הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

ארזע
1:1 - א:א
שרוכל תחא תנשבו תולכל סרפ ךלמ יפמ הוהי-רבד הוהי ריעה הימרי שרכ חור -תא לוק-רבעיו סרפ-ךלמ ותוכלמ-לכב רמאל בתכמב-םגו

1:2 - א:ב
ךלמ שרכ רמא הכ תוכלממ לכ סרפ הוהי יל ןתנ ץראה -אוהו םימשה יהלא ול-תונבל ילע דקפ רשא םלשוריב תיב הדוהיב

1:3 - א:ג
ומע-לכמ םכב-ימ ומע ויהלא יהי רשא םלשוריל לעיו -תא ןביו הדוהיב יהלא הוהי תיב םיהלאה אוה לארשי םלשוריב רשא

1:4 - א:ד
ראשנה-לכו רשא תומקמה-לכמ והואשני םש-רג אוה ףסכב ומקמ ישנא שוכרבו בהזבו הבדנה-םע המהבבו רשא םיהלאה תיבל םלשוריב

1:5 - א:ה
תובאה ישאר ומוקיו ןמינבו הדוהיל םיולהו םינהכהו םיהלאה ריעה לכל תולעל וחור-תא הוהי תיב-תא תונבל םלשוריב רשא

1:6 - א:ו
וקזח םהיתביבס-לכו ףסכ-ילכב םהידיב המהבבו שוכרב בהזב דבל תונדגמבו בדנתה-לכ-לע

1:7 - א:ז
איצוה שרוכ ךלמהו הוהי-תיב ילכ-תא איצוה רשא םלשורימ רצנדכובנ ויהלא תיבב םנתיו

1:8 - א:ח
ךלמ שרוכ םאיצויו תדרתמ די-לע סרפ םרפסיו רבזגה אישנה רצבששל הדוהיל

1:9 - א:ט
ילטרגא םרפסמ הלאו םישלש בהז ףלא ףסכ-ילטרגא העשת םיפלחמ םירשעו

1:10 - א:י
םישלש בהז ירופכ םינשמ ףסכ ירופכ הרשעו תואמ עברא ףלא םירחא םילכ

1:11 - א:יא
בהזל םילכ-לכ םיפלא תשמח ףסכלו לכה תואמ עבראו םע רצבשש הלעה לבבמ הלוגה תולעה םלשוריל

2:1 - ב:א
הנידמה ינב הלאו הלוגה יבשמ םילעה הלגה רשא לבב-ךלמ רוצנדכובנ ובושיו לבבל הדוהיו םלשוריל וריעל שיא

2:2 - ב:ב
לבברז-םע ואב-רשא הירש הימחנ עושי ןשלב יכדרמ הילער םוחר יוגב רפסמ םע ישנא רפסמ הנעב לארשי

2:3 - ב:ג
םיפלא שערפ ינב םינשו םיעבש האמ

2:4 - ב:ד
שלש היטפש ינב םינשו םיעבש תואמ

2:5 - ב:ה
תואמ עבש חרא ינב םיעבשו השמח

2:6 - ב:ו
ינבל באומ תחפ-ינב םיפלא באוי עושי םינשו תואמ הנמש רשע

2:7 - ב:ז
ףלא םליע ינב םישמח םיתאמ העבראו

2:8 - ב:ח
תואמ עשת אותז ינב השמחו םיעבראו

2:9 - ב:ט
תואמ עבש יכז ינב םיששו

2:10 - ב:י
תואמ שש ינב ינב םינשו םיעברא

2:11 - ב:יא
תואמ שש יבב ינב השלשו םירשע

2:12 - ב:יב
ףלא דגזע ינב םירשע םיתאמ םינשו

2:13 - ב:יג
שש םקינדא ינב הששו םישש תואמ

2:14 - ב:יד
םיפלא יוגב ינב הששו םישמח

2:15 - ב:טו
עברא ןידע ינב םישמח תואמ העבראו

2:16 - ב:טז
היקזחיל רטא-ינב הנמשו םיעשת

2:17 - ב:יז
תואמ שלש יצב ינב השלשו םירשע

2:18 - ב:יח
האמ הרוי ינב רשע םינשו

2:19 - ב:יט
םיתאמ םשח ינב השלשו םירשע

2:20 - ב:כ
םיעשת רבג ינב השמחו

2:21 - ב:כא
האמ םחל-תיב ינב השלשו םירשע

2:22 - ב:כב
םישמח הפטנ ישנא הששו

2:23 - ב:כג
האמ תותנע ישנא הנמשו םירשע

2:24 - ב:כד
םיעברא תומזע ינב םינשו

2:25 - ב:כה
םירע תירק ינב עבש תוראבו הריפכ םיעבראו תואמ השלשו

2:26 - ב:כו
שש עבגו המרה ינב דחאו םירשע תואמ

2:27 - ב:כז
האמ סמכמ ישנא םינשו םירשע

2:28 - ב:כח
יעהו לא-תיב ישנא םירשע םיתאמ השלשו

2:29 - ב:כט
םישמח ובנ ינב םינשו

2:30 - ב:ל
האמ שיבגמ ינב הששו םישמח

2:31 - ב:לא
ףלא רחא םליע ינב םישמח םיתאמ העבראו

2:32 - ב:לב
תואמ שלש םרח ינב םירשעו

2:33 - ב:לג
ונואו דידח דל-ינב םירשע תואמ עבש השמחו

2:34 - ב:לד
תואמ שלש וחרי ינב השמחו םיעברא

2:35 - ב:לה
תשלש האנס ינב תואמ ששו םיפלא םישלשו

2:36 - ב:לו
היעדי ינב םינהכה עשת עושי תיבל השלשו םיעבש תואמ

2:37 - ב:לז
םישמח ףלא רמא ינב םינשו

2:38 - ב:לח
ףלא רוחשפ ינב םיעברא םיתאמ העבשו

2:39 - ב:לט
העבשו ףלא םרח ינב רשע

2:40 - ב:מ
עושי-ינב םיולה ינבל לאימדקו םיעבש היודוה העבראו

2:41 - ב:מא
ףסא ינב םיררשמה הנמשו םירשע האמ

2:42 - ב:מב
םירעשה ינב רטא-ינב םולש-ינב ןומלט-ינב ינב בוקע-ינב לכה יבש ינב אטיטח העשתו םישלש האמ

