הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

הרות
Torah

תומש
1:1 - א:א
ינב תומש הלאו םיאבה לארשי בקעי תא המירצמ ואב ותיבו שיא

1:2 - א:ב
יול ןועמש ןבואר הדוהיו

1:3 - א:ג
ןלובז רכששי ןמינבו

1:4 - א:ד
דג ילתפנו ןד רשאו

1:5 - א:ה
יאצי שפנ-לכ יהיו םיעבש בקעי-ךרי היה ףסויו שפנ םירצמב

1:6 - א:ו
ףסוי תמיו רודה לכו ויחא-לכו אוהה

1:7 - א:ז
ורפ לארשי ינבו ובריו וצרשיו דאמ דאמב ומצעיו םתא ץראה אלמתו

1:8 - א:ח
שדח-ךלמ םקיו רשא םירצמ-לע ףסוי-תא עדי-אל

1:9 - א:ט
הנה ומע-לא רמאיו בר לארשי ינב םע ונממ םוצעו

1:10 - א:י
ול המכחתנ הבה היהו הברי-ןפ המחלמ הנארקת-יכ -לע אוה-םג ףסונו ונב-םחלנו וניאנש ץראה-ןמ הלעו

1:11 - א:יא
ירש וילע ומישיו ותנע ןעמל םיסמ ירע ןביו םתלבסב הערפל תונכסמ ססמער-תאו םתפ-תא

1:12 - א:יב
ןכ ותא ונעי רשאכו ץרפי ןכו הברי ינב ינפמ וצקיו לארשי

1:13 - א:יג
םירצמ ודבעיו לארשי ינב-תא ךרפב

1:14 - א:יד
םהייח-תא וררמיו רמחב השק הדבעב הדבע-לכבו םינבלבו םתדבע -לכ תא הדשב םהב ודבע-רשא ךרפב

1:15 - א:טו
םירצמ ךלמ רמאיו רשא תירבעה תדלימל םשו הרפש תחאה םש העופ תינשה

1:16 - א:טז
ןכדליב רמאיו ןתיארו תוירבעה-תא ןב-םא םינבאה-לע ותא ןתמהו אוה היחו אוה תב-םאו

1:17 - א:יז
תדלימה ןאריתו ושע אלו םיהלאה-תא ןהילא רבד רשאכ ןייחתו םירצמ ךלמ םידליה-תא

1:18 - א:יח
םירצמ-ךלמ ארקיו ןהל רמאיו תדלימל רבדה ןתישע עודמ ןייחתו הזה םידליה-תא

1:19 - א:יט
תדלימה ןרמאתו אל יכ הערפ-לא תירצמה םישנכ תויח-יכ תירבעה אובת םרטב הנה תדלימה ןהלא ודליו

1:20 - א:כ
םיהלא בטייו םעה בריו תדלימל דאמ ומצעיו

1:21 - א:כא
וארי-יכ יהיו םיהלאה-תא תדלימה םיתב םהל שעיו

1:22 - א:כב
ומע-לכל הערפ וציו דוליה ןבה-לכ רמאל והכילשת הראיה ןויחת תבה-לכו

2:1 - ב:א
יול תיבמ שיא ךליו יול-תב-תא חקיו

2:2 - ב:ב
ןב דלתו השאה רהתו בוט-יכ ותא ארתו השלש והנפצתו אוה םיחרי

2:3 - ב:ג
דוע הלכי-אלו ול-חקתו וניפצה הרמחתו אמג תבת םשתו תפזבו רמחב םשתו דליה-תא הב ראיה תפש-לע ףוסב

2:4 - ב:ד
קחרמ ותחא בצתתו ול השעי-המ העדל

2:5 - ב:ה
ץחרל הערפ-תב דרתו היתרענו ראיה-לע ראיה די-לע תכלה הבתה -תא ארתו חלשתו ףוסה ךותב החקתו התמא-תא

2:6 - ב:ו
והארתו חתפתו רענ-הנהו דליה-תא וילע למחתו הכב ידלימ רמאתו הז םירבעה

2:7 - ב:ז
ותחא רמאתו ךלאה הערפ-תב-לא השא ךל יתארקו תירבעה ןמ תקנימ דליה-תא ךל קניתו

2:8 - ב:ח
הערפ-תב הל-רמאתו המלעה ךלתו יכל דליה םא-תא ארקתו

2:9 - ב:ט
הערפ-תב הל רמאתו דליה-תא יכיליה יל והקניהו הזה ךרכש -תא ןתא ינאו דליה השאה חקתו והקינתו

2:10 - ב:י
והאבתו דליה לדגיו הל-יהיו הערפ-תבל השמ ומש ארקתו ןבל םימה-ןמ יכ רמאתו והתישמ

2:11 - ב:יא
םהה םימיב יהיו אציו השמ לדגיו אריו ויחא-לא שיא אריו םתלבסב ירבע-שיא הכמ ירצמ ויחאמ

2:12 - ב:יב
אריו הכו הכ ןפיו ךיו שיא ןיא יכ והנמטיו ירצמה-תא לוחב

2:13 - ב:יג
ינשה םויב אציו םישנא-ינש הנהו רמאיו םיצנ םירבע ךער הכת המל עשרל

2:14 - ב:יד
שיאל ךמש ימ רמאיו ונילע טפשו רש רמא התא ינגרהלה -תא תגרה רשאכ השמ ארייו ירצמה עדונ ןכא רמאיו רבדה

2:15 - ב:טו
הערפ עמשיו שקביו הזה רבדה-תא חרביו השמ-תא גרהל הערפ ינפמ השמ ןידמ-ץראב בשיו ראבה-לע בשיו

2:16 - ב:טז
עבש ןידמ ןהכלו הנאבתו תונב הנאלמתו הנלדתו תוקשהל םיטהרה-תא ןהיבא ןאצ

2:17 - ב:יז
םיערה ואביו השמ םקיו םושרגיו קשיו ןעשויו םנאצ-תא

2:18 - ב:יח
לאוער-לא הנאבתו עודמ רמאיו ןהיבא םויה אב ןתרהמ

2:19 - ב:יט
ירצמ שיא ןרמאתו םיערה דימ ונליצה ונל הלד הלד-םגו ןאצה -תא קשיו

2:20 - ב:כ
ויתנב-לא רמאיו ןתבזע הז המל ויאו ול ןארק שיאה-תא םחל לכאיו

2:21 - ב:כא
תבשל השמ לאויו ןתיו שיאה-תא השמל ותב הרפצ-תא

2:22 - ב:כב
ארקיו ןב דלתו יכ םשרג ומש-תא ץראב יתייה רג רמא הירכנ

2:23 - ב:כג
םיברה םימיב יהיו ךלמ תמיו םהה וחנאיו םירצמ -ןמ לארשי-ינב לעתו וקעזיו הדבעה םיהלאה-לא םתעוש הדבעה-ןמ

2:24 - ב:כד
םיהלא עמשיו רכזיו םתקאנ-תא ותירב-תא םיהלא קחצי-תא םהרבא-תא בקעי-תאו

2:25 - ב:כה
ינב-תא םיהלא אריו םיהלא עדיו לארשי

3:1 - ג:א
הער היה השמו ונתח ורתי ןאצ-תא גהניו ןידמ ןהכ רבדמה רחא ןאצה-תא םיהלאה רה-לא אביו הברח

3:2 - ג:ב
הוהי ךאלמ אריו ךותמ שא-תבלב וילא הנהו אריו הנסה שאב רעב הנסה לכא ונניא הנסהו

3:3 - ג:ג
אנ-הרסא השמ רמאיו הארמה-תא האראו עודמ הזה לדגה הנסה רעבי-אל

3:4 - ג:ד
רס יכ הוהי אריו וילא ארקיו תוארל הנסה ךותמ םיהלא השמ השמ רמאיו יננה רמאיו

3:5 - ג:ה
םלה ברקת-לא רמאיו לעמ ךילענ-לש םוקמה יכ ךילגר וילע דמוע התא רשא אוה שדק-תמדא

3:6 - ג:ו
יהלא יכנא רמאיו םהרבא יהלא ךיבא יהלאו קחצי יהלא השמ רתסיו בקעי טיבהמ ארי יכ וינפ םיהלאה-לא

3:7 - ג:ז
האר הוהי רמאיו ימע ינע-תא יתיאר םירצמב רשא יתעמש םתקעצ-תאו יכ וישגנ ינפמ ויבאכמ-תא יתעדי

3:8 - ג:ח
דימ וליצהל דראו ותלעהלו םירצמ אוהה ץראה-ןמ הבחרו הבוט ץרא-לא בלח תבז ץרא-לא םוקמ-לא שבדו יתחהו ינענכה יזרפהו ירמאהו יסוביהו יוחהו

3:9 - ג:ט
תקעצ הנה התעו ילא האב לארשי-ינב ץחלה-תא יתיאר-םגו םיצחל םירצמ רשא םתא

3:10 - ג:י
ךחלשאו הכל התעו אצוהו הערפ-לא לארשי-ינב ימע-תא םירצממ

3:11 - ג:יא
השמ רמאיו יכנא ימ םיהלאה-לא הערפ-לא ךלא יכ ינב-תא איצוא יכו םירצממ לארשי

3:12 - ג:יב
ךמע היהא-יכ רמאיו יכ תואה ךל-הזו ךיתחלש יכנא םעה-תא ךאיצוהב ןודבעת םירצממ רהה לע םיהלאה-תא הזה

3:13 - ג:יג
השמ רמאיו הנה םיהלאה-לא ינב-לא אב יכנא םהל יתרמאו לארשי םכיתובא יהלא םכילא ינחלש ומש-המ יל-ורמאו םהלא רמא המ

3:14 - ג:יד
םיהלא רמאיו רשא היהא השמ-לא הכ רמאיו היהא לארשי ינבל רמאת םכילא ינחלש היהא

3:15 - ג:טו
םיהלא דוע רמאיו רמאת-הכ השמ-לא הוהי לארשי ינב-לא יהלא םכיתבא יהלא קחצי יהלא םהרבא ינחלש בקעי יהלאו םלעל ימש-הז םכילא רד רדל ירכז הזו

3:16 - ג:טז
ינקז-תא תפסאו ךל םהלא תרמאו לארשי םכיתבא יהלא הוהי יהלא ילא הארנ בקעיו קחצי םהרבא יתדקפ דקפ רמאל יושעה-תאו םכתא םירצמב םכל

3:17 - ג:יז
םכתא הלעא רמאו ץרא-לא םירצמ ינעמ יתחהו ינענכה יזרפהו ירמאהו יסוביהו יוחהו בלח תבז ץרא-לא שבדו

3:18 - ג:יח
תאבו ךלקל ועמשו לארשי ינקזו התא םירצמ ךלמ-לא הוהי וילא םתרמאו הרקנ םיירבעה יהלא התעו ונילע תשלש ךרד אנ-הכלנ החבזנו רבדמב םימי וניהלא הוהיל

3:19 - ג:יט
יכ יתעדי ינאו ךלמ םכתא ןתי-אל אלו ךלהל םירצמ הקזח דיב

3:20 - ג:כ
ידי-תא יתחלשו םירצמ-תא יתיכהו רשא יתאלפנ לכב וברקב השעא חלשי ןכ-ירחאו םכתא

3:21 - ג:כא
ןח-תא יתתנו יניעב הזה-םעה יכ היהו םירצמ וכלת אל ןוכלת םקיר

3:22 - ג:כב
התנכשמ השא הלאשו התיב תרגמו בהז ילכו ףסכ-ילכ -לע םתמשו תלמשו םכיתנב-לעו םכינב םירצמ-תא םתלצנו

4:1 - ד:א
רמאיו השמ ןעיו יל ונימאי-אל ןהו יכ ילקב ועמשי אלו הארנ -אל ורמאי הוהי ךילא

4:2 - ד:ב
הוהי וילא רמאיו רמאיו ךדיב הזמ הטמ

4:3 - ד:ג
והכילשה רמאיו הצרא והכלשיו הצרא סניו שחנל יהיו וינפמ השמ

4:4 - ד:ד
השמ-לא הוהי רמאיו זחאו ךדי חלש ודי חלשיו ובנזב יהיו וב קזחיו ופכב הטמל

4:5 - ד:ה
ונימאי ןעמל הוהי ךילא הארנ-יכ יהלא םתבא יהלא קחצי יהלא םהרבא בקעי יהלאו

4:6 - ד:ו
דוע ול הוהי רמאיו ךקיחב ךדי אנ-אבה וקיחב ודי אביו ודי הנהו האצויו גלשכ תערצמ

4:7 - ד:ז
ךדי בשה רמאיו ודי בשיו ךקיח-לא האצויו וקיח-לא הבש-הנהו וקיחמ ורשבכ

4:8 - ד:ח
ונימאי אל-םא היהו לקל ועמשי אלו ךל ןושארה תאה תאה לקל ונימאהו ןורחאה

4:9 - ד:ט
ונימאי אל-םא היהו תותאה ינשל םג ןועמשי אלו הלאה ימיממ תחקלו ךלקל השביה תכפשו ראיה חקת רשא םימה ויהו םדל ויהו ראיה-ןמ תשביב

4:10 - ד:י
הוהי-לא השמ רמאיו שיא אל ינדא יב םג יכנא םירבד םג םשלשמ םג לומתמ ךדבע-לא ךרבד זאמ דבכו הפ-דבכ יכ יכנא ןושל

4:11 - ד:יא
וילא הוהי רמאיו וא םדאל הפ םש ימ וא םלא םושי-ימ רוע וא חקפ וא שרח הוהי יכנא אלה

4:12 - ד:יב
יכנאו ךל התעו ךיפ-םע היהא רשא ךיתירוהו רבדת

4:13 - ד:יג
ינדא יב רמאיו חלשת-דיב אנ-חלש

4:14 - ד:יד
השמב הוהי ףא-רחיו ןרהא אלה רמאיו יתעדי יולה ךיחא אוה רבדי רבד-יכ אצי אוה-הנה םגו חמשו ךארו ךתארקל ובלב

4:15 - ד:טו
תמשו וילא תרבדו ויפב םירבדה-תא ךיפ-םע היהא יכנאו יתירוהו והיפ-םעו רשא תא םכתא ןושעת

4:16 - ד:טז
ךל אוה-רבדו אוה היהו םעה-לא התאו הפל ךל-היהי םיהלאל ול-היהת

4:17 - ד:יז
חקת הזה הטמה-תאו וב-השעת רשא ךדיב תתאה-תא

4:18 - ד:יח
בשיו השמ ךליו רמאיו ונתח רתי-לא הבושאו אנ הכלא ול -רשא יחא-לא האראו םירצמב רמאיו םייח םדועה ךל השמל ורתי םולשל

4:19 - ד:יט
השמ-לא הוהי רמאיו םירצמ בש ךל ןידמב םישנאה-לכ ותמ-יכ ךשפנ-תא םישקבמה

4:20 - ד:כ
ותשא-תא השמ חקיו םבכריו וינב-תאו הצרא בשיו רמחה-לע השמ חקיו םירצמ םיהלאה הטמ-תא ודיב

4:21 - ד:כא
השמ-לא הוהי רמאיו המירצמ בושל ךתכלב םיתפמה-לכ האר ךדיב יתמש-רשא הערפ ינפל םתישעו ובל-תא קזחא ינאו םעה-תא חלשי אלו

4:22 - ד:כב
הכ הערפ-לא תרמאו ירכב ינב הוהי רמא לארשי

4:23 - ד:כג
חלש ךילא רמאו ינדבעיו ינב-תא הנה וחלשל ןאמתו ךנב-תא גרה יכנא ךרכב

4:24 - ד:כד
ןולמב ךרדב יהיו הוהי והשגפיו ותימה שקביו

4:25 - ד:כה
רצ הרפצ חקתו הנב תלרע-תא תרכתו רמאתו וילגרל עגתו התא םימד-ןתח יכ יל

4:26 - ד:כו
הרמא זא ונממ ףריו תלומל םימד ןתח

4:27 - ד:כז
הוהי רמאיו תארקל ךל ןרהא-לא ךליו הרבדמה השמ רהב והשגפיו ול-קשיו םיהלאה

4:28 - ד:כח
תא ןרהאל השמ דגיו רשא הוהי ירבד-לכ תתאה-לכ תאו וחלש והוצ רשא

4:29 - ד:כט
ןרהאו השמ ךליו ינקז-לכ-תא ופסאיו לארשי ינב

4:30 - ד:ל
תא ןרהא רבדיו רבד-רשא םירבדה-לכ שעיו השמ-לא הוהי םעה יניעל תתאה

4:31 - ד:לא
ועמשיו םעה ןמאיו הוהי דקפ-יכ יכו לארשי ינב-תא ודקיו םינע-תא האר ווחתשיו

5:1 - ה:א
השמ ואב רחאו ורמאיו ןרהאו רמא-הכ הערפ-לא לארשי יהלא הוהי וגחיו ימע-תא חלש רבדמב יל

5:2 - ה:ב
ימ הערפ רמאיו עמשא רשא הוהי חלשל ולקב יתעדי אל לארשי-תא םגו הוהי -תא חלשא אל לארשי-תא

5:3 - ה:ג
יהלא ורמאיו ונילע ארקנ םירבעה תשלש ךרד אנ הכלנ החבזנו רבדמב םימי וניהלא הוהיל וא רבדב ונעגפי-ןפ ברחב

5:4 - ה:ד
ךלמ םהלא רמאיו השמ המל םירצמ ועירפת ןרהאו וכל וישעממ םעה-תא םכיתלבסל

5:5 - ה:ה
הערפ רמאיו םע התע םיבר-ןה םתא םתבשהו ץראה םתלבסמ

5:6 - ה:ו
םויב הערפ וציו םישגנה-תא אוהה וירטש-תאו םעב רמאל

5:7 - ה:ז
ןבת תתל ןופסאת אל םינבלה ןבלל םעל םה םשלש לומתכ םהל וששקו וכלי ןבת

5:8 - ה:ח
םינבלה תנכתמ-תאו לומת םישע םה רשא םהילע ומישת םשלש ונממ וערגת אל ןכ-לע םה םיפרנ-יכ רמאל םיקעצ םה החבזנ הכלנ וניהלאל

5:9 - ה:ט
הדבעה דבכת םישנאה-לע ועשי-לאו הב-ושעיו רקש-ירבדב

5:10 - ה:י
םעה ישגנ ואציו ורמאיו וירטשו הכ רמאל םעה-לא ינניא הערפ רמא ןבת םכל ןתנ

5:11 - ה:יא
םכל וחק וכל םתא יכ ואצמת רשאמ ןבת םכתדבעמ ערגנ ןיא רבד

5:12 - ה:יב
ץרא-לכב םעה ץפיו שק ששקל םירצמ ןבתל

5:13 - ה:יג
רמאל םיצא םישגנהו םכישעמ ולכ ומויב םוי-רבד ןבתה תויהב רשאכ

5:14 - ה:יד
ינב ירטש וכיו ומש-רשא לארשי הערפ ישגנ םהלע אל עודמ רמאל ןבלל םכקח םתילכ םשלש לומתכ םויה-םג לומת-םג

5:15 - ה:טו
ינב ירטש ואביו וקעציו לארשי המל רמאל הערפ-לא ךידבעל הכ השעת

5:16 - ה:טז
ןתנ ןיא ןבת םינבלו ךידבעל ושע ונל םירמא םיכמ ךידבע הנהו ךמע תאטחו

5:17 - ה:יז
םתא םיפרנ רמאיו םתא ןכ-לע םיפרנ החבזנ הכלנ םירמא הוהיל

5:18 - ה:יח
ודבע וכל התעו םכל ןתני-אל ןבתו ונתת םינבל ןכתו

5:19 - ה:יט
ירטש ואריו ערב םתא לארשי-ינב וערגת-אל רמאל םוי-רבד םכינבלמ ומויב

5:20 - ה:כ
השמ-תא ועגפיו םיבצנ ןרהא-תאו תאמ םתאצב םתארקל הערפ

5:21 - ה:כא
ארי םהלא ורמאיו טפשיו םכילע הוהי םתשאבה רשא יניעב ונחיר-תא וידבע יניעבו הערפ םדיב ברח-תתל ונגרהל

5:22 - ה:כב
הוהי-לא השמ בשיו המל ינדא רמאיו המל הזה םעל התערה ינתחלש הז

5:23 - ה:כג
הערפ-לא יתאב זאמו םעל ערה ךמשב רבדל תלצה-אל לצהו הזה ךמע-תא

6:1 - ו:א
השמ-לא הוהי רמאיו השעא רשא הארת התע הקזח דיב יכ הערפל הקזח דיבו םחלשי וצראמ םשרגי

6:2 - ו:ב
םיהלא רבדיו וילא רמאיו השמ-לא הוהי ינא

6:3 - ו:ג
םהרבא-לא אראו בקעי-לאו קחצי-לא הוהי ימשו ידש לאב םהל יתעדונ אל

6:4 - ו:ד
יתמקה םגו תתל םתא יתירב-תא ןענכ ץרא-תא םהל םהירגמ ץרא תא הב ורג -רשא

6:5 - ו:ה
יתעמש ינא םגו לארשי ינב תקאנ-תא םידבעמ םירצמ רשא -תא רכזאו םתא יתירב

6:6 - ו:ו
רמא ןכל ינא לארשי-ינבל םכתא יתאצוהו הוהי םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתלצהו יתלאגו םתדבעמ היוטנ עורזב םכתא םילדג םיטפשבו

6:7 - ו:ז
יל םכתא יתחקלו םכל יתייהו םעל יכ םתעדיו םיהלאל םכיהלא הוהי ינא תחתמ םכתא איצומה םירצמ תולבס

6:8 - ו:ח
םכתא יתאבהו יתאשנ רשא ץראה-לא התא תתל ידי-תא קחציל םהרבאל התא יתתנו בקעילו ינא השרומ םכל הוהי

6:9 - ו:ט
ןכ השמ רבדיו אלו לארשי ינב-לא רצקמ השמ-לא ועמש השק הדבעמו חור

6:10 - ו:י
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:11 - ו:יא
הערפ-לא רבד אב חלשיו םירצמ ךלמ לארשי-ינב-תא וצראמ

6:12 - ו:יב
ינפל השמ רבדיו ןה רמאל הוהי ועמש-אל לארשי-ינב ינעמשי ךיאו ילא לרע ינאו הערפ םיתפש

6:13 - ו:יג
השמ-לא הוהי רבדיו םוציו ןרהא-לאו לארשי ינב-לא ךלמ הערפ-לאו איצוהל םירצמ ץראמ לארשי-ינב-תא םירצמ

6:14 - ו:יד
םתבא-תיב ישאר הלא רכב ןבואר ינב אולפו ךונח לארשי הלא ימרכו ןרצח ןבואר תחפשמ

6:15 - ו:טו
לאומי ןועמש ינבו ןיכיו דהאו ןימיו לואשו רחצו הלא תינענכה-ןב ןועמש תחפשמ

6:16 - ו:טז
יול-ינב תומש הלאו תהקו ןושרג םתדלתל ייח ינשו יררמו םישלשו עבש יול הנש תאמו

6:17 - ו:יז
ינבל ןושרג ינב םתחפשמל יעמשו

6:18 - ו:יח
םרמע תהק ינבו ןורבחו רהציו ייח ינשו לאיזעו םישלשו שלש תהק הנש תאמו

6:19 - ו:יט
ילחמ יררמ ינבו תחפשמ הלא ישומו םתדלתל יולה

6:20 - ו:כ
םרמע חקיו ול ותדד דבכוי-תא ול דלתו השאל השמ-תאו ןרהא-תא עבש םרמע ייח ינשו הנש תאמו םישלשו

6:21 - ו:כא
חרק רהצי ינבו ירכזו גפנו

6:22 - ו:כב
לאשימ לאיזע ינבו ירתסו ןפצלאו

6:23 - ו:כג
ןרהא חקיו עבשילא-תא תוחא בדנימע-תב השאל ול ןושחנ בדנ -תא ול דלתו אוהיבא-תאו רזעלא-תא רמתיא-תאו

6:24 - ו:כד
ריסא חרק ינבו ףסאיבאו הנקלאו יחרקה תחפשמ הלא

6:25 - ו:כה
ןרהא-ןב רזעלאו תונבמ ול-חקל השאל ול לאיטופ סחניפ-תא ול דלתו תובא ישאר הלא םתחפשמל םיולה

