הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

יכאלמ
1:1 - א:א
הוהי-רבד אשמ דיב לארשי-לא יכאלמ

1:2 - א:ב
רמא םכתא יתבהא המב םתרמאו הוהי חא-אולה ונתבהא -םאנ בקעיל ושע בהאו הוהי בקעי-תא

1:3 - א:ג
יתאנש ושע-תאו וירה-תא םישאו ותלחנ-תאו הממש רבדמ תונתל

1:4 - א:ד
םודא רמאת-יכ הנבנו בושנו ונששר הוהי רמא הכ תוברח ונבי המה תואבצ וארקו סורהא ינאו העשר לובג םהל הוהי םעז-רשא םעהו םלוע-דע

1:5 - א:ה
הניארת םכיניעו לדגי ורמאת םתאו לובגל לעמ הוהי לארשי

1:6 - א:ו
דבעו בא דבכי ןב ינא בא-םאו וינדא ידובכ היא ינא םינודא-םאו רמא יארומ היא םכל תואבצ הוהי ימש יזוב םינהכה וניזב המב םתרמאו ךמש -תא

1:7 - א:ז
יחבזמ-לע םישיגמ םתרמאו לאגמ םחל םכרמאב ךונלאג המב הזבנ הוהי ןחלש אוה

1:8 - א:ח
רוע ןושגת-יכו יכו ער ןיא חבזל הלחו חספ ושיגת אנ והבירקה ער ןיא וא ךצריה ךתחפל רמא ךינפ אשיה תואבצ הוהי

1:9 - א:ט
אנ-ולח התעו וננחיו לא-ינפ תאז התיה םכדימ רמא םינפ םכמ אשיה תואבצ הוהי

1:10 - א:י
רגסיו םכב-םג ימ וריאת-אלו םיתלד יל-ןיא םנח יחבזמ הוהי רמא םכב ץפח החנמו תואבצ םכדימ הצרא-אל

1:11 - א:יא
שמש-חרזממ יכ לודג ואובמ-דעו םיוגב ימש רטקמ םוקמ-לכבו החנמו ימשל שגמ ימש לודג-יכ הרוהט הוהי רמא םיוגב תואבצ

1:12 - א:יב
ותוא םיללחמ םתאו ינדא ןחלש םכרמאב ובינו אוה לאגמ ולכא הזבנ

1:13 - א:יג
האלתמ הנה םתרמאו רמא ותוא םתחפהו םתאבהו תואבצ הוהי חספה -תאו לוזג םתאבהו הלוחה-תאו הצראה החנמה-תא רמא םכדימ התוא הוהי

1:14 - א:יד
שיו לכונ רוראו רדנו רכז ורדעב ינדאל תחשמ חבזו ינא לודג ךלמ יכ תואבצ הוהי רמא םיוגב ארונ ימשו

2:1 - ב:א
הוצמה םכילא התעו םינהכה תאזה

2:2 - ב:ב
ועמשת אל-םא ומישת אל-םאו דובכ תתל בל-לע הוהי רמא ימשל םכב יתחלשו תואבצ יתוראו הראמה-תא םגו םכיתוכרב-תא םכניא יכ היתורא בל-לע םימש

2:3 - ב:ג
םכל רעג יננה יתירזו ערזה-תא שרפ םכינפ-לע שרפ םכתא אשנו םכיגח וילא

2:4 - ב:ד
יתחלש יכ םתעדיו הוצמה תא םכילא יתירב תויהל תאזה הוהי רמא יול-תא תואבצ

2:5 - ב:ה
ותא התיה יתירב םולשהו םייחה ארומ ול-םנתאו ימש ינפמו ינארייו אוה תחנ

2:6 - ב:ו
התיה תמא תרות הלועו והיפב ויתפשב אצמנ-אל ךלה רושימבו םולשב בישה םיברו יתא ןועמ

2:7 - ב:ז
ןהכ יתפש-יכ הרותו תעד-ורמשי יכ והיפמ ושקבי תואבצ-הוהי ךאלמ אוה

2:8 - ב:ח
ךרדה-ןמ םתרס םתאו הרותב םיבר םתלשכה יולה תירב םתחש תואבצ הוהי רמא

2:9 - ב:ט
םכתא יתתנ ינא-םגו םילפשו םיזבנ רשא יפכ םעה-לכל -תא םירמש םכניא םינפ םיאשנו יכרד הרותב

2:10 - ב:י
ונלכל דחא בא אולה ונארב דחא לא אולה שיא דגבנ עודמ תירב ללחל ויחאב וניתבא

2:11 - ב:יא
הבעותו הדוהי הדגב לארשיב התשענ ללח יכ םלשוריבו הוהי שדק הדוהי לעבו בהא רשא רכנ לא-תב

2:12 - ב:יב
שיאל הוהי תרכי הנעו רע הנשעי רשא שיגמו בקעי ילהאמ תואבצ הוהיל החנמ

2:13 - ב:יג
ושעת תינש תאזו חבזמ-תא העמד תוסכ הקנאו יכב הוהי תונפ דוע ןיאמ תחקלו החנמה-לא םכדימ ןוצר

