םעה-תא יתיאר רמאל הנהו הזה אוה ףרע-השק-םע

9:14 - ט:יד
םדימשאו ינממ ףרה תחתמ םמש-תא החמאו ךתוא השעאו םימשה ברו םוצע -יוגל ונממ

9:15 - ט:טו
רהה-ןמ דראו ןפאו ינשו שאב רעב רההו יתש לע תירבה תחול ידי

9:16 - ט:טז
םתאטח הנהו אראו םכיהלא הוהיל לגע םכל םתישע -ןמ רהמ םתרס הכסמ הוהי הוצ-רשא ךרדה םכתא

9:17 - ט:יז
תחלה ינשב שפתאו יתש לעמ םכלשאו םרבשאו ידי םכיניעל

9:18 - ט:יח
הוהי ינפל לפנתאו םוי םיעברא הנשארכ םחל הליל םיעבראו אל םימו יתלכא אל לע יתיתש רשא םכתאטח-לכ ערה תושעל םתאטח הוהי יניעב וסיעכהל

9:19 - ט:יט
ףאה ינפמ יתרגי יכ ףצק רשא המחהו דימשהל םכילע הוהי הוהי עמשיו םכתא אוהה םעפב םג ילא

9:20 - ט:כ
הוהי ףנאתה ןרהאבו ודימשהל דאמ דעב-םג ללפתאו אוהה תעב ןרהא

9:21 - ט:כא
םכתאטח-תאו לגעה-תא םתישע-רשא ותא ףרשאו יתחקל ןוחט ותא תכאו שאב קד-רשא דע בטיה ךלשאו רפעל לחנה-לא ורפע-תא רהה-ןמ דריה

9:22 - ט:כב
הסמבו הרעבתבו הואתה תרבקבו םתייה םיפצקמ הוהי-תא

9:23 - ט:כג
םכתא הוהי חלשבו רמאל ענרב שדקמ ץראה-תא ושרו ולע םכל יתתנ רשא הוהי יפ-תא ורמתו םתנמאה אלו םכיהלא םתעמש אלו ול ולקב

9:24 - ט:כד
םתייה םירממ יתעד םוימ הוהי-םע םכתא

9:25 - ט:כה
הוהי ינפל לפנתאו םויה םיעברא תא הלילה םיעברא-תאו יתלפנתה רשא הוהי רמא-יכ םכתא דימשהל

9:26 - ט:כו
הוהי-לא ללפתאו הוהי ינדא רמאו ךמע תחשת-לא תידפ רשא ךתלחנו תאצוה-רשא ךלדגב הקזח דיב םירצממ

9:27 - ט:כז
םהרבאל ךידבעל רכז בקעילו קחציל םעה ישק-לא ןפת-לא ועשר -לאו הזה ותאטח-לאו

9:28 - ט:כח
רשא ץראה ורמאי-ןפ ילבמ םשמ ונתאצוה םאיבהל הוהי תלכי רבד-רשא ץראה-לא םתוא ותאנשמו םהל םתמהל םאיצוה רבדמב

9:29 - ט:כט
ךתלחנו ךמע םהו ךחכב תאצוה רשא ךערזבו לדגה היוטנה

10:1 - י:א
הוהי רמא אוהה תעב ךל-לספ ילא םינבא תחול-ינש ילא הלעו םינשארכ ךל תישעו הרהה ץע ןורא

10:2 - י:ב
תחלה-לע בתכאו ויה רשא םירבדה-תא םינשארה תחלה-לע םתמשו תרבש רשא ןוראב

10:3 - י:ג
יצע ןורא שעאו לספאו םיטש םינבא תחל-ינש הרהה לעאו םינשארכ ידיב תחלה ינשו

10:4 - י:ד
תחלה-לע בתכיו תא ןושארה בתכמכ רשא םירבדה תרשע םכילא הוהי רבד םויב שאה ךותמ רהב הוהי םנתיו להקה ילא

10:5 - י:ה
רהה-ןמ דראו ןפאו תחלה-תא םשאו יתישע רשא ןוראב רשאכ םש ויהיו הוהי ינוצ

10:6 - י:ו
ועסנ לארשי ינבו ןקעי-ינב תראבמ ןרהא תמ םש הרסומ ןהכיו םש רבקיו ויתחת ונב רזעלא

10:7 - י:ז
הדגדגה ועסנ םשמ התבטי הדגדגה-ןמו םימ ילחנ ץרא

10:8 - י:ח
לידבה אוהה תעב יולה טבש-תא הוהי ןורא-תא תאשל דמעל הוהי-תירב ותרשל הוהי ינפל דע ומשב ךרבלו הזה םויה

10:9 - י:ט
יולל היה-אל ןכ-לע ויחא-םע הלחנו קלח ותלחנ אוה הוהי הוהי רבד רשאכ ול ךיהלא

10:10 - י:י
רהב יתדמע יכנאו םינשארה םימיכ םוי םיעברא הליל םיעבראו םג ילא הוהי עמשיו הבא-אל אוהה םעפב ךתיחשה הוהי

10:11 - י:יא
ילא הוהי רמאיו ינפל עסמל ךל םוק ושרייו ואביו םעה -רשא ץראה-תא תתל םתבאל יתעבשנ םהל

10:12 - י:יב
המ לארשי התעו לאש ךיהלא הוהי האריל-םא יכ ךמעמ ךיהלא הוהי-תא ויכרד-לכב תכלל דבעלו ותא הבהאלו ךיהלא הוהי-תא -לכבו ךבבל-לכב ךשפנ

10:13 - י:יג
הוהי תוצמ-תא רמשל רשא ויתקח-תאו םויה ךוצמ יכנא ךל בוטל

10:14 - י:יד
ךיהלא הוהיל ןה םימשה ימשו םימשה הב-רשא-לכו ץראה

10:15 - י:טו
קשח ךיתבאב קר םתוא הבהאל הוהי םערזב רחביו -לכמ םכב םהירחא הזה םויכ םימעה

10:16 - י:טז
תלרע תא םתלמו אל םכפרעו םכבבל דוע ושקת

10:17 - י:יז
םכיהלא הוהי יכ םיהלאה יהלא אוה לאה םינדאה ינדאו ארונהו רבגה לדגה םינפ אשי-אל רשא דחש חקי אלו

10:18 - י:יח
םותי טפשמ השע רג בהאו הנמלאו הלמשו םחל ול תתל

10:19 - י:יט
רגה-תא םתבהאו םתייה םירג-יכ םירצמ ץראב

10:20 - י:כ
ךיהלא הוהי-תא ובו דבעת ותא ארית עבשת ומשבו קבדת

10:21 - י:כא
אוהו ךתלהת אוה ךתא השע-רשא ךיהלא תלדגה-תא הלאה תארונה-תאו ךיניע ואר רשא

10:22 - י:כב
ודרי שפנ םיעבשב התעו המירצמ ךיתבא ךיהלא הוהי ךמש ברל םימשה יבכוככ

11:1 - יא:א
הוהי תא תבהאו תרמשו ךיהלא ויתקחו ותרמשמ ויתוצמו ויטפשמו םימיה -לכ

11:2 - יא:ב
אל יכ םויה םתעדיו רשא םכינב-תא רשאו ועדי-אל רסומ-תא ואר-אל םכיהלא הוהי ודי-תא ולדג-תא וערזו הקזחה היוטנה

11:3 - יא:ג
ויתתא-תאו השע רשא וישעמ-תאו הערפל םירצמ ךותב -לכלו םירצמ-ךלמ וצרא

11:4 - יא:ד
ליחל השע רשאו ויסוסל םירצמ ףיצה רשא ובכרלו -לע ףוס-םי ימ-תא םפדרב םהינפ םדבאיו םכירחא הזה םויה דע הוהי

11:5 - יא:ה
םכל השע רשאו םכאב-דע רבדמב הזה םוקמה-דע

11:6 - יא:ו
ןתדל השע רשאו באילא ינב םריבאלו התצפ רשא ןבואר-ןב היפ-תא ץראה םהיתב-תאו םעלבתו תאו םהילהא-תאו רשא םוקיה-לכ -לכ ברקב םהילגרב לארשי

11:7 - יא:ז
תארה םכיניע יכ הוהי השעמ-לכ-תא השע רשא לדגה

11:8 - יא:ח
םתרמשו רשא הוצמה-לכ-תא םויה ךוצמ יכנא םתאבו וקזחת ןעמל ץראה-תא םתשריו המש םירבע םתא רשא התשרל

11:9 - יא:ט
םימי וכיראת ןעמלו עבשנ רשא המדאה-לע תתל םכיתבאל הוהי ץרא םערזלו םהל שבדו בלח תבז

11:10 - יא:י
התא רשא ץראה יכ אל התשרל המש-אב אוה םירצמ ץראכ רשא םשמ םתאצי רשא ךערז-תא ערזת ןגכ ךלגרב תיקשהו קריה

11:11 - יא:יא
םתא רשא ץראהו התשרל המש םירבע תעקבו םירה ץרא -התשת םימשה רטמל םימ

11:12 - יא:יב
הוהי-רשא ץרא התא שרד ךיהלא הוהי יניע דימת תישרמ הב ךיהלא תירחא דעו הנשה הנש

11:13 - יא:יג
ועמשת עמש-םא היהו יכנא רשא יתוצמ-לא םויה םכתא הוצמ הוהי -תא הבהאל ודבעלו םכיהלא םכבבל-לכב םכשפנ-לכבו

11:14 - יא:יד
םכצרא-רטמ יתתנו שוקלמו הרוי ותעב ךשריתו ךנגד תפסאו ךרהציו

11:15 - יא:טו
ךדשב בשע יתתנו תלכאו ךתמהבל תעבשו

11:16 - יא:טז
התפי ןפ םכל ורמשה םתרסו םכבבל םיהלא םתדבעו םתיוחתשהו םירחא םהל

11:17 - יא:יז
םכב הוהי-ףא הרחו םימשה-תא רצעו רטמ היהי-אלו -תא ןתת אל המדאהו הרהמ םתדבאו הלובי רשא הבטה ץראה לעמ םכל ןתנ הוהי

11:18 - יא:יח
הלא ירבד-תא םתמשו םכבבל-לע םתרשקו םכשפנ-לעו םכדי-לע תואל םתא ןיב תפטוטל ויהו םכיניע

11:19 - יא:יט
םתא םתדמלו םב רבדל םכינב-תא ךתיבב ךתבשב ךרדב ךתכלבו ךמוקבו ךבכשבו

11:20 - יא:כ
תוזוזמ-לע םתבתכו ךירעשבו ךתיב

11:21 - יא:כא
םכימי וברי ןעמל לע םכינב ימיו עבשנ רשא המדאה תתל םכיתבאל הוהי םימשה ימיכ םהל ץראה-לע

11:22 - יא:כב
ןורמשת רמש-םא יכ תאזה הוצמה-לכ-תא הוצמ יכנא רשא הבהאל התשעל םכתא םכיהלא הוהי-תא ויכרד-לכב תכלל וב-הקבדלו

11:23 - יא:כג
הוהי שירוהו הלאה םיוגה-לכ-תא םתשריו םכינפלמ םימצעו םילדג םיוג םכמ

11:24 - יא:כד
ךרדת רשא םוקמה-לכ םכל וב םכלגר-ףכ רבדמה-ןמ היהי רהנה -ןמ ןונבלהו םיה דעו תרפ-רהנ היהי ןורחאה םכלבג

11:25 - יא:כה
שיא בציתי-אל םכדחפ םכינפב הוהי ןתי םכארומו -לכ ינפ-לע םכיהלא הב-וכרדת רשא ץראה םכל רבד רשאכ

11:26 - יא:כו
ןתנ יכנא האר הכרב םויה םכינפל הללקו

11:27 - יא:כז
רשא הכרבה-תא תוצמ-לא ועמשת רשא םכיהלא הוהי םכתא הוצמ יכנא םויה

11:28 - יא:כח
אל-םא הללקהו תוצמ-לא ועמשת םתרסו םכיהלא הוהי יכנא רשא ךרדה-ןמ םויה םכתא הוצמ םיהלא ירחא תכלל רשא םירחא םתעדי-אל

11:29 - יא:כט
ךאיבי יכ היהו ךיהלא הוהי התא-רשא ץראה-לא התשרל המש-אב הכרבה-תא התתנו םיזרג רה-לע רה-לע הללקה-תאו לביע

11:30 - יא:ל
רבעב המה-אלה ךרד ירחא ןדריה ץראב שמשה אובמ הברעב בשיה ינענכה לצא לגלגה לומ הרמ ינולא

11:31 - יא:לא
םירבע םתא יכ תשרל אבל ןדריה-תא הוהי-רשא ץראה-תא םכל ןתנ םכיהלא התא םתשריו הב-םתבשיו

11:32 - יא:לב
תא תושעל םתרמשו םיקחה-לכ רשא םיטפשמה-תאו םכינפל ןתנ יכנא םויה

12:1 - יב:א
םיקחה הלא רשא םיטפשמהו ץראב תושעל ןורמשת יהלא הוהי ןתנ רשא התשרל ךל ךיתבא םתא-רשא םימיה-לכ המדאה-לע םייח

12:2 - יב:ב
ןודבאת דבא רשא תומקמה-לכ-תא רשא םיוגה םש-ודבע םתא םישרי םתא םהיהלא-תא םימרה םירהה-לע תחתו תועבגה-לעו ןנער ץע-לכ

12:3 - יב:ג
םתחבזמ-תא םתצתנו םתבצמ-תא םתרבשו ןופרשת םהירשאו םהיהלא יליספו שאב םתדבאו ןועדגת םוקמה-ןמ םמש-תא אוהה

12:4 - יב:ד
הוהיל ןכ ןושעת-אל םכיהלא

12:5 - יב:ה
םוקמה-לא-םא יכ הוהי רחבי-רשא םכיטבש-לכמ םכיהלא םש ומש-תא םושל תאבו ושרדת ונכשל המש

12:6 - יב:ו
םכיתלע המש םתאבהו תאו םכיחבזו תאו םכיתרשעמ םכדי תמורת םכיתבדנו םכירדנו םכרקב תרכבו םכנאצו

12:7 - יב:ז
ינפל םש-םתלכאו םכיהלא הוהי חלשמ לכב םתחמשו םכיתבו םתא םכדי הוהי ךכרב רשא ךיהלא

12:8 - יב:ח
רשא לככ ןושעת אל הפ םישע ונחנא רשיה-לכ שיא םויה ויניעב

12:9 - יב:ט
התע-דע םתאב-אל יכ החונמה-לא הלחנה-לאו ךיהלא הוהי-רשא ךל ןתנ

12:10 - יב:י
ןדריה-תא םתרבעו ץראב םתבשיו םכיהלא הוהי-רשא חינהו םכתא ליחנמ םכיביא-לכמ םכל חטב-םתבשיו ביבסמ