6:26 - ו:כו
רשא השמו ןרהא אוה םהל הוהי רמא ינב-תא ואיצוה םירצמ ץראמ לארשי םתאבצ-לע

6:27 - ו:כז
םירבדמה םה םירצמ-ךלמ הערפ-לא איצוהל לארשי-ינב-תא השמ אוה םירצממ ןרהאו

6:28 - ו:כח
רבד םויב יהיו ץראב השמ-לא הוהי םירצמ

6:29 - ו:כט
השמ-לא הוהי רבדיו רבד הוהי ינא רמאל םירצמ ךלמ הערפ-לא ינא רשא -לכ תא ךילא רבד

6:30 - ו:ל
ינפל השמ רמאיו לרע ינא ןה הוהי עמשי ךיאו םיתפש הערפ ילא

7:1 - ז:א
השמ-לא הוהי רמאיו םיהלא ךיתתנ האר ךיחא ןרהאו הערפל ךאיבנ היהי

7:2 - ז:ב
תא רבדת התא ןרהאו ךוצא רשא-לכ הערפ-לא רבדי ךיחא -ינב-תא חלשו וצראמ לארשי

7:3 - ז:ג
בל-תא השקא ינאו יתיברהו הערפ יתפומ-תאו יתתא-תא םירצמ ץראב

7:4 - ז:ד
םכלא עמשי-אלו ידי-תא יתתנו הערפ יתאצוהו םירצמב ימע -תא יתאבצ-תא ץראמ לארשי-ינב םיטפשב םירצמ םילדג

7:5 - ז:ה
םירצמ ועדיו יתטנב הוהי ינא-יכ םירצמ-לע ידי-תא -ינב-תא יתאצוהו םכותמ לארשי

7:6 - ז:ו
ןרהאו השמ שעיו םתא הוהי הוצ רשאכ ושע ןכ

7:7 - ז:ז
הנש םינמש-ןב השמו שלש-ןב ןרהאו םרבדב הנש םינמשו הערפ-לא

7:8 - ז:ח
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל ןרהא-לאו

7:9 - ז:ט
הערפ םכלא רבדי יכ תפומ םכל ונת רמאל חק ןרהא-לא תרמאו ךלשהו ךטמ-תא יהי הערפ-ינפל ןינתל

7:10 - ז:י
ןרהאו השמ אביו ןכ ושעיו הערפ-לא הוהי הוצ רשאכ -תא ןרהא ךלשיו הערפ ינפל והטמ יהיו וידבע ינפלו ןינתל

7:11 - ז:יא
הערפ-םג ארקיו םיפשכמלו םימכחל ימטרח םה-םג ושעיו ןכ םהיטהלב םירצמ

7:12 - ז:יב
והטמ שיא וכילשיו םנינתל ויהיו ןרהא-הטמ עלביו םתטמ-תא

7:13 - ז:יג
אלו הערפ בל קזחיו רבד רשאכ םהלא עמש הוהי

7:14 - ז:יד
השמ-לא הוהי רמאיו ןאמ הערפ בל דבכ םעה חלשל

7:15 - ז:טו
רקבב הערפ-לא ךל המימה אצי הנה ותארקל תבצנו הטמהו ראיה תפש-לע חקת שחנל ךפהנ-רשא ךדיב

7:16 - ז:טז
הוהי וילא תרמאו ינחלש םירבעה יהלא חלש רמאל ךילא ינדבעיו ימע-תא הנהו רבדמב הכ-דע תעמש-אל

7:17 - ז:יז
תאזב הוהי רמא הכ הוהי ינא יכ עדת הטמב הכמ יכנא הנה םימה-לע ידיב-רשא וכפהנו ראיב רשא םדל

7:18 - ז:יח
ראיב-רשא הגדהו ראיה שאבו תומת תותשל םירצמ ואלנו ראיה-ןמ םימ

7:19 - ז:יט
השמ-לא הוהי רמאיו חק ןרהא-לא רמא ךדי-הטנו ךטמ םירצמ ימימ-לע םתרהנ-לע םהיראי-לע לעו םהימגא-לעו םהימימ הוקמ-לכ םד היהו םד-ויהיו םירצמ ץרא-לכב םינבאבו םיצעבו

7:20 - ז:כ
השמ ןכ-ושעיו הוצ רשאכ ןרהאו הטמב םריו הוהי רשא םימה-תא ךיו הערפ יניעל ראיב וידבע יניעלו םימה-לכ וכפהיו םדל ראיב-רשא

7:21 - ז:כא
ראיב-רשא הגדהו ראיה שאביו התמ םירצמ ולכי-אלו -ןמ םימ תותשל םדה יהיו ראיה םירצמ ץרא-לכב

7:22 - ז:כב
ימטרח ןכ-ושעיו םהיטלב םירצמ הערפ-בל קזחיו רשאכ םהלא עמש-אלו הוהי רבד

7:23 - ז:כג
אביו הערפ ןפיו תש-אלו ותיב-לא תאזל-םג ובל

7:24 - ז:כד
םירצמ-לכ ורפחיו םימ ראיה תביבס ולכי אל יכ תותשל ראיה ימיממ תתשל

7:25 - ז:כה
םימי תעבש אלמיו הוהי-תוכה ירחא ראיה-תא

7:26 - ז:כו
השמ-לא הוהי רמאיו תרמאו הערפ-לא אב הוהי רמא הכ וילא ימע -תא חלש ינדבעיו

7:27 - ז:כז
חלשל התא ןאמ-םאו ףגנ יכנא הנה ךלובג-לכ-תא םיעדרפצב

7:28 - ז:כח
םיעדרפצ ראיה ץרשו ךתיבב ואבו ולעו ךבכשמ רדחבו תיבבו ךתטמ-לעו ךמעבו ךידבע ךירונתבו ךיתוראשמבו

7:29 - ז:כט
ךמעבו הכבו ולעי ךידבע-לכבו םיעדרפצה

8:1 - ח:א
השמ-לא הוהי רמאיו הטנ ןרהא-לא רמא ךטמב ךדי-תא -לע תרהנה-לע םימגאה-לעו םיראיה םיעדרפצה-תא לעהו םירצמ ץרא-לע

8:2 - ח:ב
ודי-תא ןרהא טיו םירצמ ימימ לע סכתו עדרפצה לעתו םירצמ ץרא-תא

8:3 - ח:ג
םימטרחה ןכ-ושעיו ולעיו םהיטלב םיעדרפצה-תא םירצמ ץרא-לע

8:4 - ח:ד
השמל הערפ ארקיו רמאיו ןרהאלו הוהי-לא וריתעה םיעדרפצה רסיו החלשאו ימעמו ינממ וחבזיו םעה-תא הוהיל

8:5 - ח:ה
הערפל השמ רמאיו יתמל ילע ראפתה ךידבעלו ךל ריתעא תירכהל ךמעלו ךממ םיעדרפצה ראיב קר ךיתבמו הנראשת

8:6 - ח:ו
רמאיו רחמל רמאיו עדת ןעמל ךרבדכ הוהיכ ןיא-יכ וניהלא

8:7 - ח:ז
ךממ םיעדרפצה ורסו ךידבעמו ךיתבמו ראיב קר ךמעמו הנראשת

8:8 - ח:ח
ןרהאו השמ אציו קעציו הערפ םעמ הוהי-לא השמ םיעדרפצה רבד-לע הערפל םש -רשא

8:9 - ח:ט
רבדכ הוהי שעיו ותמיו השמ םיתבה-ןמ םיעדרפצה תרצחה-ןמ תדשה-ןמו

8:10 - ח:י
םרמח םתא ורבציו ץראה שאבתו םרמח

8:11 - ח:יא
התיה יכ הערפ אריו דבכהו החורה עמש אלו ובל-תא רבד רשאכ םהלא הוהי

8:12 - ח:יב
השמ-לא הוהי רמאיו הטנ ןרהא-לא רמא רפע-תא ךהו ךטמ-תא םנכל היהו ץראה םירצמ ץרא-לכב

8:13 - ח:יג
ןרהא טיו ןכ-ושעיו ךיו והטמב ודי-תא יהתו ץראה רפע-תא המהבבו םדאב םנכה היה ץראה רפע-לכ ץרא-לכב םינכ םירצמ

8:14 - ח:יד
םימטרחה ןכ-ושעיו איצוהל םהיטלב ולכי אלו םינכה-תא םדאב םנכה יהתו המהבבו

8:15 - ח:טו
םמטרחה ורמאיו עבצא הערפ-לא קזחיו אוה םיהלא עמש-אלו הערפ-בל רבד רשאכ םהלא הוהי

8:16 - ח:טז
השמ-לא הוהי רמאיו בציתהו רקבב םכשה הנה הערפ ינפל תרמאו המימה אצוי הוהי רמא הכ וילא ינדבעיו ימע חלש

8:17 - ח:יז
חלשמ ךניא-םא יכ חילשמ יננה ימע-תא ךמעבו ךידבעבו ךב ברעה -תא ךיתבבו םירצמ יתב ואלמו המדאה םגו ברעה-תא הילע םה-רשא

8:18 - ח:יח
אוהה םויב יתילפהו רשא ןשג ץרא-תא הילע דמע ימע ברע םש-תויה יתלבל ינא יכ עדת ןעמל ץראה ברקב הוהי

8:19 - ח:יט
ימע ןיב תדפ יתמשו רחמל ךמע ןיבו הזה תאה היהי

8:20 - ח:כ
אביו ןכ הוהי שעיו הערפ התיב דבכ ברע וידבע תיבו םירצמ ץרא-לכבו ינפמ ץראה תחשת ברעה

8:21 - ח:כא
השמ-לא הערפ ארקיו וכל רמאיו ןרהאלו םכיהלאל וחבז ץראב

8:22 - ח:כב
ןוכנ אל השמ רמאיו תבעות יכ ןכ תושעל הוהיל חבזנ םירצמ חבזנ ןה וניהלא םירצמ תבעות-תא אלו םהיניעל ונלקסי

8:23 - ח:כג
ךלנ םימי תשלש ךרד ונחבזו רבדמב רשאכ וניהלא הוהיל ונילא רמאי

8:24 - ח:כד
יכנא הערפ רמאיו םתחבזו םכתא חלשא םכיהלא הוהיל קחרה קר רבדמב תכלל וקיחרת-אל ידעב וריתעה

8:25 - ח:כה
הנה השמ רמאיו ךמעמ אצוי יכנא הוהי-לא יתרתעהו הערפמ ברעה רסו רחמ ומעמו וידבעמ הערפ ףסי-לא קר חלש יתלבל לתה חבזל םעה-תא הוהיל

8:26 - ח:כו
הערפ םעמ השמ אציו הוהי-לא רתעיו

8:27 - ח:כז
רבדכ הוהי שעיו ברעה רסיו השמ וידבעמ הערפמ ראשנ אל ומעמו דחא

8:28 - ח:כח
ובל-תא הערפ דבכיו אלו תאזה םעפב םג םעה-תא חלש

9:1 - ט:א
השמ-לא הוהי רמאיו תרבדו הערפ-לא אב הוהי רמא-הכ וילא חלש םירבעה יהלא ינדבעיו ימע-תא

9:2 - ט:ב
התא ןאמ-םא יכ קיזחמ ךדועו חלשל םב

9:3 - ט:ג
היוה הוהי-די הנה הדשב רשא ךנקמב םירמחב םיסוסב ןאצבו רקבב םילמגב דאמ דבכ רבד

9:4 - ט:ד
ןיב הוהי הלפהו ןיבו לארשי הנקמ אלו םירצמ הנקמ ינבל-לכמ תומי רבד לארשי

9:5 - ט:ה
דעומ הוהי םשיו השעי רחמ רמאל הזה רבדה הוהי ץראב

9:6 - ט:ו
רבדה-תא הוהי שעיו לכ תמיו תרחממ הזה הנקממו םירצמ הנקמ תמ-אל לארשי -ינב דחא

9:7 - ט:ז
הנהו הערפ חלשיו לארשי הנקממ תמ-אל בל דבכיו דחא-דע חלש אלו הערפ םעה-תא

9:8 - ט:ח
השמ-לא הוהי רמאיו םכל וחק ןרהא-לאו חיפ םכינפח אלמ השמ וקרזו ןשבכ יניעל המימשה הערפ

9:9 - ט:ט
לע קבאל היהו היהו םירצמ ץרא-לכ המהבה-לעו םדאה-לע תעבעבא חרפ ןיחשל םירצמ ץרא-לכב

9:10 - ט:י
חיפ-תא וחקיו ינפל ודמעיו ןשבכה ותא קרזיו הערפ יהיו המימשה השמ חרפ תעבעבא ןיחש המהבבו םדאב

9:11 - ט:יא
םימטרחה ולכי-אלו השמ ינפל דמעל היה-יכ ןיחשה ינפמ םמטרחב ןיחשה םירצמ-לכבו

9:12 - ט:יב
בל-תא הוהי קזחיו םהלא עמש אלו הערפ הוהי רבד רשאכ השמ-לא

9:13 - ט:יג
השמ-לא הוהי רמאיו בציתהו רקבב םכשה תרמאו הערפ ינפל הוהי רמא -הכ וילא חלש םירבעה יהלא ינדבעיו ימע-תא

9:14 - ט:יד
ינא תאזה םעפב יכ יתפגמ-לכ-תא חלש ךידבעבו ךבל-לא עדת רובעב ךמעבו ינמכ ןיא יכ ץראה-לכב

9:15 - ט:טו
יתחלש התע יכ ךתוא ךאו ידי-תא רבדב ךמע-תאו ץראה-ןמ דחכתו

9:16 - ט:טז
תאז רובעב םלואו רובעב ךיתדמעה יחכ-תא ךתארה ימש רפס ןעמלו ץראה -לכב

9:17 - ט:יז
ימעב ללותסמ ךדוע םחלש יתלבל

9:18 - ט:יח
תעכ ריטממ יננה דאמ דבכ דרב רחמ והמכ היה-אל רשא םויה -ןמל םירצמב התע-דעו הדסוה

9:19 - ט:יט
זעה חלש התעו תאו ךנקמ-תא הדשב ךל רשא-לכ המהבהו םדאה-לכ הדשב אצמי -רשא התיבה ףסאי אלו דרבה םהלע דריו ותמו

9:20 - ט:כ
הוהי רבד-תא אריה סינה הערפ ידבעמ וידבע-תא -לא והנקמ-תאו םיתבה

9:21 - ט:כא
ובל םש-אל רשאו בזעיו הוהי רבד-לא וידבע-תא הדשב והנקמ-תאו

9:22 - ט:כב
השמ-לא הוהי רמאיו ךדי-תא הטנ דרב יהיו םימשה-לע םירצמ ץרא-לכב המהבה-לעו םדאה-לע הדשה בשע-לכ לעו םירצמ ץראב

9:23 - ט:כג
והטמ-תא השמ טיו הוהיו םימשה-לע דרבו תלק ןתנ הצרא שא ךלהתו דרב הוהי רטמיו םירצמ ץרא-לע

9:24 - ט:כד
שאו דרב יהיו דרבה ךותב תחקלתמ רשא דאמ דבכ -לכב והמכ היה-אל זאמ םירצמ ץרא יוגל התיה

9:25 - ט:כה
ץרא-לכב דרבה ךיו רשא-לכ תא םירצמ םדאמ הדשב -לכ תאו המהב-דעו דרבה הכה הדשה בשע הדשה ץע-לכ-תאו רבש

9:26 - ט:כו
ןשג ץראב קר לארשי ינב םש-רשא דרב היה אל

9:27 - ט:כז
ארקיו הערפ חלשיו רמאיו ןרהאלו השמל םעפה יתאטח םהלא ינאו קידצה הוהי םיעשרה ימעו

9:28 - ט:כח
הוהי-לא וריתעה תלק תיהמ ברו החלשאו דרבו םיהלא ןופסת אלו םכתא דמעל

9:29 - ט:כט
השמ וילא רמאיו ריעה-תא יתאצכ יפכ-תא שרפא תולקה הוהי-לא אל דרבהו ןולדחי עדת ןעמל דוע-היהי ץראה הוהיל יכ

9:30 - ט:ל
יתעדי ךידבעו התאו ןוארית םרט יכ םיהלא הוהי ינפמ

9:31 - ט:לא
הרעשהו התשפהו הרעשה יכ התכנ לעבג התשפהו ביבא

9:32 - ט:לב
אל תמסכהו הטחהו הנה תליפא יכ וכנ

9:33 - ט:לג
הערפ םעמ השמ אציו שרפיו ריעה-תא הוהי-לא ויפכ תולקה ולדחיו ךתנ-אל רטמו דרבהו הצרא

9:34 - ט:לד
לדח-יכ הערפ אריו תלקהו דרבהו רטמה דבכיו אטחל ףסיו וידבעו אוה ובל

9:35 - ט:לה
אלו הערפ בל קזחיו לארשי ינב-תא חלש הוהי רבד רשאכ השמ-דיב

10:1 - י:א
השמ-לא הוהי רמאיו ינא-יכ הערפ-לא אב ובל-תא יתדבכה ןעמל וידבע בל-תאו הלא יתתא יתש וברקב

10:2 - י:ב
ינזאב רפסת ןעמלו תא ךנב-ןבו ךנב יתללעתה רשא יתתא-תאו םירצמב םב יתמש-רשא ינא-יכ םתעדיו הוהי

10:3 - י:ג
ןרהאו השמ אביו ורמאיו הערפ-לא הוהי רמא-הכ וילא -דע םירבעה יהלא תנעל תנאמ יתמ ימע חלש ינפמ ינדבעיו

10:4 - י:ד
התא ןאמ-םא יכ יננה ימע-תא חלשל הברא רחמ איבמ ךלבגב

10:5 - י:ה
ץראה ןיע-תא הסכו תארל לכוי אלו לכאו ץראה-תא הטלפה רתי-תא םכל תראשנה לכאו דרבה-ןמ חמצה ץעה-לכ-תא הדשה-ןמ םכל

10:6 - י:ו
יתבו ךיתב ואלמו יתבו ךידבע-לכ רשא םירצמ-לכ ךיתבא ואר-אל םוימ ךיתבא תובאו דע המדאה-לע םתויה ןפיו הזה םויה הערפ םעמ אציו

10:7 - י:ז
הערפ ידבע ורמאיו היהי יתמ-דע וילא חלש שקומל ונל הז ודבעיו םישנאה-תא םהיהלא הוהי-תא הדבא יכ עדת םרטה םירצמ

10:8 - י:ח
השמ-תא בשויו הערפ-לא ןרהא-תאו וכל םהלא רמאיו הוהי-תא ודבע ימו ימ םכיהלא םיכלהה

10:9 - י:ט
ונירענב השמ רמאיו ךלנ ונינקזבו ונתונבבו ונינבב ונרקבבו וננאצב הוהי-גח יכ ךלנ ונל

10:10 - י:י
ןכ יהי םהלא רמאיו רשאכ םכמע הוהי םכתא חלשא יכ ואר םכפט-תאו םכינפ דגנ הער

10:11 - י:יא
אנ-וכל ןכ אל ודבעו םירבגה התא יכ הוהי-תא שרגיו םישקבמ םתא הערפ ינפ תאמ םתא

10:12 - י:יב
השמ-לא הוהי רמאיו ץרא-לע ךדי הטנ לעיו הבראב םירצמ םירצמ ץרא-לע בשע-לכ-תא לכאיו רשא-לכ תא ץראה דרבה ריאשה

10:13 - י:יג
והטמ-תא השמ טיו םירצמ ץרא-לע חור גהנ הוהיו םויה-לכ ץראב םידק הלילה-לכו אוהה חורו היה רקבה אשנ םידקה הבראה-תא

10:14 - י:יד
לע הבראה לעיו חניו םירצמ ץרא-לכ םירצמ לובג לכב וינפל דאמ דבכ הברא ןכ היה-אל אל וירחאו והמכ ןכ-היהי

10:15 - י:טו
ןיע-תא סכיו ךשחתו ץראה-לכ לכאיו ץראה ץראה בשע-לכ-תא ץעה ירפ -לכ תאו דרבה ריתוה רשא קרי-לכ רתונ-אלו הדשה בשעבו ץעב םירצמ ץרא-לכב

10:16 - י:טז
ארקל הערפ רהמיו רמאיו ןרהאלו השמל הוהיל יתאטח םכלו םכיהלא

10:17 - י:יז
יתאטח אנ אש התעו וריתעהו םעפה ךא רסיו םכיהלא הוהיל תומה-תא קר ילעמ הזה

10:18 - י:יח
הערפ םעמ אציו הוהי-לא רתעיו

10:19 - י:יט
םי-חור הוהי ךפהיו אשיו דאמ קזח והעקתיו הבראה-תא ראשנ אל ףוס המי לובג לכב דחא הברא םירצמ

10:20 - י:כ
בל-תא הוהי קזחיו חלש אלו הערפ לארשי ינב-תא

10:21 - י:כא
השמ-לא הוהי רמאיו םימשה-לע ךדי הטנ ץרא-לע ךשח יהיו ךשח שמיו םירצמ

10:22 - י:כב
ודי-תא השמ טיו יהיו םימשה-לע ץרא-לכב הלפא-ךשח םימי תשלש םירצמ

10:23 - י:כג
שיא ואר-אל ומק-אלו ויחא-תא תשלש ויתחתמ שיא ינב-לכלו םימי רוא היה לארשי םתבשומב

10:24 - י:כד
השמ-לא הערפ ארקיו ודבע וכל רמאיו םכנאצ קר הוהי-תא גצי םכרקבו םכמע ךלי םכפט-םג

10:25 - י:כה
התא-םג השמ רמאיו םיחבז ונדיב ןתת הוהיל ונישעו תלעו וניהלא

10:26 - י:כו
ךלי וננקמ-םגו הסרפ ראשת אל ונמע דבעל חקנ ונממ יכ וניהלא הוהי-תא עדנ-אל ונחנאו הוהי-תא דבענ-המ המש ונאב-דע

10:27 - י:כז
בל-תא הוהי קזחיו הבא אלו הערפ םחלשל

10:28 - י:כח
ךל הערפ ול-רמאיו ךל רמשה ילעמ ינפ תואר ףסת-לא ינפ ךתאר םויב יכ תומת

10:29 - י:כט
תרבד ןכ השמ רמאיו תואר דוע ףסא-אל ךינפ

11:1 - יא:א
השמ-לא הוהי רמאיו איבא דחא עגנ דוע םירצמ-לעו הערפ-לע םכתא חלשי ןכ-ירחא שרג הלכ וחלשכ הזמ הזמ םכתא שרגי

11:2 - יא:ב
םעה ינזאב אנ-רבד תאמ שיא ולאשיו תאמ השאו והער ףסכ-ילכ התוער בהז ילכו

11:3 - יא:ג
ןח-תא הוהי ןתיו םירצמ יניעב םעה לודג השמ שיאה םג םירצמ ץראב דאמ הערפ-ידבע יניעב םעה יניעבו

11:4 - יא:ד
רמא הכ השמ רמאיו הלילה תצחכ הוהי ךותב אצוי ינא םירצמ

11:5 - יא:ה
ץראב רוכב-לכ תמו הערפ רוכבמ םירצמ דע ואסכ-לע בשיה רשא החפשה רוכב לכו םיחרה רחא המהב רוכב

11:6 - יא:ו
הלדג הקעצ התיהו רשא םירצמ ץרא-לכב התיהנ אל והמכ ףסת אל והמכו

11:7 - יא:ז
אל לארשי ינב לכלו ונשל בלכ-ץרחי המהב-דעו שיאמל רשא ןועדת ןעמל ןיב הוהי הלפי לארשי ןיבו םירצמ

11:8 - יא:ח
ךידבע-לכ ודריו ילא הלא רמאל יל-ווחתשהו םעה-לכו התא אצ ךילגרב -רשא אציו אצא ןכ-ירחאו ףא-ירחב הערפ-םעמ

11:9 - יא:ט
השמ-לא הוהי רמאיו םכילא עמשי-אל תובר ןעמל הערפ םירצמ ץראב יתפומ

11:10 - יא:י
ושע ןרהאו השמו הלאה םיתפמה-לכ-תא קזחיו הערפ ינפל הערפ בל-תא הוהי חלש-אלו לארשי-ינב-תא וצראמ

