הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

היעשי
1:1 - א:א
והיעשי ןוזח הזח רשא ץומא-ןב םלשוריו הדוהי-לע םתוי והיזע ימיב יכלמ והיקזחי זחא הדוהי

1:2 - א:ב
יניזאהו םימש ועמש רבד הוהי יכ ץרא יתלדג םינב ועשפ םהו יתממורו יב

1:3 - א:ג
והנק רוש עדי וילעב סובא רומחו ימע עדי אל לארשי ןנובתה אל

1:4 - א:ד
םע אטח יוג יוה םיערמ ערז ןוע דבכ ובזע םיתיחשמ םינב וצאנ הוהי-תא לארשי שודק-תא רוחא ורזנ

1:5 - א:ה
דוע וכת המ לע שאר-לכ הרס ופיסות יוד בבל-לכו ילחל

1:6 - א:ו
שאר-דעו לגר-ףכמ עצפ םתמ וב-ןיא הירט הכמו הרובחו ושבח אלו ורז-אל ןמשב הככר אלו

1:7 - א:ז
םכירע הממש םכצרא םכתמדא שא תופרש םילכא םירז םכדגנל תכפהמכ הממשו התא םירז

1:8 - א:ח
ןויצ-תב הרתונו הנולמכ םרכב הכסכ הרוצנ ריעכ השקמב

1:9 - א:ט
תואבצ הוהי ילול דירש ונל ריתוה ונייה םדסכ טעמכ ונימד הרמעל

1:10 - א:י
הוהי-רבד ועמש וניזאה םדס יניצק םע וניהלא תרות הרמע

1:11 - א:יא
םכיחבז-בר יל-המל יתעבש הוהי רמאי בלחו םיליא תולע םירפ םדו םיאירמ אל םידותעו םישבכו יתצפח

1:12 - א:יב
ינפ תוארל ואבת יכ םכדימ תאז שקב-ימ ירצח סמר

1:13 - א:יג
איבה ופיסות אל תרטק אוש-תחנמ שדח יל איה הבעות ארקמ ארק תבשו ןוא לכוא-אל הרצעו

1:14 - א:יד
םכידעומו םכישדח ילע ויה ישפנ האנש אשנ יתיאלנ חרטל

1:15 - א:טו
םכיפכ םכשרפבו םג םכמ יניע םילעא הלפת וברת-יכ םכידי עמש ינניא ואלמ םימד

1:16 - א:טז
וריסה וכזה וצחר דגנמ םכיללעמ ער ערה ולדח יניע

1:17 - א:יז
ושרד בטיה ודמל ץומח ורשא טפשמ וביר םותי וטפש הנמלא

1:18 - א:יח
החכונו אנ-וכל ויהי-םא הוהי רמאי גלשכ םינשכ םכיאטח ומידאי -םא וניבלי ויהי רמצכ עלותכ

1:19 - א:יט
םתעמשו ובאת-םא ולכאת ץראה בוט

1:20 - א:כ
םתירמו ונאמת-םאו יפ יכ ולכאת ברח רבד הוהי

1:21 - א:כא
הנוזל התיה הכיא יתאלמ הנמאנ הירק הב ןילי קדצ טפשמ םיחצרמ התעו

1:22 - א:כב
םיגיסל היה ךפסכ םימב לוהמ ךאבס

1:23 - א:כג
ירבחו םיררוס ךירש דחש בהא ולכ םיבנג םותי םינמלש ףדרו בירו וטפשי אל אובי-אל הנמלא םהילא

1:24 - א:כד
ןודאה םאנ ןכל ריבא תואבצ הוהי םחנא יוה לארשי המקנאו ירצמ יביואמ

1:25 - א:כה
ךילע ידי הבישאו ךיגיס רבכ ףרצאו ךילידב-לכ הריסאו

1:26 - א:כו
ךיטפש הבישאו ךיצעיו הנשארבכ ןכ-ירחא הלחתבכ קדצה ריע ךל ארקי הנמאנ הירק

1:27 - א:כז
הדפת טפשמב ןויצ הקדצב היבשו

1:28 - א:כח
םיאטחו םיעשפ רבשו הוהי יבזעו ודחי ולכי

1:29 - א:כט
םיליאמ ושבי יכ ורפחתו םתדמח רשא םתרחב רשא תונגהמ

1:30 - א:ל
תלבנ הלאכ ויהת יכ םימ-רשא הנגכו הלע הל ןיא

1:31 - א:לא
תרענל ןסחה היהו ץוצינל ולעפו ודחי םהינש ורעבו הבכמ ןיאו

2:1 - ב:א
הזח רשא רבדה ץומא-ןב והיעשי םלשוריו הדוהי-לע

2:2 - ב:ב
םימיה תירחאב היהו רה היהי ןוכנ שארב הוהי-תיב תועבגמ אשנו םירהה וילא ורהנו םיוגה-לכ

2:3 - ב:ג
םיבר םימע וכלהו הלענו וכל ורמאו תיב-לא הוהי-רה-לא ונריו בקעי יהלא הכלנו ויכרדמ ןויצמ יכ ויתחראב הרות אצת הוהי-רבדו םלשורימ

2:4 - ב:ד
םיוגה ןיב טפשו םיבר םימעל חיכוהו םתוברח ותתכו םהיתותינחו םיתאל אשי-אל תורמזמל ברח יוג-לא יוג דוע ודמלי-אלו המחלמ

2:5 - ב:ה
וכל בקעי תיב הוהי רואב הכלנו

2:6 - ב:ו
תיב ךמע התשטנ יכ םדקמ ואלמ יכ בקעי םיתשלפכ םיננעו םירכנ ידליבו וקיפשי

2:7 - ב:ז
ףסכ וצרא אלמתו הצק ןיאו בהזו אלמתו ויתרצאל ןיאו םיסוס וצרא ויתבכרמל הצק

2:8 - ב:ח
םילילא וצרא אלמתו ווחתשי וידי השעמל ויתעבצא ושע רשאל

2:9 - ב:ט
םדא חשיו אשת-לאו שיא-לפשיו םהל

2:10 - ב:י
ןמטהו רוצב אוב דחפ ינפמ רפעב ונאג רדהמו הוהי

2:11 - ב:יא
םדא תוהבג יניע םישנא םור חשו לפש ודבל הוהי בגשנו אוהה םויב

2:12 - ב:יב
הוהיל םוי יכ האג-לכ לע תואבצ אשנ-לכ לעו םרו לפשו

2:13 - ב:יג
יזרא-לכ לעו םימרה ןונבלה לעו םיאשנהו ןשבה ינולא-לכ

2:14 - ב:יד
םירהה-לכ לעו לעו םימרה תואשנה תועבגה-לכ

2:15 - ב:טו
הבג לדגמ-לכ לעו המוח-לכ לעו הרוצב

2:16 - ב:טז
תוינא-לכ לעו לעו שישרת הדמחה תויכש-לכ

2:17 - ב:יז
םדאה תוהבג חשו םישנא םור לפשו ודבל הוהי בגשנו אוהה םויב

2:18 - ב:יח
לילכ םילילאהו ףלחי

2:19 - ב:יט
םירצ תורעמב ואבו ינפמ רפע תולחמבו רדהמו הוהי דחפ ץרעל ומוקב ונואג ץראה

2:20 - ב:כ
ךילשי אוהה םויב ילילא תא םדאה ילילא תאו ופסכ ול-ושע רשא ובהז תורפ רפחל תוחתשהל םיפלטעלו

2:21 - ב:כא
םירצה תורקנב אובל םיעלסה יפעסבו הוהי דחפ ינפמ ומוקב ונואג רדהמו ץראה ץרעל

2:22 - ב:כב
םדאה-ןמ םכל ולדח ופאב המשנ רשא אוה בשחנ המב-יכ

3:1 - ג:א
הוהי ןודאה הנה יכ ריסמ תואבצ הדוהימו םלשורימ לכ הנעשמו ןעשמ לכו םחל-ןעשמ םימ-ןעשמ

3:2 - ג:ב
המחלמ שיאו רובג םסקו איבנו טפוש ןקזו

3:3 - ג:ג
אושנו םישמח-רש םכחו ץעויו םינפ שחל ןובנו םישרח

3:4 - ג:ד
םהירש םירענ יתתנו םילולעתו םב-ולשמי

3:5 - ג:ה
שיאב שיא םעה שגנו ובהרי והערב שיאו הלקנהו ןקזב רענה דבכנב

3:6 - ג:ו
ויחאב שיא שפתי-יכ הכל הלמש ויבא תיב ונל-היהת ןיצק תחת תאזה הלשכמהו ךדי

3:7 - ג:ז
אוהה םויב אשי שבח היהא-אל רמאל םחל ןיא יתיבבו אל הלמש ןיאו םע ןיצק ינמישת

3:8 - ג:ח
םלשורי הלשכ יכ לפנ הדוהיו םהיללעמו םנושל-יכ ינע תורמל הוהי-לא ודובכ

3:9 - ג:ט
התנע םהינפ תרכה םדסכ םתאטחו םב יוא ודחכ אל ודיגה ולמג -יכ םשפנל הער םהל

3:10 - ג:י
בוט-יכ קידצ ורמא םהיללעמ ירפ-יכ ולכאי

3:11 - ג:יא
ער עשרל יוא השעי וידי לומג-יכ ול

3:12 - ג:יב
ללועמ וישגנ ימע ימע וב ולשמ םישנו ךרדו םיעתמ ךירשאמ ועלב ךיתחרא

3:13 - ג:יג
הוהי בירל בצנ םימע ןידל דמעו

3:14 - ג:יד
אובי טפשמב הוהי וירשו ומע ינקז-םע םרכה םתרעב םתאו םכיתבב ינעה תלזג

3:15 - ג:טו
ימע ואכדת םכלמ ונחטת םיינע ינפו הוהי ינדא-םאנ תואבצ

3:16 - ג:טז
יכ ןעי הוהי רמאיו ןויצ תונב והבג ןורג תווטנ הנכלתו םיניע תורקשמו הנכלת ףפטו ךולה הנסכעת םהילגרבו

3:17 - ג:יז
דקדק ינדא חפשו הוהיו ןויצ תונב הרעי ןהתפ

3:18 - ג:יח
ריסי אוהה םויב תראפת תא ינדא םיסיבשהו םיסכעה םינרהשהו

3:19 - ג:יט
תורישהו תופיטנה תולערהו

3:20 - ג:כ
תודעצהו םיראפה שפנה יתבו םירשקהו םישחלהו

3:21 - ג:כא
ףאה ימזנו תועבטה

3:22 - ג:כב
תופטעמהו תוצלחמה תוחפטמהו םיטירחהו

3:23 - ג:כג
םינידסהו םינילגהו תופינצהו םידידרהו

3:24 - ג:כד
קמ םשב תחת היהו הרוגח תחתו היהי השעמ תחתו הפקנ תחתו החרק השקמ קש תרגחמ ליגיתפ יפי תחת-יכ

3:25 - ג:כה
ולפי ברחב ךיתמ המחלמב ךתרובגו

3:26 - ג:כו
היחתפ ולבאו ונאו בשת ץראל התקנו

4:1 - ד:א
םישנ עבש וקיזחהו םויב דחא שיאב ונמחל רמאל אוהה שבלנ ונתלמשו לכאנ ונילע ךמש ארקי קר ונתפרח ףסא

4:2 - ד:ב
היהי אוהה םויב יבצל הוהי חמצ ץראה ירפו דובכלו תראפתלו ןואגל לארשי תטילפל

4:3 - ד:ג
ןויצב ראשנה היהו םלשוריב רתונהו ול רמאי שודק םייחל בותכה-לכ םלשוריב

4:4 - ד:ד
תא ינדא ץחר םא ןויצ-תונב תאצ םלשורי ימד-תאו חורב הברקמ חידי רעב חורבו טפשמ

4:5 - ד:ה
לע הוהי ארבו ןויצ-רה ןוכמ-לכ ןנע הארקמ-לעו שא הגנו ןשעו םמוי יכ הליל הבהל הפח דובכ-לכ-לע

4:6 - ד:ו
היהת הכסו ברחמ םמוי-לצל רותסמלו הסחמלו רטממו םרזמ

5:1 - ה:א
ידידיל אנ הרישא ומרכל ידוד תריש ידידיל היה םרכ ןמש-ןב ןרקב

5:2 - ה:ב
והלקסיו והקזעיו ןביו קרש והעטיו וכותב לדגמ וב בצח בקי-םגו םיבנע תושעל וקיו םישאב שעיו

5:3 - ה:ג
םלשורי בשוי התעו הדוהי שיאו ןיבו יניב אנ-וטפש ימרכ

5:4 - ה:ד
דוע תושעל-המ יתישע אלו ימרכל יתיוק עודמ וב שעיו םיבנע תושעל םישאב

5:5 - ה:ה
אנ-העידוא התעו ינא-רשא תא םכתא רסה ימרכל השע רעבל היהו ותכושמ היהו ורדג ץרפ סמרמל

5:6 - ה:ו
אל התב והתישאו רדעי אלו רמזי תישו רימש הלעו הוצא םיבעה לעו רטמ וילע ריטמהמ

5:7 - ה:ז
תואבצ הוהי םרכ יכ שיאו לארשי תיב ויעושעש עטנ הדוהי הנהו טפשמל וקיו הנהו הקדצל חפשמ הקעצ

5:8 - ה:ח
תיב יעיגמ יוה הדשב הדש תיבב ספא דע ובירקי םתבשוהו םוקמ ץראה ברקב םכדבל

5:9 - ה:ט
תואבצ הוהי ינזאב םיבר םיתב אל-םא םילדג ויהי המשל בשוי ןיאמ םיבוטו

5:10 - ה:י
םרכ-ידמצ תרשע יכ ערזו תחא תב ושעי הפיא השעי רמח

5:11 - ה:יא
רקבב ימיכשמ יוה ירחאמ ופדרי רכש םקילדי ןיי ףשנב

5:12 - ה:יב
ףת לבנו רונכ היהו םהיתשמ ןייו לילחו אל הוהי לעפ תאו וידי השעמו וטיבי ואר אל

5:13 - ה:יג
ימע הלג ןכל ודובכו תעד-ילבמ ונומהו בער יתמ אמצ החצ

5:14 - ה:יד
לואש הביחרה ןכל היפ הרעפו השפנ הרדה דריו קח-ילבל הנואשו הנומהו הב זלעו

5:15 - ה:טו
םדא חשיו יניעו שיא-לפשיו הנלפשת םיהבג

5:16 - ה:טז
תואבצ הוהי הבגיו שודקה לאהו טפשמב הקדצב שדקנ

5:17 - ה:יז
םרבדכ םישבכ וערו םירג םיחמ תוברחו ולכאי

5:18 - ה:יח
ןועה יכשמ יוה תובעכו אושה ילבחב האטח הלגעה

5:19 - ה:יט
השיחי רהמי םירמאה הארנ ןעמל והשעמ תצע האובתו ברקתו העדנו לארשי שודק

5:20 - ה:כ
ערל םירמאה יוה םימש ער בוטלו בוט רואו רואל ךשח רמ םימש ךשחל רמל קותמו קותמל

5:21 - ה:כא
םהיניעב םימכח יוה םינבנ םהינפ דגנו

5:22 - ה:כב
תותשל םירובג יוה ליח-ישנאו ןיי רכש ךסמל

5:23 - ה:כג
בקע עשר יקידצמ םיקידצ תקדצו דחש ונממ וריסי

5:24 - ה:כד
ןושל שק לכאכ ןכל הפרי הבהל ששחו שא היהי קמכ םשרש הלעי קבאכ םחרפו תרות תא וסאמ יכ תאו תואבצ הוהי לארשי-שודק תרמא וצאנ

5:25 - ה:כה
הוהי-ףא הרח ןכ-לע וילע ודי טיו ומעב וזגריו והכיו םתלבנ יהתו םירהה תוצוח ברקב החוסכ ופא בש-אל תאז-לכב היוטנ ודי דועו

5:26 - ה:כו
םיוגל סנ-אשנו ול קרשו קוחרמ הנהו ץראה הצקמ אובי לק הרהמ

5:27 - ה:כז
לשוכ-ןיאו ףיע-ןיא אלו םוני אל וב חתפנ אלו ןשיי אלו ויצלח רוזא וילענ ךורש קתנ

5:28 - ה:כח
םינונש ויצח רשא תוכרד ויתתשק-לכו רצכ ויסוס תוסרפ וילגלגו ובשחנ הפוסכ

5:29 - ה:כט
איבלכ ול הגאש םיריפככ גאשו ףרט זחאיו םהניו ליצמ ןיאו טילפיו

5:30 - ה:ל
םויב וילע םהניו םי-תמהנכ אוהה ץראל טבנו רואו רצ ךשח-הנהו היפירעב ךשח

6:1 - ו:א
ךלמה תומ-תנשב האראו והיזע בשי ינדא-תא אשנו םר אסכ-לע םיאלמ וילושו לכיהה-תא

6:2 - ו:ב
לעממ םידמע םיפרש שש םיפנכ שש ול םיתשב דחאל םיפנכ םיתשבו וינפ הסכי םיתשבו וילגר הסכי ףפועי

6:3 - ו:ג
הז-לא הז ארקו שודק שודק רמאו תואבצ הוהי שודק ץראה-לכ אלמ ודובכ

6:4 - ו:ד
םיפסה תומא ועניו תיבהו ארוקה לוקמ ןשע אלמי

6:5 - ו:ה
יל-יוא רמאו שיא יכ יתימדנ-יכ יכנא םיתפש-אמט אמט-םע ךותבו בשוי יכנא םיתפש הוהי ךלמה-תא יכ יניע ואר תואבצ

6:6 - ו:ו
דחא ילא ףעיו ודיבו םיפרשה-ןמ חקל םיחקלמב הפצר חבזמה לעמ

6:7 - ו:ז
רמאיו יפ-לע עגיו הז עגנ הנה ךנוע רסו ךיתפש-לע רפכת ךתאטחו

6:8 - ו:ח
ינדא לוק-תא עמשאו חלשא ימ-תא רמא רמאו ונל-ךלי ימו ינחלש יננה

6:9 - ו:ט
תרמאו ךל רמאיו עומש ועמש הזה םעל וארו וניבת-לאו ועדת-לאו ואר

6:10 - ו:י
הזה םעה-בל ןמשה דבכה וינזאו עשה ויניעו ויניעב הארי-ןפ עמשי וינזאבו בשו ןיבי ובבלו ול אפרו

6:11 - ו:יא
ינדא יתמ-דע רמאו רשא דע רמאיו ןיאמ םירע ואש-םא ןיאמ םיתבו בשוי האשת המדאהו םדא הממש

6:12 - ו:יב
םדאה-תא הוהי קחרו ברקב הבוזעה הברו ץראה

6:13 - ו:יג
הירשע הב דועו רעבל התיהו הבשו רשא ןולאכו הלאכ ערז םב תבצמ תכלשב התבצמ שדק

7:1 - ז:א
זחא ימיב יהיו והיזע-ןב םתוי-ןב הלע הדוהי ךלמ חקפו םרא-ךלמ ןיצר והילמר-ןב םלשורי לארשי-ךלמ אלו הילע המחלמל הילע םחלהל לכי

7:2 - ז:ב
דוד תיבל דגיו םרא החנ רמאל עניו םירפא-לע ומע בבלו ובבל רעי-יצע עונכ חור-ינפמ

7:3 - ז:ג
הוהי רמאיו אנ-אצ והיעשי-לא התא זחא תארקל ךנב בושי ראשו הכרבה תלעת הצק-לא תלסמ-לא הנוילעה סבוכ הדש

7:4 - ז:ד
רמשה וילא תרמאו ארית-לא טקשהו ינשמ ךרי-לא ךבבלו םידואה תובנז הלאה םינשעה םראו ןיצר ףא-ירחב והילמר-ןבו

7:5 - ז:ה
ךילע ץעי-יכ ןעי םירפא הער םרא רמאל והילמר-ןבו

7:6 - ז:ו
הדוהיב הלענ הנעקבנו הנציקנו ךלמ ךילמנו ונילא -ןב תא הכותב לאבט

7:7 - ז:ז
הוהי ינדא רמא הכ היהת אלו םוקת אל

7:8 - ז:ח
קשמד םרא שאר יכ ןיצר קשמד שארו שמחו םישש דועבו םירפא תחי הנש םעמ

7:9 - ז:ט
ןורמש םירפא שארו ןורמש שארו אל םא והילמר-ןב אל יכ ונימאת ונמאת

7:10 - ז:י
רבד הוהי ףסויו רמאל זחא-לא

7:11 - ז:יא
םעמ תוא ךל-לאש קמעה ךיהלא הוהי הבגה וא הלאש הלעמל

7:12 - ז:יב
לאשא-אל זחא רמאיו הוהי-תא הסנא-אלו

7:13 - ז:יג
תיב אנ-ועמש רמאיו םכמ טעמה דוד יכ םישנא תואלה יהלא -תא םג ואלת

7:14 - ז:יד
אוה ינדא ןתי ןכל המלעה הנה תוא םכל ןב תדליו הרה ונמע ומש תארקו לא

7:15 - ז:טו
לכאי שבדו האמח ערב סואמ ותעדל בוטב רוחבו

7:16 - ז:טז
רענה עדי םרטב יכ בוטב רחבו ערב סאמ רשא המדאה בזעת ינש ינפמ ץק התא היכלמ

7:17 - ז:יז
ךילע הוהי איבי תיב-לעו ךמע-לעו רשא םימי ךיבא םוימל ואב-אל לעמ םירפא-רוס ךלמ תא הדוהי רושא

7:18 - ז:יח
אוהה םויב היהו בובזל הוהי קרשי יראי הצקב רשא רשא הרובדלו םירצמ רושא ץראב

7:19 - ז:יט
םלכ וחנו ואבו תותבה ילחנב םיעלסה יקיקנבו םיצוצענה לכבו םיללהנה לכבו

7:20 - ז:כ
חלגי אוהה םויב הריכשה רעתב ינדא ךלמב רהנ ירבעב רעשו שארה-תא רושא םגו םילגרה הפסת ןקזה-תא

7:21 - ז:כא
אוהה םויב היהו רקב תלגע שיא-היחי ןאצ-יתשו

7:22 - ז:כב
בלח תושע ברמ היהו האמח-יכ האמח לכאי לכאי שבדו ברקב רתונה-לכ ץראה

7:23 - ז:כג
אוהה םויב היהו רשא םוקמ-לכ היהי ןפג ףלא םש-היהי רימשל ףסכ ףלאב היהי תישלו

7:24 - ז:כד
אובי תשקבו םיצחב תישו רימש-יכ המש ץראה-לכ היהת

7:25 - ז:כה
רשא םירהה לכו ןורדעי רדעמב תארי המש אובת-אל היהו תישו רימש סמרמלו רוש חלשמל הש

8:1 - ח:א
ילא הוהי רמאיו לודג ןוילג ךל-חק טרחב וילע בתכו שח ללש רהמל שונא זב

8:2 - ח:ב
םידע יל הדיעאו הירוא תא םינמאנ והירכז-תאו ןהכה והיכרבי ןב

8:3 - ח:ג
האיבנה-לא ברקאו ןב דלתו רהתו ילא הוהי רמאיו ללש רהמ ומש ארק זב שח

8:4 - ח:ד
רענה עדי םרטב יכ אשי ימאו יבא ארק תאו קשמד ליח-תא ינפל ןורמש ללש רושא ךלמ

8:5 - ח:ה
ילא רבד הוהי ףסיו רמאל דוע

8:6 - ח:ו
םעה סאמ יכ ןעי חלשה ימ תא הזה שושמו טאל םיכלהה -ןבו ןיצר-תא והילמר

8:7 - ח:ז
ינדא הנה ןכלו ימ-תא םהילע הלעמ םימוצעה רהנה ךלמ-תא םיברהו ודובכ-לכ-תאו רושא ויקיפא-לכ-לע הלעו ךלהו ויתודג-לכ-לע

8:8 - ח:ח
ףטש הדוהיב ףלחו עיגי ראוצ-דע רבעו ויפנכ תוטמ היהו ךצרא -בחר אלמ לא ונמע

8:9 - ח:ט
ותחו םימע וער לכ וניזאהו ורזאתה ץרא-יקחרמ ותחו ורזאתה ותחו

8:10 - ח:י
ורבד רפתו הצע וצע יכ םוקי אלו רבד לא ונמע

8:11 - ח:יא
הוהי רמא הכ יכ דיה תקזחכ ילא ךרדב תכלמ ינרסיו רמאל הזה-םעה

8:12 - ח:יב
לכל רשק ןורמאת-אל הזה םעה רמאי-רשא וארומ-תאו רשק אלו וארית-אל וצירעת

8:13 - ח:יג
ותא תואבצ הוהי-תא אוהו ושידקת אוהו םכארומ םכצרעמ

8:14 - ח:יד
ןבאלו שדקמל היהו לושכמ רוצלו ףגנ לארשי יתב ינשל בשויל שקומלו חפל םלשורי

8:15 - ח:טו
םיבר םב ולשכו ורבשנו ולפנו ודכלנו ושקונו

8:16 - ח:טז
םותח הדועת רוצ ידמלב הרות

8:17 - ח:יז
הוהיל יתיכחו תיבמ וינפ ריתסמה ול-יתיוקו בקעי

8:18 - ח:יח
םידליהו יכנא הנה הוהי יל-ןתנ רשא םיתפומלו תותאל הוהי םעמ לארשיב רהב ןכשה תואבצ ןויצ

