הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

הרות
Torah

ארקיו
1:1 - א:א
השמ-לא ארקיו וילא הוהי רבדיו רמאל דעומ להאמ

1:2 - א:ב
לארשי ינב-לא רבד םדא םהלא תרמאו ןברק םכמ בירקי-יכ המהבה -ןמ הוהיל ןאצה-ןמו רקבה-ןמ םכנברק-תא ובירקת

1:3 - א:ג
ונברק הלע-םא םימת רכז רקבה-ןמ חתפ-לא ונבירקי בירקי דעומ להא ינפל ונצרל ותא הוהי

1:4 - א:ד
שאר לע ודי ךמסו ול הצרנו הלעה וילע רפכל

1:5 - א:ה
רקבה ןב-תא טחשו ובירקהו הוהי ינפל םינהכה ןרהא ינב וקרזו םדה-תא חבזמה-לע םדה-תא להא חתפ-רשא ביבס דעומ

1:6 - א:ו
הלעה-תא טישפהו היחתנל התא חתנו

1:7 - א:ז
ןרהא ינב ונתנו חבזמה-לע שא ןהכה םיצע וכרעו שאה-לע

1:8 - א:ח
ןרהא ינב וכרעו םיחתנה תא םינהכה רדפה-תאו שארה-תא רשא םיצעה-לע רשא שאה-לע חבזמה-לע

1:9 - א:ט
ץחרי ויערכו וברקו ןהכה ריטקהו םימב הלע החבזמה לכה-תא חוחינ -חיר השא הוהיל

1:10 - א:י
ונברק ןאצה-ןמ-םאו וא םיבשכה-ןמ רכז הלעל םיזעה-ןמ ונבירקי םימת

1:11 - א:יא
ךרי לע ותא טחשו ינפל הנפצ חבזמה ינב וקרזו הוהי םינהכה ןרהא חבזמה-לע ומד-תא ביבס

1:12 - א:יב
ויחתנל ותא חתנו ורדפ-תאו ושאר-תאו םתא ןהכה ךרעו רשא םיצעה-לע רשא שאה-לע חבזמה-לע

1:13 - א:יג
םיערכהו ברקהו בירקהו םימב ץחרי לכה-תא ןהכה הלע החבזמה ריטקהו חחינ חיר השא אוה הוהיל

1:14 - א:יד
הלע ףועה-ןמ םאו הוהיל ונברק םירתה-ןמ בירקהו הנויה ינב-ןמ וא ונברק-תא

1:15 - א:טו
ןהכה ובירקהו קלמו חבזמה-לא ריטקהו ושאר-תא ומד הצמנו החבזמה חבזמה ריק לע

1:16 - א:טז
ותארמ-תא ריסהו התא ךילשהו התצנב המדק חבזמה לצא ןשדה םוקמ-לא

1:17 - א:יז
ויפנכב ותא עסשו ריטקהו לידבי אל החבזמה ןהכה ותא רשא םיצעה-לע אוה הלע שאה-לע חחינ חיר השא הוהיל

2:1 - ב:א
בירקת-יכ שפנו הוהיל החנמ ןברק ונברק היהי תלס ןמש הילע קציו הנבל הילע ןתנו

2:2 - ב:ב
ינב-לא האיבהו ץמקו םינהכה ןרהא וצמק אלמ םשמ לע הנמשמו התלסמ ריטקהו התנבל-לכ התרכזא-תא ןהכה חיר השא החבזמה הוהיל חחינ

2:3 - ב:ג
החנמה-ןמ תרתונהו שדק וינבלו ןרהאל הוהי ישאמ םישדק

2:4 - ב:ד
ןברק ברקת יכו רונת הפאמ החנמ תצמ תולח תלס יקיקרו ןמשב תלולב ןמשב םיחשמ תוצמ

2:5 - ב:ה
תבחמה-לע החנמ-םאו הלולב תלס ךנברק היהת הצמ ןמשב

2:6 - ב:ו
םיתפ התא תותפ ןמש הילע תקציו אוה החנמ

2:7 - ב:ז
תשחרמ תחנמ-םאו ןמשב תלס ךנברק השעת

2:8 - ב:ח
החנמה-תא תאבהו הלאמ השעי רשא הבירקהו הוהיל השיגהו ןהכה-לא חבזמה -לא

2:9 - ב:ט
ןהכה םירהו החנמה-ןמ ריטקהו התרכזא-תא חיר השא החבזמה הוהיל חחינ

2:10 - ב:י
החנמה-ןמ תרתונהו שדק וינבלו ןרהאל הוהי ישאמ םישדק

2:11 - ב:יא
רשא החנמה-לכ אל הוהיל ובירקת יכ ץמח השעת שבד-לכו ראש-לכ ונממ וריטקת -אל הוהיל השא

2:12 - ב:יב
ובירקת תישאר ןברק הוהיל םתא ולעי-אל חבזמה-לאו חחינ חירל

2:13 - ב:יג
ךתחנמ ןברק-לכו אלו חלמת חלמב תירב חלמ תיבשת ךתחנמ לעמ ךיהלא בירקת ךנברק-לכ לע חלמ

2:14 - ב:יד
תחנמ בירקת-םאו ביבא הוהיל םירוכב למרכ שרג שאב יולק תחנמ תא בירקת ךירוכב

2:15 - ב:טו
ןמש הילע תתנו הנבל הילע תמשו אוה החנמ

2:16 - ב:טז
ןהכה ריטקהו השרגמ התרכזא-תא לע הנמשמו השא התנבל-לכ הוהיל

3:1 - ג:א
םימלש חבז-םאו רקבה-ןמ םא ונברק רכז-םא בירקמ אוה םימת הבקנ-םא ינפל ונבירקי הוהי

3:2 - ג:ב
שאר-לע ודי ךמסו חתפ וטחשו ונברק וקרזו דעומ להא םינהכה ןרהא ינב חבזמה-לע םדה-תא ביבס

3:3 - ג:ג
חבזמ בירקהו הוהיל השא םימלשה הסכמה בלחה-תא -לכ תאו ברקה-תא ברקה-לע רשא בלחה

3:4 - ג:ד
תילכה יתש תאו ןהלע רשא בלחה-תאו םילסכה-לע רשא -לע תרתיה-תאו תוילכה-לע דבכה הנריסי

3:5 - ג:ה
ותא וריטקהו החבזמה ןרהא-ינב רשא הלעה-לע רשא םיצעה-לע חיר השא שאה-לע הוהיל חחינ

3:6 - ג:ו
ונברק ןאצה-ןמ-םאו הוהיל םימלש חבזל םימת הבקנ וא רכז ונבירקי

3:7 - ג:ז
בירקמ-אוה בשכ-םא בירקהו ונברק-תא הוהי ינפל ותא

3:8 - ג:ח
ודי-תא ךמסו טחשו ונברק שאר-לע דעומ להא ינפל ותא ןרהא ינב וקרזו חבזמה-לע ומד-תא ביבס

3:9 - ג:ט
חבזמ בירקהו הוהיל השא םימלשה המימת הילאה ובלח הנריסי הצעה תמעל הסכמה בלחה-תאו תאו ברקה-תא רשא בלחה-לכ ברקה-לע

3:10 - ג:י
תילכה יתש תאו ןהלע רשא בלחה-תאו םילסכה-לע רשא -לע תרתיה-תאו תילכה-לע דבכה הנריסי

3:11 - ג:יא
ןהכה וריטקהו השא םחל החבזמה הוהיל

3:12 - ג:יב
ונברק זע םאו ינפל ובירקהו הוהי

3:13 - ג:יג
ודי-תא ךמסו ותא טחשו ושאר-לע דעומ להא ינפל ןרהא ינב וקרזו חבזמה-לע ומד -תא ביבס

3:14 - ג:יד
ונברק ונממ בירקהו בלחה-תא הוהיל השא תאו ברקה-תא הסכמה רשא בלחה -לכ ברקה-לע

3:15 - ג:טו
תילכה יתש תאו ןהלע רשא בלחה-תאו םילסכה-לע רשא -לע תרתיה-תאו תילכה-לע דבכה הנריסי

3:16 - ג:טז
ןהכה םריטקהו השא םחל החבזמה בלח-לכ חחינ חירל הוהיל

3:17 - ג:יז
םכיתרדל םלוע תקח םכיתבשומ לכב אל םד-לכו בלח-לכ ולכאת

4:1 - ד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

4:2 - ד:ב
לארשי ינב-לא רבד אטחת-יכ שפנ רמאל תוצמ לכמ הגגשב אל רשא הוהי תחאמ השעו הנישעת הנהמ

4:3 - ד:ג
חישמה ןהכה םא םעה תמשאל אטחי ותאטח לע בירקהו -ןב רפ אטח רשא הוהיל םימת רקב תאטחל

4:4 - ד:ד
רפה-תא איבהו דעומ להא חתפ-לא ךמסו הוהי ינפל רפה שאר-לע ודי-תא ינפל רפה-תא טחשו הוהי

4:5 - ד:ה
חישמה ןהכה חקלו ותא איבהו רפה םדמ דעומ להא-לא

4:6 - ד:ו
ןהכה לבטו הזהו םדב ועבצא-תא םימעפ עבש םדה-ןמ ינפ-תא הוהי ינפל שדקה תכרפ

4:7 - ד:ז
םדה-ןמ ןהכה ןתנו חבזמ תונרק-לע ינפל םימסה תרטק להאב רשא הוהי םד-לכ תאו דעומ דוסי-לא ךפשי רפה חתפ-רשא הלעה חבזמ דעומ להא

4:8 - ד:ח
רפ בלח-לכ-תאו ונממ םירי תאטחה הסכמה בלחה-תא -לכ תאו ברקה-לע ברקה-לע רשא בלחה

4:9 - ד:ט
תילכה יתש תאו רשא בלחה-תאו רשא ןהילע םילסכה-לע -לע תרתיה-תאו תוילכה-לע דבכה הנריסי

4:10 - ד:י
רושמ םרוי רשאכ םימלשה חבז לע ןהכה םריטקהו הלעה חבזמ

4:11 - ד:יא
רפה רוע-תאו ורשב-לכ-תאו ויערכ-לעו ושאר-לע ושרפו וברקו

4:12 - ד:יב
רפה-לכ-תא איצוהו הנחמל ץוחמ-לא רוהט םוקמ-לא ףרשו ןשדה ךפש-לא שאב םיצע-לע ותא ףרשי ןשדה ךפש-לע

4:13 - ד:יג
לארשי תדע-לכ םאו רבד םלענו וגשי ושעו להקה יניעמ הוהי תוצמ-לכמ תחא הנישעת-אל רשא ומשאו

4:14 - ד:יד
רשא תאטחה העדונו ובירקהו הילע ואטח רקב-ןב רפ להקה ותא ואיבהו תאטחל דעומ להא ינפל

4:15 - ד:טו
הדעה ינקז וכמסו שאר-לע םהידי-תא הוהי ינפל רפה ינפל רפה-תא טחשו הוהי

4:16 - ד:טז
חישמה ןהכה איבהו להא-לא רפה םדמ דעומ

4:17 - ד:יז
ועבצא ןהכה לבטו עבש הזהו םדה-ןמ הוהי ינפל םימעפ תכרפה ינפ תא

4:18 - ד:יח
ןתי םדה-ןמו רשא חבזמה תנרק-לע רשא הוהי ינפל -לכ תאו דעומ להאב דוסי-לא ךפשי םדה חתפ-רשא הלעה חבזמ דעומ להא

4:19 - ד:יט
םירי ובלח-לכ תאו ריטקהו ונממ החבזמה

4:20 - ד:כ
השע רשאכ רפל השעו ןכ תאטחה רפל םהלע רפכו ול-השעי םהל חלסנו ןהכה

4:21 - ד:כא
רפה-תא איצוהו הנחמל ץוחמ-לא ףרש רשאכ ותא ףרשו ןושארה רפה תא אוה להקה תאטח

4:22 - ד:כב
אטחי אישנ רשא תוצמ-לכמ תחא השעו רשא ויהלא הוהי הגגשב הנישעת-אל םשאו

4:23 - ד:כג
וילא עדוה-וא הב אטח רשא ותאטח ונברק-תא איבהו רכז םיזע ריעש םימת

4:24 - ד:כד
שאר-לע ודי ךמסו ותא טחשו ריעשה טחשי-רשא םוקמב הוהי ינפל הלעה-תא אוה תאטח

4:25 - ד:כה
םדמ ןהכה חקלו ןתנו ועבצאב תאטחה הלעה חבזמ תנרק-לע ךפשי ומד-תאו חבזמ דוסי-לא הלעה

4:26 - ד:כו
ריטקי ובלח-לכ-תאו חבז בלחכ החבזמה וילע רפכו םימלשה חלסנו ותאטחמ ןהכה ול

4:27 - ד:כז
אטחת תחא שפנ-םאו ץראה םעמ הגגשב תוצממ תחא התשעב -אל רשא הוהי םשאו הנישעת

4:28 - ד:כח
וילא עדוה וא אטח רשא ותאטח תריעש ונברק איבהו הבקנ המימת םיזע אטח רשא ותאטח-לע

4:29 - ד:כט
לע ודי-תא ךמסו טחשו תאטחה שאר םוקמב תאטחה-תא הלעה

4:30 - ד:ל
המדמ ןהכה חקלו ןתנו ועבצאב הלעה חבזמ תנרק-לע ךפשי המד-לכ-תאו חבזמה דוסי-לא

4:31 - ד:לא
ריסי הבלח-לכ-תאו לעמ בלח רסוה רשאכ ריטקהו םימלשה חבז חירל החבזמה ןהכה רפכו הוהיל חחינ חלסנו ןהכה וילע ול

4:32 - ד:לב
איבי שבכ-םאו הבקנ תאטחל ונברק הנאיבי המימת

4:33 - ד:לג
לע ודי-תא ךמסו טחשו תאטחה שאר םוקמב תאטחל התא -תא טחשי רשא הלעה

4:34 - ד:לד
םדמ ןהכה חקלו ןתנו ועבצאב תאטחה הלעה חבזמ תנרק-לע ךפשי המד-לכ-תאו חבזמה דוסי-לא

4:35 - ד:לה
ריסי הבלח-לכ-תאו רסוי רשאכ חבזמ בשכה-בלח ריטקהו םימלשה החבזמה םתא ןהכה רפכו הוהי ישא לע ןהכה וילע אטח-רשא ותאטח-לע ול חלסנו

5:1 - ה:א
אטחת-יכ שפנו הלא לוק העמשו וא האר וא דע אוהו דיגי אול-םא עדי ונוע אשנו

5:2 - ה:ב
עגת רשא שפנ וא וא אמט רבד-לכב וא האמט היח תלבנב האמט המהב תלבנב אמט ץרש תלבנב וא אוהו ונממ םלענו םשאו אמט

5:3 - ה:ג
תאמטב עגי יכ וא רשא ותאמט לכל םדא םלענו הב אמטי עדי אוהו ונממ םשאו

5:4 - ה:ד
עבשת יכ שפנ וא ערהל םיתפשב אטבל רשא לכל ביטיהל וא העבשב םדאה אטבי ונממ םלענו םשאו עדי-אוהו הלאמ תחאל

5:5 - ה:ה
תחאל םשאי-יכ היהו רשא הדותהו הלאמ הילע אטח

5:6 - ה:ו
ומשא-תא איבהו ותאטח לע הוהיל הבקנ אטח רשא -וא הבשכ ןאצה-ןמ תאטחל םיזע תריעש ןהכה וילע רפכו ותאטחמ

5:7 - ה:ז
ודי עיגת אל-םאו איבהו הש יד אטח רשא ומשא-תא ינש-וא םירת יתש הוהיל הנוי-ינב דחאו תאטחל דחא הלעל

5:8 - ה:ח
ןהכה-לא םתא איבהו רשא-תא בירקהו קלמו הנושאר תאטחל ופרע לוממ ושאר-תא לידבי אלו

5:9 - ה:ט
תאטחה םדמ הזהו חבזמה ריק-לע הצמי םדב ראשנהו חבזמה דוסי-לא אוה תאטח

5:10 - ה:י
הלע השעי ינשה-תאו וילע רפכו טפשמכ ותאטחמ ןהכה ול חלסנו אטח-רשא

5:11 - ה:יא
ודי גישת אל-םאו ינשל וא םירת יתשל איבהו הנוי-ינב אטח רשא ונברק-תא תלס הפאה תרישע םישי-אל תאטחל ןתי-אלו ןמש הילע תאטח יכ הנבל הילע אוה

5:12 - ה:יב
ןהכה-לא האיבהו הנממ ןהכה ץמקו וצמק אולמ ריטקהו התרכזא-תא ישא לע החבזמה אוה תאטח הוהי

5:13 - ה:יג
ןהכה וילע רפכו אטח-רשא ותאטח-לע חלסנו הלאמ תחאמ ןהכל התיהו ול החנמכ

5:14 - ה:יד
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

5:15 - ה:טו
לעמ לעמת-יכ שפנ ישדקמ הגגשב האטחו איבהו הוהי ליא הוהיל ומשא-תא ןאצה-ןמ םימת םילקש-ףסכ ךכרעב םשאל שדקה-לקשב