12:1 - יב:א
השמ-לא הוהי רמאיו ץראב ןרהא-לאו רמאל םירצמ

12:2 - יב:ב
שאר םכל הזה שדחה אוה ןושאר םישדח הנשה ישדחל םכל

12:3 - יב:ג
תדע-לכ-לא ורבד רשעב רמאל לארשי וחקיו הזה שדחל -תיבל הש שיא םהל תיבל הש תבא

12:4 - יב:ד
תיבה טעמי-םאו חקלו השמ תויהמ ברקה ונכשו אוה תסכמב ותיב-לא ולכא יפל שיא תשפנ השה-לע וסכת

12:5 - יב:ה
רכז םימת הש םכל היהי הנש-ןב םישבכה-ןמ וחקת םיזעה-ןמו

12:6 - יב:ו
תרמשמל םכל היהו םוי רשע העברא דע וטחשו הזה שדחל להק לכ ותא ןיב לארשי-תדע םיברעה

12:7 - יב:ז
םדה-ןמ וחקלו יתש-לע ונתנו ףוקשמה-לעו תזוזמה -רשא םיתבה לע םהב ותא ולכאי

12:8 - יב:ח
רשבה-תא ולכאו שא-ילצ הזה הלילב םיררמ-לע תוצמו והלכאי

12:9 - יב:ט
אנ ונממ ולכאת-לא יכ םימב לשבמ לשבו ושאר שא-ילצ-םא ויערכ-לע וברק-לעו

12:10 - יב:י
ונממ וריתות-אלו ונממ רתנהו רקב-דע ופרשת שאב רקב-דע

12:11 - יב:יא
ותא ולכאת הככו םירגח םכינתמ םכילגרב םכילענ םכדיב םכלקמו ןוזפחב ותא םתלכאו הוהיל אוה חספ

12:12 - יב:יב
םירצמ-ץראב יתרבעו יתיכהו הזה הלילב ץראב רוכב-לכ םדאמ םירצמ המהב-דעו םירצמ יהלא-לכבו ינא םיטפש השעא הוהי

12:13 - יב:יג
תאל םכל םדה היהו םתא רשא םיתבה לע םדה-תא יתיארו םש םכלע יתחספו ףגנ םכב היהי-אלו ץראב יתכהב תיחשמל םירצמ

12:14 - יב:יד
םכל הזה םויה היהו ותא םתגחו ןורכזל םכיתרדל הוהיל גח והגחת םלוע תקח

12:15 - יב:טו
תוצמ םימי תעבש םויב ךא ולכאת ראש ותיבשת ןושארה לכא -לכ יכ םכיתבמ שפנה התרכנו ץמח םוימ לארשימ אוהה םוי-דע ןשארה יעבשה

12:16 - יב:טז
ןושארה םויבו םויבו שדק-ארקמ שדק-ארקמ יעיבשה -לכ םכל היהי םהב השעי-אל הכאלמ לכאי רשא ךא ודבל אוה שפנ-לכל םכל השעי

12:17 - יב:יז
תוצמה-תא םתרמשו הזה םויה םצעב יכ יתאצוה ץראמ םכיתואבצ-תא םתרמשו םירצמ הזה םויה-תא םלוע תקח םכיתרדל

12:18 - יב:יח
רשע העבראב ןשארב ברעב שדחל םוי םוי דע תצמ ולכאת שדחל םירשעו דחאה ברעב

12:19 - יב:יט
אל ראש םימי תעבש יכ םכיתבב אצמי תצמחמ לכא-לכ אוהה שפנה התרכנו רגב לארשי תדעמ ץראה חרזאבו

12:20 - יב:כ
ולכאת אל תצמחמ-לכ םכיתבשומ לכב תוצמ ולכאת

12:21 - יב:כא
השמ ארקיו לארשי ינקז-לכל וכשמ םהלא רמאיו ןאצ םכל וחקו וטחשו םכיתחפשמל חספה

12:22 - יב:כב
בוזא תדגא םתחקלו םדב םתלבטו םתעגהו ףסב-רשא יתש-לאו ףוקשמה-לא רשא םדה-ןמ תזוזמה ואצת אל םתאו ףסב ותיב-חתפמ שיא רקב-דע

12:23 - יב:כג
ףגנל הוהי רבעו הארו םירצמ-תא ףוקשמה-לע םדה-תא תזוזמה יתש לעו חתפה-לע הוהי חספו תיחשמה ןתי אלו םכיתב-לא אבל ףגנל

12:24 - יב:כד
רבדה-תא םתרמשו ךינבלו ךל-קחל הזה םלוע-דע

12:25 - יב:כה
ואבת-יכ היהו ןתי רשא ץראה-לא רבד רשאכ םכל הוהי הדבעה -תא םתרמשו תאזה

12:26 - יב:כו
ורמאי-יכ היהו המ םכינב םכילא םכל תאזה הדבעה

12:27 - יב:כז
חספ-חבז םתרמאו חספ רשא הוהיל אוה לארשי-ינב יתב-לע ופגנב םירצמב םירצמ-תא ליצה וניתב-תאו ווחתשיו םעה דקיו

12:28 - יב:כח
ינב ושעיו וכליו הוצ רשאכ לארשי ןרהאו השמ-תא הוהי ושע ןכ

12:29 - יב:כט
הלילה יצחב יהיו רוכב-לכ הכה הוהיו רכבמ םירצמ ץראב ואסכ-לע בשיה הערפ רשא יבשה רוכב דע לכו רובה תיבב המהב רוכב

12:30 - יב:ל
הליל הערפ םקיו וידבע-לכו אוה יהתו םירצמ-לכו םירצמב הלדג הקעצ רשא תיב ןיא-יכ תמ םש-ןיא

12:31 - יב:לא
ןרהאלו השמל ארקיו ומוק רמאיו הליל ימע ךותמ ואצ ינב-םג םתא-םג ודבע וכלו לארשי םכרבדכ הוהי-תא

12:32 - יב:לב
םכרקב-םג םכנאצ-םג םתרבד רשאכ וחק םתכרבו וכלו יתא-םג

12:33 - יב:לג
םירצמ קזחתו םחלשל רהמל םעה-לע ורמא יכ ץראה-ןמ םיתמ ונלכ

12:34 - יב:לד
וקצב-תא םעה אשיו םתראשמ ץמחי םרט םתלמשב תררצ םמכש-לע

12:35 - יב:לה
ושע לארשי-ינבו ולאשיו השמ רבדכ ףסכ-ילכ םירצממ תלמשו בהז ילכו

12:36 - יב:לו
ןח-תא ןתנ הוהיו םירצמ יניעב םעה ולצניו םולאשיו םירצמ-תא

12:37 - יב:לז
לארשי-ינב ועסיו התכס ססמערמ ילגר ףלא תואמ-ששכ ףטמ דבל םירבגה

12:38 - יב:לח
הלע בר ברע-םגו רקבו ןאצו םתא דאמ דבכ הנקמ

12:39 - יב:לט
רשא קצבה-תא ופאיו תגע םירצממ ואיצוה ץמח אל יכ תוצמ םירצממ ושרג-יכ המהמתהל ולכי אלו ושע-אל הדצ-םגו םהל

12:40 - יב:מ
לארשי ינב בשומו םירצמב ובשי רשא עבראו הנש םישלש הנש תואמ

12:41 - יב:מא
םישלש ץקמ יהיו תואמ עבראו הנש םצעב יהיו הנש -לכ ואצי הזה םויה ץראמ הוהי תואבצ םירצמ

12:42 - יב:מב
אוה םירמש ליל םאיצוהל הוהיל םירצמ ץראמ הזה הלילה-אוה םירמש הוהיל לארשי ינב-לכל םתרדל

12:43 - יב:מג
השמ-לא הוהי רמאיו תקח תאז ןרהאו רכנ-ןב-לכ חספה וב לכאי-אל

12:44 - יב:מד
שיא דבע-לכו התלמו ףסכ-תנקמ וב לכאי זא ותא

12:45 - יב:מה
ריכשו בשות וב-לכאי-אל

12:46 - יב:מו
לכאי דחא תיבב תיבה-ןמ איצות-אל םצעו הצוח רשבה-ןמ וב -ורבשת אל

12:47 - יב:מז
ושעי לארשי תדע-לכ ותא

12:48 - יב:מח
רג ךתא רוגי-יכו הוהיל חספ השעו רכז-לכ ול לומה ותשעל ברקי זאו ץראה חרזאכ היהו לכאי-אל לרע-לכו וב

12:49 - יב:מט
היהי תחא הרות רגה רגלו חרזאל םככותב

12:50 - יב:נ
ינב-לכ ושעיו הוצ רשאכ לארשי השמ-תא הוהי ושע ןכ ןרהא-תאו

12:51 - יב:נא
םויה םצעב יהיו הוהי איצוה הזה ץראמ לארשי ינב-תא םתאבצ -לע םירצמ

13:1 - יג:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

13:2 - יג:ב
רוכב-לכ יל-שדק ינבב םחר-לכ רטפ המהבבו םדאב לארשי אוה יל

13:3 - יג:ג
םעה-לא השמ רמאיו הזה םויה-תא רוכז םירצממ םתאצי רשא יכ םידבע תיבמ איצוה די קזחב אלו הזמ םכתא הוהי ץמח לכאי

13:4 - יג:ד
םיאצי םתא םויה ביבאה שדחב

13:5 - יג:ה
ךאיבי-יכ היהו ץרא-לא הוהי יתחהו ינענכה יוחהו ירמאהו עבשנ רשא יסוביהו ץרא ךל תתל ךיתבאל שבדו בלח תבז הדבעה-תא תדבעו הזה שדחב תאזה

13:6 - יג:ו
לכאת םימי תעבש יעיבשה םויבו תצמ הוהיל גח

13:7 - יג:ז
תעבש תא לכאי תוצמ ךל הארי-אלו םימיה ךל הארי-אלו ץמח ךלבג -לכב ראש

13:8 - יג:ח
םויב ךנבל תדגהו רובעב רמאל אוהה יל הוהי השע הז םירצממ יתאצב

13:9 - יג:ט
תואל ךל היהו ןורכזלו ךדי-לע ןעמל ךיניע ןיב הוהי תרות היהת הקזח דיב יכ ךיפב הוהי ךאצוה םירצממ

13:10 - יג:י
הקחה-תא תרמשו םימימ הדעומל תאזה המימי

13:11 - יג:יא
הוהי ךאבי-יכ היהו ינענכה ץרא-לא ךל עבשנ רשאכ ךל הנתנו ךיתבאלו

13:12 - יג:יב
םחר-רטפ-לכ תרבעהו רגש רטפ-לכו הוהיל ךל היהי רשא המהב הוהיל םירכזה

13:13 - יג:יג
הדפת רמח רטפ-לכו הדפת אל-םאו השב רוכב לכו ותפרעו הדפת ךינבב םדא

13:14 - יג:יד
ךנב ךלאשי-יכ היהו תאז-המ רמאל רחמ קזחב וילא תרמאו הוהי ונאיצוה די תיבמ םירצממ םידבע

13:15 - יג:טו
הערפ השקה-יכ יהיו הוהי גרהיו ונחלשל ץראב רוכב-לכ םדא רכבמ םירצמ המהב רוכב-דעו חבז ינא ןכ-לע םחר רטפ-לכ הוהיל רוכב -לכו םירכזה הדפא ינב

13:16 - יג:טז
הכדי-לע תואל היהו ךיניע ןיב תפטוטלו די קזחב יכ הוהי ונאיצוה םירצממ

13:17 - יג:יז
הערפ חלשב יהיו םחנ-אלו םעה-תא ץרא ךרד םיהלא בורק יכ םיתשלפ םיהלא רמא יכ אוה םתארב םעה םחני-ןפ ובשו המחלמ המירצמ

13:18 - יג:יח
םעה-תא םיהלא בסיו ףוס-םי רבדמה ךרד ולע םישמחו ץראמ לארשי-ינב םירצמ

13:19 - יג:יט
תומצע-תא השמ חקיו עבשה יכ ומע ףסוי ינב-תא עיבשה דקפ רמאל לארשי םכתא םיהלא דקפי יתמצע-תא םתילעהו םכתא הזמ

13:20 - יג:כ
ונחיו תכסמ ועסיו רבדמה הצקב םתאב

13:21 - יג:כא
םהינפל ךלה הוהיו ןנע דומעב םמוי הלילו ךרדה םתחנל ריאהל שא דומעב םמוי תכלל םהל הלילו

13:22 - יג:כב
ןנעה דומע שימי-אל שאה דומעו םמוי םעה ינפל הליל

14:1 - יד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

14:2 - יד:ב
לארשי ינב-לא רבד ינפל ונחיו ובשיו לדגמ ןיב תריחה יפ לעב ינפל םיה ןיבו ונחת וחכנ ןפצ םיה-לע

14:3 - יד:ג
ינבל הערפ רמאו םה םיכבנ לארשי םהילע רגס ץראב רבדמה

14:4 - יד:ד
הערפ-בל-תא יתקזחו םהירחא ףדרו הערפב הדבכאו ועדיו וליח-לכבו הוהי ינא-יכ םירצמ ןכ-ושעיו

14:5 - יד:ה
םירצמ ךלמל דגיו ךפהיו םעה חרב יכ וידבעו הערפ בבל ורמאיו םעה-לא ונישע תאז-המ לארשי-תא ונחלש-יכ ונדבעמ

14:6 - יד:ו
ובכר-תא רסאיו ומע חקל ומע-תאו

14:7 - יד:ז
בכר תואמ-שש חקיו בכר לכו רוחב םשלשו םירצמ ולכ-לע

14:8 - יד:ח
בל-תא הוהי קזחיו םירצמ ךלמ הערפ ינב ירחא ףדריו לארשי ינבו לארשי המר דיב םיאצי

14:9 - יד:ט
םירצמ ופדריו וגישיו םהירחא םיה-לע םינח םתוא הערפ בכר סוס-לכ וליחו וישרפו ינפל תריחה יפ-לע ןפצ לעב

14:10 - יד:י
ואשיו בירקה הערפו לארשי-ינב הנהו םהיניע-תא םהירחא עסנ םירצמ וקעציו דאמ וארייו לארשי-ינב הוהי-לא

14:11 - יד:יא
השמ-לא ורמאיו םירבק-ןיא ילבמה ונתחקל םירצמב -המ רבדמב תומל ונל תישע תאז םירצממ ונאיצוהל

14:12 - יד:יב
רשא רבדה הז-אלה םירצמב ךילא ונרבד ונממ לדח רמאל םירצמ -תא הדבענו דבע ונל בוט יכ ונתממ םירצמ-תא רבדמב

14:13 - יד:יג
םעה-לא השמ רמאיו ובציתה וארית-לא תעושי-תא וארו םכל השעי-רשא הוהי םתיאר רשא יכ םויה אל םויה םירצמ-תא דוע םתארל ופסת םלוע-דע

14:14 - יד:יד
םכל םחלי הוהי ןושרחת םתאו

14:15 - יד:טו
השמ-לא הוהי רמאיו רבד ילא קעצת-המ לארשי-ינב-לא ועסיו

14:16 - יד:טז
ךטמ-תא םרה התאו ךדי-תא הטנו והעקבו םיה-לע לארשי-ינב ואביו השביב םיה ךותב

14:17 - יד:יז
קזחמ יננה ינאו ואביו םירצמ בל-תא הדבכאו םהירחא וליח -לכבו הערפב וישרפבו ובכרב

14:18 - יד:יח
םירצמ ועדיו הוהי ינא-יכ הערפב ידבכהב וישרפבו ובכרב

14:19 - יד:יט
םיהלאה ךאלמ עסיו הנחמ ינפל ךלהה ךליו לארשי דומע עסיו םהירחאמ דמעיו םהינפמ ןנעה םהירחאמ

14:20 - יד:כ
הנחמ ןיב אביו הנחמ ןיבו םירצמ ןנעה יהיו לארשי -תא ראיו ךשחהו הז ברק-אלו הלילה הלילה-לכ הז-לא

14:21 - יד:כא
ודי-תא השמ טיו הוהי ךלויו םיה-לע םידק חורב םיה-תא הלילה -לכ הזע הברחל םיה-תא םשיו םימה ועקביו

14:22 - יד:כב
לארשי-ינב ואביו השביב םיה ךותב המוח םהל םימהו םלאמשמו םנימימ

14:23 - יד:כג
םירצמ ופדריו לכ םהירחא ואביו ובכר הערפ סוס ךות-לא וישרפו םיה

14:24 - יד:כד
רקבה תרמשאב יהיו הוהי ףקשיו םירצמ הנחמ-לא ןנעו שא דומעב הנחמ תא םהיו םירצמ

14:25 - יד:כה
ןפא תא רסיו והגהניו ויתבכרמ םירצמ רמאיו תדבכב לארשי ינפמ הסונא םהל םחלנ הוהי יכ םירצמב

14:26 - יד:כו
השמ-לא הוהי רמאיו םיה-לע ךדי-תא הטנ םימה ובשיו ובכר -לע םירצמ-לע וישרפ-לעו

14:27 - יד:כז
ודי-תא השמ טיו םיה בשיו םיה-לע ונתיאל רקב תונפל םיסנ םירצמו הוהי רעניו ותארקל ךותב םירצמ-תא םיה

14:28 - יד:כח
וסכיו םימה ובשיו בכרה-תא לכל םישרפה-תאו םיאבה הערפ ליח םיב םהירחא םהב ראשנ-אל דחא-דע

14:29 - יד:כט
וכלה לארשי ינבו םיה ךותב השביב המח םהל םימהו םלאמשמו םנימימ

14:30 - יד:ל
םויב הוהי עשויו דימ לארשי-תא אוהה לארשי אריו םירצמ תמ םירצמ-תא םיה תפש-לע

14:31 - יד:לא
דיה-תא לארשי אריו השע רשא הלדגה םירצמב הוהי -תא םעה וארייו ונימאיו הוהי ודבע השמבו הוהיב

15:1 - טו:א
ינבו השמ-רישי זא הרישה-תא לארשי ורמאיו הוהיל תאזה הוהיל הרישא רמאל סוס האג האג-יכ םיב המר ובכרו

15:2 - טו:ב
הי תרמזו יזע הז העושיל יל-יהיו יהלא והונאו ילא והנממראו יבא

15:3 - טו:ג
המחלמ שיא הוהי ומש הוהי

15:4 - טו:ד
וליחו הערפ תבכרמ רחבמו םיב הרי ועבט וישלש ףוס-םיב

15:5 - טו:ה
ודרי ומיסכי תמהת ןבא-ומכ תלוצמב

15:6 - טו:ו
ירדאנ הוהי ךנימי הוהי ךנימי חכב ביוא ץערת

15:7 - טו:ז
סרהת ךנואג ברבו ךנרח חלשת ךימק שקכ ומלכאי

15:8 - טו:ח
ומרענ ךיפא חורבו דנ-ומכ ובצנ םימ תמהת ואפק םילזנ םי-בלב

15:9 - טו:ט
ףדרא ביוא רמא ללש קלחא גישא קירא ישפנ ומאלמת ידי ומשירות יברח

15:10 - טו:י
ומסכ ךחורב תפשנ תרפועכ וללצ םי םירידא םימב

15:11 - טו:יא
הוהי םלאב הכמכ-ימ שדקב רדאנ הכמכ ימ השע תלהת ארונ אלפ

15:12 - טו:יב
ומעלבת ךנימי תיטנ ץרא

15:13 - טו:יג
וז-םע ךדסחב תיחנ ךזעב תלהנ תלאג ךשדק הונ-לא

15:14 - טו:יד
ןוזגרי םימע ועמש יבשי זחא ליח תשלפ

15:15 - טו:טו
יפולא ולהבנ זא באומ יליא םודא וגמנ דער ומזחאי ןענכ יבשי לכ

15:16 - טו:טז
התמיא םהילע לפת ךעורז לדגב דחפו רבעי-דע ןבאכ ומדי רבעי-דע הוהי ךמע תינק וז-םע

15:17 - טו:יז
רהב ומעטתו ומאבת ךתבשל ןוכמ ךתלחנ שדקמ הוהי תלעפ ךידי וננוכ ינדא

15:18 - טו:יח
םלעל ךלמי הוהי דעו

15:19 - טו:יט
הערפ סוס אב יכ םיב וישרפבו ובכרב םהלע הוהי בשיו ינבו םיה ימ-תא השביב וכלה לארשי םיה ךותב

15:20 - טו:כ
האיבנה םירמ חקתו ףתה-תא ןרהא תוחא ןאצתו הדיב הירחא םישנה-לכ תלחמבו םיפתב

15:21 - טו:כא
םירמ םהל ןעתו האג-יכ הוהיל וריש המר ובכרו סוס האג םיב

15:22 - טו:כב
לארשי-תא השמ עסיו ואציו ףוס-םימ וכליו רוש-רבדמ-לא רבדמב םימי-תשלש םימ ואצמ-אלו

15:23 - טו:כג
אלו התרמ ואביו םימ תתשל ולכי םה םירמ יכ הרממ המש-ארק ןכ-לע הרמ

15:24 - טו:כד
השמ-לע םעה ונליו התשנ-המ רמאל

15:25 - טו:כה
הוהי-לא קעציו ץע הוהי והרויו םימה-לא ךלשיו םש םש םימה וקתמיו םשו טפשמו קח ול והסנ

15:26 - טו:כו
עומש-םא רמאיו הוהי לוקל עמשת רשיהו ךיהלא השעת ויניעב ויתוצמל תנזאהו ויקח-לכ תרמשו יתמש-רשא הלחמה-לכ םישא-אל םירצמב הוהי ינא יכ ךילע ךאפר

15:27 - טו:כז
םשו המליא ואביו תניע הרשע םיתש םירמת םיעבשו םימ -לע םש-ונחיו םימה

16:1 - טז:א
ואביו םליאמ ועסיו לארשי-ינב תדע-לכ רשא ןיס-רבדמ-לא ןיבו םליא-ןיב רשע השמחב יניס ינשה שדחל םוי םירצמ ץראמ םתאצל

16:2 - טז:ב
תדע-לכ וניליו השמ-לע לארשי-ינב רבדמב ןרהא-לעו

16:3 - טז:ג
ינב םהלא ורמאיו ןתי-ימ לארשי הוהי-דיב ונתומ ונתבשב םירצמ ץראב רשבה ריס-לע עבשל םחל ונלכאב ונתא םתאצוה-יכ הזה רבדמה-לא להקה-לכ-תא תימהל בערב הזה

16:4 - טז:ד
השמ-לא הוהי רמאיו םכל ריטממ יננה אציו םימשה-ןמ םחל םוי-רבד וטקלו םעה ונסנא ןעמל ומויב יתרותב ךליה אל-םא

16:5 - טז:ה
יששה םויב היהו תא וניכהו היהו ואיבי-רשא וטקלי-רשא לע הנשמ םוי םוי

16:6 - טז:ו
ןרהאו השמ רמאיו לארשי ינב-לכ-לא יכ םתעדיו ברע םכתא איצוה הוהי םירצמ ץראמ

16:7 - טז:ז
םתיארו רקבו הוהי דובכ-תא םכיתנלת-תא ועמשב המ ונחנו הוהי-לע ונילע ונולת יכ

16:8 - טז:ח
תתב השמ רמאיו רשב ברעב םכל הוהי רקבב םחלו לכאל הוהי עמשב עבשל םכיתנלת-תא םנילמ םתא-רשא המ ונחנו וילע םכיתנלת ונילע-אל הוהי -לע יכ

16:9 - טז:ט
ןרהא-לא השמ רמאיו ינב תדע-לכ-לא רמא ינפל וברק לארשי תא עמש יכ הוהי םכיתנלת

16:10 - טז:י
ןרהא רבדכ יהיו תדע-לכ-לא ונפיו לארשי-ינב הנהו רבדמה-לא הארנ הוהי דובכ ןנעב

16:11 - טז:יא
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

16:12 - טז:יב
תנולת-תא יתעמש רבד לארשי ינב ןיב רמאל םהלא רשב ולכאת םיברעה םחל-ועבשת רקבבו ינא יכ םתעדיו םכיהלא הוהי

16:13 - טז:יג
לעתו ברעב יהיו סכתו ולשה רקבבו הנחמה-תא לטה תבכש התיה הנחמל ביבס

16:14 - טז:יד
לטה תבכש לעתו רבדמה ינפ-לע הנהו רפככ קד ספסחמ קד ץראה-לע

16:15 - טז:טו
לארשי-ינב ואריו שיא ורמאיו יכ אוה ןמ ויחא-לא אוה-המ ועדי אל םהלא השמ רמאיו ןתנ רשא םחלה אוה הלכאל םכל הוהי

