הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

בויא
1:1 - א:א
ץוע-ץראב היה שיא היהו ומש בויא רשיו םת אוהה שיאה רסו םיהלא אריו ערמ

1:2 - א:ב
העבש ול ודלויו תונב שולשו םינב

1:3 - א:ג
תעבש והנקמ יהיו תשלשו ןאצ-יפלא שמחו םילמג יפלא שמחו רקב-דמצ תואמ הדבעו תונותא תואמ שיאה יהיו דאמ הבר לודג אוהה םדק-ינב-לכמ

1:4 - א:ד
ושעו וינב וכלהו ומוי שיא תיב התשמ תשלשל וארקו וחלשו לכאל םהיתיחא םהמע תותשלו

1:5 - א:ה
ימי ופיקה יכ יהיו בויא חלשיו התשמה םיכשהו םשדקיו תולע הלעהו רקבב רמא יכ םלכ רפסמ ואטח ילוא בויא םיהלא וכרבו ינב השעי הככ םבבלב םימיה-לכ בויא

1:6 - א:ו
ואביו םויה יהיו בציתהל םיהלאה ינב אוביו הוהי-לע םכותב ןטשה-םג

1:7 - א:ז
הוהי רמאיו אבת ןיאמ ןטשה-לא הוהי-תא ןטשה ןעיו ץראב טושמ רמאיו הב ךלהתהמו

1:8 - א:ח
הוהי רמאיו ךבל תמשה ןטשה-לא יכ בויא ידבע-לע שיא ץראב והמכ ןיא םיהלא ארי רשיו םת ערמ רסו

1:9 - א:ט
הוהי-תא ןטשה ןעיו ארי םנחה רמאיו םיהלא בויא

1:10 - א:י
ודעב תכש תא-אלה דעבו ותיב-דעבו ביבסמ ול-רשא-לכ תכרב וידי השעמ ץראב ץרפ והנקמו

1:11 - א:יא
ךדי אנ-חלש םלואו ול-רשא-לכב עגו ךינפ-לע אל-םא ךכרבי

1:12 - א:יב
הוהי רמאיו הנה ןטשה-לא קר ךדיב ול-רשא-לכ ךדי חלשת-לא וילא ינפ םעמ ןטשה אציו הוהי

1:13 - א:יג
וינבו םויה יהיו םילכא ויתנבו תיבב ןיי םיתשו רוכבה םהיחא

1:14 - א:יד
בויא-לא אב ךאלמו ויה רקבה רמאיו תונתאהו תושרח םהידי-לע תוער

1:15 - א:טו
םחקתו אבש לפתו וכה םירענה-תאו הטלמאו ברח-יפל דיגהל ידבל ינא-קר ךל

1:16 - א:טז
הזו רבדמ הז דוע םיהלא שא רמאיו אב םימשה-ןמ הלפנ ןאצב רעבתו םלכאתו םירענבו ינא-קר הטלמאו ךל דיגהל ידבל

1:17 - א:יז
הזו רבדמ הז דוע םידשכ רמאיו אב םישאר השלש ומש םילמגה -לע וטשפיו םירענה-תאו םוחקיו ברח-יפל וכה ינא-קר הטלמאו ךל דיגהל ידבל

1:18 - א:יח
אב הזו רבדמ הז דע ךינב רמאיו םילכא ךיתונבו תיבב ןיי םיתשו רוכבה םהיחא

1:19 - א:יט
הלודג חור הנהו רבדמה רבעמ האב תונפ עבראב עגיו -לע לפיו תיבה ותומיו םירענה ינא-קר הטלמאו ךל דיגהל ידבל

1:20 - א:כ
ערקיו בויא םקיו זגיו ולעמ-תא הצרא לפיו ושאר-תא וחתשיו

1:21 - א:כא
יתצי םרע רמאיו םרעו ימא ןטבמ ןתנ הוהי המש בושא םש יהי חקל הוהיו ךרבמ הוהי

1:22 - א:כב
אטח-אל תאז-לכב הלפת ןתנ-אלו בויא םיהלאל

2:1 - ב:א
ואביו םויה יהיו בציתהל םיהלאה ינב אוביו הוהי-לע םכתב ןטשה-םג הוהי-לע בציתהל

2:2 - ב:ב
הוהי רמאיו הזמ יא ןטשה-לא ןטשה ןעיו אבת טשמ רמאיו הוהי-תא הב ךלהתהמו ץראב

2:3 - ב:ג
הוהי רמאיו ךבל תמשה ןטשה-לא יכ בויא ידבע-לא שיא ץראב והמכ ןיא םיהלא ארי רשיו םת ונדעו ערמ רסו ותמתב קיזחמ ועלבל וב ינתיסתו םנח

2:4 - ב:ד
הוהי-תא ןטשה ןעיו רוע-דעב רוע רמאיו ןתי שיאל רשא לכו ושפנ דעב

2:5 - ב:ה
ךדי אנ-חלש םלוא ומצע-לא עגו אל-םא ורשב-לאו ךכרבי ךינפ-לא

2:6 - ב:ו
הוהי רמאיו ךדיב ונה ןטשה-לא רמש ושפנ-תא ךא

2:7 - ב:ז
ינפ תאמ ןטשה אציו בויא-תא ךיו הוהי ולגר ףכמ ער ןיחשב ודקדק דע

2:8 - ב:ח
שרח ול-חקיו אוהו וב דרגתהל רפאה-ךותב בשי

2:9 - ב:ט
ךדע ותשא ול רמאתו ךרב ךתמתב קיזחמ תמו םיהלא

2:10 - ב:י
רבדכ הילא רמאיו ירבדת תולבנה תחא לבקנ בוטה-תא םג םיהלאה תאמ לבקנ אל ערה-תאו אטח-אל תאז-לכב ויתפשב בויא

2:11 - ב:יא
יער תשלש ועמשיו הערה-לכ תא בויא וילע האבה תאזה ומקממ שיא ואביו ינמיתה זפילא רפוצו יחושה דדלבו ודעויו יתמענה ול-דונל אובל ודחי ומחנלו

2:12 - ב:יב
םהיניע-תא ואשיו והריכה אלו קוחרמ וכביו םלוק ואשיו ולעמ שיא וערקיו רפע וקרזיו המימשה םהישאר-לע

2:13 - ב:יג
ץראל ותא ובשיו תעבשו םימי תעבש רבד-ןיאו תוליל ואר יכ רבד וילא דאמ באכה לדג-יכ

