הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

תלהק
1:1 - א:א
דוד-ןב תלהק ירבד םלשוריב ךלמ

1:2 - א:ב
רמא םילבה לבה םילבה לבה תלהק לבה לכה

1:3 - א:ג
םדאל ןורתי-המ למעיש ולמע-לכב שמשה תחת

1:4 - א:ד
אב רודו ךלה רוד תדמע םלועל ץראהו

1:5 - א:ה
אבו שמשה חרזו ומוקמ-לאו שמשה םש אוה חרוז ףאוש

1:6 - א:ו
םורד-לא ךלוה ןופצ-לא בבוסו ךלוה בבס בבוס ויתביבס-לעו חורה חורה בש

1:7 - א:ז
םיכלה םילחנה-לכ ונניא םיהו םיה-לא םוקמ-לא אלמ םש םיכלה םילחנהש תכלל םיבש םה

1:8 - א:ח
םיעגי םירבדה-לכ רבדל שיא לכוי-אל תוארל ןיע עבשת-אל ןזא אלמת-אלו עמשמ

1:9 - א:ט
היהיש אוה היהש-המ אוה השענש-המו שדח-לכ ןיאו השעיש שמשה תחת

1:10 - א:י
רמאיש רבד שי אוה שדח הז-האר םימלעל היה רבכ וננפלמ היה רשא

1:11 - א:יא
םינשארל ןורכז ןיא ויהיש םינרחאל םגו ןורכז םהל היהי-אל הנרחאל ויהיש םע

1:12 - א:יב
יתייה תלהק ינא לארשי-לע ךלמ םלשוריב

1:13 - א:יג
יבל-תא יתתנו המכחב רותלו שורדל השענ רשא-לכ לע אוה םימשה תחת םיהלא ןתנ ער ןינע תונעל םדאה ינבל וב

1:14 - א:יד
יתיאר םישעמה-לכ-תא שמשה תחת ושענש לבה לכה הנהו חור תוערו

1:15 - א:טו
ןקתל לכוי-אל תועמ לכוי-אל ןורסחו תונמהל

1:16 - א:טז
יבל-םע ינא יתרבד הנה ינא רמאל יתפסוהו יתלדגה -רשא-לכ לע המכח ינפל היה יבלו םלשורי-לע המכח הברה האר תעדו

1:17 - א:יז
תעדל יבל הנתאו תוללוה תעדו המכח יתעדי תולכשו ןויער אוה הז-םגש חור

1:18 - א:יח
המכח ברב יכ תעד ףיסויו סעכ-בר בואכמ ףיסוי

2:1 - ב:א
יבלב ינא יתרמא הכסנא אנ-הכל בוטב הארו החמשב לבה אוה-םג הנהו

2:2 - ב:ב
ללוהמ יתרמא קוחשל השע הז-המ החמשלו

2:3 - ב:ג
ךושמל יבלב יתרת יבלו ירשב-תא ןייב זחאלו המכחב גהנ דע תולכסב הז-יא הארא-רשא רשא םדאה ינבל בוט םימשה תחת ושעי םהייח ימי רפסמ

2:4 - ב:ד
יתינב ישעמ יתלדגה יל יתעטנ םיתב יל םימרכ

2:5 - ב:ה
תונג יל יתישע יתעטנו םיסדרפו ירפ-לכ ץע םהב

2:6 - ב:ו
תוכרב יל יתישע םהמ תוקשהל םימ םיצע חמוצ רעי

2:7 - ב:ז
םידבע יתינק תיב-ינבו תוחפשו הנקמ םג יל היה היה הברה ןאצו רקב ינפל ויהש לכמ יל םלשוריב

2:8 - ב:ח
ףסכ-םג יל יתסנכ םיכלמ תלגסו בהזו יל יתישע תונידמהו תורשו םירש םדאה ינב תגונעתו תודשו הדש

2:9 - ב:ט
יתפסוהו יתלדגו ינפל היהש לכמ יתמכח ףא םלשוריב יל הדמע

2:10 - ב:י
יניע ולאש רשא לכו םהמ יתלצא אל יבל-תא יתענמ-אל יבל -יכ החמש-לכמ ילמע-לכמ חמש יקלח היה-הזו ילמע-לכמ

2:11 - ב:יא
ינא יתינפו ידי ושעש ישעמ-לכב יתלמעש למעבו לכה הנהו תושעל חור תוערו לבה תחת ןורתי ןיאו שמשה

