הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

רתסא
1:1 - א:א
שורושחא ימיב יהיו ךלמה שורושחא אוה עבש שוכ-דעו ודהמ האמו םירשעו הנידמ

1:2 - א:ב
תבשכ םהה םימיב לע שורושחא ךלמה רשא ותוכלמ אסכ הריבה ןשושב

1:3 - א:ג
וכלמל שולש תנשב וירש-לכל התשמ השע סרפ ליח וידבעו ירשו םימתרפה ידמו וינפל תונידמה

1:4 - א:ד
רשע-תא ותארהב ותוכלמ דובכ תראפת רקי-תאו םיבר םימי ותלודג םוי תאמו םינומש

1:5 - א:ה
םימיה תאולמבו ךלמה השע הלאה םיאצמנה םעה-לכל הריבה ןשושב ןטק-דעו לודגמל םימי תעבש התשמ ןתיב תנג רצחב ךלמה

1:6 - א:ו
תלכתו ספרכ רוח ץוב-ילבחב זוחא ילילג-לע ןמגראו שש ידומעו ףסכ לע ףסכו בהז תוטמ רדו ששו-טהב תפצר תרחסו

1:7 - א:ז
בהז ילכב תוקשהו םינוש םילכמ םילכו דיכ בר תוכלמ ןייו ךלמה

1:8 - א:ח
ןיא תדכ היתשהו דסי ןכ-יכ סנא בר-לכ לע ךלמה ןוצרכ תושעל ותיב שיאו-שיא

1:9 - א:ט
הכלמה יתשו םג םישנ התשמ התשע רשא תוכלמה תיב שורושחא ךלמל

1:10 - א:י
בוטכ יעיבשה םויב רמא ןייב ךלמה-בל אתזב ןמוהמל אתגב אנוברח סכרכו רתז אתגבאו םיסירסה תעבש ינפ-תא םיתרשמה שורושחא ךלמה

1:11 - א:יא
יתשו-תא איבהל ךלמה ינפל הכלמה תוארהל תוכלמ רתכב םירשהו םימעה תבוט-יכ היפי-תא איה הארמ

1:12 - א:יב
יתשו הכלמה ןאמתו ךלמה רבדב אובל םיסירסה דיב רשא דאמ ךלמה ףצקיו וב הרעב ותמחו

1:13 - א:יג
םימכחל ךלמה רמאיו ןכ-יכ םיתעה יעדי ינפל ךלמה רבד ןידו תד יעדי-לכ

1:14 - א:יד
אנשרכ וילא ברקהו שישרת אתמדא רתש ןכוממ אנסרמ סרמ ידמו סרפ ירש תעבש ךלמה ינפ יאר הנשאר םיבשיה תוכלמב

1:15 - א:טו
תושעל-המ תדכ רשא לע יתשו הכלמב רמאמ-תא התשע-אל דיב שורושחא ךלמה םיסירסה

1:16 - א:טז
ינפל ןכמומ רמאיו אל םירשהו ךלמה התוע ודבל ךלמה-לע יכ הכלמה יתשו םירשה-לכ-לע רשא םימעה-לכ-לעו ךלמה תונידמ-לכב שורושחא

1:17 - א:יז
הכלמה-רבד אצי-יכ םישנה-לכ-לע ןהילעב תוזבהל םרמאב ןהיניעב רמא שורושחא ךלמה יתשו-תא איבהל וינפל הכלמה האב-אלו

1:18 - א:יח
הנרמאת הזה םויהו רשא ידמו-סרפ תורש הכלמה רבד-תא ועמש ידכו ךלמה ירש לכל ףצקו ןויזב

1:19 - א:יט
בוט ךלמה-לע-םא תוכלמ-רבד אצי יתדב בתכיו וינפלמ אלו ידמו-סרפ אובת-אל רשא רובעי ךלמה ינפל יתשו התוכלמו שורושחא התוערל ךלמה ןתי הנממ הבוטה

1:20 - א:כ
ךלמה םגתפ עמשנו השעי-רשא הבר יכ ותוכלמ-לכב םישנה-לכו איה ןהילעבל רקי ונתי ןטק-דעו לודגמל

1:21 - א:כא
יניעב רבדה בטייו שעיו םירשהו ךלמה ןכוממ רבדכ ךלמה

1:22 - א:כב
םירפס חלשיו ךלמה תונידמ-לכ-לא הנידמו הנידמ-לא םעו םע-לאו הבתככ תויהל ונושלכ ותיבב ררש שיא-לכ ומע ןושלכ רבדמו

