הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

הרות
Torah

תישארב
1:1 - א:א
םיהלא ארב תישארב תאו םימשה תא ץראה

1:2 - א:ב
והת התיה ץראהו ינפ-לע ךשחו והבו םיהלא חורו םוהת ינפ-לע תפחרמ םימה

1:3 - א:ג
יהי םיהלא רמאיו רוא-יהיו רוא

1:4 - א:ד
םיהלא אריו בוט-יכ רואה-תא ןיב םיהלא לדביו ךשחה ןיבו רואה

1:5 - א:ה
רואל םיהלא ארקיו ארק ךשחלו םוי ברע-יהיו הליל דחא םוי רקב-יהיו

1:6 - א:ו
יהי םיהלא רמאיו םימה ךותב עיקר ןיב לידבמ יהיו םימל םימ

1:7 - א:ז
םיהלא שעיו לדביו עיקרה-תא תחתמ רשא םימה ןיב םימה ןיבו עיקרל עיקרל לעמ רשא ןכ-יהיו

1:8 - א:ח
עיקרל םיהלא ארקיו ברע-יהיו םימש ינש םוי רקב-יהיו

1:9 - א:ט
ווקי םיהלא רמאיו םימשה תחתמ םימה הארתו דחא םוקמ-לא ןכ -יהיו השביה

1:10 - א:י
השביל םיהלא ארקיו םימה הוקמלו ץרא אריו םימי ארק בוט -יכ םיהלא

1:11 - א:יא
אשדת םיהלא רמאיו בשע אשד ץראה ירפ ץע ערז עירזמ רשא ונימל ירפ השע ץראה-לע וב-וערז ןכ-יהיו

1:12 - א:יב
אשד ץראה אצותו ערז עירזמ בשע ץעו והנימל רשא ירפ-השע והנימל וב-וערז םיהלא אריו בוט-יכ

1:13 - א:יג
רקב-יהיו ברע-יהיו ישילש םוי

1:14 - א:יד
יהי םיהלא רמאיו םימשה עיקרב תראמ םויה ןיב לידבהל ויהו הלילה ןיבו םידעומלו תתאל םינשו םימילו

1:15 - א:טו
עיקרב תרואמל ויהו ריאהל םימשה ןכ-יהיו ץראה-לע

1:16 - א:טז
ינש-תא םיהלא שעיו םילדגה תראמה לדגה רואמה-תא -תאו םויה תלשממל תלשממל ןטקה רואמה תאו הלילה םיבכוכה

1:17 - א:יז
םיהלא םתא ןתיו ריאהל םימשה עיקרב ץראה-לע

1:18 - א:יח
הלילבו םויב לשמלו רואה ןיב לידבהלו אריו ךשחה ןיבו בוט -יכ םיהלא

1:19 - א:יט
רקב-יהיו ברע-יהיו יעיבר םוי

1:20 - א:כ
וצרשי םיהלא רמאיו היח שפנ ץרש םימה ףפועי ףועו ינפ-לע ץראה-לע םימשה עיקר

1:21 - א:כא
םיהלא ארביו םילדגה םנינתה-תא היחה שפנ-לכ תאו וצרש רשא תשמרה תאו םהנימל םימה והנימל ףנכ ףוע-לכ םיהלא אריו בוט-יכ

1:22 - א:כב
םיהלא םתא ךרביו וברו ורפ רמאל םימה-תא ואלמו ברי ףועהו םימיב ץראב

1:23 - א:כג
רקב-יהיו ברע-יהיו ישימח םוי

1:24 - א:כד
אצות םיהלא רמאיו היח שפנ ץראה שמרו המהב הנימל הנימל ץרא-ותיחו ןכ-יהיו

1:25 - א:כה
תיח-תא םיהלא שעיו הנימל ץראה הנימל המהבה-תאו המדאה שמר-לכ תאו םיהלא אריו והנימל בוט-יכ

1:26 - א:כו
השענ םיהלא רמאיו ונמלצב םדא ודריו ונתומדכ ףועבו םיה תגדב המהבבו םימשה ץראה-לכבו שמרה שמרה-לכבו ץראה-לע

1:27 - א:כז
םיהלא ארביו ומלצב םדאה-תא ארב םיהלא םלצב ארב הבקנו רכז ותא םתא

1:28 - א:כח
םיהלא םתא ךרביו םיהלא םהל רמאיו ואלמו וברו ורפ השבכו ץראה-תא םיה תגדב ודרו םימשה ףועבו תשמרה היח-לכבו ץראה-לע

1:29 - א:כט
הנה םיהלא רמאיו םכל יתתנ ערז ערז בשע-לכ-תא -לכ ינפ-לע רשא ץעה-לכ-תאו ץראה ערז ץע-ירפ וב-רשא היהי םכל ערז הלכאל

1:30 - א:ל
ץראה תיח-לכלו םימשה ףוע-לכלו ץראה-לע שמור לכלו היח שפנ וב-רשא בשע קרי-לכ-תא ןכ-יהיו הלכאל

1:31 - א:לא
םיהלא אריו השע רשא-לכ-תא דאמ בוט-הנהו רקב-יהיו ברע-יהיו יששה םוי

2:1 - ב:א
ץראהו םימשה ולכיו םאבצ-לכו

2:2 - ב:ב
םויב םיהלא לכיו רשא ותכאלמ יעיבשה םויב תבשיו השע -לכמ יעיבשה השע רשא ותכאלמ

2:3 - ב:ג
םיהלא ךרביו יעיבשה םוי-תא וב יכ ותא שדקיו ותכאלמ-לכמ תבש םיהלא ארב -רשא תושעל

2:4 - ב:ד
םימשה תודלות הלא םויב םארבהב ץראהו םיהלא הוהי תושע םימשו ץרא

2:5 - ב:ה
םרט הדשה חיש לכו בשע-לכו ץראב היהי יכ חמצי םרט הדשה הוהי ריטמה אל ץראה-לע םיהלא דבעל ןיא םדאו המדאה-תא

2:6 - ב:ו
ץראה-ןמ הלעי דאו הקשהו המדאה-ינפ-לכ-תא

2:7 - ב:ז
םיהלא הוהי רצייו רפע םדאה-תא חפיו המדאה-ןמ םייח תמשנ ויפאב שפנל םדאה יהיו היח

2:8 - ב:ח
םיהלא הוהי עטיו םשיו םדקמ ןדעב-ןג רשא םדאה-תא םש רצי

2:9 - ב:ט
םיהלא הוהי חמציו ץע-לכ המדאה-ןמ בוטו הארמל דמחנ םייחה ץעו לכאמל תעדה ץעו ןגה ךותב ערו בוט

2:10 - ב:י
ןדעמ אצי רהנו ןגה-תא תוקשהל היהו דרפי םשמו םישאר העבראל

2:11 - ב:יא
אוה ןושיפ דחאה םש ץרא-לכ תא בבסה םש-רשא הליוחה בהזה

2:12 - ב:יב
אוהה ץראה בהזו ןבאו חלדבה םש בוט םהשה

2:13 - ב:יג
ינשה רהנה-םשו בבוסה אוה ןוחיג שוכ ץרא-לכ תא

2:14 - ב:יד
ישילשה רהנה םשו ךלהה אוה לקדח רהנהו רושא תמדק תרפ אוה יעיברה

2:15 - ב:טו
םיהלא הוהי חקיו והחניו םדאה-תא הדבעל ןדע-ןגב הרמשלו

2:16 - ב:טז
םיהלא הוהי וציו לכמ רמאל םדאה-לע לכאת לכא ןגה-ץע

2:17 - ב:יז
ערו בוט תעדה ץעמו יכ ונממ לכאת אל ונממ ךלכא םויב תומת תומ

2:18 - ב:יח
םיהלא הוהי רמאיו םדאה תויה בוט-אל רזע ול-השעא ודבל ודגנכ

2:19 - ב:יט
םיהלא הוהי רציו תיח-לכ המדאה-ןמ ףוע-לכ תאו הדשה אביו םימשה תוארל םדאה-לא לכו ול-ארקי-המ םדאה ול-ארקי רשא ומש אוה היח שפנ

2:20 - ב:כ
תומש םדאה ארקיו ףועלו המהבה-לכל תיח לכלו םימשה -אל םדאלו הדשה ודגנכ רזע אצמ

2:21 - ב:כא
םיהלא הוהי לפיו םדאה-לע המדרת תחא חקיו ןשייו רשב רגסיו ויתעלצמ הנתחת

2:22 - ב:כב
םיהלא הוהי ןביו חקל-רשא עלצה-תא השאל םדאה-ןמ םדאה-לא האביו

2:23 - ב:כג
תאז םדאה רמאיו ימצעמ םצע םעפה תאזל ירשבמ רשבו שיאמ יכ השא ארקי תאז-החקל

2:24 - ב:כד
שיא-בזעי ןכ-לע ומא-תאו ויבא-תא ויהו ותשאב קבדו דחא רשבל

2:25 - ב:כה
םהינש ויהיו ותשאו םדאה םימורע וששבתי אלו

3:1 - ג:א
םורע היה שחנהו רשא הדשה תיח לכמ םיהלא הוהי השע ףא השאה-לא רמאיו אל םיהלא רמא-יכ ןגה ץע לכמ ולכאת

3:2 - ג:ב
השאה רמאתו ירפמ שחנה-לא לכאנ ןגה-ץע

3:3 - ג:ג
רשא ץעה ירפמו רמא ןגה-ךותב ולכאת אל םיהלא וב ועגת אלו ונממ ןותמת -ןפ

3:4 - ג:ד
שחנה רמאיו תומ-אל השאה-לא ןותמת

3:5 - ג:ה
יכ םיהלא עדי יכ ונממ םכלכא םויב םכיניע וחקפנו םיהלאכ םתייהו ערו בוט יעדי

3:6 - ג:ו
בוט יכ השאה ארתו יכו לכאמל ץעה םיניעל אוה-הואת ליכשהל ץעה דמחנו לכאתו וירפמ חקתו המע השיאל-םג ןתתו לכאיו

3:7 - ג:ז
יניע הנחקפתו יכ ועדיו םהינש ורפתיו םה םמריע ושעיו הנאת הלע תרגח םהל

3:8 - ג:ח
לוק-תא ועמשיו ךלהתמ םיהלא הוהי םויה חורל ןגב ותשאו םדאה אבחתיו םיהלא הוהי ינפמ ןגה ץע ךותב

3:9 - ג:ט
םיהלא הוהי ארקיו ול רמאיו םדאה-לא הכיא

3:10 - ג:י
ךלק-תא רמאיו אריאו ןגב יתעמש יכנא םריע-יכ אבחאו

3:11 - ג:יא
ךל דיגה ימ רמאיו התא םריע יכ רשא ץעה-ןמה -לכא יתלבל ךיתיוצ תלכא ונממ

3:12 - ג:יב
השאה םדאה רמאיו אוה ידמע התתנ רשא ץעה-ןמ יל-הנתנ לכאו

3:13 - ג:יג
םיהלא הוהי רמאיו תישע תאז-המ השאל שחנה השאה רמאתו לכאו ינאישה

3:14 - ג:יד
םיהלא הוהי רמאיו תישע יכ שחנה-לא התא רורא תאז לכמו המהבה-לכמ ךנחג-לע הדשה תיח לכאת רפעו ךלת ךייח ימי-לכ

3:15 - ג:טו
ךניב תישא הביאו ןיבו השאה ןיבו הערז ןיבו ךערז שאר ךפושי אוה בקע ונפושת התאו

3:16 - ג:טז
הברה רמא השאה-לא ךנרהו ךנובצע הברא םינב ידלת בצעב ךתקושת ךשיא-לאו ךב-לשמי אוהו

3:17 - ג:יז
תעמש-יכ רמא םדאלו לכאתו ךתשא לוקל ךיתיוצ רשא ץעה-ןמ ונממ לכאת אל רמאל המדאה הרורא ןובצעב ךרובעב ימי לכ הנלכאת ךייח

3:18 - ג:יח
חימצת רדרדו ץוקו בשע-תא תלכאו ךל הדשה

3:19 - ג:יט
לכאת ךיפא תעזב ךבוש דע םחל הנממ יכ המדאה-לא התא רפע-יכ תחקל בושת רפע-לאו

3:20 - ג:כ
םש םדאה ארקיו אוה יכ הוח ותשא יח-לכ םא התיה

3:21 - ג:כא
םיהלא הוהי שעיו תונתכ ותשאלו םדאל םשבליו רוע

3:22 - ג:כב
םיהלא הוהי רמאיו דחאכ היה םדאה ןה ערו בוט תעדל ונממ ודי חלשי -ןפ התעו םייחה ץעמ םג חקלו םלעל יחו לכאו

3:23 - ג:כג
הוהי והחלשיו ןדע-ןגמ םיהלא רשא המדאה-תא דבעל םשמ חקל

3:24 - ג:כד
םדאה-תא שרגיו םדקמ ןכשיו םיברכה-תא ןדע-ןגל ברחה טהל תאו רמשל תכפהתמה םייחה ץע ךרד-תא

4:1 - ד:א
הוח-תא עדי םדאהו דלתו רהתו ותשא רמאתו ןיק-תא -תא שיא יתינק הוהי

4:2 - ד:ב
ויחא-תא תדלל ףסתו לבה-יהיו לבה-תא היה ןיקו ןאצ הער המדא דבע

4:3 - ד:ג
םימי ץקמ יהיו ירפמ ןיק אביו הוהיל החנמ המדאה

4:4 - ד:ד
אוה-םג איבה לבהו ונאצ תורכבמ הוהי עשיו ןהבלחמו -לאו לבה-לא ותחנמ

4:5 - ד:ה
ותחנמ-לאו ןיק-לאו ןיקל רחיו העש אל וינפ ולפיו דאמ

4:6 - ד:ו
ןיק-לא הוהי רמאיו המלו ךל הרח המל ךינפ ולפנ

4:7 - ד:ז
תאש ביטית-םא אולה חתפל ביטית אל םאו ךילאו ץבר תאטח התאו ותקושת וב-לשמת

4:8 - ד:ח
לבה-לא ןיק רמאיו םתויהב יהיו ויחא ןיק םקיו הדשב ויחא לבה-לא והגרהיו

4:9 - ד:ט
ןיק-לא הוהי רמאיו רמאיו ךיחא לבה יא יחא רמשה יתעדי אל יכנא

4:10 - ד:י
לוק תישע המ רמאיו םיקעצ ךיחא ימד המדאה-ןמ ילא

4:11 - ד:יא
התא רורא התעו התצפ רשא המדאה-ןמ תחקל היפ-תא ךדימ ךיחא ימד-תא

4:12 - ד:יב
המדאה-תא דבעת יכ ךל החכ-תת ףסת-אל ץראב היהת דנו ענ

4:13 - ד:יג
הוהי-לא ןיק רמאיו אושנמ ינוע לודג

4:14 - ד:יד
םויה יתא תשרג ןה המדאה ינפ לעמ רתסא ךינפמו דנו ענ יתייהו יאצמ-לכ היהו ץראב ינגרהי

4:15 - ד:טו
ןכל הוהי ול רמאיו םיתעבש ןיק גרה-לכ הוהי םשיו םקי יתלבל תוא ןיקל ואצמ-לכ ותא-תוכה

4:16 - ד:טז
ינפלמ ןיק אציו בשיו הוהי דונ-ץראב ןדע-תמדק

4:17 - ד:יז
ותשא-תא ןיק עדיו ךונח-תא דלתו רהתו ריע הנב יהיו םשכ ריעה םש ארקיו ךונח ונב

4:18 - ד:יח
ךונחל דלויו דלי דריעו דריע-תא לאייחמו לאיוחמ-תא לאשותמ -תא דלי דלי לאשותמו ךמל-תא

4:19 - ד:יט
יתש ךמל ול-חקיו הדע תחאה םש םישנ הלצ תינשה םשו

4:20 - ד:כ
לבי-תא הדע דלתו בשי יבא היה אוה הנקמו להא

4:21 - ד:כא
אוה לבוי ויחא םשו שפת-לכ יבא היה בגועו רונכ

4:22 - ד:כב
הדלי אוה-םג הלצו שטל ןיק לבות-תא לזרבו תשחנ שרח-לכ ןיק-לבות תוחאו המענ

4:23 - ד:כג
וישנל ךמל רמאיו ןעמש הלצו הדע ךמל ישנ ילוק יכ יתרמא הנזאה יעצפל יתגרה שיא יתרבחל דליו

4:24 - ד:כד
ןיק-םקי םיתעבש יכ העבשו םיעבש ךמלו

4:25 - ד:כה
דוע םדא עדיו ןב דלתו ותשא-תא תש ומש-תא ארקתו םיהלא יל-תש יכ לבה תחת רחא ערז ןיק וגרה יכ

4:26 - ד:כו
אוה-םג תשלו ארקיו ןב-דלי זא שונא ומש-תא םשב ארקל לחוה הוהי

5:1 - ה:א
םדא תדלות רפס הז םיהלא ארב םויב םיהלא תומדב םדא ותא השע

5:2 - ה:ב
םארב הבקנו רכז ארקיו םתא ךרביו םויב םדא םמש-תא םארבה

5:3 - ה:ג
םישלש םדא יחיו דלויו הנש תאמו ומלצכ ותומדב תש ומש-תא ארקיו

5:4 - ה:ד
םדא-ימי ויהיו תש-תא ודילוה ירחא הנש תאמ הנמש תונבו םינב דלויו

5:5 - ה:ה
םדא ימי-לכ ויהיו תואמ עשת יח-רשא הנש םישלשו הנש תמיו

5:6 - ה:ו
םינש שמח תש-יחיו דלויו הנש תאמו שונא-תא

5:7 - ה:ז
ירחא תש-יחיו שונא-תא ודילוה הנמשו םינש עבש דלויו הנש תואמ תונבו םינב

5:8 - ה:ח
תש-ימי-לכ ויהיו הנש הרשע םיתש הנש תואמ עשתו תמיו

5:9 - ה:ט
םיעשת שונא יחיו דלויו הנש ןניק-תא

5:10 - ה:י
ירחא שונא יחיו ןניק-תא ודילוה הנש הרשע שמח הנש תואמ הנמשו תונבו םינב דלויו

5:11 - ה:יא
שונא ימי-לכ ויהיו עשתו םינש שמח תמיו הנש תואמ

5:12 - ה:יב
םיעבש ןניק יחיו דלויו הנש לאללהמ-תא

5:13 - ה:יג
ירחא ןניק יחיו לאללהמ-תא ודילוה הנמשו הנש םיעברא דלויו הנש תואמ תונבו םינב

5:14 - ה:יד
ןניק ימי-לכ ויהיו עשתו םינש רשע תמיו הנש תואמ

5:15 - ה:טו
שמח לאללהמ יחיו הנש םיששו םינש דרי-תא דלויו

5:16 - ה:טז
ירחא לאללהמ יחיו דרי-תא ודילוה הנמשו הנש םישלש דלויו הנש תואמ תונבו םינב

5:17 - ה:יז
ימי-לכ ויהיו םיעשתו שמח לאללהמ תואמ הנמשו הנש תמיו הנש

5:18 - ה:יח
םיתש דרי-יחיו תאמו הנש םיששו דלויו הנש ךונח-תא

5:19 - ה:יט
ירחא דרי-יחיו ךונח-תא ודילוה הנש תואמ הנמש תונבו םינב דלויו

5:20 - ה:כ
דרי-ימי-לכ ויהיו הנש םיששו םיתש הנש תואמ עשתו תמיו

5:21 - ה:כא
שמח ךונח יחיו דלויו הנש םיששו חלשותמ-תא

5:22 - ה:כב
ךונח ךלהתיו ירחא םיהלאה-תא חלשותמ-תא ודילוה הנש תואמ שלש תונבו םינב דלויו

5:23 - ה:כג
ךונח ימי-לכ יהיו הנש םיששו שמח הנש תואמ שלשו

5:24 - ה:כד
ךונח ךלהתיו ונניאו םיהלאה-תא םיהלא ותא חקל-יכ

5:25 - ה:כה
עבש חלשותמ יחיו תאמו הנש םינמשו ךמל-תא דלויו הנש

5:26 - ה:כו
ירחא חלשותמ יחיו ךמל-תא ודילוה הנש םינומשו םיתש הנש תואמ עבשו תונבו םינב דלויו

5:27 - ה:כז
ימי-לכ ויהיו םיששו עשת חלשותמ הנש תואמ עשתו הנש תמיו

5:28 - ה:כח
םיתש ךמל-יחיו תאמו הנש םינמשו ןב דלויו הנש

5:29 - ה:כט
חנ ומש-תא ארקיו ונמחני הז רמאל ןובצעמו ונשעממ המדאה-ןמ ונידי הוהי הררא רשא

5:30 - ה:ל
ירחא ךמל-יחיו שמח חנ-תא ודילוה שמחו הנש םיעשתו דלויו הנש תאמ תונבו םינב

5:31 - ה:לא
ךמל-ימי-לכ יהיו הנש םיעבשו עבש הנש תואמ עבשו תמיו

5:32 - ה:לב
שמח-ןב חנ-יהיו חנ דלויו הנש תואמ םח-תא םש-תא תפי-תאו

6:1 - ו:א
םדאה לחה-יכ יהיו המדאה ינפ-לע ברל םהל ודלי תונבו

6:2 - ו:ב
םיהלאה-ינב ואריו יכ םדאה תונב-תא םהל וחקיו הנה תבט רשא לכמ םישנ ורחב

6:3 - ו:ג
הוהי רמאיו םדאב יחור ןודי-אל רשב אוה םגשב םלעל האמ וימי ויהו הנש םירשעו

6:4 - ו:ד
ץראב ויה םילפנה םגו םהה םימיב ואבי רשא ןכ-ירחא -לא םיהלאה ינב ודליו םדאה תונב םירבגה המה םהל ישנא םלועמ רשא םשה

6:5 - ו:ה
הבר יכ הוהי אריו ץראב םדאה תער ובל תבשחמ רצי-לכו םויה -לכ ער קר

6:6 - ו:ו
השע-יכ הוהי םחניו ץראב םדאה-תא ובל-לא בצעתיו

6:7 - ו:ז
החמא הוהי רמאיו יתארב-רשא םדאה-תא המדאה ינפ לעמ המהב-דע םדאמ ףוע-דעו שמר-דע יכ יתמחנ יכ םימשה םתישע

6:8 - ו:ח
יניעב ןח אצמ חנו הוהי

6:9 - ו:ט
חנ חנ תדלות הלא היה םימת קידצ שיא םיהלאה-תא ויתרדב חנ-ךלהתה

6:10 - ו:י
השלש חנ דלויו םח-תא םש-תא םינב תפי-תאו

6:11 - ו:יא
ינפל ץראה תחשתו ץראה אלמתו םיהלאה סמח

6:12 - ו:יב
םיהלא אריו הנהו ץראה-תא תיחשה-יכ התחשנ וכרד-תא רשב-לכ ץראה -לע

6:13 - ו:יג
חנל םיהלא רמאיו ינפל אב רשב-לכ ץק סמח ץראה האלמ-יכ יננהו םהינפמ ץראה-תא םתיחשמ

6:14 - ו:יד
תבת ךל השע השעת םינק רפג-יצע התא תרפכו הבתה-תא רפכב ץוחמו תיבמ

6:15 - ו:טו
התא השעת רשא הזו ךרא המא תואמ שלש המא םישמח הבתה המא םישלשו הבחר התמוק

6:16 - ו:טז
הבתל השעת רהצ הנלכת המא-לאו הבתה חתפו הלעמלמ םיתחת םישת הדצב השעת םישלשו םינש

6:17 - ו:יז
איבמ יננה ינאו םימ לובמה-תא תחשל ץראה-לע חור וב-רשא רשב-לכ םימשה תחתמ םייח עוגי ץראב-רשא לכ

6:18 - ו:יח
יתירב-תא יתמקהו הבתה-לא תאבו ךתא ךתשאו ךינבו התא ךתא ךינב-ישנו

6:19 - ו:יט
רשב-לכמ יחה-לכמו איבת לכמ םינש ךתא תיחהל הבתה-לא ויהי הבקנו רכז

6:20 - ו:כ
והנימל ףועהמ הנימל המהבה-ןמו המדאה שמר לכמ לכמ םינש והנימל תויחהל ךילא ואבי

6:21 - ו:כא
ךל-חק התאו לכאי רשא לכאמ-לכמ היהו ךילא תפסאו הלכאל םהלו ךל

6:22 - ו:כב
רשא לככ חנ שעיו ןכ םיהלא ותא הוצ השע

7:1 - ז:א
חנל הוהי רמאיו ךתיב-לכו התא-אב ךתא-יכ הבתה-לא ינפל קידצ יתיאר הזה רודב

7:2 - ז:ב
הרוהטה המהבה לכמ העבש העבש ךל-חקת ותשאו שיא אל רשא המהבה-ןמו שיא םינש אוה הרהט ותשאו

7:3 - ז:ג
םימשה ףועמ םג רכז העבש העבש ערז תויחל הבקנו ץראה-לכ ינפ-לע

7:4 - ז:ד
העבש דוע םימיל יכ ריטממ יכנא םיעברא ץראה-לע הליל םיעבראו םוי יתיחמו רשא םוקיה-לכ-תא ינפ לעמ יתישע המדאה

7:5 - ז:ה
לככ חנ שעיו הוהי והוצ-רשא

7:6 - ז:ו
תואמ שש-ןב חנו היה לובמהו הנש ץראה-לע םימ

7:7 - ז:ז
וינבו חנ אביו וינב-ישנו ותשאו ינפמ הבתה-לא ותא לובמה ימ

7:8 - ז:ח
הרוהטה המהבה-ןמ רשא המהבה-ןמו הרהט הנניא לכו ףועה-ןמו המדאה-לע שמר-רשא

7:9 - ז:ט
ואב םינש םינש רכז הבתה-לא חנ-לא הוצ רשאכ הבקנו חנ-תא םיהלא

7:10 - ז:י
םימיה תעבשל יהיו ויה לובמה ימו ץראה-לע

7:11 - ז:יא
הנש תואמ-שש תנשב ינשה שדחב חנ-ייחל םוי רשע-העבשב הזה םויב שדחל תוניעמ-לכ ועקבנ תבראו הבר םוהת וחתפנ םימשה

7:12 - ז:יב
ץראה-לע םשגה יהיו םוי םיעברא הליל םיעבראו

7:13 - ז:יג
אב הזה םויה םצעב תפיו םחו-םשו חנ חנ תשאו חנ-ינב וינב -ישנ תשלשו הבתה-לא םתא

7:14 - ז:יד
היחה-לכו המה המהבה-לכו הנימל שמרה-לכו הנימל ץראה-לע שמרה ףועה-לכו והנימל רופצ לכ והנימל ףנכ-לכ

7:15 - ז:טו
חנ-לא ואביו םינש םינש הבתה-לא וב-רשא רשבה-לכמ םייח חור

7:16 - ז:טז
הבקנו רכז םיאבהו רשאכ ואב רשב-לכמ םיהלא ותא הוצ ודעב הוהי רגסיו

7:17 - ז:יז
םיעברא לובמה יהיו ובריו ץראה-לע םוי ואשיו םימה לעמ םרתו הבתה-תא ץראה

7:18 - ז:יח
ובריו םימה ורבגיו ךלתו ץראה-לע דאמ םימה ינפ-לע הבתה

7:19 - ז:יט
דאמ ורבג םימהו וסכיו ץראה-לע דאמ םיהבגה םירהה-לכ -לכ תחת-רשא םימשה

7:20 - ז:כ
המא הרשע שמח םימה ורבג הלעמלמ םירהה וסכיו

7:21 - ז:כא
שמרה רשב-לכ עוגיו ףועב ץראה-לע היחבו המהבבו ץרשה ץרשה-לכבו םדאה לכו ץראה-לע

7:22 - ז:כב
חור-תמשנ רשא לכ לכמ ויפאב םייח ותמ הברחב רשא

7:23 - ז:כג
םוקיה-לכ-תא חמיו המדאה ינפ-לע רשא המהב-דע םדאמ ףוע -דעו שמר-דע וחמיו םימשה ראשיו ץראה-ןמ ותא רשאו חנ-ךא הבתב

7:24 - ז:כד
םימה ורבגיו םישמח ץראה-לע םוי תאמו

8:1 - ח:א
חנ-תא םיהלא רכזיו היחה-לכ תאו רשא המהבה-לכ-תאו רבעיו הבתב ותא ץראה-לע חור םיהלא םימה וכשיו

8:2 - ח:ב
םוהת תניעמ ורכסיו אלכיו םימשה תבראו םימשה-ןמ םשגה

8:3 - ח:ג
לעמ םימה ובשיו בושו ךולה ץראה הצקמ םימה ורסחיו םוי תאמו םישמח

8:4 - ח:ד
שדחב הבתה חנתו רשע-העבשב יעיבשה ירה לע שדחל םוי טררא

8:5 - ח:ה
ךולה ויה םימהו שדחה דע רוסחו ירישעב ירישעה וארנ שדחל דחאב םירהה ישאר

8:6 - ח:ו
םיעברא ץקמ יהיו חנ חתפיו םוי רשא הבתה ןולח-תא השע

8:7 - ח:ז
ברעה-תא חלשיו בושו אוצי אציו לעמ םימה תשבי-דע ץראה

8:8 - ח:ח
הנויה-תא חלשיו ולקה תוארל ותאמ ינפ לעמ םימה המדאה

8:9 - ח:ט
הנויה האצמ-אלו הלגר-ףכל חונמ הבתה-לא וילא בשתו ינפ-לע םימ-יכ ודי חלשיו ץראה-לכ התא אביו החקיו הבתה-לא וילא

8:10 - ח:י
תעבש דוע לחיו ףסיו םירחא םימי הנויה-תא חלש הבתה-ןמ

8:11 - ח:יא
הנויה וילא אבתו הנהו ברע תעל היפב ףרט תיז-הלע ולק-יכ חנ עדיו ץראה לעמ םימה