16:16 - טז:טז
הוצ רשא רבדה הז ונממ וטקל הוהי רמע ולכא יפל שיא רפסמ תלגלגל רשאל שיא םכיתשפנ וחקת ולהאב

16:17 - טז:יז
ינב ןכ-ושעיו וטקליו לארשי טיעממהו הברמה

16:18 - טז:יח
אלו רמעב ודמיו הברמה ףידעה ריסחה אל טיעממהו ולכא-יפל שיא וטקל

16:19 - טז:יט
םהלא השמ רמאיו ונממ רתוי-לא שיא רקב-דע

16:20 - טז:כ
השמ-לא ועמש-אלו ונממ םישנא ורתויו םריו רקב-דע שאביו םיעלות השמ םהלע ףצקיו

16:21 - טז:כא
רקבב ותא וטקליו ולכא יפכ שיא רקבב סמנו שמשה םחו

16:22 - טז:כב
יששה םויב יהיו ינש הנשמ םחל וטקל ואביו דחאל רמעה הדעה יאישנ-לכ השמל ודיגיו

16:23 - טז:כג
אוה םהלא רמאיו הוהי רבד רשא שדק-תבש ןותבש -רשא תא רחמ הוהיל תאו ופא ופאת ולשב ולשבת-רשא וחינה ףדעה-לכ תאו -דע תרמשמל םכל רקבה

16:24 - טז:כד
ותא וחיניו הוצ רשאכ רקבה-דע שיאבה אלו השמ וב התיה-אל המרו

16:25 - טז:כה
והלכא השמ רמאיו םויה תבש-יכ םויה אל םויה הוהיל הדשב והאצמת

16:26 - טז:כו
והטקלת םימי תשש תבש יעיבשה םויבו וב-היהי אל

16:27 - טז:כז
יעיבשה םויב יהיו טקלל םעה-ןמ ואצי ואצמ אלו

16:28 - טז:כח
השמ-לא הוהי רמאיו רמשל םתנאמ הנא-דע יתרותו יתוצמ

16:29 - טז:כט
ןתנ הוהי-יכ ואר ןכ-לע תבשה םכל םויב םכל ןתנ אוה םימוי םחל יששה ויתחת שיא ובש ומקממ שיא אצי-לא יעיבשה םויב

16:30 - טז:ל
םויב םעה ותבשיו יעבשה

16:31 - טז:לא
לארשי-תיב וארקיו אוהו ןמ ומש-תא ומעטו ןבל דג ערזכ שבדב תחיפצכ

16:32 - טז:לב
רבדה הז השמ רמאיו אלמ הוהי הוצ רשא תרמשמל ונממ רמעה וארי ןעמל םכיתרדל רשא םחלה-תא רבדמב םכתא יתלכאה ץראמ םכתא יאיצוהב םירצמ

16:33 - טז:לג
ןרהא-לא השמ רמאיו תחא תנצנצ חק רמעה-אלמ המש-ןתו ינפל ותא חנהו ןמ תרמשמל הוהי םכיתרדל

16:34 - טז:לד
הוהי הוצ רשאכ והחיניו השמ-לא תדעה ינפל ןרהא תרמשמל

16:35 - טז:לה
ולכא לארשי ינבו הנש םיעברא ןמה-תא ץרא-לא םאב-דע ולכא ןמה-תא תבשונ ץרא הצק-לא םאב-דע ןענכ

16:36 - טז:לו
הפיאה תירשע רמעהו אוה

17:1 - יז:א
תדע-לכ ועסיו לארשי-ינב םהיעסמל ןיס-רבדממ ונחיו הוהי יפ-לע םימ ןיאו םידיפרב םעה תתשל

17:2 - יז:ב
השמ-םע םעה בריו ונל-ונת ורמאיו רמאיו התשנו םימ -המ השמ םהל ידמע ןובירת הוהי-תא ןוסנת-המ

17:3 - יז:ג
םימל םעה םש אמציו השמ-לע םעה ןליו הז המל רמאיו םירצממ ונתילעה ינב-תאו יתא תימהל אמצב ינקמ-תאו

17:4 - יז:ד
הוהי-לא השמ קעציו םעל השעא המ רמאל טעמ דוע הזה ינלקסו

17:5 - יז:ה
השמ-לא הוהי רמאיו חקו םעה ינפל רבע לארשי ינקזמ ךתא וב תיכה רשא ךטמו ךדיב חק ראיה-תא תכלהו

17:6 - יז:ו
םש ךינפל דמע יננה ברחב רוצה-לע ואציו רוצב תיכהו םעה התשו םימ ונממ יניעל השמ ןכ שעיו לארשי ינקז

17:7 - יז:ז
םוקמה םש ארקיו ביר-לע הבירמו הסמ לעו לארשי ינב רמאל הוהי-תא םתסנ ונברקב הוהי שיה ןיא-םא

17:8 - יז:ח
םחליו קלמע אביו םדיפרב לארשי-םע

17:9 - יז:ט
השמ רמאיו ונל-רחב עשוהי-לא םחלה אצו םישנא יכנא רחמ קלמעב העבגה שאר-לע בצנ ידיב םיהלאה הטמו

17:10 - יז:י
רשאכ עשוהי שעיו םחלהל השמ ול-רמא ןרהא השמו קלמעב שאר ולע רוחו העבגה

17:11 - יז:יא
םירי רשאכ היהו רבגו ודי השמ חיני רשאכו לארשי קלמע רבגו ודי

17:12 - יז:יב
םידבכ השמ ידיו ומישיו ןבא-וחקיו הילע בשיו ויתחת וכמת רוחו ןרהאו דחא הזמ וידיב יהיו דחא הזמו אב-דע הנומא וידי שמשה

17:13 - יז:יג
עשוהי שלחיו ומע-תאו קלמע-תא ברח-יפל

17:14 - יז:יד
השמ-לא הוהי רמאיו ןורכז תאז בתכ ינזאב םישו רפסב החמא החמ-יכ עשוהי תחתמ קלמע רכז-תא םימשה

17:15 - יז:טו
חבזמ השמ ןביו הוהי ומש ארקיו יסנ

17:16 - יז:טז
סכ-לע די-יכ רמאיו הוהיל המחלמ הי רד רדמ קלמעב

18:1 - יח:א
ןהכ ורתי עמשיו תא השמ ןתח ןידמ םיהלא השע רשא-לכ ומע לארשילו השמל הוהי איצוה-יכ םירצממ לארשי-תא

18:2 - יח:ב
השמ ןתח ורתי חקיו השמ תשא הרפצ-תא היחולש רחא

18:3 - יח:ג
רשא הינב ינש תאו יכ םשרג דחאה םש ץראב יתייה רג רמא הירכנ

18:4 - יח:ד
רזעילא דחאה םשו ירזעב יבא יהלא-יכ הערפ ברחמ ינלציו

18:5 - יח:ה
השמ ןתח ורתי אביו ותשאו וינבו רבדמה-לא השמ-לא רה םש הנח אוה-רשא םיהלאה

18:6 - יח:ו
ינא השמ-לא רמאיו ךילא אב ורתי ךנתח הינב ינשו ךתשאו המע

18:7 - יח:ז
תארקל השמ אציו וחתשיו ונתח ולאשיו ול-קשיו םולשל והערל-שיא הלהאה ואביו

18:8 - יח:ח
ונתחל השמ רפסיו השע רשא-לכ תא הערפל הוהי תדוא לע םירצמלו האלתה-לכ תא לארשי ךרדב םתאצמ רשא הוהי םלציו

18:9 - יח:ט
לע ורתי דחיו השע-רשא הבוטה-לכ רשא לארשיל הוהי םירצמ דימ וליצה

18:10 - יח:י
ךורב ורתי רמאיו ליצה רשא הוהי םירצמ דימ םכתא רשא הערפ דימו תחתמ םעה-תא ליצה םירצמ-די

18:11 - יח:יא
לודג-יכ יתעדי התע םיהלאה-לכמ הוהי ודז רשא רבדב יכ םהילע

18:12 - יח:יב
השמ ןתח ורתי חקיו םיהלאל םיחבזו הלע לכו ןרהא אביו לארשי ינקז ןתח-םע םחל-לכאל םיהלאה ינפל השמ

18:13 - יח:יג
בשיו תרחממ יהיו םעה-תא טפשל השמ השמ-לע םעה דמעיו ברעה -דע רקבה-ןמ

18:14 - יח:יד
תא השמ ןתח אריו השע אוה-רשא-לכ רבדה-המ רמאיו םעל השע התא רשא הזה בשוי התא עודמ םעל בצנ םעה-לכו ךדבל רקב-ןמ ךילע ברע-דע

18:15 - יח:טו
ונתחל השמ רמאיו םעה ילא אבי-יכ םיהלא שרדל

18:16 - יח:טז
רבד םהל היהי-יכ ןיב יתטפשו ילא אב והער ןיבו שיא יקח -תא יתעדוהו םיהלאה ויתרות-תאו

18:17 - יח:יז
השמ ןתח רמאיו רבדה בוט-אל וילא השע התא רשא

18:18 - יח:יח
התא-םג לבת לבנ רשא הזה םעה-םג ךממ דבכ-יכ ךמע והשע לכות-אל רבדה ךדבל

18:19 - יח:יט
ילקב עמש התע םיהלא יהיו ךצעיא םעל התא היה ךמע תאבהו םיהלאה לומ םירבדה-תא התא םיהלאה-לא

18:20 - יח:כ
םהתא התרהזהו םיקחה-תא תעדוהו תרותה-תאו וכלי ךרדה-תא םהל רשא השעמה-תאו הב ןושעי

18:21 - יח:כא
םעה-לכמ הזחת התאו יארי ליח-ישנא תמא ישנא םיהלא תמשו עצב יאנש םיפלא ירש םהלע ירש תואמ ירש תרשע ירשו םישמח

18:22 - יח:כב
םעה-תא וטפשו היהו תע-לכב לדגה רבדה-לכ ךילא ואיבי ןטקה רבדה-לכו לקהו םה-וטפשי ךתא ואשנו ךילעמ

18:23 - יח:כג
הזה רבדה-תא םא םיהלא ךוצו השעת םגו דמע תלכיו -לע הזה םעה-לכ םולשב אבי ומקמ

18:24 - יח:כד
לוקל השמ עמשיו רשא לכ שעיו ונתח רמא

18:25 - יח:כה
השמ רחביו ליח-ישנא ןתיו לארשי-לכמ םעה-לע םישאר םתא ירש םיפלא ירש םישמח ירש תואמ תרשע ירשו

18:26 - יח:כו
םעה-תא וטפשו רבדה-תא תע-לכב ןואיבי השקה רבדה-לכו השמ-לא םה וטופשי ןטקה

18:27 - יח:כז
ונתח-תא השמ חלשיו וצרא-לא ול ךליו

19:1 - יט:א
תאצל ישילשה שדחב ץראמ לארשי-ינב הזה םויב םירצמ יניס רבדמ ואב

19:2 - יט:ב
םידיפרמ ועסיו יניס רבדמ ואביו רבדמב ונחיו דגנ לארשי םש-ןחיו רהה

19:3 - יט:ג
הלע השמו ארקיו םיהלאה-לא רהה-ןמ הוהי וילא תיבל רמאת הכ רמאל ינבל דיגתו בקעי לארשי

19:4 - יט:ד
רשא םתיאר םתא אשאו םירצמל יתישע יפנכ-לע םכתא םכתא אבאו םירשנ ילא

19:5 - יט:ה
עומש-םא התעו םתרמשו ילקב ועמשת םתייהו יתירב-תא -לכמ הלגס יל יל-יכ םימעה ץראה-לכ

19:6 - יט:ו
יל-ויהת םתאו יוגו םינהכ תכלממ םירבדה הלא שודק ינב-לא רבדת רשא לארשי

19:7 - יט:ז
ארקיו השמ אביו םשיו םעה ינקזל תא םהינפל הלאה םירבדה-לכ הוהי והוצ רשא

19:8 - יט:ח
ודחי םעה-לכ ונעיו רבד-רשא לכ ורמאיו בשיו השענ הוהי םעה ירבד -תא השמ הוהי-לא

19:9 - יט:ט
השמ-לא הוהי רמאיו ךילא אב יכנא הנה רובעב ןנעה בעב ירבדב םעה עמשי ונימאי ךב-םגו ךמע השמ דגיו םלועל םעה ירבד-תא הוהי-לא

19:10 - יט:י
השמ-לא הוהי רמאיו םתשדקו םעה-לא ךל וסבכו רחמו םויה םתלמש

19:11 - יט:יא
םויל םינכנ ויהו םויב יכ ישילשה הוהי דרי ישלשה םעה-לכ יניעל יניס רה-לע

19:12 - יט:יב
םעה-תא תלבגהו ורמשה רמאל ביבס עגנו רהב תולע םכל עגנה -לכ והצקב תמוי תומ רהב

19:13 - יט:יג
די וב עגת-אל לקסי לוקס-יכ הריי הרי-וא אל שיא-םא המהב-םא לביה ךשמב היחי רהב ולעי המה

19:14 - יט:יד
רהה-ןמ השמ דריו שדקיו םעה-לא וסבכיו םעה-תא םתלמש

19:15 - יט:טו
ויה םעה-לא רמאיו םימי תשלשל םינכנ השא-לא ושגת-לא

19:16 - יט:טז
ישילשה םויב יהיו יהיו רקבה תיהב ןנעו םיקרבו תלק לקו רהה-לע דבכ דרחיו דאמ קזח רפש הנחמב רשא םעה-לכ

19:17 - יט:יז
םעה-תא השמ אצויו םיהלאה תארקל ובציתיו הנחמה-ןמ רהה תיתחתב

19:18 - יט:יח
ולכ ןשע יניס רהו וילע דרי רשא ינפמ לעיו שאב הוהי ןשבכה ןשעכ ונשע דאמ רהה-לכ דרחיו

19:19 - יט:יט
רפשה לוק יהיו השמ דאמ קזחו ךלוה םיהלאהו רבדי לוקב וננעי

19:20 - יט:כ
רה-לע הוהי דריו רהה שאר-לא יניס השמל הוהי ארקיו לעיו רהה שאר-לא השמ

19:21 - יט:כא
השמ-לא הוהי רמאיו םעב דעה דר הוהי-לא וסרהי-ןפ ונממ לפנו תוארל בר

19:22 - יט:כב
םישגנה םינהכה םגו ושדקתי הוהי-לא הוהי םהב ץרפי-ןפ

19:23 - יט:כג
הוהי-לא השמ רמאיו תלעל םעה לכוי-אל התא-יכ יניס רה-לא רמאל ונב התדעה רהה-תא לבגה ותשדקו

19:24 - יט:כד
הוהי וילא רמאיו התא תילעו דר-ךל םינהכהו ךמע ןרהאו וסרהי -לא םעהו הוהי-לא תלעל םב-ץרפי-ןפ

19:25 - יט:כה
םעה-לא השמ דריו םהלא רמאיו

20:1 - כ:א
תא םיהלא רבדיו הלאה םירבדה-לכ רמאל

20:2 - כ:ב
ךיהלא הוהי יכנא ץראמ ךיתאצוה רשא םידבע תיבמ םירצמ

20:3 - כ:ג
םיהלא ךל-היהי אל ינפ-לע םירחא

20:4 - כ:ד
לספ ךל-השעת אל רשא הנומת-לכו רשאו לעממ םימשב רשאו תחתמ ץראב ץראל תחתמ םימב

20:5 - כ:ה
אלו םהל הוחתשת-אל יכנא יכ םדבעת אנק לא ךיהלא הוהי תבא ןוע דקפ םישלש-לע םינב-לע יאנשל םיעבר-לעו

20:6 - כ:ו
םיפלאל דסח השעו ירמשלו יבהאל יתוצמ

20:7 - כ:ז
הוהי-םש-תא אשת אל אל יכ אושל ךיהלא תא הוהי הקני ומש -תא אשי-רשא אושל

20:8 - כ:ח
תבשה םוי-תא רוכז ושדקל

20:9 - כ:ט
דבעת םימי תשש ךתכאלמ-לכ תישעו

20:10 - כ:י
תבש יעיבשה םויו ךיהלא הוהיל הכאלמ-לכ השעת-אל ךתבו-ךנבו התא ךתמהבו ךתמאו ךדבע ךירעשב רשא ךרגו

20:11 - כ:יא
השע םימי-תשש יכ םימשה-תא הוהי םיה-תא ץראה-תאו םב-רשא-לכ-תאו יעיבשה םויב חניו הוהי ךרב ןכ-לע תבשה םוי-תא והשדקיו

20:12 - כ:יב
ךיבא-תא דבכ ןעמל ךמא-תאו לע ךימי ןוכראי הוהי-רשא המדאה ךל ןתנ ךיהלא

20:13 - כ:יג
חצרת אל

20:14 - כ:יד
ףאנת אל

20:15 - כ:טו
בנגת אל

20:16 - כ:טז
דע ךערב הנעת-אל רקש

20:17 - כ:יז
ךער תיב דמחת אל ךער תשא דמחת-אל ורושו ותמאו ודבעו רשא לכו ורמחו ךערל

20:18 - כ:יח
םיאר םעה-לכו תלוקה-תא תאו םדיפלה-תאו רהה-תאו רפשה לוק םעה אריו ןשע ודמעיו ועניו קחרמ

20:19 - כ:יט
השמ-לא ורמאיו ונמע התא-רבד רבדי-לאו העמשנו -ןפ םיהלא ונמע תומנ

20:20 - כ:כ
םעה-לא השמ רמאיו יכ וארית-לא םכתא תוסנ רובעבל רובעבו םיהלאה אב ותארי היהת יתלבל םכינפ-לע ואטחת

20:21 - כ:כא
קחרמ םעה דמעיו לפרעה-לא שגנ השמו םיהלאה םש-רשא

20:22 - כ:כב
השמ-לא הוהי רמאיו ינב-לא רמאת הכ םתיאר םתא לארשי יתרבד םימשה-ןמ יכ םכמע

20:23 - כ:כג
יהלא יתא ןושעת אל אל בהז יהלאו ףסכ םכל ושעת

20:24 - כ:כד
יל-השעת המדא חבזמ וילע תחבזו ךיתלע-תא ךנאצ-תא ךימלש-תאו ךרקב -תאו רשא םוקמה-לכב אובא ימש-תא ריכזא ךיתכרבו ךילא

20:25 - כ:כה
םינבא חבזמ-םאו הנבת-אל יל-השעת ךברח יכ תיזג ןהתא הללחתו הילע תפנה

20:26 - כ:כו
תלעמב הלעת-אלו רשא יחבזמ-לע ךתורע הלגת-אל וילע

21:1 - כא:א
רשא םיטפשמה הלאו םהינפל םישת

21:2 - כא:ב
ירבע דבע הנקת יכ דבעי םינש שש ישפחל אצי תעבשבו םנח

21:3 - כא:ג
ופגב אבי ופגב-םא השא לעב-םא אצי ותשא האציו אוה ומע

21:4 - כא:ד
ול-ןתי וינדא-םא םינב ול-הדליו השא השאה תונב וא היהת הידליו אצי אוהו הינדאל ופגב

21:5 - כא:ה
דבעה רמאי רמא-םאו ינדא-תא יתבהא ינב-תאו יתשא-תא ישפח אצא אל

21:6 - כא:ו
וינדא ושיגהו ושיגהו םיהלאה-לא וא תלדה-לא עצרו הזוזמה-לא ונזא-תא וינדא םלעל ודבעו עצרמב

21:7 - כא:ז
שיא רכמי-יכו אל המאל ותב-תא םידבעה תאצכ אצת

21:8 - כא:ח
יניעב הער-םא הדעי אל-רשא הינדא ירכנ םעל הדפהו הרכמל לשמי-אל הב-ודגבב

21:9 - כא:ט
הנדעיי ונבל-םאו תונבה טפשמכ הל-השעי

21:10 - כא:י
ול-חקי תרחא-םא התנעו התוסכ הראש ערגי אל

21:11 - כא:יא
אל הלא-שלש-םאו םנח האציו הל השעי ףסכ ןיא

21:12 - כא:יב
תומ תמו שיא הכמ תמוי

21:13 - כא:יג
הדצ אל רשאו ודיל הנא םיהלאהו רשא םוקמ ךל יתמשו המש סוני

21:14 - כא:יד
שיא דזי-יכו וגרהל והער-לע יחבזמ םעמ המרעב תומל ונחקת

21:15 - כא:טו
ומאו ויבא הכמו תמוי תומ

21:16 - כא:טז
ורכמו שיא בנגו תומ ודיב אצמנו תמוי

21:17 - כא:יז
ומאו ויבא ללקמו תמוי תומ

21:18 - כא:יח
םישנא ןבירי-יכו והער-תא שיא-הכהו אלו ףרגאב וא ןבאב בכשמל לפנו תומי

21:19 - כא:יט
ךלהתהו םוקי-םא ותנעשמ-לע ץוחב ותבש קר הכמה הקנו אפרי אפרו ןתי

21:20 - כא:כ
שיא הכי-יכו וא ודבע-תא תמו טבשב ותמא-תא םקני םקנ ודי תחת

21:21 - כא:כא
וא םוי-םא ךא םקי אל דמעי םימוי אוה ופסכ יכ

21:22 - כא:כב
םישנא וצני-יכו הרה השא ופגנו אלו הידלי ואציו שונע ןוסא היהי תישי רשאכ שנעי השאה לעב וילע םיללפב ןתנו

21:23 - כא:כג
היהי ןוסא-םאו תחת שפנ התתנו שפנ

21:24 - כא:כד
ןש ןיע תחת ןיע די תחת די ןש תחת לגר תחת לגר

21:25 - כא:כה
עצפ היוכ תחת היוכ תחת הרובח עצפ תחת הרובח

21:26 - כא:כו
שיא הכי-יכו ודבע ןיע-תא ותמא ןיע-תא-וא ישפחל התחשו וניע תחת ונחלשי

21:27 - כא:כז
ןש-וא ודבע ןש-םאו ישפחל ליפי ותמא ונש תחת ונחלשי

21:28 - כא:כח
רוש חגי-יכו השא-תא וא שיא-תא לקסי לוקס תמו -תא לכאי אלו רושה רושה לעבו ורשב יקנ

21:29 - כא:כט
אוה חגנ רוש םאו דעוהו םשלש למתמ ונרמשי אלו וילעבב השא וא שיא תימהו לקסי רושה תמוי וילעב-םגו

21:30 - כא:ל
וילע תשוי רפכ-םא ושפנ ןידפ ןתנו תשוי-רשא לככ וילע

21:31 - כא:לא
תב-וא חגי ןב-וא הזה טפשמכ חגי ול השעי

21:32 - כא:לב
רושה חגי דבע-םא םישלש ףסכ המא וא וינדאל ןתי םילקש לקסי רושהו

21:33 - כא:לג
רוב שיא חתפי-יכו רב שיא הרכי-יכ וא ונסכי אלו וא רוש המש-לפנו רומח

21:34 - כא:לד
ףסכ םלשי רובה לעב תמהו וילעבל בישי ול-היהי

21:35 - כא:לה
שיא-רוש ףגי-יכו תמו והער רוש-תא יחה רושה-תא ורכמו םגו ופסכ -תא וצחו ןוצחי תמה-תא

21:36 - כא:לו
רוש יכ עדונ וא לומתמ אוה חגנ ונרמשי אלו םשלש םלשי םלש וילעב תמהו רושה תחת רוש ול-היהי

21:37 - כא:לז
רוש שיא-בנגי יכ וא וחבטו הש-וא רקב השמח ורכמ רושה תחת םלשי תחת ןאצ-עבראו השה

22:1 - כב:א
אצמי תרתחמב-םא ןיא תמו הכהו בנגה םימד ול

22:2 - כב:ב
וילע שמשה החרז-םא םלשי םלש ול םימד רכמנו ול ןיא-םא ותבנגב

22:3 - כב:ג
ודיב אצמת אצמה-םא רושמ הבנגה הש-דע רומח-דע םלשי םינש םייח

22:4 - כב:ד
הדש שיא-רעבי יכ חלשו םרכ-וא רעבו הריעב-תא בטימ רחא הדשב ומרכ בטימו והדש םלשי