2:1 - ב:א
הלאה םירבדה רחא ךלמה תמח ךשכ רכז שורושחא תאו יתשו-תא תאו התשע-רשא הילע רזגנ-רשא

2:2 - ב:ב
ךלמה-ירענ ורמאיו ךלמל ושקבי ויתרשמ תולותב תורענ הארמ תובוט

2:3 - ב:ג
םידיקפ ךלמה דקפיו ותוכלמ תונידמ-לכב וצבקיו הלותב-הרענ-לכ-תא ןשוש-לא הארמ תבוט תיב-לא הריבה אגה די-לא םישנה רמש ךלמה סירס ןותנו םישנה ןהיקרמת

2:4 - ב:ד
בטית רשא הרענהו ךלמת ךלמה יניעב בטייו יתשו תחת ךלמה יניעב רבדה ןכ שעיו

2:5 - ב:ה
היה ידוהי שיא ומשו הריבה ןשושב ריאי ןב יכדרמ שיק-ןב יעמש-ןב ינימי שיא

2:6 - ב:ו
םילשורימ הלגה רשא התלגה רשא הלגה-םע הינכי םע רשא הדוהי-ךלמ ךלמ רצנדכובנ הלגה לבב

2:7 - ב:ז
הסדה-תא ןמא יהיו ודד-תב רתסא איה םאו בא הל ןיא יכ ראת -תפי הרענהו תומבו הארמ תבוטו החקל המאו היבא תבל ול יכדרמ

2:8 - ב:ח
עמשהב יהיו ותדו ךלמה-רבד תובר תורענ ץבקהבו -לא הריבה ןשוש-לא רתסא חקלתו יגה די די-לא ךלמה תיב-לא םישנה רמש יגה

2:9 - ב:ט
הרענה בטיתו דסח אשתו ויניעב להביו וינפל היקורמת-תא הל תתל התונמ-תאו תורענה עבש תאו הל-תתל תויארה הנשיו ךלמה תיבמ בוטל היתורענ-תאו םישנה תיב

2:10 - ב:י
רתסא הדיגה-אל התדלומ-תאו המע-תא הילע הוצ יכדרמ יכ דיגת -אל רשא

2:11 - ב:יא
םויו םוי-לכבו ינפל ךלהתמ יכדרמ םישנה-תיב רצח רתסא םולש-תא תעדל הב השעי-המו

2:12 - ב:יב
הרענ רת עיגהבו אובל הרענו שורושחא ךלמה-לא תדכ הל תויה ץקמ רשע םינש םישנה ואלמי ןכ יכ שדח השש ןהיקורמ ימי רמה ןמשב םישדח םימשבב םישדח הששו םישנה יקורמתבו

2:13 - ב:יג
האב הרענה הזבו רשא-לכ תא ךלמה-לא אובל הל ןתני רמאת םישנה תיבמ המע ךלמה תיב-דע

2:14 - ב:יד
האב איה ברעב הבש איה רקבבו ינש םישנה תיב-לא סירס זגשעש די-לא םישגליפה רמש ךלמה דוע אובת-אל ץפח-םא יכ ךלמה-לא הארקנו ךלמה הב םשב

2:15 - ב:טו
רתסא-רת עיגהבו דד ליחיבא-תב ול-חקל רשא יכדרמ ךלמה -לא אובל תבל םא יכ רבד השקב אל יגה רמאי רשא-תא רמש ךלמה-סירס רתסא יהתו םישנה יניעב ןח תאשנ היאר-לכ

2:16 - ב:טז
רתסא חקלתו שורושחא ךלמה-לא ותוכלמ תיב-לא ירישעה שדחב תבט שדח-אוה ותוכלמל עבש-תנשב

2:17 - ב:יז
ךלמה בהאיו םישנה-לכמ רתסא-תא דסחו ןח-אשתו תולותבה-לכמ וינפל תוכלמ-רתכ םשיו תחת הכילמיו השארב יתשו

2:18 - ב:יח
התשמ ךלמה שעיו וירש-לכל לודג התשמ תא וידבעו החנהו רתסא ןתיו השע תונידמל ךלמה דיכ תאשמ

2:19 - ב:יט
תולותב ץבקהבו בשי יכדרמו תינש ךלמה-רעשב

2:20 - ב:כ
תדגמ רתסא ןיא המע-תאו התדלומ הילע הוצ רשאכ רמאמ-תאו יכדרמ השע רתסא יכדרמ הנמאב התיה רשאכ ותא

