הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

הימחנ
1:1 - א:א
הימחנ ירבד יהיו הילכח-ןב תנש ולסכ-שדחב יתייה ינאו םירשע הריבה ןשושב

1:2 - א:ב
דחא יננח אביו םישנאו אוה יחאמ םלאשאו הדוהימ הטילפה םידוהיה-לע יבשה-ןמ וראשנ-רשא םלשורי-לעו

1:3 - א:ג
םיראשנה יל ורמאיו יבשה-ןמ וראשנ-רשא הערב הנידמב םש תמוחו הפרחבו הלדג תצרפמ םלשורי שאב ותצנ הירעשו

1:4 - א:ד
יעמשכ יהיו הלאה םירבדה-תא הכבאו יתבשי יהאו םימי הלבאתאו ינפל ללפתמו םצ םימשה יהלא

1:5 - א:ה
הוהי אנא רמאו לאה םימשה יהלא רמש ארונהו לודגה ויבהאל דסחו תירבה ויתוצמ ירמשלו

1:6 - א:ו
תבשק-ךנזא אנ יהת תוחותפ ךיניעו ךדבע תלפת-לא עמשל ללפתמ יכנא רשא םמוי םויה ךינפל ינב-לע הלילו ךידבע לארשי תואטח-לע הדותמו רשא לארשי-ינב ינאו ךל ונאטח ונאטח יבא-תיבו

1:7 - א:ז
ךל ונלבח לבח ונרמש-אלו תוצמה-תא םיקחה-תאו רשא םיטפשמה-תאו ךדבע השמ-תא תיוצ

1:8 - א:ח
רבדה-תא אנ-רכז השמ-תא תיוצ רשא םתא רמאל ךדבע ץיפא ינא ולעמת םימעב םכתא

1:9 - א:ט
םתרמשו ילא םתבשו םתא םתישעו יתוצמ םכחדנ היהי-םא םשמ םימשה הצקב םיתאובהו םצבקא רשא םוקמה-לא ימש-תא ןכשל יתרחב םש

1:10 - א:י
ךמעו ךידבע םהו ךחכב תידפ רשא ךדיבו לודגה הקזחה

1:11 - א:יא
אנ יהת ינדא אנא תלפת-לא תבשק-ךנזא תלפת-לאו ךדבע םיצפחה ךידבע ךמש-תא האריל ךדבעל אנ-החילצהו םימחרל והנתו םויה הזה שיאה ינפל הקשמ יתייה ינאו ךלמל

2:1 - ב:א
ןסינ שדחב יהיו םירשע תנש ךלמה אתסשחתראל אשאו וינפל ןיי הנתאו ןייה -תא ער יתייה-אלו ךלמל וינפל

2:2 - ב:ב
ךלמה יל רמאיו םיער ךינפ עודמ הלוח ךניא התאו ער םא-יכ הז ןיא הברה אריאו בל דאמ

2:3 - ב:ג
ךלמה ךלמל רמאו עודמ היחי םלועל רשא ינפ וערי-אל תורבק-תיב ריעה הירעשו הברח יתבא שאב ולכא

2:4 - ב:ד
ךלמה יל רמאיו שקבמ התא הז-המ-לע יהלא-לא ללפתאו םימשה

2:5 - ב:ה
ךלמל רמאו בוט ךלמה-לע-םא ךדבע בטיי-םאו ינחלשת רשא ךינפל ריע-לא הדוהי -לא יתבא תורבק הננבאו

2:6 - ב:ו
ךלמה יל רמאיו ולצא תבשוי לגשהו ךכלהמ היהי יתמ-דע בטייו בושת יתמו ינחלשיו ךלמה-ינפל ןמז ול הנתאו

2:7 - ב:ז
ךלמל רמואו בוט ךלמה-לע-םא יל-ונתי תורגא רהנה רבע תווחפ-לע דע ינוריבעי רשא אובא-רשא הדוהי-לא

2:8 - ב:ח
רמש ףסא-לא תרגאו ךלמל רשא סדרפה םיצע יל-ןתי רשא ירעש-תא תורקל תיבל-רשא הריבה תיבלו ריעה תמוחלו וילא אובא-רשא -דיכ ךלמה יל-ןתיו ילע הבוטה יהלא

2:9 - ב:ט
תווחפ-לא אובאו הנתאו רהנה רבע ךלמה תורגא תא םהל ךלמה ימע חלשיו םישרפו ליח ירש

2:10 - ב:י
ינרחה טלבנס עמשיו ינמעה דבעה היבוטו הלדג הער םהל עריו שקבל םדא אב-רשא לארשי ינבל הבוט

2:11 - ב:יא
םלשורי-לא אובאו םימי םש-יהאו השלש

2:12 - ב:יב
ינא הליל םוקאו ימע טעמ םישנאו המ םדאל יתדגה-אלו יבל -לא ןתנ יהלא םלשוריל תושעל יכ ימע ןיא המהבו ינא רשא המהבה-םא הב בכר

2:13 - ב:יג
איגה-רעשב האצאו ןיע ינפ-לאו הליל רעש-לאו ןינתה רבש יהאו תפשאה םלשורי תמוחב םיצורפמה-רשא שאב ולכא הירעשו

2:14 - ב:יד
ןיעה רעש-לא רבעאו ךלמה תכרב-לאו המהבל םוקמ-ןיאו יתחת רבעל

2:15 - ב:טו
לחנב הלע יהאו רבש יהאו הליל אובאו בושאו המוחב בושאו איגה רעשב

2:16 - ב:טז
ועדי אל םינגסהו ינא המו יתכלה הנא םידוהילו השע םירחלו םינהכלו השע רתילו םינגסלו אל ןכ-דע הכאלמה יתדגה