8:19 - ח:יט
םכילא ורמאי-יכו תובאה-לא ושרד םינעדיה-לאו םיגהמהו םיפצפצמה ויהלא-לא םע-אולה םייחה דעב שרדי םיתמה-לא

8:20 - ח:כ
הדועתלו הרותל רבדכ ורמאי אל-םא ול-ןיא רשא הזה רחש

8:21 - ח:כא
בערו השקנ הב רבעו בערי-יכ היהו וכלמב ללקו ףצקתהו הנפו ויהלאבו הלעמל

8:22 - ח:כב
הנהו טיבי ץרא-לאו ףועמ הכשחו הרצ חדנמ הלפאו הקוצ

8:23 - ח:כג
רשאל ףעומ אל יכ תעכ הל קצומ הצרא לקה ןושארה ילתפנ הצראו ןולבז ךרד דיבכה ןורחאהו ןדריה רבע םיה םיוגה לילג

9:1 - ט:א
ךשחב םיכלהה םעה יבשי לודג רוא ואר רוא תומלצ ץראב םהילע הגנ

9:2 - ט:ב
אל יוגה תיברה וחמש החמשה תלדגה ריצקב תחמשכ ךינפל םקלחב וליגי רשאכ ללש

9:3 - ט:ג
תאו ולבס לע-תא יכ שגנה טבש ומכש הטמ םויכ תתחה וב ןידמ

9:4 - ט:ד
ןאס ןואס-לכ יכ הללוגמ הלמשו שערב הפרשל התיהו םימדב שא תלכאמ

9:5 - ט:ה
ןב ונל-דלי דלי-יכ יהתו ונל-ןתנ ומכש-לע הרשמה אלפ ומש ארקיו רובג לא ץעוי םולש-רש דעיבא

9:6 - ט:ו
הרשמה הברםל ץק-ןיא םולשלו דוד אסכ-לע ןיכהל ותכלממ-לעו טפשמב הדעסלו התא התעמ הקדצבו תאנק םלוע-דעו תואבצ הוהי תאז-השעת

9:7 - ט:ז
ינדא חלש רבד לפנו בקעיב לארשיב

9:8 - ט:ח
ולכ םעה ועדיו ןורמש בשויו םירפא בבל לדגבו הואגב רמאל

9:9 - ט:ט
תיזגו ולפנ םינבל ועדג םימקש הנבנ ףילחנ םיזראו

9:10 - ט:י
ירצ-תא הוהי בגשיו וילע ןיצר ךסכסי ויביא-תאו

9:11 - ט:יא
םיתשלפו םדקמ םרא ולכאיו רוחאמ הפ-לכב לארשי-תא ופא בש-אל תאז-לכב היוטנ ודי דועו

9:12 - ט:יב
בש-אל םעהו הוהי-תאו והכמה-דע ושרד אל תואבצ

9:13 - ט:יג
לארשימ הוהי תרכיו הפכ בנזו שאר דחא םוי ןומגאו

9:14 - ט:יד
םינפ-אושנו ןקז איבנו שארה אוה אוה רקש-הרומ בנזה

9:15 - ט:טו
ירשאמ ויהיו םיעתמ הזה-םעה םיעלבמ וירשאמו

9:16 - ט:טז
וירוחב-לע ןכ-לע ינדא חמשי-אל וימתי-תאו אל ויתנמלא-תאו ףנח ולכ יכ םחרי רבד הפ-לכו ערמו תאז-לכב הלבנ דועו ופא בש-אל היוטנ ודי

9:17 - ט:יז
העשר שאכ הרעב-יכ לכאת תישו רימש רעיה יכבסב תצתו ןשע תואג וכבאתיו

9:18 - ט:יח
תואבצ הוהי תרבעב םעה יהיו ץרא םתענ שיא שא תלכאמכ ולמחי אל ויחא-לא

9:19 - ט:יט
ןימי-לע רזגיו לכאיו בערו ועבש אלו לואמש-לע וערז-רשב שיא ולכאי

9:20 - ט:כ
םירפא-תא השנמ השנמ-תא םירפאו הדוהי-לע המה ודחי ופא בש-אל תאז-לכב היוטנ ודי דועו

10:1 - י:א
םיקקחה יוה םיבתכמו ןוא-יקקח ובתכ למע

10:2 - י:ב
םילד ןידמ תוטהל יינע טפשמ לזגלו תונמלא תויהל ימע םימותי -תאו םללש וזבי

10:3 - י:ג
םויל ושעת-המו קחרממ האושלו הדקפ וסונת ימ-לע אובת ובזעת הנאו הרזעל םכדובכ

10:4 - י:ד
ריסא תחת ערכ יתלב ולפי םיגורה תחתו ופא בש-אל תאז-לכב היוטנ ודי דועו

10:5 - י:ה
יפא טבש רושא יוה םדיב אוה-הטמו ימעז

10:6 - י:ו
ונחלשא ףנח יוגב יתרבע םע-לעו ללש ללשל ונוצא ומישלו זב זבלו תוצוח רמחכ סמרמ

10:7 - י:ז
המדי ןכ-אל אוהו בשחי ןכ-אל ובבלו ובבלב דימשהל יכ אל םיוג תירכהלו טעמ

10:8 - י:ח
ירש אלה רמאי יכ םיכלמ ודחי

10:9 - י:ט
ונלכ שימכרככ אלה תמח דפראכ אל-םא קשמדכ אל-םא ןורמש

10:10 - י:י
ידי האצמ רשאכ לילאה תכלממל םלשורימ םהיליספו ןורמשמו

10:11 - י:יא
יתישע רשאכ אלה הילילאלו ןורמשל םלשוריל השעא ןכ היבצעלו

10:12 - י:יב
ינדא עצבי-יכ היהו רהב והשעמ-לכ-תא םלשוריבו ןויצ לדג -ירפ-לע דקפא רושא-ךלמ בבל םור תראפת-לעו ויניע

10:13 - י:יג
ידי חכב רמא יכ יכ יתמכחבו יתישע ריסאו יתונבנ םימע תלובג יתשוש םהיתדיתעו ריבאכ דירואו םיבשוי

10:14 - י:יד
ידי ןקכ אצמתו ףסאכו םימעה ליחל תובזע םיציב יתפסא ינא ץראה-לכ ףנכ דדנ היה אלו ףצפצמו הפ הצפו

10:15 - י:טו
לע ןזרגה ראפתיה לדגתי-םא וב בצחה ופינמ-לע רושמה טבש ףינהכ םירהכ וימירמ-תאו ץע-אל הטמ

10:16 - י:טז
ןודאה חלשי ןכל תואבצ הוהי תחתו ןוזר וינמשמב דקי דקי ודבכ שא דוקיכ

10:17 - י:יז
לארשי-רוא היהו הבהלל ושודקו שאל ותיש הלכאו הרעבו דחא םויב ורימשו

10:18 - י:יח
ולמרכו ורעי דובכו הלכי רשב-דעו שפנמ ססנ ססמכ היהו

10:19 - י:יט
רפסמ ורעי ץע ראשו םבתכי רענו ויהי

10:20 - י:כ
אוהה םויב היהו ראש דוע ףיסוי-אל תטילפו לארשי ןעשהל בקעי-תיב ןעשנו והכמ-לע שודק הוהי-לע תמאב לארשי

10:21 - י:כא
בקעי ראש בושי ראש רובג לא-לא

10:22 - י:כב
ךמע היהי-םא יכ םיה לוחכ לארשי ןוילכ וב בושי ראש הקדצ ףטוש ץורח

10:23 - י:כג
הצרחנו הלכ יכ תואבצ הוהי ינדא ץראה-לכ ברקב השע

10:24 - י:כד
ינדא רמא-הכ ןכל תואבצ הוהי בשי ימע ארית-לא טבשב רושאמ ןויצ והטמו הככי ךרדב ךילע-אשי םירצמ

10:25 - י:כה
רעזמ טעמ דוע-יכ יפאו םעז הלכו םתילבת-לע

10:26 - י:כו
הוהי וילע ררועו תכמכ טוש תואבצ ברוע רוצב ןידמ םיה-לע והטמו םירצמ ךרדב ואשנו

10:27 - י:כז
אוהה םויב היהו לעמ ולבס רוסי לעמ ולעו ךמכש לע לבחו ךראוצ ןמש-ינפמ

10:28 - י:כח
רבע תיע-לע אב שמכמל ןורגמב וילכ דיקפי

10:29 - י:כט
עבג הרבעמ ורבע הדרח ונל ןולמ לואש תעבג המרה הסנ

10:30 - י:ל
םילג-תב ךלוק ילהצ הינע השיל יבישקה תותנע

10:31 - י:לא
יבשי הנמדמ הדדנ וזיעה םיבגה

10:32 - י:לב
דמעל בנב םויה דוע רה ודי ףפני תעבג ןויצ-תיב םלשורי

10:33 - י:לג
הוהי ןודאה הנה הראפ ףעסמ תואבצ המוקה ימרו הצרעמב םיהבגהו םיעודג ולפשי

10:34 - י:לד
רעיה יכבס ףקנו ןונבלהו לזרבב לופי רידאב

11:1 - יא:א
ישי עזגמ רטח אציו הרפי וישרשמ רצנו

11:2 - יא:ב
חור וילע החנו המכח חור הוהי הצע חור הניבו תעד חור הרובגו הוהי תאריו

11:3 - יא:ג
הוהי תאריב וחירהו ויניע הארמל-אלו עמשמל-אלו טופשי חיכוי וינזא

11:4 - יא:ד
םילד קדצב טפשו רושימב חיכוהו ץרא-יונעל ויפ טבשב ץרא-הכהו תימי ויתפש חורבו עשר

11:5 - יא:ה
רוזא קדצ היהו הנומאהו וינתמ ויצלח רוזא

11:6 - יא:ו
שבכ-םע באז רגו ץברי ידג-םע רמנו אירמו ריפכו לגעו גהנ ןטק רענו ודחי םב

11:7 - יא:ז
הניערת בדו הרפו ןהידלי וצברי ודחי רקבכ היראו ןבת-לכאי

11:8 - יא:ח
רח-לע קנוי עשעשו תרואמ לעו ןתפ ודי לומג ינועפצ הדה

11:9 - יא:ט
וערי-אל רה-לכב ותיחשי-אלו ץראה האלמ-יכ ישדק םימכ הוהי-תא העד םיסכמ םיל

11:10 - יא:י
אוהה םויב היהו דמע רשא ישי שרש וילא םימע סנל התיהו ושרדי םיוג דובכ ותחנמ

11:11 - יא:יא
אוהה םויב היהו תינש ינדא ףיסוי ראש-תא תונקל ודי ראשי רשא ומע םירצממו רושאמ שוכמו סורתפמו רענשמו םליעמו םיה ייאמו תמחמו

11:12 - יא:יב
םיוגל סנ אשנו לארשי יחדנ ףסאו ץבקי הדוהי תוצפנו ץראה תופנכ עבראמ

11:13 - יא:יג
םירפא תאנק הרסו ותרכי הדוהי יררצו אנקי-אל םירפא הדוהיו הדוהי-תא םירפא-תא רצי-אל

11:14 - יא:יד
םיתשלפ ףתכב ופעו וזבי ודחי המי םודא םדק-ינב-תא םדי חולשמ באומו םתעמשמ ןומע ינבו

11:15 - יא:טו
תא הוהי םירחהו םירצמ-םי ןושל רהנה-לע ודי ףינהו והכהו וחור םיעב םילחנ העבשל םילענב ךירדהו

11:16 - יא:טז
ראשל הלסמ התיהו ראשי רשא ומע התיה רשאכ רושאמ ותלע םויב לארשיל םירצמ ץראמ

12:1 - יב:א
אוהה םויב תרמאו תפנא יכ הוהי ךדוא ךפא בשי יב ינמחנתו

12:2 - יב:ב
יתעושי לא הנה דחפא אלו חטבא הי תרמזו יזע-יכ יל-יהיו הוהי העושיל

12:3 - יב:ג
ןוששב םימ-םתבאשו העושיה יניעממ

12:4 - יב:ד
אוהה םויב םתרמאו וארק הוהיל ודוה םימעב ועידוה ומשב יכ וריכזה ויתלילע ומש בגשנ

12:5 - יב:ה
תואג יכ הוהי ורמז תאז תעדימ השע ץראה-לכב

12:6 - יב:ו
תבשוי ינרו ילהצ לודג-יכ ןויצ לארשי שודק ךברקב

13:1 - יג:א
הזח רשא לבב אשמ ץומא-ןב והיעשי

13:2 - יג:ב
סנ-ואש הפשנ-רה לע םהל לוק ומירה ואביו די ופינה םיבידנ יחתפ

13:3 - יג:ג
ישדקמל יתיוצ ינא ירובג יתארק םג יתואג יזילע יפאל

13:4 - יג:ד
םירהב ןומה לוק לוק בר-םע תומד םיוג תוכלממ ןואש תואבצ הוהי םיפסאנ המחלמ אבצ דקפמ

13:5 - יג:ה
קחרמ ץראמ םיאב הוהי םימשה הצקמ לבחל ומעז ילכו ץראה-לכ

13:6 - יג:ו
בורק יכ וליליה ידשמ דשכ הוהי םוי אובי

13:7 - יג:ז
םידי-לכ ןכ-לע בבל-לכו הניפרת סמי שונא

13:8 - יג:ח
םיריצ ולהבנו ןוזחאי םילבחו שיא ןוליחי הדלויכ ינפ והמתי והער-לא םהינפ םיבהל

13:9 - יג:ט
אב הוהי-םוי הנה ןורחו הרבעו ירזכא המשל ץראה םושל ףא דימשי היאטחו הנממ

13:10 - יג:י
םימשה יבכוכ-יכ ולהי אל םהיליסכו שמשה ךשח םרוא -אל חריו ותאצב ורוא היגי

13:11 - יג:יא
הער לבת-לע יתדקפו םנוע םיעשר-לעו םידז ןואג יתבשהו םיצירע תואגו ליפשא

13:12 - יג:יב
זפמ שונא ריקוא ריפוא םתכמ םדאו

13:13 - יג:יג
זיגרא םימש ןכ-לע המוקממ ץראה שערתו תואבצ הוהי תרבעב ופא ןורח םויבו

13:14 - יג:יד
חדמ יבצכ היהו ץבקמ ןיאו ןאצכו ונפי ומע-לא שיא וצרא-לא שיאו וסוני

13:15 - יג:טו
רקדי אצמנה-לכ לופי הפסנה-לכו ברחב

13:16 - יג:טז
ושטרי םהיללעו וסשי םהיניעל םהישנו םהיתב הנלגשת

13:17 - יג:יז
םהילע ריעמ יננה אל ףסכ-רשא ידמ-תא אל בהזו ובשחי וב-וצפחי

13:18 - יג:יח
םירענ תותשקו ןטב-ירפו הנשטרת םינב-לע ומחרי אל םניע סוחת-אל

13:19 - יג:יט
יבצ לבב התיהו ןואג תראפת תוכלממ תכפהמכ םידשכ םדס-תא םיהלא הרמע-תאו

13:20 - יג:כ
אלו חצנל בשת-אל רודו רוד-דע ןכשת יברע םש להי-אלו וצברי -אל םיערו םש

13:21 - יג:כא
םייצ םש-וצברו םיחא םהיתב ואלמו תונב םש ונכשו םיריעשו הנעי םש-ודקרי

13:22 - יג:כב
םייא הנעו םינתו ויתונמלאב בורקו גנע ילכיהב אל הימיו התע אובל וכשמי

14:1 - יד:א
הוהי םחרי יכ דוע רחבו בקעי-תא םחינהו לארשיב הולנו םתמדא-לע וחפסנו םהילע רגה בקעי תיב-לע

14:2 - יד:ב
םימע םוחקלו םמוקמ-לא םואיבהו םולחנתהו תמדא לע לארשי-תיב םידבעל הוהי םיבש ויהו תוחפשלו ודרו םהיבשל םהישגנב

14:3 - יד:ג
חינה םויב היהו ךבצעמ ךל הוהי הדבעה-ןמו ךזגרמו ךב -דבע רשא השקה

14:4 - יד:ד
הזה לשמה תאשנו תרמאו לבב ךלמ-לע התבש שגנ תבש ךיא הבהדמ

14:5 - יד:ה
הטמ הוהי רבש םילשמ טבש םיעשר

14:6 - יד:ו
הרבעב םימע הכמ הדר הרס יתלב תכמ ילב ףדרמ םיוג ףאב ךשח

14:7 - יד:ז
ץראה-לכ הטקש החנ הנר וחצפ

14:8 - יד:ח
ךל וחמש םישורב-םג זאמ ןונבל יזרא תרכה הלעי-אל תבכש ונילע

14:9 - יד:ט
ךל הזגר תחתמ לואש ררוע ךאוב תארקל ידותע-לכ םיאפר ךל םתואסכמ םיקה ץרא םיוג יכלמ לכ

14:10 - יד:י
ורמאיו ונעי םלכ תילח התא-םג ךילא ונילא ונומכ תלשמנ

14:11 - יד:יא
ךנואג לואש דרוה ךיתחת ךילבנ תימה ךיסכמו המר עצי העלות

14:12 - יד:יב
םימשמ תלפנ ךיא תעדגנ רחש-ןב לליה שלוח ץראל םיוג-לע

14:13 - יד:יג
ךבבלב תרמא התאו לעממ הלעא םימשה םירא לא-יבכוכל -רהב בשאו יאסכ ןופצ יתכריב דעומ

14:14 - יד:יד
בע יתמב-לע הלעא ןוילעל המדא

14:15 - יד:טו
דרות לואש-לא ךא רוב-יתכרי-לא

14:16 - יד:טז
וחיגשי ךילא ךיאר הזה וננובתי ךילא ץראה זיגרמ שיאה תוכלממ שיערמ

14:17 - יד:יז
רבדמכ לבת םש ויריסא סרה וירעו התיב חתפ-אל

14:18 - יד:יח
םלכ םיוג יכלמ-לכ שיא דובכב ובכש ותיבב

14:19 - יד:יט
ךרבקמ תכלשה התאו שובל בעתנ רצנכ ברח ינעטמ םיגרה -לא ידרוי רגפכ רוב-ינבא סבומ

14:20 - יד:כ
הרובקב םתא דחת-אל ךמע תחש ךצרא-יכ ארקי-אל תגרה םיערמ ערז םלועל

14:21 - יד:כא
חבטמ וינבל וניכה םתובא ןועב ץרא ושריו ומקי-לב לבת-ינפ ואלמו םירע

14:22 - יד:כב
םאנ םהילע יתמקו יתרכהו תואבצ הוהי ןינו ראשו םש לבבל הוהי -םאנ דכנו

14:23 - יד:כג
דפק שרומל היתמשו םימ-ימגאו אטאטמב היתאטאטו הוהי םאנ דמשה תואבצ

14:24 - יד:כד
תואבצ הוהי עבשנ רשאכ אל-םא רמאל התיה ןכ יתימד איה יתצעי רשאכו םוקת

14:25 - יד:כה
יצראב רושא רבשל ונסובא ירה-לעו ולע םהילעמ רסו ומכש לעמ ולבסו רוסי

14:26 - יד:כו
הצועיה הצעה תאז תאזו ץראה-לכ-לע היוטנה דיה םיוגה-לכ-לע

14:27 - יד:כז
ץעי תואבצ הוהי-יכ ודיו רפי ימו ימו היוטנה הנבישי

14:28 - יד:כח
זחא ךלמה תומ-תנשב הזה אשמה היה

14:29 - יד:כט
ךלכ תשלפ יחמשת-לא ךכמ טבש רבשנ יכ אצי שחנ שרשמ-יכ ףרש וירפו עפצ ףפועמ

14:30 - יד:ל
םילד ירוכב וערו חטבל םינויבאו בערב יתמהו וצברי ךתיראשו ךשרש גרהי

14:31 - יד:לא
רעש יליליה גומנ ריע-יקעז ןופצמ יכ ךלכ תשלפ דדוב ןיאו אב ןשע וידעומב

14:32 - יד:לב
הנעי-המו הוהי יכ יוג-יכאלמ וסחי הבו ןויצ דסי ומע יינע

15:1 - טו:א
לילב יכ באומ אשמ המדנ באומ רע דדש דדש לילב יכ המדנ באומ-ריק

15:2 - טו:ב
ןבידו תיבה הלע ובנ-לע יכבל תומבה באומ אבדימ לעו וישאר -לכב ליליי ןקז-לכ החרק העורג

15:3 - טו:ג
קש ורגח ויתצוחב היתוגג לע הלכ היתבחרבו יכבב דרי ליליי

15:4 - טו:ד
ןובשח קעזתו ץהי-דע הלעלאו ןכ-לע םלוק עמשנ ועירי באומ יצלח ול הערי ושפנ

15:5 - טו:ה
קעזי באומל יבל תלגע רעצ-דע החירב הלעמ יכ הישלש יכבב תיחולה ךרד יכ וב-הלעי רבש-תקעז םינרוח ורעעי

15:6 - טו:ו
תומשמ םירמנ ימ-יכ ריצח שבי-יכ ויהי אל קרי אשד הלכ היה

15:7 - טו:ז
השע הרתי ןכ-לע לחנ לע םתדקפו םואשי םיברעה

15:8 - טו:ח
הקעזה הפיקה-יכ באומ לובג-תא התללי םילגא-דע התללי םיליא ראבו

15:9 - טו:ט
ואלמ ןומיד ימ יכ תישא-יכ םד תופסונ ןומיד-לע הירא באומ תטילפל המדא תיראשלו

16:1 - טז:א
ץרא-לשמ רכ-וחלש רה-לא הרבדמ עלסמ ןויצ-תב

16:2 - טז:ב
ןק דדונ-ףועכ היהו תונב הנייהת חלשמ תרבעמ באומ ןונראל

16:3 - טז:ג
ושע הצע ואיבה לילכ יתיש הלילפ םירהצ ךותב ךלצ דדנ םיחדנ ירתס ילגת-לא

16:4 - טז:ד
יחדנ ךב ורוגי ומל רתס-יוה באומ ספא-יכ דדוש ינפמ ומת דש הלכ ץמה ץראה-ןמ סמר

16:5 - טז:ה
אסכ דסחב ןכוהו תמאב וילע בשיו שרדו טפש דוד להאב קדצ רהמו טפשמ

16:6 - טז:ו
באומ-ןואג ונעמש ותואג דאמ אג ותרבעו ונואגו וידב ןכ-אל

16:7 - טז:ז
באומ ליליי ןכל ליליי הלכ באומל תשרח-ריק ישישאל םיאכנ-ךא וגהת

16:8 - טז:ח
ןובשח תומדש יכ המבש ןפג ללמא ומלה םיוג ילעב רזעי-דע היקורש רבדמ ועת ועגנ ורבע ושטנ היתוחלש םי

16:9 - טז:ט
יכבב הכבא ןכ-לע המבש ןפג רזעי ןובשח יתעמד ךוירא -לע יכ הלעלאו ךריצק-לעו ךציק לפנ דדיה

16:10 - טז:י
ליגו החמש ףסאנו םימרכבו למרכה-ןמ עערי אל ןנרי-אל םיבקיב ןיי דדיה ךרדה ךרדי-אל יתבשה

16:11 - טז:יא
באומל יעמ ןכ-לע יברקו ומהי רונככ שרח ריקל

16:12 - טז:יב
הארנ-יכ היהו באומ האלנ-יכ אבו המבה-לע ללפתהל ושדקמ-לא לכוי אלו

16:13 - טז:יג
רבד רשא רבדה הז זאמ באומ-לא הוהי

16:14 - טז:יד
הוהי רבד התעו םינש שלשב רמאל הלקנו ריכש ינשכ לכב באומ דובכ ראשו ברה ןומהה אול רעזמ טעמ ריבכ

17:1 - יז:א
קשמד הנה קשמד אשמ התיהו ריעמ רסומ הלפמ יעמ

17:2 - יז:ב
רערע ירע תובזע הנייהת םירדעל דירחמ ןיאו וצברו

17:3 - יז:ג
םירפאמ רצבמ תבשנו ראשו קשמדמ הכלממו דובככ םרא ויהי לארשי-ינב תואבצ הוהי םאנ

17:4 - יז:ד
אוהה םויב היהו בקעי דובכ לדי הזרי ורשב ןמשמו

17:5 - יז:ה
ריצק ףסאכ היהו םילבש וערזו המק טקלמכ היהו רוצקי םיאפר קמעב םילבש

17:6 - יז:ו
תללוע וב-ראשנו םינש תיז ףקנכ שארב םירגרג השלש השמח העברא רימא הירפ היפעסב יהלא הוהי-םאנ לארשי

17:7 - יז:ז
העשי אוהה םויב והשע-לע םדאה שודק-לא ויניעו הניארת לארשי

17:8 - יז:ח
העשי אלו השעמ תוחבזמה-לא ושע רשאו וידי הארי אל ויתעבצא םינמחהו םירשאהו

17:9 - יז:ט
ויהי אוהה םויב תבוזעכ וזעמ ירע רשא רימאהו שרחה ינב ינפמ ובזע הממש התיהו לארשי

17:10 - יז:י
ךעשי יהלא תחכש יכ תרכז אל ךזעמ רוצו יעטנ יעטת ןכ-לע רז תרמזו םינמענ ונערזת

17:11 - יז:יא
יגשגשת ךעטנ םויב יחירפת ךערז רקבבו הלחנ םויב ריצק דנ שונא באכו

17:12 - יז:יב
םימע ןומה יוה םימי תומהכ םיבר ןואשו ןוימהי םימ ןואשכ םימאל ןואשי םיריבכ