2:43 - ב:מג
אחיצ-ינב םיניתנה ינב אפושח-ינב תועבט

2:44 - ב:מד
אהעיס-ינב סרק-ינב ןודפ ינב

2:45 - ב:מה
הבגח-ינב הנבל-ינב בוקע ינב

2:46 - ב:מו
ילמש-ינב בגח-ינב ןנח ינב

2:47 - ב:מז
רחג-ינב לדג-ינב היאר ינב

2:48 - ב:מח
ןיצר-ינב ינב אדוקנ-ינב םזג

2:49 - ב:מט
חספ-ינב אזע-ינב יסב ינב

2:50 - ב:נ
הנסא-ינב ינב םיניעמ-ינב םיסיפנ

2:51 - ב:נא
קובקב-ינב ינב אפוקח-ינב רוחרח

2:52 - ב:נב
תולצב-ינב ינב אדיחמ-ינב אשרח

2:53 - ב:נג
סוקרב-ינב ארסיס-ינב חמת-ינב

2:54 - ב:נד
ינב חיצנ ינב אפיטח

2:55 - ב:נה
המלש ידבע ינב תרפסה-ינב יטס-ינב אדורפ ינב

2:56 - ב:נו
הלעי-ינב ינב ןוקרד-ינב לדג

2:57 - ב:נז
היטפש ינב תרכפ ינב ליטח-ינב ימא ינב םייבצה

2:58 - ב:נח
ינבו םיניתנה-לכ שלש המלש ידבע םינשו םיעשת תואמ

2:59 - ב:נט
לתמ םילעה הלאו בורכ אשרח לת חלמ ולכי אלו רמא ןדא םתובא -תיב דיגהל לארשימ םא םערזו םה

2:60 - ב:ס
הילד-ינב ינב היבוט-ינב תואמ שש אדוקנ םינשו םישמח

2:61 - ב:סא
ינב םינהכה ינבמו ינב ץוקה ינב היבח חקל רשא ילזרב ילזרב תונבמ ארקיו השא ידעלגה םמש-לע

2:62 - ב:סב
םבתכ ושקב הלא אלו םישחיתמה ולאגיו ואצמנ הנהכה-ןמ

2:63 - ב:סג
םהל אתשרתה רמאיו שדקמ ולכאי-אל רשא ןהכ דמע דע םישדקה םימתלו םירואל

2:64 - ב:סד
עברא דחאכ להקה-לכ םיפלא אובר םישש תואמ-שלש

2:65 - ב:סה
םהידבע דבלמ תעבש הלא םהיתהמאו תואמ שלש םיפלא םהלו העבשו םישלש תוררשמו םיררשמ םיתאמ

2:66 - ב:סו
תואמ עבש םהיסוס םהידרפ הששו םישלש םיעברא םיתאמ השמחו

2:67 - ב:סז
תואמ עברא םהילמג םירמח השמחו םישלש עבש םיפלא תשש םירשעו תואמ

2:68 - ב:סח
תובאה ישארמו הוהי תיבל םאובב םלשוריב רשא תיבל ובדנתה ודימעהל םיהלאה ונוכמ-לע

2:69 - ב:סט
רצואל ונתנ םחככ בהז הכאלמה תואבר-שש םינומכרד םינמ ףסכו ףלאו תנתכו םיפלא תשמח האמ םינהכ

2:70 - ב:ע
םינהכה ובשיו םעה-ןמו םיולהו םירעושהו םיררשמהו םהירעב םיניתנהו םהירעב לארשי-לכו

3:1 - ג:א
יעיבשה שדחה עגיו םירעב לארשי ינבו שיאכ םעה ופסאיו םלשורי -לא דחא

3:2 - ג:ב
עושי םקיו ויחאו קדצוי-ןב לבברזו םינהכה ויחאו לאיתלאש-ןב חבזמ-תא ונביו תולעהל לארשי יהלא בותככ תולע וילע השמ תרותב םיהלאה-שיא

3:3 - ג:ג
חבזמה וניכיו יכ ויתנוכמ-לע ימעמ םהילע המיאב וילע לעיו תוצראה תולע הוהיל תולע ברעלו רקבל

3:4 - ג:ד
תוכסה גח-תא ושעיו םוי תלעו בותככ טפשמכ רפסמב םויב ומויב םוי-רבד

3:5 - ג:ה
דימת תלע ןכירחאו םישדחלו הוהי ידעומ-לכלו לכלו םישדקמה הוהיל הבדנ בדנתמ

3:6 - ג:ו
שדחל דחא םוימ ולחה יעיבשה הוהיל תולע תולעהל אל הוהי לכיהו דסי

3:7 - ג:ז
םיבצחל ףסכ-ונתיו לכאמו םישרחלו םינדצל ןמשו התשמו יצע איבהל םירצלו ןונבלה-ןמ םיזרא ןוישרכ אופי םי-לא סרפ-ךלמ שרוכ םהילע

3:8 - ג:ח
םאובל תינשה הנשבו םיהלאה תיב-לא ינשה שדחב םלשוריל לבברז ולחה עושיו לאיתלאש-ןב ראשו קדצוי-ןב םינהכה םהיחא םיאבה-לכו םיולהו םלשורי יבשהמ םיולה-תא ודימעיו הנש םירשע ןבמ חצנל הלעמו תכאלמ-לע הוהי-תיב

3:9 - ג:ט
וינב עושי דמעיו לאימדק ויחאו הדוהי-ינב וינבו השע-לע חצנל דחאכ תיבב הכאלמה דדנח ינב םיהלאה םהיחאו םהינב םיולה