2:17 - ב:יז
םתא םהלא רמואו רשא הערה םיאר רשא הב ונחנא הברח םלשורי שאב ותצנ הירעשו תמוח-תא הנבנו וכל היהנ-אלו םלשורי הפרח דוע

2:18 - ב:יח
די-תא םהל דיגאו הבוט איה-רשא יהלא ךלמה ירבד-ףאו ילע יל -רמא רשא םוקנ ורמאיו וקזחיו ונינבו הבוטל םהידי

2:19 - ב:יט
ינרחה טלבנס עמשיו ינומעה דבעה היבטו וגעליו יברעה םשגו ונילע וזביו ונל רבדה-המ ורמאיו םישע םתא רשא הזה םתא ךלמה לעה םידרמ

2:20 - ב:כ
רבד םתוא בישאו יהלא םהל רמואו חילצי אוה םימשה וידבע ונחנאו ונל םכלו ונינבו םוקנ הקדצו קלח-ןיא םלשוריב ןורכזו

3:1 - ג:א
ןהכה בישילא םקיו ויחאו לודגה ונביו םינהכה המה ןאצה רעש-תא ודימעיו והושדק לדגמ-דעו ויתתלד דע והושדק האמה לאננח לדגמ

3:2 - ג:ב
ישנא ונב ודי-לעו הנב ודי-לעו וחרי ירמא-ןב רוכז

3:3 - ג:ג
ונב םיגדה רעש תאו המה האנסה ינב ודימעיו והורק וילוענמ ויתתלד ויחירבו

3:4 - ג:ד
קיזחה םדי-לעו הירוא-ןב תומרמ םדי-לעו ץוקה-ןב -ןב םלשמ קיזחה לאבזישמ-ןב היכרב קיזחה םדי-לעו אנעב-ןב קודצ

3:5 - ג:ה
וקיזחה םדי-לעו םהירידאו םיעוקתה םרוצ ואיבה-אל םהינדא תדבעב

3:6 - ג:ו
הנשיה רעש תאו עדיוי וקיזחה םלשמו חספ-ןב המה הידוסב-ןב ודימעיו והורק וילענמו ויתתלד ויחירבו

3:7 - ג:ז
קיזחה םדי-לעו ינעבגה היטלמ ישנא יתנרמה ןודיו אסכל הפצמהו ןועבג רהנה רבע תחפ

3:8 - ג:ח
קיזחה ודי-לע היהרח-ןב לאיזע ודי-לעו םיפרוצ -ןב היננח קיזחה ובזעיו םיחקרה המוחה דע םלשורי הבחרה

3:9 - ג:ט
קיזחה םדי-לעו רש רוח-ןב היפר םלשורי ךלפ יצח

3:10 - ג:י
קיזחה םדי-לעו ףמורח-ןב הידי ודי-לעו ותיב דגנו -ןב שוטח קיזחה הינבשח

3:11 - ג:יא
קיזחה תינש הדמ םרח-ןב היכלמ באומ תחפ-ןב בושחו םירונתה לדגמ תאו

3:12 - ג:יב
קיזחה ודי-לעו רש שחולה-ןב םולש םלשורי ךלפ יצח ויתונבו אוה

3:13 - ג:יג
קיזחה איגה רעש תא חונז יבשיו ןונח ודימעיו והונב המה וילענמ ויתתלד המא ףלאו ויחירבו רעש דע המוחב תופשה

3:14 - ג:יד
תופשאה רעש תאו היכלמ קיזחה ךלפ רש בכר-ןב אוה םרכה-תיב דימעיו וננבי וילענמ ויתתלד ויחירבו

3:15 - ג:טו
ןיעה רעש תאו ןולש קיזחה ךלפ רש הזח-לכ-ןב וננבי אוה הפצמה ודימעיו ונללטיו וילענמ ויתתלד תמוח תאו ויחירבו -ןגל חלשה תכרב תולעמה-דעו ךלמה ריעמ תודרויה דיוד

3:16 - ג:טז
הימחנ קיזחה וירחא יצח רש קובזע-ןב רוצ-תיב ךלפ דיוד ירבק דגנ-דע היושעה הכרבה-דעו םירבגה תיב דעו

3:17 - ג:יז
וקיזחה וירחא ינב-ןב םוחר םיולה קיזחה ודי-לע ךלפ-יצח-רש היבשח וכלפל הליעק

3:18 - ג:יח
וקיזחה וירחא דדנח-ןב יוב םהיחא הליעק ךלפ יצח רש

3:19 - ג:יט
רזע ודי-לע קזחיו הפצמה רש עושי-ןב תלע דגנמ תינש הדמ עצקמה קשנה

3:20 - ג:כ
קיזחה הרחה וירחא הדמ יבז-ןב ךורב עוצקמה-ןמ תינש בישילא תיב חתפ-דע לודגה ןהכה

3:21 - ג:כא
תומרמ קיזחה וירחא ץוקה-ןב הירוא-ןב תיב חתפמ תינש הדמ תילכת-דעו בישילא בישילא תיב

3:22 - ג:כב
וקיזחה וירחאו רככה ישנא םינהכה

3:23 - ג:כג
ןמינב קיזחה וירחא םתיב דגנ בושחו הירזע קיזחה וירחא היננע-ןב הישעמ-ןב ותיב לצא

3:24 - ג:כד
יונב קיזחה וירחא תינש הדמ דדנח-ןב הירזע תיבמ -דעו עוצקמה-דע הנפה

3:25 - ג:כה
דגנמ יזוא-ןב ללפ לדגמהו עוצקמה ךלמה תיבמ אצויה רצחל רשא ןוילעה הידפ וירחא הרטמה שערפ-ןב

