הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

הכיא
1:1 - א:א
דדב הבשי הכיא התיה םע יתבר ריעה םיוגב יתבר הנמלאכ התיה תונידמב יתרש סמל

1:2 - א:ב
הלילב הכבת וכב היחל לע התעמדו םחנמ הל-ןיא היער-לכ היבהא-לכמ הל ויה הב ודגב םיביאל

1:3 - א:ג
ינעמ הדוהי התלג איה הדבע ברמו אל םיוגב הבשי -לכ חונמ האצמ ןיב הוגישה היפדר םירצמה

1:4 - א:ד
תולבא ןויצ יכרד דעומ יאב ילבמ ןיממוש הירעש-לכ םיחנאנ הינהכ תוגונ היתלותב הל-רמ איהו

1:5 - א:ה
שארל הירצ ויה הוהי-יכ ולש היביא היעשפ-בר לע הגוה יבש וכלה היללוע רצ-ינפל

1:6 - א:ו
ןויצ-תב ןמ אציו הירש ויה הרדה-לכ ואצמ-אל םיליאכ חכ-אלב וכליו הערמ ףדור ינפל

1:7 - א:ז
ימי םלשורי הרכז לכ הידורמו הינע ויה רשא הידמחמ המע לפנב םדק ימימ רזוע ןיאו רצ-דיב וקחש םירצ הואר הל התבשמ לע

1:8 - א:ח
םלשורי האטח אטח התיה הדינל ןכ-לע הוליזה הידבכמ-לכ התורע ואר-יכ בשתו החנאנ איה-םג רוחא

1:9 - א:ט
אל הילושב התאמט דרתו התירחא הרכז הל םחנמ ןיא םיאלפ יינע-תא הוהי האר ביוא לידגה יכ

1:10 - א:י
לע רצ שרפ ודי התאר-יכ הידמחמ-לכ השדקמ ואב םיוג -אל התיוצ רשא ךל להקב ואבי

1:11 - א:יא
םיחנאנ המע-לכ ונתנ םחל םישקבמ לכאב םהידומחמ האר שפנ בישהל יכ הטיבהו הוהי הללוז יתייה

1:12 - א:יב
ירבע-לכ םכילא אול וארו וטיבה ךרד בואכמ שי-םא ללוע רשא יבאכמכ הוהי הגוה רשא יל ופא ןורח םויב

1:13 - א:יג
שא-חלש םורממ שרפ הנדריו יתמצעב ינבישה ילגרל תשר הממש יננתנ רוחא הוד םויה-לכ

1:14 - א:יד
ודיב יעשפ לע דקשנ ולע וגרתשי לישכה יראוצ-לע ינדא יננתנ יחכ םוק לכוא-אל ידיב

1:15 - א:טו
ינדא יריבא-לכ הלס ילע ארק יברקב ירוחב רבשל דעומ ינדא ךרד תג הדוהי-תב תלותבל

1:16 - א:טז
היכוב ינא הלא-לע הדרי יניע יניע ינממ קחר-יכ םימ ישפנ בישמ םחנמ יכ םיממוש ינב ויה ביוא רבג

1:17 - א:יז
הידיב ןויצ השרפ הוצ הל םחנמ ןיא ויביבס בקעיל הוהי םלשורי התיה וירצ םהיניב הדנל

1:18 - א:יח
יכ הוהי אוה קידצ יתירמ והיפ םימע-לכ אנ-ועמש יתלותב יבאכמ וארו יבשב וכלה ירוחבו

1:19 - א:יט
המה יבהאמל יתארק ינקזו ינהכ ינומר ושקב-יכ ועוג ריעב ובישיו ומל לכא םשפנ-תא

1:20 - א:כ
יל-רצ-יכ הוהי האר ךפהנ ורמרמח יעמ ורמ יכ יברקב יבל ץוחמ יתירמ תיבב ברח-הלכש תומכ

1:21 - א:כא
ינא החנאנ יכ ועמש יל םחנמ ןיא יתער ועמש יביא-לכ תישע התא יכ ושש תארק-םוי תאבה ינומכ ויהיו