17:13 - יז:יג
םימ ןואשכ םימאל רעגו ןואשי םיבר ףדרו קחרממ סנו וב חור-ינפל םירה ץמכ הפוס ינפל לגלגכו

17:14 - יז:יד
ההלב הנהו ברע תעל הז ונניא רקב םרטב לרוגו וניסוש קלח וניזזבל

18:1 - יח:א
לצלצ ץרא יוה רבעמ רשא םיפנכ שוכ-ירהנל

18:2 - יח:ב
םיריצ םיב חלשה אמג-ילכבו וכל םימ-ינפ-לע םילק םיכאלמ טרומו ךשממ יוג-לא אוה-ןמ ארונ םע-לא וק-וק יוג האלהו ואזב-רשא הסובמו וצרא םירהנ

18:3 - יח:ג
ינכשו לבת יבשי-לכ םירה סנ-אשנכ ץרא רפוש עקתכו וארת ועמשת

18:4 - יח:ד
הוהי רמא הכ יכ הטיבאו הטוקשא ילא חצ םחכ ינוכמב לט בעכ רוא-ילע ריצק םחב

18:5 - יח:ה
ריצק ינפל-יכ למג רסבו חרפ-םתכ תרכו הצנ היהי תורמזמב םילזלזה ריסה תושיטנה-תאו זתה

18:6 - יח:ו
טיעל ודחי ובזעי ץראה תמהבלו םירה טיעה וילע ץקו ץראה תמהב-לכו ףרחת וילע

18:7 - יח:ז
יש-לבוי איהה תעב םע תואבצ הוהיל םעמו טרומו ךשממ האלהו אוה-ןמ ארונ הסובמו וק-וק יוג םירהנ ואזב רשא םוקמ-לא וצרא תואבצ הוהי-םש ןויצ-רה

19:1 - יט:א
הנה םירצמ אשמ לק בע-לע בכר הוהי וענו םירצמ אבו וינפמ םירצמ ילילא סמי םירצמ בבלו וברקב

19:2 - יט:ב
םירצמ יתכסכסו ומחלנו םירצמב שיאו ויחאב-שיא ריעב ריע והערב הכלממב הכלממ

19:3 - יט:ג
םירצמ-חור הקבנו עלבא ותצעו וברקב םילילאה-לא ושרדו םיטאה-לאו תובאה-לאו םינעדיה-לאו

19:4 - יט:ד
םירצמ-תא יתרכסו השק םינדא דיב םב-לשמי זע ךלמו הוהי ןודאה םאנ תואבצ

19:5 - יט:ה
םיהמ םימ-ותשנו שביו ברחי רהנו

19:6 - יט:ו
תורהנ וחינזאהו יראי וברחו וללד ףוסו הנק רוצמ ולמק

19:7 - יט:ז
רואי-לע תורע לכו רואי יפ-לע שביי רואי ערזמ ונניאו ףדנ

19:8 - יט:ח
ולבאו םיגידה ונאו רואיב יכילשמ-לכ תרמכמ ישרפו הכח וללמא םימ-ינפ-לע

19:9 - יט:ט
םיתשפ ידבע ושבו םיגראו תוקירש ירוח

19:10 - יט:י
םיאכדמ היתתש ויהו רכש ישע-לכ שפנ-ימגא

19:11 - יט:יא
ןעצ ירש םילוא-ךא הערפ יצעי ימכח ךיא הרעבנ הצע הערפ-לא ורמאת ינא םימכח-ןב םדק-יכלמ-ןב

19:12 - יט:יב
ךימכח אופא םיא ךל אנ ודיגיו הוהי ץעי-המ ועדיו םירצמ -לע תואבצ

19:13 - יט:יג
ןעצ ירש ולאונ ועתה ףנ ירש ואשנ תנפ םירצמ-תא היטבש

19:14 - יט:יד
הברקב ךסמ הוהי ועתהו םיעוע חור םירצמ-תא תועתהכ והשעמ-לכב ואיקב רוכש

19:15 - יט:טו
םירצמל היהי-אלו שאר השעי רשא השעמ ןומגאו הפכ בנזו

19:16 - יט:טז
היהי אוהה םויב דרחו םישנכ םירצמ תפונת ינפמ דחפו תואבצ הוהי-די ףינמ אוה-רשא וילע

19:17 - יט:יז
הדוהי תמדא התיהו לכ אגחל םירצמל התא ריכזי רשא ינפמ דחפי וילא תואבצ הוהי תצע ץעוי אוה-רשא וילע

19:18 - יט:יח
ויהי אוהה םויב ץראב םירע שמח תפש תורבדמ םירצמ תועבשנו ןענכ ריע תואבצ הוהיל תחאל רמאי סרהה

19:19 - יט:יט
היהי אוהה םויב ךותב הוהיל חבזמ הבצמו םירצמ ץרא הוהיל הלובג-לצא

19:20 - יט:כ
דעלו תואל היהו ץראב תואבצ הוהיל וקעצי-יכ םירצמ ינפמ הוהי-לא םהל חלשיו םיצחל םליצהו ברו עישומ

19:21 - יט:כא
םירצמל הוהי עדונו םירצמ ועדיו אוהה םויב הוהי-תא החנמו חבז ודבעו הוהיל רדנ-ורדנו ומלשו

19:22 - יט:כב
הוהי ףגנו ףגנ םירצמ-תא ובשו אופרו םהל רתענו הוהי-דע םאפרו

19:23 - יט:כג
היהת אוהה םויב הרושא םירצממ הלסמ םירצמב רושא-אבו רושאב םירצמו םירצמ ודבעו רושא-תא

19:24 - יט:כד
היהי אוהה םויב הישילש לארשי רושאלו םירצמל ץראה ברקב הכרב

19:25 - יט:כה
הוהי וכרב רשא ךורב רמאל תואבצ השעמו םירצמ ימע יתלחנו רושא ידי לארשי

20:1 - כ:א
ןתרת אב תנשב ותא חלשב הדודשא רושא ךלמ ןוגרס דודשאב םחליו הדכליו

20:2 - כ:ב
הוהי רבד איהה תעב והיעשי דיב ךל רמאל ץומא-ןב לעמ קשה תחתפו ץלחת ךלענו ךינתמ ןכ שעיו ךילגר לעמ ףחיו םורע ךלה

20:3 - כ:ג
רשאכ הוהי רמאיו והיעשי ידבע ךלה שלש ףחיו םורע תפומו תוא םינש שוכ-לעו םירצמ-לע

20:4 - כ:ד
רושא-ךלמ גהני ןכ םירצמ יבש-תא שוכ תולג-תאו םורע םינקזו םירענ תש יפושחו ףחיו םירצמ תורע

20:5 - כ:ה
שוכמ ושבו ותחו םירצמ-ןמו םטבמ םתראפת

20:6 - כ:ו
הזה יאה בשי רמאו הכ-הנה אוהה םויב םש ונסנ-רשא ונטבמ ינפמ לצנהל הרזעל ךיאו רושא ךלמ ונחנא טלמנ

21:1 - כא:א
םי-רבדמ אשמ ףלחל בגנב תופוסכ ץראמ אב רבדממ הארונ

21:2 - כא:ב
יל-דגה השק תוזח דדושהו דגוב דגובה םליע ילע דדוש -לכ ידמ ירוצ יתבשה התחנא

21:3 - כא:ג
ינתמ ואלמ ןכ-לע םיריצ הלחלח יריצכ ינוזחא עמשמ יתיוענ הדלוי תוארמ יתלהבנ

21:4 - כא:ד
תוצלפ יבבל העת ףשנ תא ינתתעב הדרחל יל םש יקשח

21:5 - כא:ה
הפצ ןחלשה ךרע התש לוכא תיפצה וחשמ םירשה ומוק ןגמ

21:6 - כא:ו
ילא רמא הכ יכ דמעה ךל ינדא הארי רשא הפצמה דיגי

21:7 - כא:ז
דמצ בכר הארו רומח בכר םישרפ בישקהו למג בכר בשק-בר בשק

21:8 - כא:ח
הירא ארקיו יכנא ינדא הפצמ-לע םמוי דימת דמע יכנא יתרמשמ-לעו תולילה-לכ בצנ

21:9 - כא:ט
בכר אב הז-הנהו םישרפ דמצ שיא הלפנ רמאיו ןעיו -לכו לבב הלפנ רבש היהלא יליספ ץראל

21:10 - כא:י
ינרג-ןבו יתשדמ תאמ יתעמש רשא יהלא תואבצ הוהי םכל יתדגה לארשי

21:11 - כא:יא
ארק ילא המוד אשמ רמש ריעשמ רמש הלילמ-המ לילמ-המ

21:12 - כא:יב
רקב התא רמש רמא הליל-םגו ויעב ןויעבת-םא ויתא ובש

21:13 - כא:יג
רעיב ברעב אשמ תוחרא ונילת ברעב םינדד

21:14 - כא:יד
ויתה אמצ תארקל אמית ץרא יבשי םימ דדנ ומדק ומחלב

21:15 - כא:טו
תוברח ינפמ-יכ ברח ינפמ ודדנ תשק ינפמו השוטנ דבכ ינפמו הכורד המחלמ

21:16 - כא:טז
ינדא רמא הכ-יכ ינשכ הנש דועב ילא דובכ-לכ הלכו ריכש רדק

21:17 - כא:יז
תשק-רפסמ ראשו רדק-ינב ירובג הוהי יכ וטעמי רבד לארשי-יהלא

22:1 - כב:א
ןויזח איג אשמ אופא ךל-המ ךלכ תילע-יכ תוגגל

22:2 - כב:ב
ריע האלמ תואשת הזילע הירק הימוה ברח-יללח אל ךיללח המחלמ יתמ אלו

22:3 - כב:ג
ךיניצק-לכ תשקמ דחי-ודדנ ךיאצמנ-לכ ורסא קוחרמ ודחי ורסא וחרב

22:4 - כב:ד
ועש יתרמא ןכ-לע יכבב ררמא ינמ ינמחנל וציאת-לא ימע-תב דש-לע

22:5 - כב:ה
המוהמ םוי יכ הכובמו הסובמו תואבצ הוהי ינדאל רקרקמ ןויזח איגב רהה-לא עושו רק

22:6 - כב:ו
הפשא אשנ םליעו םישרפ םדא בכרב ןגמ הרע ריקו

22:7 - כב:ז
ךיקמע-רחבמ יהיו םישרפהו בכר ואלמ הרעשה ותש תש

22:8 - כב:ח
הדוהי ךסמ תא לגיו אוהה םויב טבתו רעיה תיב קשנ-לא

22:9 - כב:ט
דוד-ריע יעיקב תאו ובר-יכ םתיאר ימ-תא וצבקתו הנותחתה הכרבה

22:10 - כב:י
םלשורי יתב-תאו םיתבה וצתתו םתרפס המוחה רצבל

22:11 - כב:יא
ןיב םתישע הוקמו הכרבה ימל םיתמחה םתטבה אלו הנשיה הרציו הישע-לא םתיאר אל קוחרמ

22:12 - כב:יב
הוהי ינדא ארקיו אוהה םויב תואבצ דפסמלו יכבל קש רגחלו החרקלו

22:13 - כב:יג
החמשו ןושש הנהו ןאצ טחשו רקב גרה ןיי תותשו רשב לכא רחמ יכ ותשו לוכא תומנ

22:14 - כב:יד
הוהי ינזאב הלגנו רפכי-םא תואבצ םכל הזה ןועה ינדא רמא ןותמת-דע תואבצ הוהי

22:15 - כב:טו
הוהי ינדא רמא הכ אב-ךל תואבצ הזה ןכסה-לא -לע רשא אנבש-לע תיבה

22:16 - כב:טז
ךל ימו הפ ךל-המ הפ ךל תבצח-יכ הפ םורמ יבצח רבק עלסב יקקח ורבק ול ןכשמ

22:17 - כב:יז
ךלטלטמ הוהי הנה ךטעו רבג הלטלט הטע

22:18 - כב:יח
הפנצ ךפנצי ףונצ תבחר ץרא-לא רודכ תומת המש םידי ךדובכ תובכרמ המשו ךינדא תיב ןולק

22:19 - כב:יט
ךבצממ ךיתפדהו ךסרהי ךדמעממו

22:20 - כב:כ
אוהה םויב היהו ידבעל יתארקו םיקילאל והיקלח-ןב

22:21 - כב:כא
ךתנתכ ויתשבלהו ונקזחא ךטנבאו ודיב ןתא ךתלשממו בשויל באל היהו תיבלו םלשורי הדוהי

22:22 - כב:כב
חתפמ יתתנו ומכש-לע דוד-תיב רגס ןיאו חתפו חתפ ןיאו רגסו

22:23 - כב:כג
םוקמב דתי ויתעקתו אסכל היהו ןמאנ ויבא תיבל דובכ

22:24 - כב:כד
דובכ לכ וילע ולתו םיאצאצה ויבא-תיב ילכ לכ תועפצהו תונגאה ילכמ ןטקה ילכ-לכ דעו םילבנה

22:25 - כב:כה
םאנ אוהה םויב שומת תואבצ הוהי םוקמב העוקתה דתיה הלפנו העדגנו ןמאנ אשמה תרכנו הוהי יכ הילע-רשא רבד

23:1 - כג:א
וליליה רצ אשמ שישרת תוינא אובמ תיבמ דדש-יכ -הלגנ םיתכ ץראמ ומל

23:2 - כג:ב
רחס יא יבשי ומד םי רבע ןודיצ ךואלמ

23:3 - כג:ג
ערז םיבר םימבו רואי ריצק רחש רחס יהתו התאובת םיוג

23:4 - כג:ד
רמא-יכ ןודיצ ישוב רמאל םיה זועמ םי יתדלי-אלו יתלח-אל םירוחב יתלדג אלו תולותב יתממור

23:5 - כג:ה
םירצמל עמש-רשאכ רצ עמשכ וליחי

23:6 - כג:ו
השישרת ורבע יא יבשי וליליה

23:7 - כג:ז
הזילע םכל תאזה התמדק םדק-ימימ קוחרמ הילגר הולבי רוגל

23:8 - כג:ח
רצ-לע תאז ץעי ימ הירחס רשא הריטעמה הינענכ םירש ץרא-ידבכנ

23:9 - כג:ט
הצעי תואבצ הוהי יבצ-לכ ןואג ללחל לקהל ץרא-ידבכנ-לכ

23:10 - כג:י
ראיכ ךצרא ירבע חזמ ןיא שישרת-תב דוע

23:11 - כג:יא
םיה-לע הטנ ודי הוהי תוכלממ זיגרה דמשל ןענכ-לא הוצ הינזעמ

23:12 - כג:יב
יפיסות-אל רמאיו הקשעמה זולעל דוע ןודיצ-תב תלותב ירבע ימוק םייתכ ךל חוני-אל םש-םג

23:13 - כג:יג
הז םידשכ ץרא ןה רושא היה אל םעה ומיקה םייצל הדסי וררע ויניחב המש היתונמרא הלפמל

23:14 - כג:יד
תוינא וליליה דדש יכ שישרת ןכזעמ

23:15 - כג:טו
אוהה םויב היהו םיעבש רצ תחכשנו דחא ךלמ ימיכ הנש הנש םיעבש ץקמ תרישכ רצל היהי הנוזה

23:16 - כג:טז
ריע יבס רונכ יחק יביטיה החכשנ הנוז ןעמל ריש-יברה ןגנ ירכזת

23:17 - כג:יז
םיעבש ץקמ היהו הוהי דקפי הנש הננתאל הבשו רצ-תא -לכ-תא התנזו ץראה תוכלממ המדאה ינפ-לע

23:18 - כג:יח
הננתאו הרחס היהו רצאי אל הוהיל שדק יכ ןסחי אלו הוהי ינפל םיבשיל לכאל הרחס היהי הסכמלו העבשל קיתע

24:1 - כד:א
קקוב הוהי הנה הועו הקלובו ץראה היבשי ץיפהו הינפ

24:2 - כד:ב
ןהככ םעכ היהו החפשכ וינדאכ דבעכ הנוקכ התרבגכ הולכ הולמכ רכומכ וב אשנ רשאכ השנכ

24:3 - כד:ג
ץראה קובת קובה יכ זובת זובהו רבדה-תא רבד הוהי הזה

24:4 - כד:ד
ץראה הלבנ הלבא לבת הלבנ הללמא םורמ וללמא ץראה-םע

24:5 - כד:ה
תחת הפנח ץראהו ורבע-יכ היבשי ורפה קח ופלח תרות םלוע תירב

24:6 - כד:ו
הלכא הלא ןכ-לע יבשי ומשאיו ץרא יבשי ורח ןכ-לע הב שונא ראשנו ץרא רעזמ

24:7 - כד:ז
שורית לבא וחנאנ ןפג-הללמא בל-יחמש-לכ

24:8 - כד:ח
לדח םיפת שושמ תבש תבש םיזילע ןואש רונכ שושמ

24:9 - כד:ט
ןיי-ותשי אל רישב ויתשל רכש רמי

24:10 - כד:י
והת-תירק הרבשנ אובמ תיב-לכ רגס

24:11 - כד:יא
ןייה-לע החוצ הברע תוצוחב שושמ הלג החמש-לכ ץראה

24:12 - כד:יב
המש ריעב ראשנ רעש-תכי היאשו

24:13 - כד:יג
ברקב היהי הכ יכ םימעה ךותב ץראה תללועכ תיז ףקנכ ריצב הלכ-םא

24:14 - כד:יד
םלוק ואשי המה הוהי ןואגב ונרי םימ ולהצ

24:15 - כד:טו
ודבכ םיראב ןכ-לע םש םיה ייאב הוהי לארשי יהלא הוהי

24:16 - כד:טז
תרמז ץראה ףנכמ קידצל יבצ ונעמש יל-יזר רמאו יל יוא יל-יזר דגבו ודגב םידגב ודגב םידגוב

24:17 - כד:יז
ךילע חפו תחפו דחפ ץראה בשוי

24:18 - כד:יח
לוקמ סנה היהו תחפה-לא לפי דחפה תחפה ךותמ הלועהו -יכ חפב דכלי וחתפנ םורממ תוברא ץרא ידסומ ושעריו

24:19 - כד:יט
ץראה העערתה הער ץרא הררופתה רופ ץרא הטטומתה טומ

24:20 - כד:כ
ץרא עונת עונ הדדונתהו רוכשכ הילע דבכו הנולמכ -אלו הלפנו העשפ םוק ףיסת

24:21 - כד:כא
אוהה םויב היהו אבצ-לע הוהי דקפי םורמב םורמה המדאה יכלמ-לעו המדאה-לע

24:22 - כד:כב
ריסא הפסא ופסאו ורגסו רוב-לע םימי ברמו רגסמ-לע ודקפי

24:23 - כד:כג
השובו הנבלה הרפחו הוהי ךלמ-יכ המחה ןויצ רהב תואבצ דגנו םלשוריבו דובכ וינקז

25:1 - כה:א
התא יהלא הוהי ךמש הדוא ךממורא תוצע אלפ תישע יכ ןמא הנומא קוחרמ

25:2 - כה:ב
לגל ריעמ תמש יכ הלפמל הרוצב הירק ריעמ םירז ןומרא הנבי אל םלועל

25:3 - כה:ג
ךודבכי ןכ-לע םיוג תירק זע-םע ךואריי םיצירע

25:4 - כה:ד
לדל זועמ תייה-יכ ןויבאל זועמ םרזמ הסחמ ול-רצב חור יכ ברחמ לצ ריק םרזכ םיצירע

25:5 - כה:ה
ןואש ןויצב ברחכ ברח עינכת םירז רימז בע לצב הנעי םיצירע

25:6 - כה:ו
תואבצ הוהי השעו הזה רהב םימעה-לכל התשמ םינמש התשמ םיחממ םינמש םירמש םיקקזמ םירמש

25:7 - כה:ז
הזה רהב עלבו טולה טולה-ינפ םימעה-לכ-לע הכוסנה הכסמהו םיוגה -לכ-לע

25:8 - כה:ח
חצנל תומה עלב הוהי ינדא החמו םינפ-לכ לעמ העמד ריסי ומע תפרחו יכ ץראה-לכ לעמ רבד הוהי

25:9 - כה:ט
אוהה םויב רמאו הז וניהלא הנה ונעישויו ול וניוק ול וניוק הוהי הז החמשנו הליגנ ותעושיב

25:10 - כה:י
הוהי-די חונת-יכ שודנו הזה רהב שודהכ ויתחת באומ הנמדמ ימב ןבתמ

25:11 - כה:יא
וברקב וידי שרפו החשה שרפי רשאכ ליפשהו תוחשל תוברא םע ותואג וידי

25:12 - כה:יב
ךיתמוח בגשמ רצבמו עיגה ליפשה חשה רפע-דע ץראל

26:1 - כו:א
רשוי אוהה םויב ץראב הזה-רישה ונל-זע ריע הדוהי תומוח תישי העושי לחו

26:2 - כו:ב
אביו םירעש וחתפ רמש קידצ-יוג םינמא

26:3 - כו:ג
םולש רצת ךומס רצי חוטב ךב יכ םולש

26:4 - כו:ד
דע-ידע הוהיב וחטב רוצ הוהי היב יכ םימלוע

26:5 - כו:ה
םורמ יבשי חשה יכ הבגשנ הירק הליפשי הנליפשי -דע הנעיגי ץרא-דע רפע

26:6 - כו:ו
ילגר לגר הנסמרת םילד ימעפ ינע

26:7 - כו:ז
םירשימ קידצל חרא קידצ לגעמ רשי סלפת

26:8 - כו:ח
ךיטפשמ חרא ףא ךמשל ךוניוק הוהי שפנ-תואת ךרכזלו

26:9 - כו:ט
הלילב ךיתיוא ישפנ יברקב יחור-ףא רשאכ יכ ךרחשא קדצ ץראל ךיטפשמ לבת יבשי ודמל

26:10 - כו:י
דמל-לב עשר ןחי תוחכנ ץראב קדצ הארי-לבו לועי הוהי תואג

26:11 - כו:יא
ךדי המר הוהי וזחי ןויזחי-לב םע-תאנק ושביו םלכאת ךירצ שא-ףא

26:12 - כו:יב
םולש תפשת הוהי םג יכ ונל תלעפ ונישעמ-לכ ונל

26:13 - כו:יג
וניהלא הוהי םינדא ונולעב ךב-דבל ךתלוז ךמש ריכזנ

26:14 - כו:יד
ויחי-לב םיתמ ןכל ומקי-לב םיאפר םדימשתו תדקפ ומל רכז-לכ דבאתו

26:15 - כו:טו
הוהי יוגל תפסי תדבכנ יוגל תפסי ץרא-יוצק-לכ תקחר

26:16 - כו:טז
ךודקפ רצב הוהי ךרסומ שחל ןוקצ ומל

26:17 - כו:יז
בירקת הרה ומכ קעזת ליחת תדלל ונייה ןכ הילבחב הוהי ךינפמ

26:18 - כו:יח
ומכ ונלח ונירה תעושי חור ונדלי ץרא השענ-לב יבשי ולפי-לבו לבת

26:19 - כו:יט
יתלבנ ךיתמ ויחי וציקה ןומוקי יכ רפע ינכש וננרו ץראו ךלט תרוא לט ליפת םיאפר

26:20 - כו:כ
ךירדחב אב ימע ךל ךדעב ךיתלד רגסו עגר-טעמכ יבח םעז-רובעי-דע

26:21 - כו:כא
אצי הוהי הנה-יכ ןוע דקפל ומוקממ וילע ץראה-בשי -תא ץראה התלגו דוע הסכת-אלו הימד היגורה-לע

27:1 - כז:א
דקפי אוהה םויב השקה וברחב הוהי לע הקזחהו הלודגהו לעו חרב שחנ ןתיול ןותלקע שחנ ןתיול רשא ןינתה-תא גרהו םיב

27:2 - כז:ב
דמח םרכ אוהה םויב הל-ונע

27:3 - כז:ג
הרצנ הוהי ינא ןפ הנקשא םיעגרל הליל הילע דקפי הנרצא םויו

27:4 - כז:ד
יל ןיא המח תיש רימש יננתי-ימ הב העשפא המחלמב דחי הנתיצא

27:5 - כז:ה
יזועמב קזחי וא םולש יל םולש השעי יל-השעי

27:6 - כז:ו
בקעי שרשי םיאבה לארשי חרפו ץיצי לבת-ינפ ואלמו הבונת

27:7 - כז:ז
והכה והכמ תכמכה ויגרה גרהכ-םא גרה

27:8 - כז:ח
החלשב האסאסב וחורב הגה הנבירת םידק םויב השקה

27:9 - כז:ט
רפכי תאזב ןכל הזו בקעי-ןוע ותאטח רסה ירפ-לכ ינבא-לכ ומושב רג-ינבאכ חבזמ ומקי-אל תוצפנמ םינמחו םירשא

27:10 - כז:י
דדב הרוצב ריע יכ בזענו חלשמ הונ לגע הערי םש רבדמכ הלכו ץברי םשו היפעס

27:11 - כז:יא
הנרבשת הריצק שביב תוריאמ תואב םישנ אל יכ התוא אוה תוניב-םע ונמחרי-אל ןכ-לע אל ורציו והשע וננחי

27:12 - כז:יב
אוהה םויב היהו תלבשמ הוהי טבחי םירצמ לחנ-דע רהנה דחאל וטקלת םתאו לארשי ינב דחא

