הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

םיטפוש
1:1 - א:א
תומ ירחא יהיו ינב ולאשיו עשוהי רמאל הוהיב לארשי ונל-הלעי ימ הלחתב ינענכה-לא וב םחלהל

1:2 - א:ב
הדוהי הוהי רמאיו יתתנ הנה הלעי ודיב ץראה-תא

1:3 - א:ג
הדוהי רמאיו הלע ויחא ןועמשל המחלנו ילרוגב יתא יתכלהו ינענכב ךלרוגב ךתא ינא-םג ןועמש ותא ךליו

1:4 - א:ד
ןתיו הדוהי לעיו ינענכה-תא הוהי םוכיו םדיב יזרפהו םיפלא תרשע קזבב שיא

1:5 - א:ה
ינדא-תא ואצמיו ומחליו קזבב קזב ינענכה-תא וכיו וב יזרפה-תאו

1:6 - א:ו
קזב ינדא סניו וירחא ופדריו וצצקיו ותא וזחאיו וידי תונהב-תא וילגרו

1:7 - א:ז
קזב-ינדא רמאיו תונהב םיכלמ םיעבש םהילגרו םהידי םיטקלמ ויה םיצצקמ רשאכ ינחלש תחת יל-םלש ןכ יתישע והאיביו םיהלא םש תמיו םלשורי

1:8 - א:ח
הדוהי-ינב ומחליו ודכליו םלשוריב הוכיו התוא ריעה-תאו ברח-יפל שאב וחלש

1:9 - א:ט
ינב ודרי רחאו םחלהל הדוהי רהה בשוי ינענכב הלפשהו בגנהו

1:10 - א:י
הדוהי ךליו בשויה ינענכה-לא ןורבח-םשו ןורבחב עברא תירק םינפל ישש-תא וכיו ןמיחא-תאו ימלת-תאו

1:11 - א:יא
יבשוי-לא םשמ ךליו ריבד-םשו ריבד רפס-תירק םינפל

1:12 - א:יב
הכי-רשא בלכ רמאיו הדכלו רפס-תירק-תא הסכע-תא ול יתתנו השאל יתב

1:13 - א:יג
לאינתע הדכליו בלכ יחא זנק-ןב ול-ןתיו ונממ ןטקה השאל ותב הסכע-תא

1:14 - א:יד
האובב יהיו לואשל והתיסתו הדשה היבא-תאמ רומחה לעמ חנצתו בלכ הל -רמאיו ךל-המ

1:15 - א:טו
יל-הבה ול רמאתו בגנה ץרא יכ הכרב יל התתנו ינתתנ הל -ןתיו םימ תלג תילע תלג תא בלכ תיתחת תלג תאו

1:16 - א:טז
השמ ןתח יניק ינבו םירמתה ריעמ ולע רבדמ הדוהי ינב-תא בגנב רשא הדוהי בשיו ךליו דרע םעה-תא

1:17 - א:יז
הדוהי ךליו ויחא ןועמש-תא ינענכה-תא וכיו ומירחיו תפצ בשוי ארקיו התוא המרח ריעה-םש-תא

1:18 - א:יח
הדוהי דכליו הלובג-תאו הזע-תא ןולקשא-תאו הלובג-תאו ןורקע-תאו הלובג-תאו

1:19 - א:יט
הוהי יהיו שריו הדוהי-תא אל יכ רהה-תא יבשי-תא שירוהל לזרב בכר -יכ קמעה םהל

1:20 - א:כ
בלכל ונתיו רבד רשאכ ןורבח-תא םשמ שרויו השמ קנעה ינב השלש-תא

1:21 - א:כא
בשי יסוביה-תאו ושירוה אל םלשורי בשיו ןמינב ינב ינב-תא יסוביה דע םלשוריב ןמינב הזה םויה

1:22 - א:כב
ףסוי-תיב ולעיו לא-תיב םה-םג םמע הוהיו

1:23 - א:כג
ףסוי-תיב וריתיו ריעה-םשו לא-תיבב זול םינפל

1:24 - א:כד
שיא םירמשה ואריו ריעה-ןמ אצוי ונארה ול ורמאיו ריעה אובמ-תא אנ דסח ךמע ונישעו

1:25 - א:כה
אובמ-תא םאריו ריעה-תא וכיו ריעה שיאה-תאו ברח-יפל ותחפשמ -לכ-תאו וחלש

1:26 - א:כו
ץרא שיאה ךליו ריע ןביו םיתחה אוה זול המש ארקיו הזה םויה דע המש

1:27 - א:כז
השנמ שירוה-אלו ןאש-תיב-תא היתונב-תאו ךנעת-תאו -תאו היתנב-תאו רוד בשי היתונב-תאו םעלבי יבשוי-תאו היתנב-תאו ודגמ יבשוי-תאו לאויו היתונב -תאו ץראב תבשל ינענכה תאזה

1:28 - א:כח
לארשי קזח-יכ יהיו ינענכה-תא םשיו אל שירוהו סמל ושירוה

1:29 - א:כט
שירוה אל םירפאו בשויה ינענכה-תא ינענכה בשיו רזגב רזגב וברקב

1:30 - א:ל
שירוה אל ןלובז ןורטק יבשוי-תא ללהנ יבשוי-תאו וברקב ינענכה בשיו סמל ויהיו

1:31 - א:לא
שירוה אל רשא וכע יבשי-תא ןודיצ יבשוי-תאו בלחא-תאו ביזכא-תאו קיפא-תאו הבלח-תאו בחר-תאו

1:32 - א:לב
ברקב ירשאה בשיו ץראה יבשי ינענכה ושירוה אל יכ

1:33 - א:לג
שירוה-אל ילתפנ שמש-תיב יבשי-תא תנע-תיב יבשי-תאו ינענכה ברקב בשיו יבשיו ץראה יבשי תנע תיבו שמש-תיב סמל םהל ויה

1:34 - א:לד
ירמאה וצחליו הרהה ןד-ינב-תא תדרל ונתנ אל-יכ קמעל

1:35 - א:לה
תבשל ירמאה לאויו ןוליאב סרח-רהב די דבכתו םיבלעשבו ויהיו ףסוי-תיב סמל

1:36 - א:לו
הלעממ ירמאה לובגו עלסהמ םיברקע הלעמו

2:1 - ב:א
הוהי-ךאלמ לעיו םיכבה-לא לגלגה-ןמ םכתא הלעא רמאיו םכתא איבאו םירצממ רשא ץראה-לא םכיתבאל יתעבשנ יתירב רפא-אל רמאו םלועל םכתא

2:2 - ב:ב
ותרכת-אל םתאו ץראה יבשויל תירב םהיתוחבזמ תאזה םתעמש-אלו ןוצתת תאז-המ ילקב םתישע

2:3 - ב:ג
שרגא-אל יתרמא םגו ויהו םכינפמ םתוא םהיהלאו םידצל םכל שקומל םכל ויהי

2:4 - ב:ד
ךאלמ רבדכ יהיו םירבדה-תא הוהי ינב-לכ-לא הלאה םעה ואשיו לארשי וכביו םלוק-תא

2:5 - ב:ה
םוקמה-םש וארקיו םיכב אוהה הוהיל םש-וחבזיו

2:6 - ב:ו
עשוהי חלשיו וכליו םעה-תא שיא לארשי-ינב תשרל ותלחנל ץראה-תא

2:7 - ב:ז
םעה ודבעיו ימי לכ הוהי-תא ימי לכו עשוהי וכיראה רשא םינקזה עושוהי ירחא םימי תא ואר רשא הוהי השעמ-לכ השע רשא לודגה לארשיל

2:8 - ב:ח
ןונ-ןב עשוהי תמיו האמ-ןב הוהי דבע םינש רשעו

2:9 - ב:ט
לובגב ותוא ורבקיו סרח-תנמתב ותלחנ ןופצמ םירפא רהב שעג-רהל

2:10 - ב:י
אוהה רודה-לכ םגו ויתובא-לא ופסאנ רחא רוד םקיו -אל רשא םהירחא םגו הוהי-תא ועדי השע רשא השעמה-תא לארשיל

2:11 - ב:יא
לארשי-ינב ושעיו הוהי יניעב ערה-תא םילעבה-תא ודבעיו

2:12 - ב:יב
הוהי-תא ובזעיו איצומה םתובא יהלא םירצמ ץראמ םתוא םיהלא ירחא וכליו םימעה יהלאמ םירחא םהיתוביבס רשא םהל ווחתשיו הוהי -תא וסעכיו

2:13 - ב:יג
הוהי-תא ובזעיו לעבל ודבעיו תורתשעלו

2:14 - ב:יד
הוהי ףא-רחיו םנתיו לארשיב וסשיו םיסש-דיב דיב םרכמיו םתוא ביבסמ םהיביוא דמעל דוע ולכי-אלו םהיביוא ינפל

2:15 - ב:טו
ואצי רשא לכב םב-התיה הוהי-די רבד רשאכ הערל עבשנ רשאכו הוהי םהל רציו םהל הוהי דאמ

2:16 - ב:טז
םיטפש הוהי םקיו דימ םועישויו םהיסש

2:17 - ב:יז
אל םהיטפש-לא םגו ירחא ונז יכ ועמש םירחא םיהלא ורס םהל ווחתשיו רשא ךרדה-ןמ רהמ עמשל םתובא וכלה ושע-אל הוהי-תוצמ ןכ

2:18 - ב:יח
םהל הוהי םיקה-יכו הוהי היהו םיטפש םעישוהו טפשה-םע ימי לכ םהיביא דימ םחני-יכ טפושה ינפמ םתקאנמ הוהי םהיקחדו םהיצחל

2:19 - ב:יט
טפושה תומב היהו ותיחשהו ובשי ירחא תכלל םתובאמ םדבעל םירחא םיהלא אל םהל תוחתשהלו םהיללעממ וליפה השקה םכרדמו

2:20 - ב:כ
הוהי ףא-רחיו ןעי רמאיו לארשיב הזה יוגה ורבע רשא רשא יתירב-תא םתובא-תא יתיוצ ילוקל ועמש אלו

2:21 - ב:כא
ףיסוא אל ינא-םג םהינפמ שיא שירוהל בזע-רשא םיוגה-ןמ תמיו עשוהי

2:22 - ב:כב
םב תוסנ ןעמל םירמשה לארשי-תא הוהי ךרד-תא םה ורמש רשאכ םב תכלל אל-םא םתובא

2:23 - ב:כג
הוהי חניו הלאה םיוגה-תא רהמ םשירוה יתלבל םנתנ אלו עשוהי-דיב

3:1 - ג:א
רשא םיוגה הלאו תוסנל הוהי חינה תא לארשי-תא םב תא ועדי-אל רשא-לכ ןענכ תומחלמ-לכ

3:2 - ג:ב
תורד תעד ןעמל קר םדמלל לארשי-ינב קר המחלמ אל םינפל-רשא םועדי

3:3 - ג:ג
םיתשלפ ינרס תשמח ינענכה-לכו בשי יוחהו ינדיצהו לעב רהמ ןונבלה רה אובל דע ןומרח תמח

3:4 - ג:ד
םב תוסנל ויהיו תעדל לארשי-תא תוצמ-תא ועמשיה -תא הוצ-רשא הוהי השמ-דיב םתובא

3:5 - ג:ה
ובשי לארשי ינבו יתחה ינענכה ברקב יזרפהו ירמאהו יסוביהו יוחהו

3:6 - ג:ו
םהיתונב-תא וחקיו םישנל םהל ונתנ םהיתונב-תאו -תא ודבעיו םהינבל םהיהלא

3:7 - ג:ז
לארשי-ינב ושעיו הוהי יניעב ערה-תא הוהי-תא וחכשיו ודבעיו םהיהלא םילעבה-תא תורשאה-תאו

3:8 - ג:ח
הוהי ףא-רחיו דיב םרכמיו לארשיב ךלמ םיתעשר ןשוכ ודבעיו םירהנ םרא ןשוכ-תא לארשי-ינב םינש הנמש םיתעשר

3:9 - ג:ט
לארשי-ינב וקעזיו הוהי םקיו הוהי-לא לארשי ינבל עישומ לאינתע תא םעישויו בלכ יחא זנק-ןב ונממ ןטקה

3:10 - ג:י
וילע יהתו טפשיו הוהי-חור אציו לארשי-תא הוהי ןתיו המחלמל ןשוכ-תא ודיב םרא ךלמ םיתעשר ןשוכ לע ודי זעתו םיתעשר

3:11 - ג:יא
םיעברא ץראה טקשתו לאינתע תמיו הנש זנק-ןב

3:12 - ג:יב
לארשי ינב ופסיו יניעב ערה תושעל הוהי קזחיו הוהי -ךלמ ןולגע-תא לע לארשי-לע באומ ערה-תא ושע-יכ הוהי יניעב

3:13 - ג:יג
ינב-תא וילא ףסאיו ךליו קלמעו ןומע לארשי-תא ךיו ריע-תא ושרייו םירמתה

3:14 - ג:יד
לארשי-ינב ודבעיו באומ-ךלמ ןולגע-תא הנש הרשע הנומש

3:15 - ג:טו
לארשי-ינב וקעזיו הוהי םקיו הוהי-לא דוהא-תא עישומ םהל ינימיה-ןב ארג-ןב ונימי-די רטא שיא לארשי-ינב וחלשיו ןולגעל החנמ ודיב באומ ךלמ

3:16 - ג:טז
ברח דוהא ול שעיו דמג תויפ ינש הלו התוא רגחיו הכרא ךרי לע וידמל תחתמ ונימי

3:17 - ג:יז
החנמה-תא ברקיו באומ ךלמ ןולגעל אירב שיא ןולגעו דאמ

3:18 - ג:יח
הלכ רשאכ יהיו החנמה-תא בירקהל יאשנ םעה-תא חלשיו החנמה

3:19 - ג:יט
בש אוהו רשא םיליספה-ןמ רמאיו לגלגה-תא ךילא יל רתס-רבד סה רמאיו ךלמה וילעמ ואציו וילע םידמעה-לכ

3:20 - ג:כ
וילא אב דוהאו תילעב בשי-אוהו ודבל ול-רשא הרקמה דוהא רמאיו ךילא יל םיהלא-רבד אסכה לעמ םקיו

3:21 - ג:כא
די-תא דוהא חלשיו חקיו ולאמש ךרי לעמ ברחה-תא העקתיו ונימי ונטבב

3:22 - ג:כב
רחא בצנה-םג אביו בלחה רגסיו בהלה אל יכ בהלה דעב ונטבמ ברחה ףלש הנדשרפה אציו