3:1 - ג:א
בויא חתפ ןכ-ירחא ללקיו והיפ-תא ומוי-תא

3:2 - ג:ב
רמאיו בויא ןעיו

3:3 - ג:ג
וב דלוא םוי דבאי הרה רמא הלילהו רבג

3:4 - ג:ד
ךשח יהי אוהה םויה הולא והשרדי-לא עפות-לאו לעממ הרהנ וילע

3:5 - ג:ה
תומלצו ךשח והלאגי הננע וילע-ןכשת ירירמכ והתעבי םוי

3:6 - ג:ו
והחקי אוהה הלילה ימיב דחי-לא לפא םיחרי רפסמב הנש אבי-לא

3:7 - ג:ז
אוהה הלילה הנה אבת-לא דומלג יהי וב הננר

3:8 - ג:ח
םוי-יררא והבקי ררע םידיתעה ןתיול

3:9 - ג:ט
ופשנ יבכוכ וכשחי ןיאו רואל-וקי הארי-לאו רחש-יפעפעב

3:10 - ג:י
יתלד רגס אל יכ למע רתסיו ינטב יניעמ

3:11 - ג:יא
תומא םחרמ אל המל עוגאו יתאצי ןטבמ

3:12 - ג:יב
םיכרב ינומדק עודמ קניא יכ םידש-המו

3:13 - ג:יג
יתבכש התע-יכ זא יתנשי טוקשאו יל חוני

3:14 - ג:יד
יצעיו םיכלמ-םע תוברח םינבה ץרא ומל

3:15 - ג:טו
בהז םירש-םע וא םהיתב םיאלממה םהל ףסכ

3:16 - ג:טז
אל ןומט לפנכ וא םיללעכ היהא רוא ואר-אל

3:17 - ג:יז
זגר ולדח םיעשר םש יעיגי וחוני םשו חכ

3:18 - ג:יח
וננאש םיריסא דחי שגנ לוק ועמש אל

3:19 - ג:יט
אוה םש לודגו ןטק וינדאמ ישפח דבעו

3:20 - ג:כ
רוא למעל ןתי המל שפנ ירמל םייחו

3:21 - ג:כא
תומל םיכחמה והרפחיו ונניאו םינומטממ

3:22 - ג:כב
ליג-ילא םיחמשה יכ ושישי רבק-ואצמי

3:23 - ג:כג
וכרד-רשא רבגל הולא ךסיו הרתסנ ודעב

3:24 - ג:כד
ימחל ינפל-יכ וכתיו אבת יתחנא יתגאש םימכ

3:25 - ג:כה
יתדחפ דחפ יכ רשאו יניתאיו יל אבי יתרגי

3:26 - ג:כו
אלו יתולש אל יתחנ-אלו יתטקש זגר אביו

4:1 - ד:א
ינמיתה זפילא ןעיו רמאיו

4:2 - ד:ב
ךילא רבד הסנה ןילמב רצעו האלת לכוי ימ

4:3 - ד:ג
םיבר תרסי הנה קזחת תופר םידיו

4:4 - ד:ד
ךילמ ןומיקי לשוכ תוערכ םיכרבו ץמאת

4:5 - ד:ה
ךילא אובת התע יכ ךידע עגת אלתו להבתו

4:6 - ד:ו
ךתלסכ ךתארי אלה ךיכרד םתו ךתוקת

4:7 - ד:ז
יקנ אוה ימ אנ-רכז םירשי הפיאו דבא ודחכנ

4:8 - ד:ח
ישרח יתיאר רשאכ למע יערזו ןוא והרצקי

4:9 - ד:ט
ודבאי הולא תמשנמ ולכי ופא חורמו

4:10 - ד:י
לוקו הירא תגאש םיריפכ ינשו לחש ועתנ

4:11 - ד:יא
ףרט-ילבמ דבא שיל ודרפתי איבל ינבו

4:12 - ד:יב
בנגי רבד ילאו ץמש ינזא חקתו והנמ

4:13 - ד:יג
תוניזחמ םיפעשב המדרת לפנב הליל םישנא-לע

4:14 - ד:יד
הדערו ינארק דחפ דיחפה יתומצע ברו

4:15 - ד:טו
ףלחי ינפ-לע חורו ירשב תרעש רמסת

4:16 - ד:טז
ריכא-אלו דמעי דגנל הנומת והארמ לוקו הממד יניע עמשא

4:17 - ד:יז
קדצי הולאמ שונאה והשעמ םא רבג-רהטי

4:18 - ד:יח
אל וידבעב ןה ויכאלמבו ןימאי הלהת םישי

4:19 - ד:יט
רמח-יתב ינכש ףא םדוסי רפעב-רשא שע-ינפל םואכדי

4:20 - ד:כ
ותכי ברעל רקבמ חצנל םישמ ילבמ ודבאי

4:21 - ד:כא
םב םרתי עסנ-אלה המכחב אלו ותומי

5:1 - ה:א
ךנוע שיה אנ-ארק םישדקמ ימ-לאו הנפת

5:2 - ה:ב
שעכ-גרהי ליואל-יכ האנק תימת התפו

5:3 - ה:ג
ליוא יתיאר-ינא והונ בוקאו שירשמ םאתפ

5:4 - ה:ד
עשימ וינב וקחרי ןיאו רעשב ואכדיו ליצמ

5:5 - ה:ה
בער וריצק רשא םינצמ-לאו לכאי םימצ ףאשו והחקי םליח

5:6 - ה:ו
רפעמ אצי-אל יכ המדאמו ןוא למע חמצי-אל

5:7 - ה:ז
דלוי למעל םדא-יכ והיבגי ףשר-ינבו ףוע

5:8 - ה:ח
שרדא ינא םלוא םיהלא-לאו לא-לא יתרבד םישא

5:9 - ה:ט
ןיאו תולדג השע ןיא-דע תואלפנ רקח רפסמ

5:10 - ה:י
רטמ ןתנה חלשו ץרא-ינפ-לע תוצוח ינפ-לע םימ

5:11 - ה:יא
םורמל םילפש םושל עשי ובגש םירדקו

5:12 - ה:יב
םימורע תובשחמ רפמ םהידי הנישעת-אלו הישות

5:13 - ה:יג
םמרעב םימכח דכל םילתפנ תצעו הרהמנ

5:14 - ה:יד
ךשח-ושגפי םמוי וששמי הלילכו םירהצב

5:15 - ה:טו
םהיפמ ברחמ עשיו ןויבא קזח דימו

5:16 - ה:טז
הוקת לדל יהתו היפ הצפק התלעו

5:17 - ה:יז
שונא ירשא הנה רסומו הולא ונחכוי סאמת-לא ידש

5:18 - ה:יח
ביאכי אוה יכ ודיו ץחמי שבחיו הניפרת

5:19 - ה:יט
ךליצי תורצ ששב ךב עגי-אל עבשבו ער

5:20 - ה:כ
תוממ ךדפ בערב ברח ידימ המחלמבו

5:21 - ה:כא
אבחת ןושל טושב יכ דשמ ארית-אלו אובי

5:22 - ה:כב
קחשת ןפכלו דשל ץראה תיחמו ארית-לא

5:23 - ה:כג
הדשה ינבא-םע יכ הדשה תיחו ךתירב ךל-המלשה

5:24 - ה:כד
םולש-יכ תעדיו ךונ תדקפו ךלהא אטחת אלו

5:25 - ה:כה
ךערז בר-יכ תעדיו בשעכ ךיאצאצו ץראה

5:26 - ה:כו
רבק-ילא חלכב אובת ותעב שידג תולעכ

5:27 - ה:כז
הונרקח תאז-הנה התאו הנעמש איה-ןכ ךל-עד

6:1 - ו:א
רמאיו בויא ןעיו

6:2 - ו:ב
ישעכ לקשי לוקש ול םינזאמב יתיהו דחי-ואשי

6:3 - ו:ג
םימי לוחמ התע-יכ ירבד ןכ-לע דבכי ועל

6:4 - ו:ד
ידמע ידש יצח יכ יחור התש םתמח רשא הולא יתועב ינוכרעי

6:5 - ו:ה
אשד-ילע ארפ-קהניה רוש-העגי םא ולילב-לע

6:6 - ו:ו
לפת לכאיה חלמ-ילבמ רירב םעט-שי-םא תומלח

6:7 - ו:ז
ישפנ עוגנל הנאמ ימחל יודכ המה

6:8 - ו:ח
יתלאש אובת ןתי-ימ הולא ןתי יתוקתו

6:9 - ו:ט
ינאכדיו הולא לאיו ינעצביו ודי רתי

6:10 - ו:י
יתמחנ דוע יהתו אל הליחב הדלסאו יתדחכ אל-יכ לומחי שודק ירמא

6:11 - ו:יא
לחיא-יכ יחכ-המ ךיראא-יכ יצק-המו ישפנ

6:12 - ו:יב
יחכ םינבא חכ-םא שוחנ ירשב-םא

6:13 - ו:יג
יב יתרזע ןיא םאה ינממ החדנ הישתו

6:14 - ו:יד
דסח והערמ סמל בוזעי ידש תאריו

6:15 - ו:טו
לחנ-ומכ ודגב יחא םילחנ קיפאכ ורבעי

6:16 - ו:טז
חרק-ינמ םירדקה גלש-םלעתי ומילע

6:17 - ו:יז
ותמצנ וברזי תעב וכעדנ ומחב םמוקממ

6:18 - ו:יח
םכרד תוחרא ותפלי ודבאיו והתב ולעי

6:19 - ו:יט
אמת תוחרא וטיבה אבש תכילה ומל-ווק

6:20 - ו:כ
ואב חטב-יכ ושב ורפחיו הידע

6:21 - ו:כא
אל םתייה התע-יכ ואריתו תתח וארת

6:22 - ו:כב
יל ובה יתרמא-יכה ידעב ודחש םכחכמו

6:23 - ו:כג
רצ-דימ ינוטלמו םיצירע דימו ינודפת

6:24 - ו:כד
שירחא ינאו ינורוה וניבה יתיגש-המו יל

6:25 - ו:כה
רשי-ירמא וצרמנ-המ חכוה חיכוי-המו םכמ

6:26 - ו:כו
ובשחת םילמ חכוהלה שאנ ירמא חורלו

6:27 - ו:כז
וליפת םותי-לע-ףא םכעיר-לע ורכתו

6:28 - ו:כח
וליאוה התעו םכינפ-לעו יב-ונפ בזכא-םא

6:29 - ו:כט
יהת-לא אנ-ובש דוע יבשו הלוע הב-יקדצ

6:30 - ו:ל
הלוע ינושלב-שיה ןיבי-אל יכח-םא תווה

7:1 - ז:א
שונאל אבצ-אלה ריכש ימיכו ץרא-לע וימי

7:2 - ז:ב
לצ-ףאשי דבעכ ולעפ הוקי ריכשכו

7:3 - ז:ג
יל יתלחנה ןכ תולילו אוש-יחרי יל-ונמ למע

7:4 - ז:ד
יתרמאו יתבכש-םא ברע-דדמו םוקא יתמ םידדנ יתעבשו ףשנ-ידע

7:5 - ז:ה
שיגו המר ירשב שבל עגר ירוע רפע סאמיו

7:6 - ז:ו
גרא-ינמ ולק ימי הוקת ספאב ולכיו

7:7 - ז:ז
ייח חור-יכ רכז יניע בושת-אל בוט תוארל

7:8 - ז:ח
יאר ןיע ינרושת-אל ינניאו יב ךיניע

7:9 - ז:ט
ןכ ךליו ןנע הלכ אל לואש דרוי הלעי

7:10 - ז:י
ותיבל דוע בושי-אל דוע ונריכי-אלו ומקמ

7:11 - ז:יא
יפ ךשחא אל ינא-םג יחור רצב הרבדא ישפנ רמב החישא

7:12 - ז:יב
ןינת-םא ינא-םיה רמשמ ילע םישת-יכ

7:13 - ז:יג
ינמחנת יתרמא-יכ יחישב אשי ישרע יבכשמ

7:14 - ז:יד
תומלחב ינתתחו ינתעבת תוניזחמו

7:15 - ז:טו
ישפנ קנחמ רחבתו יתומצעמ תומ

7:16 - ז:טז
םלעל-אל יתסאמ ינממ לדח היחא ימי לבה-יכ

7:17 - ז:יז
ונלדגת יכ שונא-המ וילא תישת-יכו ךבל

7:18 - ז:יח
םירקבל ונדקפתו וננחבת םיעגרל

7:19 - ז:יט
ינממ העשת-אל המכ יעלב-דע ינפרת-אל יקר

7:20 - ז:כ
ךל לעפא המ יתאטח המל םדאה רצנ ךל עגפמל ינתמש אשמל ילע היהאו

7:21 - ז:כא
יעשפ אשת-אל המו ינוע-תא ריבעתו בכשא רפעל התע-יכ ינניאו ינתרחשו

8:1 - ח:א
יחושה דדלב ןעיו רמאיו

8:2 - ח:ב
הלא-ללמת ןא-דע ריבכ חורו ךיפ-ירמא

8:3 - ח:ג
טפשמ תועי לאה קדצ-תועי ידש-םאו

8:4 - ח:ד
ול-ואטח ךינב-םא םעשפ-דיב םחלשיו

8:5 - ח:ה
לא-לא רחשת התא-םא ןנחתת ידש-לאו

8:6 - ח:ו
התא רשיו ךז-םא ךילע ריעי התע-יכ ךקדצ תונ םלשו

8:7 - ח:ז
רעצמ ךתישאר היהו דאמ הגשי ךתירחאו

8:8 - ח:ח
רדל אנ-לאש-יכ רקחל ןנוכו ןושיר םתובא

8:9 - ח:ט
אלו ונחנא לומת-יכ ונימי לצ יכ עדנ ץרא-ילע

8:10 - ח:י
ךורוי םה-אלה םבלמו ךל ורמאי םילמ ואצוי

8:11 - ח:יא
הצב אלב אמג-האגיה םימ-ילב וחא-הגשי

8:12 - ח:יב
ףטקי אל ובאב ונדע ריצח-לכ ינפלו שביי

8:13 - ח:יג
יחכש-לכ תוחרא ןכ ףנח תוקתו לא דבאת

8:14 - ח:יד
ולסכ טוקי-רשא וחטבמ שיבכע תיבו

8:15 - ח:טו
אלו ותיב-לע ןעשי אלו וב קיזחי דמעי םוקי

8:16 - ח:טז
שמש-ינפל אוה בטר ותקני ותנג לעו אצת

8:17 - ח:יז
וכבסי וישרש לג-לע הזחי םינבא תיב

8:18 - ח:יח
ומוקממ ונעלבי-םא אל וב שחכו ךיתיאר

8:19 - ח:יט
וכרד שושמ אוה-ןה וחמצי רחא רפעמו

8:20 - ח:כ
םת-סאמי אל לא-ןה קיזחי-אלו םיערמ-דיב

8:21 - ח:כא
ךיפ קוחש הלמי-דע העורת ךיתפשו

8:22 - ח:כב
תשב-ושבלי ךיאנש ונניא םיעשר להאו

9:1 - ט:א
רמאיו בויא ןעיו

9:2 - ט:ב
ןכ-יכ יתעדי םנמא שונא קדצי-המו לא-םע

9:3 - ט:ג
ומע בירל ץפחי-םא תחא וננעי-אל ףלא-ינמ

9:4 - ט:ד
חכ ץימאו בבל םכח וילא השקה-ימ םלשיו

9:5 - ט:ה
אלו םירה קיתעמה םכפה רשא ועדי ופאב

9:6 - ט:ו
המוקממ ץרא זיגרמה ןוצלפתי הידומעו

9:7 - ט:ז
אלו סרחל רמאה םיבכוכ דעבו חרזי םתחי

9:8 - ט:ח
ודבל םימש הטנ םי יתמב-לע ךרודו

9:9 - ט:ט
המיכו ליסכ שע-השע ןמת ירדחו

9:10 - ט:י
ןיא-דע תולדג השע תואלפנו רקח רפסמ ןיא-דע

9:11 - ט:יא
אלו ילע רבעי ןה ףלחיו הארא ול ןיבא-אלו

9:12 - ט:יב
ונבישי ימ ףתחי ןה וילא רמאי-ימ השעת-המ

9:13 - ט:יג
ופא בישי-אל הולא ירזע וחחש ותחת בהר

9:14 - ט:יד
וננעא יכנא-יכ ףא ומע ירבד הרחבא

9:15 - ט:טו
אל יתקדצ-םא רשא יטפשמל הנעא ןנחתא

9:16 - ט:טז
יננעיו יתארק-םא ןיזאי-יכ ןימאא-אל ילוק

9:17 - ט:יז
ינפושי הרעשב-רשא םנח יעצפ הברהו

9:18 - ט:יח
יחור בשה יננתי-אל םיררממ ינעבשי יכ

9:19 - ט:יט
הנה ץימא חכל-םא ימ טפשמל-םאו ינדיעוי

9:20 - ט:כ
יפ קדצא-םא ינא-םת ינעישרי ינשקעיו

9:21 - ט:כא
עדא-אל ינא-םת ייח סאמא ישפנ

9:22 - ט:כב
ןכ-לע איה תחא אוה עשרו םת יתרמא הלכמ

9:23 - ט:כג
םאתפ תימי טוש-םא געלי םיקנ תסמל

9:24 - ט:כד
עשר-דיב הנתנ ץרא הסכי היטפש-ינפ אופא אל-םא אוה-ימ

9:25 - ט:כה
ץר-ינמ ולק ימיו הבוט ואר-אל וחרב