2:21 - ב:כא
יכדרמו םהה םימיב ךלמה-רעשב בשוי שרתו ןתגב ףצק ךלמה יסירס-ינש ושקביו ףסה ירמשמ ךלמב די חלשל שרושחא

2:22 - ב:כב
יכדרמל רבדה עדויו הכלמה רתסאל דגיו ךלמל רתסא רמאתו יכדרמ םשב

2:23 - ב:כג
אצמיו רבדה שקביו ץע-לע םהינש ולתיו ירבד רפסב בתכיו ךלמה ינפל םימיה

3:1 - ג:א
הלאה םירבדה רחא שורושחא ךלמה לדג אתדמה-ןב ןמה-תא והאשניו יגגאה לעמ ואסכ-תא םשיו ותא רשא םירשה-לכ

3:2 - ג:ב
ךלמה ידבע-לכו ךלמה רעשב-רשא םיוחתשמו םיערכ ול-הוצ ןכ-יכ ןמהל אל יכדרמו ךלמה הוחתשי אלו ערכי

3:3 - ג:ג
ךלמה ידבע ורמאיו ךלמה רעשב-רשא התא עודמ יכדרמל תוצמ תא רבוע ךלמה

3:4 - ג:ד
וילא םרמאב יהיו עמש אלו םויו םוי ןמהל ודיגיו םהילא ירבד ודמעיה תוארל םהל דיגה-יכ יכדרמ ידוהי אוה-רשא

3:5 - ג:ה
ןיא-יכ ןמה אריו הוחתשמו ערכ יכדרמ המח ןמה אלמיו ול

3:6 - ג:ו
חלשל ויניעב זביו ודבל יכדרמב די םע-תא ול ודיגה-יכ ןמה שקביו יכדרמ דימשהל רשא םידוהיה-לכ-תא שורושחא תוכלמ-לכב יכדרמ םע

3:7 - ג:ז
ןושארה שדחב תנשב ןסינ שדח-אוה ךלמל הרשע םיתש רופ ליפה שורושחא ינפל לרוגה אוה םויל םוימ ןמה שדחל שדחמו שדח-אוה רשע-םינש רדא

3:8 - ג:ח
ךלמל ןמה רמאיו ונשי שורושחא דרפמו רזפמ דחא-םע לכב םימעה ןיב ךתוכלמ תונידמ תונש םהיתדו יתד-תאו םע-לכמ םישע םניא ךלמה הוש-ןיא ךלמלו םחינהל

3:9 - ג:ט
בוט ךלמה-לע-םא תרשעו םדבאל בתכי ףסכ-רככ םיפלא ישע ידי-לע לוקשא איבהל הכאלמה ךלמה יזנג-לא

3:10 - ג:י
ךלמה רסיו ודי לעמ ותעבט-תא ןמהל הנתיו יגגאה אתדמה-ןב םידוהיה ררצ

3:11 - ג:יא
ןמהל ךלמה רמאיו םעהו ךל ןותנ ףסכה בוטכ וב תושעל ךיניעב

3:12 - ג:יב
ךלמה ירפס וארקיו ןושארה שדחב וב םוי רשע השולשב -רשא-לככ בתכיו לא ןמה הוצ ךלמה-ינפרדשחא רשא תוחפה-לאו הנידמו הנידמ-לע םעו םע ירש-לאו הנידמו הנידמ םעו םעו הבתככ ךלמה םשב ונושלכ םתחנו בתכנ שרושחא ךלמה תעבטב

3:13 - ג:יג
דיב םירפס חולשנו םיצרה ךלמה תונידמ-לכ-לא דבאלו גרהל דימשהל םידוהיה-לכ-תא ףט ןקז-דעו רענמ דחא םויב םישנו שדחל רשע השולשב שדח-אוה רשע-םינש זובל םללשו רדא

3:14 - ג:יד
ןתנהל בתכה ןגשתפ הנידמ-לכב תד יולג הנידמו תויהל םימעה-לכל הזה םויל םידתע

3:15 - ג:טו
םיפוחד ואצי םיצרה תדהו ךלמה רבדב הריבה ןשושב הנתנ ובשי ןמהו ךלמהו ןשוש ריעהו תותשל הכובנ

4:1 - ד:א
עדי יכדרמו השענ רשא-לכ-תא יכדרמ ערקיו קש שבליו וידגב-תא ךותב אציו רפאו הקעז קעזיו ריעה הרמו הלודג

4:2 - ד:ב
ינפל דע אוביו ןיא יכ ךלמה-רעש ךלמה רעש-לא אובל קש שובלב

4:3 - ד:ג
הנידמו הנידמ-לכבו ךלמה-רבד רשא םוקמ לבא עיגמ ותדו םוצו םידוהיל לודג קש דפסמו יכבו םיברל עצי רפאו

