הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הימרי
1:1 - א:א
והימרי ירבד והיקלח-ןב רשא םינהכה-ןמ ץראב תותנעב ןמינב

1:2 - א:ב
הוהי-רבד היה רשא והישאי ימיב וילא הדוהי ךלמ ןומא-ןב הנש הרשע-שלשב וכלמל

1:3 - א:ג
םיקיוהי ימיב יהיו ךלמ והישאי-ןב יתשע םת-דע הדוהי והיקדצל הנש הרשע ךלמ והישאי-ןב תולג-דע הדוהי שדחב םלשורי ישימחה

1:4 - א:ד
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

1:5 - א:ה
ןטבב ךרוצא םרטב אצת םרטבו ךיתעדי איבנ ךיתשדקה םחרמ ךיתתנ םיוגל

1:6 - א:ו
ינדא ההא רמאו יתעדי-אל הנה הוהי יכנא רענ-יכ רבד

1:7 - א:ז
ילא הוהי רמאיו יכנא רענ רמאת-לא רשא-לכ-לע יכ -לכ תאו ךלת ךחלשא רבדת ךוצא רשא

1:8 - א:ח
םהינפמ ארית-לא ךלצהל ינא ךתא-יכ הוהי-םאנ

1:9 - א:ט
ודי-תא הוהי חלשיו רמאיו יפ-לע עגיו יתתנ הנה ילא הוהי ךיפב ירבד

1:10 - א:י
םויה ךיתדקפה האר םיוגה-לע הזה שותנל תוכלממה-לעו דיבאהלו ץותנלו תונבל סורהלו עוטנלו

1:11 - א:יא
ילא הוהי-רבד יהיו האר התא-המ רמאל לקמ רמאו והימרי האר ינא דקש

1:12 - א:יב
ילא הוהי רמאיו תוארל תבטיה ינא דקש-יכ ותשעל ירבד-לע

1:13 - א:יג
ילא הוהי-רבד יהיו התא המ רמאל תינש חופנ ריס רמאו האר וינפו האר ינא הנופצ ינפמ

1:14 - א:יד
ילא הוהי רמאיו הערה חתפת ןופצמ ץראה יבשי-לכ לע

1:15 - א:טו
ארק יננה יכ תוכלממ תוחפשמ-לכל הוהי-םאנ הנופצ שיא ונתנו ואבו ירעש חתפ ואסכ לעו םלשורי ביבס היתמוח-לכ הדוהי ירע-לכ לעו

1:16 - א:טז
םתוא יטפשמ יתרבדו רשא םתער-לכ לע ורטקיו ינובזע םירחא םיהלאל ישעמל ווחתשיו םהידי

1:17 - א:יז
ךינתמ רזאת התאו םהילא תרבדו תמקו יכנא רשא-לכ תא תחת-לא ךוצא ךתחא-ןפ םהינפמ םהינפל

1:18 - א:יח
ךיתתנ הנה ינאו רצבמ ריעל םויה לזרב דומעלו תשחנ תומחלו יכלמל ץראה -לכ-לע הירשל הדוהי ץראה םעלו הינהכל

1:19 - א:יט
ךילא ומחלנו ךל ולכוי-אלו ינא ךתא-יכ ךליצהל הוהי-םאנ

2:1 - ב:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

2:2 - ב:ב
ינזאב תארקו ךלה הכ רמאל םלשורי ךל יתרכז הוהי רמא תבהא ךירוענ דסח ירחא ךתכל ךיתלולכ אל ץראב רבדמב העורז

2:3 - ב:ג
הוהיל לארשי שדק התאובת תישאר ומשאי וילכא-לכ םהילא אבת הער הוהי -םאנ

2:4 - ב:ד
תיב הוהי-רבד ועמש תוחפשמ-לכו בקעי לארשי תיב

2:5 - ב:ה
הוהי רמא הכ םכיתובא ואצמ-המ וקחר יכ לוע יב ירחא וכליו ילעמ ולבהיו לבהה

2:6 - ב:ו
הוהי היא ורמא אלו ץראמ ונתא הלעמה ונתא ךילומה םירצמ הברע ץראב רבדמב היצ ץראב החושו ץראב תומלצו שיא הב רבע-אל םש םדא בשי-אלו

2:7 - ב:ז
ץרא-לא םכתא איבאו הירפ לכאל למרכה ואבתו הבוטו יצרא-תא ואמטתו םתמש יתלחנו הבעותל

2:8 - ב:ח
ורמא אל םינהכה ישפתו הוהי היא ינועדי אל הרותה יב ועשפ םיערהו ואבנ םיאיבנהו ירחאו לעבב וכלה ולעוי-אל

2:9 - ב:ט
םכתא בירא דע ןכל ינב-תאו הוהי-םאנ בירא םכינב

2:10 - ב:י
םייתכ ייא ורבע יכ וחלש רדקו וארו וארו דאמ וננובתהו תאזכ התיה ןה

2:11 - ב:יא
םיהלא יוג רימיהה םיהלא אל המהו ודובכ רימה ימעו ליעוי אולב

2:12 - ב:יב
תאז-לע םימש ומש דאמ וברח ורעשו הוהי-םאנ

2:13 - ב:יג
השע תוער םיתש-יכ רוקמ ובזע יתא ימע םהל בצחל םייח םימ םירבשנ תראב תוראב םימה ולכי-אל רשא

2:14 - ב:יד
לארשי דבעה אוה תיב דילי-םא זבל היה עודמ

2:15 - ב:טו
םירפכ וגאשי וילע ותישיו םלוק ונתנ וירע המשל וצרא בשי ילבמ התצנ

2:16 - ב:טז
סנפחתו ףנ-ינב-םג דקדק ךוערי

2:17 - ב:יז
ךל-השעת תאז-אולה הוהי-תא ךבזע ךכילומ תעב ךיהלא ךרדב

2:18 - ב:יח
ךרדל ךל-המ התעו ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל-המו רוחש ימ תותשל רושא רהנ

2:19 - ב:יט
ךתער ךרסית ךחכות ךיתובשמו ער-יכ יארו יעדו הוהי-תא ךבזע רמו יתדחפ אלו ךיהלא ינדא-םאנ ךילא תואבצ הוהי

2:20 - ב:כ
יתרבש םלועמ יכ ךיתרסומ יתקתנ ךלע יכ דבעא אל ירמאתו ההבג העבג -לכ-לע ןנער ץע-לכ תחתו הנז העצ תא

2:21 - ב:כא
קרש ךיתעטנ יכנאו ךיאו תמא ערז הלכ ירוס יל תכפהנ הירכנ ןפגה

2:22 - ב:כב
רתנב יסבכת-םא יכ תירב ךל-יברתו ינפל ךנוע םתכנ הוהי ינדא םאנ

2:23 - ב:כג
אל ירמאת ךיא ירחא יתאמטנ יתכלה אל םילעבה יעד איגב ךכרד יאר הלק הרכב תישע המ היכרד תכרשמ

2:24 - ב:כד
תואב רבדמ דמל הרפ חור הפאש ושפנ הנבישי ימ התנאת אל הישקבמ-לכ השדחב ופעיי הנואצמי

2:25 - ב:כה
ףחימ ךלגר יענמ האמצמ ךנרוגו אול שאונ ירמאתו םירז יתבהא-יכ ךלא םהירחאו

2:26 - ב:כו
אצמי יכ בנג תשבכ תיב ושיבה ןכ םהיכלמ המה לארשי םהינהכו םהירש םהיאיבנו

2:27 - ב:כז
התא יבא ץעל םירמא ינתדלי תא ןבאלו ףרע ילא ונפ-יכ תעבו םינפ אלו המוק ורמאי םתער ונעישוהו

2:28 - ב:כח
רשא ךיהלא היאו ומוקי ךל תישע תעב ךועישוי-םא ךירע רפסמ יכ ךתער הדוהי ךיהלא ויה

2:29 - ב:כט
ילא ובירת המל יב םתעשפ םכלכ הוהי-םאנ

2:30 - ב:ל
יתיכה אושל אל רסומ םכינב-תא םכברח הלכא וחקל היראכ םכיאיבנ תיחשמ

2:31 - ב:לא
ואר םתא רודה רבדמה הוהי-רבד םא לארשיל יתייה עודמ הילפאמ ץרא ונדר ימע ורמא דוע אובנ-אול ךילא

2:32 - ב:לב
הידע הלותב חכשתה ימעו הירשק הלכ ןיא םימי ינוחכש רפסמ

2:33 - ב:לג
ךכרד יבטית-המ םג ןכל הבהא שקבל יתדמל תוערה-תא ךיכרד-תא

2:34 - ב:לד
ואצמנ ךיפנכב םג םינויבא תושפנ םד תרתחמב-אל םייקנ יכ םיתאצמ הלא-לכ-לע

2:35 - ב:לה
יתיקנ יכ ירמאתו ינממ ופא בש ךא ךתוא טפשנ יננה יתאטח אל ךרמא-לע

2:36 - ב:לו
תונשל דאמ ילזת-המ םירצממ םג ךכרד-תא תשב-רשאכ ישובת רושאמ

2:37 - ב:לז
יאצת הז תאמ םג ךשאר-לע ךידיו הוהי סאמ-יכ אלו ךיחטבמב םהל יחילצת

3:1 - ג:א
שיא חלשי ןה רמאל הכלהו ותשא-תא התיהו ותאמ בושיה רחא-שיאל אולה דוע הילא ץראה ףנחת ףונח תינז תאו איהה בושו םיבר םיער הוהי -םאנ ילא

3:2 - ג:ב
םיפש-לע ךיניע-יאש תלגש אל הפיא יארו םהל תבשי םיכרד-לע רבדמב יברעכ ץרא יפינחתו ךתערבו ךיתונזב

3:3 - ג:ג
םיבבר וענמיו היה אול שוקלמו היה הנוז השא חצמו םלכה תנאמ ךל

3:4 - ג:ד
יתארק התעמ אולה ירענ ףולא יבא יל התא

3:5 - ג:ה
םלועל רטניה הנה חצנל רמשי-םא תוערה ישעתו יתרבד לכותו

3:6 - ג:ו
ילא הוהי רמאיו ךלמה והישאי ימיב התשע רשא תיארה הכלה לארשי הבשמ הבג רה-לכ-לע איה ץע-לכ תחת-לאו םש-ינזתו ןנער

3:7 - ג:ז
התושע ירחא רמאו ילא הלא-לכ-תא הבש-אלו בושת התוחא הדוגב הארתו הדוהי

3:8 - ג:ח
יכ אראו רשא תודא-לכ-לע לארשי הבשמ הפאנ ןתאו היתחלש היתתירכ רפס-תא הארי אלו הילא התוחא הדוהי הדגב איה-םג ןזתו ךלתו

3:9 - ג:ט
התונז לקמ היהו ץראה-תא ףנחתו ןבאה-תא ףאנתו ץעה-תאו

3:10 - ג:י
תאז-לכב-םגו הדוגב ילא הבש-אל הדוהי התוחא יכ הבל-לכב הוהי-םאנ רקשב-םא

3:11 - ג:יא
ילא הוהי רמאיו הבשמ השפנ הקדצ הדגבמ לארשי הדוהי

3:12 - ג:יב
תארקו ךלה הלאה םירבדה-תא הבוש תרמאו הנופצ -םאנ לארשי הבשמ ינפ ליפא-אול הוהי ינא דיסח-יכ םכב רוטא אל הוהי-םאנ םלועל

3:13 - ג:יג
יכ ךנוע יעד ךא תעשפ ךיהלא הוהיב ךיכרד-תא ירזפתו ץע -לכ תחת םירזל ילוקבו ןנער םתעמש-אל הוהי-םאנ

3:14 - ג:יד
םיבבוש םינב ובוש יכנא יכ הוהי-םאנ יתחקלו םכב יתלעב ריעמ דחא םכתא החפשממ םינשו ןויצ םכתא יתאבהו

3:15 - ג:טו
םיער םכל יתתנו םכתא וערו יבלכ ליכשהו העד

3:16 - ג:טז
וברת יכ היהו םימיב ץראב םתירפו הוהי-םאנ המהה ןורא דוע ורמאי-אל אלו הוהי-תירב אלו בל-לע הלעי אלו וב-ורכזי השעי אלו ודקפי דוע

3:17 - ג:יז
וארקי איהה תעב הוהי אסכ םלשוריל הילא ווקנו הוהי םשל םיוגה-לכ וכלי-אלו םלשוריל תוררש ירחא דוע ערה םבל

3:18 - ג:יח
וכלי המהה םימיב תיב-לע הדוהי-תיב ודחי ואביו לארשי ץראה-לע ןופצ ץראמ יתלחנה רשא םכיתובא-תא

3:19 - ג:יט
ךיא יתרמא יכנאו םינבב ךתישא הדמח ץרא ךל-ןתאו תואבצ יבצ תלחנ יבא רמאו םיוג ירחאמו יל-וארקת ובושת אל

3:20 - ג:כ
הערמ השא הדגב ןכא תיב יב םתדגב ןכ הוהי-םאנ לארשי

3:21 - ג:כא
עמשנ םייפש-לע לוק ינב ינונחת יכב וועה יכ לארשי וחכש םכרד-תא םהיהלא הוהי-תא

3:22 - ג:כב
םיבבוש םינב ובוש םכיתבושמ הפרא יכ ךל ונתא וננה וניהלא הוהי התא

3:23 - ג:כג
תועבגמ רקשל ןכא ןכא םירה ןומה וניהלא הוהיב לארשי תעושת

3:24 - ג:כד
הלכא תשבהו וניתובא עיגי-תא םנאצ-תא ונירוענמ -תא םרקב-תאו םהינב םהיתונב-תאו

3:25 - ג:כה
ונתשבב הבכשנ יכ ונתמלכ ונסכתו וניהלא הוהיל ונחנא ונאטח ונירוענמ וניתובאו אלו הזה םויה-דעו הוהי לוקב ונעמש וניהלא

4:1 - ד:א
לארשי בושת-םא בושת ילא הוהי-םאנ ךיצוקש ריסת-םאו דונת אלו ינפמ

4:2 - ד:ב
הוהי-יח תעבשנו הקדצבו טפשמב תמאב םיוג וב וכרבתהו וללהתי ובו

4:3 - ד:ג
הוהי רמא הכ-יכ הדוהי שיאל םכל ורינ םלשורילו -לא וערזת-לאו רינ םיצוק

4:4 - ד:ד
ורסהו הוהיל ולמה שיא םכבבל תולרע יבשיו הדוהי שאכ אצת-ןפ םלשורי ןיאו הרעבו יתמח ער ינפמ הבכמ םכיללעמ

4:5 - ד:ה
הדוהיב ודיגה ועימשה םלשוריבו רפוש ועקתו ורמאו ואלמ וארק ץראב ופסאה ורמאו ירע-לא האובנו רצבמה

4:6 - ד:ו
הנויצ סנ-ואש יכ ודמעת-לא וזיעה איבמ יכנא הער לודג רבשו ןופצמ

4:7 - ד:ז
וכבסמ הירא הלע עסנ םיוג תיחשמו םושל ומקממ אצי ךירע המשל ךצרא בשוי ןיאמ הניצת

4:8 - ד:ח
םיקש ורגח תאז-לע יכ וליליהו ודפס ןורח בש-אל ונממ הוהי-ףא

4:9 - ד:ט
אוהה-םויב היהו דבאי הוהי-םאנ םירשה בלו ךלמה-בל םינהכה ומשנו והמתי םיאיבנהו

4:10 - ד:י
ינדא ההא רמאו תאשה אשה ןכא הוהי םלשורילו הזה םעל היהי םולש רמאל ברח העגנו םכל שפנה-דע

4:11 - ד:יא
רמאי איהה תעב םלשורילו הזה-םעל םייפש חצ חור ימע-תב ךרד רבדמב אולו תורזל אול רבהל

4:12 - ד:יב
אובי הלאמ אלמ חור ינא-םג התע יל םתוא םיטפשמ רבדא

4:13 - ד:יג
הלעי םיננעכ הנה ויתובכרמ הפוסכו ויסוס םירשנמ ולק ונדדש יכ ונל יוא

4:14 - ד:יד
ךבל הערמ יסבכ יעשות ןעמל םלשורי ךברקב ןילת יתמ-דע ךנוא תובשחמ

4:15 - ד:טו
ןדמ דיגמ לוק יכ רהמ ןוא עימשמו םירפא

4:16 - ד:טז
הנה םיוגל וריכזה םלשורי-לע ועימשה ץראמ םיאב םירצנ ונתיו קחרמה הדוהי ירע-לע םלוק

4:17 - ד:יז
ויה ידש ירמשכ יתא-יכ ביבסמ הילע הוהי-םאנ התרמ

4:18 - ד:יח
ושע ךיללעמו ךכרד ךתער תאז ךל הלא עגנ יכ רמ יכ ךבל-דע

4:19 - ד:יט
הלוחא יעמ יעמ יל-המה יבל תוריק יכ שירחא אל יבל יתעמש רפוש לוק המחלמ תעורת ישפנ

4:20 - ד:כ
ארקנ רבש-לע רבש ץראה-לכ הדדש יכ ילהא ודדש םאתפ יתעירי עגר

4:21 - ד:כא
סנ-הארא יתמ-דע רפוש לוק העמשא

4:22 - ד:כב
יתוא ימע ליוא יכ םינב ועדי אל אלו המה םילכס םימכח המה םינובנ ביטיהלו ערהל המה ועדי אל

4:23 - ד:כג
ץראה-תא יתיאר והבו והת-הנהו ןיאו םימשה-לאו םרוא

4:24 - ד:כד
הנהו םירהה יתיאר תועבגה-לכו םישער ולקלקתה

4:25 - ד:כה
ןיא הנהו יתיאר ףוע-לכו םדאה ודדנ םימשה

4:26 - ד:כו
למרכה הנהו יתיאר וירע-לכו רבדמה הוהי ינפמ וצתנ ופא ןורח ינפמ

4:27 - ד:כז
הוהי רמא הכ-יכ ץראה-לכ היהת הממש השעא אל הלכו

4:28 - ד:כח
ץראה לבאת תאז-לע לעממ םימשה ורדקו יתמז יתרבד-יכ לע יתמחנ אלו הנממ בושא-אלו

4:29 - ד:כט
תשק המרו שרפ לוקמ ואב ריעה-לכ תחרב ולע םיפכבו םיבעב הבוזע ריעה-לכ ןהב בשוי-ןיאו שיא

4:30 - ד:ל
ישעת-המ דודש יתאו ינש ישבלת-יכ בהז-ידע ידעת-יכ ךופב יערקת-יכ יפיתת אושל ךיניע םיבגע ךב-וסאמ ושקבי ךשפנ

4:31 - ד:לא
הלוחכ לוק יכ הריכבמכ הרצ יתעמש חפיתת ןויצ-תב לוק אנ-יוא היפכ שרפת ישפנ הפיע-יכ יל םיגרהל

5:1 - ה:א
תוצוחב וטטוש אנ-וארו םלשורי ושקבו ועדו היתובוחרב שיא ואצמת-םא טפשמ השע שי-םא חלסאו הנומא שקבמ הל

5:2 - ה:ב
ורמאי הוהי-יח םאו ועבשי רקשל ןכל

5:3 - ה:ג
אולה ךיניע הוהי םתא התיכה הנומאל םתילכ ולח-אלו רסומ תחק ונאמ עלסמ םהינפ וקזח בושל ונאמ

5:4 - ה:ד
יתרמא ינאו ולאונ םה םילד-ךא ךרד ועדי אל יכ םהיהלא טפשמ הוהי

5:5 - ה:ה
םילדגה-לא יל-הכלא יכ םתוא הרבדאו הוהי ךרד ועדי המה ךא םהיהלא טפשמ לע ורבש ודחי המה תורסומ וקתנ

5:6 - ה:ו
הירא םכה ןכ-לע תוברע באז רעימ דקש רמנ םדדשי אצויה-לכ םהירע-לע ובר יכ ףרטי הנהמ ומצע םהיעשפ םהיתובשמ

5:7 - ה:ז
ךל-חולסא תאזל יא ינובזע ךינב םיהלא אלב ועבשיו ופאניו םתוא עבשאו ודדגתי הנוז תיבו

5:8 - ה:ח
םינזימ םיסוס שיא ויה םיכשמ והער תשא-לא ולהצי

5:9 - ה:ט
דקפא-אול הלא-לעה יוגב םאו הוהי-םאנ םקנתת אל הזכ-רשא ישפנ

5:10 - ה:י
ותחשו היתורשב ולע ושעת-לא הלכו יכ היתושיטנ וריסה המה הוהיל אול

5:11 - ה:יא
יב ודגב דוגב יכ תיבו לארשי תיב הוהי-םאנ הדוהי

5:12 - ה:יב
ורמאיו הוהיב ושחכ אובת-אלו אוה-אל ברחו הער ונילע הארנ אול בערו

5:13 - ה:יג
ויהי םיאיבנהו ןיא רבדהו חורל םהל השעי הכ םהב

5:14 - ה:יד
הוהי רמא-הכ ןכל ןעי תואבצ יהלא הזה רבדה-תא םכרבד ירבד ןתנ יננה הזה םעהו שאל ךיפב םתלכאו םיצע

5:15 - ה:טו
םכילע איבמ יננה תיב קחרממ יוג הוהי-םאנ לארשי יוג אוה ןתיא יוג יוג אוה םלועמ אלו ונשל עדת-אל רבדי-המ עמשת

5:16 - ה:טז
חותפ רבקכ ותפשא םירובג םלכ

5:17 - ה:יז
ךמחלו ךריצק לכאו ךינב ולכאי ךנאצ לכאי ךיתונבו ךנפג לכאי ךרקבו ירע ששרי ךתנאתו התא רשא ךירצבמ ברחב הנהב חטוב

5:18 - ה:יח
המהה םימיב םגו השעא-אל הוהי-םאנ הלכ םכתא

5:19 - ה:יט
תחת ורמאת יכ היהו הוהי השע המ ונל וניהלא תרמאו הלא-לכ-תא םתבזע רשאכ םהילא יהלא ודבעתו יתוא ןכ םכצראב רכנ ץראב םירז ודבעת םכל אל

5:20 - ה:כ
תיבב תאז ודיגה הועימשהו בקעי רמאל הדוהיב

5:21 - ה:כא
םע תאז אנ-ועמש םיניע בל ןיאו לכס וארי אלו םהל אלו םהל םינזא ועמשי

5:22 - ה:כב
וארית-אל יתואה ינפמ םא הוהי-םאנ יתמש-רשא וליחת אל םיל לובג לוח אלו םלוע-קח ושעגתיו והנרבעי ומהו ולכוי אלו והנרבעי אלו וילג

5:23 - ה:כג
בל היה הזה םעלו ורס הרומו ררוס וכליו

5:24 - ה:כד
םבבלב ורמא-אלו הוהי-תא אנ ארינ םשג ןתנה וניהלא ותעב שוקלמו הריו ריצק תוקח תועבש ונל-רמשי

5:25 - ה:כה
הלא-וטה םכיתונוע וענמ םכיתואטחו םכמ בוטה

5:26 - ה:כו
ימעב ואצמנ-יכ ךשכ רושי םיעשר וביצה םישוקי םישנא תיחשמ ודכלי

5:27 - ה:כז
ןכ ףוע אלמ בולככ המרמ םיאלמ םהיתב ולדג ןכ-לע ורישעיו

5:28 - ה:כח
ורבע םג ותשע ונמש ןיד ער-ירבד םותי ןיד ונד-אל טפשמו וחילציו וטפש אל םינויבא

5:29 - ה:כט
דקפא-אל הלא-לעה יוגב םא הוהי-םאנ םקנתת אל הזכ-רשא ישפנ

5:30 - ה:ל
התיהנ הרורעשו המש ץראב

5:31 - ה:לא
רקשב-ואבנ םיאיבנה ודרי םינהכהו ימעו םהידי-לע ושעת -המו ןכ ובהא התירחאל

6:1 - ו:א
ןמינב ינב וזעה םלשורי ברקמ רפוש ועקת עוקתבו ואש םרכה תיב-לעו הפקשנ הער יכ תאשמ לודג רבשו ןופצמ

6:2 - ו:ב
הגנעמהו הונה ןויצ-תב יתימד

6:3 - ו:ג
םיער ואבי הילא הילע ועקת םהירדעו וער ביבס םילהא ודי-תא שיא

6:4 - ו:ד
המחלמ הילע ושדק םירהצב הלענו ומוק הנפ-יכ ונל יוא וטני יכ םויה ברע-יללצ

6:5 - ו:ה
הלילב הלענו ומוק היתונמרא התיחשנו

6:6 - ו:ו
הוהי רמא הכ יכ הצע ותרכ תואבצ םלשורי-לע וכפשו ריעה איה הללס קשע הלכ דקפה הברקב

6:7 - ו:ז
הימימ רוב ריקהכ סמח התער הרקה ןכ הב עמשי דשו ילח דימת ינפ-לע הכמו

6:8 - ו:ח
םלשורי ירסוה ךממ ישפנ עקת-ןפ ץרא הממש ךמישא-ןפ הבשונ אול

6:9 - ו:ט
תואבצ הוהי רמא הכ ןפגכ וללועי ללוע בשה לארשי תיראש רצובכ ךדי תולסלס-לע

6:10 - ו:י
הרבדא ימ-לע הנה ועמשיו הדיעאו אלו םנזא הלרע הנה בישקהל ולכוי םהל היה הוהי-רבד אל הפרחל וב-וצפחי

6:11 - ו:יא
הוהי תמח תאו ליכה יתיאלנ יתאלמ ץוחב ללוע-לע ךפש םירוחב דוס לעו שיא-םג-יכ ודחי ןקז ודכלי השא-םע םימי אלמ-םע

6:12 - ו:יב
םהיתב ובסנו םישנו תודש םירחאל הטא-יכ ודחי יבשי-לע ידי-תא הוהי-םאנ ץראה

6:13 - ו:יג
םנטקמ יכ ולכ םלודג-דעו איבנמו עצב עצוב השע ולכ ןהכ-דעו רקש

6:14 - ו:יד
ימע רבש-תא ואפריו םולש רמאל הלקנ-לע םולש ןיאו םולש

6:15 - ו:טו
הבעות יכ ושיבה שוב-םג ושע םילכה-םג ושובי-אל ולפי ןכל ועדי אל םיתדקפ-תעב םילפנב הוהי רמא ולשכי

6:16 - ו:טז
ודמע הוהי רמא הכ וארו םיכרד-לע םלוע תובתנל ולאשו בוטה ךרד הז-יא ואצמו הב-וכלו םכשפנל עוגרמ ךלנ אל ורמאיו

6:17 - ו:יז
םיפצ םכילע יתמקהו רפוש לוקל ובישקה בישקנ אל ורמאיו

6:18 - ו:יח
םיוגה ועמש ןכל הדע יעדו םב-רשא-תא

6:19 - ו:יט
הנה ץראה יעמש הער איבמ יכנא ירפ הזה םעה-לא -לע יכ םתובשחמ ובישקה אל ירבד הב-וסאמיו יתרותו

6:20 - ו:כ
הנובל יל הז-המל הנקו אובת אבשמ קחרמ ץראמ בוטה ןוצרל אל םכיתולע וברע-אל םכיחבזו יל

6:21 - ו:כא
הוהי רמא הכ ןכל םעה-לא ןתנ יננה ולשכו םילשכמ הזה םינבו תובא םב וערו ןכש ודחי ודבאי

6:22 - ו:כב
הנה הוהי רמא הכ ןופצ ץראמ אב םע רועי לודג יוגו ץרא-יתכרימ

6:23 - ו:כג
וקיזחי ןודיכו תשק אלו אוה ירזכא םיכ םלוק ומחרי םיסוס -לעו המהי שיאכ ךורע ובכרי ךילע המחלמל ןויצ-תב

6:24 - ו:כד
ופר ועמש-תא ונעמש הרצ ונידי ליח ונתקיזחה הדלויכ

6:25 - ו:כה
הדשה יאצת-לא יכ יכלת-לא ךרדבו רוגמ ביאל ברח ביבסמ

6:26 - ו:כו
קש-ירגח ימע-תב לבא רפאב ישלפתהו דפסמ ךל ישע דיחי םאתפ יכ םירורמת ונילע דדשה אבי

6:27 - ו:כז
ימעב ךיתתנ ןוחב תנחבו עדתו רצבמ םכרד-תא

6:28 - ו:כח
םיררוס ירס םלכ תשחנ ליכר יכלה םיתיחשמ םלכ לזרבו המה

6:29 - ו:כט
םתשאמ חפמ רחנ ףרצ אושל תרפע אל םיערו ףורצ וקתנ

6:30 - ו:ל
םהל וארק סאמנ ףסכ םהב הוהי סאמ-יכ

7:1 - ז:א
היה רשא רבדה תאמ והימרי-לא רמאל הוהי

7:2 - ז:ב
הוהי תיב רעשב דמע רבדה-תא םש תארקו ועמש תרמאו הזה -לכ הוהי-רבד םיאבה הדוהי הלאה םירעשב הוהיל תוחתשהל

7:3 - ז:ג
תואבצ הוהי רמא-הכ וביטיה לארשי יהלא םכיללעמו םכיכרד םוקמב םכתא הנכשאו הזה

7:4 - ז:ד
םכל וחטבת-לא רמאל רקשה ירבד-לא לכיה הוהי לכיה הוהי לכיה הוהי המה

7:5 - ז:ה
ביטיה-םא יכ םכיכרד-תא וביטית םכיללעמ-תאו טפשמ ושעת ושע-םא ןיבו שיא ןיב והער

7:6 - ז:ו
אל הנמלאו םותי רג יקנ םדו וקשעת םוקמב וכפשת-לא םיהלא ירחאו הזה ערל וכלת אל םירחא םכל

7:7 - ז:ז
םוקמב םכתא יתנכשו יתתנ רשא ץראב הזה םלוע-ןמל םכיתובאל םלוע -דעו

7:8 - ז:ח
םכל םיחטב םתא הנה רקשה ירבד-לע ליעוה יתלבל

7:9 - ז:ט
ףאנו חצר בנגה רטקו רקשל עבשהו ירחא ךלהו לעבל רשא םירחא םיהלא םתעדי-אל

7:10 - ז:י
ינפל םתדמעו םתאבו רשא הזה תיבב וילע ימש-ארקנ ןעמל ונלצנ םתרמאו תא תושע הלאה תובעותה-לכ

7:11 - ז:יא
היה םיצרפ תרעמה הזה תיבה וילע ימש-ארקנ-רשא יכנא םג םכיניעב יתיאר הנה הוהי-םאנ

7:12 - ז:יב
אנ-וכל יכ רשא ימוקמ-לא יתנכש רשא ולישב הנושארב םש ימש יתישע-רשא תא וארו ימע תער ינפמ ול לארשי

7:13 - ז:יג
םכתושע ןעי התעו הלאה םישעמה-לכ-תא רבדאו הוהי-םאנ רבדו םכשה םכילא ארקאו םתעמש אלו םתינע אלו םכתא

7:14 - ז:יד
רשא תיבל יתישעו רשא וילע ימש-ארקנ וב םיחטב םתא יתתנ -רשא םוקמלו םכיתובאלו םכל ולשל יתישע רשאכ

7:15 - ז:טו
לעמ םכתא יתכלשהו יתכלשה רשאכ ינפ תא םכיחא-לכ-תא םירפא ערז-לכ

7:16 - ז:טז
ללפתת-לא התאו הזה םעה-דעב הנר םדעב אשת-לאו יב-עגפת-לאו הלפתו ךתא עמש ינניא-יכ