9:26 - ט:כו
הבא תוינא-םע ופלח שוטי רשנכ לכא-ילע

9:27 - ט:כז
החכשא ירמא-םא ינפ הבזעא יחיש הגילבאו

9:28 - ט:כח
יתבצע-לכ יתרגי אל-יכ יתעדי ינקנת

9:29 - ט:כט
הז-המל עשרא יכנא עגיא לבה

9:30 - ט:ל
יתצחרתה-םא יתוכזהו גלש-ומב יפכ רבב

9:31 - ט:לא
ינלבטת תחשב זא יתומלש ינובעתו

9:32 - ט:לב
ינמכ שיא-אל-יכ ודחי אובנ וננעא טפשמב

9:33 - ט:לג
וניניב-שי אל ודי תשי חיכומ ונינש-לע

9:34 - ט:לד
וטבש ילעמ רסי ינתעבת-לא ותמאו

9:35 - ט:לה
ונאריא אלו הרבדא יכנא ןכ-אל יכ ידמע

10:1 - י:א
ייחב ישפנ הטקנ יחיש ילע הבזעא ישפנ רמב הרבדא

10:2 - י:ב
הולא-לא רמא ינעישרת-לא לע ינעידוה ינבירת-המ

10:3 - י:ג
קשעת-יכ ךל בוטה ךיפכ עיגי סאמת-יכ םיעשר תצע-לעו תעפוה

10:4 - י:ד
ךל רשב יניעה שונא תוארכ-םא הארת

10:5 - י:ה
ךימי שונא ימיכה ימיכ ךיתונש-םא רבג

10:6 - י:ו
ינועל שקבת-יכ שורדת יתאטחלו

10:7 - י:ז
אל-יכ ךתעד-לע ךדימ ןיאו עשרא ליצמ

10:8 - י:ח
ינובצע ךידי ביבס דחי ינושעיו ינעלבתו

10:9 - י:ט
רמחכ-יכ אנ-רכז רפע-לאו ינתישע ינבישת

10:10 - י:י
ינכיתת בלחכ אלה ינאיפקת הנבגכו

10:11 - י:יא
ינשיבלת רשבו רוע םידיגו תומצעבו ינככסת

10:12 - י:יב
תישע דסחו םייח הרמש ךתדקפו ידמע יחור

10:13 - י:יג
ךבבלב תנפצ הלאו ךמע תאז-יכ יתעדי

10:14 - י:יד
ינתרמשו יתאטח-םא ינקנת אל ינועמו

10:15 - י:טו
יל יללא יתעשר-םא אשא-אל יתקדצו ןולק עבש ישאר יינע הארו

10:16 - י:טז
ינדוצת לחשכ האגיו יב-אלפתת בשתו

10:17 - י:יז
ידגנ ךידע שדחת ידמע ךשעכ ברתו ימע אבצו תופילח

10:18 - י:יח
ינתאצה םחרמ המלו ןיעו עוגא ינארת-אל

10:19 - י:יט
יתייה-אל רשאכ רבקל ןטבמ היהא לבוא

10:20 - י:כ
לדחי ימי טעמ-אלה הגילבאו ינממ תישי טעמ

10:21 - י:כא
בושא אלו ךלא םרטב ךשח ץרא-לא תומלצו

10:22 - י:כב
לפא ומכ התפיע ץרא םירדס אלו תומלצ לפא-ומכ עפתו

11:1 - יא:א
יתמענה רפצ ןעיו רמאיו

11:2 - יא:ב
הנעי אל םירבד ברה םיתפש שיא-םאו קדצי

11:3 - יא:ג
ושירחי םיתמ ךידב םלכמ ןיאו געלתו

11:4 - יא:ד
רבו יחקל ךז רמאתו ךיניעב יתייה

11:5 - יא:ה
הולא ןתי-ימ םלואו ויתפש חתפיו רבד ךמע

11:6 - יא:ו
תומלעת ךל-דגיו םילפכ-יכ המכח השי-יכ עדו הישותל ךנועמ הולא ךל

11:7 - יא:ז
םא אצמת הולא רקחה ידש תילכת-דע אצמת

11:8 - יא:ח
לעפת-המ םימש יהבג לואשמ הקמע עדת-המ

11:9 - יא:ט
הדמ ץראמ הכרא םי-ינמ הבחרו

11:10 - יא:י
ריגסיו ףלחי-םא ימו ליהקיו ונבישי

11:11 - יא:יא
עדי אוה-יכ ןוא-אריו אוש-יתמ ןנובתי אלו

11:12 - יא:יב
בבלי בובנ שיאו םדא ארפ ריעו דלוי

11:13 - יא:יג
ךבל תוניכה התא-םא ךפכ וילא תשרפו

11:14 - יא:יד
ךדיב ןוא-םא ןכשת-לאו והקיחרה הלוע ךילהאב

11:15 - יא:טו
ךינפ אשת זא-יכ קצמ תייהו םוממ ארית אלו

11:16 - יא:טז
חכשת למע התא-יכ רכזת ורבע םימכ

11:17 - יא:יז
דלח םוקי םירהצמו היהת רקבכ הפעת

11:18 - יא:יח
הוקת שי-יכ תחטבו בכשת חטבל תרפחו

11:19 - יא:יט
דירחמ ןיאו תצברו םיבר ךינפ ולחו

11:20 - יא:כ
םיעשר יניעו דבא סונמו הנילכת םתוקתו םהנמ שפנ-חפמ

12:1 - יב:א
רמאיו בויא ןעיו

12:2 - יב:ב
םע-םתא יכ םנמא המכח תומת םכמעו

12:3 - יב:ג
םכומכ בבל יל-םג םכמ יכנא לפנ-אל ןיא-ימ-תאו הלא-ומכ

12:4 - יב:ד
היהא והערל קחש והנעיו הולאל ארק םימת קידצ קוחש

12:5 - יב:ה
תותשעל זוב דיפל ידעומל ןוכנ ןנאש לגר

12:6 - יב:ו
םילהא וילשי תוחטבו םידדשל רשאל לא יזיגרמל ודיב הולא איבה

12:7 - יב:ז
אנ-לאש םלואו ףועו ךרתו תומהב ךל-דגיו םימשה

12:8 - יב:ח
ךרתו ץראל חיש וא יגד ךל ורפסיו םיה

12:9 - יב:ט
הלא-לכב עדי-אל ימ התשע הוהי-די יכ תאז

12:10 - יב:י
שפנ ודיב רשא חורו יח-לכ שיא-רשב-לכ

12:11 - יב:יא
ןחבת ןילמ ןזא-אלה ול-םעטי לכא ךחו

12:12 - יב:יב
ךראו המכח םישישיב הנובת םימי

12:13 - יב:יג
הרובגו המכח ומע הנובתו הצע ול

12:14 - יב:יד
הנבי אלו סורהי ןה אלו שיא-לע רגסי חתפי

12:15 - יב:טו
םימב רצעי ןה םחלשיו ושביו ץרא וכפהיו

12:16 - יב:טז
ול הישותו זע ומע הגשמו גגש

12:17 - יב:יז
ללוש םיצעוי ךילומ ללוהי םיטפשו

12:18 - יב:יח
חתפ םיכלמ רסומ רוזא רסאיו םהינתמב

12:19 - יב:יט
ללוש םינהכ ךילומ ףלסי םינתאו

12:20 - יב:כ
םינמאנל הפש ריסמ חקי םינקז םעטו

12:21 - יב:כא
זוב ךפוש חיזמו םיבידנ-לע הפר םיקיפא

12:22 - יב:כב
תוקמע הלגמ רואל אציו ךשח-ינמ תומלצ

12:23 - יב:כג
םיוגל איגשמ םיוגל חטש םדבאיו םחניו

12:24 - יב:כד
ישאר בל ריסמ םעתיו ץראה-םע ךרד-אל והתב

12:25 - יב:כה
רוא-אלו ךשח-וששמי רוכשכ םעתיו

13:1 - יג:א
יניע התאר לכ-ןה ןבתו ינזא העמש הל

13:2 - יג:ב
יתעדי םכתעדכ לפנ-אל ינא-םג םכמ יכנא

13:3 - יג:ג
ידש-לא ינא םלוא לא-לא חכוהו רבדא ץפחא

13:4 - יג:ד
םתא םלואו ללא יאפר רקש-ילפט םכלכ

13:5 - יג:ה
שרחה ןתי-ימ םכל יהתו ןושירחת המכחל

13:6 - יג:ו
יתחכות אנ-ועמש יתפש תוברו ובישקה

13:7 - יג:ז
הלוע ורבדת לאלה הימר ורבדת ולו

13:8 - יג:ח
ןואשת וינפה ןובירת לאל-םא

13:9 - יג:ט
םכתא רקחי-יכ בוטה שונאב לתהכ-םא וב ולתהת

13:10 - יג:י
םכתא חיכוי חכוה םינפ רתסב-םא ןואשת

13:11 - יג:יא
תעבת ותאש אלה לפי ודחפו םכתא םכילע

13:12 - יג:יב
רפא-ילשמ םכינרכז םכיבג רמח-יבגל

13:13 - יג:יג
ינממ ושירחה רבעיו ינא-הרבדאו המ ילע

13:14 - יג:יד
ירשב אשא המ-לע םישא ישפנו ינשב יפכב

13:15 - יג:טו
לחיא אל ינלטקי ןה וינפ-לא יכרד-ךא חיכוא

13:16 - יג:טז
העושיל יל-אוה-םג ףנח וינפל אל-יכ אובי

13:17 - יג:יז
יתלמ עומש ועמש םכינזאב יתוחאו

13:18 - יג:יח
טפשמ יתכרע אנ-הנה ינא-יכ יתעדי קדצא

13:19 - יג:יט
ידמע בירי אוה-ימ שירחא התע-יכ עוגאו

13:20 - יג:כ
שעת-לא םיתש-ךא אל ךינפמ זא ידמע רתסא

13:21 - יג:כא
קחרה ילעמ ךפכ ינתעבת-לא ךתמאו

13:22 - יג:כב
הנעא יכנאו ארקו ינבישהו רבדא-וא

13:23 - יג:כג
תונוע יל המכ יעשפ תואטחו ינעידה יתאטחו

13:24 - יג:כד
ריתסת ךינפ-המל ךל ביואל ינבשחתו

13:25 - יג:כה
ץורעת ףדנ הלעה ףדרת שבי שק-תאו

13:26 - יג:כו
תוררמ ילע בתכת-יכ תונוע ינשירותו ירוענ

13:27 - יג:כז
ילגר דסב םשתו יתוחרא-לכ רומשתו ילגר ישרש-לע הקחתת

13:28 - יג:כח
הלבי בקרכ אוהו שע ולכא דגבכ

14:1 - יד:א
רצק השא דולי םדא זגר-עבשו םימי

14:2 - יד:ב
למיו אצי ץיצכ אלו לצכ חרביו דומעי

14:3 - יד:ג
תחקפ הז-לע-ףא איבת יתאו ךניע ךמע טפשמב

14:4 - יד:ד
אמטמ רוהט ןתי-ימ דחא אל

14:5 - יד:ה
וימי םיצורח םא ךתא וישדח-רפסמ אלו תישע וקח רובעי

14:6 - יד:ו
לדחיו וילעמ העש ריכשכ הצרי-דע ומוי

14:7 - יד:ז
הוקת ץעל שי יכ דועו תרכי-םא אל ותקניו ףילחי לדחת

14:8 - יד:ח
ץראב ןיקזי-םא תומי רפעבו ושרש ועזג

14:9 - יד:ט
חרפי םימ חירמ ריצק השעו עטנ-ומכ

14:10 - יד:י
שלחיו תומי רבגו ויאו םדא עוגיו

14:11 - יד:יא
םי-ינמ םימ-ולזא שביו ברחי רהנו

14:12 - יד:יב
םוקי-אלו בכש שיאו אל םימש יתלב-דע ורעי-אלו וציקי םתנשמ

14:13 - יד:יג
לואשב ןתי ימ ינריתסת יננפצת תישת ךפא בוש-דע ינרכזתו קח יל

14:14 - יד:יד
היחיה רבג תומי-םא לחיא יאבצ ימי-לכ יתפילח אוב-דע

14:15 - יד:טו
ךנעא יכנאו ארקת ףסכת ךידי השעמל

14:16 - יד:טז
רופסת ידעצ התע-יכ רומשת-אל יתאטח-לע

14:17 - יד:יז
יעשפ רורצב םתח ינוע-לע לפטתו

14:18 - יד:יח
לפונ-רה םלואו קתעי רוצו לובי ומקממ

14:19 - יד:יט
םימ וקחש םינבא היחיפס-ףטשת תוקתו ץרא-רפע תדבאה שונא

14:20 - יד:כ
ךלהיו חצנל והפקתת וינפ הנשמ והחלשתו

14:21 - יד:כא
אלו וינב ודבכי ורעציו עדי ומל ןיבי-אלו

14:22 - יד:כב
באכי וילע ורשב-ךא לבאת וילע ושפנו

15:1 - טו:א
ינמיתה זפילא ןעיו רמאיו

15:2 - טו:ב
חור-תעד הנעי םכחה ונטב םידק אלמיו

15:3 - טו:ג
אל רבדב חכוה םילמו ןוכסי םב ליעוי-אל

15:4 - טו:ד
הארי רפת התא-ףא החיש ערגתו לא-ינפל

15:5 - טו:ה
ךיפ ךנוע ףלאי יכ ןושל רחבתו םימורע

15:6 - טו:ו
ךיפ ךעישרי ךיתפשו ינא-אלו ךב-ונעי

15:7 - טו:ז
דלות םדא ןושיארה תועבג ינפלו תללוח

15:8 - טו:ח
עמשת הולא דוסבה המכח ךילא ערגתו

15:9 - טו:ט
עדנ אלו תעדי-המ ונמע-אלו ןיבת אוה

15:10 - טו:י
ונב שישי-םג בש-םג םימי ךיבאמ ריבכ

15:11 - טו:יא
תומחנת ךממ טעמה ךמע טאל רבדו לא

15:12 - טו:יב
ךבל ךחקי-המ ךיניע ןומזרי-המו

15:13 - טו:יג
לא-לא בישת-יכ ךיפמ תאצהו ךחור ןילמ

15:14 - טו:יד
הכזי-יכ שונא-המ דולי קדצי-יכו השא

15:15 - טו:טו
ןימאי אל ושדקב ןה וכז-אל םימשו ויניעב

15:16 - טו:טז
חלאנו בעתנ-יכ ףא םימכ התש-שיא הלוע

15:17 - טו:יז
יל-עמש ךוחא הרפסאו יתיזח-הזו

15:18 - טו:יח
ודיגי םימכח-רשא םתובאמ ודחכ אלו

15:19 - טו:יט
הנתנ םדבל םהל רז רבע-אלו ץראה םכותב

15:20 - טו:כ
אוה עשר ימי-לכ םינש רפסמו ללוחתמ ץירעל ונפצנ

15:21 - טו:כא
וינזאב םידחפ-לוק דדוש םולשב ונאובי

15:22 - טו:כב
בוש ןימאי-אל אוה ופצו ךשח-ינמ ברח-ילא

15:23 - טו:כג
היא םחלל אוה דדנ ודיב ןוכנ-יכ עדי ךשח-םוי

15:24 - טו:כד
הקוצמו רצ והתעבי דיתע ךלמכ והפקתת רודיכל

15:25 - טו:כה
ודי לא-לא הטנ-יכ רבגתי ידש-לאו

15:26 - טו:כו
ראוצב וילא ץורי וינגמ יבג יבעב

15:27 - טו:כז
ובלחב וינפ הסכ-יכ המיפ שעיו לסכ-ילע

15:28 - טו:כח
םירע ןוכשיו םיתב תודחכנ רשא ומל ובשי-אל םילגל ודתעתה

15:29 - טו:כט
םוקי-אלו רשעי-אל ץראל הטי-אלו וליח םלנמ

15:30 - טו:ל
ךשח-ינמ רוסי-אל תבהלש שבית ותקני ויפ חורב רוסיו

15:31 - טו:לא
העתנ ושב ןמאי-לא היהת אוש-יכ ותרומת

15:32 - טו:לב
אלמת ומוי-אלב הננער אל ותפכו

15:33 - טו:לג
ורסב ןפגכ סמחי ותצנ תיזכ ךלשיו

15:34 - טו:לד
דומלג ףנח תדע-יכ הלכא שאו דחש-ילהא

15:35 - טו:לה
ןוא דליו למע הרה המרמ ןיכת םנטבו

16:1 - טז:א
רמאיו בויא ןעיו

16:2 - טז:ב
תובר הלאכ יתעמש םכלכ למע ימחנמ

16:3 - טז:ג
וא חור-ירבדל ץקה יכ ךצירמי-המ הנעת

16:4 - טז:ד
הרבדא םככ יכנא םג תחת םכשפנ שי-ול םכילע הריבחא ישפנ העינאו םילמב ישאר ומב םכילע