22:5 - כב:ה
האצמו שא אצת-יכ שידג לכאנו םיצק הדשה וא המקה וא רעבמה םלשי םלש הרעבה-תא

22:6 - כב:ו
שיא ןתי-יכ ףסכ והער-לא בנגו רמשל םילכ-וא אצמי-םא שיאה תיבמ םינש םלשי בנגה

22:7 - כב:ז
בנגה אצמי אל-םא תיבה-לעב ברקנו אל-םא םיהלאה-לא תכאלמב ודי חלש והער

22:8 - כב:ח
עשפ-רבד-לכ-לע רומח-לע רוש-לע המלש-לע הש-לע רשא הדבא-לכ-לע דע הז אוה-יכ רמאי אבי םיהלאה רשא םהינש-רבד םלשי םיהלא ןעישרי והערל םינש

22:9 - כב:ט
שיא ןתי-יכ רומח והער-לא הש-וא רוש-וא תמו רמשל המהב-לכו הבשנ-וא רבשנ -וא האר ןיא

22:10 - כב:י
היהת הוהי תעבש אל-םא םהינש ןיב תכאלמב ודי חלש וילעב חקלו והער םלשי אלו

22:11 - כב:יא
ומעמ בנגי בנג-םאו וילעבל םלשי

22:12 - כב:יב
והאבי ףרטי ףרט-םא םלשי אל הפרטה דע

22:13 - כב:יג
םעמ שיא לאשי-יכו תמ-וא רבשנו והער םלש ומע-ןיא וילעב םלשי

22:14 - כב:יד
אל ומע וילעב-םא אוה ריכש-םא םלשי ורכשב אב

22:15 - כב:טו
שיא התפי-יכו השרא-אל רשא הלותב רהמ המע בכשו השאל ול הנרהמי

22:16 - כב:טז
היבא ןאמי ןאמ-םא לקשי ףסכ ול התתל תלותבה רהמכ

22:17 - כב:יז
היחת אל הפשכמ

22:18 - כב:יח
המהב-םע בכש-לכ תמוי תומ

22:19 - כב:יט
םרחי םיהלאל חבז ודבל הוהיל יתלב

22:20 - כב:כ
אלו הנות-אל רגו םירג-יכ ונצחלת םירצמ ץראב םתייה

22:21 - כב:כא
אל םותיו הנמלא-לכ ןונעת

22:22 - כב:כב
ותא הנעת הנע-םא קעצי קעצ-םא יכ עמשא עמש ילא ותקעצ

22:23 - כב:כג
יתגרהו יפא הרחו ויהו ברחב םכתא תונמלא םכישנ םימתי םכינבו

22:24 - כב:כד
הולת ףסכ-םא ינעה-תא ימע-תא ול היהת-אל ךמע ןומישת-אל השנכ ךשנ וילע

22:25 - כב:כה
תמלש לבחת לבח-םא שמשה אב-דע ךער ול ונבישת

22:26 - כב:כו
הדבל התוסכ אוה יכ ורעל ותלמש אוה היהו בכשי המב ילא קעצי-יכ ןונח-יכ יתעמשו ינא

22:27 - כב:כז
ללקת אל םיהלא אל ךמעב אישנו ראת

22:28 - כב:כח
אל ךעמדו ךתאלמ ךינב רוכב רחאת יל-ןתת

22:29 - כב:כט
ךרשל השעת-ןכ םימי תעבש ךנאצל םויב ומא-םע היהי יל -ונתת ינימשה

22:30 - כב:ל
ןויהת שדק-ישנאו הפרט הדשב רשבו יל בלכל ולכאת אל ותא ןוכלשת

23:1 - כג:א
אוש עמש אשת אל עשר-םע ךדי תשת-לא סמח דע תיהל

23:2 - כג:ב
םיבר-ירחא היהת-אל הנעת-אלו תערל ירחא תטנל בר-לע תטהל םיבר

23:3 - כג:ג
רדהת אל לדו ובירב

23:4 - כג:ד
ךביא רוש עגפת יכ בשה העת ורמח וא ול ונבישת

23:5 - כג:ה
ךאנש רומח הארת-יכ ואשמ תחת ץבר בזע ול בזעמ תלדחו ומע בזעת

23:6 - כג:ו
ךניבא טפשמ הטת אל ובירב

23:7 - כג:ז
קחרת רקש-רבדמ קידצו יקנו יכ גרהת-לא עשר קידצא-אל

23:8 - כג:ח
יכ חקת אל דחשו םיחקפ רועי דחשה ירבד ףלסיו םיקידצ

23:9 - כג:ט
םתאו ץחלת אל רגו רגה שפנ-תא םתעדי םתייה םירג-יכ םירצמ ץראב

23:10 - כג:י
ערזת םינש ששו תפסאו ךצרא-תא התאובת-תא

23:11 - כג:יא
הנטמשת תעיבשהו ולכאו התשטנו םרתיו ךמע יניבא -ןכ הדשה תיח לכאת ךתיזל ךמרכל השעת

23:12 - כג:יב
השעת םימי תשש םויבו ךישעמ ןעמל תבשת יעיבשה ךרמחו ךרוש חוני ךתמא-ןב שפניו רגהו

23:13 - כג:יג
יתרמא-רשא לכבו םשו ורמשת םכילא אל םירחא םיהלא עמשי אל וריכזת ךיפ-לע

23:14 - כג:יד
יל גחת םילגר שלש הנשב

23:15 - כג:טו
רמשת תוצמה גח-תא לכאת םימי תעבש ךתיוצ רשאכ תוצמ ביבאה שדח דעומל םירצממ תאצי וב-יכ ינפ וארי-אלו םקיר

23:16 - כג:טז
ירוכב ריצקה גחו ערזת רשא ךישעמ ףסאה גחו הדשב ךפסאב הנשה תאצב הדשה-ןמ ךישעמ-תא

23:17 - כג:יז
הנשב םימעפ שלש ךרוכז-לכ הארי הוהי ןדאה ינפ-לא

23:18 - כג:יח
ץמח-לע חבזת-אל ןילי-אלו יחבז-םד רקב-דע יגח-בלח

23:19 - כג:יט
ךתמדא ירוכב תישאר הוהי תיב איבת ידג לשבת-אל ךיהלא ומא בלחב

23:20 - כג:כ
ךאלמ חלש יכנא הנה ךרדב ךרמשל ךינפל םוקמה-לא ךאיבהלו יתנכה רשא

23:21 - כג:כא
עמשו וינפמ רמשה יכ וב רמת-לא ולקב יכ םכעשפל אשי אל וברקב ימש

23:22 - כג:כב
עמשת עומש-םא יכ רשא לכ תישעו ולקב יתביאו רבדא יתרצו ךיביא-תא ךיררצ-תא

23:23 - כג:כג
יכאלמ ךלי-יכ ךאיבהו ךינפל יתחהו ירמאה-לא ינענכהו יזרפהו יסוביהו יוחה ויתדחכהו

23:24 - כג:כד
םהיהלאל הוחתשת-אל אלו םדבעת אלו יכ םהישעמכ השעת רבשו םסרהת סרה םהיתבצמ רבשת

23:25 - כג:כה
הוהי תא םתדבעו ךרבו םכיהלא ךימימ-תאו ךמחל-תא הלחמ יתרסהו ךברקמ

23:26 - כג:כו
הלכשמ היהת אל ךצראב הרקעו ךימי רפסמ-תא אלמא

23:27 - כג:כז
חלשא יתמיא-תא יתמהו ךינפל אבת רשא םעה-לכ-תא -לכ-תא יתתנו םהב ףרע ךילא ךיביא

23:28 - כג:כח
הערצה-תא יתחלשו השרגו ךינפל ינענכה-תא יוחה-תא ךינפלמ יתחה-תאו

23:29 - כג:כט
ךינפמ ונשרגא אל היהת-ןפ תחא הנשב הברו הממש ץראה הדשה תיח ךילע

23:30 - כג:ל
ונשרגא טעמ טעמ הרפת רשא דע ךינפמ ץראה-תא תלחנו

23:31 - כג:לא
ךלבג-תא יתשו םי-דעו ףוס-םימ רבדממו םיתשלפ ןתא יכ רהנה-דע יבשי תא םכדיב ומתשרגו ץראה ךינפמ

23:32 - כג:לב
םהל תרכת-אל תירב םהיהלאלו

23:33 - כג:לג
ךצראב ובשי אל יל ךתא ואיטחי-ןפ םהיהלא-תא דבעת יכ שקומל ךל היהי-יכ

24:1 - כד:א
הלע רמא השמ-לאו ןרהאו התא הוהי-לא אוהיבאו בדנ ינקזמ םיעבשו םתיוחתשהו לארשי קחרמ

24:2 - כד:ב
ודבל השמ שגנו אל םהו הוהי-לא ולעי אל םעהו ושגי ומע

24:3 - כד:ג
רפסיו השמ אביו ירבד-לכ תא םעל תאו הוהי ןעיו םיטפשמה-לכ דחא לוק םעה-לכ םירבדה-לכ ורמאיו הוהי רבד-רשא השענ

24:4 - כד:ד
תא השמ בתכיו הוהי ירבד-לכ ןביו רקבב םכשיו רהה תחת חבזמ הבצמ הרשע םיתשו יטבש רשע םינשל לארשי

24:5 - כד:ה
ינב ירענ-תא חלשיו תלע ולעיו לארשי םיחבז וחבזיו םירפ הוהיל םימלש

24:6 - כד:ו
םדה יצח השמ חקיו יצחו תנגאב םשיו חבזמה-לע קרז םדה

24:7 - כד:ז
תירבה רפס חקיו םעה ינזאב ארקיו רבד-רשא לכ ורמאיו עמשנו השענ הוהי

24:8 - כד:ח
םדה-תא השמ חקיו םעה-לע קרזיו הנה רמאיו תרכ רשא תירבה-םד לע םכמע הוהי הלאה םירבדה-לכ

24:9 - כד:ט
ןרהאו השמ לעיו אוהיבאו בדנ ינקזמ םיעבשו לארשי

24:10 - כד:י
יהלא תא ואריו וילגר תחתו לארשי ריפסה תנבל השעמכ רהטל םימשה םצעכו

24:11 - כד:יא
ינב יליצא-לאו ודי חלש אל לארשי םיהלאה-תא וזחיו ותשיו ולכאיו

24:12 - כד:יב
השמ-לא הוהי רמאיו הרהה ילא הלע ךל הנתאו םש-היהו ןבאה תחל-תא רשא הוצמהו הרותהו םתרוהל יתבתכ

24:13 - כד:יג
עשוהיו השמ םקיו השמ לעיו ותרשמ םיהלאה רה-לא

24:14 - כד:יד
רמא םינקזה-לאו דע הזב ונל-ובש םכילא בושנ-רשא רוחו ןרהא הנהו םירבד לעב-ימ םכמע םהלא שגי

24:15 - כד:טו
רהה-לא השמ לעיו רהה-תא ןנעה סכיו

24:16 - כד:טז
הוהי-דובכ ןכשיו והסכיו יניס רה-לע םימי תשש ןנעה םויב השמ-לא ארקיו ןנעה ךותמ יעיבשה

24:17 - כד:יז
הוהי דובכ הארמו רהה שארב תלכא שאכ לארשי ינב יניעל

24:18 - כד:יח
ךותב השמ אביו רהה-לא לעיו ןנעה רהב השמ יהיו םוי םיעברא הליל םיעבראו

25:1 - כה:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

25:2 - כה:ב
לארשי ינב-לא רבד המורת יל-וחקיו רשא שיא-לכ תאמ וחקת ובל ונבדי יתמורת-תא

25:3 - כה:ג
רשא המורתה תאזו בהז םתאמ וחקת תשחנו ףסכו

25:4 - כה:ד
ןמגראו תלכתו ששו ינש תעלותו םיזעו

25:5 - כה:ה
םימדאמ םליא תרעו יצעו םישחת תרעו םיטש

25:6 - כה:ו
םימשב ראמל ןמש תרטקלו החשמה ןמשל םימסה

25:7 - כה:ז
ינבאו םהש-ינבא ןשחלו דפאל םיאלמ

25:8 - כה:ח
שדקמ יל ושעו םכותב יתנכשו

25:9 - כה:ט
הארמ ינא רשא לככ תינבת תא ךתוא תינבת תאו ןכשמה ושעת ןכו וילכ-לכ

25:10 - כה:י
יצע ןורא ושעו יצחו םיתמא םיטש יצחו המאו וכרא יצחו המאו ובחר ותמק

25:11 - כה:יא
בהז ותא תיפצו ץוחמו תיבמ רוהט וילע תישעו ונפצת ביבס בהז רז

25:12 - כה:יב
עברא ול תקציו לע התתנו בהז תעבט יתשו ויתמעפ עברא ועלצ -לע תעבט תעבט יתשו תחאה תינשה ועלצ-לע

25:13 - כה:יג
יצע ידב תישעו םתא תיפצו םיטש בהז

25:14 - כה:יד
םידבה-תא תאבהו תעלצ לע תעבטב ןראה-תא תאשל ןראה םהב

25:15 - כה:טו
ויהי ןראה תעבטב ורסי אל םידבה ונממ

25:16 - כה:טז
תא ןראה-לא תתנו ןתא רשא תדעה ךילא

25:17 - כה:יז
בהז תרפכ תישעו יצחו םיתמא רוהט יצחו המאו הכרא הבחר

25:18 - כה:יח
םיברכ םינש תישעו םתא השעת השקמ בהז תרפכה תוצק ינשמ

25:19 - כה:יט
דחא בורכ השעו הזמ הצקמ הצקמ דחא-בורכו ושעת תרפכה-ןמ הזמ ינש-לע םיברכה -תא ויתוצק

25:20 - כה:כ
ישרפ םיברכה ויהו םיככס הלעמל םיפנכ תרפכה-לע םהיפנכב שיא םהינפו תרפכה-לא ויחא-לא םיברכה ינפ ויהי

25:21 - כה:כא
תרפכה-תא תתנו הלעמלמ ןראה-לע ןתת ןראה-לאו ןתא רשא תדעה-תא ךילא

25:22 - כה:כב
םש ךל יתדעונו לעמ ךתא יתרבדו ינש ןיבמ תרפכה -לע רשא םיברכה תא תדעה ןורא ךתוא הוצא רשא-לכ לארשי ינב-לא

25:23 - כה:כג
יצע ןחלש תישעו וכרא םיתמא םיטש המאו ובחר המאו ותמק יצחו

25:24 - כה:כד
בהז ותא תיפצו רז ול תישעו רוהט ביבס בהז

25:25 - כה:כה
תרגסמ ול תישעו תישעו ביבס חפט ותרגסמל בהז-רז ביבס

25:26 - כה:כו
עברא ול תישעו תתנו בהז תעבט עברא לע תעבטה-תא עבראל רשא תאפה וילגר

25:27 - כה:כז
ןייהת תרגסמה תמעל םידבל םיתבל תעבטה ןחלשה-תא תאשל

25:28 - כה:כח
םידבה-תא תישעו תיפצו םיטש יצע םב-אשנו בהז םתא ןחלשה-תא

25:29 - כה:כט
ויתרעק תישעו ויתושקו ויתפכו ךסי רשא ויתיקנמו השעת רוהט בהז ןהב םתא

25:30 - כה:ל
םחל ןחלשה-לע תתנו דימת ינפל םינפ

25:31 - כה:לא
בהז תרנמ תישעו השעית השקמ רוהט הנקו הכרי הרונמה הירתפכ היעיבג ויהי הנממ היחרפו

25:32 - כה:לב
םיאצי םינק הששו ינק השלש הידצמ דחאה הדצמ הרנמ הרנמ ינק השלשו ינשה הדצמ

25:33 - כה:לג
םידקשמ םיעבג השלש רתפכ דחאה הנקב םיעבג השלשו חרפו דחאה הנקב םידקשמ תששל ןכ חרפו רתפכ םיאציה םינקה הרנמה-ןמ

25:34 - כה:לד
העברא הרנמבו םידקשמ םיעבג היחרפו הירתפכ

25:35 - כה:לה
ינש תחת רתפכו רתפכו הנממ םינקה םינקה ינש תחת -תחת רתפכו הנממ הנממ םינקה ינש םיאציה םינקה תששל הרנמה-ןמ

25:36 - כה:לו
םתנקו םהירתפכ הלכ ויהי הנממ בהז תחא השקמ רוהט

25:37 - כה:לז
היתרנ-תא תישעו הלעהו העבש ריאהו היתרנ-תא הינפ רבע-לע

25:38 - כה:לח
היתתחמו היחקלמו רוהט בהז

25:39 - כה:לט
השעי רוהט בהז רככ םילכה-לכ תא התא הלאה

25:40 - כה:מ
םתינבתב השעו הארו רהב הארמ התא-רשא

26:1 - כו:א
השעת ןכשמה-תאו רזשמ שש תעירי רשע ןמגראו תלכתו םיברכ ינש תעלתו השעת בשח השעמ םתא

26:2 - כו:ב
תחאה העיריה ךרא המאב םירשעו הנמש המאב עברא בחרו הדמ תחאה העיריה תעיריה-לכל תחא

26:3 - כו:ג
ןייהת תעיריה שמח התחא-לא השא תרבח תרבח תעירי שמחו התחא -לא השא

26:4 - כו:ד
תלכת תאלל תישעו העיריה תפש לע תרבחב הצקמ תחאה תפשב השעת ןכו הנוציקה העיריה תינשה תרבחמב

26:5 - כו:ה
השעת תאלל םישמח תחאה העיריב השעת תאלל םישמחו רשא העיריה הצקב תינשה תרבחמב השא תאללה תליבקמ התחא-לא

26:6 - כו:ו
יסרק םישמח תישעו תרבחו בהז השא תעיריה-תא םיסרקב התחא-לא דחא ןכשמה היהו

26:7 - כו:ז
םיזע תעירי תישעו ןכשמה-לע להאל תעירי הרשע-יתשע םתא השעת

26:8 - כו:ח
תחאה העיריה ךרא בחרו המאב םישלש העיריה המאב עברא תחא הדמ תחאה תעירי הרשע יתשעל

26:9 - כו:ט
שמח-תא תרבחו שש-תאו דבל תעיריה תלפכו דבל תעיריה תיששה העיריה-תא להאה ינפ לומ-לא

26:10 - כו:י
תאלל םישמח תישעו העיריה תפש לע תרבחב הנציקה תחאה לע תאלל םישמחו תרבחה העיריה תפש תינשה

26:11 - כו:יא
תשחנ יסרק תישעו תאבהו םישמח תאללב םיסרקה-תא להאה-תא תרבחו דחא היהו

26:12 - כו:יב
תעיריב ףדעה חרסו העיריה יצח להאה לע חרסת תפדעה ןכשמה ירחא

26:13 - כו:יג
המאהו הזמ המאהו ךראב ףדעב הזמ היהי להאה תעירי ןכשמה ידצ-לע חורס ותסכל הזמו הזמ

26:14 - כו:יד
להאל הסכמ תישעו םימדאמ םליא תרע םישחת תרע הסכמו הלעמלמ

26:15 - כו:טו
םישרקה-תא תישעו םיטש יצע ןכשמל םידמע

26:16 - כו:טז
שרקה ךרא תומא רשע המאה יצחו המאו דחאה שרקה בחר

26:17 - כו:יז
שרקל תודי יתש השא תבלשמ דחאה השעת ןכ התחא-לא ןכשמה ישרק לכל

26:18 - כו:יח
םישרקה-תא תישעו שרק םירשע ןכשמל הנמית הבגנ תאפל

26:19 - כו:יט
ףסכ-ינדא םיעבראו םירשע תחת השעת םינדא ינש שרקה דחאה שרקה-תחת ינשו ויתדי יתשל שרקה-תחת םינדא ויתדי יתשל דחאה

26:20 - כו:כ
תינשה ןכשמה עלצלו םירשע ןופצ תאפל שרק

26:21 - כו:כא
םהינדא םיעבראו תחת םינדא ינש ףסכ ינשו דחאה שרקה שרקה תחת םינדא דחאה

26:22 - כו:כב
המי ןכשמה יתכרילו םישרק השש השעת

26:23 - כו:כג
השעת םישרק ינשו ןכשמה תעצקמל םיתכריב

26:24 - כו:כד
הטמלמ םמאת ויהיו םימת ויהי ודחיו תעבטה-לא ושאר-לע היהי ןכ תחאה ינשל םהינשל ויהי תעצקמה

26:25 - כו:כה
םישרק הנמש ויהו השש ףסכ םהינדאו ינש םינדא רשע שרקה תחת םינדא םינדא ינשו דחאה דחאה שרקה תחת

26:26 - כו:כו
יצע םחירב תישעו ישרקל השמח םיטש דחאה ןכשמה-עלצ

26:27 - כו:כז
ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו םיתכריל ןכשמה עלצ המי

26:28 - כו:כח
ךותב ןכיתה חירבהו חרבמ םישרקה הצקה-לא הצקה-ןמ

26:29 - כו:כט
הפצת םישרקה-תאו םהיתעבט-תאו בהז םיתב בהז השעת תיפצו םחירבל בהז םחירבה-תא

26:30 - כו:ל
ןכשמה-תא תמקהו תיארה רשא וטפשמכ רהב

26:31 - כו:לא
תלכת תכרפ תישעו ינש תעלותו ןמגראו בשח השעמ רזשמ ששו םיברכ התא השעי

26:32 - כו:לב
התא התתנו ידומע העברא-לע בהז םיפצמ םיטש בהז םהיוו העברא-לע ףסכ-ינדא

26:33 - כו:לג
תכרפה-תא התתנו תאבהו םיסרקה תחת תא תכרפל תיבמ המש תודעה ןורא םכל תכרפה הלידבהו שדק ןיבו שדקה ןיב םישדקה

26:34 - כו:לד
לע תרפכה-תא תתנו שדקב תדעה ןורא םישדקה

26:35 - כו:לה
ןחלשה-תא תמשו תכרפל ץוחמ חכנ הרנמה-תאו עלצ לע ןחלשה הנמית ןכשמה עלצ-לע ןתת ןחלשהו ןופצ

26:36 - כו:לו
חתפל ךסמ תישעו ןמגראו תלכת להאה ששו ינש תעלותו םקר השעמ רזשמ

26:37 - כו:לז
השמח ךסמל תישעו תיפצו םיטש ידומע בהז םהיוו בהז םתא השמח םהל תקציו תשחנ ינדא

27:1 - כז:א
חבזמה-תא תישעו תומא שמח םיטש יצע בחר תומא שמחו ךרא חבזמה היהי עובר ותמק תומא שלשו

27:2 - כז:ב
לע ויתנרק תישעו ונממ ויתנפ עברא ויתנרק ןייהת תשחנ ותא תיפצו

27:3 - כז:ג
ויתריס תישעו ויעיו ונשדל ויתגלזמו ויתקרזמו וילכ-לכל ויתתחמו תשחנ השעת

27:4 - כז:ד
רבכמ ול תישעו תשחנ תשר השעמ תשרה-לע תישעו לע תשחנ תעבט עברא ויתוצק עברא

27:5 - כז:ה
תחת התא התתנו הטמלמ חבזמה בכרכ יצח דע תשרה התיהו חבזמה

27:6 - כז:ו
חבזמל םידב תישעו םיטש יצע ידב תשחנ םתא תיפצו

27:7 - כז:ז
וידב-תא אבוהו םידבה ויהו תעבטב חבזמה תעלצ יתש-לע ותא תאשב

27:8 - כז:ח
ותא השעת תחל בובנ רהב ךתא הארה רשאכ ושעי ןכ

27:9 - כז:ט
רצח תא תישעו תאפל ןכשמה םיעלק הנמית-בגנ האמ רזשמ שש רצחל האפל ךרא המאב תחאה

27:10 - כז:י
םירשע וידמעו םירשע םהינדאו םידמעה יוו תשחנ ףסכ םהיקשחו

27:11 - כז:יא
ןופצ תאפל ןכו האמ םיעלק ךראב םירשע ודמעו ךרא םירשע םהינדאו םידמעה יוו תשחנ ףסכ םהיקשחו