8:12 - ח:יב
תעבש דוע לחייו חלשיו םירחא םימי הפסי-אלו הנויה-תא דוע וילא-בוש

8:13 - ח:יג
תחאב יהיו הנש תואמ-ששו שדחל דחאב ןושארב לעמ םימה וברח חנ רסיו ץראה אריו הבתה הסכמ-תא ינפ וברח הנהו המדאה

8:14 - ח:יד
העבשב ינשה שדחבו שדחל םוי םירשעו ץראה השבי

8:15 - ח:טו
חנ-לא םיהלא רבדיו רמאל

8:16 - ח:טז
התא הבתה-ןמ אצ ךינבו ךתשאו ךתא ךינב-ישנו

8:17 - ח:יז
ךתא-רשא היחה-לכ ףועב רשב-לכמ שמרה-לכבו המהבבו אצוה ץראה-לע שמרה ץראב וצרשו ךתא וברו ורפו ץראה-לע

8:18 - ח:יח
וינבו חנ-אציו וינב-ישנו ותשאו ותא

8:19 - ח:יט
שמרה-לכ היחה-לכ שמור לכ ףועה-לכו םהיתחפשמל ץראה-לע הבתה -ןמ ואצי

8:20 - ח:כ
חבזמ חנ ןביו לכמ חקיו הוהיל לכמו הרהטה המהבה לעיו רוהטה ףועה חבזמב תלע

8:21 - ח:כא
חיר-תא הוהי חריו הוהי רמאיו חחינה ףסא-אל ובל-לא -תא דוע ללקל םדאה רובעב המדאה ער םדאה בל רצי יכ ףסא-אלו וירענמ -תא תוכהל דוע יתישע רשאכ יח-לכ

8:22 - ח:כב
ץראה ימי-לכ דע םחו רקו ריצקו ערז םויו ףרחו ץיקו ותבשי אל הלילו

9:1 - ט:א
חנ-תא םיהלא ךרביו רמאיו וינב-תאו וברו ורפ םהל ץראה-תא ואלמו

9:2 - ט:ב
םכתחו םכארומו תיח-לכ לע היהי ףוע-לכ לעו ץראה רשא לכב םימשה המדאה שמרת םיה יגד-לכבו ונתנ םכדיב

9:3 - ט:ג
יח-אוה רשא שמר-לכ הלכאל היהי םכל םכל יתתנ בשע קריכ לכ-תא

9:4 - ט:ד
ומד ושפנב רשב-ךא ולכאת אל

9:5 - ט:ה
םכמד-תא ךאו דימ שרדא םכיתשפנל ונשרדא היח-לכ שיא דימ םדאה דימו שפנ-תא שרדא ויחא םדאה

9:6 - ט:ו
םדאב םדאה םד ךפש םלצב יכ ךפשי ומד השע םיהלא םדאה-תא

9:7 - ט:ז
וברו ורפ םתאו ץראב וצרש הב-וברו

9:8 - ט:ח
חנ-לא םיהלא רמאיו ותא וינב-לאו רמאל

9:9 - ט:ט
םיקמ יננה ינאו םכתא יתירב-תא םכירחא םכערז-תאו

9:10 - ט:י
היחה שפנ-לכ תאו ףועב םכתא רשא תיח-לכבו המהבב לכמ םכתא ץראה תיח לכל הבתה יאצי ץראה

9:11 - ט:יא
יתירב-תא יתמקהו תרכי-אלו םכתא יממ דוע רשב-לכ היהי-אלו לובמה תחשל לובמ דוע ץראה

9:12 - ט:יב
תאז םיהלא רמאיו ינא-רשא תירבה-תוא םכיניבו יניב ןתנ היח שפנ -לכ ןיבו תרדל םכתא רשא םלוע

9:13 - ט:יג
ןנעב יתתנ יתשק-תא תירב תואל התיהו ץראה ןיבו יניב

9:14 - ט:יד
ןנע יננעב היהו התארנו ץראה-לע ןנעב תשקה

9:15 - ט:טו
יתירב-תא יתרכזו םכיניבו יניב רשא היח שפנ-לכ ןיבו היהי -אלו רשב-לכב לובמל םימה דוע רשב-לכ תחשל

9:16 - ט:טז
ןנעב תשקה התיהו תירב רכזל היתיארו םיהלא ןיב םלוע היח שפנ-לכ ןיבו רשא רשב-לכב ץראה-לע

9:17 - ט:יז
חנ-לא םיהלא רמאיו רשא תירבה-תוא תאז ןיבו יניב יתמקה רשא רשב-לכ ץראה-לע

9:18 - ט:יח
חנ-ינב ויהיו םש הבתה-ןמ םיאציה אוה םחו תפיו םחו ןענכ יבא

9:19 - ט:יט
חנ-ינב הלא השלש הצפנ הלאמו ץראה-לכ

9:20 - ט:כ
המדאה שיא חנ לחיו םרכ עטיו

9:21 - ט:כא
ןייה-ןמ תשיו ךותב לגתיו רכשיו הלהא

9:22 - ט:כב
ןענכ יבא םח אריו דגיו ויבא תורע תא ץוחב ויחא-ינשל

9:23 - ט:כג
תפיו םש חקיו ומישיו הלמשה-תא םהינש םכש-לע תינרחא וכליו תורע תא וסכיו םהינפו םהיבא תורעו תינרחא ואר אל םהיבא

9:24 - ט:כד
וניימ חנ ץקייו תא עדיו ונב ול-השע-רשא ןטקה

9:25 - ט:כה
ןענכ רורא רמאיו היהי םידבע דבע ויחאל

9:26 - ט:כו
הוהי ךורב רמאיו ןענכ יהיו םש יהלא ומל דבע

9:27 - ט:כז
תפיל םיהלא תפי םש-ילהאב ןכשיו דבע ןענכ יהיו ומל

9:28 - ט:כח
לובמה רחא חנ-יחיו הנש תואמ שלש הנש םישמחו

9:29 - ט:כט
חנ-ימי-לכ יהיו הנש תואמ עשת תמיו הנש םישמחו

10:1 - י:א
חנ-ינב תדלות הלאו ודלויו תפיו םח םש רחא םינב םהל לובמה

10:2 - י:ב
גוגמו רמג תפי ינב לבתו ןויו ידמו סריתו ךשמו

10:3 - י:ג
זנכשא רמג ינבו המרגתו תפירו

10:4 - י:ד
השילא ןוי ינבו םיתכ שישרתו םינדדו

10:5 - י:ה
ייא ודרפנ הלאמ שיא םתצראב םיוגה םתחפשמל ונשלל םהיוגב

10:6 - י:ו
שוכ םח ינבו טופו םירצמו ןענכו

10:7 - י:ז
אבס שוכ ינבו התבסו הליוחו ינבו אכתבסו המערו ןדדו אבש המער

10:8 - י:ח
דרמנ-תא דלי שוכו רבג תויהל לחה אוה ץראב

10:9 - י:ט
דיצ-רבג היה-אוה ןכ-לע הוהי ינפל רובג דרמנכ רמאי הוהי ינפל דיצ

10:10 - י:י
ותכלממ תישאר יהתו דכאו ךראו לבב רענש ץראב הנלכו

10:11 - י:יא
אצי אוהה ץראה-ןמ ןביו רושא תבחר-תאו הונינ-תא חלכ-תאו ריע

10:12 - י:יב
הונינ ןיב ןסר-תאו ריעה אוה חלכ ןיבו הלדגה

10:13 - י:יג
דלי םירצמו םידול-תא םימנע-תאו םיבהל-תאו םיחתפנ-תאו

10:14 - י:יד
םיסרתפ-תאו רשא םיחלסכ-תאו םיתשלפ םשמ ואצי םירתפכ-תאו

10:15 - י:טו
ןדיצ-תא דלי ןענכו תח-תאו ורכב

10:16 - י:טז
יסוביה-תאו תאו ירמאה-תאו ישגרגה

10:17 - י:יז
יוחה-תאו יקרעה-תאו יניסה-תאו

10:18 - י:יח
ידוראה-תאו ירמצה-תאו רחאו יתמחה-תאו תוחפשמ וצפנ ינענכה

10:19 - י:יט
ינענכה לובג יהיו הררג הכאב ןדיצמ המדס הכאב הזע-דע םיבצו המדאו הרמעו עשל-דע

10:20 - י:כ
םח-ינב הלא םתנשלל םתחפשמל םהיוגב םתצראב

10:21 - י:כא
אוה-םג דלי םשלו רבע-ינב-לכ יבא לודגה תפי יחא

10:22 - י:כב
רושאו םליע םש ינב דולו דשכפראו םראו

10:23 - י:כג
לוחו ץוע םרא ינבו שמו רתגו

10:24 - י:כד
דלי דשכפראו דלי חלשו חלש-תא רבע-תא

10:25 - י:כה
ינש דלי רבעלו גלפ דחאה םש םינב הגלפנ וימיב יכ ויחא םשו ץראה ןטקי

10:26 - י:כו
דלי ןטקיו ףלש-תאו דדומלא-תא תומרצח-תאו חרי-תאו

10:27 - י:כז
םרודה-תאו לזוא-תאו הלקד-תאו

10:28 - י:כח
לבוע-תאו לאמיבא-תאו אבש-תאו

10:29 - י:כט
רפוא-תאו הליוח-תאו הלא-לכ בבוי-תאו ןטקי ינב

10:30 - י:ל
אשממ םבשומ יהיו רה הרפס הכאב םדקה

10:31 - י:לא
םש-ינב הלא םתנשלל םתחפשמל םהיוגל םתצראב

10:32 - י:לב
חנ-ינב תחפשמ הלא םהיוגב םתדלותל םיוגה ודרפנ הלאמו לובמה רחא ץראב

11:1 - יא:א
הפש ץראה-לכ יהיו םידחא םירבדו תחא

11:2 - יא:ב
םדקמ םעסנב יהיו ץראב העקב ואצמיו םש ובשיו רענש

11:3 - יא:ג
שיא ורמאיו הנבלנ הבה והער-לא הפרשנו םינבל םהל יהתו הפרשל רמחהו ןבאל הנבלה רמחל םהל היה

11:4 - יא:ד
הבה ורמאיו ריע ונל-הנבנ םימשב ושארו לדגמו -ןפ םש ונל-השענו ינפ-לע ץופנ ץראה-לכ

11:5 - יא:ה
תארל הוהי דריו לדגמה-תאו ריעה-תא םדאה ינב ונב רשא

11:6 - יא:ו
םע ןה הוהי רמאיו םלכל תחא הפשו דחא תושעל םלחה הזו םהמ רצבי -אל התעו ומזי רשא לכ תושעל

11:7 - יא:ז
םש הלבנו הדרנ הבה ועמשי אל רשא םתפש והער תפש שיא

11:8 - יא:ח
םשמ םתא הוהי ץפיו ץראה-לכ ינפ-לע ריעה תנבל ולדחיו

11:9 - יא:ט
לבב המש ארק ןכ-לע הוהי ללב םש-יכ םשמו ץראה-לכ תפש ינפ-לע הוהי םציפה ץראה-לכ

11:10 - יא:י
םש םש תדלות הלא דלויו הנש תאמ-ןב םיתנש דשכפרא-תא לובמה רחא

11:11 - יא:יא
ירחא םש-יחיו דשכפרא-תא ודילוה הנש תואמ שמח תונבו םינב דלויו

11:12 - יא:יב
שמח יח דשכפראו דלויו הנש םישלשו חלש-תא

11:13 - יא:יג
ירחא דשכפרא יחיו שלש חלש-תא ודילוה תואמ עבראו םינש םינב דלויו הנש תונבו

11:14 - יא:יד
הנש םישלש יח חלשו רבע-תא דלויו

11:15 - יא:טו
ירחא חלש-יחיו שלש רבע-תא ודילוה תואמ עבראו םינש םינב דלויו הנש תונבו

11:16 - יא:טז
עברא רבע-יחיו דלויו הנש םישלשו גלפ-תא

11:17 - יא:יז
ירחא רבע-יחיו גלפ-תא ודילוה עבראו הנש םישלש דלויו הנש תואמ תונבו םינב

11:18 - יא:יח
םישלש גלפ-יחיו וער-תא דלויו הנש

11:19 - יא:יט
ירחא גלפ-יחיו עשת וער-תא ודילוה הנש םיתאמו םינש תונבו םינב דלויו

11:20 - יא:כ
םיתש וער יחיו דלויו הנש םישלשו גורש-תא

11:21 - יא:כא
ירחא וער יחיו גורש-תא ודילוה םיתאמו םינש עבש םינב דלויו הנש תונבו

11:22 - יא:כב
םישלש גורש יחיו דלויו הנש רוחנ-תא

11:23 - יא:כג
ירחא גורש יחיו רוחנ-תא ודילוה דלויו הנש םיתאמ תונבו םינב

11:24 - יא:כד
עשת רוחנ יחיו דלויו הנש םירשעו חרת-תא

11:25 - יא:כה
ירחא רוחנ יחיו חרת-תא ודילוה תאמו הנש הרשע-עשת םינב דלויו הנש תונבו

11:26 - יא:כו
םיעבש חרת-יחיו םרבא-תא דלויו הנש ןרה-תאו רוחנ-תא

11:27 - יא:כז
חרת תדלות הלאו םרבא-תא דילוה חרת ןרה-תאו רוחנ-תא דילוה ןרהו טול-תא

11:28 - יא:כח
ינפ-לע ןרה תמיו ץראב ויבא חרת רואב ותדלומ םידשכ

11:29 - יא:כט
רוחנו םרבא חקיו םש םישנ םהל םשו ירש םרבא-תשא הכלמ רוחנ-תשא הכלמ-יבא ןרה-תב הכסי יבאו

11:30 - יא:ל
ןיא הרקע ירש יהתו דלו הל

11:31 - יא:לא
םרבא-תא חרת חקיו טול-תאו ונב תאו ונב-ןב ןרה-ןב םרבא תשא ותלכ ירש םתא ואציו ונב תכלל םידשכ רואמ ואביו ןענכ הצרא םש ובשיו ןרח-דע

11:32 - יא:לב
שמח חרת-ימי ויהיו הנש םיתאמו םינש ןרחב חרת תמיו

12:1 - יב:א
הוהי רמאיו ךל-ךל םרבא-לא ךתדלוממו ךצראמ ךיבא תיבמו ךארא רשא ץראה-לא

12:2 - יב:ב
לודג יוגל ךשעאו ךמש הלדגאו ךכרבאו הכרב היהו

12:3 - יב:ג
ךיכרבמ הכרבאו וכרבנו ראא ךללקמו תחפשמ לכ ךב המדאה

12:4 - יב:ד
רשאכ םרבא ךליו הוהי וילא רבד טול ותא ךליו םינש שמח-ןב םרבאו ותאצב הנש םיעבשו ןרחמ

12:5 - יב:ה
ירש-תא םרבא חקיו טול-תאו ותשא ויחא-ןב רשא םשוכר-לכ-תאו שפנה-תאו ושכר ןרחב ושע-רשא הצרא תכלל ואציו הצרא ואביו ןענכ ןענכ

12:6 - יב:ו
ץראב םרבא רבעיו דע םכש םוקמ דע ינענכהו הרומ ןולא ץראב זא

12:7 - יב:ז
םרבא-לא הוהי אריו ןתא ךערזל רמאיו ןביו תאזה ץראה-תא הוהיל חבזמ םש וילא הארנה

12:8 - יב:ח
הרהה םשמ קתעיו טיו לא-תיבל םדקמ םימ לא-תיב הלהא םש-ןביו םדקמ יעהו ארקיו הוהיל חבזמ הוהי םשב

12:9 - יב:ט
ךולה םרבא עסיו הבגנה עוסנו

12:10 - יב:י
ץראב בער יהיו המירצמ םרבא דריו דבכ-יכ םש רוגל ץראב בערה

12:11 - יב:יא
בירקה רשאכ יהיו רמאיו המירצמ אובל ותשא ירש-לא יכ יתעדי אנ-הנה תא הארמ-תפי השא

12:12 - יב:יב
ךתא וארי-יכ היהו ותשא ורמאו םירצמה יתא וגרהו תאז ויחי ךתאו

12:13 - יב:יג
תא יתחא אנ-ירמא יל-בטיי ןעמל ישפנ התיחו ךרובעב ךללגב

12:14 - יב:יד
םרבא אובכ יהיו ואריו המירצמ השאה-תא םירצמה דאמ אוה הפי-יכ

12:15 - יב:טו
ירש התא ואריו התא וללהיו הערפ השאה חקתו הערפ-לא הערפ תיב

12:16 - יב:טז
ביטיה םרבאלו ול-יהיו הרובעב םירמחו רקבו-ןאצ תחפשו םידבעו םילמגו תנתאו

12:17 - יב:יז
הוהי עגניו םיעגנ הערפ-תא ותיב-תאו םילדג תשא ירש רבד-לע םרבא

12:18 - יב:יח
םרבאל הערפ ארקיו תישע תאז-המ רמאיו יל תדגה-אל המל יל אוה ךתשא יכ

12:19 - יב:יט
אוה יתחא תרמא המל השאל יל התא חקאו חק ךתשא הנה התעו ךלו

12:20 - יב:כ
הערפ וילע וציו ותא וחלשיו םישנא ותשא-תאו ול-רשא-לכ-תאו

13:1 - יג:א
םירצממ םרבא לעיו ותשאו אוה טולו ול-רשא-לכו הבגנה ומע

13:2 - יג:ב
דאמ דבכ םרבאו בהזבו ףסכב הנקמב

13:3 - יג:ג
בגנמ ויעסמל ךליו לא-תיב-דעו היה-רשא םוקמה-דע ןיב הלחתב הלהא םש יעה ןיבו לא-תיב

13:4 - יג:ד
חבזמה םוקמ-לא הנשארב םש השע-רשא םשב םרבא םש ארקיו הוהי

13:5 - יג:ה
ךלהה טולל-םגו היה םרבא-תא םילהאו רקבו-ןאצ

13:6 - יג:ו
ץראה םתא אשנ-אלו היה-יכ ודחי תבשל ולכי אלו בר םשוכר ודחי תבשל

13:7 - יג:ז
יער ןיב ביר-יהיו ןיבו םרבא-הנקמ טול-הנקמ יער זא יזרפהו ינענכהו ץראב בשי

13:8 - יג:ח
טול-לא םרבא רמאיו הבירמ יהת אנ-לא ןיבו ךניבו יניב ךיער ןיבו יער םיחא םישנא-יכ ונחנא

13:9 - יג:ט
ךינפל ץראה-לכ אלה ילעמ אנ דרפה הנמיאו לאמשה-םא ןימיה-םאו הליאמשאו

13:10 - יג:י
ויניע-תא טול-אשיו רככ-לכ-תא אריו הקשמ הלכ יכ ןדריה הוהי תחש ינפל הרמע-תאו םדס-תא ץראכ הוהי-ןגכ רעצ הכאב םירצמ

13:11 - יג:יא
תא טול ול-רחביו עסיו ןדריה רככ-לכ ודרפיו םדקמ טול ויחא לעמ שיא

13:12 - יג:יב
בשי םרבא טולו ןענכ-ץראב רככה ירעב בשי םדס-דע להאיו

13:13 - יג:יג
םיער םדס ישנאו דאמ הוהיל םיאטחו

13:14 - יג:יד
םרבא-לא רמא הוהיו טול-דרפה ירחא ךיניע אנ אש ומעמ םוקמה -ןמ הארו הנפצ םש התא-רשא המיו המדקו הבגנו

13:15 - יג:טו
ץראה-לכ-תא יכ ךל האר התא-רשא ךערזלו הננתא םלוע-דע

13:16 - יג:טז
ךערז-תא יתמשו רשא ץראה רפעכ תונמל שיא לכוי-םא -םג ץראה רפע-תא הנמי ךערז

13:17 - יג:יז
ץראב ךלהתה םוק יכ הבחרלו הכראל הננתא ךל

13:18 - יג:יח
אביו םרבא להאיו ארממ ינלאב בשיו ןורבחב רשא חבזמ םש-ןביו הוהיל

14:1 - יד:א
לפרמא ימיב יהיו ךוירא רענש-ךלמ רמעלרדכ רסלא ךלמ לעדתו םליע ךלמ םיוג ךלמ

14:2 - יד:ב
ערב-תא המחלמ ושע עשרב-תאו םדס ךלמ ךלמ באנש הרמע ךלמ ךלמ רבאמשו המדא עלב ךלמו םייבצ רעצ-איה

14:3 - יד:ג
ורבח הלא-לכ אוה םידשה קמע-לא חלמה םי

14:4 - יד:ד
הנש הרשע םיתש רמעלרדכ-תא ודבע הנש הרשע-שלשו ודרמ

14:5 - יד:ה
הנש הרשע עבראבו רמעלרדכ אב ותא רשא םיכלמהו םיאפר-תא וכיו םינרק תרתשעב םהב םיזוזה-תאו הושב םימיאה תאו םיתירק

14:6 - יד:ו
םררהב ירחה-תאו ןראפ ליא דע ריעש רבדמה-לע רשא

14:7 - יד:ז
ואביו ובשיו אוה טפשמ ןיע-לא וכיו שדק יקלמעה הדש-לכ-תא ירמאה -תא םגו רמת ןצצחב בשיה

14:8 - יד:ח
ךלמו םדס-ךלמ אציו המדא ךלמו הרמע ךלמו םייבצ ךלמו רעצ-אוה עלב המחלמ םתא וכרעיו םידשה קמעב

14:9 - יד:ט
ךלמ רמעלרדכ תא ךלמ לעדתו םליע ךלמ לפרמאו םיוג ךלמ ךויראו רענש םיכלמ העברא רסלא השמחה-תא

14:10 - יד:י
תראב םידשה קמעו וסניו רמח תראב הרמעו םדס-ךלמ המש-ולפיו וסנ הרה םיראשנהו

14:11 - יד:יא
שכר-לכ-תא וחקיו הרמעו םדס םלכא-לכ-תאו וכליו

14:12 - יד:יב
טול-תא וחקיו יחא-ןב ושכר-תאו אוהו וכליו םרבא םדסב בשי

14:13 - יד:יג
דגיו טילפה אביו אוהו ירבעה םרבאל ארממ ינלאב ןכש לכשא יחא ירמאה ילעב םהו רנע יחאו םרבא-תירב

14:14 - יד:יד
יכ םרבא עמשיו קריו ויחא הבשנ ידילי ויכינח-תא רשע הנמש ותיב ףדריו תואמ שלשו ןד-דע

14:15 - יד:טו
הליל םהילע קלחיו םכיו וידבעו אוה הבוח-דע םפדריו קשמדל לאמשמ רשא

14:16 - יד:טז
שכרה-לכ תא בשיו ויחא טול-תא םגו םגו בישה ושכרו -תאו םישנה-תא םעה

14:17 - יד:יז
םדס-ךלמ אציו ובוש ירחא ותארקל רמעל-רדכ-תא תוכהמ רשא םיכלמה-תאו הוש קמע-לא ותא ךלמה קמע אוה

14:18 - יד:יח
םלש ךלמ קדצ-יכלמו ןייו םחל איצוה לאל ןהכ אוהו ןוילע

14:19 - יד:יט
רמאיו והכרביו לאל םרבא ךורב םימש הנק ןוילע ץראו

14:20 - יד:כ
ןוילע לא ךורבו ךדיב ךירצ ןגמ-רשא לכמ רשעמ ול-ןתיו

14:21 - יד:כא
םדס-ךלמ רמאיו יל-ןת םרבא-לא ךל-חק שכרהו שפנה

14:22 - יד:כב
ךלמ-לא םרבא רמאיו ידי יתמרה םדס ןוילע לא הוהי-לא ץראו םימש הנק

14:23 - יד:כג
דעו טוחמ-םא חקא-םאו לענ-ךורש אלו ךל-רשא-לכמ יתרשעה ינא רמאת םרבא-תא

14:24 - יד:כד
ולכא רשא קר ידעלב קלחו םירענה וכלה רשא םישנאה לכשא רנע יתא וחקי םה ארממו םקלח

15:1 - טו:א
הלאה םירבדה רחא הוהי-רבד היה הזחמב םרבא-לא םרבא ארית-לא רמאל ךרכש ךל ןגמ יכנא דאמ הברה

15:2 - טו:ב
ינדא םרבא רמאיו יל-ןתת-המ הוהי ירירע ךלוה יכנאו אוה יתיב קשמ-ןבו רזעילא קשמד

15:3 - טו:ג
יל ןה םרבא רמאיו הנהו ערז התתנ אל יתא שרוי יתיב-ןב

15:4 - טו:ד
הוהי-רבד הנהו אל רמאל וילא םא-יכ הז ךשריי אוה ךיעממ אצי רשא ךשריי

15:5 - טו:ה
הצוחה ותא אצויו אנ-טבה רמאיו רפסו המימשה לכות-םא םיבכוכה ול רמאיו םתא רפסל ךערז היהי הכ

15:6 - טו:ו
הוהיב ןמאהו הקדצ ול הבשחיו

15:7 - טו:ז
ינא וילא רמאיו ךיתאצוה רשא הוהי ךל תתל םידשכ רואמ תאזה ץראה-תא התשרל

15:8 - טו:ח
הוהי ינדא רמאיו יכ עדא המב הנשריא

15:9 - טו:ט
יל החק וילא רמאיו זעו תשלשמ הלגע שלשמ ליאו תשלשמ לזוגו רתו

15:10 - טו:י
הלא-לכ-תא ול-חקיו ךותב םתא רתביו ורתב-שיא ןתיו והער תארקל רתב אל רפצה-תאו

15:11 - טו:יא
טיעה דריו בשיו םירגפה-לע םרבא םתא

15:12 - טו:יב
אובל שמשה יהיו הלפנ המדרתו המיא הנהו םרבא-לע תלפנ הלדג הכשח וילע

15:13 - טו:יג
עדי םרבאל רמאיו היהי רג-יכ עדת םהל אל ץראב ךערז םתא ונעו םודבעו הנש תואמ עברא

15:14 - טו:יד
רשא יוגה-תא םגו יכנא ןד ודבעי ואצי ןכ-ירחאו לודג שכרב

15:15 - טו:טו
אובת התאו םולשב ךיתבא-לא הבוט הבישב רבקת

15:16 - טו:טז
ובושי יעיבר רודו ןוע םלש-אל יכ הנה הנה-דע ירמאה

15:17 - טו:יז
האב שמשה יהיו הנהו היה הטלעו שא דיפלו ןשע רונת ןיב רבע רשא הלאה םירזגה

15:18 - טו:יח
תרכ אוהה םויב תירב םרבא-תא הוהי יתתנ ךערזל רמאל רהנמ תאזה ץראה-תא רהנה-דע םירצמ תרפ-רהנ לדגה

15:19 - טו:יט
יניקה-תא תאו יזנקה-תאו ינמדקה

15:20 - טו:כ
יתחה-תאו יזרפה-תאו םיאפרה-תאו

15:21 - טו:כא
ירמאה-תאו ינענכה-תאו ישגרגה-תאו יסוביה-תאו

16:1 - טז:א
אל םרבא תשא ירשו החפש הלו ול הדלי רגה המשו תירצמ

16:2 - טז:ב
םרבא-לא ירש רמאתו הוהי ינרצע אנ-הנה אנ-אב תדלמ ילוא יתחפש-לא עמשיו הנממ הנבא ירש לוקל םרבא

16:3 - טז:ג
םרבא-תשא ירש חקתו תירצמה רגה-תא רשע ץקמ התחפש םרבא תבשל םינש ןתתו ןענכ ץראב ול השיא םרבאל התא השאל

16:4 - טז:ד
רהתו רגה-לא אביו לקתו התרה יכ ארתו היניעב התרבג

16:5 - טז:ה
םרבא-לא ירש רמאתו יכנא ךילע יסמח ךקיחב יתחפש יתתנ לקאו התרה יכ ארתו הוהי טפשי היניעב ךיניבו יניב

16:6 - טז:ו
ירש-לא םרבא רמאיו ךדיב ךתחפש הנה בוטה הל-ישע ירש הנעתו ךיניעב הינפמ חרבתו

16:7 - טז:ז
הוהי ךאלמ האצמיו רבדמב םימה ןיע-לע רוש ךרדב ןיעה-לע

16:8 - טז:ח
תחפש רגה רמאיו תאב הזמ-יא ירש רמאתו יכלת הנאו יתרבג ירש ינפמ תחרב יכנא

16:9 - טז:ט
ךאלמ הל רמאיו יבוש הוהי ינעתהו ךתרבג-לא הידי תחת

16:10 - טז:י
ךאלמ הל רמאיו הברא הברה הוהי רפסי אלו ךערז-תא ברמ

16:11 - טז:יא
ךאלמ הל רמאיו הרה ךנה הוהי תארקו ןב תדליו עמש-יכ לאעמשי ומש ךינע-לא הוהי

16:12 - טז:יב
םדא ארפ היהי אוהו וב לכ דיו לכב ודי ויחא-לכ ינפ-לעו ןכשי

16:13 - טז:יג
הוהי-םש ארקתו לא התא הילא רבדה םגה הרמא יכ יאר ירחא יתיאר םלה יאר

16:14 - טז:יד
ראבל ארק ןכ-לע הנה יאר יחל ראב דרב ןיבו שדק-ןיב

16:15 - טז:טו
ןב םרבאל רגה דלתו ונב-םש םרבא ארקיו רגה הדלי-רשא לאעמשי

16:16 - טז:טז
םינמש-ןב םרבאו םינש ששו הנש רגה-תדלב םרבאל לאעמשי-תא

17:1 - יז:א
םרבא יהיו עשתו הנש םיעשת-ןב הוהי אריו םינש רמאיו םרבא-לא ידש לא-ינא וילא היהו ינפל ךלהתה םימת

17:2 - יז:ב
יניב יתירב הנתאו ךתוא הבראו ךניבו דאמ דאמב

17:3 - יז:ג
וינפ-לע םרבא לפיו םיהלא ותא רבדיו רמאל

17:4 - יז:ד
ךתא יתירב הנה ינא ןומה באל תייהו םיוג

17:5 - יז:ה
דוע ארקי-אלו היהו םרבא ךמש-תא יכ םהרבא ךמש םיוג ןומה-בא ךיתתנ

17:6 - יז:ו
דאמב ךתא יתרפהו םיוגל ךיתתנו דאמ ואצי ךממ םיכלמו

17:7 - יז:ז
יתירב-תא יתמקהו ןיבו ךניבו יניב םתרדל ךירחא ךערז תויהל םלוע תירבל ךערזלו םיהלאל ךל ךירחא