2:12 - ב:יב
תוארל ינא יתינפו תוללוהו המכח םדאה המ יכ תולכסו ךלמה ירחא אוביש והושע רבכ-רשא תא

2:13 - ב:יג
שיש ינא יתיארו המכחל ןורתי ןורתיכ תולכסה-ןמ ךשחה-ןמ רואה

2:14 - ב:יד
ושארב ויניע םכחה ךלוה ךשחב ליסכהו ינא-םג יתעדיו הרקי דחא הרקמש םלכ-תא

2:15 - ב:טו
יבלב ינא יתרמאו ליסכה הרקמכ המלו ינרקי ינא-םג רתוי זא ינא יתמכח יבלב יתרבדו לבה הז-םגש

2:16 - ב:טז
םכחל ןורכז ןיא יכ םלועל ליסכה-םע םיאבה םימיה רבכשב ךיאו חכשנ לכה םכחה תומי ליסכה-םע

2:17 - ב:יז
םייחה-תא יתאנשו השעמה ילע ער יכ שמשה תחת השענש תוערו לבה לכה-יכ חור

2:18 - ב:יח
ינא יתאנשו ינאש ילמע-לכ-תא שמשה תחת למע םדאל ונחינאש ירחא היהיש

2:19 - ב:יט
םכחה עדוי ימו טלשיו לכס וא היהי יתלמעש ילמע-לכב שמשה תחת יתמכחשו לבה הז-םג

2:20 - ב:כ
שאיל ינא יתובסו למעה-לכ לע יבל-תא שמשה תחת יתלמעש

2:21 - ב:כא
ולמעש םדא שי-יכ תעדבו המכחב אלש םדאלו ןורשכבו וקלח וננתי וב-למע הערו לבה הז-םג הבר

2:22 - ב:כב
םדאל הוה-המ יכ ןויערבו ולמע-לכב תחת למע אוהש ובל שמשה

2:23 - ב:כג
םיבאכמ וימי-לכ יכ ונינע סעכו בכש-אל הלילב-םג לבה הז-םג ובל אוה

2:24 - ב:כד
םדאב בוט-ןיא הארהו התשו לכאיש ולמעב בוט ושפנ-תא ינא יתיאר הז-םג םיהלאה דימ יכ איה

2:25 - ב:כה
ימו לכאי ימ יכ ינממ ץוח שוחי

2:26 - ב:כו
בוטש םדאל יכ המכח ןתנ וינפל אטוחלו החמשו תעדו ףוסאל ןינע ןתנ בוטל תתל סונכלו הז-םג םיהלאה ינפל חור תוערו לבה

3:1 - ג:א
תעו ןמז לכל תחת ץפח-לכל םימשה

3:2 - ג:ב
תומל תעו תדלל תע רוקעל תעו תעטל תע עוטנ

3:3 - ג:ג
תעו גורהל תע ץורפל תע אופרל תונבל תעו

3:4 - ג:ד
תעו תוכבל תע תעו דופס תע קוחשל דוקר

3:5 - ג:ה
םינבא ךילשהל תע תע םינבא סונכ תעו קחרל תעו קובחל קבחמ

3:6 - ג:ו
דבאל תעו שקבל תע תעו רומשל תע ךילשהל

3:7 - ג:ז
תעו עורקל תע תושחל תע רופתל רבדל תעו

3:8 - ג:ח
אנשל תעו בהאל תע תעו המחלמ תע םולש

3:9 - ג:ט
השועה ןורתי-המ למע אוה רשאב

3:10 - ג:י
ןינעה-תא יתיאר םיהלא ןתנ רשא תונעל םדאה ינבל וב

3:11 - ג:יא
הפי השע לכה-תא םלעה-תא םג ותעב רשא ילבמ םבלב ןתנ םדאה אצמי-אל השע-רשא השעמה-תא שארמ םיהלאה ףוס-דעו

3:12 - ג:יב
בוט ןיא יכ יתעדי חומשל-םא יכ םב וייחב בוט תושעלו

3:13 - ג:יג
לכאיש םדאה-לכ םגו בוט הארו התשו תתמ ולמע-לכב איה םיהלא

3:14 - ג:יד
רשא-לכ יכ יתעדי אוה םיהלאה השעי וילע םלועל היהי ונממו ףיסוהל ןיא םיהלאהו ערגל ןיא וינפלמ ואריש השע