16:5 - טז:ה
יפ-ומב םכצמאא ךשחי יתפש דינו

16:6 - טז:ו
ךשחי-אל הרבדא-םא הלדחאו יבאכ ךלהי ינמ-המ

16:7 - טז:ז
ינאלה התע-ךא יתדע-לכ תומשה

16:8 - טז:ח
היה דעל ינטמקתו ינפב ישחכ יב םקיו הנעי

16:9 - טז:ט
ינמטשיו ףרט ופא ירצ וינשב ילע קרח יל ויניע שוטלי

16:10 - טז:י
םהיפב ילע ורעפ ייחל וכה הפרחב ןואלמתי ילע דחי

16:11 - טז:יא
לא לא ינריגסי ידי-לעו ליוע ינטרי םיעשר

16:12 - טז:יב
יתייה ולש זחאו ינרפרפיו ינצפצפיו יפרעב הרטמל ול ינמיקיו

16:13 - טז:יג
ויבר ילע ובסי אלו יתוילכ חלפי ץראל ךפשי לומחי יתררמ

16:14 - טז:יד
ץרפ ינצרפי ץרי ץרפ-ינפ-לע רובגכ ילע

16:15 - טז:טו
ידלג ילע יתרפת קש ינרק רפעב יתללעו

16:16 - טז:טז
הרמרמח ינפ יפעפע לעו יכב-ינמ תומלצ

16:17 - טז:יז
יפכב סמח-אל לע הכז יתלפתו

16:18 - טז:יח
ימד יסכת-לא ץרא םוקמ יהי-לאו יתקעזל

16:19 - טז:יט
םימשב-הנה התע-םג ידהשו ידע םימורמב

16:20 - טז:כ
הולא-לא יער יצילמ יניע הפלד

16:21 - טז:כא
רבגל חכויו םדא-ןבו הולא-םע והערל

16:22 - טז:כב
רפסמ תונש-יכ חראו ויתאי ךלהא בושא-אל

17:1 - יז:א
ימי הלבח יחור יל םירבק וכעזנ

17:2 - יז:ב
ידמע םילתה אל-םא ןלת םתורמהבו יניע

17:3 - יז:ג
ךמע ינברע אנ-המיש עקתי ידיל אוה ימ

17:4 - יז:ד
לכשמ תנפצ םבל-יכ םמרת אל ןכ-לע

17:5 - יז:ה
םיער דיגי קלחל הנלכת וינב יניעו

17:6 - יז:ו
םימע לשמל ינגצהו היהא םינפל תפתו

17:7 - יז:ז
יניע שעכמ הכתו םלכ לצכ ירציו

17:8 - יז:ח
תאז-לע םירשי ומשי ףנח-לע יקנו ררעתי

17:9 - יז:ט
וכרד קידצ זחאיו ףיסי םידי-רהטו ץמא

17:10 - יז:י
ובשת םלכ םלואו אצמא-אלו אנ ואבו םכח םכב

17:11 - יז:יא
יתמז ורבע ימי יבבל ישרומ וקתנ

17:12 - יז:יב
ומישי םויל הליל בורק רוא ךשח-ינפמ

17:13 - יז:יג
יתיב לואש הוקא-םא יעוצי יתדפר ךשחב

17:14 - יז:יד
יבא יתארק תחשל יתחאו ימא התא המרל

17:15 - יז:טו
יתוקת ופא היאו הנרושי ימ יתוקתו

17:16 - יז:טז
הנדרת לאש ידב רפע-לע דחי-םא תחנ

18:1 - יח:א
יחשה דדלב ןעיו רמאיו

18:2 - יח:ב
ןומישת הנא-דע וניבת ןילמל יצנק רבדנ רחאו

18:3 - יח:ג
המהבכ ונבשחנ עודמ םכיניעב ונימטנ

18:4 - יח:ד
ופאב ושפנ ףרט ץרא בזעת ךנעמלה ומקממ רוצ-קתעיו

18:5 - יח:ה
ךעדי םיעשר רוא םג ושא ביבש הגי-אלו

18:6 - יח:ו
ולהאב ךשח רוא ךעדי וילע ורנו

18:7 - יח:ז
ונוא ידעצ ורצי ותצע והכילשתו

18:8 - יח:ח
תשרב חלש-יכ הכבש-לעו וילגרב ךלהתי

18:9 - יח:ט
קזחי חפ בקעב זחאי םימצ וילע

18:10 - יח:י
ולבח ץראב ןומט ביתנ ילע ותדכלמו

18:11 - יח:יא
תוהלב והתעב ביבס וילגרל והציפהו

18:12 - יח:יב
דיאו ונא בער-יהי ועלצל ןוכנ

18:13 - יח:יג
ורוע ידב לכאי רוכב וידב לכאי תומ

18:14 - יח:יד
וחטבמ ולהאמ קתני ךלמל והדעצתו תוהלב

18:15 - יח:טו
ולהאב ןוכשת הרזי ול-ילבמ תירפג והונ-לע

18:16 - יח:טז
ושבי וישרש תחתמ וריצק למי לעממו

18:17 - יח:יז
ץרא-ינמ דבא-ורכז ול םש-אלו ץוח-ינפ-לע

18:18 - יח:יח
רואמ והפדהי לבתמו ךשח-לא והדני

18:19 - יח:יט
דכנ-אלו ול ןינ אל דירש ןיאו ומעב וירוגמב

18:20 - יח:כ
ומשנ ומוי-לע םינמדקו םינרחא רעש וזחא

18:21 - יח:כא
לוע תונכשמ הלא-ךא םוקמ הזו לא-עדי-אל

19:1 - יט:א
רמאיו בויא ןעיו

19:2 - יט:ב
ןויגות הנא-דע יננואכדתו ישפנ םילמב

19:3 - יט:ג
םימעפ רשע הז ושבת-אל ינומילכת יל-ורכהת

19:4 - יט:ד
יתיגש םנמא-ףאו יתגושמ ןילת יתא

19:5 - יט:ה
ילע םנמא-םא וחיכותו ולידגת יתפרח ילע

19:6 - יט:ו
הולא-יכ ופא-ועד ילע ודוצמו ינתוע ףיקה

19:7 - יט:ז
אלו סמח קעצא ןה ןיאו עושא הנעא טפשמ

19:8 - יט:ח
אלו רדג יחרא יתוביתנ לעו רובעא םישי ךשח

19:9 - יט:ט
טישפה ילעמ ידובכ ישאר תרטע רסיו

19:10 - יט:י
ךלאו ביבס ינצתי יתוקת ץעכ עסיו

19:11 - יט:יא
ופא ילע רחיו וירצכ ול ינבשחיו

19:12 - יט:יב
וידודג ואבי דחי םכרד ילע ולסיו ילהאל ביבס ונחיו

19:13 - יט:יג
קיחרה ילעמ יחא ורז-ךא יעדיו ינממ

19:14 - יט:יד
יעדימו יבורק ולדח ינוחכש

19:15 - יט:טו
יתהמאו יתיב ירג ירכנ ינבשחת רזל םהיניעב יתייה

19:16 - יט:טז
אלו יתארק ידבעל יפ-ומב הנעי ול-ןנחתא

19:17 - יט:יז
יתשאל הרז יחור ינטב ינבל יתנחו

19:18 - יט:יח
יב וסאמ םיליוע-םג יב-ורבדיו המוקא

19:19 - יט:יט
יתמ-לכ ינובעת יתבהא-הזו ידוס יב-וכפהנ

19:20 - יט:כ
הקבד ירשבבו ירועב רועב הטלמתאו ימצע ינש

19:21 - יט:כא
יער םתא יננח יננח העגנ הולא-די יכ יב

19:22 - יט:כב
לא-ומכ ינפדרת המל ועבשת אל ירשבמו

19:23 - יט:כג
ופא ןתי-ימ ילמ ןובתכיו רפסב ןתי-ימ וקחיו

19:24 - יט:כד
תרפעו לזרב-טעב ןובצחי רוצב דעל

19:25 - יט:כה
ילאג יתעדי ינאו רפע-לע ןורחאו יח םוקי

19:26 - יט:כו
ירוע רחאו ירשבמו תאז-ופקנ הולא הזחא

19:27 - יט:כז
יל-הזחא ינא רשא רז-אלו ואר יניעו יקחב יתילכ ולכ

19:28 - יט:כח
ורמאת יכ שרשו ול-ףדרנ-המ יב-אצמנ רבד

19:29 - יט:כט
ברח-ינפמ םכל ורוג ברח תונוע המח-יכ ןידש ןועדת ןעמל

20:1 - כ:א
יתמענה רפצ ןעיו רמאיו

20:2 - כ:ב
ינובישי יפעש ןכל יב ישוח רובעבו

20:3 - כ:ג
עמשא יתמלכ רסומ יתניבמ חורו יננעי

20:4 - כ:ד
דע-ינמ תעדי תאזה םדא םיש ינמ ץרא-ילע

20:5 - כ:ה
םיעשר תננר יכ ףנח תחמשו בורקמ עגר-ידע

20:6 - כ:ו
םימשל הלעי-םא בעל ושארו ואיש עיגי

20:7 - כ:ז
דבאי חצנל וללגכ ויא ורמאי ויאר

20:8 - כ:ח
אלו ףועי םולחכ דדיו והואצמי הליל ןויזחכ

20:9 - כ:ט
אלו ותפזש ןיע דוע-אלו ףיסות ומוקמ ונרושת

20:10 - כ:י
םילד וצרי וינב ונוא הנבשת וידיו

20:11 - כ:יא
ואלמ ויתומצע רפע-לע ומעו ומולע בכשת

20:12 - כ:יב
הער ויפב קיתמת-םא תחת הנדיחכי ונושל

20:13 - כ:יג
אלו הילע למחי הנענמיו הנבזעי וכח ךותב

20:14 - כ:יד
ךפהנ ויעמב ומחל םינתפ תרורמ וברקב

20:15 - כ:טו
ונאקיו עלב ליח לא ונשרוי ונטבמ

20:16 - כ:טז
קניי םינתפ-שאר העפא ןושל והגרהת

20:17 - כ:יז
תוגלפב ארי-לא שבד ילחנ ירהנ האמחו

20:18 - כ:יח
עלבי אלו עגי בישמ אלו ותרומת ליחכ סלעי

20:19 - כ:יט
םילד בזע ץצר-יכ אלו לזג תיב והנבי

20:20 - כ:כ
ולש עדי-אל יכ אל ודומחב ונטבב טלמי

20:21 - כ:כא
ולכאל דירש-ןיא ליחי-אל ןכ-לע ובוט

20:22 - כ:כב
רצי וקפש תואלמב למע די-לכ ול ונאובת

20:23 - כ:כג
ונטב אלמל יהי ופא ןורח וב-חלשי ומילע רטמיו ומוחלב

20:24 - כ:כד
לזרב קשנמ חרבי השוחנ תשק והפלחת

20:25 - כ:כה
הוגמ אציו ףלש ךלהי ותררממ קרבו םימא וילע

20:26 - כ:כו
ןומט ךשח-לכ שא והלכאת וינופצל דירש ערי חפנ-אל ולהאב

20:27 - כ:כז
ונוע םימש ולגי ול הממוקתמ ץראו

20:28 - כ:כח
ותיב לובי לגי ופא םויב תורגנ

20:29 - כ:כט
עשר םדא-קלח הז ורמא תלחנו םיהלאמ לאמ

21:1 - כא:א
רמאיו בויא ןעיו

21:2 - כא:ב
יתלמ עומש ועמש תאז-יהתו םכיתמוחנת

21:3 - כא:ג
רבדא יכנאו ינואש גיעלת ירבד רחאו

21:4 - כא:ד
יחיש םדאל יכנאה רצקת-אל עודמ-םאו יחור

21:5 - כא:ה
ומשהו ילא-ונפ הפ-לע די ומישו

21:6 - כא:ו
יתלהבנו יתרכז-םאו תוצלפ ירשב זחאו

21:7 - כא:ז
ויחי םיעשר עודמ ליח ורבג-םג וקתע

21:8 - כא:ח
םהינפל ןוכנ םערז םהיאצאצו םמע םהיניעל

21:9 - כא:ט
דחפמ םולש םהיתב הולא טבש אלו םהילע

21:10 - כא:י
לעגי אלו רבע ורוש אלו ותרפ טלפת לכשת

21:11 - כא:יא
ןאצכ וחלשי םהידליו םהיליוע ןודקרי

21:12 - כא:יב
רונכו ףתכ ואשי בגוע לוקל וחמשיו

21:13 - כא:יג
םהימי בוטב ולבי ותחי לואש עגרבו

21:14 - כא:יד
רוס לאל ורמאיו ךיכרד תעדו ונממ ונצפח אל

21:15 - כא:טו
ונדבענ-יכ ידש-המ יכ ליעונ-המו וב-עגפנ

21:16 - כא:טז
םבוט םדיב אל ןה הקחר םיעשר תצע ינמ

21:17 - כא:יז
ךעדי םיעשר-רנ המכ םדיא ומילע אביו ופאב קלחי םילבח

21:18 - כא:יח
ןבתכ ויהי ץמכו חור-ינפל הפוס ותבנג

21:19 - כא:יט
וינבל-ןפצי הולא וילא םלשי ונוא עדיו

21:20 - כא:כ