17:8 - יז:ח
ךערזלו ךל יתתנו ץרא תא ךירחא ץרא-לכ תא ךירגמ םלוע תזחאל ןענכ םהל יתייהו םיהלאל

17:9 - יז:ט
םיהלא רמאיו התאו םהרבא-לא התא רמשת יתירב-תא ךירחא ךערזו םתרדל

17:10 - יז:י
רשא יתירב תאז יניב ורמשת ךערז ןיבו םכיניבו םכל לומה ךירחא רכז -לכ

17:11 - יז:יא
רשב תא םתלמנו תואל היהו םכתלרע יניב תירב םכיניבו

17:12 - יז:יב
םימי תנמש-ןבו רכז-לכ םכל לומי תיב דילי םכיתרדל לכמ ףסכ-תנקמו אל רשא רכנ-ןב אוה ךערזמ

17:13 - יז:יג
דילי לומי לומה ךפסכ תנקמו ךתיב יתירב התיהו תירבל םכרשבב םלוע

17:14 - יז:יד
רשא רכז לרעו רשב-תא לומי-אל שפנה התרכנו ותלרע -תא הימעמ אוהה רפה יתירב

17:15 - יז:טו
םיהלא רמאיו ךתשא ירש םהרבא-לא המש-תא ארקת-אל המש הרש יכ ירש

17:16 - יז:טז
םגו התא יתכרבו ןב ךל הנממ יתתנ התיהו היתכרבו םימע יכלמ םיוגל ויהי הנממ

17:17 - יז:יז
םהרבא לפיו קחציו וינפ-לע ןבלה ובלב רמאיו -םאו דלוי הנש-האמ הנש םיעשת-תבה הרש דלת

17:18 - יז:יח
םהרבא רמאיו ול םיהלאה-לא היחי לאעמשי ךינפל

17:19 - יז:יט
לבא םיהלא רמאיו ךל תדלי ךתשא הרש ומש-תא תארקו ןב יתמקהו קחצי ותא יתירב-תא וערזל םלוע תירבל וירחא

17:20 - יז:כ
ךיתעמש לאעמשילו ותא יתכרב הנה ותא יתירפהו דאמב ותא יתיברהו רשע-םינש דאמ דילוי םאישנ לודג יוגל ויתתנו

17:21 - יז:כא
םיקא יתירב-תאו דלת רשא קחצי-תא הזה דעומל הרש ךל תרחאה הנשב

17:22 - יז:כב
ותא רבדל לכיו לעמ םיהלא לעיו םהרבא

17:23 - יז:כג
םהרבא חקיו תאו ונב לאעמשי-תא תאו ותיב ידילי-לכ ופסכ תנקמ-לכ תיב ישנאב רכז-לכ רשב-תא למיו םהרבא םויה םצעב םתלרע ותא רבד רשאכ הזה םיהלא

17:24 - יז:כד
םיעשת-ןב םהרבאו ולמהב הנש עשתו ותלרע רשב

17:25 - יז:כה
ונב לאעמשיו הנש הרשע שלש-ןב רשב תא ולמהב ותלרע

17:26 - יז:כו
הזה םויה םצעב םהרבא לומנ ונב לאעמשיו

17:27 - יז:כז
ותיב ישנא-לכו תיב דילי תאמ ףסכ-תנקמו ותא ולמנ רכנ-ןב

18:1 - יח:א
הוהי וילא אריו אוהו ארממ ינלאב םחכ להאה-חתפ בשי םויה

18:2 - יח:ב
אריו ויניע אשיו םישנא השלש הנהו אריו וילע םיבצנ חתפמ םתארקל ץריו הצרא וחתשיו להאה

18:3 - יח:ג
אנ-םא ינדא רמאיו ךיניעב ןח יתאצמ לעמ רבעת אנ-לא ךדבע

18:4 - יח:ד
םימ-טעמ אנ-חקי םכילגר וצחרו ץעה תחת ונעשהו

18:5 - יח:ה
םחל-תפ החקאו רחא םכבל ודעסו ןכ-לע-יכ ורבעת םכדבע-לע םתרבע השעת ןכ ורמאיו תרבד רשאכ

18:6 - יח:ו
הלהאה םהרבא רהמיו ירהמ רמאיו הרש-לא תלס חמק םיאס שלש תוגע ישעו ישול

18:7 - יח:ז
םהרבא ץר רקבה-לאו ךר רקב-ןב חקיו רענה-לא ןתיו בוטו ותא תושעל רהמיו

18:8 - יח:ח
בלחו האמח חקיו השע רשא רקבה-ןבו םהינפל ןתיו םהילע דמע-אוהו ולכאיו ץעה תחת

18:9 - יח:ט
היא וילא ורמאיו רמאיו ךתשא הרש להאב הנה

18:10 - יח:י
בושא בוש רמאיו היח תעכ ךילא ךתשא הרשל ןב-הנהו חתפ תעמש הרשו וירחא אוהו להאה

18:11 - יח:יא
םינקז הרשו םהרבאו לדח םימיב םיאב חרא הרשל תויהל םישנכ

18:12 - יח:יב
הברקב הרש קחצתו יתלב ירחא רמאל הנדע יל-התיה ןקז ינדאו

18:13 - יח:יג
הוהי רמאיו הז המל םהרבא-לא ףאה רמאל הרש הקחצ ינאו דלא םנמא יתנקז

18:14 - יח:יד
רבד הוהימ אלפיה ךילא בושא דעומל ןב הרשלו היח תעכ

18:15 - יח:טו
אל רמאל הרש שחכתו הארי יכ יתקחצ תקחצ יכ אל רמאיו

18:16 - יח:טז
םישנאה םשמ ומקיו םדס ינפ-לע ופקשיו םמע ךלה םהרבאו םחלשל

18:17 - יח:יז
הסכמה רמא הוהיו רשא םהרבאמ ינא השע ינא

18:18 - יח:יח
היהי ויה םהרבאו םוצעו לודג יוגל ייוג לכ וב וכרבנו ץראה

18:19 - יח:יט
ןעמל ויתעדי יכ וינב-תא הוצי רשא וירחא ותיב-תאו הוהי ךרד ורמשו טפשמו הקדצ תושעל הוהי איבה ןעמל תא םהרבא-לע וילע רבד-רשא

18:20 - יח:כ
תקעז הוהי רמאיו הבר-יכ הרמעו םדס הדבכ יכ םתאטחו דאמ

18:21 - יח:כא
האראו אנ-הדרא ילא האבה התקעצכה אל-םאו הלכ ושע העדא

18:22 - יח:כב
םישנאה םשמ ונפיו םהרבאו המדס וכליו ינפל דמע ונדוע הוהי

18:23 - יח:כג
רמאיו םהרבא שגיו קידצ הפסת ףאה עשר-םע

18:24 - יח:כד
םישמח שי ילוא ריעה ךותב םקידצ אשת-אלו הפסת ףאה םישמח ןעמל םוקמל הברקב רשא םקידצה

18:25 - יח:כה
רבדכ תשעמ ךל הללח קידצ תימהל הזה קידצכ היהו עשר-םע טפשה ךל הללח עשרכ השעי אל ץראה-לכ טפשמ

18:26 - יח:כו
הוהי רמאיו םדסב אצמא-םא ךותב םקידצ םישמח -לכל יתאשנו ריעה םרובעב םוקמה

18:27 - יח:כז
רמאיו םהרבא ןעיו יתלאוה אנ-הנה ינדא-לא רבדל רפאו רפע יכנאו

18:28 - יח:כח
םישמח ןורסחי ילוא השמח םקידצה השמחב תיחשתה רמאיו ריעה-לכ-תא אצמא-םא תיחשא אל השמחו םיעברא םש

18:29 - יח:כט
רבדל דוע ףסיו ילוא רמאיו וילא םיעברא םש ןואצמי השעא אל רמאיו םיעבראה רובעב

18:30 - יח:ל
רחי אנ-לא רמאיו ילוא הרבדאו ינדאל םישלש םש ןואצמי השעא אל רמאיו םישלש םש אצמא-םא

18:31 - יח:לא
אנ-הנה רמאיו רבדל יתלאוה ילוא ינדא-לא םירשע םש ןואצמי תיחשא אל רמאיו םירשעה רובעב

18:32 - יח:לב
רחי אנ-לא רמאיו הרבדאו ינדאל ילוא םעפה-ךא הרשע םש ןואצמי תיחשא אל רמאיו הרשעה רובעב

18:33 - יח:לג
רשאכ הוהי ךליו םהרבא-לא רבדל הלכ ומקמל בש םהרבאו

19:1 - יט:א
םיכאלמה ינש ואביו טולו ברעב המדס םדס-רעשב בשי םקיו טול-אריו וחתשיו םתארקל הצרא םיפא

19:2 - יט:ב
ינדא-אנ הנה רמאיו תיב-לא אנ ורוס וצחרו ונילו םכדבע םתמכשהו םכילגר םככרדל םתכלהו יכ אל ורמאיו ןילנ בוחרב

19:3 - יט:ג
דאמ םב-רצפיו ואביו וילא ורסיו םהל שעיו ותיב-לא הפא תוצמו התשמ ולכאיו

19:4 - יט:ד
ישנאו ובכשי םרט םדס ישנא ריעה רענמ תיבה-לע ובסנ םעה -לכ ןקז-דעו הצקמ

19:5 - יט:ה
טול-לא וארקיו היא ול ורמאיו ואב-רשא םישנאה םאיצוה הלילה ךילא םתא העדנו ונילא

19:6 - יט:ו
טול םהלא אציו רגס תלדהו החתפה וירחא

19:7 - יט:ז
יחא אנ-לא רמאיו וערת

19:8 - יט:ח
יתש יל אנ-הנה ועדי-אל רשא תונב אנ-האיצוא שיא ושעו םכילא ןהתא םכיניעב בוטכ ןהל לאה םישנאל קר רבד ושעת-לא לצב ואב ןכ-לע-יכ יתרק

19:9 - יט:ט
האלה-שג ורמאיו דחאה ורמאיו טפשיו רוגל-אב ךל ערנ התע טופש שיאב ורצפיו םהמ ושגיו דאמ טולב תלדה רבשל

19:10 - יט:י
םישנאה וחלשיו ואיביו םדי-תא םהילא טול-תא תלדה-תאו התיבה ורגס

19:11 - יט:יא
םישנאה-תאו וכה תיבה חתפ-רשא ןטקמ םירונסב ואליו לודג-דעו חתפה אצמל

19:12 - יט:יב
םישנאה ורמאיו ךל-ימ דע טול-לא ךינבו ןתח הפ ךל-רשא לכו ךיתנבו אצוה ריעב םוקמה-ןמ

19:13 - יט:יג
ונחנא םיתחשמ-יכ הזה םוקמה-תא םתקעצ הלדג-יכ הוהי ינפ-תא הוהי ונחלשיו התחשל

19:14 - יט:יד
רבדיו טול אציו יחקל וינתח-לא ומוק רמאיו ויתנב הזה םוקמה-ןמ ואצ הוהי תיחשמ-יכ יהיו ריעה-תא יניעב קחצמכ וינתח

19:15 - יט:טו
הלע רחשה ומכו םיכאלמה וציאיו חק םוק רמאל טולב יתש -תאו ךתשא-תא תאצמנה ךיתנב ןועב הפסת-ןפ ריעה

19:16 - יט:טז
וקיזחיו המהמתיו ודיב םישנאה דיבו ותשא-דיבו תלמחב ויתנב יתש והאציו וילע הוהי ריעל ץוחמ והחניו

19:17 - יט:יז
םתא םאיצוהכ יהיו טלמה רמאיו הצוחה טיבת-לא ךשפנ-לע דמעת -לאו ךירחא הרהה רככה-לכב הפסת-ןפ טלמה

19:18 - יט:יח
םהלא טול רמאיו ינדא אנ-לא

19:19 - יט:יט
ךדבע אצמ אנ-הנה לדגתו ךיניעב ןח תישע רשא ךדסח -תא תויחהל ידמע אל יכנאו ישפנ הרהה טלמהל לכוא הערה ינקבדת-ןפ יתמו

19:20 - יט:כ
תאזה ריעה אנ-הנה המש סונל הברק הטלמא רעצמ אוהו רעצמ אלה המש אנ ישפנ יחתו אוה

19:21 - יט:כא
הנה וילא רמאיו םג ךינפ יתאשנ יתלבל הזה רבדל רשא ריעה-תא יכפה תרבד

19:22 - יט:כב
יכ המש טלמה רהמ רבד תושעל לכוא אל ןכ-לע המש ךאב-דע ריעה -םש ארק רעוצ

19:23 - יט:כג
ץראה-לע אצי שמשה הרעצ אב טולו

19:24 - יט:כד
ריטמה הוהיו הרמע-לעו םדס-לע תאמ שאו תירפג םימשה-ןמ הוהי

19:25 - יט:כה
םירעה-תא ךפהיו רככה-לכ תאו לאה םירעה יבשי-לכ תאו המדאה חמצו

19:26 - יט:כו
וירחאמ ותשא טבתו חלמ ביצנ יהתו

19:27 - יט:כז
רקבב םהרבא םכשיו דמע-רשא םוקמה-לא הוהי ינפ-תא םש

19:28 - יט:כח
םדס ינפ-לע ףקשיו ינפ-לכ-לעו הרמעו אריו רככה ץרא רטיק הלע הנהו ןשבכה רטיקכ ץראה

19:29 - יט:כט
םיהלא תחשב יהיו רכזיו רככה ירע-תא םהרבא-תא םיהלא טול -תא חלשיו ךפהב הכפהה ךותמ בשי-רשא םירעה-תא טול ןהב

19:30 - יט:ל
רעוצמ טול לעיו יתשו רהב בשיו ארי יכ ומע ויתנב בשיו רעוצב תבשל יתשו אוה הרעמב ויתנב

19:31 - יט:לא
הריכבה רמאתו וניבא הריעצה-לא ץראב ןיא שיאו ןקז ךרדכ ונילע אובל ץראה-לכ

19:32 - יט:לב
וניבא-תא הקשנ הכל ומע הבכשנו ןיי ערז וניבאמ היחנו

19:33 - יט:לג
ןהיבא-תא ןיקשתו אוה הלילב ןיי בכשתו הריכבה אבתו עדי -אלו היבא-תא המוקבו הבכשב

19:34 - יט:לד
רמאתו תרחממ יהיו הריעצה-לא הריכבה שמא יתבכש-ןה ןיי ונקשנ יבא-תא יאבו הלילה-םג היחנו ומע יבכש ערז וניבאמ

19:35 - יט:לה
הלילב םג ןיקשתו ןיי ןהיבא-תא אוהה בכשתו הריעצה םקתו עדי -אלו ומע המקבו הבכשב

19:36 - יט:לו
יתש ןירהתו ןהיבאמ טול-תונב

19:37 - יט:לז
ןב הריכבה דלתו באומ ומש ארקתו באומ-יבא אוה םויה-דע

19:38 - יט:לח
אוה-םג הריעצהו ומש ארקתו ןב הדלי יבא אוה ימע-ןב -דע ןומע-ינב םויה

20:1 - כ:א
םהרבא םשמ עסיו בשיו בגנה הצרא רוש ןיבו שדק-ןיב ררגב רגיו

20:2 - כ:ב
םהרבא רמאיו יתחא ותשא הרש-לא ךלמיבא חלשיו אוה -תא חקיו ררג ךלמ הרש

20:3 - כ:ג
םיהלא אביו םולחב ךלמיבא-לא ול רמאיו הלילה השאה-לע תמ ךנה אוהו תחקל -רשא לעב תלעב

20:4 - כ:ד
ברק אל ךלמיבאו ינדא רמאיו הילא קידצ-םג יוגה גרהת

20:5 - כ:ה
יל-רמא אוה אלה אוה יתחא הרמא אוה-םג-איהו יבבל-םתב אוה יחא יתישע יפכ ןיקנבו תאז

20:6 - כ:ו
םיהלאה וילא רמאיו יכנא םג םלחב ךבבל-םתב יכ יתעדי ךשחאו תאז תישע ךתוא יכנא-םג ןכ-לע יל-וטחמ עגנל ךיתתנ-אל הילא

20:7 - כ:ז
שיאה-תשא בשה התעו אוה איבנ-יכ היחו ךדעב ללפתיו עד בישמ ךניא-םאו התא תומת תומ-יכ ךל-רשא-לכו

20:8 - כ:ח
רקבב ךלמיבא םכשיו וידבע-לכל ארקיו רבדיו הלאה םירבדה-לכ-תא וארייו םהינזאב דאמ םישנאה

20:9 - כ:ט
ךלמיבא ארקיו ול רמאיו םהרבאל ונל תישע-המ ךל יתאטח-המו ילע תאבה-יכ האטח יתכלממ-לעו רשא םישעמ הלדג תישע ושעי-אל ידמע

20:10 - כ:י
ךלמיבא רמאיו תיאר המ םהרבא-לא רבדה-תא תישע יכ הזה

20:11 - כ:יא
יכ םהרבא רמאיו תארי-ןיא קר יתרמא הזה םוקמב םיהלא רבד -לע ינוגרהו יתשא

20:12 - כ:יב
יתחא הנמא-םגו אל ךא אוה יבא-תב יל-יהתו ימא-תב השאל

20:13 - כ:יג
ועתה רשאכ יהיו תיבמ םיהלא יתא הז הל רמאו יבא ישעת רשא ךדסח םוקמה-לכ לא ידמע המש אובנ רשא אוה יחא יל-ירמא

20:14 - כ:יד
ןאצ ךלמיבא חקיו תחפשו םידבעו רקבו בשיו םהרבאל ןתיו ותשא הרש תא ול

20:15 - כ:טו
הנה ךלמיבא רמאיו בוטב ךינפל יצרא בש ךיניעב

20:16 - כ:טז
הנה רמא הרשלו ףסכ ףלא יתתנ ךל-אוה הנה ךיחאל לכל םיניע תוסכ לכ תאו ךתא רשא תחכנו

20:17 - כ:יז
םהרבא ללפתיו אפריו םיהלאה-לא ךלמיבא-תא םיהלא ויתהמאו ותשא-תאו ודליו

20:18 - כ:יח
הוהי רצע רצע-יכ תיבל םחר-לכ דעב הרש רבד-לע ךלמיבא םהרבא תשא

21:1 - כא:א
הרש-תא דקפ הוהיו שעיו רמא רשאכ רשאכ הרשל הוהי רבד

21:2 - כא:ב
הרש דלתו רהתו וינקזל ןב םהרבאל ותא רבד-רשא דעומל םיהלא

21:3 - כא:ג
םהרבא ארקיו ונב-םש-תא ול-דלונה הרש ול-הדלי-רשא קחצי

21:4 - כא:ד
םהרבא למיו ונב קחצי-תא רשאכ םימי תנמש-ןב םיהלא ותא הוצ

21:5 - כא:ה
הנש תאמ-ןב םהרבאו קחצי תא ול דלוהב ונב

21:6 - כא:ו
השע קחצ הרש רמאתו עמשה-לכ םיהלא יל יל-קחצי

21:7 - כא:ז
ללמ ימ רמאתו הקיניה םהרבאל יתדלי-יכ הרש םינב וינקזל ןב

21:8 - כא:ח
למגיו דליה לדגיו התשמ םהרבא שעיו למגה םויב לודג קחצי-תא

21:9 - כא:ט
הרש ארתו תירצמה רגה-ןב-תא םהרבאל הדלי-רשא קחצמ

21:10 - כא:י
שרג םהרבאל רמאתו הנב-תאו תאזה המאה שריי אל יכ תאזה המאה-ןב קחצי-םע ינב-םע

21:11 - כא:יא
דאמ רבדה עריו לע םהרבא יניעב ונב תדוא

21:12 - כא:יב
םיהלא רמאיו ערי-לא םהרבא-לא רענה-לע ךיניעב רשא לכ ךתמא-לעו עמש הרש ךילא רמאת קחציב יכ הלקב ערז ךל ארקי

21:13 - כא:יג
המאה-ןב-תא םגו יכ ונמישא יוגל אוה ךערז

21:14 - כא:יד
רקבב םהרבא םכשיו םימ תמחו םחל-חקיו םש רגה-לא ןתיו דליה-תאו המכש-לע עתתו ךלתו החלשיו עבש ראב רבדמב

21:15 - כא:טו
םימה ולכיו ךלשתו תמחה-ןמ דחא תחת דליה-תא םחישה

21:16 - כא:טז
דגנמ הל בשתו ךלתו תשק יוחטמכ קחרה הארא-לא הרמא יכ בשתו דליה תומב הלק-תא אשתו דגנמ ךבתו

21:17 - כא:יז
םיהלא עמשיו ארקיו רענה לוק-תא רגה-לא םיהלא ךאלמ הל רמאיו םימשה-ןמ רגה ךל-המ עמש-יכ יארית-לא רענה לוק-לא םיהלא םש -אוה רשאב

21:18 - כא:יח
רענה-תא יאש ימוק וב ךדי-תא יקיזחהו לודג יוגל-יכ ונמישא

21:19 - כא:יט
םיהלא חקפיו ראב ארתו היניע-תא אלמתו ךלתו םימ קשתו םימ תמחה-תא רענה-תא

21:20 - כא:כ
םיהלא יהיו לדגיו רענה-תא יהיו רבדמב בשיו תשק הבר

21:21 - כא:כא
ןראפ רבדמב בשיו השא ומא ול-חקתו םירצמ ץראמ

21:22 - כא:כב
אוהה תעב יהיו ךלמיבא רמאיו ואבצ-רש לכיפו רמאל םהרבא-לא לכב ךמע םיהלא השע התא-רשא

21:23 - כא:כג
יל העבשה התעו הנה םיהלאב ינינלו יל רקשת-םא -רשא דסחכ ידכנלו השעת ךמע יתישע ץראה-םעו ידמע הב התרג-רשא

21:24 - כא:כד
יכנא םהרבא רמאיו עבשא

21:25 - כא:כה
םהרבא חכוהו תודא-לע ךלמיבא-תא ולזג רשא םימה ראב ךלמיבא ידבע

21:26 - כא:כו
אל ךלמיבא רמאיו השע ימ יתעדי הזה רבדה-תא תדגה-אל התא-םגו אל יכנא םגו יל םויה יתלב יתעמש

21:27 - כא:כז
ןאצ םהרבא חקיו ךלמיבאל ןתיו רקבו םהינש ותרכיו תירב

21:28 - כא:כח
עבש-תא םהרבא בציו ןהדבל ןאצה תשבכ

21:29 - כא:כט
ךלמיבא רמאיו הנה המ םהרבא-לא רשא הלאה תשבכ עבש הנדבל תבצה

21:30 - כא:ל
עבש-תא יכ רמאיו ידימ חקת תשבכ יל-היהת רובעב -תא יתרפח יכ הדעל תאזה ראבה

21:31 - כא:לא
םוקמל ארק ןכ-לע יכ עבש ראב אוהה םהינש ועבשנ םש

21:32 - כא:לב
ראבב תירב ותרכיו ךלמיבא םקיו עבש ואבצ-רש לכיפו ץרא-לא ובשיו םיתשלפ

21:33 - כא:לג
עבש ראבב לשא עטיו הוהי םשב םש-ארקיו םלוע לא

21:34 - כא:לד
ץראב םהרבא רגיו םיבר םימי םיתשלפ

22:1 - כב:א
םירבדה רחא יהיו הסנ םיהלאהו הלאה רמאיו םהרבא-תא רמאיו םהרבא וילא יננה

22:2 - כב:ב
אנ-חק רמאיו ךדיחי-תא ךנב-תא קחצי-תא תבהא-רשא ץרא-לא ךל-ךלו םש והלעהו הירמה םירהה דחא לע הלעל ךילא רמא רשא

22:3 - כב:ג
רקבב םהרבא םכשיו ורמח-תא שבחיו וירענ ינש-תא חקיו ונב קחצי תאו ותא הלע יצע עקביו ךליו םקיו םוקמה-לא ול-רמא-רשא םיהלאה

22:4 - כב:ד
אשיו ישילשה םויב ויניע-תא םהרבא םוקמה-תא אריו קחרמ

22:5 - כב:ה
םהרבא רמאיו םכל-ובש וירענ-לא ינאו רומחה-םע הפ הכ -דע הכלנ רענהו הבושנו הוחתשנו םכילא

22:6 - כב:ו
יצע-תא םהרבא חקיו קחצי-לע םשיו הלעה ודיב חקיו ונב -תאו שאה-תא וכליו תלכאמה ודחי םהינש

22:7 - כב:ז
קחצי רמאיו ויבא םהרבא-לא רמאיו יבא רמאיו רמאיו ינב יננה םיצעהו שאה הנה הלעל השה היאו

22:8 - כב:ח
םיהלא םהרבא רמאיו הלעל השה ול-הארי םהינש וכליו ינב ודחי

22:9 - כב:ט
םוקמה-לא ואביו םיהלאה ול-רמא רשא םהרבא םש ןביו ךרעיו חבזמה-תא דקעיו םיצעה-תא םשיו ונב קחצי-תא לעממ חבזמה-לע ותא םיצעל

22:10 - כב:י
םהרבא חלשיו חקיו ודי-תא טחשל תלכאמה-תא ונב-תא

22:11 - כב:יא
ךאלמ וילא ארקיו םימשה-ןמ הוהי םהרבא םהרבא רמאיו יננה רמאיו

22:12 - כב:יב
ךדי חלשת-לא רמאיו שעת-לאו רענה-לא התע יכ המואמ ול ארי -יכ יתעדי אלו התא םיהלא ךנב-תא תכשח ינממ ךדיחי-תא

22:13 - כב:יג
םהרבא אשיו אריו ויניע-תא זחאנ רחא ליא-הנהו ךליו וינרקב ךבסב חקיו םהרבא והלעיו ליאה-תא ונב תחת הלעל

22:14 - כב:יד
םהרבא ארקיו אוהה םוקמה-םש רשא הארי הוהי רהב םויה רמאי הארי הוהי

22:15 - כב:טו
הוהי ךאלמ ארקיו תינש םהרבא-לא םימשה-ןמ

22:16 - כב:טז
יתעבשנ יב רמאיו ןעי יכ הוהי-םאנ רבדה-תא תישע רשא תכשח אלו הזה ךדיחי-תא ךנב-תא

22:17 - כב:יז
ךכרבא ךרב-יכ הברא הברהו יבכוככ ךערז-תא רשא לוחכו םימשה שריו םיה תפש -לע רעש תא ךערז ויביא

22:18 - כב:יח
לכ ךערזב וכרבתהו רשא בקע ץראה ייוג ילקב תעמש

22:19 - כב:יט
םהרבא בשיו ומקיו וירענ-לא ראב-לא ודחי וכליו םהרבא בשיו עבש עבש ראבב

22:20 - כב:כ
םירבדה ירחא יהיו םהרבאל דגיו הלאה הדלי הנה רמאל םינב אוה-םג הכלמ ךיחא רוחנל

22:21 - כב:כא
ורכב ץוע-תא ויחא זוב-תאו יבא לאומק-תאו םרא

22:22 - כב:כב
וזח-תאו דשכ-תאו ףלדי-תאו שדלפ-תאו לאותב תאו

22:23 - כב:כג
דלי לאותבו הלא הנמש הקבר-תא רוחנל הכלמ הדלי םהרבא יחא

22:24 - כב:כד
המשו ושגליפו אוה-םג דלתו המואר םחג-תאו חבט-תא -תאו שחת-תאו הכעמ

23:1 - כג:א
האמ הרש ייח ויהיו הנש םירשעו הנש ייח ינש םינש עבשו הרש

23:2 - כג:ב
תירקב הרש תמתו ןורבח אוה עברא אביו ןענכ ץראב הרשל דפסל םהרבא התכבלו

23:3 - כג:ג
לעמ םהרבא םקיו רבדיו ותמ ינפ רמאל תח-ינב-לא

23:4 - כג:ד
יכנא בשותו-רג יל ונת םכמע םכמע רבק-תזחא ינפלמ יתמ הרבקאו

23:5 - כג:ה
תח-ינב ונעיו ול רמאל םהרבא-תא

23:6 - כג:ו
אישנ ינדא ונעמש ונכותב התא םיהלא רבק ונירבק רחבמב ונממ שיא ךתמ-תא הלכי-אל ורבק-תא ךתמ רבקמ ךממ

23:7 - כג:ז
וחתשיו םהרבא םקיו תח-ינבל ץראה-םעל

23:8 - כג:ח
רמאל םתא רבדיו םכשפנ-תא שי-םא ינפלמ יתמ-תא רבקל יל -ועגפו ינועמש רחצ-ןב ןורפעב

23:9 - כג:ט
תרעמ-תא יל-ןתיו רשא ול-רשא הלפכמה ףסכב והדש הצקב יל הננתי אלמ רבק-תזחאל םככותב

23:10 - כג:י
ךותב בשי ןורפעו ןורפע ןעיו תח-ינב םהרבא-תא יתחה לכל תח-ינב ינזאב וריע-רעש יאב רמאל

23:11 - כג:יא
ינעמש ינדא-אל ךל יתתנ הדשה ךל וב-רשא הרעמהו -ינב יניעל היתתנ רבק ךל היתתנ ימע ךתמ

23:12 - כג:יב
ינפל םהרבא וחתשיו ץראה םע

23:13 - כג:יג
ןורפע-לא רבדיו ץראה-םע ינזאב ול התא-םא ךא רמאל ףסכ יתתנ ינעמש ינממ חק הדשה יתמ-תא הרבקאו המש

23:14 - כג:יד
ןורפע ןעיו ול רמאל םהרבא-תא

23:15 - כג:טו
ץרא ינעמש ינדא ףסכ-לקש תאמ עברא אוה-המ ךניבו יניב רבק ךתמ-תאו

23:16 - כג:טז
םהרבא עמשיו לקשיו ןורפע-לא ןרפעל םהרבא רבד רשא ףסכה-תא עברא תח-ינב ינזאב רבע ףסכ לקש תואמ רחסל