3:15 - ג:טו
אוה רבכ היהש-המ רבכ תויהל רשאו שקבי םיהלאהו היה ףדרנ-תא

3:16 - ג:טז
תחת יתיאר דועו טפשמה םוקמ שמשה םוקמו עשרה המש עשרה המש קדצה

3:17 - ג:יז
יבלב ינא יתרמא עשרה-תאו קידצה-תא תע-יכ םיהלאה טפשי לעו ץפח-לכל םש השעמה-לכ

3:18 - ג:יח
יבלב ינא יתרמא םדאה ינב תרבד-לע םיהלאה םרבל המהב-םהש תוארלו םהל המה

3:19 - ג:יט
םדאה-ינב הרקמ יכ הרקמו המהבה הרקמו הז תומכ םהל דחא חורו הז תומ ןכ רתומו לכל דחא ןיא המהבה-ןמ םדאה לבה לכה יכ

3:20 - ג:כ
םוקמ-לא ךלוה לכה היה לכה דחא בש לכהו רפעה-ןמ רפעה-לא

3:21 - ג:כא
ינב חור עדוי ימ איה הלעה םדאה המהבה חורו הלעמל הטמל איה תדריה ץראל

3:22 - ג:כב
בוט ןיא יכ יתיארו םדאה חמשי רשאמ אוה-יכ וישעמב ונאיבי ימ יכ וקלח היהיש המב תוארל וירחא

4:1 - ד:א
האראו ינא יתבשו רשא םיקשעה-לכ-תא שמשה תחת םישענ םיקשעה תעמד הנהו םחנמ םהל ןיאו חכ םהיקשע דימו םחנמ םהל ןיאו

4:2 - ד:ב
םיתמה-תא ינא חבשו םייחה-ןמ ותמ רבכש םייח המה רשא הנדע

4:3 - ד:ג
תא םהינשמ בוטו היה אל ןדע-רשא האר-אל רשא רשא ערה השעמה-תא שמשה תחת השענ

4:4 - ד:ד
ינא יתיארו תאו למע-לכ-תא יכ השעמה ןורשכ-לכ שיא-תאנק איה לבה הז-םג והערמ חור תוערו

4:5 - ד:ה
וידי-תא קבח ליסכה ורשב-תא לכאו

4:6 - ד:ו
תחנ ףכ אלמ בוט למע םינפח אלממ חור תוערו

4:7 - ד:ז
האראו ינא יתבשו שמשה תחת לבה

4:8 - ד:ח
ינש ןיאו דחא שי ול-ןיא חאו ןב םג ולמע-לכל ץק ןיאו עבשת -אל ויניע-םג למע ינא ימלו רשע ישפנ-תא רסחמו לבה הז-םג הבוטמ אוה ער ןינעו

4:9 - ד:ט
םינשה םיבוט רשא דחאה-ןמ בוט רכש םהל-שי םלמעב

4:10 - ד:י
דחאה ולפי-םא יכ ורבח-תא םיקי לופיש דחאה וליאו ומיקהל ינש ןיאו

4:11 - ד:יא
םינש ובכשי-םא םג ךיא דחאלו םהל םחו םחי

4:12 - ד:יב
דחאה ופקתי-םאו ודגנ ודמעי םינשה אל שלשמה טוחהו קתני הרהמב

4:13 - ד:יג
םכחו ןכסמ דלי בוט ליסכו ןקז ךלממ רהזהל עדי-אל רשא דוע

4:14 - ד:יד
םירוסה תיבמ-יכ םג יכ ךלמל אצי שר דלונ ותוכלמב

4:15 - ד:טו
םייחה-לכ-תא יתיאר שמשה תחת םיכלהמה רשא ינשה דליה םע ויתחת דמעי

4:16 - ד:טז
םעה-לכל ץק-ןיא היה-רשא לכל םג םהינפל אל םינורחאה -יכ וב-וחמשי ןויערו לבה הז-םג חור

4:17 - ד:יז
רשאכ ךילגר רמש םיהלאה תיב-לא ךלת תתמ עמשל בורקו חבז םיליסכה םיעדוי םניא-יכ ער תושעל

5:1 - ה:א
ךיפ-לע להבת-לא רהמי-לא ךבלו ינפל רבד איצוהל םיהלאה יכ םיהלאה התאו םימשב ןכ-לע ץראה-לע םיטעמ ךירבד ויהי