3:26 - ג:כו
ויה םיניתנהו דגנ דע לפעב םיבשי חרזמל םימה רעש אצויה לדגמהו

3:27 - ג:כז
וקיזחה וירחא תינש הדמ םיעקתה לודגה לדגמה דגנמ תמוח דעו אצויה לפעה

3:28 - ג:כח
םיסוסה רעש לעמ שיא םינהכה וקיזחה ותיב דגנל

3:29 - ג:כט
קודצ קיזחה וירחא ותיב דגנ רמא-ןב קיזחה וירחאו הינכש-ןב היעמש חרזמה רעש רמש

3:30 - ג:ל
היננח קיזחה ירחא ןונחו הימלש-ןב הדמ יששה ףלצ-ןב קיזחה וירחא ינש דגנ היכרב-ןב םלשמ ותכשנ

3:31 - ג:לא
היכלמ קיזחה ירחא תיב-דע יפרצה-ןב םילכרהו םיניתנה דעו דקפמה רעש דגנ הנפה תילע

3:32 - ג:לב
הנפה תילע ןיבו וקיזחה ןאצה רעשל םילכרהו םיפרצה

3:33 - ג:לג
עמש רשאכ יהיו ונחנא-יכ טלבנס המוחה-תא םינוב סעכיו ול רחיו געליו הברה םידוהיה-לע

3:34 - ג:לד
ויחא ינפל רמאיו רמאיו ןורמש ליחו םידוהיה המ םישע םיללמאה וחבזיה םהל ובזעיה ויחיה םויב ולכיה תומרעמ םינבאה-תא תופורש המהו רפעה

3:35 - ג:לה
ולצא ינמעה היבוטו םה-רשא םג רמאיו הלעי-םא םינוב תמוח ץרפו לעוש םהינבא

3:36 - ג:לו
וניהלא עמש הזוב ונייה-יכ םתפרח בשהו הזבל םנתו םשאר-לא היבש ץראב

3:37 - ג:לז
םנוע-לע סכת-לאו ךינפלמ םתאטחו וסיעכה יכ החמת-לא םינובה דגנל

3:38 - ג:לח
המוחה-תא הנבנו המוחה-לכ רשקתו בל יהיו היצח-דע תושעל םעל

4:1 - ד:א
עמש רשאכ יהיו היבוטו טלבנס םינמעהו םיברעהו התלע-יכ םידודשאהו תומחל הכורא ולחה-יכ םלשורי רחיו םתסהל םיצרפה דאמ םהל

4:2 - ד:ב
ודחי םלכ ורשקיו םחלהל אובל ול תושעלו םלשוריב העות

4:3 - ד:ג
וניהלא-לא ללפתנו םהילע רמשמ דימענו הלילו םמוי םהינפמ

4:4 - ד:ד
לשכ הדוהי רמאיו רפעהו לבסה חכ אל ונחנאו הברה המוחב תונבל לכונ

4:5 - ד:ה
אל ונירצ ורמאיו דע וארי אלו ועדי םכות-לא אובנ-רשא ונתבשהו םונגרהו הכאלמה-תא

4:6 - ד:ו
ואב-רשאכ יהיו םיבשיה םידוהיה ונל ורמאיו םלצא -לכמ םימעפ רשע ובושת-רשא תומקמה ונילע

4:7 - ד:ז
תויתחתמ דימעאו המוחל ירחאמ םוקמל דימעאו םייחחצב תוחפשמל םעה-תא םהיחמר םהיתברח-םע םהיתתשקו

4:8 - ד:ח
רמאו םוקאו אראו םירחה-לא םינגסה-לאו םעה רתי-לאו םהינפמ וארית-לא לודגה ינדא-תא ורכז ארונהו םכיחא-לע ומחלהו םכיתנבו םכינב םכיתבו םכישנ

4:9 - ד:ט
ועמש-רשאכ יהיו עדונ-יכ וניביוא םיהלאה רפיו ונל בושנו םתצע-תא שיא המוחה-לא ונלכ ותכאלמ-לא

4:10 - ד:י
אוהה םויה-ןמ יהיו םישע ירענ יצח םיצחו הכאלמב םיחמרהו םיקיזחמ תותשקהו םינגמה םירשהו םינירשהו תיב-לכ ירחא הדוהי

4:11 - ד:יא
המוחב םינובה לבסב םיאשנהו ודי תחאב םישמע תחאו הכאלמב השע חלשה תקזחמ

4:12 - ד:יב
וברח שיא םינובהו וינתמ-לע םירוסא עקותהו םינובו ילצא רפושב

4:13 - ד:יג
םירחה-לא רמאו םינגסה-לאו םעה רתי-לאו הבחרו הברה הכאלמה םידרפנ ונחנאו םיקוחר המוחה-לע ויחאמ שיא

4:14 - ד:יד
ועמשת רשא םוקמב המש רפושה לוק-תא ונילא וצבקת ונל םחלי וניהלא

4:15 - ד:טו
םישע ונחנאו םיצחו הכאלמב םיחמרב םיקיזחמ תאצ דע רחשה תולעמ םיבכוכה

4:16 - ד:טז
יתרמא איהה תעב םג ורענו שיא םעל םלשורי ךותב ונילי הלילה ונל-ויהו הכאלמ םויהו רמשמ

4:17 - ד:יז
יחאו ינא ןיאו רמשמה ישנאו ירענו ירחא רשא םיטשפ ונחנא-ןיא וחלש שיא ונידגב םימה