23:17 - כג:יז
ןורפע הדש םקיו רשא הלפכמב רשא הדשה ארממ ינפל וב-רשא הרעמהו הדשב רשא ץעה-לכו ולבג-לכב רשא ביבס

23:18 - כג:יח
הנקמל םהרבאל לכב תח-ינב יניעל וריע-רעש יאב

23:19 - כג:יט
רבק ןכ-ירחאו ותשא הרש-תא םהרבא הדש תרעמ-לא ינפ-לע הלפכמה ןורבח אוה ארממ ןענכ ץראב

23:20 - כג:כ
הרעמהו הדשה םקיו םהרבאל וב-רשא תאמ רבק-תזחאל תח-ינב

24:1 - כד:א
אב ןקז םהרבאו ךרב הוהיו םימיב לכב םהרבא-תא

24:2 - כד:ב
םהרבא רמאיו ותיב ןקז ודבע-לא ול-רשא-לכב לשמה תחת ךדי אנ-םיש יכרי

24:3 - כד:ג
הוהיב ךעיבשאו יהלאו םימשה יהלא חקת-אל רשא ץראה תונבמ ינבל השא יכנא רשא ינענכה וברקב בשוי

24:4 - כד:ד
יצרא-לא יכ ךלת יתדלומ-לאו ינבל השא תחקלו קחציל

24:5 - כד:ה
דבעה וילא רמאיו השאה הבאת-אל ילוא ץראה-לא ירחא תכלל בישא בשהה תאזה ץראה-לא ךנב-תא םשמ תאצי-רשא

24:6 - כד:ו
םהרבא וילא רמאיו בישת-ןפ ךל רמשה המש ינב-תא

24:7 - כד:ז
םימשה יהלא הוהי תיבמ ינחקל רשא יתדלומ ץראמו יבא רשאו יל-רבד רשאו רמאל יל-עבשנ ץראה-תא ןתא ךערזל חלשי אוה תאזה תחקלו ךינפל וכאלמ םשמ ינבל השא

24:8 - כד:ח
השאה הבאת אל-םאו תיקנו ךירחא תכלל קר תאז יתעבשמ בשת אל ינב-תא המש

24:9 - כד:ט
ודי-תא דבעה םשיו םהרבא ךרי תחת ול עבשיו וינדא הזה רבדה-לע

24:10 - כד:י
הרשע דבעה חקיו וינדא ילמגמ םילמג בוט-לכו ךליו םקיו ודיב וינדא םירהנ םרא-לא ךליו רוחנ ריע-לא

24:11 - כד:יא
ץוחמ םילמגה ךרביו םימה ראב-לא ריעל תאצ תעל ברע תעל תבאשה

24:12 - כד:יב
יהלא הוהי רמאיו םהרבא ינדא םויה ינפל אנ-הרקה ינדא םע דסח-השעו םהרבא

24:13 - כד:יג
בצנ יכנא הנה תונבו םימה ןיע-לע תאצי ריעה ישנא םימ באשל

24:14 - כד:יד
רמא רשא רענה היהו ךדכ אנ-יטה הילא התש הרמאו התשאו הקשא ךילמג-םגו ךדבעל תחכה התא עדא הבו קחציל דסח תישע-יכ ינדא-םע

24:15 - כד:טו
הלכ םרט אוה-יהיו הקבר הנהו רבדל הדלי רשא תאצי הכלמ-ןב לאותבל יחא רוחנ תשא הדכו םהרבא המכש-לע

24:16 - כד:טז
הארמ תבט רענהו אל שיאו הלותב דאמ הניעה דרתו העדי לעתו הדכ אלמתו

24:17 - כד:יז
התארקל דבעה ץריו אנ יניאימגה רמאיו ךדכמ םימ-טעמ

24:18 - כד:יח
ינדא התש רמאתו הדכ דרתו רהמתו והקשתו הדי-לע

24:19 - כד:יט
רמאתו ותקשהל לכתו דע באשא ךילמגל םג תתשל ולכ-םא

24:20 - כד:כ
הדכ רעתו רהמתו דוע ץרתו תקשה-לא באשל ראבה-לא וילמג -לכל באשתו

24:21 - כד:כא
הל האתשמ שיאהו חילצהה תעדל שירחמ אל-םא וכרד הוהי

24:22 - כד:כב
ולכ רשאכ יהיו חקיו תותשל םילמגה עקב בהז םזנ שיאה םידימצ ינשו ולקשמ בהז הרשע הידי-לע םלקשמ

24:23 - כד:כג
תא ימ-תב רמאיו שיה יל אנ ידיגה ונל םוקמ ךיבא-תיב ןילל

24:24 - כד:כד
וילא רמאתו יכנא לאותב-תב הדלי רשא הכלמ-ןב רוחנל

24:25 - כד:כה
ןבת-םג וילא רמאתו ונמע בר אופסמ-םג ןולל םוקמ-םג

24:26 - כד:כו
וחתשיו שיאה דקיו הוהיל

24:27 - כד:כז
הוהי ךורב רמאיו םהרבא ינדא יהלא ודסח בזע-אל רשא ינדא םעמ ותמאו ינחנ ךרדב יכנא יחא תיב הוהי ינדא

24:28 - כד:כח
דגתו רענה ץרתו םירבדכ המא תיבל הלאה

24:29 - כד:כט
ומשו חא הקברלו ןבל ץריו ןבל הצוחה שיאה-לא ןיעה-לא

24:30 - כד:ל
םזנה-תא תארכ יהיו ידי-לע םידמצה-תאו ועמשכו ותחא ותחא הקבר ירבד-תא ילא רבד-הכ רמאל שיאה-לא אביו שיאה דמע הנהו -לע םילמגה-לע ןיעה

24:31 - כד:לא
ךורב אוב רמאיו דמעת המל הוהי יתינפ יכנאו ץוחב םוקמו תיבה םילמגל

24:32 - כד:לב
התיבה שיאה אביו ןתיו םילמגה חתפיו םילמגל אופסמו ןבת וילגר ץחרל םימו רשא םישנאה ילגרו ותא

24:33 - כד:לג
לכאל וינפל םשייו דע לכא אל רמאיו ירבד יתרבד-םא רבד רמאיו

24:34 - כד:לד
םהרבא דבע רמאיו יכנא

24:35 - כד:לה
ינדא-תא ךרב הוהיו ול-ןתיו לדגיו דאמ ףסכו רקבו ןאצ תחפשו םדבעו בהזו םירמחו םילמגו

24:36 - כד:לו
ינדא תשא הרש דלתו ירחא ינדאל ןב ול-ןתיו התנקז ול-רשא-לכ-תא

24:37 - כד:לז
רמאל ינדא ינעבשיו ינבל השא חקת-אל רשא ינענכה תונבמ וצראב בשי יכנא

24:38 - כד:לח
יבא-תיב-לא אל-םא יתחפשמ-לאו ךלת ינבל השא תחקלו

24:39 - כד:לט
ילא ינדא-לא רמאו ירחא השאה ךלת-אל

24:40 - כד:מ
הוהי ילא רמאיו וינפל יתכלהתה-רשא ךתא וכאלמ חלשי תחקלו ךכרד חילצהו יתחפשממ ינבל השא יבא תיבמו

24:41 - כד:מא
יכ יתלאמ הקנת זא יתחפשמ-לא אובת ךל ונתי אל-םאו יתלאמ יקנ תייהו

24:42 - כד:מב
ןיעה-לא םויה אבאו יהלא הוהי רמאו םהרבא ינדא חילצמ אנ-ךשי-םא ךלה יכנא רשא יכרד הילע

24:43 - כד:מג
בצנ יכנא הנה היהו םימה ןיע-לע באשל תאציה המלעה הילא יתרמאו םימ-טעמ אנ-יניקשה ךדכמ

24:44 - כד:מד
התא-םג ילא הרמאו ךילמגל םגו התש השאה אוה באשא הוהי חיכה-רשא ינדא-ןבל

24:45 - כד:מה
רבדל הלכא םרט ינא הקבר הנהו יבל-לא המכש-לע הדכו תאצי באשתו הניעה דרתו יניקשה הילא רמאו אנ

24:46 - כד:מו
הדכ דרותו רהמתו התש רמאתו הילעמ הקשא ךילמג-םגו םילמגה םגו תשאו התקשה

24:47 - כד:מז
רמאו התא לאשאו רמאתו תא ימ-תב רוחנ-ןב לאותב-תב הכלמ ול-הדלי רשא הפא-לע םזנה םשאו הידי-לע םידימצהו

24:48 - כד:מח
הוחתשאו דקאו ךרבאו הוהיל ינדא יהלא הוהי-תא ינחנה רשא םהרבא תחקל תמא ךרדב ינדא יחא-תב-תא ונבל

24:49 - כד:מט
םישע םכשי-םא התעו ינדא-תא תמאו דסח אל-םאו יל ודיגה הנפאו יל ודיגה וא ןימי-לע לאמש-לע

24:50 - כד:נ
לאותבו ןבל ןעיו אצי הוהימ ורמאיו רבד לכונ אל רבדה בוט -וא ער ךילא

24:51 - כד:נא
חק ךינפל הקבר-הנה השא יהתו ךלו רשאכ ךינדא-ןבל הוהי רבד

24:52 - כד:נב
דבע עמש רשאכ יהיו םהירבד-תא םהרבא הצרא וחתשיו הוהיל

24:53 - כד:נג
דבעה אצויו בהז ילכו ףסכ-ילכ הקברל ןתיו םידגבו היחאל ןתנ תנדגמו המאלו

24:54 - כד:נד
אוה ותשיו ולכאיו ומע-רשא םישנאהו ומוקיו וניליו ינחלש רמאיו רקבב ינדאל

24:55 - כד:נה
המאו היחא רמאיו ונתא רענה בשת רחא רושע וא םימי ךלת

24:56 - כד:נו
םהלא רמאיו יתא ורחאת-לא יכרד חילצה הוהיו הכלאו ינוחלש ינדאל

24:57 - כד:נז
רענל ארקנ ורמאיו היפ-תא הלאשנו

24:58 - כד:נח
הקברל וארקיו יכלתה הילא ורמאיו רמאתו הזה שיאה-םע ךלא

24:59 - כד:נט
הקבר-תא וחלשיו התקנמ-תאו םתחא םהרבא דבע-תאו וישנא-תאו

24:60 - כד:ס
הקבר-תא וכרביו ונתחא הל ורמאיו הבבר יפלאל ייה תא רעש תא ךערז שרייו ויאנש

24:61 - כד:סא
היתרענו הקבר םקתו םילמגה-לע הנבכרתו שיאה ירחא הנכלתו הקבר-תא דבעה חקיו ךליו

24:62 - כד:סב
ראב אובמ אב קחציו בשוי אוהו יאר יחל בגנה ץראב

24:63 - כד:סג
חושל קחצי אציו ברע תונפל הדשב אריו ויניע אשיו םיאב םילמג הנהו

24:64 - כד:סד
הקבר אשתו ארתו היניע-תא לעמ לפתו קחצי-תא למגה

24:65 - כד:סה
דבעה-לא רמאתו ךלהה הזלה שיאה-ימ ונתארקל הדשב אוה דבעה רמאיו ףיעצה חקתו ינדא סכתתו

24:66 - כד:סו
קחציל דבעה רפסיו רשא םירבדה-לכ תא השע

24:67 - כד:סז
הלהאה קחצי האביו חקיו ומא הרש ול-יהתו הקבר-תא םחניו הבהאיו השאל ומא ירחא קחצי

25:1 - כה:א
חקיו םהרבא ףסיו הרוטק המשו השא

25:2 - כה:ב
ןרמז-תא ול דלתו ןדמ-תאו ןשקי-תאו קבשי-תאו ןידמ-תאו חוש-תאו

25:3 - כה:ג
אבש-תא דלי ןשקיו ןדד ינבו ןדד-תאו םשוטלו םרושא ויה םימאלו

25:4 - כה:ד
הפיע ןידמ ינבו עדיבאו ךנחו רפעו ינב הלא-לכ העדלאו הרוטק

25:5 - כה:ה
םהרבא ןתיו ול-רשא-לכ-תא קחציל

25:6 - כה:ו
םישגליפה ינבלו ןתנ םהרבאל רשא םחלשיו תנתמ םהרבא ונב קחצי לעמ המדק יח ונדועב םדק ץרא-לא

25:7 - כה:ז
ייח-ינש ימי הלאו תאמ יח-רשא םהרבא הנש םיעבשו הנש םינש שמחו

25:8 - כה:ח
םהרבא תמיו עוגיו ןקז הבוט הבישב ףסאיו עבשו וימע-לא

25:9 - כה:ט
קחצי ותא ורבקיו וינב לאעמשיו הלפכמה תרעמ-לא -ןב ןרפע הדש-לא רשא יתחה רחצ ארממ ינפ-לע

25:10 - כה:י
הנק-רשא הדשה תח-ינב תאמ םהרבא םהרבא רבק המש ותשא הרשו

25:11 - כה:יא
תומ ירחא יהיו םיהלא ךרביו םהרבא בשיו ונב קחצי-תא יחל ראב-םע קחצי יאר

25:12 - כה:יב
לאעמשי תדלת הלאו הדלי רשא םהרבא-ןב תחפש תירצמה רגה םהרבאל הרש

25:13 - כה:יג
ינב תומש הלאו םתמשב לאעמשי רכב םתדלותל רדקו תיבנ לאעמשי םשבמו לאבדאו

25:14 - כה:יד
אשמו המודו עמשמו

25:15 - כה:טו
רוטי אמיתו דדח המדקו שיפנ

25:16 - כה:טז
לאעמשי ינב םה הלא םהירצחב םתמש הלאו רשע-םינש םתריטבו םתמאל םאישנ

25:17 - כה:יז
ייח ינש הלאו הנש תאמ לאעמשי עבשו הנש םישלשו תמיו עוגיו םינש וימע-לא ףסאיו

25:18 - כה:יח
הליוחמ ונכשיו ינפ-לע רשא רוש-דע הרושא הכאב םירצמ ויחא -לכ ינפ-לע לפנ

25:19 - כה:יט
קחצי תדלות הלאו םהרבא םהרבא-ןב קחצי-תא דילוה

25:20 - כה:כ
קחצי יהיו הנש םיעברא-ןב הקבר-תא ותחקב ימראה לאותב-תב ןבל תוחא םרא ןדפמ השאל ול ימראה

25:21 - כה:כא
הוהיל קחצי רתעיו הרקע יכ ותשא חכנל הוהי ול רתעיו אוה ותשא הקבר רהתו

25:22 - כה:כב
םינבה וצצרתיו ןכ-םא רמאתו הברקב ךלתו יכנא הז המל הוהי -תא שרדל

25:23 - כה:כג
ינש הל הוהי רמאיו ינשו ךנטבב םייג ודרפי ךיעממ םימאל ץמאי םאלמ םאלו ריעצ דבעי ברו

25:24 - כה:כד
תדלל הימי ואלמיו הנטבב םמות הנהו

25:25 - כה:כה
ןושארה אציו תרדאכ ולכ ינומדא ומש וארקיו רעש ושע

25:26 - כה:כו
ויחא אצי ןכ-ירחאו בקעב תזחא ודיו ומש ארקיו ושע -ןב קחציו בקעי תדלב הנש םישש םתא

25:27 - כה:כז
םירענה ולדגיו עדי שיא ושע יהיו בקעיו הדש שיא דיצ םילהא בשי םת שיא

25:28 - כה:כח
ושע-תא קחצי בהאיו הקברו ויפב דיצ-יכ בקעי-תא תבהא

25:29 - כה:כט
דיזנ בקעי דזיו הדשה-ןמ ושע אביו ףיע אוהו

25:30 - כה:ל
בקעי-לא ושע רמאיו אנ ינטיעלה הזה םדאה םדאה-ןמ -לע יכנא ףיע יכ םודא ומש-ארק ןכ

25:31 - כה:לא
הרכמ בקעי רמאיו יל ךתרכב-תא םויכ

25:32 - כה:לב
הנה ושע רמאיו תומל ךלוה יכנא הרכב יל הז-המלו

25:33 - כה:לג
העבשה בקעי רמאיו ול עבשיו םויכ יל ותרכב-תא רכמיו בקעיל

25:34 - כה:לד
ושעל ןתנ בקעיו םישדע דיזנו םחל םקיו תשיו לכאיו ושע זביו ךליו הרכבה-תא

26:1 - כו:א
ץראב בער יהיו ןושארה בערה דבלמ ימיב היה רשא קחצי ךליו םהרבא ךלמיבא-לא הררג םיתשלפ-ךלמ

26:2 - כו:ב
הוהי וילא אריו דרת-לא רמאיו ץראב ןכש המירצמ ךילא רמא רשא

26:3 - כו:ג
תאזה ץראב רוג ךכרבאו ךמע היהאו ןתא ךערזלו ךל-יכ לאה תצראה-לכ-תא העבשה-תא יתמקהו םהרבאל יתעבשנ רשא ךיבא

26:4 - כו:ד
ךערז-תא יתיברהו םימשה יבכוככ תא ךערזל יתתנו לאה תצראה-לכ לכ ךערזב וכרבתהו ץראה ייוג

26:5 - כו:ה
םהרבא עמש-רשא בקע יתרמשמ רמשיו ילקב יתוקח יתוצמ יתרותו

26:6 - כו:ו
ררגב קחצי בשיו

26:7 - כו:ז
םוקמה ישנא ולאשיו יתחא רמאיו ותשאל רמאל ארי יכ אוה ינגרהי -ןפ יתשא םוקמה ישנא תבוט-יכ הקבר-לע אוה הארמ

26:8 - כו:ח
ול-וכרא יכ יהיו ףקשיו םימיה םש םיתשלפ ךלמ ךלמיבא אריו ןולחה דעב תא קחצמ קחצי הנהו ותשא הקבר

26:9 - כו:ט
ךלמיבא ארקיו ךא רמאיו קחציל ךיאו אוה ךתשא הנה אוה יתחא תרמא קחצי וילא רמאיו תומא-ןפ יתרמא יכ הילע

26:10 - כו:י
ךלמיבא רמאיו ונל תישע תאז-המ םעה דחא בכש טעמכ תאבהו ךתשא-תא םשא ונילע

26:11 - כו:יא
ךלמיבא וציו רמאל םעה-לכ-תא הזה שיאב עגנה תמוי תומ ותשאבו

26:12 - כו:יב
ץראב קחצי ערזיו הנשב אצמיו אוהה םירעש האמ אוהה הוהי והכרביו

26:13 - כו:יג
ךליו שיאה לדגיו דע לדגו ךולה דאמ לדג-יכ

26:14 - כו:יד
ןאצ-הנקמ ול-יהיו הדבעו רקב הנקמו ותא ואנקיו הבר םיתשלפ

26:15 - כו:טו
רשא תראבה-לכו ויבא ידבע ורפח ויבא םהרבא ימיב םיתשלפ םומתס רפע םואלמיו

26:16 - כו:טז
ךלמיבא רמאיו ונמעמ ךל קחצי-לא דאמ ונממ-תמצע-יכ

26:17 - כו:יז
קחצי םשמ ךליו ררג-לחנב ןחיו םש בשיו

26:18 - כו:יח
רפחיו קחצי בשיו רשא םימה תראב-תא םהרבא ימיב ורפח םומתסיו ויבא תומ ירחא םיתשלפ ןהל ארקיו םהרבא ארק-רשא תמשכ תומש ויבא ןהל

26:19 - כו:יט
קחצי-ידבע ורפחיו םש-ואצמיו לחנב םייח םימ ראב

26:20 - כו:כ
ררג יער וביריו רמאל קחצי יער-םע ארקיו םימה ונל יכ קשע ראבה-םש ומע וקשעתה

26:21 - כו:כא
תרחא ראב ורפחיו הילע-םג וביריו הנטש המש ארקיו

26:22 - כו:כב
רפחיו םשמ קתעיו ובר אלו תרחא ראב המש ארקיו הילע רמאיו תובחר הוהי ביחרה התע-יכ ץראב ונירפו ונל

26:23 - כו:כג
עבש ראב םשמ לעיו

26:24 - כו:כד
הוהי וילא אריו רמאיו אוהה הלילב םהרבא יהלא יכנא ארית-לא ךיבא יכנא ךתא-יכ יתיברהו ךיתכרבו רובעב ךערז-תא ידבע םהרבא

26:25 - כו:כה
חבזמ םש ןביו הוהי םשב ארקיו ולהא םש-טיו םש-ורכיו ראב קחצי-ידבע

26:26 - כו:כו
וילא ךלה ךלמיבאו והערמ תזחאו ררגמ ואבצ-רש לכיפו

26:27 - כו:כז
קחצי םהלא רמאיו ילא םתאב עודמ יתא םתאנש םתאו םכתאמ ינוחלשתו

26:28 - כו:כח
וניאר ואר ורמאיו ךמע הוהי היה-יכ הלא אנ יהת רמאנו וניניב וניתוניב תירב התרכנו ךניבו ךמע

26:29 - כו:כט
הער ונמע השעת-םא ךונעגנ אל רשאכ ךמע ונישע רשאכו ךחלשנו בוט-קר התע התא םולשב הוהי ךורב

26:30 - כו:ל
התשמ םהל שעיו ותשיו ולכאיו

26:31 - כו:לא
רקבב ומיכשיו ויחאל שיא ועבשיו וכליו קחצי םחלשיו םולשב ותאמ

26:32 - כו:לב
אוהה םויב יהיו קחצי ידבע ואביו תודא-לע ול ודגיו ורפח רשא ראבה ונאצמ ול ורמאיו םימ

26:33 - כו:לג
העבש התא ארקיו ראב ריעה-םש ןכ-לע הזה םויה דע עבש

26:34 - כו:לד
ושע יהיו הנש םיעברא-ןב השא חקיו יראב-תב תידוהי-תא תמשב -תאו יתחה יתחה ןליא-תב

26:35 - כו:לה
חור תרמ ןייהתו הקברלו קחציל

27:1 - כז:א
קחצי ןקז-יכ יהיו תארמ ויניע ןיהכתו ונב ושע-תא ארקיו וילא רמאיו לדגה וילא רמאיו ינב יננה

27:2 - כז:ב
אנ-הנה רמאיו יתעדי אל יתנקז יתומ םוי

27:3 - כז:ג
ךילכ אנ-אש התעו אצו ךתשקו ךילת יל הדוצו הדשה הדיצ

27:4 - כז:ד
םימעטמ יל-השעו האיבהו יתבהא רשאכ רובעב הלכאו יל םרטב ישפנ ךכרבת תומא

27:5 - כז:ה
רבדב תעמש הקברו ונב ושע-לא קחצי הדשה ושע ךליו איבהל דיצ דוצל

27:6 - כז:ו
הרמא הקברו רמאל הנב בקעי-לא ךיבא-תא יתעמש הנה ךיחא ושע-לא רבדמ רמאל

27:7 - כז:ז
דיצ יל האיבה םימעטמ יל-השעו הככרבאו הלכאו ינפל הוהי ינפל יתומ

27:8 - כז:ח
ילקב עמש ינב התעו הוצמ ינא רשאל ךתא

27:9 - כז:ט
ןאצה-לא אנ-ךל ינש םשמ יל-חקו םיבט םיזע יידג םימעטמ םתא השעאו בהא רשאכ ךיבאל

27:10 - כז:י
לכאו ךיבאל תאבהו ךכרבי רשא רבעב ותומ ינפל

27:11 - כז:יא
בקעי רמאיו ןה ומא הקבר-לא רעש שיא יחא ושע קלח שיא יכנאו

27:12 - כז:יב
יבא ינשמי ילוא ויניעב יתייהו ילע יתאבהו עתעתמכ הכרב אלו הללק

27:13 - כז:יג
ילע ומא ול רמאתו עמש ךא ינב ךתללק יל-חק ךלו ילקב

27:14 - כז:יד
אביו חקיו ךליו ומא שעתו ומאל בהא רשאכ םימעטמ ויבא

27:15 - כז:טו
ידגב-תא הקבר חקתו לדגה הנב ושע התא רשא תדמחה -תא שבלתו תיבב ןטקה הנב בקעי

27:16 - כז:טז
יידג תרע תאו השיבלה םיזעה תקלח לעו וידי-לע ויראוצ

27:17 - כז:יז
םימעטמה-תא ןתתו התשע רשא םחלה-תאו הנב בקעי דיב

27:18 - כז:יח
ויבא-לא אביו רמאיו יבא רמאיו ינב התא ימ יננה

27:19 - כז:יט
בקעי רמאיו ושע יכנא ויבא-לא רשאכ יתישע ךרכב אנ-םוק ילא תרבד ידיצמ הלכאו הבש ינכרבת רובעב ךשפנ

27:20 - כז:כ
ונב-לא קחצי רמאיו אצמל תרהמ הז-המ הרקה יכ רמאיו ינב ינפל ךיהלא הוהי

27:21 - כז:כא
קחצי רמאיו אנ-השג בקעי-לא הז התאה ינב ךשמאו אל-םא ושע ינב

27:22 - כז:כב
קחצי-לא בקעי שגיו רמאיו והשמיו ויבא בקעי לוק לקה ושע ידי םידיהו

27:23 - כז:כג
ויה-יכ וריכה אלו ושע ידיכ וידי תרעש ויחא והכרביו

27:24 - כז:כד
ינב הז התא רמאיו ינא רמאיו ושע

27:25 - כז:כה
יל השגה רמאיו ינב דיצמ הלכאו ישפנ ךכרבת ןעמל לכאיו ול-שגיו תשיו ןיי ול אביו

27:26 - כז:כו
קחצי וילא רמאיו אנ-השג ויבא ינב יל-הקשו

27:27 - כז:כז
חריו ול-קשיו שגיו וידגב חיר-תא האר רמאיו והכרביו הדש חירכ ינב חיר הוהי וכרב רשא

27:28 - כז:כח
םיהלאה ךל-ןתיו ינמשמו םימשה לטמ ןגד ברו ץראה שריתו

27:29 - כז:כט
םימע ךודבעי םימאל ךל וחתשיו ךיחאל ריבג הוה ינב ךל ווחתשיו רורא ךיררא ךמא ךורב ךיכרבמו

27:30 - כז:ל
הלכ רשאכ יהיו בקעי-תא ךרבל קחצי אצי אצי ךא יהיו קחצי ינפ תאמ בקעי אב ויחא ושעו ויבא ודיצמ

27:31 - כז:לא
אוה-םג שעיו ויבאל אביו םימעטמ םקי ויבאל רמאיו דיצמ לכאיו יבא ינכרבת רבעב ונב ךשפנ

27:32 - כז:לב
קחצי ול רמאיו רמאיו התא-ימ ויבא ושע ךרכב ךנב ינא

27:33 - כז:לג
הדרח קחצי דרחיו רמאיו דאמ-דע הלדג אוה אופא-ימ יל אביו דיצ-דצה םרטב לכמ לכאו והכרבאו אובת היהי ךורב-םג

27:34 - כז:לד
ירבד-תא ושע עמשכ הקעצ קעציו ויבא דאמ-דע הרמו הלדג ינכרב ויבאל רמאיו יבא ינא-םג

27:35 - כז:לה
ךיחא אב רמאיו ךתכרב חקיו המרמב

27:36 - כז:לו
ומש ארק יכה רמאיו הז ינבקעיו בקעי יתרכב-תא םימעפ חקל התע הנהו חקל רמאיו יתכרב הכרב יל תלצא-אלה

27:37 - כז:לז
רמאיו קחצי ןעיו ריבג ןה ושעל ךל ויתמש יתתנ ויחא-לכ-תאו ןגדו םידבעל ול הכלו ויתכמס שריתו ינב השעא המ אופא

27:38 - כז:לח
ויבא-לא ושע רמאיו ךל-אוה תחא הכרבה ינא-םג ינכרב יבא ולק ושע אשיו יבא ךביו

27:39 - כז:לט
ויבא קחצי ןעיו הנה וילא רמאיו היהי ץראה ינמשמ םימשה לטמו ךבשומ לעמ

27:40 - כז:מ
היחת ךברח-לעו דבעת ךיחא-תאו דירת רשאכ היהו לעמ ולע תקרפו ךראוצ

27:41 - כז:מא
בקעי-תא ושע םטשיו וכרב רשא הכרבה-לע ושע רמאיו ויבא ימי וברקי ובלב הגרהאו יבא לבא יחא בקעי-תא

27:42 - כז:מב
הקברל דגיו הנב ושע ירבד-תא ארקתו חלשתו לדגה ןטקה הנב בקעיל הנה וילא רמאתו ךל םחנתמ ךיחא ושע ךגרהל

27:43 - כז:מג
ילקב עמש ינב התעו ךל-חרב םוקו הנרח יחא ןבל-לא

27:44 - כז:מד
םימי ומע תבשיו בושת-רשא דע םידחא ךיחא תמח

27:45 - כז:מה
ךיחא-ףא בוש-דע תא חכשו ךממ ול תישע-רשא ךיתחקלו יתחלשו לכשא המל םשמ דחא םוי םכינש-םג

27:46 - כז:מו
הקבר רמאתו ייחב יתצק קחצי-לא תח תונב ינפמ השא בקעי חקל-םא הלאכ תח-תונבמ יל המל ץראה תונבמ םייח

28:1 - כח:א
קחצי ארקיו ותא ךרביו בקעי-לא ול רמאיו והוציו תונבמ השא חקת-אל ןענכ

28:2 - כח:ב
םרא הנדפ ךל םוק יבא לאותב התיב םשמ ךל-חקו ךמא יחא ןבל תונבמ השא ךמא

28:3 - כח:ג
ךתא ךרבי ידש לאו תייהו ךבריו ךרפיו םימע להקל

28:4 - כח:ד
תכרב-תא ךל-ןתיו ךערזלו ךל םהרבא ץרא-תא ךתשרל ךתא ןתנ -רשא ךירגמ םהרבאל םיהלא

28:5 - כח:ה
קחצי חלשיו הנדפ ךליו בקעי-תא ןבל-לא םרא ימראה לאותב-ןב בקעי םא הקבר יחא ושעו