12:11 - יב:יא
םוקמה היהו הוהי רחבי-רשא ןכשל וב םכיהלא ואיבת המש םש ומש יכנא רשא-לכ תא םכיתלוע םכתא הוצמ םכיתרשעמ םכיחבזו לכו םכדי תמרתו רשא םכירדנ רחבמ הוהיל ורדת

12:12 - יב:יב
הוהי ינפל םתחמשו םכינבו םתא םכיהלא םכידבעו םכיתנבו יולהו םכיתהמאו יכ םכירעשב רשא הלחנו קלח ול ןיא םכתא

12:13 - יב:יג
הלעת-ןפ ךל רמשה םוקמ-לכב ךיתלע הארת רשא

12:14 - יב:יד
םוקמב-םא יכ הוהי רחבי-רשא םש ךיטבש דחאב םשו ךיתלע הלעת יכנא רשא לכ השעת ךוצמ

12:15 - יב:טו
ךשפנ תוא-לכב קר רשב תלכאו חבזת ךיהלא הוהי תכרבכ ךל-ןתנ רשא אמטה ךירעש-לכב ונלכאי רוהטהו ליאכו יבצכ

12:16 - יב:טז
ולכאת אל םדה קר ונכפשת ץראה-לע םימכ

12:17 - יב:יז
לכאל לכות-אל ךנגד רשעמ ךירעשב ךרהציו ךשריתו ךנאצו ךרקב תרכבו רדת רשא ךירדנ-לכו תמורתו ךיתבדנו ךדי

12:18 - יב:יח
הוהי ינפל-םא יכ ונלכאת ךיהלא רחבי רשא םוקמב התא וב ךיהלא הוהי ךדבעו ךתבו ךנבו רשא יולהו ךתמאו ינפל תחמשו ךירעשב לכב ךיהלא הוהי ךדי חלשמ

12:19 - יב:יט
בזעת-ןפ ךל רמשה ךימי-לכ יולה-תא ךתמדא-לע

12:20 - יב:כ
הוהי ביחרי-יכ ךלבג-תא ךיהלא תרמאו ךל-רבד רשאכ הואת -יכ רשב הלכא רשב לכאל ךשפנ לכאת ךשפנ תוא-לכב רשב

12:21 - יב:כא
םוקמה ךממ קחרי-יכ הוהי רחבי רשא םש ומש םושל ךיהלא ךרקבמ תחבזו ןתנ רשא ךנאצמו רשאכ ךל הוהי תלכאו ךתיוצ תוא לכב ךירעשב ךשפנ

12:22 - יב:כב
לכאי רשאכ ךא ליאה-תאו יבצה-תא אמטה ונלכאת ןכ ודחי רוהטהו ונלכאי

12:23 - יב:כג
לכא יתלבל קזח קר אוה םדה יכ םדה לכאת-אלו שפנה רשבה-םע שפנה

12:24 - יב:כד
ץראה-לע ונלכאת אל םימכ ונכפשת

12:25 - יב:כה
ןעמל ונלכאת אל ךינבלו ךל בטיי השעת-יכ ךירחא הוהי יניעב רשיה

12:26 - יב:כו
ויהי-רשא ךישדק קר אשת ךירדנו ךל םוקמה-לא תאבו הוהי רחבי-רשא

12:27 - יב:כז
רשבה ךיתלע תישעו הוהי חבזמ-לע םדהו ךיחבז-םדו ךיהלא חבזמ -לע ךפשי רשבהו ךיהלא הוהי לכאת

12:28 - יב:כח
תא תעמשו רמש הלאה םירבדה-לכ ךוצמ יכנא רשא ךל בטיי ןעמל ךירחא ךינבלו השעת יכ םלוע-דע יניעב רשיהו בוטה ךיהלא הוהי

12:29 - יב:כט
הוהי תירכי-יכ םיוגה-תא ךיהלא המש-אב התא רשא ךינפמ םתוא תשרל תבשיו םתא תשריו םצראב

12:30 - יב:ל
שקנת-ןפ ךל רמשה םדמשה ירחא םהירחא שרדת-ןפו ךינפמ הכיא רמאל םהיהלאל הלאה םיוגה ודבעי םהיהלא-תא ינא-םג ןכ-השעאו

12:31 - יב:לא
הוהיל ןכ השעת-אל תבעות-לכ יכ ךיהלא ושע אנש רשא הוהי םג יכ םהיהלאל םהינב-תא ופרשי םהיתנב-תאו םהיהלאל שאב

13:1 - יג:א
רשא רבדה-לכ תא םכתא הוצמ יכנא תושעל ורמשת ותא אלו וילע ףסת-אל ונממ ערגת

13:2 - יג:ב
ךברקב םוקי-יכ םולח םלח וא איבנ וא תוא ךילא ןתנו תפומ

13:3 - יג:ג
תפומהו תואה אבו רמאל ךילא רבד-רשא םיהלא ירחא הכלנ רשא םירחא םדבענו םתעדי-אל

13:4 - יג:ד
ירבד-לא עמשת אל וא אוהה איבנה םולחה םלוח-לא הוהי הסנמ יכ אוהה תעדל םכתא םכיהלא םיבהא םכשיה םכיהלא הוהי-תא -לכבו םכבבל-לכב םכשפנ

13:5 - יג:ה
םכיהלא הוהי ירחא וארית ותאו וכלת ורמשת ויתוצמ-תאו ותאו ועמשת ולקבו ןוקבדת ובו ודבעת

13:6 - יג:ו
וא אוהה איבנהו אוהה םולחה םלח הרס-רבד יכ תמוי םכיהלא הוהי-לע ץראמ םכתא איצומה תיבמ ךדפהו םירצמ ךחידהל םידבע ךוצ רשא ךרדה-ןמ תכלל ךיהלא הוהי ערה תרעבו הב ךברקמ

13:7 - יג:ז
ךיחא ךתיסי יכ ךנב-וא ךמא-ןב תשא וא ךתב-וא רשא ךער וא ךקיח רמאל רתסב ךשפנכ םיהלא הדבענו הכלנ תעדי אל רשא םירחא ךיתבאו התא

13:8 - יג:ח
רשא םימעה יהלאמ םיברקה םכיתביבס םיקחרה וא ךילא ץראה הצקמ ךממ ץראה הצק-דעו

13:9 - יג:ט
אלו ול הבאת-אל וילא עמשת ךניע סוחת-אלו למחת-אלו וילע וילע הסכת-אלו

13:10 - יג:י
ךדי ונגרהת גרה יכ הנושארב וב-היהת םעה-לכ דיו ותימהל הנרחאב

13:11 - יג:יא
תמו םינבאב ותלקסו לעמ ךחידהל שקב יכ ךיהלא הוהי ץראמ ךאיצומה םידבע תיבמ םירצמ

13:12 - יג:יב
ועמשי לארשי-לכו ופסוי-אלו ןואריו ערה רבדכ תושעל ךברקב הזה

13:13 - יג:יג
ךירע תחאב עמשת-יכ ךיהלא הוהי רשא םש תבשל ךל ןתנ רמאל

13:14 - יג:יד
םישנא ואצי ךברקמ לעילב-ינב יבשי-תא וחידיו הכלנ רמאל םריע םיהלא הדבענו רשא םירחא םתעדי-אל

13:15 - יג:טו
תלאשו תרקחו תשרדו תמא הנהו בטיה התשענ רבדה ןוכנ תאזה הבעותה ךברקב

13:16 - יג:טז
יבשי-תא הכת הכה ברח-יפל אוהה ריעה התא םרחה הב-רשא-לכ-תאו התמהב -תאו ברח-יפל

13:17 - יג:יז
ץבקת הללש-לכ-תאו תפרשו הבחר ךות-לא ריעה-תא שאב לילכ הללש-לכ-תאו התיהו ךיהלא הוהיל הנבת אל םלוע לת דוע

13:18 - יג:יח
ךדיב קבדי-אלו םרחה-ןמ המואמ הוהי בושי ןעמל ךל-ןתנו ופא ןורחמ ךברהו ךמחרו םימחר ךיתבאל עבשנ רשאכ

13:19 - יג:יט
הוהי לוקב עמשת יכ רמשל ךיהלא רשא ויתוצמ-לכ-תא םויה ךוצמ יכנא יניעב רשיה תושעל ךיהלא הוהי

14:1 - יד:א
הוהיל םתא םינב ודדגתת אל םכיהלא החרק ומישת-אלו תמל םכיניע ןיב

14:2 - יד:ב
התא שודק םע יכ ךבו ךיהלא הוהיל ול תויהל הוהי רחב לכמ הלגס םעל ינפ-לע רשא םימעה המדאה

14:3 - יד:ג
הבעות-לכ לכאת אל

14:4 - יד:ד
רשא המהבה תאז הש רוש ולכאת םיזע השו םיבשכ

14:5 - יד:ה
רומחיו יבצו ליא ואתו ןשידו וקאו רמזו

14:6 - יד:ו
תסרפמ המהב-לכו עסש תעסשו הסרפ תלעמ תוסרפ יתש התא המהבב הרג ולכאת

14:7 - יד:ז
ולכאת אל הז-תא ךא הרגה ילעממ הסרפה יסירפממו למגה-תא העוסשה תבנראה-תאו הלעמ-יכ ןפשה-תאו אל הסרפו המה הרג םה םיאמט וסירפה םכל

14:8 - יד:ח
ריזחה-תאו אוה הסרפ סירפמ-יכ אוה אמט הרג אלו אל םרשבמ םכל אל םתלבנבו ולכאת ועגת

14:9 - יד:ט
לכמ ולכאת הז-תא לכ םימב רשא ריפנס ול-רשא ולכאת תשקשקו

14:10 - יד:י
ול-ןיא רשא לכו אל תשקשקו ריפנס אוה אמט ולכאת םכל

14:11 - יד:יא
הרהט רופצ-לכ ולכאת

14:12 - יד:יב
ולכאת-אל רשא הזו סרפהו רשנה םהמ הינזעהו

14:13 - יד:יג
היאה-תאו הארהו הנימל הידהו

14:14 - יד:יד
ונימל ברע-לכ תאו

14:15 - יד:טו
הנעיה תב תאו סמחתה-תאו ץנה-תאו ףחשה-תאו והנימל

14:16 - יד:טז
סוכה-תא ףושניה-תאו תמשנתהו

14:17 - יד:יז
המחרה-תאו תאקהו ךלשה-תאו

14:18 - יד:יח
הפנאהו הדיסחהו תפיכודהו הנימל ףלטעהו

14:19 - יד:יט
אמט ףועה ץרש לכו ולכאי אל םכל אוה

14:20 - יד:כ
רוהט ףוע-לכ ולכאת

14:21 - יד:כא
הלבנ-לכ ולכאת אל ךירעשב-רשא רגל וא הלכאו הננתת םע יכ ירכנל רכמ הוהיל התא שודק ידג לשבת-אל ךיהלא ומא בלחב

14:22 - יד:כב
תא רשעת רשע ךערז תאובת-לכ הנש הדשה אציה הנש

14:23 - יד:כג
הוהי ינפל תלכאו םוקמב ךיהלא ומש ןכשל רחבי-רשא ךנגד רשעמ םש ךרהציו ךשרית ךנאצו ךרקב תרכבו האריל דמלת ןעמל -לכ ךיהלא הוהי-תא םימיה

14:24 - יד:כד
ךרדה ךממ הברי-יכו ותאש לכות אל יכ םוקמה ךממ קחרי-יכ הוהי רחבי רשא םש ומש םושל ךיהלא הוהי ךכרבי יכ ךיהלא

14:25 - יד:כה
תרצו ףסכב התתנו תכלהו ךדיב ףסכה רחבי רשא םוקמה-לא וב ךיהלא הוהי

14:26 - יד:כו
לכב ףסכה התתנו ךשפנ הואת-רשא ןייבו ןאצבו רקבב רשא לכבו רכשבו תלכאו ךשפנ ךלאשת הוהי ינפל םש התא תחמשו ךיהלא ךתיבו

14:27 - יד:כז
ךירעשב-רשא יולהו ןיא יכ ונבזעת אל ךמע הלחנו קלח ול

14:28 - יד:כח
םינש שלש הצקמ רשעמ-לכ-תא איצות אוהה הנשב ךתאובת ךירעשב תחנהו

14:29 - יד:כט
יכ יולה אבו הלחנו קלח ול-ןיא םותיהו רגהו ךמע רשא הנמלאהו ולכאו ךירעשב ךכרבי ןעמל ועבשו ךיהלא הוהי רשא ךדי השעמ-לכב השעת

15:1 - טו:א
השעת םינש-עבש ץקמ הטמש

15:2 - טו:ב
הטמשה רבד הזו השמ לעב-לכ טומש והערב השי רשא ודי והער -תא שגי-אל ארק-יכ ויחא-תאו הוהיל הטמש

15:3 - טו:ג
רשאו שגת ירכנה-תא ךיחא-תא ךל היהי ךדי טמשת

15:4 - טו:ד
ךב-היהי אל יכ ספא ךרב-יכ ןויבא ץראב הוהי ךכרבי ךיהלא הוהי רשא הלחנ ךל-ןתנ התשרל

15:5 - טו:ה
עמשת עומש-םא קר ךיהלא הוהי לוקב תושעל רמשל תאזה הוצמה-לכ-תא ךוצמ יכנא רשא םויה

15:6 - טו:ו
ךיהלא הוהי-יכ ךל-רבד רשאכ ךכרב םיבר םיוג תטבעהו טבעת אל התאו םיבר םיוגב תלשמו ולשמי אל ךבו

15:7 - טו:ז
ןויבא ךב היהי-יכ דחאב ךיחא דחאמ ךצראב ךירעש ךיהלא הוהי-רשא ץמאת אל ךל ןתנ ץפקת אלו ךבבל-תא ךיחאמ ךדי-תא ןויבאה

15:8 - טו:ח
חתפת חתפ-יכ טבעהו ול ךדי-תא ורסחמ יד ונטיבעת ול רסחי רשא

15:9 - טו:ט
היהי-ןפ ךל רמשה לעילב ךבבל-םע רבד הברק רמאל תנש עבשה-תנש ךניע הערו הטמשה אלו ןויבאה ךיחאב ךילע ארקו ול ןתת ךב היהו הוהי-לא אטח

15:10 - טו:י
ול ןתת ןותנ ךתתב ךבבל ערי-אלו רבדה ללגב יכ ול הוהי ךכרבי הזה ךשעמ-לכב ךיהלא ךדי חלשמ לכבו

15:11 - טו:יא
ןויבא לדחי-אל יכ ןכ-לע ץראה ברקמ רמאל ךוצמ יכנא ךדי -תא חתפת חתפ ךינעל ךיחאל ךצראב ךניבאלו