5:1 - ה:א
םעה תקעצ יהתו הלודג םהישנו םידוהיה םהיחא-לא

5:2 - ה:ב
םירמא רשא שיו וניתנבו ונינב החקנו םיבר ונחנא היחנו הלכאנו ןגד

5:3 - ה:ג
םירמא רשא שיו ונימרכו וניתדש ונחנא וניתבו ןגד החקנו םיברע בערב

5:4 - ה:ד
םירמא רשא שיו תדמל ףסכ וניול וניתדש ךלמה ונימרכו

5:5 - ה:ה
וניחא רשבכ התעו םהינבכ ונרשב ונחנא הנהו ונינב ונינב-תא םישבכ םידבעל וניתנב-תאו וניתנבמ שיו לאל ןיאו תושבכנ וניתדשו ונדי םירחאל ונימרכו

5:6 - ה:ו
רשאכ דאמ יל רחיו םתקעז-תא יתעמש הלאה םירבדה תאו

5:7 - ה:ז
ילע יבל ךלמיו םירחה-תא הביראו הרמאו םינגסה-תאו -שיא אשמ םהל םיאשנ םתא ויחאב הלהק םהילע ןתאו הלודג

5:8 - ה:ח
ונחנא םהל הרמאו וניחא-תא ונינק םירכמנה םידוהיה ונב ידכ םיוגל ורכמת םתא-םגו םכיחא-תא ונל-ורכמנו ואצמ אלו ושירחיו רבד

5:9 - ה:ט
רבדה בוט-אל רמאיו אולה םישע םתא-רשא וכלת וניהלא תאריב םיוגה תפרחמ וניביוא

5:10 - ה:י
ירענו יחא ינא-םגו ןגדו ףסכ םהב םישנ אשמה-תא אנ-הבזענ הזה

5:11 - ה:יא
םהל אנ ובישה םהיתדש םויהכ םהיתיז םהימרכ ףסכה תאמו םהיתבו שוריתה ןגדהו םתא רשא רהציהו םהב םישנ

5:12 - ה:יב
םהמו בישנ ורמאיו השענ ןכ שקבנ אל רמוא התא רשאכ םינהכה -תא ארקאו תושעל םעיבשאו הזה רבדכ

5:13 - ה:יג
יתרענ ינצח-םג רעני הככ הרמאו שיאה-לכ-תא םיהלאה םיקי-אל רשא ותיבמ הזה רבדה-תא היהי הככו ועיגימו ורמאיו קרו רוענ ןמא להקה-לכ הוהי-תא וללהיו רבדכ םעה שעיו הזה

5:14 - ה:יד
הוצ-רשא םוימ םג םחפ תויהל יתא תנשמ הדוהי ץראב תנש דעו םירשע םיתשו םישלש ךלמה אתסשחתראל הרשע םיתש םינש החפה םחל יחאו ינא יתלכא אל

5:15 - ה:טו
םינשארה תוחפהו ודיבכה ינפל-רשא םהמ וחקיו םעה-לע רחא ןייו םחלב םיעברא םילקש-ףסכ וטלש םהירענ םג ינאו םעה-לע ינפמ ןכ יתישע-אל םיהלא תארי

5:16 - ה:טז
המוחה תכאלמב םגו הדשו יתקזחה תאזה ירענ-לכו ונינק אל םש םיצובק הכאלמה-לע

5:17 - ה:יז
םינגסהו םידוהיהו שיא םישמחו האמ ונילא םיאבהו -רשא םיוגה-ןמ וניתביבס ינחלש-לע

5:18 - ה:יח
השענ היה רשאו דחא רוש דחא םויל תוררב-שש ןאצ יל-ושענ םירפצו םימי תרשע ןיבו הברהל ןיי-לכב החפה םחל הז-םעו הדבכ-יכ יתשקב אל הזה םעה-לע הדבעה

5:19 - ה:יט
יהלא יל-הרכז לכ הבוטל םעה-לע יתישע-רשא הזה

6:1 - ו:א
עמשנ רשאכ יהיו היבוטו טלבנסל רתילו יברעה םשגלו יתינב יכ וניביא רתונ-אלו המוחה-תא תעה-דע םג ץרפ הב תותלד איהה םירעשב יתדמעה-אל

6:2 - ו:ב
םשגו טלבנס חלשיו הכל רמאל ילא ודחי הדעונו תעקבב םיריפכב םיבשח המהו ונוא הער יל תושעל

6:3 - ו:ג
םהילע החלשאו הכאלמ רמאל םיכאלמ אלו השע ינא הלודג המל תדרל לכוא רשאכ הכאלמה תבשת יתדריו הפרא םכילא

6:4 - ו:ד
רבדכ ילא וחלשיו םימעפ עברא הזה רבדכ םתוא בישאו הזה

6:5 - ו:ה
טלבנס ילא חלשיו םעפ הזה רבדכ ורענ-תא תישימח ודיב החותפ תרגאו

6:6 - ו:ו
םיוגב הב בותכ רמא ומשגו עמשנ םידוהיהו התא ןכ-לע דורמל םיבשח המוחה הנוב התא ךלמל םהל הוה התאו הלאה םירבדכ

6:7 - ו:ז
תדמעה םיאיבנ-םגו םלשוריב ךילע ארקל הדוהיב ךלמ רמאל ךלמל עמשי התעו התעו הלאה םירבדכ ודחי הצעונו הכל

6:8 - ו:ח
רמאל וילא החלשאו םירבדכ היהנ אל רמוא התא רשא הלאה התא ךבלמ יכ םאדוב

6:9 - ו:ט
םיארימ םלכ יכ ופרי רמאל ונתוא הכאלמה-ןמ םהידי קזח התעו השעת אלו ידי-תא

6:10 - ו:י
תיב יתאב-ינאו הילד-ןב היעמש אוהו לאבטיהמ-ןב דעונ רמאיו רוצע םיהלאה תיב-לא לכיהה ךות-לא תותלד הרגסנו םיאב יכ לכיהה םיאב הלילו ךגרהל ךגרהל