28:6 - כח:ו
ךרב-יכ ושע אריו חלשו בקעי-תא קחצי םרא הנדפ ותא השא םשמ ול-תחקל וציו ותא וכרבב חקת-אל רמאל וילע ןענכ תונבמ השא

28:7 - כח:ז
בקעי עמשיו ומא-לאו ויבא-לא םרא הנדפ ךליו

28:8 - כח:ח
תוער יכ ושע אריו יניעב ןענכ תונב ויבא קחצי

28:9 - כח:ט
ושע ךליו חקיו לאעמשי-לא לאעמשי-תב תלחמ-תא תוחא םהרבא-ןב ול וישנ-לע תויבנ השאל

28:10 - כח:י
ראבמ בקעי אציו הנרח ךליו עבש

28:11 - כח:יא
ןליו םוקמב עגפיו שמשה אב-יכ םש םוקמה ינבאמ חקיו ויתשארמ םשיו אוהה םוקמב בכשיו

28:12 - כח:יב
םלס הנהו םלחיו ושארו הצרא בצמ הנהו המימשה עיגמ םילע םיהלא יכאלמ וב םידריו

28:13 - כח:יג
בצנ הוהי הנהו ינא רמאיו וילע םהרבא יהלא הוהי קחצי יהלאו ךיבא בכש התא רשא ץראה הננתא ךל הילע ךערזלו

28:14 - כח:יד
רפעכ ךערז היהו המי תצרפו ץראה הבגנו הנפצו המדקו -לכ ךב וכרבנו המדאה תחפשמ ךערזבו

28:15 - כח:טו
ךמע יכנא הנהו לכב ךיתרמשו ךיתבשהו ךלת-רשא יכ תאזה המדאה-לא רשא דע ךבזעא אל תא יתישע-םא ךל יתרבד-רשא

28:16 - כח:טז
ותנשמ בקעי ץקייו הוהי שי ןכא רמאיו יכנאו הזה םוקמב יתעדי אל

28:17 - כח:יז
רמאיו ארייו הזה םוקמה ארונ-המ תיב-םא יכ הז ןיא רעש הזו םיהלא םימשה

28:18 - כח:יח
רקבב בקעי םכשיו ןבאה-תא חקיו ויתשארמ םש-רשא הבצמ התא םשיו השאר-לע ןמש קציו

28:19 - כח:יט
םוקמה-םש-תא ארקיו םלואו לא-תיב אוהה ריעה-םש זול הנשארל

28:20 - כח:כ
רדנ בקעי רדיו היהי-םא רמאל ינרמשו ידמע םיהלא יכנא רשא הזה ךרדב םחל יל-ןתנו ךלוה שבלל דגבו לכאל

28:21 - כח:כא
םולשב יתבשו היהו יבא תיב-לא םיהלאל יל הוהי

28:22 - כח:כב
תאזה ןבאהו הבצמ יתמש-רשא םיהלא תיב היהי יל-ןתת רשא לכו ךל ונרשעא רשע

29:1 - כט:א
וילגר בקעי אשיו הצרא ךליו םדק-ינב

29:2 - כט:ב
ראב הנהו אריו השלש םש-הנהו הדשב םיצבר ןאצ-ירדע ראבה -ןמ יכ הילע םירדעה וקשי אוהה יפ-לע הלדג ןבאהו ראבה

29:3 - כט:ג
המש-ופסאנו וללגו םירדעה-לכ יפ לעמ ןבאה-תא וקשהו ראבה ובישהו ןאצה-תא יפ-לע ןבאה-תא המקמל ראבה

29:4 - כט:ד
בקעי םהל רמאיו םתא ןיאמ יחא ןרחמ ורמאיו ונחנא

29:5 - כט:ה
םתעדיה םהל רמאיו רוחנ-ןב ןבל-תא ונעדי ורמאיו

29:6 - כט:ו
םולשה םהל רמאיו םולש ורמאיו ול האב ותב לחר הנהו ןאצה-םע

29:7 - כט:ז
םויה דוע ןה רמאיו ףסאה תע-אל לודג ןאצה וקשה הנקמה וער וכלו

29:8 - כט:ח
דע לכונ אל ורמאיו ופסאי רשא וללגו םירדעה-לכ יפ לעמ ןבאה-תא וניקשהו ראבה ןאצה

29:9 - כט:ט
םמע רבדמ ונדוע ןאצה-םע האב לחרו הער יכ היבאל רשא אוה

29:10 - כט:י
האר רשאכ יהיו לחר-תא בקעי ומא יחא ןבל-תב יחא ןבל ןאצ-תאו בקעי שגיו ומא לעמ ןבאה-תא לגיו קשיו ראבה יפ יחא ןבל ןאצ-תא ומא

29:11 - כט:יא
לחרל בקעי קשיו ךביו ולק-תא אשיו

29:12 - כט:יב
יכ לחרל בקעי דגיו יכו אוה היבא יחא ץרתו אוה הקבר-ןב היבאל דגתו

29:13 - כט:יג
ןבל עמשכ יהיו בקעי עמש-תא ץריו ותחא-ןב ול-קבחיו ותארקל והאיביו ול -קשניו רפסיו ותיב-לא םירבדה-לכ תא ןבלל הלאה

29:14 - כט:יד
ךא ןבל ול רמאיו התא ירשבו ימצע שדח ומע בשיו םימי

29:15 - כט:טו
בקעיל ןבל רמאיו התא יחא-יכה הדיגה םנח ינתדבעו ךתרכשמ-המ יל

29:16 - כט:טז
םש תונב יתש ןבללו םשו האל הלדגה לחר הנטקה

29:17 - כט:יז
תוכר האל יניעו ראת-תפי התיה לחרו הארמ תפיו

29:18 - כט:יח
לחר-תא בקעי בהאיו עבש ךדבעא רמאיו ךתב לחרב םינש הנטקה

29:19 - כט:יט
יתת בוט ןבל רמאיו התא יתתמ ךל התא הבש רחא שיאל ידמע

29:20 - כט:כ
לחרב בקעי דבעיו ויהיו םינש עבש םימיכ ויניעב התא ותבהאב םידחא

29:21 - כט:כא
ןבל-לא בקעי רמאיו יכ יתשא-תא הבה האובאו ימי ואלמ הילא

29:22 - כט:כב
ןבל ףסאיו םוקמה ישנא-לכ-תא התשמ שעיו

29:23 - כט:כג
חקיו ברעב יהיו אביו ותב האל-תא אביו וילא התא הילא

29:24 - כט:כד
הל ןבל ןתיו ותחפש הפלז-תא החפש ותב האלל

29:25 - כט:כה
רקבב יהיו האל אוה-הנהו ןבל-לא רמאיו יל תישע תאז-המ יתדבע לחרב אלה ינתימר המלו ךמע

29:26 - כט:כו
השעי-אל ןבל רמאיו תתל ונמוקמב ןכ ינפל הריעצה הריכבה

29:27 - כט:כז
הנתנו תאז עבש אלמ תאז-תא-םג ךל דבעת רשא הדבעב -עבש דוע ידמע תורחא םינש

29:28 - כט:כח
ןכ בקעי שעיו תאז עבש אלמיו לחר-תא ול-ןתיו השאל ול ותב

29:29 - כט:כט
ותב לחרל ןבל ןתיו הל ותחפש ההלב-תא החפשל

29:30 - כט:ל
לחר-לא םג אביו לחר-תא-םג בהאיו ומע דבעיו האלמ םינש-עבש דוע תורחא

29:31 - כט:לא
הוהי אריו האל האונש-יכ המחר-תא חתפיו הרקע לחרו

29:32 - כט:לב
ןב דלתו האל רהתו ןבואר ומש ארקתו האר-יכ הרמא יכ התע יכ יינעב הוהי ישיא ינבהאי

29:33 - כט:לג
ןב דלתו דוע רהתו הוהי עמש-יכ רמאתו יכנא האונש-יכ הז-תא -םג יל-ןתיו ןועמש ומש ארקתו

29:34 - כט:לד
ןב דלתו דוע רהתו םעפה התע רמאתו ילא ישיא הולי השלש ול יתדלי-יכ ןכ-לע םינב יול ומש-ארק

29:35 - כט:לה
ןב דלתו דוע רהתו הדוא םעפה רמאתו ןכ-לע הוהי-תא הדוהי ומש הארק תדלמ דמעתו

30:1 - ל:א
אל יכ לחר ארתו אנקתו בקעיל הדלי רמאתו התחאב לחר יל -הבה בקעי-לא התמ ןיא-םאו םינב יכנא

30:2 - ל:ב
לחרב בקעי ףא-רחיו םיהלא תחתה רמאיו ךממ ענמ-רשא יכנא ןטב-ירפ

30:3 - ל:ג
יתמא הנה רמאתו דלתו הילא אב ההלב הנבאו יכרב-לע הנממ יכנא-םג

30:4 - ל:ד
ההלב-תא ול-ןתתו אביו השאל התחפש בקעי הילא

30:5 - ל:ה
דלתו ההלב רהתו ןב בקעיל

30:6 - ל:ו
יננד לחר רמאתו עמש םגו םיהלא ןב יל-ןתיו ילקב ומש הארק ןכ-לע ןד

30:7 - ל:ז
דלתו דוע רהתו ןב לחר תחפש ההלב בקעיל ינש

30:8 - ל:ח
ילותפנ לחר רמאתו יתלתפנ םיהלא יתלכי-םג יתחא-םע ילתפנ ומש ארקתו

30:9 - ל:ט
הדמע יכ האל ארתו הפלז-תא חקתו תדלמ התא ןתתו התחפש השאל בקעיל

30:10 - ל:י
תחפש הפלז דלתו ןב בקעיל האל

30:11 - ל:יא
דגב האל רמאתו דג ומש-תא ארקתו

30:12 - ל:יב
תחפש הפלז דלתו בקעיל ינש ןב האל

30:13 - ל:יג
ירשאב האל רמאתו תונב ינורשא יכ רשא ומש-תא ארקתו

30:14 - ל:יד
ימיב ןבואר ךליו אצמיו םיטח-ריצק אביו הדשב םיאדוד ומא האל-לא םתא האל-לא לחר רמאתו יאדודמ יל אנ-ינת ךנב

30:15 - ל:טו
טעמה הל רמאתו ישיא-תא ךתחק יאדוד-תא םג תחקלו ןכל לחר רמאתו ינב הלילה ךמע בכשי ךנב יאדוד תחת

30:16 - ל:טז
הדשה-ןמ בקעי אביו האל אצתו ברעב ילא רמאתו ותארקל רכש יכ אובת ינב יאדודב ךיתרכש הלילב המע בכשיו אוה

30:17 - ל:יז
םיהלא עמשיו דלתו רהתו האל-לא ישימח ןב בקעיל

30:18 - ל:יח
ןתנ האל רמאתו ירכש םיהלא יתחפש יתתנ-רשא ומש ארקתו ישיאל רכששי

30:19 - ל:יט
דלתו האל דוע רהתו בקעיל ישש-ןב

30:20 - ל:כ
ינדבז האל רמאתו בוט דבז יתא םיהלא ישיא ינלבזי םעפה השש ול יתדלי-יכ ומש-תא ארקתו םינב ןולבז

30:21 - ל:כא
תב הדלי רחאו המש-תא ארקתו הניד

30:22 - ל:כב
םיהלא רכזיו הילא עמשיו לחר-תא חתפיו םיהלא המחר-תא

30:23 - ל:כג
ןב דלתו רהתו םיהלא ףסא רמאתו יתפרח-תא

30:24 - ל:כד
ףסוי ומש-תא ארקתו יל הוהי ףסי רמאל רחא ןב

30:25 - ל:כה
הדלי רשאכ יהיו רמאיו ףסוי-תא לחר ינחלש ןבל-לא בקעי ימוקמ -לא הכלאו יצראלו

30:26 - ל:כו
ישנ-תא הנת רשא ידלי-תאו ןהב ךתא יתדבע תעדי התא יכ הכלאו רשא יתדבע -תא ךיתדבע

30:27 - ל:כז
ןבל וילא רמאיו ןח יתאצמ אנ-םא יתשחנ ךיניעב הוהי ינכרביו ךללגב

30:28 - ל:כח
ךרכש הבקנ רמאיו הנתאו ילע

30:29 - ל:כט
התא וילא רמאיו רשא תא תעדי תאו ךיתדבע יתא ךנקמ היה-רשא

30:30 - ל:ל
ךל היה-רשא טעמ יכ ברל ץרפיו ינפל ךתא הוהי ךרביו יתמ התעו ילגרל יכנא-םג השעא יתיבל

30:31 - ל:לא
ךל-ןתא המ רמאיו בקעי רמאיו המואמ יל-ןתת-אל רבדה יל-השעת-םא הערא הבושא הזה רמשא ךנאצ

30:32 - ל:לב
ךנאצ-לכב רבעא םשמ רסה םויה אולטו דקנ הש-לכ םיבשכב םוח-הש-לכו םיזעב דקנו אולטו ירכש היהו

30:33 - ל:לג
יתקדצ יב-התנעו אובת-יכ רחמ םויב לכ ךינפל ירכש-לע דקנ ונניא-רשא םוחו םיזעב אולטו אוה בונג םיבשכב יתא

30:34 - ל:לד
ול ןה ןבל רמאיו ךרבדכ יהי

30:35 - ל:לה
אוהה םויב רסיו םידקעה םישיתה-תא תאו םיאלטהו תודקנה םיזעה-לכ ןבל-רשא לכ תאלטהו םיבשכב םוח-לכו וב וינב-דיב ןתיו

30:36 - ל:לו
תשלש ךרד םשיו ןיבו וניב םימי הער בקעיו בקעי ןבל ןאצ-תא תרתונה

30:37 - ל:לז
לקמ בקעי ול-חקיו זולו חל הנבל ןהב לצפיו ןומרעו ףשחמ תונבל תולצפ רשא ןבלה תולקמה-לע

30:38 - ל:לח
תולקמה-תא גציו םיטהרב לצפ רשא רשא םימה תותקשב תותשל ןאצה ןאבת הנמחיו ןאצה חכנל תותשל ןאבב

30:39 - ל:לט
ןאצה ומחיו ןדלתו תולקמה-לא םידקנ םידקע ןאצה םיאלטו

30:40 - ל:מ
דירפה םיבשכהו ינפ ןתיו בקעי דקע-לא ןאצה ןבל ןאצב םוח-לכו םירדע ול-תשיו םתש אלו ודבל ןבל ןאצ-לע

30:41 - ל:מא
ןאצה םחי-לכב היהו בקעי םשו תורשקמה יניעל תולקמה-תא םיטהרב ןאצה תולקמב הנמחיל

30:42 - ל:מב
אל ןאצה ףיטעהבו םיפטעה היהו םישי םירשקהו ןבלל בקעיל

30:43 - ל:מג
דאמ שיאה ץרפיו ןאצ ול-יהיו דאמ תוחפשו תובר םילמגו םידבעו םירמחו

31:1 - לא:א
ירבד-תא עמשיו חקל רמאל ןבל-ינב רשא-לכ תא בקעי רשאמו וניבאל תא השע וניבאל הזה דבכה-לכ

31:2 - לא:ב
ינפ-תא בקעי אריו ונניא הנהו ןבל םושלש לומתכ ומע

31:3 - לא:ג
הוהי רמאיו בוש בקעי-לא ךיתובא ץרא-לא היהאו ךתדלומלו ךמע

31:4 - לא:ד
ארקיו בקעי חלשיו הדשה האללו לחרל ונאצ-לא

31:5 - לא:ה
האר ןהל רמאיו ןכיבא ינפ-תא יכנא למתכ ילא ונניא-יכ יבא יהלאו םשלש ידמע היה

31:6 - לא:ו
יכ ןתעדי הנתאו יתדבע יחכ-לכב ןכיבא-תא

31:7 - לא:ז
יב לתה ןכיבאו יתרכשמ-תא ףלחהו םינמ תרשע םיהלא ונתנ-אלו ידמע ערהל

31:8 - לא:ח
םידקנ רמאי הכ-םא ודליו ךרכש היהי םידקנ ןאצה-לכ םידקע רמאי הכ-םאו ודליו ךרכש היהי םידקע ןאצה-לכ

31:9 - לא:ט
םיהלא לציו םכיבא הנקמ-תא יל-ןתיו

31:10 - לא:י
ןאצה םחי תעב יהיו אראו יניע אשאו םידתעה הנהו םולחב ןאצה -לע םילעה םידקנ םידקע םידרבו

31:11 - לא:יא
ךאלמ ילא רמאיו בקעי םולחב םיהלאה יננה רמאו

31:12 - לא:יב
ךיניע אנ-אש רמאיו םידתעה-לכ הארו ןאצה-לע םילעה םידקנ םידקע יתיאר יכ םידרבו השע ןבל רשא-לכ תא ךל

31:13 - לא:יג
לא-תיב לאה יכנא הבצמ םש תחשמ רשא םש יל תרדנ רשא אצ םוק התע רדנ בושו תאזה ץראה-ןמ ךתדלומ ץרא-לא

31:14 - לא:יד
האלו לחר ןעתו דועה ול הנרמאתו הלחנו קלח ונל וניבא תיבב

31:15 - לא:טו
תוירכנ אולה יכ ול ונבשחנ לכאיו ונרכמ ונפסכ-תא לוכא-םג

31:16 - לא:טז
רשא רשעה-לכ יכ וניבאמ םיהלא ליצה ונינבלו אוה ונל רמא רשא לכ התעו השע ךילא םיהלא

31:17 - לא:יז
אשיו בקעי םקיו וישנ-תאו וינב-תא םילמגה-לע

31:18 - לא:יח
והנקמ-לכ-תא גהניו רשא ושכר-לכ-תאו ונינק הנקמ שכר םרא ןדפב שכר רשא ויבא קחצי-לא אובל ןענכ הצרא

31:19 - לא:יט
זזגל ךלה ןבלו לחר בנגתו ונאצ-תא רשא םיפרתה-תא היבאל

31:20 - לא:כ
בל-תא בקעי בנגיו ילב-לע ימראה ןבל חרב יכ ול דיגה אוה

31:21 - לא:כא
אוה חרביו םקיו ול-רשא-לכו רהנה-תא רבעיו רה וינפ-תא םשיו דעלגה

31:22 - לא:כב
םויב ןבלל דגיו חרב יכ ישילשה בקעי

31:23 - לא:כג
ומע ויחא-תא חקיו ךרד וירחא ףדריו קבדיו םימי תעבש דעלגה רהב ותא

31:24 - לא:כד
ןבל-לא םיהלא אביו הלילה םלחב ימראה ךל רמשה ול רמאיו בקעי-םע רבדת-ןפ ער-דע בוטמ

31:25 - לא:כה
בקעי-תא ןבל גשיו ולהא-תא עקת בקעיו עקת ןבלו רהב רהב ויחא-תא דעלגה

31:26 - לא:כו
בקעיל ןבל רמאיו בנגתו תישע המ גהנתו יבבל-תא תויבשכ יתנב-תא ברח

31:27 - לא:כז
חרבל תאבחנ המל יתא בנגתו יל תדגה-אלו החמשב ךחלשאו ףתב םירשבו רונכבו

31:28 - לא:כח
קשנל ינתשטנ אלו התע יתנבלו ינבל ושע תלכסה

31:29 - לא:כט
תושעל ידי לאל-שי יהלאו ער םכמע ילא רמא שמא םכיבא רבדמ ךל רמשה רמאל בוטמ בקעי-םע ער-דע

31:30 - לא:ל
תכלה ךלה התעו התפסכנ ףסכנ-יכ המל ךיבא תיבל יהלא-תא תבנג

31:31 - לא:לא
רמאיו בקעי ןעיו יכ יתארי יכ ןבלל לזגת-ןפ יתרמא ימעמ ךיתונב-תא

31:32 - לא:לב
אצמת רשא םע היחי אל ךיהלא-תא ךל-רכה וניחא דגנ ךל-חקו ידמע המ יכ בקעי עדי-אלו םתבנג לחר

31:33 - לא:לג
להאב ןבל אביו האל להאבו בקעי תהמאה יתש להאבו להאמ אציו אצמ אלו להאב אביו האל לחר

31:34 - לא:לד
החקל לחרו םמשתו םיפרתה-תא בשתו למגה רכב ןבל ששמיו םהילע אלו להאה-לכ -תא אצמ

31:35 - לא:לה
היבא-לא רמאתו ינדא יניעב רחי-לא םוקל לכוא אול יכ ךרד -יכ ךינפמ אלו שפחיו יל םישנ םיפרתה-תא אצמ

31:36 - לא:לו
בריו בקעיל רחיו בקעי ןעיו ןבלב ןבלל רמאיו יתאטח המ יעשפ-המ ירחא תקלד יכ

31:37 - לא:לז
ילכ-לכ-תא תששמ-יכ לכמ תאצמ-המ הכ םיש ךתיב-ילכ ךיחאו יחא דגנ ןיב וחיכויו ונינש

31:38 - לא:לח
יכנא הנש םירשע הז ךיזעו ךילחר ךמע יליאו ולכש אל יתלכא אל ךנאצ

31:39 - לא:לט
יתאבה-אל הפרט הנטחא יכנא ךילא יתבנג הנשקבת ידימ הליל יתבנגו םוי

31:40 - לא:מ
ינלכא םויב יתייה הלילב חרקו ברח יניעמ יתנש דדתו

31:41 - לא:מא
הנש םירשע יל-הז ךיתדבע ךתיבב הנש הרשע-עברא ששו ךיתנב יתשב ףלחתו ךנאצב םינש תרשע יתרכשמ-תא םינמ

31:42 - לא:מב
יבא יהלא ילול דחפו םהרבא יהלא יכ יל היה קחצי ינתחלש םקיר התע עיגי-תאו יינע-תא םיהלא האר יפכ שמא חכויו

31:43 - לא:מג
רמאיו ןבל ןעיו תונבה בקעי-לא ינב םינבהו יתנב לכו ינאצ ןאצהו האר התא-רשא יתנבלו אוה-יל םויה הלאל השעא-המ רשא ןהינבל וא ודלי

31:44 - לא:מד
התרכנ הכל התעו התאו ינא תירב יניב דעל היהו ךניבו

31:45 - לא:מה
ןבא בקעי חקיו הבצמ המיריו

31:46 - לא:מו
ויחאל בקעי רמאיו וחקיו םינבא וטקל לג-ושעיו םינבא לגה-לע םש ולכאיו

31:47 - לא:מז
רגי ןבל ול-ארקיו ארק בקעיו אתודהש דעלג ול

31:48 - לא:מח
הזה לגה ןבל רמאיו ךניבו יניב דע ןכ-לע םויה דעלג ומש-ארק

31:49 - לא:מט
רמא רשא הפצמהו יניב הוהי ףצי שיא רתסנ יכ ךניבו והערמ

31:50 - לא:נ
יתנב-תא הנעת-םא םישנ חקת-םאו שיא ןיא יתנב-לע דע םיהלא האר ונמע ךניבו יניב

31:51 - לא:נא
בקעיל ןבל רמאיו הנהו הזה לגה הנה יתירי רשא הבצמה ךניבו יניב

31:52 - לא:נב
הדעו הזה לגה דע ינא-םא הבצמה ךילא רבעא-אל הזה לגה-תא רבעת-אל התא-םאו הזה לגה-תא ילא תאזה הבצמה-תאו הערל

31:53 - לא:נג
יהלאו םהרבא יהלא וניניב וטפשי רוחנ עבשיו םהיבא יהלא ויבא דחפב בקעי קחצי

31:54 - לא:נד
חבז בקעי חבזיו ויחאל ארקיו רהב ולכאיו םחל-לכאל רהב וניליו םחל

32:1 - לב:א
רקבב ןבל םכשיו וינבל קשניו ךרביו ויתונבלו בשיו ךליו םהתא ומקמל ןבל

32:2 - לב:ב
וכרדל ךלה בקעיו יכאלמ וב-ועגפיו םיהלא

32:3 - לב:ג
רשאכ בקעי רמאיו הז םיהלא הנחמ םאר םוקמה-םש ארקיו םינחמ אוהה

32:4 - לב:ד
םיכאלמ בקעי חלשיו ויחא ושע-לא וינפל הדש ריעש הצרא םודא

32:5 - לב:ה
הכ רמאל םתא וציו ושעל ינדאל ןורמאת בקעי ךדבע רמא הכ רחאו יתרג ןבל-םע התע-דע

32:6 - לב:ו
רומחו רוש יל-יהיו החפשו דבעו ןאצ דיגהל החלשאו ןח-אצמל ינדאל ךיניעב

32:7 - לב:ז
םיכאלמה ובשיו ונאב רמאל בקעי-לא ושע-לא ךיחא-לא ךתארקל ךלה םגו שיא תואמ-עבראו ומע

32:8 - לב:ח
דאמ בקעי ארייו ץחיו ול רציו ותא-רשא םעה-תא רקבה-תאו ןאצה-תאו ינשל םילמגהו תונחמ

32:9 - לב:ט
ושע אובי-םא רמאיו תחאה הנחמה-לא הנחמה היהו והכהו הטילפל ראשנה

32:10 - לב:י
יהלא בקעי רמאיו יהלאו םהרבא יבא הוהי קחצי יבא בוש ילא רמאה ךתדלומלו ךצראל ךמע הביטיאו

32:11 - לב:יא
םידסחה לכמ יתנטק רשא תמאה-לכמו יכ ךדבע-תא תישע יתרבע ילקמב התעו הזה ןדריה-תא תונחמ ינשל יתייה

32:12 - לב:יב
יחא דימ אנ ינליצה ארי-יכ ושע דימ אובי-ןפ ותא יכנא םינב-לע םא ינכהו

32:13 - לב:יג
בטיה תרמא התאו יתמשו ךמע ביטיא םיה לוחכ ךערז-תא ברמ רפסי-אל רשא

32:14 - לב:יד
הלילב םש ןליו אבה-ןמ חקיו אוהה ושעל החנמ ודיב ויחא

32:15 - לב:טו
םישיתו םיתאמ םיזע םיתאמ םילחר םירשע םירשע םיליאו

32:16 - לב:טז
תוקינימ םילמג תורפ םישלש םהינבו הרשע םירפו םיעברא םריעו םירשע תנתא הרשע

32:17 - לב:יז
וידבע-דיב ןתיו ודבל רדע רדע וידבע-לא רמאיו חורו ינפל ורבע רדע ןיב ומישת רדע ןיבו

32:18 - לב:יח
ןושארה-תא וציו ושע ךשגפי יכ רמאל רמאל ךלאשו יחא ךלת הנאו התא-ימל ךינפל הלא ימלו

32:19 - לב:יט
בקעיל ךדבעל תרמאו החולש אוה החנמ הנהו ושעל ינדאל ונירחא אוה-םג

32:20 - לב:כ
ינשה-תא םג וציו םג ישילשה-תא םג ירחא םיכלהה-לכ-תא רבדכ רמאל םירדעה ושע-לא ןורבדת הזה ותא םכאצמב

32:21 - לב:כא
הנה םג םתרמאו ונירחא בקעי ךדבע וינפ הרפכא רמא-יכ ינפל תכלהה החנמב הארא ןכ-ירחאו אשי ילוא וינפ ינפ

32:22 - לב:כב
החנמה רבעתו ןל אוהו וינפ-לע הנחמב אוהה-הלילב

32:23 - לב:כג
אוה הלילב םקיו וישנ יתש-תא חקיו ויתחפש יתש-תאו וידלי רשע דחא-תאו רבעמ תא רבעיו קבי

32:24 - לב:כד
םרבעיו םחקיו רבעיו לחנה-תא ול-רשא-תא

32:25 - לב:כה
ודבל בקעי רתויו דע ומע שיא קבאיו רחשה תולע

32:26 - לב:כו
ול לכי אל יכ אריו וכרי-ףכב עגיו בקעי ךרי-ףכ עקתו ומע וקבאהב

32:27 - לב:כז
יכ ינחלש רמאיו אל רמאיו רחשה הלע יכ ךחלשא ינתכרב-םא

32:28 - לב:כח
ךמש-המ וילא רמאיו בקעי רמאיו

32:29 - לב:כט
בקעי אל רמאיו יכ ךמש דוע רמאי תירש-יכ לארשי-םא -םעו םיהלא-םע לכותו םישנא

32:30 - לב:ל
רמאיו בקעי לאשיו ךמש אנ-הדיגה לאשת הז המל רמאיו ותא ךרביו ימשל םש

32:31 - לב:לא
םש בקעי ארקיו לאינפ םוקמה םיהלא יתיאר-יכ םינפ-לא םינפ ישפנ לצנתו

32:32 - לב:לב
שמשה ול-חרזיו לאונפ-תא רבע רשאכ וכרי-לע עלצ אוהו

32:33 - לב:לג
ולכאי-אל ןכ-לע דיג-תא לארשי-ינב ףכ-לע רשא השנה הזה םויה דע ךריה ךרי-ףכב עגנ יכ השנה דיגב בקעי

33:1 - לג:א
ויניע בקעי אשיו אב ושע הנהו אריו תואמ עברא ומעו -תא ץחיו שיא האל-לע םידליה יתש לעו לחר-לעו תוחפשה

33:2 - לג:ב
תוחפשה-תא םשיו הנשאר ןהידלי-תאו הידליו האל-תאו לחר-תאו םינרחא םינרחא ףסוי-תאו

33:3 - לג:ג
םהינפל רבע אוהו עבש הצרא וחתשיו ותשג-דע םימעפ ויחא-דע

33:4 - לג:ד
ותארקל ושע ץריו לפיו והקבחיו והקשיו וראוצ-לע וכביו

33:5 - לג:ה
ויניע-תא אשיו םישנה-תא אריו רמאיו םידליה-תאו רמאיו ךל הלא-ימ ןנח-רשא םידליה ךדבע-תא םיהלא