ודיכ וניע וארי התשי ידש תמחמו

21:21 - כא:כא
ותיבב וצפח-המ יכ וישדח רפסמו וירחא וצצח

21:22 - כא:כב
תעד-דמלי לאלה טופשי םימר אוהו

21:23 - כא:כג
ומת םצעב תומי הז וילשו ןנאלש ולכ

21:24 - כא:כד
בלח ואלמ ויניטע הקשי ויתומצע חמו

21:25 - כא:כה
הרמ שפנב תומי הזו הבוטב לכא-אלו

21:26 - כא:כו
ובכשי רפע-לע דחי םהילע הסכת המרו

21:27 - כא:כז
יתעדי ןה תומזמו םכיתובשחמ וסמחת ילע

21:28 - כא:כח
היא ורמאת יכ להא היאו בידנ-תיב םיעשר תונכשמ

21:29 - כא:כט
ירבוע םתלאש אלה אל םתתאו ךרד ורכנת

21:30 - כא:ל
ךשחי דיא םויל יכ תורבע םויל ער ולבוי

21:31 - כא:לא
וינפ-לע דיגי-ימ ימ השע-אוהו וכרד ול-םלשי

21:32 - כא:לב
לבוי תורבקל אוהו דוקשי שידג-לעו

21:33 - כא:לג
לחנ יבגר ול-וקתמ םדא-לכ וירחאו ןיא וינפלו ךושמי רפסמ

21:34 - כא:לד
לבה ינומחנת ךיאו םכיתבושתו לעמ-ראשנ

22:1 - כב:א
ינמתה זפילא ןעיו רמאיו

22:2 - כב:ב
רבג-ןכסי לאלה ומילע ןכסי-יכ ליכשמ

22:3 - כב:ג
קדצת יכ ידשל ץפחה םתת-יכ עצב-םאו ךיכרד

22:4 - כב:ד
ךחיכי ךתארימה טפשמב ךמע אובי

22:5 - כב:ה
הבר ךתער אלה ךיתנועל ץק-ןיאו

22:6 - כב:ו
םנח ךיחא לבחת-יכ םימורע ידגבו טישפת

22:7 - כב:ז
הקשת ףיע םימ-אל םחל-ענמת בערמו

22:8 - כב:ח
ץראה ול עורז שיאו בשי םינפ אושנו הב

22:9 - כב:ט
םקיר תחלש תונמלא םימתי תוערזו אכדי

22:10 - כב:י
ךיתוביבס ןכ-לע דחפ ךלהביו םיחפ םאתפ

22:11 - כב:יא
הארת-אל ךשח-וא ךסכת םימ-תעפשו

22:12 - כב:יב
םימש הבג הולא-אלה םיבכוכ שאר הארו ומר-יכ

22:13 - כב:יג
לא עדי-המ תרמאו טופשי לפרע דעבה

22:14 - כב:יד
אלו ול-רתס םיבע םימש גוחו הארי ךלהתי

22:15 - כב:טו
רמשת םלוע חראה ןוא-יתמ וכרד רשא

22:16 - כב:טז
תע-אלו וטמק-רשא םדוסי קצוי רהנ

22:17 - כב:יז
רוס לאל םירמאה ידש לעפי-המו ונממ ומל

22:18 - כב:יח
םהיתב אלמ אוהו םיעשר תצעו בוט ינמ הקחר

22:19 - כב:יט
םיקידצ וארי יקנו וחמשיו ומל-געלי

22:20 - כב:כ
ונמיק דחכנ אל-םא שא הלכא םרתיו

22:21 - כב:כא
םלשו ומע אנ-ןכסה הבוט ךתאובת םהב

22:22 - כב:כב
הרות ויפמ אנ-חק ךבבלב וירמא םישו

22:23 - כב:כג
ידש-דע בושת-םא הלוע קיחרת הנבת ךלהאמ

22:24 - כב:כד
רצב רפע-לע-תישו םילחנ רוצבו ריפוא

22:25 - כב:כה
ךירצב ידש היהו ךל תופעות ףסכו

22:26 - כב:כו
ידש-לע זא-יכ אשתו גנעתת ךינפ הולא-לא

22:27 - כב:כז
ךעמשיו וילא ריתעת םלשת ךירדנו

22:28 - כב:כח
םקיו רמוא-רזגתו הגנ ךיכרד-לעו ךל רוא

22:29 - כב:כט
רמאתו וליפשה-יכ םיניע חשו הוג עשוי

22:30 - כב:ל
טלמנו יקנ-יא טלמי ךיפכ רבב

23:1 - כג:א
רמאיו בויא ןעיו

23:2 - כג:ב
יחש ירמ םויה-םג הדבכ ידי יתחנא-לע

23:3 - כג:ג
יתעדי ןתי-ימ אובא והאצמאו ותנוכת-דע

23:4 - כג:ד
טפשמ וינפל הכרעא תוחכות אלמא יפו

23:5 - כג:ה
יננעי םילמ העדא רמאי-המ הניבאו יל

23:6 - כג:ו
ידמע בירי חכ-ברבה יב םשי אוה-ךא אל

23:7 - כג:ז
ומע חכונ רשי םש חצנל הטלפאו יטפשמ

23:8 - כג:ח
ךלהא םדק ןה רוחאו ונניאו ול ןיבא-אלו

23:9 - כג:ט
ותשעב לואמש ןימי ףטעי זחא-אלו הארא אלו

23:10 - כג:י
ידמע ךרד עדי-יכ אצא בהזכ יננחב

23:11 - כג:יא
ילגר הזחא ורשאב יתרמש וכרד טא-אלו

23:12 - כג:יב
אלו ויתפש תוצמ יתנפצ יקחמ שימא ויפ-ירמא

23:13 - כג:יג
ימו דחאב אוהו התוא ושפנו ונבישי שעיו

23:14 - כג:יד
יקח םילשי יכ ומע תובר הנהכו

23:15 - כג:טו
להבא וינפמ ןכ-לע דחפאו ןנובתא ונממ

23:16 - כג:טז
ידשו יבל ךרה לאו ינליהבה

23:17 - כג:יז
יתמצנ אל-יכ ינפמו ךשח-ינפמ לפא-הסכ

24:1 - כד:א
ידשמ עודמ םיתע ונפצנ-אל וזח-אל ועדיו וימי

24:2 - כד:ב
רדע וגישי תולבג ועריו ולזג

24:3 - כד:ג
וגהני םימותי רומח הנמלא רוש ולבחי

24:4 - כד:ד
ךרדמ םינויבא וטי ואבח דחי ץרא-יינע

24:5 - כד:ה
רבדמב םיארפ ןה ירחשמ םלעפב ואצי םחל ול הברע ףרטל םירענל

24:6 - כד:ו
וריצקי ולילב הדשב ושקלי עשר םרכו

24:7 - כד:ז
ילבמ ונילי םורע תוסכ ןיאו שובל הרקב

24:8 - כד:ח
ובטרי םירה םרזמ הסחמ ילבמו רוצ-וקבח

24:9 - כד:ט
םותי דשמ ולזגי ולבחי ינע-לעו

24:10 - כד:י
ילב וכלה םורע ואשנ םיבערו שובל רמע

24:11 - כד:יא
וריהצי םתרוש-ןיב וכרד םיבקי ואמציו

24:12 - כד:יב
וקאני םיתמ ריעמ עושת םיללח-שפנו םישי-אל הולאו הלפת

24:13 - כד:יג
רוא-ידרמב ויה המה ויכרד וריכה-אל ובשי אלו ויתביתנב

24:14 - כד:יד
חצור םוקי רואל ןויבאו ינע-לטקי בנגכ יהי הלילבו

24:15 - כד:טו
ףשנ הרמש ףאנ ןיעו ינרושת-אל רמאל םינפ רתסו ןיע םישי

24:16 - כד:טז
םיתב ךשחב רתח ומל-ומתח םמוי רוא ועדי-אל

24:17 - כד:יז
ומל רקב ודחי יכ ריכי-יכ תומלצ תומלצ תוהלב

24:18 - כד:יח
םימ-ינפ-לע אוה-לק ץראב םתקלח ללקת ךרד הנפי-אל םימרכ

24:19 - כד:יט
ולזגי םח-םג היצ לואש גלש-ימימ ואטח

24:20 - כד:כ
וקתמ םחר והחכשי רכזי-אל דוע המר הלוע ץעכ רבשתו

24:21 - כד:כא
דלת אל הרקע הער ביטיי אל הנמלאו

24:22 - כד:כב
וחכב םיריבא ךשמו ןימאי-אלו םוקי ןייחב

24:23 - כד:כג
ןעשיו חטבל ול-ןתי והיניעו םהיכרד-לע

24:24 - כד:כד
ונניאו טעמ ומור ןוצפקי לככ וכמהו ולמי תלבש שארכו

24:25 - כד:כה
ימ ופא אל-םאו לאל םשיו ינביזכי יתלמ

25:1 - כה:א
יחשה דדלב ןעיו רמאיו

25:2 - כה:ב
השע ומע דחפו לשמה וימורמב םולש

25:3 - כה:ג
וידודגל רפסמ שיה םוקי-אל ימ-לעו והרוא

25:4 - כה:ד
שונא קדצי-המו הכזי-המו לא-םע השא דולי

25:5 - כה:ה
אלו חרי-דע ןה םיבכוכו ליהאי ויניעב וכז-אל

25:6 - כה:ו
המר שונא-יכ ףא העלות םדא-ןבו

26:1 - כו:א
רמאיו בויא ןעיו

26:2 - כו:ב
חכ-אלל תרזע-המ זע-אל עורז תעשוה

26:3 - כו:ג
המכח אלל תצעי-המ תעדוה ברל הישותו

26:4 - כו:ד
ןילמ תדגה ימ-תא האצי ימ-תמשנו ךממ

26:5 - כו:ה
וללוחי םיאפרה םהינכשו םימ תחתמ

26:6 - כו:ו
ודגנ לואש םורע ןודבאל תוסכ ןיאו

26:7 - כו:ז
והת-לע ןופצ הטנ ץרא הלת המ-ילב-לע

26:8 - כו:ח
ויבעב םימ-ררצ ןנע עקבנ-אלו םתחת

26:9 - כו:ט
זשרפ הסכ-ינפ זחאמ וננע וילע

26:10 - כו:י
םימ-ינפ-לע גח-קח רוא תילכת-דע ךשח-םע

26:11 - כו:יא
ופפורי םימש ידומע ותרעגמ והמתיו

26:12 - כו:יב
םיה עגר וחכב בהר ץחמ ותנבותבו

26:13 - כו:יג
הרפש םימש וחורב שחנ ודי הללח חירב

26:14 - כו:יד
וכרד תוצק הלא-ןה רבד ץמש-המו םערו וב-עמשנ ןנובתי ימ ותרובג

27:1 - כז:א
תאש בויא ףסיו רמאיו ולשמ

27:2 - כז:ב
יטפשמ ריסה לא-יח ישפנ רמה ידשו

27:3 - כז:ג
יתמשנ דוע-לכ-יכ הולא חורו יב יפאב

27:4 - כז:ד
יתפש הנרבדת-םא ינושלו הלוע הימר הגהי-םא

27:5 - כז:ה
קידצא-םא יל הלילח עוגא-דע םכתא יתמת ריסא-אל ינממ

27:6 - כז:ו
אלו יתקזחה יתקדצב יבבל ףרחי-אל הפרא ימימ

27:7 - כז:ז
יביא עשרכ יהי לועכ יממוקתמו

27:8 - כז:ח
יכ ףנח תוקת-המ יכ הולא לשי יכ עצבי ושפנ

27:9 - כז:ט
לא עמשי ותקעצה הרצ וילע אובת-יכ

27:10 - כז:י
גנעתי ידש-לע-םא תע-לכב הולא ארקי

27:11 - כז:יא
לא-דיב םכתא הרוא אל ידש-םע רשא דחכא

27:12 - כז:יב
םתיזח םכלכ םתא-ןה לבה הז-המלו ולבהת

27:13 - כז:יג
עשר םדא-קלח הז תלחנו לא-םע וחקי ידשמ םיצירע

27:14 - כז:יד
וינב וברי-םא ויאצאצו ברח-ומל םחל-ועבשי אל

27:15 - כז:טו
ורבקי תומב ודירש אל ויתנמלאו הניכבת

27:16 - כז:טז
ףסכ רפעכ רבצי-םא שובלמ ןיכי רמחכו

27:17 - כז:יז
שבלי קידצו ןיכי קלחי יקנ ףסכו

27:18 - כז:יח
ותיב שעכ הנב רצנ השע הכסכו

27:19 - כז:יט
אלו בכשי רישע חקפ ויניע ףסאי ונניאו

27:20 - כז:כ
תוהלב םימכ והגישת הפוס ותבנג הליל

27:21 - כז:כא
ךליו םידק והאשי ומקממ והרעשיו

27:22 - כז:כב
אלו וילע ךלשיו חורב ודימ למחי חרבי

27:23 - כז:כג
ומיפכ ומילע קפשי ומקממ וילע קרשיו

28:1 - כח:א
אצומ ףסכל שי יכ וקזי בהזל םוקמו

28:2 - כח:ב
חקי רפעמ לזרב השוחנ קוצי ןבאו

28:3 - כח:ג