4:4 - ד:ד
תורענ הניאובתו היסירסו רתסא לחלחתתו הל ודיגיו חלשתו דאמ הכלמה שיבלהל םידגב ריסהלו יכדרמ-תא אלו וילעמ וקש לבק

4:5 - ד:ה
ךתהל רתסא ארקתו רשא ךלמה יסירסמ הינפל דימעה יכדרמ-לע והוצתו הז-המ תעדל הז-המ-לעו

4:6 - ד:ו
יכדרמ-לא ךתה אציו רשא ריעה בוחר-לא ךלמה-רעש ינפל

4:7 - ד:ז
תא יכדרמ ול-דגיו תאו והרק רשא-לכ רמא רשא ףסכה תשרפ יזנג-לע לוקשל ןמה םיידוהיב ךלמה םדבאל

4:8 - ד:ח
תדה-בתכ ןגשתפ-תאו ןשושב ןתנ-רשא ול ןתנ םדימשהל רתסא-תא תוארהל תווצלו הל דיגהלו ךלמה-לא אובל הילע שקבלו ול-ןנחתהל המע -לע וינפלמ

4:9 - ד:ט
דגיו ךתה אוביו ירבד תא רתסאל יכדרמ

4:10 - ד:י
ךתהל רתסא רמאתו יכדרמ-לא והוצתו

4:11 - ד:יא
ךלמה ידבע-לכ ךלמה תונידמ-םעו שיא-לכ רשא םיעדי -אובי רשא השאו רצחה-לא ךלמה-לא רשא תימינפה ותד תחא ארקי-אל רשאמ דבל תימהל ךלמה ול-טישוי בהזה טיברש-תא אל ינאו היחו אובל יתארקנ םישולש הז ךלמה-לא םוי

4:12 - ד:יב
תא יכדרמל ודיגיו רתסא ירבד

4:13 - ד:יג
בישהל יכדרמ רמאיו ימדת-לא רתסא-לא טלמהל ךשפנב -לכמ ךלמה-תיב םידוהיה

4:14 - ד:יד
ישירחת שרחה-םא יכ חור תאזה תעב דומעי הלצהו רחא םוקממ םידוהיל ךיבא-תיבו תאו עדוי ימו ודבאת תעגה תאזכ תעל-םא תוכלמל

4:15 - ד:טו
בישהל רתסא רמאתו יכדרמ-לא

4:16 - ד:טז
סונכ ךל םידוהיה-לכ-תא ןשושב םיאצמנה ילע ומוצו -לאו ולכאת-לאו םימי תשלש ותשת ינא-םג םויו הליל ןכ םוצא יתרענו -לא אובא ןכבו תדכ-אל רשא ךלמה יתדבא רשאכו יתדבא

4:17 - ד:יז
שעיו יכדרמ רבעיו וילע התוצ-רשא לככ רתסא

5:1 - ה:א
ישילשה םויב יהיו תוכלמ רתסא שבלתו רצחב דמעתו תימינפה ךלמה-תיב ךלמה תיב חכנ אסכ-לע בשוי ךלמהו תיבב ותוכלמ חתפ חכנ תוכלמה תיבה

5:2 - ה:ב
ךלמה תוארכ יהיו הכלמה רתסא-תא ןח האשנ רצחב תדמע ךלמה טשויו ויניעב טיברש-תא רתסאל ודיב רשא בהזה עגתו רתסא ברקתו טיברשה שארב

5:3 - ה:ג
ךלמה הל רמאיו הכלמה רתסא ךל-המ יצח-דע ךתשקב-המו ךל ןתניו תוכלמה

5:4 - ה:ד
רתסא רמאתו בוט ךלמה-לע-םא ןמהו ךלמה אובי התשמה-לא םויה ול יתישע -רשא

5:5 - ה:ה
ורהמ ךלמה רמאיו תושעל ןמה-תא אביו רתסא רבד-תא -לא ןמהו ךלמה התשע-רשא התשמה רתסא

5:6 - ה:ו
רתסאל ךלמה רמאיו ןייה התשמב ךל ןתניו ךתלאש-המ יצח -דע ךתשקב-המו שעתו תוכלמה

5:7 - ה:ז
רמאתו רתסא ןעתו יתשקבו יתלאש

5:8 - ה:ח
יניעב ןח יתאצמ-םא ךלמה-לע-םאו ךלמה יתלאש-תא תתל בוט יתשקב -תא תושעלו ןמהו ךלמה אובי השעא רשא התשמה-לא השעא רחמו םהל ךלמה רבדכ