27:12 - כז:יב
םי-תאפל רצחה בחרו המא םישמח םיעלק הרשע םהידמע הרשע םהינדאו

27:13 - כז:יג
תאפל רצחה בחרו םישמח החרזמ המדק המא

27:14 - כז:יד
המא הרשע שמחו םהידמע ףתכל םיעלק םהינדאו השלש השלש

27:15 - כז:טו
שמח תינשה ףתכלו םהידמע םיעלק הרשע םהינדאו השלש השלש

27:16 - כז:טז
ךסמ רצחה רעשלו תלכת המא םירשע ינש תעלותו ןמגראו םקר השעמ רזשמ ששו העברא םהידמע העברא םהינדאו

27:17 - כז:יז
רצחה ידומע-לכ ףסכ םיקשחמ ביבס םהינדאו ףסכ םהיוו תשחנ

27:18 - כז:יח
המאב האמ רצחה ךרא םישמחב םישמח בחרו שש תומא שמח המקו םהינדאו רזשמ תשחנ

27:19 - כז:יט
לכב ןכשמה ילכ לכל ויתדתי-לכו ותדבע רצחה תדתי-לכו תשחנ

27:20 - כז:כ
ינב-תא הוצת התאו ךילא וחקיו לארשי תיתכ ךז תיז ןמש רנ תלעהל רואמל דימת

27:21 - כז:כא
ץוחמ דעומ להאב תדעה-לע רשא תכרפל ןרהא ותא ךרעי -דע ברעמ וינבו תקח הוהי ינפל רקב תאמ םתרדל םלוע לארשי ינב

28:1 - כח:א
ךילא ברקה התאו ךיחא ןרהא-תא ךותמ ותא וינב-תאו -ונהכל לארשי ינב בדנ ןרהא יל רזעלא אוהיבאו ןרהא ינב רמתיאו

28:2 - כח:ב
שדק-ידגב תישעו דובכל ךיחא ןרהאל תראפתלו

28:3 - כח:ג
רבדת התאו רשא בל-ימכח-לכ-לא המכח חור ויתאלמ ןרהא ידגב-תא ושעו יל-ונהכל ושדקל

28:4 - כח:ד
רשא םידגבה הלאו דופאו ןשח ושעי ץבשת תנתכו ליעמו ושעו טנבאו תפנצמ ןרהאל שדק-ידגב וינבלו ךיחא יל-ונהכל

28:5 - כח:ה
בהזה-תא וחקי םהו תלכתה-תאו ןמגראה-תאו ינשה תעלות-תאו ששה-תאו

28:6 - כח:ו
בהז דפאה-תא ושעו תעלות ןמגראו תלכת השעמ רזשמ ששו ינש בשח

28:7 - כח:ז
תרבח תפתכ יתש ינש-לא ול-היהי רבחו ויתוצק

28:8 - כח:ח
רשא ותדפא בשחו ונממ והשעמכ וילע תלכת בהז היהי ינש תעלותו ןמגראו רזשמ ששו

28:9 - כח:ט
יתש-תא תחקלו תחתפו םהש-ינבא ינב תומש םהילע לארשי

28:10 - כח:י
ןבאה לע םתמשמ השש תומש-תאו תחאה םירתונה הששה תינשה ןבאה-לע םתדלותכ

28:11 - כח:יא
ןבא שרח השעמ חתפת םתח יחותפ םינבאה יתש-תא לארשי ינב תמש-לע בהז תוצבשמ תבסמ םתא השעת

28:12 - כח:יב
יתש-תא תמשו תפתכ לע םינבאה ןרכז ינבא דפאה אשנו לארשי ינבל םתומש-תא ןרהא יתש-לע הוהי ינפל ןרכזל ויפתכ

28:13 - כח:יג
בהז תצבשמ תישעו

28:14 - כח:יד
בהז תרשרש יתשו השעת תלבגמ רוהט תבע השעמ םתא תרשרש-תא התתנו תצבשמה-לע תתבעה

28:15 - כח:טו
טפשמ ןשח תישעו השעמכ בשח השעמ בהז ונשעת דפא ןמגראו תלכת ששו ינש תעלותו ותא השעת רזשמ

28:16 - כח:טז
לופכ היהי עובר תרזו וכרא תרז ובחר

28:17 - כח:יז
ןבא תאלמ וב תאלמו ןבא םירוט העברא הדטפ םדא רוט דחאה רוטה תקרבו

28:18 - כח:יח
ךפנ ינשה רוטהו םלהיו ריפס

28:19 - כח:יט
םשל ישילשה רוטהו המלחאו ובש

28:20 - כח:כ
יעיברה רוטהו הפשיו םהשו שישרת ויהי בהז םיצבשמ םתאולמב

28:21 - כח:כא
ןייהת םינבאהו לארשי-ינב תמש-לע םתמש-לע הרשע םיתש שיא םתוח יחותפ ינשל ןייהת ומש-לע טבש רשע

28:22 - כח:כב
ןשחה-לע תישעו השעמ תלבג תשרש רוהט בהז תבע

28:23 - כח:כג
יתש ןשחה-לע תישעו תתנו בהז תועבט תועבטה יתש-תא ןשחה תוצק ינש-לע

28:24 - כח:כד
תתבע יתש-תא התתנו תעבטה יתש-לע בהזה ןשחה תוצק-לא

28:25 - כח:כה
יתש תוצק יתש תאו יתש-לע ןתת תתבעה התתנו תוצבשמה דפאה תופתכ-לע וינפ לומ-לא

28:26 - כח:כו
תועבט יתש תישעו םתא תמשו בהז ןשחה תוצק ינש-לע -לא רשא ותפש-לע התיב דופאה רבע

28:27 - כח:כז
תועבט יתש תישעו םתא התתנו בהז תופתכ יתש-לע לוממ הטמלמ דופאה ותרבחמ תמעל וינפ דופאה בשחל לעממ

28:28 - כח:כח
ןשחה-תא וסכריו תעבט-לא ותעבטמ תלכת ליתפב דופאה בשח-לע תויהל חזי-אלו דופאה דופאה לעמ ןשחה

28:29 - כח:כט
תומש-תא ןרהא אשנו ןשחב לארשי-ינב ואבב ובל-לע טפשמה ןרכזל שדקה-לא דימת הוהי-ינפל

28:30 - כח:ל
טפשמה ןשח-לא תתנו םירואה-תא ויהו םימתה-תאו ואבב ןרהא בל-לע אשנו הוהי ינפל טפשמ-תא ןרהא ובל-לע לארשי-ינב דימת הוהי ינפל

28:31 - כח:לא
ליעמ-תא תישעו תלכת לילכ דופאה

28:32 - כח:לב
ושאר-יפ היהו היהי הפש וכותב השעמ ביבס ויפל ארחת יפכ גרא ערקי אל ול -היהי

28:33 - כח:לג
וילוש-לע תישעו ןמגראו תלכת ינמר ינש תעלותו ביבס וילוש-לע םכותב בהז ינמעפו ביבס

28:34 - כח:לד
ןומרו בהז ןמעפ ןומרו בהז ןמעפ ליעמה ילוש-לע ביבס

28:35 - כח:לה
תרשל ןרהא-לע היהו ואבב ולוק עמשנו הוהי ינפל שדקה-לא תומי אלו ותאצבו

28:36 - כח:לו
בהז ץיצ תישעו וילע תחתפו רוהט שדק םתח יחותפ הוהיל

28:37 - כח:לז
ליתפ-לע ותא תמשו היהו תלכת לומ-לא תפנצמה-לע היהי תפנצמה-ינפ

28:38 - כח:לח
ןרהא חצמ-לע היהו ןוע-תא ןרהא אשנו ושידקי רשא םישדקה לארשי ינב םהישדק תנתמ-לכל דימת וחצמ-לע היהו ינפל םהל ןוצרל הוהי

28:39 - כח:לט
שש תנתכה תצבשו שש תפנצמ תישעו השעמ השעת טנבאו םקר

28:40 - כח:מ
השעת ןרהא ינבלו םהל תישעו תנתכ תועבגמו םיטנבא דובכל םהל השעת תראפתלו

28:41 - כח:מא
םתא תשבלהו ךיחא ןרהא-תא ותא וינב-תאו תאלמו םתא תחשמו םתא תשדקו םדי-תא יל ונהכו

28:42 - כח:מב
דב-יסנכמ םהל השעו הורע רשב תוסכל םיכרי-דעו םינתממ ויהי

28:43 - כח:מג
ןרהא-לע ויהו םאבב וינב-לעו וא דעומ להא-לא חבזמה-לא םתשגב שדקב תרשל ותמו ןוע ואשי-אלו ול םלוע תקח וירחא וערזלו

29:1 - כט:א
השעת-רשא רבדה הזו ןהכל םתא שדקל םהל דחא רפ חקל יל םינש םליאו רקב-ןב םמימת

29:2 - כט:ב
תלחו תוצמ םחלו ןמשב תלולב תצמ םיחשמ תוצמ יקיקרו םיטח תלס ןמשב םתא השעת

29:3 - כט:ג
לס-לע םתוא תתנו םתא תברקהו דחא תאו רפה-תאו לסב םליאה ינש

29:4 - כט:ד
וינב-תאו ןרהא-תאו להא חתפ-לא בירקת םתא תצחרו דעומ םימב

29:5 - כט:ה
םידגבה-תא תחקלו ןרהא-תא תשבלהו ליעמ תאו תנתכה-תא דפאה -תאו דפאה ול תדפאו ןשחה-תאו דפאה בשחב

29:6 - כט:ו
תפנצמה תמשו תתנו ושאר-לע שדקה רזנ-תא תפנצמה-לע

29:7 - כט:ז
ןמש-תא תחקלו תקציו החשמה תחשמו ושאר-לע ותא

29:8 - כט:ח
בירקת וינב-תאו תנתכ םתשבלהו

29:9 - כט:ט
טנבא םתא תרגחו תשבחו וינבו ןרהא התיהו תעבגמ םהל תקחל הנהכ םהל תאלמו םלוע וינב-דיו ןרהא-די

29:10 - כט:י
רפה-תא תברקהו דעומ להא ינפל וינבו ןרהא ךמסו שאר-לע םהידי-תא רפה

29:11 - כט:יא
ינפל רפה-תא תטחשו להא חתפ הוהי דעומ

29:12 - כט:יב
רפה םדמ תחקלו תנרק-לע התתנו ךעבצאב חבזמה ךפשת םדה-לכ-תאו חבזמה דוסי -לא

29:13 - כט:יג
בלחה-לכ-תא תחקלו תאו ברקה-תא הסכמה תאו דבכה-לע תרתיה תילכה יתש רשא בלחה-תאו תרטקהו ןהילע החבזמה

29:14 - כט:יד
רפה רשב-תאו ושרפ-תאו ורע-תאו ץוחמ שאב ףרשת אוה תאטח הנחמל

29:15 - כט:טו
חקת דחאה ליאה-תאו וינבו ןרהא וכמסו שאר-לע םהידי-תא ליאה

29:16 - כט:טז
ליאה-תא תטחשו ומד-תא תחקלו חבזמה-לע תקרזו ביבס

29:17 - כט:יז
חתנת ליאה-תאו וברק תצחרו ויחתנל תתנו ויערכו -לעו ויחתנ-לע ושאר

29:18 - כט:יח
ליאה-לכ-תא תרטקהו אוה הלע החבזמה חוחינ חיר הוהיל אוה הוהיל השא

29:19 - כט:יט
ליאה תא תחקלו ןרהא ךמסו ינשה םהידי-תא וינבו ליאה שאר-לע

29:20 - כט:כ
ליאה-תא תטחשו התתנו ומדמ תחקלו ןרהא ןזא ךונת-לע וינב ןזא ךונת-לעו ןהב-לעו תינמיה תינמיה םדי םלגר ןהב-לעו תקרזו תינמיה חבזמה-לע םדה-תא ביבס

29:21 - כט:כא
רשא םדה-ןמ תחקלו ןמשמו חבזמה-לע תיזהו החשמה -לעו ןרהא-לע וינב-לעו וידגב ותא וינב ידגב-לעו וידגבו אוה שדקו וינב ידגבו וינבו ותא

29:22 - כט:כב
ליאה-ןמ תחקלו הילאהו בלחה הסכמה בלחה-תאו תרתי תאו ברקה-תא יתש תאו דבכה בלחה-תאו תילכה קוש תאו ןהילע רשא ליא יכ ןימיה אוה םיאלמ

29:23 - כט:כג
תלחו תחא םחל רככו קיקרו תחא ןמש םחל רשא תוצמה לסמ דחא הוהי ינפל

29:24 - כט:כד
יפכ לע לכה תמשו וינב יפכ לעו ןרהא הפונת םתא תפנהו הוהי ינפל

29:25 - כט:כה
םדימ םתא תחקלו החבזמה תרטקהו חירל הלעה-לע הוהי ינפל חוחינ הוהיל אוה השא

29:26 - כט:כו
הזחה-תא תחקלו רשא םיאלמה ליאמ ותא תפנהו ןרהאל הוהי ינפל הפונת הנמל ךל היהו

29:27 - כט:כז
הזח תא תשדקו קוש תאו הפונתה ףנוה רשא המורתה ליאמ םרוה רשאו ןרהאל רשאמ םיאלמה וינבל רשאמו

29:28 - כט:כח
וינבלו ןרהאל היהו ינב תאמ םלוע-קחל המורת יכ לארשי היהי המורתו אוה לארשי-ינב תאמ םהימלש יחבזמ הוהיל םתמורת

29:29 - כט:כט
רשא שדקה ידגבו וינבל ויהי ןרהאל םהב החשמל וירחא םדי -תא םב-אלמלו

29:30 - כט:ל
םשבלי םימי תעבש וינבמ ויתחת ןהכה להא-לא אבי רשא שדקב תרשל דעומ

29:31 - כט:לא
םיאלמה ליא תאו ורשב-תא תלשבו חקת שדק םקמב

29:32 - כט:לב
וינבו ןרהא לכאו ליאה רשב-תא לסב רשא םחלה-תאו דעומ להא חתפ

29:33 - כט:לג
רפכ רשא םתא ולכאו םדי-תא אלמל םהב רזו םתא שדקל שדק -יכ לכאי-אל םה

29:34 - כט:לד
רשבמ רתוי-םאו םחלה-ןמו םיאלמה תפרשו רקבה-דע אל שאב רתונה-תא אוה שדק-יכ לכאי

29:35 - כט:לה
ןרהאל תישעו לככ הככ וינבלו הכתא יתיוצ-רשא אלמת םימי תעבש םדי

29:36 - כט:לו
השעת תאטח רפו םירפכה-לע םויל חבזמה-לע תאטחו תחשמו וילע ךרפכב ושדקל ותא

29:37 - כט:לז
רפכת םימי תעבש תשדקו חבזמה-לע חבזמה היהו ותא -לכ םישדק שדק שדקי חבזמב עגנה

29:38 - כט:לח
השעת רשא הזו םישבכ חבזמה-לע םויל םינש הנש-ינב דימת

29:39 - כט:לט
השעת דחאה שבכה-תא שבכה תאו רקבב ןיב השעת ינשה םיברעה

29:40 - כט:מ
לולב תלס ןרשעו עבר תיתכ ןמשב תעיבר ךסנו ןיהה שבכל ןיי ןיהה דחאה

29:41 - כט:מא
ינשה שבכה תאו םיברעה ןיב השעת הכסנכו רקבה תחנמכ חחינ חירל הל-השעת הוהיל השא

29:42 - כט:מב
םכיתרדל דימת תלע ינפל דעומ-להא חתפ םכל דעוא רשא הוהי םש ךילא רבדל המש

29:43 - כט:מג
ינבל המש יתדענו שדקנו לארשי ידבכב

29:44 - כט:מד
להא-תא יתשדקו חבזמה-תאו דעומ וינב-תאו ןרהא-תאו יל ןהכל שדקא

29:45 - כט:מה
ינב ךותב יתנכשו םהל יתייהו לארשי םיהלאל

29:46 - כט:מו
הוהי ינא יכ ועדיו יתאצוה רשא םהיהלא םירצמ ץראמ םתא ינא םכותב ינכשל םהיהלא הוהי

30:1 - ל:א
רטקמ חבזמ תישעו םיטש יצע תרטק ותא השעת

30:2 - ל:ב
המאו וכרא המא היהי עובר ובחר ונממ ותמק םיתמאו ויתנרק

30:3 - ל:ג
בהז ותא תיפצו וגג-תא רוהט ביבס ויתריק-תאו תישעו ויתנרק-תאו ביבס בהז רז ול

30:4 - ל:ד
בהז תעבט יתשו ורזל תחתמ ול-השעת ויתעלצ יתש לע וידצ ינש-לע השעת םידבל םיתבל היהו המהב ותא תאשל

30:5 - ל:ה
םידבה-תא תישעו תיפצו םיטש יצע בהז םתא

30:6 - ל:ו
ינפל ותא התתנו ןרא-לע רשא תכרפה תרפכה ינפל תדעה רשא תדעה-לע רשא המש ךל דעוא

30:7 - ל:ז
ןרהא וילע ריטקהו רקבב םימס תרטק וביטיהב רקבב הנריטקי תרנה-תא

30:8 - ל:ח
ןרהא תלעהבו ןיב תרנה-תא הנריטקי םיברעה ינפל דימת תרטק םכיתרדל הוהי

30:9 - ל:ט
תרטק וילע ולעת-אל החנמו הלעו הרז וכסת אל ךסנו וילע

30:10 - ל:י
ןרהא רפכו תחא ויתנרק-לע תאטח םדמ הנשב הנשב תחא םירפכה םכיתרדל וילע רפכי אוה םישדק-שדק הוהיל

30:11 - ל:יא
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

30:12 - ל:יב
שאר-תא אשת יכ םהידקפל לארשי-ינב רפכ שיא ונתנו דקפב הוהיל ושפנ םהב היהי-אלו םתא םתא דקפב ףגנ

30:13 - ל:יג
רבעה-לכ ונתי הז תיצחמ םידקפה-לע שדקה לקשב לקשה לקשה הרג םירשע המורת לקשה תיצחמ הוהיל

30:14 - ל:יד
םידקפה-לע רבעה לכ הנש םירשע ןבמ תמורת ןתי הלעמו הוהי

30:15 - ל:טו
הברי-אל רישעה טיעמי אל לדהו תתל לקשה תיצחממ הוהי תמורת-תא םכיתשפנ-לע רפכל

30:16 - ל:טז
ףסכ-תא תחקלו ינב תאמ םירפכה ותא תתנו לארשי דעומ להא תדבע-לע לארשי ינבל היהו הוהי ינפל ןורכזל םכיתשפנ-לע רפכל

30:17 - ל:יז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

30:18 - ל:יח
תשחנ רויכ תישעו הצחרל תשחנ ונכו להא-ןיב ותא תתנו חבזמה ןיבו דעומ םימ המש תתנו

30:19 - ל:יט
וינבו ןרהא וצחרו םהידי-תא ונממ םהילגר-תאו

30:20 - ל:כ
דעומ להא-לא םאבב אלו םימ-וצחרי םתשגב וא ותמי תרשל חבזמה-לא הוהיל השא ריטקהל

30:21 - ל:כא
םהידי וצחרו ותמי אלו םהילגרו םלוע-קח םהל התיהו םתרדל וערזלו ול

30:22 - ל:כב
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

30:23 - ל:כג
םימשב ךל-חק התאו שמח רורד-רמ שאר םשב-ןמנקו תואמ םישמח ותיצחמ םשב-הנקו םיתאמו םיתאמו םישמח

30:24 - ל:כד
תואמ שמח הדקו ןמשו שדקה לקשב ןיה תיז

30:25 - ל:כה
ןמש ותא תישעו חקר שדק-תחשמ חקר השעמ תחקרמ שדק-תחשמ ןמש היהי

30:26 - ל:כו
להא-תא וב תחשמו ןורא תאו דעומ תדעה

30:27 - ל:כז
ןחלשה-תאו וילכ-לכ-תאו הרנמה-תאו חבזמ תאו הילכ-תאו תרטקה

30:28 - ל:כח
הלעה חבזמ-תאו וילכ-לכ-תאו ונכ-תאו ריכה-תאו

30:29 - ל:כט
ויהו םתא תשדקו עגנה-לכ םישדק שדק שדקי םהב

30:30 - ל:ל
וינב-תאו ןרהא-תאו םתא תשדקו חשמת יל ןהכל

30:31 - ל:לא
לארשי ינב-לאו ןמש רמאל רבדת הז היהי שדק-תחשמ םכיתרדל יל

30:32 - ל:לב
אל םדא רשב-לע אל ותנכתמבו ךסיי אוה שדק והמכ ושעת םכל היהי שדק

30:33 - ל:לג
והמכ חקרי רשא שיא ונממ ןתי רשאו תרכנו רז-לע וימעמ

30:34 - ל:לד
השמ-לא הוהי רמאיו ףטנ םימס ךל-חק םימס הנבלחו תלחשו דבב דב הכז הנבלו היהי

30:35 - ל:לה
תרטק התא תישעו חקור השעמ חקר שדק רוהט חלממ

30:36 - ל:לו
קדה הנממ תקחשו ינפל הנממ התתנו דעומ להאב תדעה המש ךל דעוא רשא היהת םישדק שדק םכל

30:37 - ל:לז
השעת רשא תרטקהו ושעת אל התנכתמב ךל היהת שדק םכל הוהיל

30:38 - ל:לח
הומכ השעי-רשא שיא תרכנו הב חירהל וימעמ

31:1 - לא:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

31:2 - לא:ב
םשב יתארק האר ירוא-ןב לאלצב הטמל רוח-ןב הדוהי

31:3 - לא:ג
חור ותא אלמאו המכחב םיהלא תעדבו הנובתבו הכאלמ-לכבו

31:4 - לא:ד
תושעל תבשחמ בשחל ףסכבו בהזב תשחנבו

31:5 - לא:ה
תאלמל ןבא תשרחבו תושעל ץע תשרחבו הכאלמ-לכב

31:6 - לא:ו
ותא יתתנ הנה ינאו באילהא תא ןד-הטמל ךמסיחא-ןב בל-םכח-לכ בלבו תא ושעו המכח יתתנ ךתיוצ רשא-לכ

31:7 - לא:ז
דעומ להא תא תדעל ןראה-תאו רשא תרפכה-תאו ילכ-לכ תאו וילע להאה

31:8 - לא:ח
ןחלשה-תאו וילכ-תאו הרהטה הרנמה-תאו תאו הילכ-לכ-תאו תרטקה חבזמ

31:9 - לא:ט
הלעה חבזמ-תאו וילכ-לכ-תאו רויכה-תאו ונכ-תאו

31:10 - לא:י
דרשה ידגב תאו שדקה ידגב-תאו ןהכה ןרהאל וינב ידגב-תאו ןהכל

31:11 - לא:יא
החשמה ןמש תאו םימסה תרטק-תאו לככ שדקל ושעי ךתיוצ-רשא

31:12 - לא:יב
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל

31:13 - לא:יג
ינב-לא רבד התאו ךא רמאל לארשי יכ ורמשת יתתבש-תא יניב אוה תוא םכיתרדל םכיניבו הוהי ינא יכ תעדל םכשדקמ

31:14 - לא:יד
יכ תבשה-תא םתרמשו םכל אוה שדק תמוי תומ היללחמ הב השעה-לכ יכ שפנה התרכנו הכאלמ הימע ברקמ אוהה

31:15 - לא:טו
השעי םימי תשש םויבו הכאלמ ןותבש תבש יעיבשה השעה-לכ הוהיל שדק תבשה םויב הכאלמ תמוי תומ

31:16 - לא:טז
לארשי-ינב ורמשו תושעל תבשה-תא םתרדל תבשה-תא םלוע תירב

31:17 - לא:יז
ינב ןיבו יניב אוה תוא לארשי םימי תשש-יכ םלעל -תא הוהי השע ץראה-תאו םימשה תבש יעיבשה םויבו שפניו

31:18 - לא:יח
ותלככ השמ-לא ןתיו יניס רהב ותא רבדל תחל תדעה תחל ינש עבצאב םיבתכ ןבא םיהלא

32:1 - לב:א
ששב-יכ םעה אריו רהה-ןמ תדרל השמ ןרהא-לע םעה להקיו םוק וילא ורמאיו רשא םיהלא ונל-השע הז-יכ ונינפל וכלי רשא שיאה השמ םירצמ ץראמ ונלעה היה-המ ונעדי אל ול