3:10 - ג:י
םינבה ודסיו הוהי לכיה-תא םינהכה ודימעיו תורצצחב םישבלמ ףסא-ינב םיולהו ללהל םיתלצמב ידי-לע הוהי-תא לארשי-ךלמ דיוד

3:11 - ג:יא
תדוהבו ללהב ונעיו בוט יכ הוהיל ודסח םלועל-יכ םעה -לכו לארשי-לע הלודג העורת ועירה לע הוהיל ללהב הוהי-תיב דסוה

3:12 - ג:יב
םינהכהמ םיברו ישארו םיולהו רשא םינקזה תובאה תיבה-תא ואר הז ודסיב ןושארה םיכב םהיניעב תיבה םיברו לודג לוקב החמשב העורתב לוק םירהל

3:13 - ג:יג
םיריכמ םעה ןיאו החמשה תעורת לוק יכ םעה יכב לוקל העורת םיעירמ םעה עמשנ לוקהו הלודג קוחרמל-דע

4:1 - ד:א
הדוהי ירצ ועמשיו ינב-יכ ןמינבו לכיה םינוב הלוגה לארשי יהלא הוהיל

4:2 - ד:ב
לבברז-לא ושגיו תובאה ישאר-לאו הנבנ םהל ורמאיו שורדנ םככ יכ םכמע ונחנא אלו םכיהלאל רסא ימימ םיחבז רושא ךלמ ןדח הפ ונתא הלעמה

4:3 - ד:ג
לבברז םהל רמאיו ישאר ראשו עושיו לארשיל תובאה תונבל ונלו םכל-אל יכ וניהלאל תיב הנבנ דחי ונחנא לארשי יהלא הוהיל ךלמה ונוצ רשאכ סרפ-ךלמ שרוכ

4:4 - ד:ד
ץראה-םע יהיו ידי םיפרמ םיהלבמו הדוהי-םע תונבל םתוא

4:5 - ד:ה
םהילע םירכסו םתצע רפהל םיצעוי ךלמ שרוכ ימי-לכ תוכלמ-דעו סרפ סרפ-ךלמ שוירד

4:6 - ד:ו
שורושחא תוכלמבו ובתכ ותוכלמ תלחתב יבשי-לע הנטש םלשוריו הדוהי

4:7 - ד:ז
אתששחתרא ימיבו תדרתמ םלשב בתכ ותונכ ראשו לאבט ךלמ אתששחתרא-לע ןותשנה בתכו סרפ םגרתמו תימרא בותכ תימרא

4:8 - ד:ח
םעט-לעב םוחר ובתכ ארפס ישמשו הדח הרגא םלשורי-לע אכלמ אתששחתראל אמנכ

4:9 - ד:ט
םעט-לעב םוחר ןידא ראשו ארפס ישמשו איניד ןוהתונכ אילפרט איכתסרפאו יוכרא איסרפא איכנשוש אילבב אימלע אוהד

4:10 - ד:י
ילגה יד אימא ראשו אריקיו אבר רפנסא הירקב ומה בתוהו ראשו ןירמש יד תנעכו הרהנ-רבע

4:11 - ד:יא
אתרגא ןגשרפ הנד יהולע וחלש יד אכלמ אתששחתרא-לע -רבע שנא ךידבע תנעכו הרהנ

4:12 - ד:יב
אכלמל אוהל עידי וקלס יד אידוהי יד ותא אנילע ךתול-ןמ אתירק םלשוריל אתשיאבו אתדרמ וללכשא ירושו ןינב וטיחי אישאו

4:13 - ד:יג
אוהל עידי ןעכ אתירק ןה יד אכלמל הירושו אנבתת ךד ולב-הדנמ ןוללכתשי ןונתני אל ךלהו םיכלמ םתפאו קזנהת

4:14 - ד:יד
חלמ-יד לבק-לכ ןעכ תורעו אנחלמ אלכיה אנל-ךירא אל אכלמ הנד-לע אזחמל אנעדוהו אנחלש אכלמל

4:15 - ד:טו
רקבי יד יד אינרכד-רפסב רפסב חכשהתו ךתהבא יד עדנתו אינרכד אירק ךד אתירק תקזנהמו אדרמ ןנדמו ןיכלמ ןידבע רודתשאו תמוי -ןמ הוגב אתירק הנד-לע אמלע תברחה ךד

4:16 - ד:טז
הנחנא ןיעדוהמ אתירק ןה יד אכלמל הירושו אנבתת ךד הנד לבקל ןוללכתשי אל ארהנ רבעב קלח ךל יתיא

4:17 - ד:יז
אכלמ חלש אמגתפ םעט-לעב םוחר-לע ראשו ארפס ישמשו ןיבתי יד ןוהתונכ ראשו ןירמשב םלש הרהנ-רבע תעכו

4:18 - ד:יח
ןותחלש יד אנותשנ ירק שרפמ אנילע ימדק

4:19 - ד:יט
םעט םיש ינמו יד וחכשהו ורקבו תמוי-ןמ ךד אתירק ןיכלמ-לע אמלע דרמו האשנתמ הב-דבעתמ רודתשאו

4:20 - ד:כ
ווה ןיפיקת ןיכלמו ןיטילשו םלשורי-לע הדמו הרהנ רבע לכב בהיתמ ךלהו ולב ןוהל

4:21 - ד:כא
םעט ומיש ןעכ ךלא אירבג אלטבל אל ךד אתירקו אמעט ינמ-דע אנבתת םשתי

4:22 - ד:כב
ולש ווה ןיריהזו המל הנד-לע דבעמל תקזנהל אלבח אגשי ןיכלמ

4:23 - ד:כג
ןגשרפ יד-ןמ ןידא יד אנותשנ ירק אכלמ אתששחתרא ישמשו םוחר-םדק ןוהתונכו ארפס וליהבב ולזא אידוהי-לע םלשוריל ערדאב ומה ולטבו ליחו

4:24 - ד:כד
תדיבע תלטב ןידאב יד אהלא-תיב אלטב תוהו םלשוריב ןיתרת תנש דע שוירד תוכלמל סרפ-ךלמ