1:22 - א:כב
ךינפל םתער-לכ אבת רשאכ ומל ללועו לע יל תללוע תובר-יכ יעשפ-לכ יוד יבלו יתחנא

2:1 - ב:א
ופאב ביעי הכיא ןויצ-תב-תא ינדא ץרא םימשמ ךילשה לארשי תראפת וילגר-םדה רכז-אלו ופא םויב

2:2 - ב:ב
למח אל ינדא עלב בקעי תואנ-לכ תא ירצבמ ותרבעב סרה עיגה הדוהי-תב הכלממ ללח ץראל הירשו

2:3 - ב:ג
לכ ףא-ירחב עדג בישה לארשי ןרק ינפמ ונימי רוחא בקעיב רעביו ביוא הלכא הבהל שאכ ביבס

2:4 - ב:ד
ביואכ ותשק ךרד רצכ ונימי בצנ לכ גרהיו להאב ןיע-ידמחמ שאכ ךפש ןויצ-תב ותמח

2:5 - ב:ה
ביואכ ינדא היה עלב לארשי עלב תחש היתונמרא-לכ -תבב בריו וירצבמ הינאת הדוהי הינאו

2:6 - ב:ו
תחש וכש ןגכ סמחיו הוהי חכש ודעומ תבשו דעומ ןויצב ופא -םעזב ץאניו ןהכו ךלמ

2:7 - ב:ז
וחבזמ ינדא חנז ריגסה ושדקמ ראנ תמוח ביוא-דיב ונתנ לוק היתונמרא םויכ הוהי-תיבב דעומ

2:8 - ב:ח
תיחשהל הוהי בשח הטנ ןויצ-תב תמוח ודי בישה-אל וק לח-לבאיו עלבמ וללמא ודחי המוחו

2:9 - ב:ט
הירעש ץראב ועבט היחירב רבשו דבא םיוגב הירשו הכלמ -םג הרות ןיא ואצמ-אל היאיבנ הוהימ ןוזח

2:10 - ב:י
ומדי ץראל ובשי ולעה ןויצ-תב ינקז ורגח םשאר-לע רפע ץראל ודירוה םיקש תלותב ןשאר םלשורי

2:11 - ב:יא
יניע תועמדב ולכ ךפשנ יעמ ורמרמח רבש-לע ידבכ ץראל ללוע ףטעב ימע-תב תובחרב קנויו הירק

2:12 - ב:יב
היא ורמאי םתמאל םפטעתהב ןייו ןגד ריע תובחרב ללחכ םשפנ ךפתשהב םתמא קיח-לא

2:13 - ב:יג
המ ךדיעא-המ תבה ךל-המדא ךל-הושא המ םלשורי -תב תלותב ךמחנאו םיכ לודג-יכ ןויצ ךל-אפרי ימ ךרבש

2:14 - ב:יד
אוש ךל וזח ךיאיבנ ולג-אלו לפתו בישהל ךנוע-לע ךל וזחיו ךתיבש אוש תואשמ םיחודמו

2:15 - ב:טו
םיפכ ךילע וקפס וקרש ךרד ירבע-לכ תב-לע םשאר ועניו ריעה תאזה םלשורי יפי תלילכ ורמאיש ץראה-לכל שושמ

2:16 - ב:טז
םהיפ ךילע וצפ וקרש ךיביוא-לכ ורמא ןש-וקרחיו םויה הז ךא ונעלב ונאצמ והניוקש וניאר

2:17 - ב:יז
םמז רשא הוהי השע הוצ רשא ותרמא עצב אלו סרה םדק-ימימ ךילע חמשיו למח ןרק םירה ביוא ךירצ

2:18 - ב:יח
ינדא-לא םבל קעצ ןויצ-תב תמוח העמד לחנכ ידירוה -לא הלילו םמוי ךל תגופ ינתת ךניע-תב םדת-לא