15:12 - טו:יב
ךיחא ךל רכמי-יכ הירבעה וא ירבעה םינש שש ךדבעו תעיבשה הנשבו ךמעמ ישפח ונחלשת

15:13 - טו:יג
ישפח ונחלשת-יכו ונחלשת אל ךמעמ םקיר

15:14 - טו:יד
ול קינעת קינעה ךנרגמו ךנאצמ ךכרב רשא ךבקימו -ןתת ךיהלא הוהי ול

15:15 - טו:טו
תייה דבע יכ תרכזו ךדפיו םירצמ ץראב ןכ-לע ךיהלא הוהי רבדה-תא ךוצמ יכנא םויה הזה

15:16 - טו:טז
ךילא רמאי-יכ היהו יכ ךמעמ אצא אל ךתיב-תאו ךבהא ךמע ול בוט-יכ

15:17 - טו:יז
עצרמה-תא תחקלו תלדבו ונזאב התתנו םלוע דבע ךל היהו ךתמאל ףאו ןכ-השעת

15:18 - טו:יח
ךניעב השקי-אל ישפח ותא ךחלשב רכש הנשמ יכ ךמעמ םינש שש ךדבע ריכש ךיהלא הוהי ךכרבו השעת רשא לכב

15:19 - טו:יט
דלוי רשא רוכבה-לכ רכזה ךנאצבו ךרקבב ךיהלא הוהיל שידקת ךרוש רכבב דבעת אל רוכב זגת אלו ךנאצ

15:20 - טו:כ
ךיהלא הוהי ינפל הנשב הנש ונלכאת רחבי-רשא םוקמב ךתיבו התא הוהי

15:21 - טו:כא
םומ וב היהי-יכו םומ לכ רוע וא חספ ונחבזת אל ער ךיהלא הוהיל

15:22 - טו:כב
ונלכאת ךירעשב ודחי רוהטהו אמטה ליאכו יבצכ

15:23 - טו:כג
לכאת אל ומד-תא קר ונכפשת ץראה-לע םימכ

16:1 - טז:א
ביבאה שדח-תא רומש הוהיל חספ תישעו שדחב יכ ךיהלא הוהי ךאיצוה ביבאה םירצממ ךיהלא הליל

16:2 - טז:ב
הוהיל חספ תחבזו רקבו ןאצ ךיהלא רחבי-רשא םוקמב םש ומש ןכשל הוהי

16:3 - טז:ג
ץמח וילע לכאת-אל םימי תעבש תוצמ וילע-לכאת ןוזפחב יכ ינע םחל םירצמ ץראמ תאצי םוי-תא רכזת ןעמל םירצמ ץראמ ךתאצ ךייח ימי לכ

16:4 - טז:ד
ראש ךל הארי-אלו תעבש ךלבג-לכב ןילי-אלו םימי חבזת רשא רשבה-ןמ ןושארה םויב ברעב רקבל

16:5 - טז:ה
חבזל לכות אל דחאב חספה-תא הוהי-רשא ךירעש ךל ןתנ ךיהלא

16:6 - טז:ו
םוקמה-לא-םא יכ הוהי רחבי-רשא םש ומש ןכשל ךיהלא ברעב חספה-תא חבזת דעומ שמשה אובכ םירצממ ךתאצ

16:7 - טז:ז
םוקמב תלכאו תלשבו הוהי רחבי רשא תינפו וב ךיהלא תכלהו רקבב ךילהאל

16:8 - טז:ח
לכאת םימי תשש יעיבשה םויבו תוצמ ךיהלא הוהיל תרצע הכאלמ השעת אל

16:9 - טז:ט
ךל-רפסת תעבש העבש המקב שמרח לחהמ העבש רפסל לחת תועבש

16:10 - טז:י
תועבש גח תישעו תסמ ךיהלא הוהיל ןתת רשא ךדי תבדנ הוהי ךכרבי רשאכ ךיהלא

16:11 - טז:יא
הוהי ינפל תחמשו ךנבו התא ךיהלא ךתמאו ךדבעו ךתבו ךירעשב רשא יולהו םותיהו רגהו ךברקב רשא הנמלאהו רחבי רשא םוקמב ןכשל ךיהלא הוהי םש ומש

16:12 - טז:יב
תייה דבע-יכ תרכזו תרמשו םירצמב םיקחה-תא תישעו הלאה

16:13 - טז:יג
ךל השעת תכסה גח ךפסאב םימי תעבש ךבקימו ךנרגמ

16:14 - טז:יד
התא ךגחב תחמשו ךדבעו ךתבו ךנבו רגהו יולהו ךתמאו הנמלאהו םותיהו ךירעשב רשא

16:15 - טז:טו
גחת םימי תעבש םוקמב ךיהלא הוהיל יכ הוהי רחבי-רשא ךיהלא הוהי ךכרבי לכבו ךתאובת לכב תייהו ךידי השעמ חמש ךא

16:16 - טז:טז
הנשב םימעפ שולש ךרוכז-לכ הארי ךיהלא הוהי ינפ-תא רחבי רשא םוקמב גחבו תוצמה גחב תוכסה גחבו תועבשה ינפ-תא הארי אלו םקיר הוהי

16:17 - טז:יז
ודי תנתמכ שיא ךיהלא הוהי תכרבכ ךל-ןתנ רשא

16:18 - טז:יח
םירטשו םיטפש ךירעש-לכב ךל-ןתת ךיהלא הוהי רשא ךיטבשל ךל ןתנ םעה-תא וטפשו קדצ-טפשמ

16:19 - טז:יט
אל טפשמ הטת-אל חקת-אלו םינפ ריכת רועי דחשה יכ דחש ףלסיו םימכח יניע םקידצ ירבד

16:20 - טז:כ
ןעמל ףדרת קדצ קדצ תשריו היחת הוהי-רשא ץראה-תא ךל ןתנ ךיהלא

16:21 - טז:כא
הרשא ךל עטת-אל חבזמ לצא ץע-לכ רשא ךיהלא הוהי ךל-השעת

16:22 - טז:כב
הבצמ ךל םיקת-אלו הוהי אנש רשא ךיהלא

17:1 - יז:א
הוהיל חבזת-אל רשא השו רוש ךיהלא לכ םומ וב היהי תבעות יכ ער רבד אוה ךיהלא הוהי

17:2 - יז:ב
ךברקב אצמי-יכ ךירעש דחאב ךיהלא הוהי-רשא השא-וא שיא ךל ןתנ ערה-תא השעי רשא ךיהלא-הוהי יניעב ותירב רבעל

17:3 - יז:ג
םיהלא דבעיו ךליו םהל וחתשיו םירחא וא חריל וא שמשלו רשא םימשה אבצ-לכל יתיוצ-אל

17:4 - יז:ד
תעמשו ךל-דגהו הנהו בטיה תשרדו רבדה ןוכנ תמא תאזה הבעותה התשענ לארשיב

17:5 - יז:ה
שיאה-תא תאצוהו השאה-תא וא אוהה ושע רשא אוהה הזה ערה רבדה-תא שיאה-תא ךירעש-לא םתלקסו השאה-תא וא ותמו םינבאב

17:6 - יז:ו
םידע םינש יפ-לע תמוי םידע השלש וא יפ-לע תמוי אל תמה דחא דע

17:7 - יז:ז
וב-היהת םידעה די דיו ותימהל הנשארב הנרחאב םעה-לכ ךברקמ ערה תרעבו

17:8 - יז:ח
רבד ךממ אלפי יכ םדל םד-ןיב טפשמל ןיבו ןידל ןיד-ןיב ירבד עגנל עגנ תמקו ךירעשב תביר םוקמה-לא תילעו הוהי רחבי רשא וב ךיהלא

17:9 - יז:ט
םינהכה-לא תאבו טפשה-לאו םיולה םימיב היהי רשא ודיגהו תשרדו םהה טפשמה רבד תא ךל

17:10 - יז:י
רבדה יפ-לע תישעו ךל ודיגי רשא רשא אוהה םוקמה-ןמ תרמשו הוהי רחבי רשא לככ תושעל ךורוי

17:11 - יז:יא
רשא הרותה יפ-לע טפשמה-לעו ךורוי השעת ךל ורמאי-רשא רבדה -ןמ רוסת אל ןימי ךל ודיגי-רשא לאמשו

17:12 - יז:יב
השעי-רשא שיאהו עמש יתלבל ןודזב תרשל דמעה ןהכה-לא ךיהלא הוהי-תא םש תמו טפשה-לא וא תרעבו אוהה שיאה לארשימ ערה

17:13 - יז:יג
ועמשי םעה-לכו ןודיזי אלו ואריו דוע

17:14 - יז:יד
ץראה-לא אבת-יכ ךיהלא הוהי רשא התשריו ךל ןתנ תרמאו הב התבשיו ךלמ ילע המישא רשא םיוגה-לככ יתביבס

17:15 - יז:טו
ךלמ ךילע םישת םוש הוהי רחבי רשא ברקמ וב ךיהלא ךילע םישת ךיחא תתל לכות אל ךלמ רשא ירכנ שיא ךילע אוה ךיחא-אל

17:16 - יז:טז
ול-הברי-אל קר בישי-אלו םיסוס המירצמ םעה-תא סוס תוברה ןעמל אל םכל רמא הוהיו ךרדב בושל ןופסת דוע הזה

17:17 - יז:יז
םישנ ול-הברי אלו ובבל רוסי אלו אל בהזו ףסכו דאמ ול-הברי

17:18 - יז:יח
אסכ לע ותבשכ היהו ול בתכו ותכלממ הרותה הנשמ-תא ינפלמ רפס-לע תאזה םיולה םינהכה

17:19 - יז:יט
וב ארקו ומע התיהו ןעמל וייח ימי-לכ האריל דמלי ויהלא הוהי-תא ירבד-לכ-תא רמשל תאזה הרותה הלאה םיקחה-תאו םתשעל

17:20 - יז:כ
ובבל-םור יתלבל רוס יתלבלו ויחאמ ןימי הוצמה-ןמ ךיראי ןעמל לואמשו ותכלממ-לע םימי ברקב וינבו אוה לארשי

18:1 - יח:א
םינהכל היהי-אל יול טבש-לכ םיולה הלחנו קלח הוהי ישא לארשי-םע ןולכאי ותלחנו

18:2 - יח:ב
ול-היהי-אל הלחנו הוהי ויחא ברקב רשאכ ותלחנ אוה ול-רבד

18:3 - יח:ג
טפשמ היהי הזו םעה תאמ םינהכה חבזה יחבז תאמ ןתנו הש-םא רוש-םא םייחלהו ערזה ןהכל הבקהו

18:4 - יח:ד
ךשרית ךנגד תישאר זג תישארו ךרהציו ול-ןתת ךנאצ

18:5 - יח:ה
הוהי רחב וב יכ ךיטבש-לכמ ךיהלא תרשל דמעל אוה הוהי-םשב םימיה-לכ וינבו

18:6 - יח:ו
דחאמ יולה אבי-יכו לארשי-לכמ ךירעש אבו םש רג אוה-רשא ושפנ תוא-לכב רחבי-רשא םוקמה-לא הוהי

18:7 - יח:ז
הוהי םשב תרשו ויחא-לככ ויהלא םש םידמעה םיולה הוהי ינפל

18:8 - יח:ח
ולכאי קלחכ קלח וירכממ דבל תובאה-לע

18:9 - יח:ט
ץראה-לא אב התא יכ ךיהלא הוהי-רשא דמלת-אל ךל ןתנ תבעותכ תושעל םהה םיוגה

18:10 - יח:י
ריבעמ ךב אצמי-אל םסק שאב ותבו-ונב שחנמו ןנועמ םימסק ףשכמו

18:11 - יח:יא
בוא לאשו רבח רבחו שרדו ינעדיו םיתמה-לא

18:12 - יח:יב
הוהי תבעות-יכ ללגבו הלא השע-לכ הוהי הלאה תבעותה םתוא שירומ ךיהלא ךינפמ

18:13 - יח:יג
הוהי םע היהת םימת ךיהלא

18:14 - יח:יד
רשא הלאה םיוגה יכ םתוא שרוי התא םיננעמ-לא ועמשי םימסק-לאו ךל ןתנ ןכ אל התאו ךיהלא הוהי

18:15 - יח:טו
ךיחאמ ךברקמ איבנ הוהי ךל םיקי ינמכ וילא ךיהלא ןועמשת

18:16 - יח:טז
םעמ תלאש-רשא לככ ברחב ךיהלא הוהי אל רמאל להקה םויב לוק-תא עמשל ףסא שאה-תאו יהלא הוהי תאזה הלדגה אלו דוע הארא-אל תומא

18:17 - יח:יז
ילא הוהי רמאיו ורבד רשא וביטיה

18:18 - יח:יח
םהל םיקא איבנ ךומכ םהיחא ברקמ ויפב ירבד יתתנו תא םהילא רבדו ונוצא רשא-לכ

18:19 - יח:יט
רשא שיאה היהו ירבד-לא עמשי-אל ימשב רבדי רשא ומעמ שרדא יכנא

18:20 - יח:כ
דיזי רשא איבנה ךא תא ימשב רבד רבדל ויתיוצ-אל רשא רבדי רשאו רבדל םירחא םיהלא םשב אוהה איבנה תמו

18:21 - יח:כא
ךבבלב רמאת יכו רבדה-תא עדנ הכיא הוהי ורבד-אל רשא

18:22 - יח:כב
איבנה רבדי רשא היהי-אלו הוהי םשב אוה אבי אלו רבדה ורבד-אל רשא רבדה ורבד ןודזב הוהי רוגת אל איבנה ונממ

19:1 - יט:א
הוהי תירכי-יכ םיוגה-תא ךיהלא ךיהלא הוהי רשא םצרא-תא ךל ןתנ תבשיו םתשריו םהיתבבו םהירעב

19:2 - יט:ב
לידבת םירע שולש רשא ךצרא ךותב ךל ךל ןתנ ךיהלא הוהי התשרל

19:3 - יט:ג
ךרדה ךל ןיכת לובג-תא תשלשו ךליחני רשא ךצרא היהו ךיהלא הוהי חצר-לכ המש סונל

19:4 - יט:ד
חצרה רבד הזו יחו המש סוני-רשא והער-תא הכי רשא אוהו תעד-ילבב למתמ ול אנש-אל םשלש

19:5 - יט:ה
והער-תא אבי רשאו םיצע בטחל רעיב ןזרגב ודי החדנו לשנו ץעה תרכל אצמו ץעה-ןמ לזרבה אוה תמו והער-תא תחא-לא סוני יחו הלאה-םירעה

19:6 - יט:ו
םדה לאג ףדרי-ןפ םחי-יכ חצרה ירחא וגישהו ובבל ךרדה הברי-יכ ןיא ולו שפנ והכהו אל יכ תומ-טפשמ לומתמ ול אוה אנש םושלש