5:16 - ה:טז
אטח רשא תאו םלשי שדקה-ןמ ףסוי ותשימח-תאו ותא ןתנו וילע רפכי ןהכהו ןהכל םשאה ליאב וילע ול חלסנו

5:17 - ה:יז
אטחת יכ שפנ-םאו תחא התשעו רשא הוהי תוצמ-לכמ -אלו הנישעת אל אשנו םשאו עדי ונוע

5:18 - ה:יח
םימת ליא איבהו ךכרעב ןאצה-ןמ רפכו ןהכה-לא םשאל לע ןהכה וילע גגש-רשא ותגגש חלסנו עדי-אל אוהו ול

5:19 - ה:יט
םשא םשא אוה םשא הוהיל

5:20 - ה:כ
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

5:21 - ה:כא
הלעמו אטחת יכ שפנ שחכו הוהיב לעמ ןודקפב ותימעב וא די תמושתב-וא קשע וא לזגב ותימע-תא

5:22 - ה:כב
שחכו הדבא אצמ-וא רקש-לע עבשנו הב לכמ תחא-לע םדאה השעי-רשא הנהב אטחל

5:23 - ה:כג
םשאו אטחי-יכ היהו הלזגה-תא בישהו וא לזג רשא קשע רשא קשעה-תא רשא ןודקפה-תא וא וא ותא דקפה אצמ רשא הדבאה-תא

5:24 - ה:כד
עבשי-רשא לכמ וא םלשו רקשל וילע ויתשמחו ושארב ותא אוה רשאל וילע ףסי םויב וננתי ול ותמשא

5:25 - ה:כה
איבי ומשא-תאו םימת ליא הוהיל ךכרעב ןאצה-ןמ ןהכה-לא םשאל

5:26 - ה:כו
ןהכה וילע רפכו חלסנו הוהי ינפל לכמ תחא-לע ול המשאל השעי-רשא הב

6:1 - ו:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:2 - ו:ב
ןרהא-תא וצ תאז רמאל וינב-תאו אוה הלעה תרות -לע הדקומ לע הלעה הלילה-לכ חבזמה חבזמה שאו רקבה-דע וב דקות

6:3 - ו:ג
דב ודמ ןהכה שבלו שבלי דב-יסנכמו םירהו ורשב-לע לכאת רשא ןשדה-תא הלעה-תא שאה לצא ומשו חבזמה-לע חבזמה

6:4 - ו:ד
וידגב-תא טשפו םירחא םידגב שבלו ןשדה-תא איצוהו הנחמל ץוחמ-לא רוהט םוקמ-לא

6:5 - ו:ה
חבזמה-לע שאהו הבכת אל וב-דקות ןהכה הילע רעבו רקבב רקבב םיצע הלעה הילע ךרעו יבלח הילע ריטקהו םימלשה

6:6 - ו:ו
דקות דימת שא הבכת אל חבזמה-לע

6:7 - ו:ז
החנמה תרות תאזו ןרהא-ינב התא ברקה ינפ-לא הוהי ינפל חבזמה

6:8 - ו:ח
וצמקב ונממ םירהו הנמשמו החנמה תלסמ רשא הנבלה-לכ תאו ריטקהו החנמה-לע חחינ חיר חבזמה הוהיל התרכזא

6:9 - ו:ט
הנממ תרתונהו וינבו ןרהא ולכאי םוקמב לכאת תוצמ -להא רצחב שדק הולכאי דעומ

6:10 - ו:י
םקלח ץמח הפאת אל שדק ישאמ התא יתתנ תאטחכ אוה םישדק םשאכו

6:11 - ו:יא
ןרהא ינבב רכז-לכ םלוע-קח הנלכאי הוהי ישאמ םכיתרדל םהב עגי-רשא לכ שדקי

6:12 - ו:יב
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:13 - ו:יג
ןרהא ןברק הז ובירקי-רשא וינבו חשמה םויב הוהיל הפאה תרישע ותא דימת החנמ תלס רקבב התיצחמ ברעב התיצחמו

6:14 - ו:יד
השעת ןמשב תבחמ-לע הנאיבת תכברמ םיתפ תחנמ יניפת חחינ -חיר בירקת הוהיל

6:15 - ו:טו
ויתחת חישמה ןהכהו התא השעי וינבמ הוהיל םלוע-קח רטקת לילכ

6:16 - ו:טז
לילכ ןהכ תחנמ-לכו לכאת אל היהת

6:17 - ו:יז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:18 - ו:יח
ןרהא-לא רבד תאז רמאל וינב-לאו םוקמב תאטחה תרות הלעה טחשת רשא ינפל תאטחה טחשת םישדק שדק הוהי אוה

6:19 - ו:יט
התא אטחמה ןהכה שדק םוקמב הנלכאי להא רצחב לכאת דעומ

6:20 - ו:כ
הרשבב עגי-רשא לכ הזי רשאו שדקי רשא דגבה-לע המדמ סבכת הילע הזי שדק םוקמב

6:21 - ו:כא
רשא שרח-ילכו רבשי וב-לשבת תשחנ ילכב-םאו ףטשו קרמו הלשב םימב

6:22 - ו:כב
םינהכב רכז-לכ שדק התא לכאי אוה םישדק

6:23 - ו:כג
אבוי רשא תאטח-לכו דעומ להא-לא המדמ לכאת אל שדקב רפכל ףרשת שאב

7:1 - ז:א
םשאה תרות תאזו אוה םישדק שדק

7:2 - ז:ב
וטחשי רשא םוקמב וטחשי הלעה-תא ומד-תאו םשאה-תא חבזמה-לע קרזי ביבס

7:3 - ז:ג
בירקי ובלח-לכ תאו הילאה תא ונממ הסכמה בלחה-תאו ברקה-תא

7:4 - ז:ד
תילכה יתש תאו רשא בלחה-תאו רשא ןהילע םילסכה-לע -לע תרתיה-תאו תילכה-לע דבכה הנריסי

7:5 - ז:ה
ןהכה םתא ריטקהו הוהיל השא החבזמה אוה םשא

7:6 - ז:ו
םינהכב רכז-לכ שודק םוקמב ונלכאי םישדק שדק לכאי אוה

7:7 - ז:ז
הרות םשאכ תאטחכ רשא ןהכה םהל תחא היהי ול וב-רפכי

7:8 - ז:ח
בירקמה ןהכהו רוע שיא תלע-תא בירקה רשא הלעה היהי ול ןהכל

7:9 - ז:ט
הפאת רשא החנמ-לכו השענ-לכו רונתב תבחמ-לעו תשחרמב התא בירקמה ןהכל היהת ול

7:10 - ז:י
החנמ-לכו הברחו ןמשב-הלולב היהת ןרהא ינב-לכל ויחאכ שיא

7:11 - ז:יא
חבז תרות תאזו בירקי רשא םימלשה הוהיל

7:12 - ז:יב
הדות-לע םא בירקהו ונבירקי תולח הדותה חבז-לע ןמשב תלולב תוצמ םיחשמ תוצמ יקיקרו תכברמ תלסו ןמשב ןמשב תלולב תלח

7:13 - ז:יג
ץמח םחל תלח-לע ונברק בירקי תדות חבז-לע וימלש

7:14 - ז:יד
דחא ונממ בירקהו המורת ןברק-לכמ קרזה ןהכל הוהיל ול םימלשה םד-תא היהי

7:15 - ז:טו
תדות חבז רשבו ונברק םויב וימלש ונממ חיני-אל לכאי רקב-דע

7:16 - ז:טז
הבדנ וא רדנ-םאו םויב ונברק חבז וחבז-תא ובירקה תרחממו לכאי לכאי ונממ רתונהו

7:17 - ז:יז
חבזה רשבמ רתונהו שאב ישילשה םויב ףרשי

7:18 - ז:יח
לכאי לכאה םאו וימלש חבז-רשבמ אל ישילשה םויב ותא בירקמה הצרי לוגפ ול בשחי אל תלכאה שפנהו היהי אשת הנוע ונממ

7:19 - ז:יט
עגי-רשא רשבהו לכאי אל אמט-לכב רשבהו ףרשי שאב רשב לכאי רוהט-לכ

7:20 - ז:כ
לכאת-רשא שפנהו םימלשה חבזמ רשב ותאמטו הוהיל רשא שפנה התרכנו וילע הימעמ אוהה

7:21 - ז:כא
עגת-יכ שפנו םדא תאמטב אמט-לכב וא האמט המהבב וא לכאו אמט ץקש-לכב םימלשה חבז-רשבמ התרכנו הוהיל רשא הימעמ אוהה שפנה

7:22 - ז:כב
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

7:23 - ז:כג
לארשי ינב-לא רבד רוש בלח-לכ רמאל אל זעו בשכו ולכאת

7:24 - ז:כד
בלחו הלבנ בלחו השעי הפרט אל לכאו הכאלמ-לכל והלכאת

7:25 - ז:כה
בלח לכא-לכ יכ רשא המהבה-ןמ השא הנממ בירקי שפנה התרכנו הוהיל הימעמ תלכאה

7:26 - ז:כו
ולכאת אל םד-לכו ףועל םכיתבשומ לכב המהבלו

7:27 - ז:כז
לכאת-רשא שפנ-לכ שפנה התרכנו םד-לכ הימעמ אוהה

7:28 - ז:כח
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

7:29 - ז:כט
לארשי ינב-לא רבד בירקמה רמאל וימלש חבז-תא -תא איבי הוהיל חבזמ הוהיל ונברק וימלש

7:30 - ז:ל
תא הניאיבת וידי בלחה-תא הוהי ישא תא ונאיבי הזחה-לע ותא ףינהל הזחה הוהי ינפל הפונת

7:31 - ז:לא
ןהכה ריטקהו החבזמה בלחה-תא ןרהאל הזחה היהו וינבלו

7:32 - ז:לב
ןימיה קוש תאו ןהכל המורת ונתת םכימלש יחבזמ

7:33 - ז:לג
םד-תא בירקמה בלחה-תאו םימלשה היהת ול ןרהא ינבמ הנמל ןימיה קוש

7:34 - ז:לד
הפונתה הזח-תא יכ המורתה קוש תאו תאמ יתחקל יחבזמ לארשי-ינב םתא ןתאו םהימלש וינבלו ןהכה ןרהאל ינב תאמ םלוע-קחל לארשי

7:35 - ז:לה
ןרהא תחשמ תאז ישאמ וינב תחשמו בירקה םויב הוהי הוהיל ןהכל םתא

7:36 - ז:לו
תתל הוהי הוצ רשא םתא וחשמ םויב םהל תקח לארשי ינב תאמ םתרדל םלוע

7:37 - ז:לז
הלעל הרותה תאז תאטחלו החנמל םיאולמלו םשאלו םימלשה חבזלו

7:38 - ז:לח
הוהי הוצ רשא יניס רהב השמ-תא ינב-תא ותוצ םויב בירקהל לארשי הוהיל םהינברק-תא יניס רבדמב

8:1 - ח:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

8:2 - ח:ב
ןרהא-תא חק תאו ותא וינב-תאו ןמש תאו םידגבה רפ תאו החשמה ינש תאו תאטחה לס תאו םיליאה תוצמה

8:3 - ח:ג
להקה הדעה-לכ תאו דעומ להא חתפ-לא

8:4 - ח:ד
הוצ רשאכ השמ שעיו להקתו ותא הוהי להא חתפ-לא הדעה דעומ

8:5 - ח:ה
הדעה-לא השמ רמאיו הוצ-רשא רבדה הז תושעל הוהי

8:6 - ח:ו
ןרהא-תא השמ ברקיו ץחריו וינב-תאו םימב םתא

8:7 - ח:ז
וילע ןתיו רגחיו תנתכה-תא שבליו טנבאב ותא ןתיו ליעמה-תא ותא דפאה-תא וילע בשחב ותא רגחיו וב ול דפאיו דפאה

8:8 - ח:ח
ןשחה-תא וילע םשיו ןשחה-לא ןתיו םירואה-תא םימתה-תאו

8:9 - ח:ט
תפנצמה-תא םשיו םשיו ושאר-לע לומ-לא תפנצמה-לע בהזה ץיצ תא וינפ הוצ רשאכ שדקה רזנ השמ-תא הוהי

8:10 - ח:י
ןמש-תא השמ חקיו חשמיו החשמה ןכשמה-תא וב-רשא-לכ-תאו םתא שדקיו

8:11 - ח:יא
חבזמה-לע ונממ זיו חשמיו םימעפ עבש חבזמה-תא -תאו וילכ-לכ-תאו ונכ-תאו ריכה םשדקל

8:12 - ח:יב
החשמה ןמשמ קציו חשמיו ןרהא שאר לע ושדקל ותא

8:13 - ח:יג
ינב-תא השמ ברקיו תנתכ םשבליו ןרהא טנבא םתא רגחיו תועבגמ םהל שבחיו הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

8:14 - ח:יד
תאטחה רפ תא שגיו וינבו ןרהא ךמסיו שאר-לע םהידי-תא תאטחה רפ

8:15 - ח:טו
השמ חקיו טחשיו ןתיו םדה-תא חבזמה תונרק-לע אטחיו ועבצאב ביבס םדה-תאו חבזמה-תא חבזמה דוסי-לא קצי רפכל והשדקיו וילע

8:16 - ח:טז
בלחה-לכ-תא חקיו תאו ברקה-לע רשא יתש-תאו דבכה תרתי ןהבלח -תאו תילכה החבזמה השמ רטקיו

8:17 - ח:יז
ורע-תאו רפה-תאו ושרפ-תאו ורשב-תאו ץוחמ שאב ףרש הוצ רשאכ הנחמל השמ-תא הוהי

8:18 - ח:יח
הלעה ליא תא ברקיו וינבו ןרהא וכמסיו שאר-לע םהידי-תא ליאה

8:19 - ח:יט
השמ קרזיו טחשיו חבזמה-לע םדה-תא ביבס

8:20 - ח:כ
חתנ ליאה-תאו השמ רטקיו ויחתנל שארה-תא םיחתנה-תאו רדפה-תאו

8:21 - ח:כא
ברקה-תאו ץחר םיערכה-תאו השמ רטקיו םימב החבזמה ליאה-לכ-תא חחינ-חירל אוה הלע הוהיל אוה השא הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

8:22 - ח:כב
ליאה-תא ברקיו םיאלמה ליא ינשה וינבו ןרהא וכמסיו שאר -לע םהידי-תא ליאה

8:23 - ח:כג
השמ חקיו טחשיו ךונת-לע ןתיו ומדמ תינמיה ןרהא-ןזא ודי ןהב-לעו ןהב-לעו תינמיה תינמיה ולגר

8:24 - ח:כד
ןרהא ינב-תא ברקיו םדה-ןמ השמ ןתיו םנזא ךונת-לע ןהב -לעו תינמיה תינמיה םדי םלגר ןהב-לעו השמ קרזיו תינמיה חבזמה-לע םדה-תא ביבס

8:25 - ח:כה
בלחה-תא חקיו הילאה-תאו רשא בלחה-לכ-תאו תרתי תאו ברקה-לע יתש-תאו דבכה ןהבלח-תאו תילכה ןימיה קוש תאו

8:26 - ח:כו
רשא תוצמה לסמו תלח חקל הוהי ינפל םחל תלחו תחא הצמ דחא קיקרו תחא ןמש םיבלחה-לע םשיו ןימיה קוש לעו

8:27 - ח:כז
לע לכה-תא ןתיו יפכ לעו ןרהא יפכ םתא ףניו וינב הוהי ינפל הפונת

8:28 - ח:כח
לעמ םתא השמ חקיו רטקיו םהיפכ הלעה-לע החבזמה חירל םה םיאלמ אוה השא חחינ הוהיל

8:29 - ח:כט
הזחה-תא השמ חקיו הפונת והפיניו ליאמ הוהי ינפל היה השמל םיאלמה הוצ רשאכ הנמל השמ-תא הוהי

8:30 - ח:ל
ןמשמ השמ חקיו רשא םדה-ןמו החשמה זיו חבזמה-לע וידגב -לע ןרהא-לע ידגב-לעו וינב-לעו שדקיו ותא וינב וידגב-תא ןרהא-תא וינב -תאו וינב ידגב-תאו ותא

8:31 - ח:לא
ןרהא-לא השמ רמאיו ולשב וינב-לאו להא חתפ רשבה-תא ולכאת םשו דעומ רשא םחלה-תאו ותא רשאכ םיאלמה לסב ןרהא רמאל יתיוצ והלכאי וינבו

8:32 - ח:לב
םחלבו רשבב רתונהו ופרשת שאב

8:33 - ח:לג
אל דעומ להא חתפמו דע םימי תעבש ואצת ימי תאלמ םוי תעבש יכ םכיאלמ אלמי םימי םכדי-תא

8:34 - ח:לד
הזה םויב השע רשאכ תשעל הוהי הוצ םכילע רפכל

8:35 - ח:לה
דעומ להא חתפו הלילו םמוי ובשת םתרמשו םימי תעבש אלו הוהי תרמשמ-תא ןכ-יכ ותומת יתיוצ