5:2 - ה:ב
ברב םולחה אב יכ ליסכ לוקו ןינע םירבד ברב

5:3 - ה:ג
רדנ רדת רשאכ רחאת-לא םיהלאל ץפח ןיא יכ ומלשל -רשא תא םיליסכב םלש רדת

5:4 - ה:ד
רדת-אל רשא בוט םלשת אלו רודתשמ

5:5 - ה:ה
ךיפ-תא ןתת-לא ךרשב-תא איטחל ינפל רמאת-לאו איה הגגש יכ ךאלמה םיהלאה ףצקי המל לבחו ךלוק-לע ךידי השעמ-תא

5:6 - ה:ו
תומלח ברב יכ םירבדו םילבהו םיהלאה-תא יכ הברה ארי

5:7 - ה:ז
לזגו שר קשע-םא הארת קדצו טפשמ המתת-לא הנידמב הבג יכ ץפחה-לע רמש הבג לעמ םהילע םיהבגו

5:8 - ה:ח
לכב ץרא ןורתיו הדשל ךלמ איה דבענ

5:9 - ה:ט
עבשי-אל ףסכ בהא ןומהב בהא-ימו ףסכ הז-םג האובת אל לבה

5:10 - ה:י
ובר הבוטה תוברב ןורשכ-המו הילכוא תיאר-םא יכ הילעבל ויניע

5:11 - ה:יא
דבעה תנש הקותמ הברה-םאו טעמ-םא רישעל עבשהו לכאי ול חינמ ונניא ןושיל

5:12 - ה:יב
יתיאר הלוח הער שי רומש רשע שמשה תחת ותערל וילעבל

5:13 - ה:יג
אוהה רשעה דבאו דילוהו ער ןינעב ודיב ןיאו ןב המואמ

5:14 - ה:יד
ומא ןטבמ אצי רשאכ תכלל בושי םורע המואמו אבשכ ךליש ולמעב אשי-אל ודיב

5:15 - ה:טו
הלוח הער הז-םגו ךלי ןכ אבש תמע-לכ ול ןורתי-המו חורל למעיש

5:16 - ה:טז
ךשחב וימי-לכ םג הברה סעכו לכאי ףצקו וילחו

5:17 - ה:יז
ינא יתיאר-רשא הנה הפי-רשא בוט תותשלו-לוכאל -לכב הבוט תוארלו למעיש ולמע רפסמ שמשה-תחת ויח-ימי םיהלאה ול-ןתנ-רשא וקלח אוה-יכ

5:18 - ה:יח
רשא םדאה-לכ םג רשע םיהלאה ול-ןתנ וטילשהו םיסכנו תאשלו ונממ לכאל חמשלו וקלח-תא תתמ הז ולמעב איה םיהלא

5:19 - ה:יט
רכזי הברה אל יכ יכ וייח ימי-תא תחמשב הנעמ םיהלאה ובל

6:1 - ו:א
יתיאר רשא הער שי איה הברו שמשה תחת םדאה-לע

6:2 - ו:ב
ול-ןתי רשא שיא םיסכנו רשע םיהלאה רסח ונניאו דובכו לכמ ושפנל הואתי-רשא ונטילשי-אלו ונממ לכאל םיהלאה ירכנ שיא יכ לבה הז ונלכאי אוה ער ילחו

6:3 - ו:ג
האמ שיא דילוי-םא היחי תובר םינשו ויהיש ברו ושפנו וינש-ימי הבוטה-ןמ עבשת -אל התיה-אל הרובק-םגו ונממ בוט יתרמא ול לפנה

6:4 - ו:ד
ךשחבו אב לבהב-יכ ומש ךשחבו ךלי הסכי

6:5 - ו:ה
אלו האר-אל שמש-םג הזמ הזל תחנ עדי

6:6 - ו:ו
םינש ףלא היח ולאו אל הבוטו םימעפ םוקמ-לא אלה האר ךלוה לכה דחא

6:7 - ו:ז
והיפל םדאה למע-לכ אלמת אל שפנה-םגו

6:8 - ו:ח
םכחל רתוי-המ יכ ינעל-המ ליסכה-ןמ דגנ ךלהל עדוי םייחה

6:9 - ו:ט
םיניע הארמ בוט הז-םג שפנ-ךלהמ חור תוערו לבה

6:10 - ו:י
ארקנ רבכ היהש-המ אוה-רשא עדונו ומש ןידל לכוי-אלו םדא ונממ ףיקתהש םע

6:11 - ו:יא
הברה םירבד-שי יכ רתי-המ לבה םיברמ םדאל

6:12 - ו:יב
בוט-המ עדוי-ימ יכ רפסמ םייחב םדאל ולבה ייח-ימי רשא לצכ םשעיו םדאל דיגי-ימ תחת וירחא היהי-המ שמשה