5:9 - ה:ט
םויב ןמה אציו בל בוטו חמש אוהה ןמה תוארכו רעשב יכדרמ-תא םק-אלו ךלמה אלמיו ונממ עז-אלו המח יכדרמ-לע ןמה

5:10 - ה:י
אוביו ןמה קפאתיו חלשיו ותיב-לא ויבהא-תא אביו ותשא שרז-תאו

5:11 - ה:יא
ןמה םהל רפסיו ברו ורשע דובכ-תא רשא-לכ תאו וינב רשא תאו ךלמה ולדג םירשה-לע ואשנ ךלמה ידבעו

5:12 - ה:יב
ףא ןמה רמאיו רתסא האיבה-אל ךלמה-םע הכלמה התשע-רשא התשמה-לא יתוא-םא יכ ינא רחמל-םגו ךלמה-םע הל-אורק

5:13 - ה:יג
הוש ונניא הז-לכו ינא רשא תע-לכב יל יכדרמ-תא האר רעשב בשוי ידוהיה ךלמה

5:14 - ה:יד
ותשא שרז ול רמאתו ץע-ושעי ויבהא-לכו המא םישמח הבג ךלמל רמא רקבבו יכדרמ-תא ולתיו ךלמה-םע-אבו וילע חמש התשמה-לא ינפל רבדה בטייו ץעה שעיו ןמה

6:1 - ו:א
הדדנ אוהה הלילב רמאיו ךלמה תנש רפס-תא איבהל ירבד תונרכזה ויהיו םימיה ךלמה ינפל םיארקנ

6:2 - ו:ב
רשא בותכ אצמיו יכדרמ דיגה ינש שרתו אנתגב-לע ירמשמ ךלמה יסירס חלשל ושקב רשא ףסה שורושחא ךלמב די

6:3 - ו:ג
ךלמה רמאיו רקי השענ-המ יכדרמל הלודגו ירענ ורמאיו הז-לע ויתרשמ ךלמה רבד ומע השענ-אל

6:4 - ו:ד
ימ ךלמה רמאיו רצחל אב ןמהו רצחב הנוציחה ךלמה-תיב תולתל ךלמל רמאל ץעה-לע יכדרמ-תא ול ןיכה-רשא

6:5 - ו:ה
ךלמה ירענ ורמאיו דמע ןמה הנה וילא ךלמה רמאיו רצחב אובי

6:6 - ו:ו
רמאיו ןמה אוביו תושעל-המ ךלמה ול ץפח ךלמה רשא שיאב ןמה רמאיו ורקיב ץפחי ימל ובלב רקי תושעל ךלמה ינממ רתוי

6:7 - ו:ז
ךלמה-לא ןמה רמאיו ץפח ךלמה רשא שיא ורקיב

6:8 - ו:ח
תוכלמ שובל ואיבי ךלמה וב-שבל רשא וילע בכר רשא סוסו רתכ ןתנ רשאו ךלמה ושארב תוכלמ

6:9 - ו:ט
סוסהו שובלה ןותנו ירשמ שיא-די-לע םימתרפה ךלמה שיאה-תא ושבלהו ץפח ךלמה רשא והביכרהו ורקיב בוחרב סוסה-לע וינפל וארקו ריעה רשא שיאל השעי הככ ורקיב ץפח ךלמה

6:10 - ו:י
ןמהל ךלמה רמאיו שובלה-תא חק רהמ רשאכ סוסה-תאו ןכ-השעו תרבד ידוהיה יכדרמל ךלמה רעשב בשויה לכמ רבד לפת-לא תרבד רשא

6:11 - ו:יא
שובלה-תא ןמה חקיו שבליו סוסה-תאו והביכריו יכדרמ-תא ארקיו ריעה בוחרב השעי הככ וינפל ץפח ךלמה רשא שיאל ורקיב

6:12 - ו:יב
רעש-לא יכדרמ בשיו ףחדנ ןמהו ךלמה יופחו לבא ותיב-לא שאר

6:13 - ו:יג
שרזל ןמה רפסיו ויבהא-לכלו ותשא והרק רשא-לכ תא וימכח ול ורמאיו ערזמ םא ותשא שרזו רשא יכדרמ םידוהיה וינפל לפנל תולחה ול לכות -אל לופת לופנ-יכ וינפל

6:14 - ו:יד
ומע םירבדמ םדוע ועיגה ךלמה יסירסו איבהל ולהביו התשמה -לא ןמה-תא רתסא התשע-רשא