2:19 - ב:יט
לילב ינר ימוק יכפש תורמשא שארל ינפ חכנ ךבל םימכ וילא יאש ינדא שפנ-לע ךיפכ םיפוטעה ךיללוע שארב בערב תוצוח-לכ

2:20 - ב:כ
הטיבהו הוהי האר הכ תללוע ימל םישנ הנלכאת-םא םיחפט יללע םירפ שדקמב גרהי-םא איבנו ןהכ ינדא

2:21 - ב:כא
תוצוח ץראל ובכש יתלותב ןקזו רענ ברחב ולפנ ירוחבו ךפא םויב תגרה תלמח אל תחבט

2:22 - ב:כב
דעומ םויכ ארקת אלו ביבסמ ירוגמ הוהי-ףא םויב היה דירשו טילפ יתיברו יתחפט-רשא םלכ יביא

3:1 - ג:א
ינע האר רבגה ינא ותרבע טבשב

3:2 - ג:ב
ךשח ךליו גהנ יתוא רוא-אלו

3:3 - ג:ג
ךפהי בשי יב ךא םויה-לכ ודי

3:4 - ג:ד
ירועו ירשב הלב יתומצע רבש

3:5 - ג:ה
שאר ףקיו ילע הנב האלתו

3:6 - ג:ו
ינבישוה םיכשחמב םלוע יתמכ

3:7 - ג:ז
אצא אלו ידעב רדג יתשחנ דיבכה

3:8 - ג:ח
עושאו קעזא יכ םג יתלפת םתש

3:9 - ג:ט
תיזגב יכרד רדג הוע יתביתנ

3:10 - ג:י
יל אוה ברא בד םירתסמב הירא

3:11 - ג:יא
ינחשפיו ררוס יכרד םמש ינמש

3:12 - ג:יב
ינביציו ותשק ךרד ץחל ארטמכ

3:13 - ג:יג
ינב יתוילכב איבה ותפשא

3:14 - ג:יד
ימע-לכל קחש יתייה םויה-לכ םתניגנ

3:15 - ג:טו
םירורמב ינעיבשה הנעל ינורה

3:16 - ג:טז
ינש ץצחב סרגיו רפאב ינשיפכה

3:17 - ג:יז
ישפנ םולשמ חנזתו הבוט יתישנ

3:18 - ג:יח
יחצנ דבא רמאו הוהימ יתלחותו

3:19 - ג:יט
ידורמו יינע-רכז שארו הנעל

3:20 - ג:כ
חישתו רוכזת רוכז ישפנ ילע

3:21 - ג:כא
יבל-לא בישא תאז ליחוא ןכ-לע

3:22 - ג:כב
יכ הוהי ידסח ולכ-אל יכ ונמת-אל וימחר

3:23 - ג:כג
הבר םירקבל םישדח ךתנומא

3:24 - ג:כד
הרמא הוהי יקלח ליחוא ןכ-לע ישפנ ול

3:25 - ג:כה
ווקל הוהי בוט ונשרדת שפנל

3:26 - ג:כו
םמודו ליחיו בוט הוהי תעושתל

3:27 - ג:כז
אשי-יכ רבגל בוט וירוענב לע

3:28 - ג:כח
יכ םדיו דדב בשי וילע לטנ

3:29 - ג:כט
והיפ רפעב ןתי הוקת שי ילוא

3:30 - ג:ל
יחל והכמל ןתי הפרחב עבשי

3:31 - ג:לא
םלועל חנזי אל יכ ינדא

3:32 - ג:לב
םחרו הגוה-םא יכ ודסח ברכ

3:33 - ג:לג
ובלמ הנע אל יכ שיא-ינב הגיו

3:34 - ג:לד
לכ וילגר תחת אכדל ץרא יריסא

3:35 - ג:לה
רבג-טפשמ תוטהל ןוילע ינפ דגנ

3:36 - ג:לו
ובירב םדא תועל האר אל ינדא

3:37 - ג:לז
יהתו רמא הז ימ הוצ אל ינדא

3:38 - ג:לח