3:23 - ג:כג
דוהא אציו רגסיו הנורדסמה ודעב הילעה תותלד לענו

3:24 - ג:כד
וידבעו אצי אוהו הנהו ואריו ואב תולענ הילעה תותלד ךיסמ ךא ורמאיו רדחב וילגר-תא אוה הרקמה

3:25 - ג:כה
שוב-דע וליחיו חתפ ונניא הנהו וחקיו הילעה תותלד וחתפיו חתפמה-תא לפנ םהינדא הנהו תמ הצרא

3:26 - ג:כו
דע טלמנ דוהאו רבע אוהו םהמהמתה טלמיו םיליספה-תא התריעשה

3:27 - ג:כז
עקתיו ואובב יהיו םירפא רהב רפושב ומע ודריו רהה-ןמ לארשי-ינב םהינפל אוהו

3:28 - ג:כח
ופדר םהלא רמאיו הוהי ןתנ-יכ ירחא באומ-תא םכיביא-תא וירחא ודריו םכדיב תורבעמ-תא ודכליו באומל ןדריה שיא ונתנ-אלו רבעל

3:29 - ג:כט
תעב באומ-תא וכיו םיפלא תרשעכ איהה ןמש-לכ שיא אלו ליח שיא-לכו שיא טלמנ

3:30 - ג:ל
םויב באומ ענכתו לארשי די תחת אוהה םינומש ץראה טקשתו הנש

3:31 - ג:לא
רגמש היה וירחאו ךיו תנע-ןב תואמ-שש םיתשלפ-תא רקבה דמלמב שיא אוה-םג עשיו לארשי-תא

4:1 - ד:א
לארשי ינב ופסיו יניעב ערה תושעל תמ דוהאו הוהי

4:2 - ד:ב
דיב הוהי םרכמיו רשא ןענכ-ךלמ ןיבי רוצחב ךלמ ארסיס ואבצ-רשו תשרחב בשוי אוהו םיוגה

4:3 - ד:ג
לארשי-ינב וקעציו עשת יכ הוהי-לא ול לזרב-בכר תואמ ינב -תא ץחל אוהו םירשע הקזחב לארשי הנש

4:4 - ד:ד
האיבנ השא הרובדו איה תודיפל תשא תעב לארשי-תא הטפש איהה

4:5 - ד:ה
תבשוי איהו ןיב הרובד רמת-תחת לא-תיב ןיבו המרה ולעיו םירפא רהב לארשי ינב הילא טפשמל

4:6 - ד:ו
קרבל ארקתו חלשתו שדקמ םעניבא-ןב וילא רמאתו ילתפנ הוהי הוצ אלה ךל לארשי-יהלא רובת רהב תכשמו תרשע ךמע תחקלו ינבמ שיא םיפלא ינבמו ילתפנ ןולבז

4:7 - ד:ז
ךילא יתכשמו ןושיק לחנ-לא אבצ-רש ארסיס-תא ובכר-תאו ןיבי ונומה -תאו ךדיב והיתתנו

4:8 - ד:ח
קרב הילא רמאיו ימע יכלת-םא אל-םאו יתכלהו ךלא אל ימע יכלת

4:9 - ד:ט
ךמע ךלא ךלה רמאתו היהת אל יכ ספא ךרדה-לע ךתראפת יכ ךלוה התא רשא הוהי רכמי השא-דיב םקתו ארסיס-תא קרב-םע ךלתו הרובד השדק

4:10 - ד:י
קרב קעזיו ןלובז-תא השדק ילתפנ-תאו תרשע וילגרב לעיו ומע לעתו שיא יפלא הרובד

4:11 - ד:יא
דרפנ יניקה רבחו ןתח בבח ינבמ ןיקמ ולהא טיו השמ םינעצב ןולא-דע שדק-תא רשא

4:12 - ד:יב
יכ ארסיסל ודגיו םעניבא-ןב קרב הלע רובת-רה

4:13 - ד:יג
ארסיס קעזיו עשת ובכר-לכ-תא לזרב בכר תואמ רשא םעה-לכ-תאו םיוגה תשרחמ ותא ןושיק לחנ-לא

4:14 - ד:יד
קרב-לא הרבד רמאתו םויה הז יכ םוק הוהי ןתנ רשא אלה ךדיב ארסיס-תא ךינפל אצי הוהי רובת רהמ קרב דריו שיא םיפלא תרשעו וירחא

4:15 - ד:טו
הוהי םהיו ארסיס-תא בכרה-לכ-תאו הנחמה-לכ-תאו קרב ינפל ברח-יפל לעמ ארסיס דריו סניו הבכרמה וילגרב

4:16 - ד:טז
ירחא ףדר קרבו הנחמה ירחאו בכרה םיוגה תשרח דע הנחמ-לכ לפיו אל ברח-יפל ארסיס דחא-דע ראשנ

4:17 - ד:יז
וילגרב סנ ארסיסו תשא לעי להא-לא םולש יכ יניקה רבח רוצח-ךלמ ןיבי ןיב רבח תיב ןיבו יניקה

4:18 - ד:יח
תארקל לעי אצתו וילא רמאתו ארסיס הרוס ינדא הרוס רסיו ארית-לא ילא והסכתו הלהאה הילא הכימשב

4:19 - ד:יט
הילא רמאיו םימ-טעמ אנ-יניקשה חתפתו יתאמצ יכ בלחה דואנ-תא והסכתו והקשתו

4:20 - ד:כ
דמע הילא רמאיו היהו להאה חתפ ךלאשו אובי שיא-םא שיא הפ-שיה רמאו ןיא תרמאו

4:21 - ד:כא
רבח-תשא לעי חקתו םשתו להאה דתי-תא הדיב תבקמה-תא טאלב וילא אובתו דתיה-תא עקתתו ץראב חנצתו ותקרב ףעיו םדרנ-אוהו תמיו

4:22 - ד:כב
ףדר קרב הנהו לעי אצתו ארסיס-תא ול רמאתו ותארקל שיאה -תא ךאראו ךל אביו שקבמ התא-רשא ארסיס הנהו הילא דתיהו תמ לפנ ותקרב

4:23 - ד:כג
םויב םיהלא ענכיו ןיבי תא אוהה ינב ינפל ןענכ-ךלמ לארשי

4:24 - ד:כד
לארשי-ינב די ךלתו ןיבי לע השקו ךולה רשא דע ןענכ-ךלמ ןיבי תא ותירכה ןענכ-ךלמ

5:1 - ה:א
קרבו הרובד רשתו םויב םעניבא-ןב רמאל אוהה

5:2 - ה:ב
לארשיב תוערפ ערפב וכרב םע בדנתהב הוהי

5:3 - ה:ג
וניזאה םיכלמ ועמש הוהיל יכנא םינזר רמזא הרישא יכנא לארשי יהלא הוהיל

5:4 - ה:ד
ריעשמ ךתאצב הוהי םודא הדשמ ךדעצב םימש-םג השער ץרא םיבע -םג ופטנ םימ ופטנ

5:5 - ה:ה
ינפמ ולזנ םירה ינפמ יניס הז הוהי לארשי יהלא הוהי

5:6 - ה:ו
תנע-ןב רגמש ימיב ולדח לעי ימיב יכלהו תוחרא תוחרא וכלי תוביתנ תולקלקע

5:7 - ה:ז
לארשיב ןוזרפ ולדח יתמקש דע ולדח םא יתמקש הרובד לארשיב

5:8 - ה:ח
םישדח םיהלא רחבי ןגמ םירעש םחל זא חמרו הארי-םא ףלא םיעבראב לארשיב

5:9 - ה:ט
לארשי יקקוחל יבל וכרב םעב םיבדנתמה הוהי

5:10 - ה:י
תורחצ תונתא יבכר ןידמ-לע יבשי ךרד-לע יכלהו וחיש

5:11 - ה:יא
ןיב םיצצחמ לוקמ ונתי םש םיבאשמ תקדצ הוהי תוקדצ זא לארשיב ונזרפ םירעשל ודרי הוהי-םע

5:12 - ה:יב
הרובד ירוע ירוע ירוע ירוע קרב םוק ריש-ירבד -ןב ךיבש הבשו םעניבא

5:13 - ה:יג
דירש דרי זא הוהי םע םירידאל םירובגב יל-דרי

5:14 - ה:יד
םשרש םירפא ינמ ךירחא קלמעב ינמ ךיממעב ןימינב םיקקחמ ודרי ריכמ םיכשמ ןלובזמו רפס טבשב

5:15 - ה:טו
רכששיב ירשו ןכ רכששיו הרבד-םע חלש קמעב קרב תוגלפב וילגרב םילדג ןבואר בל-יקקח

5:16 - ה:טז
ןיב תבשי המל עמשל םיתפשמה םירדע תוקרש ןבואר תוגלפל בל-ירקח םילודג

5:17 - ה:יז
ןדריה רבעב דעלג רוגי המל ןדו ןכש בשי רשא תוינא לעו םימי ףוחל ןוכשי ויצרפמ

5:18 - ה:יח
ושפנ ףרח םע ןולבז לע ילתפנו תומל הדש ימורמ

5:19 - ה:יט
ומחלנ םיכלמ ואב יכלמ ומחלנ זא ימ-לע ךנעתב ןענכ אל ףסכ עצב ודגמ וחקל

5:20 - ה:כ
ומחלנ םימש-ןמ םתולסממ םיבכוכה ארסיס-םע ומחלנ

5:21 - ה:כא
םפרג ןושיק לחנ לחנ םימודק לחנ ישפנ יכרדת ןושיק זע

5:22 - ה:כב
סוס-יבקע ומלה זא תורהד תורהדמ ויריבא

5:23 - ה:כג
רמא זורמ ורוא ורא הוהי ךאלמ יכ היבשי רורא הוהי תרזעל ואב-אל הוהי תרזעל םירובגב

5:24 - ה:כד
לעי םישנמ ךרבת יניקה רבח תשא ךרבת להאב םישנמ

5:25 - ה:כה
הנתנ בלח לאש םימ םירידא לפסב האמח הבירקה

5:26 - ה:כו
הנחלשת דתיל הדי תומלהל הנימיו ארסיס המלהו םילמע הצחמו ושאר הקחמ ותקר הפלחו

5:27 - ה:כז
לפנ ערכ הילגר ןיב ערכ הילגר ןיב בכש םש ערכ רשאב לפנ דודש לפנ

5:28 - ה:כח
הפקשנ ןולחה דעב ארסיס םא בביתו עודמ בנשאה דעב אובל ובכר ששב ימעפ ורחא עודמ ויתובכרמ

5:29 - ה:כט
היתורש תומכח איה-ףא הנינעת הל הירמא בישת

5:30 - ה:ל
וקלחי ואצמי אלה םיתמחר םחר ללש ללש רבג שארל ללש ארסיסל םיעבצ עבצ המקר םיעבצ יראוצל םיתמקר ללש

5:31 - ה:לא
ודבאי ןכ הוהי ךיביוא-לכ שמשה תאצכ ויבהאו ץראה טקשתו ותרבגב הנש םיעברא

6:1 - ו:א
לארשי-ינב ושעיו הוהי יניעב ערה הוהי םנתיו עבש ןידמ-דיב םינש

6:2 - ו:ב
ןידמ-די זעתו ינפמ לארשי-לע ינב םהל ושע ןידמ תורהנמה-תא לארשי םירהב רשא תורעמה-תאו תודצמה-תאו

6:3 - ו:ג
לארשי ערז-םא היהו קלמעו ןידמ הלעו ולעו םדק-ינבו וילע

6:4 - ו:ד
םהילע ונחיו לובי-תא ותיחשיו הזע ךאוב-דע ץראה היחמ וריאשי-אלו רושו השו לארשיב רומחו

6:5 - ו:ה
םהינקמו םה יכ ואבי םהילהאו ולעי םהלו ברל הברא-ידכ רפסמ ןיא םהילמגלו התחשל ץראב ואביו

6:6 - ו:ו
דאמ לארשי לדיו וקעזיו ןידמ ינפמ לארשי-ינב הוהי-לא

6:7 - ו:ז
וקעז-יכ יהיו הוהי-לא לארשי-ינב ןידמ תודא לע

6:8 - ו:ח
שיא הוהי חלשיו לארשי ינב-לא איבנ רמא-הכ םהל רמאיו לארשי יהלא הוהי םכתא יתילעה יכנא םכתא איצאו םירצממ םידבע תיבמ

6:9 - ו:ט
דימ םכתא לצאו דימו םירצמ שרגאו םכיצחל-לכ הנתאו םכינפמ םתוא םצרא-תא םכל

6:10 - ו:י
ינא םכל הרמאו אל םכיהלא הוהי יהלא-תא וארית םתא רשא ירמאה אלו םצראב םיבשוי ילוקב םתעמש

6:11 - ו:יא
הוהי ךאלמ אביו רשא הלאה תחת בשיו שאויל רשא הרפעב ןועדגו ירזעה יבא תגב םיטח טבח ונב ןידמ ינפמ סינהל

6:12 - ו:יב
ךאלמ וילא אריו וילא רמאיו הוהי רובג ךמע הוהי ליחה

6:13 - ו:יג
ןועדג וילא רמאיו הוהי שיו ינדא יב ונתאצמ המלו ונמע היאו תאז-לכ רשא ויתאלפנ-לכ וניתובא ונל-ורפס םירצממ אלה רמאל התעו הוהי ונלעה וננתיו הוהי ונשטנ ןידמ-ףכב

6:14 - ו:יד
הוהי וילא ןפיו הז ךחכב ךל רמאיו לארשי-תא תעשוהו אלה ןידמ ףכמ ךיתחלש

6:15 - ו:טו
יב וילא רמאיו עישוא המב ינדא יפלא הנה לארשי-תא יכנאו השנמב לדה יבא תיבב ריעצה

6:16 - ו:טז
הוהי וילא רמאיו תיכהו ךמע היהא יכ דחא שיאכ ןידמ-תא

6:17 - ו:יז
אנ-םא וילא רמאיו ךיניעב ןח יתאצמ התאש תוא יל תישעו ימע רבדמ

6:18 - ו:יח
הזמ שמת אנ-לא ךילא יאב-דע יתחנמ-תא יתאצהו ךינפל יתחנהו דע בשא יכנא רמאיו ךבוש