5:1 - ה:א
האיבנ יגח יבנתהו אודע-רב הירכזו אידוהי-לע איאיבנ םלשוריבו דוהיב יד לארשי הלא םשב ןוהילע

5:2 - ה:ב
לבברז ומק ןידאב עושיו לאיתלאש-רב וירשו קדצוי-רב יד אהלא תיב אנבמל ןוהמעו םלשוריב אהלא-יד איאיבנ ןוהל ןידעסמ

5:3 - ה:ג
אתא אנמז-הב תחפ ינתת ןוהילע רתשו הרהנ-רבע ןוהתונכו ינזוב םהל ןירמא ןכו םעט םכל םש-ןמ אנבל הנד אתיב הנד אנרשאו הללכשל

5:4 - ה:ד
אנרמא אמנכ ןידא תהמש ןונא-ןמ םהל הנד-יד אירבג ןינב אנינב

5:5 - ה:ה
תוה םההלא ןיעו אידוהי יבש-לע ומה ולטב-אלו שוירדל אמעט-דע ןוביתי ןידאו ךהי הנד-לע אנותשנ

5:6 - ה:ו
אתרגא ןגשרפ תחפ ינתת חלש-יד רתשו הרהנ-רבע התונכו ינזוב רבעב יד איכסרפא שוירד-לע הרהנ אכלמ

5:7 - ה:ז
יהולע וחלש אמגתפ הוגב ביתכ הנדכו אמלש אכלמ שוירדל אלכ

5:8 - ה:ח
אכלמל אוהל עידי דוהיל אנלזא-יד אהלא תיבל אתנידמ אנבתמ אוהו אבר םשתמ עאו ללג ןבא ךד אתדיבעו אילתכב אדבעתמ אנרפסא םהדיב חלצמו

5:9 - ה:ט
איבשל אנלאש ןידא אנרמא אמנכ ךלא םעט םכל םש-ןמ םהל הינבמל הנד אתיב הנד אנרשאו הללכשל

5:10 - ה:י
אנלאש םהתהמש ףאו יד ךתועדוהל םהל יד אירבג-םש בתכנ םהישארב

5:11 - ה:יא
אמגתפ אמנכו רממל אנוביתה יהודבע ומה אנחנא אעראו אימש הלא-יד אוה-יד אתיב ןינבו הנד תמדקמ הנב ךלמו ןאיגש ןינש יהנב בר לארשיל הללכשו

5:12 - ה:יב
וזגרה יד-ןמ ןהל אימש הלאל אנתהבא דיב ומה בהי לבב -ךלמ רצנדכובנ הנד התיבו אידסכ ילגה המעו הרתס לבבל

5:13 - ה:יג
הדח תנשב םרב לבב יד אכלמ שרוכל םעט םש אכלמ שרוכ הנד אהלא-תיב אנבל

5:14 - ה:יד
אינאמ ףאו יד אהלא-תיב-יד יד אפסכו הבהד -ןמ קפנה רצנדכובנ םלשוריב יד אלכיה אלכיהל ומה לביהו ומה קפנה לבב יד -ןמ אכלמ שרוכ לבב יד אלכיה המש רצבששל וביהיו המש החפ יד

5:15 - ה:טו
אינאמ הלא הל-רמאו ומה תחא-לזא אש םלשוריב יד אלכיהב אנבתי אהלא תיבו הרתא-לע

5:16 - ה:טז
אתא ךד רצבשש ןידא תיב-יד אישא בהי םלשוריב יד אהלא ןעכ-דעו ןידא-ןמו םלש אלו אנבתמ

5:17 - ה:יז
אכלמ-לע ןה ןעכו תיבב רקבתי בט המת אכלמ-יד איזנג יתיא ןה לבבב יד אכלמ שרוכ-ןמ-יד אנבמל םעט םיש ךד אהלא-תיב תוערו םלשוריב חלשי הנד-לע אכלמ אנילע

6:1 - ו:א
אכלמ שוירד ןידאב תיבב ורקבו םעט םש איזנג יד אירפס לבבב המת ןיתחהמ

6:2 - ו:ב
אתמחאב חכתשהו ידמב יד אתריבב הדח הלגמ התנידמ הוגב ביתכ-ןכו הנורכד

6:3 - ו:ג
שרוכל הדח תנשב םש אכלמ שרוכ אכלמ אהלא-תיב םעט אתיב םלשוריב רתא אנבתי ןיחבד ןיחבד-יד ןילבוסמ יהושאו ןיתש ןימא המור ןיתש ןימא היתפ

6:4 - ו:ד
ללג ןבא-יד ןיכבדנ עא-יד ךבדנו אתלת תיב-ןמ אתקפנו תדח בהיתת אכלמ

6:5 - ו:ה
אהלא-תיב ינאמ ףאו יד אפסכו הבהד יד קפנה רצנדכובנ -יד אלכיה-ןמ לביהו םלשוריב ךהיו ןוביתהי לבבל םלשוריב-יד אלכיהל תיבב תחתו הרתאל אהלא

6:6 - ו:ו
תחפ ינתת ןעכ רתש הרהנ-רבע ןוהתונכו ינזוב רבעב יד איכסרפא ווה ןיקיחר הרהנ המת-ןמ

6:7 - ו:ז
תדיבעל וקבש תחפ ךד אהלא-תיב יבשלו אידוהי אהלא-תיב אידוהי הרתא-לע ןונבי ךד

6:8 - ו:ח
אמל םעט םיש ינמו יבש-םע ןודבעת-יד אנבמל ךלא אידוהי ךד אהלא-תיב יד אכלמ יסכנמו הרהנ רבע תדמ אוהת אתקפנ אנרפסא ךלא אירבגל אבהיתמ אלטבל אל-יד

6:9 - ו:ט
ינבו ןחשח המו ןירכדו ןירות הלאל ןולעל ןירמאו חלמ ןיטנח אימש רמאמכ חשמו רמח םלשוריב-יד אינהכ םהל בהיתמ אוהל אל-יד םויב םוי ולש