32:2 - לב:ב
ןרהא םהלא רמאיו בהזה ימזנ וקרפ םכישנ ינזאב רשא םכיתנבו םכינב ילא ואיבהו

32:3 - לב:ג
םעה-לכ וקרפתיו רשא בהזה ימזנ-תא ואיביו םהינזאב ןרהא-לא

32:4 - לב:ד
רציו םדימ חקיו והשעיו טרחב ותא ורמאיו הכסמ לגע לארשי ךיהלא הלא ץראמ ךולעה רשא םירצמ

32:5 - לב:ה
ןביו ןרהא אריו ארקיו וינפל חבזמ גח רמאיו ןרהא רחמ הוהיל

32:6 - לב:ו
תרחממ ומיכשיו ושגיו תלע ולעיו םעה בשיו םימלש ומקיו ותשו לכאל קחצל

32:7 - לב:ז
השמ-לא הוהי רבדיו ךמע תחש יכ דר-ךל ץראמ תילעה רשא םירצמ

32:8 - לב:ח
ךרדה-ןמ רהמ ורס םהל ושע םתיוצ רשא הכסמ לגע ול-ווחתשיו ורמאיו ול -וחבזיו לארשי ךיהלא הלא ץראמ ךולעה רשא םירצמ

32:9 - לב:ט
השמ-לא הוהי רמאיו הזה םעה-תא יתיאר ףרע-השק-םע הנהו אוה

32:10 - לב:י
יל החינה התעו םהב יפא-רחיו ךתוא השעאו םלכאו לודג יוגל

32:11 - לב:יא
ינפ-תא השמ לחיו רמאיו ויהלא הוהי ךפא הרחי הוהי המל תאצוה רשא ךמעב חכב םירצמ ץראמ הקזח דיבו לודג

32:12 - לב:יב
םירצמ ורמאי המל םאיצוה הערב רמאל םירהב םתא גרהל ינפ לעמ םתלכלו ןורחמ בוש המדאה הערה-לע םחנהו ךפא ךמעל

32:13 - לב:יג
קחציל םהרבאל רכז רשא ךידבע לארשילו ךב םהל תעבשנ הברא םהלא רבדתו יבכוככ םכערז-תא ץראה-לכו םימשה יתרמא רשא תאזה ולחנו םכערזל ןתא םלעל

32:14 - לב:יד
הוהי םחניו רבד רשא הערה-לע ומעל תושעל

32:15 - לב:טו
השמ דריו ןפיו תחל ינשו רהה-ןמ תחל ודיב תדעה םהירבע ינשמ םיבתכ םה הזמו הזמ םיבתכ

32:16 - לב:טז
םיהלא השעמ תחלהו בתכמ בתכמהו המה תורח אוה םיהלא תחלה-לע

32:17 - לב:יז
עשוהי עמשיו הערב םעה לוק-תא לוק השמ-לא רמאיו הנחמב המחלמ

32:18 - לב:יח
לוק ןיא רמאיו ןיאו הרובג תונע השולח תונע לוק יכנא תונע לוק עמש

32:19 - לב:יט
ברק רשאכ יהיו אריו הנחמה-לא תלחמו לגעה-תא ךלשיו השמ ףא-רחיו תחלה-תא ודימ תחת םתא רבשיו רהה

32:20 - לב:כ
רשא לגעה-תא חקיו שאב ףרשיו ושע קד-רשא דע ןחטיו םימה ינפ-לע רזיו ינב-תא קשיו לארשי

32:21 - לב:כא
ןרהא-לא השמ רמאיו הזה םעה ךל השע-המ האטח וילע תאבה-יכ הלדג

32:22 - לב:כב
רחי-לא ןרהא רמאיו תעדי התא ינדא ףא ערב יכ םעה-תא אוה

32:23 - לב:כג
ונל-השע יל ורמאיו וכלי רשא םיהלא השמ הז-יכ ונינפל ונלעה רשא שיאה אל םירצמ ץראמ ול היה-המ ונעדי

32:24 - לב:כד
בהז ימל םהל רמאו יל-ונתיו וקרפתה אציו שאב והכלשאו הזה לגעה

32:25 - לב:כה
םעה-תא השמ אריו אוה ערפ יכ ןרהא הערפ-יכ םהימקב הצמשל

32:26 - לב:כו
רעשב השמ דמעיו ימ רמאיו הנחמה ופסאיו ילא הוהיל יול ינב-לכ וילא

32:27 - לב:כז
רמא-הכ םהל רמאיו לארשי יהלא הוהי וברח-שיא ומיש ורבע וכרי-לע רעשל רעשמ ובושו וגרהו הנחמב שיאו ויחא-תא-שיא -תא שיאו והער-תא וברק

32:28 - לב:כח
יול-ינב ושעיו לפיו השמ רבדכ אוהה םויב םעה-ןמ שיא יפלא תשלשכ

32:29 - לב:כט
ואלמ השמ רמאיו הוהיל םויה םכדי ונבב שיא יכ םכילע תתלו ויחאבו הכרב םויה

32:30 - לב:ל
רמאיו תרחממ יהיו םתא םעה-לא השמ הלדג האטח םתאטח -לא הלעא התעו הרפכא ילוא הוהי םכתאטח דעב

32:31 - לב:לא
הוהי-לא השמ בשיו םעה אטח אנא רמאיו הלדג האטח הזה יהלא םהל ושעיו בהז

32:32 - לב:לב
םתאטח אשת-םא התעו אנ ינחמ ןיא-םאו תבתכ רשא ךרפסמ

32:33 - לב:לג
השמ-לא הוהי רמאיו יל-אטח רשא ימ ירפסמ ונחמא

32:34 - לב:לד
החנ ךל התעו לא םעה-תא הנה ךל יתרבד-רשא ךינפל ךלי יכאלמ יתדקפו ידקפ םויבו םתאטח םהלע

32:35 - לב:לה
םעה-תא הוהי ףגיו ושע רשא לע השע רשא לגעה-תא ןרהא

33:1 - לג:א
השמ-לא הוהי רבדיו התא הזמ הלע ךל תילעה רשא םעהו -לא םירצמ ץראמ יתעבשנ רשא ץראה קחציל םהרבאל ךערזל רמאל בקעילו הננתא

33:2 - לג:ב
ךאלמ ךינפל יתחלשו ינענכה-תא יתשרגו יתחהו ירמאה יוחה יזרפהו יסוביהו

33:3 - לג:ג
בלח תבז ץרא-לא הלעא אל יכ שבדו יכ ךברקב התא ףרע-השק-םע ךרדב ךלכא -ןפ

33:4 - לג:ד
רבדה-תא םעה עמשיו ולבאתיו הזה ערה וידע שיא ותש-אלו וילע

33:5 - לג:ה
השמ-לא הוהי רמאיו לארשי-ינב-לא רמא ףרע-השק-םע םתא הלעא דחא עגר ךיתילכו ךברקב ךידע דרוה התעו המ העדאו ךילעמ ךל-השעא

33:6 - לג:ו
לארשי-ינב ולצנתיו ברוח רהמ םידע-תא

33:7 - לג:ז
להאה-תא חקי השמו ץוחמ ול-הטנו קחרה הנחמל ול ארקו הנחמה-ןמ היהו דעומ להא אצי הוהי שקבמ-לכ רשא דעומ להא-לא הנחמל ץוחמ

33:8 - לג:ח
השמ תאצכ היהו ומוקי להאה-לא שיא ובצנו םעה-לכ וטיבהו ולהא חתפ ואב-דע השמ ירחא הלהאה

33:9 - לג:ט
השמ אבכ היהו דומע דרי הלהאה חתפ דמעו ןנעה השמ-םע רבדו להאה

33:10 - לג:י
םעה-לכ הארו דמע ןנעה דומע-תא םקו להאה חתפ ווחתשהו םעה-לכ ולהא חתפ שיא

33:11 - לג:יא
השמ-לא הוהי רבדו רשאכ םינפ-לא םינפ והער-לא שיא רבדי הנחמה -לא בשו עשוהי ותרשמו אל רענ ןונ-ןב להאה ךותמ שימי

33:12 - לג:יב
הוהי-לא השמ רמאיו ילא רמא התא האר הזה םעה-תא לעה ינתעדוה אל התאו ימע חלשת-רשא תא ךיתעדי תרמא התאו ןח תאצמ-םגו םשב יניעב

33:13 - לג:יג
יתאצמ אנ-םא התעו ינעדוה ךיניעב ןח ךעדאו ךכרד-תא אנ ןח -אצמא ןעמל יכ הארו ךיניעב הזה יוגה ךמע

33:14 - לג:יד
וכלי ינפ רמאיו ךל יתחנהו

33:15 - לג:טו
ןיא-םא וילא רמאיו םיכלה ךינפ הזמ ונלעת-לא

33:16 - לג:טז
אופא עדוי המבו ןח יתאצמ-יכ ךמעו ינא ךיניעב ונמע ךתכלב אולה ךמעו ינא ונילפנו רשא םעה-לכמ המדאה ינפ-לע

33:17 - לג:יז
השמ-לא הוהי רמאיו הזה רבדה-תא םג השעא תרבד רשא יניעב ןח תאצמ-יכ םשב ךעדאו

33:18 - לג:יח
אנ ינארה רמאיו ךדבכ-תא

33:19 - לג:יט
ריבעא ינא רמאיו ךינפ-לע יבוט-לכ הוהי םשב יתארקו יתנחו ךינפל יתמחרו ןחא רשא-תא םחרא רשא-תא

33:20 - לג:כ
לכות אל רמאיו יכ ינפ-תא תארל םדאה ינארי-אל יחו

33:21 - לג:כא
הנה הוהי רמאיו תבצנו יתא םוקמ רוצה-לע

33:22 - לג:כב
ידבכ רבעב היהו רוצה תרקנב ךיתמשו ךילע יפכ יתכשו ירבע-דע

33:23 - לג:כג
יפכ-תא יתרסהו ירחא-תא תיארו וארי אל ינפו

34:1 - לד:א
השמ-לא הוהי רמאיו תחל-ינש ךל-לספ םינשארכ םינבא תחלה-לע יתבתכו ויה רשא םירבדה-תא םינשארה תחלה-לע תרבש רשא

34:2 - לד:ב
רקבל ןוכנ היהו רה-לא רקבב תילעו םש יל תבצנו יניס רהה שאר-לע

34:3 - לד:ג
ךמע הלעי-אל שיאו ארי-לא שיא-םגו ןאצה-םג רהה-לכב וערי-לא רקבהו אוהה רהה לומ-לא

34:4 - לד:ד
תחל-ינש לספיו םינשארכ םינבא רקבב השמ םכשיו יניס רה-לא לעיו ותא הוהי הוצ רשאכ תחל ינש ודיב חקיו םינבא

34:5 - לד:ה
ןנעב הוהי דריו םש ומע בציתיו הוהי םשב ארקיו

34:6 - לד:ו
הוהי רבעיו ארקיו וינפ-לע םוחר לא הוהי הוהי םיפא ךרא ןונחו תמאו דסח -ברו

34:7 - לד:ז
םיפלאל דסח רצנ עשפו ןוע אשנ אל הקנו האטחו תובא ןוע דקפ הקני ינב-לעו םינב-לע םישלש-לע םינב םיעבר-לעו

34:8 - לד:ח
דקיו השמ רהמיו וחתשיו הצרא

34:9 - לד:ט
יתאצמ אנ-םא רמאיו ינדא ךיניעב ןח ינדא אנ-ךלי -השק-םע יכ ונברקב תחלסו אוה ףרע ונתאטחלו וננועל ונתלחנו

34:10 - לד:י
יכנא הנה רמאיו דגנ תירב תרכ תאלפנ השעא ךמע-לכ וארבנ-אל רשא ץראה-לכב הארו םיוגה-לכבו התא-רשא םעה-לכ השעמ-תא וברקב אוה ארונ -יכ הוהי ךמע השע ינא רשא

34:11 - לד:יא
רשא תא ךל-רמש םויה ךוצמ יכנא ךינפמ שרג יננה ינענכהו ירמאה-תא יזרפהו יתחהו יסוביהו יוחהו

34:12 - לד:יב
תרכת-ןפ ךל רמשה ץראה בשויל תירב הילע אב התא רשא שקומל היהי-ןפ ךברקב

34:13 - לד:יג
םתחבזמ-תא יכ םתבצמ-תאו ןוצתת וירשא-תאו ןורבשת ןותרכת

34:14 - לד:יד
לאל הוחתשת אל יכ אנק הוהי יכ רחא אוה אנק לא ומש

34:15 - לד:טו
תירב תרכת-ןפ ונזו ץראה בשויל וחבזו םהיהלא ירחא ךל ארקו םהיהלאל וחבזמ תלכאו

34:16 - לד:טז
ויתנבמ תחקלו ויתנב ונזו ךינבל ונזהו ןהיהלא ירחא ירחא ךינב-תא ןהיהלא

34:17 - לד:יז
אל הכסמ יהלא ךל-השעת

34:18 - לד:יח
רמשת תוצמה גח-תא לכאת םימי תעבש ךתיוצ רשא תוצמ ביבאה שדח דעומל ביבאה שדחב יכ םירצממ תאצי

34:19 - לד:יט
יל םחר רטפ-לכ רטפ רכזת ךנקמ-לכו השו רוש

34:20 - לד:כ
הדפת רומח רטפו הדפת אל-םאו השב רוכב לכ ותפרעו -אלו הדפת ךינב םקיר ינפ וארי

34:21 - לד:כא
דבעת םימי תשש תבשת יעיבשה םויבו ריצקבו שירחב תבשת

34:22 - לד:כב
ךל השעת תעבש גחו םיטח ריצק ירוכב תפוקת ףיסאה גחו הנשה

34:23 - לד:כג
הנשב םימעפ שלש ךרוכז-לכ הארי הוהי ןדאה ינפ-תא לארשי יהלא

34:24 - לד:כד
םיוג שירוא-יכ יתבחרהו ךינפמ דמחי-אלו ךלבג-תא ךתלעב ךצרא-תא שיא הוהי ינפ-תא תוארל םימעפ שלש ךיהלא הנשב

34:25 - לד:כה
ץמח-לע טחשת-אל ןילי-אלו יחבז-םד חספה גח חבז רקבל

34:26 - לד:כו
ךתמדא ירוכב תישאר הוהי תיב איבת ידג לשבת-אל ךיהלא ומא בלחב

34:27 - לד:כז
השמ-לא הוהי רמאיו םירבדה-תא ךל-בתכ יפ-לע יכ הלאה יתרכ הלאה םירבדה תירב ךתא לארשי-תאו

34:28 - לד:כח
הוהי-םע םש-יהיו םוי םיעברא םחל הליל םיעבראו אל םימו לכא אל תחלה-לע בתכיו התש תירבה ירבד תא םירבדה תרשע

34:29 - לד:כט
רהמ השמ תדרב יהיו תחל ינשו יניס השמ-דיב תדעה השמו רהה-ןמ ותדרב רוע ןרק יכ עדי-אל ותא ורבדב וינפ

34:30 - לד:ל
ינב-לכו ןרהא אריו הנהו השמ-תא לארשי וינפ רוע ןרק וילא תשגמ וארייו

34:31 - לד:לא
השמ םהלא ארקיו ןרהא וילא ובשיו הדעב םיאשנה-לכו םהלא השמ רבדיו

34:32 - לד:לב
ושגנ ןכ-ירחאו לארשי ינב-לכ רשא-לכ תא םוציו רהב ותא הוהי רבד יניס

34:33 - לד:לג
םתא רבדמ השמ לכיו וינפ-לע ןתיו הוסמ

34:34 - לד:לד
ינפל השמ אבבו ותא רבדל הוהי הוסמה-תא ריסי רבדו אציו ותאצ-דע תא לארשי ינב-לא הוצי רשא

34:35 - לד:לה
לארשי-ינב וארו ןרק יכ השמ ינפ-תא בישהו השמ ינפ רוע הוסמה -תא השמ ואב-דע וינפ-לע ותא רבדל

35:1 - לה:א
השמ להקיו ינב תדע-לכ-תא םהלא רמאיו לארשי םירבדה הלא תשעל הוהי הוצ-רשא םתא

35:2 - לה:ב
השעת םימי תשש םויבו הכאלמ םכל היהי יעיבשה ןותבש תבש שדק וב השעה-לכ הוהיל תמוי הכאלמ

35:3 - לה:ג
לכב שא ורעבת-אל םויב םכיתבשמ תבשה

35:4 - לה:ד
השמ רמאיו תדע-לכ-לא הז רמאל לארשי-ינב הוהי הוצ-רשא רבדה רמאל

35:5 - לה:ה
המורת םכתאמ וחק ובל בידנ לכ הוהיל תמורת תא האיבי ףסכו בהז הוהי תשחנו

35:6 - לה:ו
ןמגראו תלכתו ששו ינש תעלותו םיזעו

35:7 - לה:ז
םימדאמ םליא תרעו יצעו םישחת תרעו םיטש

35:8 - לה:ח
םימשבו רואמל ןמשו תרטקלו החשמה ןמשל םימסה

35:9 - לה:ט
ינבאו םהש-ינבאו דופאל םיאלמ ןשחלו

35:10 - לה:י
םכב בל-םכח-לכו תא ושעיו ואבי הוהי הוצ רשא-לכ

35:11 - לה:יא
ולהא-תא ןכשמה-תא והסכמ-תאו ויסרק-תא וישרק-תאו -תא וחירב-תא וינדא-תאו וידמע

35:12 - לה:יב
וידב-תאו ןראה-תא תכרפ תאו תרפכה-תא ךסמה

35:13 - לה:יג
וידב-תאו ןחלשה-תא תאו וילכ-לכ-תאו םינפה םחל

35:14 - לה:יד
רואמה תרנמ-תאו הילכ-תאו ןמש תאו היתרנ-תאו רואמה

35:15 - לה:טו
תרטקה חבזמ-תאו ןמש תאו וידב-תאו תרטק תאו החשמה ךסמ-תאו םימסה ןכשמה חתפל חתפה

35:16 - לה:טז
הלעה חבזמ תא תשחנה רבכמ-תאו וידב-תא ול-רשא -תא וילכ-לכ-תאו ונכ-תאו ריכה

35:17 - לה:יז
רצחה יעלק תא וידמע-תא ךסמ תאו הינדא-תאו רצחה רעש

35:18 - לה:יח
ןכשמה תדתי-תא רצחה תדתי-תאו םהירתימ-תאו

35:19 - לה:יט
תרשל דרשה ידגב-תא שדקה ידגב-תא שדקב ןהכה ןרהאל וינב ידגב-תאו ןהכל

35:20 - לה:כ
תדע-לכ ואציו ינפלמ לארשי-ינב השמ

35:21 - לה:כא
שיא-לכ ואביו לכו ובל ואשנ-רשא ותא וחור הבדנ רשא תמורת -תא ואיבה להא תכאלמל הוהי ותדבע-לכלו דעומ שדקה ידגבלו

35:22 - לה:כב
םישנאה ואביו בידנ לכ םישנה-לע םזנו חח ואיבה בל זמוכו תעבטו בהז ילכ-לכ ףינה רשא שיא-לכו הוהיל בהז תפונת

35:23 - לה:כג
אצמנ-רשא שיא-לכו ןמגראו תלכת ותא ששו ינש תעלותו םליא תרעו םיזעו םישחת תרעו םימדאמ ואיבה

35:24 - לה:כד
ףסכ תמורת םירמ-לכ תא ואיבה תשחנו לכו הוהי תמורת יצע ותא אצמנ רשא תכאלמ-לכל םיטש ואיבה הדבעה

35:25 - לה:כה
בל-תמכח השא-לכו ואיביו ווט הידיב תלכתה-תא הוטמ -תא ןמגראה-תאו ינשה תעלות ששה-תאו

35:26 - לה:כו
אשנ רשא םישנה-לכו המכחב הנתא ןבל םיזעה-תא ווט

35:27 - לה:כז
תא ואיבה םאשנהו תאו םהשה ינבא דופאל םיאלמה ינבא ןשחלו

35:28 - לה:כח
ןמשה-תאו םשבה-תאו החשמה ןמשלו רואמל םימסה תרטקלו

35:29 - לה:כט
רשא השאו שיא-לכ איבהל םתא םבל בדנ רשא הכאלמה-לכל תושעל הוהי הוצ ואיבה השמ-דיב הבדנ לארשי-ינב הוהיל

35:30 - לה:ל
ינב-לא השמ רמאיו ארק ואר לארשי לאלצב םשב הוהי רוח-ןב ירוא-ןב הדוהי הטמל

35:31 - לה:לא
חור ותא אלמיו המכחב םיהלא תעדבו הנובתב הכאלמ-לכבו

35:32 - לה:לב
תשעל תבשחמ בשחלו ףסכבו בהזב תשחנבו

35:33 - לה:לג
תאלמל ןבא תשרחבו תושעל ץע תשרחבו תבשחמ תכאלמ-לכב

35:34 - לה:לד
ובלב ןתנ תרוהלו באילהאו אוה ךמסיחא-ןב ןד-הטמל

35:35 - לה:לה
בל-תמכח םתא אלמ תכאלמ-לכ תושעל םקרו בשחו שרח ןמגראבו תלכתב ששבו ינשה תעלותב הכאלמ-לכ ישע גראו תבשחמ יבשחו

36:1 - לו:א
לאלצב השעו שיא לכו באילהאו ןתנ רשא בל-םכח הנובתו המכח הוהי תשעל תעדל המהב תדבע תכאלמ-לכ-תא הוצ-רשא לכל שדקה הוהי

36:2 - לו:ב
השמ ארקיו לאלצב-לא לאו באילהא-לאו רשא בל-םכח שיא-לכ המכח הוהי ןתנ ואשנ רשא לכ ובלב הברקל ובל תשעל הכאלמה-לא התא

36:3 - לו:ג
השמ ינפלמ וחקיו רשא המורתה-לכ תא לארשי ינב ואיבה שדקה תדבע תכאלמל םהו התא תשעל דוע וילא ואיבה רקבב רקבב הבדנ

36:4 - לו:ד
םימכחה-לכ ואביו תכאלמ-לכ תא םישעה שיא-שיא שדקה המה -רשא ותכאלממ םישע

36:5 - לו:ה
השמ-לא ורמאיו םעה םיברמ רמאל הדבעה ידמ איבהל הוצ-רשא הכאלמל התא תשעל הוהי

36:6 - לו:ו
וריבעיו השמ וציו רמאל הנחמב לוק השאו שיא הכאלמ דוע-ושעי-לא אלכיו שדקה תמורתל איבהמ םעה

36:7 - לו:ז
םיד התיה הכאלמהו תושעל הכאלמה-לכל רתוהו התא

36:8 - לו:ח
בל-םכח-לכ ושעיו הכאלמה ישעב רשע ןכשמה-תא רזשמ שש תעירי ןמגראו תלכתו םיברכ ינש תעלותו םתא השע בשח השעמ

36:9 - לו:ט
תחאה העיריה ךרא המאב םירשעו הנמש המאב עברא בחרו הדמ תחאה העיריה תעיריה-לכל תחא

36:10 - לו:י
שמח-תא רבחיו תחא-לא תחא תעיריה רבח תעירי שמחו תחא-לא תחא

36:11 - לו:יא
לע תלכת תאלל שעיו תחאה העיריה תפש ןכ תרבחמב הצקמ העיריה תפשב השע תרבחמב הנוציקה תינשה

36:12 - לו:יב
השע תאלל םישמח תחאה העיריב השע תאלל םישמחו רשא העיריה הצקב תינשה תרבחמב תחא תאללה תליבקמ תחא-לא

36:13 - לו:יג
יסרק םישמח שעיו רבחיו בהז תחא תעיריה-תא םיסרקב תחא-לא דחא ןכשמה יהיו

36:14 - לו:יד
םיזע תעירי שעיו ןכשמה-לע להאל תעירי הרשע-יתשע םתא השע

36:15 - לו:טו
תחאה העיריה ךרא עבראו המאב םישלש העיריה בחר תומא תחא הדמ תחאה תעירי הרשע יתשעל

36:16 - לו:טז
שמח-תא רבחיו שש-תאו דבל תעיריה דבל תעיריה

36:17 - לו:יז
םישמח תאלל שעיו העיריה תפש לע תרבחמב הנציקה השע תאלל םישמחו העיריה תפש-לע תינשה תרבחה