6:19 - ו:יט
שעיו אב ןועדגו םיזע-ידג תוצמ חמק-תפיאו קרמהו לסב םש רשבה אצויו רורפב םש הלאה תחת-לא וילא שגיו

6:20 - ו:כ
ךאלמ וילא רמאיו רשבה-תא חק םיהלאה חנהו תוצמה-תאו זלה עלסה-לא ךופש קרמה-תאו ןכ שעיו

6:21 - ו:כא
הוהי ךאלמ חלשיו רשא תנעשמה הצק-תא רשבב עגיו ודיב שאה לעתו תוצמבו לכאתו רוצה-ןמ תוצמה-תאו רשבה-תא ךלה הוהי ךאלמו ויניעמ

6:22 - ו:כב
ןועדג אריו אוה הוהי ךאלמ-יכ ההא ןועדג רמאיו -לע-יכ הוהי ינדא ךאלמ יתיאר ןכ םינפ הוהי םינפ-לא

6:23 - ו:כג
הוהי ול רמאיו ארית-לא ךל םולש תומת אל

6:24 - ו:כד
ןועדג םש ןביו הוהיל חבזמ הוהי ול-ארקיו הזה םויה דע םולש יבא תרפעב ונדוע ירזעה

6:25 - ו:כה
אוהה הלילב יהיו חק הוהי ול רמאיו רשא רושה-רפ-תא ינשה רפו ךיבאל תסרהו םינש עבש רשא לעבה חבזמ-תא הרשאה-תאו ךיבאל תרכת וילע-רשא

6:26 - ו:כו
הוהיל חבזמ תינבו שאר לע ךיהלא הכרעמב הזה זועמה ינשה רפה-תא תחקלו יצעב הלוע תילעהו תרכת רשא הרשאה

6:27 - ו:כז
הרשע ןועדג חקיו שעיו וידבעמ םישנא וילא רבד רשאכ רשאכ יהיו הוהי ויבא תיב-תא ארי ריעה ישנא-תאו שעיו םמוי תושעמ הליל

6:28 - ו:כח
ריעה ישנא ומיכשיו ץתנ הנהו רקבב הרשאהו לעבה חבזמ תאו התרכ וילע-רשא הלעה ינשה רפה יונבה חבזמה-לע

6:29 - ו:כט
שיא ורמאיו השע ימ והער-לא ושרדיו הזה רבדה ורמאיו ושקביו השע שאוי-ןב ןועדג הזה רבדה

6:30 - ו:ל
ריעה ישנא ורמאיו אצוה שאוי-לא יכ תמיו ךנב-תא לעבה חבזמ-תא ץתנ הרשאה תרכ יכו וילע-רשא

6:31 - ו:לא
לכל שאוי רמאיו וילע ודמע-רשא לעבל ןובירת םתאה ןועישות םתא-םא ול בירי רשא ותוא רקבה-דע תמוי ברי אוה םיהלא-םא -תא ץתנ יכ ול וחבזמ

6:32 - ו:לב
ול-ארקיו לעברי אוהה-םויב לעבה וב ברי רמאל וחבזמ-תא ץתנ יכ

6:33 - ו:לג
קלמעו ןידמ-לכו ופסאנ םדק-ינבו ונחיו ורבעיו ודחי לאערזי קמעב

6:34 - ו:לד
השבל הוהי חורו עקתיו ןועדג-תא קעזיו רפושב וירחא רזעיבא

6:35 - ו:לה
חלש םיכאלמו קעזיו השנמ-לכב וירחא אוה-םג רשאב חלש םיכאלמו ילתפנבו ןולבזבו םתארקל ולעיו

6:36 - ו:לו
ןועדג רמאיו ךשי-םא םיהלאה-לא ידיב עישומ רשאכ לארשי-תא תרבד

6:37 - ו:לז
גיצמ יכנא הנה ןרגב רמצה תזג-תא היהי לט םא -לעו הדבל הזגה-לע ברח ץראה-לכ עישות-יכ יתעדיו לארשי-תא ידיב תרבד רשאכ

6:38 - ו:לח
םכשיו ןכ-יהיו רזיו תרחממ לט ץמיו הזגה-תא לפסה אולמ הזגה-ןמ םימ

6:39 - ו:לט
ןועדג רמאיו רחי-לא םיהלאה-לא ךא הרבדאו יב ךפא -אנ הסנא םעפה הזגב םעפה-קר ברח אנ-יהי הדבל הזגה-לא ץראה-לכ-לעו לט-היהי

6:40 - ו:מ
ןכ םיהלא שעיו אוהה הלילב הזגה-לא ברח-יהיו ץראה-לכ-לעו הדבל לט היה

7:1 - ז:א
אוה לעברי םכשיו רשא םעה-לכו ןועדג ןיע-לע ונחיו ותא ןידמ הנחמו דרח ןופצמ ול-היה קמעב הרומה תעבגמ

7:2 - ז:ב
הוהי רמאיו םעה בר ןועדג-לא יתתמ ךתא רשא םדיב ןידמ-תא ילע ראפתי-ןפ ידי רמאל לארשי יל העישוה

7:3 - ז:ג
ינזאב אנ ארק התעו ארי-ימ רמאל םעה רפציו בשי דרחו בשיו דעלגה רהמ םירשע םעה-ןמ תרשעו ףלא םינשו וראשנ םיפלא

7:4 - ז:ד
הוהי רמאיו םעה דוע ןועדג-לא םתוא דרוה בר ונפרצאו םימה-לא רשא היהו םש ךל ךלי הז ךילא רמא ךתא ךלי אוה ךתא ךילא רמא-רשא לכו אוה ךמע ךלי-אל הז ךלי אל

7:5 - ז:ה
םעה-תא דרויו רמאיו םימה-לא לכ ןועדג-לא הוהי ונושלב קלי-רשא קלי רשאכ םימה -ןמ ותוא גיצת בלכה ערכי-רשא לכו דבל תותשל ויכרב-לע

7:6 - ז:ו
םיקקלמה רפסמ יהיו שלש םהיפ-לא םדיב רתי לכו שיא תואמ וערכ םעה תותשל םהיכרב-לע םימ

7:7 - ז:ז
הוהי רמאיו שלשב ןועדג-לא םיקקלמה שיאה תואמ יתתנו םכתא עישוא ךדיב ןידמ-תא שיא וכלי םעה-לכו ומקמל

7:8 - ז:ח
םעה הדצ-תא וחקיו םהיתרפוש תאו םדיב לארשי שיא-לכ תאו וילהאל שיא חלש שיאה תואמ-שלשבו ןידמ הנחמו קיזחה קמעב תחתמ ול היה

7:9 - ז:ט
אוהה הלילב יהיו הוהי וילא רמאיו יכ הנחמב דר םוק ךדיב ויתתנ

7:10 - ז:י
תדרל התא ארי-םאו ךרענ הרפו התא דר הנחמה-לא

7:11 - ז:יא
ורבדי-המ תעמשו ךידי הנקזחת רחאו דריו הנחמב תדריו ורענ הרפו אוה רשא םישמחה הצק-לא הנחמב

7:12 - ז:יב
קלמעו ןידמו םילפנ םדק-ינב-לכו ברל הבראכ קמעב רפסמ ןיא םהילמגלו םיה תפש-לעש לוחכ ברל

7:13 - ז:יג
ןועדג אביו רפסמ שיא-הנהו רמאיו םולח והערל יתמלח םולח הנה םחל לולצ הנהו הנחמב ךפהתמ םירעש להאה-דע אביו ןידמ לפיו והכיו הלעמל והכפהיו להאה לפנו

7:14 - ז:יד
רמאיו והער ןעיו יתלב תאז ןיא ןועדג ברח-םא לארשי שיא שאוי-ןב ודיב םיהלאה ןתנ ןידמ-תא הנחמה-לכ-תאו

7:15 - ז:טו
ןועדג עמשכ יהיו םולחה רפסמ-תא וחתשיו ורבש-תאו הנחמ-לא בשיו ומוק רמאיו לארשי םכדיב הוהי ןתנ-יכ ןידמ הנחמ-תא

7:16 - ז:טז
תואמ-שלש-תא ץחיו םישאר השלש שיאה תורפוש ןתיו םידכו םלכ-דיב ךותב םידפלו םיקר םידכה

7:17 - ז:יז
ינממ םהילא רמאיו ושעת ןכו וארת הצקב אב יכנא הנהו היהו הנחמה ןכ השעא-רשאכ ןושעת

7:18 - ז:יח
יכנא רפושב יתעקתו יתא רשא-לכו תורפושב םתעקתו תוביבס םתא-םג םתרמאו הנחמה-לכ ןועדגלו הוהיל

7:19 - ז:יט
ןועדג אביו ותא-רשא שיא-האמו שאר הנחמה הצקב ךא הנוכיתה תרמשאה ומיקה םקה ועקתיו םירמשה-תא ץופנו תורפושב םדיב רשא םידכה

7:20 - ז:כ
תשלש ועקתיו תורפושב םישארה םידכה ורבשיו וקיזחיו םידפלב םלואמש-דיב םנימי-דיבו עוקתל תורפושה הוהיל ברח וארקיו ןועדגלו

7:21 - ז:כא
ויתחת שיא ודמעיו ץריו הנחמל ביבס ועיריו הנחמה-לכ וסיניו

7:22 - ז:כב
תואמ-שלש ועקתיו הוהי םשיו תורפושה והערב שיא ברח תא סניו הנחמה -לכבו הטשה תיב-דע הנחמה לבא-תפש דע התררצ תבט-לע הלוחמ

7:23 - ז:כג
לארשי-שיא קעציו רשא-ןמו ילתפנמ השנמ-לכ-ןמו ןידמ ירחא ופדריו

7:24 - ז:כד
ןועדג חלש םיכאלמו רמאל םירפא רה-לכב ןידמ תארקל ודר םימה-תא םהל ודכלו הרב תיב דע קעציו ןדריה-תאו םירפא שיא-לכ דע םימה-תא ודכליו הרב תיב ןדריה-תאו

7:25 - ז:כה
ירש-ינש ודכליו ברע-תא ןידמ וגרהיו באז-תאו ברוע-רוצב ברוע-תא וגרה באז-תאו ופדריו באז-בקיב ברע-שארו ןידמ-לא -לא ואיבה באזו ןדריל רבעמ ןועדג

8:1 - ח:א
שיא וילא ורמאיו הזה רבדה-המ םירפא יתלבל ונל תישע תכלה יכ ונל תוארק ןידמב םחלהל ותא ןוביריו הקזחב

8:2 - ח:ב
םהילא רמאיו םככ התע יתישע-המ תוללע בוט אולה ריצבמ םירפא רזעיבא

8:3 - ח:ג
םיהלא ןתנ םכדיב ןידמ ירש-תא באז-תאו ברע-תא תושע יתלכי-המו םחור התפר זא םככ רבדה ורבדב וילעמ הזה

8:4 - ח:ד
הנדריה ןועדג אביו תואמ-שלשו אוה רבע ותא רשא שיאה םיפדרו םיפיע

8:5 - ח:ה
תוכס ישנאל רמאיו םחל תורככ אנ-ונת ילגרב רשא םעל יכנאו םה םיפיע-יכ חבז ירחא ףדר ןידמ יכלמ ענמלצו

8:6 - ח:ו
תוכס ירש רמאיו ענמלצו חבז ףכה ןתנ-יכ ךדיב התע םחל ךאבצל

8:7 - ח:ז
ןכל ןועדג רמאיו חבז-תא הוהי תתב ידיב ענמלצ-תאו םכרשב-תא יתשדו רבדמה יצוק-תא םינקרבה-תאו

8:8 - ח:ח
לאונפ םשמ לעיו תאזכ םהילא רבדיו ישנא ותוא ונעיו ונע רשאכ לאונפ תוכס ישנא

8:9 - ח:ט
ישנאל-םג רמאיו יבושב רמאל לאונפ ץתא םולשב הזה לדגמה-תא

8:10 - ח:י
רקרקב ענמלצו חבזו תשמחכ םמע םהינחמו לכ ףלא רשע הנחמ לכמ םירתונה םילפנהו םדק-ינב ףלא םירשעו האמ ברח ףלש שיא

8:11 - ח:יא
ךרד ןועדג לעיו םילהאב ינוכשה ההבגיו חבנל םדקמ הנחמה-תא ךיו חטב היה הנחמהו

8:12 - ח:יב
ענמלצו חבז וסוניו םהירחא ףדריו יכלמ ינש-תא דכליו חבז-תא ןידמ ענמלצ-תאו דירחה הנחמה-לכו

8:13 - ח:יג
ןועדג בשיו המחלמה-ןמ שאוי-ןב סרחה הלעמלמ

8:14 - ח:יד
ישנאמ רענ-דכליו והלאשיו תוכס ירש-תא וילא בתכיו הינקז -תאו תוכס שיא העבשו םיעבש

8:15 - ח:טו
תוכס ישנא-לא אביו חבז הנה רמאיו םתפרח רשא ענמלצו חבז ףכה רמאל יתוא ךדיב התע ענמלצו ךישנאל ןתנ יכ םחל םיפעיה

8:16 - ח:טז
ריעה ינקז-תא חקיו רבדמה יצוק-תאו עדיו םינקרבה-תאו תוכס ישנא תא םהב

8:17 - ח:יז
לאונפ לדגמ-תאו ישנא-תא גרהיו ץתנ ריעה

8:18 - ח:יח
חבז-לא רמאיו הפיא ענמלצ-לאו םתגרה רשא םישנאה ךומכ ורמאיו רובתב ראתכ דחא םהומכ ךלמה ינב

8:19 - ח:יט
ימא-ינב יחא רמאיו ול הוהי-יח םה אל םתוא םתיחה םכתא יתגרה

8:20 - ח:כ
ורוכב רתיל רמאיו םתוא גרה םוק וברח רענה ףלש-אלו ונדוע יכ ארי יכ רענ

8:21 - ח:כא
ענמלצו חבז רמאיו ונב-עגפו התא םוק ותרובג שיאכ יכ גרהיו ןועדג םקיו ענמלצ-תאו חבז-תא םינרהשה-תא חקיו יראוצב רשא םהילמג

8:22 - ח:כב
לארשי-שיא ורמאיו ונב-לשמ ןועדג-לא םג ךנב-םג התא-םג ונתעשוה יכ ךנב-ןב ןידמ דימ