19:7 - יט:ז
ךוצמ יכנא ןכ-לע םירע שלש רמאל ךל לידבת

19:8 - יט:ח
הוהי ביחרי-םאו ךלבג-תא ךיהלא ךיתבאל עבשנ רשאכ -לכ-תא ךל ןתנו תתל רבד רשא ץראה ךיתבאל

19:9 - יט:ט
רמשת-יכ תאזה הוצמה-לכ-תא יכנא רשא התשעל הבהאל םויה ךוצמ ךיהלא הוהי -תא ויכרדב תכללו ךל תפסיו םימיה-לכ לע םירע שלש דוע הלאה שלשה

19:10 - יט:י
יקנ םד ךפשי אלו רשא ךצרא ברקב ךל ןתנ ךיהלא הוהי ךילע היהו הלחנ םימד

19:11 - יט:יא
אנש שיא היהי-יכו םקו ול בראו והערל שפנ והכהו וילע תחא -לא סנו תמו לאה םירעה

19:12 - יט:יב
וריע ינקז וחלשו םשמ ותא וחקלו לאג דיב ותא ונתנו תמו םדה

19:13 - יט:יג
וילע ךניע סוחת-אל יקנה-םד תרעבו ךל בוטו לארשימ

19:14 - יט:יד
ךער לובג גיסת אל םינשאר ולבג רשא לחנת רשא ךתלחנב הוהי רשא ץראב ךל ןתנ ךיהלא התשרל

19:15 - יט:טו
דחא דע םוקי-אל ןוע-לכל שיאב אטח-לכב תאטח-לכלו יפ-לע אטחי רשא יפ-לע וא םידע ינש םוקי םידע-השלש רבד

19:16 - יט:טז
סמח-דע םוקי-יכ וב תונעל שיאב הרס

19:17 - יט:יז
םישנאה-ינש ודמעו ינפל בירה םהל-רשא םינהכה ינפל הוהי ויהי רשא םיטפשהו םהה םימיב

19:18 - יט:יח
בטיה םיטפשה ושרדו דעה רקש-דע הנהו ויחאב הנע רקש

19:19 - יט:יט
רשאכ ול םתישעו ויחאל תושעל םמז ךברקמ ערה תרעבו

19:20 - יט:כ
ועמשי םיראשנהו ופסי-אלו ואריו רבדכ דוע תושעל ךברקב הזה ערה

19:21 - יט:כא
שפנ ךניע סוחת אלו ןש ןיעב ןיע שפנב לגר דיב די ןשב לגרב

20:1 - כ:א
המחלמל אצת-יכ סוס תיארו ךביא-לע אל ךממ בר םע בכרו הוהי -יכ םהמ ארית ךלעמה ךמע ךיהלא םירצמ ץראמ

20:2 - כ:ב
םכברקכ היהו שגנו המחלמה-לא םעה-לא רבדו ןהכה

20:3 - כ:ג
עמש םהלא רמאו םיברק םתא לארשי המחלמל םויה ךרי-לא םכיביא-לע וארית-לא םכבבל וזפחת-לאו םהינפמ וצרעת-לאו

20:4 - כ:ד
םכיהלא הוהי יכ םחלהל םכמע ךלהה םכיביא-םע םכל םכתא עישוהל

20:5 - כ:ה
םירטשה ורבדו רמאל םעה-לא הנב רשא שיאה-ימ וכנח אלו שדח-תיב ותיבל בשיו ךלי המחלמב תומי-ןפ ונכנחי רחא שיאו

20:6 - כ:ו
עטנ-רשא שיאה-ימו ךלי וללח אלו םרכ ותיבל בשיו המחלמב תומי-ןפ ונללחי רחא שיאו

20:7 - כ:ז
שרא-רשא שיאה-ימו ךלי החקל אלו השא ותיבל בשיו המחלמב תומי-ןפ הנחקי רחא שיאו

20:8 - כ:ח
רבדל םירטשה ופסיו ורמאו םעה-לא ךרו אריה שיאה-ימ בשיו ךלי בבלה סמי אלו ותיבל ויחא בבל-תא ובבלכ

20:9 - כ:ט
םירטשה תלככ היהו ודקפו םעה-לא רבדל שארב תואבצ ירש םעה

20:10 - כ:י
ריע-לא ברקת-יכ תארקו הילע םחלהל םולשל הילא

20:11 - כ:יא
ךנעת םולש-םא היהו היהו ךל החתפו הב-אצמנה םעה-לכ סמל ךל ויהי ךודבעו

20:12 - כ:יב
ךמע םילשת אל-םאו המחלמ ךמע התשעו הילע תרצו

20:13 - כ:יג
ךיהלא הוהי הנתנו תיכהו ךדיב הרוכז-לכ-תא ברח-יפל

20:14 - כ:יד
ףטהו םישנה קר רשא לכו המהבהו הללש-לכ ריעב היהי תלכאו ךל זבת רשא ךיביא ללש-תא ךיהלא הוהי ןתנ ךל

20:15 - כ:טו
םירעה-לכל השעת ןכ רשא דאמ ךממ תקחרה ירעמ-אל הנה הלאה-םיוגה

20:16 - כ:טז
םימעה ירעמ קר הוהי רשא הלאה הלחנ ךל ןתנ ךיהלא המשנ -לכ היחת אל

20:17 - כ:יז
םמירחת םרחה-יכ ירמאהו יתחה יזרפהו ינענכה רשאכ יסוביהו יוחה ךיהלא הוהי ךוצ

20:18 - כ:יח
ודמלי-אל רשא ןעמל לככ תושעל םכתא ושע רשא םתבעות םתאטחו םהיהלאל םכיהלא הוהיל

20:19 - כ:יט
ריע-לא רוצת-יכ םחלהל םיבר םימי השפתל הילע הצע-תא תיחשת-אל יכ ןזרג וילע חדנל אל ותאו לכאת ונממ ץע םדאה יכ תרכת ךינפמ אבל הדשה רוצמב

20:20 - כ:כ
עדת-רשא ץע קר אוה לכאמ ץע-אל-יכ תרכו תיחשת ותא -לע רוצמ תינבו השע אוה-רשא ריעה דע המחלמ ךמע התדר

21:1 - כא:א
המדאב ללח אצמי-יכ ךיהלא הוהי רשא לפנ התשרל ךל ןתנ ימ עדונ אל הדשב והכה

21:2 - כא:ב
ךינקז ואציו ודדמו ךיטפשו רשא םירעה-לא ללחה תביבס

21:3 - כא:ג
הברקה ריעה היהו וחקלו ללחה-לא אוהה ריעה ינקז -אל רשא רקב תלגע רשא הב דבע לעב הכשמ-אל

21:4 - כא:ד
ריעה ינקז ודרוהו הלגעה-תא אוהה רשא ןתיא לחנ-לא אלו וב דבעי-אל םש-ופרעו ערזי לחנב הלגעה-תא

21:5 - כא:ה
ינב םינהכה ושגנו רחב םב יכ יול ותרשל ךיהלא הוהי הוהי םשב ךרבלו היהי םהיפ-לעו עגנ-לכו ביר-לכ

21:6 - כא:ו
ריעה ינקז לכו םיברקה אוהה וצחרי ללחה-לא הלגעה-לע םהידי-תא לחנב הפורעה

21:7 - כא:ז
ונידי ורמאו ונעו םדה-תא הכפש אל אל וניניעו הזה ואר

21:8 - כא:ח
לארשי ךמעל רפכ הוהי תידפ-רשא יקנ םד ןתת-לאו לארשי ךמע ברקב םדה םהל רפכנו

21:9 - כא:ט
םדה רעבת התאו ךברקמ יקנה רשיה השעת-יכ הוהי יניעב

21:10 - כא:י
המחלמל אצת-יכ ונתנו ךיביא-לע ךדיב ךיהלא הוהי ויבש תיבשו

21:11 - כא:יא
תשא היבשב תיארו הב תקשחו ראת-תפי השאל ךל תחקלו

21:12 - כא:יב
ךות-לא התאבהו החלגו ךתיב התשעו השאר-תא הינרפצ-תא

21:13 - כא:יג
תלמש-תא הריסהו הבשיו הילעמ היבש התכבו ךתיבב המא-תאו היבא-תא ןכ רחאו םימי חרי התלעבו הילא אובת השאל ךל התיהו

21:14 - כא:יד
תצפח אל-םא היהו השפנל התחלשו הב הנרכמת-אל רכמו הב רמעתת-אל ףסכב התינע רשא תחת

21:15 - כא:טו
יתש שיאל ןייהת-יכ הבוהא תחאה םישנ האונש תחאהו םינב ול-ודליו האונשהו הבוהאה רכבה ןבה היהו האינשל

21:16 - כא:טז
וליחנה םויב היהו תא וינב-תא אל ול היהי-רשא -ןב-תא רכבל לכוי ינפ-לע הבוהאה רכבה האונשה-ןב

21:17 - כא:יז
רכבה-תא יכ ריכי האונשה-ןב םינש יפ ול תתל ול אצמי-רשא לכב ונא תישאר אוה -יכ הרכבה טפשמ ול

21:18 - כא:יח
ןב שיאל היהי-יכ ונניא הרומו ררוס ויבא לוקב עמש ורסיו ומא לוקבו עמשי אלו ותא םהילא

21:19 - כא:יט
ויבא וב ושפתו ותא ואיצוהו ומאו וריע ינקז-לא ומקמ רעש-לאו

21:20 - כא:כ
ינקז-לא ורמאו ררוס הז וננב וריע עמש ונניא הרמו אבסו ללוז ונלקב

21:21 - כא:כא
ישנא-לכ והמגרו תמו םינבאב וריע ךברקמ ערה תרעבו ועמשי לארשי-לכו ואריו

21:22 - כא:כב
אטח שיאב היהי-יכו תמוהו תומ-טפשמ ץע-לע ותא תילתו

21:23 - כא:כג
ותלבנ ןילת-אל רובק-יכ ץעה-לע אוהה םויב ונרבקת םיהלא תללק-יכ אמטת אלו יולת הוהי רשא ךתמדא-תא ךל ןתנ ךיהלא הלחנ

22:1 - כב:א
רוש-תא הארת-אל ויש-תא וא ךיחא םהמ תמלעתהו םיחדנ ךיחאל םבישת בשה

22:2 - כב:ב
ךיחא בורק אל-םאו ותעדי אלו ךילא ךות-לא ותפסאו דע ךמע היהו ךתיב ותא ךיחא שרד ול ותבשהו

22:3 - כב:ג
ורמחל השעת ןכו ותלמשל השעת ןכו תדבא-לכל השעת ןכו דבאת -רשא ךיחא אל התאצמו ונממ םלעתהל לכות

22:4 - כב:ד
רומח-תא הארת-אל ורוש וא ךיחא ךרדב םילפנ םקה םהמ תמלעתהו ומע םיקת

22:5 - כב:ה
רבג-ילכ היהי-אל שבלי-אלו השא-לע יכ השא תלמש רבג ךיהלא הוהי תבעות הלא השע-לכ

22:6 - כב:ו
רופצ-ןק ארקי יכ ץע-לכב ךרדב ךינפל םיחרפא ץראה-לע וא םאהו םיציב וא םיחרפאה-לע תצבר םיציבה-לע וא םאה חקת-אל םינבה-לע

22:7 - כב:ז
םאה-תא חלשת חלש ךל-חקת םינבה-תאו ךל בטיי ןעמל םימי תכראהו

22:8 - כב:ח
שדח תיב הנבת יכ ךגגל הקעמ תישעו םימד םישת-אלו לפנה לפי-יכ ךתיבב ונממ

22:9 - כב:ט
ךמרכ ערזת-אל שדקת-ןפ םיאלכ רשא ערזה האלמה םרכה תאובתו ערזת

22:10 - כב:י
שרחת-אל ודחי רמחבו-רושב

22:11 - כב:יא
רמצ זנטעש שבלת אל ודחי םיתשפו

22:12 - כב:יב
ךל-השעת םילדג תופנכ עברא-לע רשא ךתוסכ הב-הסכת

22:13 - כב:יג
השא שיא חקי-יכ האנשו הילא אבו

22:14 - כב:יד
תלילע הל םשו הילע אצוהו םירבד רמאו ער םש תאזה השאה-תא הילא ברקאו יתחקל הל יתאצמ-אלו םילותב

22:15 - כב:טו
רענה יבא חקלו ואיצוהו המאו רענה ילותב-תא ריעה ינקז-לא הרעשה

22:16 - כב:טז
רענה יבא רמאו יתב-תא םינקזה-לא הזה שיאל יתתנ האנשיו השאל

22:17 - כב:יז
תלילע םש אוה-הנהו רמאל םירבד ךתבל יתאצמ-אל ילותב הלאו םילותב הלמשה ושרפו יתב ריעה ינקז ינפל

22:18 - כב:יח
ינקז וחקלו שיאה-תא אוהה-ריעה ותא ורסיו

22:19 - כב:יט
ףסכ האמ ותא ושנעו הרענה יבאל ונתנו לע ער םש איצוה יכ לארשי תלותב השאל היהת-ולו החלשל לכוי-אל וימי-לכ

22:20 - כב:כ
רבדה היה תמא-םאו ואצמנ-אל הזה רענל םילותב

22:21 - כב:כא
רענה-תא ואיצוהו היבא-תיב חתפ-לא הריע ישנא הולקסו התמו םינבאב הלבנ התשע-יכ תיב תונזל לארשיב ערה תרעבו היבא ךברקמ

22:22 - כב:כב
בכש שיא אצמי-יכ לעב-תלעב השא-םע םהינש-םג ותמו -םע בכשה שיאה תרעבו השאהו השאה לארשימ ערה

22:23 - כב:כג
הלותב רענ היהי יכ האצמו שיאל השראמ בכשו ריעב שיא המע

22:24 - כב:כד
םהינש-תא םתאצוהו אוהה ריעה רעש-לא םינבאב םתא םתלקסו רענה -תא ותמו רשא רבד-לע ריעב הקעצ-אל רבד-לע שיאה-תאו תשא-תא הנע-רשא ערה תרעבו והער ךברקמ

22:25 - כב:כה
אצמי הדשב-םאו רענה-תא שיאה הב-קיזחהו השראמה תמו המע בכשו שיאה המע בכש-רשא שיאה ודבל

22:26 - כב:כו
רבד השעת-אל רענלו תומ אטח רענל ןיא שיא םוקי רשאכ יכ שפנ וחצרו והער-לע הזה רבדה ןכ

22:27 - כב:כז
הקעצ האצמ הדשב יכ ןיאו השראמה רענה הל עישומ

22:28 - כב:כח
רענ שיא אצמי-יכ השרא-אל רשא הלותב המע בכשו השפתו ואצמנו

22:29 - כב:כט
בכשה שיאה ןתנו רענה יבאל המע ףסכ םישמח תחת השאל היהת-ולו לכוי-אל הנע רשא וימי-לכ החלש