7:17 - ז:יז
המה המ האר ךניאה הדוהי ירעב םישע םלשורי תוצחבו

7:18 - ז:יח
םיצע םיטקלמ םינבה םירעבמ תובאהו םישנהו שאה-תא תושעל קצב תושל םימשה תכלמל םינוכ םיהלאל םיכסנ ךסהו ןעמל םירחא ינסעכה

7:19 - ז:יט
םיסעכמ םה יתאה םתא אולה הוהי-םאנ םהינפ תשב ןעמל

7:20 - ז:כ
ינדא רמא-הכ ןכל יפא הנה הוהי תכתנ יתמחו הזה םוקמה-לא המהבה-לעו םדאה-לע הדשה ץע-לעו המדאה ירפ-לעו הבכת אלו הרעבו

7:21 - ז:כא
תואבצ הוהי רמא הכ לארשי יהלא ופס םכיתולע ולכאו םכיחבז-לע רשב

7:22 - ז:כב
יתרבד-אל יכ אלו םכיתובא-תא איצוה םויב םיתיוצ םירצמ ץראמ םתוא הלוע ירבד-לע חבזו

7:23 - ז:כג
הזה רבדה-תא-םא יכ רמאל םתוא יתיוצ יתייהו ילוקב ועמש םתאו םיהלאל םכל םעל יל-ויהת ךרדה-לכב םתכלהו םכתא הוצא רשא םכל בטיי ןעמל

7:24 - ז:כד
וטה-אלו ועמש אלו וכליו םנזא-תא םבל תוררשב תוצעמב רוחאל ויהיו ערה םינפל אלו

7:25 - ז:כה
ואצי רשא םויה-ןמל ץראמ םכיתובא הזה םויה דע םירצמ םכילא חלשאו ידבע-לכ-תא םכשה םוי םיאיבנה חלשו

7:26 - ז:כו
אלו ילא ועמש אולו ושקיו םנזא-תא וטה וערה םפרע-תא םתובאמ

7:27 - ז:כז
םהילא תרבדו הלאה םירבדה-לכ-תא ךילא ועמשי אלו אלו םהילא תארקו הכונעי

7:28 - ז:כח
הז םהילא תרמאו ועמש-אול רשא יוגה ויהלא הוהי לוקב רסומ וחקל אלו הנומאה הדבא םהיפמ התרכנו

7:29 - ז:כט
יכילשהו ךרזנ יזג הניק םיפש-לע יאשו שטיו הוהי סאמ יכ ותרבע רוד-תא

7:30 - ז:ל
הדוהי-ינב ושע-יכ יניעב ערה ומש הוהי-םואנ -רשא תיבב םהיצוקש וילע ימש-ארקנ ואמטל

7:31 - ז:לא
תפתה תומב ונבו םנה-ןב איגב רשא םהינב-תא ףרשל שאב םהיתנב-תאו אלו יתיוצ אל רשא יבל-לע התלע

7:32 - ז:לב
םיאב םימי-הנה ןכל רמאי-אלו הוהי-םאנ איגו תפתה דוע איג-םא יכ םנה-ןב תפתב ורבקו הגרהה םוקמ ןיאמ

7:33 - ז:לג
םעה תלבנ התיהו ףועל לכאמל הזה ץראה תמהבלו םימשה דירחמ ןיאו

7:34 - ז:לד
הדוהי ירעמ יתבשהו לוק םלשורי תוצחמו החמש לוקו ןושש הלכ לוקו ןתח לוק היהת הברחל יכ ץראה

8:1 - ח:א
הוהי-םאנ איהה תעב תומצע-תא ואיציו הדוהי-יכלמ וירש-תומצע-תאו םינהכה תומצע-תאו םיאיבנה תומצע תאו תומצע תאו םלשורי-יבשוי םהירבקמ

8:2 - ח:ב
חרילו שמשל םוחטשו םימשה אבצ לכלו רשאו םובהא רשא וכלה רשאו םודבע םושרד רשאו םהירחא םהל ווחתשה רשאו אלו ופסאי אל ינפ-לע ןמדל ורבקי ויהי המדאה

8:3 - ח:ג
םייחמ תומ רחבנו תיראשה לכל החפשמה-ןמ םיראשנה -לכב תאזה הערה םיראשנה תומקמה םאנ םש םיתחדה רשא תואבצ הוהי

8:4 - ח:ד
הכ םהילא תרמאו ולפיה הוהי רמא בושי-םא ומוקי אלו בושי אלו

8:5 - ח:ה
םעה הבבוש עודמ הבשמ םלשורי הזה וקיזחה תחצנ בושל ונאמ תימרתב

8:6 - ח:ו
עמשאו יתבשקה ןיא ורבדי ןכ-אול ותער-לע םחנ שיא הלכ יתישע המ רמאל סוסכ םתוצרמב בש המחלמב ףטוש

8:7 - ח:ז
םימשב הדיסח-םג רתו הידעומ העדי ורמש רוגעו סוסו ימעו הנאב תע-תא טפשמ תא ועדי אל הוהי

8:8 - ח:ח
םימכח ורמאת הכיא הוהי תרותו ונחנא רקשל הנה ןכא ונתא םירפס רקש טע השע

8:9 - ח:ט
ותח םימכח ושיבה הנה ודכליו וסאמ הוהי-רבדב םהל המ-תמכחו

8:10 - ח:י
םהישנ-תא ןתא ןכל םהיתודש םירחאל ןטקמ יכ םישרויל עצב הלכ לודג-דעו ןהכ-דעו איבנמ עצב רקש השע הלכ

8:11 - ח:יא
רבש-תא ופריו הלקנ-לע ימע-תב םולש םולש רמאל םולש ןיאו

8:12 - ח:יב
ושע הבעות יכ ושבה ושבי-אל שוב-םג ןכל ועדי אל םלכהו תעב םילפנב ולפי רמא ולשכי םתדקפ הוהי

8:13 - ח:יג
םפיסא ףסא ןיא הוהי-םאנ ןיאו ןפגב םיבנע הלעהו הנאתב םינאת םהל ןתאו לבנ םורבעי

8:14 - ח:יד
םיבשי ונחנא המ-לע אובנו ופסאה רצבמה ירע-לא הוהי יכ םש-המדנו ונמדה וניהלא יכ שאר-ימ ונקשיו הוהיל ונאטח

8:15 - ח:טו
ןיאו םולשל הוק הנהו הפרמ תעל בוט התעב

8:16 - ח:טז
תרחנ עמשנ ןדמ תולהצמ לוקמ ויסוס השער ויריבא ואוביו ץראה-לכ האולמו ץרא ולכאיו הב יבשיו ריע

8:17 - ח:יז
םכב חלשמ יננה יכ רשא םינעפצ םישחנ וכשנו שחל םהל-ןיא הוהי -םאנ םכתא

8:18 - ח:יח
ןוגי ילע יתיגילבמ יוד יבל ילע

8:19 - ח:יט
תעוש לוק-הנה ץראמ ימע-תב ןיא הוהיה םיקחרמ ןיא הכלמ-םא ןויצב ינוסעכה עודמ הב ילבהב םהילספב רכנ

8:20 - ח:כ
ץיק הלכ ריצק רבע אול ונחנאו ונעשונ

8:21 - ח:כא
ימע-תב רבש-לע המש יתרדק יתרבשה ינתקזחה

8:22 - ח:כב
דעלגב ןיא ירצה יכ םש ןיא אפר-םא תכרא התלע אל עודמ ימע-תב

8:23 - ח:כג
םימ ישאר ןתי-ימ העמד רוקמ יניעו הלילו םמוי הכבאו ימע -תב יללח תא

9:1 - ט:א
רבדמב יננתי-ימ הבזעאו םיחרא ןולמ םתאמ הכלאו ימע-תא םיפאנמ םלכ יכ םידגב תרצע

9:2 - ט:ב
םנושל-תא וכרדיו אלו רקש םתשק ץראב ורבג הנומאל הער-לא הערמ יכ ועדי-אל יתאו ואצי הוהי-םאנ

9:3 - ט:ג
ורמשה והערמ שיא חא-לכ-לעו חא-לכ יכ וחטבת-לא ער-לכו בקעי בוקע ךלהי ליכר

9:4 - ט:ד
ולתהי והערב שיאו ורבדי אל תמאו םנושל ודמל הועה רקש-רבד ואלנ

9:5 - ט:ה
המרמ ךותב ךתבש ונאמ המרמב יתוא-תעד הוהי-םאנ

9:6 - ט:ו
הוהי רמא הכ ןכל םפרוצ יננה תואבצ ךיא-יכ םיתנחבו -תב ינפמ השעא ימע

9:7 - ט:ז
םנושל טחוש ץח ויפב רבד המרמ רבדי והער-תא םולש וברא םישי וברקבו

9:8 - ט:ח
הלא-לעה םב-דקפא-אל יוגב םא הוהי-םאנ םקנתת אל הזכ-רשא ישפנ

9:9 - ט:ט
יכב אשא םירהה-לע תואנ-לעו יהנו ותצנ יכ הניק רבדמ אלו רבע שיא-ילבמ הנקמ לוק ועמש םימשה ףועמ ודדנ המהב-דעו וכלה

9:10 - ט:י
םלשורי-תא יתתנו םינת ןועמ םילגל ןתא הדוהי ירע-תאו בשוי ילבמ הממש

9:11 - ט:יא
ןביו םכחה שיאה-ימ רבד רשאו תאז-תא וילא הוהי-יפ הדבא המ-לע הדגיו רבדמכ התצנ ץראה רבע ילבמ

9:12 - ט:יב
הוהי רמאיו יתרות-תא םבזע-לע םהינפל יתתנ רשא ילוקב ועמש-אלו הב וכלה-אלו

9:13 - ט:יג
תוררש ירחא וכליו םילעבה ירחאו םבל םתובא םודמל רשא

9:14 - ט:יד
הוהי רמא-הכ ןכל לארשי יהלא תואבצ םליכאמ יננה הנעל הזה םעה-תא שאר-ימ םיתיקשהו

9:15 - ט:טו
םיוגב םיתוצפהו המה ועדי אל רשא יתחלשו םתובאו דע ברחה-תא םהירחא םתוא יתולכ

9:16 - ט:טז
תואבצ הוהי רמא הכ וארקו וננובתה הניאובתו תוננוקמל וחלש תומכחה-לאו הנאובתו

9:17 - ט:יז
הנשתו הנרהמתו הנדרתו יהנ ונילע העמד וניניע -ולזי וניפעפעו םימ

9:18 - ט:יח
עמשנ יהנ לוק יכ ונדדש ךיא ןויצמ ונבזע-יכ דאמ ונשב וכילשה יכ ץרא וניתונכשמ

9:19 - ט:יט
םישנ הנעמש-יכ חקתו הוהי-רבד ויפ-רבד םכנזא םכיתונב הנדמלו התוער השאו יהנ הניק

9:20 - ט:כ
תומ הלע-יכ אב ונינולחב תירכהל וניתונמראב םירוחב ץוחמ ללוע תובחרמ

9:21 - ט:כא
הוהי-םאנ הכ רבד םדאה תלבנ הלפנו הדשה ינפ-לע ןמדכ רצקה ירחאמ רימעכו ףסאמ ןיאו

9:22 - ט:כב
הוהי רמא הכ םכח ללהתי-לא ללהתי-לאו ותמכחב -לא ותרובגב רובגה ורשעב רישע ללהתי

9:23 - ט:כג
ללהתי תאזב-םא יכ עדיו לכשה ללהתמה הוהי ינא יכ יתוא טפשמ דסח השע ץראב הקדצו יתצפח הלאב-יכ הוהי-םאנ

9:24 - ט:כד
םיאב םימי הנה יתדקפו הוהי-םאנ הלרעב לומ-לכ-לע

9:25 - ט:כה
םירצמ-לע הדוהי-לעו ינב-לעו םודא-לעו לעו באומ-לעו ןומע האפ יצוצק -לכ יכ רבדמב םיבשיה םילרע םיוגה-לכ לארשי תיב-לכו בל-ילרע

10:1 - י:א
רשא רבדה-תא ועמש םכילע הוהי רבד לארשי תיב

10:2 - י:ב
הוהי רמא הכ םיוגה ךרד-לא תותאמו ודמלת-לא -יכ ותחת-לא םימשה המהמ םיוגה ותחי

10:3 - י:ג
לבה םימעה תוקח-יכ רעימ ץע-יכ אוה שרח-ידי השעמ ותרכ דצעמב

10:4 - י:ד
והפיי בהזבו ףסכב תובקמבו תורמסמב קיפי אולו םוקזחי

10:5 - י:ה
אלו המה השקמ רמתכ אושני אושנ ורבדי ודעצי אל יכ םהמ וארית-לא וערי אל-יכ ןיא ביטיה-םגו םתוא

10:6 - י:ו
הוהי ךומכ ןיאמ לודגו התא לודג הרובגב ךמש

10:7 - י:ז
ךלמ ךארי אל ימ התאי ךל יכ םיוגה םיוגה ימכח-לכב יכ ןיאמ םתוכלמ-לכבו ךומכ

10:8 - י:ח
ורעבי תחאבו םילבה רסומ ולסכיו אוה ץע

10:9 - י:ט
שישרתמ עקרמ ףסכ זפואמ בהזו אבוי ידיו שרח השעמ ןמגראו תלכת ףרוצ םימכח השעמ םשובל םלכ

10:10 - י:י
תמא םיהלא הוהיו םייח םיהלא-אוה ופצקמ םלוע ךלמו -אלו ץראה שערת ומעז םיוג ולכי

10:11 - י:יא
םוהל ןורמאת הנדכ אימש-יד איהלא ודבע אל אקראו -ןמו אעראמ ודבאי הלא אימש תוחת

10:12 - י:יב
ןיכמ וחכב ץרא השע ותמכחב לבת הטנ ותנובתבו םימש

10:13 - י:יג
םימ ןומה ותת לוקל םיאשנ הלעיו םימשב םיקרב ץרא הצקמ אצויו השע רטמל ויתרצאמ חור

10:14 - י:יד
תעדמ םדא-לכ רעבנ לספמ ףרוצ-לכ שיבה וכסנ רקש יכ םב חור-אלו

10:15 - י:טו
השעמ המה לבה םתדקפ תעב םיעתעת ודבאי

10:16 - י:טז
בקעי קלח הלאכ-אל אוה לכה רצוי-יכ ותלחנ טבש לארשיו ומש תואבצ הוהי

10:17 - י:יז
ךתענכ ץראמ יפסא רוצמב יתבשי

10:18 - י:יח
הוהי רמא הכ-יכ עלוק יננה ץראה יבשוי-תא יתורצהו תאזה םעפב ואצמי ןעמל םהל

10:19 - י:יט
ירבש-לע יל יוא ינאו יתכמ הלחנ ילח הז ךא יתרמא ונאשאו

10:20 - י:כ
דדש ילהא וקתנ ירתימ-לכו םניאו ינאצי ינב ילהא דוע הטנ-ןיא יתועירי םיקמו

10:21 - י:כא
םיערה ורעבנ יכ ושרד אל הוהי-תאו וליכשה אל ןכ-לע הצופנ םתיערמ-לכו

10:22 - י:כב
האב הנה העומש לוק ץראמ לודג שערו ירע-תא םושל ןופצ ןועמ הממש הדוהי םינת

10:23 - י:כג
אל יכ הוהי יתעדי שיאל-אל וכרד םדאל ןיכהו ךלה ודעצ-תא

10:24 - י:כד
הוהי ינרסי ךפאב-לא טפשמב-ךא ינטעמת-ןפ

10:25 - י:כה
םיוגה-לע ךתמח ךפש לעו ךועדי-אל רשא ךמשב רשא תוחפשמ ולכא-יכ וארק אל והלכאו בקעי-תא והונ-תאו והלכיו ומשה

11:1 - יא:א
היה רשא רבדה תאמ והימרי-לא רמאל הוהי

11:2 - יא:ב
ירבד-תא ועמש םתרבדו תאזה תירבה הדוהי שיא-לא םלשורי יבשי-לעו

11:3 - יא:ג
םהילא תרמאו יהלא הוהי רמא-הכ שיאה רורא לארשי -תא עמשי אל רשא תאזה תירבה ירבד

11:4 - יא:ד
יתיוצ רשא םויב םכיתובא-תא םתוא-יאיצוה רוכמ םירצמ-ץראמ ועמש רמאל לזרבה םתוא םתישעו ילוקב םכתא הוצא-רשא לככ םעל יל םתייהו םכל היהא יכנאו םיהלאל

11:5 - יא:ה
םיקה ןעמל העובשה-תא יתעבשנ-רשא םהל תתל םכיתובאל שבדו בלח תבז ץרא ןעאו הזה םויכ הוהי ןמא רמאו

11:6 - יא:ו
ילא הוהי רמאיו םירבדה-לכ-תא ארק הדוהי ירעב הלאה םלשורי תוצחבו ירבד-תא ועמש רמאל םתישעו תאזה תירבה םתוא

11:7 - יא:ז
יתדעה דעה יכ םויב םכיתובאב ץראמ םתוא יתולעה םויה-דעו םירצמ דעהו םכשה הזה ילוקב ועמש רמאל

11:8 - יא:ח
וטה-אלו ועמש אלו שיא וכליו םנזא-תא ערה םבל תורירשב םהילע איבאו ירבד-לכ-תא תאזה-תירבה תושעל יתיוצ-רשא ושע אלו

11:9 - יא:ט
ילא הוהי רמאיו שיאב רשק-אצמנ יבשיבו הדוהי םלשורי

11:10 - יא:י
םתובא תנוע-לע ובש ונאמ רשא םינשארה ירבד-תא עומשל ירחא וכלה המהו םדבעל םירחא םיהלא לארשי-תיב ורפה הדוהי תיבו יתרכ רשא יתירב-תא םתובא-תא

11:11 - יא:יא
הוהי רמא הכ ןכל םהילא איבמ יננה ולכוי-אל רשא הער וקעזו הנממ תאצל עמשא אלו ילא םהילא

11:12 - יא:יב
הדוהי ירע וכלהו םלשורי יבשיו םיהלאה-לא וקעזו םהל םירטקמ םה רשא ועישוי-אל עשוהו םתער תעב םהל

11:13 - יא:יג
ויה ךירע רפסמ יכ רפסמו הדוהי ךיהלא םתמש םלשורי תוצח תשבל תוחבזמ לעבל רטקל תוחבזמ

11:14 - יא:יד
ללפתת-לא התאו הזה םעה-דעב הנר םדעב אשת-לאו ינניא יכ הלפתו ילא םארק תעב עמש םתער דעב

11:15 - יא:טו
יתיבב ידידיל המ התמזמה התושע שדק-רשבו םיברה יכ ךילעמ ורבעי יזלעת זא יכתער

11:16 - יא:טז
הפי ןנער תיז הוהי ארק ראת-ירפ הלומה לוקל ךמש הילע שא תיצה הלדג ויתוילד וערו

11:17 - יא:יז
עטונה תואבצ הוהיו הער ךילע רבד ךתוא תער ללגב תיבו לארשי-תיב םהל ושע רשא הדוהי רטקל ינסעכהל לעבל

11:18 - יא:יח
ינעידוה הוהיו ינתיארה זא העדאו םהיללעמ

11:19 - יא:יט
ףולא שבככ ינאו חובטל לבוי ילע-יכ יתעדי-אלו תובשחמ ובשח ומחלב ץע התיחשנ םייח ץראמ ונתרכנו דוע רכזי-אל ומשו

11:20 - יא:כ
טפש תואבצ הוהיו בלו תוילכ ןחב קדצ יכ םהמ ךתמקנ הארא יתילג ךילא יביר-תא

11:21 - יא:כא
הוהי רמא-הכ ןכל תותנע ישנא-לע ךשפנ-תא םישקבמה םשב אבנת אל רמאל תומת אלו הוהי ונדיב

11:22 - יא:כב
הוהי רמא הכ ןכל דקפ יננה תואבצ םירוחבה םהילע םהינב ברחב ותמי ותמי םהיתונבו בערב

11:23 - יא:כג
היהת אל תיראשו הער איבא-יכ םהל תנש תותנע ישנא-לא םתדקפ

12:1 - יב:א
יכ הוהי התא קידצ ךא ךילא בירא ךתוא רבדא םיטפשמ םיעשר ךרד עודמ ידגב-לכ ולש החלצ דגב

12:2 - יב:ב
ושרש-םג םתעטנ ירפ ושע-םג וכלי םהיפב התא בורק םהיתוילכמ קוחרו

12:3 - יב:ג
ינתעדי הוהי התאו יבל תנחבו ינארת ןאצכ םקתה ךתא םויל םשדקהו החבטל הגרה

12:4 - יב:ד
ץראה לבאת יתמ-דע שביי הדשה-לכ בשעו התפס הב-יבשי תערמ יכ ףועו תומהב הארי אל ורמא ונתירחא-תא

12:5 - יב:ה
התצר םילגר-תא יכ הרחתת ךיאו ךואליו ץראבו םיסוסה-תא חטוב התא םולש ןואגב השעת ךיאו ןדריה

12:6 - יב:ו
ךיחא-םג יכ המה-םג ךיבא-תיבו המה-םג ךב ודגב אלמ ךירחא וארק םב ןמאת -לא ךילא ורבדי-יכ תובוט

12:7 - יב:ז
יתיב-תא יתבזע יתלחנ-תא יתשטנ תודדי-תא יתתנ היביא ףכב ישפנ

12:8 - יב:ח
יתלחנ יל-התיה הנתנ רעיב היראכ ןכ-לע הלוקב ילע היתאנש

12:9 - יב:ט
יתלחנ עובצ טיעה הילע ביבס טיעה יל תיח-לכ ופסא וכל הלכאל ויתה הדשה

12:10 - יב:י
ותחש םיבר םיער וססב ימרכ ונתנ יתקלח-תא יתדמח תקלח-תא הממש רבדמל

12:11 - יב:יא
הלבא הממשל המש המשנ הממש ילע ןיא יכ ץראה-לכ בל-לע םש שיא

12:12 - יב:יב
רבדמב םיפש-לכ-לע ברח יכ םידדש ואב הלכא הוהיל הצק -דעו ץרא-הצקמ םולש ןיא ץראה רשב-לכל

12:13 - יב:יג
םיצקו םיטח וערז אל ולחנ ורצק ושבו ולעוי ןורחמ םכיתאובתמ הוהי -ףא

12:14 - יב:יד
הוהי רמא הכ םיערה ינכש-לכ-לע הלחנב םיעגנה ימע-תא יתלחנה-רשא יננה לארשי-תא םתמדא לעמ םשתנ הדוהי תיב-תאו םכותמ שותא

12:15 - יב:טו
ישתנ ירחא היהו םיתמחרו בושא םתוא שיא םיתבשהו שיאו ותלחנל וצראל

12:16 - יב:טז
ודמלי דמל-םא היהו עבשהל ימע יכרד-תא רשאכ הוהי-יח ימשב עבשהל ימע-תא ודמל ךותב ונבנו לעבב ימע

12:17 - יב:יז
ועמשי אל םאו יוגה-תא יתשתנו דבאו שותנ אוהה הוהי-םאנ

13:1 - יג:א
ילא הוהי רמא-הכ ךל תינקו ךולה ותמשו םיתשפ רוזא אל םימבו ךינתמ-לע והאבת

13:2 - יג:ב
רוזאה-תא הנקאו םשאו הוהי רבדכ ינתמ-לע

13:3 - יג:ג
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל תינש

13:4 - יג:ד
רשא רוזאה-תא חק ךינתמ-לע רשא תינק התרפ ךל םוקו קיקנב םש והנמטו עלסה

13:5 - יג:ה
תרפב והנמטאו ךלאו הוהי הוצ רשאכ יתוא

13:6 - יג:ו
םימי ץקמ יהיו הוהי רמאיו םיבר התרפ ךל םוק ילא רוזאה -תא םשמ חקו ךיתיוצ רשא םש-ונמטל

13:7 - יג:ז
רפחאו התרפ ךלאו רוזאה-תא חקאו םוקמה-ןמ המש ויתנמט-רשא רוזאה תחשנ הנהו לכל חלצי אל

13:8 - יג:ח
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

13:9 - יג:ט
הככ הוהי רמא הכ ןואג-תא תיחשא ןואג-תאו הדוהי ברה םלשורי

13:10 - יג:י
ערה הזה םעה עומשל םינאמה םיכלהה ירבד-תא וכליו םבל תוררשב םירחא םיהלא ירחא תוחתשהלו םדבעל רוזאכ יהיו םהל חלצי-אל רשא הזה לכל

13:11 - יג:יא
קבדי רשאכ יכ שיא-ינתמ-לא רוזאה ילא יתקבדה ןכ לארשי תיב-לכ-תא הדוהי תיב-לכ-תאו יל תויהל הוהי-םאנ הלהתלו םשלו םעל ועמש אלו תראפתלו

13:12 - יג:יב
םהילא תרמאו הזה רבדה-תא יהלא הוהי רמא-הכ אלמי לבנ-לכ לארשי ךילא ורמאו ןיי יכ עדנ אל עדיה ןיי אלמי לבנ-לכ

13:13 - יג:יג
םהילא תרמאו יננה הוהי רמא-הכ יבשי-לכ-תא אלממ -תאו תאזה ץראה םיבשיה םיכלמה ואסכ-לע דודל םינהכה-תאו תאו םיאיבנה-תאו םלשורי יבשי-לכ ןורכש

13:14 - יג:יד
שיא םיתצפנו תובאהו ויחא-לא ודחי םינבהו לומחא-אל הוהי-םאנ אלו סוחא -אלו םתיחשהמ םחרא

13:15 - יג:טו
וניזאהו ועמש הוהי יכ והבגת-לא רבד

13:16 - יג:טז
םכיהלא הוהיל ונת ךשחי םרטב דובכ ופגנתי םרטבו ףשנ ירה-לע םכילגר המשו רואל םתיוקו תישי תומלצל לפרעל

13:17 - יג:יז
הועמשת אל םאו ישפנ-הכבת םירתסמב עמדו הוג ינפמ יניע דרתו עמדת רדע הבשנ יכ העמד הוהי

13:18 - יג:יח
הריבגלו ךלמל רמא דרי יכ ובש וליפשה תרטע םכיתושארמ םכתראפת

13:19 - יג:יט
ורגס בגנה ירע תלגה חתפ ןיאו תלגה הלכ הדוהי םימולש

13:20 - יג:כ
יארו םכיניע יאש היא ןופצמ םיאבה ןאצ ךל-ןתנ רדעה ךתראפת

13:21 - יג:כא
דקפי-יכ ירמאת-המ םתא תדמל תאו ךילע שארל םיפלא ךילע ךוזחאי םילבח אולה הדל תשא ומכ

13:22 - יג:כב
ךבבלב ירמאת יכו הלא ינארק עודמ ולגנ ךנוע ברב וסמחנ ךילוש ךיבקע

13:23 - יג:כג
ורוע ישוכ ךפהיה ויתרברבח רמנו ולכות םתא-םג ערה ידמל ביטיהל

13:24 - יג:כד
רבוע-שקכ םציפאו רבדמ חורל

13:25 - יג:כה
ךידמ-תנמ ךלרוג הז רשא הוהי-םאנ יתאמ יחטבתו יתוא תחכש רקשב

13:26 - יג:כו
יתפשח ינא-םגו ךינפ-לע ךילוש ךנולק הארנו

13:27 - יג:כז
ךיתולהצמו ךיפאנ ךתונז תמז הדשב תועבג-לע יוא ךיצוקש יתיאר אל םלשורי ךל יתמ ירחא ירהטת דע

14:1 - יד:א
הוהי-רבד היה רשא ירבד-לע והימרי-לא תורצבה

14:2 - יד:ב
הירעשו הדוהי הלבא ץראל ורדק וללמא םלשורי תחוצו התלע

14:3 - יד:ג
וחלש םהירדאו ואב םימל םהירועצ ואצמ-אל םיבג-לע םהילכ ובש םימ ומלכהו ושב םקיר םשאר ופחו

14:4 - יד:ד
התח המדאה רובעב םשג היה-אל יכ םירכא ושב ץראב םשאר ופח

14:5 - יד:ה
הדשב תליא-םג יכ יכ בוזעו הדלי אשד היה-אל

14:6 - יד:ו
ודמע םיארפו חור ופאש םיפש-לע םהיניע ולכ םינתכ בשע ןיא-יכ

14:7 - יד:ז
ונב ונע ונינוע-םא ךמש ןעמל השע הוהי וניתבושמ ובר-יכ ונאטח ךל

14:8 - יד:ח
ועישומ לארשי הוקמ היהת המל הרצ תעב חראכו ץראב רגכ ןולל הטנ

14:9 - יד:ט
שיאכ היהת המל רובגכ םהדנ עישוהל לכוי-אל הוהי ונברקב התאו ארקנ ונילע ךמשו ונחנת-לא

14:10 - יד:י
םעל הוהי רמא-הכ עונל ובהא ןכ הזה וכשח אל םהילגר התע םצר אל הוהיו דקפיו םנוע רכזי םתאטח

14:11 - יד:יא
ילא הוהי רמאיו םעה-דעב ללפתת-לא הבוטל הזה

14:12 - יד:יב
עמש ינניא ומצי יכ ולעי יכו םתנר-לא ינניא החנמו הלע בערבו ברחב יכ םצר הלכמ יכנא רבדבו םתוא

14:13 - יד:יג
ינדא ההא רמאו םיאבנה הנה הוהי וארת-אל םהל םירמא היהי -אל בערו ברח תמא םולש-יכ םכל םוקמב םכל ןתא הזה

14:14 - יד:יד
ילא הוהי רמאיו םיאבנ םיאבנה רקש םיתחלש אל ימשב אלו םיתיוצ אלו ןוזח םהילא יתרבד לולאו םסקו רקש המה םבל תומרתו םכל םיאבנתמ

14:15 - יד:טו
הוהי רמא-הכ ןכל םיאבנה םיאבנה-לע ינאו ימשב המהו םיתחלש-אל אל בערו ברח םירמא תאזה ץראב היהי ומתי בערבו ברחב המהה םיאבנה

14:16 - יד:טז
המה-רשא םעהו ויהי םהל םיאבנ תוצחב םיכלשמ בערה ינפמ םלשורי רבקמ ןיאו ברחהו םהישנ המה המהל םהיתנבו םהינבו -תא םהילע יתכפשו םתער

14:17 - יד:יז
םהילא תרמאו הנדרת הזה רבדה-תא הליל העמד יניע הנימדת -לאו םמויו הרבשנ לודג רבש יכ הכמ ימע-תב תלותב דאמ הלחנ

14:18 - יד:יח
הדשה יתאצי-םא םאו ברח-יללח הנהו הנהו ריעה יתאב -יכ בער יאולחת ןהכ-םג איבנ-םג אלו ץרא-לא ורחס ועדי

14:19 - יד:יט
תסאמ סאמה ןויצב-םא הדוהי-תא עודמ ךשפנ הלעג ונל ןיאו ונתיכה םולשל הוק אפרמ תעלו בוט ןיאו התעב הנהו אפרמ

14:20 - יד:כ
ונעשר הוהי ונעדי יכ וניתובא ןוע ךל ונאטח

14:21 - יד:כא
ךמש ןעמל ץאנת-לא ךדובכ אסכ לבנת-לא ךתירב רפת-לא רכז ונתא

14:22 - יד:כב
םיוגה ילבהב שיה םימשה-םאו םימשגמ אלה םיבבר ונתי הוהי אוה-התא ךל-הוקנו וניהלא תישע התא-יכ הלא-לכ-תא