8:36 - ח:לו
וינבו ןרהא שעיו םירבדה-לכ תא הוהי הוצ-רשא השמ-דיב

9:1 - ט:א
ינימשה םויב יהיו ןרהאל השמ ארק ינקזלו וינבלו לארשי

9:2 - ט:ב
ןרהא-לא רמאיו רקב-ןב לגע ךל-חק הלעל ליאו תאטחל ינפל ברקהו םמימת הוהי

9:3 - ט:ג
לארשי ינב-לאו וחק רמאל רבדת תאטחל םיזע-ריעש הנש-ינב שבכו לגעו הלעל םמימת

9:4 - ט:ד
םימלשל ליאו רושו הוהי ינפל חבזל ןמשב הלולב החנמו הארנ הוהי םויה יכ םכילא

9:5 - ט:ה
הוצ רשא תא וחקיו להא ינפ-לא השמ וברקיו דעומ ודמעיו הדעה-לכ הוהי ינפל

9:6 - ט:ו
רבדה הז השמ רמאיו ושעת הוהי הוצ-רשא דובכ םכילא אריו הוהי

9:7 - ט:ז
ןרהא-לא השמ רמאיו השעו חבזמה-לא ברק ךתלע-תאו ךתאטח-תא דעבו ךדעב רפכו ןברק-תא השעו םעה םדעב רפכו םעה הוהי הוצ רשאכ

9:8 - ט:ח
ןרהא ברקיו טחשיו חבזמה-לא תאטחה לגע-תא ול-רשא

9:9 - ט:ט
ןרהא ינב וברקיו לבטיו וילא םדה-תא ןתיו םדב ועבצא חבזמה תונרק-לע קצי םדה-תאו חבזמה דוסי-לא

9:10 - ט:י
בלחה-תאו תילכה-תאו דבכה-ןמ תרתיה-תאו ריטקה תאטחה-ןמ הוצ רשאכ החבזמה השמ-תא הוהי

9:11 - ט:יא
רועה-תאו רשבה-תאו ץוחמ שאב ףרש הנחמל

9:12 - ט:יב
הלעה-תא טחשיו ןרהא ינב ואצמיו םדה-תא וילא חבזמה-לע והקרזיו ביבס

9:13 - ט:יג
ואיצמה הלעה-תאו היחתנל וילא רטקיו שארה-תאו חבזמה-לע

9:14 - ט:יד
ברקה-תא ץחריו רטקיו םיערכה-תאו החבזמה הלעה-לע

9:15 - ט:טו
םעה ןברק תא ברקיו ריעש-תא חקיו םעל רשא תאטחה והאטחיו והטחשיו ןושארכ

9:16 - ט:טז
הלעה-תא ברקיו טפשמכ השעיו

9:17 - ט:יז
החנמה-תא ברקיו הנממ ופכ אלמיו חבזמה-לע רטקיו רקבה תלע דבלמ

9:18 - ט:יח
רושה-תא טחשיו חבז ליאה-תאו םעל רשא םימלשה ןרהא ינב ואצמיו וילא םדה -תא חבזמה-לע והקרזיו ביבס

9:19 - ט:יט
םיבלחה-תאו ליאה-ןמו רושה-ןמ הסכמהו הילאה תרתיו תילכהו דבכה

9:20 - ט:כ
םיבלחה-תא ומישיו רטקיו תוזחה-לע החבזמה םיבלחה

9:21 - ט:כא
קוש תאו תוזחה תאו ןרהא ףינה ןימיה הוהי ינפל הפונת השמ הוצ רשאכ

9:22 - ט:כב
ודי-תא ןרהא אשיו םכרביו םעה-לא תאטחה תשעמ דריו םימלשהו הלעהו

9:23 - ט:כג
ןרהאו השמ אביו ואציו דעומ להא-לא םעה-תא וכרביו הוהי -דובכ אריו םעה-לכ-לא

9:24 - ט:כד
ינפלמ שא אצתו לכאתו הוהי הלעה-תא חבזמה-לע אריו םיבלחה-תאו ונריו םעה -לכ םהינפ-לע ולפיו

10:1 - י:א
ןרהא-ינב וחקיו שיא אוהיבאו בדנ ןהב ונתיו ותתחמ הילע ומישיו שא ינפל ובירקיו תרטק רשא הרז שא הוהי םתא הוצ אל

10:2 - י:ב
ינפלמ שא אצתו םתוא לכאתו הוהי הוהי ינפל ותמיו

10:3 - י:ג
ןרהא-לא השמ רמאיו הוהי רבד-רשא אוה שדקא יברקב רמאל םעה -לכ ינפ-לעו ןרהא םדיו דבכא

10:4 - י:ד
השמ ארקיו לאו לאשימ-לא לאיזע ינב ןפצלא רמאיו ןרהא דד ואש וברק םהלא תאמ םכיחא-תא ץוחמ-לא שדקה-ינפ הנחמל

10:5 - י:ה
םאשיו וברקיו ץוחמ-לא םתנתכב רבד רשאכ הנחמל השמ

10:6 - י:ו
ןרהא-לא השמ רמאיו רמתיאלו רזעלאלו םכישאר וינב םכידגבו וערפת-לא ותמת אלו ומרפת-אל ףצקי הדעה-לכ לעו תיב-לכ םכיחאו וכבי לארשי ףרש רשא הפרשה-תא הוהי

10:7 - י:ז
אל דעומ להא חתפמו ותמת-ןפ ואצת הוהי תחשמ ןמש-יכ רבדכ ושעיו םכילע השמ

10:8 - י:ח
הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לא

10:9 - י:ט
תשת-לא רכשו ןיי ךתא ךינבו התא דעומ להא-לא םכאבב םלוע תקח ותמת אלו םכיתרדל

10:10 - י:י
שדקה ןיב לידבהלו ןיבו לחה ןיבו רוהטה ןיבו אמטה

10:11 - י:יא
ינב-תא תרוהלו םיקחה-לכ תא לארשי הוהי רבד רשא השמ-דיב םהילא

10:12 - י:יב
ןרהא-לא השמ רבדיו רזעלא לאו וינב רמתיא-לאו -תא וחק םירתונה ישאמ תרתונה החנמה תוצמ הולכאו הוהי שדק יכ חבזמה לצא אוה םישדק

10:13 - י:יג
םוקמב התא םתלכאו ךקח יכ שודק ישאמ אוה ךינב-קחו יתיוצ ןכ-יכ הוהי

10:14 - י:יד
הפונתה הזח תאו המורתה קוש תאו רוהט םוקמב ולכאת ךיתנבו ךינבו התא ךקח-יכ ךתא ונתנ ךינב-קחו ינב ימלש יחבזמ לארשי

10:15 - י:טו
הזחו המורתה קוש ישא לע הפונתה ואיבי םיבלחה ינפל הפונת ףינהל ךל היהו הוהי ךתא ךינבלו הוצ רשאכ םלוע-קחל הוהי

10:16 - י:טז
תאטחה ריעש תאו הנהו השמ שרד שרד ףצקיו ףרש רזעלא-לע ינב רמתיא-לעו רמאל םרתונה ןרהא

10:17 - י:יז
םתלכא-אל עודמ םוקמב תאטחה-תא םישדק שדק יכ שדקה םכל ןתנ התאו אוה הדעה ןוע-תא תאשל ינפל םהילע רפכל הוהי

10:18 - י:יח
המד-תא אבוה-אל ןה המינפ שדקה-לא התא ולכאת לוכא יתיוצ רשאכ שדקב

10:19 - י:יט
השמ-לא ןרהא רבדיו ובירקה םויה ןה םתלע-תאו םתאטח-תא הנארקתו הוהי ינפל יתלכאו הלאכ יתא בטייה םויה תאטח הוהי יניעב

10:20 - י:כ
בטייו השמ עמשיו ויניעב

11:1 - יא:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו םהלא

11:2 - יא:ב
לארשי ינב-לא ורבד רשא היחה תאז רמאל המהבה-לכמ ולכאת ץראה -לע רשא

11:3 - יא:ג
הסרפ תסרפמ לכ תסרפ עסש תעסשו המהבב הרג תלעמ ולכאת התא

11:4 - יא:ד
ולכאת אל הז-תא ךא הרגה ילעממ הסרפה יסרפממו הלעמ-יכ למגה-תא הסרפו אוה הרג אמט סירפמ ונניא םכל אוה

11:5 - יא:ה
הלעמ-יכ ןפשה-תאו אל הסרפו אוה הרג אוה אמט סירפי םכל

11:6 - יא:ו
תבנראה-תאו אוה הרג תלעמ-יכ הסירפה אל הסרפו םכל אוה האמט

11:7 - יא:ז
ריזחה-תאו אוה הסרפ סירפמ-יכ הסרפ עסש עסשו רגי-אל הרג אוהו םכל אוה אמט

11:8 - יא:ח
ולכאת אל םרשבמ ועגת אל םתלבנבו םכל םה םיאמט

11:9 - יא:ט
לכמ ולכאת הז-תא לכ םימב רשא ריפנס ול-רשא םימיב םימב תשקשקו םתא םילחנבו ולכאת

11:10 - יא:י
ול-ןיא רשא לכו תשקשקו ריפנס לכמ םילחנבו םימיב שפנ לכמו םימה ץרש ץקש םימב רשא היחה םכל םה

11:11 - יא:יא
םכל ויהי ץקשו ולכאת אל םרשבמ וצקשת םתלבנ-תאו

11:12 - יא:יב
ול-ןיא רשא לכ םימב תשקשקו ריפנס םכל אוה ץקש

11:13 - יא:יג
וצקשת הלא-תאו ולכאי אל ףועה-ןמ רשנה-תא םה ץקש תאו סרפה-תאו הינזעה

11:14 - יא:יד
היאה-תאו האדה-תאו הנימל

11:15 - יא:טו
ונימל ברע-לכ תא

11:16 - יא:טז
הנעיה תב תאו סמחתה-תאו ץנה-תאו ףחשה-תאו והנימל

11:17 - יא:יז
ךלשה-תאו סוכה-תאו ףושניה-תאו

11:18 - יא:יח
תמשנתה-תאו תאקה-תאו םחרה-תאו

11:19 - יא:יט
הפנאה הדיסחה תאו תפיכודה-תאו הנימל ףלטעה-תאו

11:20 - יא:כ
ךלהה ףועה ץרש לכ אוה ץקש עברא-לע םכל

11:21 - יא:כא
ולכאת הז-תא ךא ךלהה ףועה ץרש לכמ אל-רשא עברא-לע וילגרל לעממ םיערכ ץראה-לע ןהב רתנל

11:22 - יא:כב
ולכאת םהמ הלא-תא ונימל הבראה-תא והנימל םעלסה-תאו והנימל לגרחה-תאו והנימל בגחה-תאו

11:23 - יא:כג
ףועה ץרש לכו םילגר עברא ול-רשא םכל אוה ץקש

11:24 - יא:כד
ואמטת הלאלו םתלבנב עגנה-לכ ברעה-דע אמטי

11:25 - יא:כה
םתלבנמ אשנה-לכו אמטו וידגב סבכי ברעה-דע

11:26 - יא:כו
אוה רשא המהבה-לכל עסשו הסרפ תסרפמ הרגו תעסש הנניא םיאמט הלעמ הנניא עגנה-לכ םכל םה אמטי םהב

11:27 - יא:כז
ויפכ-לע ךלוה לכו תכלהה היחה-לכב םה םיאמט עברא-לע עגנה-לכ םכל אמטי םתלבנב ברעה-דע

11:28 - יא:כח
םתלבנ-תא אשנהו אמטו וידגב סבכי המה םיאמט ברעה-דע םכל

11:29 - יא:כט
ץרשב אמטה םכל הזו דלחה ץראה-לע ץרשה בצהו רבכעהו והנימל

11:30 - יא:ל
חכהו הקנאהו טמחהו האטלהו תמשנתהו

11:31 - יא:לא
םכל םיאמטה הלא עגנה-לכ ץרשה-לכב אמטי םתמב םהב ברעה-דע

11:32 - יא:לב
וילע-לפי-רשא לכו אמטי םתמב םהמ דגב וא ץע-ילכ-לכמ קש וא רוע-וא השעי-רשא ילכ-לכ םימב םהב הכאלמ ברעה-דע אמטו אבוי רהטו

11:33 - יא:לג
שרח-ילכ-לכו םהמ לפי-רשא רשא לכ וכות-לא ותאו אמטי וכותב ורבשת

11:34 - יא:לד
לכאי רשא לכאה-לכמ םימ וילע אובי רשא רשא הקשמ-לכו אמטי ילכ-לכב התשי אמטי

11:35 - יא:לה
לפי-רשא לכו אמטי וילע םתלבנמ ץתי םיריכו רונת םיאמטו םה םיאמט םכל ויהי

11:36 - יא:לו
רובו ןיעמ ךא היהי םימ-הוקמ םתלבנב עגנו רוהט אמטי

11:37 - יא:לז
םתלבנמ לפי יכו עורז ערז-לכ-לע רוהט ערזי רשא אוה

11:38 - יא:לח
םימ-ןתי יכו לפנו ערז-לע אמט וילע םתלבנמ םכל אוה

11:39 - יא:לט
המהבה-ןמ תומי יכו הלכאל םכל איה-רשא אמטי התלבנב עגנה ברעה -דע

11:40 - יא:מ
סבכי התלבנמ לכאהו אמטו וידגב אשנהו ברעה-דע סבכי התלבנ-תא אמטו וידגב ברעה-דע

11:41 - יא:מא
ץרשה ץרשה-לכו אוה ץקש ץראה-לע לכאי אל

11:42 - יא:מב
ןוחג-לע ךלוה לכ עברא-לע ךלוה לכו םילגר הברמ-לכ דע ץרשה ץרשה-לכל םולכאת אל ץראה-לע םה ץקש-יכ

11:43 - יא:מג
וצקשת-לא םכיתשפנ-תא אלו ץרשה ץרשה-לכב םתמטנו םהב ואמטת םב

11:44 - יא:מד
הוהי ינא יכ םתשדקתהו םכיהלא יכ םישדק םתייהו אלו ינא שודק םכיתשפנ-תא ואמטת שמרה ץרשה-לכב ץראה-לע

11:45 - יא:מה
הלעמה הוהי ינא יכ םירצמ ץראמ םכתא םיהלאל םכל תיהל יכ םישדק םתייהו ינא שודק

11:46 - יא:מו
המהבה תרות תאז שפנ לכו ףועהו םימב תשמרה היחה תצרשה שפנ-לכלו ץראה-לע

11:47 - יא:מז
אמטה ןיב לידבהל ןיבו רהטה ןיבו ןיבו תלכאנה היחה לכאת אל רשא היחה

12:1 - יב:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

12:2 - יב:ב
לארשי ינב-לא רבד עירזת יכ השא רמאל האמטו רכז הדליו ימיכ םימי תעבש אמטת התוד תדנ

12:3 - יב:ג
לומי ינימשה םויבו ותלרע רשב

12:4 - יב:ד
תשלשו םוי םישלשו ימדב בשת םימי שדק-לכב הרהט שדקמה-לאו עגת-אל תאלמ-דע אבת אל הרהט ימי

12:5 - יב:ה
דלת הבקנ-םאו התדנכ םיעבש האמטו תששו םוי םיששו ימד-לע בשת םימי הרהט

12:6 - יב:ו
הרהט ימי תאלמבו איבת תבל וא ןבל הלעל ותנש-ןב שבכ רת -וא הנוי-ןבו חתפ-לא תאטחל ןהכה-לא דעומ-להא

12:7 - יב:ז
הוהי ינפל ובירקהו הרהטו הילע רפכו תאז הימד רקממ רכזל תדליה תרות הבקנל וא

12:8 - יב:ח
הדי אצמת אל-םאו החקלו הש יד ינש וא םירת-יתש הלעל דחא הנוי ינב רפכו תאטחל דחאו הרהטו ןהכה הילע

13:1 - יג:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

13:2 - יג:ב
היהי-יכ םדא תאש ורשב-רועב תרהב וא תחפס-וא ורשב-רועב היהו אבוהו תערצ עגנל וא ןהכה ןרהא-לא וינבמ דחא-לא םינהכה

13:3 - יג:ג
עגנה-תא ןהכה הארו רעשו רשבה-רועב ןבל ךפה עגנב קמע עגנה הארמו עגנ ורשב רועמ והארו אוה תערצ ותא אמטו ןהכה

13:4 - יג:ד
אוה הנבל תרהב-םאו קמעו ורשב רועב רועה-ןמ הארמ-ןיא ןבל ךפה -אל הרעשו ןהכה ריגסהו תעבש עגנה-תא םימי

13:5 - יג:ה
םויב ןהכה והארו עגנה הנהו יעיבשה השפ-אל ויניעב דמע וריגסהו רועב עגנה םימי תעבש ןהכה תינש

13:6 - יג:ו
ותא ןהכה הארו תינש יעיבשה םויב עגנה ההכ הנהו רועב עגנה השפ-אלו תחפסמ ןהכה ורהטו וידגב סבכו אוה רהטו

13:7 - יג:ז
השפת השפ-םאו ירחא רועב תחפסמה ןהכה-לא ותארה תינש הארנו ותרהטל ןהכה-לא