23:1 - כג:א
תשא-תא שיא חקי-אל ףנכ הלגי אלו ויבא ויבא

23:2 - כג:ב
הכד-עוצפ אבי-אל להקב הכפש תורכו הוהי

23:3 - כג:ג
להקב רזממ אבי-אל ירישע רוד םג הוהי להקב ול אבי-אל הוהי

23:4 - כג:ד
ינומע אבי-אל הוהי להקב יבאומו ירישע רוד םג להקב םהל אבי-אל םלוע-דע הוהי

23:5 - כג:ה
רשא רבד-לע םחלב םכתא ומדק-אל םכתאצב ךרדב םימבו רכש רשאו םירצממ םעלב-תא ךילע םרא רותפמ רועב-ןב ךללקל םירהנ

23:6 - כג:ו
הוהי הבא-אלו עמשל ךיהלא ךפהיו םעלב-לא ךל ךיהלא הוהי יכ הכרבל הללקה-תא ךיהלא הוהי ךבהא

23:7 - כג:ז
םמלש שרדת-אל ךימי-לכ םתבטו םלועל

23:8 - כג:ח
יכ ימדא בעתת-אל בעתת-אל אוה ךיחא תייה רג-יכ ירצמ וצראב

23:9 - כג:ט
ודלוי-רשא םינב אבי ישילש רוד םהל הוהי להקב םהל

23:10 - כג:י
הנחמ אצת-יכ תרמשנו ךיביא-לע ער רבד לכמ

23:11 - כג:יא
שיא ךב היהי-יכ רוהט היהי-אל רשא אציו הליל-הרקמ אל הנחמל ץוחמ-לא הנחמה ךות-לא אבי

23:12 - כג:יב
ברע-תונפל היהו אבכו םימב ץחרי ךות-לא אבי שמשה הנחמה

23:13 - כג:יג
ץוחמ ךל היהת דיו המש תאציו הנחמל ץוח

23:14 - כג:יד
ךל היהת דתיו היהו ךנזא-לע התרפחו ץוח ךתבשב -תא תיסכו תבשו הב ךתאצ

23:15 - כג:טו
ךיהלא הוהי יכ ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיביא תתלו ךליצהל ךינחמ היהו ךינפל ךב הארי-אלו שודק בשו רבד תורע ךירחאמ

23:16 - כג:טז
דבע ריגסת-אל לצני-רשא וינדא-לא וינדא םעמ ךילא

23:17 - כג:יז
ךברקב בשי ךמע רחבי-רשא םוקמב בוטב ךירעש דחאב וננות אל ול

23:18 - כג:יח
השדק היהת-אל לארשי תונבמ ינבמ שדק היהי-אלו לארשי

23:19 - כג:יט
הנוז ןנתא איבת-אל תיב בלכ ריחמו ךיהלא הוהי תבעות יכ רדנ-לכל ךיהלא הוהי םהינש-םג

23:20 - כג:כ
ךשנ ךיחאל ךישת-אל ךשנ לכא ךשנ ףסכ ךשי רשא רבד-לכ

23:21 - כג:כא
ךיחאלו ךישת ירכנל ןעמל ךישת אל ךיהלא הוהי ךכרבי ךדי חלשמ לכב התא-רשא ץראה-לע התשרל המש-אב

23:22 - כג:כב
הוהיל רדנ רדת-יכ רחאת אל ךיהלא שרד-יכ ומלשל ךיהלא הוהי ונשרדי אטח ךב היהו ךמעמ

23:23 - כג:כג
רדנל לדחת יכו אטח ךב היהי-אל

23:24 - כג:כד
רמשת ךיתפש אצומ תרדנ רשאכ תישעו הבדנ ךיהלא הוהיל ךיפב תרבד רשא

23:25 - כג:כה
ךער םרכב אבת יכ ךשפנכ םיבנע תלכאו אל ךילכ-לאו ךעבש ןתת

23:26 - כג:כו
ךער תמקב אבת יכ ךדיב תלילמ תפטקו לע ףינת אל שמרחו ךער תמק

24:1 - כד:א
השא שיא חקי-יכ אל-םא היהו הלעבו ויניעב ןח-אצמת תורע הב אצמ-יכ רפס הל בתכו רבד הדיב ןתנו תתירכ ותיבמ החלשו

24:2 - כד:ב
הכלהו ותיבמ האציו רחא-שיאל התיהו

24:3 - כד:ג
ןורחאה שיאה האנשו תתירכ רפס הל בתכו החלשו הדיב ןתנו תומי יכ וא ותיבמ ןורחאה שיאה השאל ול החקל-רשא

24:4 - כד:ד
הלעב לכוי-אל החלש-רשא ןושארה תויהל התחקל בושל רשא ירחא השאל ול הבעות-יכ האמטה אלו הוהי ינפל אוה רשא ץראה-תא איטחת ךל ןתנ ךיהלא הוהי הלחנ

24:5 - כד:ה
השא שיא חקי-יכ אבצב אצי אל השדח וילע רבעי-אלו היהי יקנ רבד-לכל תחא הנש ותיבל ותשא-תא חמשו חקל-רשא

24:6 - כד:ו
בכרו םיחר לבחי-אל לבח אוה שפנ-יכ

24:7 - כד:ז
בנג שיא אצמי-יכ ינבמ ויחאמ שפנ וב-רמעתהו לארשי בנגה תמו ורכמו ערה תרעבו אוהה ךברקמ

24:8 - כד:ח
תערצה-עגנב רמשה תושעלו דאמ רמשל םכתא ורוי-רשא לככ רשאכ םיולה םינהכה ורמשת םתיוצ תושעל

24:9 - כד:ט
השע-רשא תא רוכז םירמל ךיהלא הוהי םכתאצב ךרדב םירצממ

24:10 - כד:י
תאשמ ךערב השת-יכ אבת-אל המואמ טבעל ותיב-לא וטבע

24:11 - כד:יא
שיאהו דמעת ץוחב וב השנ התא רשא ךילא איצוי הצוחה טובעה-תא

24:12 - כד:יב
אוה ינע שיא-םאו וטבעב בכשת אל

24:13 - כד:יג
ול בישת בשה אובכ טובעה-תא ותמלשב בכשו שמשה היהת ךלו ךכרבו הוהי ינפל הקדצ ךיהלא

24:14 - כד:יד
ינע ריכש קשעת-אל וא ךיחאמ ןויבאו ךצראב רשא ךרגמ ךירעשב

24:15 - כד:טו
ורכש ןתת ומויב וילע אובת-אלו אוה ינע יכ שמשה אשנ אוה וילאו ארקי-אלו ושפנ-תא היהו הוהי-לא ךילע אטח ךב

24:16 - כד:טז
תובא ותמוי-אל םינבו םינב-לע תובא-לע ותמוי-אל ותמוי ואטחב שיא

24:17 - כד:יז
רג טפשמ הטת אל דגב לבחת אלו םותי הנמלא

24:18 - כד:יח
תייה דבע יכ תרכזו הוהי ךדפיו םירצמב ןכ-לע םשמ ךיהלא תושעל ךוצמ יכנא הזה רבדה-תא

24:19 - כד:יט
ךריצק רצקת יכ רמע תחכשו ךדשב בושת אל הדשב םותיל רגל ותחקל ןעמל היהי הנמלאלו ךיהלא הוהי ךכרבי ךידי השעמ לכב

24:20 - כד:כ
אל ךתיז טבחת יכ רגל ךירחא ראפת הנמלאלו םותיל היהי

24:21 - כד:כא
אל ךמרכ רצבת יכ רגל ךירחא ללועת הנמלאלו םותיל היהי

24:22 - כד:כב
תייה דבע-יכ תרכזו ןכ-לע םירצמ ץראב תושעל ךוצמ יכנא הזה רבדה-תא

25:1 - כה:א
ןיב ביר היהי-יכ ושגנו םישנא םוטפשו טפשמה-לא קידצה-תא וקידצהו עשרה-תא ועישרהו

25:2 - כה:ב
תוכה ןב-םא היהו טפשה וליפהו עשרה ידכ וינפל והכהו רפסמב ותעשר

25:3 - כה:ג
אל ונכי םיעברא ףיסי-ןפ ףיסי הכמ הלא-לע ותכהל ךיחא הלקנו הבר ךיניעל

25:4 - כה:ד
רוש םסחת-אל ושידב

25:5 - כה:ה
ודחי םיחא ובשי-יכ ןבו םהמ דחא תמו היהת-אל ול-ןיא הצוחה תמה-תשא אבי המבי רז שיאל ול החקלו הילע המביו השאל

25:6 - כה:ו
רשא רוכבה היהו םש-לע םוקי דלת החמי-אלו תמה ויחא לארשימ ומש

25:7 - כה:ז
שיאה ץפחי אל-םאו ותמבי-תא תחקל הרעשה ותמבי התלעו הרמאו םינקזה-לא םיקהל ימבי ןאמ לארשיב םש ויחאל ימבי הבא אל

25:8 - כה:ח
ול-וארקו ורבדו וריע-ינקז אל רמאו דמעו וילא התחקל יתצפח

25:9 - כה:ט
וילא ותמבי השגנו םינקזה יניעל לעמ ולענ הצלחו וינפב הקריו ולגר הככ הרמאו התנעו רשא שיאל השעי תיב-תא הנבי-אל ויחא

25:10 - כה:י
לארשיב ומש ארקנו לענה ץולח תיב

25:11 - כה:יא
םישנא וצני-יכ ויחאו שיא ודחי דחאה תשא הברקו דימ השיא-תא ליצהל הדי החלשו והכמ וישבמב הקיזחהו

25:12 - כה:יב
אל הפכ-תא התצקו ךניע סוחת

25:13 - כה:יג
ךסיכב ךל היהי-אל הלודג ןבאו ןבא הנטקו

25:14 - כה:יד
ךתיבב ךל היהי-אל הלודג הפיאו הפיא הנטקו

25:15 - כה:טו
קדצו המלש ןבא המלש הפיא ךל-היהי ןעמל ךל-היהי קדצו לע ךימי וכיראי הוהי-רשא המדאה ךל ןתנ ךיהלא

25:16 - כה:טז
הוהי תבעות יכ הלא השע-לכ ךיהלא לוע השע לכ

25:17 - כה:יז
השע-רשא תא רוכז ךרדב קלמע ךל םירצממ םכתאצב

25:18 - כה:יח
ךרדב ךרק רשא ךב בנזיו ךירחא םילשחנה-לכ אלו עגיו ףיע התאו םיהלא ארי

25:19 - כה:יט
הוהי חינהב היהו ךל ךיהלא ביבסמ ךיביא-לכמ רשא ץראב ךל ןתנ ךיהלא-הוהי החמת התשרל הלחנ תחתמ קלמע רכז-תא חכשת אל םימשה

26:1 - כו:א
אובת-יכ היהו הוהי רשא ץראה-לא הלחנ ךל ןתנ ךיהלא הב תבשיו התשריו

26:2 - כו:ב
תישארמ תחקלו רשא המדאה ירפ-לכ רשא ךצראמ איבת ךל ןתנ ךיהלא הוהי תכלהו אנטב תמשו רחבי רשא םוקמה-לא ןכשל ךיהלא הוהי םש ומש

26:3 - כו:ג
רשא ןהכה-לא תאבו םהה םימיב היהי יתדגה וילא תרמאו ךיהלא הוהיל םויה ץראה-לא יתאב-יכ הוהי עבשנ רשא ונל תתל וניתבאל

26:4 - כו:ד
אנטה ןהכה חקלו ינפל וחינהו ךדימ ךיהלא הוהי חבזמ

26:5 - כו:ה
ינפל תרמאו תינעו ימרא ךיהלא הוהי דריו יבא דבא םש רגיו המירצמ םש-יהיו טעמ יתמב םוצע לודג יוגל ברו

26:6 - כו:ו
םירצמה ונתא ועריו ונתיו ונונעיו השק הדבע ונילע

26:7 - כו:ז
הוהי-לא קעצנו עמשיו וניתבא יהלא אריו ונלק-תא הוהי ונינע-תא ונלמע-תאו ונצחל-תאו

26:8 - כו:ח
הוהי ונאצויו הקזח דיב םירצממ ארמבו היוטנ ערזבו תותאבו לדג םיתפמבו

26:9 - כו:ט
םוקמה-לא ונאביו ונל-ןתיו הזה ץרא תאזה ץראה-תא שבדו בלח תבז

26:10 - כו:י
יתאבה הנה התעו ירפ תישאר-תא יל התתנ-רשא המדאה ינפל ותחנהו הוהי ךיהלא הוהי ינפל תיוחתשהו ךיהלא הוהי

26:11 - כו:יא
בוטה-לכב תחמשו הוהי ךל-ןתנ רשא התא ךתיבלו ךיהלא רשא רגהו יולהו ךברקב

26:12 - כו:יב
רשעל הלכת יכ ךתאובת רשעמ-לכ-תא תנש תשילשה הנשב יולל התתנו רשעמה הנמלאלו םותיל רגל ךירעשב ולכאו ועבשו

26:13 - כו:יג
הוהי ינפל תרמאו שדקה יתרעב ךיהלא ויתתנ םגו תיבה-ןמ םותיל רגלו יולל ךתוצמ-לככ הנמלאלו ינתיוצ רשא ךיתוצממ יתרבע-אל יתחכש אלו

26:14 - כו:יד
ינאב יתלכא-אל יתרעב-אלו ונממ אמטב ונממ תמל ונממ יתתנ-אלו הוהי לוקב יתעמש לככ יתישע יהלא ינתיוצ רשא

26:15 - כו:טו
ךשדק ןועממ הפיקשה ךרבו םימשה-ןמ לארשי-תא ךמע-תא רשא המדאה תאו רשאכ ונל התתנ ץרא וניתבאל תעבשנ שבדו בלח תבז

26:16 - כו:טז
הוהי הזה םויה תושעל ךוצמ ךיהלא הלאה םיקחה-תא תרמשו םיטפשמה-תאו םתוא תישעו ךבבל-לכב ךשפנ-לכבו

26:17 - כו:יז
תרמאה הוהי-תא ךל תויהל םויה תכללו םיהלאל ויקח רמשלו ויכרדב ויטפשמו ויתוצמו ולקב עמשלו

26:18 - כו:יח
םויה ךרימאה הוהיו הלגס םעל ול תויהל רמשלו ךל-רבד רשאכ ויתוצמ -לכ

26:19 - כו:יט
לע ןוילע ךתתלו השע רשא םיוגה-לכ םשלו הלהתל ךתיהלו תראפתלו הוהיל שדק -םע רבד רשאכ ךיהלא

27:1 - כז:א
ינקזו השמ וציו רמאל םעה-תא לארשי הוצמה-לכ-תא רמש הוצמ יכנא רשא םויה םכתא