8:23 - ח:כג
ןועדג םהלא רמאיו םכב ינא לשמא-אל םכב ינב לשמי-אלו םכב לשמי הוהי

8:24 - ח:כד
ןועדג םהלא רמאיו הלאש םכמ הלאשא םזנ שיא יל-ונתו בהז ימזנ-יכ וללש םילאעמשי יכ םהל םה

8:25 - ח:כה
ןתנ ןותנ ורמאיו הלמשה-תא ושרפיו שיא המש וכילשיו וללש םזנ

8:26 - ח:כו
ימזנ לקשמ יהיו ףלא לאש רשא בהזה דבל בהז תואמ-עבשו םינרהשה-ןמ ידגבו תופטנהו יכלמ לעש ןמגראה דבלו ןידמ רשא תוקנעה-ןמ םהילמג יראוצב

8:27 - ח:כז
ןועדג ותוא שעיו ותוא גציו דופאל ונזיו הרפעב וריעב םש וירחא לארשי-לכ ןועדגל יהיו שקומל ותיבלו

8:28 - ח:כח
ינפל ןידמ ענכיו אלו לארשי ינב םשאר תאשל ופסי םיעברא ץראה טקשתו ןועדג ימיב הנש

8:29 - ח:כט
לעברי ךליו בשיו שאוי-ןב ותיבב

8:30 - ח:ל
םיעבש ויה ןועדגלו וכרי יאצי םינב ויה תובר םישנ-יכ ול

8:31 - ח:לא
םכשב רשא ושגליפו ןב איה-םג ול-הדלי ומש-תא םשיו ךלמיבא

8:32 - ח:לב
ןועדג תמיו הבישב שאוי-ןב רבקב רבקיו הבוט הרפעב ויבא שאוי ירזעה יבא

8:33 - ח:לג
תמ רשאכ יהיו ינב ובושיו ןועדג ירחא ונזיו לארשי םהל ומישיו םילעבה םיהלאל תירב לעב

8:34 - ח:לד
ינב ורכז אלו הוהי-תא לארשי םתוא ליצמה םהיהלא םהיביא-לכ דימ ביבסמ

8:35 - ח:לה
דסח ושע-אלו לעברי תיב-םע הבוטה-לככ ןועדג לארשי-םע השע רשא

9:1 - ט:א
ךלמיבא ךליו המכש לעברי-ןב רבדיו ומא יחא-לא םהילא תחפשמ-לכ-לאו רמאל ומא יבא-תיב

9:2 - ט:ב
ינזאב אנ-ורבד םכש ילעב-לכ לשמה םכל בוט-המ לכ שיא םיעבש םכב לשמ-םא לעברי ינב דחא שיא םכב םכמצע-יכ םתרכזו ינא םכרשבו

9:3 - ט:ג
ומא-יחא ורבדיו ינזאב וילע תא םכש ילעב-לכ הלאה םירבדה-לכ ירחא םבל טיו ורמא יכ ךלמיבא אוה וניחא

9:4 - ט:ד
םיעבש ול-ונתיו תירב לעב תיבמ ףסכ ךלמיבא םהב רכשיו םיקיר םישנא וכליו םיזחפו וירחא

9:5 - ט:ה
ויבא-תיב אביו גרהיו התרפע לעברי-ינב ויחא-תא ןבא-לע שיא םיעבש םתוי רתויו תחא יכ ןטקה לעברי-ןב אבחנ

9:6 - ט:ו
ילעב-לכ ופסאיו אולמ תיב-לכו םכש וכילמיו וכליו ךלמל ךלמיבא-תא רשא בצמ ןולא-םע םכשב

9:7 - ט:ז
ךליו םתויל ודגיו שארב דמעיו אשיו םיזרג-רה רמאיו ארקיו ולוק ילעב ילא ועמש םהל םכילא עמשיו םכש םיהלא

9:8 - ט:ח
םיצעה וכלה ךולה ךלמ םהילע חשמל הכולמ תיזל ורמאיו ונילע

9:9 - ט:ט
תיזה םהל רמאיו ינשד-תא יתלדחה ודבכי יב-רשא םישנאו םיהלא עונל יתכלהו םיצעה-לע

9:10 - ט:י
םיצעה ורמאיו יכלמ תא-יכל הנאתל ונילע

9:11 - ט:יא
הנאתה םהל רמאתו יקתמ-תא יתלדחה הבוטה יתבונת-תאו עונל יתכלהו םיצעה-לע

9:12 - ט:יב
ןפגל םיצעה ורמאיו יכולמ תא-יכל ונילע

9:13 - ט:יג
ןפגה םהל רמאתו ישורית-תא יתלדחה םיהלא חמשמה יתכלהו םישנאו םיצעה-לע עונל

9:14 - ט:יד
םיצעה-לכ ורמאיו התא ךל דטאה-לא ונילע-ךלמ

9:15 - ט:טו
דטאה רמאיו תמאב םא םיצעה-לא יתא םיחשמ םתא ואב םכילע ךלמל ןיא-םאו ילצב וסח דטאה-ןמ שא אצת יזרא-תא לכאתו ןונבלה

9:16 - ט:טז
תמאב-םא התעו םתישע םימתבו ךלמיבא-תא וכילמתו םתישע הבוט-םאו ותיב-םעו לעברי-םע וידי לומגכ-םאו ול םתישע

9:17 - ט:יז
יבא םחלנ-רשא ךלשיו םכילע לציו דגנמ ושפנ-תא ןידמ דימ םכתא

9:18 - ט:יח
תיב-לע םתמק םתאו וגרהתו םויה יבא שיא םיעבש וינב-תא תחא ןבא-לע ךלמיבא-תא וכילמתו ילעב-לע ותמא-ןב אוה םכיחא יכ םכש

9:19 - ט:יט
םימתבו תמאב-םאו לעברי-םע םתישע הזה םויה ותיב-םעו ךלמיבאב וחמש םכב אוה-םג חמשיו

9:20 - ט:כ
שא אצת ןיא-םאו לכאתו ךלמיבאמ םכש ילעב-תא אצתו אולמ תיב-תאו םכש ילעבמ שא לכאתו אולמ תיבמו ךלמיבא-תא

9:21 - ט:כא
חרביו םתוי סניו םש בשיו הראב ךליו ויחא ךלמיבא ינפמ

9:22 - ט:כב
ךלמיבא רשיו שלש לארשי-לע םינש

9:23 - ט:כג
חור םיהלא חלשיו ךלמיבא ןיב הער םכש ילעב ןיבו םכש-ילעב ודגביו ךלמיבאב

9:24 - ט:כד
םיעבש סמח אובל םמדו לעברי-ינב ךלמיבא-לע םושל גרה רשא םהיחא םכש ילעב לעו םתוא וידי-תא וקזח-רשא ויחא-תא גרהל

9:25 - ט:כה
ילעב ול ומישיו לע םיבראמ םכש ולזגיו םירהה ישאר רבעי -רשא-לכ תא דגיו ךרדב םהילע ךלמיבאל

9:26 - ט:כו
דבע-ןב לעג אביו םכשב ורבעיו ויחאו ילעב וב-וחטביו םכש

9:27 - ט:כז
ורצביו הדשה ואציו וכרדיו םהימרכ-תא םילולה ושעיו םהיהלא תיב ואביו ותשיו ולכאיו ךלמיבא-תא וללקיו

9:28 - ט:כח
דבע-ןב לעג רמאיו םכש-ימו ךלמיבא-ימ אלה ונדבענ יכ לבזו לעברי-ןב ודבע ודיקפ יבא רומח ישנא-תא ונדבענ עודמו םכש ונחנא

9:29 - ט:כט
םעה-תא ןתי ימו הריסאו ידיב הזה רמאיו ךלמיבא-תא ךאבצ הבר ךלמיבאל האצו

9:30 - ט:ל
ריעה-רש לבז עמשיו לעג ירבד-תא ופא רחיו דבע-ןב

9:31 - ט:לא
םיכאלמ חלשיו המרתב ךלמיבא-לא לעג הנה רמאל םיאב ויחאו דבע-ןב םירצ םנהו המכש ךילע ריעה-תא

9:32 - ט:לב
התא הליל םוק התעו בראו ךתא-רשא םעהו הדשב

9:33 - ט:לג
חרזכ רקבב היהו תטשפו םיכשת שמשה אוה-הנהו ריעה-לע ותא -רשא םעהו תישעו ךילא םיאצי ךדי אצמת רשאכ ול

9:34 - ט:לד
ךלמיבא םקיו ומע-רשא םעה-לכו ובראיו הליל העברא םכש-לע םישאר

9:35 - ט:לה
דבע-ןב לעג אציו רעש חתפ דמעיו ךלמיבא םקיו ריעה ותא-רשא םעהו בראמה-ןמ

9:36 - ט:לו
םעה-תא לעג-אריו לבז-לא רמאיו ישארמ דרוי םע-הנה וילא רמאיו םירהה םירהה לצ תא לבז םישנאכ האר התא

9:37 - ט:לז
רבדל לעג דוע ףסיו םע-הנה רמאיו רובט םעמ םידרוי אב דחא-שארו ץראה ןולא ךרדמ םיננועמ

9:38 - ט:לח
לבז וילא רמאיו רשא ךיפ אופא היא יכ ךלמיבא ימ רמאת םעה הז אלה ונדבענ וב התסאמ רשא םחלהו התע אנ-אצ וב

9:39 - ט:לט
ינפל לעג אציו םחליו םכש ילעב ךלמיבאב

9:40 - ט:מ
ךלמיבא והפדריו ולפיו וינפמ סניו חתפ-דע םיבר םיללח רעשה

9:41 - ט:מא
ךלמיבא בשיו לבז שרגיו המוראב ויחא-תאו לעג-תא םכשב תבשמ

9:42 - ט:מב
אציו תרחממ יהיו ודגיו הדשה םעה ךלמיבאל

9:43 - ט:מג
םצחיו םעה-תא חקיו בראיו םישאר השלשל הנהו אריו הדשב ריעה-ןמ אצי םעה םכיו םהילע םקיו

9:44 - ט:מד
םישארהו ךלמיבאו וטשפ ומע רשא רעש חתפ ודמעיו םישארה ינשו ריעה רשא-לכ-לע וטשפ םוכיו הדשב

9:45 - ט:מה
ריעב םחלנ ךלמיבאו אוהה םויה לכ ריעה-תא דכליו הב-רשא םעה-תאו ריעה-תא ץתיו גרה חלמ הערזיו

9:46 - ט:מו
ילעב-לכ ועמשיו ואביו םכש-לדגמ לא תיב חירצ-לא תירב

9:47 - ט:מז
יכ ךלמיבאל דגיו ילעב-לכ וצבקתה םכש-לדגמ

9:48 - ט:מח
ךלמיבא לעיו אוה ןומלצ-רה ותא-רשא םעה-לכו -תא ךלמיבא חקיו ודיב תומדרקה םיצע תכוש תרכיו םשיו האשיו רמאיו ומכש-לע המ ומע-רשא םעה-לא ורהמ יתישע םתיאר ינומכ ושע

9:49 - ט:מט
םעה-לכ-םג ותרכיו וכליו הכוש שיא ךלמיבא ירחא חירצה-לע ומישיו םהילע ותיציו שאב חירצה-תא ישנא-לכ םג ותמיו שיא ףלאכ םכש-לדגמ השאו

9:50 - ט:נ
ךלמיבא ךליו ץבתב ןחיו ץבת-לא הדכליו

9:51 - ט:נא
היה זע-לדגמו וסניו ריעה-ךותב םישנאה-לכ המש ילעב לכו םישנהו םדעב ורגסיו ריעה גג-לע ולעיו לדגמה

9:52 - ט:נב
ךלמיבא אביו וב םחליו לדגמה-דע לדגמה חתפ-דע שגיו שאב ופרשל

9:53 - ט:נג
חלפ תחא השא ךלשתו ךלמיבא שאר-לע בכר ותלגלג-תא ץרתו

9:54 - ט:נד
הרהמ ארקיו וילכ אשנ רענה-לא ךברח ףלש ול רמאיו ורמאי -ןפ ינתתומו והתגרה השא יל ורענ והרקדיו תמיו

9:55 - ט:נה
לארשי-שיא ואריו ךלמיבא תמ יכ ומקמל שיא וכליו

9:56 - ט:נו
תער תא םיהלא בשיו השע רשא ךלמיבא גרהל ויבאל ויחא םיעבש-תא

9:57 - ט:נז
ישנא תער-לכ תאו םיהלא בישה םכש םהילא אבתו םשארב -ןב םתוי תללק לעברי

10:1 - י:א
ךלמיבא ירחא םקיו לארשי-תא עישוהל האופ-ןב עלות רכששי שיא ודוד-ןב רימשב בשי-אוהו םירפא רהב

10:2 - י:ב
לארשי-תא טפשיו הנש שלשו םירשע רימשב רבקיו תמיו

10:3 - י:ג
ריאי וירחא םקיו טפשיו ידעלגה םירשע לארשי-תא הנש םיתשו

10:4 - י:ד
םישלש ול-יהיו םיבכר םינב םיריע םישלש-לע םהל םיריע םישלשו תוח וארקי םהל הזה םויה דע ריאי דעלגה ץראב רשא

10:5 - י:ה
רבקיו ריאי תמיו ןומקב

10:6 - י:ו
לארשי ינב ופסיו יניעב ערה תושעל ודבעיו הוהי -תאו םילעבה-תא יהלא-תאו תורתשעה יהלא-תאו םרא יהלא תאו ןודיצ יהלא תאו באומ תאו ןומע -ינב םיתשלפ יהלא הוהי-תא ובזעיו והודבע אלו

10:7 - י:ז
הוהי ףא-רחיו םרכמיו לארשיב דיבו םיתשלפ-דיב ןומע ינב

10:8 - י:ח
וצצריו וצעריו הנשב לארשי ינב-תא הרשע הנמש איהה ינב-לכ-תא הנש רבעב רשא לארשי ירמאה ץראב ןדריה דעלגב רשא

10:9 - י:ט
ןומע-ינב ורבעיו םחלהל ןדריה-תא הדוהיב-םג תיבבו ןימינבבו לארשיל רצתו םירפא דאמ

10:10 - י:י
לארשי ינב וקעזיו רמאל הוהי-לא יכו ךל ונאטח וניהלא-תא ונבזע םילעבה-תא דבענו

10:11 - י:יא
ינב-לא הוהי רמאיו םירצממ אלה לארשי ינב-ןמו ירמאה-ןמו םיתשלפ-ןמו ןומע

