הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

לאוי
1:1 - א:א
היה רשא הוהי-רבד לאותפ-ןב לאוי-לא

1:2 - א:ב
םינקזה תאז-ועמש יבשוי לכ וניזאהו תאז התיהה ץראה ימיב םאו םכימיב םכיתבא

1:3 - א:ג
ורפס םכינבל הילע םהינבל םכינבו רחא רודל םהינבו

1:4 - א:ד
לכא םזגה רתי הבראה רתיו הבראה רתיו קליה לכא ליסחה לכא קליה

1:5 - א:ה
וכבו םירוכש וציקה ןיי יתש-לכ ולליהו תרכנ יכ סיסע-לע םכיפמ

1:6 - א:ו
הלע יוג-יכ ןיאו םוצע יצרא-לע ינש וינש רפסמ איבל תועלתמו הירא ול

1:7 - א:ז
המשל ינפג םש ףשח הפצקל יתנאתו ךילשהו הפשח היגירש וניבלה

1:8 - א:ח
הלותבכ ילא לעב-לע קש-תרגח הירוענ

1:9 - א:ט
ךסנו החנמ תרכה ולבא הוהי תיבמ יתרשמ םינהכה הוהי

1:10 - א:י
המדא הלבא הדש דדש שיבוה ןגד דדש יכ רהצי ללמא שורית

1:11 - א:יא
םירכא ושיבה םימרכ וליליה הרעש-לעו הטח-לע הדש ריצק דבא יכ

1:12 - א:יב
השיבוה ןפגה ןומר הללמא הנאתהו חופתו רמת-םג ושבי הדשה יצע-לכ ןושש שיבה-יכ םדא ינב-ןמ

1:13 - א:יג
םינהכה ודפסו ורגח חבזמ יתרשמ וליליה םיקשב וניל ואב יכ יהלא יתרשמ םכיהלא תיבמ ענמנ ךסנו החנמ

1:14 - א:יד
וארק םוצ-ושדק םינקז ופסא הרצע תיב ץראה יבשי לכ וקעזו םכיהלא הוהי הוהי-לא

1:15 - א:טו
בורק יכ םויל ההא דשכו הוהי םוי אובי ידשמ

1:16 - א:טז
וניניע דגנ אולה תיבמ תרכנ לכא ליגו החמש וניהלא

1:17 - א:יז
תחת תודרפ ושבע ומשנ םהיתפרגמ וסרהנ תורצא שיבה יכ תורגממ ןגד

1:18 - א:יח
המהב החנאנ-המ יכ רקב ירדע וכבנ םהל הערמ ןיא ןאצה ירדע-םג ומשאנ

1:19 - א:יט
יכ ארקא הוהי ךילא רבדמ תואנ הלכא שא יצע-לכ הטהל הבהלו הדשה

1:20 - א:כ
הדש תומהב-םג יכ ךילא גורעת םימ יקיפא ושבי תואנ הלכא שאו רבדמה

2:1 - ב:א
ןויצב רפוש ועקת ישדק רהב ועירהו יבשי לכ וזגרי -םוי אב-יכ ץראה בורק יכ הוהי

2:2 - ב:ב
םוי הלפאו ךשח םוי רחשכ לפרעו ןנע םע םירהה-לע שרפ אל והמכ םוצעו בר םלועה-ןמ היהנ ףסוי אל וירחאו רודו רוד ינש-דע

2:3 - ב:ג
שא הלכא וינפל הבהל טהלת וירחאו ץראה ןדע-ןגכ רבדמ וירחאו וינפל הטילפ-םגו הממש ול התיה-אל

2:4 - ב:ד
והארמ םיסוס הארמכ ןכ םישרפכו ןוצורי

2:5 - ב:ה
תובכרמ לוקכ םירהה ישאר-לע בהל לוקכ ןודקרי םעכ שק הלכא שא המחלמ ךורע םוצע