7:1 - ז:א
ןמהו ךלמה אביו רתסא-םע תותשל הכלמה

7:2 - ז:ב
רתסאל ךלמה רמאיו ינשה םויב םג ןייה התשמב רתסא ךתלאש-המ ךל ןתנתו הכלמה יצח-דע ךתשקב-המו שעתו תוכלמה

7:3 - ז:ג
הכלמה רתסא ןעתו ןח יתאצמ-םא רמאתו ךלמה ךיניעב בוט ךלמה-לע-םאו ישפנ יל-ןתנת ימעו יתלאשב יתשקבב

7:4 - ז:ד
ינא ונרכמנ יכ גורהל דימשהל ימעו םידבעל ולאו דבאלו ונרכמנ תוחפשלו רצה ןיא יכ יתשרחה ךלמה קזנב הוש

7:5 - ז:ה
ךלמה רמאיו רמאיו שורושחא ימ הכלמה רתסאל אוה הז-יאו הז אוה ובל ואלמ -רשא ןכ תושעל

7:6 - ז:ו
רצ שיא רתסא-רמאתו הזה ערה ןמה ביואו ינפלמ תעבנ ןמהו הכלמהו ךלמה

7:7 - ז:ז
ותמחב םק ךלמהו תנג-לא ןייה התשממ דמע ןמהו ןתיבה ושפנ-לע שקבל יכ הכלמה רתסאמ וילא התלכ-יכ האר ךלמה תאמ הערה

7:8 - ז:ח
תנגמ בש ךלמהו התשמ תיב-לא ןתיבה לפנ ןמהו ןייה רתסא רשא הטמה-לע ךלמה רמאיו הילע שובכל םגה תיבב ימע הכלמה-תא ךלמה יפמ אצי רבדה ופח ןמה ינפו

7:9 - ז:ט
דחא הנוברח רמאיו ינפל םיסירסה-ןמ ץעה-הנה םג ךלמה ןמה השע-רשא רשא יכדרמל ךלמה-לע בוט-רבד הבג ןמה תיבב דמע רמאיו המא םישמח וילע והלת ךלמה

7:10 - ז:י
ןמה-תא ולתיו ןיכה-רשא ץעה-לע ךלמה תמחו יכדרמל הככש

8:1 - ח:א
ןתנ אוהה םויב שורושחא ךלמה הכלמה רתסאל ררצ ןמה תיב-תא יכדרמו םיידוהיה ךלמה ינפל אב המ רתסא הדיגה-יכ הל-אוה

8:2 - ח:ב
ךלמה רסיו רשא ותעבט-תא הנתיו ןמהמ ריבעה רתסא םשתו יכדרמל תיב-לע יכדרמ -תא ןמה

8:3 - ח:ג
רבדתו רתסא ףסותו לפתו ךלמה ינפל ךבתו וילגר ינפל ריבעהל ול-ןנחתתו יגגאה ןמה תער-תא רשא ותבשחמ תאו םידוהיה-לע בשח

8:4 - ח:ד
רתסאל ךלמה טשויו םקתו בהזה טברש תא ינפל דמעתו רתסא ךלמה

8:5 - ח:ה
ךלמה-לע-םא רמאתו ןח יתאצמ-םאו בוט רבדה רשכו וינפל הבוטו ךלמה ינפל בתכי ויניעב ינא םירפסה-תא בישהל ןמה תבשחמ יגגאה אתדמה-ןב דבאל בתכ רשא רשא םידוהיה-תא ךלמה תונידמ-לכב

8:6 - ח:ו
לכוא הככיא יכ הערב יתיארו ימע-תא אצמי-רשא לכוא הככיאו ןדבאב יתיארו יתדלומ

8:7 - ח:ז
שרושחא ךלמה רמאיו הכלמה רתסאל ידוהיה יכדרמלו יתתנ ןמה-תיב הנה ולת ותאו רתסאל חלש-רשא לע ץעה-לע םיידוהיב ודי

8:8 - ח:ח
ובתכ םתאו בוטכ םידוהיה-לע ךלמה םשב םכיניעב ךלמה תעבטב ומתחו בתכנ-רשא בתכ-יכ םותחנו ךלמה-םשב ןיא ךלמה תעבטב בישהל

8:9 - ח:ט
ךלמה-ירפס וארקיו שדחב איהה-תעב שדח-אוה ישילשה השולשב ןויס בתכיו וב םירשעו יכדרמ הוצ-רשא-לככ לאו םידוהיה-לא -םינפרדשחאה ירשו תוחפהו ודהמ רשא תונידמה עבש שוכ-דעו הנידמ האמו םירשעו הנידמו הנידמ םעו םעו הבתככ םידוהיה-לאו ונשלכ םנושלכו םבתככ