27:13 - כז:יג
אוהה םויב היהו לודג רפושב עקתי ץראב םידבאה ואבו ץראב םיחדנהו רושא ווחתשהו םירצמ שדקה רהב הוהיל םלשוריב

28:1 - כח:א
תואג תרטע יוה ץיצו םירפא ירכש ותראפת יבצ לבנ -איג שאר-לע רשא ןיי ימולה םינמש

28:2 - כח:ב
ץמאו קזח הנה דרב םרזכ ינדאל םימ םרזכ בטק רעש חינה םיפטש םיריבכ דיב ץראל

28:3 - כח:ג
הנסמרת םילגרב ירוכש תואג תרטע םירפא

28:4 - כח:ד
לבנ תציצ התיהו רשא ותראפת יבצ םינמש איג שאר-לע ץיק םרטב הרוכבכ הארה הארי רשא ופכב הדועב התוא הנעלבי

28:5 - כח:ה
היהי אוהה םויב תרטעל תואבצ הוהי הראפת תריפצלו יבצ ומע ראשל

28:6 - כח:ו
בשויל טפשמ חורלו הרובגלו טפשמה-לע הרעש המחלמ יבישמ

28:7 - כח:ז
וגש ןייב הלא-םגו ןהכ ועת רכשבו רכשב וגש איבנו ועת ןייה-ןמ ועלבנ הארב וגש רכשה-ןמ הילילפ וקפ

28:8 - כח:ח
ואלמ תונחלש-לכ יכ םוקמ ילב האצ איק

28:9 - כח:ט
העד הרוי ימ-תא העומש ןיבי ימ-תאו יקיתע בלחמ ילומג םידשמ

28:10 - כח:י
וצל וצ וצל וצ יכ וקל וק וקל וק םש ריעז םש ריעז

28:11 - כח:יא
הפש יגעלב יכ רבדי תרחא ןושלבו הזה םעה-לא

28:12 - כח:יב
תאז םהילא רמא רשא ףיעל וחינה החונמה אלו העגרמה תאזו עומש אובא

28:13 - כח:יג
הוהי-רבד םהל היהו וק וצל וצ וצל וצ ריעז וקל וק וקל ןעמל םש ריעז םש רוחא ולשכו וכלי ושקונו ורבשנו ודכלנו

28:14 - כח:יד
הוהי-רבד ועמש ןכל ילשמ ןוצל ישנא רשא הזה םעה םלשוריב

28:15 - כח:טו
ונתרכ םתרמא יכ תומ-תא תירב ונישע לואש-םעו -יכ ףטוש טיש הזח יכ ונאובי אל רבע ונסחמ בזכ ונמש ונרתסנ רקשבו

28:16 - כח:טז
ינדא רמא הכ ןכל דסי יננה הוהי ןחב ןבא ןבא ןויצב דסומ תרקי תנפ אל ןימאמה דסומ שיחי

28:17 - כח:יז
וקל טפשמ יתמשו העיו תלקשמל הקדצו רתסו בזכ הסחמ דרב ופטשי םימ

28:18 - כח:יח
םכתירב רפכו םכתוזחו תומ-תא םוקת אל לואש-תא רבעי יכ ףטוש טוש סמרמל ול םתייהו

28:19 - כח:יט
םכתא חקי ורבע ידמ רבעי רקבב רקבב-יכ היהו הלילבו םויב ןיבה העוז-קר העומש

28:20 - כח:כ
עצמה רצק-יכ הרצ הכסמהו ערתשהמ סנכתהכ

28:21 - כח:כא
םוקי םיצרפ-רהכ יכ ןועבגב קמעכ הוהי והשעמ תושעל זגרי דבעלו והשעמ רז הירכנ ותדבע ותדבע

28:22 - כח:כב
וצצולתת-לא התעו םכירסומ וקזחי-ןפ הצרחנו הלכ-יכ ינדא תאמ יתעמש תואבצ הוהי ץראה-לכ-לע

28:23 - כח:כג
ילוק ועמשו וניזאה ועמשו ובישקה יתרמא

28:24 - כח:כד
שרחי םויה לכה חתפי ערזל שרחה ותמדא דדשיו

28:25 - כח:כה
הינפ הוש-םא אולה ןמכו חצק ץיפהו הרוש הטח םשו קרזי תמסכו ןמסנ הרעשו ותלבג

28:26 - כח:כו
ויהלא טפשמל ורסיו ונרוי

28:27 - כח:כז
שדוי ץורחב אל יכ הלגע ןפואו חצק יכ בסוי ןמכ-לע חצק טבחי הטמב טבשב ןמכו

28:28 - כח:כח
אל יכ קדוי םחל ונשודי שודא חצנל ותלגע לגלג םמהו ונקדי -אל וישרפו

28:29 - כח:כט
הוהי םעמ תאז-םג אילפה האצי תואבצ הישות לידגה הצע

29:1 - כט:א
לאירא לאירא יוה ופס דוד הנח תירק םיגח הנש-לע הנש ופקני

29:2 - כט:ב
לאיראל יתוקיצהו הינאו הינאת התיהו לאיראכ יל התיהו

29:3 - כט:ג
ךילע רודכ יתינחו בצמ ךילע יתרצו ךילע יתמיקהו תרצמ

29:4 - כט:ד
ירבדת ץראמ תלפשו ךתרמא חשת רפעמו ץראמ בואכ היהו ךתרמא רפעמו ךלוק ףצפצת

29:5 - כט:ה
ןומה קד קבאכ היהו רבע ץמכו ךירז היהו םיצירע ןומה םאתפ עתפל

29:6 - כט:ו
תואבצ הוהי םעמ שערבו םערב דקפת הפוס לודג לוקו שא בהלו הרעסו הלכוא

29:7 - כט:ז
ןוזח םולחכ היהו ןומה הליל םיאבצה םיוגה-לכ היבצ-לכו לאירא-לע םיקיצמהו התדצמו הל

29:8 - כט:ח
םלחי רשאכ היהו לכוא הנהו בערה ושפנ הקירו ץיקהו אמצה םלחי רשאכו ץיקהו התש הנהו ושפנו ףיע הנהו היהי ןכ הקקוש םיוגה-לכ ןומה רה-לע םיאבצה ןויצ

29:9 - כט:ט
והמתו והמהמתה ורכש ועשו ועשעתשה אלו וענ ןיי-אלו רכש

29:10 - כט:י
הוהי םכילע ךסנ-יכ םצעיו המדרת חור םכיניע-תא -תאו םיאיבנה-תא הסכ םיזחה םכישאר

29:11 - כט:יא
לכה תוזח םכל יהתו םותחה רפסה ירבדכ ותא ונתי-רשא רמאל רפסה עדוי-לא אל רמאו הז-אנ ארק אוה םותח יכ לכוא

29:12 - כט:יב
רשא לע רפסה ןתנו רמאל רפס עדי-אל אל רמאו הז-אנ ארק רפס יתעדי

29:13 - כט:יג
יכ ןעי ינדא רמאיו ויפב הזה םעה שגנ ינודבכ ויתפשבו ינממ קחר ובלו יתא םתארי יהתו הדמלמ םישנא תוצמ

29:14 - כט:יד
ףסוי יננה ןכל הזה-םעה-תא אילפהל הדבאו אלפו אלפה תניבו וימכח תמכח רתתסת וינבנ

29:15 - כט:טו
םיקימעמה יוה הצע רתסל הוהימ םהישעמ ךשחמב היהו ונאר ימ ורמאיו ונעדוי ימו

29:16 - כט:טז
רמחכ-םא םככפה רמאי-יכ בשחי רציה אל והשעל השעמ רמא רציו ינשע ןיבה אל ורצויל

29:17 - כט:יז
רעזמ טעמ דוע-אולה למרכל ןונבל בשו בשחי רעיל למרכהו

29:18 - כט:יח
אוהה-םויב ועמשו רפס-ירבד םישרחה יניע ךשחמו לפאמו הניארת םירוע

29:19 - כט:יט
הוהיב םיונע ופסיו םדא ינויבאו החמש לארשי שודקב וליגי

29:20 - כט:כ
הלכו ץירע ספא-יכ ידקש-לכ ותרכנו ץל ןוא

29:21 - כט:כא
רבדב םדא יאיטחמ רעשב חיכומלו והתב וטיו ןושקי קידצ

29:22 - כט:כב
הוהי רמא-הכ ןכל רשא בקעי תיב-לא םהרבא-תא הדפ בקעי שובי התע-אל וינפ התע אלו ורוחי

29:23 - כט:כג
וידלי ותארב יכ וברקב ידי השעמ ימש ושידקי שודק-תא ושידקהו יהלא-תאו בקעי וצירעי לארשי

29:24 - כט:כד
חור-יעת ועדיו םינגורו הניב חקל-ודמלי

30:1 - ל:א
םיררוס םינב יוה תושעל הוהי-םאנ ךסנלו ינמ אלו הצע יחור אלו הכסמ תאטח תופס ןעמל תאטח-לע

30:2 - ל:ב
םירצמ תדרל םיכלהה זועל ולאש אל יפו תוסחלו הערפ זועמב םירצמ לצב

30:3 - ל:ג
זועמ םכל היהו תוסחהו תשבל הערפ המלכל םירצמ-לצב

30:4 - ל:ד
וירש ןעצב ויה-יכ סנח ויכאלמו ועיגי

30:5 - ל:ה
םע-לע שיאבה לכ אל ומל וליעוי-אל ליעוהל אלו רזעל -םגו תשבל יכ הפרחל

30:6 - ל:ו
בגנ תומהב אשמ הקוצו הרצ ץראב םהמ שילו איבל ףפועמ ףרשו העפא םיריע ףתכ-לע ואשי תשבד-לעו םהליח םתרצוא םילמג וליעוי אל םע-לע

30:7 - ל:ז
קירו לבה םירצמו יתארק ןכל ורזעי תבש םה בהר תאזל

30:8 - ל:ח
הבתכ אוב התע םתא חול-לע יהתו הקח רפס-לעו דעל ןורחא םויל םלוע -דע

30:9 - ל:ט
אוה ירמ םע יכ םינב םישחכ םינב תרות עומש ובא-אל הוהי

30:10 - ל:י
אל םיארל ורמא רשא אל םיזחלו וארת תוחכנ ונל-וזחת תוקלח ונל-ורבד תולתהמ וזח

30:11 - ל:יא
וטה ךרד-ינמ ורוס ותיבשה חרא-ינמ שודק-תא ונינפמ לארשי

30:12 - ל:יב
שודק רמא הכ ןכל םכסאמ ןעי לארשי וחטבתו הזה רבדב ונעשתו זולנו קשעב וילע

30:13 - ל:יג
ןועה םכל היהי ןכל העבנ לפנ ץרפכ הזה הבגשנ המוחב עתפל םאתפ-רשא הרבש אובי

30:14 - ל:יד
לבנ רבשכ הרבשו אל תותכ םירצוי אצמי-אלו למחי תותחל שרח ותתכמב ףשחלו דוקימ שא אבגמ םימ

30:15 - ל:טו
ינדא רמא-הכ יכ לארשי שודק הוהי ןועשות תחנו הבושב היהת החטבבו טקשהב אלו םכתרובג םתיבא

30:16 - ל:טז
יכ-אל ורמאתו ןכ-לע סוננ סוס-לע לק-לעו ןוסונת ולקי ןכ-לע בכרנ םכיפדר

30:17 - ל:יז
תרעג ינפמ דחא ףלא תרעג ינפמ דחא דע וסנת השמח ןרתכ םתרתונ-םא סנכו רהה שאר-לע העבגה-לע

30:18 - ל:יח
הוהי הכחי ןכלו םורי ןכלו םכננחל יהלא-יכ םכמחרל ירשא הוהי טפשמ ול יכוח-לכ

30:19 - ל:יט
בשי ןויצב םע-יכ וכב םלשוריב ךנחי ןונח הכבת-אל ותעמשכ ךקעז לוקל ךנע

30:20 - ל:כ
םחל ינדא םכל ןתנו ץחל םימו רצ דוע ףנכי-אלו ךיניע ויהו ךירומ ךירומ-תא תואר

30:21 - ל:כא
רבד הנעמשת ךינזאו הז רמאל ךירחאמ יכ וב וכל ךרדה יכו ונימאת וליאמשת

30:22 - ל:כב
יופצ-תא םתאמטו ךפסכ יליספ תכסמ תדפא-תאו הוד ומכ םרזת ךבהז ול רמאת אצ

30:23 - ל:כג
ךערז רטמ ןתנו המדאה-תא ערזת-רשא המדאה תאובת םחלו ןמשו ןשד היהו םויב ךינקמ הערי בחרנ רכ אוהה

30:24 - ל:כד
םיריעהו םיפלאהו לילב המדאה ידבע ולכאי ץימח תחרב הרז-רשא הרזמבו

30:25 - ל:כה
הבג רה-לכ-לע היהו האשנ העבג-לכ לעו םימ-ילבי םיגלפ לפנב בר גרה םויב םילדגמ

30:26 - ל:כו
הנבלה-רוא היהו רואו המחה רואכ םיתעבש היהי המחה םימיה תעבש רואכ הוהי שבח םויב ץחמו ומע רבש-תא אפרי ותכמ

30:27 - ל:כז
אב הוהי-םש הנה ופא רעב קחרממ ויתפש האשמ דבכו ונושלו םעז ואלמ תלכא שאכ

30:28 - ל:כח
ףטוש לחנכ וחורו הצחי ראוצ-דע תפנב םיוג הפנהל לע העתמ ןסרו אוש םימע ייחל

30:29 - ל:כט
םכל היהי רישה גח-שדקתה לילכ ךלוהכ בבל תחמשו -רהב אובל לילחב רוצ-לא הוהי לארשי

30:30 - ל:ל
הוהי עימשהו תחנו ולוק דוה-תא ףעזב הארי ועורז הלכוא שא בהלו ףא ןבאו םרזו ץפנ דרב

30:31 - ל:לא
תחי הוהי לוקמ-יכ הכי טבשב רושא

30:32 - ל:לב
הטמ רבעמ לכ היהו חיני רשא הדסומ םיפתב וילע הוהי תומחלמבו תורנכבו הב-םחלנ הפונת

30:33 - ל:לג
לומתאמ ךורע-יכ ךלמל אוה-םג התפת בחרה קימעה ןכוה םיצעו שא התרדמ הוהי תמשנ הברה הרעב תירפג לחנכ הב

31:1 - לא:א
םירצמ םידריה יוה םיסוס-לע הרזעל וחטביו ונעשי לעו בר יכ בכר-לע דאמ ומצע-יכ םישרפ שודק-לע ועש אלו אל הוהי-תאו לארשי ושרד

31:2 - לא:ב
אביו םכח אוה-םגו אל וירבד-תאו ער תיב-לע םקו ריסה תרזע -לעו םיערמ ןוא ילעפ

31:3 - לא:ג
לא-אלו םדא םירצמו רשב םהיסוסו הטי הוהיו חור-אלו רזוע לשכו ודי ודחיו רזע לפנו ןוילכי םלכ

31:4 - לא:ד
הוהי-רמא הכ יכ הגהי רשאכ ילא ריפכהו היראה ארקי רשא ופרט-לע םיער אלמ וילע תחי אל םלוקמ הנעי אל םנומהמו תואבצ הוהי דרי ןכ ןויצ-רה-לע אבצל התעבג-לעו

31:5 - לא:ה
ןכ תופע םירפצכ תואבצ הוהי ןגי ןונג םלשורי-לע טילמהו חספ ליצהו

31:6 - לא:ו
וקימעה רשאל ובוש לארשי ינב הרס

31:7 - לא:ז
אוהה םויב יכ ילילא שיא ןוסאמי ובהז ילילאו ופסכ םכידי םכל ושע רשא אטח

31:8 - לא:ח
ברחב רושא לפנו ברחו שיא-אל סנו ונלכאת םדא-אל ברח-ינפמ ול ויהי סמל וירוחבו

31:9 - לא:ט
רובעי רוגממ ועלסו וירש סנמ ותחו רוא-רשא הוהי-םאנ ול רונתו ןויצב ול םלשוריב

32:1 - לב:א
ךלמ-ךלמי קדצל ןה טפשמל םירשלו ורשי

32:2 - לב:ב
שיא-היהו רתסו חור-אבחמכ םימ-יגלפכ םרז דבכ-עלס לצכ ןויצב הפיע ץראב

32:3 - לב:ג
יניע הניעשת אלו םיעמש ינזאו םיאר הנבשקת

32:4 - לב:ד
ןיבי םירהמנ בבלו םיגלע ןושלו תעדל תוחצ רבדל רהמת

32:5 - לב:ה
לבנל דוע ארקי-אל אל יליכלו בידנ עוש רמאי

32:6 - לב:ו
רבדי הלבנ לבנ יכ ןוא-השעי ובלו רבדלו ףנח תושעל העות הוהי-לא בער שפנ קירהל ריסחי אמצ הקשמו

32:7 - לב:ז
םיער וילכ ילכו לבחל ץעי תומז אוה רקש-ירמאב םיונע טפשמ ןויבא רבדבו

32:8 - לב:ח
ץעי תובידנ בידנו תובידנ-לע אוהו םוקי

32:9 - לב:ט
הנמק תוננאש םישנ תונב ילוק הנעמש הנזאה תוחטב יתרמא

32:10 - לב:י
הנש-לע םימי יכ תוחטב הנזגרת ילב ףסא ריצב הלכ אובי

32:11 - לב:יא
הזגר תוננאש ודרח הרעו הטשפ תוחטב םיצלח-לע הרוגחו

32:12 - לב:יב
םידפס םידש-לע ןפג-לע דמח-ידש-לע הירפ

32:13 - לב:יג
ץוק ימע תמדא לע יכ הלעת רימש שושמ יתב-לכ-לע הזילע הירק

32:14 - לב:יד
ןומה שטנ ןומרא-יכ ןחבו לפע בזע ריע תורעמ דעב היה שושמ םלוע-דע םירדע הערמ םיארפ

32:15 - לב:טו
חור ונילע הרעי-דע רבדמ היהו םורממ רעיל למרכו למרכל בשחי

32:16 - לב:טז
טפשמ רבדמב ןכשו בשת למרכב הקדצו

32:17 - לב:יז
הקדצה השעמ היהו הקדצה תדבעו םולש חטבו טקשה םלוע-דע

32:18 - לב:יח
הונב ימע בשיו תונכשמבו םולש תחונמבו םיחטבמ תוננאש

32:19 - לב:יט
רעיה תדרב דרבו ריעה לפשת הלפשבו

32:20 - לב:כ
יערז םכירשא יחלשמ םימ-לכ-לע רומחהו רושה-לגר

33:1 - לג:א
אל התאו דדוש יוה דגובו דודש ךמתהכ וב ודגב-אלו ךתלנכ דשות דדוש ךב-ודגבי דגבל

33:2 - לג:ב
ךל וננח הוהי םערז היה וניוק ונתעושי-ףא םירקבל הרצ תעב

33:3 - לג:ג
ודדנ ןומה לוקמ וצפנ ךתממורמ םימע םיוג

33:4 - לג:ד
ףסא םכללש ףסאו םיבג קשמכ ליסחה וב קקוש

33:5 - לג:ה
ןכש יכ הוהי בגשנ ןויצ אלמ םורמ הקדצו טפשמ

33:6 - לג:ו
ךיתע תנומא היהו תמכח תעושי ןסח הוהי תארי תעדו ורצוא איה

33:7 - לג:ז
הצח וקעצ םלארא ןה רמ םולש יכאלמ ןויכבי

33:8 - לג:ח
תבש תולסמ ומשנ תירב רפה חרא רבע בשח אל םירע סאמ שונא

33:9 - לג:ט
ץרא הללמא לבא למק ןונבל ריפחה הברעכ ןורשה היה למרכו ןשב רענו

33:10 - לג:י
רמאי םוקא התע םמורא התע הוהי אשנא התע

33:11 - לג:יא
שק ודלת ששח ורהת םכלכאת שא םכחור

33:12 - לג:יב
תופרשמ םימע ויהו םיחוסכ םיצוק דיש ותצי שאב

33:13 - לג:יג
רשא םיקוחר ועמש םיבורק ועדו יתישע יתרבג

33:14 - לג:יד
םיאטח ןויצב ודחפ םיפנח הדער הזחא שא ונל רוגי ימ רוגי -ימ הלכוא םלוע ידקומ ונל

33:15 - לג:טו
רבדו תוקדצ ךלה עצבב סאמ םירשימ ויפכ רענ תוקשעמ םטא דחשב ךמתמ םימד עמשמ ונזא תוארמ ויניע םצעו ערב

33:16 - לג:טז
ןכשי םימורמ אוה ובגשמ םיעלס תודצמ וימימ ןתנ ומחל םינמאנ

33:17 - לג:יז
הניזחת ויפיב ךלמ ץרא הניארת ךיניע םיקחרמ

33:18 - לג:יח
היא המיא הגהי ךבל היא לקש היא רפס םילדגמה-תא רפס

33:19 - לג:יט
אל זעונ םע-תא הפש יקמע םע הארת ןושל געלנ עומשמ הניב ןיא

33:20 - לג:כ
תירק ןויצ הזח ךיניע ונדעומ הונ םלשורי הניארת ןעצי -לב להא ןנאש ויתדתי עסי-לב וילבח-לכו חצנל וקתני-לב

33:21 - לג:כא
רידא םש-םא יכ ונל הוהי םיראי םירהנ-םוקמ ךלת-לב םידי יבחר יצו טיש-ינא וב ונרבעי אל רידא

33:22 - לג:כב
ונטפש הוהי יכ הוהי ונקקחמ הוהי אוה ונכלמ ונעישוי

33:23 - לג:כג
ךילבח ושטנ םנרת-ןכ וקזחי-לב קלח זא סנ ושרפ-לב םיחספ הברמ ללש-דע זב וזזב

33:24 - לג:כד
ןכש רמאי-לבו הב בשיה םעה יתילח ןוע אשנ

34:1 - לד:א
עמשל םיוג וברק ובישקה םימאלו האלמו ץראה עמשת היאצאצ-לכו לבת

34:2 - לד:ב
הוהיל ףצק יכ המחו םיוגה-לכ-לע םמירחה םאבצ-לכ-לע חבטל םנתנ

34:3 - לד:ג
וכלשי םהיללחו םשאב הלעי םהירגפו םמדמ םירה וסמנו

34:4 - לד:ד
אבצ-לכ וקמנו רפסכ ולגנו םימשה םאבצ-לכו םימשה הלע לבנכ לובי תלבנכו ןפגמ הנאתמ

34:5 - לד:ה
םימשב התור-יכ םודא-לע הנה יברח ימרח םע-לעו דרת טפשמל

34:6 - לד:ו
םד האלמ הוהיל ברח םדמ בלחמ הנשדה בלחמ םידותעו םירכ יכ םיליא תוילכ הרצבב הוהיל חבז ץראב לודג חבטו םודא

34:7 - לד:ז
םמע םימאר ודריו םיריבא-םע םירפו םדמ םצרא התורו ןשדי בלחמ םרפעו

34:8 - לד:ח
הוהיל םקנ םוי יכ בירל םימולש תנש ןויצ

34:9 - לד:ט
תפזל הילחנ וכפהנו תירפגל הרפעו תפזל הצרא התיהו הרעב

34:10 - לד:י
אל םמויו הליל הלעי םלועל הבכת רודל רודמ הנשע םיחצנ חצנל ברחת הב רבע ןיא

34:11 - לד:יא
דופקו תאק הושריו ברעו ףושניו הטנו הב-ונכשי והת-וק הילע והב -ינבאו

34:12 - לד:יב
םש-ןיאו הירח וארקי הכולמ ויהי הירש-לכו ספא

34:13 - לד:יג
היתנמרא התלעו חוחו שומק םיריס הונ התיהו הירצבמב תונבל ריצח םינת הנעי

34:14 - לד:יד
םייצ ושגפו ריעשו םייא-תא ארקי והער-לע העיגרה םש-ךא הל האצמו תיליל חונמ

34:15 - לד:טו
זופק הננק המש הרגדו העקבו טלמתו וצבקנ םש-ךא הלצב התוער השא תויד

34:16 - לד:טז
הוהי רפס-לעמ ושרד אל הנהמ תחא וארקו התוער השא הרדענ אוה יפ-יכ ודקפ אל אוה וחורו הוצ ןצבק

34:17 - לד:יז
ןהל ליפה-אוהו התקלח ודיו לרוג םלוע-דע וקב םהל רודו רודל הושריי הב-ונכשי

35:1 - לה:א
היצו רבדמ םוששי חרפתו הברע לגתו תלצבחכ

35:2 - לה:ב
ףא לגתו חרפת חרפ דובכ ןנרו תליג רדה הל-ןתנ ןונבלה המה ןורשהו למרכה הוהי-דובכ וארי וניהלא רדה

35:3 - לה:ג
תופר םידי וקזח תולשכ םיכרבו וצמא

35:4 - לה:ד
בל-ירהמנל ורמא הנה וארית-לא וקזח אובי םקנ םכיהלא אוה םיהלא לומג םכעשיו אובי

35:5 - לה:ה
יניע הנחקפת זא םישרח ינזאו םירוע הנחתפת

35:6 - לה:ו
חספ ליאכ גלדי זא םלא ןושל ןרתו רבדמב ועקבנ-יכ הברעב םילחנו םימ

35:7 - לה:ז
םגאל ברשה היהו םימ יעובמל ןואמצו הצבר םינת הונב אמגו הנקל ריצח

35:8 - לה:ח
לולסמ םש-היהו שדקה ךרדו ךרדו ונרבעי-אל הל ארקי ךלה ומל-אוהו אמט אל םיליואו ךרד ועתי