33:6 - לג:ו
הנה תוחפשה ןשגתו ןיוחתשתו ןהידליו

33:7 - לג:ז
האל-םג שגתו ווחתשיו הידליו ףסוי שגנ רחאו ווחתשיו לחרו

33:8 - לג:ח
ךל ימ רמאיו רשא הזה הנחמה-לכ רמאיו יתשגפ יניעב ןח-אצמל ינדא

33:9 - לג:ט
יל-שי ושע רמאיו ךל יהי יחא בר ךל-רשא

33:10 - לג:י
אנ-לא בקעי רמאיו ןח יתאצמ אנ-םא תחקלו ךיניעב יכ ידימ יתחנמ ךינפ יתיאר ןכ-לע םיהלא ינפ תארכ ינצרתו

33:11 - לג:יא
יתכרב-תא אנ-חק ךל תאבה רשא יכו םיהלא יננח-יכ -רצפיו לכ-יל-שי חקיו וב

33:12 - לג:יב
הכלנו העסנ רמאיו ךדגנל הכלאו

33:13 - לג:יג
ינדא וילא רמאיו םידליה-יכ עדי רקבהו ןאצהו םיכר םוקפדו ילע תולע ותמו דחא םוי ןאצה-לכ

33:14 - לג:יד
ינפל ינדא אנ-רבעי הלהנתא ינאו ודבע הכאלמה לגרל יטאל לגרלו ינפל-רשא אבא-רשא דע םידליה הריעש ינדא-לא

33:15 - לג:טו
ושע רמאיו ךמע אנ-הגיצא יתא רשא םעה-ןמ הז המל רמאיו יניעב ןח-אצמא ינדא

33:16 - לג:טז
אוהה םויב בשיו הריעש וכרדל ושע

33:17 - לג:יז
התכס עסנ בקעיו תיב ול ןביו תכס השע והנקמלו -םש ארק ןכ-לע תוכס םוקמה

33:18 - לג:יח
ריע םלש בקעי אביו ןענכ ץראב רשא םכש םרא ןדפמ ואבב ינפ -תא ןחיו ריעה

33:19 - לג:יט
הדשה תקלח-תא ןקיו ולהא םש-הטנ רשא יבא רומח-ינב דימ הטישק האמב םכש

33:20 - לג:כ
חבזמ םש-בציו יהלא לא ול-ארקיו לארשי

34:1 - לד:א
האל-תב הניד אצתו בקעיל הדלי רשא ץראה תונבב תוארל

34:2 - לד:ב
םכש התא אריו אישנ יוחה רומח-ןב התא חקיו ץראה הנעיו התא בכשיו

34:3 - לד:ג
הנידב ושפנ קבדתו בהאיו בקעי-תב רבדיו רענה-תא רענה בל-לע

34:4 - לד:ד
רומח-לא םכש רמאיו יל-חק רמאל ויבא תאזה הדליה-תא השאל

34:5 - לד:ה
אמט יכ עמש בקעיו וינבו ותב הניד-תא הדשב והנקמ-תא ויה בקעי שרחהו םאב-דע

34:6 - לד:ו
םכש-יבא רומח אציו ותא רבדל בקעי-לא

34:7 - לד:ז
ואב בקעי ינבו םעמשכ הדשה-ןמ םישנאה ובצעתיו -יכ דאמ םהל רחיו לארשיב השע הלבנ בקעי-תב-תא בכשל השעי אל ןכו

34:8 - לד:ח
םתא רומח רבדיו הקשח ינב םכש רמאל אנ ונת םכתבב ושפנ השאל ול התא

34:9 - לד:ט
ונתא ונתחתהו ונל-ונתת םכיתנב וחקת וניתנב-תאו םכל

34:10 - לד:י
ץראהו ובשת ונתאו ובש םכינפל היהת הב וזחאהו הורחסו

34:11 - לד:יא
היבא-לא םכש רמאיו ןח-אצמא היחא-לאו רשאו םכיניעב ןתא ילא ורמאת

34:12 - לד:יב
רהמ דאמ ילע וברה רשאכ הנתאו ןתמו יל-ונתו ילא ורמאת השאל רענה-תא

34:13 - לד:יג
בקעי-ינב ונעיו רומח-תאו םכש-תא ורבדיו המרמב ויבא הניד תא אמט רשא םתחא

34:14 - לד:יד
אל םהילא ורמאיו רבדה תושעל לכונ ונתחא-תא תתל הזה הלרע ול-רשא שיאל ונל אוה הפרח-יכ

34:15 - לד:טו
םכל תואנ תאזב-ךא למהל ונמכ ויהת םא רכז-לכ םכל

34:16 - לד:טז
וניתנב-תא ונתנו םכיתנב-תאו םכל ונבשיו ונל-חקנ םעל ונייהו םכתא דחא

34:17 - לד:יז
ועמשת אל-םאו לומהל ונילא ונתב-תא ונחקלו ונכלהו

34:18 - לד:יח
םהירבד ובטייו יניעבו רומח יניעב רומח-ןב םכש

34:19 - לד:יט
רענה רחא-אלו ץפח יכ רבדה תושעל אוהו בקעי-תבב תיב לכמ דבכנ ויבא

34:20 - לד:כ
םכשו רומח אביו םריע רעש-לא ונב ישנא-לא ורבדיו רמאל םריע

34:21 - לד:כא
םימלש הלאה םישנאה ובשיו ונתא םה התא ורחסיו ץראב הנה ץראהו םהינפל םידי-תבחר ונל-חקנ םתנב-תא וניתנב-תאו םישנל םהל ןתנ

34:22 - לד:כב
ונל ותאי תאזב-ךא ונתא תבשל םישנאה דחא םעל תויהל רכז -לכ ונל לומהב םילמנ םה רשאכ

34:23 - לד:כג
םנינקו םהנקמ אולה םתמהב-לכו התואנ ךא םה ונל ונתא ובשיו םהל

34:24 - לד:כד
רומח-לא ועמשיו ונב םכש-לאו וריע רעש יאצי-לכ -לכ רכז-לכ ולמיו וריע רעש יאצי

34:25 - לד:כה
ישילשה םויב יהיו םיבאכ םתויהב וחקיו בקעי-ינב-ינש יחא יולו ןועמש וברח שיא הניד חטב ריעה-לע ואביו רכז-לכ וגרהיו

34:26 - לד:כו
םכש-תאו רומח-תאו ברח-יפל וגרה ונב הניד-תא וחקיו ואציו םכש תיבמ

34:27 - לד:כז
ואב בקעי ינב וזביו םיללחה-לע ואמט רשא ריעה םתוחא

34:28 - לד:כח
םרקב-תאו םנאצ-תא תאו םהירמח-תאו רשא-תאו ריעב-רשא וחקל הדשב

34:29 - לד:כט
םליח-לכ-תאו םפט-לכ-תאו ובש םהישנ-תאו רשא-לכ תאו וזביו תיבב

34:30 - לד:ל
בקעי רמאיו יול-לאו ןועמש-לא יתא םתרכע בשיב ינשיאבהל ינענכב ץראה יתמ ינאו יזרפבו ילע ופסאנו רפסמ יתדמשנו ינוכהו יתיבו ינא

34:31 - לד:לא
הנוזכה ורמאיו ונתוחא-תא השעי

35:1 - לה:א
םיהלא רמאיו הלע םוק בקעי-לא םש-בשו לא-תיב לאל חבזמ םש-השעו ךחרבב ךילא הארנה ךיחא ושע ינפמ

35:2 - לה:ב
בקעי רמאיו לאו ותיב-לא ורסה ומע רשא-לכ רשא רכנה יהלא-תא ורהטהו םככתב םכיתלמש ופילחהו

35:3 - לה:ג
הלענו המוקנו םש-השעאו לא-תיב יתא הנעה לאל חבזמ יהיו יתרצ םויב רשא ךרדב ידמע יתכלה

35:4 - לה:ד
תא בקעי-לא ונתיו רשא רכנה יהלא-לכ םימזנה-תאו םדיב ןמטיו םהינזאב רשא הלאה תחת בקעי םתא םכש-םע רשא

35:5 - לה:ה
תתח יהיו ועסיו םירעה-לע םיהלא אלו םהיתוביבס רשא ינב ירחא ופדר בקעי

35:6 - לה:ו
הזול בקעי אביו אוה ןענכ ץראב רשא אוה לא-תיב ומע-רשא םעה-לכו

35:7 - לה:ז
חבזמ םש ןביו לא םוקמל ארקיו ולגנ םש יכ לא-תיב וחרבב םיהלאה וילא ויחא ינפמ

35:8 - לה:ח
תקנימ הרבד תמתו תחתמ רבקתו הקבר ןולאה תחת לא-תיבל ןולא ומש ארקיו תוכב

35:9 - לה:ט
םיהלא אריו ואבב דוע בקעי-לא ךרביו םרא ןדפמ ותא

35:10 - לה:י
םיהלא ול-רמאיו ארקי-אל בקעי ךמש יכ בקעי דוע ךמש ךמש היהי לארשי-םא ומש-תא ארקיו לארשי

35:11 - לה:יא
םיהלא ול רמאיו הרפ ידש לא ינא להקו יוג הברו ךממ היהי םיוג ךיצלחמ םיכלמו ואצי

35:12 - לה:יב
יתתנ רשא ץראה-תאו ךל קחצילו םהרבאל ךערזלו הננתא -תא ןתא ךירחא ץראה

35:13 - לה:יג
םיהלא וילעמ לעיו רבד-רשא םוקמב ותא

35:14 - לה:יד
הבצמ בקעי בציו ותא רבד-רשא םוקמב ךסיו ןבא תבצמ קציו ךסנ הילע ןמש הילע

35:15 - לה:טו
םש-תא בקעי ארקיו ותא רבד רשא םוקמה לא-תיב םיהלא םש

35:16 - לה:טז
לא תיבמ ועסיו דוע-יהיו אובל ץראה-תרבכ לחר דלתו התרפא התדלב שקתו

35:17 - לה:יז
התדלב התשקהב יהיו תדלימה הל רמאתו הז-םג-יכ יארית-לא ןב ךל

35:18 - לה:יח
יכ השפנ תאצב יהיו ומש ארקתו התמ ויבאו ינוא-ןב ןימינב ול-ארק

35:19 - לה:יט
רבקתו לחר תמתו אוה התרפא ךרדב םחל תיב

35:20 - לה:כ
הבצמ בקעי בציו תבצמ אוה התרבק-לע םויה-דע לחר-תרבק

35:21 - לה:כא
טיו לארשי עסיו האלהמ הלהא רדע-לדגמל

35:22 - לה:כב
לארשי ןכשב יהיו ךליו אוהה ץראב בכשיו ןבואר שגליפ ההלב-תא לארשי עמשיו ויבא בקעי-ינב ויהיו רשע םינש

35:23 - לה:כג
בקעי רוכב האל ינב יולו ןועמשו ןבואר רכששיו הדוהיו ןולבזו

35:24 - לה:כד
ףסוי לחר ינב ןמינבו

35:25 - לה:כה
תחפש ההלב ינבו ילתפנו ןד לחר

35:26 - לה:כו
תחפש הפלז ינבו הלא רשאו דג האל רשא בקעי ינב םרא ןדפב ול-דלי

35:27 - לה:כז
קחצי-לא בקעי אביו תירק ארממ ויבא ןורבח אוה עבראה םהרבא םש-רג-רשא קחציו

35:28 - לה:כח
קחצי ימי ויהיו םינמשו הנש תאמ הנש

35:29 - לה:כט
תמיו קחצי עוגיו ןקז וימע-לא ףסאיו ורבקיו םימי עבשו בקעיו ושע ותא וינב

36:1 - לו:א
ושע תודלת הלאו םודא אוה

36:2 - לו:ב
וישנ-תא חקל ושע הדע-תא ןענכ תונבמ יתחה ןוליא-תב המבילהא-תאו ןועבצ-תב הנע-תב יוחה

36:3 - לו:ג
תמשב-תאו תוחא לאעמשי-תב תויבנ

36:4 - לו:ד
ושעל הדע דלתו תמשבו זפילא-תא לאוער-תא הדלי

36:5 - לו:ה
הדלי המבילהאו םלעי-תאו שיעי-תא ינב הלא חרק-תאו ול -ודלי רשא ושע ןענכ ץראב

36:6 - לו:ו
וישנ-תא ושע חקיו וינב-תאו ויתנב-תאו ותיב תושפנ-לכ-תאו והנקמ -תאו תאו ותמהב-לכ-תאו שכר רשא ונינק-לכ ךליו ןענכ ץראב בקעי ינפמ ץרא-לא ויחא

36:7 - לו:ז
בר םשוכר היה-יכ אלו ודחי תבשמ םהירוגמ ץרא הלכי ינפמ םתא תאשל םהינקמ

36:8 - לו:ח
ריעש רהב ושע בשיו םודא אוה ושע

36:9 - לו:ט
ושע תודלת הלאו רהב םודא יבא ריעש

36:10 - לו:י
ושע-ינב תומש הלא תשא הדע-ןב זפילא תמשב-ןב לאוער ושע ושע תשא

36:11 - לו:יא
זפילא ינב ויהיו ופצ רמוא ןמית זנקו םתעגו

36:12 - לו:יב
שגליפ התיה ענמתו ושע-ןב זפילאל זפילאל דלתו ינב הלא קלמע-תא ושע תשא הדע

36:13 - לו:יג
לאוער ינב הלאו הזמו המש חרזו תחנ תמשב ינב ויה הלא ושע תשא

36:14 - לו:יד
ינב ויה הלאו הנע-תב המבילהא ושע תשא ןועבצ-תב -תא ושעל דלתו םלעי-תאו שיעי חרק-תאו

36:15 - לו:טו
ושע-ינב יפולא הלא רוכב זפילא ינב ןמית ףולא ושע ףולא רמוא ףולא זנק ףולא ופצ

36:16 - לו:טז
ףולא חרק-ףולא קלמע ףולא םתעג זפילא יפולא הלא ינב הלא םודא ץראב הדע

36:17 - לו:יז
לאוער ינב הלאו תחנ ףולא ושע-ןב המש ףולא חרז ףולא הלא הזמ ףולא ץראב לאוער יפולא תמשב ינב הלא םודא ושע תשא

36:18 - לו:יח
המבילהא ינב הלאו שועי ףולא ושע תשא ףולא םלעי ףולא יפולא הלא חרק הנע-תב המבילהא ושע תשא

36:19 - לו:יט
הלאו ושע-ינב הלא םודא אוה םהיפולא

36:20 - לו:כ
ירחה ריעש-ינב הלא ןטול ץראה יבשי ןועבצו לבושו הנעו

36:21 - לו:כא
ןשידו רצאו ןושדו ירחה יפולא הלא ץראב ריעש ינב םודא

36:22 - לו:כב
ןטול-ינב ויהיו תוחאו םמיהו ירח ענמת ןטול

36:23 - לו:כג
לבוש ינב הלאו לביעו תחנמו ןולע םנואו ופש

36:24 - לו:כד
ןועבצ-ינב הלאו הנע אוה הנעו היאו םמיה-תא אצמ רשא ותערב רבדמב ןועבצל םירמחה-תא ויבא

36:25 - לו:כה
ןשד הנע-ינב הלאו הנע-תב המבילהאו

36:26 - לו:כו
ןשיד ינב הלאו ןרתיו ןבשאו ןדמח ןרכו

36:27 - לו:כז
ןהלב רצא-ינב הלא ןקעו ןועזו

36:28 - לו:כח
ץוע ןשיד-ינב הלא ןראו

36:29 - לו:כט
ירחה יפולא הלא ףולא ןטול ףולא ןועבצ ףולא לבוש הנע ףולא

36:30 - לו:ל
רצא ףולא ןשד ףולא הלא ןשיד ףולא ירחה יפולא ץראב םהיפלאל ריעש

36:31 - לו:לא
רשא םיכלמה הלאו םודא ץראב וכלמ ינבל ךלמ-ךלמ ינפל לארשי

36:32 - לו:לב
עלב םודאב ךלמיו וריע םשו רועב-ןב הבהנד

36:33 - לו:לג
ךלמיו עלב תמיו חרז-ןב בבוי ויתחת הרצבמ

36:34 - לו:לד
ךלמיו בבוי תמיו ץראמ םשח ויתחת ינמיתה

36:35 - לו:לה
ךלמיו םשח תמיו דדב-ןב דדה ויתחת הדשב ןידמ-תא הכמה וריע םשו באומ תיוע

36:36 - לו:לו
ךלמיו דדה תמיו הלמש ויתחת הקרשממ

36:37 - לו:לז
ךלמיו הלמש תמיו תובחרמ לואש ויתחת רהנה

36:38 - לו:לח
ךלמיו לואש תמיו ןנח לעב ויתחת רובכע-ןב

36:39 - לו:לט
ןנח לעב תמיו ךלמיו רובכע-ןב םשו רדה ויתחת ותשא םשו ועפ וריע דרטמ-תב לאבטיהמ בהז ימ תב

36:40 - לו:מ
יפולא תומש הלאו םתחפשמל ושע ףולא םתמשב םתמקמל הולע ףולא ענמת תתי ףולא

36:41 - לו:מא
ףולא המבילהא ףולא ןניפ ףולא הלא

36:42 - לו:מב
ףולא זנק ףולא רצבמ ףולא ןמית

36:43 - לו:מג
ףולא לאידגמ ףולא יפולא הלא םריע ץראב םתבשמל םודא יבא ושע אוה םתזחא םודא

37:1 - לז:א
ץראב בקעי בשיו ץראב ויבא ירוגמ ןענכ

37:2 - לז:ב
בקעי תודלת הלא הרשע-עבש-ןב ףסוי הער היה הנש אוהו ןאצב ויחא-תא ההלב ינב-תא רענ ישנ הפלז ינב-תאו ףסוי אביו ויבא -לא הער םתבד-תא םהיבא

37:3 - לז:ג
בהא לארשיו וינב-לכמ ףסוי-תא אוה םינקז-ןב-יכ תנתכ ול השעו ול םיספ

37:4 - לז:ד
ותא-יכ ויחא ואריו םהיבא בהא ואנשיו ויחא-לכמ ורבד ולכי אלו ותא םלשל

37:5 - לז:ה
םולח ףסוי םלחיו ופסויו ויחאל דגיו ותא אנש דוע

37:6 - לז:ו
םהילא רמאיו הזה םולחה אנ-ועמש יתמלח רשא

37:7 - לז:ז
םימלאמ ונחנא הנהו הדשה ךותב םימלא יתמלא המק הנהו הנהו הבצנ-םגו םכיתמלא הניבסת יתמלאל ןיוחתשתו

37:8 - לז:ח
ויחא ול ורמאיו ונילע ךלמת ךלמה ונב לשמת לושמ-םא אנש דוע ופסויו ויתמלח-לע ותא וירבד-לעו

37:9 - לז:ט
םולח דוע םלחיו ותא רפסיו רחא הנה רמאיו ויחאל דוע םולח יתמלח חריהו שמשה הנהו םיבכוכ רשע דחאו יל םיוחתשמ

37:10 - לז:י
ויבא-לא רפסיו וב-רעגיו ויחא-לאו המ ול רמאיו ויבא רשא הזה םולחה אובנ אובה תמלח ךיחאו ךמאו ינא הצרא ךל תוחתשהל

37:11 - לז:יא
ויחא וב-ואנקיו רמש ויבאו רבדה-תא

37:12 - לז:יב
תוערל ויחא וכליו םהיבא ןאצ-תא םכשב

37:13 - לז:יג
לארשי רמאיו ךיחא אולה ףסוי-לא הכל םכשב םיער םהילא ךחלשאו יננה ול רמאיו

37:14 - לז:יד
אנ-ךל ול רמאיו ךיחא םולש-תא האר ןאצה םולש-תאו רבד ינבשהו קמעמ והחלשיו המכש אביו ןורבח

37:15 - לז:טו
הנהו שיא והאצמיו והלאשיו הדשב העת רמאל שיאה שקבת-המ

37:16 - לז:טז
יכנא יחא-תא רמאיו יל אנ-הדיגה שקבמ םיער םה הפיא

37:17 - לז:יז
ועסנ שיאה רמאיו יתעמש יכ הזמ הניתד הכלנ םירמא רחא ףסוי ךליו ןתדב םאצמיו ויחא

37:18 - לז:יח
קחרמ ותא ואריו םהילא ברקי םרטבו ותא ולכנתיו ותימהל

37:19 - לז:יט
שיא ורמאיו לעב הנה ויחא-לא אב הזלה תומלחה

37:20 - לז:כ
והגרהנו וכל התעו דחאב והכלשנו היח ונרמאו תורבה הארנו והתלכא הער ויתמלח ויהי-המ

37:21 - לז:כא
ןבואר עמשיו רמאיו םדימ והלציו שפנ ונכנ אל

37:22 - לז:כב
ןבואר םהלא רמאיו םד-וכפשת-לא ותא וכילשה רשא הזה רובה-לא דיו רבדמב ןעמל וב-וחלשת-לא םדימ ותא ליצה ויבא-לא ובישהל

37:23 - לז:כג
ףסוי אב-רשאכ יהיו וטישפיו ויחא-לא ותנתכ-תא ףסוי-תא רשא םיספה תנתכ-תא וילע

37:24 - לז:כד
ותא וכלשיו והחקיו ןיא קר רובהו הרבה םימ וב

37:25 - לז:כה
םחל-לכאל ובשיו םהיניע ואשיו תחרא הנהו ואריו האב םילאעמשי םהילמגו דעלגמ ירצו תאכנ םיאשנ דירוהל םיכלוה טלו המירצמ

37:26 - לז:כו
הדוהי רמאיו יכ עצב-המ ויחא-לא וניחא-תא גרהנ ומד-תא וניסכו

37:27 - לז:כז
ונרכמנו וכל ונדיו םילאעמשיל וב-יהת-לא ונרשב וניחא-יכ ויחא ועמשיו אוה

37:28 - לז:כח
םישנא ורבעיו םירחס םינידמ ולעיו וכשמיו רובה-ןמ ףסוי-תא ףסוי-תא ורכמיו םירשעב םילאעמשיל ואיביו ףסכ המירצמ ףסוי-תא

37:29 - לז:כט
ןבואר בשיו הנהו רובה-לא רובב ףסוי-ןיא וידגב-תא ערקיו

37:30 - לז:ל
ויחא-לא בשיו ונניא דליה רמאיו אב-ינא הנא ינאו

37:31 - לז:לא
תנתכ-תא וחקיו ריעש וטחשיו ףסוי ולבטיו םיזע םדב תנתכה-תא

37:32 - לז:לב
תנתכ-תא וחלשיו ואיביו םיספה ורמאיו םהיבא-לא אנ-רכה ונאצמ תאז אוה ךנב תנתכה אל-םא

37:33 - לז:לג
תנתכ רמאיו הריכיו הער היח ינב ףרט ףרט והתלכא ףסוי

37:34 - לז:לד
ויתלמש בקעי ערקיו וינתמב קש םשיו ונב-לע לבאתיו םיבר םימי

37:35 - לז:לה
וינב-לכ ומקיו ומחנל ויתנב-לכו םחנתהל ןאמיו -לא דרא-יכ רמאיו ךביו הלאש לבא ינב ויבא ותא

37:36 - לז:לו
ותא ורכמ םינדמהו רפיטופל םירצמ-לא רש הערפ סירס םיחבטה

38:1 - לח:א
אוהה תעב יהיו תאמ הדוהי דריו שיא-דע טיו ויחא הריח ומשו ימלדע

38:2 - לח:ב
הדוהי םש-אריו ומשו ינענכ שיא-תב אביו החקיו עוש הילא

38:3 - לח:ג
ןב דלתו רהתו רע ומש-תא ארקיו

38:4 - לח:ד
ןב דלתו דוע רהתו ומש-תא ארקתו ןנוא

38:5 - לח:ה
ןב דלתו דוע ףסתו הלש ומש-תא ארקתו התדלב ביזכב היהו ותא

38:6 - לח:ו
השא הדוהי חקיו המשו ורוכב רעל רמת

38:7 - לח:ז
רוכב רע יהיו יניעב ער הדוהי הוהי והתמיו הוהי

38:8 - לח:ח
ןנואל הדוהי רמאיו ךיחא תשא-לא אב ערז םקהו התא םביו ךיחאל

38:9 - לח:ט
אל יכ ןנוא עדיו היהו ערזה היהי ול ויחא תשא-לא אב-םא יתלבל הצרא תחשו ויחאל ערז-ןתנ

38:10 - לח:י
הוהי יניעב עריו תמיו השע רשא ותא-םג

38:11 - לח:יא
רמתל הדוהי רמאיו הנמלא יבש ותלכ לדגי-דע ךיבא-תיב רמא יכ ינב הלש אוה-םג תומי-ןפ רמת ךלתו ויחאכ היבא תיב בשתו

38:12 - לח:יב
תמתו םימיה ובריו הדוהי-תשא עוש-תב לעיו הדוהי םחניו אוה ונאצ יזזג-לע ימלדעה והער הריחו התנמת

38:13 - לח:יג
רמאל רמתל דגיו הלע ךימח הנה ונאצ זגל התנמת

38:14 - לח:יד
התונמלא ידגב רסתו ףיעצב סכתו הילעמ חתפב בשתו ףלעתתו ךרד-לע רשא םיניע התאר יכ התנמת אוהו הלש לדג-יכ השאל ול הנתנ-אל

38:15 - לח:טו
הדוהי האריו יכ הנוזל הבשחיו הינפ התסכ

38:16 - לח:טז
ךרדה-לא הילא טיו אובא אנ-הבה רמאיו יכ עדי אל יכ ךילא רמאתו אוה ותלכ אובת יכ יל-ןתת-המ ילא

38:17 - לח:יז
חלשא יכנא רמאיו ןאצה-ןמ םיזע-ידג ןתת-םא רמאתו ךחלש דע ןוברע

38:18 - לח:יח
ןוברעה המ רמאיו רמאתו ךל-ןתא רשא ךטמו ךליתפו ךמתח הל-ןתיו ךדיב רשא רהתו הילא אביו ול

38:19 - לח:יט
רסתו ךלתו םקתו שבלתו הילעמ הפיעצ התונמלא ידגב

38:20 - לח:כ
הדוהי חלשיו דיב םיזעה ידג-תא תחקל ימלדעה והער השאה דימ ןוברעה האצמ אלו

38:21 - לח:כא
ישנא-תא לאשיו היא רמאל המקמ םיניעב אוה השדקה ורמאיו ךרדה-לע השדק הזב התיה-אל

38:22 - לח:כב
הדוהי-לא בשיו היתאצמ אל רמאיו םוקמה ישנא םגו הזב התיה-אל ורמא השדק

38:23 - לח:כג
הדוהי רמאיו היהנ ןפ הל-חקת יתחלש הנה זובל אל התאו הזה ידגה התאצמ

38:24 - לח:כד
םישדח שלשמכ יהיו רמאל הדוהיל דגיו םגו ךתלכ רמת התנז םינונזל הרה הנה הדוהי רמאיו ףרשתו הואיצוה

38:25 - לח:כה
איהו תאצומ אוה רמאל הימח-לא החלש ול הלא-רשא שיאל רמאתו הרה יכנא תמתחה ימל אנ-רכה הטמהו םיליתפהו הלאה

38:26 - לח:כו
רמאיו הדוהי רכיו ינממ הקדצ היתתנ-אל ןכ-לע-יכ ףסי -אלו ינב הלשל התעדל דוע

38:27 - לח:כז
התדל תעב יהיו םימואת הנהו הנטבב

38:28 - לח:כח
התדלב יהיו חקתו די-ןתיו רשקתו תדלימה רמאל ינש ודי-לע הנשאר אצי הז

38:29 - לח:כט
ודי בישמכ יהיו ויחא אצי הנהו תצרפ-המ רמאתו ארקיו ץרפ ךילע ץרפ ומש

38:30 - לח:ל
רשא ויחא אצי רחאו ארקיו ינשה ודי-לע חרז ומש

39:1 - לט:א
המירצמ דרוה ףסויו רפיטופ והנקיו רש הערפ סירס ירצמ שיא םיחבטה רשא םילאעמשיה דימ המש והדרוה

39:2 - לט:ב
ףסוי-תא הוהי יהיו חילצמ שיא יהיו וינדא תיבב יהיו ירצמה

39:3 - לט:ג
יכ וינדא אריו לכו ותא הוהי הוהי השע אוה-רשא ודיב חילצמ

39:4 - לט:ד
ןח ףסוי אצמיו ותא תרשיו ויניעב ותיב-לע והדקפיו ןתנ ול-שי-לכו ודיב

39:5 - לט:ה
דיקפה זאמ יהיו לעו ותיבב ותא ול-שי רשא-לכ תיב-תא הוהי ךרביו ףסוי ללגב ירצמה הוהי תכרב יהיו ול-שי רשא-לכב הדשבו תיבב

39:6 - לט:ו
ול-רשא-לכ בזעיו עדי-אלו ףסוי-דיב יכ המואמ ותא אוה-רשא םחלה-םא ףסוי יהיו לכוא הפיו ראת-הפי הארמ

39:7 - לט:ז
םירבדה רחא יהיו אשתו הלאה וינדא-תשא ףסוי-לא היניע-תא ימע הבכש רמאתו

39:8 - לט:ח
רמאיו ןאמיו ןה וינדא תשא-לא יתא עדי-אל ינדא -רשא לכו תיבב-המ ידיב ןתנ ול-שי

39:9 - לט:ט
תיבב לודג ונניא ךשח-אלו ינממ הזה יכ המואמ ינממ רשאב ךתוא-םא השעא ךיאו ותשא-תא תאזה הלדגה הערה םיהלאל יתאטחו

39:10 - לט:י
הרבדכ יהיו םוי םוי ףסוי-לא בכשל הילא עמש-אלו המע תויהל הלצא

39:11 - לט:יא
הזה םויהכ יהיו תושעל התיבה אביו שיא ןיאו ותכאלמ םש תיבה ישנאמ תיבב

39:12 - לט:יב
ודגבב והשפתתו ימע הבכש רמאל הדיב ודגב בזעיו הצוחה אציו סניו

39:13 - לט:יג
התוארכ יהיו הדיב ודגב בזע-יכ הצוחה סניו

39:14 - לט:יד
התיב ישנאל ארקתו רמאל םהל רמאתו שיא ונל איבה ואר אב ונב קחצל ירבע ימע בכשל ילא לודג לוקב ארקאו