ךשחל םש ץק אוה תילכת-לכלו לפא ןבא רקוח תומלצו

28:4 - כח:ד
רג-םעמ לחנ ץרפ לגר-ינמ םיחכשנה וענ שונאמ ולד

28:5 - כח:ה
םחל-אצי הנממ ץרא ךפהנ היתחתו שא-ומכ

28:6 - כח:ו
הינבא ריפס-םוקמ ול בהז תרפעו

28:7 - כח:ז
טיע ועדי-אל ביתנ ןיע ותפזש אלו היא

28:8 - כח:ח
והכירדה-אל הדע-אל ץחש-ינב לחש וילע

28:9 - כח:ט
ודי חלש שימלחב םירה שרשמ ךפה

28:10 - כח:י
עקב םיראי תורוצב התאר רקי-לכו וניע

28:11 - כח:יא
שבח תורהנ יכבמ רוא אצי המלעתו

28:12 - כח:יב
אצמת ןיאמ המכחהו הניב םוקמ הז יאו

28:13 - כח:יג
הכרע שונא עדי-אל ץראב אצמת אלו םייחה

28:14 - כח:יד
אל רמא םוהת רמא םיו איה-יב ידמע ןיא

28:15 - כח:טו
היתחת רוגס ןתי-אל ףסכ לקשי אלו הריחמ

28:16 - כח:טז
םתכב הלסת-אל רקי םהשב ריפוא ריפסו

28:17 - כח:יז
בהז הנכרעי-אל התרומתו תיכוכזו זפ-ילכ

28:18 - כח:יח
אל שיבגו תומאר המכח ךשמו רכזי םינינפמ

28:19 - כח:יט
הנכרעי-אל םתכב שוכ-תדטפ הלסת אל רוהט

28:20 - כח:כ
אובת ןיאמ המכחהו הניב םוקמ הז יאו

28:21 - כח:כא
יניעמ המלענו םימשה ףועמו יח-לכ הרתסנ

28:22 - כח:כב
ורמא תומו ןודבא ונעמש ונינזאב העמש

28:23 - כח:כג
הכרד ןיבה םיהלא עדי אוהו המוקמ-תא

28:24 - כח:כד
ץראה-תוצקל אוה-יכ םימשה-לכ תחת טיבי הארי

28:25 - כח:כה
לקשמ חורל תושעל הדמב ןכת םימו

28:26 - כח:כו
קח רטמל ותשעב תולק זיזחל ךרדו

28:27 - כח:כז
הרפסיו האר זא הרקח-םגו הניכה

28:28 - כח:כח
ןה םדאל רמאיו איה ינדא תארי ערמ רוסו המכח הניב

29:1 - כט:א
תאש בויא ףסיו רמאיו ולשמ

29:2 - כט:ב
יננתי-ימ ימיכ םדק-יחריכ ינרמשי הולא

29:3 - כט:ג
ישאר ילע ורנ ולהב ךשח ךלא ורואל

29:4 - כט:ד
ימיב יתייה רשאכ הולא דוסב יפרח ילהא ילע

29:5 - כט:ה
ידמע ידש דועב ירענ יתוביבס

29:6 - כט:ו
המחב יכילה ץחרב ידמע קוצי רוצו ןמש-יגלפ

29:7 - כט:ז
תרק-ילע רעש יתאצב יבשומ ןיכא בוחרב

29:8 - כט:ח
םירענ ינואר םישישיו ואבחנו ודמע ומק

29:9 - כט:ט
םילמב ורצע םירש םהיפל ומישי ףכו

29:10 - כט:י
ואבחנ םידיגנ-לוק הקבד םכחל םנושלו

29:11 - כט:יא
העמש ןזא יכ התאר ןיעו ינרשאתו ינדיעתו

29:12 - כט:יב
עושמ ינע טלמא-יכ ול רזע-אלו םותיו

29:13 - כט:יג
אבת ילע דבא תכרב ןנרא הנמלא בלו

29:14 - כט:יד
ינשבליו יתשבל קדצ ףינצו ליעמכ יטפשמ

29:15 - כט:טו
רועל יתייה םיניע ינא חספל םילגרו

29:16 - כט:טז
םינויבאל יכנא בא יתעדי-אל ברו והרקחא

29:17 - כט:יז
לוע תועלתמ הרבשאו ףרט ךילשא וינשמו

29:18 - כט:יח
עוגא ינק-םע רמאו םימי הברא לוחכו

29:19 - כט:יט
םימ-ילא חותפ ישרש יריצקב ןילי לטו

29:20 - כט:כ
ידמע שדח ידובכ ףילחת ידיב יתשקו

29:21 - כט:כא
ולחיו ועמש-יל יתצע ומל ומדיו

29:22 - כט:כב
ונשי אל ירבד ירחא יתלמ ףטת ומילעו

29:23 - כט:כג
יל רטמכ ולחיו ורעפ םהיפו שוקלמל

29:24 - כט:כד
אל םהלא קחשא ינפ רואו ונימאי ןוליפי אל

29:25 - כט:כה
בשאו םכרד רחבא ךלמכ ןוכשאו שאר םילבא רשאכ דודגב םחני

30:1 - ל:א
ילע וקחש התעו םימיל ינממ םיריעצ םתובא יתסאמ-רשא יבלכ-םע תישל ינאצ

30:2 - ל:ב
המל םהידי חכ-םג חלכ דבא ומילע יל

30:3 - ל:ג
דומלג ןפכבו רסחב שמא היצ םיקרעה האשמו האוש

30:4 - ל:ד
חולמ םיפטקה שרשו חיש-ילע םמחל םימתר

30:5 - ל:ה
ועירי ושרגי וג-ןמ בנגכ ומילע

30:6 - ל:ו
ןכשל םילחנ ץורעב םיפכו רפע ירח

30:7 - ל:ז
וקהני םיחיש-ןיב וחפסי לורח תחת

30:8 - ל:ח
ינב-םג לבנ-ינב ואכנ םש-ילב ץראה-ןמ

30:9 - ל:ט
יתייה םתניגנ התעו הלמל םהל יהאו

30:10 - ל:י
ינמ וקחר ינובעת קר וכשח-אל ינפמו

30:11 - ל:יא
חתפ ורתי-יכ ינפמ ןסרו יננעיו וחלש

30:12 - ל:יב
חחרפ ןימי-לע וחלש ילגר ומוקי תוחרא ילע ולסיו םדיא

30:13 - ל:יג
יתוהל יתביתנ וסתנ ומל רזע אל וליעי

30:14 - ל:יד
ויתאי בחר ץרפכ ולגלגתה האש תחת

30:15 - ל:טו
תוהלב ילע ךפהה יתבדנ חורכ ףדרת יתעשי הרבע בעכו

30:16 - ל:טז
ךפתשת ילע התעו ינוזחאי ישפנ ינע-ימי

30:17 - ל:יז
רקנ ימצע הליל אל יקרעו ילעמ ןובכשי

30:18 - ל:יח
שפחתי חכ-ברב יתנתכ יפכ ישובל ינרזאי

30:19 - ל:יט
לשמתאו רמחל ינרה רפאו רפעכ

30:20 - ל:כ
אלו ךילא עושא יתדמע יננעת יב ןנבתתו

30:21 - ל:כא
יל רזכאל ךפהת ינמטשת ךדי םצעב

30:22 - ל:כב
חור-לא ינאשת ינגגמתו ינביכרת הושת

30:23 - ל:כג
תומ יתעדי-יכ דעומ תיבו ינבישת יח-לכל

30:24 - ל:כד
די-חלשי יעב-אל ךא עוש ןהל ודיפב-םא

30:25 - ל:כה
יתיכב אל-םא המגע םוי-השקל ןויבאל ישפנ

30:26 - ל:כו
אביו יתיוק בוט יכ רואל הלחיאו ער לפא אביו

30:27 - ל:כז
ומד-אלו וחתר יעמ ינע-ימי ינמדק

30:28 - ל:כח
המח אלב יתכלה רדק עושא להקב יתמק

30:29 - ל:כט
םינתל יתייה חא הנעי תונבל ערו

30:30 - ל:ל
ילעמ רחש ירוע הרח-ימצעו ברח-ינמ

30:31 - ל:לא
ירנכ לבאל יהיו םיכב לוקל יבגעו

31:1 - לא:א
יניעל יתרכ תירב ןנובתא המו הלותב-לע

31:2 - לא:ב
לעממ הולא קלח המו םימרממ ידש תלחנו

31:3 - לא:ג
רכנו לועל דיא-אלה ןוא ילעפל

31:4 - לא:ד
יכרד הארי אוה-אלה רופסי ידעצ-לכו

31:5 - לא:ה
אוש-םע יתכלה-םא המרמ-לע שחתו ילגר

31:6 - לא:ו
קדצ-ינזאמב ינלקשי יתמת הולא עדיו

31:7 - לא:ז
ינמ ירשא הטת םא יניע רחאו ךרדה קבד יפכבו יבל ךלה םואמ

31:8 - לא:ח
לכאי רחאו הערזא ושרשי יאצאצו

31:9 - לא:ט
יבל התפנ-םא חתפ-לעו השא-לע יתברא יער

31:10 - לא:י
יתשא רחאל ןחטת ןוערכי הילעו ןירחא

31:11 - לא:יא
איהו המז אוה-יכ םילילפ ןוע

31:12 - לא:יב
איה שא יכ לכאת ןודבא-דע שרשת יתאובת-לכבו

31:13 - לא:יג
ידבע טפשמ סאמא-םא ידמע םברב יתמאו

31:14 - לא:יד
םוקי-יכ השעא המו המ דקפי-יכו לא ונבישא

31:15 - לא:טו
ינשע ןטבב-אלה םחרב וננכיו והשע דחא

31:16 - לא:טז
םילד ץפחמ ענמא-םא הלכא הנמלא יניעו

31:17 - לא:יז
ידבל יתפ לכאו םותי לכא-אלו הנממ

31:18 - לא:יח
ינלדג ירוענמ יכ ימא ןטבמו באכ הנחנא

31:19 - לא:יט
ילבמ דבוא הארא-םא תוסכ ןיאו שובל ןויבאל

31:20 - לא:כ
וצלח ינוכרב אל-םא םמחתי ישבכ זגמו

31:21 - לא:כא
יתופינה-םא ידי םותי-לע רעשב הארא-יכ יתרזע

31:22 - לא:כב
לופת המכשמ יפתכ רבשת הנקמ יערזאו

31:23 - לא:כג
לא דיא ילא דחפ יכ לכוא אל ותאשמו

31:24 - לא:כד
ילסכ בהז יתמש-םא יתרמא םתכלו יחטבמ

31:25 - לא:כה
בר-יכ חמשא-םא ריבכ-יכו יליח ידי האצמ

31:26 - לא:כו
יכ רוא הארא-םא ךלה רקי חריו להי

31:27 - לא:כז
יבל רתסב תפיו יפל ידי קשתו

31:28 - לא:כח
ילילפ ןוע אוה-םג לאל יתשחכ-יכ לעממ

31:29 - לא:כט
דיפב חמשא-םא יתררעתהו יאנשמ ער ואצמ-יכ

31:30 - לא:ל
יכח אטחל יתתנ-אלו ושפנ הלאב לאשל

31:31 - לא:לא
יתמ ורמא אל-םא ורשבמ ןתי-ימ ילהא עבשנ אל

31:32 - לא:לב
רג ןילי-אל ץוחב חתפא חראל יתלד

31:33 - לא:לג
םדאכ יתיסכ-םא יבחב ןומטל יעשפ ינוע

31:34 - לא:לד
הבר ןומה ץורעא יכ ינתחי תוחפשמ-זובו חתפ אצא-אל םדאו

31:35 - לא:לה
יל עמש יל-ןתי ימ יננעי ידש יות-ןה שיא בתכ רפסו יביר

31:36 - לא:לו
ימכש-לע אל-םא ונדנעא ונאשא יל תורטע

31:37 - לא:לז
ונדיגא ידעצ רפסמ ונברקא דיגנ-ומכ

31:38 - לא:לח
קעזת יתמדא ילע-םא הימלת דחיו ןויכבי

31:39 - לא:לט
יתלכא החכ-םא שפנו ףסכ-ילב יתחפה הילעב

31:40 - לא:מ
חוח אצי הטח תחת השאב הרעש-תחתו בויא ירבד ומת

32:1 - לב:א
תשלש ותבשיו תונעמ הלאה םישנאה אוה יכ בויא-תא ויניעב קידצ

32:2 - לב:ב
אוהילא ףא רחיו יזובה לאכרב-ןב בויאב םר תחפשממ וקדצ-לע ופא הרח םיהלאמ ושפנ

32:3 - לב:ג
הרח ויער תשלשבו רשא לע ופא הנעמ ואצמ-אל בויא-תא ועישריו

32:4 - לב:ד
הכח והילאו יכ םירבדב בויא-תא ונממ המה-םינקז םימיל

32:5 - לב:ה
יכ אוהילא אריו תשלש יפב הנעמ ןיא ופא רחיו םישנאה

32:6 - לב:ו
אוהילא ןעיו יזובה לאכרב-ןב ינא ריעצ רמאיו םישישי םתאו םימיל אריאו יתלחז ןכ-לע םכתא יעד תוחמ

