הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

קוקבח
1:1 - א:א
הזח רשא אשמה איבנה קוקבח

1:2 - א:ב
יתעוש הוהי הנא-דע קעזא עמשת אלו אלו סמח ךילא עישות

1:3 - א:ג
ןוא ינארת המל דשו טיבת למעו יהיו ידגנל סמחו אשי ןודמו ביר

1:4 - א:ד
הרות גופת ןכ-לע טפשמ חצנל אצי-אלו ריתכמ עשר יכ ןכ-לע קידצה-תא לקעמ טפשמ אצי

1:5 - א:ה
וטיבהו םיוגב ואר והמת והמתהו םכימיב לעפ לעפ-יכ יכ ונימאת אל רפסי

1:6 - א:ו
םיקמ יננה-יכ יוגה םידשכה-תא ךלוהה רהמנהו רמה תשרל ץרא-יבחרמל ול-אל תונכשמ

1:7 - א:ז
אוה ארונו םיא ותאשו וטפשמ ונממ אצי

1:8 - א:ח
ויסוס םירמנמ ולקו ברע יבאזמ ודחו וישרפו וישרפ ושפו ופעי ואבי קוחרמ לוכאל שח רשנכ

1:9 - א:ט
אובי סמחל הלכ המידק םהינפ תמגמ יבש לוחכ ףסאיו

1:10 - א:י
סלקתי םיכלמב אוהו ול קחשמ םינזרו קחשי רצבמ-לכל אוה הדכליו רפע רבציו

1:11 - א:יא
רבעיו חור ףלח זא וחכ וז םשאו והלאל

1:12 - א:יב
םדקמ התא אולה אל ישדק יהלא הוהי טפשמל הוהי תומנ חיכוהל רוצו ותמש ותדסי

1:13 - א:יג
תוארמ םיניע רוהט למע-לא טיבהו ער טיבת המל לכות אל עלבב שירחת םידגוב ונממ קידצ עשר

1:14 - א:יד
יגדכ םדא השעתו לשמ-אל שמרכ םיה וב

1:15 - א:טו
הלעה הכחב הלכ ומרחב והרגי ותרמכמב והפסאיו ליגיו חמשי ןכ-לע

1:16 - א:טז
ומרחל חבזי ןכ-לע יכ ותרמכמל רטקיו וקלח ןמש המהב הארב ולכאמו

1:17 - א:יז
ומרח קירי ןכ לעה םיוג גרהל דימתו לומחי אל

2:1 - ב:א
הדמעא יתרמשמ-לע רוצמ-לע הבציתאו תוארל הפצאו המו יב-רבדי-המ יתחכות-לע בישא

2:2 - ב:ב
רמאיו הוהי יננעיו ראבו ןוזח בותכ ןעמל תוחלה-לע וב ארוק ץורי

2:3 - ב:ג
דעומל ןוזח דוע יכ בזכי אלו ץקל חפיו ול-הכח המהמתי-םא אל אבי אב-יכ רחאי

2:4 - ב:ד
הרשי-אל הלפע הנה קידצו וב ושפנ היחי ותנומאב

2:5 - ב:ה
דגוב ןייה-יכ ףאו הוני אלו ריהי רבג לואשכ ביחרה רשא תומכ אוהו ושפנ ףסאיו עבשי אלו םיוגה-לכ וילא וילא ץבקיו םימעה-לכ

2:6 - ב:ו
וילע םלכ הלא-אולה הצילמו ואשי לשמ רמאיו ול תודיח ול -אל הברמה יוה דיבכמו יתמ-דע טיטבע וילע

2:7 - ב:ז
ומוקי עתפ אולה וצקיו ךיכשנ תייהו ךיעזעזמ ומל תוסשמל

2:8 - ב:ח
םיוג תולש התא יכ רתי-לכ ךולשי םיבר םדא ימדמ םימע הירק ץרא-סמחו הב יבשי-לכו