39:15 - לט:טו
ועמשכ יהיו ילוק יתמירה-יכ ודגב בזעיו ארקאו אציו סניו ילצא הצוחה

39:16 - לט:טז
הלצא ודגב חנתו וינדא אוב-דע ותיב-לא

39:17 - לט:יז
םירבדכ וילא רבדתו ילא-אב רמאל הלאה ירבעה דבעה קחצל ונל תאבה-רשא יב

39:18 - לט:יח
ילוק ימירהכ יהיו ודגב בזעיו ארקאו הצוחה סניו ילצא

39:19 - לט:יט
וינדא עמשכ יהיו רשא ותשא ירבד-תא רמאל וילא הרבד השע הלאה םירבדכ ופא רחיו ךדבע יל

39:20 - לט:כ
ףסוי ינדא חקיו תיב-לא והנתיו ותא םוקמ רהסה ךלמה ירוסא-רשא םש-יהיו םירוסא רהסה תיבב

39:21 - לט:כא
ףסוי-תא הוהי יהיו ןתיו דסח וילא טיו רש יניעב ונח רהסה-תיב

39:22 - לט:כב
רהסה-תיב רש ןתיו תא ףסוי-דיב רשא םריסאה-לכ -לכ תאו רהסה תיבב אוה םש םישע רשא השע היה

39:23 - לט:כג
רהסה-תיב רש ןיא המואמ-לכ-תא האר הוהי רשאב ודיב השע אוה-רשאו ותא חילצמ הוהי

40:1 - מ:א
םירבדה רחא יהיו הקשמ ואטח הלאה הפאהו םירצמ-ךלמ ךלמל םהינדאל םירצמ

40:2 - מ:ב
ינש לע הערפ ףצקיו רש לע ויסירס רש לעו םיקשמה םיפואה

40:3 - מ:ג
רמשמב םתא ןתיו םיחבטה רש תיב םוקמ רהסה תיב-לא םש רוסא ףסוי רשא

40:4 - מ:ד
םיחבטה רש דקפיו תרשיו םתא ףסוי-תא םימי ויהיו םתא רמשמב

40:5 - מ:ה
םהינש םולח ומלחיו הלילב ומלח שיא ןורתפכ שיא דחא הפאהו הקשמה ומלח םירצמ ךלמל רשא תיבב םירוסא רשא רהסה

40:6 - מ:ו
ףסוי םהילא אביו םתא אריו רקבב םיפעז םנהו

40:7 - מ:ז
יסירס-תא לאשיו ותא רשא הערפ וינדא תיב רמשמב םכינפ עודמ רמאל םויה םיער

40:8 - מ:ח
םולח וילא ורמאיו ןיא רתפו ונמלח םהלא רמאיו ותא םיהלאל אולה ףסוי אנ-ורפס םינרתפ יל

40:9 - מ:ט
םיקשמה-רש רפסיו ףסויל ומלח-תא ימולחב ול רמאיו ינפל ןפג-הנהו

40:10 - מ:י
םגירש השלש ןפגבו התלע תחרפכ אוהו ולישבה הצנ םיבנע היתלכשא

40:11 - מ:יא
ידיב הערפ סוכו םיבנעה-תא חקאו סוכ-לא םתא טחשאו -תא ןתאו הערפ הערפ ףכ-לע סוכה

40:12 - מ:יב
הז ףסוי ול רמאיו םיגרשה תשלש ונרתפ םה םימי תשלש

40:13 - מ:יג
םימי תשלש דועב ךשאר-תא הערפ אשי ךנכ-לע ךבישהו הערפ-סוכ תתנו ןושארה טפשמכ ודיב והקשמ תייה רשא

40:14 - מ:יד
ךתא ינתרכז-םא יכ ךל בטיי רשאכ דסח ידמע אנ-תישעו הערפ -לא ינתרכזהו תיבה-ןמ ינתאצוהו הזה

40:15 - מ:טו
ץראמ יתבנג בנג-יכ הפ-םגו םירבעה המואמ יתישע-אל רובב יתא ומש-יכ

40:16 - מ:טז
יכ םיפאה-רש אריו רמאיו רתפ בוט ינא-ףא ףסוי-לא השלש הנהו ימולחב ישאר-לע ירח ילס

40:17 - מ:יז
לכמ ןוילעה לסבו השעמ הערפ לכאמ םתא לכא ףועהו הפא ישאר לעמ לסה-ןמ

40:18 - מ:יח
רמאיו ףסוי ןעיו תשלש ונרתפ הז םימי תשלש םילסה םה

40:19 - מ:יט
םימי תשלש דועב ךשאר-תא הערפ אשי ךתוא הלתו ךילעמ ףועה לכאו ץע-לע ךילעמ ךרשב-תא

40:20 - מ:כ
ישילשה םויב יהיו הערפ-תא תדלה םוי התשמ שעיו אשיו וידבע-לכל םיקשמה רש שאר-תא םיפאה רש שאר-תאו וידבע ךותב

40:21 - מ:כא
םיקשמה רש-תא בשיו ןתיו והקשמ-לע הערפ ףכ-לע סוכה

40:22 - מ:כב
הלת םיפאה רש תאו םהל רתפ רשאכ ףסוי

40:23 - מ:כג
םיקשמה-רש רכז-אלו והחכשיו ףסוי-תא

41:1 - מא:א
םיתנש ץקמ יהיו םלח הערפו םימי ראיה-לע דמע הנהו

41:2 - מא:ב
תלע ראיה-ןמ הנהו תופי תורפ עבש רשב תאירבו הארמ וחאב הניערתו

41:3 - מא:ג
תורפ עבש הנהו ןהירחא תולע תורחא הארמ תוער ראיה-ןמ הנדמעתו רשב תוקדו תפש-לע תורפה לצא ראיה

41:4 - מא:ד
תורפה הנלכאתו תקדו הארמה תוער תורפה עבש תא רשבה תאירבהו הארמה תפי הערפ ץקייו

41:5 - מא:ה
תינש םלחיו ןשייו םילבש עבש הנהו דחא הנקב תולע תובטו תואירב

41:6 - מא:ו
םילבש עבש הנהו םידק תפודשו תוקד ןהירחא תוחמצ

41:7 - מא:ז
םילבשה הנעלבתו עבש תא תוקדה תואירבה םילבשה ץקייו תואלמהו םולח הנהו הערפ

41:8 - מא:ח
םעפתו רקבב יהיו ארקיו חלשיו וחור םירצמ ימטרח-לכ-תא הימכח -לכ-תאו םהל הערפ רפסיו רתופ-ןיאו ומלח-תא הערפל םתוא

41:9 - מא:ט
םיקשמה רש רבדיו רמאל הערפ-תא ריכזמ ינא יאטח-תא םויה

41:10 - מא:י
וידבע-לע ףצק הערפ רמשמב יתא ןתיו יתא םיחבטה רש תיב םיפאה רש תאו

41:11 - מא:יא
הלילב םולח המלחנו שיא אוהו ינא דחא ומלח ןורתפכ ונמלח

41:12 - מא:יב
ירבע רענ ונתא םשו םיחבטה רשל דבע ול-רפסנו -תא ונל-רתפיו ומלחכ שיא וניתמלח רתפ

41:13 - מא:יג
ונל-רתפ רשאכ יהיו בישה יתא היה ןכ הלת ותאו ינכ-לע

41:14 - מא:יד
ארקיו הערפ חלשיו והציריו ףסוי-תא חלגיו רובה-ןמ אביו ויתלמש ףלחיו הערפ-לא

41:15 - מא:טו
הערפ רמאיו םולח ףסוי-לא ןיא רתפו יתמלח יתעמש ינאו ותא עמשת רמאל ךילע ותא רתפל םולח

41:16 - מא:טז
הערפ-תא ףסוי ןעיו םיהלא ידעלב רמאל םולש-תא הנעי הערפ

41:17 - מא:יז
הערפ רבדיו ימלחב ףסוי-לא תפש-לע דמע יננה ראיה

41:18 - מא:יח
תלע ראיה-ןמ הנהו תואירב תורפ עבש ראת תפיו רשב וחאב הניערתו

41:19 - מא:יט
תורפ-עבש הנהו ןהירחא תולע תורחא ראת תוערו תולד רשב תוקרו דאמ הנהכ יתיאר-אל םירצמ ץרא-לכב ערל

41:20 - מא:כ
תורפה הנלכאתו תא תוערהו תוקרה תונשארה תורפה עבש תאירבה

41:21 - מא:כא
הנברק-לא הנאבתו ואב-יכ עדונ אלו ןהיארמו הנברק-לא הלחתב רשאכ ער ץקיאו

41:22 - מא:כב
הנהו ימלחב אראו תלע םילבש עבש תאלמ דחא הנקב תובטו

41:23 - מא:כג
םילבש עבש הנהו תופדש תוקד תומנצ תוחמצ םידק םהירחא

41:24 - מא:כד
םילבשה ןעלבתו עבש תא תקדה רמאו תובטה םילבשה ןיאו םימטרחה-לא יל דיגמ

41:25 - מא:כה
ףסוי רמאיו הערפ םולח הערפ-לא רשא תא אוה דחא דיגה השע םיהלאה הערפל

41:26 - מא:כו
עבש תבטה תרפ עבש עבשו הנה םינש עבש תבטה םילבשה דחא םולח הנה םינש אוה

41:27 - מא:כז
תוקרה תורפה עבשו ןהירחא תלעה תערהו עבשו הנה םינש עבש תוקרה םילבשה ויהי םידקה תופדש בער ינש עבש

41:28 - מא:כח
רשא רבדה אוה רשא הערפ-לא יתרבד הארה השע םיהלאה הערפ-תא

41:29 - מא:כט
תואב םינש עבש הנה ץרא-לכב לודג עבש םירצמ

41:30 - מא:ל
בער ינש עבש ומקו חכשנו ןהירחא ץראב עבשה-לכ בערה הלכו םירצמ ץראה-תא

41:31 - מא:לא
עבשה עדוי-אלו בערה ינפמ ץראב ןכ-ירחא אוהה דאמ אוה דבכ-יכ

41:32 - מא:לב
םולחה תונשה לעו םימעפ הערפ-לא םעמ רבדה ןוכנ-יכ רהממו םיהלאה ותשעל םיהלאה

41:33 - מא:לג
שיא הערפ ארי התעו והתישיו םכחו ןובנ םירצמ ץרא-לע

41:34 - מא:לד
דקפיו הערפ השעי ץראה-לע םידקפ םירצמ ץרא-תא שמחו עבשה ינש עבשב

41:35 - מא:לה
לכא-לכ-תא וצבקיו תאבה תובטה םינשה רב-ורבציו הלאה לכא הערפ-די תחת ורמשו םירעב

41:36 - מא:לו
ןודקפל לכאה היהו ינש עבשל ץראל ןייהת רשא בערה -אלו םירצמ ץראב בערב ץראה תרכת

41:37 - מא:לז
יניעב רבדה בטייו יניעבו הערפ וידבע-לכ

41:38 - מא:לח
הערפ רמאיו אצמנה וידבע-לא חור רשא שיא הזכ וב םיהלא

41:39 - מא:לט
הערפ רמאיו ירחא ףסוי-לא ךתוא םיהלא עידוה תאז-לכ-תא םכחו ןובנ-ןיא ךומכ

41:40 - מא:מ
יתיב-לע היהת התא קשי ךיפ-לעו אסכה קר ימע-לכ ךממ לדגא

41:41 - מא:מא
הערפ רמאיו יתתנ האר ףסוי-לא ץרא-לכ לע ךתא םירצמ

41:42 - מא:מב
הערפ רסיו ודי לעמ ותעבט-תא די-לע התא ןתיו ותא שבליו ףסוי דבר םשיו שש-ידגב וראוצ-לע בהזה

41:43 - מא:מג
תבכרמב ותא בכריו ול-רשא הנשמה ךרבא וינפל וארקיו לע ותא ןותנו םירצמ ץרא-לכ

41:44 - מא:מד
הערפ רמאיו הערפ ינא ףסוי-לא םירי-אל ךידעלבו -תאו ודי-תא שיא ץרא-לכב ולגר םירצמ

41:45 - מא:מה
הערפ ארקיו חנעפ תנפצ ףסוי-םש תנסא-תא ול-ןתיו ןהכ ערפ יטופ-תב ףסוי אציו השאל ןא םירצמ ץרא-לע

41:46 - מא:מו
םישלש-ןב ףסויו ינפל ודמעב הנש םירצמ-ךלמ הערפ ינפלמ ףסוי אציו רבעיו הערפ םירצמ ץרא-לכב

41:47 - מא:מז
עבשב ץראה שעתו םיצמקל עבשה ינש

41:48 - מא:מח
לכא-לכ-תא ץבקיו ויה רשא םינש עבש םירצמ ץראב םירעב לכא-ןתיו רשא ריעה-הדש לכא ןתנ היתביבס הכותב

41:49 - מא:מט
רב ףסוי רבציו דאמ הברה םיה לוחכ רפסל לדח-יכ דע רפסמ ןיא-יכ

41:50 - מא:נ
ינש דלי ףסוילו אובת םרטב םינב רשא בערה תנש -תב תנסא ול-הדלי ןוא ןהכ ערפ יטופ

41:51 - מא:נא
םש-תא ףסוי ארקיו השנמ רוכבה םיהלא ינשנ-יכ תאו ילמע-לכ-תא יבא תיב -לכ

41:52 - מא:נב
ארק ינשה םש תאו ינרפה-יכ םירפא יינע ץראב םיהלא

41:53 - מא:נג
ינש עבש הנילכתו ץראב היה רשא עבשה םירצמ

41:54 - מא:נד
ינש עבש הנילחתו רשאכ אובל בערה בער יהיו ףסוי רמא תוצראה-לכב םירצמ ץרא-לכבו םחל היה

41:55 - מא:נה
ץרא-לכ בערתו םעה קעציו םירצמ םחלל הערפ-לא -לכל הערפ רמאיו ףסוי-לא וכל םירצמ םכל רמאי-רשא ושעת

41:56 - מא:נו
לע היה בערהו חתפיו ץראה ינפ-לכ רשא-לכ-תא ףסוי םירצמל רבשיו םהב ץראב בערה קזחיו םירצמ

41:57 - מא:נז
ואב ץראה-לכו רבשל המירצמ קזח-יכ ףסוי-לא ץראה-לכב בערה

42:1 - מב:א
יכ בקעי אריו םירצמב רבש-שי וינבל בקעי רמאיו וארתת המל

42:2 - מב:ב
יתעמש הנה רמאיו םירצמב רבש-שי יכ ונל-ורבשו המש-ודר אלו היחנו םשמ תומנ

42:3 - מב:ג
ףסוי-יחא ודריו רב רבשל הרשע םירצממ

42:4 - מב:ד
יחא ןימינב-תאו בקעי חלש-אל ףסוי רמא יכ ויחא-תא ןוסא ונארקי-ןפ

42:5 - מב:ה
לארשי ינב ואביו םיאבה ךותב רבשל ץראב בערה היה-יכ ןענכ

42:6 - מב:ו
טילשה אוה ףסויו אוה ץראה-לע םע-לכל ריבשמה יחא ואביו ץראה ול-ווחתשיו ףסוי הצרא םיפא

42:7 - מב:ז
ויחא-תא ףסוי אריו רכנתיו םרכיו םתא רבדיו םהילא םהלא רמאיו תושק ורמאיו םתאב ןיאמ ןענכ ץראמ לכא-רבשל

42:8 - מב:ח
ויחא-תא ףסוי רכיו והרכה אל םהו

42:9 - מב:ט
תא ףסוי רכזיו םלח רשא תומלחה םהלא רמאיו םהל תוארל םתא םילגרמ ץראה תורע-תא םתאב

42:10 - מב:י
אל וילא ורמאיו ואב ךידבעו ינדא לכא-רבשל

42:11 - מב:יא
דחא-שיא ינב ונלכ ונחנא םינכ ונחנ ךידבע ויה-אל םילגרמ

42:12 - מב:יב
אל םהלא רמאיו םתאב ץראה תורע-יכ תוארל

42:13 - מב:יג
רשע םינש ורמאיו ונחנא םיחא ךידבע ץראב דחא-שיא ינב ןטקה הנהו ןענכ םויה וניבא-תא ונניא דחאהו

42:14 - מב:יד
ףסוי םהלא רמאיו יתרבד רשא אוה םילגרמ רמאל םכלא םתא

42:15 - מב:טו
יח ונחבת תאזב הזמ ואצת-םא הערפ םכיחא אובב-םא יכ הנה ןטקה

42:16 - מב:טז
חקיו דחא םכמ וחלש םתאו םכיחא-תא ונחביו ורסאה םכתא תמאה םכירבד יכ הערפ יח אל-םאו םתא םילגרמ

42:17 - מב:יז
רמשמ-לא םתא ףסאיו םימי תשלש

42:18 - מב:יח
ףסוי םהלא רמאיו תאז ישילשה םויב ויחו ושע ינא םיהלאה-תא ארי

42:19 - מב:יט
םכיחא םתא םינכ-םא תיבב רסאי דחא וכל םתאו םכרמשמ ןובער רבש ואיבה םכיתב

42:20 - מב:כ
ןטקה םכיחא-תאו ונמאיו ילא ואיבת ותומת אלו םכירבד ןכ-ושעיו

42:21 - מב:כא
שיא ורמאיו םימשא לבא ויחא-לא וניחא-לע ונחנא תרצ וניאר רשא וננחתהב ושפנ ונעמש אלו ונילא ונילא האב ןכ-לע תאזה הרצה

42:22 - מב:כב
םתא ןבואר ןעיו יתרמא אולה רמאל רמאל םכילא אלו דליב ואטחת-לא הנה ומד-םגו םתעמש שרדנ

42:23 - מב:כג
יכ ועדי אל םהו ץילמה יכ ףסוי עמש םתניב

42:24 - מב:כד
ךביו םהילעמ בסיו רבדיו םהלא בשיו םתאמ חקיו םהלא רסאיו ןועמש-תא םהיניעל ותא

42:25 - מב:כה
ואלמיו ףסוי וציו רב םהילכ-תא שיא םהיפסכ בישהלו םהל תתלו וקש-לא םהל שעיו ךרדל הדצ ןכ

42:26 - מב:כו
םרבש-תא ואשיו וכליו םהירמח-לע םשמ

42:27 - מב:כז
וקש-תא דחאה חתפיו ורמחל אופסמ תתל אריו ןולמב אוה -הנהו ופסכ-תא ותחתמא יפב

42:28 - מב:כח
ויחא-לא רמאיו הנה םגו יפסכ בשוה םבל אציו יתחתמאב שיא ודרחיו רמאל ויחא-לא םיהלא השע תאז-המ ונל

42:29 - מב:כט
בקעי-לא ואביו ןענכ הצרא םהיבא תא ול ודיגיו רמאל םתא תרקה-לכ

42:30 - מב:ל
ינדא שיאה רבד תושק ונתא ץראה םילגרמכ ונתא ןתיו ץראה-תא

42:31 - מב:לא
םינכ וילא רמאנו ונייה אל ונחנא םילגרמ

42:32 - מב:לב
ונחנא רשע-םינש וניבא ינב םיחא ןטקהו ונניא דחאה וניבא-תא םויה ןענכ ץראב

42:33 - מב:לג
שיאה ונילא רמאיו תאזב ץראה ינדא םתא םינכ יכ עדא וחינה דחאה םכיחא ןובער-תאו יתא וכלו וחק םכיתב

42:34 - מב:לד
םכיחא-תא ואיבהו יכ העדאו ילא ןטקה יכ םתא םילגרמ אל םכיחא-תא םתא םינכ ץראה-תאו םכל ןתא ורחסת

42:35 - מב:לה
םיקירמ םה יהיו שיא-הנהו םהיקש וקשב ופסכ-רורצ תוררצ-תא ואריו םהיבאו המה םהיפסכ וארייו

42:36 - מב:לו
בקעי םהלא רמאיו םתלכש יתא םהיבא ןועמשו ונניא ףסוי ןמינב -תאו ונניא ויה ילע וחקת הנלכ

42:37 - מב:לז
ןבואר רמאיו רמאל ויבא-לא תימת ינב ינש-תא ךילא ונאיבא אל-םא ידי-לע ותא הנת ךילא ונבישא ינאו

42:38 - מב:לח
ינב דרי-אל רמאיו תמ ויחא-יכ םכמע ראשנ ודבל אוהו ךרדב ןוסא והארקו הב-וכלת רשא יתביש-תא םתדרוהו הלואש ןוגיב

43:1 - מג:א
ץראב דבכ בערהו

43:2 - מג:ב
ולכ רשאכ יהיו רשא רבשה-תא לכאל םירצממ ואיבה םהיבא םהילא רמאיו ונל-ורבש ובש לכא-טעמ

43:3 - מג:ג
הדוהי וילא רמאיו ונב דעה דעה רמאל וארת-אל רמאל שיאה םכיחא יתלב ינפ םכתא

43:4 - מג:ד
חלשמ ךשי-םא ונתא וניחא-תא ךל הרבשנו הדרנ לכא

43:5 - מג:ה
אל חלשמ ךניא-םאו רמא שיאה-יכ דרנ ינפ וארת-אל ונילא םכתא םכיחא יתלב

43:6 - מג:ו
המל לארשי רמאיו דיגהל יל םתערה חא םכל דועה שיאל

43:7 - מג:ז
לואש ורמאיו ונל שיאה-לאש רמאל ונתדלומלו שיה יח םכיבא דועה ול-דגנו חא םכל הלאה םירבדה יפ-לע רמאי יכ עדנ עודיה םכיחא-תא ודירוה

43:8 - מג:ח
הדוהי רמאיו ויבא לארשי-לא יתא רענה החלש הכלנו המוקנו תומנ אלו היחנו התא-םג ונחנא-םג ונפט-םג

43:9 - מג:ט
ידימ ונברעא יכנא אל-םא ונשקבת ךילא ויתאיבה ךינפל ויתגצהו ךל יתאטחו םימיה-לכ

43:10 - מג:י
ונהמהמתה אלול יכ הז ונבש התע-יכ םימעפ

43:11 - מג:יא
לארשי םהלא רמאיו אופא ןכ-םא םהיבא תרמזמ וחק ושע תאז םכילכב ץראה החנמ שיאל ודירוהו שבד טעמו ירצ טעמ םינטב טלו תאכנ םידקשו

43:12 - מג:יב
וחק הנשמ ףסכו ףסכה-תאו םכדיב יפב בשומה ובישת םכיתחתמא הגשמ ילוא םכדיב אוה

43:13 - מג:יג
וחק םכיחא-תאו ובוש ומוקו שיאה-לא

43:14 - מג:יד
םכל ןתי ידש לאו שיאה ינפל םימחר םכיחא-תא םכל חלשו ןימינב -תאו רחא יתלכש רשאכ ינאו יתלכש

43:15 - מג:טו
םישנאה וחקיו תאזה החנמה-תא וחקל ףסכ-הנשמו ןמינב-תאו םדיב םירצמ ודריו ומקיו ףסוי ינפל ודמעיו

43:16 - מג:טז
םתא ףסוי אריו רמאיו ןימינב-תא אבה ותיב-לע רשאל התיבה םישנאה-תא יכ ןכהו חבט חבטו םישנאה ולכאי יתא םירהצב

43:17 - מג:יז
רשאכ שיאה שעיו אביו ףסוי רמא םישנאה-תא שיאה ףסוי התיב

43:18 - מג:יח
יכ םישנאה וארייו ףסוי תיב ואבוה רבד-לע ורמאיו בשה ףסכה הלחתב וניתחתמאב םיאבומ ונחנא ונילע ללגתהל ונילע לפנתהלו םידבעל ונתא תחקלו ונירמח-תאו

43:19 - מג:יט
רשא שיאה-לא ושגיו ףסוי תיב-לע חתפ וילא ורבדיו תיבה

43:20 - מג:כ
ינדא יב ורמאיו הלחתב ונדרי דרי לכא-רבשל

43:21 - מג:כא
ונאב-יכ יהיו החתפנו ןולמה-לא הנהו וניתחתמא-תא יפב שיא-ףסכ ונפסכ ותחתמא ותא בשנו ולקשמב ונדיב

43:22 - מג:כב
ונדרוה רחא ףסכו אל לכא-רבשל ונדיב ונפסכ םש-ימ ונעדי וניתחתמאב

43:23 - מג:כג
םכל םולש רמאיו םכיהלא וארית-לא ןתנ םכיבא יהלאו ןומטמ םכל םכפסכ םכיתחתמאב םהלא אצויו ילא אב ןועמש-תא

43:24 - מג:כד
שיאה אביו התיב םישנאה-תא םימ-ןתיו ףסוי םהילגר וצחריו אופסמ ןתיו םהירמחל

43:25 - מג:כה
החנמה-תא וניכיו ףסוי אוב-דע ועמש יכ םירהצב םחל ולכאי םש-יכ

43:26 - מג:כו
התיבה ףסוי אביו ול ואיביו םדיב-רשא החנמה-תא ול-ווחתשיו התיבה הצרא

43:27 - מג:כז
םולשל םהל לאשיו םכיבא םולשה רמאיו םתרמא רשא ןקזה יח ונדועה

43:28 - מג:כח
ךדבעל םולש ורמאיו יח ונדוע וניבאל וחתשיו ודקיו

43:29 - מג:כט
אריו ויניע אשיו ויחא ןימינב-תא הזה רמאיו ומא-ןב רשא ןטקה םכיחא רמאיו ילא םתרמא ינב ךנחי םיהלא

43:30 - מג:ל
ףסוי רהמיו וימחר ורמכנ-יכ שקביו ויחא-לא הרדחה אביו תוכבל המש ךביו

43:31 - מג:לא
אציו וינפ ץחריו ומיש רמאיו קפאתיו םחל

43:32 - מג:לב
ודבל ול ומישיו םירצמלו םדבל םהלו םדבל ותא םילכאה ןולכוי אל יכ לכאל םירצמה םחל םירבעה-תא אוה הבעות-יכ םירצמל

43:33 - מג:לג
רכבה וינפל ובשיו ריעצהו ותרכבכ והמתיו ותרעצכ -לא שיא םישנאה והער

43:34 - מג:לד
תאמ תאשמ אשיו ברתו םהלא וינפ תאשממ ןמינב תאשמ תודי שמח םלכ ומע ורכשיו ותשיו

44:1 - מד:א
רשא-תא וציו אלמ רמאל ותיב-לע םישנאה תחתמא-תא ןולכוי רשאכ לכא שיא-ףסכ םישו תאש ותחתמא יפב

44:2 - מד:ב
עיבג יעיבג-תאו יפב םישת ףסכה תאו ןטקה תחתמא שעיו ורבש ףסכ רשא ףסוי רבדכ רבד

44:3 - מד:ג
םישנאהו רוא רקבה םהירמחו המה וחלש

44:4 - מד:ד
ריעה-תא ואצי םה ףסויו וקיחרה אל ותיב-לע רשאל רמא ירחא ףדר םוק םתגשהו םישנאה המל םהלא תרמאו תחת הער םתמלש הבוט

44:5 - מד:ה
התשי רשא הז אולה שחנ אוהו וב ינדא רשא םתערה וב שחני םתישע

44:6 - מד:ו
םהלא רבדיו םגשיו הלאה םירבדה-תא

44:7 - מד:ז
המל וילא ורמאיו םירבדכ ינדא רבדי ךידבעל הלילח הלאה הזה רבדכ תושעמ

44:8 - מד:ח
ונאצמ רשא ףסכ ןה וניתחתמא יפב ץראמ ךילא ונבישה בנגנ ךיאו ןענכ וא ףסכ ךינדא תיבמ בהז

44:9 - מד:ט
ותא אצמי רשא תמו ךידבעמ היהנ ונחנא-םגו םידבעל ינדאל

44:10 - מד:י
התע-םג רמאיו אוה-ןכ םכירבדכ ותא אצמי רשא םתאו דבע יל-היהי םיקנ ויהת

44:11 - מד:יא
שיא ודרויו ורהמיו הצרא ותחתמא-תא שיא וחתפיו ותחתמא

44:12 - מד:יב
לחה לודגב שפחיו אצמיו הלכ ןטקבו תחתמאב עיבגה ןמינב

44:13 - מד:יג
םתלמש וערקיו ורמח-לע שיא סמעיו הריעה ובשיו

44:14 - מד:יד
ויחאו הדוהי אביו אוהו ףסוי התיב ולפיו םש ונדוע הצרא וינפל

44:15 - מד:טו
ףסוי םהל רמאיו רשא הזה השעמה-המ םתעדי אולה םתישע שיא שחני שחנ-יכ ינמכ רשא

44:16 - מד:טז
הדוהי רמאיו ינדאל רמאנ-המ קדטצנ-המו רבדנ-המ -תא אצמ םיהלאה וננה ךידבע ןוע ינדאל םידבע םג ונחנא-םג עיבגה אצמנ-רשא ודיב

44:17 - מד:יז
יל הלילח רמאיו שיאה תאז תושעמ עיבגה אצמנ רשא יל -היהי אוה ודיב ולע םתאו דבע םכיבא-לא םולשל

44:18 - מד:יח
הדוהי וילא שגיו ינדא יב רמאיו רבד ךדבע אנ-רבדי ינדא ינזאב ךדבעב ךפא רחי-לאו הערפכ ךומכ יכ

44:19 - מד:יט
וידבע-תא לאש ינדא בא םכל-שיה רמאל חא-וא

44:20 - מד:כ
ינדא-לא רמאנו ןקז בא ונל-שי ןטק םינקז דליו רתויו תמ ויחאו ומאל ודבל אוה ובהא ויבאו

44:21 - מד:כא
ךידבע-לא רמאתו המישאו ילא והדרוה וילע יניע

44:22 - מד:כב
ינדא-לא רמאנו בזעל רענה לכוי-אל בזעו ויבא-תא תמו ויבא-תא

44:23 - מד:כג
ךידבע-לא רמאתו םכיחא דרי אל-םא אל םכתא ןטקה ינפ תוארל ןופסת

44:24 - מד:כד
ונילע יכ יהיו יבא ךדבע-לא ירבד תא ול-דגנו ינדא

44:25 - מד:כה
ובש וניבא רמאיו לכא-טעמ ונל-ורבש

44:26 - מד:כו
לכונ אל רמאנו וניחא שי-םא תדרל ונדריו ונתא ןטקה תוארל לכונ אל-יכ וניחאו שיאה ינפ ונתא ונניא ןטקה