32:7 - לב:ז
ורבדי םימי יתרמא ועידי םינש ברו המכח

32:8 - לב:ח
שונאב איה-חור ןכא םניבת ידש תמשנו

32:9 - לב:ט
ומכחי םיבר-אל וניבי םינקזו טפשמ

32:10 - לב:י
יל-העמש יתרמא ןכל ינא-ףא יעד הוחא

32:11 - לב:יא
םכירבדל יתלחוה ןה םכיתנובת-דע ןיזא ןילמ ןורקחת-דע

32:12 - לב:יב
ןנובתא םכידעו בויאל ןיא הנהו וירמא הנוע חיכומ םכמ

32:13 - לב:יג
ונאצמ ורמאת-ןפ ונפדי לא המכח שיא-אל

32:14 - לב:יד
ןילמ ילא ךרע-אלו אל םכירמאבו ונבישא

32:15 - לב:טו
דוע ונע-אל ותח םילמ םהמ וקיתעה

32:16 - לב:טז
אל-יכ יתלחוהו ודמע יכ ורבדי דוע ונע-אל

32:17 - לב:יז
יקלח ינא-ףא הנעא ינא-ףא יעד הוחא

32:18 - לב:יח
םילמ יתלמ יכ ינטב חור ינתקיצה

32:19 - לב:יט
ןייכ ינטב-הנה תובאכ חתפי-אל עקבי םישדח

32:20 - לב:כ
יל-חוריו הרבדא הנעאו יתפש חתפא

32:21 - לב:כא
שיא-ינפ אשא אנ-לא הנכא אל םדא-לאו

32:22 - לב:כב
הנכא יתעדי אל יכ ינשע ינאשי טעמכ

33:1 - לג:א
בויא אנ-עמש םלואו ירבד-לכו ילמ הניזאה

33:2 - לג:ב
יפ יתחתפ אנ-הנה יכחב ינושל הרבד

33:3 - לג:ג
תעדו ירמא יבל-רשי וללמ רורב יתפש

33:4 - לג:ד
ינתשע לא-חור יניחת ידש תמשנו

33:5 - לג:ה
ינבישה לכות-םא הבציתה ינפל הכרע

33:6 - לג:ו
לאל ךיפכ ינא-ןה יתצרק רמחמ ינא-םג

33:7 - לג:ז
ךתעבת אל יתמא הנה ךילע יפכאו דבכי-אל

33:8 - לג:ח
ינזאב תרמא ךא עמשא ןילמ לוקו

33:9 - לג:ט
ףח עשפ ילב ינא ךז יל ןוע אלו יכנא

33:10 - לג:י
ילע תואונת ןה ביואל ינבשחי אצמי ול

33:11 - לג:יא
רמשי ילגר דסב םשי יתחרא-לכ

33:12 - לג:יב
תקדצ-אל תאז-ןה הולא הברי-יכ ךנעא שונאמ

33:13 - לג:יג
תוביר וילא עודמ וירבד-לכ יכ הנעי-אל

33:14 - לג:יד
לא-רבדי תחאב-יכ הנרושי אל םיתשבו

33:15 - לג:טו
הליל ןויזח םולחב המדרת לפנב תומונתב םישנא-לע בכשמ ילע

33:16 - לג:טז
םישנא ןזא הלגי זא םתחי םרסמבו

33:17 - לג:יז
השעמ םדא ריסהל הסכי רבגמ הוגו

33:18 - לג:יח
תחש-ינמ ושפנ ךשחי חלשב רבעמ ותיחו

33:19 - לג:יט
בואכמב חכוהו בירו ובכשמ-לע ןתא וימצע

33:20 - לג:כ
םחל ותיח ותמהזו הואת לכאמ ושפנו

33:21 - לג:כא
יארמ ורשב לכי אל ויתומצע יפשו ואר

33:22 - לג:כב
ושפנ תחשל ברקתו םיתממל ותיחו

33:23 - לג:כג
ךאלמ וילע שי-םא ףלא-ינמ דחא ץילמ ורשי םדאל דיגהל

33:24 - לג:כד
רמאיו וננחיו תחש תדרמ והעדפ רפכ יתאצמ

33:25 - לג:כה
רענמ ורשב שפטר וימולע ימיל בושי

33:26 - לג:כו
הולא-לא רתעי וינפ אריו והצריו שונאל בשיו העורתב ותקדצ

33:27 - לג:כז
םישנא-לע רשי רשיו יתאטח רמאיו הוש-אלו יתיועה יל

33:28 - לג:כח
רבעמ ישפנ הדפ רואב יתיחו תחשב הארת

33:29 - לג:כט
לא-לעפי הלא-לכ-ןה שולש םימעפ רבג-םע

33:30 - לג:ל
ושפנ בישהל רואב רואל תחש-ינמ םייחה

33:31 - לג:לא
יל-עמש בויא בשקה רבדא יכנאו שרחה

33:32 - לג:לב
ינבישה ןילמ-שי-םא יתצפח-יכ רבד ךקדצ

33:33 - לג:לג
יל-עמש התא ןיא-םא המכח ךפלאאו שרחה

34:1 - לד:א
אוהילא ןעיו רמאיו

34:2 - לד:ב
ילמ םימכח ועמש יל וניזאה םיעדיו

34:3 - לד:ג
ןחבת ןילמ ןזא-יכ לכאל םעטי ךחו

34:4 - לד:ד
ונל-הרחבנ טפשמ וניניב העדנ בוט-המ

34:5 - לד:ה
יתקדצ בויא רמא-יכ יטפשמ ריסה לאו

34:6 - לד:ו
בזכא יטפשמ-לע עשפ-ילב יצח שונא

34:7 - לד:ז
בויאכ רבג-ימ םימכ געל-התשי

34:8 - לד:ח
הרבחל חראו תכללו ןוא ילעפ-םע עשר-ישנא-םע

34:9 - לד:ט
אל רמא-יכ ותצרב רבג-ןכסי םיהלא-םע

34:10 - לד:י
ועמש בבל ישנא ןכל עשרמ לאל הללח יל לועמ ידשו

34:11 - לד:יא
םדא לעפ יכ שיא חראכו ול-םלשי ונאצמי

34:12 - לד:יב
לא םנמא-ףא ידשו עישרי-אל טפשמ תועי-אל

34:13 - לד:יג
הצרא וילע דקפ-ימ הלכ לבת םש ימו

34:14 - לד:יד
ובל וילא םישי-םא וילא ותמשנו וחור ףסאי

34:15 - לד:טו
דחי רשב-לכ עוגי בושי רפע-לע םדאו

34:16 - לד:טז
תאז-העמש הניב-םאו ילמ לוקל הניזאה

34:17 - לד:יז
טפשמ אנוש ףאה קידצ-םאו שובחי עישרת ריבכ

34:18 - לד:יח
לעילב ךלמל רמאה םיבידנ-לא עשר

34:19 - לד:יט
ינפ אשנ-אל רשא עוש-רכנ אלו םירש השעמ-יכ לד-ינפל םלכ וידי

34:20 - לד:כ
תוצחו ותמי עגר םע ושעגי הליל וריסיו ורבעיו דיב אל ריבא

34:21 - לד:כא
ויניע-יכ שיא-יכרד-לע הארי וידעצ-לכו

34:22 - לד:כב
ןיאו ךשח-ןיא םש רתסהל תומלצ ןוא ילעפ

34:23 - לד:כג
םישי שיא-לע אל יכ לא-לא ךלהל דוע טפשמב

34:24 - לד:כד
רקח-אל םיריבכ ערי םתחת םירחא דמעיו

34:25 - לד:כה
םהידבעמ ריכי ןכל ואכדיו הליל ךפהו

34:26 - לד:כו
םקפס םיעשר-תחת םיאר םוקמב

34:27 - לד:כז
ורס ןכ-לע רשא ויכרד-לכו וירחאמ וליכשה אל

34:28 - לד:כח
וילע איבהל תקעצו לד-תקעצ עמשי םיינע

34:29 - לד:כט
ימו טקשי אוהו םינפ רתסיו עשרי ונרושי ימו םדא-לעו יוג-לעו דחי

34:30 - לד:ל
ףנח םדא ךלממ םע ישקממ

34:31 - לד:לא
רמאה לא-לא-יכ לבחא אל יתאשנ

34:32 - לד:לב
התא הזחא ידעלב יתלעפ לוע-םא ינרה ףיסא אל

34:33 - לד:לג
הנמלשי ךמעמה התא-יכ תסאמ-יכ ינא-אלו רחבת רבד תעדי-המו

34:34 - לד:לד
יל ורמאי בבל ישנא יל עמש םכח רבגו

34:35 - לד:לה
רבדי תעדב-אל בויא ליכשהב אל וירבדו

34:36 - לד:לו
בויא ןחבי יבא תבשת-לע חצנ-דע ןוא-ישנאב

34:37 - לד:לז
ותאטח-לע ףיסי יכ קופסי וניניב עשפ לאל וירמא בריו

35:1 - לה:א
רמאיו והילא ןעיו

35:2 - לה:ב
טפשמל תבשח תאזה לאמ יקדצ תרמא

35:3 - לה:ג
רמאת-יכ ךל-ןכסי-המ יתאטחמ ליעא-המ

35:4 - לה:ד
ןילמ ךבישא ינא ךמע ךיער-תאו

35:5 - לה:ה
הארו םימש טבה והבג םיקחש רושו ךממ

35:6 - לה:ו
תאטח-םא וברו וב-לעפת-המ ול-השעת-המ ךיעשפ

35:7 - לה:ז
ול-ןתת-המ תקדצ-םא חקי ךדימ-המ וא

35:8 - לה:ח
ךעשר ךומכ-שיאל ךתקדצ םדא-ןבלו

35:9 - לה:ט
וקיעזי םיקושע ברמ םיבר עורזמ ועושי

35:10 - לה:י
הולא היא רמא-אלו תורמז ןתנ ישע הלילב

35:11 - לה:יא
ץרא תומהבמ ונפלמ םימשה ףועמו ונמכחי

35:12 - לה:יב
הנעי אלו וקעצי םש םיער ןואג ינפמ

35:13 - לה:יג
לא עמשי-אל אוש-ךא הנרושי אל ידשו

35:14 - לה:יד
אל רמאת-יכ ףא וינפל ןיד ונרושת ול ללוחתו

35:15 - לה:טו
דקפ ןיא-יכ התעו שפב עדי-אלו ופא דאמ

35:16 - לה:טז
לבה בויאו והיפ-הצפי ןילמ תעד-ילבב רבכי

36:1 - לו:א
אוהילא ףסיו רמאיו

36:2 - לו:ב
ךוחאו ריעז יל-רתכ הולאל דוע יכ םילמ

36:3 - לו:ג
קוחרמל יעד אשא קדצ-ןתא ילעפלו

36:4 - לו:ד
רקש-אל םנמא-יכ תועד םימת ילמ ךמע

36:5 - לו:ה
אלו ריבכ לא-ןה בל חכ ריבכ סאמי

36:6 - לו:ו
טפשמו עשר היחי-אל ןתי םיינע

36:7 - לו:ז
קידצמ ערגי-אל םיכלמ-תאו ויניע חצנל םבישיו אסכל והבגיו

36:8 - לו:ח
םיקזב םירוסא-םאו ינע-ילבחב ןודכלי

36:9 - לו:ט
םלעפ םהל דגיו יכ םהיעשפו ורבגתי

36:10 - לו:י
רסומל םנזא לגיו ןובשי-יכ רמאיו ןואמ

36:11 - לו:יא
ודבעיו ועמשי-םא בוטב םהימי ולכי םימיענב םהינשו

36:12 - לו:יב
חלשב ועמשי אל-םאו ועוגיו ורבעי תעד-ילבב

36:13 - לו:יג
ףא ומישי בל-יפנחו םרסא יכ ועושי אל

36:14 - לו:יד
םשפנ רענב תמת םישדקב םתיחו

36:15 - לו:טו
וינעב ינע ץלחי םנזא ץחלב לגיו

36:16 - לו:טז
רצ-יפמ ךתיסה ףאו היתחת קצומ-אל בחר אלמ ךנחלש תחנו ןשד

36:17 - לו:יז
ןיד תאלמ עשר-ןידו וכמתי טפשמו

36:18 - לו:יח
ךתיסי-ןפ המח-יכ רפכ-ברו קפסב ךטי-לא

36:19 - לו:יט
רצב אל ךעוש ךרעיה חכ-יצמאמ לכו

36:20 - לו:כ
הלילה ףאשת-לא םתחת םימע תולעל

36:21 - לו:כא
ןפת-לא רמשה הז-לע-יכ ןוא-לא ינעמ תרחב

36:22 - לו:כב
וחכב ביגשי לא-ןה הרומ והמכ ימ

36:23 - לו:כג
וכרד וילע דקפ-ימ תלעפ רמא-ימו הלוע

36:24 - לו:כד
ולעפ איגשת-יכ רכז םישנא וררש רשא

36:25 - לו:כה
וב-וזח םדא-לכ קוחרמ טיבי שונא

36:26 - לו:כו
אלו איגש לא-ןה וינש רפסמ עדנ רקח-אלו

36:27 - לו:כז
םימ-יפטנ ערגי יכ ודאל רטמ וקזי

36:28 - לו:כח
םיקחש ולזי-רשא בר םדא ילע ופערי

36:29 - לו:כט
ןיבי-םא ףא תואשת בע-ישרפמ ותכס

36:30 - לו:ל
ורוא וילע שרפ-ןה הסכ םיה ישרשו

36:31 - לו:לא
םימע ןידי םב-יכ ריבכמל לכא-ןתי

36:32 - לו:לב
רוא-הסכ םיפכ-לע עיגפמב הילע וציו

36:33 - לו:לג
וער וילע דיגי הלוע-לע ףא הנקמ

37:1 - לז:א
יבל דרחי תאזל-ףא ומוקממ רתיו

37:2 - לז:ב
זגרב עומש ועמש ויפמ הגהו ולק אצי

37:3 - לז:ג
םימשה-לכ-תחת ורואו והרשי ץראה תופנכ-לע

37:4 - לז:ד
לוק-גאשי וירחא ונואג לוקב םערי עמשי-יכ םבקעי אלו ולוק

37:5 - לז:ה
ולוקב לא םערי תולדג השע תואלפנ עדנ אלו

37:6 - לז:ו
אוה רמאי גלשל יכ םשגו רטמ םשגו ץרא וזע תורטמ

37:7 - לז:ז
םותחי םדא-לכ-דיב ישנא-לכ תעדל והשעמ

37:8 - לז:ח
ברא-ומב היח אבתו ןכשת היתנועמבו

37:9 - לז:ט
הפוס אובת רדחה-ןמ הרק םירזממו

37:10 - לז:י
חרק-ןתי לא-תמשנמ קצומב םימ בחרו

37:11 - לז:יא
בע חירטי ירב-ףא ורוא ןנע ץיפי

37:12 - לז:יב
ךפהתמ תובסמ אוהו לכ םלעפל ותלובחתב ינפ-לע םוצי רשא הצרא לבת

37:13 - לז:יג
וצראל-םא טבשל-םא והאצמי דסחל-םא

37:14 - לז:יד
בויא תאז הניזאה ןנובתהו דמע לא תואלפנ

37:15 - לז:טו
הולא-םושב עדתה רוא עיפוהו םהילע וננע

37:16 - לז:טז
בע-ישלפמ-לע עדתה םיעד םימת תואלפמ

37:17 - לז:יז
םימח ךידגב-רשא םורדמ ץרא טקשהב

37:18 - לז:יח
םיקחשל ומע עיקרת קצומ יארכ םיקזח

37:19 - לז:יט
רמאנ-המ ונעידוה ךרענ-אל ול ךשח-ינפמ

37:20 - לז:כ
רבדא יכ ול-רפסיה יכ שיא רמא-םא עלבי

37:21 - לז:כא
רוא ואר אל התעו םיקחשב אוה ריהב םרהטתו הרבע חורו