8:10 - ח:י
ךלמה םשב בתכיו םתחיו שרושחא חלשיו ךלמה תעבטב םיצרה דיב םירפס שכרה יבכר םיסוסב ינב םינרתשחאה םיכמרה

8:11 - ח:יא
ךלמה ןתנ רשא רשא םידוהיל ריעו-ריע-לכב דמעלו להקהל דימשהל םשפנ-לע דבאלו גרהלו םע ליח-לכ-תא םתא םירצה הנידמו םללשו םישנו ףט זובל

8:12 - ח:יב
דחא םויב ךלמה תונידמ-לכב השולשב שורושחא רשע-םינש שדחל רשע רדא שדח-אוה

8:13 - ח:יג
ןתנהל בתכה ןגשתפ הנידמ-לכב תד יולג הנידמו תויהלו םימעה-לכל םידותע םיידוהיה םקנהל הזה םויל םהיביאמ

8:14 - ח:יד
שכרה יבכר םיצרה ואצי םינרתשחאה םיפוחדו םילהבמ תדהו ךלמה רבדב הריבה ןשושב הנתנ

8:15 - ח:טו
ינפלמ אצי יכדרמו תוכלמ שובלב ךלמה תרטעו רוחו תלכת ךירכתו הלודג בהז ריעהו ןמגראו ץוב החמשו הלהצ ןשוש

8:16 - ח:טז
הרוא התיה םידוהיל רקיו ןששו החמשו

8:17 - ח:יז
הנידמו הנידמ-לכבו ריעו ריע-לכבו ךלמה-רבד רשא םוקמ החמש עיגמ ותדו םידוהיל ןוששו בוט םויו התשמ ץראה ימעמ םיברו לפנ-יכ םידהיתמ םידוהיה-דחפ םהילע

9:1 - ט:א
שדח רשע םינשבו רדא שדח-אוה וב םוי רשע השולשב -רבד עיגה רשא תושעהל ותדו ךלמה ורבש רשא םויב םידוהיה יביא ךופהנו םהב טולשל וטלשי רשא אוה המה םידוהיה םהיאנשב

9:2 - ט:ב
םידוהיה ולהקנ תונידמ-לכב םהירעב חלשל שורושחא ךלמה םתער ישקבמב די דמע-אל שיאו לפנ-יכ םהינפל םימעה-לכ-לע םדחפ

9:3 - ט:ג
תונידמה ירש-לכו םינפרדשחאהו ישעו תוחפהו ךלמל רשא הכאלמה םידוהיה-תא םיאשנמ יכדרמ-דחפ לפנ-יכ םהילע

9:4 - ט:ד
יכדרמ לודג-יכ ועמשו ךלמה תיבב תונידמה-לכב ךלוה יכדרמ שיאה-יכ לודגו ךלוה

9:5 - ט:ה
םידוהיה וכיו םהיביא-לכב גרהו ברח-תכמ ושעיו ןדבאו םנוצרכ םהיאנשב

9:6 - ט:ו
וגרה הריבה ןשושבו שמח דבאו םידוהיה שיא תואמ

9:7 - ט:ז
תאו אתדנשרפ תאו אתפסא תאו ןופלד

9:8 - ט:ח
תאו אתרופ תאו אתדירא תאו אילדא

9:9 - ט:ט
תאו אתשמרפ תאו ידירא תאו יסירא אתזיו תאו

9:10 - ט:י
ןמה ינב תרשע ררצ אתדמה-ןב וגרה םידוהיה וחלש אל הזבבו םדי-תא

9:11 - ט:יא
רפסמ אב אוהה םויב ןשושב םיגורהה ךלמה ינפל הריבה

9:12 - ט:יב
רתסאל ךלמה רמאיו הריבה ןשושב הכלמה דבאו םידוהיה וגרה תאו שיא תואמ שמח ראשב ןמה-ינב תרשע המ ךלמה תונידמ ךתלאש-המו ושע ךל ןתניו דוע ךתשקב-המו שעתו

9:13 - ט:יג
רתסא רמאתו בוט ךלמה-לע-םא רחמ-םג ןתני ןשושב רשא םידוהיל םויה תדכ תושעל ןמה-ינב תרשע תאו ץעה-לע ולתי