7:1 - ז:א
בוט ןמשמ םש בוט םוימ תומה םויו ודלוה

7:2 - ז:ב
תכלל בוט תכלמ לבא-תיב-לא רשאב התשמ תיב-לא םדאה-לכ ףוס אוה ובל-לא ןתי יחהו

7:3 - ז:ג
קחשמ סעכ בוט בטיי םינפ ערב-יכ בל

7:4 - ז:ד
לבא תיבב םימכח בל תיבב םיליסכ בלו החמש

7:5 - ז:ה
םכח תרעג עמשל בוט ריש עמש שיאמ םיליסכ

7:6 - ז:ו
םיריסה לוקכ יכ קחש ןכ ריסה תחת לבה הז-םגו ליסכה

7:7 - ז:ז
םכח ללוהי קשעה יכ הנתמ בל-תא דבאיו

7:8 - ז:ח
רבד תירחא בוט בוט ותישארמ חור-הבגמ חור-ךרא

7:9 - ז:ט
ךחורב להבת-לא קיחב סעכ יכ סועכל חוני םיליסכ

7:10 - ז:י
היה המ רמאת-לא םינשארה םימיהש יכ הלאמ םיבוט ויה תלאש המכחמ אל הז-לע

7:11 - ז:יא
הלחנ-םע המכח הבוט שמשה יארל רתיו

7:12 - ז:יב
לצב המכחה לצב יכ תעד ןורתיו ףסכה הילעב היחת המכחה

7:13 - ז:יג
השעמ-תא האר לכוי ימ יכ םיהלאה ותוע רשא תא ןקתל

7:14 - ז:יד
היה הבוט םויב הער םויבו בוטב הז-תא םג האר השע הז-תמעל תרבד-לע םיהלאה םדאה אצמי אלש המואמ וירחא

7:15 - ז:טו
ימיב יתיאר לכה-תא דבא קידצ שי ילבה עשר שיו וקדצב ותערב ךיראמ

7:16 - ז:טז
הברה קידצ יהת-לא רתוי םכחתת-לאו םמושת המל

7:17 - ז:יז
הברה עשרת-לא המל לכס יהת-לאו ךתע אלב תומת

7:18 - ז:יח
הזב זחאת רשא בוט חנת-לא הזמ-םגו ארי-יכ ךדי-תא -תא אצי םיהלא םלכ

7:19 - ז:יט
םכחל זעת המכחה רשא םיטילש הרשעמ ריעב ויה

7:20 - ז:כ
קידצ ןיא םדא יכ בוט-השעי רשא ץראב אטחי אלו

7:21 - ז:כא
רשא םירבדה-לכל םג ךבל ןתת-לא ורבדי עמשת-אל רשא ךללקמ ךדבע-תא

7:22 - ז:כב
תובר םימעפ-םג יכ תא-םג רשא ךבל עדי םירחא תללק

7:23 - ז:כג
המכחב יתיסנ הז-לכ איהו המכחא יתרמא ינממ הקוחר

7:24 - ז:כד
קמעו היהש-המ קוחר ונאצמי ימ קמע

7:25 - ז:כה
יבלו ינא יתובס שקבו רותלו תעדל תעדלו ןובשחו המכח תולכסהו לסכ עשר תוללוה

7:26 - ז:כו
תוממ רמ ינא אצומו איה-רשא השאה-תא הבל םימרחו םידוצמ בוט הידי םירוסא טלמי םיהלאה ינפל דכלי אטוחו הנממ הב