6:11 - ו:יא
ינומכ שיאה הרמאו ינומכ ימו חרבי לכיהה-לא אובי-רשא אובא אל יחו

6:12 - ו:יב
הנהו הריכאו יכ וחלש םיהלא-אל ילע רבד האובנה טלבנסו היבוטו ורכש

6:13 - ו:יג
אוה רוכש ןעמל אריא-ןעמל יתאטחו ןכ-השעאו ער םשל םהל היהו ינופרחי ןעמל

6:14 - ו:יד
היבוטל יהלא הרכז וישעמכ טלבנסלו הידעונל םגו הלא רתילו האיבנה ויה רשא םיאיבנה יתוא םיארימ

6:15 - ו:טו
המוחה םלשתו השמחו םירשעב םישמחל לולאל םוי םינשו

6:16 - ו:טז
ועמש רשאכ יהיו ואריו וניביוא-לכ רשא םיוגה-לכ ולפיו וניתביבס ועדיו םהיניעב דאמ וניהלא תאמ יכ הכאלמה התשענ תאזה

6:17 - ו:יז
םהה םימיב םג הדוהי ירח םיברמ תוכלוה םהיתרגא רשאו היבוט-לע תואב היבוטל םהילא

6:18 - ו:יח
הדוהיב םיבר-יכ ול העובש ילעב הינכשל אוה ןתח-יכ ןנחוהיו חרא-ןב חקל ונב ןב םלשמ-תב-תא היכרב

6:19 - ו:יט
ויה ויתבוט םג ירבדו ינפל םירמא ול םיאיצומ ויה היבוט חלש תורגא ינאריל

7:1 - ז:א
התנבנ רשאכ יהיו דימעאו המוחה ודקפיו תותלדה םיררשמהו םירעושה םיולהו

7:2 - ז:ב
יחא יננח-תא הוצאו רש היננח-תאו םלשורי-לע הריבה תמא שיאכ אוה-יכ םיהלאה-תא אריו םיברמ

7:3 - ז:ג
אל םהל רמאיו םלשורי ירעש וחתפי םה דעו שמשה םח-דע ופיגי םידמע וזחאו תותלדה תורמשמ דימעהו שיא םלשורי יבשי דגנ שיאו ורמשמב ותיב

7:4 - ז:ד
םידי תבחר ריעהו טעמ םעהו הלודגו םיתב ןיאו הכותב םיונב

7:5 - ז:ה
יבל-לא יהלא ןתיו םירחה-תא הצבקאו םינגסה-תאו שחיתהל םעה-תאו שחיה רפס אצמאו הנושארב םילועה וב בותכ אצמאו

7:6 - ז:ו
הנידמה ינב הלא הלוגה יבשמ םילעה רצנדכובנ הלגה רשא ובושיו לבב ךלמ הדוהילו םלשוריל וריעל שיא

7:7 - ז:ז
לבברז-םע םיאבה הירזע הימחנ עושי יכדרמ ינמחנ הימער יוגב תרפסמ ןשלב רפסמ הנעב םוחנ לארשי םע ישנא

7:8 - ז:ח
םיפלא שערפ ינב םינשו םיעבשו האמ

7:9 - ז:ט
שלש היטפש ינב םינשו םיעבש תואמ

7:10 - ז:י
תואמ שש חרא ינב םינשו םישמח

7:11 - ז:יא
ינבל באומ תחפ-ינב םיפלא באויו עושי הנמש תואמ הנמשו רשע

7:12 - ז:יב
ףלא םליע ינב םישמח םיתאמ העבראו

7:13 - ז:יג
הנמש אותז ינב םיעברא תואמ השמחו

7:14 - ז:יד
תואמ עבש יכז ינב םיששו

7:15 - ז:טו
תואמ שש יונב ינב הנמשו םיעברא

7:16 - ז:טז
תואמ שש יבב ינב הנמשו םירשע

7:17 - ז:יז
םיפלא דגזע ינב םירשע תואמ שלש םינשו

7:18 - ז:יח
שש םקינדא ינב העבשו םישש תואמ

7:19 - ז:יט
םיפלא יוגב ינב העבשו םישש

7:20 - ז:כ
תואמ שש ןידע ינב השמחו םישמח

7:21 - ז:כא
היקזחל רטא-ינב הנמשו םיעשת

7:22 - ז:כב
תואמ שלש םשח ינב הנמשו םירשע

7:23 - ז:כג
תואמ שלש יצב ינב העבראו םירשע

7:24 - ז:כד
םינש האמ ףירח ינב רשע

7:25 - ז:כה
םיעשת ןועבג ינב השמחו

7:26 - ז:כו
םחל-תיב ישנא םינמש האמ הפטנו הנמשו

7:27 - ז:כז
האמ תותנע ישנא הנמשו םירשע

7:28 - ז:כח
תומזע-תיב ישנא םינשו םיעברא

7:29 - ז:כט
םירעי תירק ישנא עבש תוראבו הריפכ םיעברא תואמ השלשו

7:30 - ז:ל
שש עבגו המרה ישנא דחאו םירשע תואמ

7:31 - ז:לא
האמ סמכמ ישנא םינשו םירשעו

7:32 - ז:לב
יעהו לא-תיב ישנא השלשו םירשע האמ

7:33 - ז:לג
רחא ובנ ישנא םינשו םישמח

7:34 - ז:לד
ףלא רחא םליע ינב םישמח םיתאמ העבראו

7:35 - ז:לה
תואמ שלש םרח ינב םירשעו

7:36 - ז:לו
תואמ שלש וחרי ינב השמחו םיעברא

7:37 - ז:לז
ונואו דידח דל-ינב םירשעו תואמ עבש דחאו

7:38 - ז:לח
תשלש האנס ינב תואמ עשת םיפלא םישלשו

7:39 - ז:לט
היעדי ינב םינהכה עשת עושי תיבל השלשו םיעבש תואמ

7:40 - ז:מ
םישמח ףלא רמא ינב םינשו

7:41 - ז:מא
ףלא רוחשפ ינב םיעברא םיתאמ העבשו

7:42 - ז:מב
העבש ףלא םרח ינב רשע

7:43 - ז:מג
עושי-ינב םיולה ינבל לאימדקל םיעבש הודוהל העבראו

7:44 - ז:מד
ףסא ינב םיררשמה הנמשו םיעברא האמ

7:45 - ז:מה
םולש-ינב םירעשה ןמלט-ינב רטא-ינב ינב בוקע-ינב האמ יבש ינב אטיטח הנמשו םישלש