15:1 - טו:א
ילא הוהי רמאיו השמ דמעי-םא ןיא ינפל לאומשו הזה םעה-לא ישפנ ינפ-לעמ חלש ואציו

15:2 - טו:ב
ורמאי-יכ היהו אצנ הנא ךילא םהילא תרמאו רשא הוהי רמא-הכ רשאו תומל תומל רשאו ברחל ברחל רשאו בערל בערל יבשל יבשל

15:3 - טו:ג
עברא םהילע יתדקפו הוהי-םאנ תוחפשמ גרהל ברחה-תא בחסל םיבלכה-תאו םימשה ףוע-תאו ץראה תמהב-תאו תיחשהלו לכאל

15:4 - טו:ד
לכל העוזל םיתתנו ללגב ץראה תוכלממ והיקזחי-ןב השנמ לע הדוהי ךלמ םלשוריב השע-רשא

15:5 - טו:ה
ךילע למחי-ימ יכ דוני ימו םלשורי לאשל רוסי ימו ךל ךל םלשל

15:6 - טו:ו
יתא תשטנ תא רוחא הוהי-םאנ ידי-תא טאו יכלת ךתיחשאו ךילע םחנה יתיאלנ

15:7 - טו:ז
ירעשב הרזמב םרזאו יתדבא יתלכש ץראה םהיכרדמ ימע-תא ובש-אול

15:8 - טו:ח
ותנמלא יל-ומצע יתאבה םימי לוחמ רוחב םא-לע םהל יתלפה םירהצב דדש ריע םאתפ הילע תולהבו

15:9 - טו:ט
העבשה תדלי הללמא האב השפנ החפנ םמוי דעב השמש הרפחו השוב ןתא ברחל םתיראשו םהיביא ינפל הוהי-םאנ

15:10 - טו:י
יכ ימא יל-יוא ביר שיא ינתדלי ןודמ שיאו יתישנ-אל ץראה-לכל הלכ יב-ושנ -אלו ינוללקמ

15:11 - טו:יא
אל-םא הוהי רמא אול-םא בוטל ךתורש הער-תעב ךב יתעגפה ביאה-תא הרצ תעבו

15:12 - טו:יב
לזרב לזרב עריה תשחנו ןופצמ

15:13 - טו:יג
ךיתורצואו ךליח ריחמב אל ןתא זבל ךיתואטח-לכבו ךילובג-לכבו

15:14 - טו:יד
ךיביא-תא יתרבעהו תעדי אל ץראב יפאב החדק שא-יכ דקות םכילע

15:15 - טו:טו
הוהי תעדי התא ינדקפו ינרכז יפדרמ יל םקנהו ינחקת ךפא ךראל-לא ךילע יתאש עד הפרח

15:16 - טו:טז
םלכאו ךירבד ואצמנ יל ךירבד יהיו יבבל תחמשלו ןוששל ילע ךמש ארקנ-יכ תואבצ יהלא הוהי

15:17 - טו:יז
יתבשי-אל זלעאו םיקחשמ-דוסב דדב ךדי ינפמ םעז-יכ יתבשי ינתאלמ

15:18 - טו:יח
חצנ יבאכ היה המל הנאמ השונא יתכמו יל היהת ויה אפרה אל םימ בזכא ומכ ונמאנ

15:19 - טו:יט
הוהי רמא-הכ ןכל ךבישאו בושת-םא דמעת ינפל רקי איצות-םאו היהת יפכ ללוזמ ךילא המה ובשי בושת-אל התאו םהילא

15:20 - טו:כ
הזה םעל ךיתתנו הרוצב תשחנ תמוחל ךילא ומחלנו -יכ ךל ולכוי-אלו ךעישוהל ינא ךתא הוהי-םאנ ךליצהלו

15:21 - טו:כא
םיער דימ ךיתלצהו םיצרע ףכמ ךיתדפו

16:1 - טז:א
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

16:2 - טז:ב
השא ךל חקת-אל םינב ךל ויהי-אלו הזה םוקמב תונבו

16:3 - טז:ג
הוהי רמא הכ-יכ םינבה-לע םידוליה תונבה-לעו הזה םוקמב תודליה םתמא-לעו םתובא-לעו םתוא ץראב םתוא םידלומה תאזה

16:4 - טז:ד
ותמי םיאלחת יתוממ אלו ודפסי אל ינפ-לע ןמדל ורבקי ברחבו ויהי המדאה התיהו ולכי בערבו ףועל לכאמל םתלבנ תמהבלו םימשה ץראה

16:5 - טז:ה
הוהי רמא הכ-יכ חזרמ תיב אובת-לא דופסל ךלת-לאו -יכ םהל דנת-לאו ימולש-תא יתפסא הזה-םעה תאמ דסחה-תא הוהי-םאנ םימחרה-תאו

16:6 - טז:ו
םינטקו םילדג ותמו אל תאזה ץראב ודפסי-אלו ורבקי אלו דדגתי אלו םהל םהל חרקי

16:7 - טז:ז
םהל וסרפי-אלו ומחנל לבא-לע וקשי-אלו תמ-לע םימוחנת סוכ םתוא ומא-לעו ויבא -לע

16:8 - טז:ח
אובת-אל התשמ-תיבו לכאל םתוא תבשל תותשלו

16:9 - טז:ט
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ תיבשמ יננה הזה םוקמה-ןמ םכימיבו םכיניעל לוקו ןושש לוק לוקו ןתח לוק החמש הלכ

16:10 - טז:י
םעל דיגת יכ היהו םירבדה-לכ תא הזה ךילא ורמאו הלאה הוהי רבד המ-לע הערה-לכ תא ונילע המו תאזה הלודגה ונתאטח המו וננוע הוהיל ונאטח רשא וניהלא

16:11 - טז:יא
לע םהילא תרמאו םכיתובא ובזע-רשא הוהי-םאנ יתוא םיהלא ירחא וכליו םודבעיו םירחא יתאו םהל ווחתשיו אל יתרות-תאו ובזע ורמש

16:12 - טז:יב
תושעל םתערה םתאו םכנהו םכיתובאמ ירחא שיא םיכלה ערה-ובל תוררש ילא עמש יתלבל

16:13 - טז:יג
לעמ םכתא יתלטהו ץראה-לע תאזה ץראה םתא םתעדי אל רשא םכיתובאו םש-םתדבעו םירחא םיהלא-תא רשא הלילו םמוי הנינח םכל ןתא-אל

16:14 - טז:יד
םיאב םימי-הנה ןכל רמאי-אלו הוהי-םאנ רשא הוהי-יח דוע ינב -תא הלעה םירצמ ץראמ לארשי

16:15 - טז:טו
רשא הוהי-יח-םא יכ לארשי ינב-תא הלעה לכמו ןופצ ץראמ םחידה רשא תוצראה םיתבשהו המש יתתנ רשא םתמדא-לע םתובאל

16:16 - טז:טז
םיגודל חלש יננה הוהי-םאנ םיבר ןכ-ירחאו םוגידו םידיצ םיברל חלשא רה-לכ לעמ םודצו העבג-לכ לעמו םיעלסה יקיקנמו

16:17 - טז:יז
יניע יכ אל םהיכרד-לכ-לע ינפלמ ורתסנ םנוע ןפצנ-אלו יניע דגנמ

16:18 - טז:יח
הנושאר יתמלשו םתאטחו םנוע הנשמ יצרא-תא םללח לע םהיצוקש תלבנב ואלמ םהיתובעותו יתלחנ-תא

16:19 - טז:יט
יזעמו יזע הוהי הרצ םויב יסונמו ואבי םיוג ךילא ורמאיו ץרא-יספאמ ולחנ רקש-ךא לבה וניתובא ליעומ םב-ןיאו

16:20 - טז:כ
םדא ול-השעיה אל המהו םיהלא םיהלא

16:21 - טז:כא
םעידומ יננה ןכל םעידוא תאזה םעפב יתרובג-תאו ידי-תא ימש -יכ ועדיו הוהי

17:1 - יז:א
הבותכ הדוהי תאטח ןרפצב לזרב טעב חול-לע השורח רימש תונרקלו םבל םכיתוחבזמ

17:2 - יז:ב
םהינב רכזכ םהירשאו םתוחבזמ לע ןנער ץע-לע תוהבגה תועבג

17:3 - יז:ג
ךליח הדשב יררה זבל ךיתורצוא-לכ תאטחב ךיתמב ןתא ךילובג-לכב

17:4 - יז:ד
ךתלחנמ ךבו התטמשו ךל יתתנ רשא ךיביא-תא ךיתדבעהו תעדי -אל רשא ץראב יפאב םתחדק שא-יכ דקות םלוע-דע

17:5 - יז:ה
רורא הוהי רמא הכ חטבי רשא רבגה וערז רשב םשו םדאב רוסי הוהי-ןמו ובל

17:6 - יז:ו
הברעב רערעכ היהו אובי-יכ הארי אלו םיררח ןכשו בוט החלמ ץרא רבדמב בשת אלו

17:7 - יז:ז
רשא רבגה ךורב היהו הוהיב חטבי וחטבמ הוהי

17:8 - יז:ח
לותש ץעכ היהו לבוי-לעו םימ-לע אלו וישרש חלשי םח אבי-יכ ארי ןנער והלע היהו אל תרצב תנשבו שימי אלו גאדי ירפ תושעמ

17:9 - יז:ט
שנאו לכמ בלה בקע ונעדי ימ אוה

17:10 - יז:י
בל רקח הוהי ינא תתלו תוילכ ןחב ירפכ וכרדכ שיאל ויללעמ

17:11 - יז:יא
דלי אלו רגד ארק טפשמב אלו רשע השע ונבזעי ומי יצחב היהי ותירחאבו לבנ

17:12 - יז:יב
םורמ דובכ אסכ םוקמ ןושארמ ונשדקמ

17:13 - יז:יג
הוהי לארשי הוקמ ושבי ךיבזע-לכ ובתכי ץראב ירוסי רוקמ ובזע יכ הוהי-תא םייח-םימ

17:14 - יז:יד
אפראו הוהי ינאפר יכ העשואו ינעישוה התא יתלהת

17:15 - יז:טו
ילא םירמא המה-הנה אובי הוהי-רבד היא אנ

17:16 - יז:טז
הערמ יתצא-אל ינאו שונא םויו ךירחא התא יתיואתה אל יתפש אצומ תעדי היה ךינפ חכנ

17:17 - יז:יז
התחמל יל-היהת-לא םויב התא-יסחמ הער

17:18 - יז:יח
יפדר ושבי ותחי ינא השבא-לאו ינא התחא-לאו המה םוי םהילע איבה ןורבש הנשמו הער םרבש

17:19 - יז:יט
ילא הוהי רמא-הכ רעשב תדמעו ךלה ואבי רשא םע-ינב הדוהי יכלמ וב לכבו וב ואצי רשאו םלשורי ירעש

17:20 - יז:כ
ועמש םהילא תרמאו יכלמ הוהי-רבד הדוהי-לכו הדוהי םלשורי יבשי לכו םירעשב םיאבה הלאה

17:21 - יז:כא
ורמשה הוהי רמא הכ םכיתושפנב םויב אשמ ואשת-לאו ירעשב םתאבהו תבשה םלשורי

17:22 - יז:כב
אשמ ואיצות-אלו תבשה םויב םכיתבמ ושעת אל הכאלמ-לכו םוי -תא םתשדקו יתיוצ רשאכ תבשה םכיתובא-תא

17:23 - יז:כג
וטה אלו ועמש אלו ושקיו םנזא-תא יתלבל םפרע-תא תחק יתלבלו עמוש רסומ

17:24 - יז:כד
עמש-םא היהו ילא ןועמשת יתלבל הוהי-םאנ ירעשב אשמ איבה םויב תאזה ריעה םוי-תא שדקלו תבשה יתלבל תבשה הכאלמ-לכ הב-תושע

17:25 - יז:כה
ריעה ירעשב ואבו םירשו םיכלמ תאזה דוד אסכ-לע םיבשי בכרב םיבכר המה םיסוסבו הדוהי שיא םהירשו םלשורי יבשיו תאזה-ריעה הבשיו םלועל

17:26 - יז:כו
הדוהי-ירעמ ואבו םלשורי תוביבסמו ןמינב ץראמו -ןמו הלפשה-ןמו בגנה-ןמו רהה חבזו הלוע םיאבמ הנובלו החנמו תיב הדות יאבמו הוהי

17:27 - יז:כז
ילא ועמשת אל-םאו תבשה םוי-תא שדקל אשמ תאש יתלבלו םלשורי ירעשב אבו יתצהו תבשה םויב הלכאו הירעשב שא אלו םלשורי תונמרא הבכת

18:1 - יח:א
היה רשא רבדה תאמ והימרי-לא רמאל הוהי

18:2 - יח:ב
תיב תדריו םוק ךעימשא המשו רצויה ירבד-תא

18:3 - יח:ג
רצויה תיב דראו הכאלמ השע והנהו םינבאה-לע

18:4 - יח:ד
רשא ילכה תחשנו דיב רמחב השע אוה והשעיו בשו רצויה רשי רשאכ רחא ילכ רצויה יניעב תושעל

18:5 - יח:ה
ילא הוהי-רבד יהיו רומאל

18:6 - יח:ו
הזה רצויכה םכל תושעל לכוא-אל לארשי תיב רמחכ הנה הוהי-םאנ םתא-ןכ רצויה דיב לארשי תיב ידיב

18:7 - יח:ז
יוג-לע רבדא עגר שותנל הכלממ-לעו דיבאהלו ץותנלו

18:8 - יח:ח
אוהה יוגה בשו יתרבד רשא ותערמ יתמחנו וילע יתבשח רשא הערה-לע ול תושעל

18:9 - יח:ט
יוג-לע רבדא עגרו תנבל הכלממ-לעו עטנלו

18:10 - יח:י
יניעב הערה השעו ילוקב עמש יתלבל הבוטה-לע יתמחנו ביטיהל יתרמא רשא ותוא

18:11 - יח:יא
אנ-רמא התעו הדוהי-שיא-לא םלשורי יבשוי-לעו הוהי רמא הכ רמאל רצוי יכנא הנה בשחו הער םכילע ובוש הבשחמ םכילע הערה וכרדמ שיא אנ םכיכרד וביטיהו םכיללעמו

18:12 - יח:יב
שאונ ורמאו וניתובשחמ ירחא-יכ תוררש שיאו ךלנ השענ ערה-ובל

18:13 - יח:יג
הוהי רמא הכ ןכל ימ םיוגב אנ-ולאש תררעש הלאכ עמש תלותב דאמ התשע לארשי

18:14 - יח:יד
ידש רוצמ בזעיה ןונבל גלש םירז םימ ושתני-םא םילזונ םירק

18:15 - יח:טו
אושל ימע ינחכש-יכ םולשכיו ורטקי יליבש םהיכרדב תוביתנ תכלל םלוע הלולס אל ךרד

18:16 - יח:טז
המשל םצרא םושל לכ םלוע תקורש םשי הילע רבוע ושארב דיניו

18:17 - יח:יז
םציפא םידק-חורכ ףרע ביוא ינפל םארא םינפ-אלו םדיא םויב

18:18 - יח:יח
הבשחנו וכל ורמאיו תובשחמ והימרי-לע הרות דבאת-אל יכ םכחמ הצעו ןהכמ וכל איבנמ רבדו ןושלב והכנו הבישקנ-לאו וירבד-לכ-לא

18:19 - יח:יט
ילא הוהי הבישקה יבירי לוקל עמשו

18:20 - יח:כ
הבוט-תחת םלשיה החוש ורכ-יכ הער ידמע רכז ישפנל םהילע רבדל ךינפל בישהל הבוט םהמ ךתמח-תא

18:21 - יח:כא
םהינב-תא ןת ןכל םרגהו בערל הניהתו ברח-ידי-לע תולכש םהישנ םהישנאו תונמלאו תומ יגרה ויהי ברח-יכמ םהירוחב המחלמב

18:22 - יח:כב
םהיתבמ הקעז עמשת םהילע איבת-יכ ורכ-יכ םאתפ דודג םיחפו ינדכלל החיש ילגרל ונמט

18:23 - יח:כג
תעדי הוהי התאו ילע םתצע-לכ-תא רפכת-לא תומל םתאטחו םנוע-לע יחמת-לא ךינפלמ ךינפל םילשכמ ויהו םהב השע ךפא תעב

19:1 - יט:א
ךולה הוהי רמא הכ רצוי קבקב תינקו םעה ינקזמו שרח םינהכה ינקזמו

19:2 - יט:ב
איג-לא תאציו חתפ רשא םנה-ןב תארקו תוסרחה רעש -רשא םירבדה-תא םש ךילא רבדא

19:3 - יט:ג
ועמש תרמאו יכלמ הוהי-רבד יבשיו הדוהי רמא-הכ םלשורי יהלא תואבצ הוהי איבמ יננה לארשי הזה םוקמה-לע הער הנלצת העמש-לכ רשא וינזא

19:4 - יט:ד
ינבזע רשא ןעי םוקמה-תא ורכניו וב-ורטקיו הזה רשא םירחא םיהלאל המה םועדי-אל יכלמו םהיתובאו ואלמו הדוהי םד הזה םוקמה-תא םיקנ

19:5 - יט:ה
לעבה תומב-תא ונבו שאב םהינב-תא ףרשל רשא לעבל תולע אלו יתיוצ-אל התלע אלו יתרבד יבל-לע

19:6 - יט:ו
םיאב םימי-הנה ןכל ארקי-אלו הוהי-םאנ דוע הזה םוקמל םנה-ןב איגו תפתה הגרהה איג-םא יכ

19:7 - יט:ז
תצע-תא יתקבו םלשוריו הדוהי םיתלפהו הזה םוקמב םהיביא ינפל ברחב םשפנ ישקבמ דיבו םתלבנ-תא יתתנו םימשה ףועל לכאמל ץראה תמהבלו

19:8 - יט:ח
ריעה-תא יתמשו הקרשלו המשל תאזה םשי הילע רבע לכ -לכ-לע קרשיו התכמ

19:9 - יט:ט
רשב-תא םיתלכאהו רשב תאו םהינב שיאו םהיתנב ולכאי והער-רשב רשא קוצמבו רוצמב םהיביא םהל וקיצי םשפנ ישקבמו

19:10 - יט:י
יניעל קבקבה תרבשו םיכלהה םישנאה ךתוא

19:11 - יט:יא
םהילא תרמאו תואבצ הוהי רמא-הכ םעה-תא רבשא הככ תאזה ריעה-תאו הזה ילכ-תא רבשי רשאכ לכוי-אל רשא רצויה תפתבו דוע הפרהל םוקמ ןיאמ ורבקי רובקל

19:12 - יט:יב
הזה םוקמל השעא-ןכ ויבשוילו הוהי-םאנ תאזה ריעה-תא תתלו תפתכ

19:13 - יט:יג
םלשורי יתב ויהו הדוהי יכלמ יתבו םיאמטה תפתה םוקמכ רשא םיתבה לכל םהיתגג-לע ורטק םימשה אבצ לכל םיהלאל םיכסנ ךסהו םירחא

19:14 - יט:יד
תפתהמ והימרי אביו םש הוהי וחלש רשא רצחב דמעיו אבנהל רמאיו הוהי-תיב םעה-לכ-לא

19:15 - יט:טו
תואבצ הוהי רמא-הכ יננה לארשי יהלא תאזה ריעה-לא יבמ תא הירע -לכ-לעו יתרבד רשא הערה-לכ ושקה יכ הילע יתלבל םפרע-תא ירבד -תא עומש

20:1 - כ:א
רוחשפ עמשיו ןהכה רמא-ןב דיגנ דיקפ-אוהו הוהי תיבב אבנ והימרי-תא הלאה םירבדה-תא

20:2 - כ:ב
תא רוחשפ הכיו ןתיו איבנה והימרי רשא תכפהמה-לע ותא ןוילעה ןמינב רעשב הוהי תיבב רשא

20:3 - כ:ג
אציו תרחממ יהיו והימרי-תא רוחשפ רמאיו תכפהמה-ןמ אל והימרי וילא הוהי ארק רוחשפ רוגמ-םא יכ ךמש ביבסמ

20:4 - כ:ד
הוהי רמא הכ יכ רוגמל ךנתנ יננה ךיבהא-לכלו ךל םהיביא ברחב ולפנו תואר ךיניעו ןתא הדוהי-לכ-תאו םלגהו לבב-ךלמ דיב ברחב םכהו הלבב

20:5 - כ:ה
ןסח-לכ-תא יתתנו תאזה ריעה העיגי-לכ-תאו תאו הרקי-לכ-תאו יכלמ תורצוא -לכ דיב ןתא הדוהי םוזזבו םהיביא םואיבהו םוחקלו הלבב

20:6 - כ:ו
לכו רוחשפ התאו וכלת ךתיב יבשי אובת לבבו יבשב רבקת םשו תומת םשו ךיבהא-לכו התא םהל תאבנ-רשא רקשב

20:7 - כ:ז
תפאו הוהי ינתיתפ לכותו ינתקזח קוחשל יתייה געל הלכ םויה-לכ יל

20:8 - כ:ח
קעזא רבדא ידמ-יכ ארקא דשו סמח הוהי-רבד היה-יכ סלקלו הפרחל יל םויה-לכ

20:9 - כ:ט
ונרכזא-אל יתרמאו ומשב דוע רבדא-אלו שאכ יבלב היהו יתמצעב רצע תרעב אלו לכלכ יתיאלנו לכוא

20:10 - כ:י
םיבר תבד יתעמש יכ ודיגה ביבסמ רוגמ שונא לכ ונדיגנו יעלצ ירמש ימולש הלכונו התפי ילוא ונתמקנ החקנו ול ונממ

20:11 - כ:יא
רובגכ יתוא הוהיו יפדר ןכ-לע ץירע ולכי אלו ולשכי אל -יכ דאמ ושב םלוע תמלכ וליכשה חכשת אל

20:12 - כ:יב
ןחב תואבצ הוהיו תוילכ האר קידצ ךתמקנ הארא בלו יתילג ךילא יכ םהמ יביר-תא

20:13 - כ:יג
וללה הוהיל וריש ליצה יכ הוהי-תא דימ ןויבא שפנ-תא םיערמ

20:14 - כ:יד
רשא םויה רורא םוי וב יתדלי ימא ינתדלי-רשא ךורב יהי-לא

20:15 - כ:טו
רשב רשא שיאה רורא רמאל יבא-תא חמש רכז ןב ךל-דלי והחמש

20:16 - כ:טז
אוהה שיאה היהו ךפה-רשא םירעכ עמשו םחנ אלו הוהי העורתו רקבב הקעז םירהצ תעב

20:17 - כ:יז
ינתתומ-אל רשא ימא יל-יהתו םחרמ תרה המחרו ירבק םלוע

20:18 - כ:יח
יתאצי םחרמ הז המל ןוגיו למע תוארל ימי תשבב ולכיו

21:1 - כא:א
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא וילא חלשב הוהי -תא והיקדצ ךלמה היכלמ-ןב רוחשפ הינפצ-תאו ןהכה הישעמ-ןב רמאל

21:2 - כא:ב
ונדעב אנ-שרד יכ הוהי-תא לבב-ךלמ רצארדכובנ ילוא ונילע םחלנ ונתוא הוהי השעי הלעיו ויתאלפנ-לככ ונילעמ

21:3 - כא:ג
והימרי רמאיו ןרמאת הכ םהילא והיקדצ-לא

21:4 - כא:ד
יהלא הוהי רמא-הכ בסמ יננה לארשי רשא המחלמה ילכ-תא םתא רשא םכדיב ךלמ-תא םב םימחלנ םידשכה-תאו לבב ץוחמ םכילע םירצה םתוא יתפסאו המוחל תאזה ריעה ךות-לא

21:5 - כא:ה
םכתא ינא יתמחלנו עורזבו היוטנ דיב המחבו ףאבו הקזח לודג ףצקבו

21:6 - כא:ו
יבשוי-תא יתיכהו תאזה ריעה םדאה-תאו רבדב המהבה-תאו ותמי לודג

21:7 - כא:ז
הוהי-םאנ ןכ-ירחאו והיקדצ-תא ןתא הדוהי-ךלמ םעה-תאו וידבע-תאו ריעב םיראשנה-תאו רבדה-ןמ תאזה בערה-ןמו ברחה-ןמ רצארדכובנ דיב דיבו לבב-ךלמ ישקבמ דיבו םהיביא ברח-יפל םכהו םשפנ אלו םהילע סוחי-אל םחרי אלו למחי

21:8 - כא:ח
רמאת הזה םעה-לאו יננה הוהי רמא הכ ךרד-תא םכינפל ןתנ ךרד -תאו םייחה תומה

21:9 - כא:ט
תאזה ריעב בשיה בערבו ברחב תומי לפנו אצויהו רבדבו םירצה םידשכה-לע היחי םכילע ושפנ ול-התיהו ללשל

21:10 - כא:י
ריעב ינפ יתמש יכ אלו הערל תאזה הוהי-םאנ הבוטל ןתנת לבב ךלמ-דיב שאב הפרשו

21:11 - כא:יא
הדוהי ךלמ תיבלו הוהי-רבד ועמש

21:12 - כא:יב
רמא הכ דוד תיב רקבל וניד הוהי לוזג וליצהו טפשמ אצת -ןפ קשוע דימ הרעבו יתמח שאכ ער ינפמ הבכמ ןיאו םהיללעמ

21:13 - כא:יג
תבשי ךילא יננה רשימה רוצ קמעה םירמאה הוהי-םאנ ימו ונילע תחי-ימ וניתונועמב אובי

21:14 - כא:יד
ירפכ םכילע יתדקפו הוהי-םאנ םכיללעמ הרעיב שא יתצהו היביבס -לכ הלכאו

22:1 - כב:א
דר הוהי רמא הכ הדוהי ךלמ-תיב רבדה-תא םש תרבדו הזה

22:2 - כב:ב
עמש תרמאו ךלמ הוהי-רבד אסכ-לע בשיה הדוהי ךידבעו התא דוד םירעשב םיאבה ךמעו הלאה

22:3 - כב:ג
ושע הוהי רמא הכ וליצהו הקדצו טפשמ רגו קושע דימ לוזג הנמלאו םותי וסמחת-לא ונת-לא וכפשת-לא יקנ םדו הזה םוקמב

22:4 - כב:ד
ושעת ושע-םא יכ ואבו הזה רבדה-תא הזה תיבה ירעשב דודל םיבשי םיכלמ םיבכר ואסכ-לע אוה םיסוסבו בכרב ומעו ודבעו

22:5 - כב:ה
ועמשת אל םאו יב הלאה םירבדה-תא הוהי-םאנ יתעבשנ היהי הברחל-יכ הזה תיבה

22:6 - כב:ו
הוהי רמא הכ-יכ הדוהי ךלמ תיב-לע שאר יל התא דעלג אל-םא ןונבלה םירע רבדמ ךתישא הבשונ אל

22:7 - כב:ז
ךילע יתשדקו וילכו שיא םיתחשמ ךיזרא רחבמ ותרכו שאה-לע וליפהו

22:8 - כב:ח
םיבר םיוג ורבעו תאזה ריעה לע והער-לא שיא ורמאו הוהי השע המ-לע הלודגה ריעל הככ תאזה

22:9 - כב:ט
ובזע רשא לע ורמאו הוהי תירב-תא ווחתשיו םהיהלא םירחא םיהלאל םודבעיו

22:10 - כב:י
תמל וכבת-לא וכב ול ודנת-לאו אל יכ ךלהל וכב -תא הארו דוע בושי ותדלומ ץרא

22:11 - כב:יא
הוהי-רמא הכ יכ והישאי-ןב םלש-לא ךלמה הדוהי ךלמ ויבא והישאי תחת םוקמה-ןמ אצי רשא םש בושי-אל הזה דוע

22:12 - כב:יב
ולגה-רשא םוקמב יכ תומי םש ותא תאזה ץראה-תאו דוע הארי-אל

22:13 - כב:יג
ותיב הנב יוה ויתוילעו קדצ-אלב והערב טפשמ אלב אל ולעפו םנח דבעי ול-ןתי

22:14 - כב:יד
תיב יל-הנבא רמאה תוילעו תודמ ול ערקו םיחורמ זראב ןופסו ינולח רששב חושמו

22:15 - כב:טו
התא יכ ךלמתה ךיבא זראב הרחתמ התשו לכא אולה הקדצו טפשמ השעו ול בוט זא

22:16 - כב:טז
ןויבאו ינע-ןיד ןד איה-אולה בוט זא יתא תעדה הוהי-םאנ

22:17 - כב:יז
ךבלו ךיניע ןיא יכ לעו ךעצב-לע-םא יכ ךופשל יקנה-םד קשעה-לעו תושעל הצורמה-לעו

22:18 - כב:יח
הוהי רמא-הכ ןכל םיקיוהי-לא ךלמ והישאי-ןב ול ודפסי-אל הדוהי תוחא יוהו יחא יוה יוה ול ודפסי-אל הדה יוהו ןודא

22:19 - כב:יט
רבקי רומח תרובק האלהמ ךלשהו בוחס םלשורי ירעשל

22:20 - כב:כ
יקעצו ןונבלה ילע ךלוק ינת ןשבבו יכ םירבעמ יקעצו ךיבהאמ -לכ ורבשנ

22:21 - כב:כא
ךילא יתרבד אל תרמא ךיתולשב ךכרד הז עמשא יכ ךירוענמ ילוקב תעמש-אל

22:22 - כב:כב
חור-הערת ךיער-לכ וכלי יבשב ךיבהאמו תמלכנו ישבת זא יכ ךתער לכמ

22:23 - כב:כג
ןונבלב יתבשי םיזראב יתננקמ ךל-אבב תנחנ-המ הדליכ ליח םילבח

22:24 - כב:כד
הוהי-םאנ ינא-יח והינכ היהי-םא יכ ךלמ םיקיוהי-ןב די-לע םתוח הדוהי םשמ יכ ינימי ךנקתא

22:25 - כב:כה
ישקבמ דיב ךיתתנו התא-רשא דיבו ךשפנ דיבו םהינפמ רוגי לבב-ךלמ רצארדכובנ םידשכה דיבו

22:26 - כב:כו
ךתא יתלטהו ךתדלי רשא ךמא-תאו רשא תרחא ץראה לע םשו םש םתדלי-אל ותומת

22:27 - כב:כז
םה-רשא ץראה-לעו םשפנ-תא םיאשנמ אל המש םש בושל ובושי

22:28 - כב:כח
ץופנ הזבנ בצעה והינכ הזה שיאה וב ץפח ןיא ילכ-םא אוה ולטוה עודמ וכלשהו וערזו רשא ץראה-לע ועדי-אל

22:29 - כב:כט
יעמש ץרא ץרא ץרא הוהי-רבד

22:30 - כב:ל
ובתכ הוהי רמא הכ ירירע הזה שיאה-תא וימיב חלצי-אל רבג וערזמ חלצי אל יכ אסכ-לע בשי שיא דוע לשמו דוד הדוהיב

23:1 - כג:א
םידבאמ םיער יוה ןאצ-תא םיצפמו הוהי-םאנ יתיערמ

23:2 - כג:ב
הוהי רמא-הכ ןכל לארשי יהלא םיערה םיערה-לע םתצפה םתא ימע-תא םוחדתו ינאצ -תא םתא םתדקפ אלו םכילע דקפ יננה םכיללעמ ער-תא הוהי -םאנ

23:3 - כג:ג
ץבקא ינאו לכמ ינאצ תיראש-תא יתחדה-רשא תוצראה יתבשהו םש םתא ורפו ןהונ-לע ןהתא וברו