27:2 - כז:ב
רשא םויב היהו ןדריה-תא ורבעת הוהי-רשא ץראה-לא ךל ןתנ ךיהלא םינבא ךל תמקהו םתא תדשו תולדג דישב

27:3 - כז:ג
ןהילע תבתכו הרותה ירבד-לכ-תא ןעמל ךרבעב תאזה ץראה-לא אבת רשא ךיהלא הוהי-רשא תבז ץרא ךל ןתנ רבד רשאכ שבדו בלח ךיתבא-יהלא הוהי ךל

27:4 - כז:ד
םכרבעב היהו ומיקת ןדריה-תא הלאה םינבאה-תא הוצמ יכנא רשא רהב םויה םכתא םתוא תדשו לביע דישב

27:5 - כז:ה
חבזמ םש תינבו חבזמ ךיהלא הוהיל ףינת-אל םינבא לזרב םהילע

27:6 - כז:ו
הנבת תומלש םינבא הוהי חבזמ-תא וילע תילעהו ךיהלא ךיהלא הוהיל תלוע

27:7 - כז:ז
תלכאו םימלש תחבזו ינפל תחמשו םש ךיהלא הוהי

27:8 - כז:ח
םינבאה-לע תבתכו הרותה ירבד-לכ-תא בטיה ראב תאזה

27:9 - כז:ט
םינהכהו השמ רבדיו לארשי-לכ לא םיולה עמשו תכסה רמאל הזה םויה לארשי הוהיל םעל תייהנ ךיהלא

27:10 - כז:י
הוהי לוקב תעמשו תישעו ךיהלא ויקח-תאו ותוצמ-תא ךוצמ יכנא רשא םויה

27:11 - כז:יא
םעה-תא השמ וציו רמאל אוהה םויב

27:12 - כז:יב
ךרבל ודמעי הלא רה-לע םעה-תא םכרבעב םיזרג ןועמש ןדריה-תא הדוהיו יולו ףסויו רכששיו ןמינבו

27:13 - כז:יג
ודמעי הלאו לביע רהב הללקה-לע רשאו דג ןבואר ילתפנו ןד ןלובזו

27:14 - כז:יד
ורמאו םיולה ונעו לארשי שיא-לכ-לא םר לוק

27:15 - כז:טו
רשא שיאה רורא הכסמו לספ השעי השעמ הוהי תבעות רתסב םשו שרח ידי ורמאו םעה-לכ ונעו ןמא

27:16 - כז:טז
ויבא הלקמ רורא םעה-לכ רמאו ומאו ןמא

27:17 - כז:יז
לובג גיסמ רורא םעה-לכ רמאו והער ןמא

27:18 - כז:יח
רוע הגשמ רורא םעה-לכ רמאו ךרדב ןמא

27:19 - כז:יט
טפשמ הטמ רורא הנמלאו םותי-רג ןמא םעה-לכ רמאו

27:20 - כז:כ
תשא-םע בכש רורא ףנכ הלג יכ ויבא םעה-לכ רמאו ויבא ןמא

27:21 - כז:כא
בכש רורא רמאו המהב-לכ-םע ןמא םעה-לכ

27:22 - כז:כב
ותחא-םע בכש רורא ומא-תב וא ויבא-תב ןמא םעה-לכ רמאו

27:23 - כז:כג
ותנתח-םע בכש רורא ןמא םעה-לכ רמאו

27:24 - כז:כד
והער הכמ רורא םעה-לכ רמאו רתסב ןמא

27:25 - כז:כה
דחש חקל רורא יקנ םד שפנ תוכהל ןמא םעה-לכ רמאו

27:26 - כז:כו
םיקי-אל רשא רורא ירבד-תא תושעל תאזה-הרותה םעה-לכ רמאו םתוא ןמא

28:1 - כח:א
עמשת עומש-םא היהו ךיהלא הוהי לוקב תושעל רמשל רשא ויתוצמ-לכ-תא םויה ךוצמ יכנא ךיהלא הוהי ךנתנו ייוג-לכ לע ןוילע ץראה

28:2 - כח:ב
ךילע ואבו הלאה תוכרבה-לכ עמשת יכ ךגישהו ךיהלא הוהי לוקב

28:3 - כח:ג
ריעב התא ךורב הדשב התא ךורבו

28:4 - כח:ד
ךנטב-ירפ ךורב ירפו ךתמדא ירפו ךיפלא רגש ךתמהב ךנאצ תורתשעו

28:5 - כח:ה
ךאנט ךורב ךתראשמו

28:6 - כח:ו
ךאבב התא ךורב ךתאצב התא ךורבו

28:7 - כח:ז
ךיביא-תא הוהי ןתי םיפגנ ךילע םימקה דחא ךרדב ךינפל העבשבו ךילא ואצי וסוני םיכרד ךינפל

28:8 - כח:ח
ךתא הוהי וצי ךימסאב הכרבה-תא ךדי חלשמ לכבו -רשא ץראב ךכרבו ןתנ ךיהלא הוהי ךל

28:9 - כח:ט
םעל ול הוהי ךמיקי ךל-עבשנ רשאכ שודק תוצמ-תא רמשת יכ תכלהו ךיהלא הוהי ויכרדב

28:10 - כח:י
ץראה ימע-לכ וארו ארקנ הוהי םש יכ ךממ ואריו ךילע

28:11 - כח:יא
הבוטל הוהי ךרתוהו ירפבו ךנטב ירפב ךתמדא ירפבו ךתמהב עבשנ רשא המדאה לע תתל ךיתבאל הוהי ךל

28:12 - כח:יב
ךל הוהי חתפי בוטה ורצוא-תא תתל םימשה-תא ותעב ךצרא-רטמ השעמ-לכ תא ךרבלו םיוג תיולהו ךדי אל התאו םיבר הולת

28:13 - כח:יג
שארל הוהי ךנתנו קר תייהו בנזל אלו היהת אלו הלעמל עמשת -יכ הטמל הוהי תוצמ-לא יכנא רשא ךיהלא רמשל םויה ךוצמ תושעלו

28:14 - כח:יד
רוסת אלו רשא םירבדה-לכמ םכתא הוצמ יכנא לואמשו ןימי םויה םיהלא ירחא תכלל םדבעל םירחא

28:15 - כח:טו
עמשת אל-םא היהו ךיהלא הוהי לוקב תושעל רמשל ויתוצמ-לכ-תא יכנא רשא ויתקחו ואבו םויה ךוצמ תוללקה-לכ ךילע ךוגישהו הלאה

28:16 - כח:טז
ריעב התא רורא הדשב התא רוראו

28:17 - כח:יז
ךאנט רורא ךתראשמו

28:18 - כח:יח
ךנטב-ירפ רורא רגש ךתמדא ירפו תרתשעו ךיפלא ךנאצ

28:19 - כח:יט
ךאבב התא רורא ךתאצב התא רוראו

28:20 - כח:כ
ךב הוהי חלשי הראמה-תא המוהמה-תא תרעגמה-תאו רשא ךדי חלשמ-לכב ךדמשה דע השעת ינפמ רהמ ךדבא-דעו רשא ךיללעמ ער ינתבזע

28:21 - כח:כא
ךב הוהי קבדי ותלכ דע רבדה-תא המדאה לעמ ךתא המש-אב התא-רשא התשרל

28:22 - כח:כב
תפחשב הוהי הככי תקלדבו תחדקבו ברחבו רחרחבו ןוקריבו ןופדשבו ךדבא דע ךופדרו

28:23 - כח:כג
רשא ךימש ויהו תשחנ ךשאר-לע ךיתחת-רשא ץראהו לזרב

28:24 - כח:כד
רטמ-תא הוהי ןתי רפעו קבא ךצרא ךילע דרי םימשה-ןמ ךדמשה דע

28:25 - כח:כה
ףגנ הוהי ךנתי ךרדב ךיביא ינפל וילא אצת דחא סונת םיכרד העבשבו הועזל תייהו וינפל ץראה תוכלממ לכל

28:26 - כח:כו
לכאמל ךתלבנ התיהו םימשה ףוע-לכל ןיאו ץראה תמהבלו דירחמ

28:27 - כח:כז
ןיחשב הוהי הככי םילפעבו םירצמ רשא סרחבו ברגבו אפרהל לכות-אל

28:28 - כח:כח
ןועגשב הוהי הככי ןוהמתבו ןורועבו בבל

28:29 - כח:כט
םירהצב ששממ תייהו רועה ששמי רשאכ חילצת אלו הלפאב ךא תייהו ךיכרד-תא לוזגו קושע ןיאו םימיה-לכ עישומ

28:30 - כח:ל
רחא שיאו שראת השא הנבת תיב הנלגשי םרכ וב בשת-אלו ונללחת אלו עטת

28:31 - כח:לא
ךיניעל חובט ךרוש ונממ לכאת אלו ךינפלמ לוזג ךרמח ךנאצ ךל בושי אלו ןיאו ךיביאל תונתנ עישומ ךל

28:32 - כח:לב
םינתנ ךיתנבו ךינב ךיניעו רחא םעל םהילא תולכו תואר לאל ןיאו םויה-לכ ךדי

28:33 - כח:לג
ךתמדא ירפ םע לכאי ךעיגי-לכו תייהו תעדי-אל רשא ץוצרו קושע קר םימיה-לכ

28:34 - כח:לד
הארממ עגשמ תייהו הארת רשא ךיניע

28:35 - כח:לה
ןיחשב הוהי הככי םיכרבה-לע ער רשא םיקשה-לעו ףכמ אפרהל לכות-אל ךדקדק דעו ךלגר

28:36 - כח:לו
ךתא הוהי ךלוי םיקת רשא ךכלמ-תאו רשא יוג-לא ךילע התא תעדי-אל םש תדבעו ךיתבאו ץע םירחא םיהלא ןבאו

28:37 - כח:לז
לשמל המשל תייהו םימעה לכב הנינשלו הוהי ךגהני-רשא המש

28:38 - כח:לח
הדשה איצות בר ערז יכ ףסאת טעמו הבראה ונלסחי

28:39 - כח:לט
תדבעו עטת םימרכ אלו התשת-אל ןייו ונלכאת יכ רגאת תעלתה

28:40 - כח:מ
ךל ויהי םיתיז אל ןמשו ךלובג-לכב ךתיז לשי יכ ךוסת

28:41 - כח:מא
דילות תונבו םינב יכ ךל ויהי-אלו יבשב וכלי

28:42 - כח:מב
ךתמדא ירפו ךצע-לכ לצלצה שריי

28:43 - כח:מג
ךברקב רשא רגה הלעמ ךילע הלעי הטמ דרת התאו הלעמ הטמ

28:44 - כח:מד
אל התאו ךולי אוה היהי אוה ונולת היהת התאו שארל בנזל

28:45 - כח:מה
ךילע ואבו הלאה תוללקה-לכ דע ךוגישהו ךופדרו תעמש אל-יכ ךדמשה ךיהלא הוהי לוקב ויתוצמ רמשל ךוצ רשא ויתקחו

28:46 - כח:מו
תואל ךב ויהו ךערזבו תפומלו םלוע-דע

28:47 - כח:מז
תדבע-אל רשא תחת ךיהלא הוהי-תא בבל בוטבו החמשב לכ ברמ

28:48 - כח:מח
ךיביא-תא תדבעו הוהי ונחלשי רשא אמצבו בערב ךב לכ רסחבו םריעבו לזרב לע ןתנו דע ךראוצ-לע ךתא ודימשה

28:49 - כח:מט
יוג ךילע הוהי אשי ץראה הצקמ קחרמ רשנה האדי רשאכ עמשת -אל רשא יוג ונשל

28:50 - כח:נ
רשא םינפ זע יוג ןקזל םינפ אשי-אל ןחי אל רענו

28:51 - כח:נא
ךתמהב ירפ לכאו דע ךתמדא-ירפו רשא ךדמשה ןגד ךל ריאשי-אל רגש רהציו שורית ךנאצ תרתשעו ךיפלא ךתא ודיבאה דע

28:52 - כח:נב
ךירעש-לכב ךל רצהו ךיתמח תדר דע רשא תורצבהו תהבגה ןהב חטב התא ךל רצהו ךצרא-לכב ךירעש-לכב ןתנ רשא ךצרא-לכב ךל ךיהלא הוהי

28:53 - כח:נג
ךנטב-ירפ תלכאו ךיתנבו ךינב רשב הוהי ךל-ןתנ רשא רוצמב ךיהלא קיצי-רשא קוצמבו ךביא ךל

28:54 - כח:נד
גנעהו ךב ךרה שיאה וניע ערת דאמ וקיח תשאבו ויחאב רשא וינב רתיבו ריתוי

28:55 - כח:נה
רשבמ םהמ דחאל תתמ לכאי רשא וינב לכ ול-ריאשה ילבמ רשא קוצמבו רוצמב ךביא ךל קיצי ךירעש-לכב

28:56 - כח:נו
הגנעהו ךב הכרה התסנ-אל רשא גצה הלגר-ףכ גנעתהמ ץראה-לע הניע ערת ךרמו הנבבו הקיח שיאב התבבו

28:57 - כח:נז
תצויה התילשבו הינבבו הילגר ןיבמ םלכאת-יכ דלת רשא רתסב לכ-רסחב רשא קוצמבו רוצמב ךביא ךל קיצי ךירעשב

28:58 - כח:נח
תושעל רמשת אל-םא הרותה ירבד-לכ-תא רפסב םיבתכה תאזה םשה-תא האריל הזה הזה ארונהו דבכנה ךיהלא הוהי תא

28:59 - כח:נט
הוהי אלפהו תוכמ תאו ךתכמ-תא תלדג תוכמ ךערז םילחו תונמאנו םינמאנו םיער

28:60 - כח:ס
תא ךב בישהו רשא םירצמ הודמ-לכ וקבדו םהינפמ תרגי ךב

28:61 - כח:סא
הכמ-לכו ילח-לכ םג רפסב בותכ אל רשא םלעי תאזה הרותה דע ךילע הוהי ךדמשה

28:62 - כח:סב
טעמ יתמב םתראשנו םתייה רשא תחת ברל םימשה יבכוככ לוקב תעמש אל-יכ ךיהלא הוהי

28:63 - כח:סג
הוהי שש-רשאכ היהו םכתא ביטיהל םכילע ןכ םכתא תוברהלו םכילע הוהי שישי םכתא דיבאהל םכתא דימשהלו המדאה לעמ םתחסנו המש -אב התא-רשא התשרל

28:64 - כח:סד
הוהי ךציפהו הצקמ םימעה-לכב ץראה הצק-דעו ץראה םיהלא םש תדבעו תעדי-אל רשא םירחא ץע ךיתבאו התא ןבאו

28:65 - כח:סה
אל םהה םיוגבו היהי-אלו עיגרת ךלגר-ףכל חונמ םש ךל הוהי ןתנו ןוילכו זגר בל שפנ ןובאדו םיניע