7:46 - ז:מו
אחצ-ינב םיניתנה ינב אפשח-ינב תועבט

7:47 - ז:מז
אעיס-ינב סריק-ינב ןודפ ינב

7:48 - ז:מח
הבגח-ינב הנבל-ינב ימלש ינב

7:49 - ז:מט
לדג-ינב ןנח-ינב רחג-ינב

7:50 - ז:נ
ןיצר-ינב היאר-ינב אדוקנ ינב

7:51 - ז:נא
אזע-ינב םזג-ינב חספ ינב

7:52 - ז:נב
יסב-ינב ינב םינועמ-ינב םיסשופנ

7:53 - ז:נג
קובקב-ינב ינב אפוקח-ינב רוחרח

7:54 - ז:נד
תילצב-ינב ינב אדיחמ-ינב אשרח

7:55 - ז:נה
סוקרב-ינב ארסיס-ינב חמת-ינב

7:56 - ז:נו
ינב חיצנ ינב אפיטח

7:57 - ז:נז
המלש ידבע ינב יטוס-ינב ינב תרפוס-ינב אדירפ

7:58 - ז:נח
אלעי-ינב ינב ןוקרד-ינב לדג

7:59 - ז:נט
היטפש ינב תרכפ ינב ליטח-ינב ןומא ינב םייבצה

7:60 - ז:ס
ינבו םיניתנה-לכ שלש המלש ידבע םינשו םיעשת תואמ

7:61 - ז:סא
לתמ םילועה הלאו בורכ אשרח לת חלמ אלו רמאו ןודא דיגהל ולכי םערזו םתובא-תיב םה לארשימ םא

7:62 - ז:סב
הילד-ינב ינב היבוט-ינב תואמ שש אדוקנ םינשו םיעבראו

7:63 - ז:סג
ינב םינהכה-ןמו ינב ץוקה ינב היבח חקל רשא ילזרב ילזרב תונבמ ארקיו השא ידעלגה םמש-לע

7:64 - ז:סד
םבתכ ושקב הלא אצמנ אלו םישחיתמה הנהכה-ןמ ולאגיו

7:65 - ז:סה
םהל אתשרתה רמאיו שדקמ ולכאי-אל רשא דמע דע םישדקה םירואל ןהכה םימותו

7:66 - ז:סו
עברא דחאכ להקה-לכ םיפלא אובר םיששו תואמ-שלש

7:67 - ז:סז
םהידבע דבלמ תעבש הלא םהיתהמאו תואמ שלש םיפלא םהלו העבשו םישלש תוררשמו םיררשמ םיעבראו םיתאמ השמחו

7:68 - ז:סח
תואמ עברא םילמג םירמח השמחו םישלש עבש םיפלא תשש םירשעו תואמ

7:69 - ז:סט
תובאה ישאר תצקמו הכאלמל ונתנ רצואל ןתנ אתשרתה ףלא םינמכרד בהז םישמח תוקרזמ םישלש םינהכ תונתכ תואמ שמחו

7:70 - ז:ע
ונתנ תובאה ישארמו בהז הכאלמה רצואל תובר יתש םינומכרד םיפלא םינמ ףסכו םיתאמו

7:71 - ז:עא
תיראש ונתנ רשאו םינומכרד בהז םעה ףסכו אובר יתש תנתכו םיפלא םינמ העבשו םישש םינהכ

7:72 - ז:עב
םינהכה ובשיו םירעושהו םיולהו םעה-ןמו םיררשמהו -לכו םיניתנהו עגיו םהירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה םהירעב לארשי

8:1 - ח:א
םעה-לכ ופסאיו בוחרה-לא דחא שיאכ םימה-רעש ינפל רשא רפסה ארזעל ורמאיו תרות רפס-תא איבהל הוהי הוצ-רשא השמ לארשי-תא

8:2 - ח:ב
ןהכה ארזע איביו ינפל הרותה-תא השא-דעו שיאמ להקה עמשל ןיבמ לכו שדחל דחא םויב יעיבשה

8:3 - ח:ג
ינפל וב-ארקיו ינפל רשא בוחרה רואה-ןמ םימה-רעש דגנ םויה תיצחמ-דע םישנהו םישנאה ינזאו םיניבמהו רפס-לא םעה-לכ הרותה

8:4 - ח:ד
רפסה ארזע דמעיו רשא ץע-לדגמ-לע דמעיו רבדל ושע עמשו היתתמ ולצא הירואו הינעו הישעמו היקלחו ולאמשמו ונימי-לע לאשימו הידפ םשחו היכלמו הירכז הנדבשחו םלשמ

8:5 - ח:ה
רפסה ארזע חתפיו םעה-לכ יניעל היה םעה-לכ לעמ-יכ -לכ ודמע וחתפכו םעה

8:6 - ח:ו
ארזע ךרביו םיהלאה הוהי-תא ונעיו לודגה ןמא ןמא םעה-לכ ודקיו םהידי לעמב םיפא הוהיל וחתשיו הצרא