23:4 - כג:ד
םיער םהילע יתמקהו ואריי-אלו םוערו אלו ותחי-אלו דוע הוהי -םאנ ודקפי

23:5 - כג:ה
םיאב םימי הנה יתמקהו הוהי-םאנ קידצ חמצ דודל ליכשהו ךלמ ךלמו הקדצו טפשמ השעו ץראב

23:6 - כג:ו
הדוהי עשות וימיב חטבל ןכשי לארשיו וארקי-רשא ומש-הזו ונקדצ הוהי

23:7 - כג:ז
םיאב םימי-הנה ןכל הוהי-םאנ דוע ורמאי-אלו הלעה רשא הוהי-יח לארשי ינב -תא םירצמ ץראמ

23:8 - כג:ח
רשא הוהי-יח-םא יכ איבה רשאו הלעה לארשי תיב ערז-תא לכמו הנופצ ץראמ םיתחדה רשא תוצראה ובשיו םש םתמדא-לע

23:9 - כג:ט
יבל רבשנ םיאבנל ופחר יברקב יתייה יתומצע-לכ רבגכו רוכש שיאכ ינפמ ןיי ורבע ירבד ינפמו הוהי ושדק

23:10 - כג:י
האלמ םיפאנמ יכ הלא ינפמ-יכ ץראה ושבי ץראה הלבא יהתו רבדמ תואנ הער םתצורמ ןכ-אל םתרובגו

23:11 - כג:יא
ןהכ-םג איבנ-םג-יכ יתיבב-םג ופנח םתער יתאצמ הוהי-םאנ

23:12 - כג:יב
םהל םכרד היהי ןכל הלפאב תוקלקלחכ הב ולפנו וחדי הער םהילע איבא-יכ םתדקפ תנש הוהי-םאנ

23:13 - כג:יג
ןורמש יאיבנבו ואבנה הלפת יתיאר ימע-תא ועתיו לעבב לארשי-תא

23:14 - כג:יד
םלשורי יאבנבו ףואנ הרורעש יתיאר וקזחו רקשב ךלהו םיערמ ידי שיא ובש-יתלבל םלכ יל-ויה ותערמ היבשיו םדסכ הרמעכ

23:15 - כג:טו
הוהי רמא-הכ ןכל םיאבנה-לע תואבצ םתוא ליכאמ יננה םיתקשהו הנעל תאמ יכ שאר-ימ האצי םלשורי יאיבנ ץראה-לכל הפנח

23:16 - כג:טז
תואבצ הוהי רמא-הכ ירבד-לע ועמשת-לא םכל םיאבנה םיאבנה םכתא המה םילבהמ אל ורבדי םבל ןוזח הוהי יפמ

23:17 - כג:יז
יצאנמל רומא םירמא םולש הוהי רבד ךלה לכו םכל היהי ורמא ובל תוררשב םכילע אובת-אל הער

23:18 - כג:יח
דוסב דמע ימ יכ עמשיו אריו הוהי בישקה-ימ ורבד-תא עמשיו ירבד

23:19 - כג:יט
המח הוהי תרעס הנה ללוחתמ רעסו האצי םיעשר שאר לע לוחי

23:20 - כג:כ
הוהי-ףא בושי אל ומיקה-דעו ותשע-דע תירחאב ובל תומזמ הב וננובתת םימיה הניב

23:21 - כג:כא
יתחלש-אל וצר םהו םיאבנה-תא םהילא יתרבד-אל ואבנ םהו

23:22 - כג:כב
ידוסב ודמע-םאו ירבד ועמשיו םובשיו ימע-תא ערמו ערה םכרדמ םהיללעמ

23:23 - כג:כג
ינא ברקמ יהלאה יהלא אלו הוהי-םאנ קחרמ

23:24 - כג:כד
שיא רתסי-םא ינאו םירתסמב הוהי-םאנ ונארא-אל םימשה-תא אולה אלמ ינא ץראה -תאו הוהי-םאנ

23:25 - כג:כה
ורמא-רשא תא יתעמש םיאבנה םיאבנה רמאל רקש ימשב יתמלח יתמלח

23:26 - כג:כו
בלב שיה יתמ-דע רקשה יאבנ םיאבנה םבל תמרת יאיבנו

23:27 - כג:כז
חיכשהל םיבשחה ימש ימע-תא ורפסי רשא םתמולחב רשאכ והערל שיא ימש-תא םתובא וחכש לעבב

23:28 - כג:כח
ותא-רשא איבנה םולח רפסי םולח ותא ירבד רשאו -המ תמא ירבד רבדי רבה-תא ןבתל הוהי-םאנ

23:29 - כג:כט
שאכ ירבד הכ אולה שיטפכו הוהי-םאנ עלס ץצפי

23:30 - כג:ל
יננה ןכל םיאבנה-לע יבנגמ הוהי-םאנ תאמ שיא ירבד והער

23:31 - כג:לא
םאיבנה-לע יננה םיחקלה הוהי-םאנ םאנ ומאניו םנושל

23:32 - כג:לב
יאבנ-לע יננה רקש תומלח םורפסיו הוהי-םאנ ימע-תא ועתיו םתוזחפבו םהירקשב םיתחלש-אל יכנאו ליעוהו םיתיוצ אלו הזה-םעל וליעוי-אל הוהי-םאנ

23:33 - כג:לג
הזה םעה ךלאשי-יכו ןהכ-וא איבנה-וא הוהי אשמ-המ רמאל םהילא תרמאו יתשטנו אשמ-המ-תא הוהי-םאנ םכתא

23:34 - כג:לד
םעהו ןהכהו איבנהו הוהי אשמ רמאי רשא שיאה-לע יתדקפו ותיב -לעו אוהה

23:35 - כג:לה
שיא ורמאת הכ שיאו והער-לע הנע-המ ויחא-לא רבד-המו הוהי הוהי

23:36 - כג:לו
אל הוהי אשמו אשמה יכ דוע-ורכזת ורבד שיאל היהי ירבד-תא םתכפהו הוהי םייח םיהלא וניהלא תואבצ

23:37 - כג:לז
איבנה-לא רמאת הכ הוהי ךנע-המ הוהי רבד-המו

23:38 - כג:לח
הוהי אשמ-םאו רמא הכ ןכל ורמאת םכרמא ןעי הוהי אשמ הזה רבדה-תא םכילא חלשאו הוהי אשמ ורמאת אל רמאל הוהי

23:39 - כג:לט
יתישנו יננה ןכל יתשטנו אשנ םכתא רשא ריעה-תאו םכתא םכל יתתנ לעמ םכיתובאלו ינפ

23:40 - כג:מ
תפרח םכילע יתתנו םלוע תומלכו םלוע חכשת אל רשא

24:1 - כד:א
הנהו הוהי ינארה םינאת יאדוד ינש לכיה ינפל םידעומ תולגה ירחא הוהי לבב-ךלמ רצארדכובנ והינכי-תא םיקיוהי-ןב ירש-תאו הדוהי-ךלמ שרחה-תאו הדוהי םלשורימ רגסמה-תאו לבב םאביו

24:2 - כד:ב
םינאת דחא דודה ינאתכ דאמ תובט דחא דודהו תורכבה דאמ תוער םינאת הנלכאת-אל רשא ערמ

24:3 - כד:ג
ילא הוהי רמאיו והימרי האר התא-המ םינאתה םינאת רמאו דאמ תובט תובטה דאמ תוער תוערהו הנלכאת-אל רשא ערמ

24:4 - כד:ד
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

24:5 - כד:ה
יהלא הוהי רמא-הכ םינאתכ לארשי הלאה תובטה תולג-תא ריכא-ןכ יתחלש רשא הדוהי ץרא הזה םוקמה-ןמ הבוטל םידשכ

24:6 - כד:ו
םהילע יניע יתמשו םיתבשהו הבוטל תאזה ץראה-לע סרהא אלו םיתינבו שותא אלו םיתעטנו

24:7 - כד:ז
תעדל בל םהל יתתנו הוהי ינא יכ יתא יכנאו םעל יל-ויהו םיהלאל םהל היהא ילא ובשי-יכ םבל-לכב

24:8 - כד:ח
רשא תוערה םינאתכו ערמ הנלכאת-אל ןכ הוהי רמא הכ-יכ והיקדצ -תא ןתא הדוהי-ךלמ תאו וירש-תאו םלשורי תיראש תאזה ץראב םיראשנה ץראב םיבשיהו םירצמ

24:9 - כד:ט
הערל העוזל םיתתנו ץראה תוכלממ לכל לשמלו הפרחל הללקלו הנינשל תומקמה-לכב םש םחידא-רשא

24:10 - כד:י
ברחה-תא םב יתחלשו רבדה-תאו בערה-תא המדאה לעמ םמת-דע םהל יתתנ-רשא םהיתובאלו

25:1 - כה:א
היה-רשא רבדה והימרי-לע הדוהי םע-לכ-לע תיעברה הנשב -ןב םיקיוהיל הדוהי ךלמ והישאי תינשארה הנשה איה ךלמ רצארדכובנל לבב

25:2 - כה:ב
והימרי רבד רשא םע-לכ-לע איבנה יבשי-לכ לאו הדוהי רמאל םלשורי

25:3 - כה:ג
הנש הרשע שלש-ןמ ןומא-ןב והישאיל דעו הדוהי ךלמ שלש הז הזה םויה היה הנש םירשעו ילא הוהי-רבד םיכשא םכילא רבדאו םתעמש אלו רבדו

25:4 - כה:ד
םכילא הוהי חלשו וידבע-לכ-תא חלשו םכשה םיאבנה -אלו םתעמש אלו םכנזא-תא םתיטה עמשל

25:5 - כה:ה
שיא אנ-ובוש רמאל ערמו הערה וכרדמ ובשו םכיללעמ ןתנ רשא המדאה-לע םכל הוהי םכיתובאלו םלוע-ןמל םלוע-דעו

25:6 - כה:ו
ירחא וכלת-לאו םדבעל םירחא םיהלא םהל תוחתשהלו יתוא וסיעכת-אלו אלו םכידי השעמב םכל ערא

25:7 - כה:ז
ילא םתעמש-אלו ןעמל הוהי-םאנ השעמב ינוסעכה םכל ערל םכידי

25:8 - כה:ח
הוהי רמא הכ ןכל רשא ןעי תואבצ ירבד-תא םתעמש-אל

25:9 - כה:ט
יתחקלו חלש יננה ןופצ תוחפשמ-לכ-תא הוהי-םאנ רצארדכובנ-לאו ידבע לבב -ךלמ ץראה-לע םיתאבהו היבשי-לעו תאזה הלאה םיוגה-לכ לעו םיתמרחהו ביבס המשל םיתמשו תוברחלו הקרשלו םלוע

25:10 - כה:י
לוק םהמ יתדבאהו החמש לוקו ןושש הלכ לוקו ןתח לוק רנ רואו םיחר לוק

25:11 - כה:יא
ץראה-לכ התיהו המשל הברחל תאזה הלאה םיוגה ודבעו םיעבש לבב ךלמ-תא הנש

25:12 - כה:יב
םיעבש תואלמכ היהו דקפא הנש לבב-ךלמ-לע אוהה יוגה-לעו םנוע-תא הוהי-םאנ םידשכ ץרא-לעו תוממשל ותא יתמשו םלוע

25:13 - כה:יג
ץראה-לע יתיאבהו ירבד-לכ-תא איהה תא הילע יתרבד-רשא הזה רפסב בותכה-לכ והימרי אבנ-רשא םיוגה-לכ-לע

25:14 - כה:יד
המה-םג םב-ודבע יכ םיכלמו םיבר םיוג םהל יתמלשו םילודג השעמכו םלעפכ םהידי

25:15 - כה:טו
הוהי רמא הכ יכ חק ילא לארשי יהלא המחה ןייה סוכ-תא התיקשהו ידימ תאזה םיוגה-לכ-תא ותא ךתוא חלש יכנא רשא םהילא

25:16 - כה:טז
ושעגתהו ותשו ברחה ינפמ וללהתהו חלש יכנא רשא םתניב

25:17 - כה:יז
דימ סוכה-תא חקאו הקשאו הוהי םיוגה-לכ-תא הוהי ינחלש-רשא םהילא

25:18 - כה:יח
ירע-תאו םלשורי-תא היכלמ-תאו הדוהי םתא תתל הירש-תא הקרשל המשל הברחל הזה םויכ הללקלו

25:19 - כה:יט
םירצמ-ךלמ הערפ-תא וידבע-תאו וירש-תאו ומע-לכ-תאו

25:20 - כה:כ
תאו ברעה-לכ תאו ץועה ץרא יכלמ-לכ ץרא יכלמ-לכ תאו -תאו םיתשלפ הזע-תאו ןולקשא תאו ןורקע-תאו דודשא תיראש

25:21 - כה:כא
באומ-תאו םודא-תא ןומע ינב-תאו

25:22 - כה:כב
רצ-יכלמ-לכ תאו ןודיצ יכלמ-לכ תאו רשא יאה יכלמ תאו םיה רבעב

25:23 - כה:כג
אמית-תאו ןדד-תאו תאו זוב-תאו האפ יצוצק-לכ

25:24 - כה:כד
ברע יכלמ-לכ תאו ברעה יכלמ-לכ תאו רבדמב םינכשה

25:25 - כה:כה
ירמז יכלמ-לכ תאו םליע יכלמ-לכ תאו ידמ יכלמ-לכ תאו

25:26 - כה:כו
ןופצה יכלמ-לכ תאו םיקחרהו םיברקה תאו ויחא-לא שיא ץראה תוכלממה-לכ המדאה ינפ-לע רשא התשי ךשש ךלמו םהירחא

25:27 - כה:כז
םהילא תרמאו תואבצ הוהי רמא-הכ ותש לארשי יהלא ולפנו ויקו ורכשו ינפמ ומוקת אלו חלש יכנא רשא ברחה םכיניב

25:28 - כה:כח
ונאמי יכ היהו ךדימ סוכה-תחקל םהילא תרמאו תותשל תואבצ הוהי רמא הכ ותשת ותש

25:29 - כה:כט
רשא ריעב הנה יכ הילע ימש-ארקנ ערהל לחמ יכנא אל וקנת הקנה םתאו ינא ברח יכ וקנת יבשי-לכ-לע ארק הוהי םאנ ץראה תואבצ

25:30 - כה:ל
םהילא אבנת התאו הלאה םירבדה-לכ תא הוהי םהילא תרמאו ןועממו גאשי םורממ גאש ולוק ןתי ושדק דדיה והונ-לע גאשי לא הנעי םיכרדכ ץראה יבשי-לכ

25:31 - כה:לא
הצק-דע ןואש אב הוהיל ביר יכ ץראה אוה טפשנ םיוגב םיעשרה רשב-לכל ברחל םנתנ הוהי-םאנ

25:32 - כה:לב
תואבצ הוהי רמא הכ יוגמ תאצי הער הנה לודג רעסו יוג-לא ץרא-יתכרימ רועי

25:33 - כה:לג
הוהי יללח ויהו הצקמ אוהה םויב ץראה הצק-דעו ץראה אלו ודפסי אל ורבקי אלו ופסאי המדאה ינפ-לע ןמדל ויהי

25:34 - כה:לד
םיערה וליליה ושלפתהו וקעזו ןאצה ירידא םכימי ואלמ-יכ םכיתוצופתו חובטל הדמח ילככ םתלפנו

25:35 - כה:לה
סונמ דבאו הטילפו םיערה-ןמ ןאצה ירידאמ

25:36 - כה:לו
םיערה תקעצ לוק ןאצה ירידא תלליו הוהי דדש-יכ םתיערמ-תא

25:37 - כה:לז
םולשה תואנ ומדנו ןורח ינפמ הוהי-ףא

25:38 - כה:לח
וכס ריפככ בזע המשל םצרא התיה-יכ הנויה ןורח ינפמ ופא ןורח ינפמו

26:1 - כו:א
תוכלממ תישארב והישאי-ןב םיקיוהי היה הדוהי ךלמ הוהי תאמ הזה רבדה רמאל

26:2 - כו:ב
דמע הוהי רמא הכ הוהי-תיב רצחב ירע-לכ-לע תרבדו םיאבה הדוהי הוהי-תיב תוחתשהל רשא םירבדה-לכ תא םהילא רבדל ךיתיוצ רבד ערגת-לא

26:3 - כו:ג
ובשיו ועמשי ילוא הערה וכרדמ שיא הערה-לא יתמחנו בשח יכנא רשא ער ינפמ םהל תושעל םהיללעמ

26:4 - כו:ד
הכ םהילא תרמאו אל-םא הוהי רמא תכלל ילא ועמשת יתתנ רשא יתרותב םכינפל

26:5 - כו:ה
ידבע ירבד-לע עמשל יכנא רשא םיאבנה םכשהו םכילא חלש םתעמש אלו חלשו

26:6 - כו:ו
הזה תיבה-תא יתתנו ריעה-תאו הלשכ הללקל ןתא התאזה ץראה ייוג לכל

26:7 - כו:ז
םינהכה ועמשיו םעה-לכו םיאבנהו רבדמ והימרי-תא הלאה םירבדה-תא הוהי תיבב

26:8 - כו:ח
והימרי תולככ יהיו תא רבדל הוהי הוצ-רשא-לכ םעה-לכ-לא רבדל םינהכה ותא ושפתיו םעה-לכו םיאבנהו תומת תומ רמאל

26:9 - כו:ט
תיבנ עודמ רמאל הוהי-םשב תיבה היהי ולשכ תאזה ריעהו הזה בשוי ןיאמ ברחת םעה-לכ להקיו תיבב והימרי-לא הוהי

26:10 - כו:י
הדוהי ירש ועמשיו הלאה םירבדה תא ךלמה-תיבמ ולעיו ובשיו הוהי תיב הוהי-רעש חתפב שדחה

26:11 - כו:יא
םינהכה ורמאיו םירשה-לא םיאבנהו רמאל םעה-לכ-לאו הזה שיאל תומ-טפשמ ריעה-לא אבנ יכ םתעמש רשאכ תאזה םכינזאב

26:12 - כו:יב
והימרי רמאיו םירשה-לכ-לא רמאל םעה-לכ-לאו אבנהל ינחלש הוהי הזה תיבה -לא תא תאזה ריעה-לאו רשא םירבדה-לכ םתעמש

26:13 - כו:יג
וביטיה התעו םכיללעמו םכיכרד הוהי לוקב ועמשו הוהי םחניו םכיהלא רבד רשא הערה-לא םכילע

26:14 - כו:יד
םכדיב יננה ינאו רשיכו בוטכ יל-ושע םכיניעב

26:15 - כו:טו
יכ ועדת עדי ךא יתא םתא םיתממ-םא םתא יקנ םד-יכ םכילע םינתנ תאזה ריעה-לאו תמאב יכ היבשי-לאו םכילע הוהי ינחלש תא םכינזאב רבדל הלאה םירבדה-לכ

26:16 - כו:טז
םירשה ורמאיו םינהכה-לא םעה-לכו םיאיבנה-לאו הזה שיאל-ןיא םשב יכ תומ -טפשמ רבד וניהלא הוהי ונילא

26:17 - כו:יז
ינקזמ םישנא ומקיו ורמאיו ץראה םעה להק-לכ-לא רמאל

26:18 - כו:יח
היה יתשרומה היכימ והיקזח ימיב אבנ רמאיו הדוהי-ךלמ הדוהי םע-לכ-לא הוהי רמא-הכ רמאל הדש ןויצ תואבצ םילשוריו שרחת רהו היהת םייע רעי תומבל תיבה

26:19 - כו:יט
והיקזח והתמה תמהה הדוהי-ךלמ ארי אלה הדוהי-לכו לחיו הוהי-תא םחניו הוהי ינפ-תא הערה-לא הוהי םהילע רבד-רשא הער םישע ונחנאו הלודג וניתושפנ-לע

26:20 - כו:כ
אבנתמ היה שיא-םגו והירוא הוהי םשב תירקמ והיעמש-ןב אבניו םירעיה תאזה ריעה-לע לככ תאזה ץראה-לעו והימרי ירבד

26:21 - כו:כא
עמשיו םיקיוהי-ךלמה וירובג-לכו םירשה-לכו שקביו וירבד-תא עמשיו ותימה ךלמה חרביו אריו והירוא םירצמ אביו

26:22 - כו:כב
ךלמה חלשיו םישנא םיקיוהי ןתנלא תא םירצמ םישנאו רובכע-ןב םירצמ-לא ותא

26:23 - כו:כג
והירוא-תא ואיצויו והאביו םירצממ םיקיוהי ךלמה-לא ךלשיו ברחב והכיו ירבק-לא ותלבנ-תא םעה ינב

26:24 - כו:כד
םקיחא די ךא התיה ןפש-ןב יתלבל והימרי-תא םעה-דיב ותא-תת ותימהל

27:1 - כז:א
תכלממ תישארב והישואי-ןב םקיוהי היה הדוהי ךלמ -לא הזה רבדה הוהי תאמ הימרי רמאל

27:2 - כז:ב
ילא הוהי רמא-הכ תורסומ ךל השע םתתנו תוטמו ךראוצ-לע

27:3 - כז:ג
ךלמ-לא םתחלשו באומ ךלמ-לאו םודא ןומע ינב ךלמ-לאו רצ ךלמ-לאו דיב ןודיצ ךלמ-לאו םיאבה םיכאלמ והיקדצ-לא םלשורי הדוהי ךלמ

27:4 - כז:ד
םתא תיוצו רמאל םהינדא-לא תואבצ הוהי רמא-הכ הכ לארשי יהלא םכינדא-לא ורמאת

27:5 - כז:ה
יתישע יכנא םדאה-תא ץראה-תא רשא המהבה-תאו יחכב ץראה ינפ-לע יעורזבו לודגה היתתנו היוטנה יניעב רשי רשאל

27:6 - כז:ו
יתתנ יכנא התעו הלאה תוצראה-לכ-תא רצאנדכובנ דיב םגו ידבע לבב-ךלמ יתתנ הדשה תיח-תא ודבעל ול

27:7 - כז:ז
ותא ודבעו ונב-תאו םיוגה-לכ דע ונב-ןב-תאו אוה-םג וצרא תע-אב םיוג וב ודבעו םיכלמו םיבר םילדג

27:8 - כז:ח
הכלממהו יוגה היהו ותא ודבעי-אל רשא רצאנדכובנ-תא רשא תאו לבב-ךלמ וראוצ-תא ןתי-אל ברחב לבב ךלמ לעב דקפא רבדבו בערבו אוהה יוגה-לע ימת-דע הוהי-םאנ ודיב םתא

27:9 - כז:ט
ועמשת-לא םתאו םכיאיבנ-לא לאו םכימסק-לאו םכיתמלח םכיננע-לאו םה-רשא םכיפשכ-לאו רמאל םכילא םירמא ךלמ-תא ודבעת אל לבב

27:10 - כז:י
םיאבנ םה רקש יכ קיחרה ןעמל םכל םכתמדא לעמ םכתא םכתא יתחדהו םתדבאו

27:11 - כז:יא
איבי רשא יוגהו לעב וראוצ-תא ודבעו לבב-ךלמ ותמדא-לע ויתחנהו הדבעו הוהי-םאנ הב בשיו

27:12 - כז:יב
היקדצ-לאו יתרבד הדוהי-ךלמ הלאה םירבדה-לככ -תא ואיבה רמאל לעב םכיראוצ ותא ודבעו לבב-ךלמ ויחו ומעו

27:13 - כז:יג
התא ותומת המל בערב ברחב ךמעו רבד רשאכ רבדבו רשא יוגה-לא הוהי ךלמ-תא דבעי-אל לבב

27:14 - כז:יד
ירבד-לא ועמשת-לאו םירמאה םיאבנה אל רמאל םכילא לבב ךלמ-תא ודבעת םיאבנ םה רקש יכ םכל

27:15 - כז:טו
םיתחלש אל יכ םהו הוהי-םאנ רקשל ימשב םיאבנ םכתא יחידה ןעמל םתא םתדבאו םיאבנה םיאבנהו םכל

27:16 - כז:טז
םינהכה-לאו הזה םעה-לכ-לאו רמא הכ רמאל יתרבד -לא ועמשת-לא הוהי םכיאיבנ ירבד רמאל םכל םיאבנה הוהי-תיב ילכ הנה התע הלבבמ םיבשומ המה רקש יכ הרהמ םכל םיאבנ

27:17 - כז:יז
םהילא ועמשת-לא לבב-ךלמ-תא ודבע היהת המל ויחו הברח תאזה ריעה

27:18 - כז:יח
םה םיאבנ-םאו הוהי-רבד שי-םאו אנ-ועגפי םתא תואבצ הוהיב םילכה ואב -יתלבל הוהי-תיבב םירתונה הדוהי ךלמ תיבו הלבב םלשוריבו

27:19 - כז:יט
הוהי רמא הכ יכ םידמעה-לא תואבצ םיה-לעו לעו תונכמה-לעו םירתונה םילכה רתי תאזה ריעב

27:20 - כז:כ
םחקל-אל רשא לבב ךלמ רצאנדכובנ הינוכי-תא ותולגב םיקיוהי-ןב םלשורימ הדוהי-ךלמ ירח-לכ תאו הלבב םלשוריו הדוהי

27:21 - כז:כא
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ םירתונה םילכה-לע תיבו הוהי תיב הדוהי-ךלמ םלשוריו

27:22 - כז:כב
המשו ואבוי הלבב ידקפ םוי דע ויהי הוהי-םאנ םתא םיתבישהו םיתילעהו הזה םוקמה-לא

28:1 - כח:א
איהה הנשב יהיו תכלממ תישארב הדוהי-ךלמ היקדצ שדחב תיעברה תנשב ילא רמא ישימחה רוזע-ןב היננח ןועבגמ רשא איבנה יניעל הוהי תיבב םעה-לכו םינהכה רמאל

28:2 - כח:ב
תואבצ הוהי רמא-הכ רמאל לארשי יהלא ךלמ לע-תא יתרבש לבב

28:3 - כח:ג
םימי םיתנש דועב םוקמה-לא בישמ ינא תיב ילכ-לכ-תא הזה חקל רשא הוהי לבב-ךלמ רצאנדכובנ הזה םוקמה-ןמ לבב םאיביו

28:4 - כח:ד
הינכי-תאו םיקיוהי-ןב הדוהי-ךלמ הדוהי תולג-לכ-תאו ינא הלבב םיאבה הזה םוקמה-לא בישמ רבשא יכ הוהי-םאנ לבב ךלמ לע-תא

28:5 - כח:ה
איבנה הימרי רמאיו איבנה היננח-לא םינהכה יניעל םעה-לכ יניעלו הוהי תיבב םידמעה

28:6 - כח:ו
איבנה הימרי רמאיו הוהי השעי ןכ ןמא ךירבד-תא הוהי םקי בישהל תאבנ רשא הוהי-תיב ילכ לבבמ הלוגה-לכו הזה םוקמה-לא

28:7 - כח:ז
רבדה אנ-עמש-ךא רבד יכנא רשא הזה ינזאבו ךינזאב םעה-לכ

28:8 - כח:ח
ויה רשא םיאיבנה ךינפלו ינפל ואבניו םלועה-ןמ תובר תוצרא-לא תולדג תוכלממ -לעו הערלו המחלמל רבדלו

28:9 - כח:ט
אבני רשא איבנה רבד אבב םולשל איבנה עדוי איבנה הוהי וחלש-רשא תמאב

28:10 - כח:י
איבנה היננח חקיו ראוצ לעמ הטומה-תא איבנה הימרי והרבשיו

28:11 - כח:יא
יניעל היננח רמאיו הכ רמאל םעה-לכ רבשא הככ הוהי רמא רצאנדכבנ לע-תא דועב לבב-ךלמ םימי םיתנש םיוגה-לכ ראוצ-לעמ איבנה הימרי ךליו וכרדל

28:12 - כח:יב
הוהי-רבד יהיו ירחא הימרי-לא איבנה היננח רובש ראוצ לעמ הטומה-תא רמאל איבנה הימרי

28:13 - כח:יג
תרמאו ךולה הכ רמאל היננח-לא ץע תטומ הוהי רמא ןהיתחת תישעו תרבש לזרב תוטמ

28:14 - כח:יד
הוהי רמא-הכ יכ לארשי יהלא תואבצ יתתנ לזרב לע םיוגה -לכ ראוצ-לע דבעל הלאה רצאנדכבנ-תא והדבעו לבב-ךלמ הדשה תיח-תא םגו ול יתתנ

28:15 - כח:טו
איבנה הימרי רמאיו איבנה היננח-לא היננח אנ-עמש התאו הוהי ךחלש-אל הזה םעה-תא תחטבה רקש-לע

28:16 - כח:טז
הוהי רמא הכ ןכל לעמ ךחלשמ יננה הנשה המדאה ינפ הרס-יכ תמ התא הוהי-לא תרבד

28:17 - כח:יז
איבנה היננח תמיו שדחב איהה הנשב יעיבשה

29:1 - כט:א
רפסה ירבד הלאו הימרי חלש רשא םלשורימ איבנה הלוגה ינקז רתי-לא םינהכה-לאו םיאיבנה-לאו רשא םעה-לכ-לאו רצאנדכובנ הלגה הלבב םלשורימ

29:2 - כט:ב
תאצ ירחא ךלמה-הינכי םיסירסהו הריבגהו םלשוריו הדוהי ירש רגסמהו שרחהו םלשורימ

29:3 - כט:ג
ןפש-ןב השעלא דיב היקלח-ןב הירמגו היקדצ חלש רשא -לא הדוהי-ךלמ לבב ךלמ רצאנדכובנ רמאל הלבב

29:4 - כט:ד
תואבצ הוהי רמא הכ לארשי יהלא הלוגה-לכל יתילגה-רשא הלבב םלשורימ

29:5 - כט:ה
ובשו םיתב ונב ולכאו תונג ועטנו ןירפ-תא

29:6 - כט:ו
ודילוהו םישנ וחק וחקו תונבו םינב םישנ םכינבל ונת םכיתונב-תאו הנדלתו םישנאל תונבו םינב םש-וברו וטעמת-לאו

29:7 - כט:ז
םולש-תא ושרדו יתילגה רשא ריעה וללפתהו המש םכתא יכ הוהי-לא הדעב םכל היהי המולשב םולש

29:8 - כט:ח
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ םכל ואישי-לא -רשא םכיאיבנ םכימסקו םכברקב ועמשת-לאו רשא םכיתמלח-לא םימלחמ םתא

29:9 - כט:ט
םיאבנ םה רקשב יכ אל ימשב םכל הוהי-םאנ םיתחלש

29:10 - כט:י
יכ הוהי רמא הכ-יכ לבבל תאלמ יפל דקפא הנש םיעבש םכילע יתמקהו םכתא בוטה ירבד-תא םכתא בישהל הזה םוקמה-לא

29:11 - כט:יא
יתעדי יכנא יכ רשא תבשחמה-תא םכילע בשח יכנא תובשחמ הוהי-םאנ תתל הערל אלו םולש הוקתו תירחא םכל

29:12 - כט:יב
םתכלהו יתא םתארקו ילא םתללפתהו םכילא יתעמשו

29:13 - כט:יג
םתאצמו יתא םתשקבו ינשרדת יכ םכבבל-לכב

29:14 - כט:יד
םכל יתאצמנו יתבשו הוהי-םאנ יתצבקו םכתיבש-תא םיוגה-לכמ םכתא רשא תומוקמה-לכמו םש םכתא יתחדה יתבשהו הוהי-םאנ םוקמה-לא םכתא םכתא יתילגה-רשא םשמ