2:6 - ב:ו
םימע וליחי וינפמ וצבק םינפ-לכ רוראפ

2:7 - ב:ז
ןוצרי םירובגכ ולעי המחלמ ישנאכ ויכרדב שיאו המוח ןוטבעי אלו ןוכלי םתוחרא

2:8 - ב:ח
אל ויחא שיאו ותלסמב רבג ןוקחדי חלשה דעבו ןוכלי ועצבי אל ולפי

2:9 - ב:ט
המוחב וקשי ריעב ולעי םיתבב ןוצרי ואבי םינולחה דעב בנגכ

2:10 - ב:י
ץרא הזגר וינפל שמש םימש ושער םיבכוכו ורדק חריו םהגנ ופסא

2:11 - ב:יא
ולוק ןתנ הוהיו בר יכ וליח ינפל םוצע יכ והנחמ דאמ לודג -יכ ורבד השע ארונו הוהי-םוי ונליכי ימו דאמ

2:12 - ב:יב
הוהי-םאנ התע-םגו םכבבל-לכב ידע ובש יכבבו םוצבו דפסמבו

2:13 - ב:יג
םכבבל וערקו ובושו םכידגב-לאו םכיהלא הוהי-לא אוה םוחרו ןונח-יכ דסח-ברו םיפא ךרא הערה-לע םחנו

2:14 - ב:יד
םחנו בושי עדוי ימ הכרב וירחא ריאשהו הוהיל ךסנו החנמ םכיהלא

2:15 - ב:טו
ןויצב רפוש ועקת וארק םוצ-ושדק הרצע

2:16 - ב:טז
להק ושדק םע-ופסא ופסא םינקז וצבק םידש יקניו םיללוע ורדחמ ןתח אצי התפחמ הלכו

2:17 - ב:יז
חבזמלו םלואה ןיב יתרשמ םינהכה וכבי הסוח ורמאיו הוהי ךמע -לע הוהי ךתלחנ ןתת-לאו םב-לשמל הפרחל ורמאי המל םיוג םהיהלא היא םימעב

2:18 - ב:יח
וצראל הוהי אנקיו ומע-לע למחיו

2:19 - ב:יט
רמאיו הוהי ןעיו םכל חלש יננה ומעל שוריתהו ןגדה-תא ותא םתעבשו רהציהו דוע םכתא ןתא-אלו םיוגב הפרח

2:20 - ב:כ
קיחרא ינופצה-תאו ויתחדהו םכילעמ הממשו היצ ץרא-לא םיה -לא וינפ-תא ופסו ינמדקה ןורחאה םיה-לא לעתו ושאב הלעו לידגה יכ ותנחצ תושעל

2:21 - ב:כא
המדא יארית-לא יחמשו יליג הוהי לידגה-יכ תושעל

2:22 - ב:כב
תומהב וארית-לא תואנ ואשד יכ ידש אשנ ץע-יכ רבדמ ןפגו הנאת וירפ םליח ונתנ

2:23 - ב:כג
וליג ןויצ ינבו הוהיב וחמשו םכל ןתנ-יכ םכיהלא הקדצל הרומה-תא םשג םכל דרויו שוקלמו הרומ ןושארב

2:24 - ב:כד
רב תונרגה ואלמו םיבקיה וקישהו רהציו שורית

2:25 - ב:כה
םכל יתמלשו לכא רשא םינשה-תא ליסחהו קליה הבראה לודגה יליח םזגהו םכב יתחלש רשא

2:26 - ב:כו
עובשו לוכא םתלכאו הוהי םש-תא םתללהו השע-רשא םכיהלא אילפהל םכמע ימע ושבי-אלו םלועל

2:27 - ב:כז
ברקב יכ םתעדיו ינאו ינא לארשי ןיאו םכיהלא הוהי ימע ושבי-אלו דוע םלועל

3:1 - ג:א
ןכ-ירחא היהו יחור-תא ךופשא ואבנו רשב-לכ-לע םכיתונבו םכינב תומלח םכינקז םכירוחב ןומלחי וארי תוניזח