13:8 - יג:ח
הנהו ןהכה הארו רועב תחפסמה התשפ תערצ ןהכה ואמטו אוה

13:9 - יג:ט
היהת יכ תערצ עגנ אבוהו םדאב ןהכה-לא

13:10 - יג:י
הנהו ןהכה הארו רועב הנבל-תאש ןבל רעש הכפה איהו יח רשב תיחמו תאשב

13:11 - יג:יא
אוה תנשונ תערצ ואמטו ורשב רועב יכ ונרגסי אל ןהכה אוה אמט

13:12 - יג:יב
חרפת חורפ-םאו התסכו רועב תערצה רוע-לכ תא תערצה ושארמ עגנה וילגר-דעו יניע הארמ-לכל ןהכה

13:13 - יג:יג
הנהו ןהכה הארו תערצה התסכ רהטו ורשב-לכ-תא ךפה ולכ עגנה-תא אוה רוהט ןבל

13:14 - יג:יד
וב תוארה םויבו אמטי יח רשב

13:15 - יג:טו
רשבה-תא ןהכה הארו רשבה ואמטו יחה תערצ אוה אמט יחה אוה

13:16 - יג:טז
רשבה בושי יכ וא ןבלל ךפהנו יחה ןהכה-לא אבו

13:17 - יג:יז
הנהו ןהכה והארו ןבלל עגנה ךפהנ עגנה-תא ןהכה רהטו אוה רוהט

13:18 - יג:יח
היהי-יכ רשבו ןיחש ורעב-וב אפרנו

13:19 - יג:יט
ןיחשה םוקמב היהו תרהב וא הנבל תאש הארנו תמדמדא הנבל ןהכה-לא

13:20 - יג:כ
הנהו ןהכה הארו רועה-ןמ לפש הארמ ןבל ךפה הרעשו -עגנ ןהכה ואמטו ןיחשב אוה תערצ החרפ

13:21 - יג:כא
ןהכה הנארי םאו רעש הב-ןיא הנהו הנניא הלפשו ןבל ההכ איהו רועה-ןמ תעבש ןהכה וריגסהו םימי

13:22 - יג:כב
רועב השפת השפ-םאו עגנ ותא ןהכה אמטו אוה

13:23 - יג:כג
דמעת היתחת-םאו התשפ אל תרהבה אוה ןיחשה תברצ ןהכה ורהטו

13:24 - יג:כד
היהי-יכ רשב וא שא-תוכמ ורעב הוכמה תיחמ התיהו תמדמדא הנבל תרהב הנבל וא

13:25 - יג:כה
ןהכה התא הארו ןבל רעש ךפהנ הנהו קמע הארמו תרהבב אוה תערצ רועה-ןמ אמטו החרפ הוכמב תערצ עגנ ןהכה ותא אוה

13:26 - יג:כו
ןהכה הנארי םאו תרהבב-ןיא הנהו הלפשו ןבל רעש רועה-ןמ הנניא וריגסהו ההכ אוהו םימי תעבש ןהכה

13:27 - יג:כז
םויב ןהכה והארו השפ-םא יעיבשה אמטו רועב השפת תערצ עגנ ותא ןהכה אוה

13:28 - יג:כח
דמעת היתחת-םאו התשפ-אל תרהבה תאש ההכ אוהו רועב ורהטו אוה הוכמה תברצ-יכ ןהכה אוה הוכמה

13:29 - יג:כט
השא וא שיאו עגנ וב היהי-יכ ןקזב וא שארב

13:30 - יג:ל
עגנה-תא ןהכה הארו קמע והארמ הנהו רעש ובו רועה-ןמ ותא אמטו קד בהצ תערצ אוה קתנ ןהכה אוה ןקזה וא שארה

13:31 - יג:לא
ןהכה הארי-יכו הנהו קתנה עגנ-תא קמע והארמ-ןיא רחש רעשו רועה-ןמ ריגסהו וב ןיא קתנה עגנ-תא ןהכה םימי תעבש

13:32 - יג:לב
עגנה-תא ןהכה הארו הנהו יעיבשה םויב קתנה השפ-אל רעש וב היה-אלו קתנה הארמו בהצ רועה-ןמ קמע ןיא

13:33 - יג:לג
קתנה-תאו חלגתהו ריגסהו חלגי אל תעבש קתנה-תא ןהכה תינש םימי

13:34 - יג:לד
קתנה-תא ןהכה הארו הנהו יעיבשה םויב רועב קתנה השפ-אל קמע ונניא והארמו ותא רהטו רועה-ןמ וידגב סבכו ןהכה רהטו

13:35 - יג:לה
קתנה השפי השפ-םאו ותרהט ירחא רועב

13:36 - יג:לו
הנהו ןהכה והארו רועב קתנה השפ רעשל ןהכה רקבי-אל אוה אמט בהצה

13:37 - יג:לז
דמע ויניעב-םאו רחש רעשו קתנה קתנה אפרנ וב-חמצ ורהטו אוה רוהט ןהכה

13:38 - יג:לח
השא-וא שיאו םרשב-רועב היהי-יכ תנבל תרהב תרהב

13:39 - יג:לט
הנהו ןהכה הארו תרהב םרשב-רועב אוה קהב תנבל תוהכ רוהט רועב חרפ אוה

13:40 - יג:מ
ושאר טרמי יכ שיאו אוה רוהט אוה חרק

13:41 - יג:מא
וינפ תאפמ םאו אוה חבג ושאר טרמי אוה רוהט

13:42 - יג:מב
וא תחרקב היהי-יכו ןבל עגנ תחבגב תחרפ תערצ םדמדא וא ותחרקב אוה ותחבגב

13:43 - יג:מג
ןהכה ותא הארו עגנה-תאש הנהו תמדמדא הנבל ותחבגב וא ותחרקב רוע תערצ הארמכ רשב

13:44 - יג:מד
אמט אוה עורצ-שיא ונאמטי אמט אוה ועגנ ושארב ןהכה

13:45 - יג:מה
וב-רשא עורצהו ויהי וידגב עגנה היהי ושארו םימרפ הטעי םפש-לעו עורפ ארקי אמט אמטו

13:46 - יג:מו
עגנה רשא ימי-לכ אוה אמט אמטי וב ץוחמ בשי דדב ובשומ הנחמל

13:47 - יג:מז
וב היהי-יכ דגבהו רמצ דגבב תערצ עגנ םיתשפ דגבב וא

13:48 - יג:מח
ברעב וא יתשב וא וא רמצלו םיתשפל תכאלמ-לכב וא רועב רוע

13:49 - יג:מט
קרקרי עגנה היהו וא דגבב םדמדא וא יתשב-וא רועב -לכב וא ברעב-וא תערצ עגנ רוע-ילכ הארהו אוה ןהכה-תא

13:50 - יג:נ
עגנה-תא ןהכה הארו עגנה-תא ריגסהו םימי תעבש

13:51 - יג:נא
םויב עגנה-תא הארו השפ-יכ יעיבשה יתשב-וא דגבב עגנה רועב וא ברעב-וא רועה השעי-רשא לכל תראממ תערצ הכאלמל אוה אמט עגנה

13:52 - יג:נב
וא דגבה-תא ףרשו וא יתשה-תא וא רמצב ברעה-תא -לכ-תא וא םיתשפב היהי-רשא רועה ילכ תערצ-יכ עגנה וב שאב אוה תראממ ףרשת

13:53 - יג:נג
ןהכה הארי םאו עגנה השפ-אל הנהו וא יתשב וא דגבב -לכב וא ברעב רוע-ילכ

13:54 - יג:נד
וסבכו ןהכה הוצו עגנה וב-רשא תא םימי-תעבש וריגסהו תינש

13:55 - יג:נה
ירחא ןהכה הארו הנהו עגנה-תא סבכה עגנה ךפה-אל עגנהו וניע-תא אוה אמט השפ-אל תתחפ ונפרשת שאב וא ותחרקב אוה ותחבגב

13:56 - יג:נו
הנהו ןהכה האר םאו ירחא עגנה ההכ ותא ערקו ותא סבכה וא דגבה-ןמ וא רועה-ןמ וא יתשה-ןמ ברעה-ןמ

13:57 - יג:נז
דגבב דוע הארת-םאו ברעב-וא יתשב-וא רוע-ילכ-לכב וא שאב אוה תחרפ וב-רשא תא ונפרשת עגנה

13:58 - יג:נח
יתשה-וא דגבהו ילכ-לכ-וא ברעה-וא רסו סבכת רשא רועה סבכו עגנה םהמ רהטו תינש

13:59 - יג:נט
תערצ-עגנ תרות תאז וא רמצה דגב וא יתשה וא םיתשפה -לכ וא ברעה וא ורהטל רוע-ילכ ואמטל

14:1 - יד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

14:2 - יד:ב
תרות היהת תאז ותרהט םויב ערצמה ןהכה-לא אבוהו

14:3 - יד:ג
ץוחמ-לא ןהכה אציו ןהכה הארו הנחמל אפרנ הנהו -ןמ תערצה-עגנ עורצה

14:4 - יד:ד
חקלו ןהכה הוצו םירפצ-יתש רהטמל ץעו תורהט תויח תעלות ינשו זרא בזאו

14:5 - יד:ה
טחשו ןהכה הוצו תחאה רופצה-תא םימ-לע שרח-ילכ-לא םייח

14:6 - יד:ו
חקי היחה רפצה-תא זראה ץע-תאו התא תעלותה ינש-תאו לבטו בזאה-תאו רפצה תאו םתוא רפצה םדב היחה םימה לע הטחשה םייחה

14:7 - יד:ז
רהטמה לע הזהו עבש תערצה-ןמ חלשו ורהטו םימעפ -לע היחה רפצה-תא הדשה ינפ

14:8 - יד:ח
רהטמה סבכו חלגו וידגב-תא ץחרו ורעש-לכ-תא רחאו רהטו םימב הנחמה-לא אובי ולהאל ץוחמ בשיו םימי תעבש

14:9 - יד:ט
יעיבשה םויב היהו ורעש-לכ-תא חלגי ונקז-תאו ושאר-תא ויניע תבג תאו חלגי ורעש-לכ-תאו וידגב-תא סבכו םימב ורשב-תא ץחרו רהטו

14:10 - יד:י
חקי ינימשה םויבו םמימת םישבכ-ינש התנש-תב תחא השבכו השלשו המימת החנמ תלס םינרשע גלו ןמשב הלולב ןמש דחא

14:11 - יד:יא
רהטמה ןהכה דימעהו רהטמה שיאה תא הוהי ינפל םתאו דעומ להא חתפ

14:12 - יד:יב
שבכה-תא ןהכה חקלו ותא בירקהו דחאה ןמשה גל-תאו םשאל הפונת םתא ףינהו הוהי ינפל

14:13 - יד:יג
שבכה-תא טחשו טחשי רשא םוקמב הלעה-תאו תאטחה-תא יכ שדקה םוקמב אוה םשאה תאטחכ םישדק שדק ןהכל אוה

14:14 - יד:יד
םדמ ןהכה חקלו ןהכה ןתנו םשאה רהטמה ןזא ךונת-לע ןהב -לעו תינמיה תינמיה ודי ולגר ןהב-לעו תינמיה

14:15 - יד:טו
גלמ ןהכה חקלו ףכ-לע קציו ןמשה תילאמשה ןהכה

14:16 - יד:טז
ןהכה לבטו תינמיה ועבצא-תא רשא ןמשה-ןמ תילאמשה ופכ-לע ןמשה -ןמ הזהו םימעפ עבש ועבצאב הוהי ינפל

14:17 - יד:יז
רשא ןמשה רתימו ןהכה ןתי ופכ-לע רהטמה ןזא ךונת-לע ןהב -לעו תינמיה תינמיה ודי ולגר ןהב-לעו םד לע תינמיה םשאה

14:18 - יד:יח
רשא ןמשב רתונהו ןתי ןהכה ףכ-לע רפכו רהטמה שאר-לע ינפל ןהכה וילע הוהי

14:19 - יד:יט
ןהכה השעו רפכו תאטחה-תא ותאמטמ רהטמה-לע טחשי רחאו הלעה-תא

14:20 - יד:כ
ןהכה הלעהו החנמה-תאו הלעה-תא וילע רפכו החבזמה רהטו ןהכה

14:21 - יד:כא
ןיאו אוה לד-םאו שבכ חקלו תגשמ ודי הפונתל םשא דחא ןורשעו וילע רפכל ןמשב לולב דחא תלס ןמש גלו החנמל

14:22 - יד:כב
ינש וא םירת יתשו גישת רשא הנוי ינב תאטח דחא היהו ודי הלע דחאהו

14:23 - יד:כג
םויב םתא איבהו ותרהטל ינימשה חתפ-לא ןהכה-לא ינפל דעומ-להא הוהי

14:24 - יד:כד
שבכ-תא ןהכה חקלו ןמשה גל-תאו םשאה ןהכה םתא ףינהו הוהי ינפל הפונת

14:25 - יד:כה
םשאה שבכ-תא טחשו םדמ ןהכה חקלו ךונת-לע ןתנו םשאה תינמיה רהטמה-ןזא ודי ןהב-לעו ןהב-לעו תינמיה תינמיה ולגר

14:26 - יד:כו
ןהכה קצי ןמשה-ןמו ןהכה ףכ-לע תילאמשה

14:27 - יד:כז
ועבצאב ןהכה הזהו ןמשה-ןמ תינמיה ופכ-לע רשא םימעפ עבש תילאמשה הוהי ינפל

14:28 - יד:כח
ןמשה-ןמ ןהכה ןתנו ופכ-לע רשא רהטמה ןזא ךונת-לע ןהב -לעו תינמיה תינמיה ודי ולגר ןהב-לעו םד םוקמ-לע תינמיה םשאה

14:29 - יד:כט
ןמשה-ןמ רתונהו ןהכה ףכ-לע רשא רהטמה שאר-לע ןתי ינפל וילע רפכל הוהי

14:30 - יד:ל
דחאה-תא השעו וא םירתה-ןמ רשאמ הנויה ינב-ןמ ודי גישת

14:31 - יד:לא
ודי גישת-רשא תא תאטח דחאה-תא הלע דחאה-תאו רפכו החנמה-לע רהטמה לע ןהכה הוהי ינפל

14:32 - יד:לב
וב-רשא תרות תאז רשא תערצ עגנ ודי גישת-אל ותרהטב

14:33 - יד:לג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

14:34 - יד:לד
ץרא-לא ואבת יכ ןתנ ינא רשא ןענכ יתתנו הזחאל םכל ץרא תיבב תערצ עגנ םכתזחא

14:35 - יד:לה
תיבה ול-רשא אבו רמאל ןהכל דיגהו יל הארנ עגנכ תיבב

14:36 - יד:לו
ונפו ןהכה הוצו אבי םרטב תיבה-תא תוארל ןהכה אמטי אלו עגנה-תא רחאו תיבב רשא-לכ תוארל ןהכה אבי ןכ תיבה-תא

14:37 - יד:לז
הנהו עגנה-תא הארו תיבה תריקב עגנה וא תקרקרי תרורעקש ןהיארמו תמדמדא ריקה-ןמ לפש

14:38 - יד:לח
תיבה-ןמ ןהכה אציו תיבה חתפ-לא תיבה-תא ריגסהו םימי תעבש

14:39 - יד:לט
םויב ןהכה בשו הנהו הארו יעיבשה תריקב עגנה השפ תיבה

14:40 - יד:מ
וצלחו ןהכה הוצו ןהב רשא םינבאה-תא ןהתא וכילשהו עגנה ריעל ץוחמ-לא אמט םוקמ-לא

14:41 - יד:מא
עצקי תיבה-תאו וכפשו ביבס תיבמ וצקה רשא רפעה-תא ריעל ץוחמ-לא אמט םוקמ-לא

14:42 - יד:מב
תורחא םינבא וחקלו תחת-לא ואיבהו רחא רפעו םינבאה תיבה -תא חטו חקי

14:43 - יד:מג
עגנה בושי-םאו ץלח רחא תיבב חרפו ירחאו םינבאה-תא תיבה -תא תוצקה חוטה ירחאו

14:44 - יד:מד
הארו ןהכה אבו עגנה השפ הנהו תראממ תערצ תיבב אוה אמט תיבב אוה

14:45 - יד:מה
תיבה-תא ץתנו ויצע-תאו וינבא-תא תיבה רפע-לכ תאו ץוחמ -לא איצוהו אמט םוקמ-לא ריעל

14:46 - יד:מו
תיבה-לא אבהו ותא ריגסה ימי-לכ ברעה-דע אמטי

14:47 - יד:מז
סבכי תיבב בכשהו לכאהו וידגב-תא סבכי תיבב וידגב-תא

14:48 - יד:מח
ןהכה אבי אב-םאו השפ-אל הנהו הארו ירחא תיבב עגנה רהטו תיבה-תא חטה יכ תיבה-תא ןהכה עגנה אפרנ