10:12 - י:יב
קלמעו םינודיצו םכתא וצחל ןועמו ילא וקעצתו םכתא העישואו םדימ

10:13 - י:יג
יתוא םתבזע םתאו םיהלא ודבעתו ןכל םירחא עישוהל ףיסוא-אל םכתא

10:14 - י:יד
וקעזו וכל רשא םיהלאה-לא המה םב םתרחב תעב םכל ועישוי םכתרצ

10:15 - י:טו
לארשי-ינב ורמאיו ונאטח הוהי-לא ונל התא-השע ךיניעב בוטה-לככ םויה אנ ונליצה ךא הזה

10:16 - י:טז
יהלא-תא וריסיו ודבעיו םברקמ רכנה רצקתו הוהי-תא לארשי למעב ושפנ

10:17 - י:יז
ןומע ינב וקעציו דעלגב ונחיו לארשי ינב ופסאיו הפצמב ונחיו

10:18 - י:יח
ירש םעה ורמאיו והער-לא שיא דעלג לחי רשא שיאה ימ ןומע ינבב םחלהל לכל שארל היהי דעלג יבשי

11:1 - יא:א
היה ידעלגה חתפיו אוהו ליח רובג דלויו הנוז השא-ןב חתפי -תא דעלג

11:2 - יא:ב
ול דעלג-תשא דלתו ולדגיו םינב ושרגיו השאה-ינב ול ורמאיו חתפי-תא לחנת-אל יכ וניבא-תיבב התא תרחא השא-ןב

11:3 - יא:ג
ינפמ חתפי חרביו ץראב בשיו ויחא וטקלתיו בוט םישנא חתפי-לא ומע ואציו םיקיר

11:4 - יא:ד
ומחליו םימימ יהיו ןומע-ינב לארשי-םע

11:5 - יא:ה
ומחלנ-רשאכ יהיו לארשי-םע ןומע-ינב דעלג ינקז וכליו חתפי -תא תחקל בוט ץראמ

11:6 - יא:ו
הכל חתפיל ורמאיו ןיצקל ונל התייהו ןומע ינבב המחלנו

11:7 - יא:ז
ינקזל חתפי רמאיו םתא אלה דעלג יתוא םתאנש יבא תיבמ ינושרגתו ילא םתאב עודמו םכל רצ רשאכ התע

11:8 - יא:ח
דעלג ינקז ורמאיו התע ןכל חתפי-לא תכלהו ךילא ונבש ינבב תמחלנו ונמע ונל תייהו ןומע יבשי לכל שארל דעלג

11:9 - יא:ט
חתפי רמאיו דעלג ינקז-לא םתא םיבישמ-םא ינבב םחלהל יתוא הוהי ןתנו ןומע יכנא ינפל םתוא שארל םכל היהא

11:10 - יא:י
דעלג-ינקז ורמאיו היהי הוהי חתפי-לא וניתוניב עמש ןכ ךרבדכ אל-םא השענ

11:11 - יא:יא
ינקז-םע חתפי ךליו םעה ומישיו דעלג שארל םהילע ותוא חתפי רבדיו ןיצקלו ינפל וירבד-לכ-תא הפצמב הוהי

11:12 - יא:יב
םיכאלמ חתפי חלשיו ןומע-ינב ךלמ-לא ךלו יל-המ רמאל םחלהל ילא תאב-יכ יצראב

11:13 - יא:יג
ךלמ רמאיו יכאלמ-לא ןומע-ינב לארשי חקל-יכ חתפי ותולעב יצרא-תא ןונראמ םירצממ קביה-דעו התעו ןדריה-דעו םולשב ןהתא הבישה

11:14 - יא:יד
חתפי דוע ףסויו םיכאלמ חלשיו ןומע ינב ךלמ-לא

11:15 - יא:טו
רמא הכ ול רמאיו לארשי חקל-אל חתפי באומ ץרא-תא ןומע ינב ץרא-תאו

11:16 - יא:טז
םירצממ םתולעב יכ רבדמב לארשי ךליו אביו ףוס-םי-דע השדק

11:17 - יא:יז
לארשי חלשיו ךלמ-לא םיכאלמ רמאל םודא ךצראב אנ-הרבעא םודא ךלמ עמש אלו באומ ךלמ-לא םגו בשיו הבא אלו חלש שדקב לארשי

11:18 - יא:יח
בסיו רבדמב ךליו םודא ץרא-תא אביו באומ ץרא-תאו ץראל שמש-חרזממ רבעב ןונחיו באומ ואב-אלו ןונרא יכ באומ לובגב באומ לובג ןונרא

11:19 - יא:יט
לארשי חלשיו ןוחיס-לא םיכאלמ ךלמ ירמאה-ךלמ ול רמאיו ןובשח אנ-הרבענ לארשי ימוקמ-דע ךצראב

11:20 - יא:כ
ןוחיס ןימאה-אלו רבע לארשי-תא ןוחיס ףסאיו ולבגב ונחיו ומע-לכ-תא םחליו הצהיב לארשי-םע

11:21 - יא:כא
הוהי ןתיו לארשי-יהלא ןוחיס-תא דיב ומע-לכ-תאו שרייו םוכיו לארשי ץרא-לכ תא לארשי ץראה בשוי ירמאה איהה

11:22 - יא:כב
לובג-לכ תא ושרייו ןונראמ ירמאה קביה-דעו רבדמה-ןמו ןדריה-דעו

11:23 - יא:כג
יהלא הוהי התעו שירוה לארשי ומע ינפמ ירמאה-תא התאו לארשי ונשרית

11:24 - יא:כד
ךשירוי רשא תא אלה ותוא ךיהלא שומכ רשא-לכ תאו שרית וניהלא הוהי שירוה שרינ ותוא ונינפמ

11:25 - יא:כה
התא בוט בוטה התעו ךלמ רופצ-ןב קלבמ בר בורה באומ םחלנ -םא לארשי-םע םב םחלנ

11:26 - יא:כו
ןובשחב לארשי תבשב רוערעבו היתונבבו היתונבבו רשא םירעה-לכבו שלש ןונרא ידי-לע עודמו הנש תואמ תעב םתלצה-אל איהה

11:27 - יא:כז
ךל יתאטח-אל יכנאו הער יתא השע התאו טפשי יב םחלהל םויה טפשה הוהי לארשי ינב ןיב ןומע ינב ןיבו

11:28 - יא:כח
ינב ךלמ עמש אלו חתפי ירבד-לא ןומע וילא חלש רשא

11:29 - יא:כט
חור חתפי-לע יהתו רבעיו הוהי השנמ-תאו דעלגה-תא הפצמ-תא רבעיו דעלג הפצממו דעלג ןומע ינב רבע

11:30 - יא:ל
רדנ חתפי רדיו רמאיו הוהיל ןתת ןותנ-םא ידיב ןומע ינב-תא

11:31 - יא:לא
רשא אצויה היהו יתיב יתלדמ אצי יבושב יתארקל ןומע ינבמ םולשב הוהיל היהו הלוע והתילעהו

11:32 - יא:לב
ינב-לא חתפי רבעיו םב םחלהל ןומע ודיב הוהי םנתיו

11:33 - יא:לג
רעורעמ םכיו תינמ ךאוב-דעו לבא דעו ריע םירשע הלודג הכמ םימרכ ינב וענכיו דאמ ינב ינפמ ןומע לארשי

11:34 - יא:לד
הפצמה חתפי אביו ותב הנהו ותיב-לא םיפתב ותארקל תאצי איה קרו תולחמבו ונממ ול-ןיא הדיחי תב-וא ןב

11:35 - יא:לה
התוא ותוארכ יהיו וידגב-תא ערקיו יתב ההא רמאיו תאו ינתערכה ערכה יכנאו ירכעב תייה הוהי-לא יפ-יתיצפ בושל לכוא אלו

11:36 - יא:לו
יבא וילא רמאתו ךיפ-תא התיצפ יל השע הוהי-לא ךיפמ אצי רשאכ ךל השע רשא ירחא ךיביאמ תומקנ הוהי ןומע ינבמ

11:37 - יא:לז
היבא-לא רמאתו הזה רבדה יל השעי םינש ינממ הפרה הכלאו םישדח םירהה-לע יתדריו ילותב-לע הכבאו יתיערו יכנא

11:38 - יא:לח
חלשיו יכל רמאיו םישדח ינש התוא היתוערו איה ךלתו הילותב -לע ךבתו םירהה-לע

11:39 - יא:לט
םינש ץקמ יהיו בשתו םישדח הל שעיו היבא-לא רדנ רשא ורדנ-תא שיא העדי-אל איהו לארשיב קח-יהתו

11:40 - יא:מ
הנכלת המימי םימימ תונתל לארשי תונב ידעלגה חתפי-תבל הנשב םימי תעברא

12:1 - יב:א
םירפא שיא קעציו הנופצ רבעיו עודמ חתפיל ורמאיו -ינבב םחלהל תרבע תארק אל ונלו ןומע ךתיב ךמע תכלל שאב ךילע ףרשנ

12:2 - יב:ב
םהילא חתפי רמאיו ינא יתייה ביר שיא ןומע-ינבו ימעו םכתא קעזאו דאמ יתוא םתעשוה-אלו םדימ

12:3 - יב:ג
ךניא-יכ האראו ישפנ המישאו עישומ הרבעאו יפכב םנתיו ןומע ינב-לא המלו ידיב הוהי םויה ילא םתילע יב םחלהל הזה

12:4 - יב:ד
חתפי ץבקיו דעלג ישנא-לכ-תא םירפא-תא םחליו דעלג ישנא וכיו ורמא יכ םירפא -תא םתא םירפא יטילפ םירפא ךותב דעלג השנמ ךותב

12:5 - יב:ה
דעלג דכליו ןדריה תורבעמ-תא יכ היהו םירפאל םירפא יטילפ ורמאי ול ורמאיו הרבעא יתרפאה דעלג-ישנא אל רמאיו התא

12:6 - יב:ו
אנ-רמא ול ורמאיו תלבס רמאיו תלבש ןכ רבדל ןיכי אלו ותוא וזחאיו והוטחשיו ןדריה תורבעמ-לא איהה תעב לפיו םיעברא םירפאמ ףלא םינשו

12:7 - יב:ז
חתפי טפשיו םינש שש לארשי-תא ידעלגה חתפי תמיו דעלג ירעב רבקיו

12:8 - יב:ח
וירחא טפשיו ןצבא לארשי-תא םחל תיבמ

12:9 - יב:ט
םישלש ול-יהיו תונב םישלשו םינב םישלשו הצוחה חלש וינבל איבה תונב טפשיו ץוחה-ןמ עבש לארשי-תא םינש

12:10 - יב:י
רבקיו ןצבא תמיו םחל תיבב

12:11 - יב:יא
וירחא טפשיו ןוליא לארשי-תא טפשיו ינלובזה רשע לארשי-תא םינש

12:12 - יב:יב
ינלובזה ןולא תמיו ץראב ןוליאב רבקיו ןלובז

12:13 - יב:יג
וירחא טפשיו ןודבע לארשי-תא ינותערפה ללה-ןב

12:14 - יב:יד
םיעברא ול-יהיו ינב םישלשו םינב םיבכר םינב םריע םיעבש-לע לארשי-תא טפשיו םינש הנמש

12:15 - יב:טו
ללה-ןב ןודבע תמיו רבקיו ינותערפה ץראב ןותערפב יקלמעה רהב םירפא

13:1 - יג:א
לארשי ינב ופסיו יניעב ערה תושעל הוהי םנתיו הוהי םיעברא םיתשלפ-דיב הנש

13:2 - יג:ב
דחא שיא יהיו ינדה תחפשממ הערצמ ותשאו חונמ ומשו הדלי אלו הרקע

13:3 - יג:ג
הוהי-ךאלמ אריו רמאיו השאה-לא אנ-הנה הילא תדלי אלו הרקע-תא ןב תדליו תירהו

13:4 - יג:ד
אנ ירמשה התעו רכשו ןיי יתשת-לאו אמט-לכ ילכאת-לאו

13:5 - יג:ה
תדליו הרה ךנה יכ הלעי-אל הרומו ןב ריזנ-יכ ושאר-לע רענה היהי םיהלא לחי אוהו ןטבה-ןמ לארשי-תא עישוהל םיתשלפ דימ

13:6 - יג:ו
רמאתו השאה אבתו שיא רמאל השיאל ילא אב םיהלאה ךאלמ הארמכ והארמו דאמ ארונ םיהלאה והיתלאש אלו אוה הזמ-יא דיגה-אל ומש-תאו יל

13:7 - יג:ז
הרה ךנה יל רמאיו התעו ןב תדליו רכשו ןיי יתשת-לא -לכ ילכאת-לאו ריזנ-יכ האמט רענה היהי םיהלא םוי-דע ןטבה-ןמ ותומ

13:8 - יג:ח
חונמ רתעיו יב רמאיו הוהי-לא םיהלאה שיא ינודא אנ-אובי תחלש רשא ונרויו ונילא דוע רענל השענ-המ דלויה

13:9 - יג:ט
לוקב םיהלאה עמשיו ךאלמ אביו חונמ דוע םיהלאה איהו השאה-לא חונמו הדשב תבשוי המע ןיא השיא

13:10 - יג:י
ץרתו השאה רהמתו רמאתו השיאל דגתו ילא הארנ הנה וילא םויב אב -רשא שיאה ילא

13:11 - יג:יא
חונמ ךליו םקיו אביו ותשא ירחא ול רמאיו שיאה-לא -רשא שיאה התאה השאה-לא תרבד ינא רמאיו

13:12 - יג:יב
התע חונמ רמאיו היהי-המ ךירבד אבי והשעמו רענה-טפשמ

13:13 - יג:יג
הוהי ךאלמ רמאיו לכמ חונמ-לא השאה-לא יתרמא-רשא רמשת

13:14 - יג:יד
ןפגמ אצי-רשא לכמ ןייו לכאת אל ןייה תשת-לא רכשו לכאת -לא האמט-לכו היתיוצ-רשא לכ רמשת

13:15 - יג:טו
חונמ רמאיו הוהי ךאלמ-לא ךתוא אנ-הרצענ ידג ךינפל השענו םיזע

13:16 - יג:טז
הוהי ךאלמ רמאיו ינרצעת-םא חונמ-לא ךמחלב לכא-אל הלע השעת-םאו יכ הנלעת הוהיל חונמ עדי-אל אוה הוהי ךאלמ-יכ