29:15 - כט:טו
ונל םיקה םתרמא יכ הלבב םיאבנ הוהי

29:16 - כט:טז
הוהי רמא הכ-יכ בשויה ךלמה-לא דוד אסכ-לא בשויה םעה-לכ-לאו םכיחא תאזה ריעב םכתא ואצי-אל רשא הלוגב

29:17 - כט:יז
תואבצ הוהי רמא הכ םב חלשמ יננה בערה-תא ברחה-תא יתתנו רבדה-תאו םינאתכ םתוא רשא םירעשה ערמ הנלכאת-אל

29:18 - כט:יח
םהירחא יתפדרו רבדבו בערב ברחב לכל העוזל םיתתנו הלאל ץראה תוכלממ הקרשלו המשלו םיוגה-לכב הפרחלו םש םיתחדה-רשא

29:19 - כט:יט
ועמש-אל-רשא תחת הוהי-םאנ ירבד-לא םהילא יתחלש רשא םיאבנה ידבע-תא אלו חלשו םכשה הוהי-םאנ םתעמש

29:20 - כט:כ
ועמש םתאו הלוגה-לכ הוהי-רבד םלשורימ יתחלש-רשא הלבב

29:21 - כט:כא
תואבצ הוהי רמא-הכ לארשי יהלא הילוק-ןב באחא-לא -ןב והיקדצ-לאו םכל םיאבנה הישעמ ןתנ יננה רקש ימשב רצארדכובנ דיב םתא םכהו לבב-ךלמ םכיניעל

29:22 - כט:כב
לכל הללק םהמ חקלו רשא הדוהי תולג ךמשי רמאל לבבב והיקדצכ הוהי םלק-רשא בחאכו שאב לבב-ךלמ

29:23 - כט:כג
הלבנ ושע רשא ןעי ופאניו לארשיב םהיער ישנ-תא ימשב רבד ורבדיו םתיוצ אול רשא רקש דעו עדיוה יכנאו הוהי-םאנ

29:24 - כט:כד
ימלחנה והיעמש-לאו רמאל רמאת

29:25 - כט:כה
תואבצ הוהי רמא-הכ רמאל לארשי יהלא תחלש התא רשא ןעי םירפס הכמשב רשא םעה-לכ-לא הינפצ-לאו םלשוריב לאו ןהכה הישעמ-ןב רמאל םינהכה -לכ

29:26 - כט:כו
תחת ןהכ ךנתנ הוהי תויהל ןהכה עדיוהי הוהי תיב םידקפ עגשמ שיא-לכל ותא התתנו אבנתמו תכפהמה-לא קניצה-לאו

29:27 - כט:כז
תרעג אל המל התעו יתתנעה והימריב םכל אבנתמה

29:28 - כט:כח
חלש ןכ-לע יכ רמאל לבב ונילא םיתב ונב איה הכרא תונג ועטנו ובשו ןהירפ-תא ולכאו

29:29 - כט:כט
ןהכה הינפצ ארקיו ינזאב הזה רפסה-תא איבנה והימרי

29:30 - כט:ל
הוהי-רבד יהיו רמאל והימרי-לא

29:31 - כט:לא
הלוגה-לכ-לע חלש הוהי רמא הכ רמאל ימלחנה היעמש-לא םכל אבנ רשא ןעי אל ינאו היעמש םכתא חטביו ויתחלש רקש-לע

29:32 - כט:לב
הוהי רמא-הכ ןכל היעמש-לע דקפ יננה וערז-לעו ימלחנה שיא ול היהי-אל הזה םעה-ךותב בשוי בוטב הארי-אלו ימעל-השע ינא-רשא הרס-יכ הוהי-םאנ הוהי-לע רבד

30:1 - ל:א
היה רשא רבדה תאמ והימרי-לא רמאל הוהי

30:2 - ל:ב
יהלא הוהי רמא-הכ ךל-בתכ רמאל לארשי םירבדה-לכ תא ךילא יתרבד-רשא רפס-לא

30:3 - ל:ג
םיאב םימי הנה יכ יתבשו הוהי-םאנ לארשי ימע תובש-תא הוהי רמא הדוהיו ץראה-לא םיתבשהו םתובאל יתתנ-רשא הושריו

30:4 - ל:ד
רשא םירבדה הלאו לארשי-לא הוהי רבד הדוהי-לאו

30:5 - ל:ה
הוהי רמא הכ-יכ ונעמש הדרח לוק םולש ןיאו דחפ

30:6 - ל:ו
וארו אנ-ולאש עודמ רכז דלי-םא וידי רבג-לכ יתיאר הדלויכ ויצלח-לע םינפ-לכ וכפהנו ןוקריל

30:7 - ל:ז
םויה לודג יכ יוה והמכ ןיאמ אוהה בקעיל איה הרצ-תעו עשוי הנממו

30:8 - ל:ח
אוהה םויב היהו תואבצ הוהי םאנ לעמ ולע רבשא ךיתורסומו ךראוצ וב-ודבעי-אלו קתנא םירז דוע

30:9 - ל:ט
הוהי תא ודבעו דוד תאו םהיהלא םיקא רשא םכלמ םהל

30:10 - ל:י
ידבע ארית-לא התאו הוהי-םאנ בקעי יכ לארשי תחת-לאו קוחרמ ךעישומ יננה ץראמ ךערז-תאו בקעי בשו םיבש ןיאו ןנאשו טקשו דירחמ

30:11 - ל:יא
ינא ךתא-יכ ךעישוהל הוהי-םאנ הלכ השעא יכ רשא םיוגה-לכב ךתא ךא םש ךיתוצפה הלכ השעא-אל טפשמל ךיתרסיו ךקנא אל הקנו

30:12 - ל:יב
הוהי רמא הכ יכ הלחנ ךרבשל שונא ךתכמ

30:13 - ל:יג
רוזמל ךניד ןד-ןיא ןיא הלעת תואפר ךל

30:14 - ל:יד
ךוחכש ךיבהאמ-לכ יכ ושרדי אל ךתוא ךיתיכה ביוא תכמ בר לע ירזכא רסומ ךיתאטח ומצע ךנוע

30:15 - ל:טו
ךרבש-לע קעזת-המ בר לע ךבאכמ שונא ךיתאטח ומצע ךנוע ךל הלא יתישע

30:16 - ל:טז
ךילכא-לכ ןכל ךירצ-לכו ולכאי וכלי יבשב םלכ הסשמל ךיסאש ויהו ןתא ךיזזב-לכו זבל

30:17 - ל:יז
ךל הכרא הלעא יכ ךאפרא ךיתוכממו החדנ יכ הוהי-םאנ איה ןויצ ךל וארק הל ןיא שרד

30:18 - ל:יח
הוהי רמא הכ ילהא תובש בש-יננה ויתנכשמו בוקעי ריע התנבנו םחרא ןומראו הלת-לע בשי וטפשמ-לע

30:19 - ל:יט
הדות םהמ אציו םיקחשמ לוקו וטעמי אלו םיתברהו אלו םיתדבכהו ורעצי

30:20 - ל:כ
םדקכ וינב ויהו ןוכת ינפל ותדעו לע יתדקפו ויצחל-לכ

30:21 - ל:כא
ונממ ורידא היהו אצי וברקמ ולשמו ילא שגנו ויתברקהו ברע הז -אוה ימ יכ ילא תשגל ובל-תא הוהי-םאנ

30:22 - ל:כב
םעל יל םתייהו םכל היהא יכנאו םיהלאל

30:23 - ל:כג
המח הוהי תרעס הנה ררוגתמ רעס האצי םיעשר שאר לע לוחי

30:24 - ל:כד
ןורח בושי אל ותשע-דע הוהי-ףא תומזמ ומיקה-דעו םימיה תירחאב ובל הב וננובתת

31:1 - לא:א
הוהי-םאנ איהה תעב לכל םיהלאל היהא המהו לארשי תוחפשמ םעל יל-ויהי

31:2 - לא:ב
אצמ הוהי רמא הכ ידירש םע רבדמב ןח ועיגרהל ךולה ברח לארשי

31:3 - לא:ג
הארנ הוהי קוחרמ םלוע תבהאו יל ןכ-לע ךיתבהא דסח ךיתכשמ

31:4 - לא:ד
תינבנו ךנבא דוע דוע לארשי תלותב תאציו ךיפת ידעת םיקחשמ לוחמב

31:5 - לא:ה
םימרכ יעטת דוע ועטנ ןורמש ירהב וללחו םיעטנ

31:6 - לא:ו
וארק םוי-שי יכ םירפא רהב םירצנ ןויצ הלענו ומוק וניהלא הוהי-לא

31:7 - לא:ז
הוהי רמא הכ-יכ החמש בקעיל ונר םיוגה שארב ולהצו ורמאו וללה ועימשה ךמע-תא הוהי עשוה לארשי תיראש תא

31:8 - לא:ח
םתוא איבמ יננה םיתצבקו ןופצ ץראמ רוע םב ץרא-יתכרימ תדליו הרה חספו לודג להק ודחי הנה ובושי

31:9 - לא:ט
ואבי יכבב םליבוא םינונחתבו ילחנ-לא םכילוא אל רשי ךרדב םימ יתייה-יכ הב ולשכי םירפאו באל לארשיל אוה ירכב

31:10 - לא:י
הוהי-רבד ועמש םייאב ודיגהו םיוג הרזמ ורמאו קחרממ ונצבקי לארשי ורדע הערכ ורמשו

31:11 - לא:יא
הוהי הדפ-יכ דימ ולאגו בקעי-תא ונממ קזח

31:12 - לא:יב
וננרו ואבו ורהנו ןויצ-םורמב הוהי בוט-לא שרית-לעו ןגד-לע רהצי -לעו רקבו ןאצ-ינב-לעו ןגכ םשפנ התיהו ופיסוי-אלו הור דוע הבאדל

31:13 - לא:יג
הלותב חמשת זא םירחבו לוחמב ודחי םינקזו ןוששל םלבא יתכפהו םיתחמשו םיתמחנו םנוגימ

31:14 - לא:יד
םינהכה שפנ יתיורו יבוט-תא ימעו ןשד הוהי-םאנ ועבשי

31:15 - לא:טו
לוק הוהי רמא הכ יכב יהנ עמשנ המרב הכבמ לחר םירורמת הנאמ הינב-לע יכ הינב-לע םחנהל ונניא

31:16 - לא:טז
יענמ הוהי רמא הכ ךיניעו יכבמ ךלוק רכש שי יכ העמדמ הוהי -םאנ ךתלעפל ביוא ץראמ ובשו

31:17 - לא:יז
ךתירחאל הוקת-שיו ובשו הוהי-םאנ םלובגל םינב

31:18 - לא:יח
םירפא יתעמש עומש ינתרסי דדונתמ דמל אל לגעכ רסואו יכ הבושאו ינבישה יהלא הוהי התא

31:19 - לא:יט
יבוש ירחא-יכ יעדוה ירחאו יתמחנ יתשב ךרי-לע יתקפס יכ יתמלכנ-םגו ירוענ תפרח יתאשנ

31:20 - לא:כ
םירפא יל ריקי ןבה םיעשעש דלי םא וב ירבד ידמ-יכ דוע ונרכזא רכז ול יעמ ומה ןכ-לע ונמחרא םחר הוהי-םאנ

31:21 - לא:כא
םיניצ ךל יביצה םירורמת ךל ימש ךרד הלסמל ךבל יתש תלותב יבוש יתכלה ךירע-לא יבש לארשי הלא

31:22 - לא:כב
ןיקמחתת יתמ-דע ארב-יכ הבבושה תבה ץראב השדח הוהי רבג בבוסת הבקנ

31:23 - לא:כג
תואבצ הוהי רמא-הכ דוע לארשי יהלא הזה רבדה-תא ורמאי וירעבו הדוהי ץראב םתובש-תא יבושב הוהי ךכרבי שדקה רה קדצ-הונ

31:24 - לא:כד
הדוהי הב ובשיו ודחי וירע-לכו רדעב ועסנו םירכא

31:25 - לא:כה
שפנ יתיורה יכ הבאד שפנ-לכו הפיע יתאלמ

31:26 - לא:כו
יתציקה תאז-לע הברע יתנשו האראו יל

31:27 - לא:כז
םיאב םימי הנה יתערזו הוהי-םאנ לארשי תיב-תא ערז הדוהי תיב-תאו המהב ערזו םדא

31:28 - לא:כח
יתדקש רשאכ היהו שותנל םהילע סרהלו ץותנלו ןכ ערהלו דיבאהלו תונבל םהילע דקשא הוהי-םאנ עוטנלו

31:29 - לא:כט
םהה םימיב תובא דוע ורמאי-אל ינשו רסב ולכא הניהקת םינב

31:30 - לא:ל
ונועב שיא-םא יכ לכאה םדאה-לכ תומי וינש הניהקת רסבה

31:31 - לא:לא
םיאב םימי הנה יתרכו הוהי-םאנ לארשי תיב-תא הדוהי תיב-תאו השדח תירב

31:32 - לא:לב
יתרכ רשא תירבכ אל םויב םתובא-תא םדיב יקיזחה ץראמ םאיצוהל המה-רשא םירצמ יתירב-תא ורפה םב יתלעב יכנאו הוהי-םאנ

31:33 - לא:לג
רשא תירבה תאז יכ לארשי תיב-תא תרכא םהה םימיה ירחא יתתנ הוהי-םאנ םברקב יתרות-תא הנבתכא םבל-לעו םיהלאל םהל יתייהו יל -ויהי המהו םעל

31:34 - לא:לד
שיא דוע ודמלי אלו שיאו והער-תא ועד רמאל ויחא-תא םלוכ -יכ הוהי-תא םנטקמל יתוא ועדי םלודג-דעו חלסא יכ הוהי-םאנ אל םתאטחלו םנועל דוע-רכזא

31:35 - לא:לה
ןתנ הוהי רמא הכ תקח םמוי רואל שמש רואל םיבכוכו חרי םיה עגר הליל הוהי וילג ומהיו ומש תואבצ

31:36 - לא:לו
םיקחה ושמי-םא ינפלמ הלאה ערז םג הוהי-םאנ תויהמ ותבשי לארשי ינפל יוג םימיה-לכ

31:37 - לא:לז
הוהי רמא הכ םימש ודמי-םא ורקחיו הלעמלמ הטמל ץרא-ידסומ סאמא ינא-םג לארשי ערז-לכב ושע רשא-לכ-לע הוהי-םאנ

31:38 - לא:לח
הוהי-םאנ םימי הנה הוהיל ריעה התנבנו רעש לאננח לדגממ הנפה

31:39 - לא:לט
הדמה הוק דוע אציו ברג תעבג לע ודגנ התעג בסנו

31:40 - לא:מ
םירגפה קמעה-לכו תומרשה-לכו ןשדהו ןורדק לחנ-דע םיסוסה רעש תנפ-דע הוהיל שדק החרזמ סרהי-אלו שתני-אל םלועל דוע

32:1 - לב:א
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא תירשעה תנשב הוהי הדוהי ךלמ והיקדצל הנשה איה הנש הרשע-הנמש רצארדכובנל

32:2 - לב:ב
לבב ךלמ ליח זאו םלשורי-לע םירצ היה איבנה והימריו הרטמה רצחב אולכ ךלמ-תיב רשא הדוהי

32:3 - לב:ג
והיקדצ ואלכ רשא רמאל הדוהי-ךלמ רמאל אבנ התא עודמ יננה הוהי רמא הכ תאזה ריעה-תא ןתנ לבב-ךלמ דיב הדכלו

32:4 - לב:ד
הדוהי ךלמ והיקדצו דימ טלמי אל ןתנה יכ םידשכה לבב-ךלמ דיב ןתני ויפ-םע ויפ-רבדו וניע-תא ויניעו הניארת

32:5 - לב:ה
ךלוי לבבו םשו והיקדצ-תא ותא ידקפ-דע היהי ומחלת יכ הוהי-םאנ אל םידשכה -תא וחילצת

32:6 - לב:ו
היה והימרי רמאיו ילא הוהי-רבד רמאל

32:7 - לב:ז
םלש-ןב לאמנח הנה רמאל ךילא אב ךדד רשא ידש-תא ךל הנק טפשמ ךל יכ תותנעב תונקל הלאגה

32:8 - לב:ח
לאמנח ילא אביו הוהי רבדכ ידד-ןב הרטמה רצח-לא אנ הנק ילא רמאיו תותנעב-רשא ידש-תא ןימינב ץראב רשא השריה טפשמ ךל-יכ ךל-הנק הלאגה ךלו הוהי-רבד יכ עדאו אוה

32:9 - לב:ט
תאמ הדשה-תא הנקאו רשא ידד-ןב לאמנח ול-הלקשאו תותנעב העבש ףסכה-תא ףסכה הרשעו םילקש

32:10 - לב:י
םתחאו רפסב בתכאו לקשאו םידע דעאו םינזאמב ףסכה

32:11 - לב:יא
הנקמה רפס-תא חקאו הוצמה םותחה-תא יולגה-תאו םיקחהו

32:12 - לב:יב
רפסה-תא ןתאו ךורב-לא הנקמה היסחמ-ןב הירנ-ןב ידד לאמנח יניעל םידעה יניעלו הנקמה רפסב םיבתכה םידוהיה-לכ יניעל רצחב םיבשיה הרטמה

32:13 - לב:יג
ךורב תא הוצאו רמאל םהיניעל

32:14 - לב:יד
תואבצ הוהי רמא-הכ חוקל לארשי יהלא תא הלאה םירפסה-תא תאו הזה הנקמה רפס רפס תאו םותחה םתתנו הזה יולגה ןעמל שרח-ילכב םיבר םימי ודמעי

32:15 - לב:טו
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ םיתב ונקי דוע ץראב םימרכו תודשו תאזה

32:16 - לב:טז
הוהי-לא ללפתאו רפס-תא יתת ירחא ךורב-לא הנקמה רמאל הירנ-ןב

32:17 - לב:יז
הנה הוהי ינדא ההא םימשה-תא תישע התא ךחכב ץראה-תאו ךערזבו לודגה אלפי-אל היוטנה רבד-לכ ךממ

32:18 - לב:יח
םיפלאל דסח השע תובא ןוע םלשמו םהינב קיח-לא לודגה לאה םהירחא תואבצ הוהי רובגה ומש

32:19 - לב:יט
ברו הצעה לדג ךיניע-רשא הילילעה יכרד-לכ-לע תוחקפ שיאל תתל םדא ינב ירפכו ויכרדכ ויללעמ

32:20 - לב:כ
תותא תמש-רשא םירצמ-ץראב םיתפמו הזה םויה-דע םדאבו לארשיבו םויכ םש ךל-השעתו הזה

32:21 - לב:כא
ךמע-תא אצתו ץראמ לארשי-תא תותאב םירצמ דיבו םיתפומבו עורזאבו הקזח ארומבו היוטנ לודג

32:22 - לב:כב
ץראה-תא םהל ןתתו תעבשנ-רשא תאזה םהל תתל םתובאל שבדו בלח תבז ץרא

32:23 - לב:כג
התא ושריו ואביו ךלוקב ועמש-אלו וכלה-אל ךתורתבו התיוצ רשא-לכ תא ושע אל תושעל םהל תא םתא ארקתו תאזה הערה-לכ

32:24 - לב:כד
ואב תוללסה הנה ריעהו הדכלל ריעה םידשכה דיב הנתנ ינפמ הילע םימחלנה רבדהו בערהו ברחה היה תרבד רשאו האר ךנהו

32:25 - לב:כה
ילא תרמא התאו ךל-הנק הוהי ינדא דעהו ףסכב הדשה הנתנ ריעהו םידע םידשכה דיב

32:26 - לב:כו
הוהי-רבד יהיו רמאל והימרי-לא

32:27 - לב:כז
יהלא הוהי ינא הנה אלפי ינממה רשב-לכ רבד-לכ

32:28 - לב:כח
הוהי רמא הכ ןכל ריעה-תא ןתנ יננה םידשכה דיב תאזה רצארדכובנ דיבו הדכלו לבב-ךלמ

32:29 - לב:כט
םידשכה ואבו ריעה-לע םימחלנה ותיצהו תאזה שאב תאזה ריעה-תא םיתבה תאו הופרשו ורטק רשא לעבל םהיתוגג-לע םיכסנ וכסהו ןעמל םירחא םיהלאל ינסעכה

32:30 - לב:ל
לארשי-ינב ויה-יכ ךא הדוהי ינבו יניעב ערה םישע יכ םהיתרענמ ךא לארשי-ינב השעמב יתא םיסעכמ הוהי-םאנ םהידי

32:31 - לב:לא
יפא-לע יכ יל התיה יתמח-לעו תאזה ריעה ונב רשא םויה-ןמל הזה םויה דעו התוא ינפ לעמ הריסהל

32:32 - לב:לב
תער-לכ לע ינבו לארשי-ינב ושע רשא הדוהי המה ינסעכהל םהירש םהיכלמ םהיאיבנו םהינהכ יבשיו הדוהי שיאו םלשורי

32:33 - לב:לג
אלו ףרע ילא ונפיו םתא דמלו םינפ םניאו דמלו םכשה רסומ תחקל םיעמש

32:34 - לב:לד
םהיצוקש ומישיו ימש-ארקנ-רשא תיבב ואמטל וילע

32:35 - לב:לה
תומב-תא ונביו איגב רשא לעבה ריבעהל םנה-ןב -תאו םהינב-תא רשא ךלמל םהיתונב אלו םיתיוצ-אל תושעל יבל-לע התלע ןעמל תאזה הבעותה הדוהי-תא יטחה

32:36 - לב:לו
רמא-הכ ןכל התעו לארשי יהלא הוהי רשא תאזה ריעה-לא הנתנ םירמא םתא ברחב לבב-ךלמ דיב רבדבו בערבו

32:37 - לב:לז
םצבקמ יננה רשא תוצראה-לכמ יפאב םש םיתחדה לודג ףצקבו יתמחבו םוקמה-לא םיתבשהו חטבל םיתבשהו הזה

32:38 - לב:לח
ינאו םעל יל ויהו םיהלאל םהל היהא

32:39 - לב:לט
דחא בל םהל יתתנו האריל דחא ךרדו םימיה-לכ יתוא םהינבלו םהל בוטל םהירחא

32:40 - לב:מ
תירב םהל יתרכו בושא-אל רשא םלוע יביטיהל םהירחאמ יתארי -תאו םתוא יתלבל םבבלב ןתא ילעמ רוס

32:41 - לב:מא
ביטהל םהילע יתששו ץראב םיתעטנו םתוא יבל-לכב תמאב תאזה ישפנ -לכבו

32:42 - לב:מב
הוהי רמא הכ-יכ םעה-לא יתאבה רשאכ הערה-לכ תא הזה ןכ תאזה הלודגה םהילע איבמ יכנא רשא הבוטה-לכ-תא םהילע רבד יכנא

32:43 - לב:מג
ץראב הדשה הנקנו םתא רשא תאזה איה הממש םירמא המהבו םדא ןיאמ םידשכה דיב הנתנ

32:44 - לב:מד
ונקי ףסכב תודש םותחו רפסב בותכו ץראב םידע דעהו יביבסבו ןמינב ירעבו םלשורי רהה ירעבו הדוהי ירעבו הלפשה ירעבו -תא בישא-יכ בגנה הוהי-םאנ םתובש

33:1 - לג:א
הוהי-רבד יהיו תינש והימרי-לא רוצע ונדוע אוהו רמאל הרטמה רצחב

33:2 - לג:ב
השע הוהי רמא-הכ התוא רצוי הוהי ומש הוהי הניכהל

33:3 - לג:ג
ךנעאו ילא ארק תולדג ךל הדיגאו םתעדי אל תורצבו

33:4 - לג:ד
הוהי רמא הכ יכ יתב-לע לארשי יהלא יתב-לעו תאזה ריעה םיצתנה הדוהי יכלמ תוללסה-לא ברחה-לאו

33:5 - לג:ה
םחלהל םיאב םאלמלו םידשכה-תא םדאה ירגפ-תא יפאב יתיכה-רשא רשאו יתמחבו ריעהמ ינפ יתרתסה םתער-לכ לע תאזה

33:6 - לג:ו
הכרא הל-הלעמ יננה םיתאפרו אפרמו תרתע םהל יתילגו תמאו םולש

33:7 - לג:ז
תובש-תא יתבשהו תובש תאו הדוהי םיתנבו לארשי הנשארבכ

33:8 - לג:ח
םנוע-לכמ םיתרהטו יל-ואטח רשא יתחלסו רשא םהיתונוע-לוכל ועשפ רשאו יל-ואטח יב

33:9 - לג:ט
ןושש םשל יל התיהו לכל תראפתלו הלהתל רשא ץראה ייוג -לכ-תא ועמשי יכנא רשא הבוטה ודחפו םתא השע הבוטה-לכ לע וזגרו רשא םולשה-לכ לעו הל השע יכנא

33:10 - לג:י
דוע הוהי רמא הכ הזה-םוקמב עמשי ברח םירמא םתא רשא םדא ןיאמ אוה ירעב המהב ןיאמו תוצחבו הדוהי תומשנה םלשורי ןיאמו םדא ןיאמ המהב ןיאמו בשוי

33:11 - לג:יא
לוקו ןושש לוק לוקו ןתח לוק החמש םירמא לוק הלכ הוהי-תא ודוה הוהי בוט-יכ תואבצ ודסח םלועל-יכ תיב הדות םיאבמ -תא בישא-יכ הוהי הנשארבכ ץראה-תובש הוהי רמא

33:12 - לג:יב
תואבצ הוהי רמא-הכ םוקמב היהי דוע םדא-ןיאמ ברחה הזה המהב-דעו הונ וירע-לכבו ןאצ םיצברמ םיער

33:13 - לג:יג
ירעב רהה ירעב בגנה ירעבו הלפשה ןמינב ץראבו םלשורי יביבסבו דע הדוהי ירעבו ןאצה הנרבעת רמא הנומ ידי-לע הוהי

33:14 - לג:יד
םיאב םימי הנה יתמקהו הוהי-םאנ רשא בוטה רבדה-תא תיב-לא יתרבד תיב-לעו לארשי הדוהי

33:15 - לג:טו
תעבו םהה םימיב דודל חימצא איהה השעו הקדצ חמצ ץראב הקדצו טפשמ

33:16 - לג:טז
עשות םהה םימיב םלשוריו הדוהי הזו חטבל ןוכשת הוהי הל-ארקי-רשא ונקדצ

33:17 - לג:יז
הוהי רמא הכ-יכ שיא דודל תרכי-אל אסכ-לע בשי לארשי-תיב

33:18 - לג:יח
םיולה םינהכלו ינפלמ שיא תרכי-אל ריטקמו הלוע הלעמ חבז -השעו החנמ םימיה-לכ

33:19 - לג:יט
הוהי-רבד יהיו רומאל והימרי-לא

33:20 - לג:כ
הוהי רמא הכ יתירב-תא ורפת-םא יתירב-תאו םויה תויה יתלבלו הלילה םתעב הלילו-םמוי

33:21 - לג:כא
רפת יתירב-םג ידבע דוד-תא ךלמ ןב ול-תויהמ םיולה-תאו ואסכ-לע יתרשמ םינהכה

33:22 - לג:כב
אבצ רפסי-אל רשא לוח דמי אלו םימשה הברא ןכ םיה ידבע דוד ערז-תא יתרשמ םיולה-תאו יתא

33:23 - לג:כג
הוהי-רבד יהיו רמאל והימרי-לא

33:24 - לג:כד
םעה-המ תיאר אולה יתש רמאל ורבד הזה רחב רשא תוחפשמה םסאמיו םהב הוהי ןוצאני ימע-תאו יוג דוע תויהמ םהינפל

33:25 - לג:כה
אל-םא הוהי רמא הכ הלילו םמוי יתירב ץראו םימש תוקח יתמש-אל

33:26 - לג:כו
דודו בוקעי ערז-םג תחקמ סאמא ידבע םילשמ וערזמ קחשי םהרבא ערז-לא בושא-יכ בקעיו םיתמחרו םתובש-תא

34:1 - לד:א
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא רצארדכובנו הוהי וליח-לכו לבב-ךלמ ץרא תוכלממ-לכו ודי תלשממ םימחלנ םימעה-לכו םלשורי-לע רמאל הירע-לכ-לעו

34:2 - לד:ב
יהלא הוהי רמא-הכ תרמאו ךלה לארשי ךלמ והיקדצ-לא וילא תרמאו הדוהי יננה הוהי רמא הכ תאזה ריעה-תא ןתנ הפרשו לבב-ךלמ דיב שאב

34:3 - לד:ג
ודימ טלמת אל התאו ודיבו שפתת שפת יכ ךיניעו ןתנת לבב -ךלמ יניע-תא והיפו הניארת לבבו רבדי ךיפ-תא אובת

34:4 - לד:ד
הוהי-רבד עמש ךא הדוהי ךלמ והיקדצ ךילע הוהי רמא-הכ ברחב תומת אל

34:5 - לד:ה
תומת םולשב ךיתובא תופרשמכו םינשארה םיכלמה ןכ ךינפל ויה-רשא יוהו ךל-ופרשי ךל-ודפסי ןודא יתרבד-ינא רבד-יכ הוהי-םאנ

34:6 - לד:ו
והימרי רבדיו והיקדצ-לא איבנה תא הדוהי ךלמ הלאה םירבדה-לכ םלשוריב

34:7 - לד:ז
לבב-ךלמ ליחו םלשורי-לע םימחלנ הדוהי ירע-לכ לעו שיכל -לא תורתונה הנה יכ הקזע-לאו הדוהי ירעב וראשנ רצבמ ירע

34:8 - לד:ח
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא תרכ ירחא הוהי תירב והיקדצ ךלמה רשא םעה-לכ -תא םהל ארקל םלשוריב רורד

34:9 - לד:ט
ודבע-תא שיא חלשל ותחפש-תא שיאו הירבעהו ירבעה -דבע יתלבל םישפח והיחא ידוהיב םב שיא

34:10 - לד:י
םירשה-לכ ועמשיו ואב-רשא םעה-לכו שיא חלשל תירבב שיאו ודבע-תא םישפח ותחפש-תא דוע םב-דבע יתלבל וחלשיו ועמשיו

34:11 - לד:יא
ןכ-ירחא ובושיו םידבעה-תא ובשיו רשא תוחפשה-תאו םישפח וחלש םידבעל םושיבכיו תוחפשלו

34:12 - לד:יב
הוהי-רבד יהיו תאמ והימרי-לא רמאל הוהי

34:13 - לד:יג
יהלא הוהי רמא-הכ יתרכ יכנא לארשי םכיתובא-תא תירב םתוא יאצוה םויב תיבמ םירצמ ץראמ רמאל םידבע

34:14 - לד:יד
םינש עבש ץקמ ויחא-תא שיא וחלשת ךל רכמי-רשא ירבעה םינש שש ךדבעו ךמעמ ישפח ותחלשו םכיתובא ועמש-אלו וטה אלו ילא םנזא-תא

34:15 - לד:טו
םויה םתא ובשתו רשיה-תא ושעתו רורד ארקל יניעב ותרכתו והערל שיא תיבב ינפל תירב ימש ארקנ-רשא וילע

34:16 - לד:טז
וללחתו ובשתו שיא ובשתו ימש-תא שיאו ודבע-תא -רשא ותחפש-תא םשפנל םישפח םתחלש תויהל םתא ושבכתו םידבעל םכל תוחפשלו