3:2 - ג:ב
םידבעה-לע םגו םימיב תוחפשה-לעו ךופשא המהה יחור-תא

3:3 - ג:ג
םיתפומ יתתנו םד ץראבו םימשב ןשע תורמיתו שאו

3:4 - ג:ד
ךשחל ךפהי שמשה ינפל םדל חריהו הוהי םוי אוב ארונהו לודגה

3:5 - ג:ה
ארקי-רשא לכ היהו יכ טלמי הוהי םשב םלשוריבו ןויצ-רהב רשאכ הטילפ היהת םידירשבו הוהי רמא ארק הוהי רשא

4:1 - ד:א
המהה םימיב הנה יכ רשא איהה תעבו תובש-תא בושא םלשוריו הדוהי

4:2 - ד:ב
יתצבקו םיוגה-לכ-תא קמע-לא םיתדרוהו יתטפשנו טפשוהי ימע -לע םש םמע רשא לארשי יתלחנו םיוגב ורזפ וקלח יצרא-תאו

4:3 - ד:ג
לרוג ודי ימע-לאו הנוזב דליה ונתיו ןייב ורכמ הדליהו ותשיו

4:4 - ד:ד
רצ יל םתא-המ םגו תולילג לכו ןודיצו םתא לומגה תשלפ ילע םימלשמ ילע םתא םילמג-םאו בישא הרהמ לק םכשארב םכלמג

4:5 - ד:ה
יבהזו יפסכ-רשא ידמחמו םתחקל םתאבה םיבטה םכילכיהל

4:6 - ד:ו
ינבו הדוהי ינבו ינבל םתרכמ םלשורי ןעמל םינויה םלובג לעמ םקיחרה

4:7 - ד:ז
םריעמ יננה םוקמה-ןמ המש םתא םתרכמ-רשא םכלמג יתבשהו םכשארב

4:8 - ד:ח
םכינב-תא יתרכמו דיב םכיתונב-תאו םורכמו הדוהי ינב יוג -לא םיאבשל רבד הוהי יכ קוחר

4:9 - ד:ט
םיוגב תאז-וארק וריעה המחלמ ושדק ולעי ושגי םירובגה המחלמה ישנא לכ

4:10 - ד:י
תוברחל םכיתא ותכ םיחמרל םכיתרמזמו רובג רמאי שלחה ינא

4:11 - ד:יא
ואבו ושוע ביבסמ םיוגה-לכ תחנה המש וצבקנו ךירובג הוהי

4:12 - ד:יב
םיוגה ולעיו ורועי יכ טפשוהי קמע-לא טפשל בשא םש םיוגה-לכ-תא ביבסמ

4:13 - ד:יג
לשב יכ לגמ וחלש ודר ואב ריצק וקישה תג האלמ-יכ הבר יכ םיבקיה םתער

4:14 - ד:יד
םינומה םינומה יכ ץורחה קמעב הוהי םוי בורק ץורחה קמעב

4:15 - ד:טו
ורדק חריו שמש ופסא םיבכוכו םהגנ

4:16 - ד:טז
גאשי ןויצמ הוהיו ולוק ןתי םלשורימו ץראו םימש ושערו ומעל הסחמ הוהיו לארשי ינבל זועמו

4:17 - ד:יז
ינא יכ םתעדיו ןכש םכיהלא הוהי ישדק-רה ןויצב שדק םלשורי התיהו הב-ורבעי-אל םירזו דוע

4:18 - ד:יח
אוהה םויב היהו סיסע םירהה ופטי בלח הנכלת תועבגהו הדוהי יקיפא-לכו ןיעמו םימ וכלי אצי הוהי תיבמ לחנ-תא הקשהו םיטשה

4:19 - ד:יט
היהת הממשל םירצמ הממש רבדמל םודאו ינב סמחמ היהת וכפש -רשא הדוהי םצראב איקנ-םד

4:20 - ד:כ
בשת םלועל הדוהיו רודל םלשוריו רודו

4:21 - ד:כא
םמד יתיקנו הוהיו יתיקנ-אל ןויצב ןכש