6:10 - ו:י
ןיברקהמ ןוהל-יד אימש הלאל ןיחוחינ אכלמ ייחל ןילצמו יהונבו

6:11 - ו:יא
יד םעט םיש ינמו אנשהי יד שנא-לכ חסנתי הנד אמגתפ ףיקזו התיב-ןמ עא התיבו יהלע אחמתי דבעתי ולונ הנד-לע

6:12 - ו:יב
המש ןכש יד אהלאו ךלמ-לכ רגמי המת הדי חלשי יד םעו הלבחל הינשהל יד ךד אהלא-תיב שוירד הנא םלשוריב אנרפסא םעט תמש דבעתי

6:13 - ו:יג
תחפ ינתת ןידא רתש הרהנ-רבע ןוהתונכו ינזוב שוירד חלש-יד לבקל אנרפסא אמנכ אכלמ ודבע

6:14 - ו:יד
ןינב אידוהי יבשו תאובנב ןיחלצמו הירכזו האיבנ יגח ונבו אודע-רב הלא םעט-ןמ וללכשו שרוכ םעטמו לארשי אתששחתראו שוירדו סרפ ךלמ

6:15 - ו:טו
הנד התיב איצישו חריל התלת םוי דע תש-תנש איה-יד רדא שוירד תוכלמל אכלמ

6:16 - ו:טז
לארשי-ינב ודבעו ראשו איולו אינהכ תכנח אתולג-ינב הנד אהלא-תיב הודחב

6:17 - ו:יז
תכנחל וברקהו הנד אהלא-תיב ןירכד האמ ןירות עברא ןירמא ןיתאמ ןיזע יריפצו האמ לארשי-לכ-לע איטחל ןינמל רשע-ירת לארשי יטבש

6:18 - ו:יח
אינהכ ומיקהו איולו ןוהתגלפב ןוהתקלחמב יד אהלא תדיבע-לע רפס בתככ םלשוריב השמ

6:19 - ו:יט
הלוגה-ינב ושעיו העבראב חספה-תא ןושארה שדחל רשע

6:20 - ו:כ
םינהכה ורהטה יכ םלכ דחאכ םיולהו וטחשיו םירוהט ינב-לכל חספה םהיחאלו הלוגה םהלו םינהכה

6:21 - ו:כא
לארשי-ינב ולכאיו לכו הלוגהמ םיבשה תאמטמ לדבנה םהלא ץראה-יוג יהלא הוהיל שרדל לארשי

6:22 - ו:כב
תוצמ-גח ושעיו החמשב םימי תעבש בסהו הוהי םחמש יכ םהילע רושא-ךלמ בל תכאלמב םהידי קזחל יהלא םיהלאה-תיב לארשי

7:1 - ז:א
הלאה םירבדה רחאו אתסשחתרא תוכלמב ארזע סרפ-ךלמ הירזע -ןב הירש-ןב היקלח-ןב

7:2 - ז:ב
קודצ-ןב םולש-ןב בוטיחא-ןב

7:3 - ז:ג
הירזע-ןב הירמא-ןב תוירמ-ןב

7:4 - ז:ד
יזע-ןב היחרז-ןב יקב-ןב

7:5 - ז:ה
עושיבא-ןב רזעלא-ןב סחניפ-ןב ןהכה ןרהא-ןב שארה

7:6 - ז:ו
לבבמ הלע ארזע אוה ריהמ רפס-אוהו ןתנ-רשא השמ תרותב לארשי יהלא הוהי ךלמה ול-ןתיו ויהלא הוהי-דיכ ותשקב לכ וילע

7:7 - ז:ז
לארשי-ינבמ ולעיו םיולהו םינהכה-ןמו םירעשהו םיררשמהו םיניתנהו םלשורי-לא עבש-תנשב ךלמה אתסשחתראל

7:8 - ז:ח
שדחב םלשורי אביו תנש איה ישימחה ךלמל תיעיבשה

7:9 - ז:ט
שדחל דחאב יכ דסי אוה ןושארה דחאבו לבבמ הלעמה אב ישימחה שדחל םלשורי-לא הבוטה ויהלא-דיכ וילע

7:10 - ז:י
ובבל ןיכה ארזע יכ תרות-תא שורדל דמללו תשעלו הוהי טפשמו קח לארשיב

7:11 - ז:יא
ןותשנה ןגשרפ הזו ךלמה ןתנ רשא ארזעל אתסשחתרא רפס רפסה ןהכה הוהי-תוצמ ירבד לארשי-לע ויקחו

7:12 - ז:יב
ךלמ אתסשחתרא אנהכ ארזעל איכלמ הלא-יד אתד רפס תנעכו רימג אימש

7:13 - ז:יג
יד םעט םיש ינמ יתוכלמב בדנתמ-לכ לארשי המע-ןמ איולו יהונהכו ךמע םלשוריל ךהמל ךהי

7:14 - ז:יד
םדק-ןמ יד לבק-לכ יהטעי תעבשו אכלמ ארקבל חילש םלשורילו דוהי-לע ךדיב יד ךהלא תדב

7:15 - ז:טו
בהדו ףסכ הלביהלו יהוטעיו אכלמ-יד לארשי הלאל ובדנתה הנכשמ םלשוריב יד

7:16 - ז:טז
יד בהדו ףסכ לכו תנידמ לכב חכשהת תובדנתה םע לבב אינהכו אמע תיבל ןיבדנתמ םלשוריב יד םההלא

7:17 - ז:יז
אנרפסא הנד לבק-לכ הנד אפסכב אנקת ןירמא ןירכד ןירות ןוהיכסנו ןוהתחנמו ומה ברקתו תיב יד החבדמ-לע םלשוריב יד םכהלא