34:17 - לד:יז
הוהי רמא-הכ ןכל ילא םתעמש-אל םתא שיא רורד ארקל והערל שיאו ויחאל רורד םכל ארק יננה ברחה-לא הוהי-םאנ בערה-לאו רבדה-לא העוזל םכתא יתתנו ץראה תוכלממ לכל

34:18 - לד:יח
םישנאה-תא יתתנו יתרב-תא םירבעה ומיקה-אל רשא רשא תירבה ירבד-תא לגעה ינפל ותרכ םינשל ותרכ רשא וירתב ןיב ורבעיו

34:19 - לד:יט
ירשו הדוהי ירש םיסרסה םלשורי םע לכו םינהכהו ןיב םירבעה ץראה לגעה ירתב

34:20 - לד:כ
דיב םתוא יתתנו ישקבמ דיבו םהיביא םתלבנ התיהו םשפנ םימשה ףועל לכאמל ץראה תמהבלו

34:21 - לד:כא
והיקדצ-תאו הדוהי-ךלמ דיב ןתא וירש-תאו ישקבמ דיבו םהיביא ךלמ ליח דיבו םשפנ םכילעמ םילעה לבב

34:22 - לד:כב
הוצמ יננה םיתבשהו הוהי-םאנ תאזה ריעה-לא הילע ומחלנו שאב הפרשו הודכלו ןתא הדוהי ירע-תאו בשי ןיאמ הממש

35:1 - לה:א
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא םיקיוהי ימיב הוהי ךלמ והישאי-ןב רמאל הדוהי

35:2 - לה:ב
תיב-לא ךולה םתוא תרבדו םיבכרה הוהי תיב םתואבהו תוכשלה תחא-לא ןיי םתוא תיקשהו

35:3 - לה:ג
הינזאי-תא חקאו והימרי-ןב הינצבח-ןב ויחא-תאו תאו וינב-לכ-תאו םיבכרה תיב-לכ

35:4 - לה:ד
הוהי תיב םתא אבאו ןנח ינב תכשל-לא שיא והילדגי-ןב לצא -רשא םיהלאה רשא םירשה תכשל והישעמ תכשלל לעממ ףסה רמש םלש-ןב

35:5 - לה:ה
ינב ינפל ןתאו םיעבג םיבכרה-תיב תוסכו ןיי םיאלמ -ותש םהילא רמאו ןיי

35:6 - לה:ו
אל ורמאיו בדנוי יכ ןיי-התשנ הוצ וניבא בכר-ןב אל רמאל ונילע םתא ןיי-ותשת םלוע-דע םכינבו

35:7 - לה:ז
ערזו ונבת-אל תיבו םרכו וערזת-אל היהי אלו ועטת-אל םילהאב יכ םכל םכימי-לכ ובשת םימי ויחת ןעמל המדאה ינפ-לע םיבר םש םירג םתא רשא

35:8 - לה:ח
בדנוהי לוקב עמשנו לכל וניבא בכר-ןב יתלבל ונוצ רשא -לכ ןיי-תותש ונישנ ונחנא ונימי וניתנבו ונינב

35:9 - לה:ט
םיתב תונב יתלבלו הדשו םרכו ונתבשל ונל-היהי אל ערזו

35:10 - לה:י
עמשנו םילהאב בשנו ונוצ-רשא לככ שענו וניבא בדנוי

35:11 - לה:יא
תולעב יהיו לבב-ךלמ רצארדכובנ ואב רמאנו ץראה-לא ינפמ םלשורי אובנו ינפמו םידשכה ליח בשנו םרא ליח םלשוריב

35:12 - לה:יב
הוהי-רבד יהיו רמאל והימרי-לא

35:13 - לה:יג
תואבצ הוהי רמא-הכ ךלה לארשי יהלא הדוהי שיאל תרמאו םלשורי יבשוילו רסומ וחקת אולה ירבד-לא עמשל הוהי-םאנ

35:14 - לה:יד
ירבד-תא םקוה בכר-ןב בדנוהי וינב-תא הוצ-רשא ןיי-תותש יתלבל םויה-דע ותש אלו תא ועמש יכ הזה יכנאו םהיבא תוצמ םכשה םכילא יתרבד םתעמש אלו רבדו ילא

35:15 - לה:טו
םכילא חלשאו םיאבנה ידבע-לכ-תא רמאל חלשו םיכשה וכרדמ שיא אנ-ובש וביטיהו הערה וכלת-לאו םכיללעמ םירחא םיהלא ירחא ובשו םדבעל יתתנ-רשא המדאה-לא אלו םכיתבאלו םכל םכנזא-תא םתיטה ילא םתעמש אלו

35:16 - לה:טז
ינב ומיקה יכ בכר-ןב בדנוהי רשא םהיבא תוצמ-תא אל הזה םעהו םוצ ילא ועמש

35:17 - לה:יז
הוהי רמא-הכ ןכל יהלא תואבצ יהלא איבמ יננה לארשי לאו הדוהי-לא םלשורי יבשוי-לכ רשא הערה-לכ תא ןעי םהילע יתרבד אלו םהילא יתרבד םהל ארקאו ועמש ונע אלו

35:18 - לה:יח
רמא םיבכרה תיבלו רמא-הכ והימרי יהלא תואבצ הוהי רשא ןעי לארשי תוצמ-לע םתעמש םכיבא בדנוהי ורמשתו ויתוצמ-לכ-תא -רשא לככ ושעתו םכתא הוצ

35:19 - לה:יט
הוהי רמא הכ ןכל לארשי יהלא תואבצ שיא תרכי-אל דמע בכר-ןב בדנויל םימיה-לכ ינפל

36:1 - לו:א
תעיברה הנשב יהיו םיקיוהיל ךלמ והישאי-ןב רבדה היה הדוהי והימרי -לא הזה רמאל הוהי תאמ

36:2 - לו:ב
רפס-תלגמ ךל-חק תא הילא תבתכו םירבדה-לכ ךילא יתרבד-רשא לארשי -לע הדוהי-לעו םוימ םיוגה-לכ-לעו ימימ ךילא יתרבד םויה דעו והישאי הזה

36:3 - לו:ג
תיב ועמשי ילוא הערה-לכ תא הדוהי בשח יכנא רשא ןעמל םהל תושעל וכרדמ שיא ובושי םנועל יתחלסו הערה םתאטחלו

36:4 - לו:ד
והימרי ארקיו הירנ-ןב ךורב-תא יפמ ךורב בתכיו ירבד-לכ תא והימרי וילא רבד-רשא הוהי רפס-תלגמ-לע

36:5 - לו:ה
והימרי הוציו ינא רמאל ךורב-תא אובל לכוא אל רוצע הוהי תיב

36:6 - לו:ו
תארקו התא תאבו הלגמב יפמ-תבתכ-רשא הוהי ירבד-תא תיב םעה ינזאב םגו םוצ םויב הוהי הדוהי-לכ ינזאב םהירעמ םיאבה םארקת

36:7 - לו:ז
םתנחת לפת ילוא ובשיו הוהי ינפל הערה וכרדמ שיא המחהו ףאה לודג-יכ הוהי רבד-רשא הזה םעה-לא

36:8 - לו:ח
הירנ-ןב ךורב שעיו והוצ-רשא לככ ארקל איבנה והימרי הוהי ירבד רפסב הוהי תיב

36:9 - לו:ט
תישמחה הנשב יהיו םיקיוהיל והישאי-ןב שדחב הדוהי-ךלמ םוצ וארק יעשתה םעה-לכ הוהי ינפל םעה-לכו םלשוריב הדוהי ירעמ םיאבה םלשוריב

36:10 - לו:י
רפסב ךורב ארקיו והימרי ירבד-תא תכשלב הוהי תיב ןפש-ןב והירמג ןוילעה רצחב רפסה הוהי-תיב רעש חתפ ינזאב שדחה םעה-לכ

36:11 - לו:יא
והיכמ עמשיו ןפש-ןב והירמג-ןב הוהי ירבד-לכ-תא רפסה לעמ

36:12 - לו:יב
ךלמה-תיב דריו רפסה תכשל-לע םירשה-לכ םש-הנהו עמשילא םיבשוי והילדו רפסה ןתנלאו והיעמש-ןב והירמגו רובכע-ןב והיקדצו ןפש-ןב והיננח -ןב םירשה-לכו

36:13 - לו:יג
תא והיכמ םהל דגיו עמש רשא םירבדה-לכ רפסב ךורב ארקב םעה ינזאב

36:14 - לו:יד
םירשה-לכ וחלשיו ידוהי-תא ךורב-לא והינתנ-ןב ישוכ-ןב והימלש-ןב רשא הלגמה רמאל םעה ינזאב הב תארק ךלו ךדיב הנחק -ןב ךורב חקיו הלגמה-תא והירנ םהילא אביו ודיב

36:15 - לו:טו
אנ בש וילא ורמאיו ונינזאב הנארקו ךורב ארקיו םהינזאב

36:16 - לו:טז
םעמשכ יהיו ודחפ םירבדה-לכ-תא והער-לא שיא ךורב-לא ורמאיו תא ךלמל דיגנ דיגה הלאה םירבדה-לכ

36:17 - לו:יז
ולאש ךורב-תאו ונל אנ-דגה רמאל תבתכ ךיא הלאה םירבדה-לכ-תא ויפמ

36:18 - לו:יח
ךורב םהל רמאיו תא ילא ארקי ויפמ הלאה םירבדה-לכ רפסה -לע בתכ ינאו וידב

36:19 - לו:יט
םירשה ורמאיו רתסה ךל ךורב-לא שיאו והימריו התא םתא הפיא עדי-לא

36:20 - לו:כ
ךלמה-לא ואביו הלגמה-תאו הרצח תכשלב ודקפה רפסה עמשילא ךלמה ינזאב ודיגיו םירבדה-לכ תא

36:21 - לו:כא
ךלמה חלשיו תחקל ידוהי-תא החקיו הלגמה-תא רפסה עמשילא תכשלמ ידוהי הארקיו ינזאבו ךלמה ינזאב םידמעה םירשה-לכ ךלמה לעמ

36:22 - לו:כב
תיב בשוי ךלמהו יעישתה שדחב ףרחה וינפל חאה-תאו תרעבמ

36:23 - לו:כג
ידוהי אורקכ יהיו העבראו תותלד שלש רפסה רעתב הערקי רשא שאה -לא ךלשהו םת-דע חאה-לא שאה-לע הלגמה-לכ חאה-לע רשא

36:24 - לו:כד
וערק אלו ודחפ אלו ךלמה םהידגב-תא םיעמשה וידבע-לכו םירבדה -לכ תא הלאה

36:25 - לו:כה
והילדו ןתנלא םגו ועגפה והירמגו ףרש יתלבל ךלמב עמש אלו הלגמה-תא םהילא

36:26 - לו:כו
ךלמה הוציו ךלמה-ןב לאמחרי-תא והירש-תאו לאירזע-ןב והימלש-תאו תחקל לאדבע-ןב תאו רפסה ךורב-תא איבנה והימרי הוהי םרתסיו

36:27 - לו:כז
הוהי-רבד יהיו ירחא והימרי-לא הלגמה-תא ךלמה ףרש רשא םירבדה-תאו יפמ ךורב בתכ רמאל והימרי

36:28 - לו:כח
הלגמ ךל-חק בוש תא הילע בתכו תרחא םינשארה םירבדה-לכ הלגמה-לע ויה רשא ףרש רשא הנשארה םיקיוהי הדוהי-ךלמ

36:29 - לו:כט
םיקיוהי-לעו הכ רמאת הדוהי-ךלמ תפרש התא הוהי רמא תאזה הלגמה-תא תבתכ עודמ רמאל אובי-אב רמאל הילע תיחשהו לבב-ךלמ תאזה ץראה-תא םדא הנממ תיבשהו המהבו

36:30 - לו:ל
הוהי רמא-הכ ןכל ךלמ םיקיוהי-לע ול-היהי-אל הדוהי דוד אסכ-לע בשוי תכלשמ היהת ותלבנו חרקלו םויב ברחל הלילב

36:31 - לו:לא
וילע יתדקפו וערז-לעו םנוע-תא וידבע-לעו םהילע יתאבהו םלשורי יבשי-לעו תא הדוהי שיא-לאו יתרבד-רשא הערה-לכ ועמש אלו םהילא

36:32 - לו:לב
הלגמ חקל והימריו הנתיו תרחא והירנ-ןב ךורב-לא הילע בתכיו רפסה תא והימרי יפמ רשא רפסה ירבד-לכ םיקיוהי ףרש שאב הדוהי-ךלמ םהילע ףסונ דועו המהכ םיבר םירבד

37:1 - לז:א
והיקדצ ךלמ-ךלמיו תחת והישאי-ןב םיקיוהי-ןב והינכ ךילמה רשא לבב-ךלמ רצארדכובנ הדוהי ץראב

37:2 - לז:ב
אוה עמש אלו ץראה םעו וידבעו רשא הוהי ירבד-לא והימרי דיב רבד איבנה

37:3 - לז:ג
והיקדצ ךלמה חלשיו הימלש-ןב לכוהי-תא והינפצ-תאו ןהכה הישעמ-ןב איבנה והימרי-לא אנ-ללפתה רמאל הוהי-לא ונדעב וניהלא

37:4 - לז:ד
אציו אב והימריו ונתנ-אלו םעה ךותב אילכה תיב ותא

37:5 - לז:ה
אצי הערפ ליחו ועמשיו םירצממ םירצה םידשכה םעמש-תא םלשורי-לע םלשורי לעמ ולעיו

37:6 - לז:ו
הוהי-רבד יהיו איבנה והימרי-לא רמאל

37:7 - לז:ז
יהלא הוהי רמא-הכ ורמאת הכ לארשי חלשה הדוהי ךלמ-לא ינשרדל ילא םכתא אציה הערפ ליח הנה בש הרזעל םכל םירצמ וצראל

37:8 - לז:ח
םידשכה ובשו ריעה-לע ומחלנו הפרשו הדכלו תאזה שאב

37:9 - לז:ט
הוהי רמא הכ םכיתשפנ ואשת-לא וכלי ךלה רמאל םידשכה ונילעמ וכלי אל-יכ

37:10 - לז:י
םתיכה-םא יכ םידשכ ליח-לכ םכתא םימחלנה םישנא םב וראשנו ולהאב שיא םירקדמ ופרשו ומוקי שאב תאזה ריעה-תא

37:11 - לז:יא
ליח תולעהב היהו םלשורי לעמ םידשכה הערפ ליח ינפמ

37:12 - לז:יב
והימרי אציו ץרא תכלל םלשורימ םשמ קלחל ןמינב םעה ךותב

37:13 - לז:יג
רעשב אוה-יהיו לעב םשו ןמינב הייארי ומשו תדקפ -ןב הימלש-ןב שפתיו היננח איבנה והימרי-תא םידשכה-לא רמאל לפנ התא

37:14 - לז:יד
רקש והימרי רמאיו לפנ ינניא עמש אלו םידשכה-לע הייארי שפתיו וילא והאביו והימריב םירשה-לא

37:15 - לז:טו
םירשה ופצקיו וכהו והימרי-לע ותוא ונתנו ותא תיב רוסאה תיב רפסה ןתנוהי תיבל ושע ותא-יכ אלכה

37:16 - לז:טז
והימרי אב יכ רובה תיב-לא תוינחה-לאו והימרי םש-בשיו םיבר םימי

37:17 - לז:יז
והיקדצ ךלמה חלשיו והלאשיו והחקיו רתסב ותיבב ךלמה תאמ רבד שיה רמאיו והימרי רמאיו הוהי דיב רמאיו שי ןתנת לבב-ךלמ

37:18 - לז:יח
והימרי רמאיו המ והיקדצ ךלמה-לא ךידבעלו ךל יתאטח םתתנ -יכ הזה םעלו אלכה תיב-לא יתוא

37:19 - לז:יט
םכיאיבנ ויאו רמאל םכל ואבנ-רשא לבב-ךלמ אבי-אל ץראה לעו םכילע תאזה

37:20 - לז:כ
ינדא אנ-עמש התעו יתנחת אנ-לפת ךלמה ינבשת-לאו ךינפל רפסה ןתנוהי תיב םש תומא אלו

37:21 - לז:כא
והיקדצ ךלמה הוציו והימרי-תא ודקפיו ןתנו הרטמה רצחב םויל םחל -רככ ול םת-דע םיפאה ץוחמ ריעה-ןמ םחלה-לכ רצחב והימרי בשיו הרטמה

38:1 - לח:א
היטפש עמשיו והילדגו ןתמ-ןב לכויו רוחשפ-ןב רוחשפו והימלש-ןב היכלמ -ןב רשא םירבדה-תא רבדמ והימרי רמאל םעה-לכ-לא

38:2 - לח:ב
בשיה הוהי רמא הכ תומי תאזה ריעב רבדבו בערב ברחב םידשכה -לא אציהו ול-התיהו היחי יחו ללשל ושפנ

38:3 - לח:ג
ןתנה הוהי רמא הכ תאזה ריעה ןתנת לבב-ךלמ ליח דיב הדכלו

38:4 - לח:ד
םירשה ורמאיו אנ תמוי ךלמה-לא הזה שיאה-תא אפרמ-אוה ןכ-לע-יכ ישנא ידי -תא םיראשנה המחלמה ידי תאו תאזה ריעב םהילא רבדל םעה-לכ יכ הלאה םירבדכ ונניא הזה שיאה הזה םעל םולשל שרד הערל-םא יכ

38:5 - לח:ה
והיקדצ ךלמה רמאיו םכדיב אוה-הנה לכוי ךלמה ןיא-יכ רבד םכתא

38:6 - לח:ו
והימרי-תא וחקיו ותא וכלשיו והיכלמ רובה-לא רצחב רשא ךלמה-ןב וחלשיו הרטמה םילבחב והימרי-תא יכ םימ-ןיא רובבו עבטיו טיט-םא טיטב והימרי

38:7 - לח:ז
ךלמ-דבע עמשיו סירס שיא ישוכה ךלמה תיבב אוהו והימרי-תא ונתנ-יכ ךלמהו רובה-לא ןמינב רעשב בשוי

38:8 - לח:ח
תיבמ ךלמ-דבע אציו רבדיו ךלמה רמאל ךלמה-לא

38:9 - לח:ט
וערה ךלמה ינדא תא הלאה םישנאה ושע רשא-לכ תא איבנה והימריל וכילשה -רשא תמיו רובה-לא בערה ינפמ ויתחת דוע םחלה ןיא יכ ריעב

38:10 - לח:י
תא ךלמה הוציו ישוכה ךלמ-דבע הזמ ךדיב חק רמאל םישנא םישלש והימרי-תא תילעהו רובה-ןמ איבנה תומי םרטב

38:11 - לח:יא
ךלמ-דבע חקיו ודיב םישנאה-תא ךלמה-תיב אביו חקיו רצואה תחת-לא תובחסה יולב םשמ םיחלמ יולבו והימרי-לא םחלשיו םילבחב רובה-לא

38:12 - לח:יב
ךלמ-דבע רמאיו והימרי-לא ישוכה יאולב אנ םיש םיחלמהו תובחסה ךידי תולצא תחת שעיו םילבחל תחתמ ןכ והימרי

38:13 - לח:יג
והימרי-תא וכשמיו ותא ולעיו םילבחב בשיו רובה-ןמ רצחב והימרי הרטמה

38:14 - לח:יד
והיקדצ ךלמה חלשיו והימרי-תא חקיו וילא איבנה ישילשה אובמ-לא הוהי תיבב רשא ךלמה רמאיו ינא לאש והימרי-לא דחכת-לא רבד ךתא רבד ינממ

38:15 - לח:טו
והימרי רמאיו דיגא יכ והיקדצ-לא תמה אולה ךל ךצעיא יכו ינתימת ילא עמשת אל

38:16 - לח:טז
והיקדצ ךלמה עבשיו רתסב והימרי-לא תא הוהי-יח רמאל ונל-השע רשא תאזה שפנה-תא ךנתא-םאו ךתימא-םא הלאה םישנאה דיב -תא םישקבמ רשא ךשפנ

38:17 - לח:יז
והימרי רמאיו רמא-הכ והיקדצ-לא תואבצ יהלא הוהי -םא לארשי יהלא ירש-לא אצת אצי התיחו לבב-ךלמ תאזה ריעהו ךשפנ התיחו שאב ףרשת אל ךתיבו התא

38:18 - לח:יח
ירש-לא אצת-אל םאו הנתנו לבב ךלמ דיב תאזה ריעה שאב הופרשו םידשכה טלמת-אל התאו םדימ

38:19 - לח:יט
והיקדצ ךלמה רמאיו גאד ינא והימרי-לא רשא םידוהיה-תא םידשכה -לא ולפנ םדיב יתא ונתי-ןפ יב-וללעתהו

38:20 - לח:כ
אל והימרי רמאיו לוקב אנ-עמש ונתי רבד ינא רשאל הוהי ךל בטייו ךילא ךשפנ יחתו

38:21 - לח:כא
תאצל התא ןאמ-םאו ינארה רשא רבדה הז הוהי

38:22 - לח:כב
רשא םישנה-לכ הנהו תיבב וראשנ תואצומ הדוהי-ךלמ לבב ךלמ ירש-לא ךותיסה תורמא הנהו ישנא ךל ולכיו ץבב ועבטה ךמלש רוחא וגסנ ךלגר

38:23 - לח:כג
ךישנ-לכ-תאו םיאצומ ךינב-תאו התאו םידשכה-לא יכ םדימ טלמת-אל שפתת לבב-ךלמ דיב תאזה ריעה-תאו שאב ףרשת

38:24 - לח:כד
והיקדצ רמאיו שיא והימרי-לא עדי-לא אלו הלאה-םירבדב תומת

38:25 - לח:כה
םירשה ועמשי-יכו ואבו ךתא יתרבד-יכ ךילא ורמאו ךילא ונל אנ-הדיגה ךלמה-לא תרבד-המ אלו ונממ דחכת-לא רבד-המו ךתימנ ךלמה ךילא

38:26 - לח:כו
םהילא תרמאו יתנחת ינא-ליפמ יתלבל ךלמה ינפל ןתנוהי תיב ינבישה םש תומל

38:27 - לח:כז
םירשה-לכ ואביו ולאשיו והימרי-לא םהל דגיו ותא הלאה םירבדה-לככ ךלמה הוצ רשא יכ ונממ ושרחיו רבדה עמשנ-אל

38:28 - לח:כח
רצחב והימרי בשיו םוי-דע הרטמה םלשורי הדכלנ-רשא הדכלנ רשאכ היהו םלשורי

39:1 - לט:א
תיעשתה הנשב הדוהי-ךלמ והיקדצל אב ירשעה שדחב לבב-ךלמ רצארדכובנ וליח-לכו ורציו םלשורי-לא הילע

39:2 - לט:ב
הנש הרשע-יתשעב שדחב והיקדצל שדחל העשתב יעיברה ריעה העקבה

39:3 - לט:ג
ירש לכ ואביו ובשיו לבב-ךלמ לגרנ ךותה רעשב ובנ-רגמס רצא-רש סירס-בר םיכס -רש גמ-בר רצא-רש לגרנ ךלמ ירש תיראש-לכו לבב

39:4 - לט:ד
םאר רשאכ יהיו הדוהי-ךלמ והיקדצ המחלמה ישנא לכו הליל ואציו וחרביו ןג ךרד ריעה-ןמ ןיב רעשב ךלמה ךרד אציו םיתמחה הברעה

39:5 - לט:ה
םידשכ-ליח ופדריו וגשיו םהירחא תוברעב והיקדצ-תא ותא וחקיו וחרי והלעיו רצארדכובנ-לא התלבר לבב-ךלמ רבדיו תמח ץראב םיטפשמ ותא

39:6 - לט:ו
לבב ךלמ טחשיו והיקדצ ינב-תא תאו ויניעל הלברב טחש הדוהי ירח-לכ לבב ךלמ

39:7 - לט:ז
והיקדצ יניע-תאו והרסאיו רוע ותא איבל םיתשחנב הלבב

39:8 - לט:ח
ךלמה תיב-תאו ופרש םעה תיב-תאו שאב םידשכה םלשורי תומח-תאו וצתנ

39:9 - לט:ט
םעה רתי תאו ריעב םיראשנה רשא םילפנה-תאו רתי תאו וילע ולפנ הלגה םיראשנה םעה ןדא-רזובנ לבב םיחבט-בר

39:10 - לט:י
רשא םילדה םעה-ןמו המואמ םהל-ןיא ןדארזובנ ריאשה ץראב םיחבט-בר םהל ןתיו הדוהי םויב םיבגיו םימרכ אוהה

39:11 - לט:יא
רצארדכובנ וציו והימרי-לע לבב-ךלמ ןדארזובנ דיב רמאל םיחבט-בר

39:12 - לט:יב
םיש ךיניעו ונחק ול שעת-לאו וילע םא יכ ער המואמ ןכ ךילא רבדי רשאכ ומע השע

39:13 - לט:יג
ןדארזובנ חלשיו ןבזשובנו םיחבט-בר לגרנו סירס-בר לכו גמ-בר רצא-רש לבב-ךלמ יבר

39:14 - לט:יד
וחקיו וחלשיו רצחמ והימרי-תא ותא ונתיו הרטמה -ןב והילדג-לא ןפש-ןב םקיחא תיבה-לא והאצוהל םעה ךותב בשיו

39:15 - לט:טו
היה והימרי-לאו ותיהב הוהי-רבד הרטמה רצחב רוצע רמאל

39:16 - לט:טז
תרמאו ךולה ישוכה ךלמ-דבעל הוהי רמא-הכ רמאל לארשי יהלא תואבצ ירבד-תא יבמ יננה הערל תאזה ריעה-לא ויהו הבוטל אלו אוהה םויב ךינפל

39:17 - לט:יז
אוהה-םויב ךיתלצהו ןתנת אלו הוהי-םאנ םישנאה דיב רוגי התא-רשא םהינפמ

39:18 - לט:יח
ךטלמא טלמ יכ לפת אל ברחבו ךשפנ ךל התיהו יב תחטב-יכ ללשל הוהי -םאנ

40:1 - מ:א
היה-רשא רבדה תאמ והימרי-לא ותא חלש רחא הוהי םיחבט-בר ןדארזובנ ותא ותחקב המרה-ןמ םיקזאב רוסא-אוהו תולג-לכ ךותב הדוהיו םלשורי הלבב םילגמה

40:2 - מ:ב
םיחבט-בר חקיו רמאיו והימריל ךיהלא הוהי וילא תאזה הערה-תא רבד הזה םוקמה-לא

40:3 - מ:ג
הוהי שעיו אביו םתאטח-יכ רבד רשאכ םתעמש-אלו הוהיל םכל היהו ולוקב הזה רבד

40:4 - מ:ד
ךיתחתפ הנה התעו םיקזאה-ןמ םויה בוט-םא ךדי-לע רשא יתא אובל ךיניעב םישאו אב לבב ךילע יניע-תא ךיניעב ער-םאו לדח לבב יתא-אובל ךינפל ץראה-לכ האר רשיה-לאו בוט-לא המש תכלל ךיניעב ךל

40:5 - מ:ה
בושי-אל ונדועו הילדג-לא הבשו ןפש-ןב םקיחא-ןב -ךלמ דיקפה רשא הדוהי ירעב לבב םעה ךותב ותא בשו רשיה-לכ-לא וא ךל תכלל ךיניעב םיחבט-בר ול-ןתיו תאשמו החרא והחלשיו

40:6 - מ:ו
והימרי אביו םקיחא-ןב הילדג-לא ותא בשיו התפצמה םיראשנה םעה ךותב ץראב

40:7 - מ:ז
ירש-לכ ועמשיו הדשב רשא םיליחה םהישנאו המה לבב-ךלמ דיקפה-יכ והילדג -תא יכו ץראב םקיחא-ןב םישנא ותא דיקפה תלדמו ףטו םישנו ולגה-אל רשאמ ץראה הלבב

40:8 - מ:ח
הילדג-לא ואביו לאעמשיו התפצמה ןנחויו והינתנ-ןב חרק-ינב ןתנויו תמחנת-ןב הירשו יתפטנה יפוע ינבו יתכעמה-ןב והינזיו םהישנאו המה

40:9 - מ:ט
והילדג םהל עבשיו ןפש-ןב םקיחא-ןב רמאל םהישנאלו דובעמ וארית-לא ץראב ובש םידשכה לבב ךלמ-תא ודבעו םכל בטייו

40:10 - מ:י
בשי יננה ינאו ינפל דמעל הפצמב ואבי רשא םידשכה ופסא םתאו ונילא ןמשו ץיקו ןיי ובשו םכילכב ומשו םתשפת-רשא םכירעב

40:11 - מ:יא
םידוהיה-לכ םגו באומב-רשא םודאבו ןומע-ינבבו תוצראה-לכב רשאו ןתנ-יכ ועמש תיראש לבב-ךלמ דיקפה יכו הדוהיל והילדג-תא םהילע ןפש-ןב םקיחא -ןב

40:12 - מ:יב
םידוהיה-לכ ובשיו רשא תומקמה-לכמ ואביו םש-וחדנ -לא הדוהי-ץרא התפצמה והילדג ץיקו ןיי ופסאיו דאמ הברה

40:13 - מ:יג
חרק-ןב ןנחויו םיליחה ירש-לכו ואב הדשב רשא התפצמה והילדג-לא

40:14 - מ:יד
עדיה וילא ורמאיו ךלמ סילעב יכ עדת חלש ןומע-ינב -ןב לאעמשי-תא שפנ ךתכהל הינתנ םהל ןימאה-אלו םקיחא-ןב והילדג

40:15 - מ:טו
רמא חרק-ןב ןנחויו רתסב והילדג-לא הכלא רמאל הפצמב -תא הכאו אנ הינתנ-ןב לאעמשי המל עדי אל שיאו וצפנו שפנ הככי םיצבקנה הדוהי-לכ תיראש הדבאו ךילא הדוהי

40:16 - מ:טז
והילדג רמאיו ןנחוי-לא םקיחא-ןב שעת-לא חרק-ןב -יכ הזה רבדה-תא רבד התא רקש לאעמשי-לא

41:1 - מא:א
יעיבשה שדחב יהיו לאעמשי אב הינתנ-ןב ערזמ עמשילא-ןב ךלמה יברו הכולמה ותא םישנא הרשעו והילדג-לא התפצמה םקיחא-ןב םחל םש ולכאיו הפצמב ודחי

41:2 - מא:ב
לאעמשי םקיו תרשעו הינתנ-ןב ויה-רשא םישנאה וכיו ותא והילדג-תא ןפש-ןב םקיחא-ןב ותא תמיו ברחב לבב-ךלמ דיקפה-רשא ץראב

41:3 - מא:ג
םידוהיה-לכ תאו ותא ויה-רשא הפצמב והילדג-תא רשא םידשכה-תאו ישנא תא םש-ואצמנ הכה המחלמה לאעמשי

41:4 - מא:ד
ינשה םויב יהיו והילדג-תא תימהל עדי אל שיאו

41:5 - מא:ה
םכשמ םישנא ואביו ןורמשמו ולשמ יחלגמ שיא םינמש םידגב יערקו ןקז החנמו םידדגתמו איבהל םדיב הנובלו הוהי תיב

41:6 - מא:ו
לאעמשי אציו םתארקל הינתנ-ןב ךלה ךלה הפצמה-ןמ שגפכ יהיו הכבו םהילא רמאיו םתא והילדג-לא ואב םקיחא-ןב

41:7 - מא:ז
ךות-לא םאובכ יהיו םטחשיו ריעה הינתנ-ןב לאעמשי אוה רובה ךות-לא ותא-רשא םישנאהו