14:49 - יד:מט
תיבה-תא אטחל חקלו זרא ץעו םירפצ יתש בזאו תעלות ינשו

14:50 - יד:נ
תחאה רפצה-תא טחשו םימ-לע שרח-ילכ-לא םייח

14:51 - יד:נא
זראה-ץע-תא חקלו ינש תאו בזאה-תאו רפצה תאו תעלותה םדב םתא לבטו היחה םימבו הטוחשה רפצה הזהו םייחה עבש תיבה-לא םימעפ

14:52 - יד:נב
םדב תיבה-תא אטחו םייחה םימבו רופצה ץעבו היחה רפצבו ינשבו בזאבו זראה תעלותה

14:53 - יד:נג
היחה רפצה-תא חלשו ריעל ץוחמ-לא רפכו הדשה ינפ-לא רהטו תיבה-לע

14:54 - יד:נד
עגנ-לכל הרותה תאז קתנלו תערצה

14:55 - יד:נה
דגבה תערצלו תיבלו

14:56 - יד:נו
תחפסלו תאשלו תרהבלו

14:57 - יד:נז
אמטה םויב תרוהל תאז רהטה םויבו תערצה תרות

15:1 - טו:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

15:2 - טו:ב
לארשי ינב-לא ורבד שיא םהלא םתרמאו בז היהי יכ שיא אמט ובוז ורשבמ אוה

15:3 - טו:ג
ותאמט היהת תאזו ורשב רר ובוזב םיתחה-וא ובוז-תא ותאמט ובוזמ ורשב אוה

15:4 - טו:ד
בכשי רשא בכשמה-לכ אמטי בזה וילע בשי-רשא ילכה-לכו אמטי וילע

15:5 - טו:ה
עגי רשא שיאו וידגב סבכי ובכשמב אמטו םימב ץחרו ברעה-דע

15:6 - טו:ו
ילכה-לע בשיהו בזה וילע בשי-רשא ץחרו וידגב סבכי -דע אמטו םימב ברעה

15:7 - טו:ז
בזה רשבב עגנהו ץחרו וידגב סבכי אמטו םימב ברעה-דע

15:8 - טו:ח
רוהטב בזה קרי-יכו ץחרו וידגב סבכו אמטו םימב ברעה-דע

15:9 - טו:ט
רשא בכרמה-לכו בזה וילע בכרי אמטי

15:10 - טו:י
רשא לכב עגנה-לכו אמטי ויתחת היהי אשונהו ברעה-דע וידגב סבכי םתוא אמטו םימב ץחרו ברעה-דע

15:11 - טו:יא
וב-עגי רשא לכו ףטש-אל וידיו בזה וידגב סבכו םימב אמטו םימב ץחרו ברעה-דע

15:12 - טו:יב
שרח-ילכו בזה וב-עגי-רשא ץע-ילכ-לכו רבשי םימב ףטשי

15:13 - טו:יג
בזה רהטי-יכו ול רפסו ובוזמ ותרהטל םימי תעבש ץחרו וידגב סבכו םייח םימב ורשב רהטו

15:14 - טו:יד
ינימשה םויבו םירת יתש ול-חקי הנוי ינב ינש וא הוהי ינפל אבו דעומ להא חתפ-לא ןהכה-לא םנתנו

15:15 - טו:טו
דחא ןהכה םתא השעו הלע דחאהו תאטח ןהכה וילע רפכו ובוזמ הוהי ינפל

15:16 - טו:טז
ונממ אצת-יכ שיאו ץחרו ערז-תבכש ורשב-לכ-תא םימב ברעה-דע אמטו

15:17 - טו:יז
רוע-לכו דגב-לכו וילע היהי-רשא סבכו ערז-תבכש -דע אמטו םימב ברעה

15:18 - טו:יח
שיא בכשי רשא השאו ערז-תבכש התא ואמטו םימב וצחרו ברעה-דע

15:19 - טו:יט
הבז היהת-יכ השאו הרשבב הבז היהי םד היהת םימי תעבש עגנה -לכו התדנב ברעה-דע אמטי הב

15:20 - טו:כ
וילע בכשת רשא לכו לכו אמטי התדנב וילע בשת-רשא אמטי

15:21 - טו:כא
הבכשמב עגנה-לכו ץחרו וידגב סבכי אמטו םימב ברעה-דע

15:22 - טו:כב
ילכ-לכב עגנה-לכו סבכי וילע בשת-רשא םימב ץחרו וידגב ברעה -דע אמטו

15:23 - טו:כג
אוה בכשמה-לע םאו ילכה-לע וא וילע-תבשי אוה-רשא אמטי וב-ועגנב ברעה-דע

15:24 - טו:כד
שיא בכשי בכש םאו התדנ יהתו התא תעבש אמטו וילע בכשמה-לכו םימי וילע בכשי-רשא אמטי

15:25 - טו:כה
בוז בוזי-יכ השאו אלב םיבר םימי המד וא התדנ-תע התדנ -לע בוזת-יכ התאמט בוז ימי-לכ היהת התדנ ימיכ אוה האמט

15:26 - טו:כו
בכשת-רשא בכשמה-לכ הבוז ימי-לכ וילע התדנ בכשמכ ילכה -לכו הל-היהי אמט וילע בשת רשא התדנ תאמטכ היהי

15:27 - טו:כז
אמטי םב עגונה-לכו ץחרו וידגב סבכו אמטו םימב ברעה-דע

15:28 - טו:כח
הבוזמ הרהט-םאו תעבש הל הרפסו רהטת רחאו םימי

15:29 - טו:כט
ינימשה םויבו םירת יתש הל-חקת הנוי ינב ינש וא -לא םתוא האיבהו להא חתפ-לא ןהכה דעומ

15:30 - טו:ל
דחאה-תא ןהכה השעו הלע דחאה-תאו תאטח ןהכה הילע רפכו בוזמ הוהי ינפל התאמט

15:31 - טו:לא
םתרזהו לארשי-ינב-תא ותמי אלו םתאמטמ םאמטב םתאמטב רשא ינכשמ-תא םכותב

15:32 - טו:לב
רשאו בזה תרות תאז ערז-תבכש ונממ אצת הב-האמטל

15:33 - טו:לג
בזהו התדנב הודהו רכזל ובוז-תא רשא שיאלו הבקנלו האמט-םע בכשי

16:1 - טז:א
השמ-לא הוהי רבדיו ינב ינש תומ ירחא םתברקב ןרהא ותמיו הוהי-ינפל

16:2 - טז:ב
השמ-לא הוהי רמאיו ךיחא ןרהא-לא רבד תע-לכב אבי-לאו תיבמ שדקה-לא ינפ-לא תכרפל ןראה-לע רשא תרפכה ןנעב יכ תומי אלו תרפכה -לע הארא

16:3 - טז:ג
ןרהא אבי תאזב רפב שדקה-לא ליאו תאטחל רקב-ןב הלעל

16:4 - טז:ד
שבלי שדק דב-תנתכ ויהי דב-יסנכמו דב טנבאבו ורשב-לע דב תפנצמבו רגחי םה שדק-ידגב ףנצי ורשב-תא םימב ץחרו םשבלו

16:5 - טז:ה
ינב תדע תאמו חקי לארשי םיזע יריעש-ינש דחא ליאו תאטחל הלעל

16:6 - טז:ו
רפ-תא ןרהא בירקהו רפכו ול-רשא תאטחה ותיב דעבו ודעב

16:7 - טז:ז
ינש-תא חקלו םתא דימעהו םריעשה להא חתפ הוהי ינפל דעומ

16:8 - טז:ח
ינש-לע ןרהא ןתנו לרוג תולרג םריעשה לרוגו הוהיל דחא לזאזעל דחא

16:9 - טז:ט
ןרהא בירקהו הלע רשא ריעשה-תא הוהיל לרוגה וילע תאטח והשעו

16:10 - טז:י
הלע רשא ריעשהו לזאזעל לרוגה וילע הוהי ינפל יח-דמעי חלשל וילע רפכל לזאזעל ותא הרבדמה

16:11 - טז:יא
רפ-תא ןרהא בירקהו רפכו ול-רשא תאטחה ותיב דעבו ודעב תאטחה רפ -תא טחשו ול-רשא

16:12 - טז:יב
התחמה-אלמ חקלו חבזמה לעמ שא-ילחג אלמו הוהי ינפלמ םימס תרטק וינפח תיבמ איבהו הקד תכרפל

16:13 - טז:יג
תרטקה-תא ןתנו הוהי ינפל שאה-לע תרטקה ןנע הסכו רשא תרפכה-תא אלו תודעה-לע תומי

16:14 - טז:יד
הזהו רפה םדמ חקלו ינפ-לע ועבצאב ינפלו המדק תרפכה הזי תרפכה םדה-ןמ םימעפ-עבש ועבצאב

16:15 - טז:טו
ריעש-תא טחשו םעל רשא תאטחה ומד-תא איבהו תכרפל תיבמ-לא רשאכ ומד-תא השעו הזהו רפה םדל השע תרפכה-לע ותא תרפכה ינפלו

16:16 - טז:טז
שדקה-לע רפכו לארשי ינב תאמטמ םהיעשפמו ןכו םתאטח-לכל דעומ להאל השעי ךותב םתא ןכשה םתאמט

16:17 - טז:יז
היהי-אל םדא-לכו ואבב דעומ להאב ותאצ-דע שדקב רפכל דעבו ודעב רפכו להק-לכ דעבו ותיב לארשי

16:18 - טז:יח
רשא חבזמה-לא אציו רפכו הוהי-ינפל רפה םדמ חקלו וילע ןתנו ריעשה םדמו חבזמה תונרק-לע ביבס

16:19 - טז:יט
םדה-ןמ וילע הזהו םימעפ עבש ועבצאב תאמטמ ושדקו ורהטו לארשי ינב

16:20 - טז:כ
שדקה-תא רפכמ הלכו דעומ להא-תאו בירקהו חבזמה-תאו יחה ריעשה-תא

16:21 - טז:כא
יתש-תא ןרהא ךמסו ריעשה שאר לע ודי וילע הדותהו יחה ינב תנוע-לכ-תא לארשי םהיעשפ-לכ-תאו ןתנו םתאטח-לכל ריעשה שאר-לע םתא יתע שיא-דיב חלשו הרבדמה

16:22 - טז:כב
וילע ריעשה אשנו םתנוע-לכ-תא חלשו הרזג ץרא-לא רבדמב ריעשה-תא

16:23 - טז:כג
להא-לא ןרהא אבו ידגב-תא טשפו דעומ ואבב שבל רשא דבה םחינהו שדקה-לא םש

16:24 - טז:כד
םימב ורשב-תא ץחרו שבלו שודק םוקמב אציו וידגב-תא ותלע-תא השעו רפכו םעה תלע-תאו םעה דעבו ודעב

16:25 - טז:כה
תאטחה בלח תאו החבזמה ריטקי

16:26 - טז:כו
ריעשה-תא חלשמהו וידגב סבכי לזאזעל םימב ורשב-תא ץחרו אובי ןכ-ירחאו הנחמה-לא

16:27 - טז:כז
תאו תאטחה רפ תאו רשא תאטחה ריעש רפכל םמד-תא אבוה איצוי שדקב הנחמל ץוחמ-לא םתרע-תא שאב ופרשו םרשב-תאו םשרפ-תאו

16:28 - טז:כח
סבכי םתא ףרשהו ץחרו וידגב םימב ורשב-תא -לא אובי ןכ-ירחאו הנחמה

16:29 - טז:כט
תקחל םכל התיהו יעיבשה שדחב םלוע ונעת שדחל רושעב םכיתשפנ-תא ושעת אל הכאלמ-לכו רגה רגהו חרזאה םככותב

16:30 - טז:ל
רפכי הזה םויב-יכ םכתא רהטל םכילע ינפל םכיתאטח לכמ ורהטת הוהי

16:31 - טז:לא
םכל איה ןותבש תבש םכיתשפנ-תא םתינעו םלוע תקח

16:32 - טז:לב
ןהכה רפכו רשאו ותא חשמי-רשא ןהכל ודי-תא אלמי שבלו ויבא תחת ידגב דבה ידגב-תא שדקה

16:33 - טז:לג
שדקה שדקמ-תא רפכו דעומ להא-תאו רפכי חבזמה-תאו -לעו םינהכה לעו רפכי להקה םע-לכ

16:34 - טז:לד
םכל תאז-התיהו רפכל םלוע תקחל לארשי ינב-לע תחא םתאטח-לכמ רשאכ שעיו הנשב השמ-תא הוהי הוצ

17:1 - יז:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

17:2 - יז:ב
ןרהא-לא רבד לאו וינב-לאו לארשי ינב-לכ הז םהילא תרמאו הוצ -רשא רבדה רמאל הוהי

17:3 - יז:ג
תיבמ שיא שיא טחשי רשא לארשי זע-וא בשכ-וא רוש טחשי רשא וא הנחמב הנחמל ץוחמ

17:4 - יז:ד
דעומ להא חתפ-לאו בירקהל ואיבה אל ינפל הוהיל ןברק בשחי םד הוהי ןכשמ ךפש םד אוהה שיאל אוהה שיאה תרכנו ומע ברקמ

17:5 - יז:ה
ואיבי רשא ןעמל לארשי ינב םה רשא םהיחבז-תא הדשה ינפ-לע םיחבז הוהיל םאיבהו דעומ להא חתפ-לא וחבזו ןהכה-לא הוהיל םימלש יחבז םתוא

17:6 - יז:ו
םדה-תא ןהכה קרזו חתפ הוהי חבזמ-לע ריטקהו דעומ להא חחינ חירל בלחה הוהיל

17:7 - יז:ז
דוע וחבזי-אלו םריעשל םהיחבז-תא םינז םה רשא םלוע תקח םהירחא םהל תאז-היהת םתרדל

17:8 - יז:ח
שיא רמאת םהלאו לארשי תיבמ שיא רוגי-רשא רגה-ןמו הלעי-רשא םכותב חבז-וא הלע

17:9 - יז:ט
דעומ להא חתפ-לאו תושעל ונאיבי אל תרכנו הוהיל ותא וימעמ אוהה שיאה

17:10 - יז:י
תיבמ שיא שיאו רגה רגה-ןמו לארשי לכאי רשא םכותב ינפ יתתנו םד-לכ םדה-תא תלכאה שפנב ברקמ התא יתרכהו המע

17:11 - יז:יא
םדב רשבה שפנ יכ ויתתנ ינאו אוה רפכל חבזמה-לע םכל םדה-יכ םכיתשפנ-לע רפכי שפנב אוה

17:12 - יז:יב
ינבל יתרמא ןכ-לע םכמ שפנ-לכ לארשי רגהו םד לכאת-אל םככותב רגה םד לכאי-אל

17:13 - יז:יג
ינבמ שיא שיאו רגה רגה-ןמו לארשי דוצי רשא םכותב ףוע -וא היח דיצ ךפשו לכאי רשא והסכו ומד-תא רפעב

17:14 - יז:יד
ומד רשב-לכ שפנ-יכ רמאו אוה ושפנב םד לארשי ינבל ולכאת אל רשב-לכ ומד רשב-לכ שפנ יכ וילכא-לכ אוה תרכי

17:15 - יז:טו
לכאת רשא שפנ-לכו חרזאב הפרטו הלבנ וידגב סבכו רגבו אמטו םימב ץחרו רהטו ברעה-דע

17:16 - יז:טז
ורשבו סבכי אל םאו אשנו ץחרי אל ונוע

18:1 - יח:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

18:2 - יח:ב
לארשי ינב-לא רבד ינא םהלא תרמאו םכיהלא הוהי

18:3 - יח:ג
םירצמ-ץרא השעמכ אל הב-םתבשי רשא השעמכו ושעת ינא רשא ןענכ-ץרא אל המש םכתא איבמ אל םהיתקחבו ושעת וכלת

18:4 - יח:ד
ושעת יטפשמ-תא ורמשת יתקח-תאו הוהי ינא םהב תכלל םכיהלא

18:5 - יח:ה
יתקח-תא םתרמשו רשא יטפשמ-תאו יחו םדאה םתא השעי הוהי ינא םהב

18:6 - יח:ו
ראש-לכ-לא שיא שיא וברקת אל ורשב ינא הורע תולגל הוהי

18:7 - יח:ז
תורעו ךיבא תורע ךמא הלגת אל ךמא הלגת אל אוה התורע

18:8 - יח:ח
אל ךיבא-תשא תורע ךיבא תורע הלגת אוה

18:9 - יח:ט
ךתוחא תורע ךמא-תב וא ךיבא-תב וא תיב תדלומ הלגת אל ץוח תדלומ ןתורע

18:10 - יח:י
וא ךנב-תב תורע הלגת אל ךתב-תב ךתורע יכ ןתורע הנה

18:11 - יח:יא
ךיבא תשא-תב תורע ךתוחא ךיבא תדלומ הלגת אל אוה התורע

18:12 - יח:יב
אל ךיבא-תוחא תורע ךיבא ראש הלגת אוה

18:13 - יח:יג
אל ךמא-תוחא תורע ךמא ראש-יכ הלגת אוה

18:14 - יח:יד
אל ךיבא-יחא תורע אל ותשא-לא הלגת אוה ךתדד ברקת

18:15 - יח:טו
הלגת אל ךתלכ תורע אל אוה ךנב תשא התורע הלגת

18:16 - יח:טז
אל ךיחא-תשא תורע ךיחא תורע הלגת אוה

18:17 - יח:יז
אל התבו השא תורע הנב-תב-תא הלגת חקת אל התב-תב-תאו הראש התורע תולגל אוה המז הנה