9:14 - ט:יד
תושעהל ךלמה רמאיו ןשושב תד ןתנתו ןכ ןמה-ינב תרשע תאו ולת

9:15 - ט:טו
םיידוהיה ולהקיו םויב םג ןשושב-רשא שדחל רשע העברא ןשושב וגרהיו רדא שיא תואמ שלש וחלש אל הזבבו םדי-תא

9:16 - ט:טז
רשא םידוהיה ראשו ךלמה תונידמב דמעו ולהקנ חונו םשפנ-לע גורהו םהיביאמ השמח םהיאנשב הזבבו ףלא םיעבשו םדי-תא וחלש אל

9:17 - ט:יז
רשע השולש-םויב חונו רדא שדחל וב רשע העבראב התשמ םוי ותא השעו החמשו

9:18 - ט:יח
םיידוהיהו ולהקנ ןשושב-רשא וב רשע השולשב וב רשע העבראבו וב רשע השמחב חונו התשמ םוי ותא השעו החמשו

9:19 - ט:יט
םידוהיה ןכ-לע םיבשיה םיזורפה םישע תוזרפה ירעב רשע העברא םוי תא החמש רדא שדחל בוט םויו התשמו שיא תונמ חולשמו והערל

9:20 - ט:כ
יכדרמ בתכיו הלאה םירבדה-תא םירפס חלשיו רשא םידוהיה-לכ-לא ךלמה תונידמ -לכב םיבורקה שורושחא םיקוחרהו

9:21 - ט:כא
תויהל םהילע םיקל העברא םוי תא םישע תאו רדא שדחל רשע וב רשע השמח-םוי הנשו הנש-לכב

9:22 - ט:כב
םהב וחנ-רשא םימיכ םהיביאמ םידוהיה ךפהנ רשא שדחהו החמשל ןוגימ םהל בוט םויל לבאמו ימי םתוא תושעל חלשמו החמשו התשמ והערל שיא תונמ םיניבאל תונתמו

9:23 - ט:כג
תא םידוהיה לבקו תושעל ולחה-רשא יכדרמ בתכ-רשא תאו םהילא

9:24 - ט:כד
אתדמה-ןב ןמה יכ ררצ יגגאה בשח םידוהיה-לכ םדבאל םידוהיה-לע אוה רופ לפהו םמהל לרוגה םדבאלו

9:25 - ט:כה
ךלמה ינפל האבבו בושי רפסה-םע רמא הערה ותבשחמ -לע בשח-רשא ושאר-לע םידוהיה וינב-תאו ותא ולתו ץעה-לע

9:26 - ט:כו
םימיל וארק ןכ-לע םש-לע םירופ הלאה ןכ-לע רופה תרגאה ירבד-לכ-לע ואר-המו תאזה עיגה המו הככ-לע םהילא

9:27 - ט:כז
םידוהיה לבקו ומיק םערז-לעו םהילע םיולנה-לכ לעו רובעי אלו םהילע ינש תא םישע תויהל םבתככ הלאה םימיה הנש-לכב םנמזכו הנשו

9:28 - ט:כח
הלאה םימיהו םישענו םירכזנ רודו רוד-לכב החפשמו החפשמ ריעו הנידמו הנידמ םירופה ימיו ריעו ורבעי אל הלאה םידוהיה ךותמ ףוסי-אל םרכזו םערזמ

9:29 - ט:כט
הכלמה רתסא בתכתו יכדרמו ליחיבא-תב ףקת-לכ-תא ידוהיה תרגא תא םיקל תינשה תאזה םירפה

9:30 - ט:ל
םירפס חלשיו םידוהיה-לכ-לא םירשעו עבש-לא תוכלמ הנידמ האמו םולש ירבד שורושחא תמאו

9:31 - ט:לא
םירפה ימי-תא םיקל רשאכ םהינמזב הלאה יכדרמ םהילע םיק רתסאו ידוהיה ומיק רשאכו הכלמה םערז-לעו םשפנ-לע תומוצה ירבד םתקעזו

9:32 - ט:לב
םיק רתסא רמאמו הלאה םירפה ירבד רפסב בתכנו

10:1 - י:א
שרשחא ךלמה םשיו ייאו ץראה-לע סמ םיה

10:2 - י:ב
ופקת השעמ-לכו תשרפו ותרובגו רשא יכדרמ תלדג םה-אולה ךלמה ולדג רפס-לע םיבותכ יכלמל םימיה ירבד סרפו ידמ

10:3 - י:ג
ידוהיה יכדרמ יכ שורושחא ךלמל הנשמ םידוהיל לודגו ויחא ברל יוצרו רבדו ומעל בוט שרד וערז-לכל םולש