8:7 - ח:ז
היברשו ינבו עושיו יתבש בוקע ןימי אטילק הישעמ הידוה ןנח דבזוי הירזע םיולהו היאלפ םעה-תא םיניבמ םעהו הרותל םדמע-לע

8:8 - ח:ח
תרותב רפסב וארקיו םושו שרפמ םיהלאה ארקמב וניביו לכש

8:9 - ח:ט
אוה הימחנ רמאיו ןהכה ארזעו אתשרתה םיולהו רפסה םעה-תא םיניבמה םויה םעה-לכל הוהיל אוה-שדק ולבאתת-לא םכיהלא םיכוב יכ וכבת-לאו םעמשכ םעה-לכ הרותה ירבד-תא

8:10 - ח:י
וכל םהל רמאיו ותשו םינמשמ ולכא תונמ וחלשו םיקתממ ול ןוכנ ןיאל םויה שודק-יכ ובצעת-לאו ונינדאל איה הוהי תודח-יכ םכזעמ

8:11 - ח:יא
םישחמ םיולהו וסה רמאל םעה-לכל שדק םויה יכ ובצעת-לאו

8:12 - ח:יב
לכאל םעה-לכ וכליו תונמ חלשלו תותשלו הלודג החמש תושעלו םירבדב וניבה יכ םהל ועידוה רשא

8:13 - ח:יג
ופסאנ ינשה םויבו תובאה ישאר םינהכה םעה-לכל ארזע-לא םיולהו ליכשהלו רפסה הרותה ירבד-לא

8:14 - ח:יד
הרותב בותכ ואצמיו הוהי הוצ רשא ובשי רשא השמ-דיב תוכסב לארשי-ינב יעיבשה שדחב גחב

8:15 - ח:טו
ועימשי רשאו לוק וריבעיו םהירע-לכב ואצ רמאל םלשוריבו ואיבהו רהה ץע-ילעו תיז-ילע ילעו סדה ילעו ןמש תבע ץע ילעו םירמת בותככ תכס תשעל

8:16 - ח:טז
ואיביו םעה ואציו תוכס םהל ושעיו וגג-לע שיא תורצחבו םהיתרצחבו בוחרבו םיהלאה תיב בוחרבו םימה רעש םירפא רעש

8:17 - ח:יז
להקה-לכ ושעיו יבשה-ןמ םיבשה תוכסב ובשיו תוכס ימימ ושע-אל יכ ןכ ןונ-ןב עושי םויה דע לארשי ינב החמש יהתו אוהה דאמ הלודג

8:18 - ח:יח
תרות רפסב ארקיו םויב םוי םיהלאה דע ןושארה םויה-ןמ ןורחאה םויה תעבש גח-ושעיו ינימשה םויבו םימי טפשמכ תרצע

9:1 - ט:א
םירשע םויבו הזה שדחל העבראו לארשי-ינב ופסאנ המדאו םיקשבו םוצב םהילע

9:2 - ט:ב
לארשי ערז ולדביו רכנ ינב לכמ ודותיו ודמעיו תונועו םהיתאטח-לע םהיתבא

9:3 - ט:ג
םדמע-לע ומוקיו תרות רפסב וארקיו תיעבר םהיהלא הוהי תיעברו םויה םיוחתשמו םידותמ םהיהלא הוהיל

9:4 - ט:ד
הלעמ-לע םקיו ינבו עושי םיולה ינב הינבש לאימדק יננכ ינב היברש לודג לוקב וקעזיו םהיהלא הוהי-לא

9:5 - ט:ה
עושי םיולה ורמאיו ינב לאימדקו היברש הינבשח היחתפ הינבש הידוה הוהי-תא וכרב ומוק םלועה-ןמ םכיהלא וכרביו םלועה-דע םמורמו ךדובכ םש הלהתו הכרב-לכ-לע

9:6 - ט:ו
ךדבל הוהי אוה-התא םימשה-תא תישע תא םימשה ימש ץראה םאבצ-לכו הילע רשא-לכו םהב רשא-לכו םימיה םלכ-תא היחמ התאו ךל םימשה אבצו םיוחתשמ

9:7 - ט:ז
הוהי אוה-התא תרחב רשא םיהלאה ותאצוהו םרבאב תמשו םידשכ רואמ םהרבא ומש

9:8 - ט:ח
ובבל-תא תאצמו תורכו ךינפל ןמאנ תתל תירבה ומע ינענכה ץרא-תא יזרפהו ירמאה יתחה ישגרגהו יסוביהו םקתו וערזל תתל קידצ יכ ךירבד-תא התא

9:9 - ט:ט
ינע-תא ארתו םירצמב וניתבא תעמש םתקעז-תאו ףוס-םי-לע

9:10 - ט:י
םיתפמו תתא ןתתו וידבע-לכבו הערפב יכ וצרא םע-לכבו ודיזה יכ תעדי םש ךל-שעתו םהילע הזה םויהכ

9:11 - ט:יא
םהינפל תעקב םיהו םיה-ךותב ורבעיו םהיפדר-תאו השביב תלוצמב תכלשה םימב ןבא-ומכ םיזע

9:12 - ט:יב
םתיחנה ןנע דומעבו שא דומעבו םמוי םהל ריאהל הליל רשא ךרדה-תא הב-וכלי

9:13 - ט:יג
תדרי יניס-רה לעו םימשמ םהמע רבדו םיטפשמ םהל ןתתו תמא תורותו םירשי םיבוט תוצמו םיקח

9:14 - ט:יד
ךשדק תבש-תאו תווצמו םהל תעדוה תיוצ הרותו םיקחו ךדבע השמ דיב םהל

9:15 - ט:טו
התתנ םימשמ םחלו םימו םבערל םהל םהל תאצוה עלסמ םהל רמאתו םאמצל ץראה-תא תשרל אובל ךדי-תא תאשנ-רשא םהל תתל