18:18 - יח:יח
אל התחא-לא השאו תולגל ררצל חקת הייחב הילע התורע

18:19 - יח:יט
תדנב השא-לאו ברקת אל התאמט התורע תולגל

18:20 - יח:כ
ךתימע תשא-לאו ערזל ךתבכש ןתת-אל הב-האמטל

18:21 - יח:כא
ןתת-אל ךערזמו אלו ךלמל ריבעהל ךיהלא םש-תא ללחת הוהי ינא

18:22 - יח:כב
בכשת אל רכז-תאו הבעות השא יבכשמ אוה

18:23 - יח:כג
ןתת-אל המהב-לכבו הב-האמטל ךתבכש ינפל דמעת-אל השאו לבת העברל המהב אוה

18:24 - יח:כד
הלא-לכב ואמטת-לא ואמטנ הלא-לכב יכ ינא-רשא םיוגה םכינפמ חלשמ

18:25 - יח:כה
דקפאו ץראה אמטתו אקתו הילע הנוע היבשי-תא ץראה

18:26 - יח:כו
םתא םתרמשו יטפשמ-תאו יתקח-תא לכמ ושעת אלו חרזאה הלאה תבעותה םככותב רגה רגהו

18:27 - יח:כז
תבעותה-לכ-תא יכ ץראה-ישנא ושע לאה אמטתו םכינפל רשא ץראה

18:28 - יח:כח
ץראה איקת-אלו התא םכאמטב םכתא יוגה-תא האק רשאכ םכינפל רשא

18:29 - יח:כט
השעי רשא-לכ יכ הלאה תבעותה לכמ תושפנה ותרכנו םמע ברקמ תשעה

18:30 - יח:ל
יתרמשמ-תא םתרמשו תוקחמ תושע יתלבל ושענ רשא תבעותה ואמטת אלו םכינפל הוהי ינא םהב םכיהלא

19:1 - יט:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

19:2 - יט:ב
תדע-לכ-לא רבד תרמאו לארשי-ינב ויהת םישדק םהלא הוהי ינא שודק יכ םכיהלא

19:3 - יט:ג
ויבאו ומא שיא יתתבש-תאו וארית הוהי ינא ורמשת םכיהלא

19:4 - יט:ד
םלילאה-לא ונפת-לא אל הכסמ יהלאו הוהי ינא םכל ושעת םכיהלא

19:5 - יט:ה
חבז וחבזת יכו הוהיל םימלש והחבזת םכנצרל

19:6 - יט:ו
לכאי םכחבז םויב רתונהו תרחממו שאב ישילשה םוי-דע ףרשי

19:7 - יט:ז
לכאי לכאה םאו לוגפ ישילשה םויב הצרי אל אוה

19:8 - יט:ח
אשי ונוע וילכאו הוהי שדק-תא-יכ שפנה התרכנו ללח הימעמ אוהה

19:9 - יט:ט
ריצק-תא םכרצקבו תאפ הלכת אל םכצרא טקלו רצקל ךדש טקלת אל ךריצק

19:10 - יט:י
ללועת אל ךמרכו טקלת אל ךמרכ טרפו בזעת רגלו ינעל הוהי ינא םתא םכיהלא

19:11 - יט:יא
ובנגת אל ושחכת-אלו שיא ורקשת-אלו ותימעב

19:12 - יט:יב
ימשב ועבשת-אלו םש-תא תללחו רקשל הוהי ינא ךיהלא

19:13 - יט:יג
ךער-תא קשעת-אל ןילת-אל לזגת אלו ךתא ריכש תלעפ רקב-דע

19:14 - יט:יד
ינפלו שרח ללקת-אל לשכמ ןתת אל רוע ינא ךיהלאמ תאריו הוהי

19:15 - יט:טו
טפשמב לוע ושעת-אל אלו לד-ינפ אשת-אל לודג ינפ רדהת ךתימע טפשת קדצב

19:16 - יט:טז
ךימעב ליכר ךלת-אל ךער םד-לע דמעת אל הוהי ינא

19:17 - יט:יז
ךיחא-תא אנשת-אל חיכות חכוה ךבבלב אשת-אלו ךתימע-תא אטח וילע

19:18 - יט:יח
רטת-אלו םקת-אל תבהאו ךמע ינב-תא ינא ךומכ ךערל הוהי

19:19 - יט:יט
ורמשת יתקח-תא עיברת-אל ךתמהב ערזת-אל ךדש םיאלכ םיאלכ דגבו םיאלכ הלעי אל זנטעש ךילע

19:20 - יט:כ
בכשי-יכ שיאו ערז-תבכש השא-תא תפרחנ החפש אוהו אל הדפהו שיאל אל השפח וא התדפנ היהת תרקב הל-ןתנ אל-יכ ותמוי אל השפח

19:21 - יט:כא
ומשא-תא איבהו להא חתפ-לא הוהיל םשא ליא דעומ

19:22 - יט:כב
ןהכה וילע רפכו ינפל םשאה ליאב רשא ותאטח-לע הוהי ול חלסנו אטח אטח רשא ותאטחמ

19:23 - יט:כג
ץראה-לא ואבת-יכו לכאמ ץע-לכ םתעטנו ותלרע םתלרעו םינש שלש וירפ-תא אל םילרע םכל היהי לכאי

19:24 - יט:כד
היהי תעיברה הנשבו שדק וירפ-לכ הוהיל םילולה

19:25 - יט:כה
תשימחה הנשבו וירפ-תא ולכאת ותאובת םכל ףיסוהל םכיהלא הוהי ינא

19:26 - יט:כו
םדה-לע ולכאת אל אלו ושחנת אל וננועת

19:27 - יט:כז
םכשאר תאפ ופקת אל תאפ תא תיחשת אלו ךנקז

19:28 - יט:כח
ונתת אל שפנל טרשו עקעק תבתכו םכרשבב ינא םכב ונתת אל הוהי

19:29 - יט:כט
ךתב-תא ללחת-לא הנזת-אלו התונזהל ץראה האלמו ץראה המז

19:30 - יט:ל
ורמשת יתתבש-תא ינא וארית ישדקמו הוהי

19:31 - יט:לא
תבאה-לא ונפת-לא םינעדיה-לאו האמטל ושקבת-לא הוהי ינא םהב םכיהלא

19:32 - יט:לב
םוקת הביש ינפמ ןקז ינפ תרדהו ינא ךיהלאמ תאריו הוהי

19:33 - יט:לג
רג ךתא רוגי-יכו ונות אל םכצראב ותא

19:34 - יט:לד
היהי םכמ חרזאכ םכתא רגה רגה םכל ךומכ ול תבהאו םתייה םירג-יכ ינא םירצמ ץראב םכיהלא הוהי

19:35 - יט:לה
טפשמב לוע ושעת-אל לקשמב הדמב הרושמבו

19:36 - יט:לו
קדצ ינזאמ קדצ תפיא קדצ-ינבא םכל היהי קדצ ןיהו םכיהלא הוהי ינא םכתא יתאצוה-רשא םירצמ ץראמ

19:37 - יט:לז
יתקח-לכ-תא םתרמשו יטפשמ-לכ-תאו ינא םתא םתישעו הוהי

20:1 - כ:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

20:2 - כ:ב
לארשי ינב-לאו ינבמ שיא שיא רמאת רגה רגה-ןמו לארשי ןתי רשא לארשיב תומ ךלמל וערזמ ץראה םע תמוי ןבאב והמגרי

20:3 - כ:ג
ינפ-תא ןתא ינאו יתרכהו אוהה שיאב יכ ומע ברקמ ותא ךלמל ןתנ וערזמ ישדקמ-תא אמט ןעמל ישדק םש-תא ללחלו

20:4 - כ:ד
ומילעי םלעה םאו םהיניע-תא ץראה םע ותתב אוהה שיאה-ןמ יתלבל ךלמל וערזמ ותא תימה

20:5 - כ:ה
ינפ-תא ינא יתמשו אוהה שיאב יתרכהו ותחפשמבו םינזה-לכ תאו ותא ירחא תונזל וירחא םמע ברקמ ךלמה

20:6 - כ:ו
הנפת רשא שפנהו תבאה-לא תנזל םינעדיה-לאו יתתנו םהירחא אוהה שפנב ינפ-תא ברקמ ותא יתרכהו ומע

20:7 - כ:ז
םתייהו םתשדקתהו הוהי ינא יכ םישדק םכיהלא

20:8 - כ:ח
יתקח-תא םתרמשו ינא םתא םתישעו םכשדקמ הוהי

20:9 - כ:ט
רשא שיא שיא-יכ ויבא-תא ללקי תמוי תומ ומא-תאו ללק ומאו ויבא וב וימד

20:10 - כ:י
ףאני רשא שיאו רשא שיא תשא-תא והער תשא-תא ףאני ףאנה תמוי-תומ תפאנהו

20:11 - כ:יא
בכשי רשא שיאו תורע ויבא תשא-תא הלג ויבא םהינש ותמוי-תומ םב םהימד

20:12 - כ:יב
בכשי רשא שיאו ותמוי תומ ותלכ-תא ושע לבת םהינש םב םהימד

20:13 - כ:יג
בכשי רשא שיאו השא יבכשמ רכז-תא םהינש ושע הבעות םהימד ותמוי תומ םב

20:14 - כ:יד
חקי רשא שיאו המא-תאו השא-תא ופרשי שאב אוה המז -אלו ןהתאו ותא םככותב המז היהת

20:15 - כ:טו
ןתי רשא שיאו תומ המהבב ותבכש המהבה-תאו תמוי וגרהת

20:16 - כ:טז
ברקת רשא השאו העברל המהב-לכ-לא השאה-תא תגרהו התא תומ המהבה-תאו םב םהימד ותמוי

20:17 - כ:יז
חקי-רשא שיאו ויבא-תב ותחא-תא הארו ומא-תב וא -איהו התורע-תא דסח ותורע-תא הארת יניעל ותרכנו אוה ותחא תורע םמע ינב אשי ונוע הלג

20:18 - כ:יח
בכשי-רשא שיאו הלגו הוד השא-תא הרקמ-תא התורע-תא התלג אוהו הרעה הימד רוקמ-תא ברקמ םהינש ותרכנו םמע

20:19 - כ:יט
ךמא תוחא תורעו אל ךיבא תוחאו וראש-תא יכ הלגת ואשי םנוע הרעה

20:20 - כ:כ
בכשי רשא שיאו ודד תורע ותדד-תא ואשי םאטח הלג ותמי םירירע

20:21 - כ:כא
חקי רשא שיאו הדנ ויחא תשא-תא הלג ויחא תורע אוה ויהי םירירע

20:22 - כ:כב
יתקח-לכ-תא םתרמשו יטפשמ-לכ-תאו םתא םתישעו םכתא איקת-אלו איבמ ינא רשא ץראה הב תבשל המש םכתא

20:23 - כ:כג
תקחב וכלת אלו חלשמ ינא-רשא יוגה יכ םכינפמ ושע הלא-לכ-תא םב ץקאו

20:24 - כ:כד
םתא םכל רמאו םתמדא-תא ושרית םכל הננתא ינאו תבז ץרא התא תשרל הוהי ינא שבדו בלח יתלדבה-רשא םכיהלא םימעה-ןמ םכתא

20:25 - כ:כה
המהבה-ןיב םתלדבהו האמטל הרהטה אמטה ףועה-ןיבו וצקשת-אלו רהטל המהבב םכיתשפנ-תא רשא לכבו ףועבו המדאה שמרת םכל יתלדבה-רשא אמטל

20:26 - כ:כו
םישדק יל םתייהו הוהי ינא שודק יכ םכתא לדבאו תויהל םימעה-ןמ יל

20:27 - כ:כז
השא-וא שיאו בוא םהב היהי-יכ תומ ינעדי וא ומגרי ןבאב ותמוי םב םהימד םתא

21:1 - כא:א
השמ-לא הוהי רמאיו ינב םינהכה-לא רמא םהלא תרמאו ןרהא אמטי -אל שפנל וימעב

21:2 - כא:ב
ברקה וראשל-םא יכ ויבאלו ומאל וילא ותבלו ונבלו ויחאלו

21:3 - כא:ג
הלותבה ותחאלו רשא וילא הבורקה הל שיאל התיה-אל אמטי

21:4 - כא:ד
וימעב לעב אמטי אל ולחהל

21:5 - כא:ה
החרק החרקי-אל םנקז תאפו םשארב םרשבבו וחלגי אל תטרש וטרשי אל

21:6 - כא:ו
ויהי םישדק וללחי אלו םהיהלאל יכ םהיהלא םש םחל הוהי ישא-תא םבירקמ םה םהיהלא שדק ויהו

21:7 - כא:ז
אל הללחו הנז השא השורג השאו וחקי וחקי אל השיאמ אוה שדק-יכ ויהלאל

21:8 - כא:ח
םחל-תא-יכ ותשדקו בירקמ אוה ךיהלא יכ ךל-היהי שדק הוהי ינא שודק םכשדקמ

21:9 - כא:ט
יכ ןהכ שיא תבו היבא-תא תונזל לחת שאב תללחמ איה ףרשת

21:10 - כא:י
ויחאמ לודגה ןהכהו ושאר-לע קצוי-רשא אלמו החשמה ןמש שבלל ודי-תא ושאר-תא םידגבה-תא אל וידגבו ערפי אל םרפי

21:11 - כא:יא
אל תמ תשפנ-לכ לעו ומאלו ויבאל אבי אמטי אל

21:12 - כא:יב
אצי אל שדקמה-ןמו שדקמ תא ללחי אלו ןמש רזנ יכ ויהלא וילע ויהלא תחשמ הוהי ינא

21:13 - כא:יג
הילותבב השא אוהו חקי

21:14 - כא:יד
השורגו הנמלא הלא-תא הנז הללחו יכ חקי אל וימעמ הלותב-םא השא חקי

21:15 - כא:טו
וערז ללחי-אלו הוהי ינא יכ וימעב ושדקמ

21:16 - כא:טז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

21:17 - כא:יז
רמאל ןרהא-לא רבד םתרדל ךערזמ שיא םומ וב היהי רשא בירקהל ברקי אל ויהלא םחל

21:18 - כא:יח
וב-רשא שיא-לכ יכ שיא ברקי אל םומ םרח וא חספ וא רוע עורש וא

21:19 - כא:יט
היהי-רשא שיא וא רבש וא לגר רבש וב די

21:20 - כא:כ
וא קד-וא ןבג-וא ברג וא וניעב ללבת חורמ וא תפלי וא ךשא

21:21 - כא:כא
םומ וב-רשא שיא-לכ אל ןהכה ןרהא ערזמ ישא-תא בירקהל שגי תא וב םומ הוהי שגי אל ויהלא םחל בירקהל

21:22 - כא:כב
ישדקמ ויהלא םחל םישדקה-ןמו םישדקה לכאי

21:23 - כא:כג
אל תכרפה-לא ךא אל חבזמה-לאו אבי אלו וב םומ-יכ שגי יכ ישדקמ -תא ללחי םשדקמ הוהי ינא

21:24 - כא:כד
ןרהא-לא השמ רבדיו וינב-לאו לארשי ינב-לכ-לאו

22:1 - כב:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

22:2 - כב:ב
ןרהא-לא רבד ורזניו וינב-לאו לארשי-ינב ישדקמ םש-תא וללחי אלו םה רשא ישדק ינא יל םישדקמ הוהי

22:3 - כב:ג
םכיתרדל םהלא רמא ברקי-רשא שיא-לכ םכערז-לכמ רשא םישדקה-לא לארשי-ינב ושידקי וילע ותאמטו הוהיל אוהה שפנה התרכנו הוהי ינא ינפלמ

22:4 - כב:ד
ןרהא ערזמ שיא שיא בז וא עורצ אוהו דע לכאי אל םישדקב עגנהו רהטי רשא וא שפנ-אמט-לכב ונממ אצת-רשא שיא ערז-תבכש

22:5 - כב:ה
עגי רשא שיא-וא רשא ץרש-לכב םדאב וא ול-אמטי לכל ול-אמטי רשא ותאמט

22:6 - כב:ו
וב-עגת רשא שפנ אלו ברעה-דע האמטו יכ םישדקה-ןמ לכאי םימב ורשב ץחר-םא

22:7 - כב:ז
רהטו שמשה אבו לכאי רחאו ומחל יכ םישדקה-ןמ אוה

22:8 - כב:ח
אל הפרטו הלבנ ינא הב-האמטל לכאי הוהי

22:9 - כב:ט
יתרמשמ-תא ורמשו אטח וילע ואשי-אלו והללחי יכ וב ותמו םשדקמ הוהי ינא

22:10 - כב:י
לכאי-אל רז-לכו ןהכ בשות שדק לכאי-אל ריכשו שדק

22:11 - כב:יא
שפנ הנקי-יכ ןהכו אוה ופסכ ןינק דיליו וב לכאי ולכאי םה ותיב ומחלב

22:12 - כב:יב
היהת יכ ןהכ-תבו אוה רז שיאל אל םישדקה תמורתב לכאת

22:13 - כב:יג
היהת יכ ןהכ-תבו ערזו השורגו הנמלא הבשו הל ןיא היבא תיב-לא היבא םחלמ הירוענכ רז-לכו לכאת וב לכאי-אל

