הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הכימ
1:1 - א:א
היה רשא הוהי-רבד יתשרמה הכימ-לא זחא םתוי ימיב הדוהי יכלמ היקזחי ןורמש-לע הזח-רשא םלשוריו

1:2 - א:ב
םלכ םימע ועמש האלמו ץרא יבישקה הוהי ינדא יהיו ינדא דעל םכב ושדק לכיהמ

1:3 - א:ג
אצי הוהי הנה-יכ ךרדו דריו ומוקממ ץרא יתומב-לע

1:4 - א:ד
ויתחת םירהה וסמנו ועקבתי םיקמעהו שאה ינפמ גנודכ דרומב םירגמ םימכ

1:5 - א:ה
תאז-לכ בקעי עשפב לארשי תיב תואטחבו אולה בקעי עשפ-ימ תומב ימו ןורמש אולה הדוהי םלשורי

1:6 - א:ו
יעל ןורמש יתמשו םרכ יעטמל הדשה הינבא יגל יתרגהו הלגא הידסיו

1:7 - א:ז
ותכי היליספ-לכו ופרשי היננתא-לכו היבצע-לכו שאב יכ הממש םישא הצבק הנוז ןנתאמ הנוז ןנתא-דעו ובושי

1:8 - א:ח
הדפסא תאז-לע הכליא הליליאו השעא םורעו לליש לבאו םינתכ דפסמ הנעי תונבכ

1:9 - א:ט
היתוכמ השונא יכ הדוהי-דע האב-יכ ימע רעש-דע עגנ םלשורי-דע

1:10 - א:י
וכב ודיגת-לא תגב תיבב וכבת-לא רפע הרפעל יתשלפתה

1:11 - א:יא
תבשוי םכל ירבע אל תשב-הירע ריפש ןנאצ תבשוי האצי חקי לצאה תיב דפסמ ותדמע םכמ

1:12 - א:יב
תבשוי בוטל הלח-יכ ער דרי-יכ תורמ רעשל הוהי תאמ םלשורי

1:13 - א:יג
שכרל הבכרמה םתר תישאר שיכל תבשוי ןויצ-תבל איה תאטח יעשפ ואצמנ ךב-יכ לארשי

1:14 - א:יד
םיחולש ינתת ןכל יתב תג תשרומ לע יכלמל בזכאל ביזכא לארשי

1:15 - א:טו
ךל יבא שריה דע השרמ תבשוי דובכ אובי םלדע-דע לארשי

1:16 - א:טז
ינב-לע יזגו יחרק יבחרה ךיגונעת ולג יכ רשנכ ךתחרק ךממ

2:1 - ב:א
ןוא-יבשח יוה ער ילעפו רואב םתובכשמ-לע יכ הושעי רקבה םדי לאל-שי

2:2 - ב:ב
ולזגו תודש ודמחו וקשעו ואשנו םיתבו שיאו ותיבו רבג ותלחנו

2:3 - ב:ג
הוהי רמא הכ ןכל בשח יננה תאזה החפשמה-לע ושימת-אל רשא הער אלו םכיתראוצ םשמ תע יכ המור וכלת איה הער

2:4 - ב:ד
אשי אוהה םויב ההנו לשמ םכילע דודש רמא היהנ יהנ ימע קלח ונדשנ יל שימי ךיא רימי קלחי ונידש בבושל

2:5 - ב:ה
ךל היהי-אל ןכל לרוגב לבח ךילשמ הוהי להקב

2:6 - ב:ו
ןופיטי ופטת-לא אל הלאל ופטי-אל תומלכ גסי

2:7 - ב:ז
בקעי-תיב רומאה הוהי חור רצקה ויללעמ הלא-םא וביטיי ירבד אולה ךלוה רשיה םע

2:8 - ב:ח
ביואל ימע לומתאו המלש לוממ םמוקי םירבעמ ןוטשפת רדא המחלמ יבוש חטב

2:9 - ב:ט
ןושרגת ימע ישנ לעמ היגנעת תיבמ ירדה וחקת היללע םלועל

2:10 - ב:י
יכ וכלו ומוק החונמה תאז-אל לבחת האמט רובעב ץרמנ לבחו

2:11 - ב:יא
חור ךלה שיא-ול ךל ףטא בזכ רקשו היהו רכשלו ןייל הזה םעה ףיטמ

2:12 - ב:יב
ךלכ בקעי ףסאא ףסא תיראש ץבקא ץבק ונמישא דחי לארשי רדעכ הרצב ןאצכ הנמיהת ורבדה ךותב םדאמ