7:27 - ז:כז
הרמא יתאצמ הז האר תחאל תחא תלהק ןובשח אצמל

7:28 - ז:כח
ישפנ השקב-דוע רשא דחא םדא יתאצמ אלו השאו יתאצמ ףלאמ יתאצמ אל הלא-לכב

7:29 - ז:כט
יתאצמ הז-האר דבל םיהלאה השע רשא המהו רשי םדאה-תא םיבר תונבשח ושקב

8:1 - ח:א
עדוי ימו םכחהכ ימ םדא תמכח רבד רשפ זעו וינפ ריאת אנשי וינפ

8:2 - ח:ב
רומש ךלמ-יפ ינא תעובש תרבד לעו םיהלא

8:3 - ח:ג
ךלת וינפמ להבת-לא ער רבדב דמעת-לא ץפחי רשא-לכ יכ השעי

8:4 - ח:ד
ךלמ-רבד רשאב ול-רמאי ימו ןוטלש השעת-המ

8:5 - ח:ה
עדי אל הוצמ רמוש טפשמו תעו ער רבד םכח בל עדי

8:6 - ח:ו
תע שי ץפח-לכל יכ םדאה תער-יכ טפשמו וילע הבר

8:7 - ח:ז
עדי ונניא-יכ רשאכ יכ היהיש-המ ול דיגי ימ היהי

8:8 - ח:ח
חורב טילש םדא ןיא חורה-תא אולכל םויב ןוטלש ןיאו תחלשמ ןיאו תומה טלמי-אלו המחלמב וילעב-תא עשר

8:9 - ח:ט
יתיאר הז-לכ-תא יבל-תא ןותנו השענ רשא השעמ-לכל רשא תע שמשה תחת ערל םדאב םדאה טלש ול

8:10 - ח:י
םיעשר יתיאר ןכבו םוקממו ואבו םירבק וכלהי שודק רשא ריעב וחכתשיו לבה הז-םג ושע-ןכ

8:11 - ח:יא
םגתפ השענ-ןיא רשא הרהמ הערה השעמ בל אלמ ןכ-לע םהב םדאה-ינב ער תושעל

8:12 - ח:יב
ער השע אטח רשא יכ ול ךיראמו תאמ רשא ינא עדוי-םג יאריל בוט-היהי ואריי רשא םיהלאה וינפלמ

8:13 - ח:יג
עשרל היהי-אל בוטו םימי ךיראי-אלו ארי ונניא רשא לצכ םיהלא ינפלמ

8:14 - ח:יד
השענ רשא לבה-שי שי רשא ץראה-לע עיגמ רשא םיקידצ םיעשרה השעמכ םהלא עיגמש םיעשר שיו השעמכ םהלא יתרמא םיקידצה לבה הז-םגש

8:15 - ח:טו
ינא יתחבשו רשא החמשה-תא תחת םדאל בוט-ןיא לוכאל-םא יכ שמשה חומשלו תותשלו ולמעב ונולי אוהו וייח ימי םיהלאה ול-ןתנ-רשא שמשה תחת

8:16 - ח:טז
יבל-תא יתתנ רשאכ תוארלו המכח תעדל השענ רשא ןינעה-תא םג יכ ץראה-לע הנש הלילבו םויב האר ונניא ויניעב

8:17 - ח:יז
השעמ-לכ-תא יתיארו לכוי אל יכ םיהלאה אוצמל םדאה השענ רשא השעמה-תא רשא לשב שמשה-תחת שקבל םדאה למעי םגו אצמי אלו תעדל םכחה רמאי-םא אצמל לכוי אל

9:1 - ט:א
יתתנ הז-לכ-תא יכ רובלו יבל-לא רשא הז-לכ-תא םימכחהו םיקידצה דיב םהידבעו הבהא-םג םיהלאה עדוי ןיא האנש-םג םהינפל לכה םדאה

9:2 - ט:ב
הרקמ לכל רשאכ לכה עשרלו קידצל דחא אמטלו רוהטלו בוטל ונניא רשאלו חבזלו אטחכ בוטכ חבז העובש רשאכ עבשנה ארי

9:3 - ט:ג
לכב ער הז שמשה תחת השענ-רשא לכל דחא הרקמ-יכ םדאה-ינב בל םגו תוללוהו ער-אלמ םהייחב םבבלב םיתמה-לא וירחאו

9:4 - ט:ד
לא רחבי רשא ימ-יכ ןוחטב שי םייחה-לכ אוה יח בלכל-יכ היראה -ןמ בוט תמה

9:5 - ט:ה
םיעדוי םייחה יכ םניא םיתמהו ותמיש המואמ םיעדוי רכש םהל דוע-ןיאו םרכז חכשנ יכ