36:18 - לו:יח
תשחנ יסרק שעיו רבחל םישמח דחא תיהל להאה-תא

36:19 - לו:יט
להאל הסכמ שעיו םימדאמ םליא תרע םישחת תרע הסכמו הלעמלמ

36:20 - לו:כ
םישרקה-תא שעיו םיטש יצע ןכשמל םידמע

36:21 - לו:כא
שרקה ךרא תמא רשע המאה יצחו המאו דחאה שרקה בחר

36:22 - לו:כב
דחאה שרקל תדי יתש תחא-לא תחא תבלשמ ישרק לכל השע ןכ ןכשמה

36:23 - לו:כג
םישרקה-תא שעיו םישרק םירשע ןכשמל הנמית בגנ תאפל

36:24 - לו:כד
ףסכ-ינדא םיעבראו םירשע תחת השע םינדא ינש םישרקה דחאה שרקה-תחת ינשו ויתדי יתשל שרקה-תחת םינדא ויתדי יתשל דחאה

36:25 - לו:כה
תינשה ןכשמה עלצלו השע ןופצ תאפל םישרק םירשע

36:26 - לו:כו
םהינדא םיעבראו תחת םינדא ינש ףסכ ינשו דחאה שרקה שרקה תחת םינדא דחאה

36:27 - לו:כז
המי ןכשמה יתכרילו םישרק השש השע

36:28 - לו:כח
השע םישרק ינשו ןכשמה תעצקמל םיתכריב

36:29 - לו:כט
הטמלמ םמאות ויהו םימת ויהי ודחיו תעבטה-לא ושאר-לא השע ןכ תחאה ינשל םהינשל תעצקמה

36:30 - לו:ל
םישרק הנמש ויהו השש ףסכ םהינדאו ינש םינדא רשע םינדא ינש םינדא דחאה שרקה תחת

36:31 - לו:לא
יצע יחירב שעיו ישרקל השמח םיטש תחאה ןכשמה-עלצ

36:32 - לו:לב
ישרקל םחירב השמחו תינשה ןכשמה-עלצ ישרקל םחירב השמחו םיתכריל ןכשמה המי

36:33 - לו:לג
חירבה-תא שעיו ךותב חרבל ןכיתה הצקה-ןמ םישרקה הצקה-לא

36:34 - לו:לד
הפצ םישרקה-תאו השע םתעבט-תאו בהז םחירבל םיתב בהז םחירבה -תא ףציו בהז

36:35 - לו:לה
תכרפה-תא שעיו ןמגראו תלכת ששו ינש תעלותו השע בשח השעמ רזשמ םיברכ התא

36:36 - לו:לו
העברא הל שעיו םפציו םיטש ידומע בהז םהיוו בהז העברא םהל קציו ףסכ-ינדא

36:37 - לו:לז
חתפל ךסמ שעיו ןמגראו תלכת להאה ששו ינש תעלותו םקר השעמ רזשמ

36:38 - לו:לח
השמח וידומע-תאו הפצו םהיוו-תאו םהיקשחו םהישאר השמח םהינדאו בהז תשחנ

37:1 - לז:א
לאלצב שעיו םיטש יצע ןראה-תא וכרא יצחו םיתמא ובחר יצחו המאו ותמק יצחו המאו

37:2 - לז:ב
רוהט בהז והפציו שעיו ץוחמו תיבמ ביבס בהז רז ול

37:3 - לז:ג
תעבט עברא ול קציו עברא לע בהז תעבט יתשו ויתמעפ יתשו תחאה ועלצ-לע ועלצ-לע תעבט תינשה

37:4 - לז:ד
םיטש יצע ידב שעיו בהז םתא ףציו

37:5 - לז:ה
םידבה-תא אביו תעלצ לע תעבטב תאשל ןראה ןראה-תא

37:6 - לז:ו
בהז תרפכ שעיו יצחו םיתמא רוהט יצחו המאו הכרא הבחר

37:7 - לז:ז
םיברכ ינש שעיו םתא השע השקמ בהז תרפכה תוצק ינשמ

37:8 - לז:ח
הזמ הצקמ דחא-בורכ הצקמ דחא-בורכו השע תרפכה-ןמ הזמ ינשמ םיברכה-תא ותווצק

37:9 - לז:ט
ישרפ םיברכה ויהיו םיככס הלעמל םיפנכ תרפכה-לע םהיפנכב שיא םהינפו תרפכה-לא ויחא-לא םיברכה ינפ ויה

37:10 - לז:י
יצע ןחלשה-תא שעיו וכרא םיתמא םיטש המאו ובחר המאו ותמק יצחו

37:11 - לז:יא
רוהט בהז ותא ףציו בהז רז ול שעיו ביבס

37:12 - לז:יב
חפט תרגסמ ול שעיו בהז-רז שעיו ביבס ביבס ותרגסמל

37:13 - לז:יג
תעבט עברא ול קציו תעבטה-תא ןתיו בהז רשא תאפה עברא לע וילגר עבראל

37:14 - לז:יד
ויה תרגסמה תמעל םידבל םיתב תעבטה ןחלשה-תא תאשל

37:15 - לז:טו
יצע םידבה-תא שעיו בהז םתא ףציו םיטש ןחלשה-תא תאשל

37:16 - לז:טז
רשא םילכה-תא שעיו ןחלשה-לע ויתרעק-תא תאו ויתפכ-תאו תושקה-תאו ויתיקנמ בהז ןהב ךסי רשא רוהט

37:17 - לז:יז
בהז הרנמה-תא שעיו השע השקמ רוהט הכרי הרנמה-תא היעיבג הנקו היחרפו הירתפכ ויה הנממ

37:18 - לז:יח
םיאצי םינק הששו ינק השלש הידצמ דחאה הדצמ הרנמ הרנמ ינק השלשו ינשה הדצמ

37:19 - לז:יט
םידקשמ םיעבג השלש רתפכ דחאה הנקב םיעבג השלשו חרפו דחא הנקב םידקשמ תששל ןכ חרפו רתפכ םיאציה םינקה הרנמה-ןמ

37:20 - לז:כ
העברא הרנמבו םידקשמ םיעבג היחרפו הירתפכ

37:21 - לז:כא
ינש תחת רתפכו רתפכו הנממ םינקה םינקה ינש תחת -תחת רתפכו הנממ הנממ םינקה ינש םיאציה םינקה תששל הנממ

37:22 - לז:כב
םתנקו םהירתפכ השקמ הלכ ויה הנממ רוהט בהז תחא

37:23 - לז:כג
היתרנ-תא שעיו היחקלמו העבש רוהט בהז היתתחמו

37:24 - לז:כד
השע רוהט בהז רככ הילכ-לכ תאו התא

37:25 - לז:כה
חבזמ-תא שעיו םיטש יצע תרטקה המאו וכרא המא םיתמאו עובר ובחר ויה ונממ ותמק ויתנרק

37:26 - לז:כו
רוהט בהז ותא ףציו ויתריק-תאו וגג-תא ויתנרק-תאו ביבס בהז רז ול שעיו ביבס

37:27 - לז:כז
בהז תעבט יתשו ורזל תחתמ ול-השע לע ויתעלצ יתש לע םיתבל וידצ ינש ותא תאשל םידבל םהב

37:28 - לז:כח
יצע םידבה-תא שעיו םתא ףציו םיטש בהז

37:29 - לז:כט
החשמה ןמש-תא שעיו תרטק-תאו שדק השעמ רוהט םימסה חקר

38:1 - לח:א
הלעה חבזמ-תא שעיו תומא שמח םיטש יצע תומא-שמחו וכרא שלשו עובר ובחר ותמק תומא

38:2 - לח:ב
לע ויתנרק שעיו ונממ ויתנפ עברא ףציו ויתנרק ויה תשחנ ותא

38:3 - לח:ג
ילכ-לכ-תא שעיו תריסה-תא חבזמה םיעיה-תאו תקרזמה-תאו תגלזמה-תא וילכ-לכ תתחמה-תאו תשחנ השע

38:4 - לח:ד
רבכמ חבזמל שעיו תחת תשחנ תשר השעמ הטמלמ ובכרכ ויצח-דע

38:5 - לח:ה
תעבט עברא קציו רבכמל תוצקה עבראב םידבל םיתב תשחנה

38:6 - לח:ו
יצע םידבה-תא שעיו םתא ףציו םיטש תשחנ

38:7 - לח:ז
םידבה-תא אביו תעלצ לע תעבטב ותא תאשל חבזמה השע תחל בובנ םהב ותא

38:8 - לח:ח
רויכה תא שעיו תשחנ ונכ תאו תשחנ רשא תאבצה תארמב להא חתפ ואבצ דעומ

38:9 - לח:ט
תאפל רצחה-תא שעיו יעלק הנמית בגנ האמ רזשמ שש רצחה המאב

38:10 - לח:י
םירשע םהידומע םירשע םהינדאו םידומעה יוו תשחנ ףסכ םהיקשחו

38:11 - לח:יא
האמ ןופצ תאפלו םהידומע המאב םהינדאו םירשע יוו תשחנ םירשע םהיקשחו םידומעה ףסכ

38:12 - לח:יב
םיעלק םי-תאפלו המאב םישמח הרשע םהידומע יוו הרשע םהינדאו םהיקושחו םידמעה ףסכ

38:13 - לח:יג
החרזמ המדק תאפלו המא םישמח

38:14 - לח:יד
הרשע-שמח םיעלק ףתכה-לא המא השלש םהידומע השלש םהינדאו

38:15 - לח:טו
הזמ תינשה ףתכלו רצחה רעשל הזמו הרשע שמח םיעלק השלש םהידמע המא השלש םהינדאו

38:16 - לח:טז
ביבס רצחה יעלק-לכ רזשמ שש

38:17 - לח:יז
םידמעל םינדאהו םידומעה יוו תשחנ ףסכ םהיקושחו ףסכ םהישאר יופצו לכ ףסכ םיקשחמ םהו רצחה ידמע

38:18 - לח:יח
רצחה רעש ךסמו תלכת םקר השעמ ינש תעלותו ןמגראו םירשעו רזשמ ששו המוקו ךרא המא תומא שמח בחרב רצחה יעלק תמעל

38:19 - לח:יט
העברא םהידמעו העברא םהינדאו ףסכ םהיוו תשחנ םהישאר יופצו ףסכ םהיקשחו

38:20 - לח:כ
ןכשמל תדתיה-לכו תשחנ ביבס רצחלו

38:21 - לח:כא
ןכשמה ידוקפ הלא דקפ רשא תדעה ןכשמ תדבע השמ יפ-לע רמתיא דיב םיולה ןהכה ןרהא-ןב

38:22 - לח:כב
ירוא-ןב לאלצבו הדוהי הטמל רוח-ןב הוצ-רשא-לכ תא השע השמ -תא הוהי

38:23 - לח:כג
באילהא ותאו ןד-הטמל ךמסיחא-ןב םקרו בשחו שרח ןמגראבו תלכתב ינשה תעלותבו ששבו

38:24 - לח:כד
יושעה בהזה-לכ תכאלמ לכב הכאלמל בהז יהיו שדקה םירשעו עשת הפונתה תואמ עבשו רככ לקשב לקש םישלשו שדקה

38:25 - לח:כה
הדעה ידוקפ ףסכו עבשו ףלאו רככ תאמ םיעבשו השמחו תואמ שדקה לקשב לקש

38:26 - לח:כו
תיצחמ תלגלגל עקב שדקה לקשב לקשה רבעה לכל ןבמ םידקפה-לע הלעמו הנש םירשע ףלא תואמ-ששל שמחו םיפלא תשלשו םישמחו תואמ

38:27 - לח:כז
ףסכה רככ תאמ יהיו שדקה ינדא תא תקצל תכרפה ינדא תאו תאמל םינדא תאמ ןדאל רככ רככה

38:28 - לח:כח
עבשו ףלאה-תאו השמחו תואמה םיוו השע םיעבשו הפצו םידומעל םתא קשחו םהישאר

38:29 - לח:כט
הפונתה תשחנו םיפלאו רככ םיעבש לקש תואמ-עבראו

38:30 - לח:ל
ינדא-תא הב שעיו תאו דעומ להא חתפ תשחנה חבזמ תשחנה רבכמ-תאו ילכ-לכ תאו ול-רשא חבזמה

38:31 - לח:לא
רצחה ינדא-תאו רעש ינדא-תאו ביבס תדתי-לכ תאו רצחה -תאו ןכשמה רצחה תדתי-לכ ביבס

39:1 - לט:א
ןמגראהו תלכתה-ןמו ושע ינשה תעלותו תרשל דרש-ידגב -תא ושעיו שדקב רשא שדקה ידגב הוצ רשאכ ןרהאל השמ-תא הוהי

39:2 - לט:ב
בהז דפאה-תא שעיו ןמגראו תלכת ששו ינש תעלותו רזשמ

39:3 - לט:ג
יחפ-תא ועקריו םליתפ ץצקו בהזה תלכתה ךותב תושעל ןמגראה ךותבו ינשה תעלות ךותבו השעמ ששה ךותבו בשח

39:4 - לט:ד
תרבח ול-ושע תפתכ ותווצק ינש-לע רבח

39:5 - לט:ה
רשא ותדפא בשחו אוה ונממ וילע תלכת בהז והשעמכ ינש תעלותו ןמגראו הוצ רשאכ רזשמ ששו השמ-תא הוהי

39:6 - לט:ו
ינבא-תא ושעיו תצבשמ תבסמ םהשה יחותפ תחתפמ בהז ינב תומש-לע םתוח לארשי

39:7 - לט:ז
תפתכ לע םתא םשיו ןורכז ינבא דפאה רשאכ לארשי ינבל השמ -תא הוהי הוצ

39:8 - לט:ח
השעמ ןשחה-תא שעיו בהז דפא השעמכ בשח ןמגראו תלכת ששו ינש תעלותו רזשמ

39:9 - לט:ט
ושע לופכ היה עובר וכרא תרז ןשחה-תא לופכ ובחר תרזו

39:10 - לט:י
העברא וב-ואלמיו םדא רוט ןבא ירוט רוטה תקרבו הדטפ דחאה

39:11 - לט:יא
ךפנ ינשה רוטהו םלהיו ריפס

39:12 - לט:יב
םשל ישילשה רוטהו המלחאו ובש

39:13 - לט:יג
יעיברה רוטהו הפשיו םהש שישרת בהז תצבשמ תבסומ םתאלמב

39:14 - לט:יד
תמש-לע םינבאהו הנה לארשי-ינב םתמש-לע הרשע םיתש שיא םתח יחותפ רשע םינשל ומש-לע טבש

39:15 - לט:טו
ןשחה-לע ושעיו השעמ תלבג תרשרש רוהט בהז תבע

39:16 - לט:טז
תצבשמ יתש ושעיו בהז תעבט יתשו בהז יתש-תא ונתיו תוצק ינש-לע תעבטה ןשחה

39:17 - לט:יז
תתבעה יתש ונתיו תעבטה יתש-לע בהזה ןשחה תוצק-לע

39:18 - לט:יח
יתש תוצק יתש תאו יתש-לע ונתנ תתבעה םנתיו תצבשמה דפאה תפתכ-לע וינפ לומ-לא

39:19 - לט:יט
תעבט יתש ושעיו ינש-לע ומישיו בהז ותפש-לע ןשחה תוצק דפאה רבע -לא רשא התיב

39:20 - לט:כ
תעבט יתש ושעיו יתש-לע םנתיו בהז הטמלמ דפאה תפתכ תמעל וינפ לוממ בשחל לעממ ותרבחמ דפאה

39:21 - לט:כא
ןשחה-תא וסכריו תעבט-לא ויתעבטמ תלכת ליתפב דפאה דפאה בשח-לע תיהל לעמ ןשחה חזי-אלו הוצ רשאכ דפאה השמ-תא הוהי

39:22 - לט:כב
דפאה ליעמ-תא שעיו לילכ גרא השעמ תלכת

39:23 - לט:כג
וכותב ליעמה-יפו ויפל הפש ארחת יפכ ערקי אל ביבס

39:24 - לט:כד
ילוש-לע ושעיו תלכת ינומר ליעמה ינש תעלותו ןמגראו רזשמ

39:25 - לט:כה
בהז ינמעפ ושעיו ונתיו רוהט ךותב םינמעפה-תא ילוש-לע םינמרה ךותב ביבס ליעמה םינמרה

39:26 - לט:כו
ןמעפ ןמרו ןמעפ ילוש-לע ןמרו תרשל ביבס ליעמה -תא הוהי הוצ רשאכ השמ

39:27 - לט:כז
שש תנתכה-תא ושעיו ןרהאל גרא השעמ וינבלו

39:28 - לט:כח
שש תפנצמה תאו תעבגמה יראפ-תאו דבה יסנכמ-תאו שש רזשמ שש

39:29 - לט:כט
רזשמ שש טנבאה-תאו ןמגראו תלכתו השעמ ינש תעלותו הוהי הוצ רשאכ םקר השמ-תא

39:30 - לט:ל
ץיצ-תא ושעיו רוהט בהז שדקה-רזנ בתכמ וילע ובתכיו שדק םתוח יחותפ הוהיל

39:31 - לט:לא
ליתפ וילע ונתיו תתל תלכת הלעמלמ תפנצמה-לע -תא הוהי הוצ רשאכ השמ

39:32 - לט:לב
ןכשמ תדבע-לכ לכתו ושעיו דעומ להא רשא לככ לארשי ינב השמ-תא הוהי הוצ ושע ןכ

39:33 - לט:לג
ןכשמה-תא ואיביו להאה-תא השמ-לא ויסרק וילכ-לכ-תאו וחירב וישרק וינדאו וידמעו

39:34 - לט:לד
תרוע הסכמ-תאו םימדאמה םליאה תרע הסכמ-תאו תכרפ תאו םישחתה ךסמה

39:35 - לט:לה
תדעה ןורא-תא תאו וידב-תאו תרפכה

39:36 - לט:לו
ןחלשה-תא תאו וילכ-לכ-תא םינפה םחל

39:37 - לט:לז
הרהטה הרנמה-תא תרנ היתרנ-תא הכרעמה תאו הילכ-לכ-תאו רואמה ןמש

39:38 - לט:לח
תאו בהזה חבזמ תאו תאו החשמה ןמש תאו םימסה תרטק להאה חתפ ךסמ

39:39 - לט:לט
תשחנה חבזמ תא תשחנה רבכמ-תאו וידב-תא ול-רשא -תא וילכ-לכ-תאו ונכ-תאו ריכה

39:40 - לט:מ
רצחה יעלק תא הידמע-תא הינדא-תאו רעשל ךסמה-תאו וירתימ-תא רצחה תאו היתדתיו ןכשמה תדבע ילכ-לכ דעומ להאל

39:41 - לט:מא
תרשל דרשה ידגב-תא שדקה ידגב-תא שדקב ןהכה ןרהאל וינב ידגב-תאו ןהכל

39:42 - לט:מב
הוהי הוצ-רשא לככ ינב ושע ןכ השמ-תא תא לארשי הדבעה-לכ

39:43 - לט:מג
השמ אריו הנהו הכאלמה-לכ-תא הוצ רשאכ התא ושע ךרביו ושע ןכ הוהי השמ םתא

40:1 - מ:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

40:2 - מ:ב
ןושארה שדחה-םויב םיקת שדחל דחאב דעומ להא ןכשמ-תא

40:3 - מ:ג
ןורא תא םש תמשו תכסו תודעה תכרפה-תא ןראה-לע

40:4 - מ:ד
ןחלשה-תא תאבהו וכרע-תא תכרעו הרנמה-תא תאבהו היתרנ-תא תילעהו

40:5 - מ:ה
חבזמ-תא התתנו ינפל תרטקל בהזה תמשו תדעה ןורא חתפה ךסמ-תא ןכשמל

40:6 - מ:ו
חבזמ תא התתנו חתפ ינפל הלעה דעומ-להא ןכשמ

40:7 - מ:ז
ריכה-תא תתנו ןיבו דעומ להא-ןיב םש תתנו חבזמה םימ

40:8 - מ:ח
ביבס רצחה-תא תמשו רעש ךסמ-תא תתנו רצחה

40:9 - מ:ט
ןמש-תא תחקלו תחשמו החשמה ןכשמה-תא וב-רשא-לכ-תאו -תאו ותא תשדקו שדק היהו וילכ-לכ

40:10 - מ:י
חבזמ-תא תחשמו וילכ-לכ-תאו הלעה חבזמה-תא תשדקו שדק חבזמה היהו םישדק

40:11 - מ:יא
ריכה-תא תחשמו תשדקו ונכ-תאו ותא

40:12 - מ:יב
ןרהא-תא תברקהו חתפ-לא וינב-תאו תצחרו דעומ להא םימב םתא

40:13 - מ:יג
תא ןרהא-תא תשבלהו תחשמו שדקה ידגב ותא תשדקו ותא יל ןהכו

40:14 - מ:יד
בירקת וינב-תאו תנתכ םתא תשבלהו

40:15 - מ:טו
רשאכ םתא תחשמו םהיבא-תא תחשמ התיהו יל ונהכו םתחשמ םהל תיהל םתרדל םלוע תנהכל

40:16 - מ:טז
רשא לככ השמ שעיו ןכ ותא הוהי הוצ השע

40:17 - מ:יז
ןושארה שדחב יהיו דחאב תינשה הנשב ןכשמה םקוה שדחל

40:18 - מ:יח
ןכשמה-תא השמ םקיו וינדא-תא ןתיו וישרק-תא םשיו ויחירב-תא ןתיו וידומע-תא םקיו

40:19 - מ:יט
להאה-תא שרפיו םשיו ןכשמה-לע וילע להאה הסכמ-תא הוצ רשאכ הלעמלמ השמ-תא הוהי

40:20 - מ:כ
תדעה-תא ןתיו חקיו םשיו ןראה-לא ןראה-לע םידבה-תא תרפכה -תא ןתיו הלעמלמ ןראה-לע

40:21 - מ:כא
ןראה-תא אביו תא םשיו ןכשמה-לא לע ךסיו ךסמה תכרפ רשאכ תודעה ןורא השמ-תא הוהי הוצ

40:22 - מ:כב
ןחלשה-תא ןתיו ךרי לע דעומ להאב ץוחמ הנפצ ןכשמה תכרפל

40:23 - מ:כג
ךרע וילע ךרעיו הוהי ינפל םחל הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

40:24 - מ:כד
הרנמה-תא םשיו חכנ דעומ להאב ךרי לע ןחלשה הבגנ ןכשמה

40:25 - מ:כה
ינפל תרנה לעיו הוצ רשאכ הוהי השמ-תא הוהי

40:26 - מ:כו
בהזה חבזמ-תא םשיו ינפל דעומ להאב תכרפה

40:27 - מ:כז
תרטק וילע רטקיו הוצ רשאכ םימס השמ-תא הוהי

40:28 - מ:כח
חתפה ךסמ-תא םשיו ןכשמל

40:29 - מ:כט
םש הלעה חבזמ תאו דעומ-להא ןכשמ חתפ הלעה-תא וילע לעיו רשאכ החנמה -תאו השמ-תא הוהי הוצ

40:30 - מ:ל
ריכה-תא םשיו ןיבו דעומ להא-ןיב המש ןתיו חבזמה הצחרל םימ

40:31 - מ:לא
השמ ונממ וצחרו וינבו ןרהאו םהידי-תא םהילגר-תאו

40:32 - מ:לב
דעומ להא-לא םאבב חבזמה-לא םתברקבו הוצ רשאכ וצחרי השמ -תא הוהי

40:33 - מ:לג
ביבס רצחה-תא םקיו ןתיו חבזמלו ןכשמל רצחה רעש ךסמ-תא השמ לכיו הכאלמה-תא

40:34 - מ:לד
להא-תא ןנעה סכיו הוהי דובכו דעומ ןכשמה-תא אלמ

40:35 - מ:לה
אובל השמ לכי-אלו דעומ להא-לא ןנעה וילע ןכש-יכ אלמ הוהי דובכו ןכשמה-תא

40:36 - מ:לו
לעמ ןנעה תולעהבו ינב ועסי ןכשמה םהיעסמ לכב לארשי

40:37 - מ:לז
ןנעה הלעי אל-םאו םוי-דע ועסי אלו ותלעה

40:38 - מ:לח
הוהי ןנע יכ שאו םמוי ןכשמה-לע וב הליל היהת -תיב-לכ יניעל םהיעסמ-לכב לארשי