2:13 - ב:יג
םהינפל ץרפה הלע רעש ורבעיו וצרפ רבעיו וב ואציו הוהיו םהינפל םכלמ םשארב

3:1 - ג:א
ישאר אנ-ועמש רמאו תיב יניצקו בקעי םכל אולה לארשי טפשמה -תא תעדל

3:2 - ג:ב
יבהאו בוט יאנש םרוע ילזג הער לעמ םראשו םהילעמ םתומצע

3:3 - ג:ג
ימע ראש ולכא רשאו םהילעמ םרועו וטישפה וחצפ םהיתמצע-תאו ריסב רשאכ ושרפו תחלק ךותב רשבכו

3:4 - ג:ד
הוהי-לא וקעזי זא םתוא הנעי אלו םהמ וינפ רתסיו רשאכ איהה תעב םהיללעמ וערה

3:5 - ג:ה
הוהי רמא הכ םיעתמה םיאיבנה-לע םיכשנה ימע-תא םולש וארקו םהינשב ןתי-אל רשאו ושדקו םהיפ-לע המחלמ וילע

3:6 - ג:ו
םכל הליל ןכל םכל הכשחו ןוזחמ שמשה האבו םסקמ רדקו םיאיבנה-לע םויה םהילע

3:7 - ג:ז
ורפחו םיזחה ושבו וטעו םימסקה ןיא יכ םלכ םפש-לע םיהלא הנעמ

3:8 - ג:ח
יתאלמ יכנא םלואו הוהי חור-תא חכ הרובגו טפשמו ועשפ בקעיל דיגהל ותאטח לארשילו

3:9 - ג:ט
ישאר תאז אנ-ועמש יניצקו בקעי תיב םיבעתמה לארשי תיב הרשיה-לכ תאו טפשמ ושקעי

3:10 - ג:י
םימדב ןויצ הנב הלועב םלשוריו

3:11 - ג:יא
וטפשי דחשב הישאר ורוי ריחמב הינהכו ףסכב היאיבנו הוהי -לעו ומסקי אולה רמאל ונעשי ונברקב הוהי ונילע אובת-אל הער

3:12 - ג:יב
ןויצ םכללגב ןכל םלשוריו שרחת הדש רהו היהת ןייע רעי תומבל תיבה

4:1 - ד:א
םימיה תירחאב היהו הוהי-תיב רה היהי םירהה שארב ןוכנ תועבגמ אוה אשנו םימע וילע ורהנו

4:2 - ד:ב
םיבר םיוג וכלהו הלענו וכל ורמאו הוהי-רה-לא בקעי יהלא תיב-לאו ויכרדמ ונרויו יכ ויתחראב הכלנו הרות אצת ןויצמ הוהי-רבדו םלשורימ

4:3 - ד:ג
םימע ןיב טפשו םיוגל חיכוהו םיבר קוחר-דע םימצע םהיתברח ותתכו םהיתתינחו םיתאל ואשי-אל תורמזמל ברח יוג-לא יוג דוע ןודמלי-אלו המחלמ

4:4 - ד:ד
תחת שיא ובשיו ותנאת תחתו ונפג יפ-יכ דירחמ ןיאו רבד תואבצ הוהי

4:5 - ד:ה
וכלי םימעה-לכ יכ ויהלא םשב שיא ךלנ ונחנאו וניהלא הוהי-םשב דעו םלועל

4:6 - ד:ו
אוהה םויב הפסא הוהי-םאנ החדנהו העלצה יתערה רשאו הצבקא

4:7 - ד:ז
העלצה-תא יתמשו האלהנהו תיראשל ךלמו םוצע יוגל רהב םהילע הוהי התעמ ןויצ םלוע-דעו

4:8 - ד:ח
לפע רדע-לדגמ התאו התאת ךידע ןויצ-תב הלשממה האבו תכלממ הנשארה םלשורי-תבל

4:9 - ד:ט
ער יעירת המל התע ךב-ןיא ךלמה דבא ךצעוי-םא ליח ךקיזחה-יכ הדלויכ

4:10 - ד:י
ןויצ-תב יחגו ילוח התע-יכ הדלויכ תנכשו הירקמ יאצת לבב-דע תאבו הדשב ךלאגי םש ילצנת םש ךיביא ףכמ הוהי