9:6 - ט:ו
םתאנש-םג םתבהא םג הדבא רבכ םתאנק-םג דוע םהל-ןיא קלחו לכב םלועל תחת השענ-רשא שמשה

9:7 - ט:ז
ךמחל החמשב לכא ךל ךניי בוט-בלב התשו םיהלאה הצר רבכ יכ ךישעמ -תא

9:8 - ט:ח
ךידגב ויהי תע-לכב ןמשו םינבל רסחי-לא ךשאר-לע

9:9 - ט:ט
השא-םע םייח האר ימי-לכ תבהא-רשא רשא ךלבה ייח שמשה תחת ךל-ןתנ יכ ךלבה ימי לכ םייחב ךקלח אוה התא-רשא ךלמעבו שמשה תחת למע

9:10 - ט:י
ךדי אצמת רשא לכ יכ השע ךחכב תושעל ןובשחו השעמ ןיא לואשב המכחו תעדו המש ךלה התא רשא

9:11 - ט:יא
הארו יתבש אל יכ שמשה-תחת אלו ץורמה םילקל המחלמה םירובגל םחל םימכחל אל םגו רשע םינבנל אל םגו ןח םיעדיל אל םגו הרקי עגפו תע-יכ םלכ-תא

9:12 - ט:יב
םדאה עדי-אל םג יכ םיגדכ ותע-תא הדוצמב םיזחאנש םירפצכו הער םהכ חפב תוזחאה םדאה ינב םישקוי לופתשכ הער תעל םאתפ םהילע

9:13 - ט:יג
המכח יתיאר הז-םג הלודגו שמשה תחת ילא איה

9:14 - ט:יד
םישנאו הנטק ריע הילא-אבו טעמ הב התא בבסו לודג ךלמ םידוצמ הילע הנבו םילדג

9:15 - ט:טו
ןכסמ שיא הב אצמו אוה-טלמו םכח ותמכחב ריעה-תא -תא רכז אל םדאו אוהה ןכסמה שיאה

9:16 - ט:טז
הבוט ינא יתרמאו תמכחו הרובגמ המכח היוזב ןכסמה םניא וירבדו םיעמשנ

9:17 - ט:יז
תחנב םימכח ירבד לשומ תקעזמ םיעמשנ םיליסכב

9:18 - ט:יח
ילכמ המכח הבוט דחא אטוחו ברק הברה הבוט דבאי

10:1 - י:א
שיאבי תומ יבובז רקי חקור ןמש עיבי תולכס דובכמ המכחמ טעמ

10:2 - י:ב
בלו ונימיל םכח בל ולאמשל ליסכ

10:3 - י:ג
לכסהשכ ךרדב-םגו רמאו רסח ובל ךלה אוה לכס לכל

10:4 - י:ד
הלעת לשומה חור-םא חנת-לא ךמוקמ ךילע חיני אפרמ יכ םילודג םיאטח

10:5 - י:ה
תחת יתיאר הער שי אציש הגגשכ שמשה טילשה ינפלמ

10:6 - י:ו
םימורמב לכסה ןתנ לפשב םירישעו םיבר ובשי

10:7 - י:ז
םידבע יתיאר םירשו םיסוס-לע םידבעכ םיכלה ץראה-לע

10:8 - י:ח
לופי וב ץמוג רפח ונכשי רדג ץרפו שחנ

10:9 - י:ט
בצעי םינבא עיסמ םיצע עקוב םהב םב ןכסי

10:10 - י:י
אוהו לזרבה ההק-םא לקלק םינפ-אל רבגי םיליחו רישכה ןורתיו המכח

10:11 - י:יא
שחנה ךשי-םא ןיאו שחל-אולב ןושלה לעבל ןורתי

10:12 - י:יב
ןח םכח-יפ ירבד ליסכ תותפשו ונעלבת

10:13 - י:יג
והיפ-ירבד תלחת והיפ תירחאו תולכס הער תוללוה

10:14 - י:יד
םירבד הברי לכסהו םדאה עדי-אל רשאו היהיש-המ ימ וירחאמ היהי ול דיגי

10:15 - י:טו
םיליסכה למע עדי-אל רשא ונעגית ריע-לא תכלל

10:16 - י:טז
ךכלמש ץרא ךל-יא רקבב ךירשו רענ ולכאי

10:17 - י:יז
ךכלמש ץרא ךירשא ךירשו םירוח-ןב הרובגב ולכאי תעב יתשב אלו

10:18 - י:יח
הרקמה ךמי םיתלצעב ףלדי םידי תולפשבו תיבה

10:19 - י:יט
םחל םישע קוחשל םייח חמשי ןייו הנעי ףסכהו לכה-תא

10:20 - י:כ
ךלמ ךעדמב םג ירדחבו ללקת-לא ללקת-לא ךבכשמ םימשה ףוע יכ רישע לוקה-תא ךילוי דיגי םיפנכה לעבו רבד