אצת אל ןוילע יפמ בוטהו תוערה

3:39 - ג:לט
יח םדא ןנואתי-המ ואטח-לע רבג

3:40 - ג:מ
וניכרד השפחנ הבושנו הרקחנו הוהי-דע

3:41 - ג:מא
םיפכ-לא ונבבל אשנ םימשב לא-לא

3:42 - ג:מב
ונירמו ונעשפ ונחנ תחלס אל התא

3:43 - ג:מג
ונפדרתו ףאב התכס תלמח אל תגרה

3:44 - ג:מד
ךל ןנעב התוכס הלפת רובעמ

3:45 - ג:מה
ונמישת סואמו יחס םימעה ברקב

3:46 - ג:מו
םהיפ ונילע וצפ וניביא-לכ

3:47 - ג:מז
ונל היה תחפו דחפ רבשהו תאשה

3:48 - ג:מח
יניע דרת םימ-יגלפ ימע-תב רבש-לע

3:49 - ג:מט
אלו הרגנ יניע תוגפה ןיאמ המדת

3:50 - ג:נ
אריו ףיקשי-דע םימשמ הוהי

3:51 - ג:נא
ישפנל הללוע יניע יריע תונב לכמ

3:52 - ג:נב
רופצכ ינודצ דוצ םנח יביא

3:53 - ג:נג
ייח רובב ותמצ יב ןבא-ודיו

3:54 - ג:נד
ישאר-לע םימ-ופצ יתרזגנ יתרמא

3:55 - ג:נה
הוהי ךמש יתארק תויתחת רובמ

3:56 - ג:נו
םלעת-לא תעמש ילוק יתחורל ךנזא יתעושל

3:57 - ג:נז
ךארקא םויב תברק ארית-לא תרמא

3:58 - ג:נח
יביר ינדא תבר ייח תלאג ישפנ

3:59 - ג:נט
יתתוע הוהי התיאר יטפשמ הטפש

3:60 - ג:ס
םתמקנ-לכ התיאר יל םתבשחמ-לכ

3:61 - ג:סא
הוהי םתפרח תעמש ילע םתבשחמ-לכ

3:62 - ג:סב
םנויגהו ימק יתפש םויה-לכ ילע

3:63 - ג:סג
הטיבה םתמיקו םתבש םתניגנמ ינא

3:64 - ג:סד
לומג םהל בישת םהידי השעמכ הוהי

3:65 - ג:סה
בל-תנגמ םהל ןתת םהל ךתלאת

3:66 - ג:סו
םדימשתו ףאב ףדרת הוהי ימש תחתמ

4:1 - ד:א
בהז םעוי הכיא בוטה םתכה אנשי שדק-ינבא הנכפתשת תוצוח-לכ שארב

4:2 - ד:ב
םירקיה ןויצ ינב הכיא זפב םיאלסמה שרח-ילבנל ובשחנ רצוי ידי השעמ

4:3 - ד:ג
דש וצלח ןינת-םג ןהירוג וקיניה יכ רזכאל ימע-תב רבדמב םינע

4:4 - ד:ד
קנוי ןושל קבד אמצב וכח-לא םחל ולאש םיללוע םהל ןיא שרפ

4:5 - ד:ה
םינדעמל םילכאה תוצוחב ומשנ עלות ילע םינמאה תותפשא וקבח

4:6 - ד:ו
ימע-תב ןוע לדגיו הכופהה םדס תאטחמ ולח-אלו עגר-ומכ םידי הב

4:7 - ד:ז
גלשמ היריזנ וכז םצע ומדא בלחמ וחצ ריפס םינינפמ םתרזג

4:8 - ד:ח
אל םראת רוחשמ ךשח דפצ תוצוחב ורכנ שבי םמצע-לע םרוע ץעכ היה

4:9 - ד:ט
ויה םיבוט יללחמ ברח-יללח ובוזי םהש בער תבונתמ םירקדמ ידש

4:10 - ד:י
תוינמחר םישנ ידי ויה ןהידלי ולשב רבשב ומל תורבל ימע-תב