13:17 - יג:יז
חונמ רמאיו ימ הוהי ךאלמ-לא ךירבד אבי-יכ ךמש ךונדבכו

13:18 - יג:יח
ךאלמ ול רמאיו לאשת הז המל הוהי יאלפ-אוהו ימשל

13:19 - יג:יט
ידג-תא חונמ חקיו החנמה-תאו םיזעה רוצה-לע לעיו תושעל אלפמו הוהיל םיאר ותשאו חונמו

13:20 - יג:כ
בהלה תולעב יהיו המימשה חבזמה לעמ הוהי-ךאלמ לעיו חונמו חבזמה בהלב ולפיו םיאר ותשאו הצרא םהינפ-לע

13:21 - יג:כא
ךאלמ דוע ףסי-אלו הארהל הוהי ותשא-לאו חונמ-לא -יכ חונמ עדי זא אוה הוהי ךאלמ

13:22 - יג:כב
חונמ רמאיו תומנ תומ ותשא-לא וניאר םיהלא יכ

13:23 - יג:כג
ול ותשא ול רמאתו ונתימהל הוהי ץפח הלע ונדימ חקל-אל ונארה אלו החנמו אל תעכו הלא-לכ-תא תאזכ ונעימשה

13:24 - יג:כד
ןב השאה דלתו ומש-תא ארקתו רענה לדגיו ןושמש הוהי והכרביו

13:25 - יג:כה
הוהי חור לחתו ןד-הנחמב ומעפל ןיבו הערצ ןיב לאתשא

14:1 - יד:א
התנמת ןושמש דריו התנמתב השא אריו םיתשלפ תונבמ

14:2 - יד:ב
ויבאל דגיו לעיו השא רמאיו ומאלו התנמתב יתיאר התעו םיתשלפ תונבמ השאל יל התוא-וחק

14:3 - יד:ג
ויבא ול רמאיו תונבב ןיאה ומאו השא ימע-לכבו ךיחא תחקל ךלוה התא-יכ םיתשלפמ השא רמאיו םילרעה ויבא-לא ןושמש איה-יכ יל-חק התוא יניעב הרשי

14:4 - יד:ד
אל ומאו ויבאו איה הוהימ יכ ועדי שקבמ-אוה הנאת-יכ איהה תעבו םיתשלפמ םילשמ םיתשלפ לארשיב

14:5 - יד:ה
ויבאו ןושמש דריו ואביו התנמת ומאו התנמת ימרכ-דע תוירא ריפכ הנהו ותארקל גאש

14:6 - יד:ו
חור וילע חלצתו עסשכ והעסשיו הוהי ןיא המואמו ידגה דיגה אלו ודיב תא ומאלו ויבאל השע רשא

14:7 - יד:ז
השאל רבדיו דריו יניעב רשיתו ןושמש

14:8 - יד:ח
התחקל םימימ בשיו תא תוארל רסיו הנהו היראה תלפמ תיוגב םירובד תדע שבדו היראה

14:9 - יד:ט
ויפכ-לא והדריו לכאו ךולה ךליו ויבא-לא ךליו םהל ןתיו ומא-לאו דיגה-אלו ולכאיו תיוגמ יכ םהל שבדה הדר היראה

14:10 - יד:י
והיבא דריו םש שעיו השאה-לא ןכ יכ התשמ ןושמש םירוחבה ושעי

14:11 - יד:יא
ותוא םתוארכ יהיו םיערמ םישלש וחקיו ותא ויהיו

14:12 - יד:יב
ןושמש םהל רמאיו הדיח םכל אנ-הדוחא התוא ודיגת דגה-םא התשמה ימי תעבש יל םכל יתתנו םתאצמו םינידס םישלש תפלח םישלשו םידגב

14:13 - יד:יג
ולכות אל-םאו םתתנו יל דיגהל םישלש יל םתא םישלשו םינידס םידגב תופילח הדוח ול ורמאיו הנעמשנו ךתדיח

14:14 - יד:יד
לכאהמ םהל רמאיו אצי זעמו לכאמ אצי ולכי אלו קותמ תשלש הדיחה דיגהל םימי

14:15 - יד:טו
יעיבשה םויב יהיו ןושמש-תשאל ורמאיו ךשיא-תא יתפ -תא ונל-דגיו ףרשנ-ןפ הדיחה ךיבא תיב-תאו ךתוא םתארק ונשרילה שאב אלה ונל

14:16 - יד:טז
ןושמש תשא ךבתו רמאתו וילע אלו ינתאנש-קר תדח הדיחה ינתבהא אל ילו ימע ינבל הל רמאיו התדגה אל ימאלו יבאל הנה דיגא ךלו יתדגה

14:17 - יד:יז
תעבש וילע ךבתו םהל היה-רשא םימיה םויב יהיו התשמה הל -דגיו יעיבשה דגתו והתקיצה יכ המע ינבל הדיחה

14:18 - יד:יח
ישנא ול ורמאיו יעיבשה םויב ריעה הסרחה אבי םרטב המו שבדמ קותמ-המ םהל רמאיו יראמ זע יתלגעב םתשרח אלול יתדיח םתאצמ אל

14:19 - יד:יט
חור וילע חלצתו ןולקשא דריו הוהי שיא םישלש םהמ ךיו םתוצילח -תא חקיו תופילחה ןתיו רחיו הדיחה ידיגמל תיב לעיו ופא והיבא

14:20 - יד:כ
ןושמש תשא יהתו הער רשא והערמל ול

15:1 - טו:א
ימיב םימימ יהיו דקפיו םיטח-ריצק ותשא-תא ןושמש רמאיו םיזע ידגב יתשא-לא האבא ונתנ-אלו הרדחה אובל היבא

15:2 - טו:ב
רמא היבא רמאיו אנש-יכ יתרמא הננתאו התאנש התחא אלה ךערמל הנממ הבוט הנטקה היתחת ךל אנ-יהת

15:3 - טו:ג
ןושמש םהל רמאיו םעפה יתיקנ השע-יכ םיתשלפמ הער םמע ינא

15:4 - טו:ד
דכליו ןושמש ךליו םילעוש תואמ-שלש ןפיו םידפל חקיו םשיו בנז-לא בנז ינש-ןיב דחא דיפל ךותב תובנזה

15:5 - טו:ה
םידיפלב שא-רעביו תומקב חלשיו רעביו םיתשלפ המק-דעו שידגמ תיז םרכ -דעו

15:6 - טו:ו
ימ םיתשלפ ורמאיו ורמאיו תאז השע ינמתה ןתח ןושמש ותשא -תא חקל יכ והערמל הנתיו םיתשלפ ולעיו התוא ופרשיו שאב היבא-תאו

15:7 - טו:ז
ןושמש םהל רמאיו יכ תאזכ ןושעת-םא רחאו םכב יתמקנ-םא לדחא

15:8 - טו:ח
קוש םתוא ךיו הלודג הכמ ךרי-לע ףיעסב בשיו דריו םטיע עלס

15:9 - טו:ט
םיתשלפ ולעיו הדוהיב ונחיו יחלב ושטניו

15:10 - טו:י
הדוהי שיא ורמאיו ונילע םתילע המל רוסאל ורמאיו ונילע ןושמש-תא השע רשאכ ול תושעל ונל

15:11 - טו:יא
םיפלא תשלש ודריו הדוהימ שיא םטיע עלס ףיעס-לא אלה ןושמשל ורמאיו ונב םילשמ-יכ תעדי תאז-המו םיתשלפ רמאיו ונל תישע יל ושע רשאכ םהל םהל יתישע ןכ

15:12 - טו:יב
ךרסאל ול ורמאיו ךתתל ונדרי רמאיו םיתשלפ-דיב ועבשה ןושמש םהל יב ןועגפת-ןפ יל םתא

15:13 - טו:יג
אל רמאל ול ורמאיו ךרסאנ רסא-יכ תמהו םדיב ךונתנו והרסאיו ךתימנ אל םישדח םיתבע םינשב עלסה-ןמ והולעיו

15:14 - טו:יד
יחל-דע אב-אוה ועירה םיתשלפו וילע חלצתו ותארקל הנייהתו הוהי חור רשא םיתבעה ויתועורז-לע ורעב רשא םיתשפכ וירוסא וסמיו שאב וידי לעמ

15:15 - טו:טו
רומח-יחל אצמיו ודי חלשיו הירט ףלא הב-ךיו החקיו שיא

15:16 - טו:טז
יחלב ןושמש רמאיו םיתרמח רומח רומחה יתיכה רומחה יחלב שיא ףלא

15:17 - טו:יז
רבדל ותלככ יהיו ודימ יחלה ךלשיו אוהה םוקמל ארקיו יחל תמר

15:18 - טו:יח
ארקיו דאמ אמציו התא רמאיו הוהי-לא ךדבע-דיב תתנ הלדגה העושתה-תא תומא התעו תאזה דיב יתלפנו אמצב םילרעה

15:19 - טו:יט
םיהלא עקביו יחלב-רשא שתכמה-תא םימ ונממ ואציו וחור בשתו תשיו ארק ןכ-לע יחיו רשא ארוקה ןיע המש הזה םויה דע יחלב

15:20 - טו:כ
לארשי-תא טפשיו םירשע םיתשלפ ימיב הנש

16:1 - טז:א
התזע ןושמש ךליו הנוז השא םש-אריו הילא אביו

16:2 - טז:ב
אב רמאל םיתזעל ובסיו הנה ןושמש ול-ובראיו רעשב הלילה-לכ ושרחתיו ריעה רמאל הלילה-לכ רקבה רוא-דע והנגרהו

16:3 - טז:ג
ןושמש בכשיו םקיו הלילה יצח-דע זחאיו הלילה יצחב ריעה -רעש תותלדב תוזוזמה יתשבו חירבה-םע םעסיו ויפתכ-לע םשיו רהה שאר-לא םלעיו ןורבח ינפ-לע רשא

16:4 - טז:ד
ןכ-ירחא יהיו לחנב השא בהאיו הלילד המשו קרש

16:5 - טז:ה
ינרס הילא ולעיו הל ורמאיו םיתשלפ המב יארו ותוא יתפ המבו לודג וחכ והנרסאו ול לכונ ונחנאו ותנעל ףלא שיא ךל-ןתנ ףסכ האמו

16:6 - טז:ו
הלילד רמאתו אנ-הדיגה ןושמש-לא לודג ךחכ המב יל ךתונעל רסאת המבו

16:7 - טז:ז
ןושמש הילא רמאיו העבשב ינרסאי-םא רשא םיחל םירתי יתילחו וברח-אל םדאה דחאכ יתייהו

16:8 - טז:ח
ינרס הל-ולעיו םירתי העבש םיתשלפ וברח-אל רשא םיחל םהב והרסאתו

16:9 - טז:ט
רדחב הל בשי בראהו םיתשלפ וילא רמאתו קתניו ןושמש ךילע רשאכ םירתיה -תא תרענה-ליתפ קתני אלו שא וחירהב וחכ עדונ

16:10 - טז:י
הלילד רמאתו תלתה הנה ןושמש-לא ילא רבדתו יב -הדיגה התע םיבזכ רסאת המב יל אנ

16:11 - טז:יא
הילא רמאיו ינורסאי רוסא-םא רשא םישדח םיתבעב הכאלמ םהב השענ-אל יתייהו יתילחו םדאה דחאכ

16:12 - טז:יב
םיתבע הלילד חקתו םהב והרסאתו םישדח םיתשלפ וילא רמאתו בראהו ןושמש ךילע םקתניו רדחב בשי טוחכ ויתערז לעמ

16:13 - טז:יג
הלילד רמאתו הנה-דע ןושמש-לא ילא רבדתו יב תלתה יל הדיגה םיבזכ רמאיו רסאת המב יגראת-םא הילא תופלחמ עבש-תא תכסמה-םע ישאר

16:14 - טז:יד
רמאתו דתיב עקתתו ךילע םיתשלפ וילא ותנשמ ץקייו ןושמש דתיה -תא עסיו תכסמה-תאו גראה

16:15 - טז:טו
ךיא וילא רמאתו ךבלו ךיתבהא רמאת שלש הז יתא ןיא יב תלתה םימעפ המב יל תדגה-אלו לודג ךחכ

16:16 - טז:טז
ול הקיצה-יכ יהיו םימיה-לכ הירבדב רצקתו והצלאתו תומל ושפנ

16:17 - טז:יז
ובל-לכ-תא הל-דגיו הרומ הל רמאיו ישאר-לע הלע-אל ינא םיהלא ריזנ-יכ יתחלג-םא ימא ןטבמ יחכ ינממ רסו יתייהו יתילחו םדאה-לככ

16:18 - טז:יח
הלילד ארתו הל דיגה-יכ חלשתו ובל-לכ-תא ינרסל ארקתו ולע רמאל םיתשלפ הל דיגה-יכ םעפה ולעו ובל-לכ-תא םיתשלפ ינרס הילא םדיב ףסכה ולעיו

16:19 - טז:יט
היכרב-לע והנשיתו חלגתו שיאל ארקתו תופלחמ עבש-תא ותונעל לחתו ושאר וילעמ וחכ רסיו

16:20 - טז:כ
ךילע םיתשלפ רמאתו ותנשמ ץקיו ןושמש םעפכ אצא רמאיו אוהו רענאו םעפב רס הוהי יכ עדי אל וילעמ

16:21 - טז:כא
םיתשלפ והוזחאיו ויניע-תא ורקניו התזע ותוא ודירויו םיתשחנב והורסאיו תיבב ןחוט יהיו םיריסאה

16:22 - טז:כב
ושאר-רעש לחיו חלג רשאכ חמצל

16:23 - טז:כג
םיתשלפ ינרסו חבזל ופסאנ ןוגדל לודג-חבז החמשלו םהיהלא וניהלא ןתנ ורמאיו ןושמש תא ונדיב וניביוא

16:24 - טז:כד
םעה ותא ואריו םהיהלא-תא וללהיו ןתנ ורמא יכ -תא ונדיב וניהלא בירחמ תאו ונביוא הברה רשאו ונצרא וניללח-תא

16:25 - טז:כה
םבל בוט יכ יהיו וארק ורמאיו ונל-קחשיו ןושמשל ןושמשל וארקיו םיריסאה תיבמ םהינפל קחציו ןיב ותוא ודימעיו םידומעה

16:26 - טז:כו
ןושמש רמאיו קיזחמה רענה-לא יתוא החינה ודיב םידמעה-תא ינשמיהו ןוכנ תיבה רשא ןעשאו םהילע םהילע