11:1 - יא:א
ינפ-לע ךמחל חלש םימיה ברב-יכ םימה ונאצמת

11:2 - יא:ב
םגו העבשל קלח-ןת עדת אל יכ הנומשל הער היהי-המ ץראה-לע

11:3 - יא:ג
םיבעה ואלמי-םא וקירי ץראה-לע םשג םורדב ץע לופי-םאו םוקמ ןופצב םאו םש ץעה לופיש אוהי

11:4 - יא:ד
ערזי אל חור רמש אל םיבעב הארו רוצקי

11:5 - יא:ה
עדוי ךניא רשאכ חורה ךרד-המ האלמה ןטבב םימצעכ -תא עדת אל הככ רשא םיהלאה השעמ לכה-תא השעי

11:6 - יא:ו
ךערז-תא ערז רקבב ךדי חנת-לא ברעלו יא עדוי ךניא יכ הז-וא הזה רשכי הז דחאכ םהינש-םאו םיבוט

11:7 - יא:ז
בוטו רואה קותמו תוארל םיניעל שמשה-תא

11:8 - יא:ח
הברה םינש-םא יכ םלכב םדאה היחי ימי-תא רכזיו חמשי ויהי הברה-יכ ךשחה לבה אבש-לכ

11:9 - יא:ט
ךיתודליב רוחב חמש ימיב ךבל ךביטיו ךלהו ךתורוחב יארמבו ךבל יכרדב יכ עדו ךיניע ךאיבי הלא-לכ-לע טפשמב םיהלאה

11:10 - יא:י
ךבלמ סעכ רסהו ךרשבמ הער רבעהו תורחשהו תודליה-יכ לבה

12:1 - יב:א
ךיארוב-תא רכזו דע ךיתרוחב ימיב ימי ואבי-אל רשא םינש ועיגהו הערה יל-ןיא רמאת רשא ץפח םהב

12:2 - יב:ב
ךשחת-אל רשא דע חריהו רואהו שמשה ובשו םיבכוכהו םשגה רחא םיבעה

12:3 - יב:ג
ירמש ועזיש םויב ישנא ותועתהו תיבה תונחטה ולטבו ליחה וכשחו וטעמ יכ תובראב תוארה

12:4 - יב:ד
קושב םיתלד ורגסו הנחטה לוק לפשב רופצה לוקל םוקיו תונב -לכ וחשיו רישה

12:5 - יב:ה
וארי הבגמ םג ךרדב םיתחתחו לבתסיו דקשה ץאניו הנויבאה רפתו בגחה םדאה ךלה-יכ ומלוע תיב-לא קושב ובבסו םידפסה

12:6 - יב:ו
קחרי-אל רשא דע תלג ץרתו ףסכה לבח דכ רבשתו בהזה ץרנו עובמה-לע רובה-לא לגלגה

12:7 - יב:ז
ץראה-לע רפעה בשיו בושת חורהו היהשכ רשא םיהלאה-לא הנתנ

12:8 - יב:ח
רמא םילבה לבה לבה לכה תלהוקה

12:9 - יב:ט
תלהק היהש רתיו תעד-דמל דוע םכח רקחו ןזאו םעה-תא הברה םילשמ ןקת

12:10 - יב:י
אצמל תלהק שקב בותכו ץפח-ירבד תמא ירבד רשי

12:11 - יב:יא
םימכח ירבד תורמשמכו תונברדכ תופסא ילעב םיעוטנ דחא הערמ ונתנ

12:12 - יב:יב
ינב המהמ רתיו םירפס תושע רהזה גהלו ץק ןיא הברה רשב תעגי הברה

12:13 - יב:יג
עמשנ לכה רבד ףוס ארי םיהלאה-תא רומש ויתוצמ-תאו םדאה -לכ הז-יכ

12:14 - יב:יד
השעמ-לכ-תא יכ טפשמב אבי םיהלאה בוט-םא םלענ-לכ לע ער-םאו