37:22 - לז:כב
התאי בהז ןופצמ דוה ארונ הולא-לע

37:23 - לז:כג
והנאצמ-אל ידש טפשמו חכ-איגש הנעי אל הקדצ-ברו

37:24 - לז:כד
םישנא והוארי ןכל הארי-אל בל-ימכח-לכ

38:1 - לח:א
בויא-תא הוהי-ןעיו רמאיו הרעסהנמ

38:2 - לח:ב
הצע ךישחמ הז ימ תעד-ילב ןילמב

38:3 - לח:ג
ךיצלח רבגכ אנ-רזא ינעידוהו ךלאשאו

38:4 - לח:ד
תייה הפיא דגה ץרא-ידסיב הניב תעדי-םא

38:5 - לח:ה
יכ הידממ םש-ימ הטנ-ימ וא עדת וק הילע

38:6 - לח:ו
ועבטה הינדא המ-לע ןבא הרי-ימ וא התנפ

38:7 - לח:ז
רקב יבכוכ דחי-ןרב ינב-לכ ועיריו םיהלא

38:8 - לח:ח
םי םיתלדב ךסיו אצי םחרמ וחיגב

38:9 - לח:ט
ושבל ןנע ימושב ותלתח לפרעו

38:10 - לח:י
יקח וילע רבשאו חירב םישאו םיתלדו

38:11 - לח:יא
אובת הפ-דע רמאו תישי-אפו ףיסת אלו ךילג ןואגב

38:12 - לח:יב
רקב תיוצ ךימימה ומקמ רחש התעדי

38:13 - לח:יג
ץראה תופנכב זחאל םיעשר ורעניו הנממ

38:14 - לח:יד
םתוח רמחכ ךפהתת שובל ומכ ובציתיו

38:15 - לח:טו
םרוא םיעשרמ ענמיו רבשת המר עורזו

38:16 - לח:טז
םי-יכבנ-דע תאבה םוהת רקחבו תכלהתה

38:17 - לח:יז
תומ-ירעש ךל ולגנה הארת תומלצ ירעשו

38:18 - לח:יח
תננבתה דגה ץרא-יבחר-דע הלכ תעדי-םא

38:19 - לח:יט
ךרדה הז-יא ךשחו רוא-ןכשי ומקמ הז-יא

38:20 - לח:כ
ולובג-לא ונחקת יכ תוביתנ ןיבת-יכו ותיב

38:21 - לח:כא
דלות זא-יכ תעדי םיבר ךימי רפסמו

38:22 - לח:כב
גלש תורצא-לא תאבה הארת דרב תורצאו

38:23 - לח:כג
רצ-תעל יתכשח-רשא המחלמו ברק םויל

38:24 - לח:כד
קלחי ךרדה הז-יא םידק ץפי רוא ץרא-ילע

38:25 - לח:כה
הלעת ףטשל גלפ-ימ תולק זיזחל ךרדו

38:26 - לח:כו
ץרא-לע ריטמהל רבדמ שיא-אל וב םדא-אל

38:27 - לח:כז
האשמו האש עיבשהל אשד אצמ חימצהלו

38:28 - לח:כח
וא בא רטמל-שיה לט-ילגא דילוה-ימ

38:29 - לח:כט
חרקה אצי ימ ןטבמ ימ םימש רפכו ודלי

38:30 - לח:ל
ואבחתי םימ ןבאכ ודכלתי םוהת ינפו

38:31 - לח:לא
המיכ תונדעמ רשקתה ליסכ תוכשמ-וא חתפת

38:32 - לח:לב
ותעב תורזמ איצתה הינב-לע שיעו םחנת

38:33 - לח:לג
םימש תוקח תעדיה ורטשמ םישת-םא ץראב

38:34 - לח:לד
ךלוק בעל םירתה ךסכת םימ-תעפשו

38:35 - לח:לה
וכליו םיקרב חלשתה וננה ךל ורמאיו

38:36 - לח:לו
המכח תוחטב תש-ימ יוכשל ןתנ-ימ וא הניב

38:37 - לח:לז
םיקחש רפסי-ימ םימש ילבנו המכחב ביכשי ימ

38:38 - לח:לח
קצומל רפע תקצב וקבדי םיבגרו

38:39 - לח:לט
ףרט איבלל דוצתה אלמת םיריפכ תיחו

38:40 - לח:מ
תונועמב וחשי-יכ הכסב ובשי ברא-ומל

38:41 - לח:מא
ודיצ ברעל ןיכי ימ לא-לא ודלי-יכ ועתי ועושי לכא-ילבל

39:1 - לט:א
תדל תע תעדיה ללח עלס-ילעי רמשת תוליא

39:2 - לט:ב
הנאלמת םיחרי רפסת הנתדל תע תעדיו

39:3 - לט:ג
ןהידלי הנערכת םהילבח הנחלפת הנחלשת

39:4 - לט:ד
וברי םהינב ומלחי ובש-אלו ואצי רבב ומל

39:5 - לט:ה
ישפח ארפ חלש-ימ ימ דורע תורסמו חתפ

39:6 - לט:ו
הברע יתמש-רשא ויתונכשמו ותיב החלמ

39:7 - לט:ז
הירק ןומהל קחשי אל שגונ תואשת עמשי

39:8 - לט:ח
והערמ םירה רותי קורי-לכ רחאו שורדי

39:9 - לט:ט
ךדבע םיר הבאיה ךסובא-לע ןילי-םא

39:10 - לט:י
םלתב םיר-רשקתה דדשי-םא ותבע ךירחא םיקמע

39:11 - לט:יא
בר-יכ וב-חטבתה וילא בזעתו וחכ ךעיגי

39:12 - לט:יב
בושי-יכ וב ןימאתה ףסאי ךנרגו ךערז

39:13 - לט:יג
הסלענ םיננר-ףנכ הדיסח הרבא-םא הצנו

39:14 - לט:יד
היצב ץראל בזעת-יכ םמחת רפע-לעו

39:15 - לט:טו
לגר-יכ חכשתו הדשה תיחו הרוזת השודת

39:16 - לט:טז
הל-אלל הינב חישקה העיגי קירל דחפ-ילב

39:17 - לט:יז
המכח הולא השה-יכ הניבב הל קלח-אלו

39:18 - לט:יח
אירמת םורמב תעכ ובכרלו סוסל קחשת

39:19 - לט:יט
הרובג סוסל ןתתה וראוצ שיבלתה המער

39:20 - לט:כ
הבראכ ונשיערתה המיא ורחנ דוה

39:21 - לט:כא
שישיו קמעב ורפחי אצי חכב קשנ-תארקל

39:22 - לט:כב
תחי אלו דחפל קחשי בושי-אלו ברח-ינפמ

39:23 - לט:כג
הפשא הנרת וילע ןודיכו תינח בהל

39:24 - לט:כד
זגרו שערב ץרא-אמגי לוק-יכ ןימאי-אלו רפוש

39:25 - לט:כה
חאה רמאי רפש ידב המחלמ חירי קוחרמו העורתו םירש םער

39:26 - לט:כו
ץנ-רבאי ךתניבמה ןמיתל ופנכ שרפי

39:27 - לט:כז
היבגי ךיפ-לע-םא ונק םירי יכו רשנ

39:28 - לט:כח
ןנלתיו ןכשי עלס הדוצמו עלס-ןש-לע

39:29 - לט:כט
לכא-רפח םשמ ויניע קוחרמל וטיבי

39:30 - לט:ל
םד-ועלעי וחרפאו םש םיללח רשאבו אוה

40:1 - מ:א
בויא-תא הוהי ןעיו רמאיו

40:2 - מ:ב
רוסי ידש-םע ברה הננעי הולא חיכומ

40:3 - מ:ג
הוהי-תא בויא ןעיו רמאיו

40:4 - מ:ד
ךבישא המ יתלק ןה יפ-ומל יתמש ידי

40:5 - מ:ה
אלו יתרבד תחא אלו םיתשו הנעא ףיסוא

40:6 - מ:ו
בויא-תא הוהי-ןעיו רמאיו הרעסנמ

40:7 - מ:ז
ךיצלח רבגכ אנ-רזא ינעידוהו ךלאשא

40:8 - מ:ח
יטפשמ רפת ףאה ןעמל ינעישרת קדצת

40:9 - מ:ט
ךל לאכ עורז-םאו םערת והמכ לוקבו

40:10 - מ:י
הבגו ןואג אנ הדע שבלת רדהו דוהו

40:11 - מ:יא
ךפא תורבע ץפה האג-לכ הארו והליפשהו

40:12 - מ:יב
האג-לכ האר ךדהו והעינכה םתחת םיעשר

40:13 - מ:יג
דחי רפעב םנמט ןומטב שבח םהינפ

40:14 - מ:יד
ךדוא ינא-םגו ךנימי ךל עשות-יכ

40:15 - מ:טו
תומהב אנ-הנה ךמע יתישע-רשא לכאי רקבכ ריצח

40:16 - מ:טז
וינתמב וחכ אנ-הנה ונטב ירירשב ונאו

40:17 - מ:יז
זרא-ומכ ובנז ץפחי וגרשי ודחפ ידיג

40:18 - מ:יח
השוחנ יקיפא וימצע לזרב ליטמכ וימרג

40:19 - מ:יט
לא-יכרד תישאר אוה וברח שגי ושעה

40:20 - מ:כ
םירה לוב-יכ תיח-לכו ול-ואשי םש-וקחשי הדשה

40:21 - מ:כא
בכשי םילאצ-תחת הצבו הנק רתסב

40:22 - מ:כב
וללצ םילאצ והכסי לחנ-יברע והובסי

40:23 - מ:כג
אל רהנ קשעי ןה חטבי זופחי ןדרי חיגי-יכ והיפ-לא

40:24 - מ:כד
ונחקי ויניעב ףא-בקני םישקומב

40:25 - מ:כה
הכחב ןתיול ךשמת ונשל עיקשת לבחבו

40:26 - מ:כו
ופאב ןומגא םישתה ויחל בוקת חוחבו

40:27 - מ:כז
ךילא הבריה רבדי-םא םינונחת תוכר ךילא

40:28 - מ:כח
ךמע תירב תרכיה םלוע דבעל ונחקת

40:29 - מ:כט
רופצכ וב-קחשתה ךיתורענל ונרשקתו

40:30 - מ:ל
םירבח וילע ורכי ןיב והוצחי םינענכ

40:31 - מ:לא
ורוע תוכשב אלמתה ושאר םיגד לצלצבו

40:32 - מ:לב
רכז ךפכ וילע-םיש ףסות-לא המחלמ

41:1 - מא:א
הבזכנ ותלחת-ןה לטי ויארמ-לא םגה

41:2 - מא:ב
ונרועי יכ רזכא-אל ינפל אוה ימו בציתי

41:3 - מא:ג
םלשאו ינמידקה ימ םימשה-לכ תחת אוה-יל

41:4 - מא:ד
וידב שירחא-אל ןיחו תורובג-רבדו וכרע

41:5 - מא:ה
ושובל ינפ הלג-ימ ימ ונסר לפכב אובי

41:6 - מא:ו
חתפ ימ וינפ יתלד המיא וינש תוביבס

41:7 - מא:ז
םינגמ יקיפא הואג רצ םתוח רוגס

41:8 - מא:ח
ושגי דחאב דחא אובי-אל חורו םהיניב

41:9 - מא:ט
וקבדי והיחאב-שיא אלו ודכלתי ודרפתי

41:10 - מא:י
רוא להת ויתשיטע ויניעו רחש-יפעפעכ

41:11 - מא:יא
וכלהי םידיפל ויפמ וטלמתי שא ידודיכ

41:12 - מא:יב
ןשע אצי ויריחנמ ןמגאו חופנ דודכ

41:13 - מא:יג
טהלת םילחג ושפנ אצי ויפמ בהלו

41:14 - מא:יד
זע ןילי וראוצב הבאד ץודת וינפלו

41:15 - מא:טו
וקבד ורשב ילפמ וילע קוצי טומי-לב

41:16 - מא:טז
ןבא-ומכ קוצי ובל תיתחת חלפכ קוציו

41:17 - מא:יז
םילא ורוגי ותשמ ואטחתי םירבשמ

41:18 - מא:יח
ילב ברח והגישמ עסמ תינח םוקת הירשו

41:19 - מא:יט
לזרב ןבתל בשחי השוחנ ןובקר ץעל

41:20 - מא:כ
תשק-ןב ונחירבי-אל ול-וכפהנ שקל עלק-ינבא

41:21 - מא:כא
חתות ובשחנ שקכ ןודיכ שערל קחשיו

41:22 - מא:כב
שרח ידודח ויתחת ץורח דפרי טיט-ילע

41:23 - מא:כג
הלוצמ ריסכ חיתרי החקרמכ םישי םי

41:24 - מא:כד
ביתנ ריאי וירחא הבישל םוהת בשחי

41:25 - מא:כה
ולשמ רפע-לע-ןיא תח-ילבל ושעה

41:26 - מא:כו
הארי הבג-לכ-תא ךלמ אוה ץחש-ינב-לכ-לע

42:1 - מב:א
הוהי-תא בויא ןעיו רמאיו

42:2 - מב:ב
לכות לכ-יכ תעדי ךממ רצבי-אלו המזמ

42:3 - מב:ג
הצע םילעמ הז ימ יתדגה ןכל תעד ילב תואלפנ ןיבא אלו עדא אלו ינממ

42:4 - מב:ד
רבדא יכנאו אנ-עמש ינעידוהו ךלאשא

42:5 - מב:ה
ךיתעמש ןזא-עמשל ךתאר יניע התעו

42:6 - מב:ו
יתמחנו סאמא ןכ-לע רפאו רפע-לע

42:7 - מב:ז
הוהי רבד רחא יהיו הלאה םירבדה-תא רמאיו בויא-לא זפילא-לא הוהי ךב יפא הרח ינמיתה אל יכ ךיער ינשבו הנוכנ ילא םתרבד בויא ידבעכ

42:8 - מב:ח
םכל-וחק התעו העבשו םירפ-העבש וכלו םיליא בויא ידבע-לא הלוע םתילעהו ידבע בויאו םכדעב יכ םכילע ללפתי יתלבל אשא וינפ-םא יכ הלבנ םכמע תושע ילא םתרבד אל בויא ידבעכ הנוכנ

42:9 - מב:ט
זפילא וכליו דדלבו ינמיתה יתמענה רפצ יחושה רבד רשאכ ושעיו אשיו הוהי םהילא בויא ינפ-תא הוהי

42:10 - מב:י
תיבש-תא בש הוהיו דעב וללפתהב בויא הוהי ףסיו והער בויאל רשא-לכ-תא הנשמל

42:11 - מב:יא
וילא ואביו ויחא-לכ ויתיחא-לכו םינפל ויעדי-לכו םחל ומע ולכאיו ול ודניו ותיבב לע ותא ומחניו איבה-רשא הערה-לכ -ונתיו וילע הוהי תחא הטישק שיא ול דחא בהז םזנ שיאו

42:12 - מב:יב
ךרב הוהיו בויא תירחא-תא ול-יהיו ותשארמ ןאצ ףלא רשע העברא םילמג םיפלא תששו ףלאו רקב דמצ-ףלאו תונותא

42:13 - מב:יג
הנעבש ול-יהיו תונב שולשו םינב

42:14 - מב:יד
תחאה-םש ארקיו תינשה םשו המימי תישילשה םשו העיצק ךופה ןרק

42:15 - מב:טו
םישנ אצמנ אלו בויא תונבכ תופי םהל ןתיו ץראה-לכב ךותב הלחנ םהיבא םהיחא

42:16 - מב:טז
בויא יחיו האמ תאז-ירחא אריו הנש םיעבראו ינב-תאו וינב-תא תורד העברא וינב

42:17 - מב:יז
ןקז בויא תמיו םימי עבשו