16:27 - טז:כז
םישנאה אלמ תיבהו לכ המשו םישנהו םיתשלפ ינרס תשלשכ גגה-לעו השאו שיא םיפלא קוחשב םיארה ןושמש

16:28 - טז:כח
ןושמש ארקיו רמאיו הוהי-לא ינרכז הוהי ינדא ךא אנ ינקזחו אנ םיהלאה הזה םעפה תחא-םקנ המקנאו יניע יתשמ םיתשלפמ

16:29 - טז:כט
ןושמש תפליו ךותה ידומע ינש-תא ןוכנ תיבה רשא םהילע ךמסיו םהילע דחאו ונימיב דחא ולאמשב

16:30 - טז:ל
תומת ןושמש רמאיו םיתשלפ-םע ישפנ תיבה לפיו חכב טיו םינרסה-לע וב-רשא םעה-לכ-לעו רשא םיתמה ויהיו םיבר ותומב תימה וייחב תימה רשאמ

16:31 - טז:לא
ויחא ודריו והיבא תיב-לכו ולעיו ותא ואשיו ןיב ותוא ורבקיו לאתשא ןיבו הערצ ויבא חונמ רבקב לארשי-תא טפש אוהו הנש םירשע

17:1 - יז:א
שיא-יהיו ומשו םירפא-רהמ והיכימ

17:2 - יז:ב
ףלא ומאל רמאיו רשא ףסכה האמו תילא יתאו ךל-חקל ינזאב תרמא םגו ינא יתא ףסכה-הנה ומא רמאתו ויתחקל הוהיל ינב ךורב

17:3 - יז:ג
האמו-ףלא-תא בשיו רמאתו ומאל ףסכה יתשדקה שדקה ומא הוהיל ףסכה-תא תושעל ינבל ידימ התעו הכסמו לספ ךל ונבישא

17:4 - יז:ד
ומאל ףסכה-תא בשיו םיתאמ ומא חקתו ףרוצל והנתתו ףסכ הכסמו לספ והשעיו והיכימ תיבב יהיו

17:5 - יז:ה
תיב ול הכימ שיאהו דופא שעיו םיהלא אלמיו םיפרתו וינבמ דחא די-תא ןהכל ול-יהיו

17:6 - יז:ו
ךלמ ןיא םהה םימיב רשיה שיא לארשיב השעי ויניעב

17:7 - יז:ז
םחל תיבמ רענ-יהיו תחפשממ הדוהי יול אוהו הדוהי םש-רג אוהו

17:8 - יז:ח
ריעהמ שיאה ךליו הדוהי םחל תיבמ אצמי רשאב רוגל םירפא-רה אביו תושעל הכימ תיב-דע וכרד

17:9 - יז:ט
הכימ ול-רמאיו רמאיו אובת ןיאמ יכנא יול וילא הדוהי םחל תיבמ רוגל ךלה יכנאו אצמא רשאב

17:10 - יז:י
הבש הכימ ול רמאיו באל יל-היהו ידמע יכנאו ןהכלו ףסכ תרשע ךל-ןתא םידגב ךרעו םימיל יולה ךליו ךתיחמו

17:11 - יז:יא
תבשל יולה לאויו רענה יהיו שיאה-תא וינבמ דחאכ ול

17:12 - יז:יב
די-תא הכימ אלמיו רענה ול-יהיו יולה תיבב יהיו ןהכל הכימ

17:13 - יז:יג
התע הכימ רמאיו ביטיי-יכ יתעדי יל-היה יכ יל הוהי ןהכל יולה

18:1 - יח:א
ךלמ ןיא םהה םימיב םהה םימיבו לארשיב ול-שקבמ ינדה טבש יכ תבשל הלחנ ול הלפנ-אל אוהה םויה-דע לארשי יטבש-ךותב הלחנב

18:2 - יח:ב
ןד-ינב וחלשיו השמח םתחפשממ םתוצקמ םישנא ליח-ינב םישנא לאתשאמו הערצמ ץראה-תא לגרל ורמאיו הרקחלו ורקח וכל םהלא ואביו ץראה-תא תיב-דע םירפא-רה םש וניליו הכימ

18:3 - יח:ג
הכימ תיב-םע המה לוק-תא וריכה המהו ורוסיו יולה רענה ול ורמאיו םש םלה ךאיבה-ימ הזב השע התא-המו הפ ךל-המו

18:4 - יח:ד
הזכ םהלא רמאיו הכימ יל השע הזכו ול-יהאו ינרכשיו ןהכל

18:5 - יח:ה
אנ-לאש ול ורמאיו העדנו םיהלאב רשא ונכרד חילצתה הילע םיכלה ונחנא

18:6 - יח:ו
ןהכה םהל רמאיו חכנ םולשל וכל רשא םככרד הוהי הב-וכלת

18:7 - יח:ז
םישנאה תשמח וכליו ואריו השיל ואביו הברקב-רשא םעה-תא טפשמכ חטבל -תבשוי חטבו טקש םינדצ רבד םילכמ-ןיאו רצע שרוי ץראב םינדצמ המה םיקחרו םהל-ןיא רבדו םדא-םע

18:8 - יח:ח
םהיחא-לא ואביו לאתשאו הערצ םהיחא םהל ורמאיו םתא המ

18:9 - יח:ט
הלענו המוק ורמאיו וניאר יכ םהילע הבוט הנהו ץראה-תא םישחמ םתאו דאמ אבל תכלל ולצעת-לא ץראה-תא תשרל

18:10 - יח:י
םע-לא ואבת םכאבכ תבחר ץראהו חטב הנתנ-יכ םידי םוקמ םכדיב םיהלא רוסחמ םש-ןיא רשא ץראב רשא רבד-לכ

18:11 - יח:יא
תחפשממ םשמ ועסיו הערצמ ינדה תואמ-שש לאתשאמו ילכ רוגח שיא המחלמ

18:12 - יח:יב
תירקב ונחיו ולעיו הדוהיב םירעי םוקמל וארק ןכ-לע דע ןד-הנחמ אוהה ירחא הנה הזה םויה םירעי תירק

18:13 - יח:יג
םשמ ורבעיו ואביו םירפא-רה הכימ תיב-דע

18:14 - יח:יד
םישנאה תשמח ונעיו לגרל םיכלהה שיל ץראה-תא םהיחא-לא ורמאיו שי יכ םתעדיה דופא הלאה םיתבב הכסמו לספו םיפרתו -המ ועד התעו ושעת

18:15 - יח:טו
ואביו המש ורוסיו יולה רענה-תיב-לא הכימ תיב םולשל ול-ולאשיו

18:16 - יח:טז
שיא תואמ-ששו םתמחלמ ילכ םירוגח רעשה חתפ םיבצנ ןד-ינבמ רשא

18:17 - יח:יז
םישנאה תשמח ולעיו לגרל םיכלהה המש ואב ץראה-תא לספה-תא וחקל דופאה-תאו םיפרתה-תאו ןהכהו הכסמה-תאו רעשה חתפ בצנ שיאה תואמ-ששו המחלמה ילכ רוגחה

18:18 - יח:יח
הכימ תיב ואב הלאו לספ-תא וחקיו םיפרתה-תאו דופאה רמאיו הכסמה-תאו םתא המ ןהכה םהילא םישע

18:19 - יח:יט
שרחה ול ורמאיו ךיפ-לע ךדי-םיש ונל-היהו ונמע ךלו בוטה ןהכלו באל תיבל ןהכ ךתויה ךתויה וא דחא שיא החפשמלו טבשל ןהכ לארשיב

18:20 - יח:כ
ןהכה בל בטייו דופאה-תא חקיו םיפרתה-תאו אביו לספה-תאו םעה ברקב

18:21 - יח:כא
וכליו ונפיו ףטה-תא ומישיו הנקמה-תאו הדובכה-תאו םהינפל

18:22 - יח:כב
תיבמ וקיחרה המה רשא םישנאהו הכימ תיב-םע רשא םיתבב וקעזנ הכימ וקיבדיו ןד-ינב-תא

18:23 - יח:כג
ןד-ינב-לא וארקיו םהינפ ובסיו הכימל ורמאיו תקעזנ יכ ךל-המ

18:24 - יח:כד
יהלא-תא רמאיו םתחקל יתישע-רשא וכלתו ןהכה-תאו -המו דוע יל-המו ילא ורמאת הז ךל-המ

18:25 - יח:כה
וילא ורמאיו עמשת-לא ןד-ינב ונמע ךלוק םכב ועגפי-ןפ שפנ ירמ םישנא שפנו ךשפנ התפסאו ךתיב

18:26 - יח:כו
ןד-ינב וכליו הכימ אריו םכרדל ונממ המה םיקזח-יכ -לא בשיו ןפיו ותיב

18:27 - יח:כז
תא וחקל המהו הכימ השע-רשא רשא ןהכה-תאו ואביו ול-היה טקש םע-לע שיל-לע םתוא וכיו חטבו ריעה-תאו ברח-יפל שאב ופרש

18:28 - יח:כח
יכ ליצמ ןיאו ןודיצמ איה-הקוחר םהל-ןיא רבדו קמעב איהו םדא-םע בוחר-תיבל רשא ריעה-תא ונביו הב ובשיו

18:29 - יח:כט
ןד ריעה-םש וארקיו רשא םהיבא ןד םשב םלואו לארשיל דלוי ריעה -םש שיל הנשארל

18:30 - יח:ל
ןד-ינב םהל ומיקיו ןתנוהיו לספה-תא השנמ-ןב םשרג-ןב ויה וינבו אוה ינדה טבשל םינהכ ץראה תולג םוי-דע

18:31 - יח:לא
לספ-תא םהל ומישיו השע רשא הכימ תויה ימי-לכ הלשב םיהלאה-תיב

19:1 - יט:א
םהה םימיב יהיו לארשיב ןיא ךלמו רג יול שיא יהיו םירפא -רה יתכריב שגליפ השא ול-חקיו הדוהי םחל תיבמ

19:2 - יט:ב
ושגליפ וילע הנזתו תיב-לא ותאמ ךלתו םחל תיב-לא היבא םש -יהתו הדוהי םישדח העברא םימי

19:3 - יט:ג
ךליו השיא םקיו הבל-לע רבדל הירחא ומע ורענו ובישהל םירמח דמצו היבא תיב והאיבתו הרענה יבא והאריו ותארקל חמשיו

19:4 - יט:ד
יבא ונתח וב-קזחיו ותא בשיו הרענה ולכאיו םימי תשלש םש וניליו ותשיו

19:5 - יט:ה
יעיברה םויב יהיו םקיו רקבב ומיכשיו יבא רמאיו תכלל ונתח -לא הרענה םחל-תפ ךבל דעס וכלת רחאו

19:6 - יט:ו
ולכאיו ובשיו ותשיו ודחי םהינש הרענה יבא רמאיו אנ-לאוה שיאה-לא ךבל בטיו ןילו

19:7 - יט:ז
תכלל שיאה םקיו ונתח וב-רצפיו םש ןליו בשיו

19:8 - יט:ח
םויב רקבב םכשיו רמאיו תכלל ישימחה אנ-דעס הרענה יבא והמהמתהו ךבבל םויה תוטנ-דע םהינש ולכאיו

19:9 - יט:ט
תכלל שיאה םקיו ורענו ושגליפו אוה יבא ונתח ול רמאיו הפר אנ הנה הרענה אנ-וניל ברעל םויה ןיל םויה תונח הנה ךבבל בטייו הפ רחמ םתמכשהו תכלהו םככרדל ךלהאל

19:10 - יט:י
ןולל שיאה הבא-אלו אביו ךליו םקיו איה סובי חכנ-דע דמצ ומעו םלשורי םישובח םירומח ומע ושגליפו

19:11 - יט:יא
םויהו סובי-םע םה רענה רמאיו דאמ דר אנ-הכל וינדא-לא -לא הרוסנו תאזה יסוביה-ריע הב ןילנו

19:12 - יט:יב
וינדא וילא רמאיו ריע-לא רוסנ אל ינבמ-אל רשא ירכנ ונרבעו הנה לארשי העבג-דע

19:13 - יט:יג
ךל ורענל רמאיו דחאב הברקנו העבגב ונלו תומקמה המרב וא

19:14 - יט:יד
אבתו וכליו ורבעיו לצא שמשה םהל ןמינבל רשא העבגה

19:15 - יט:טו
אובל םש ורסיו אביו העבגב ןולל ריעה בוחרב בשיו -ףסאמ שיא ןיאו ןולל התיבה םתוא

19:16 - יט:טז
אב ןקז שיא הנהו הדשה-ןמ והשעמ-ןמ רהמ שיאהו ברעב רג -אוהו םירפא םוקמה ישנאו העבגב ינימי ינב

19:17 - יט:יז
אריו ויניע אשיו בחרב חראה שיאה-תא שיאה רמאיו ריעה ךלת הנא ןקזה אובת ןיאמו

19:18 - יט:יח
םירבע וילא רמאיו םחל-תיבמ ונחנא יתכרי-דע הדוהי יכנא םשמ םירפא-רה םחל תיב-דע ךלאו תיב-תאו הדוהי ןיאו ךלה ינא הוהי יתוא ףסאמ שיא התיבה

19:19 - יט:יט
אופסמ-םג ןבת-םגו םגו ונירומחל שי יל-שי ןייו םחל רענלו ךתמאלו ןיא ךידבע-םע רבד-לכ רוסחמ

19:20 - יט:כ
ןקזה שיאה רמאיו קר ךל םולש קר ילע ךרוסחמ-לכ ןלת-לא בוחרב

19:21 - יט:כא
ותיבל והאיביו םירומחל לוביו םהילגר וצחריו ותשיו ולכאיו

19:22 - יט:כב
םיביטימ המה ישנא הנהו םבל-תא ישנא ריעה ובסנ לעילב-ינב םיקפדתמ תיבה -תא ורמאיו תלדה-לע תיבה לעב שיאה-לא אצוה רמאל ןקזה אב-רשא שיאה -תא ונעדנו ךתיב-לא

19:23 - יט:כג
שיאה םהילא אציו רמאיו תיבה לעב יחא-לא םהלא ירחא אנ וערת-לא הזה שיאה אב-רשא ושעת-לא יתיב-לא תאזה הלבנה-תא

19:24 - יט:כד
הלותבה יתב הנה והשגליפו םתוא אנ-האיצוא ושעו םתוא ונעו םכיניעב בוטה םהל ושעת אל הזה שיאלו תאזה הלבנה רבד