7:18 - ז:יח
ךילע יד המו בטיי ךיחא-לעו הבהדו אפסכ ראשב םכהלא תוערכ דבעמל ןודבעת

7:19 - ז:יט
ןיבהיתמ-יד אינאמו ךהלא תיב ןחלפל ךל הלא םדק םלשה םלשורי

7:20 - ז:כ
תיב תוחשח ראשו ךל-לפי יד ךהלא תיב-ןמ ןתנת ןתנמל אכלמ יזנג

7:21 - ז:כא
אתסשחתרא הנא ינמו לכל םעט םיש אכלמ רבעב יד אירבזג יד -לכ יד הרהנ ארזע ןוכנלאשי אתד רפס הנהכ אימש הלא-יד דבעתי אנרפסא

7:22 - ז:כב
האמ ןירככ ףסכ-דע ןירכ ןיטנח-דעו ןיתב רמח-דעו האמ חשמ ןיתב -דעו האמ אל-יד חלמו האמ בתכ

7:23 - ז:כג
הלא םעט-ןמ יד-לכ אדזרדא דבעתי אימש אימש הלא תיבל ףצק אוהל המל-יד אכלמ תוכלמ-לע יהונבו

7:24 - ז:כד
יד ןיעדוהמ םכלו איולו אינהכ-לכ איערת אירמז תיב יחלפו איניתנ ולב הדנמ הנד אהלא טילש אל ךלהו םהילע אמרמל

7:25 - ז:כה
תמכחכ ארזע תנאו ינמ ךדיב-יד ךהלא ןינידו ןיטפש ןינאד ןוהל-יד רבעב יד המע-לכל יתד יעדי-לכל הרהנ עדי אל ידו ךהלא ןועדוהת

7:26 - ז:כו
אוהל אל-יד-לכו ךהלא-יד אתד דבע אכלמ יד אתדו אוהל הניד אנרפסא תומל ןה הנמ דבעתמ שנעל-ןה ושרשל ןה ןירוסאלו ןיסכנ

7:27 - ז:כז
יהלא הוהי ךורב ןתנ רשא וניתובא ךלמה בלב תאזכ הוהי תיב-תא ראפל םלשוריב רשא

7:28 - ז:כח
ינפל דסח-הטה ילעו ויצעויו ךלמה ךלמה ירש-לכלו ינאו םירבגה הוהי-דיכ יתקזחתה הצבקאו ילע יהלא םישאר לארשימ ימע תולעל

8:1 - ח:א
םהיתבא ישאר הלאו ימע םילעה םשחיתהו אתסשחתרא תוכלמב לבבמ ךלמה

8:2 - ח:ב
םשרג סחניפ ינבמ לאינד רמתיא ינבמ שוטח דיוד ינבמ

8:3 - ח:ג
ינבמ הינכש ינבמ ומעו הירכז שערפ האמ םירכזל שחיתה םישמחו

8:4 - ח:ד
באומ תחפ ינבמ יניעוהילא ומעו היחרז-ןב םירכזה םיתאמ

8:5 - ח:ה
הינכש ינבמ ומעו לאיזחי-ןב םירכזה תואמ שלש

8:6 - ח:ו
דבע ןידע ינבמו ומעו ןתנוי-ןב םירכזה םישמח

8:7 - ח:ז
היעשי םליע ינבמו ומעו הילתע-ןב םירכזה םיעבש

8:8 - ח:ח
הידבז היטפש ינבמו ומעו לאכימ-ןב םירכזה םינמש

8:9 - ח:ט
הידבע באוי ינבמ ומעו לאיחי-ןב רשע הנמשו םיתאמ םירכזה

8:10 - ח:י
תימולש ינבמו ומעו היפסוי-ןב םירכזה םיששו האמ

8:11 - ח:יא
הירכז יבב ינבמו םירשע ומעו יבב-ןב םירכזה הנמשו

8:12 - ח:יב
ןנחוי דגזע ינבמו האמ ומעו ןטקה-ןב םירכזה הרשעו

8:13 - ח:יג
םקינדא ינבמו םתומש הלאו םינרחא לאיעי טלפילא םישש םהמעו היעמשו םירכזה

8:14 - ח:יד
יתוע יוגב ינבמו םיעבש ומעו דובזו םירכזה

8:15 - ח:טו
רהנה-לא םצבקאו הנחנו אוהא-לא אבה השלש םימי םש םעב הניבאו יול ינבמו םינהכבו םש יתאצמ-אל

8:16 - ח:טז
רזעילאל החלשאו היעמשל לאיראל בירילו ןתנלאלו ןתנלו ןתנלאלו םלשמלו הירכזלו ביריוילו םישאר םיניבמ ןתנלאלו

8:17 - ח:יז
םתוא האצואו שארה ודא-לע םוקמה איפסכב םהיפב המישאו ודא-לא רבדל םירבד םינותנה ויחא םוקמה איפסכב םיתרשמ ונל-איבהל וניהלא תיבל

8:18 - ח:יח
ונל ואיביו הבוטה וניהלא-דיכ לכש שיא ונילע יול-ןב ילחמ ינבמ היברשו לארשי-ןב הנמש ויחאו וינבו רשע

8:19 - ח:יט
ותאו היבשח-תאו יררמ ינבמ היעשי םהינבו ויחא םירשע

8:20 - ח:כ
ןתנש םיניתנה-ןמו תדבעל םירשהו דיוד םיניתנ םיולה םלכ םירשעו םיתאמ תומשב ובקנ

8:21 - ח:כא
םוצ םש ארקאו אוהא רהנה-לע ינפל תונעתהל ונממ שקבל וניהלא ונל הרשי ךרד ונפטלו ונשוכר-לכלו

8:22 - ח:כב
לואשל יתשב יכ ליח ךלמה-ןמ ונרזעל םישרפו ךרדב ביואמ ךלמל ונרמא-יכ וניהלא-די רמאל וישקבמ-לכ-לע ופאו וזעו הבוטל ויבזע-לכ לע

8:23 - ח:כג
השקבנו המוצנו תאז-לע וניהלאמ ונל רתעיו

8:24 - ח:כד
ירשמ הלידבאו רשע םינש םינהכה היבשח היברשל םהיחאמ םהמעו הרשע

8:25 - ח:כה
םהל הלוקשאו בהזה-תאו ףסכה-תא תמורת םילכה-תאו ומירהה וניהלא-תיב וירשו ויצעיו ךלמה לארשי-לכו םיאצמנה