41:8 - מא:ח
םישנא הרשעו ורמאיו םב-ואצמנ לאעמשי-לא ונתמת-לא םינמטמ ונל-שי-יכ םירעשו םיטח הדשב לדחיו שבדו ןמשו ךותב םתימה אלו םהיחא

41:9 - מא:ט
ךילשה רשא רובהו תא לאעמשי םש םישנאה ירגפ-לכ -דיב הכה רשא רשא אוה והילדג ינפמ אסא ךלמה השע לארשי-ךלמ אשעב לאעמשי אלמ ותא םיללח והינתנ-ןב

41:10 - מא:י
לאעמשי בשיו םעה תיראש-לכ-תא תונב-תא הפצמב רשא םעה -לכ-תאו ךלמה רשא הפצמב םיראשנה ןדארזובנ דיקפה םיחבט-בר -ןב והילדג-תא םבשיו םקיחא הינתנ-ןב לאעמשי ינב-לא רבעל ךליו ןומע

41:11 - מא:יא
ןנחוי עמשיו ירש-לכו חרק-ןב תא ותא רשא םיליחה השע רשא הערה-לכ הינתנ-ןב לאעמשי

41:12 - מא:יב
וחקיו םישנאה-לכ-תא םחלהל וכליו לאעמשי-םע ואצמיו הינתנ-ןב םיבר םימ-לא ותא ןועבגב רשא

41:13 - מא:יג
םעה-לכ תוארכ יהיו לאעמשי-תא רשא חרק-ןב ןנחוי-תא םיליחה ירש-לכ תאו וחמשיו ותא רשא

41:14 - מא:יד
םעה-לכ ובסיו לאעמשי הבש-רשא ובשיו הפצמה-ןמ ןנחוי-לא וכליו חרק -ןב

41:15 - מא:טו
הינתנ-ןב לאעמשיו םישנא הנמשב טלמנ ךליו ןנחוי ינפמ ןומע ינב-לא

41:16 - מא:טז
חרק-ןב ןנחוי חקיו םיליחה ירש-לכו תא ותא-רשא רשא םעה תיראש-לכ לאעמשי תאמ בישה הפצמה-ןמ הינתנ-ןב הילדג-תא הכה רחא םירבג םקיחא-ןב םישנו המחלמה ישנא רשא םיסרסו ףטו ןועבגמ בישה

41:17 - מא:יז
תורגב ובשיו וכליו תיב לצא-רשא םהומכ אובל תכלל םחל םירצמ

41:18 - מא:יח
יכ םידשכה ינפמ םהינפמ וארי לאעמשי הכה-יכ הינתנ-ןב והילדג-תא םקיחא-ןב לבב-ךלמ דיקפה-רשא ץראב

42:1 - מב:א
ירש-לכ ושגיו ןנחויו םיליחה הינזיו חרק-ןב םעה-לכו היעשוה-ןב לודג-דעו ןטקמ

42:2 - מב:ב
והימרי-לא ורמאיו אנ-לפת איבנה ךינפל ונתנחת -לא ונדעב ללפתהו דעב ךיהלא הוהי תאזה תיראשה-לכ טעמ ונראשנ-יכ ךיניע רשאכ הברהמ ונתא תואר

42:3 - מב:ג
הוהי ונל-דגיו רשא ךרדה-תא ךיהלא רבדה-תאו הב-ךלנ השענ רשא

42:4 - מב:ד
םהילא רמאיו איבנה והימרי ללפתמ יננה יתעמש םכיהלא הוהי-לא היהו םכירבדכ הנעי-רשא רבדה-לכ דיגא םכתא הוהי םכמ ענמא-אל םכל רבד

42:5 - מב:ה
ורמא המהו יהי והימרי-לא תמא דעל ונב הוהי אל-םא ןמאנו רשא רבדה-לככ ךיהלא הוהי ךחלשי השענ ןכ ונילא

42:6 - מב:ו
ער-םאו בוט-םא וניהלא הוהי לוקב ךתא םיחלש ונא רשא ןעמל עמשנ וילא יכ ונל-בטיי רשא הוהי לוקב עמשנ וניהלא

42:7 - מב:ז
תרשע ץקמ יהיו יהיו םימי הוהי-רבד והימרי-לא

42:8 - מב:ח
ןנחוי-לא ארקיו ירש-לכ לאו חרק-ןב ותא רשא םיליחה ןטקמל םעה-לכלו לודג-דעו

42:9 - מב:ט
םהילא רמאיו יהלא הוהי רמא-הכ םתחלש רשא לארשי ליפהל וילא יתא וינפל םכתנחת

42:10 - מב:י
ץראב ובשת בוש-םא םכתא יתינבו תאזה יתעטנו סרהא אלו יכ שותא אלו םכתא רשא הערה-לא יתמחנ םכל יתישע

42:11 - מב:יא
ךלמ ינפמ וארית-לא םיארי םתא-רשא לבב וארית-לא וינפמ הוהי -םאנ ונממ ינא םכתא-יכ םכתא עישוהל ודימ םכתא ליצהלו

42:12 - מב:יב
םימחר םכל ןתאו בישהו םכתא םחרו םכתמדא-לא םכתא

42:13 - מב:יג
אל םתא םירמא-םאו תאזה ץראב בשנ לוקב עמש יתלבל םכיהלא הוהי

42:14 - מב:יד
ץרא יכ אל רמאל רשא אובנ םירצמ המחלמ הארנ-אל עמשנ אל רפוש לוקו םשו בערנ-אל םחללו בשנ

42:15 - מב:טו
ועמש ןכל התעו תיראש הוהי-רבד הוהי רמא-הכ הדוהי לארשי יהלא תואבצ ןומשת םוש םתא-םא םירצמ אבל םכינפ םש רוגל םתאבו

42:16 - מב:טז
רשא ברחה התיהו םש הנממ םיארי םתא ץראב םכתא גישת בערהו םירצמ םיגאד םתא-רשא קבדי םש ונממ םשו םירצמ םכירחא ותמת

42:17 - מב:יז
םישנאה-לכ ויהיו םהינפ-תא ומש-רשא רוגל םירצמ אובל ברחב ותומי םש רבדבו בערב דירש םהל היהי-אלו הערה ינפמ טילפו איבמ ינא רשא םהילע

42:18 - מב:יח
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ יפא ךתנ רשאכ יבשי-לע יתמחו ךתת ןכ םלשורי םכאבב םכילע יתמח הלאל םתייהו םירצמ הללקלו המשלו וארת-אלו הפרחלו הזה םוקמה-תא דוע

42:19 - מב:יט
םכילע הוהי רבד הדוהי תיראש עדי םירצמ ואבת-לא יתדיעה-יכ ועדת םויה םכב

42:20 - מב:כ
םיתעתה יכ םתא-יכ םכיתושפנב הוהי-לא יתא םתחלש ללפתה רמאל םכיהלא הוהי-לא ונדעב רשא לככו וניהלא וניהלא הוהי רמאי ונל-דגה ןכ ונישעו

42:21 - מב:כא
אלו םויה םכל דגאו הוהי לוקב םתעמש לכלו םכיהלא םכילא ינחלש-רשא

42:22 - מב:כב
יכ ועדת עדי התעו רבדבו בערב ברחב רשא םוקמב ותומת רוגל אובל םתצפח םש

43:1 - מג:א
והימרי תולככ יהיו םעה-לכ-לא רבדל הוהי ירבד-לכ-תא וחלש רשא םהיהלא םהילא םהיהלא הוהי םירבדה-לכ תא הלאה

43:2 - מג:ב
הירזע רמאיו ןנחויו היעשוה-ןב םישנאה-לכו חרק-ןב -לא םירמא םידזה התא רקש והימרי הוהי ךחלש אל רבדמ רמאל וניהלא םירצמ ואבת-אל םש רוגל

43:3 - מג:ג
הירנ-ןב ךורב יכ ןעמל ונב ךתא תיסמ ונתא תת תימהל םידשכה-דיב ונתא תולגהלו ונתא לבב

43:4 - מג:ד
ןנחוי עמש-אלו ירש-לכו חרק-ןב םעה-לכו םיליחה תבשל הוהי לוקב הדוהי ץראב

43:5 - מג:ה
חרק-ןב ןנחוי חקיו תא םיליחה ירש-לכו הדוהי תיראש-לכ םיוגה-לכמ ובש-רשא רוגל םש-וחדנ רשא הדוהי ץראב

43:6 - מג:ו
םירבגה-תא ףטה-תאו םישנה-תאו תאו ךלמה תונב-תאו חינה רשא שפנה-לכ םיחבט-בר ןדארזובנ והילדג-תא ןפש-ןב םקיחא-ןב איבנה והימרי תאו ךורב-תאו והירנ-ןב

43:7 - מג:ז
םירצמ ץרא ואביו לוקב ועמש אל יכ ואביו הוהי סחנפחת-דע

43:8 - מג:ח
הוהי-רבד יהיו סחנפחתב והימרי-לא רמאל

43:9 - מג:ט
םינבא ךדיב חק טלמב םתנמטו תולדג חתפב רשא ןבלמב סחנפחתב הערפ-תיב םישנא יניעל םידוהי

43:10 - מג:י
םהילא תרמאו תואבצ הוהי רמא-הכ יננה לארשי יהלא -תא יתחקלו חלש לבב-ךלמ רצארדכובנ ואסכ יתמשו ידבע הלאה םינבאל לעממ הטנו יתנמט רשא םהילע ורורפש-תא

43:11 - מג:יא
ץרא-תא הכהו האבו תומל רשא םירצמ יבשל רשאו תומל ברחל רשאו יבשל ברחל

43:12 - מג:יב
יתבב שא יתצהו םפרשו םירצמ יהלא ץרא-תא הטעו םבשו הטעי -רשאכ םירצמ אציו ודגב-תא הערה םולשב םשמ

43:13 - מג:יג
תיב תובצמ-תא רבשו ץראב רשא שמש יתב-תאו םירצמ ףרשי םירצמ-יהלא שאב

44:1 - מד:א
היה רשא רבדה לא והימרי-לא םיבשיה םידוהיה-לכ םיבשיה םירצמ ץראב סחנפחתבו לדגמב סורתפ ץראבו ףנבו רמאל

44:2 - מד:ב
תואבצ הוהי רמא-הכ םתא לארשי יהלא הערה-לכ תא םתיאר יתאבה רשא לעו םלשורי-לע םנהו הדוהי ירע-לכ הזה םויה הברח בשוי םהב ןיאו

44:3 - מד:ג
ושע רשא םתער ינפמ רטקל תכלל ינסעכהל םירחא םיהלאל דבעל המה םועדי אל רשא םכיתבאו םתא

44:4 - מד:ד
םכילא חלשאו ידבע-לכ-תא םיכשה םיאיבנה אנ-לא רמאל חלשו הבעתה-רבד תא ושעת יתאנש רשא תאזה

44:5 - מד:ה
וטה-אלו ועמש אלו בושל םנזא-תא רטק יתלבל םתערמ םירחא םיהלאל

44:6 - מד:ו
יפאו יתמח ךתתו הדוהי ירעב רעבתו םלשורי תוצחבו הברחל הנייהתו הזה םויכ הממשל

44:7 - מד:ז
הוהי רמא-הכ התעו יהלא תואבצ יהלא םתא המל לארשי הלודג הער םישע תירכהל םכתשפנ-לא ללוע השאו-שיא םכל הדוהי ךותמ קנויו םכל ריתוה יתלבל תיראש

44:8 - מד:ח
ישעמב ינסעכהל םיהלאל רטקל םכידי םירצמ ץראב םירחא רוגל םיאב םתא-רשא םכל תירכה ןעמל םש םכתויה ןעמלו לכב הפרחלו הללקל ץראה ייוג

44:9 - מד:ט
תוער-תא םתחכשה תוער-תאו םכיתובא תאו הדוהי יכלמ תאו וישנ תוער תער תאו םכתער ושע רשא םכישנ תוצחבו הדוהי ץראב םלשורי

44:10 - מד:י
םויה דע ואכד אל וארי אלו הזה יתרותב וכלה-אלו יתתנ-רשא יתקחבו ינפלו םכינפל םכיתובא

44:11 - מד:יא
הוהי רמא-הכ ןכל לארשי יהלא תואבצ םכב ינפ םש יננה תירכהלו הערל הדוהי-לכ-תא

44:12 - מד:יב
תיראש-תא יתחקלו ומש-רשא הדוהי אובל םהינפ םש רוגל םירצמ-ץרא ץראב לכ ומתו ברחב ולפי םירצמ ןטקמ ומתי בערב ברחב לודג-דעו ויהו ותמי בערבו הללקלו המשל הלאל הפרחלו

44:13 - מד:יג
םיבשויה לע יתדקפו רשאכ םירצמ ץראב םלשורי-לע יתדקפ רבדבו בערב ברחב

44:14 - מד:יד
טילפ היהי אלו תיראשל דירשו םיאבה הדוהי ץראב םש-רוגל ץרא בושלו םירצמ המה-רשא הדוהי םשפנ-תא םיאשנמ יכ םש תבשל בושל יכ ובושי-אל םיטלפ-םא

44:15 - מד:טו
והימרי-תא ונעיו םיעדיה םישנאה-לכ םהישנ תורטקמ-יכ םירחא םיהלאל תודמעה םישנה-לכו םעה-לכו לודג להק םירצמ-ץראב םיבשיה רמאל סורתפב

44:16 - מד:טז
תרבד-רשא רבדה הוהי םשב ונילא ךילא םיעמש ונניא

44:17 - מד:יז
השענ השע יכ רבדה-לכ-תא וניפמ אצי-רשא םימשה תכלמל רטקל םיכסנ הל -ךיסהו ונחנא ונישע רשאכ וניכלמ וניתבאו הדוהי ירעב ונירשו םלשורי תוצחבו היהנו םחל-עבשנו אל הערו םיבוט וניאר

44:18 - מד:יח
רטקל ונלדח זא-ןמו םימשה תכלמל םיכסנ הל-ךסהו ברחבו לכ ונרסח ונמת בערבו

44:19 - מד:יט
םירטקמ ונחנא-יכו ךסהלו םימשה תכלמל ידעלבמה םיכסנ הל הל ונישע ונישנא ךסהו הבצעהל םינוכ םיכסנ הל

44:20 - מד:כ
והימרי רמאיו םעה-לכ-לא םירבגה-לע םישנה-לעו םינעה םעה-לכ-לעו רמאל רבד ותא

44:21 - מד:כא
רשא רטקה-תא אולה הדוהי ירעב םתרטק םתא םלשורי תוצחבו םכיכלמ םכיתובאו ץראה םעו םכירשו הוהי רכז םתא ובל-לע הלעתו

44:22 - מד:כב
דוע הוהי לכוי-אלו ער ינפמ תאשל ינפמ םכיללעמ םתישע רשא תבעותה הברחל םכצרא יהתו ןיאמ הללקלו המשלו הזה םויהכ בשוי

44:23 - מד:כג
םתרטק רשא ינפמ הוהיל םתאטח רשאו לוקב םתעמש אלו ותרתבו הוהי ויתודעבו ויתקחבו ןכ-לע םתכלה אל הערה םכתא תארק הזה םויכ תאזה

44:24 - מד:כד
והימרי רמאיו לאו םעה-לכ-לא ועמש םישנה-לכ הדוהי-לכ הוהי-רבד םירצמ ץראב רשא

44:25 - מד:כה
תואבצ-הוהי רמא-הכ רמאל לארשי יהלא םכישנו םתא םכיפב הנרבדתו םתאלמ םכידיבו השענ השע רמאל רשא ונירדנ-תא תכלמל רטקל ונרדנ הל ךסהלו םימשה הנמיקת םיקה םיכסנ השעו םכירדנ-תא -תא הנישעת םכירדנ

44:26 - מד:כו
הוהי-רבד ועמש ןכל םיבשיה הדוהי-לכ יננה םירצמ ץראב לודגה ימשב יתעבשנ היהי-םא הוהי רמא יפב ארקנ ימש דוע רמא הדוהי שיא-לכ הוהי ינדא-יח םירצמ ץרא-לכב

44:27 - מד:כז
םהילע דקש יננה הבוטל אלו הערל הדוהי שיא-לכ ומתו םירצמ -ץראב רשא בערבו ברחב םתולכ-דע

44:28 - מד:כח
ןובשי ברח יטילפו ץרא םירצמ ץרא-ןמ רפסמ יתמ הדוהי תיראש -לכ ועדיו םיאבה הדוהי רוגל םירצמ-ץראל םוקי ימ-רבד םש םהמו ינממ

44:29 - מד:כט
תואה םכל-תאזו דקפ-יכ הוהי-םאנ םוקמב םכילע ינא יכ ועדת ןעמל הזה ירבד ומוקי םוק הערל םכילע

44:30 - מד:ל
יננה הוהי רמא הכ ערפח הערפ-תא ןתנ דיב םירצמ-ךלמ ישקבמ דיבו ויביא יתתנ רשאכ ושפנ והיקדצ-תא דיב הדוהי-ךלמ לבב-ךלמ רצארדכובנ ושפנ שקבמו וביא

45:1 - מה:א
רבד רשא רבדה איבנה והימרי הירנ-ןב ךורב-לא םירבדה-תא ובתכב יפמ רפס-לע הלאה הנשב והימרי םיקיוהיל תיעברה ךלמ והישאי-ןב רמאל הדוהי

45:2 - מה:ב
יהלא הוהי רמא-הכ ךורב ךילע לארשי

45:3 - מה:ג
יל אנ-יוא תרמא ןוגי הוהי ףסי-יכ יתעגי יבאכמ-לע אל החונמו יתחנאב יתאצמ

45:4 - מה:ד
הכ וילא רמאת הכ הנה הוהי רמא סרה ינא יתינב-רשא ינא יתעטנ-רשא תאו ץראה-לכ-תאו שתנ איה

45:5 - מה:ה
ךל-שקבת התאו יכ שקבת-לא תולדג הער איבמ יננה -םאנ רשב-לכ-לע ךל יתתנו הוהי לע ללשל ךשפנ-תא רשא תומקמה-לכ םש-ךלת

46:1 - מו:א
הוהי-רבד היה רשא איבנה והימרי-לא םיוגה-לע

46:2 - מו:ב
ליח-לע םירצמל ךלמ וכנ הערפ היה-רשא םירצמ שמכרכב תרפ-רהנ-לע רצארדכובנ הכה רשא תנשב לבב ךלמ םיקיוהיל תיעיברה ךלמ והישאי-ןב הדוהי

46:3 - מו:ג
הנצו ןגמ וכרע המחלמל ושגו

46:4 - מו:ד
ולעו םיסוסה ורסא ובציתהו םישרפה וקרמ םיעבוכב ושבל םיחמרה תנירסה

46:5 - מו:ה
המה יתיאר עודמ רוחא םיגסנ םיתח ותכי םהירובגו אלו וסנ סונמו ביבסמ רוגמ ונפה הוהי-םאנ

46:6 - מו:ו
לקה סוני-לא רובגה טלמי-לאו די-לע הנופצ ולשכ תרפ-רהנ ולפנו

46:7 - מו:ז
הלעי ראיכ הז-ימ ושעגתי תורהנכ וימימ

46:8 - מו:ח
הלעי ראיכ םירצמ ושעגתי תורהנכו הלעא רמאיו םימ הדיבא ץרא-הסכא הב יבשיו ריע

46:9 - מו:ט
םיסוסה ולע בכרה וללהתהו שוכ םירובגה ואציו ןגמ ישפת טופו יכרד ישפת םידולו תשק

46:10 - מו:י
ינדאל אוהה םויהו םוי תואבצ הוהי וירצמ םקנהל המקנ העבשו ברח הלכאו חבז יכ םמדמ התורו תואבצ הוהי ינדאל ןופצ ץראב תרפ-רהנ-לא

46:11 - מו:יא
ירצ יחקו דעלג ילע םירצמ-תב תלותב תואפר יתיברה אושל ךל ןיא הלעת

46:12 - מו:יב
ךנולק םיוג ועמש ץראה האלמ ךתחוצו רובגב רובג-יכ ולפנ וידחי ולשכ םהינש

46:13 - מו:יג
הוהי רבד רשא רבדה איבנה והימרי-לא רצארדכובנ אובל תוכהל לבב ךלמ םירצמ ץרא-תא

46:14 - מו:יד
םירצמב ודיגה לודגמב ועימשהו ףנב ועימשהו ורמא סחנפחתבו ךל ןכהו בציתה ברח הלכא-יכ ךיביבס

46:15 - מו:טו
ךיריבא ףחסנ עודמ הוהי יכ דמע אל ופדה

46:16 - מו:טז
לפנ-םג לשוכ הברה והער-לא שיא הבשנו המוק ורמאיו ץרא -לאו ונמע-לא ברח ינפמ ונתדלומ הנויה

46:17 - מו:יז
הערפ םש וארק ןואש םירצמ-ךלמ דעומה ריבעה

46:18 - מו:יח
ךלמה-םאנ ינא-יח יכ ומש תואבצ הוהי םירהב רובתכ אובי םיב למרככו

46:19 - מו:יט
ךל ישע הלוג ילכ םירצמ-תב תבשוי היהת המשל ףנ-יכ בשוי ןיאמ התצנו

46:20 - מו:כ
היפ-הפי הלגע ןופצמ ץרק םירצמ אב אב

46:21 - מו:כא
הברקב הירכש-םג קברמ ילגעכ ונפה המה-םג-יכ ודמע אל וידחי וסנ אב םדיא םוי יכ םתדקפ תע םהילע

46:22 - מו:כב
ךלי שחנכ הלוק וכלי ליחב-יכ הל ואב תומדרקבו םיצע יבטחכ

46:23 - מו:כג
הרעי ותרכ אל יכ הוהי-םאנ הבראמ ובר יכ רקחי רפסמ םהל ןיאו

46:24 - מו:כד
םירצמ-תב השיבה ןופצ-םע דיב הנתנ

46:25 - מו:כה
תואבצ הוהי רמא יננה לארשי יהלא אנמ ןומא-לא דקופ -לעו הערפ-לעו היהלא-לעו םירצמ היכלמ-לעו לעו הערפ-לעו וב םיחטבה

46:26 - מו:כו
ישקבמ דיב םיתתנו דיבו םשפנ לבב-ךלמ רצארדכובנ וידבע-דיבו ןכשת ןכ-ירחאו םדק-ימיכ הוהי-םאנ

46:27 - מו:כז
ידבע ארית-לא התאו תחת-לאו בקעי יננה יכ לארשי -תאו קוחרמ ךעשומ םיבש ץראמ ךערז טקשו בוקעי בשו דירחמ ןיאו ןנאשו

46:28 - מו:כח
ידבע ארית-לא התא יכ הוהי-םאנ בקעי השעא יכ ינא ךתא םיוגה -לכב הלכ המש ךיתחדה רשא הלכ השעא-אל ךתאו טפשמל ךיתרסיו ךקנא אל הקנו

47:1 - מז:א
הוהי-רבד היה רשא איבנה והימרי-לא םרטב םיתשלפ-לא הזע -תא הערפ הכי

47:2 - מז:ב
הוהי רמא הכ םילע םימ-הנה לחנל ויהו ןופצמ ץרא ופטשיו ףטוש יבשיו ריע האולמו םדאה וקעזו הב בשוי לכ לליהו ץראה

47:3 - מז:ג
תוסרפ תטעש לוקמ ובכרל שערמ ויריבא וילגלג ןומה -לא תובא ונפה-אל םידי ןויפרמ םינב

47:4 - מז:ד
דודשל אבה םויה-לע םיתשלפ-לכ-תא רצל תירכהל דירש לכ ןודיצלו הוהי דדש-יכ רזע תיראש םיתשלפ-תא רותפכ יא

47:5 - מז:ה
הזע-לא החרק האב ןולקשא התמדנ יתמ-דע םקמע תיראש ידדוגתת

47:6 - מז:ו
הוהיל ברח יוה יטקשת אל הנא-דע ךרעת-לא יפסאה ימדו יעגרה

47:7 - מז:ז
הוהיו יטקשת ךיא ןולקשא-לא הל-הוצ םש םיה ףוח-לאו הדעי

48:1 - מח:א
הוהי רמא-הכ באומל לארשי יהלא תואבצ יכ ובנ-לא יוה הדכלנ השיבה הדדש השיבה םיתירק התחו בגשמה

48:2 - מח:ב
באומ תלהת דוע ןיא הילע ובשח ןובשחב הנתירכנו וכל הער ןמדמ -םג יוגמ ךלת ךירחא ימדת ברח

48:3 - מח:ג
םינורחמ הקעצ לוק לודג רבשו דש

48:4 - מח:ד
ועימשה באומ הרבשנ הירועצ הקעז

48:5 - מח:ה
תוחלה הלעמ יכ יכ יכב-הלעי יכבב ירצ םינרוח דרומב ועמש רבש-תקעצ

48:6 - מח:ו
םכשפנ וטלמ וסנ רעורעכ הנייהתו רבדמב

48:7 - מח:ז
ךחטב ןעי יכ ךיתורצואבו ךישעמב אציו ידכלת תא-םג וינהכ הלוגב שימכ דחי וירשו

48:8 - מח:ח
דדש אביו אל ריעו ריע-לכ-לא קמעה דבאו טלמת רשא רשימה דמשנו הוהי רמא

48:9 - מח:ט
יכ באומל ץיצ-ונת הירעו אצת אצנ ןיאמ הנייהת המשל ןהב בשוי

48:10 - מח:י
תכאלמ השע רורא רוראו הימר הוהי םדמ וברח ענמ

48:11 - מח:יא
וירוענמ באומ ןנאש וירמש-לא אוה טקשו ילכמ קרוה-אלו אל הלוגבו ילכ-לא דמע ןכ-לע ךלה אל וחירו וב ומעט רמנ

48:12 - מח:יב
םיאב םימי-הנה ןכל הוהי-םאנ םיעצ ול-יתחלשו וקירי וילכו והעצו וצפני םהילבנו

48:13 - מח:יג
שומכמ באומ שבו תיב ושב-רשאכ לא תיבמ לארשי םחטבמ

48:14 - מח:יד
םירובג ורמאת ךיא ליח-ישנאו ונחנא המחלמל

48:15 - מח:טו
הירעו באומ דדש וירוחב רחבמו הלע חבטל ודרי הוהי ךלמה-םאנ ומש תואבצ

48:16 - מח:טז
באומ-דיא בורק הרהמ ותערו אובל דאמ

48:17 - מח:יז
ויביבס-לכ ול ודנ ורמא ומש יעדי לכו זע-הטמ רבשנ הכיא הראפת לקמ

48:18 - מח:יח
יבשי דובכמ ידר תבשי אמצב דדש-יכ ןוביד-תב תחש ךב הלע באומ ךירצבמ

48:19 - מח:יט
יפצו ידמע ךרד-לא רעורע תבשוי הטלמנו סנ-ילאש התיהנ-המ ירמא

48:20 - מח:כ
התח-יכ באומ שיבה יקעזו יליליה יכ ןונראב ודיגה באומ דדש

48:21 - מח:כא
ץרא-לא אב טפשמו ןולח-לא רשימה הצהי-לאו תעפומ-לעו

48:22 - מח:כב
ובנ-לעו ןוביד-לעו םיתלבד תיב-לעו

48:23 - מח:כג
םיתירק לעו לומג תיב-לעו ןועמ תיב-לעו

48:24 - מח:כד
תוירק-לעו לעו הרצב-לעו באומ ץרא ירע-לכ תוברקהו תוקחרה

48:25 - מח:כה
באומ ןרק העדגנ םאנ הרבשנ וערזו הוהי

48:26 - מח:כו
יכ והריכשה לידגה הוהי-לע ואיקב באומ קפסו אוה-םג קחשל היהו

48:27 - מח:כז
היה קחשה אול םאו לארשי ךל האצמנ םיבנגב-םא וב ךירבד ידמ-יכ דדונתת

48:28 - מח:כח
ונכשו םירע ובזע באומ יבשי עלסב ןנקת הנויכ ויהו תחפ-יפ ירבעב

48:29 - מח:כט
באומ-ןואג ונעמש והבג דאמ האג םרו ותואגו ונואגו ובל

48:30 - מח:ל
יתעדי ינא ותרבע הוהי-םאנ ןכ-אל וידב ןכ-אלו ושע

48:31 - מח:לא
באומ-לע ןכ-לע הלכ באומלו ליליא ישנא-לא קעזא הגהי שרח-ריק

48:32 - מח:לב
ךל-הכבא רזעי יכבמ ךיתשיטנ המבש ןפגה םי דע םי ורבע ךציק-לע ועגנ רזעי דדש ךריצב-לעו לפנ

48:33 - מח:לג
ליגו החמש הפסאנו באומ ץראמו למרכמ יתבשה םיבקימ ןייו דדיה דדיה ךרדי-אל דדיה אל

48:34 - מח:לד
ןובשח תקעזמ ץהי-דע הלעלא-דע רעצמ םלוק ונתנ תלגע םינרח-דע ימ-םג יכ הישלש תומשמל םירמנ ויהי

48:35 - מח:לה
באומל יתבשהו המב הלעמ הוהי-םאנ ויהלאל ריטקמו

48:36 - מח:לו
באומל יבל ןכ-לע יבלו המהי םיללחכ שרח-ריק ישנא-לא המהי םילילחכ השע תרתי ןכ-לע ודבא

48:37 - מח:לז
החרק שאר-לכ יכ לע הערג ןקז-לכו תדדג םידי-לכ קש םינתמ-לעו

48:38 - מח:לח
באומ תוגג-לכ לע דפסמ הלכ היתבחרבו באומ-תא יתרבש-יכ וב ץפח -ןיא ילככ הוהי-םאנ

48:39 - מח:לט
וליליה התח ךיא באומ ףרע-הנפה ךיא באומ היהו שוב התחמלו קחשל ויביבס-לכל

48:40 - מח:מ
הוהי רמא הכ-יכ האדי רשנכ הנה ויפנכ שרפו באומ-לא

48:41 - מח:מא
תוירקה הדכלנ השפתנ תודצמהו ירובג בל היהו אוהה םויב באומ הרצמ השא בלכ

48:42 - מח:מב
יכ םעמ באומ דמשנו לידגה הוהי-לע

48:43 - מח:מג
ךילע חפו תחפו דחפ באומ בשוי הוהי-םאנ

48:44 - מח:מד
דחפה ינפמ סינה הלעהו תחפה-לא לפי חפב דכלי תחפה-ןמ הילא איבא-יכ םתדקפ תנש באומ-לא הוהי-םאנ

48:45 - מח:מה
ודמע ןובשח לצב שא-יכ םיסנ חכמ הבהלו ןובשחמ אצי לכאתו ןוחיס ןיבמ דקדקו באומ תאפ ןואש ינב

48:46 - מח:מו
דבא באומ ךל-יוא וחקל-יכ שומכ-םע ךיתנבו יבשב ךינב היבשב

48:47 - מח:מז
באומ-תובש יתבשו םימיה תירחאב הנה-דע הוהי-םאנ באומ טפשמ

49:1 - מט:א
רמא הכ ןומע ינבל ןיא םינבה הוהי שרוי-םא לארשיל שרי עודמ ול ןיא ומעו דג-תא םכלמ בשי וירעב

49:2 - מט:ב
םיאב םימי הנה ןכל יתעמשהו הוהי-םאנ ןומע-ינב תבר-לא התיהו המחלמ תעורת היתנבו הממש לתל שריו הנתצת שאב וישרי-תא לארשי הוהי רמא