35:9 - לה:ט
הירא םש היהי-אל תויח ץירפו אצמת אל הנלעי-לב םילואג וכלהו םש

35:10 - לה:י
ןובשי הוהי ייודפו הנרב ןויצ ואבו םלוע תחמשו ןושש םשאר-לע וסנו וגישי החמשו החנאו ןוגי

36:1 - לו:א
הרשע עבראב יהיו והיקזח ךלמל הנש בירחנס הלע לע רושא-ךלמ הדוהי ירע-לכ םשפתיו תורצבה

36:2 - לו:ב
רושא-ךלמ חלשיו שיכלמ הקש-בר-תא ךלמה-לא המלשורי דבכ ליחב והיקזח הכרבה תלעתב דמעיו הדש תלסמב הנוילעה סבוכ

36:3 - לו:ג
םיקילא וילא אציו רשא והיקלח-ןב אנבשו תיבה-לע -ןב חאויו רפסה ריכזמה ףסא

36:4 - לו:ד
םהילא רמאיו אנ-ורמא הקש-בר רמא-הכ והיקזח-לא ךלמ לודגה ךלמה ןוחטבה המ רושא תחטב רשא הזה

36:5 - לו:ה
יתרמא הצע םיתפש-רבד-ךא התע המחלמל הרובגו יכ תחטב ימ-לע יב תדרמ

36:6 - לו:ו
תנעשמ-לע תחטב הנה הזה ץוצרה הנקה ךמסי רשא םירצמ-לע ופכב אבו וילע שיא הערפ ןכ הבקנו םירצמ-ךלמ וילע םיחטבה-לכל

36:7 - לו:ז
ילא רמאת-יכו וניהלא הוהי-לא אוה-אולה ונחטב והיקזח ריסה רשא ויתמב -תא רמאיו ויתחבזמ-תאו םלשורילו הדוהיל הזה חבזמה ינפל ווחתשת

36:8 - לו:ח
אנ ברעתה התעו רושא ךלמה ינדא-תא םיפלא ךל הנתאו תתל לכות-םא םיסוס םהילע םיבכר ךל

36:9 - לו:ט
ינפ תא בישת ךיאו ינדא ידבע דחא תחפ ךל חטבתו םינטקה בכרל םירצמ-לע םישרפלו

36:10 - לו:י
הוהי ידעלבמה התעו ץראה-לע יתילע הוהי התיחשהל תאזה הלע ילא רמא תאזה ץראה-לא התיחשהו

36:11 - לו:יא
םיקילא רמאיו חאויו אנבשו אנ-רבד הקש-בר-לא יכ תימרא ךידבע-לא ונחנא םיעמש ונילא רבדת-לאו םעה ינזאב תידוהי המוחה-לע רשא

36:12 - לו:יב
לאה הקש-בר רמאיו ינחלש ךילאו ךינדא רבדל ינדא הלאה םירבדה-תא םישנאה-לע אלה המוחה-לע םיבשיה םהיארח-תא לכאל םהיניש-תא תותשלו םכמע

36:13 - לו:יג
הקש-בר דמעיו לודג-לוקב ארקיו ועמש רמאיו תידוהי ךלמה ירבד-תא רושא ךלמ לודגה

36:14 - לו:יד
ךלמה רמא הכ והיקזח םכל אשי-לא ליצהל לכוי-אל יכ םכתא

36:15 - לו:טו
םכתא חטבי-לאו הוהי-לא והיקזח ונליצי לצה רמאל ריעה ןתנת אל הוהי ךלמ דיב תאזה רושא

36:16 - לו:טז
ועמשת-לא הכ יכ והיקזח-לא רושא ךלמה רמא ואצו הכרב יתא-ושע ולכאו ילא שיאו ונפג-שיא שיא ותשו ותנאת ורוב-ימ

36:17 - לו:יז
יתחקלו יאב-דע ץרא-לא םכתא ןגד ץרא םכצראכ םחל ץרא שוריתו םימרכו

36:18 - לו:יח
םכתא תיסי-ןפ הוהי רמאל והיקזח וליצהה ונליצי שיא םיוגה יהלא ךלמ דימ וצרא-תא רושא

36:19 - לו:יט
תמח יהלא היא יהלא היא דפראו וליצה-יכו םיורפס ידימ ןורמש-תא

36:20 - לו:כ
יהלא-לכב ימ הלאה תוצראה םצרא-תא וליצה-רשא הוהי ליצי-יכ ידימ ידימ םלשורי-תא

36:21 - לו:כא
ונע-אלו ושירחיו תוצמ-יכ רבד ותא אל רמאל איה ךלמה והנעת

36:22 - לו:כב
םיקילא אביו והיקלח-ןב אנבשו תיבה-לע-רשא חאויו רפוסה ריכזמה ףסא-ןב יעורק והיקזח-לא ול ודיגיו םידגב הקש-בר ירבד תא

37:1 - לז:א
ךלמה עמשכ יהיו ערקיו והיקזח סכתיו וידגב-תא תיב אביו קשב הוהי

37:2 - לז:ב
םיקילא-תא חלשיו תאו תיבה-לע-רשא תאו רפוסה אנבש םינהכה ינקז םיקשב םיסכתמ ץומא-ןב והיעשי-לא איבנה

37:3 - לז:ג
הכ וילא ורמאיו והיקזח רמא החכותו הרצ-םוי יכ הזה םויה הצאנו רבשמ-דע םינב ואב הדלל ןיא חכו

37:4 - לז:ד
הוהי עמשי ילוא ירבד תא ךיהלא וחלש רשא הקש-בר וינדא רושא-ךלמ יח םיהלא ףרחל רשא םירבדב חיכוהו ךיהלא הוהי עמש דעב הלפת תאשנו האצמנה תיראשה

37:5 - לז:ה
ךלמה ידבע ואביו והיעשי-לא והיקזח

37:6 - לז:ו
םהילא רמאיו ןורמאת הכ והיעשי רמא הכ םכינדא-לא ינפמ ארית-לא הוהי תעמש רשא םירבדה ירענ ופדג רשא יתוא רושא-ךלמ

37:7 - לז:ז
חור וב ןתונ יננה בשו העומש עמשו ויתלפהו וצרא-לא וצראב ברחב

37:8 - לז:ח
אצמיו הקש-בר בשיו םחלנ רושא ךלמ-תא יכ עמש יכ הנבל-לע שיכלמ עסנ

37:9 - לז:ט
הקהרת-לע עמשיו אצי רמאל שוכ-ךלמ עמשיו ךתא םחלהל םיכאלמ חלשיו רמאל והיקזח-לא

37:10 - לז:י
ןורמאת הכ והיקזח-לא רמאל הדוהי-ךלמ רשא ךיהלא ךאשי-לא רמאל וב חטוב התא םלשורי ןתנת אל רושא ךלמ דיב

37:11 - לז:יא
רשא תעמש התא הנה רושא יכלמ ושע תוצראה-לכל התאו םמירחהל לצנת

37:12 - לז:יב
יהלא םתוא וליצהה ותיחשה רשא םיוגה ןזוג-תא יתובא ףצרו ןרח-תאו רשא ןדע-ינבו רשלתב

37:13 - לז:יג
ךלמו תמח-ךלמ היא ריעל ךלמו דפרא הועו ענה םיורפס

37:14 - לז:יד
והיקזח חקיו דימ םירפסה-תא והארקיו םיכאלמה הוהי תיב לעיו והיקזח והשרפיו הוהי ינפל

37:15 - לז:טו
והיקזח ללפתיו רמאל הוהי-לא

37:16 - לז:טז
יהלא תואבצ הוהי םיברכה בשי לארשי םיהלאה אוה-התא תוכלממ לכל ךדבל תישע התא ץראה םימשה-תא ץראה-תאו

37:17 - לז:יז
ךנזא הוהי הטה הוהי חקפ עמשו תא עמשו הארו ךניע בירחנס ירבד-לכ ףרחל חלש רשא יח םיהלא

37:18 - לז:יח
ובירחה הוהי םנמא רושא יכלמ תוצראה-לכ-תא םצרא-תאו

37:19 - לז:יט
םהיהלא-תא ןתנו םיהלא אל יכ שאב השעמ-םא יכ המה ןבאו ץע םדא-ידי םודבאיו

37:20 - לז:כ
וניהלא הוהי התעו ודימ ונעישוה תוכלממ-לכ ועדיו הוהי התא-יכ ץראה ךדבל

37:21 - לז:כא
והיעשי חלשיו והיקזח-לא ץומא-ןב הוהי רמא-הכ רמאל רשא לארשי יהלא ילא תללפתה ךלמ בירחנס-לא רושא

37:22 - לז:כב
רבד-רשא רבדה הז ךל הזב וילע הוהי תלותב ךל הגעל שאר ךירחא ןויצ-תב םלשורי תב העינה

37:23 - לז:כג
תפדגו תפרח ימ-תא התומירה ימ-לעו םורמ אשתו לוק שודק-לא ךיניע לארשי

37:24 - לז:כד
תפרח ךידבע דיב ברב רמאתו ינדא יתילע ינא יבכר יתכרי םירה םורמ תמוק תרכאו ןונבל וישרב רחבמ ויזרא וצק םורמ אובאו ולמרכ רעי

37:25 - לז:כה
יתיתשו יתרק ינא ברחאו םימ יראי לכ ימעפ-ףכב רוצמ

37:26 - לז:כו
קוחרמל תעמש-אולה ימימ יתישע התוא התע היתרציו םדק יהתו היתאבה םיצנ םילג תואשהל תורצב םירע

37:27 - לז:כז
די-ירצק ןהיבשיו בשע ויה ושבו ותח ריצח אשד קריו הדש ינפל המדשו תוגג המק

37:28 - לז:כח
ךאובו ךתאצו ךתבשו ךזגרתה תאו יתעדי ילא

37:29 - לז:כט
ילא ךזגרתה ןעי ינזאב הלע ךננאשו ךפאב יחח יתמשו ךיתפשב יגתמו ךרדב ךיתבישהו הב תאב-רשא

37:30 - לז:ל
לוכא תואה ךל-הזו הנשבו חיפס הנשה הנשבו סיחש תינשה וערז תישילשה םימרכ ועטנו ורצקו םירפ לוכאו

37:31 - לז:לא
תטילפ הפסיו הראשנה הדוהי-תיב ירפ השעו הטמל שרש הלעמל

37:32 - לז:לב
אצת םלשורימ יכ רהמ הטילפו תיראש הוהי תאנק ןויצ תאז -השעת תואבצ

37:33 - לז:לג
הוהי רמא-הכ ןכל אל רושא ךלמ-לא תאזה ריעה-לא אובי ץח םש הרוי-אלו ןגמ הנמדקי-אלו הילע ךפשי-אלו הללס

37:34 - לז:לד
הב אב-רשא ךרדב ריעה-לאו בושי אובי אל תאזה הוהי-םאנ

37:35 - לז:לה
ריעה-לע יתונגו העישוהל תאזה דוד ןעמלו ינעמל ידבע

37:36 - לז:לו
הוהי ךאלמ אציו רושא הנחמב הכיו השמחו םינמשו האמ רקבב ומיכשיו ףלא םירגפ םלכ הנהו םיתמ

37:37 - לז:לז
בשיו ךליו עסיו רושא-ךלמ בירחנס הונינב בשיו

37:38 - לז:לח
הוחתשמ אוה יהיו ויהלא ךרסנ תיב רצארשו ךלמרדאו ברחב והכה וינב ץרא וטלמנ המהו ךלמיו טררא ונב ןדח-רסא ויתחת

38:1 - לח:א
הלח םהה םימיב אוביו תומל והיקזח והיעשי וילא איבנה ץומא-ןב רמא-הכ וילא רמאיו יכ ךתיבל וצ הוהי היחת אלו התא תמ

38:2 - לח:ב
וינפ והיקזח בסיו ללפתיו ריקה-לא הוהי-לא

38:3 - לח:ג
הוהי הנא רמאיו רשא תא אנ-רכז ךינפל יתכלהתה םלש בלבו תמאב ךיניעב בוטהו והיקזח ךביו יתישע לודג יכב

38:4 - לח:ד
הוהי-רבד יהיו רמאל והיעשי-לא

38:5 - לח:ה
תרמאו ךולה רמא-הכ והיקזח-לא דוד יהלא הוהי יתעמש ךיבא יתיאר ךתלפת-תא יננה ךתעמד-תא שמח ךימי-לע ףסוי הנש הרשע

38:6 - לח:ו
רושא-ךלמ ףכמו ריעה תאו ךליצא יתונגו תאזה תאזה ריעה-לע

38:7 - לח:ז
תאמ תואה ךל-הזו השעי רשא הוהי הזה רבדה-תא הוהי רבד רשא

38:8 - לח:ח
לצ-תא בישמ יננה הדרי רשא תולעמה שמשב זחא תולעמב תולעמ רשע תינרחא רשע שמשה בשתו רשא תולעמב תולעמ הדרי

38:9 - לח:ט
והיקזחל בתכמ ותלחב הדוהי-ךלמ וילחמ יחיו

38:10 - לח:י
ימדב יתרמא ינא ירעשב הכלא ימי רתי יתדקפ לואש יתונש

38:11 - לח:יא
הי הארא-אל יתרמא םייחה ץראב הי דוע םדא טיבא-אל לדח יבשוי-םע

38:12 - לח:יב
הלגנו עסנ ירוד יער להאכ ינמ ייח גראכ יתדפק םוימ ינעצבי הלדמ ינמילשת הליל-דע

38:13 - לח:יג
יראכ רקב-דע יתיוש יתומצע-לכ רבשי ןכ הליל-דע םוימ ינמילשת

38:14 - לח:יד
ןכ רוגע סוסכ הנויכ הגהא ףצפצא םורמל יניע ולד יל-הקשע ינדא ינברע

38:15 - לח:טו
יל-רמאו רבדא-המ הדדא השע אוהו רמ-לע יתונש-לכ ישפנ

38:16 - לח:טז
ויחי םהילע ינדא יחור ייח ןהב-לכלו יניחהו ינמילחתו

38:17 - לח:יז
יל-רמ םולשל הנה ישפנ תקשח התאו רמ תכלשה יכ ילב תחשמ יאטח-לכ ךוג ירחא

38:18 - לח:יח
ךדות לואש אל יכ ךללהי תומ ורבשי-אל רוב-ידרוי ךתמא-לא

38:19 - לח:יט
ךדוי אוה יח יח בא םויה ינומכ עידוי םינבל ךתמא-לא

38:20 - לח:כ
ינעישוהל הוהי ןגננ יתונגנו ונייח ימי-לכ הוהי תיב-לע

38:21 - לח:כא
ואשי והיעשי רמאיו וחרמיו םינאת תלבד יחיו ןיחשה-לע

38:22 - לח:כב
המ והיקזח רמאיו תיב הלעא יכ תוא הוהי

39:1 - לט:א
ךדרמ חלש אוהה תעב ןדאלב-ןב ןדאלב םירפס לבב-ךלמ והיקזח -לא החנמו הלח יכ עמשיו קזחיו

39:2 - לט:ב
םהילע חמשיו םאריו והיקזח התכנ תיב-תא בהזה-תאו ףסכה-תא תאו םימשבה -תאו תאו בוטה ןמשה תאו וילכ תיב-לכ אצמנ רשא-לכ היה -אל ויתרצאב םארה-אל רשא רבד ותיבב והיקזח ותלשממ-לכבו

39:3 - לט:ג
איבנה והיעשי אביו והיקזח ךלמה-לא המ וילא רמאיו הלאה םישנאה ורמא ךילא ואבי ןיאמו ץראמ והיקזח רמאיו ילא ואב הקוחר לבבמ

39:4 - לט:ד
ואר המ רמאיו רמאיו ךתיבב רשא-לכ תא והיקזח היה-אל ואר יתיבב רשא רבד םיתיארה-אל יתרצואב

39:5 - לט:ה
והיעשי רמאיו עמש והיקזח-לא תואבצ הוהי-רבד

39:6 - לט:ו
םיאב םימי הנה ךתיבב רשא-לכ אשנו ךיתבא ורצא רשאו לבב הזה םויה-דע רמא רבד רתוי-אל הוהי

39:7 - לט:ז
ואצי רשא ךינבמו דילות רשא ךממ םיסירס ויהו וחקי לבב ךלמ לכיהב

39:8 - לט:ח
והיקזח רמאיו בוט והיעשי-לא תרבד רשא הוהי-רבד היהי יכ רמאיו ימיב תמאו םולש

40:1 - מ:א
ימע ומחנ ומחנ םכיהלא רמאי

40:2 - מ:ב
םלשורי בל-לע ורבד יכ הילא וארקו הצרנ יכ האבצ האלמ דימ החקל יכ הנוע םילפכ הוהי היתאטח-לכב

40:3 - מ:ג
רבדמב ארוק לוק ורשי הוהי ךרד ונפ הלסמ הברעב וניהלאל

40:4 - מ:ד
אשני איג-לכ העבגו רה-לכו בקעה היהו ולפשי םיסכרהו רושימל העקבל

40:5 - מ:ה
הוהי דובכ הלגנו ודחי רשב-לכ וארו רבד הוהי יפ יכ

40:6 - מ:ו
רמאו ארק רמא לוק רשבה-לכ ארקא המ ודסח-לכו ריצח הדשה ץיצכ

40:7 - מ:ז
ץיצ לבנ ריצח שבי הבשנ הוהי חור יכ םעה ריצח ןכא וב

40:8 - מ:ח
ץיצ לבנ ריצח שבי םוקי וניהלא-רבדו םלועל

40:9 - מ:ט
ךל-ילע הבג-רה לע ימירה ןויצ תרשבמ תרשבמ ךלוק חכב ימירה םלשורי ירמא יארית-לא הנה הדוהי ירעל םכיהלא

40:10 - מ:י
הוהי ינדא הנה וערזו אובי קזחב ורכש הנה ול הלשמ וינפל ותלעפו ותא

40:11 - מ:יא
הערי ורדע הערכ םיאלט ץבקי וערזב תולע אשי וקיחבו להני

40:12 - מ:יב
םימ ולעשב דדמ-ימ ןכת תרזב םימשו ץראה רפע שלשב לכו םירה סלפב לקשו םינזאמב תועבגו

40:13 - מ:יג
חור-תא ןכת-ימ ותצע שיאו הוהי ונעידוי

40:14 - מ:יד
ץעונ ימ-תא והדמליו והניביו והדמליו טפשמ חראב תונובת ךרדו תעד ונעידוי

40:15 - מ:טו
ילדמ רמכ םיוג ןה םינזאמ קחשכו קדכ םייא ןה ובשחנ לוטי

40:16 - מ:טז
רעב יד ןיא ןונבלו יד ןיא ותיחו הלוע

40:17 - מ:יז
ןיאכ םיוגה-לכ והתו ספאמ ודגנ ול-ובשחנ

40:18 - מ:יח
לא ןוימדת ימ-לאו וכרעת תומד-המו ול

40:19 - מ:יט
ףרצו שרח ךסנ לספה ונעקרי בהזב ףרוצ ףסכ תוקתרו

40:20 - מ:כ
ץע המורת ןכסמה שרח רחבי בקרי-אל ןיכהל ול-שקבי םכח טומי אל לספ

40:21 - מ:כא
אולה ועדת אולה דגה אולה ועמשת אולה םכל שארמ תודסומ םתניבה ץראה

40:22 - מ:כב
ץראה גוח-לע בשיה םיבגחכ היבשיו םימש קדכ הטונה תבשל להאכ םחתמיו

40:23 - מ:כג
ןיאל םינזור ןתונה והתכ ץרא יטפש השע

40:24 - מ:כד
ףא ועטנ-לב ףא שרש-לב ףא וערז-לב ףשנ-םגו םעזג ץראב הרעסו ושביו םהב םאשת שקכ

40:25 - מ:כה
ינוימדת ימ-לאו שודק רמאי הושאו

40:26 - מ:כו
םכיניע םורמ-ואש הלא ארב-ימ וארו םאבצ רפסמב איצומה ברמ ארקי םשב םלכל חכ ץימאו םינוא רדענ אל שיא

40:27 - מ:כז
בקעי רמאת המל הרתסנ לארשי רבדתו יהלאמו הוהימ יכרד רובעי יטפשמ

40:28 - מ:כח
אל-םא תעדי אולה םלוע יהלא תעמש תוצק ארוב הוהי אלו ףעיי אל ץראה רקח ןיא עגיי ותנובתל

40:29 - מ:כט
ןיאלו חכ ףעיל ןתנ הברי המצע םינוא

40:30 - מ:ל
ועגיו םירענ ופעיו לושכ םירוחבו ולשכי

40:31 - מ:לא
ופילחי הוהי יוקו רבא ולעי חכ אלו וצורי םירשנכ אלו וכלי ועגיי ופעיי

41:1 - מא:א
םייא ילא ושירחה חכ ופילחי םימאלו ורבדי זא ושגי הברקנ טפשמל ודחי

41:2 - מא:ב
קדצ חרזממ ריעה ימ ןתי ולגרל והארקי םיכלמו םיוג וינפל וברח רפעכ ןתי דרי ותשק ףדנ שקכ

41:3 - מא:ג
םולש רובעי םפדרי אל וילגרב חרא אובי

41:4 - מא:ד
ארק השעו לעפ-ימ ינא שארמ תורדה ןושאר הוהי םינרחא-תאו אוה-ינא

41:5 - מא:ה
וארייו םייא ואר ודרחי ץראה תוצק ןויתאיו וברק

41:6 - מא:ו
ורזעי והער-תא שיא קזח רמאי ויחאלו

41:7 - מא:ז
ףרצ-תא שרח קזחיו שיטפ קילחמ רמא םעפ םלוה-תא אוה בוט קבדל םירמסמב והקזחיו טומי אל

41:8 - מא:ח
ידבע לארשי התאו ךיתרחב רשא בקעי יבהא םהרבא ערז

41:9 - מא:ט
תוצקמ ךיתקזחה רשא היליצאמו ץראה ךל רמאו ךיתארק ךיתרחב התא-ידבע ךיתסאמ אלו

41:10 - מא:י
יכ ארית-לא עתשת-לא ינא-ךמע ךיהלא ינא-יכ ךיתרזע-ףא ךיתצמא ןימיב ךיתכמת -ףא יקדצ

41:11 - מא:יא
לכ ומלכיו ושבי ןה ויהי ךב םירחנה ישנא ודבאיו ןיאכ ךביר

41:12 - מא:יב
םאצמת אלו םשקבת ויהי ךתצמ ישנא ישנא ספאכו ןיאכ ךתמחלמ

41:13 - מא:יג
ךיהלא הוהי ינא יכ רמאה ךנימי קיזחמ ינא ארית-לא ךל ךיתרזע

41:14 - מא:יד
תעלות יארית-לא לארשי יתמ בקעי ךיתרזע ינא ךלאגו הוהי-םאנ לארשי שודק

41:15 - מא:טו
גרומל ךיתמש הנה לעב שדח ץורח םירה שודת תויפיפ ץמכ תועבגו קדתו םישת

41:16 - מא:טז
םאשת חורו םרזת םתוא ץיפת הרעסו הוהיב ליגת התאו לארשי שודקב ללהתת

41:17 - מא:יז
םינויבאהו םיינעה ןיאו םימ םישקבמ התשנ אמצב םנושל םנעא הוהי ינא אל לארשי יהלא םבזעא

41:18 - מא:יח
םייפש-לע חתפא תועקב ךותבו תורהנ רבדמ םישא תוניעמ היצ ץראו םימ-םגאל םימ יאצומל

41:19 - מא:יט
הטש זרא רבדמב ןתא םישא ןמש ץעו סדהו רהדת שורב הברעב ודחי רושאתו

41:20 - מא:כ
ועדיו וארי ןעמל וליכשיו ומישיו הוהי-די יכ ודחי שודקו תאז התשע הארב לארשי

41:21 - מא:כא
רמאי םכביר וברק ושיגה הוהי ךלמ רמאי םכיתומצע בקעי

41:22 - מא:כב
ונל ודיגיו ושיגי הנירקת רשא תא הנה המ תונשארה ונבל המישנו ודיגה וא ןתירחא העדנו ונעימשה תואבה

41:23 - מא:כג
תויתאה ודיגה יכ העדנו רוחאל םתא םיהלא וערתו וביטית-ףא ודחי ארנו העתשנו

41:24 - מא:כד
ןיאמ םתא-ןה הבעות עפאמ םכלעפו םכב רחבי

41:25 - מא:כה
ןופצמ יתוריעה שמש-חרזממ תאיו אביו ימשב ארקי רמח-ומכ םינגס רצוי ומכו טיט-סמרי

41:26 - מא:כו
שארמ דיגה-ימ םינפלמו העדנו ףא קידצ רמאנו ןיא ףא דיגמ-ןיא עמש-ןיא ףא עימשמ םכירמא