28:66 - כח:סו
םיאלת ךייח ויהו תדחפו דגנמ ךל אלו םמויו הליל ךייחב ןימאת

28:67 - כח:סז
ןתי-ימ רמאת רקבב רמאת ברעבו ברע דחפמ רקב ןתי-ימ דחפת רשא ךבבל רשא ךיניע הארממו הארת

28:68 - כח:סח
םירצמ הוהי ךבישהו רשא ךרדב תוינאב ףיסת-אל ךל יתרמא התארל דוע םש םתרכמתהו םידבעל ךיביאל הנק ןיאו תוחפשלו

28:69 - כח:סט
תירבה ירבד הלא הוהי הוצ-רשא תרכל השמ-תא ץראב לארשי ינב-תא תירבה דבלמ באומ ברחב םתא תרכ-רשא

29:1 - כט:א
השמ ארקיו רמאיו לארשי-לכ-לא תא םתיאר םתא םהלא הוהי השע רשא-לכ ץראב םכיניעל הערפל םירצמ וידבע-לכלו וצרא-לכלו

29:2 - כט:ב
רשא תלדגה תוסמה תתאה ךיניע ואר םילדגה םיתפמהו םהה

29:3 - כט:ג
םכל הוהי ןתנ-אלו םיניעו תעדל בל עמשל םינזאו תוארל הזה םויה דע

29:4 - כט:ד
םיעברא םכתא ךלואו ולב-אל רבדמב הנש םכילעמ םכיתמלש התלב -אל ךלענו ךלגר לעמ

29:5 - כט:ה
ןייו םתלכא אל םחל םתיתש אל רכשו ינא יכ ועדת ןעמל םכיהלא הוהי

29:6 - כט:ו
םוקמה-לא ואבתו ןחיס אציו הזה גועו ןובשח-ךלמ ונתארקל ןשבה-ךלמ םכנו המחלמל

29:7 - כט:ז
םצרא-תא חקנו הלחנל הנתנו ידגלו ינבוארל ישנמה טבש יצחלו

29:8 - כט:ח
ירבד-תא םתרמשו םתישעו תאזה תירבה וליכשת ןעמל םתא ןושעת רשא-לכ תא

29:9 - כט:ט
םויה םיבצנ םתא הוהי ינפל םכלכ םכישאר םכיהלא םכינקז םכיטבש שיא לכ םכירטשו לארשי

29:10 - כט:י
ךרגו םכישנ םכפט ךינחמ ברקב רשא באש דע ךיצע בטחמ ךימימ

29:11 - כט:יא
הוהי תירבב ךרבעל רשא ותלאבו ךיהלא תרכ ךיהלא הוהי םויה ךמע

29:12 - כט:יב
ךתא-םיקה ןעמל אוהו םעל ול םויה םיהלאל ךל-היהי רשאכו ךל-רבד רשאכ ךיתבאל עבשנ קחציל םהרבאל בקעילו

29:13 - כט:יג
םכדבל םכתא אלו תירבה-תא תרכ יכנא הלאה-תאו תאזה תאזה

29:14 - כט:יד
הפ ונשי רשא-תא יכ םויה דמע ונמע וניהלא הוהי ינפל הפ ונניא רשא תאו םויה ונמע

29:15 - כט:טו
תא םתעדי םתא-יכ ץראב ונבשי-רשא תאו םירצמ ברקב ונרבע-רשא םתרבע רשא םיוגה

29:16 - כט:טז
םהיצוקש-תא וארתו ץע םהיללג תאו רשא בהזו ףסכ ןבאו םהמע

29:17 - כט:יז
שיא םכב שי-ןפ החפשמ וא השא-וא ובבל רשא טבש-וא הוהי םעמ םויה הנפ דבעל תכלל וניהלא םהה םיוגה יהלא-תא הרפ שרש םכב שי-ןפ הנעלו שאר

29:18 - כט:יח
ועמשב היהו תאזה הלאה ירבד-תא רמאל ובבלב ךרבתהו יכ יל-היהי םולש ךלא יבל תוררשב הורה תופס ןעמל האמצה-תא

29:19 - כט:יט
חלס הוהי הבאי-אל ןשעי זא יכ ול ותאנקו הוהי-ףא הצברו אוהה שיאב הבותכה הלאה-לכ וב החמו הזה רפסב תחתמ ומש-תא הוהי םימשה

29:20 - כט:כ
הערל הוהי ולידבהו לארשי יטבש לכמ תירבה תולא לככ הרותה רפסב הבותכה הזה

29:21 - כט:כא
ןורחאה רודה רמאו ומוקי רשא םכינב ירכנהו םכירחאמ ץראמ אבי רשא וארו הקוחר אוהה ץראה תוכמ-תא היאלחת-תאו הב הוהי הלח-רשא

29:22 - כט:כב
הפרש חלמו תירפג ערזת אל הצרא-לכ הלעי-אלו חמצת אלו תכפהמכ בשע-לכ הב המדא הרמעו םדס ךפה רשא םייבצו ותמחבו ופאב הוהי

29:23 - כט:כג
םיוגה-לכ ורמאו הוהי השע המ-לע המ תאזה ץראל הככ לודגה ףאה ירח הזה

29:24 - כט:כד
ובזע רשא לע ורמאו יהלא הוהי תירב-תא םמע תרכ רשא םתבא ץראמ םתא ואיצוהב םירצמ

29:25 - כט:כה
ודבעיו וכליו םירחא םיהלא םיהלא םהל ווחתשיו אלו םועדי-אל רשא םהל קלח

29:26 - כט:כו
ץראב הוהי ףא-רחיו הילע איבהל אוהה הללקה-לכ-תא הזה רפסב הבותכה

29:27 - כט:כז
לעמ הוהי םשתיו המחבו ףאב םתמדא םכלשיו לודג ףצקבו םויכ תרחא ץרא-לא הזה

29:28 - כט:כח
הוהיל תרתסנה ונל תלגנהו וניהלא םלוע-דע ונינבלו ירבד -לכ-תא תושעל תאזה הרותה

30:1 - ל:א
ךילע ואבי-יכ היהו הלאה םירבדה-לכ רשא הללקהו הכרבה תבשהו ךינפל יתתנ םיוגה-לכב ךבבל-לא הוהי ךחידה רשא המש ךיהלא

30:2 - ל:ב
הוהי-דע תבשו ולקב תעמשו ךיהלא ךוצמ יכנא-רשא לככ ךינבו התא םויה ךבבל-לכב ךשפנ-לכבו

30:3 - ל:ג
ךיהלא הוהי בשו ךמחרו ךתובש-תא ךצבקו בשו רשא םימעה-לכמ ךיהלא הוהי ךציפה המש

30:4 - ל:ד
הצקב ךחדנ היהי-םא ךצבקי םשמ םימשה םשמו ךיהלא הוהי ךחקי

30:5 - ל:ה
ךיהלא הוהי ךאיבהו ושרי-רשא ץראה-לא התשריו ךיתבא ךברהו ךבטיהו ךיתבאמ

30:6 - ל:ו
ךיהלא הוהי למו בבל-תאו ךבבל-תא הבהאל ךערז ךיהלא הוהי-תא ךבבל -לכב ןעמל ךשפנ-לכבו ךייח

30:7 - ל:ז
ךיהלא הוהי ןתנו הלאה תולאה-לכ תא ךיביא-לע רשא ךיאנש-לעו ךופדר

30:8 - ל:ח
תעמשו בושת התאו תישעו הוהי לוקב רשא ויתוצמ-לכ-תא םויה ךוצמ יכנא

30:9 - ל:ט
הוהי ךריתוהו השעמ לכב ךיהלא ךנטב ירפב ךדי ירפבו ךתמהב ירפבו יכ הבטל ךתמדא שושל הוהי בושי שש-רשאכ בוטל ךילע ךיתבא-לע

30:10 - ל:י
הוהי לוקב עמשת יכ ויתוצמ רמשל ךיהלא הבותכה ויתקחו יכ הזה הרותה רפסב הוהי-לא בושת ךבבל-לכב ךיהלא ךשפנ-לכבו

30:11 - ל:יא
רשא תאזה הוצמה יכ םויה ךוצמ יכנא ךממ אוה תאלפנ-אל אוה הקחר אלו

30:12 - ל:יב
רמאל אוה םימשב אל ונל-הלעי ימ ונל החקיו המימשה התא ונעמשיו הנשענו

30:13 - ל:יג
אוה םיל רבעמ-אלו ונל-רבעי ימ רמאל החקיו םיה רבע-לא התא ונעמשיו ונל הנשענו

30:14 - ל:יד
רבדה ךילא בורק-יכ ךבבלבו ךיפב דאמ ותשעל

30:15 - ל:טו
ךינפל יתתנ האר םייחה-תא םויה תומה-תאו בוטה-תאו ערה-תאו

30:16 - ל:טז
ךוצמ יכנא רשא הבהאל םויה ךיהלא הוהי-תא רמשלו ויכרדב תכלל ויתקחו ויתוצמ תייחו ויטפשמו הוהי ךכרבו תיברו ץראב ךיהלא המש-אב התא-רשא התשרל

30:17 - ל:יז
אלו ךבבל הנפי-םאו תחדנו עמשת םיהלאל תיוחתשהו םתדבעו םירחא

30:18 - ל:יח
יכ םויה םכל יתדגה ןודבאת דבא םימי ןכיראת-אל התא רשא המדאה-לע אובל ןדריה-תא רבע התשרל המש

30:19 - ל:יט
םויה םכב יתדעה ץראה-תאו םימשה-תא יתתנ תומהו םייחה הכרבה ךינפל תרחבו הללקהו היחת ןעמל םייחב ךערזו התא

30:20 - ל:כ
הוהי-תא הבהאל ולקב עמשל ךיהלא אוה יכ וב-הקבדלו ךימי ךראו ךייח רשא המדאה-לע תבשל ךיתבאל הוהי עבשנ קחציל םהרבאל םהל תתל בקעילו

31:1 - לא:א
רבדיו השמ ךליו הלאה םירבדה-תא לארשי-לכ-לא

31:2 - לא:ב
האמ-ןב םהלא רמאיו יכנא הנש םירשעו דוע לכוא-אל םויה הוהיו אובלו תאצל רבעת אל ילא רמא הזה ןדריה-תא

31:3 - לא:ג
אוה ךיהלא הוהי ךינפל רבע דימשי-אוה הלאה םיוגה-תא םתשריו ךינפלמ רבע אוה עשוהי רבד רשאכ ךינפל הוהי

31:4 - לא:ד
םהל הוהי השעו ןוחיסל השע רשאכ ירמאה יכלמ גועלו דימשה רשא םצראלו םתא

31:5 - לא:ה
םכינפל הוהי םנתנו םהל םתישעו רשא הוצמה-לככ םכתא יתיוצ

31:6 - לא:ו
וצמאו וקזח וארית-לא םהינפמ וצרעת-לאו אוה ךיהלא הוהי יכ ךפרי אל ךמע ךלהה ךבזעי אלו

31:7 - לא:ז
עשוהיל השמ ארקיו יניעל וילא רמאיו ץמאו קזח לארשי-לכ אובת התא יכ הזה םעה-תא עבשנ רשא ץראה-לא תתל םתבאל הוהי הנליחנת התאו םהל םתוא

31:8 - לא:ח
ךלהה אוה הוהיו היהי אוה ךינפל אלו ךפרי אל ךמע אלו ארית אל ךבזעי תחת

31:9 - לא:ט
השמ בתכיו תאזה הרותה-תא םינהכה-לא הנתיו םיאשנה יול ינב תירב ןורא -תא ינקז-לכ-לאו הוהי לארשי

31:10 - לא:י
םתוא השמ וציו םינש עבש ץקמ רמאל הטמשה תנש דעמב תוכסה גחב

31:11 - לא:יא
לארשי-לכ אובב הוהי ינפ-תא תוארל רשא םוקמב ךיהלא -תא ארקת רחבי דגנ תאזה הרותה םהינזאב לארשי-לכ

31:12 - לא:יב
םעה-תא להקה םישנהו םישנאה רשא ךרגו ףטהו ועמשי ןעמל ךירעשב ואריו ודמלי ןעמלו םכיהלא הוהי-תא תושעל ורמשו הרותה ירבד-לכ-תא תאזה

31:13 - לא:יג
רשא םהינבו ועמשי ועדי-אל האריל ודמלו םכיהלא הוהי-תא םתא רשא םימיה-לכ רשא המדאה-לע םייח םירבע םתא המש ןדריה-תא התשרל

31:14 - לא:יד
השמ-לא הוהי רמאיו תומל ךימי וברק ןה עשוהי-תא ארק דעומ להאב ובציתהו השמ ךליו ונוצאו ובציתיו עשוהיו דעומ להאב

31:15 - לא:טו
להאב הוהי אריו דמעיו ןנע דומעב חתפ-לע ןנעה דומע להאה

31:16 - לא:טז
השמ-לא הוהי רמאיו ךיתבא-םע בכש ךנה הנזו הזה םעה םקו יהלא ירחא אוה רשא ץראה-רכנ וברקב המש-אב רפהו ינבזעו יתרכ רשא יתירב-תא ותא

31:17 - לא:יז
וב יפא הרחו םיתבזעו אוהה-םויב םהמ ינפ יתרתסהו והאצמו לכאל היהו תורצו תובר תוער אוהה םויב רמאו ןיא-יכ לע אלה ינואצמ יברקב יהלא הלאה תוערה

31:18 - לא:יח
ריתסא רתסה יכנאו לע אוהה םויב ינפ השע רשא הערה-לכ םיהלא -לא הנפ יכ םירחא

31:19 - לא:יט
םכל ובתכ התעו תאזה הרישה-תא הדמלו המיש לארשי-ינב-תא ןעמל םהיפב הרישה יל-היהת ינבב דעל תאזה לארשי

31:20 - לא:כ
ונאיבא-יכ המדאה-לא ויתבאל יתעבשנ-רשא לכאו שבדו בלח תבז הנפו ןשדו עבשו םירחא םיהלא-לא ינוצאנו םודבעו יתירב-תא רפהו

31:21 - לא:כא
ותא ןאצמת-יכ היהו תורצו תובר תוער תאזה הרישה התנעו אל יכ דעל וינפל יכ וערז יפמ חכשת רשא ורצי-תא יתעדי םרטב םויה השע אוה ץראה-לא ונאיבא יתעבשנ רשא

31:22 - לא:כב
השמ בתכיו תאזה הרישה-תא הדמליו אוהה םויב לארשי ינב-תא

31:23 - לא:כג
עשוהי-תא וציו קזח רמאיו ןונ-ןב איבת התא יכ ץמאו לארשי ינב-תא ץראה-לא םהל יתעבשנ-רשא ךמע היהא יכנאו