49:3 - מט:ג
יכ ןובשח יליליה הנקעצ יע-הדדש הנרגח הבר תונב הנדפס םיקש תורדגב הנטטושתהו ךלי הלוגב םכלמ יכ וירשו וינהכ וידחי

49:4 - מט:ד
םיקמעב יללהתת-המ תבה ךקמע בז החטבה הבבושה אובי ימ היתרצאב ילא

49:5 - מט:ה
ךילע איבמ יננה הוהי ינדא-םאנ דחפ ךיביבס-לכמ תואבצ וינפל שיא םתחדנו דדנל ץבקמ ןיאו

49:6 - מט:ו
בישא ןכ-ירחאו ןומע-ינב תובש-תא הוהי-םאנ

49:7 - מט:ז
הוהי רמא הכ םודאל דוע ןיאה תואבצ הדבא ןמיתב המכח החרסנ םינבמ הצע םתמכח

49:8 - מט:ח
וקימעה ונפה וסנ יכ ןדד יבשי תבשל יתאבה ושע דיא ויתדקפ תע וילע

49:9 - מט:ט
ךל ואב םירצב-םא תוללוע וראשי אל הלילב םיבנג-םא םיד ותיחשה

49:10 - מט:י
יתפשח ינא-יכ יתילג ושע-תא הבחנו וירתסמ-תא וערז דדש לכוי אל וינכשו ויחאו ונניאו

49:11 - מט:יא
ינא ךימתי הבזע ילע ךיתנמלאו היחא וחטבת

49:12 - מט:יב
הוהי רמא הכ-יכ םטפשמ ןיא-רשא הנה ותש סוכה תותשל הקנ אוה התאו ותשי יכ הקנת אל הקנת התשת התש

49:13 - מט:יג
יתעבשנ יב יכ המשל-יכ הוהי-םאנ הללקלו ברחל הפרחל הרצב היהת הנייהת הירע-לכו םלוע תוברחל

49:14 - מט:יד
תאמ יתעמש העומש םיוגב ריצו הוהי ואבו וצבקתה חולש ומוקו הילע המחלמל

49:15 - מט:טו
ךיתתנ ןטק הנה-יכ םדאב יוזב םיוגב

49:16 - מט:טז
ךתא אישה ךתצלפת ינכש ךבל ןודז ישפת עלסה יוגחב -יכ העבג םורמ ךנק רשנכ היבגת ךדירוא םשמ הוהי-םאנ

49:17 - מט:יז
המשל םודא התיהו םשי הילע רבע לכ קרשיו התוכמ-לכ-לע

49:18 - מט:יח
הרמעו םדס תכפהמכ הוהי רמא הינכשו שיא םש בשי-אל הב רוגי-אלו םדא-ןב

49:19 - מט:יט
הלעי היראכ הנה ןדריה ןואגמ ןתיא הונ-לא ונצירא העיגרא-יכ רוחב ימו הילעמ ימ יכ דקפא הילא ינדיעי ימו ינומכ רשא הער הז-ימו ינפל דמעי

49:20 - מט:כ
הוהי-תצע ועמש ןכל םודא-לא ץעי רשא בשח רשא ויתובשחמו ןמית יבשי-לא םובחסי אל-םא אל-םא ןאצה יריעצ םהונ םהילע םישי

49:21 - מט:כא
השער םלפנ לוקמ ףוס-םיב הקעצ ץראה הלוק עמשנ

49:22 - מט:כב
הלעי רשנכ הנה ויפנכ שרפיו האדיו בל היהו הרצב-לע םויב םודא ירובג השא בלכ אוהה הרצמ

49:23 - מט:כג
תמח השוב קשמדל הער העמש-יכ דפראו םיב וגמנ ועמש אל טקשה הגאד לכוי

49:24 - מט:כד
התנפה קשמד התפר הקיזחה טטרו סונל התזחא םילבחו הרצ הדלויכ

49:25 - מט:כה
ריע הבזע-אל ךיא ישושמ תירק הלהת

49:26 - מט:כו
הירוחב ולפי ןכל ישנא-לכו היתבחרב םויב ומדי המחלמה הוהי םאנ אוהה תואבצ

49:27 - מט:כז
תמוחב שא יתצהו תונמרא הלכאו קשמד דדה-ןב

49:28 - מט:כח
תוכלממלו רדקל הכה רשא רוצח רוצארדכובנ רמא הכ לבב-ךלמ ולע ומוק הוהי ודדשו רדק-לא םדק-ינב-תא

49:29 - מט:כט
וחקי םנאצו םהילהא םהיתועירי םהילמגו םהילכ-לכו וארקו םהל ואשי ביבסמ רוגמ םהילע

49:30 - מט:ל
דאמ ודנ וסנ יבשי תבשל וקימעה הוהי-םאנ רוצח םכילע ץעי-יכ לבב-ךלמ רצארדכובנ םהילע בשחו הצע הבשחמ

49:31 - מט:לא
יוג-לא ולע ומוק חטבל בשוי וילש םיתלד-אל הוהי-םאנ דדב ול חירב-אלו ונכשי

49:32 - מט:לב
זבל םהילמג ויהו ללשל םהינקמ ןומהו חור-לכל םיתרזו האפ יצוצק איבא וירבע-לכמו הוהי-םאנ םדיא-תא

49:33 - מט:לג
ןועמל רוצח התיהו םלוע-דע הממש םינת שיא םש בשי-אל הב רוגי-אלו םדא-ןב

49:34 - מט:לד
הוהי-רבד היה רשא איבנה והימרי-לא תישארב םליע-לא היקדצ תוכלמ רמאל הדוהי-ךלמ

49:35 - מט:לה
תואבצ הוהי רמא הכ תשק-תא רבש יננה תישאר םליע םתרובג

49:36 - מט:לו
םליע-לא יתאבהו עבראמ תוחור עברא םיתרזו םימשה תוצק הלאה תוחרה לכל רשא יוגה היהי-אלו יחדנ םש אובי-אל םלוע

49:37 - מט:לז
םליע-תא יתתחהו ינפלו םהיביא ינפל יתאבהו םשפנ ישקבמ ןורח-תא הער םהילע הוהי-םאנ יפא םהירחא יתחלשו יתולכ דע ברחה-תא םתוא

49:38 - מט:לח
םליעב יאסכ יתמשו ךלמ םשמ יתדבאהו הוהי-םאנ םירשו

49:39 - מט:לט
םימיה תירחאב היהו םליע תיבש-תא בושא הוהי-םאנ

50:1 - נ:א
הוהי רבד רשא רבדה ץרא-לא לבב-לא והימרי דיב םידשכ איבנה

50:2 - נ:ב
םיוגב ודיגה סנ-ואשו ועימשהו ודחכת-לא ועימשה לבב הדכלנ ורמא ךדרמ תח לב שיבה ותח היבצע ושיבה הילולג

50:3 - נ:ג
יוג הילע הלע יכ תישי-אוה ןופצמ המשל הצרא-תא הב בשוי היהי-אלו ודנ המהב-דעו םדאמ וכלה

50:4 - נ:ד
תעבו המהה םימיב הוהי-םאנ איהה לארשי-ינב ואבי הדוהי-ינבו המה וכבו ךולה ודחי הוהי-תאו וכלי ושקבי םהיהלא

50:5 - נ:ה
ךרד ולאשי ןויצ ואב םהינפ הנה הוהי-לא וולנו אל םלוע תירב חכשת

50:6 - נ:ו
ימע היה תודבא ןאצ םירה םועתה םהיער רהמ םיבבוש וחכש וכלה העבג-לא םצבר

50:7 - נ:ז
םולכא םהיאצומ-לכ אל ורמא םהירצו ואטח רשא תחת םשאנ קדצ -הונ הוהיל םהיתובא הוקמו הוהי

50:8 - נ:ח
לבב ךותמ ודנ ואצי םידשכ ץראמו םידותעכ ויהו ןאצ-ינפל

50:9 - נ:ט
ריעמ יכנא הנה יכ לבב-לע הלעמו םילדג םיוג-להק וכרעו ןופצ ץראמ ויצח דכלת םשמ הל אל ליכשמ רובגכ םקיר בושי

50:10 - נ:י
ללשל םידשכ התיהו ועבשי היללש-לכ הוהי-םאנ

50:11 - נ:יא
יזלעת יכ יחמשת יכ יכ יתלחנ יסש השד הלגעכ ישופת םירבאכ ילהצתו

50:12 - נ:יב
דאמ םכמא השוב הנה םכתדלוי הרפח רבדמ םיוג תירחא הברעו היצ

50:13 - נ:יג
בשת אל הוהי ףצקמ לכ הלכ הממש התיהו םשי לבב-לע רבע -לע קרשיו היתוכמ-לכ

50:14 - נ:יד
ביבס לבב-לע וכרע ודי תשק יכרד-לכ ולמחת-לא הילא הוהיל יכ ץח-לא האטח

50:15 - נ:טו
ביבס הילע ועירה ולפנ הדי הנתנ וסרהנ היתיושא תמקנ יכ היתומוח הב ומקנה איה הוהי הל-ושע התשע רשאכ

50:16 - נ:טז
לבבמ ערוז ותרכ ריצק תעב לגמ שפתו הנויה ברח ינפמ ונפי ומע-לא שיא וסני וצראל שיאו

50:17 - נ:יז
לארשי הרוזפ הש וחידה תוירא ךלמ ולכא ןושארה ןורחאה הזו רושא רצארדכובנ ומצע לבב ךלמ

50:18 - נ:יח
הוהי רמא-הכ ןכל לארשי יהלא תואבצ ךלמ-לא דקפ יננה וצרא -לאו לבב ךלמ-לא יתדקפ רשאכ רושא

50:19 - נ:יט
לארשי-תא יתבבשו הערו והונ-לא רהבו ןשבהו למרכה עבשת דעלגהו םירפא ושפנ

50:20 - נ:כ
תעבו םהה םימיב הוהי-םאנ איהה לארשי ןוע-תא שקבי תאטח -תאו ונניאו הניאצמת אלו הדוהי רשאל חלסא יכ ריאשא

50:21 - נ:כא
הלע םיתרמ ץראה-לע יבשוי-לאו הילע םרחהו ברח דוקפ הוהי -םאנ םהירחא רשא לככ השעו ךיתיוצ

50:22 - נ:כב
ץראב המחלמ לוק לודג רבשו

50:23 - נ:כג
רבשיו עדגנ ךיא ךיא ץראה-לכ שיטפ לבב המשל התיה םיוגב

50:24 - נ:כד
ךל יתשקי תאו לבב תדכלנ-םגו תאצמנ תעדי אל יכ תשפתנ-םגו תירגתה הוהיב

50:25 - נ:כה
ורצוא-תא הוהי חתפ ומעז ילכ-תא אצויו איה הכאלמ-יכ תואבצ הוהי ינדאל םידשכ ץראב

50:26 - נ:כו
וחתפ ץקמ הל-ואב הולס היסבאמ םימרע-ומכ הומירחהו תיראש הל-יהת-לא

50:27 - נ:כז
ודרי הירפ-לכ וברח םהילע יוה חבטל תע םמוי אב-יכ םתדקפ

50:28 - נ:כח
םיטלפו םיסנ לוק דיגהל לבב ץראמ תמקנ-תא ןויצב תמקנ וניהלא הוהי ולכיה

50:29 - נ:כט
לבב-לא ועימשה תשק יכרד-לכ םיבר ביבס הילע ונח הטילפ -יהי-לא לככ הלעפכ הל-ומלש הל-ושע התשע רשא הדז הוהי-לא יכ לארשי שודק-לא

50:30 - נ:ל
הירוחב ולפי ןכל ישנא-לכו היתבחרב םויב ומדי התמחלמ הוהי -םאנ אוהה

50:31 - נ:לא
ןודז ךילא יננה הוהי ינדא-םאנ ךמוי אב יכ תואבצ ךיתדקפ תע

50:32 - נ:לב
לפנו ןודז לשכו םיקמ ול ןיאו וירעב שא יתצהו ויתביבס-לכ הלכאו

50:33 - נ:לג
תואבצ הוהי רמא הכ לארשי-ינב םיקושע ודחי הדוהי-ינבו וקיזחה םהיבש-לכו םחלש ונאמ םב

50:34 - נ:לד
הוהי קזח םלאג ביר ומש תואבצ ןעמל םביר-תא בירי ץראה-תא עיגרה לבב יבשיל זיגרהו

50:35 - נ:לה
םידשכ-לע ברח יבשי-לאו הוהי-םאנ הירש-לאו לבב הימכח-לאו

50:36 - נ:לו
םידבה-לא ברח ברח ולאנו ותחו הירובג-לא

50:37 - נ:לז
ויסוס-לא ברח ובכר-לאו רשא ברעה-לכ-לאו םישנל ויהו הכותב היתרצוא-לא ברח וזזבו

50:38 - נ:לח
הימימ-לא ברח ץרא יכ ושביו םימיאבו איה םילספ וללהתי

50:39 - נ:לט
םייצ ובשי ןכל הב ובשיו םייא-תא בשת-אלו הנעי תונב אלו חצנל דוע רוד-דע ןוכשת רודו

50:40 - נ:מ
םיהלא תכפהמכ הרמע-תאו םדס-תא הינכש-תאו בשי-אל הוהי-םאנ רוגי-אלו שיא םש םדא-ןב הב

50:41 - נ:מא
ןופצמ אב םע הנה םיכלמו לודג יוגו ורעי םיבר ץרא-יתכרימ

50:42 - נ:מב
וקיזחי ןדיכו תשק אלו המה ירזכא םיכ םלוק ומחרי םיסוס-לעו המהי שיאכ ךורע ובכרי ךילע המחלמל לבב-תב

50:43 - נ:מג
לבב-ךלמ עמש וידי ופרו םעמש-תא ליח והתקיזחה הרצ הדלויכ

50:44 - נ:מד
הלעי היראכ הנה ןדריה ןואגמ ןתיא הונ-לא םצורא העגרא-יכ רוחב ימו הילעמ ימ יכ דקפא הילא ינדעוי ימו ינומכ רשא הער הז-ימו ינפל דמעי

50:45 - נ:מה
הוהי-תצע ועמש ןכל לבב-לא ץעי רשא בשח רשא ויתובשחמו םידשכ ץרא-לא םובחסי אל-םא אל-םא ןאצה יריעצ הונ םהילע םישי

50:46 - נ:מו
לבב השפתנ לוקמ הקעזו ץראה השערנ עמשנ םיוגב

51:1 - נא:א
יננה הוהי רמא הכ לבב-לע ריעמ ימק בל יבשי-לאו תיחשמ חור

51:2 - נא:ב
םירז לבבל יתחלשו וקקביו הורזו ויה-יכ הצרא-תא םויב ביבסמ הילע הער

51:3 - נא:ג
ךרדה ךרדי ךרדי-לא לעתי-לאו ותשק ולמחת-לאו ונירסב ומירחה הירחב-לא האבצ-לכ

51:4 - נא:ד
ץראב םיללח ולפנו םירקדמו םידשכ היתוצוחב

51:5 - נא:ה
לארשי ןמלא-אל יכ ויהלאמ הדוהיו יכ תואבצ הוהימ םשא האלמ םצרא לארשי שודקמ

51:6 - נא:ו
לבב ךותמ וסנ ושפנ שיא וטלמו יכ הנועב ומדת-לא הוהיל איה המקנ תע הל םלשמ אוה לומג

51:7 - נא:ז
לבב בהז-סוכ תרכשמ הוהי-דיב ותש הניימ ץראה-לכ וללהתי ןכ-לע םיוג םיוג

51:8 - נא:ח
לבב הלפנ םאתפ הילע וליליה רבשתו הבואכמל ירצ וחק אפרת ילוא

51:9 - נא:ט
אלו לבב-תא ונאפר ךלנו הובזע התפרנ עגנ-יכ וצראל שיא הטפשמ םימשה-לא םיקחש-דע אשנו

51:10 - נא:י
הוהי איצוה ואב וניתקדצ-תא ןויצב הרפסנו הוהי השעמ-תא וניהלא

51:11 - נא:יא
ואלמ םיצחה ורבה הוהי ריעה םיטלשה ידמ יכלמ חור-תא ותמזמ לבב-לע-יכ תמקנ-יכ התיחשהל תמקנ איה הוהי ולכיה

51:12 - נא:יב
לבב תמוח-לא וקיזחה סנ-ואש םירמש ומיקה רמשמה יכ םיבראה וניכה הוהי םמז-םג רבד-רשא תא השע-םג לבב יבשי-לא

51:13 - נא:יג
םיבר םימ-לע יתנכש ךצק אב תרצוא תבר ךעצב תמא

51:14 - נא:יד
תואבצ הוהי עבשנ יכ ושפנב םדא ךיתאלמ-םא ךילע ונעו קליכ דדיה

51:15 - נא:טו
ןיכמ וחכב ץרא השע ותמכחב לבת הטנ ותנובתבו םימש

51:16 - נא:טז
םימ ןומה ותת לוקל םיאשנ לעיו םימשב םיקרב ץרא-הצקמ חור אציו השע רטמל ויתרצאמ

51:17 - נא:יז
תעדמ םדא-לכ רעבנ לספמ ףרצ-לכ שיבה וכסנ רקש יכ םב חור-אלו

51:18 - נא:יח
השעמ המה לבה םתדקפ תעב םיעתעת ודבאי

51:19 - נא:יט
בוקעי קלח הלאכ-אל אוה לכה רצוי-יכ הוהי ותלחנ טבשו ומש תואבצ

51:20 - נא:כ
ילכ יל התא-ץפמ ךב יתצפנו המחלמ ךב יתחשהו םיוג תוכלממ

51:21 - נא:כא
סוס ךב יתצפנו ךב יתצפנו ובכרו ובכרו בכר

51:22 - נא:כב
שיא ךב יתצפנו ךב יתצפנו השאו יתצפנו רענו ןקז הלותבו רוחב ךב

51:23 - נא:כג
הער ךב יתצפנו ךב יתצפנו ורדעו יתצפנו ודמצו רכא םינגסו תוחפ ךב

51:24 - נא:כד
לכלו לבבל יתמלשו תא םידשכ יבשוי ושע-רשא םתער-לכ םאנ םכיניעל ןויצב הוהי

51:25 - נא:כה
רה ךילא יננה הוהי-םאנ תיחשמה ץראה-לכ-תא תיחשמה ידי-תא יתיטנו ךיתלגלגו ךילע ךיתתנו םיעלסה-ןמ הפרש רהל

51:26 - נא:כו
ןבא ךממ וחקי-אלו תודסומל ןבאו הנפל םלוע תוממש-יכ הוהי -םאנ היהת

51:27 - נא:כז
ועקת ץראב סנ-ואש ושדק םיוגב רפוש ועימשה םיוג הילע טררא תוכלממ הילע ודקפ זנכשאו ינמ רספט הילע קליכ סוס-ולעה רמס

51:28 - נא:כח
םיוג הילע ושדק ידמ יכלמ-תא היתוחפ-תא תאו הינגס-לכ-תאו ותלשממ ץרא-לכ

51:29 - נא:כט
לחתו ץראה שערתו לבב-לע המק יכ םושל הוהי תובשחמ המשל לבב ץרא-תא בשוי ןיאמ

51:30 - נא:ל
לבב ירובג ולדח תודצמב ובשי םחלהל ויה םתרובג התשנ ותיצה םישנל ורבשנ היתנכשמ היחירב

51:31 - נא:לא
ץורי ץר-תארקל ץר דיגמ תארקל דיגמו לבב ךלמל דיגהל וריע הדכלנ-יכ הצקמ

51:32 - נא:לב
ושפתנ תורבעמהו ופרש םימגאה-תאו המחלמה ישנאו שאב ולהבנ

51:33 - נא:לג
הוהי רמא הכ יכ לארשי יהלא תואבצ תע ןרגכ לבב-תב טעמ דוע הכירדה הל ריצקה-תע האבו

51:34 - נא:לד
ונממה ונלכא לבב ךלמ רצארדכובנ קיר ילכ ונגיצה אלמ ןינתכ ונעלב ינדעמ ושרכ ונחידה

51:35 - נא:לה
לבב-לע יראשו יסמח ןויצ תבשי רמאת יבשי-לא ימדו רמאת םידשכ םלשורי

51:36 - נא:לו
הוהי רמא הכ ןכל ךביר-תא בר-יננה ךתמקנ-תא יתמקנו המי -תא יתברחהו הרוקמ-תא יתשבהו

51:37 - נא:לז
םילגל לבב התיהו המש םינת-ןועמ בשוי ןיאמ הקרשו

51:38 - נא:לח
וגאשי םירפככ ודחי תוירא ירוגכ ורענ

51:39 - נא:לט
תישא םמחב םהיתשמ-תא ןעמל םיתרכשהו ונשיו וזלעי אלו םלוע-תנש הוהי םאנ וציקי

51:40 - נא:מ
םירככ םדירוא םיליאכ חובטל םידותע-םע

51:41 - נא:מא
ךשש הדכלנ ךיא תלהת שפתתו התיה ךיא ץראה-לכ םיוגב לבב המשל

51:42 - נא:מב
םיה לבב-לע הלע התסכנ וילג ןומהב

51:43 - נא:מג
ץרא המשל הירע ויה ץרא הברעו היצ שיא-לכ ןהב בשי-אל ןהב רבעי-אלו םדא-ןב

51:44 - נא:מד
לבבב לב-לע יתדקפו ועלב-תא יתאצהו ורהני-אלו ויפמ םיוג דוע וילא הלפנ לבב תמוח-םג

51:45 - נא:מה
ימע הכותמ ואצ ושפנ-תא שיא וטלמו הוהי-ףא ןורחמ

51:46 - נא:מו
םכבבל ךרי-ןפו העומשב ואריתו אבו ץראב תעמשנה העומשה הנשב הנשב וירחאו ץראב סמחו העומשה לשמ-לע לשמו

51:47 - נא:מז
םיאב םימי הנה ןכל יליספ-לע יתדקפו שובת הצרא-לכו לבב ולפי היללח -לכו הכותב

51:48 - נא:מח
םימש לבב-לע וננרו םהב רשא לכו ץראו הל-אובי ןופצמ יכ הוהי-םאנ םידדושה

51:49 - נא:מט
יללח לפנל לבב-םג לבבל-םג לארשי יללח ולפנ ץראה-לכ

51:50 - נא:נ
וכלה ברחמ םיטלפ ורכז ודמעת-לא הוהי-תא קוחרמ -לע הלעת םלשוריו םכבבל

51:51 - נא:נא
ונעמש-יכ ונשב המלכ התסכ הפרח םירז ואב יכ ונינפ תיב ישדקמ-לע הוהי

51:52 - נא:נב
םיאב םימי-הנה ןכל יתדקפו הוהי-םאנ היליספ-לע קנאי הצרא-לכבו ללח

51:53 - נא:נג
םימשה לבב הלעת-יכ הזע םורמ רצבת יכו םידדש ואבי יתאמ הוהי -םאנ הל

51:54 - נא:נד
לבבמ הקעז לוק ץראמ לודג רבשו םידשכ

51:55 - נא:נה
הוהי דדש-יכ הנממ דבאו לבב-תא ומהו לודג לוק םיבר םימכ םהילג םלוק ןואש ןתנ

51:56 - נא:נו
לבב-לע הילע אב יכ ודכלנו דדוש התתח הירובג לא יכ םתותשק םלש הוהי תולמג םלשי

51:57 - נא:נז
הירש יתרכשהו היתוחפ הימכחו הירובגו הינגסו םלוע-תנש ונשיו וציקי אלו הוהי ךלמה-םאנ ומש תואבצ

51:58 - נא:נח
תואבצ הוהי רמא-הכ הבחרה לבב תומח רערעתת רערע שאב םיהבגה הירעשו םימע ועגיו ותצי םימאלו קיר-ידב ופעיו שא-ידב

51:59 - נא:נט
הוצ-רשא רבדה איבנה והימרי הירנ-ןב הירש-תא ותכלב היסחמ-ןב והיקדצ -תא לבב הדוהי-ךלמ וכלמל תיעברה תנשב החונמ רש הירשו

51:60 - נא:ס
תא והימרי בתכיו אובת-רשא הערה-לכ דחא רפס-לא לבב-לא םירבדה -לכ תא םיבתכה הלאה לבב-לא

51:61 - נא:סא
והימרי רמאיו לבב ךאבכ הירש-לא תא תארקו תיארו הלאה םירבדה-לכ

51:62 - נא:סב
התא הוהי תרמאו הזה םוקמה-לא תרבד יתלבל ותירכהל בשוי וב-תויה המהב-דעו םדאמל םלוע תוממש-יכ היהת

51:63 - נא:סג
ארקל ךתלככ היהו רשקת הזה רפסה-תא ותכלשהו ןבא וילע תרפ ךות-לא

51:64 - נא:סד
עקשת הככ תרמאו ינפמ םוקת-אלו לבב יכנא רשא הערה ופעיו הילע איבמ ירבד הנה-דע והימרי

52:1 - נב:א
הנש תחאו םירשע-ןב תחאו וכלמב והיקדצ ךלמ הנש הרשע ומא םשו םלשוריב והימרי-תב לטימח הנבלמ

52:2 - נב:ב
יניעב ערה שעיו השע-רשא לככ הוהי םיקיוהי

52:3 - נב:ג
הוהי ףא-לע יכ םלשוריב התיה וכילשה-דע הדוהיו וינפ לעמ םתוא ךלמב והיקדצ דרמיו לבב

52:4 - נב:ד
תיעשתה הנשב יהיו ירישעה שדחב וכלמל אב שדחל רושעב לבב-ךלמ רצארדכובנ וליח-לכו אוה ונחיו םלשורי-לע הילע ונביו הילע ביבס קיד

52:5 - נב:ה
רוצמב ריעה אבתו הנש הרשע יתשע דע והיקדצ ךלמל

52:6 - נב:ו
העשתב יעיברה שדחב בערה קזחיו שדחל םחל היה-אלו ריעב ץראה םעל

52:7 - נב:ז
ריעה עקבתו המחלמה ישנא-לכו ריעהמ ואציו וחרבי -ןיב רעש ךרד הליל ןג-לע רשא םיתמחה םידשכו ךלמה ביבס ריעה-לע הברעה ךרד וכליו

52:8 - נב:ח
םידשכ-ליח ופדריו וגישיו ךלמה ירחא תברעב והיקדצ-תא וליח -לכו וחרי וילעמ וצפנ

52:9 - נב:ט
ךלמה-תא ושפתיו ךלמ-לא ותא ולעיו ץראב התלבר לבב ותא רבדיו תמח םיטפשמ

52:10 - נב:י
לבב-ךלמ טחשיו והיקדצ ינב-תא םגו ויניעל הדוהי ירש-לכ-תא התלברב טחש

52:11 - נב:יא
והיקדצ יניע-תאו והרסאיו רוע והאביו םיתשחנב הלבב לבב-ךלמ תדקפה-תיבב והנתיו ותומ םוי-דע

52:12 - נב:יב
ישימחה שדחבו איה שדחל רושעב הנש הרשע-עשת תנש רצארדכובנ ךלמל אב לבב-ךלמ םיחבט-בר ןדארזובנ לבב-ךלמ ינפל דמע םלשוריב

52:13 - נב:יג
הוהי-תיב-תא ףרשיו תאו ךלמה תיב-תאו םלשורי יתב-לכ לודגה תיב-לכ-תאו שאב ףרש

52:14 - נב:יד
תומח-לכ-תאו וצתנ ביבס םלשורי רשא םידשכ ליח-לכ םיחבט-בר-תא

52:15 - נב:טו
םעה תולדמו םעה רתי-תאו ריעב םיראשנה רשא םילפנה-תאו לבב ךלמ -לא ולפנ ןומאה רתי תאו ןדארזובנ הלגה םיחבט-בר

52:16 - נב:טז
ריאשה ץראה תולדמו םיחבט-בר ןדארזובנ םיבגילו םימרכל

52:17 - נב:יז
תשחנה ידומע-תאו הוהי-תיבל רשא םי-תאו תונכמה-תאו רשא תשחנה ורבש הוהי-תיבב ואשיו םידשכ הלבב םתשחנ-לכ-תא

52:18 - נב:יח
תורסה-תאו םיעיה-תאו תורמזמה-תאו תקרזמה-תאו -לכ תאו תופכה-תאו תשחנה ילכ םהב ותרשי-רשא וחקל

52:19 - נב:יט
םיפסה-תאו תותחמה-תאו תוקרזמה-תאו תוריסה-תאו -תאו תורנמה-תאו תויקנמה-תאו תופכה בהז בהז רשא חקל ףסכ ףסכ-רשאו םיחבט-בר

52:20 - נב:כ
םיה םינש םידומעה רקבהו דחא תשחנ רשע-םינש תונכמה תחת-רשא המלש ךלמה השע רשא היה-אל הוהי תיבל םתשחנל לקשמ הלאה םילכה-לכ

52:21 - נב:כא
הנמש םידומעהו המוק המא הרשע טוחו דחאה דמעה המא הרשע-םיתש עברא ויבעו ונבסי בובנ תועבצא

52:22 - נב:כב
תשחנ וילע תרתכו תחאה תרתכה תמוקו הכבשו תומא שמח -לע םינומרו לכה ביבס תרתוכה דומעל הלאכו תשחנ םינומרו ינשה

52:23 - נב:כג
םינמרה ויהיו החור הששו םיעשת האמ םינומרה-לכ ביבס הכבשה-לע

52:24 - נב:כד
םיחבט-בר חקיו שארה ןהכ הירש-תא ןהכ הינפצ-תאו תשלש-תאו הנשמה ףסה ירמש

52:25 - נב:כה
סירס חקל ריעה-ןמו דיקפ היה-רשא דחא המחלמה ישנא-לע יארמ םישנא העבשו רשא ךלמה-ינפ תאו ריעב ואצמנ אבצמה אבצה רש רפס םיששו ץראה םע-תא ץראה םעמ שיא ךותב םיאצמנה ריעה

52:26 - נב:כו
םתוא חקיו םיחבט-בר ןדארזובנ ךלמ-לא םתוא ךליו התלבר לבב

52:27 - נב:כז
לבב ךלמ םתוא הכיו ץראב הלברב םתמיו הדוהי לגיו תמח ותמדא לעמ

52:28 - נב:כח
הלגה רשא םעה הז רצארדכובנ םידוהי עבש-תנשב םירשעו םיפלא תשלש השלשו

52:29 - נב:כט
הרשע הנומש תנשב רצארדכובנל הנמש שפנ םלשורימ םינשו םישלש תואמ

52:30 - נב:ל
םירשעו שלש תנשב הלגה רצארדכובנל םיחבט-בר ןדארזובנ עבש שפנ םידוהי השמחו םיעברא תואמ תעברא שפנ-לכ תואמ ששו םיפלא

52:31 - נב:לא
עבשו םישלשב יהיו ןכיוהי תולגל הנש םינשב הדוהי-ךלמ םירשעב שדח רשע אשנ שדחל השמחו לבב ךלמ ךדרמ ליוא שאר-תא ותכלמ תנשב הדוהי-ךלמ ןיכיוהי תיבמ ותוא אציו אילכה

52:32 - נב:לב
תובט ותא רבדיו לעממ ואסכ-תא ןתיו רשא םיכלמ אסכל לבבב ותא

52:33 - נב:לג
ואלכ ידגב תא הנשו וינפל םחל לכאו ויח ימי-לכ דימת

52:34 - נב:לד
דימת תחרא ותחראו תאמ ול-הנתנ םוי-רבד לבב-ךלמ ותומ םוי-דע ומויב וייח ימי לכ