41:27 - מא:כז
הנה ןויצל ןושאר רשבמ םלשורילו םנה ןתא

41:28 - מא:כח
שיא ןיאו אראו ץעוי ןיאו הלאמו ובישיו םלאשאו רבד

41:29 - מא:כט
ספא ןוא םלכ ןה והתו חור םהישעמ םהיכסנ

42:1 - מב:א
וב-ךמתא ידבע ןה ישפנ התצר יריחב וילע יחור יתתנ איצוי םיוגל טפשמ

42:2 - מב:ב
אשי אלו קעצי אל ץוחב עימשי-אלו ולוק

42:3 - מב:ג
רובשי אל ץוצר הנק אל ההכ התשפו איצוי תמאל הנבכי טפשמ

42:4 - מב:ד
ץורי אלו ההכי אל טפשמ ץראב םישי-דע םייא ותרותלו וליחיי

42:5 - מב:ה
הוהי לאה רמא-הכ םימשה ארוב ץראה עקר םהיטונו המשנ ןתנ היאצאצו חורו הילע םעל הב םיכלהל

42:6 - מב:ו
ךיתארק הוהי ינא ךדיב קזחאו קדצב תירבל ךנתאו ךרצאו םיוג רואל םע

42:7 - מב:ז
תורוע םיניע חקפל ריסא רגסממ איצוהל יבשי אלכ תיבמ ךשח

42:8 - מב:ח
ימש אוה הוהי ינא רחאל ידובכו יתלהתו ןתא-אל םיליספל

42:9 - מב:ט
ואב-הנה תונשארה דיגמ ינא תושדחו עימשא הנחמצת םרטב םכתא

42:10 - מב:י
ריש הוהיל וריש הצקמ ותלהת שדח םיה ידרוי ץראה םייא ואלמו םהיבשיו

42:11 - מב:יא
וירעו רבדמ ואשי רדק בשת םירצח עלס יבשי ונרי וחוצי םירה שארמ

42:12 - מב:יב
דובכ הוהיל ומישי םייאב ותלהתו ודיגי

42:13 - מב:יג
אצי רובגכ הוהי ריעי תומחלמ שיאכ עירי האנק ויביא-לע חירצי-ףא רבגתי

42:14 - מב:יד
םלועמ יתישחה קפאתא שירחא םשא העפא הדלויכ דחי ףאשאו

42:15 - מב:טו
תועבגו םירה בירחא שיבוא םבשע-לכו םייאל תורהנ יתמשו שיבוא םימגאו

42:16 - מב:טז
םירוע יתכלוהו ועדי אל ךרדב ועדי-אל תוביתנב ךשחמ םישא םכירדא רואל םהינפל רושימל םישקעמו םתישע םירבדה הלא םיתבזע אלו

42:17 - מב:יז
ושבי רוחא וגסנ לספב םיחטבה תשב םתא הכסמל םירמאה וניהלא

42:18 - מב:יח
ועמש םישרחה וטיבה םירועהו תוארל

42:19 - מב:יט
ידבע-םא יכ רוע ימ חלשא יכאלמכ שרחו רועו םלשמכ רוע ימ הוהי דבעכ

42:20 - מב:כ
אלו תובר תיאר םינזא חוקפ רמשת עמשי אלו

42:21 - מב:כא
ןעמל ץפח הוהי הרות לידגי וקדצ רידאיו

42:22 - מב:כב
זוזב-םע אוהו םירוחב חפה יוסשו םיאלכ יתבבו םלכ זבל ויה ואבחה הסשמ ליצמ ןיאו בשה רמא-ןיאו

42:23 - מב:כג
תאז ןיזאי םכב ימ רוחאל עמשיו בשקי

42:24 - מב:כד
הסושמל ןתנ-ימ לארשיו בקעי הוהי אולה םיזזבל -אלו ול ונאטח וז ךולה ויכרדב ובא ותרותב ועמש אלו

42:25 - מב:כה
המח וילע ךפשיו המחלמ זוזעו ופא אלו ביבסמ והטהלתו וב -רעבתו עדי בל-לע םישי-אלו

43:1 - מג:א
הוהי רמא-הכ התעו ךרציו בקעי ךארב יכ ארית-לא לארשי ךמשב יתארק ךיתלאג התא-יל

43:2 - מג:ב
םימב רבעת-יכ תורהנבו ינא-ךתא ךלת-יכ ךופטשי אל הוכת אל שא-ומב ךב-רעבת אל הבהלו

43:3 - מג:ג
ךיהלא הוהי ינא יכ ךעישומ לארשי שודק םירצמ ךרפכ יתתנ ךיתחת אבסו שוכ

43:4 - מג:ד
יניעב תרקי רשאמ ךיתבהא ינאו תדבכנ ךיתחת םדא ןתאו ךשפנ תחת םימאלו

43:5 - מג:ה
יכ ארית-לא חרזממ ינא-ךתא ברעממו ךערז איבא ךצבקא

43:6 - מג:ו
ינת ןופצל רמא יאלכת-לא ןמיתלו קוחרמ ינב יאיבה ץראה הצקמ יתונבו

43:7 - מג:ז
ימשב ארקנה לכ ויתארב ידובכלו ויתישע-ףא ויתרצי

43:8 - מג:ח
רוע-םע איצוה םישרחו שי םיניעו ומל םינזאו

43:9 - מג:ט
וצבקנ םיוגה-לכ םימאל ופסאיו ודחי תאז דיגי םהב ימ ונעימשי תונשארו וקדציו םהידע ונתי ורמאיו ועמשיו תמא

43:10 - מג:י
הוהי-םאנ ידע םתא יתרחב רשא ידבעו ונימאתו ועדת ןעמל ינא-יכ וניבתו יל רצונ-אל ינפל אוה היהי אל ירחאו לא

43:11 - מג:יא
הוהי יכנא יכנא ידעלבמ ןיאו עישומ

43:12 - מג:יב
יתדגה יכנא יתעמשהו יתעשוהו םתאו רז םכב ןיאו הוהי-םאנ ידע לא-ינאו

43:13 - מג:יג
אוה ינא םוימ-םג ליצמ ידימ ןיאו הנבישי ימו לעפא

43:14 - מג:יד
םכלאג הוהי רמא-הכ םכנעמל לארשי שודק הלבב יתחלש םיחירב יתדרוהו תוינאב םידשכו םלכ םתנר

43:15 - מג:טו
םכשודק הוהי ינא םככלמ לארשי ארוב

43:16 - מג:טז
ןתונה הוהי רמא הכ םימבו ךרד םיב הביתנ םיזע

43:17 - מג:יז
סוסו-בכר איצומה ודחי זוזעו ליח ומוקי-לב ובכשי ובכ התשפכ וכעד

43:18 - מג:יח
תונשאר ורכזת-לא תוינמדקו וננבתת-לא

43:19 - מג:יט
התע השדח השע יננה הועדת אולה חמצת ךרד רבדמב םישא ףא תורהנ ןומשיב

43:20 - מג:כ
הדשה תיח ינדבכת הנעי תונבו םינת םימ רבדמב יתתנ-יכ ןמישיב תורהנ יריחב ימע תוקשהל

43:21 - מג:כא
יל יתרצי וז-םע ורפסי יתלהת

43:22 - מג:כב
בקעי תארק יתא-אלו לארשי יב תעגי-יכ

43:23 - מג:כג
הש יל תאיבה-אל אל ךיחבזו ךיתלע ךיתדבעה אל ינתדבכ ךיתעגוה אלו החנמב הנובלב

43:24 - מג:כד
ףסכב יל תינק-אל אל ךיחבז בלחו הנק ךא ינתיורה ךיתואטחב ינתדבעה ךיתנועב ינתעגוה

43:25 - מג:כה
החמ אוה יכנא יכנא ינעמל ךיעשפ רכזא אל ךיתאטחו

43:26 - מג:כו
דחי הטפשנ ינריכזה ןעמל התא רפס קדצת

43:27 - מג:כז
אטח ןושארה ךיבא יב ועשפ ךיצילמו

43:28 - מג:כח
שדק ירש ללחאו בקעי םרחל הנתאו םיפודגל לארשיו

44:1 - מד:א
בקעי עמש התעו יתרחב לארשיו ידבע וב

44:2 - מד:ב
ךשע הוהי רמא-הכ ךרזעי ןטבמ ךרציו בקעי ידבע ארית-לא וב יתרחב ןורשיו

44:3 - מד:ג
אמצ-לע םימ-קצא יכ השבי-לע םילזנו ךערז-לע יחור קצא -לע יתכרבו ךיאצאצ

44:4 - מד:ד
ריצח ןיבב וחמצו םיברעכ םימ-ילבי-לע

44:5 - מד:ה
ינא הוהיל רמאי הז בקעי-םשב ארקי הזו ודי בתכי הזו לארשי םשבו הוהיל הנכי

44:6 - מד:ו
הוהי רמא-הכ ולאגו לארשי-ךלמ ינא תואבצ הוהי ןורחא ינאו ןושאר ןיא ידעלבמו םיהלא

44:7 - מד:ז
ארקי ינומכ-ימו יל הכרעיו הדיגיו םלוע-םע ימושמ הנאבת רשאו תויתאו ומל ודיגי

44:8 - מד:ח
והרת-לאו ודחפת-לא ךיתעמשה זאמ אלה ידע םתאו יתדגהו ידעלבמ הולא שיה רוצ ןיאו יתעדי-לב

44:9 - מד:ט
והת םלכ לספ-ירצי םהידומחו םהידעו וליעוי-לב -לבו וארי-לב המה ושבי ןעמל ועדי

44:10 - מד:י
לספו לא רצי-ימ ליעוה יתלבל ךסנ

44:11 - מד:יא
ושבי וירבח-לכ ןה םדאמ המה םישרחו ודמעי םלכ וצבקתי דחי ושבי ודחפי

44:12 - מד:יב
דצעמ לזרב שרח תובקמבו םחפב לעפו והלעפיו והרצי בער -םג וחכ עורזב התש-אל חכ ןיאו ףעייו םימ

44:13 - מד:יג
וק הטנ םיצע שרח והשעי דרשב והראתי הגוחמבו תועצקמב והשעיו והראתי תראפתכ שיא תינבתכ תיב תבשל םדא

44:14 - מד:יד
םיזרא ול-תרכל ןולאו הזרת חקיו רעי-יצעב ול-ץמאיו םשגו ןרא עטנ לדגי

44:15 - מד:טו
רעבל םדאל היהו םחיו םהמ חקיו םחל הפאו קישי-ףא וחתשיו לא-לעפי-ףא לספ והשע ומל-דגסיו

44:16 - מד:טז
שא-ומב ףרש ויצח לכאי רשב ויצח-לע עבשיו ילצ הלצי חאה רמאיו םחי-ףא רוא יתיאר יתומח

44:17 - מד:יז
השע לאל ותיראשו ול-דוגסי ולספל ללפתיו וחתשיו ינליצה רמאיו וילא התא ילא יכ

44:18 - מד:יח
וניבי אלו ועדי אל תוארמ חט יכ ליכשהמ םהיניע םתבל

44:19 - מד:יט
ובל-לא בישי-אלו הנובת-אלו תעד אלו יתפרש ויצח רמאל יתיפא ףאו שא-ומב הלצא םחל וילחג-לע ורתיו לכאו רשב לובל השעא הבעותל דוגסא ץע

44:20 - מד:כ
לתוה בל רפא הער ליצי-אלו והטה רמאי אלו ושפנ-תא ינימיב רקש אולה

44:21 - מד:כא
בקעי הלא-רכז יכ לארשיו ךיתרצי התא-ידבע לארשי התא יל-דבע ינשנת אל

44:22 - מד:כב
ךיעשפ בעכ יתיחמ ךיתואטח ןנעכו יכ ילא הבוש ךיתלאג

44:23 - מד:כג
השע-יכ םימש ונר תויתחת ועירה הוהי הנר םירה וחצפ ץרא וב ץע -לכו רעי בקעי הוהי לאג-יכ ראפתי לארשיבו

44:24 - מד:כד
ךלאג הוהי רמא-הכ יכנא ןטבמ ךרציו הטנ לכ השע הוהי עקר ידבל םימש יתא ימ ץראה

44:25 - מד:כה
םידב תותא רפמ בישמ ללוהי םימסקו םתעדו רוחא םימכח לכשי

44:26 - מד:כו
ודבע רבד םיקמ םילשי ויכאלמ תצעו בשות םלשוריל רמאה הדוהי ירעלו היתוברחו הנינבת םמוקא

44:27 - מד:כז
יברח הלוצל רמאה שיבוא ךיתרהנו

44:28 - מד:כח
יער שרוכל רמאה םלשי יצפח-לכו םלשוריל רמאלו דסות לכיהו הנבת

45:1 - מה:א
הוהי רמא-הכ שרוכל וחישמל ונימיב יתקזחה-רשא םיוג וינפל-דרל חתפא םיכלמ ינתמו םיתלד וינפל חתפל ורגסי אל םירעשו

45:2 - מה:ב
ךלא ךינפל ינא רשוא םירודהו רבשא השוחנ תותלד עדגא לזרב יחירבו

45:3 - מה:ג
תורצוא ךל יתתנו םירתסמ ינמטמו ךשח ינא-יכ עדת ןעמל ךמשב ארוקה הוהי לארשי יהלא

45:4 - מה:ד
בקעי ידבע ןעמל יריחב לארשיו ךמשב ךל ארקאו ינתעדי אלו ךנכא

45:5 - מה:ה
דוע ןיאו הוהי ינא םיהלא ןיא יתלוז ינתעדי אלו ךרזאא

45:6 - מה:ו
ועדי ןעמל הברעממו שמש-חרזממ ינא ידעלב ספא-יכ דוע ןיאו הוהי

45:7 - מה:ז
ארובו רוא רצוי םולש השע ךשח הוהי ינא ער ארובו הלא-לכ השע

45:8 - מה:ח
לעממ םימש ופיערה קדצ-ולזי םיקחשו ץרא-חתפת הקדצו עשי-ורפיו ינא דחי חימצת ויתארב הוהי

45:9 - מה:ט
ורצי-תא בר יוה המדא ישרח-תא שרח ורציל רמח רמאיה ךלעפו השעת-המ ול םידי-ןיא

45:10 - מה:י
באל רמא יוה השאלו דילות-המ ןיליחת-המ

45:11 - מה:יא
שודק הוהי רמא-הכ ורציו לארשי ינולאש תויתאה לעפ-לעו ינב-לע ינוצת ידי

45:12 - מה:יב
ץרא יתישע יכנא יתארב הילע םדאו םימש וטנ ידי ינא יתיוצ םאבצ-לכו

45:13 - מה:יג
קדצב והתריעה יכנא רשיא ויכרד-לכו יריע הנבי-אוה אל חלשי יתולגו דחשב אלו ריחמב תואבצ הוהי רמא

45:14 - מה:יד
עיגי הוהי רמא הכ שוכ-רחסו םירצמ הדמ ישנא םיאבסו ךלו ורבעי ךילע וכלי ךירחא ויהי ךילאו ורבעי םיקזב ךילא ווחתשי לא ךב ךא וללפתי ספא דוע ןיאו םיהלא

45:15 - מה:טו
רתתסמ לא התא ןכא עישומ לארשי יהלא

45:16 - מה:טז
ומלכנ-םגו ושוב וכלה ודחי םלכ םיריצ ישרח המלכב

45:17 - מה:יז
הוהיב עשונ לארשי םימלוע תעושת ומלכת-אלו ושבת-אל דע ימלוע-דע

45:18 - מה:יח
הוהי-רמא הכ יכ אוה םימשה ארוב ץראה רצי םיהלאה הננוכ אוה השעו תבשל הארב והת-אל הוהי ינא הרצי דוע ןיאו

45:19 - מה:יט
יתרבד רתסב אל אל ךשח ץרא םוקמב בקעי ערזל יתרמא ינא ינושקב והת דיגמ קדצ רבד הוהי םירשימ

45:20 - מה:כ
ושגנתה ואבו וצבקה םיוגה יטילפ ודחי םיאשנה ועדי אל םלספ ץע-תא אל לא-לא םיללפתמו עישוי

45:21 - מה:כא
ףא ושיגהו ודיגה ימ ודחי וצעוי םדקמ תאז עימשה אולה הדיגה זאמ דוע-ןיאו הוהי ינא ידעלבמ םיהלא עישומו קידצ-לא יתלוז ןיא

45:22 - מה:כב
ועשוהו ילא-ונפ יכ ץרא-יספא-לכ דוע ןיאו לא-ינא

45:23 - מה:כג
יפמ אצי יתעבשנ יב בושי אלו רבד הקדצ ךרב-לכ ערכת יל-יכ ןושל-לכ עבשת

45:24 - מה:כד
רמא יל הוהיב ךא וידע זעו תוקדצ לכ ושביו אובי וב םירחנה

45:25 - מה:כה
וקדצי הוהיב ערז-לכ וללהתיו לארשי

46:1 - מו:א
ובנ סרק לב ערכ היחל םהיבצע ויה םכיתאשנ המהבלו הפיעל אשמ תוסומע

46:2 - מו:ב
אל ודחי וערכ וסרק אשמ טלמ ולכי הכלה יבשב םשפנו

46:3 - מו:ג
בקעי תיב ילא ועמש תיב תיראש-לכו םיסמעה לארשי םיאשנה ןטב-ינמ םחר-ינמ

46:4 - מו:ד
אוה ינא הנקז-דעו לבסא ינא הביש-דעו ינאו יתישע ינא לבסא ינאו אשא טלמאו

46:5 - מו:ה
וושתו ינוימדת ימל המדנו ינולשמתו

46:6 - מו:ו
סיכמ בהז םילזה ולקשי הנקב ףסכו והשעיו ףרוצ ורכשי -ףא ודגסי לא ווחתשי

46:7 - מו:ז
ףתכ-לע והאשי והחיניו והלבסי דמעיו ויתחת שימי אל ומוקממ אלו וילא קעצי -ףא אל ותרצמ הנעי ונעישוי

46:8 - מו:ח
וששאתהו תאז-ורכז םיעשופ ובישה בל-לע

46:9 - מו:ט
םלועמ תונשאר ורכז ןיאו לא יכנא יכ ספאו םיהלא דוע ינומכ

46:10 - מו:י
תירחא תישארמ דיגמ ושענ-אל רשא םדקמו םוקת יתצע רמא השעא יצפח-לכו

46:11 - מו:יא
טיע חרזממ ארק שיא קחרמ ץראמ יתרבד-ףא ותצע יתרצי הנאיבא-ףא הנשעא -ףא

46:12 - מו:יב
בל יריבא ילא ועמש הקדצמ םיקוחרה

46:13 - מו:יג
אל יתקדצ יתברק אל יתעושתו קחרת ןויצב יתתנו רחאת לארשיל העושת יתראפת

47:1 - מז:א
רפע-לע יבשו ידר לבב-תב תלותב אסכ-ןיא ץראל-יבש אל יכ םידשכ-תב ךל-וארקי יפיסות הגנעו הכר

47:2 - מז:ב
ינחטו םיחר יחק ךתמצ ילג חמק קוש-ילג לבש-יפשח תורהנ ירבע

47:3 - מז:ג
הארת םג ךתורע לגת אלו חקא םקנ ךתפרח םדא עגפא

47:4 - מז:ד
תואבצ הוהי ונלאג לארשי שודק ומש

47:5 - מז:ה
יאבו םמוד יבש יכ םידשכ-תב ךשחב יפיסות אל תרבג ךל-וארקי תוכלממ

47:6 - מז:ו
ימע-לע יתפצק םנתאו יתלחנ יתללח םהל תמש-אל ךדיב ןקז-לע םימחר דאמ ךלע תדבכה

47:7 - מז:ז
היהא םלועל ירמאתו תמש-אל דע תרבג אל ךבל-לע הלא התירחא תרכז

47:8 - מז:ח
תאז-יעמש התעו חטבל תבשויה הנידע ינא הבבלב הרמאה בשא אל דוע יספאו עדא אלו הנמלא לוכש

47:9 - מז:ט
הלא-יתש ךל הנאבתו לוכש דחא םויב עגר ואב םמתכ ןמלאו ךיפשכ ברב ךילע דאמ ךירבח תמצעב

47:10 - מז:י
תרמא ךתערב יחטבתו ךתמכח ינאר ןיא ךתבבוש איה ךתעדו ינא ךבלב ירמאתו דוע יספאו

47:11 - מז:יא
אל הער ךילע אבו לפתו הרחש יעדת ילכות אל הוה ךילע ךילע אבתו הרפכ אל האוש םאתפ יעדת

47:12 - מז:יב
ךירבחב אנ-ידמע רשאב ךיפשכ ברבו ילוא ךירוענמ תעגי ילוא ליעוה ילכות יצורעת

47:13 - מז:יג
ךיתצע ברב תיאלנ ךעישויו אנ-ודמעי םיזחה םימש ורבה םעידומ םיבכוכב ואבי רשאמ םישדחל ךילע

47:14 - מז:יד
שא שקכ ויה הנה וליצי-אל םתפרש הבהל דימ םשפנ-תא רוא םמחל תלחג-ןיא ודגנ תבשל

47:15 - מז:טו
רשא ךל-ויה ןכ ךירחס תעגי ורבעל שיא ךירוענמ ךעישומ ןיא ועת

48:1 - מח:א
בקעי-תיב תאז-ועמש לארשי םשב םיארקנה ואצי הדוהי יממו הוהי םשב םיעבשנה לארשי יהלאבו תמאב אל וריכזי הקדצב אלו

48:2 - מח:ב
שדקה ריעמ-יכ יהלא-לעו וארקנ הוהי וכמסנ לארשי ומש תואבצ

48:3 - מח:ג
יתדגה זאמ תונשארה םעימשאו ואצי יפמו יתישע םאתפ הנאבתו

48:4 - מח:ד
התא השק יכ יתעדמ ךפרע לזרב דיגו השוחנ ךחצמו

48:5 - מח:ה
םרטב זאמ ךל דיגאו ךיתעמשה אובת םשע יבצע רמאת-ןפ םוצ יכסנו ילספו

48:6 - מח:ו
םתאו הלכ הזח תעמש ודיגת אולה תושדח ךיתעמשה אלו תורצנו התעמ םתעדי

48:7 - מח:ז
זאמ אלו וארבנ התע אלו םוי-ינפלו הנה רמאת-ןפ םתעמש ןיתעדי

48:8 - מח:ח
אל םג תעמש-אל םג זאמ םג תעדי יכ ךנזא החתפ-אל דוגבת דוגב יתעדי ךל ארק ןטבמ עשפו

48:9 - מח:ט
ךיראא ימש ןעמל יתלהתו יפא יתלבל ךל-םטחא ךתירכה

48:10 - מח:י
אלו ךיתפרצ הנה רוכב ךיתרחב ףסכב ינע

48:11 - מח:יא
השעא ינעמל ינעמל ידובכו לחי ךיא יכ ןתא-אל רחאל

48:12 - מח:יב
בקעי ילא עמש יארקמ לארשיו ןושאר ינא אוה-ינא ןורחא ינא ףא

48:13 - מח:יג
ץרא הדסי ידי-ףא םימש החפט ינימיו םהילא ינא ארק ודחי ודמעי

48:14 - מח:יד
ועמשו םכלכ וצבקה דיגה םהב ימ ובהא הוהי הלא-תא לבבב וצפח השעי םידשכ וערזו

48:15 - מח:טו
יתרבד ינא ינא ויתאיבה ויתארק-ףא וכרד חילצהו

48:16 - מח:טז
תאז-ועמש ילא וברק רתסב שארמ אל התויה תעמ יתרבד ינדא התעו ינא םש וחורו ינחלש הוהי

48:17 - מח:יז
ךלאג הוהי רמא-הכ ינא לארשי שודק ךדמלמ ךיהלא הוהי ךכירדמ ליעוהל ךלת ךרדב

48:18 - מח:יח
יתוצמל תבשקה אול ךמולש רהנכ יהיו םיה ילגכ ךתקדצו

48:19 - מח:יט
ךערז לוחכ יהיו ךיעמ יאצאצו תרכי-אל ויתעמכ ומש דמשי-אלו ינפלמ

48:20 - מח:כ
וחרב לבבמ ואצ הנר לוקב םידשכמ תאז ועימשה ודיגה הצק -דע הואיצוה לאג ורמא ץראה בקעי ודבע הוהי

48:21 - מח:כא
תוברחב ואמצ אלו רוצמ םימ םכילוה ומל ליזה ובזיו רוצ-עקביו םימ

48:22 - מח:כב
הוהי רמא םולש ןיא םיעשרל

49:1 - מט:א
ילא םייא ועמש םימאל ובישקהו ןטבמ הוהי קוחרמ ימא יעממ ינארק ימש ריכזה

49:2 - מט:ב
הדח ברחכ יפ םשיו ינאיבחה ודי לצב רורב ץחל ינמישיו ינריתסה ותפשאב

49:3 - מט:ג
התא-ידבע יל רמאיו ךב-רשא לארשי ראפתא

49:4 - מט:ד
קירל יתרמא ינאו לבהו והתל יתעגי ןכא יתילכ יחכ הוהי-תא יטפשמ יהלא-תא יתלעפו

49:5 - מט:ה
הוהי רמא התעו ול דבעל ןטבמ ירצי וילא בקעי בבושל ףסאי אל לארשיו הוהי יניעב דבכאו יזע היה יהלאו

49:6 - מט:ו
ךתויהמ לקנ רמאיו םיקהל דבע יל בקעי יטבש-תא לארשי יריצנו רואל ךיתתנו בישהל יתעושי תויהל םיוג ץראה הצק-דע

49:7 - מט:ז
לאג הוהי-רמא הכ ושודק לארשי בעתמל שפנ-הזבל םילשמ דבעל יוג ומקו וארי םיכלמ ןעמל ווחתשיו םירש שדק ןמאנ רשא הוהי ךרחביו לארשי

49:8 - מט:ח
תעב הוהי רמא הכ םויבו ךיתינע ןוצר ךיתרזע העושי תירבל ךנתאו ךרצאו ץרא םיקהל םע תולחנ ליחנהל תוממש

