הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הכימ
1:1 - א:א
רפס הונינ אשמ ישקלאה םוחנ ןוזח

1:2 - א:ב
הוהי םקנו אונק לא המח לעבו הוהי םקנ וירצל הוהי םקנ ויביאל אוה רטונו

1:3 - א:ג
םיפא ךרא הוהי אל הקנו חכ-לודגו הפוסב הוהי הקני ןנעו וכרד הרעשבו וילגר קבא

1:4 - א:ד
והשביו םיב רעוג בירחה תורהנה-לכו למרכו ןשב ללמא ללמא ןונבל חרפו

1:5 - א:ה
ונממ ושער םירה וגגמתה תועבגהו וינפמ ץראה אשתו הב יבשי-לכו לבתו

1:6 - א:ו
ימ ומעז ינפל םוקי ימו דומעי ותמח ופא ןורחב םירצהו שאכ הכתנ ונממ וצתנ

1:7 - א:ז
זועמל הוהי בוט יסח עדיו הרצ םויב וב

1:8 - א:ח
הלכ רבע ףטשבו ויביאו המוקמ השעי ךשח-ףדרי

1:9 - א:ט
הוהי-לא ןובשחת-המ השע אוה הלכ םימעפ םוקת-אל הרצ

1:10 - א:י
םיכבס םיריס-דע יכ םיאובס םאבסכו אלמ שבי שקכ ולכא

1:11 - א:יא
בשח אצי ךממ ץעי הער הוהי-לע לעילב

1:12 - א:יב
הוהי רמא הכ םיבר ןכו םימלש-םא רבעו וזגנ ןכו ךנעא אל ךתנעו דוע

1:13 - א:יג
והטמ רבשא התעו ךיתרסומו ךילעמ קתנא

1:14 - א:יד
הוהי ךילע הוצו דוע ךמשמ ערזי-אל תירכא ךיהלא תיבמ םישא הכסמו לספ תולק יכ ךרבק

2:1 - ב:א
ילגר םירהה-לע הנה םולש עימשמ רשבמ ךיגח הדוהי יגח אל יכ ךירדנ ימלש דוע ףיסוי לעילב ךב-רובעל תרכנ הלכ

2:2 - ב:ב
ךינפ-לע ץיפמ הלע ךרד-הפצ הרצמ רוצנ חכ ץמא םינתמ קזח דאמ

2:3 - ב:ג
הוהי בש יכ בקעי ןואג-תא יכ לארשי ןואגכ םיקקב םוקקב ותחש םהירמזו

2:4 - ב:ד
םדאמ והירבג ןגמ םיעלתמ ליח-ישנא בכרה תודלפ-שאב וניכה םויב ולערה םישרבהו

2:5 - ב:ה
וללוהתי תוצוחב ןוקשקתשי בכרה ןהיארמ תובחרב םיקרבכ םדיפלכ וצצורי

2:6 - ב:ו
ולשכי וירידא רכזי ורהמי םתוכלהב ךכסה ןכהו התמוח

2:7 - ב:ז
וחתפנ תורהנה ירעש גומנ לכיההו

2:8 - ב:ח
התלעה התלג בצהו תוגהנמ היתהמאו תפפתמ םינוי לוקכ ןהבבל-לע

2:9 - ב:ט
םימ-תכרבכ הונינו המהו איה ימימ ודמע ודמע םיסנ הנפמ ןיאו

2:10 - ב:י
בהז וזב ףסכ וזב הנוכתל הצק ןיאו הדמח ילכ לכמ דבכ

2:11 - ב:יא
הקובמו הקוב סמנ בלו הקלבמו הלחלחו םיכרב קפו ינפו םינתמ-לכב רוראפ וצבק םלכ

2:12 - ב:יב
תוירא ןועמ היא םירפכל אוה הערמו איבל הירא ךלה רשא ןיאו הירא רוג םש דירחמ

2:13 - ב:יג
ידב ףרט הירא קנחמו ויתורג ףרט-אלמיו ויתאבלל ויתנעמו וירח הפרט

2:14 - ב:יד
םאנ ךילא יננה תואבצ הוהי הבכר ןשעב יתרעבהו ברח לכאת ךיריפכו ךפרט ץראמ יתרכהו לוק דוע עמשי-אלו הככאלמ

3:1 - ג:א
הלכ םימד ריע יוה אל האלמ קרפ שחכ ףרט שימי

3:2 - ג:ב
שער לוקו טוש לוק רהד סוסו ןפוא הדקרמ הבכרמו

3:3 - ג:ג
ברח בהלו הלעמ שרפ ללח ברו תינח קרבו הצק ןיאו רגפ דבכו ולשכי היוגל םתיוגב

3:4 - ג:ד
הנוז ינונז ברמ תלעב ןח תבוט םיוג תרכמה םיפשכ תוחפשמו הינונזב היפשכב

3:5 - ג:ה
םאנ ךילא יננה יתילגו תואבצ הוהי ךינפ-לע ךילוש ךרעמ םיוג יתיארהו ךנולק תוכלממו

3:6 - ג:ו
ךילע יתכלשהו ךיתלבנו םיצקש יארכ ךיתמשו

3:7 - ג:ז
דודי ךיאר-לכ היהו הדדש רמאו ךממ הל דוני ימ הונינ םימחנמ שקבא ןיאמ ךל

3:8 - ג:ח
ןומא אנמ יבטיתה םימ םיראיב הבשיה ליח-רשא הל ביבס התמוח םימ םי

3:9 - ג:ט
םירצמו המצע שוכ טופ הצק ןיאו ויה םיבולו ךתרזעב

3:10 - ג:י
הכלה הלגל איה-םג היללע םג יבשב שארב ושטרי -לעו תוצוח-לכ לרוג ודי הידבכנ וקתר הילודג-לכו םיקזב

3:11 - ג:יא
יהת ירכשת תא-םג ישקבת תא-םג המלענ ביואמ זועמ

3:12 - ג:יב
םינאת ךירצבמ-לכ םירוכב-םע ולפנו ועוני-םא לכוא יפ-לע

3:13 - ג:יג
םישנ ךמע הנה חותפ ךיביאל ךברקב ךצרא ירעש וחתפנ ךיחירב שא הלכא

3:14 - ג:יד
ךל-יבאש רוצמ ימ יאב ךירצבמ יקזח רמחב יסמרו טיטב ןבלמ יקיזחה

3:15 - ג:טו
שא ךלכאת םש ךלכאת ברח ךתירכת קליכ דבכתה קליכ הבראכ ידבכתה

3:16 - ג:טז
ךילכר תיברה קלי םימשה יבכוכמ ףעיו טשפ

3:17 - ג:יז
הבראכ ךירזנמ יבג בוגכ ךירספטו תורדגב םינוחה החרז שמש הרק םויב עדונ-אלו דדונו םיא ומוקמ

3:18 - ג:יח
רושא ךלמ ךיער ומנ ושפנ ךירידא ונכשי ןיאו םירהה-לע ךמע ץבקמ

3:19 - ג:יט
ךרבשל ההכ-ןיא יעמש לכ ךתכמ הלחנ ךילע ףכ ועקת ךעמש הרבע-אל ימ-לע יכ דימת ךתער