8:26 - ח:כו
ףסכ םדי-לע הלקשאו תואמ-שש םירככ ףסכ-ילכו םישמחו בהז םירככל האמ רככ האמ

8:27 - ח:כז
םירשע בהז ירפכו ילכו ףלא םינכרדאל הבוט בהצמ תשחנ בהזכ תדומח םינש

8:28 - ח:כח
םתא םהלא הרמאו םילכהו הוהיל שדק בהזהו ףסכהו שדק יהלא הוהיל הבדנ םכיתבא

8:29 - ח:כט
ורמשו ודקש ירש ינפל ולקשת-דע םיולהו םינהכה לארשיל תובאה-ירשו תוכשלה םלשוריב הוהי תיב

8:30 - ח:ל
םינהכה ולבקו ףסכה לקשמ םיולהו םילכהו בהזהו םלשוריל איבהל וניהלא תיבל

8:31 - ח:לא
אוהא רהנמ העסנו שדחל רשע םינשב תכלל ןושארה וניהלא-דיו םלשורי ונילע התיה ביוא ףכמ ונליציו ךרדה-לע ברואו

8:32 - ח:לב
בשנו םלשורי אובנו השלש םימי םש

8:33 - ח:לג
לקשנ יעיברה םויבו םילכהו בהזהו ףסכה לע וניהלא תיבב הירוא-ןב תומרמ-די רזעלא ומעו ןהכה םהמעו סחניפ-ןב עושי-ןב דבזוי יונב-ןב הידעונו םיולה

8:34 - ח:לד
לכל לקשמב רפסמב לקשמה-לכ בתכיו איהה תעב

8:35 - ח:לה
יבשהמ םיאבה ובירקה הלוגה-ינב לארשי יהלאל תולע רשע-םינש םירפ םיליא לארשי-לכ-לע םישבכ הששו םיעשת יריפצ העבשו םיעבש לכה רשע םינש תאטח הוהיל הלוע

8:36 - ח:לו
ךלמה יתד-תא ונתיו ךלמה ינפרדשחאל רהנה רבע תווחפו םעה -תא ואשנו םיהלאה-תיב-תאו

9:1 - ט:א
ושגנ הלא תולככו רמאל םירשה ילא םעה ולדבנ-אל םינהכהו לארשי ימעמ םיולהו םהיתבעותכ תוצראה יזרפה יתחה ינענכל ינמעה יסוביה ירצמה יבאמה ירמאהו

9:2 - ט:ב
םהיתנבמ ואשנ-יכ םהינבלו םהל שדקה ערז וברעתהו דיו תוצראה ימעב םינגסהו םירשה הזה לעמב התיה הנושאר

9:3 - ט:ג
רבדה-תא יעמשכו ידגב-תא יתערק הזה הטרמאו יליעמו ינקזו ישאר רעשמ םמושמ הבשאו

9:4 - ט:ד
דרח לכ ופסאי ילאו לארשי-יהלא ירבדב ינאו הלוגה לעמ לע דע םמושמ בשי ברעה תחנמל

9:5 - ט:ה
יתמק ברעה תחנמבו יערקבו יתינעתמ יליעמו ידגב יכרב-לע הערכאו יפכ השרפאו יהלא הוהי-לא

9:6 - ט:ו
יתשב יהלא הרמאו םירהל יתמלכנו יכ ךילא ינפ יהלא הלעמל ובר וניתנוע הלדג ונתמשאו שאר םימשל דע

9:7 - ט:ז
ונחנא וניתבא ימימ דע הלדג המשאב הזה םויה ונתנ וניתנועבו וניכלמ ונחנא יכלמ דיב ונינהכ יבשב ברחב תוצראה םינפ תשבבו הזבבו הזה םויהכ

9:8 - ט:ח
עגר-טעמכ התעו תאמ הנחת התיה וניהלא הוהי הטילפ ונל ריאשהל דתי ונל -תתלו ריאהל ושדק םוקמב וניהלא וניניע טעמ היחמ ונתתלו ונתדבעב

9:9 - ט:ט
ונחנא םידבע-יכ ונבזע אל ונתדבעבו ונילע-טיו וניהלא סרפ יכלמ ינפל דסח היחמ ונל-תתל תיב-תא םמורל דימעהלו וניהלא ויתברח-תא רדג ונל-תתלו םלשוריבו הדוהיב

9:10 - ט:י
רמאנ-המ התעו תאז-ירחא וניהלא ךיתוצמ ונבזע יכ

9:11 - ט:יא
דיב תיוצ רשא םיאיבנה ךידבע םתא רשא ץראה רמאל ץרא התשרל םיאב ימע תדנב איה הדנ םהיתבעותב תוצראה הפמ הואלמ רשא םתאמטב הפ-לא

9:12 - ט:יב
םכיתונב התעו םהינבל ונתת-לא ואשת-לא םהיתנבו ושרדת-אלו םכינבל םתבוטו םמלש ןעמל םלוע-דע םתלכאו וקזחת ץראה בוט-תא םכינבל םתשרוהו םלוע-דע

9:13 - ט:יג
אבה-לכ ירחאו ונישעמב ונילע ונתמשאבו םיערה התא יכ הלדגה הטמל תכשח וניהלא ונל התתנו וננועמ תאזכ הטילפ

9:14 - ט:יד
ךיתוצמ רפהל בושנה ימעב ןתחתהלו אולה הלאה תובעתה הלכ -דע ונב-ףנאת תיראש ןיאל הטילפו

9:15 - ט:טו
לארשי יהלא הוהי התא קידצ הטילפ ונראשנ-יכ וננה הזה םויהכ יכ וניתמשאב ךינפל ךינפל דומעל ןיא תאז-לע

10:1 - י:א
ארזע ללפתהכו הכב ותדותהכו תיב ינפל לפנתמו וילא וצבקנ םיהלאה דאמ-בר להק לארשימ םישנו םישנא םעה וכב-יכ םידליו הכב-הברה