4:11 - ד:יא
ךילע ופסאנ התעו םירמאה םיבר םיוג ןויצב זחתו ףנחת וניניע

4:12 - ד:יב
ועדי אל המהו אלו הוהי תובשחמ יכ ותצע וניבה הנרג רימעכ םצבק

4:13 - ד:יג
ישודו ימוק ךנרק-יכ ןויצ-תב ךיתסרפו לזרב םישא תוקדהו השוחנ םישא יתמרחהו םיבר םימע םליחו םעצב הוהיל ץראה-לכ ןודאל

4:14 - ד:יד
ידדגתת התע םש רוצמ דודג-תב וכי טבשב ונילע טפש תא יחלה-לע לארשי

5:1 - ה:א
םחל-תיב התאו תויהל ריעצ התרפא ךממ הדוהי יפלאב לשומ תויהל אצי יל ויתאצומו לארשיב םלוע ימימ םדקמ

5:2 - ה:ב
תע-דע םנתי ןכל רתיו הדלי הדלוי ןובושי ויחא לארשי ינב-לע

5:3 - ה:ג
זעב הערו דמעו םש ןואגב הוהי ובשיו ויהלא הוהי -דע לדגי התע-יכ ץרא-יספא

5:4 - ה:ד
רושא םולש הז היהו ונצראב אובי-יכ ךרדי יכו ונמקהו וניתנמראב םיער העבש וילע םדא יכיסנ הנמשו

5:5 - ה:ה
רושא ץרא-תא וערו דרמנ ץרא-תאו ברחב ליצהו היחתפב אובי-יכ רושאמ ךרדי יכו ונצראב ונלובגב

5:6 - ה:ו
בקעי תיראש היהו םיבר םימע ברקב הוהי תאמ לטכ בשע-ילע םיביברכ שיאל הוקי-אל רשא ינבל לחיי אלו םדא

5:7 - ה:ז
בקעי תיראש היהו םימע ברקב םיוגב תומהבב היראכ םיבר ריפככ רעי םא רשא ןאצ-ירדעב ףרטו סמרו רבע ליצמ ןיאו

5:8 - ה:ח
ךירצ-לע ךדי םרת ותרכי ךיביא-לכו

5:9 - ה:ט
אוהה-םויב היהו יתרכהו הוהי-םאנ ךברקמ ךיסוס ךיתבכרמ יתדבאהו

5:10 - ה:י
ךצרא ירע יתרכהו ךירצבמ-לכ יתסרהו

5:11 - ה:יא
ךדימ םיפשכ יתרכהו אל םיננועמו ךל-ויהי

5:12 - ה:יב
ךיליספ יתרכהו ךברקמ ךיתובצמו דוע הוחתשת-אלו ךידי השעמל

5:13 - ה:יג
ךירישא יתשתנו יתדמשהו ךברקמ ךירע

5:14 - ה:יד
המחבו ףאב יתישעו רשא םיוגה-תא םקנ ועמש אל

6:1 - ו:א
תא אנ-ועמש םוק רמא הוהי-רשא םירהה-תא ביר תועבגה הנעמשתו ךלוק

6:2 - ו:ב
ביר-תא םירה ועמש ידסמ םינתאהו הוהי הוהיל ביר יכ ץרא לארשי-םעו ומע-םע חכותי

6:3 - ו:ג
ךל יתישע-המ ימע הנע ךיתאלה המו יב

6:4 - ו:ד
ץראמ ךיתלעה יכ םידבע תיבמו םירצמ חלשאו ךיתידפ ןרהא השמ-תא ךינפל םירמו

6:5 - ו:ה
ץעי-המ אנ-רכז ימע באומ ךלמ קלב םעלב ותא הנע-המו םיטשה -ןמ רועב-ןב תעד ןעמל לגלגה-דע הוהי תוקדצ

6:6 - ו:ו
ףכא הוהי םדקא המב םורמ יהלאל תולועב ונמדקאה הנש ינב םילגעב

6:7 - ו:ז
יפלאב הוהי הצריה תובברב םיליא ןתאה ןמש-ילחנ ירפ יעשפ ירוכב ישפנ תאטח ינטב