19:25 - יט:כה
םישנאה ובא-אלו קזחיו ול עמשל אציו ושגליפב שיאה ועדיו ץוחה םהילא הב-וללעתיו התוא רקבה-דע הלילה-לכ תולעב הוחלשיו רחשה

19:26 - יט:כו
תונפל השאה אבתו חתפ לפתו רקבה שיאה-תיב -דע םש הינודא-רשא רואה

19:27 - יט:כז
רקבב הינדא םקיו תיבה תותלד חתפיו וכרדל תכלל אציו ושגליפ השאה הנהו תיבה חתפ תלפנ ףסה-לע הידיו

19:28 - יט:כח
ימוק הילא רמאיו הנע ןיאו הכלנו רומחה-לע החקיו ךליו שיאה םקיו ומקמל

19:29 - יט:כט
חקיו ותיב-לא אביו קזחיו תלכאמה-תא החתניו ושגליפב רשע םינשל הימצעל לכב החלשיו םיחתנ לארשי לובג

19:30 - יט:ל
רמאו הארה-לכ היהו התיהנ-אל תאזכ התארנ-אלו -ינב תולע םוימל םירצמ ץראמ לארשי הזה םויה דע וצע הילע םכל-ומיש ורבדו

20:1 - כ:א
ינב-לכ ואציו הדעה להקתו לארשי ןדמל דחא שיאכ ץראו עבש ראב-דעו הוהי-לא דעלגה הפצמה

20:2 - כ:ב
תונפ ובציתיו יטבש לכ םעה-לכ םע להקב לארשי תואמ עברא םיהלאה ףלש ילגר שיא ףלא ברח

20:3 - כ:ג
ןמינב ינב ועמשיו לארשי-ינב ולע-יכ ינב ורמאיו הפצמה הכיא ורבד לארשי תאזה הערה התיהנ

20:4 - כ:ד
יולה שיאה ןעיו החצרנה השאה שיא רשא התעבגה רמאיו ינא יתאב ןמינבל ןולל ישגליפו

20:5 - כ:ה
ילעב ילע ומקיו ילע ובסיו העבגה יתוא הליל תיבה-תא -תאו גרהל ומד תמתו ונע ישגליפ

20:6 - כ:ו
ישגליפב זחאו החלשאו החתנאו תלחנ הדש-לכב המז ושע יכ לארשי לארשיב הלבנו

20:7 - כ:ז
ינב םכלכ הנה רבד םכל ובה לארשי םלה הצעו

20:8 - כ:ח
שיאכ םעה-לכ םקיו ךלנ אל רמאל דחא אלו ולהאל שיא ותיבל שיא רוסנ

20:9 - כ:ט
רשא רבדה הז התעו הילע העבגל השענ לרוגב

20:10 - כ:י
םישנא הרשע ונחקלו יטבש לכל האמל ףלאל האמו לארשי תחקל הבברל ףלאו תושעל םעל הדצ ןמינב עבגל םאובל השע רשא הלבנה-לככ לארשיב

20:11 - כ:יא
שיא-לכ ףסאיו ריעה-לא לארשי םירבח דחא שיאכ

20:12 - כ:יב
לארשי יטבש וחלשיו יטבש-לכב םישנא המ רמאל ןמינב רשא תאזה הערה םכב התיהנ

20:13 - כ:יג
ונת התעו םישנאה-תא רשא לעילב-ינב םתימנו העבגב לארשימ הער הרעבנו ןמינב ובא אלו םהיחא לוקב עמשל לארשי-ינב

20:14 - כ:יד
ןמינב-ינב ופסאיו התעבגה םירעה-ןמ המחלמל תאצל לארשי ינב-םע

20:15 - כ:טו
ןמינב ינב ודקפתיו םירעהמ אוהה םויב ףלא הששו םירשע דבל ברח ףלש שיא העבגה יבשימ תואמ עבש ודקפתה רוחב שיא

20:16 - כ:טז
עבש הזה םעה לכמ רטא רוחב שיא תואמ הז-לכ ונימי-די -לא ןבאב עלק אטחי אלו הרעשה

20:17 - כ:יז
ודקפתה לארשי שיאו עברא ןמינבמ דבל ףלש שיא ףלא תואמ שיא הז-לכ ברח המחלמ

20:18 - כ:יח
ולעיו ומקיו ולאשיו לא-תיב ינב ורמאיו םיהלאב -הלעי ימ לארשי המחלמל הלחתב ונל ןמינב ינב-םע הדוהי הוהי רמאיו הלחתב

20:19 - כ:יט
לארשי-ינב ומוקיו ונחיו רקבב העבגה-לע

20:20 - כ:כ
לארשי שיא אציו ןמינב-םע המחלמל םתא וכרעיו המחלמ לארשי-שיא העבגה -לא

20:21 - כ:כא
ןמינב-ינב ואציו ותיחשיו העבגה-ןמ אוהה םויב לארשיב ףלא םירשעו םינש הצרא שיא

20:22 - כ:כב
שיא םעה קזחתיו ךרעל ופסיו לארשי םוקמב המחלמ םויב םש וכרע-רשא ןושארה

20:23 - כ:כג
לארשי-ינב ולעיו הוהי-ינפל וכביו ולאשיו ברעה-דע ףיסואה רמאל הוהיב המחלמל תשגל יחא ןמינב ינב-םע ולע הוהי רמאיו וילא

20:24 - כ:כד
לארשי-ינב וברקיו םויב ןמינב ינב-לא ינשה

20:25 - כ:כה
םתארקל ןמינב אציו םויב העבגה-ןמ ינבב ותיחשיו ינשה תנמש דוע לארשי הצרא שיא ףלא רשע ברח יפלש הלא-לכ

20:26 - כ:כו
ינב-לכ ולעיו םעה-לכו לארשי לא-תיב ואביו םש ובשיו וכביו ומוציו הוהי ינפל ברעה-דע אוהה-םויב םימלשו תולע ולעיו הוהי ינפל

20:27 - כ:כז
לארשי-ינב ולאשיו ןורא םשו הוהיב םימיב םיהלאה תירב םהה

20:28 - כ:כח
רזעלא-ןב סחניפו וינפל דמע ןרהא-ןב רמאל םהה םימיב תאצל דוע ףסואה המחלמל יחא ןמינב-ינב-םע רמאיו לדחא-םא רחמ יכ ולע הוהי ךדיב וננתא

20:29 - כ:כט
םיברא לארשי םשיו ביבס העבגה-לא

20:30 - כ:ל
לארשי-ינב ולעיו םויב ןמינב ינב-לא וכרעיו ישילשה םעפכ העבגה-לא םעפב

20:31 - כ:לא
ןמינב-ינב ואציו וקתנה םעה תארקל ולחיו ריעה-ןמ םיללח םעהמ תוכהל תולסמב םעפב םעפכ הלע תחא רשא התעבג תחאו לא-תיב שיא םישלשכ הדשב לארשיב

20:32 - כ:לב
ןמינב ינב ורמאיו ונינפל םה םיפגנ ינבו הנשארבכ הסוננ ורמא לארשי ריעה-ןמ והנקתנו תולסמה-לא

20:33 - כ:לג
ומק לארשי שיא לכו וכרעיו ומוקממ בראו רמת לעבב ומקממ חיגמ לארשי עבג-הרעממ

20:34 - כ:לד
העבגל דגנמ ואביו שיא םיפלא תרשע לארשי-לכמ רוחב םהו הדבכ המחלמהו תעגנ-יכ ועדי אל הערה םהילע

20:35 - כ:לה
הוהי ףגיו ינפל ןמינב-תא ינב ותיחשיו לארשי םויב ןמינבב לארשי השמחו םירשע אוהה שיא האמו ףלא ברח ףלש הלא-לכ

20:36 - כ:לו
ןמינב-ינב ואריו ונתיו ופגנ יכ םוקמ לארשי-שיא וחטב יכ ןמינבל ומש רשא בראה-לא העבגה-לא

20:37 - כ:לז
ושיחה בראהו העבגה-לא וטשפיו ךיו בראה ךשמיו -יפל ריעה-לכ-תא ברח

20:38 - כ:לח
שיאל היה דעומהו ברה בראה-םע לארשי ןשעה תאשמ םתולעהל ריעה-ןמ

20:39 - כ:לט
לארשי-שיא ךפהיו לחה ןמינבו המחלמב םיללח תוכהל םישלשכ לארשי-שיאב ךא ורמא יכ שיא אוה ףגנ ףוגנ המחלמכ ונינפל הנשארה

20:40 - כ:מ
תולעל הלחה תאשמהו ןשע דומע ריעה-ןמ וירחא ןמינב ןפיו הלע הנהו המימשה ריעה-לילכ

20:41 - כ:מא
ךפה לארשי שיאו ןמינב שיא להביו העגנ-יכ האר יכ הערה וילע

20:42 - כ:מב
שיא ינפל ונפיו ךרד-לא לארשי המחלמהו רבדמה רשאו והתקיבדה םיתיחשמ םירעהמ וכותב ותוא

20:43 - כ:מג
ןמינב-תא ורתכ החונמ והפידרה חכנ דע והכירדה שמש-חרזממ העבגה

20:44 - כ:מד
ןמינבמ ולפיו שיא ףלא רשע-הנמש הלא-לכ-תא ליח-ישנא

20:45 - כ:מה
וסניו ונפיו עלס-לא הרבדמה והללעיו ןומרה םיפלא תשמח תולסמב וירחא וקיבדיו שיא ונממ וכיו םעדג-דע שיא םיפלא

20:46 - כ:מו
םילפנה-לכ יהיו םירשע ןמינבמ ףלש שיא ףלא השמחו אוהה םויב ברח הלא-לכ-תא ליח-ישנא

20:47 - כ:מז
וסניו ונפיו עלס-לא הרבדמה שיא תואמ שש ןומרה ןומר עלסב ובשיו םישדח העברא

20:48 - כ:מח
ובש לארשי שיאו ןמינב ינב-לא ברח-יפל םוכיו המהב-דע םתמ ריעמ םג אצמנה-לכ דע תואצמנה םירעה-לכ שאב וחלש

21:1 - כא:א
עבשנ לארשי שיאו שיא רמאל הפצמב ותב ןתי-אל ונממ השאל ןמינבל

21:2 - כא:ב
לא-תיב םעה אביו ברעה-דע םש ובשיו ואשיו םיהלאה ינפל יכב וכביו םלוק לודג

21:3 - כא:ג
הוהי המל ורמאיו התיה לארשי יהלא דקפהל לארשיב תאז טבש לארשימ םויה דחא

21:4 - כא:ד
תרחממ יהיו םעה ומיכשיו חבזמ םש-ונביו תולע ולעיו םימלשו

21:5 - כא:ה
לארשי ינב ורמאיו הלע-אל רשא ימ יטבש-לכמ להקב יכ הוהי-לא לארשי הלודגה העובשה הלע-אל רשאל התיה הפצמה הוהי-לא תמוי תומ רמאל

21:6 - כא:ו
לארשי ינב ומחניו ויחא ןמינב-לא םויה עדגנ ורמאיו לארשימ דחא טבש

21:7 - כא:ז
םהל השענ-המ םישנל םירתונל ונעבשנ ונחנאו יתלבל הוהיב וניתונבמ םהל-תת םישנל

21:8 - כא:ח
דחא ימ ורמאיו רשא לארשי יטבשמ הוהי-לא הלע-אל -אב אל הנהו הפצמה הנחמה-לא שיא דעלג שיבימ להקה-לא

21:9 - כא:ט
הנהו םעה דקפתיו יבשוימ שיא םש-ןיא דעלג שבי

21:10 - כא:י
הדעה םש-וחלשיו שיא ףלא רשע-םינש ווציו ליחה ינבמ וכל רמאל םתוא יבשוי-תא םתיכהו ברח-יפל דעלג שבי ףטהו םישנהו

21:11 - כא:יא
ושעת רשא רבדה הזו השא-לכו רכז-לכ רכז-בכשמ תעדי ומירחת

21:12 - כא:יב
יבשוימ ואצמיו עברא דעלג שיבי הלותב הרענ תואמ שיא העדי-אל רשא ואיביו רכז בכשמל הלש הנחמה-לא םתוא ןענכ ץראב רשא

21:13 - כא:יג
הדעה-לכ וחלשיו ינב-לא ורבדיו עלסב רשא ןמינב םהל וארקיו ןומר םולש

21:14 - כא:יד
תעב ןמינב בשיו םהל ונתיו איהה ויח רשא םישנה דעלג שבי ישנמ ןכ םהל ואצמ-אלו

21:15 - כא:טו
ןמינבל םחנ םעהו ץרפ הוהי השע-יכ לארשי יטבשב

21:16 - כא:טז
הדעה ינקז ורמאיו םירתונל השענ-המ הדמשנ-יכ םישנל השא ןמינבמ

21:17 - כא:יז
הטילפ תשרי ורמאיו החמי-אלו ןמינבל לארשימ טבש

21:18 - כא:יח
לכונ אל ונחנאו םישנ םהל-תתל ועבשנ-יכ וניתונבמ רמאל לארשי-ינב השא ןתנ רורא ןמינבל

21:19 - כא:יט
הנה ורמאיו ולשב הוהי-גח רשא המימי םימימ לא-תיבל הנופצמ הלסמל שמשה החרזמ המכש לא-תיבמ הלעה הנובלל בגנמו

21:20 - כא:כ
ןמינב ינב-תא וציו םתבראו וכל רמאל םימרכב

21:21 - כא:כא
הנהו םתיארו וליש-תונב ואצי-םא תולחמב לוחל םימרכה-ןמ םתאציו שיא םכל םתפטחו וליש תונבמ ותשא ןמינב ץרא םתכלהו

21:22 - כא:כב
ואבי-יכ היהו םהיחא וא םתובא ונרמאו ונילא בורל םתוא ונונח םהילא שיא ונחקל אל יכ אל יכ המחלמב ותשא תעכ םהל םתתנ םתא ומשאת

21:23 - כא:כג
ינב ןכ-ושעיו םישנ ואשיו ןמינב תוללחמה-ןמ םרפסמל וכליו ולזג רשא םתלחנ-לא ובושיו םירעה-תא ונביו םהב ובשיו

21:24 - כא:כד
םשמ וכלהתיו תעב לארשי-ינב וטבשל שיא איהה ואציו ותחפשמלו ותלחנל שיא םשמ

21:25 - כא:כה
ךלמ ןיא םהה םימיב רשיה שיא לארשיב השעי ויניעב