10:2 - י:ב
הינכש ןעיו ינבמ לאיחי-ןב ארזעל רמאיו םלוע ונלעמ ונחנא םישנ בשנו וניהלאב ץראה ימעמ תוירכנ הוקמ-שי התעו תאז-לע לארשיל

10:3 - י:ג
תירב-תרכנ התעו איצוהל וניהלאל דלונהו םישנ-לכ ינדא תצעב םהמ תוצמב םידרחהו הרותכו וניהלא השעי

10:4 - י:ד
רבדה ךילע-יכ םוק קזח ךמע ונחנאו השעו

10:5 - י:ה
עבשיו ארזע םקיו םינהכה ירש-תא לארשי-לכו םיולה הזה רבדכ תושעל ועבשיו

10:6 - י:ו
ינפלמ ארזע םקיו ךליו םיהלאה תיב ןנחוהי תכשל-לא םש ךליו בישילא-ןב םימו לכא-אל םחל לבאתמ יכ התש-אל הלוגה לעמ-לע

10:7 - י:ז
לוק וריבעיו םלשוריו הדוהיב הלוגה ינב לכל םלשורי ץבקהל

10:8 - י:ח
אובי-אל רשא לכו תצעכ םימיה תשלשל םינקזהו םירשה ושוכר-לכ םרחי להקמ לדבי אוהו הלוגה

10:9 - י:ט
וצבקיו הדוהי-ישנא-לכ םלשורי ןמינבו אוה םימיה תשלשל םירשעב יעישתה שדח םעה-לכ ובשיו שדחב םיהלאה תיב בוחרב רבדה-לע םידיערמ םימשגהמו

10:10 - י:י
ןהכה ארזע םקיו םתא םהלא רמאיו םישנ ובישתו םתלעמ ףיסוהל תוירכנ לארשי תמשא-לע

10:11 - י:יא
הדות ונת התעו םכיתבא-יהלא הוהיל ולדבהו ונוצר ושעו ץראה ימעמ םישנה-ןמו תוירכנה

10:12 - י:יב
להקה-לכ ונעיו לודג לוק ורמאיו ונילע ךירבדכ ןכ תושעל

10:13 - י:יג
תעהו בר םעה לבא חכ ןיאו םימשג ץוחב דומעל םויל-אל הכאלמהו םינשל אלו דחא עשפל וניברה-יכ הזה רבדב

10:14 - י:יד
ונירש אנ-ודמעי רשא לכו להקה-לכל םישנ בישהה ונירעב םיתעל אבי תוירכנ םהמעו םינמזמ ריעו ריע-ינקז בישהל דע היטפשו וניהלא-ףא ןורח הזה רבדל דע ונממ

10:15 - י:טו
לאהשע-ןב ןתנוי ךא הוקת-ןב היזחיו םלשמו תאז-לע ודמע םרזע יולה יתבשו

10:16 - י:טז
ינב ןכ-ושעיו ארזע ולדביו הלוגה ישאר םישנא ןהכה םתבא תיבל תובאה ובשיו תומשב םלכו שדחל דחא םויב שוירדל ירישעה רבדה

10:17 - י:יז
םישנא לכב ולכיו םישנ ובישהה דחא םוי דע תוירכנ ןושארה שדחל

10:18 - י:יח
םינהכה ינבמ אצמיו םישנ ובישה רשא עושי ינבמ תוירכנ ויחאו קדצוי-ןב רזעילאו הישעמ הילדגו ביריו

10:19 - י:יט
איצוהל םדי ונתיו םימשאו םהישנ םתמשא-לע ןאצ-ליא

10:20 - י:כ
יננח רמא ינבמו הידבזו

10:21 - י:כא
הישעמ םרח ינבמו היעמשו הילאו היזעו לאיחיו

10:22 - י:כב
רוחשפ ינבמו הישעמ יניעוילא לאנתנ לאעמשי השעלאו דבזוי

10:23 - י:כג
דבזוי םיולה-ןמו אוה הילקו יעמשו הדוהי היחתפ אטילק רזעילאו

10:24 - י:כד
םיררשמה-ןמו םירעשה-ןמו בישילא ירואו םלטו םלש

10:25 - י:כה
שערפ ינבמ לארשימו היכלמו היזיו הימר רזעלאו ןמימו הינבו היכלמו

10:26 - י:כו
הינתמ םליע ינבמו לאיחיו הירכז תומריו ידבעו הילאו

10:27 - י:כז
אותז ינבמו בישילא ינעוילא דבזו תומריו הינתמ אזיזעו

10:28 - י:כח
ןנחוהי יבב ינבמו ילתע יבז היננח

10:29 - י:כט
םלשמ ינב ינבמו בושי הידעו ךולמ תומרי לאשו

10:30 - י:ל
באומ תחפ ינבמו הינב ללכו אנדע לאלצב הינתמ הישעמ השנמו יונבו

10:31 - י:לא
רזעילא םרח ינבו היעמש היכלמ הישי ןועמש

10:32 - י:לב
הירמש ךולמ ןמינב

10:33 - י:לג
ינתמ םשח ינבמ טלפילא דבז התתמ יעמש השנמ ימרי

10:34 - י:לד
ידעמ ינב ינבמ לאואו םרמע

10:35 - י:לה
יהלכ הידב הינב

10:36 - י:לו
תומרמ הינו בישילא

10:37 - י:לז
ושעיו ינתמ הינתמ

10:38 - י:לח
יעמש יונבו ינבו

10:39 - י:לט
ןתנו הימלשו הידעו

10:40 - י:מ
ירש ישש יבדנכמ

10:41 - י:מא
והימלשו לארזע הירמש

10:42 - י:מב
ףסוי הירמא םולש

10:43 - י:מג
לאיעי ובנ ינבמ אניבז דבז היתתמ הינב לאויו ודי

10:44 - י:מד
םישנ ואשנ הלא-לכ םהמ שיו תוירכנ םינב ומישיו םישנ