49:9 - מט:ט
ואצ םירוסאל רמאל ולגה ךשחב רשאל וערי םיכרד-לע םייפש-לכבו םתיערמ

49:10 - מט:י
אלו ובערי אל ברש םכי-אלו ואמצי םמחרמ-יכ שמשו יעובמ-לעו םגהני םלהני םימ

49:11 - מט:יא
ךרדל ירה-לכ יתמשו ןומרי יתלסמו

49:12 - מט:יב
קוחרמ הלא-הנה הלא-הנהו ואבי הלאו םימו ןופצמ םיניס ץראמ

49:13 - מט:יג
יליגו םימש ונר םירה וחצפי ץרא הוהי םחנ-יכ הנר םחרי וינעו ומע

49:14 - מט:יד
ינבזע ןויצ רמאתו ינחכש ינדאו הוהי

49:15 - מט:טו
הלוע השא חכשתה הנטב-ןב םחרמ הנחכשת הלא-םג ךחכשא אל יכנאו

49:16 - מט:טז
ךיתקח םיפכ-לע ןה דימת ידגנ ךיתמוח

49:17 - מט:יז
ךיסרהמ ךינב ורהמ ואצי ךממ ךיברחמו

49:18 - מט:יח
ךיניע ביבס-יאש וצבקנ םלכ יארו ינא-יח ךל-ואב םלכ יכ הוהי-םאנ ישבלת ידעכ הלככ םירשקתו

49:19 - מט:יט
ךיתממשו ךיתברח יכ יכ ךיתסרה ץראו בשוימ ירצת התע ךיעלבמ וקחרו

49:20 - מט:כ
ךינזאב ורמאי דוע יל-רצ ךילכש ינב יל-השג םוקמה הבשאו

49:21 - מט:כא
ימ ךבבלב תרמאו הלא-תא יל-דלי הלוכש ינאו הרוסו הלג הדומלגו ןה לדג ימ הלאו ידבל יתראשנ ינא םה הפיא הלא

49:22 - מט:כב
הוהי ינדא רמא-הכ םיוג-לא אשא הנה םירא םימע-לאו ידי ךינב ואיבהו יסנ ךיתנבו ןצחב הנאשנת ףתכ-לע

49:23 - מט:כג
ךינמא םיכלמ ויהו ךיתקינימ םהיתורשו ווחתשי ץרא םיפא ךילגר רפעו ךל תעדיו וכחלי רשא הוהי ינא-יכ יוק ושבי-אל

49:24 - מט:כד
חוקלמ רובגמ חקיה קידצ יבש-םאו טלמי

49:25 - מט:כה
הוהי רמא הכ-יכ חקי רובג יבש-םג טלמי ץירע חוקלמו יכנא ךבירי-תאו ךינב-תאו בירא עישוא יכנא

49:26 - מט:כו
ךינומ-תא יתלכאהו סיסעכו םרשב-תא ועדיו ןורכשי םמד ינא יכ רשב-לכ ךלאגו ךעישומ הוהי בקעי ריבא

50:1 - נ:א
הז יא הוהי רמא הכ םכמא תותירכ רפס ימ וא היתחלש רשא יתרכמ -רשא ישונמ ןה ול םכתא םתרכמנ םכיתנועב החלש םכיעשפבו םכמא

50:2 - נ:ב
ןיאו יתאב עודמ ןיאו יתארק שיא הרצק רוצקה הנוע -םאו תודפמ ידי ליצהל חכ יב-ןיא בירחא יתרעגב ןה תורהנ םישא םי םתגד שאבת רבדמ תמתו םימ ןיאמ אמצב

50:3 - נ:ג
תורדק םימש שיבלא םתוסכ םישא קשו

50:4 - נ:ד
יל ןתנ הוהי ינדא תעדל םידומל ןושל רבד ףעי-תא תועל רקבב רקבב ריעי עמשל ןזא יל ריעי םידומלכ

50:5 - נ:ה
יל-חתפ הוהי ינדא אל יכנאו ןזא אל רוחא יתירמ יתגוסנ

50:6 - נ:ו
םיכמל יתתנ יוג ינפ םיטרמל ייחלו תומלכמ יתרתסה אל קרו

50:7 - נ:ז
הוהי ינדאו אל ןכ-לע יל-רזעי יתמש ןכ-לע יתמלכנ עדאו שימלחכ ינפ שובא אל-יכ

50:8 - נ:ח
יקידצמ בורק הדמענ יתא בירי-ימ יטפשמ לעב-ימ דחי ילא שגי

50:9 - נ:ט
הוהי ינדא ןה אוה-ימ יל-רזעי םלכ ןה ינעישרי שע ולבי דגבכ םלכאי

50:10 - נ:י
הוהי ארי םכב ימ רשא ודבע לוקב עמש ןיאו םיכשח ךלה םשב חטבי ול הגנ ןעשיו הוהי ויהלאב

50:11 - נ:יא
שא יחדק םכלכ ןה וכל תוקיז ירזאמ תוקיזבו םכשא רואב ידימ םתרעב םכל תאז-התיה ןובכשת הבצעמל

51:1 - נא:א
קדצ יפדר ילא ועמש וטיבה הוהי ישקבמ םתבצח רוצ-לא רוב תבקמ-לאו םתרקנ

51:2 - נא:ב
םהרבא-לא וטיבה הרש-לאו םכיבא דחא-יכ םכללוחת והכרבאו ויתארק והבראו

51:3 - נא:ג
ןויצ הוהי םחנ-יכ היתברח-לכ םחנ ןדעכ הרבדמ םשיו הוהי -ןגכ התברעו אצמי החמשו ןושש לוקו הדות הב הרמז

51:4 - נא:ד
ימע ילא ובישקה וניזאה ילא ימואלו אצת יתאמ הרות יכ םימע רואל יטפשמו עיגרא

51:5 - נא:ה
אצי יקדצ בורק םימע יערזו יעשי םייא ילא וטפשי יערז-לאו ווקי ןולחיי

51:6 - נא:ו
םכיניע םימשל ואש ץראה-לא וטיבהו ןשעכ םימש-יכ תחתמ דגבכ ץראהו וחלמנ היבשיו הלבת ןותומי ןכ-ומכ םלועל יתעושיו אל יתקדצו היהת תחת

51:7 - נא:ז
קדצ יעדי ילא ועמש םבלב יתרות םע תפרח וארית-לא -לא םתפדגמו שונא ותחת

51:8 - נא:ח
שע םלכאי דגבכ יכ סס םלכאי רמצכו היהת םלועל יתקדצו רודל יתעושיו םירוד

51:9 - נא:ט
זע-ישבל ירוע ירוע ירוע הוהי עורז תורד םדק ימיכ -תא אולה םימלוע בהר תבצחמה איה ןינת תללוחמ

51:10 - נא:י
איה-תא אולה םוהת ימ םי תברחמה םי-יקמעמ המשה הבר םילואג רבעל ךרד

51:11 - נא:יא
הוהי ייודפו ןויצ ואבו ןובושי םלוע תחמשו הנרב ןושש םשאר-לע וסנ ןוגישי החמשו החנאו ןוגי

51:12 - נא:יב
אוה יכנא יכנא תא-ימ םכמחנמ תומי שונאמ יאריתו ריצח םדא-ןבמו ןתני

51:13 - נא:יג
ךשע הוהי חכשתו דסיו םימש הטונ דימת דחפתו ץרא תמח ינפמ םויה-לכ ןנוכ רשאכ קיצמה תמח היאו תיחשהל קיצמה

51:14 - נא:יד
חתפהל העצ רהמ אלו תחשל תומי-אלו ומחל רסחי

51:15 - נא:טו
ךיהלא הוהי יכנאו ומהיו םיה עגר תואבצ הוהי וילג ומש

51:16 - נא:טז
ךיפב ירבד םישאו ךיתיסכ ידי לצבו דסילו םימש עטנל ןויצל רמאלו ץרא התא-ימע

51:17 - נא:יז
יררועתה יררועתה רשא םלשורי ימוק הוהי דימ תיתש -תא ותמח סוכ-תא הלערתה סוכ תעבק תיצמ תיתש

51:18 - נא:יח
הל להנמ-ןיא הדלי םינב-לכמ הדיב קיזחמ ןיאו הלדג םינב-לכמ

51:19 - נא:יט
ךיתארק הנה םיתש דשה ךל דוני ימ ברחהו בערהו רבשהו ךמחנא ימ

51:20 - נא:כ
ובכש ופלע ךינב תוצוח-לכ שארב םיאלמה רמכמ אותכ תרעג הוהי-תמח ךיהלא

51:21 - נא:כא
תאז אנ-יעמש ןכל אלו תרכשו הינע ןיימ

51:22 - נא:כב
הוהי ךינדא רמא-הכ ומע בירי ךיהלאו ךדימ יתחקל הנה הלערתה סוכ-תא יתמח סוכ תעבק-תא התותשל יפיסות-אל דוע

51:23 - נא:כג
ךיגומ-דיב היתמשו ךשפנל ורמא-רשא ימישתו הרבענו יחש ץוחכו ךוג ץראכ םירבעל

52:1 - נב:א
ישבל ירוע ירוע ישבל ןויצ ךזע ךתראפת ידגב שדקה ריע םלשורי ףיסוי אל יכ לרע דוע ךב-אבי אמטו

52:2 - נב:ב
ימוק רפעמ ירענתה וחתפתה םלשורי יבש היבש ךראוצ ירסומ ןויצ-תב

52:3 - נב:ג
הוהי רמא הכ-יכ אלו םתרכמנ םנח ולאגת ףסכב

52:4 - נב:ד
ינדא רמא הכ יכ םירצמ הוהי הנשארב ימע-דרי רושאו םש רוגל וקשע ספאב

52:5 - נב:ה
הפ-יל-המ התעו חקל-יכ הוהי-םאנ ולשמ םנח ימע הוהי-םאנ וליליהי ימש םויה-לכ דימתו ץאנמ

52:6 - נב:ו
ימש ימע עדי ןכל אוהה םויב ןכל רבדמה אוה-ינא-יכ יננה

52:7 - נב:ז
םירהה-לע וואנ-המ עימשמ רשבמ ילגר בוט רשבמ םולש רמא העושי עימשמ ךיהלא ךלמ ןויצל

52:8 - נב:ח
לוק ואשנ ךיפצ לוק ןיע יכ וננרי ודחי בושב וארי ןיעב ןויצ הוהי

52:9 - נב:ט
ודחי וננר וחצפ םלשורי תוברח ומע הוהי םחנ-יכ םלשורי לאג

52:10 - נב:י
עורז-תא הוהי ףשח יניעל ושדק וארו םיוגה-לכ תא ץרא-יספא-לכ וניהלא תעושי

52:11 - נב:יא
םשמ ואצ ורוס ורוס ואצ ועגת-לא אמט יאשנ ורבה הכותמ הוהי ילכ

52:12 - נב:יב
ואצת ןוזפחב אל יכ ןוכלת אל הסונמבו םכינפל ךלה-יכ יהלא םכפסאמו הוהי לארשי

52:13 - נב:יג
ידבע ליכשי הנה הבגו אשנו םורי דאמ

52:14 - נב:יד
ךילע וממש רשאכ שיאמ תחשמ-ןכ םיבר ינבמ וראתו והארמ םדא

52:15 - נב:טו
םיבר םיוג הזי ןכ םיכלמ וצפקי וילע רשא יכ םהיפ ואר םהל רפס-אל ועמש-אל רשאו וננובתה

53:1 - נג:א
ונתעמשל ןימאה ימ ימ-לע הוהי עורזו התלגנ

53:2 - נג:ב
וינפל קנויכ לעיו היצ ץראמ שרשכו רדה אלו ול ראת-אל הארמ -אלו והארנו והדמחנו

53:3 - נג:ג
םישיא לדחו הזבנ עודיו תובאכמ שיא םינפ רתסמכו ילח אלו הזבנ ונממ והנבשח

53:4 - נג:ד
אשנ אוה ונילח ןכא םלבס וניבאכמו והנבשח ונחנאו םיהלא הכמ עוגנ הנעמו

53:5 - נג:ה
ונעשפמ ללחמ אוהו וניתנועמ אכדמ וילע ונמולש רסומ -אפרנ ותרבחבו ונל

53:6 - נג:ו
וניעת ןאצכ ונלכ ונינפ וכרדל שיא תא וב עיגפה הוהיו ונלכ ןוע

53:7 - נג:ז
אלו הנענ אוהו שגנ חבטל השכ ויפ-חתפי ינפל לחרכו לבוי אלו המלאנ היזזג ויפ חתפי

53:8 - נג:ח
חקל טפשממו רצעמ חחושי ימ ורוד-תאו םייח ץראמ רזגנ יכ ומל עגנ ימע עשפמ

53:9 - נג:ט
םיעשר-תא ןתיו רישע-תאו ורבק סמח-אל לע ויתמב המרמ אלו השע ויפב

53:10 - נג:י
ואכד ץפח הוהיו םשא םישת-םא ילחה ערז הארי ושפנ ץפחו םימי ךיראי חלצי ודיב הוהי

53:11 - נג:יא
הארי ושפנ למעמ קידצי ותעדב עבשי םיברל ידבע קידצ לבסי אוה םתנועו

53:12 - נג:יב
םיברב ול-קלחא ןכל קלחי םימוצע-תאו הרעה רשא תחת ללש ושפנ תומל הנמנ םיעשפ-תאו אשנ םיבר-אטח אוהו עיגפי םיעשפלו

54:1 - נד:א
הדלי אל הרקע ינר ילהצו הנר יחצפ םיבר-יכ הלח-אל ינבמ הממוש-ינב הוהי רמא הלועב

54:2 - נד:ב
ךלהא םוקמ יביחרה ךיתונכשמ תועיריו יכשחת-לא וטי ךירתימ יכיראה יקזח ךיתדתיו

54:3 - נד:ג
לואמשו ןימי-יכ םיוג ךערזו יצרפת תומשנ םירעו שריי ובישוי

54:4 - נד:ד
אל-יכ יארית-לא ימלכת-לאו ישובת יכ יריפחת אל יכ יחכשת ךימולע תשב אל ךיתונמלא תפרחו דוע-ירכזת

54:5 - נד:ה
ךישע ךילעב יכ ומש תואבצ הוהי לארשי שודק ךלאגו ץראה-לכ יהלא ארקי

54:6 - נד:ו
הבוזע השאכ-יכ ךארק חור תבוצעו םירוענ תשאו הוהי רמא סאמת יכ ךיהלא

54:7 - נד:ז
ךיתבזע ןטק עגרב םילדג םימחרבו ךצבקא

54:8 - נד:ח
יתרתסה ףצק ףצשב דסחבו ךממ עגר ינפ רמא ךיתמחר םלוע הוהי ךלאג

54:9 - נד:ט
יל תאז חנ ימ-יכ רבעמ יתעבשנ רשא ץראה-לע דוע חנ-ימ ףצקמ יתעבשנ ןכ ךב-רעגמו ךילע

54:10 - נד:י
ושומי םירהה יכ הנטומת תועבגהו ךתאמ ידסחו תירבו שומי-אל רמא טומת אל ימולש הוהי ךמחרמ

54:11 - נד:יא
המחנ אל הרעס הינע ץיברמ יכנא הנה ךינבא ךופב םיריפסב ךיתדסיו

54:12 - נד:יב
ךיתשמש דכדכ יתמשו חדקא ינבאל ךירעשו ךלובג-לכו ץפח-ינבאל

54:13 - נד:יג
ידומל ךינב-לכו םולש ברו הוהי ךינב

54:14 - נד:יד
יקחר יננוכת הקדצב יארית אל-יכ קשעמ ברקת-אל יכ התחממו ךילא

54:15 - נד:טו
ספא רוגי רוג ןה ךתא רג-ימ יתואמ לופי ךילע

54:16 - נד:טז
שרח יתארב יכנא ןה םחפ שאב חפנ והשעמל ילכ איצומו תיחשמ יתארב יכנאו לבחל

54:17 - נד:יז
ךילע רצוי ילכ-לכ ןושל-לכו חלצי אל טפשמל ךתא-םוקת תלחנ תאז יעישרת םתקדצו הוהי ידבע הוהי-םאנ יתאמ

55:1 - נה:א
וכל אמצ-לכ יוה ול-ןיא רשאו םימל ורבש וכל ףסכ ורבש וכלו ולכאו אולבו ףסכ-אולב בלחו ןיי ריחמ

55:2 - נה:ב
ףסכ-ולקשת המל םכעיגיו םחל-אולב ועמש העבשל אולב -ולכאו ילא עומש ןשדב גנעתתו בוט םכשפנ

55:3 - נה:ג
וכלו םכנזא וטה יחתו ועמש ילא םכל התרכאו םכשפנ ידסח םלוע תירב םינמאנה דוד

55:4 - נה:ד
םימואל דע ןה הוצמו דיגנ ויתתנ םימאל

55:5 - נה:ה
עדת-אל יוג ןה יוגו ארקת ךילא ךועדי-אל הוהי ןעמל וצורי שודקלו ךיהלא ךראפ יכ לארשי

55:6 - נה:ו
ואצמהב הוהי ושרד ותויהב והארק בורק

55:7 - נה:ז
וכרד עשר בזעי ויתבשחמ ןוא שיאו הוהי-לא בשיו -לאו והמחריו הברי-יכ וניהלא חולסל

55:8 - נה:ח
יתובשחמ אל יכ אלו םכיתובשחמ םאנ יכרד םכיכרד הוהי

55:9 - נה:ט
ץראמ םימש והבג-יכ יכרד והבג ןכ יתבשחמו םכיכרדמ םכיתבשחממ

55:10 - נה:י
םשגה דרי רשאכ יכ םימשה-ןמ גלשהו יכ בושי אל המשו ץראה -תא הורה-םא החימצהו הדילוהו ערזל ערז ןתנו לכאל םחלו

55:11 - נה:יא
רשא ירבד היהי ןכ בושי-אל יפמ אצי יכ םקיר ילא רשא-תא השע-םא רשא חילצהו יתצפח ויתחלש

55:12 - נה:יב
ואצת החמשב-יכ ןולבות םולשבו תועבגהו םירהה הנר םכינפל וחצפי הדשה יצע-לכו ףכ-ואחמי

55:13 - נה:יג
הלעי ץוצענה תחת דפרסה תחת שורב היהו סדה הלעי תואל םשל הוהיל תרכי אל םלוע

56:1 - נו:א
ורמש הוהי רמא הכ הקדצ ושעו טפשמ יתעושי הבורק-יכ יתקדצו אובל תולגהל

56:2 - נו:ב
שונא ירשא םדא-ןבו תאז-השעי תבש רמש הב קיזחי ודי רמשו וללחמ ער-לכ תושעמ

56:3 - נו:ג
רכנה-ןב רמאי-לאו הוהי-לא הולנה ינלידבי לדבה רמאל ומע לעמ הוהי ןה סירסה רמאי-לאו שבי ץע ינא

56:4 - נו:ד
הוהי רמא הכ-יכ ורמשי רשא םיסירסל ורחבו יתותבש-תא יתצפח רשאב יתירבב םיקיזחמו

56:5 - נו:ה
יתיבב םהל יתתנו םשו די יתמוחבו תונבמו םינבמ בוט ול -ןתא םלוע םש תרכי אל רשא

56:6 - נו:ו
םיולנה רכנה ינבו ותרשל הוהי-לע הוהי םש-תא הבהאלו םידבעל ול תויהל וללחמ תבש רמש-לכ יתירבב םיקיזחמו

56:7 - נו:ז
רה-לא םיתואיבהו תיבב םיתחמשו ישדק םהיתלוע יתלפת ןוצרל םהיחבזו יתיב יכ יחבזמ-לע ארקי הלפת-תיב םימעה-לכל

56:8 - נו:ח
הוהי ינדא םאנ לארשי יחדנ ץבקמ וילע ץבקא דוע ויצבקנל

56:9 - נו:ט
ויתא ידש ותיח לכ ותיח-לכ לכאל רעיב

56:10 - נו:י
אל םלכ םירוע ופצ םיבלכ םלכ ועדי ולכוי אל םימלא םיבכש םיזה חבנל םונל יבהא

56:11 - נו:יא
שפנ-יזע םיבלכהו המהו העבש ועדי אל ןיבה ועדי אל םיער שיא ונפ םכרדל םלכ והצקמ ועצבל

56:12 - נו:יב
ןיי-החקא ויתא היהו רכש האבסנו לודג רחמ םוי הזכ דאמ רתי

57:1 - נז:א
ןיאו דבא קידצה בל-לע םש שיא םיפסאנ דסח-ישנאו -יכ ןיבמ ןיאב ףסאנ הערה ינפמ קידצה

57:2 - נז:ב
וחוני םולש אובי ךלה םתובכשמ-לע וחכנ

57:3 - נז:ג
ינב הנה-וברק םתאו ףאנמ ערז הננע הנזתו

57:4 - נז:ד
וגנעתת ימ-לע הפ וביחרת ימ-לע ןושל וכיראת עשפ-ידלי םתא-אולה רקש ערז

57:5 - נז:ה
תחת םילאב םימחנה יטחש ןנער ץע-לכ תחת םילחנב םידליה םיעלסה יפעס

57:6 - נז:ו
םה ךקלח לחנ-יקלחב םהל-םג ךלרוג םה תילעה ךסנ תכפש הלא לעה החנמ םחנא

57:7 - נז:ז
אשנו הבג-רה לע םש-םג ךבכשמ תמש חבז חבזל תילע

57:8 - נז:ח
הזוזמהו תלדה רחאו יכ ךנורכז תמש ילעתו תילג יתאמ ךבכשמ תבחרה תבהא םהמ ךל-תרכתו תיזח די םבכשמ

57:9 - נז:ט
ןמשב ךלמל ירשתו ךיחקר יברתו ךירצ יחלשתו יליפשתו קחרמ-דע לואש -דע

57:10 - נז:י
אל תעגי ךכרד ברב ךדי תיח שאונ תרמא אל ןכ-לע תאצמ תילח

57:11 - נז:יא
תגאד ימ-תאו יבזכת יכ יאריתו תרכז אל יתואו אלה ךבל-לע תמש-אל םלעמו השחמ ינא יארית אל יתואו

57:12 - נז:יב
ךתקדצ דיגא ינא אלו ךישעמ-תאו ךוליעוי

57:13 - נז:יג
ךליצי ךקעזב םלכ-תאו ךיצובק לבה-חקי חור-אשי -לחני יב הסוחהו שרייו ץרא ישדק-רה

57:14 - נז:יד
ולס-ולס רמאו ומירה ךרד-ונפ ימע ךרדמ לושכמ

57:15 - נז:טו
אשנו םר רמא הכ יכ ומש שודקו דע ןכש ןוכשא שודקו םורמ חור-לפשו אכד-תאו םילפש חור תויחהל בל תויחהלו םיאכדנ

57:16 - נז:טז
בירא םלועל אל יכ ףוצקא חצנל אלו ינפלמ חור-יכ ינא תומשנו ףוטעי יתישע

57:17 - נז:יז
יתפצק ועצב ןועב ףצקאו רתסה והכאו ךרדב בבוש ךליו ובל

57:18 - נז:יח
יתיאר ויכרד והחנאו והאפראו ול םימחנ םלשאו וילבאלו

57:19 - נז:יט
םיתפש בונ ארוב קוחרל םולש םולש הוהי רמא בורקלו ויתאפרו

57:20 - נז:כ
שרגנ םיכ םיעשרהו לכוי אל טקשה יכ שפר וימימ ושרגיו טיטו

57:21 - נז:כא
יהלא רמא םולש ןיא םיעשרל

58:1 - נח:א
ךשחת-לא ןורגב ארק ךלוק םרה רפושכ םעשפ ימעל דגהו םתאטח בקעי תיבלו

58:2 - נח:ב
םוי םוי יתואו יכרד תעדו ןושרדי יוגכ ןוצפחי השע הקדצ-רשא אל ויהלא טפשמו ינולאשי בזע תברק קדצ-יטפשמ ןוצפחי םיהלא

58:3 - נח:ג
תיאר אלו ונמצ המל אלו ונשפנ ונינע םכמצ םויב ןה עדת ץפח-ואצמת ושגנת םכיבצע-לכו

58:4 - נח:ד
הצמו בירל ןה תוכהלו ומוצת עשר ףרגאב םויכ ומוצת-אל םורמב עימשהל םכלוק

58:5 - נח:ה
םוצ היהי הזכה תונע םוי והרחבא ףכלה ושפנ םדא קשו ושאר ןמגאכ הזלה עיצי רפאו םויו םוצ-ארקת הוהיל ןוצר

58:6 - נח:ו
םוצ הז אולה תובצרח חתפ והרחבא תודגא רתה עשר םיצוצר חלשו הטומ הטומ-לכו םישפח וקתנת

58:7 - נח:ז
בערל סרפ אולה םיינעו ךמחל תיב איבת םידורמ םרע הארת-יכ אל ךרשבמו ותיסכו םלעתת

58:8 - נח:ח
ךרוא רחשכ עקבי זא חמצת הרהמ ךתכראו ךקדצ ךינפל ךלהו ךפסאי הוהי דובכ

58:9 - נח:ט
הוהיו ארקת זא רמאיו עושת הנעי ריסת-םא יננה חלש הטומ ךכותמ ןוא-רבדו עבצא