4:11 - ד:יא
ותמח-תא הוהי הלכ ופא ןורח ךפש ןויצב שא-תציו היתדוסי לכאתו

4:12 - ד:יב
ונימאה אל יבשי לכו ץרא-יכלמ רצ אבי יכ לבת ירעשב ביואו םלשורי

4:13 - ד:יג
היאיבנ תאטחמ הינהכ תונוע םד הברקב םיכפשה םיקידצ

4:14 - ד:יד
תוצוחב םירוע וענ אלב םדב ולאגנ ועגי ולכוי םהישבלב

4:15 - ד:טו
ומל וארק אמט ורוס ועגת-לא ורוס ורוס וענ-םג וצנ יכ אל םיוגב ורמא רוגל ופיסוי

4:16 - ד:טז
אל םקלח הוהי ינפ ינפ םטיבהל ףיסוי ואשנ אל םינהכ וננח אל םינקז

4:17 - ד:יז
הנילכת הנידוע ונתרזע-לא וניניע וניפצ ונתיפצב לבה עשוי אל יוג-לא

4:18 - ד:יח
תכלמ ונידעצ ודצ ברק וניתבחרב ונימי ואלמ וניצק וניצק אב-יכ

4:19 - ד:יט
וניפדר ויה םילק םימש ירשנמ ונקלד םירהה-לע ונל וברא רבדמב

4:20 - ד:כ
חישמ וניפא חור דכלנ הוהי רשא םתותיחשב היחנ ולצב ונרמא םיוגב

4:21 - ד:כא
יחמשו ישיש יתבשוי םודא-תב ךילע-םג ץוע ץראב ירכשת סוכ-רבעת ירעתתו

4:22 - ד:כב
ןויצ-תב ךנוע-םת ךתולגהל ףיסוי אל םודא-תב ךנוע דקפ ךיתאטח -לע הלג

5:1 - ה:א
היה-המ הוהי רכז הארו טיבה ונל ונתפרח-תא

5:2 - ה:ב
הכפהנ ונתלחנ וניתב םירזל םירכנל

5:3 - ה:ג
ןיא ונייה םימותי וניתמא בא תונמלאכ

5:4 - ה:ד
וניתש ףסכב ונימימ ואבי ריחמב וניצע

5:5 - ה:ה
ונפדרנ ונראוצ לע אל ונעגי ונל-חנוה

5:6 - ה:ו
די ונתנ םירצמ םחל עבשל רושא

5:7 - ה:ז
םניא ואטח וניתבא םהיתנוע ונחנא ונלבס

5:8 - ה:ח
ונב ולשמ םידבע םדימ ןיא קרפ

5:9 - ה:ט
ונמחל איבנ ונשפנב רבדמה ברח ינפמ

5:10 - ה:י
ורמכנ רונתכ ונרוע בער תופעלז ינפמ

5:11 - ה:יא
ונע ןויצב םישנ הדוהי ירעב תלתב

5:12 - ה:יב
ולתנ םדיב םירש אל םינקז ינפ ורדהנ

5:13 - ה:יג
ואשנ ןוחט םירוחב ולשכ ץעב םירענו

5:14 - ה:יד
ותבש רעשמ םינקז םתניגנמ םירוחב

5:15 - ה:טו
ונבל שושמ תבש ונלחמ לבאל ךפהנ

5:16 - ה:טז
ונשאר תרטע הלפנ יכ ונל אנ-יוא ונאטח

5:17 - ה:יז
הוד היה הז-לע וכשח הלא-לע ונבל וניניע

5:18 - ה:יח
םמשש ןויצ-רה לע וב-וכלה םילעוש

5:19 - ה:יט
םלועל הוהי התא רדל ךאסכ בשת רודו

5:20 - ה:כ
ונחכשת חצנל המל םימי ךראל ונבזעת

5:21 - ה:כא
ךילא הוהי ונבישה ונימי שדח בושנו םדקכ

5:22 - ה:כב
ונתסאמ סאמ-םא יכ ונילע תפצק דאמ-דע