2:14 - ב:יד
לע המ-לע םתרמאו ךניב דיעה הוהי-יכ ךירוענ תשא ןיבו הב התדגב התא רשא תשאו ךתרבח איהו ךתירב

2:15 - ב:טו
ראשו השע דחא-אלו דחאה המו ול חור םיהלא ערז שקבמ םכחורב םתרמשנו ךירוענ תשאבו דגבי-לא

2:16 - ב:טז
רמא חלש אנש-יכ לארשי יהלא הוהי ושובל-לע סמח הסכו תואבצ הוהי רמא םכחורב םתרמשנו ודגבת אלו

2:17 - ב:יז
הוהי םתעגוה םתרמאו םכירבדב םכרמאב ונעגוה המב בוט ער השע-לכ םהבו הוהי יניעב היא וא ץפח אוה טפשמה יהלא

3:1 - ג:א
יכאלמ חלש יננה ינפל ךרד-הנפו אובי םאתפו ןודאה ולכיה-לא םישקבמ םתא -רשא תירבה ךאלמו םיצפח םתא-רשא הוהי רמא אב-הנה תואבצ

3:2 - ג:ב
םוי-תא לכלכמ ימו דמעה ימו ואוב אוה-יכ ותוארהב תירבכו ףרצמ שאכ םיסבכמ

3:3 - ג:ג
רהטמו ףרצמ בשיו רהטו ףסכ קקזו יול-ינב-תא ףסככו בהזכ םתא ישיגמ הוהיל ויהו הקדצב החנמ

3:4 - ג:ד
תחנמ הוהיל הברעו םלשוריו הדוהי םינשכו םלוע ימיכ תוינמדק

3:5 - ג:ה
םכילא יתברקו דע יתייהו טפשמל םיפשכמב רהממ םיעבשנבו םיפאנמבו יקשעבו רקשל הנמלא ריכש-רכש אלו רג-יטמו םותיו הוהי רמא ינוארי תואבצ

3:6 - ג:ו
אל הוהי ינא יכ םתאו יתינש אל בקעי-ינב םתילכ

3:7 - ג:ז
םתרס םכיתבא ימימל םתרמש אלו יקחמ הבושאו ילא ובוש הוהי רמא םכילא המב םתרמאו תואבצ בושנ

3:8 - ג:ח
םיהלא םדא עבקיה יתא םיעבק םתא יכ ךונעבק המב םתרמאו המורתהו רשעמה

3:9 - ג:ט
םיראנ םתא הראמב םיעבק םתא יתאו ולכ יוגה

3:10 - ג:י
רשעמה-לכ-תא ואיבה יהיו רצואה תיב-לא ינונחבו יתיבב ףרט הוהי רמא תאזב אנ חתפא אל-םא תואבצ תוברא תא םכל םכל יתקירהו םימשה יד-ילב-דע הכרב

3:11 - ג:יא
לכאב םכל יתרעגו םכל תחשי-אלו המדאה ירפ-תא ןפגה םכל לכשת-אלו הוהי רמא הדשב תואבצ

3:12 - ג:יב
םכתא ורשאו ויהת-יכ םיוגה-לכ רמא ץפח ץרא םתא תואבצ הוהי

3:13 - ג:יג
םכירבד ילע וקזח םתרמאו הוהי רמא ךילע ונרבדנ-המ

3:14 - ג:יד
דבע אוש םתרמא יכ עצב-המו םיהלא יכו ותרמשמ ונרמש ינפמ תינרדק ונכלה תואבצ הוהי

3:15 - ג:טו
םירשאמ ונחנא התעו ישע ונבנ-םג םידז ונחב םג העשר וטלמיו םיהלא

3:16 - ג:טז
יארי ורבדנ זא והער-תא שיא הוהי עמשיו הוהי בשקיו ןורכז רפס בתכיו הוהי יאריל וינפל ומש יבשחלו

3:17 - ג:יז
הוהי רמא יל ויהו רשא םויל תואבצ הלגס השע ינא רשאכ םהילע יתלמחו ונב-לע שיא למחי ותא דבעה

3:18 - ג:יח
ןיב םתיארו םתבשו דבע ןיב עשרל קידצ אל רשאל םיהלא ודבע

3:19 - ג:יט
אב םויה הנה-יכ ויהו רונתכ רעב השע-לכו םידז-לכ םתא טהלו שק העשר הוהי רמא אבה םויה בזעי-אל רשא תואבצ ףנעו שרש םהל

3:20 - ג:כ
יארי םכל החרזו הקדצ שמש ימש היפנכב אפרמו םתשפו םתאציו קברמ ילגעכ

3:21 - ג:כא
םיעשר םתוסעו תחת רפא ויהי-יכ םויב םכילגר תופכ רמא השע ינא רשא תואבצ הוהי

3:22 - ג:כב
השמ תרות ורכז יתיוצ רשא ידבע ברחב ותוא םיקח לארשי-לכ-לע םיטפשמו

3:23 - ג:כג
םכל חלש יכנא הנה איבנה הילא תא הוהי םוי אוב ינפל ארונהו לודגה

3:24 - ג:כד
תובא-בל בישהו םינב בלו םינב-לע אובא-ןפ םתובא-לע ץראה -תא יתיכהו םרח