31:24 - לא:כד
השמ תולככ יהיו ירבד-תא בתכל רפס-לע תאזה-הרותה םמת דע

31:25 - לא:כה
םיולה-תא השמ וציו ןורא יאשנ רמאל הוהי-תירב

31:26 - לא:כו
הרותה רפס תא חקל דצמ ותא םתמשו הזה הוהי-תירב ןורא ךב םש-היהו םכיהלא דעל

31:27 - לא:כז
יתעדי יכנא יכ ךפרע-תאו ךירמ-תא יח ינדועב ןה השקה םירממ םויה םכמע ףאו הוהי-םע םתיה יתומ ירחא-יכ

31:28 - לא:כח
ילא וליהקה םכיטבש ינקז-לכ-תא הרבדאו םכירטשו םירבדה תא םהינזאב םב הדיעאו הלאה םימשה-תא ץראה-תאו

31:29 - לא:כט
ירחא יתעדי יכ תחשה-יכ יתומ םתרסו ןותחשת יתיוצ רשא ךרדה-ןמ םכתא תארקו םכתא םימיה תירחאב הערה ערה-תא ושעת-יכ הוהי יניעב השעמב וסיעכהל םכידי

31:30 - לא:ל
ינזאב השמ רבדיו לארשי להק-לכ הרישה ירבד-תא םמת דע תאזה

32:1 - לב:א
םימשה וניזאה ץראה עמשתו הרבדאו יפ-ירמא

32:2 - לב:ב
יחקל רטמכ ףרעי יתרמא לטכ לזת אשד-ילע םריעשכ בשע-ילע םיביברכו

32:3 - לב:ג
ארקא הוהי םש יכ וניהלאל לדג ובה

32:4 - לב:ד
יכ ולעפ םימת רוצה לא טפשמ ויכרד-לכ לוע ןיאו הנומא אוה רשיו קידצ

32:5 - לב:ה
וינב אל ול תחש שקע רוד םמומ לתלתפו

32:6 - לב:ו
תאז-ולמגת הוהיל-ה םכח אלו לבנ םע ךנק ךיבא אוה-אולה ךננכיו ךשע אוה

32:7 - לב:ז
םלוע תומי רכז רדו-רד תונש וניב ךדגיו ךיבא לאש ךל ורמאיו ךינקז

32:8 - לב:ח
םיוג ןוילע לחנהב םדא ינב ודירפהב םימע תלבג בצי לארשי ינב רפסמל

32:9 - לב:ט
ומע הוהי קלח יכ ותלחנ לבח בקעי

32:10 - לב:י
רבדמ ץראב והאצמי ןמשי ללי והתבו והננובי והנבבסי ןושיאכ והנרצי וניע

32:11 - לב:יא
ונק ריעי רשנכ ףחרי וילזוג-לע והחקי ויפנכ שרפי ותרבא -לע והאשי

32:12 - לב:יב
ונחני דדב הוהי רכנ לא ומע ןיאו

32:13 - לב:יג
יתומב-לע והבכרי תבונת לכאיו ץרא שבד והקניו ידש שימלחמ ןמשו עלסמ רוצ

32:14 - לב:יד
ןאצ בלחו רקב תאמח םירכ בלח-םע ןשב-ינב םיליאו בלח-םע םידותעו בנע-םדו הטח תוילכ רמח-התשת

32:15 - לב:טו
טעביו ןורשי ןמשיו תישכ תיבע תנמש והשע הולא שטיו ותעשי רוצ לבניו

32:16 - לב:טז
םירזב והאנקי והסיעכי תבעותב

32:17 - לב:יז
אל םידשל וחבזי אל םיהלא הלא ברקמ םישדח םועדי םורעש אל ואב םכיתבא

32:18 - לב:יח
ישת ךדלי רוצ ךללחמ לא חכשתו

32:19 - לב:יט
ץאניו הוהי אריו ויתנבו וינב סעכמ

32:20 - לב:כ
ינפ הריתסא רמאיו המ הארא םהמ רוד יכ םתירחא םינב המה תכפהת םב ןמא -אל

32:21 - לב:כא
לא-אלב ינואנק םה םהילבהב ינוסעכ םאינקא ינאו לבנ יוגב םע-אלב םסיעכא

32:22 - לב:כב
יפאב החדק שא-יכ לואש-דע דקיתו ץרא לכאתו תיתחת ידסומ טהלתו הלביו םירה

32:23 - לב:כג
תוער ומילע הפסא םב-הלכא יצח

32:24 - לב:כד
ףשר ימחלו בער יזמ ירירמ בטקו םב-חלשא תמהב-ןשו רפע ילחז תמח-םע

32:25 - לב:כה
ברח-לכשת ץוחמ המיא םירדחמו הלותב-םג רוחב-םג הביש שיא-םע קנוי

32:26 - לב:כו
םהיאפא יתרמא שונאמ התיבשא םרכז

32:27 - לב:כז
ביוא סעכ ילול ורכני-ןפ רוגא ורמאי-ןפ ומירצ הוהי אלו המר ונדי תאז-לכ לעפ

32:28 - לב:כח
תוצע דבא יוג-יכ םהב ןיאו המה הנובת

32:29 - לב:כט
וליכשי ומכח ול וניבי תאז םתירחאל

32:30 - לב:ל
ףלא דחא ףדרי הכיא הבבר וסיני םינשו םרוצ-יכ אל-םא הוהיו םרכמ םריגסה

32:31 - לב:לא
םרוצ ונרוצכ אל יכ םילילפ וניביאו

32:32 - לב:לב
םנפג םדס ןפגמ-יכ ומבנע הרמע תמדשמו תלכשא שור-יבנע ומל תררמ

32:33 - לב:לג
םניי םנינת תמח רזכא םינתפ שארו

32:34 - לב:לד
ידמע סמכ אוה-אלה יתרצואב םותח

32:35 - לב:לה
תעל םלשו םקנ יל בורק יכ םלגר טומת תדתע שחו םדיא םוי ומל

32:36 - לב:לו
ומע הוהי ןידי-יכ םחנתי וידבע-לעו תלזא-יכ הארי יכ רוצע ספאו די בוזעו

32:37 - לב:לז
ומיהלא יא רמאו וב ויסח רוצ

32:38 - לב:לח
ומיחבז בלח רשא ןיי ותשי ולכאי ומוקי םכיסנ םכילע יהי םכרזעיו הרתס

32:39 - לב:לט
ינא יכ התע ואר ןיאו אוה ינא ינא ידמע םיהלא יתצחמ היחאו תימא ןיאו אפרא ינאו ליצמ ידימ

32:40 - לב:מ
םימש-לא אשא-יכ יח יתרמאו ידי םלעל יכנא

32:41 - לב:מא
יברח קרב יתונש-םא ידי טפשמב זחאתו ירצל םקנ בישא םלשא יאנשמלו

32:42 - לב:מב
םדמ יצח ריכשא רשב לכאת יברחו היבשו ללח םדמ ביוא תוערפ שארמ

32:43 - לב:מג
ומע םיוג ונינרה םוקי וידבע-םד יכ וירצל בישי םקנו ומע ותמדא רפכו

32:44 - לב:מד
רבדיו השמ אביו ירבד-לכ-תא ינזאב תאזה-הרישה -ןב עשוהו אוה םעה ןונ

32:45 - לב:מה
רבדל השמ לכיו הלאה םירבדה-לכ-תא לארשי-לכ-לא

32:46 - לב:מו
ומיש םהלא רמאיו םירבדה-לכל םכבבל םכב דיעמ יכנא רשא םוצת רשא םויה רמשל םכינב-תא ירבד-לכ-תא תושעל תאזה הרותה

32:47 - לב:מז
אוה קר רבד-אל יכ םכייח אוה-יכ םכמ וכיראת הזה רבדבו המדאה -לע םימי םירבע םתא רשא המש ןדריה-תא התשרל

32:48 - לב:מח
השמ-לא הוהי רבדיו הזה םויה םצעב רמאל

32:49 - לב:מט
םירבעה רה-לא הלע רשא ובנ-רה הזה רשא באומ ץראב הארו וחרי ינפ-לע רשא ןענכ ץרא-תא ינבל ןתנ ינא הזחאל לארשי

32:50 - לב:נ
התא רשא רהב תמו ףסאהו המש הלע תמ-רשאכ ךימע-לא רהה רהב ךיחא ןרהא וימע-לא ףסאיו

32:51 - לב:נא
יב םתלעמ רשא לע לארשי ינב ךותב שדק תבירמ-ימב רשא לע ןצ-רבדמ יתוא םתשדק-אל לארשי ינב ךותב

32:52 - לב:נב
הארת דגנמ יכ אל המשו ץראה-תא ץראה-לא אובת ינבל ןתנ ינא-רשא לארשי

33:1 - לג:א
רשא הכרבה תאזו שיא השמ ךרב ינב-תא םיהלאה ותומ ינפל לארשי

33:2 - לג:ב
יניסמ הוהי רמאיו ומל ריעשמ חרזו אב ןראפ רהמ עיפוה שדק תבברמ התאו ומל תדשא ונימימ

33:3 - לג:ג
םימע בבח ףא םהו ךדיב וישדק-לכ אשי ךלגרל וכת ךיתרבדמ

33:4 - לג:ד
השמ ונל-הוצ הרות בקעי תלהק השרומ

33:5 - לג:ה
ךלמ ןורשיב יהיו םע ישאר ףסאתהב לארשי יטבש דחי

33:6 - לג:ו
תמי-לאו ןבואר יחי רפסמ ויתמ יהיו

33:7 - לג:ז
רמאיו הדוהיל תאזו לוק הוהי עמש ומע-לאו הדוהי ול בר וידי ונאיבת היהת וירצמ רזעו

33:8 - לג:ח
ךימת רמא יוללו ךדיסח שיאל ךירואו הסמב ותיסנ רשא ימ-לע והבירת הבירמ

33:9 - לג:ט
ומאלו ויבאל רמאה ויתיאר אל ריכה אל ויחא-תאו יכ עדי אל ונב-תאו ךתירבו ךתרמא ורמש ורצני

33:10 - לג:י
בקעיל ךיטפשמ ורוי לארשיל ךתרותו ךפאב הרוטק ומישי ךחבזמ -לע לילכו

33:11 - לג:יא
וליח הוהי ךרב הצרת וידי לעפו וימק םינתמ ץחמ -ןמ ויאנשמו ןומוקי

33:12 - לג:יב
דידי רמא ןמינבל חטבל ןכשי הוהי וילע ףפח וילע ןיבו םויה-לכ ןכש ויפתכ

33:13 - לג:יג
תכרבמ רמא ףסוילו דגממ וצרא הוהי םוהתמו לטמ םימש תחת תצבר

33:14 - לג:יד
שמש תאובת דגממו םיחרי שרג דגממו

33:15 - לג:טו
םדק-יררה שארמו םלוע תועבג דגממו

33:16 - לג:טז
האלמו ץרא דגממו הנס ינכש ןוצרו ףסוי שארל התאובת ויחא ריזנ דקדקלו

33:17 - לג:יז
ול רדה ורוש רוכב וינרק םאר ינרקו חגני םימע םהב םהו ץרא-יספא ודחי םהו םירפא תובבר השנמ יפלא

33:18 - לג:יח
חמש רמא ןלובזלו ךתאצב ןלובז ךילהאב רכששיו

33:19 - לג:יט
םש וארקי-רה םימע יכ קדצ-יחבז וחבזי וקניי םימי עפש לוח ינומט ינפשו

33:20 - לג:כ
ךורב רמא דגלו איבלכ דג ביחרמ עורז ףרטו ןכש דקדק-ףא

33:21 - לג:כא
ול תישאר אריו קקחמ תקלח םש-יכ םע ישאר אתיו ןופס השע הוהי תקדצ לארשי-םע ויטפשמו

33:22 - לג:כב
רוג ןד רמא ןדלו קנזי הירא ןשבה-ןמ

33:23 - לג:כג
ילתפנ רמא ילתפנלו אלמו ןוצר עבש םי הוהי תכרב השרי םורדו

33:24 - לג:כד
ךורב רמא רשאלו יהי רשא םינבמ לבטו ויחא יוצר ולגר ןמשב

33:25 - לג:כה
ךלענמ תשחנו לזרב ךאבד ךימיכו

33:26 - לג:כו
בכר ןורשי לאכ ןיא ךרזעב םימש םיקחש ותואגבו

33:27 - לג:כז
םדק יהלא הנעמ םלוע תערז תחתמו ביוא ךינפמ שרגיו דמשה רמאיו

33:28 - לג:כח
חטב לארשי ןכשיו בקעי ןיע דדב שוריתו ןגד ץרא-לא לט ופרעי וימש-ףא

33:29 - לג:כט
ימ לארשי ךירשא עשונ םע ךומכ ךרזע ןגמ הוהיב ךתואג ברח-רשאו ךל ךיביא ושחכיו ומיתומב-לע התאו ךרדת

34:1 - לד:א
תברעמ השמ לעיו ובנ רה-לא באומ רשא הגספה שאר וחרי ינפ-לע הוהי והאריו ץראה-לכ-תא ןד-דע דעלגה-תא

34:2 - לד:ב
ילתפנ-לכ תאו םירפא ץרא-תאו ץרא-לכ תאו השנמו םיה דע הדוהי ןורחאה

34:3 - לד:ג
רככה-תאו בגנה-תאו ריע וחרי תעקב רעצ-דע םירמתה

34:4 - לד:ד
וילא הוהי רמאיו רשא ץראה תאז םהרבאל יתעבשנ רמאל בקעילו קחציל הננתא ךערזל ךיניעב ךיתיארה רבעת אל המשו

34:5 - לד:ה
השמ םש תמיו ץראב הוהי-דבע הוהי יפ-לע באומ

34:6 - לד:ו
יגב ותא רבקיו תיב לומ באומ ץראב שיא עדי-אלו רועפ םויה דע ותרבק-תא הזה

34:7 - לד:ז
האמ-ןב השמו ותמב הנש םירשעו וניע התהכ-אל החל סנ-אלו

34:8 - לד:ח
לארשי ינב וכביו באומ תברעב השמ-תא ומתיו םוי םישלש השמ לבא יכב ימי

34:9 - לד:ט
אלמ ןונ-ןב עשוהיו ךמס-יכ המכח חור וילע וידי-תא השמ וילא ועמשיו ושעיו לארשי-ינב הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

34:10 - לד:י
דוע איבנ םק-אלו רשא השמכ לארשיב םינפ הוהי ועדי םינפ-לא

34:11 - לד:יא
םיתפומהו תתאה-לכל הוהי וחלש רשא םירצמ ץראב תושעל וידבע -לכלו הערפל וצרא-לכלו

34:12 - לד:יב
הקזחה דיה לכלו לודגה ארומה לכלו יניעל השמ השע רשא לארשי-לכ