44:27 - מד:כז
יבא ךדבע רמאיו םתעדי םתא ונילא יל-הדלי םינש יכ יתשא

44:28 - מד:כח
יתאמ דחאה אציו ףרט ףרט ךא רמאו ויתיאר אלו הנה-דע

44:29 - מד:כט
הז-תא-םג םתחקלו והרקו ינפ םעמ םתדרוהו ןוסא הערב יתביש-תא הלאש

44:30 - מד:ל
ךדבע-לא יאבכ התעו ונניא רענהו יבא הרושק ושפנו ונתא ושפנב

44:31 - מד:לא
ותוארכ היהו תמו רענה ןיא-יכ ךידבע ודירוהו ךדבע תביש-תא הלאש ןוגיב וניבא

44:32 - מד:לב
ברע ךדבע יכ יבא םעמ רענה-תא ונאיבא אל-םא רמאל יבאל יתאטחו ךילא םימיה-לכ

44:33 - מד:לג
ךדבע אנ-בשי התעו דבע רענה תחת לעי רענהו ינדאל ויחא-םע

44:34 - מד:לד
הלעא ךיא-יכ רענהו יבא-לא הארא ןפ יתא ונניא -תא אצמי רשא ערב יבא

45:1 - מה:א
ףסוי לכי-אלו םיבצנה לכל קפאתהל ואיצוה ארקיו וילע ילעמ שיא-לכ ותא שיא דמע-אלו ףסוי עדותהב ויחא-לא

45:2 - מה:ב
יכבב ולק-תא ןתיו םירצמ ועמשיו הערפ תיב עמשיו

45:3 - מה:ג
ףסוי רמאיו ףסוי ינא ויחא-לא יח יבא דועה ויחא ולכי-אלו יכ ותא תונעל וינפמ ולהבנ

45:4 - מה:ד
ףסוי רמאיו אנ-ושג ויחא-לא רמאיו ושגיו ילא םכיחא ףסוי ינא יתא םתרכמ -רשא המירצמ

45:5 - מה:ה
ובצעת-לא התעו םכיניעב רחי-לאו הנה יתא םתרכמ-יכ ינחלש היחמל יכ םכינפל םיהלא

45:6 - מה:ו
בערה םיתנש הז-יכ דועו ץראה ברקב רשא םינש שמח ריצקו שירח-ןיא

45:7 - מה:ז
םיהלא ינחלשיו םכל םושל םכינפל ץראב תיראש םכל תויחהלו הלדג הטילפל

45:8 - מה:ח
םתחלש םתא-אל התעו םיהלאה יכ הנה יתא הערפל באל ינמישיו ותיב-לכל ןודאלו ץרא-לכב לשמו םירצמ

45:9 - מה:ט
יבא-לא ולעו ורהמ הכ וילא םתרמאו ינמש ףסוי ךנב רמא ןודאל םיהלא ילא הדר םירצמ-לכל דמעת-לא

45:10 - מה:י
ןשג-ץראב תבשיו ילא בורק תייהו ינבו ךינבו התא ךרקבו ךנאצו ךינב ךל-רשא-לכו

45:11 - מה:יא
םש ךתא יתלכלכו םינש שמח דוע-יכ התא שרות-ןפ בער -רשא-לכו ךתיבו ךל

45:12 - מה:יב
תואר םכיניע הנהו ןימינב יחא יניעו רבדמה יפ-יכ םכילא

45:13 - מה:יג
יבאל םתדגהו ידובכ-לכ-תא רשא-לכ תאו םירצמב םתרהמו םתיאר יבא-תא םתדרוהו הנה

45:14 - מה:יד
יראוצ-לע לפיו ךביו ויחא-ןמינב הכב ןמינבו ויראוצ-לע

45:15 - מה:טו
ויחא-לכל קשניו ירחאו םהלע ךביו ותא ויחא ורבד ןכ

45:16 - מה:טז
תיב עמשנ לקהו יחא ואב רמאל הערפ יניעב בטייו ףסוי יניעבו הערפ וידבע

45:17 - מה:יז
הערפ רמאיו רמא ףסוי-לא ושע תאז ךיחא-לא םכריעב-תא ונעט הצרא ואב -וכלו ןענכ

45:18 - מה:יח
םכיבא-תא וחקו ואבו םכיתב-תאו םכל הנתאו ילא םירצמ ץרא בוט-תא בלח-תא ולכאו ץראה

45:19 - מה:יט
תאז התיוצ התאו ץראמ םכל-וחק ושע םכפטל תולגע םירצמ םתאשנו םכישנלו םתאבו םכיבא-תא

45:20 - מה:כ
סחת-לא םכניעו בוט-יכ םכילכ-לע םכל םירצמ ץרא-לכ אוה

45:21 - מה:כא
ינב ןכ-ושעיו םהל ןתיו לארשי יפ-לע תולגע ףסוי הדצ םהל ןתיו הערפ ךרדל

45:22 - מה:כב
שיאל ןתנ םלכל תלמש תופלח שלש ןתנ ןמינבלו שמחו ףסכ תואמ תלמש תפלח

45:23 - מה:כג
תאזכ חלש ויבאלו םיאשנ םירמח הרשע רשעו םירצמ בוטמ םחלו רב תאשנ תנתא ךרדל ויבאל ןוזמו

45:24 - מה:כד
ויחא-תא חלשיו םהלא רמאיו וכליו ךרדב וזגרת-לא

45:25 - מה:כה
םירצממ ולעיו ןענכ ץרא ואביו םהיבא בקעי-לא

45:26 - מה:כו
דוע רמאל ול ודגיו אוה-יכו יח ףסוי םירצמ ץרא-לכב לשמ יכ ובל גפיו םהל ןימאה-אל

45:27 - מה:כז
תא וילא ורבדיו רשא ףסוי ירבד-לכ אריו םהלא רבד -רשא תולגעה-תא ותא תאשל ףסוי חלש בקעי חור יחתו םהיבא

45:28 - מה:כח
בר לארשי רמאיו יח ינב ףסוי-דוע םרטב ונאראו הכלא תומא

46:1 - מו:א
לארשי עסיו אביו ול-רשא-לכו חבזיו עבש הראב ויבא יהלאל םיחבז קחצי

46:2 - מו:ב
םיהלא רמאיו תארמב לארשיל בקעי רמאיו הלילה יננה רמאיו בקעי

46:3 - מו:ג
לאה יכנא רמאיו ארית-לא ךיבא יהלא המירצמ הדרמ לודג יוגל-יכ םש ךמישא

46:4 - מו:ד
ךמע דרא יכנא ךלעא יכנאו המירצמ תישי ףסויו הלע-םג ךיניע -לע ודי

46:5 - מו:ה
ראבמ בקעי םקיו ואשיו עבש בקעי-תא לארשי-ינב םפט-תאו םהיבא תולגעב םהישנ -תאו תאשל הערפ חלש-רשא ותא

46:6 - מו:ו
םהינקמ-תא וחקיו רשא םשוכר-תאו ןענכ ץראב ושכר בקעי המירצמ ואביו ותא וערז-לכו

46:7 - מו:ז
וינב ינבו וינב תונבו ויתנב ותא וערז-לכו וינב המירצמ ותא איבה

46:8 - מו:ח
תומש הלאו םיאבה לארשי-ינב וינבו בקעי המירצמ ןבואר בקעי רכב

46:9 - מו:ט
ךונח ןבואר ינבו ןרצחו אולפו ימרכו

46:10 - מו:י
לאומי ןועמש ינבו ןיכיו דהאו ןימיו לואשו רחצו תינענכה-ןב

46:11 - מו:יא
ןושרג יול ינבו יררמו תהק

46:12 - מו:יב
רע הדוהי ינבו ץרפו הלשו ןנואו רע תמיו חרזו ןענכ ץראב ןנואו ץרפ-ינב ויהיו לומחו ןרצח

46:13 - מו:יג
עלות רכששי ינבו ןרמשו בויו הופו

46:14 - מו:יד
דרס ןולבז ינבו לאלחיו ןולאו

46:15 - מו:טו
רשא האל ינב הלא ןדפב בקעיל הדלי ותב הניד תאו םרא וינב שפנ-לכ םישלש ויתונבו שלשו

46:16 - מו:טז
ןויפצ דג ינבו ןבצאו ינוש יגחו ידוראו ירע ילאראו

46:17 - מו:יז
הנמי רשא ינבו יושיו הושיו םתחא חרשו העירבו רבח העירב ינבו לאיכלמו

46:18 - מו:יח
הפלז ינב הלא האלל ןבל ןתנ-רשא הלא-תא דלתו ותב הרשע שש בקעיל שפנ

46:19 - מו:יט
בקעי תשא לחר ינב ןמינבו ףסוי

46:20 - מו:כ
ץראב ףסויל דלויו ול-הדלי רשא םירצמ ערפ יטופ-תב תנסא השנמ-תא ןא ןהכ םירפא-תאו

46:21 - מו:כא
עלב ןמינב ינבו ארג לבשאו רכבו שארו יחא ןמענו דראו םיפחו םיפמ

46:22 - מו:כב
רשא לחר ינב הלא שפנ-לכ בקעיל דלי רשע העברא

46:23 - מו:כג
םישח ןד-ינבו

46:24 - מו:כד
לאצחי ילתפנ ינבו םלשו רציו ינוגו

46:25 - מו:כה
ההלב ינב הלא לחרל ןבל ןתנ-רשא הלא-תא דלתו ותב שפנ-לכ בקעיל העבש

46:26 - מו:כו
האבה שפנה-לכ יאצי המירצמ בקעיל ישנ דבלמ וכרי שפנ-לכ בקעי-ינב ששו םישש

46:27 - מו:כז
ףסוי ינבו םירצמב ול-דלי-רשא שפנה-לכ םינש שפנ האבה בקעי-תיבל םיעבש המירצמ

46:28 - מו:כח
חלש הדוהי-תאו ףסוי-לא וינפל הנשג וינפל תרוהל ןשג הצרא ואביו

46:29 - מו:כט
ותבכרמ ףסוי רסאיו לארשי-תארקל לעיו אריו הנשג ויבא לפיו וילא ךביו ויראוצ-לע דוע ויראוצ-לע

46:30 - מו:ל
לארשי רמאיו התומא ףסוי-לא יתואר ירחא םעפה ךדוע יכ ךינפ-תא יח

46:31 - מו:לא
ףסוי רמאיו תיב-לאו ויחא-לא הדיגאו הלעא ויבא וילא הרמאו הערפל רשא יבא-תיבו יחא ואב ןענכ-ץראב ילא

46:32 - מו:לב
ןאצ יער םישנאהו ויה הנקמ ישנא-יכ םרקבו םנאצו םהל רשא-לכו ואיבה

46:33 - מו:לג
םכל ארקי-יכ היהו רמאו הערפ םכישעמ-המ

46:34 - מו:לד
הנקמ ישנא םתרמאו ךידבע ויה התע-דעו ונירוענמ -םג ונחנא-םג ובשת רובעב וניתבא תבעות-יכ ןשג ץראב ןאצ הער-לכ םירצמ

47:1 - מז:א
דגיו ףסוי אביו יבא רמאיו הערפל םרקבו םנאצו יחאו ואב םהל רשא-לכו םנהו ןענכ ץראמ ןשג ץראב

47:2 - מז:ב
חקל ויחא הצקמו םגציו םישנא השמח הערפ ינפל

47:3 - מז:ג
הערפ רמאיו םכישעמ-המ ויחא-לא הערפ-לא ורמאיו -םג ךידבע ןאצ הער וניתובא-םג ונחנא

47:4 - מז:ד
הערפ-לא ורמאיו ונאב ץראב רוגל ןאצל הערמ ןיא-יכ -יכ ךידבעל רשא ץראב בערה דבכ אנ-ובשי התעו ןענכ ןשג ץראב ךידבע

47:5 - מז:ה
הערפ רמאיו ךיבא רמאל ףסוי-לא ךילא ואב ךיחאו

47:6 - מז:ו
ךינפל םירצמ ץרא ץראה בטימב אוה ךיבא-תא בשוה ובשי ךיחא-תאו תעדי-םאו ןשג ץראב ליח-ישנא םב-שיו הנקמ ירש םתמשו יל-רשא-לע

47:7 - מז:ז
בקעי-תא ףסוי אביו ינפל והדמעיו ויבא בקעי ךרביו הערפ הערפ-תא

47:8 - מז:ח
הערפ רמאיו ימי המכ בקעי-לא ךייח ינש

47:9 - מז:ט
בקעי רמאיו ינש ימי הערפ-לא תאמו םישלש ירוגמ ויה םיערו טעמ הנש אלו ייח ינש ימי ינש ימי-תא וגישה ימיב יתבא ייח םהירוגמ

47:10 - מז:י
בקעי ךרביו אציו הערפ-תא הערפ ינפלמ

47:11 - מז:יא
ףסוי בשויו ויחא-תאו ויבא-תא הזחא םהל ןתיו בטימב םירצמ ץראב ססמער ץראב ץראה הערפ הוצ רשאכ

47:12 - מז:יב
ףסוי לכלכיו ויחא-תאו ויבא-תא ויבא תיב-לכ תאו ףטה יפל םחל

47:13 - מז:יג
ץראה-לכב ןיא םחלו דאמ בערה דבכ-יכ םירצמ ץרא הלתו ינפמ ןענכ ץראו בערה

47:14 - מז:יד
ףסוי טקליו אצמנה ףסכה-לכ-תא ץראבו םירצמ-ץראב םה -רשא רבשב ןענכ ףסוי אביו םירבש התיב ףסכה-תא הערפ

47:15 - מז:טו
ץראמ ףסכה םתיו ןענכ ץראמו םירצמ םירצמ-לכ ואביו רמאל ףסוי-לא המלו םחל ונל-הבה ספא יכ ךדגנ תומנ ףסכ

47:16 - מז:טז
ובה ףסוי רמאיו םכל הנתאו םכינקמ ספא-םא םכינקמב ףסכ

47:17 - מז:יז
םהינקמ-תא ואיביו םהל ןתיו ףסוי-לא םיסוסב םחל ףסוי ןאצה הנקמבו רקבה הנקמבו םלהניו םירמחבו םהנקמ-לכב םחלב אוהה הנשב

47:18 - מז:יח
אוהה הנשה םתתו הנשב וילא ואביו ול ורמאיו תינשה יכ ינדאמ דחכנ-אל הנקמו ףסכה םת-םא אל ינדא-לא המהבה ינדא ינפל ראשנ ונתיוג -םא יתלב ונתמדאו

47:19 - מז:יט
ךיניעל תומנ המל םג ונחנא-םג ונתא-הנק ונתמדא םחלב ונתמדא-תאו ונחנא היהנו םידבע ונתמדאו ערז-ןתו הערפל תומנ אלו היחנו םשת אל המדאהו

47:20 - מז:כ
ףסוי ןקיו םירצמ תמדא-לכ-תא ורכמ-יכ הערפל והדש שיא םירצמ בערה םהלע קזח -יכ הערפל ץראה יהתו

47:21 - מז:כא
ותא ריבעה םעה-תאו הצקמ םירעל םירצמ-לובג והצק-דעו

47:22 - מז:כב
אל םינהכה תמדא קר םינהכל קח יכ הנק ולכאו הערפ תאמ ןתנ רשא םקח-תא אל ןכ-לע הערפ םהל םתמדא-תא ורכמ

47:23 - מז:כג
םעה-לא ףסוי רמאיו םכתא יתינק ןה םכתמדא-תאו םויה ערז םכל-אה הערפל המדאה-תא םתערזו

47:24 - מז:כד
םתתנו תאובתב היהו הערפל תישימח היהי תדיה עבראו הדשה ערזל םכל רשאלו םכלכאלו לכאלו םכיתבב םכפטל

47:25 - מז:כה
ונתיחה ורמאיו יניעב ןח-אצמנ םידבע ונייהו ינדא הערפל

47:26 - מז:כו
קחל ףסוי התא םשיו הזה םויה-דע םירצמ תמדא-לע קר שמחל הערפל םדבל םינהכה תמדא הערפל התיה אל

47:27 - מז:כז
ץראב לארשי בשיו ןשג ץראב םירצמ ורפיו הב וזחאיו דאמ ובריו

47:28 - מז:כח
ץראב בקעי יחיו הרשע עבש םירצמ בקעי-ימי יהיו הנש םינש עבש וייח ינש הנש תאמו םיעבראו

47:29 - מז:כט
לארשי-ימי וברקיו ונבל ארקיו תומל ול רמאיו ףסויל ןח יתאצמ אנ-םא ךדי אנ-םיש ךיניעב תישעו יכרי תחת תמאו דסח ידמע ינרבקת אנ-לא םירצמב

47:30 - מז:ל
יתבא-םע יתבכשו םירצממ ינתאשנו םתרבקב ינתרבקו השעא יכנא רמאיו ךרבדכ

47:31 - מז:לא
יל העבשה רמאיו וחתשיו ול עבשיו שאר-לע לארשי הטמה

48:1 - מח:א
םירבדה ירחא יהיו ףסויל רמאיו הלאה חקיו הלח ךיבא הנה ומע וינב ינש-תא השנמ-תא םירפא-תאו

48:2 - מח:ב
רמאיו בקעיל דגיו אב ףסוי ךנב הנה לארשי קזחתיו ךילא הטמה -לע בשיו

48:3 - מח:ג
בקעי רמאיו ידש לא ףסוי-לא זולב ילא-הארנ ךרביו ןענכ ץראב יתא

48:4 - מח:ד
יננה ילא רמאיו ךתיברהו ךרפמ םימע להקל ךיתתנו ץראה-תא יתתנו ךירחא ךערזל תאזה םלוע תזחא

48:5 - מח:ה
ךינב-ינש התעו ץראב ךל םידלונה ךילא יאב-דע םירצמ םה-יל המירצמ השנמו םירפא ןועמשו ןבוארכ יל-ויהי

48:6 - מח:ו
תדלוה-רשא ךתדלומו לע ויהי ךל םהירחא וארקי םהיחא םש םתלחנב

48:7 - מח:ז
ןדפמ יאבב ינאו ץראב לחר ילע התמ דועב ךרדב ןענכ אבל ץרא-תרבכ םש הרבקאו התרפא תיב אוה תרפא ךרדב םחל

48:8 - מח:ח
ינב-תא לארשי אריו רמאיו ףסוי הלא-ימ

48:9 - מח:ט
ףסוי רמאיו םה ינב ויבא-לא םיהלא יל-ןתנ-רשא אנ-םחק רמאיו הזב םכרבאו ילא

48:10 - מח:י
ודבכ לארשי יניעו לכוי אל ןקזמ םתא שגיו תוארל םהל קשיו וילא םהל קבחיו

48:11 - מח:יא
לארשי רמאיו ךינפ האר ףסוי-לא הנהו יתללפ אל םג םיהלא יתא הארה ךערז-תא

48:12 - מח:יב
םתא ףסוי אצויו וחתשיו ויכרב םעמ הצרא ויפאל

48:13 - מח:יג
ףסוי חקיו םירפא-תא םהינש-תא לאמשמ ונימיב השנמ-תאו לארשי ןימימ ולאמשב וילא שגיו לארשי

48:14 - מח:יד
לארשי חלשיו תשיו ונימי-תא אוהו םירפא שאר-לע ולאמש-תאו ריעצה לכש השנמ שאר-לע השנמ יכ וידי-תא רוכבה

48:15 - מח:טו
ףסוי-תא ךרביו רשא םיהלאה רמאיו וינפל יתבא וכלהתה קחציו םהרבא יתא הערה םיהלאה םויה-דע ידועמ הזה

48:16 - מח:טז
יתא לאגה ךאלמה ךרבי ער-לכמ ארקיו םירענה-תא יתבא םשו ימש םהב וגדיו קחציו םהרבא ץראה ברקב ברל

48:17 - מח:יז
תישי-יכ ףסוי אריו ונימי-די ויבא עריו םירפא שאר-לע ךמתיו ויניעב התא ריסהל ויבא-די םירפא-שאר לעמ השנמ שאר-לע

48:18 - מח:יח
ףסוי רמאיו יבא ןכ-אל ויבא-לא םיש רכבה הז-יכ ושאר-לע ךנימי

48:19 - מח:יט
רמאיו ויבא ןאמיו יתעדי ינב יתעדי םעל-היהי אוה-םג לדגי אוה-םגו ןטקה ויחא םלואו וערזו ונממ לדגי םיוגה-אלמ היהי

48:20 - מח:כ
אוהה םויב םכרביו ךרבי ךב רומאל ךמשי רמאל לארשי םירפאכ םיהלא םשיו השנמכו ינפל םירפא-תא השנמ

48:21 - מח:כא
לארשי רמאיו יכנא הנה ףסוי-לא םיהלא היהו תמ םכתא בישהו םכמע םכיתבא ץרא-לא

48:22 - מח:כב
םכש ךל יתתנ ינאו רשא ךיחא-לע דחא ירמאה דימ יתחקל יתשקבו יברחב

49:1 - מט:א
בקעי ארקיו רמאיו וינב-לא םכל הדיגאו ופסאה םכתא ארקי-רשא תא םימיה תירחאב

49:2 - מט:ב
ינב ועמשו וצבקה ועמשו בקעי םכיבא לארשי-לא

49:3 - מט:ג
התא ירכב ןבואר ינוא תישארו יחכ זע רתיו תאש רתי

49:4 - מט:ד
רתות-לא םימכ זחפ יבכשמ תילע יכ תללח זא ךיבא הלע יעוצי

49:5 - מט:ה
םיחא יולו ןועמש םהיתרכמ סמח ילכ

49:6 - מט:ו
ישפנ אבת-לא םדסב ידבכ דחת-לא םלהקב שיא וגרה םפאב יכ רוש-ורקע םנצרבו

49:7 - מט:ז
זע יכ םפא רורא התשק יכ םתרבעו בקעיב םקלחא לארשיב םציפאו

49:8 - מט:ח
ךודוי התא הדוהי ףרעב ךדי ךיחא ךל ווחתשי ךיביא ךיבא ינב

49:9 - מט:ט
הדוהי הירא רוג ערכ תילע ינב ףרטמ איבלכו היראכ ץבר ונמיקי ימ

49:10 - מט:י
טבש רוסי-אל ןיבמ קקחמו הדוהימ אבי-יכ דע וילגר תהקי ולו הליש םימע

49:11 - מט:יא
הריע ןפגל ירסא ונתא ינב הקרשלו ושבל ןייב סבכ התוס םיבנע-םדבו

49:12 - מט:יב
ןיימ םיניע ילילכח בלחמ םינש-ןבלו

49:13 - מט:יג
םימי ףוחל ןלובז ףוחל אוהו ןכשי ותכריו תינא ןדיצ-לע

49:14 - מט:יד
ץבר םרג רמח רכששי םיתפשמה ןיב

49:15 - מט:טו
בוט יכ החנמ אריו המענ יכ ץראה-תאו לבסל ומכש טיו דבע -סמל יהיו

49:16 - מט:טז
דחאכ ומע ןידי ןד לארשי יטבש

49:17 - מט:יז
שחנ ןד-יהי ןפיפש ךרד-ילע ךשנה חרא-ילע לפיו סוס-יבקע רוחא ובכר

49:18 - מט:יח
יתיוק ךתעושיל הוהי

49:19 - מט:יט
ונדוגי דודג דג בקע דגי אוהו

49:20 - מט:כ
ומחל הנמש רשאמ ןתי אוהו ךלמ-ינדעמ

49:21 - מט:כא
החלש הליא ילתפנ רפש-ירמא ןתנה

49:22 - מט:כב
ןב ףסוי תרפ ןב תונב ןיע-ילע תרפ רוש-ילע הדעצ

49:23 - מט:כג
וברו והררמיו ילעב והמטשיו םיצח

49:24 - מט:כד
ותשק ןתיאב בשתו וידי יערז וזפיו בקעי ריבא ידימ ןבא הער םשמ לארשי

49:25 - מט:כה
ךרזעיו ךיבא לאמ ךכרביו ידש תאו לעמ םימש תכרב תצבר םוהת תכרב םידש תכרב תחת םחרו

49:26 - מט:כו
ורבג ךיבא תכרב ירוה תכרב-לע םלוע תעבג תואת-דע ףסוי שארל ןייהת ויחא ריזנ דקדקלו

49:27 - מט:כז
ףרטי באז ןימינב דע לכאי רקבב ללש קלחי ברעלו

49:28 - מט:כח
לארשי יטבש הלא-לכ תאזו רשע םינש םהיבא םהל רבד-רשא שיא םתוא ךרביו ךרב ותכרבכ רשא םתא

49:29 - מט:כט
רמאיו םתוא וציו ףסאנ ינא םהלא יתא ורבק ימע-לא הרעמה -לא יתבא-לא ןורפע הדשב רשא יתחה

49:30 - מט:ל
הדשב רשא הרעמב רשא הלפכמה ץראב ארממ-ינפ-לע הנק רשא ןענכ תאמ הדשה-תא םהרבא יתחה ןרפע רבק-תזחאל

49:31 - מט:לא
םהרבא-תא ורבק המש המש ותשא הרש תאו תאו קחצי-תא ורבק המשו ותשא הקבר האל-תא יתרבק

49:32 - מט:לב
הרעמהו הדשה הנקמ תאמ וב-רשא תח-ינב

49:33 - מט:לג
תוצל בקעי לכיו ףסאיו וינב-תא הטמה-לא וילגר -לא ףסאיו עוגיו וימע

50:1 - נ:א
ינפ-לע ףסוי לפיו וילע ךביו ויבא ול-קשיו

50:2 - נ:ב
ףסוי וציו וידבע-תא טנחל םיאפרה-תא וטנחיו ויבא-תא לארשי -תא םיאפרה

50:3 - נ:ג
םיעברא ול-ואלמיו ואלמי ןכ יכ םוי וכביו םיטנחה ימי םיעבש םירצמ ותא םוי

50:4 - נ:ד
ותיכב ימי ורבעיו תיב-לא ףסוי רבדיו אנ-םא רמאל הערפ םכיניעב ןח יתאצמ ינזאב אנ-ורבד רמאל הערפ

50:5 - נ:ה
רמאל ינעיבשה יבא ירבקב תמ יכנא הנה ץראב יל יתירכ רשא ינרבקת המש ןענכ אנ-הלעא התעו יבא-תא הרבקאו הבושאו

50:6 - נ:ו
הלע הערפ רמאיו רשאכ ךיבא-תא רבקו ךעיבשה

50:7 - נ:ז
רבקל ףסוי לעיו ותא ולעיו ויבא-תא ינקז הערפ ידבע-לכ ינקז לכו ותיב םירצמ-ץרא

50:8 - נ:ח
ףסוי תיב לכו ויבא תיבו ויחאו םנאצו םפט קר ץראב ובזע םרקבו ןשג

50:9 - נ:ט
בכר-םג ומע לעיו יהיו םישרפ-םג דאמ דבכ הנחמה

50:10 - נ:י
דטאה ןרג-דע ואביו ןדריה רבעב רשא דפסמ םש-ודפסיו דאמ דבכו לודג לבא ויבאל שעיו םימי תעבש

50:11 - נ:יא
ץראה בשוי אריו לבאה-תא ינענכה ורמאיו דטאה ןרגב םירצמל הז דבכ-לבא לבא המש ארק ןכ-לע רבעב רשא םירצמ ןדריה

50:12 - נ:יב
ןכ ול וינב ושעיו םוצ רשאכ

50:13 - נ:יג
וינב ותא ואשיו ורבקיו ןענכ הצרא הדש תרעמב ותא הנק רשא הלפכמה הדשה-תא םהרבא תאמ רבק-תזחאל ינפ-לע יתחה ןרפע ארממ

50:14 - נ:יד
המירצמ ףסוי בשיו ויחאו אוה ותא םילעה-לכו ירחא ויבא-תא רבקל ויבא-תא ורבק

50:15 - נ:טו
ףסוי-יחא ואריו םהיבא תמ-יכ ונמטשי ול ורמאיו בישי בשהו ףסוי הערה-לכ תא ונל ותא ונלמג רשא

50:16 - נ:טז
ףסוי-לא ווציו הוצ ךיבא רמאל רמאל ותומ ינפל

50:17 - נ:יז
ףסויל ורמאת-הכ עשפ אנ אש אנא םתאטחו ךיחא התעו ךולמג הער-יכ ידבע עשפל אנ אש ךביו ךיבא יהלא וילא םרבדב ףסוי

50:18 - נ:יח
ויחא-םג וכליו וינפל ולפיו ךל וננה ורמאיו םידבעל

50:19 - נ:יט
ףסוי םהלא רמאיו תחתה יכ וארית-לא ינא םיהלא

50:20 - נ:כ
ילע םתבשח םתאו הבשח םיהלא הער השע ןעמל הבטל תיחהל הזה םויכ בר-םע

50:21 - נ:כא
וארית-לא התעו םכתא לכלכא יכנא םחניו םכפט-תאו -לע רבדיו םתוא םבל

50:22 - נ:כב
םירצמב ףסוי בשיו ויבא תיבו אוה האמ ףסוי יחיו םינש רשעו

50:23 - נ:כג
םירפאל ףסוי אריו ינב םג םישלש ינב ודלי השנמ-ןב ריכמ ףסוי יכרב-לע

50:24 - נ:כד
ףסוי רמאיו תמ יכנא ויחא-לא דקפי דקפ םיהלאו םכתא הלעהו םכתא תאזה ץראה-ןמ עבשנ רשא ץראה-לא קחציל םהרבאל בקעילו

50:25 - נ:כה
ינב-תא ףסוי עבשיו דקפ רמאל לארשי םכתא םיהלא דקפי יתמצע -תא םתלעהו הזמ

50:26 - נ:כו
האמ-ןב ףסוי תמיו וטנחיו םינש רשעו ןוראב םשייו ותא םירצמב