58:10 - נח:י
ךשפנ בערל קפתו עיבשת הנענ שפנו ךרוא ךשחב חרזו םירהצכ ךתלפאו

58:11 - נח:יא
דימת הוהי ךחנו תוחצחצב עיבשהו ךיתמצעו ךשפנ ןגכ תייהו ץילחי םימ אצומכו הור ובזכי-אל רשא וימימ

58:12 - נח:יב
תוברח ךממ ונבו ידסומ םלוע םמוקת רודו-רוד ץרפ רדג ךל ארקו תבשל תוביתנ בבשמ

58:13 - נח:יג
ךלגר תבשמ בישת-םא םויב ךיצפח תושע תבשל תארקו ישדק הוהי שודקל גנע תושעמ ותדבכו דבכמ ךצפח אוצממ ךיכרד רבד רבדו

58:14 - נח:יד
הוהי-לע גנעתת זא יתומב-לע ךיתבכרהו תלחנ ךיתלכאהו ץרא יפ יכ ךיבא בקעי רבד הוהי

59:1 - נט:א
הרצק-אל ןה עישוהמ הוהי-די ונזא הדבכ-אלו עומשמ

59:2 - נט:ב
ויה םכיתנוע-םא יכ ןיבל םכניב םילדבמ םכיתואטחו םכיהלא םכמ םינפ וריתסה עומשמ

59:3 - נט:ג
ולאגנ םכיפכ יכ םכיתועבצאו םדב םכיתותפש ןועב םכנושל רקש-ורבד הגהת הלוע

59:4 - נט:ד
ןיאו קדצב ארק-ןיא חוטב הנומאב טפשנ אוש-רבדו והת-לע דילוהו למע ורה ןוא

59:5 - נט:ה
ועקב ינועפצ יציב וגראי שיבכע ירוקו תומי םהיציבמ לכאה העפא עקבת הרוזהו

59:6 - נט:ו
ויהי-אל םהירוק וסכתי אלו דגבל םהישעמ םהישעמב סמח לעפו ןוא-ישעמ םהיפכב

59:7 - נט:ז
וצרי ערל םהילגר םד ךפשל ורהמיו םהיתובשחמ יקנ דש ןוא תובשחמ םתולסמב רבשו

59:8 - נט:ח
ועדי אל םולש ךרד טפשמ ןיאו םתולגעמב ושקע םהיתוביתנ אל הב ךרד לכ םהל םולש עדי

59:9 - נט:ט
טפשמ קחר ןכ-לע ונגישת אלו ונממ רואל הוקנ הקדצ תוהגנל ךשח-הנהו ךלהנ תולפאב

59:10 - נט:י
ריק םירועכ הששגנ הששגנ םיניע ןיאכו ףשנכ םירהצב ונלשכ םיתמכ םינמשאב

59:11 - נט:יא
ונלכ םיבדכ המהנ הגהנ הגה םינויכו ןיאו טפשמל הוקנ ונממ הקחר העושיל

59:12 - נט:יב
וניעשפ ובר-יכ וניתואטחו ךדגנ ונב התנע ונתא וניעשפ-יכ םונעדי וניתנועו

59:13 - נט:יג
הוהיב שחכו עשפ וניהלא רחאמ גוסנו ורה הרסו קשע-רבד בלמ וגהו רקש-ירבד

59:14 - נט:יד
טפשמ רוחא גסהו דמעת קוחרמ הקדצו תמא בוחרב הלשכ-יכ לכות -אל החכנו אובל

59:15 - נט:טו
תרדענ תמאה יהתו ללותשמ ערמ רסו עריו הוהי אריו ןיא-יכ ויניעב טפשמ

59:16 - נט:טז
שיא ןיא-יכ אריו ןיא יכ םמותשיו ול עשותו עיגפמ איה ותקדצו וערז והתכמס

59:17 - נט:יז
ןירשכ הקדצ שבליו ושארב העושי עבוכו םקנ ידגב שבליו ליעמכ טעיו תשבלת האנק

59:18 - נט:יח
לעכ תולמג לעכ וירצל המח םלשי םייאל ויביאל לומג םלשי לומג

59:19 - נט:יט
ברעממ וארייו הוהי םש-תא שמש-חרזממו אובי-יכ ודובכ-תא הוהי חור רצ רהנכ וב הססנ

59:20 - נט:כ
לאוג ןויצל אבו בקעיב עשפ יבשלו הוהי םאנ

59:21 - נט:כא
יתירב תאז ינאו הוהי רמא םתוא ךילע רשא יחור יתמש-רשא ירבדו ושומי-אל ךיפב ךערז יפמו ךיפמ רמא ךערז ערז יפמו -דעו התעמ הוהי םלוע

60:1 - ס:א
אב יכ ירוא ימוק הוהי דובכו ךרוא חרז ךילע

60:2 - ס:ב
ךשחה הנה-יכ לפרעו ץרא-הסכי חרזי ךילעו םימאל ךילע ודובכו הוהי הארי

60:3 - ס:ג
ךרואל םיוג וכלהו ךחרז הגנל םיכלמו

60:4 - ס:ד
ךיניע ביבס-יאש וצבקנ םלכ יארו קוחרמ ךינב ךל-ואב דצ-לע ךיתנבו ואבי הנמאת

60:5 - ס:ה
תרהנו יארת זא ךבבל בחרו דחפו ןומה ךילע ךפהי-יכ ואבי םיוג ליח םי ךל

60:6 - ס:ו
ךסכת םילמג תעפש הפיעו ןידמ ירכב בהז ואבי אבשמ םלכ תלהתו ואשי הנובלו ורשבי הוהי

60:7 - ס:ז
וצבקי רדק ןאצ-לכ תויבנ יליא ךל ולעי ךנותרשי יחבזמ ןוצר-לע ראפא יתראפת תיבו

60:8 - ס:ח
בעכ הלא-ימ םינויכו הניפועת םהיתברא-לא

60:9 - ס:ט
ווקי םייא יל-יכ שישרת תוינאו ךינב איבהל הנשארב םבהזו םפסכ קוחרמ הוהי םשל םתא שודקלו ךיהלא ךראפ יכ לארשי

60:10 - ס:י
רכנ-ינב ונבו םהיכלמו ךיתמח יפצקב יכ ךנותרשי ינוצרבו ךיתיכה ךיתמחר

60:11 - ס:יא
דימת ךירעש וחתפו אל הלילו םמוי ךילא איבהל ורגסי םהיכלמו םיוג ליח םיגוהנ

60:12 - ס:יב
הכלממהו יוגה-יכ ךודבעי-אל רשא ברח םיוגהו ודבאי וברחי

60:13 - ס:יג
ךילא ןונבלה דובכ רהדת שורב אובי ראפל ודחי רושאתו םוקמו ישדקמ םוקמ דבכא ילגר

60:14 - ס:יד
חוחש ךילא וכלהו ווחתשהו ךינעמ ינב ךילגר תופכ-לע וארקו ךיצאנמ-לכ ןויצ הוהי ריע ךל לארשי שודק

60:15 - ס:טו
הבוזע ךתויה תחת רבוע ןיאו האונשו םלוע ןואגל ךיתמשו רודו רוד שושמ

60:16 - ס:טז
םיוג בלח תקניו יקנית םיכלמ דשו הוהי ינא יכ תעדיו ריבא ךלאגו ךעישומ בקעי

60:17 - ס:יז
איבא תשחנה תחת לזרבה תחתו בהז תחתו ףסכ איבא תחתו תשחנ םיצעה יתמשו לזרב םינבאה ךישגנו םולש ךתדקפ הקדצ

60:18 - ס:יח
סמח דוע עמשי-אל רבשו דש ךצראב תארקו ךילובגב ךיתמוח העושי הלהת ךירעשו

60:19 - ס:יט
דוע ךל-היהי-אל םמוי רואל שמשה חריה הגנלו ךל ריאי-אל רואל הוהי ךל-היהו ךיהלאו םלוע ךתראפתל

60:20 - ס:כ
ךשמש דוע אובי-אל יכ ףסאי אל ךחריו רואל ךל-היהי הוהי ימי ומלשו םלוע ךלבא

60:21 - ס:כא
םיקידצ םלכ ךמעו ץרא ושריי םלועל ידי השעמ ועטמ רצנ ראפתהל

60:22 - ס:כב
ףלאל היהי ןטקה םוצע יוגל ריעצהו התעב הוהי ינא הנשיחא

61:1 - סא:א
ילע הוהי ינדא חור יתא הוהי חשמ ןעי ינחלש םיונע רשבל בל-ירבשנל שבחל רורד םיובשל ארקל חוק-חקפ םירוסאלו

61:2 - סא:ב
ןוצר-תנש ארקל םקנ םויו הוהיל םחנל וניהלאל םילבא-לכ

61:3 - סא:ג
ןויצ ילבאל םושל תחת ראפ םהל תתל תחת ןושש ןמש רפא תחת הלהת הטעמ לבא םהל ארקו ההכ חור עטמ קדצה יליא ראפתהל הוהי

61:4 - סא:ד
םלוע תוברח ונבו םינשאר תוממש ירע ושדחו וממוקי רוד תוממש ברח רודו

61:5 - סא:ה
וערו םירז ודמעו רכנ ינבו םכנאצ םכימרכו םכירכא

61:6 - סא:ו
הוהי ינהכ םתאו יתרשמ וארקת םכל רמאי וניהלא ולכאת םיוג ליח ורמיתת םדובכבו

61:7 - סא:ז
הנשמ םכתשב תחת םקלח ונרי המלכו הנשמ םצראב ןכל םלוע תחמש ושריי םהל היהת

61:8 - סא:ח
בהא הוהי ינא יכ לזג אנש טפשמ םתלעפ יתתנו הלועב םלוע תירבו תמאב םהל תורכא

61:9 - סא:ט
םערז םיוגב עדונו ךותב םהיאצאצו םהיאר-לכ םימעה ערז םה יכ םוריכי הוהי ךרב

61:10 - סא:י
הוהיב שישא שוש יכ יהלאב ישפנ לגת עשי-ידגב ינשיבלה ינטעי הקדצ ליעמ ראפ ןהכי ןתחכ הילכ הדעת הלככו

61:11 - סא:יא
איצות ץראכ יכ היעורז הנגכו החמצ ינדא ןכ חימצת הקדצ חימצי הוהי דגנ הלהתו םיוגה-לכ

62:1 - סב:א
השחא אל ןויצ ןעמל אל םלשורי ןעמלו הגנכ אצי-דע טוקשא התעושיו הקדצ רעבי דיפלכ

62:2 - סב:ב
ךקדצ םיוג וארו ךדובכ םיכלמ-לכו שדח םש ךל ארקו הוהי יפ רשא ונבקי

62:3 - סב:ג
תראפת תרטע תייהו ףונצו הוהי-דיב ךיהלא-ףכב הכולמ

62:4 - סב:ד
דוע ךל רמאי-אל ךצראלו הבוזע הממש דוע רמאי-אל -יצפח ארקי ךל יכ הלועב ךצראלו הב ךב הוהי ץפח-יכ לעבת ךצראו

62:5 - סב:ה
רוחב לעבי-יכ ךינב ךולעבי הלותב הלכ-לע ןתח שושמו ךיהלא ךילע שישי

62:6 - סב:ו
םלשורי ךיתמוח-לע םירמש יתדקפה הלילה-לכו םויה-לכ ושחי אל דימת הוהי-תא םירכזמה םכל ימד-לא

62:7 - סב:ז
ול ימד ונתת-לאו םישי-דעו ןנוכי-דע הלהת םלשורי-תא ץראב

62:8 - סב:ח
ונימיב הוהי עבשנ ןתא-םא וזע עורזבו לכאמ דוע ךנגד-תא ותשי-םאו ךיביאל ךשורית רכנ-ינב וב תעגי רשא

62:9 - סב:ט
והלכאי ויפסאמ יכ הוהי-תא וללהו והתשי ויצבקמו ישדק תורצחב

62:10 - סב:י
םירעשב ורבע ורבע ולס םעה ךרד ונפ ולקס הלסמה ולס סנ ומירה ןבאמ םימעה-לע

62:11 - סב:יא
עימשה הוהי הנה ורמא ץראה הצק-לא ךעשי הנה ןויצ-תבל ותא ורכש הנה אב וינפל ותלעפו

62:12 - סב:יב
שדקה-םע םהל וארקו ךלו הוהי ילואג אל ריע השורד ארקי הבזענ

63:1 - סג:א
םודאמ אב הז-ימ הרצבמ םידגב ץומח ושובלב רודה הז ינא וחכ ברב העצ בר הקדצב רבדמ עישוהל

63:2 - סג:ב
ךשובלל םדא עודמ תגב ךרדכ ךידגבו

63:3 - סג:ג
ידבל יתכרד הרופ שיא-ןיא םימעמו יפאב םכרדאו יתא זיו יתמחב םסמראו ידגב-לע םחצנ ישובלמ-לכו יתלאגא

63:4 - סג:ד
יבלב םקנ םוי יכ האב ילואג תנשו

63:5 - סג:ה
רזע ןיאו טיבאו ךמוס ןיאו םמותשאו יערז יל עשותו ינתכמס איה יתמחו

63:6 - סג:ו
יפאב םימע סובאו יתמחב םרכשאו םחצנ ץראל דירואו

63:7 - סג:ז
ריכזא הוהי ידסח לכ לעכ הוהי תלהת הוהי ונלמג-רשא תיבל בוט-ברו םלמג-רשא לארשי ברכו וימחרכ וידסח

63:8 - סג:ח
המה ימע-ךא רמאיו ורקשי אל םינב עישומל םהל יהיו

63:9 - סג:ט
רצ אל םתרצ-לכב םעישוה וינפ ךאלמו ותלמחבו ותבהאב םלטניו םלאג אוה ימי-לכ םאשניו םלוע

63:10 - סג:י
ובצעו ורמ המהו ךפהיו ושדק חור-תא אוה ביואל םהל םב-םחלנ

63:11 - סג:יא
םלוע-ימי רכזיו םלעמה היא ומע השמ ונאצ יער תא םימ וברקב םשה היא ושדק חור-תא

63:12 - סג:יב
השמ ןימיל ךילומ עקוב ותראפת עורז תושעל םהינפמ םימ םלוע םש ול

63:13 - סג:יג
תומהתב םכילומ אל רבדמב סוסכ ולשכי

63:14 - סג:יד
דרת העקבב המהבכ ונחינת הוהי חור תושעל ךמע תגהנ ןכ תראפת םש ךל

63:15 - סג:טו
הארו םימשמ טבה ךתראפתו ךשדק לבזמ ךתרובגו ךתאנק היא ךימחרו ךיעמ ןומה וקפאתה ילא

63:16 - סג:טז
יכ וניבא התא-יכ ונעדי אל םהרבא ונריכי אל לארשיו וניבא הוהי התא ךמש םלועמ ונלאג

63:17 - סג:יז
הוהי ונעתת המל ונבל חישקת ךיכרדמ ןעמל בוש ךתארימ ךתלחנ יטבש ךידבע

63:18 - סג:יח
ושרי רעצמל ונירצ ךשדק-םע ךשדקמ וססוב

63:19 - סג:יט
םלועמ ונייה םב תלשמ-אל םהילע ךמש ארקנ-אל םימש תערק-אול םירה ךינפמ תדרי ולזנ

64:1 - סד:א
םימ םיסמה שא חדקכ עידוהל שא-העבת ךינפמ ךירצל ךמש וזגרי םיוג

64:2 - סד:ב
אל תוארונ ךתושעב ךינפמ תדרי הוקנ ולזנ םירה

64:3 - סד:ג
אל ועמש-אל םלועמו ןיע וניזאה םיהלא התאר-אל -הכחמל השעי ךתלוז ול

64:4 - סד:ד
השעו שש-תא תעגפ ךורכזי ךיכרדב קדצ אטחנו תפצק התא-ןה עשונו םלוע םהב

64:5 - סד:ה
ונלכ אמטכ יהנו םידע דגבכו לבנו וניתקדצ-לכ וננועו ונלכ הלעכ ונאשי חורכ

64:6 - סד:ו
ךמשב ארוק-ןיאו ךב קיזחהל ררועתמ ךינפ תרתסה-יכ ונגומתו ונממ וננוע-דיב

64:7 - סד:ז
וניבא הוהי התעו רמחה ונחנא התא השעמו ונרצי התאו ונלכ ךדי

64:8 - סד:ח
הוהי ףצקת-לא דעל-לאו דאמ-דע ןה ןוע רכזת ונלכ ךמע אנ-טבה

64:9 - סד:ט
רבדמ ויה ךשדק ירע התיה רבדמ ןויצ הממש םלשורי

64:10 - סד:י
ונשדק תיב רשא ונתראפתו היה וניתבא ךוללה שא תפרשל היה ונידמחמ-לכו הברחל

64:11 - סד:יא
קפאתת הלא-לעה וננעתו השחת הוהי דאמ-דע

65:1 - סה:א
ולאש אולל יתשרדנ ינשקב אלל יתאצמנ יננה יננה יתרמא ארק -אל יוג-לא ימשב

65:2 - סה:ב
םויה-לכ ידי יתשרפ םיכלהה ררוס םע-לא רחא בוט-אל ךרדה םהיתבשחמ

65:3 - סה:ג
יתוא םיסיעכמה םעה םיחבז דימת ינפ-לע םירטקמו תונגב םינבלה-לע

65:4 - סה:ד
םירבקב םיבשיה ונילי םירוצנבו ריזחה רשב םילכאה םהילכ םילגפ קרפו

65:5 - סה:ה
ךילא ברק םירמאה יכ יב-שגת-לא ןשע הלא ךיתשדק -לכ תדקי שא יפאב םויה

65:6 - סה:ו
אל ינפל הבותכ הנה יתמלש-םא יכ השחא םקיח-לע יתמלשו

65:7 - סה:ז
תנועו םכיתנוע רמא ודחי םכיתובא ורטק רשא הוהי -לעו םירהה-לע ינופרח תועבגה הנשאר םתלעפ יתדמו םקיח-לע

65:8 - סה:ח
רשאכ הוהי רמא הכ שוריתה אצמי רמאו לוכשאב יכ והתיחשת-לא השעא ןכ וב הכרב יתלבל ידבע ןעמל לכה תיחשה

65:9 - סה:ט
ערז בקעימ יתאצוהו ירה שרוי הדוהימו יריחב הושריו המש -ונכשי ידבעו

65:10 - סה:י
ןורשה היהו קמעו ןאצ-הונל רקב ץברל רוכע ינושרד רשא ימעל

65:11 - סה:יא
הוהי יבזע םתאו ישדק רה-תא םיחכשה ןחלש דגל םיכרעה ינמל םיאלממהו ךסממ

65:12 - סה:יב
ברחל םכתא יתינמו וערכת חבטל םכלכו אלו יתארק ןעי אלו יתרבד םתינע ערה ושעתו םתעמש רשאבו יניעב םתרחב יתצפח-אל

65:13 - סה:יג
ינדא רמא-הכ ןכל ידבע הנה הוהי ובערת םתאו ולכאי ותשי ידבע הנה הנה ואמצת םתאו םתאו וחמשי ידבע ושבת

65:14 - סה:יד
ונרי ידבע הנה םתאו בל בוטמ בל באכמ וקעצת ולילית חור רבשמו

65:15 - סה:טו
םכמש םתחנהו יריחבל העובשל הוהי ינדא ךתימהו םש ארקי וידבעלו רחא

65:16 - סה:טז
ץראב ךרבתמה רשא ןמא יהלאב ךרבתי עבשי ץראב עבשנהו יכ ןמא יהלאב תורצה וחכשנ ורתסנ יכו תונשארה יניעמ

65:17 - סה:יז
םימש ארוב יננה-יכ השדח ץראו םישדח הנרכזת אלו אלו תונשארה בל-לע הנילעת

65:18 - סה:יח
וליגו ושיש-םא-יכ ינא רשא דע-ידע ארוב יננה יכ ארוב הליג םלשורי-תא שושמ המעו

65:19 - סה:יט
םלשוריב יתלגו ימעב יתששו דוע הב עמשי-אלו לוקו יכב לוק הקעז

65:20 - סה:כ
דוע םשמ היהי-אל רשא ןקזו םימי לוע וימי-תא אלמי-אל האמ -ןב רענה יכ אטוחהו תומי הנש ללקי הנש האמ-ןב

65:21 - סה:כא
ובשיו םיתב ונבו ולכאו םימרכ ועטנו םירפ

65:22 - סה:כב
בשי רחאו ונבי אל לכאי רחאו ועטי אל ימי ץעה ימיכ-יכ םהידי השעמו ימע יריחב ולבי

65:23 - סה:כג
אלו קירל ועגיי אל ערז יכ הלהבל ודלי המה הוהי יכורב םתא םהיאצאצו

65:24 - סה:כד
וארקי-םרט היהו םה דוע הנעא ינאו עמשא ינאו םירבדמ

65:25 - סה:כה
וערי הלטו באז רקבכ היראו דחאכ רפע שחנו ןבת-לכאי וערי-אל ומחל רה-לכב ותיחשי-אלו הוהי רמא ישדק

66:1 - סו:א
םימשה הוהי רמא הכ םדה ץראהו יאסכ תיב הז-יא ילגר יל-ונבת רשא םוקמ הז-יאו יתחונמ

66:2 - סו:ב
ידי הלא-לכ-תאו הלא-לכ ויהיו התשע הז-לאו הוהי-םאנ ינע-לא טיבא דרחו חור-הכנו ירבד-לע

66:3 - סו:ג
שיא-הכמ רושה טחוש בלכ ףרע השה חבוז ריזח-םד החנמ הלעמ ךרבמ הנבל ריכזמ ורחב המה-םג ןוא םהיצוקשבו םהיכרדב הצפח םשפנ

66:4 - סו:ד
רחבא ינא-םג םתרוגמו םהיללעתב ןעי םהל איבא הנוע ןיאו יתארק ועמש אלו יתרבד יניעב ערה ושעיו יתצפח-אל רשאבו ורחב

66:5 - סו:ה
הוהי-רבד ועמש ורבד-לא םידרחה םכיאנש םכיחא ורמא ימש ןעמל םכידנמ הארנו הוהי דבכי ושבי םהו םכתחמשב

66:6 - סו:ו
לוק ריעמ ןואש לוק הוהי לוק לכיהמ ויביאל לומג םלשמ

66:7 - סו:ז
הדלי ליחת םרטב הל לבח אובי םרטב רכז הטילמהו

66:8 - סו:ח
ימ תאזכ עמש-ימ לחויה הלאכ האר דחא םויב ץרא םעפ יוג דלוי-םא הלח-יכ תחא ןויצ הדלי-םג הינב-תא

66:9 - סו:ט
אלו ריבשא ינאה הוהי רמאי דילוא דילומה ינא-םא ךיהלא רמא יתרצעו

66:10 - סו:י
םלשורי-תא וחמש היבהא-לכ הב וליגו שושמ התא ושיש הילע םילבאתמה-לכ

66:11 - סו:יא
םתעבשו וקנית ןעמל ןעמל הימחנת דשמ םתגנעתהו וצמת הדובכ זיזמ

66:12 - סו:יב
הוהי רמא הכ-יכ הילא-הטנ יננה לחנכו םולש רהנכ םיוג דובכ ףטוש דצ-לע םתקניו םיכרב-לעו ואשנת ועשעשת

66:13 - סו:יג
ומא רשא שיאכ יכנא ןכ ונמחנת םלשוריבו םכמחנא ומחנת

66:14 - סו:יד
םכבל ששו םתיארו אשדכ םכיתומצעו העדונו הנחרפת וידבע -תא הוהי-די ויביא-תא םעזו

66:15 - סו:טו
שאב הוהי הנה-יכ הפוסכו אובי בישהל ויתבכרמ ותרעגו ופא המחב שא-יבהלב

66:16 - סו:טז
טפשנ הוהי שאב יכ רשב-לכ-תא וברחבו הוהי יללח וברו

66:17 - סו:יז
םירהטמהו םישדקתמה דחא רחא תונגה-לא רשב ילכא ךותב ץקשהו ריזחה ופסי ודחי רבכעהו הוהי-םאנ

66:18 - סו:יח
םהישעמ יכנאו האב םהיתבשחמו םיוגה-לכ-תא ץבקל וארו ואבו תונשלהו ידובכ-תא

66:19 - סו:יט
תוא םהב יתמשו םיטילפ םהמ יתחלשו שישרת םיוגה-לא תשק יכשמ דולו לופ םייאה ןויו לבת רשא םיקחרה יעמש-תא ועמש-אל ידובכ-תא ואר-אלו ידובכ-תא ודיגהו םיוגב

66:20 - סו:כ
ואיבהו םכיחא-לכ-תא החנמ םיוגה-לכמ םיסוסב הוהיל םיבצבו בכרבו תורכרכבו םידרפבו םלשורי ישדק רה לע רשאכ הוהי רמא לארשי ינב ואיבי ילכב החנמה-תא הוהי תיב רוהט

66:21 - סו:כא
חקא םהמ-םגו רמא םיולל םינהכל הוהי

66:22 - סו:כב
םימשה רשאכ יכ ץראהו םישדחה השע ינא רשא השדחה -םאנ ינפל םידמע דמעי ןכ הוהי םכמשו םכערז

66:23 - סו:כג
שדח-ידמ היהו תבש ידמו ושדחב רשב-לכ אובי ותבשב רמא ינפל תוחתשהל הוהי

66:24 - סו:כד
ירגפב וארו ואציו יב םיעשפה םישנאה תומת אל םתעלות יכ ויהו הבכת אל םשאו רשב-לכל ןוארד