2:9 - ב:ט
ער עצב עצב יוה םורמב םושל ותיבל ער-ףכמ לצנהל ונק

2:10 - ב:י
ךתיבל תשב תצעי םיבר םימע-תוצק ךשפנ אטוחו

2:11 - ב:יא
קעזת ריקמ ןבא-יכ הננעי ץעמ סיפכו

2:12 - ב:יב
םימדב ריע הנב יוה הלועב הירק ןנוכו

2:13 - ב:יג
הוהי תאמ הנה אולה םימע ועגייו תואבצ םימאלו שא-ידב ופעי קיר-ידב

2:14 - ב:יד
תעדל ץראה אלמת יכ םימכ הוהי דובכ-תא םי-לע וסכי

2:15 - ב:טו
והער הקשמ יוה רכש ףאו ךתמח חפסמ טיבה ןעמל םהירועמ-לע

2:16 - ב:טז
דובכמ ןולק תעבש לרעהו התא-םג התש סוכ ךילע בוסת ןולקיקו הוהי ןימי ךדובכ-לע

2:17 - ב:יז
ךסכי ןונבל סמח יכ ןתיחי תומהב דשו ץרא-סמחו םדא ימדמ יבשי -לכו הירק הב

2:18 - ב:יח
יכ לספ ליעוה-המ הכסמ ורצי ולספ חטב יכ רקש הרומו וילע ורצי רצי םילילא תושעל םימלא

2:19 - ב:יט
הציקה ץעל רמא יוה םמוד ןבאל ירוע אוה-הנה הרוי אוה ףסכו בהז שופת ןיא חור-לכו וברקב

2:20 - ב:כ
ושדק לכיהב הוהיו ץראה-לכ וינפמ סה

3:1 - ג:א
איבנה קוקבחל הלפת תוניגש לע

3:2 - ג:ב
ךעמש יתעמש הוהי ךלעפ הוהי יתארי והייח םינש ברקב עידות םינש ברקב רוכזת םחר זגרב

3:3 - ג:ג
אובי ןמיתמ הולא ןראפ-רהמ שודקו ודוה םימש הסכ הלס ץראה האלמ ותלהתו

3:4 - ג:ד
היהת רואכ הגנו םשו ול ודימ םינרק הזע ןויבח

3:5 - ג:ה
רבד ךלי וינפל וילגרל ףשר אציו

3:6 - ג:ו
האר ץרא דדמיו דמע וצצפתיו םיוג רתיו תועבג וחש דע-יררה םלוע תוכילה םלוע ול

3:7 - ג:ז
יתיאר ןוא תחת ןוזגרי ןשוכ ילהא ןידמ ץרא תועירי

3:8 - ג:ח
הוהי הרח םירהנבה ךפא םירהנב םא יכ ךתרבע םיב-םא ךיסוס-לע בכרת העושי ךיתבכרמ

3:9 - ג:ט
ךתשק רועת הירע רמא תוטמ תועבש תורהנ הלס ץרא-עקבת

3:10 - ג:י
םירה וליחי ךואר ןתנ רבע םימ םרז םור ולוק םוהת אשנ והידי

3:11 - ג:יא
הלבז דמע חרי שמש וכלהי ךיצח רואל ךתינח קרב הגנל

3:12 - ג:יב
ףאב ץרא-דעצת םעזב םיוג שודת

3:13 - ג:יג
ךמע עשיל תאצי ךחישמ-תא עשיל עשר תיבמ שאר תצחמ -דע דוסי תורע הלס ראוצ

3:14 - ג:יד
שאר ויטמב תבקנ ורעסי וזרפ םתצילע ינציפהל ינע לכאל-ומכ רתסמב

3:15 - ג:טו
ךיסוס םיב תכרד םיבר םימ רמח

3:16 - ג:טז
ינטב זגרתו יתעמש יתפש וללצ לוקל ימצעב בקר אובי רשא זגרא יתחתו הרצ םויל חונא ונדוגי םעל תולעל

3:17 - ג:יז
חרפת-אל הנאת-יכ םינפגב לובי ןיאו תיז-השעמ שחכ לכא השע-אל תומדשו ןאצ הלכממ רזג םיתפרב רקב ןיאו

3:18 - ג:יח
הזולעא הוהיב ינאו יעשי יהלאב הליגא

3:19 - ג:יט
יליח ינדא הוהי תוליאכ ילגר םשיו ינכרדי יתומב לעו יתוניגנב חצנמל