22:14 - כב:יד
שדק לכאי-יכ שיאו ותישמח ףסיו הגגשב ןהכל ןתנו וילע שדקה-תא

22:15 - כב:טו
ישדק-תא וללחי אלו תא לארשי ינב הוהיל ומירי-רשא

22:16 - כב:טז
ןוע םתוא ואישהו םלכאב המשא ינא יכ םהישדק-תא םשדקמ הוהי

22:17 - כב:יז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

22:18 - כב:יח
ןרהא-לא רבד לאו וינב-לאו לארשי ינב-לכ שיא םהלא תרמאו לארשי תיבמ שיא לארשיב רגה-ןמו ונברק בירקי רשא -לכלו םהירדנ-לכל ובירקי-רשא םתובדנ הלעל הוהיל

22:19 - כב:יט
רכז םימת םכנצרל םיבשכב רקבב םיזעבו

22:20 - כב:כ
אל םומ וב-רשא לכ אל-יכ ובירקת םכל היהי ןוצרל

22:21 - כב:כא
בירקי-יכ שיאו הוהיל םימלש-חבז הבדנל וא רדנ-אלפל םימת ןאצב וא רקבב םומ-לכ ןוצרל היהי וב-היהי אל

22:22 - כב:כב
רובש וא תרוע תלבי-וא ץורח-וא תפלי וא ברג וא הלא ובירקת-אל השאו הוהיל םהמ ונתת-אל הוהיל חבזמה-לע

22:23 - כב:כג
עורש השו רושו השעת הבדנ טולקו אל רדנלו ותא הצרי

22:24 - כב:כד
קותנו תותכו ךועמו ובירקת אל תורכו אל םכצראבו הוהיל ושעת

22:25 - כב:כה
אל רכנ-ןב דימו םחל-תא ובירקת יכ הלא-לכמ םכיהלא םב םומ םהב םתחשמ םכל וצרי אל

22:26 - כב:כו
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

22:27 - כב:כז
זע-וא בשכ-וא רוש תעבש היהו דלוי יכ ומא תחת םימי ינימשה םוימו ןברקל הצרי האלהו הוהיל השא

22:28 - כב:כח
ותא הש-וא רושו וטחשת אל ונב-תאו דחא םויב

22:29 - כב:כט
וחבזת-יכו הוהיל הדות-חבז וחבזת םכנצרל

22:30 - כב:ל
לכאי אוהה םויב ונממ וריתות-אל הוהי ינא רקב-דע

22:31 - כב:לא
יתוצמ םתרמשו ינא םתא םתישעו הוהי

22:32 - כב:לב
םש-תא וללחת אלו ךותב יתשדקנו ישדק ינא לארשי ינב םכשדקמ הוהי

22:33 - כב:לג
ץראמ םכתא איצומה םכל תויהל םירצמ הוהי ינא םיהלאל

23:1 - כג:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

23:2 - כג:ב
לארשי ינב-לא רבד ידעומ םהלא תרמאו וארקת-רשא הוהי הלא שדק יארקמ םתא ידעומ םה

23:3 - כג:ג
השעת םימי תשש םויבו הכאלמ ןותבש תבש יעיבשה הכאלמ-לכ שדק-ארקמ אוה תבש ושעת אל לכב הוהיל םכיתבשומ

23:4 - כג:ד
הוהי ידעומ הלא שדק יארקמ םתא וארקת-רשא םדעומב

23:5 - כג:ה
ןושארה שדחב שדחל רשע העבראב חספ םיברעה ןיב הוהיל

23:6 - כג:ו
םוי רשע השמחבו תוצמה גח הזה שדחל םימי תעבש הוהיל ולכאת תוצמ

23:7 - כג:ז
ןושארה םויב םכל היהי שדק-ארקמ אל הדבע תכאלמ-לכ ושעת

23:8 - כג:ח
הוהיל השא םתברקהו םויב םימי תעבש שדק-ארקמ יעיבשה אל הדבע תכאלמ-לכ ושעת

23:9 - כג:ט
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

23:10 - כג:י
לארשי ינב-לא רבד םהלא תרמאו ץראה-לא ואבת-יכ םכל ןתנ ינא רשא הריצק-תא םתרצקו רמע-תא םתאבהו םכריצק תישאר ןהכה-לא

23:11 - כג:יא
רמעה-תא ףינהו םכנצרל הוהי ינפל ונפיני תבשה תרחממ ןהכה

23:12 - כג:יב
םויב םתישעו רמעה-תא םכפינה ותנש-ןב םימת שבכ הוהיל הלעל

23:13 - כג:יג
םינרשע ינש ותחנמו ןמשב הלולב תלס חיר הוהיל השא ןיי הכסנו חחינ ןיהה תעיבר

23:14 - כג:יד
למרכו ילקו םחלו םצע-דע ולכאת אל דע הזה םויה ןברק-תא םכאיבה םלוע תקח םכיהלא לכב םכיתרדל םכיתבשמ

23:15 - כג:טו
תרחממ םכל םתרפסו םכאיבה םוימ תבשה עבש הפונתה רמע-תא תמימת תותבש הנייהת

23:16 - כג:טז
תבשה תרחממ דע ורפסת תעיבשה םתברקהו םוי םישמח הוהיל השדח החנמ

23:17 - כג:יז
ואיבת םכיתבשוממ םיתש הפונת םחל תלס םינרשע ינש הניפאת ץמח הנייהת הוהיל םירוכב

23:18 - כג:יח
םחלה-לע םתברקהו םמימת םישבכ תעבש רפו הנש ינב םליאו דחא רקב-ןב הלע ויהי םינש םתחנמו הוהיל השא םהיכסנו הוהיל חחינ-חיר

23:19 - כג:יט
םיזע-ריעש םתישעו ינשו תאטחל דחא הנש ינב םישבכ םימלש חבזל

23:20 - כג:כ
לע םתא ןהכה ףינהו הפונת םירכבה םחל ינש-לע הוהי ינפל ויהי שדק םישבכ ןהכל הוהיל

23:21 - כג:כא
םויה םצעב םתארקו היהי שדק-ארקמ הזה הדבע תכאלמ-לכ םכל םלוע תקח ושעת אל םכיתבשומ-לכב םכיתרדל

23:22 - כג:כב
ריצק-תא םכרצקבו תאפ הלכת-אל םכצרא טקלו ךרצקב ךדש טקלת אל ךריצק בזעת רגלו ינעל הוהי ינא םתא םכיהלא

23:23 - כג:כג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

23:24 - כג:כד
לארשי ינב-לא רבד יעיבשה שדחב רמאל היהי שדחל דחאב ןורכז ןותבש םכל שדק-ארקמ העורת

23:25 - כג:כה
אל הדבע תכאלמ-לכ השא םתברקהו ושעת הוהיל

23:26 - כג:כו
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

23:27 - כג:כז
שדחל רושעב ךא םוי הזה יעיבשה אוה םירפכה םכל היהי שדק-ארקמ םכיתשפנ-תא םתינעו השא םתברקהו הוהיל

23:28 - כג:כח
ושעת אל הכאלמ-לכו יכ הזה םויה םצעב אוה םירפכ םוי ינפל םכילע רפכל םכיהלא הוהי

23:29 - כג:כט
רשא שפנה-לכ יכ םויה םצעב הנעת-אל הימעמ התרכנו הזה

23:30 - כג:ל
השעת רשא שפנה-לכו םצעב הכאלמ-לכ יתדבאהו הזה םויה ברקמ אוהה שפנה-תא המע

23:31 - כג:לא
ושעת אל הכאלמ-לכ םכיתרדל םלוע תקח םכיתבשמ לכב

23:32 - כג:לב
םכל אוה ןותבש תבש םכיתשפנ-תא םתינעו ברעב שדחל העשתב ברע -דע ברעמ םכתבש ותבשת

23:33 - כג:לג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

23:34 - כג:לד
לארשי ינב-לא רבד רשע השמחב רמאל יעיבשה שדחל םוי תעבש תוכסה גח הזה הוהיל םימי

23:35 - כג:לה
ןושארה םויב תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ושעת אל הדבע

23:36 - כג:לו
ובירקת םימי תעבש םויב הוהיל השא שדק-ארקמ ינימשה םתברקהו םכל היהי תרצע הוהיל השא הדבע תכאלמ-לכ אוה ושעת אל

23:37 - כג:לז
הוהי ידעומ הלא םתא וארקת-רשא בירקהל שדק יארקמ הלע הוהיל השא םיכסנו חבז החנמו ומויב םוי-רבד

23:38 - כג:לח
הוהי תתבש דבלמ םכיתונתמ דבלמו םכירדנ-לכ דבלמו םכיתבדנ -לכ דבלמו הוהיל ונתת רשא

23:39 - כג:לט
םוי רשע השמחב ךא יעיבשה שדחל תאובת-תא םכפסאב -גח-תא וגחת ץראה םימי תעבש הוהי ןותבש ןושארה םויב ינימשה םויבו ןותבש

23:40 - כג:מ
םויב םכל םתחקלו רדה ץע ירפ ןושארה ףנעו םירמת תפכ לחנ-יברעו תבע-ץע הוהי ינפל םתחמשו םימי תעבש םכיהלא

23:41 - כג:מא
גח ותא םתגחו םימי תעבש הוהיל םלוע תקח הנשב שדחב םכיתרדל ותא וגחת יעיבשה

23:42 - כג:מב
תעבש ובשת תכסב חרזאה-לכ םימי תכסב ובשי לארשיב

23:43 - כג:מג
םכיתרד ועדי ןעמל יתבשוה תוכסב יכ לארשי ינב-תא ץראמ םתוא יאיצוהב הוהי ינא םירצמ םכיהלא

23:44 - כג:מד
ידעמ-תא השמ רבדיו ינב-לא הוהי לארשי

24:1 - כד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

24:2 - כד:ב
לארשי ינב-תא וצ ןמש ךילא וחקיו רואמל תיתכ ךז תיז דימת רנ תלעהל

24:3 - כד:ג
תדעה תכרפל ץוחמ ךרעי דעומ להאב ברעמ ןרהא ותא הוהי ינפל רקב-דע םלוע תקח דימת םכיתרדל

24:4 - כד:ד
הרהטה הרנמה לע תורנה-תא ךרעי דימת הוהי ינפל

24:5 - כד:ה
תיפאו תלס תחקלו הרשע םיתש התא םינרשע ינש תולח תחאה הלחה היהי

24:6 - כד:ו
םיתש םתוא תמשו תכרעמה שש תוכרעמ רהטה ןחלשה לע הוהי ינפל

24:7 - כד:ז
תכרעמה-לע תתנו התיהו הכז הנבל השא הרכזאל םחלל הוהיל

24:8 - כד:ח
םויב תבשה םויב ינפל ונכרעי תבשה תאמ דימת הוהי תירב לארשי-ינב םלוע

24:9 - כד:ט
ןרהאל התיהו והלכאו וינבלו שדק יכ שדק םוקמב ישאמ ול אוה םישדק םלוע-קח הוהי

24:10 - כד:י
השא-ןב אציו אוהו תילארשי ךותב ירצמ שיא-ןב וצניו לארשי ינב תילארשיה ןב הנחמב ילארשיה שיאו

24:11 - כד:יא
השאה-ןב בקיו םשה-תא תילארשיה ותא ואיביו ללקיו ומא םשו השמ-לא ירבד-תב תימלש ןד-הטמל

24:12 - כד:יב
רמשמב והחיניו יפ-לע םהל שרפל הוהי

24:13 - כד:יג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

24:14 - כד:יד
ללקמה-תא אצוה הנחמל ץוחמ-לא םיעמשה-לכ וכמסו ושאר-לע םהידי-תא ותא ומגרו הדעה-לכ

24:15 - כד:טו
לארשי ינב-לאו שיא שיא רמאל רבדת ויהלא ללקי-יכ ואטח אשנו

24:16 - כד:טז
תומ הוהי-םש בקנו םוגר תמוי הדעה-לכ וב-ומגרי -ובקנב חרזאכ רגכ תמוי םש

24:17 - כד:יז
הכי יכ שיאו תומ םדא שפנ-לכ תמוי

24:18 - כד:יח
המהב-שפנ הכמו תחת שפנ הנמלשי שפנ

24:19 - כד:יט
םומ ןתי-יכ שיאו השע רשאכ ותימעב ול השעי ןכ

24:20 - כד:כ
ןיע רבש תחת רבש ןש תחת ןש ןיע תחת םדאב םומ ןתי רשאכ וב ןתני ןכ

24:21 - כד:כא
הנמלשי המהב הכמו תמוי םדא הכמו

24:22 - כד:כב
םכל היהי דחא טפשמ יכ היהי חרזאכ רגכ םכיהלא הוהי ינא

24:23 - כד:כג
ינב-לא השמ רבדיו ואיצויו לארשי ץוחמ-לא ללקמה-תא ותא ומגריו הנחמל לארשי-ינבו ןבא הוהי הוצ רשאכ ושע השמ-תא

25:1 - כה:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל יניס רהב

25:2 - כה:ב
לארשי ינב-לא רבד יכ םהלא תרמאו רשא ץראה-לא ואבת התבשו םכל ןתנ ינא הוהיל תבש ץראה

25:3 - כה:ג
ךדש ערזת םינש שש רמזת םינש ששו תפסאו ךמרכ התאובת-תא

25:4 - כה:ד
תבש תעיבשה הנשבו ץראל היהי ןותבש אל ךדש הוהיל תבש אל ךמרכו ערזת רמזת

25:5 - כה:ה
אל ךריצק חיפס תא יבנע-תאו רוצקת תנש רצבת אל ךריזנ ץראל היהי ןותבש

25:6 - כה:ו
ץראה תבש התיהו ךל הלכאל םכל ךתמאלו ךדבעלו ךבשותלו ךריכשלו ךמע םירגה

25:7 - כה:ז
רשא היחלו ךתמהבלו היהת ךצראב לכאל התאובת-לכ

25:8 - כה:ח
תתבש עבש ךל תרפסו עבש םינש עבש םינש ימי ךל ויהו םימעפ םינשה תתבש עבש הנש םיעבראו עשת

25:9 - כה:ט
העורת רפוש תרבעהו רושעב יעבשה שדחב םירפכה םויב שדחל רפוש וריבעת םכצרא-לכב

25:10 - כה:י
תנש תא םתשדקו םתארקו הנש םישמחה ץראב רורד לבוי היבשי-לכל םכל היהת אוה שיא םתבשו שיאו ותזחא-לא ובשת ותחפשמ-לא

25:11 - כה:יא
תנש אוה לבוי היהת הנש םישמחה אלו וערזת אל םכל היחיפס -תא ורצקת ורצבת אלו הירזנ-תא

25:12 - כה:יב
שדק אוה לבוי יכ הדשה-ןמ םכל היהת התאובת-תא ולכאת

25:13 - כה:יג
תאזה לבויה תנשב שיא ובשת ותזחא-לא

25:14 - כה:יד
רכממ ורכמת-יכו דימ הנק וא ךתימעל שיא ונות-לא ךתימע ויחא-תא

25:15 - כה:טו
רחא םינש רפסמב תאמ הנקת לבויה רפסמב ךתימע תאובת-ינש ךל-רכמי

25:16 - כה:טז
הברת םינשה בר יפל טעמ יפלו ותנקמ ותנקמ טיעמת םינשה אוה תאובת רפסמ יכ ךל רכמ

25:17 - כה:יז
שיא ונות אלו תאריו ותימע-תא ינא יכ ךיהלאמ םכיהלא הוהי

25:18 - כה:יח
יתקח-תא םתישעו ורמשת יטפשמ-תאו םתבשיו םתא םתישעו חטבל ץראה-לע

25:19 - כה:יט
הירפ ץראה הנתנו עבשל םתלכאו הילע חטבל םתבשיו

25:20 - כה:כ
לכאנ-המ ורמאת יכו אל ןה תעיבשה הנשב -תא ףסאנ אלו ערזנ ונתאובת

25:21 - כה:כא
יתכרב-תא יתיוצו תיששה הנשב םכל האובתה-תא תשעו םינשה שלשל

25:22 - כה:כב
הנשה תא םתערזו םתלכאו תנימשה דע ןשי האובתה-ןמ -דע תעישתה הנשה ולכאת התאובת אוב ןשי

25:23 - כה:כג
רכמת אל ץראהו ץראה יל-יכ תתמצל םיבשותו םירג-יכ ידמע םתא

25:24 - כה:כד
םכתזחא ץרא לכבו ץראל ונתת הלאג

25:25 - כה:כה
רכמו ךיחא ךומי-יכ ולאג אבו ותזחאמ תא לאגו וילא ברקה ויחא רכממ

25:26 - כה:כו
אל יכ שיאו לאג ול-היהי אצמו ודי הגישהו ותלאג ידכ

25:27 - כה:כז
ורכממ ינש-תא בשחו ףדעה-תא בישהו ול-רכמ רשא שיאל ותזחאל בשו

25:28 - כה:כח
ודי האצמ-אל םאו היהו ול בישה יד הנקה דיב ורכממ לבויה תנש דע ותא בשו לביב אציו ותזחאל