6:8 - ו:ח
םדא ךל דיגה הוהי-המו בוט-המ יכ ךממ שרוד טפשמ תושע-םא ענצהו דסח תבהאו ךיהלא-םע תכל

6:9 - ו:ט
ריעל הוהי לוק הארי הישותו ארקי ימו הטמ ועמש ךמש הדעי

6:10 - ו:י
עשר תיב שאה דוע תפיאו עשר תורצא המועז ןוזר

6:11 - ו:יא
עשר ינזאמב הכזאה המרמ ינבא סיכבו

6:12 - ו:יב
ואלמ הירישע רשא היבשיו סמח םנושלו רקש-ורבד םהיפב הימר

6:13 - ו:יג
יתילחה ינא-םגו םמשה ךתוכה ךתאטח-לע

6:14 - ו:יד
עבשת אלו לכאת התא גסתו ךברקב ךחשיו רשאו טילפת אלו ןתא ברחל טלפת

6:15 - ו:טו
אלו ערזת התא התא רוצקת ךוסת-אלו תיז-ךרדת אלו שוריתו ןמש ןיי -התשת

6:16 - ו:טז
ירמע תוקח רמתשיו באחא-תיב השעמ לכו םתוצעמב וכלתו המשל ךתא יתת ןעמל הקרשל היבשיו ואשת ימע תפרחו

7:1 - ז:א
יתייה יכ יל יללא תללעכ ץיק-יפסאכ לוכשא-ןיא ריצב התוא הרוכב לוכאל ישפנ

7:2 - ז:ב
ץראה-ןמ דיסח דבא םלכ ןיא םדאב רשיו שיא ובראי םימדל ודוצי והיחא-תא םרח

7:3 - ז:ג
םיפכ ערה-לע לאש רשה ביטיהל םולשב טפשהו תוה רבד לודגהו הותבעיו אוה ושפנ

7:4 - ז:ד
רשי קדחכ םבוט ךיפצמ םוי הכוסממ התע האב ךתדקפ םתכובמ היהת

7:5 - ז:ה
ערב ונימאת-לא ףולאב וחטבת-לא רמש ךקיח תבכשמ ךיפ-יחתפ

7:6 - ז:ו
תב בא לבנמ ןב-יכ הלכ המאב המק שיא יביא התמחב ותיב ישנא

7:7 - ז:ז
הפצא הוהיב ינאו יעשי יהלאל הליחוא יהלא ינעמשי

7:8 - ז:ח
יל יתביא יחמשת-לא יתמק יתלפנ יכ הוהי ךשחב בשא-יכ יל רוא

7:9 - ז:ט
יכ אשא הוהי ףעז רשא דע ול יתאטח השעו יביר בירי ינאיצוי יטפשמ ותקדצב הארא רואל

7:10 - ז:י
הסכתו יתביא ארתו ילא הרמאה השוב ךיהלא הוהי ויא הב הניארת יניע סמרמל היהת התע תוצוח טיטכ

7:11 - ז:יא
ךירדג תונבל םוי קח-קחרי אוהה םוי

7:12 - ז:יב
ךידעו אוה םוי רושא ינמל אובי ינמלו רוצמ ירעו םיו רהנ-דעו רוצמ רהה רהו םימ

7:13 - ז:יג
הממשל ץראה התיהו ירפמ היבשי-לע םהיללעמ

7:14 - ז:יד
ןאצ ךטבשב ךמע הער דדבל ינכש ךתלחנ למרכ ךותב רעי דעלגו ןשב וערי םלוע ימיכ

7:15 - ז:טו
ץראמ ךתאצ ימיכ ונארא םירצמ תואלפנ

7:16 - ז:טז
ושביו םיוג וארי ומישי םתרובג לכמ םהינזא הפ-לע די הנשרחת

7:17 - ז:יז
שחנכ רפע וכחלי וזגרי ץרא ילחזכ הוהי-לא םהיתרגסממ ודחפי וניהלא ךממ ואריו

7:18 - ז:יח
אשנ ךומכ לא-ימ עשפ-לע רבעו ןוע ותלחנ תיראשל ופא דעל קיזחה-אל אוה דסח ץפח-יכ

7:19 - ז:יט
שבכי ונמחרי בושי ךילשתו וניתנוע םי תולצמב םתואטח-לכ

7:20 - ז:כ
דסח בקעיל תמא ןתת תעבשנ-רשא םהרבאל םדק ימימ וניתבאל