25:29 - כה:כט
רכמי-יכ שיאו המוח ריע בשומ-תיב םת-דע ותלאג התיהו םימי ורכממ תנש ותלאג היהת

25:30 - כה:ל
לאגי-אל םאו הנש ול תאלמ-דע תיבה םקו המימת אל-רשא ריעב-רשא הנקל תתימצל המח אצי אל ויתרדל ותא לביב

25:31 - כה:לא
רשא םירצחה יתבו ביבס המח םהל-ןיא בשחי ץראה הדש-לע ול -היהת הלאג אצי לביבו

25:32 - כה:לב
יתב םיולה ירעו תלאג םתזחא ירע םיולל היהת םלוע

25:33 - כה:לג
לאגי רשאו אציו םיולה-ןמ ריעו תיב-רכממ יתב יכ לביב ותזחא אוה םיולה ירע ינב ךותב םתזחא לארשי

25:34 - כה:לד
םהירע שרגמ הדשו תזחא-יכ רכמי אל םהל אוה םלוע

25:35 - כה:לה
ךיחא ךומי-יכו ךמע ודי הטמו רג וב תקזחהו ךמע יחו בשותו

25:36 - כה:לו
ךשנ ותאמ חקת-לא תאריו תיברתו ךיחא יחו ךיהלאמ ךמע

25:37 - כה:לז
ול ןתת-אל ךפסכ-תא תיברמבו ךשנב ךלכא ןתת-אל

25:38 - כה:לח
םכיהלא הוהי ינא םכתא יתאצוה-רשא תתל םירצמ ץראמ ןענכ ץרא-תא םכל םיהלאל םכל תויהל

25:39 - כה:לט
ךמע ךיחא ךומי-יכו דבעת-אל ךל-רכמנו דבע תדבע וב

25:40 - כה:מ
היהי בשותכ ריכשכ לביה תנש-דע ךמע ךמע דבעי

25:41 - כה:מא
אוה ךמעמ אציו בשו ומע וינבו ותחפשמ-לא ויתבא תזחא-לאו בושי

25:42 - כה:מב
םה ידבע-יכ םתא יתאצוה-רשא אל םירצמ ץראמ דבע תרכממ ורכמי

25:43 - כה:מג
ךרפב וב הדרת-אל ךיהלאמ תאריו

25:44 - כה:מד
רשא ךתמאו ךדבעו םיוגה תאמ ךל-ויהי םהמ םכיתביבס רשא המאו דבע ונקת

25:45 - כה:מה
םיבשותה ינבמ םגו םהמ םכמע םירגה רשא םתחפשממו ונקת ודילוה רשא םכמע םכל ויהו םכצראב הזחאל

25:46 - כה:מו
םתא םתלחנתהו םכירחא םכינבל םלעל הזחא תשרל םכיחאבו ודבעת םהב שיא לארשי-ינב וב הדרת-אל ויחאב ךרפב

25:47 - כה:מז
רג די גישת יכו ךמו ךמע בשותו רכמנו ומע ךיחא וא ךמע בשות רגל רג תחפשמ רקעל

25:48 - כה:מח
הלאג רכמנ ירחא ויחאמ דחא ול-היהת ונלאגי

25:49 - כה:מט
ודד-ןב וא ודד-וא ראשמ-וא ונלאגי ותחפשממ ורשב הגישה-וא ונלאגי לאגנו ודי

25:50 - כה:נ
תנשמ והנק-םע בשחו תנש דע ול ורכמה ףסכ היהו לביה םינש רפסמב ורכממ היהי ריכש ימיכ ומע

25:51 - כה:נא
םינשב תובר דוע-םא ותלאג בישי ןהיפל ותנקמ ףסכמ

25:52 - כה:נב
ראשנ טעמ-םאו לביה תנש-דע םינשב וינש יפכ ול-בשחו ותלאג -תא בישי

25:53 - כה:נג
הנשב הנש ריכשכ ונדרי-אל ומע היהי ךיניעל ךרפב

25:54 - כה:נד
הלאב לאגי אל-םאו לביה תנשב אציו ומע וינבו אוה

25:55 - כה:נה
לארשי-ינב יל-יכ םה ידבע םידבע םתוא יתאצוה-רשא ינא םירצמ ץראמ םכיהלא הוהי

26:1 - כו:א
םלילא םכל ושעת-אל הבצמו לספו ןבאו םכל ומיקת-אל ונתת אל תיכשמ תוחתשהל םכצראב הוהי ינא יכ הילע םכיהלא

26:2 - כו:ב
ורמשת יתתבש-תא ינא וארית ישדקמו הוהי

26:3 - כו:ג
וכלת יתקחב-םא ורמשת יתוצמ-תאו םתא םתישעו

26:4 - כו:ד
םתעב םכימשג יתתנו הלובי ץראה הנתנו ןתי הדשה ץעו וירפ

26:5 - כו:ה
שיד םכל גישהו ריצבו ריצב-תא ערז-תא גישי עבשל םכמחל םתלכאו חטבל םתבשיו םכצראב

26:6 - כו:ו
ץראב םולש יתתנו דירחמ ןיאו םתבכשו הער היח יתבשהו ברחו ץראה-ןמ םכצראב רבעת-אל

26:7 - כו:ז
םכיביא-תא םתפדרו םכינפל ולפנו ברחל

26:8 - כו:ח
השמח םכמ ופדרו הבבר םכמ האמו האמ ולפנו ופדרי םכינפל םכיביא ברחל

26:9 - כו:ט
םכילא יתינפו םכתא יתירפהו םכתא יתיברהו יתירב-תא יתמיקהו םכתא

26:10 - כו:י
ןשונ ןשי םתלכאו שדח ינפמ ןשיו ואיצות

26:11 - כו:יא
ינכשמ יתתנו לעגת-אלו םככותב םכתא ישפנ

26:12 - כו:יב
םככותב יתכלהתהו םיהלאל םכל יתייהו םעל יל-ויהת םתאו

26:13 - כו:יג
םכיהלא הוהי ינא םכתא יתאצוה רשא תיהמ םירצמ ץראמ רבשאו םידבע םהל ךלואו םכלע תטמ תויממוק םכתא

26:14 - כו:יד
יל ועמשת אל-םאו תא ושעת אלו הלאה תוצמה-לכ

26:15 - כו:טו
וסאמת יתקחב-םאו לעגת יטפשמ-תא םאו תושע יתלבל םכשפנ יתוצמ -לכ-תא יתירב-תא םכרפהל

26:16 - כו:טז
תאז-השעא ינא-ףא םכילע יתדקפהו םכל תפחשה-תא הלהב תולכמ תחדקה-תאו שפנ תבידמו םיניע םכערז קירל םתערזו םכיביא והלכאו

26:17 - כו:יז
םכב ינפ יתתנו ינפל םתפגנו םכב ודרו םכיביא םתסנו םכיאנש םכתא ףדר -ןיאו

26:18 - כו:יח
אל הלא-דע-םאו יתפסיו יל ועמשת עבש םכתא הרסיל םכיתאטח-לע

26:19 - כו:יט
ןואג-תא יתרבשו יתתנו םכזע לזרבכ םכימש-תא השחנכ םכצרא-תאו

26:20 - כו:כ
םכחכ קירל םתו םכצרא ןתת-אלו ץראה ץעו הלובי-תא וירפ ןתי אל

26:21 - כו:כא
ירק ימע וכלת-םאו יל עמשל ובאת אלו הכמ םכילע יתפסיו םכיתאטחכ עבש

26:22 - כו:כב
םכב יתחלשהו הלכשו הדשה תיח-תא התירכהו םכתא הטיעמהו םכתמהב-תא ומשנו םכתא םכיכרד

26:23 - כו:כג
ורסות אל הלאב-םאו ימע םתכלהו יל ירק

26:24 - כו:כד
ינא-ףא יתכלהו יתיכהו ירקב םכמע עבש ינא-םג םכתא םכיתאטח-לע

26:25 - כו:כה
ברח םכילע יתאבהו תירב-םקנ תמקנ םכירע-לא םתפסאנו םככותב רבד יתחלשו ביוא-דיב םתתנו

26:26 - כו:כו
םחל-הטמ םכל ירבשב םישנ רשע ופאו דחא רונתב םכמחל םכמחל ובישהו אלו םתלכאו לקשמב ועבשת

26:27 - כו:כז
ועמשת אל תאזב-םאו ימע םתכלהו יל ירקב

26:28 - כו:כח
םכמע יתכלהו יתרסיו ירק-תמחב עבש ינא-ףא םכתא םכיתאטח-לע

26:29 - כו:כט
םכינב רשב םתלכאו םכיתנב רשבו ולכאת

26:30 - כו:ל
םכיתמב-תא יתדמשהו םכינמח-תא יתרכהו םכירגפ-תא יתתנו םכילולג ירגפ-לע םכתא ישפנ הלעגו

26:31 - כו:לא
םכירע-תא יתתנו יתומשהו הברח אלו םכישדקמ-תא םכחחינ חירב חירא

26:32 - כו:לב
ינא יתמשהו וממשו ץראה-תא םכיביא הילע הב םיבשיה

26:33 - כו:לג
םיוגב הרזא םכתאו םכירחא יתקירהו םכצרא התיהו ברח ויהי םכירעו הממש הברח

26:34 - כו:לד
ץראה הצרת זא ימי לכ היתתבש-תא ץראב םתאו המשה תבשת זא םכיביא תצרהו ץראה היתתבש-תא

26:35 - כו:לה
תבשת המשה ימי-לכ התבש-אל רשא תא םכתבשב םכיתתבשב הילע

26:36 - כו:לו
םכב םיראשנהו םבבלב ךרמ יתאבהו ףדרו םהיביא תצראב ףדנ הלע לוק םתא ברח-תסנמ וסנו ףדר ןיאו ולפנו

26:37 - כו:לז
ויחאב-שיא ולשכו ףדרו ברח-ינפמכ םכל היהת-אלו ןיא ינפל המוקת םכיביא

26:38 - כו:לח
םיוגב םתדבאו ץרא םכתא הלכאו םכיביא

26:39 - כו:לט
וקמי םכב םיראשנהו תצראב םנועב תנועב ףאו םכיביא וקמי םתא םתבא

26:40 - כו:מ
םנוע-תא ודותהו םתבא ןוע-תאו יב-ולעמ רשא םלעמב ימע וכלה-רשא ףאו ירקב

26:41 - כו:מא
םמע ךלא ינא-ףא םתא יתאבהו ירקב זא-וא םהיביא ץראב לרעה םבבל ענכי םנוע-תא וצרי זאו

26:42 - כו:מב
יתירב-תא יתרכזו ףאו בוקעי ףאו קחצי יתירב-תא םהרבא יתירב-תא רכזא ץראהו רכזא

26:43 - כו:מג
םהמ בזעת ץראהו היתתבש-תא ץרתו םהו םהמ המשהב ןעי םנוע-תא וצרי וסאמ יטפשמב ןעיבו הלעג יתקח-תאו םשפנ

26:44 - כו:מד
םתויהב תאז-םג-ףאו םהיביא ץראב םיתסאמ-אל םתלכל םיתלעג-אלו יכ םתא יתירב רפהל םהיהלא הוהי ינא

26:45 - כו:מה
תירב םהל יתרכזו רשא םינשאר ץראמ םתא-יתאצוה םיוגה יניעל םירצמ םיהלאל םהל תויהל הוהי ינא

26:46 - כו:מו
םיקחה הלא תרותהו םיטפשמהו וניב הוהי ןתנ רשא לארשי ינב ןיבו השמ-דיב יניס רהב

27:1 - כז:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

27:2 - כז:ב
לארשי ינב-לא רבד יכ שיא םהלא תרמאו ךכרעב רדנ אלפי הוהיל תשפנ

27:3 - כז:ג
רכזה ךכרע היהו דעו הנש םירשע ןבמ היהו הנש םישש-ןב לקש םישמח ךכרע שדקה לקשב ףסכ

27:4 - כז:ד
היהו אוה הבקנ-םאו לקש םישלש ךכרע

27:5 - כז:ה
םינש שמח-ןבמ םאו הנש םירשע-ןב דעו רכזה ךכרע היהו םילקש םירשע תרשע הבקנלו םילקש

27:6 - כז:ו
דעו שדח-ןבמ םאו היהו םינש שמח-ןב השמח רכזה ךכרע הבקנלו ףסכ םילקש םילקש תשלש ךכרע ףסכ

27:7 - כז:ז
הנש םישש-ןבמ םאו היהו רכז-םא הלעמו לקש רשע השמח ךכרע הרשע הבקנלו םילקש

27:8 - כז:ח
ךכרעמ אוה ךמ-םאו ןהכה ינפל ודימעהו ןהכה ותא ךירעהו די גישת רשא יפ-לע ונכירעי רדנה ןהכה

27:9 - כז:ט
רשא המהב-םאו ןברק הנממ ובירקי ןתי רשא לכ הוהיל הוהיל ונממ שדק-היהי

27:10 - כז:י
ונפילחי אל בוט ותא רימי-אלו בוטב ער-וא ערב המהב רימי רמה-םאו אוה-היהו המהבב שדק-היהי ותרומתו

27:11 - כז:יא
האמט המהב-לכ םאו ובירקי-אל רשא הוהיל ןברק הנממ המהבה -תא דימעהו ןהכה ינפל

27:12 - כז:יב
התא ןהכה ךירעהו ער ןיבו בוט ןיב ןכ ןהכה ךכרעכ היהי

27:13 - כז:יג
הנלאגי לאג-םאו ותשימח ףסיו ךכרע-לע

27:14 - כז:יד
שדקי-יכ שיאו הוהיל שדק ותיב-תא ןיב ןהכה וכירעהו רשאכ ער ןיבו בוט ןכ ןהכה ותא ךירעי םוקי

27:15 - כז:טו
לאגי שידקמה-םאו ףסיו ותיב-תא ךכרע-ףסכ תישימח ול היהו וילע

27:16 - כז:טז
ותזחא הדשמ םאו הוהיל שיא שידקי יפל ךכרע היהו רמח ערז וערז לקש םישמחב םירעש ףסכ

27:17 - כז:יז
לביה תנשמ-םא ךכרעכ והדש שידקי םוקי

27:18 - כז:יח
לביה רחא-םאו והדש שידקי ןהכה ול-בשחו יפ-לע ףסכה-תא דע תרתונה םינשה ערגנו לביה תנש ךכרעמ

27:19 - כז:יט
לאגי לאג-םאו שידקמה הדשה-תא תישמח ףסיו ותא םקו וילע ךכרע-ףסכ ול

27:20 - כז:כ
לאגי אל-םאו רכמ-םאו הדשה-תא רחא שיאל הדשה-תא דוע לאגי אל

27:21 - כז:כא
ותאצב הדשה היהו הוהיל שדק לביב ןהכל םרחה הדשכ ותזחא היהת

27:22 - כז:כב
ותנקמ הדש-תא םאו ותזחא הדשמ אל רשא הוהיל שידקי

27:23 - כז:כג
תא ןהכה ול-בשחו תנש דע ךכרעה תסכמ ןתנו לביה םויב ךכרעה-תא הוהיל שדק אוהה

27:24 - כז:כד
בושי לבויה תנשב והנק רשאל הדשה תזחא ול-רשאל ותאמ ץראה

27:25 - כז:כה
היהי ךכרע-לכו םירשע שדקה לקשב לקשה היהי הרג

27:26 - כז:כו
רכבי-רשא רוכב-ךא המהבב הוהיל ותא שיא שידקי-אל הש-םא רוש-םא אוה הוהיל

27:27 - כז:כז
האמטה המהבב םאו ףסיו ךכרעב הדפו אל-םאו וילע ותשמח ךכרעב רכמנו לאגי

27:28 - כז:כח
רשא םרח-לכ-ךא הוהיל שיא םרחי םדאמ ול-רשא-לכמ ותזחא הדשמו המהבו לאגי אלו רכמי אל םישדק-שדק םרח-לכ הוהיל אוה

27:29 - כז:כט
םרחי רשא םרח-לכ הדפי אל םדאה-ןמ תמוי תומ

27:30 - כז:ל
ץראה רשעמ-לכו ירפמ ץראה ערזמ שדק אוה הוהיל ץעה הוהיל

27:31 - כז:לא
שיא לאגי לאג-םאו ףסי ותישמח ורשעממ וילע

27:32 - כז:לב
ןאצו רקב רשעמ-לכו תחת רבעי-רשא לכ ירישעה טבשה הוהיל שדק-היהי

27:33 - כז:לג
בוט-ןיב רקבי אל ונרימי אלו ערל ונרימי רמה-םאו ותרומתו אוה-היהו לאגי אל שדק-היהי

27:34 - כז:לד
הוצ רשא תוצמה הלא השמ-תא הוהי רהב לארשי ינב-לא יניס