9:16 - ט:טז
ודיזה וניתבאו םהו אלו םפרע-תא ושקיו ךיתוצמ-לא ועמש

9:17 - ט:יז
עמשל ונאמיו ךיתאלפנ ורכז-אלו םהמע תישע רשא םפרע-תא ושקיו בושל שאר-ונתיו התאו םירמב םתדבעל ןונח תוחילס הולא םיפא -ךרא םוחרו אלו דסחו-ברו םתבזע

9:18 - ט:יח
לגע םהל ושע-יכ ףא הז ורמאיו הכסמ ךלעה רשא ךיהלא ושעיו םירצממ תולדג תוצאנ

9:19 - ט:יט
םיברה ךימחרב התאו רבדמב םתבזע אל ןנעה דומע-תא םהילעמ רס-אל םתחנהל םמויב דומע-תאו ךרדהב ריאהל הלילב שאה רשא ךרדה-תאו םהל הב-וכלי

9:20 - ט:כ
תתנ הבוטה ךחורו ךנמו םליכשהל םהיפמ תענמ-אל םהל התתנ םימו םאמצל

9:21 - ט:כא
הנש םיעבראו אל רבדמב םתלכלכ אל םהיתמלש ורסח אל םהילגרו ולב וקצב

9:22 - ט:כב
תוכלממ םהל ןתתו םקלחתו םיממעו ושרייו האפל -תאו ןוחיס ץרא-תא ןובשח ךלמ ץרא גוע ץרא-תאו ןשבה-ךלמ

9:23 - ט:כג
תיברה םהינבו םימשה יבכככ ץראה-לא םאיבתו םהיתבאל תרמא-רשא תשרל אובל

9:24 - ט:כד
םינבה ואביו ץראה-תא ושרייו םהינפל ענכתו ץראה יבשי-תא םנתתו םינענכה םהיכלמ-תאו םדיב ץראה יממע-תאו םנוצרכ םהב תושעל

9:25 - ט:כה
תורצב םירע ודכליו ושרייו הנמש המדאו בוט-לכ-םיאלמ םיתב םימרכ םיבוצח תורב לכאמ ץעו םיתיזו ועבשיו ולכאיו ברל ונדעתיו ונימשיו לודגה ךבוטב

9:26 - ט:כו
ךב ודרמיו ורמיו ךתרות-תא וכלשיו םוג ירחא וגרה ךיאיבנ-תאו םב ודיעה -רשא ושעיו ךילא םבישהל תלודג תוצאנ

9:27 - ט:כז
םהירצ דיב םנתתו תעבו םהל ורציו ךילא וקעצי םתרצ עמשת םימשמ התאו ןתת םיברה ךימחרכו םיעישומ םהל דימ םועישויו םהירצ

9:28 - ט:כח
ובושי םהל חונכו ךינפל ער תושעל םהיביא דיב םבזעתו ובושיו םהב ודריו התאו ךוקעזיו םליצתו עמשת םימשמ םיתע תובר ךימחרכ

9:29 - ט:כט
םבישהל םהב דעתו המהו ךתרות-לא ועמש-אלו ודיזה ךיטפשמבו ךיתוצמל השעי-רשא םב-ואטח םהב היחו םדא תררוס ףתכ ונתיו אלו ושקה םפרעו ועמש

9:30 - ט:ל
םינש םהילע ךשמתו םב דעתו תובר ךיאיבנ-דיב ךחורב םנתתו וניזאה אלו תצראה ימע דיב

9:31 - ט:לא
םיברה ךימחרבו אלו הלכ םתישע-אל ןונח-לא יכ םתבזע התא םוחרו

9:32 - ט:לב
לאה וניהלא התעו רובגה לודגה תירבה רמוש ארונהו טעמי-לא דסחהו האלתה-לכ תא ךינפל ונתאצמ-רשא ונירשל וניכלמל ונאיבנלו ונינהכלו ךמע-לכלו וניתבאלו דע רושא יכלמ ימימ הזה םויה

9:33 - ט:לג
לע קידצ התאו ונילע אבה-לכ תישע תמא-יכ ונעשרה ונחנאו

9:34 - ט:לד
ונירש וניכלמ-תאו אל וניתבאו ונינהכ אלו ךתרות ושע ךיתוצמ -לא ובישקה רשא ךיתודעלו םהב תדיעה

9:35 - ט:לה
םתוכלמב םהו ברה ךבוטבו ץראבו םהל תתנ-רשא -רשא הנמשהו הבחרה אל םהינפל תתנ ובש-אלו ךודבע םיערה םהיללעממ

9:36 - ט:לו
םויה ונחנא הנה ץראהו םידבע וניתבאל התתנ-רשא -תאו הירפ-תא לכאל ונחנא הנה הבוט הילע םידבע

9:37 - ט:לז
הברמ התאובתו התתנ-רשא םיכלמל וניתואטחב ונילע םילשמ וניתיוג לעו םנוצרכ ונתמהבבו הלודג הרצבו ונחנא

10:1 - י:א
ונחנא תאז-לכבו םיבתכו הנמא םיתרכ ונירש םותחה לעו ונינהכ וניול

10:2 - י:ב
הימחנ םימותחה לעו הילכח-ןב אתשרתה היקדצו

10:3 - י:ג
הימרי הירזע הירש

10:4 - י:ד
הירמא רוחשפ היכלמ

10:5 - י:ה
ךולמ הינבש שוטח

10:6 - י:ו
הידבע תומרמ םרח

10:7 - י:ז
ךורב ןותנג לאינד

10:8 - י:ח
ןמימ היבא םלשמ

10:9 - י:ט
היעמש יגלב היזעמ םינהכה הלא

10:10 - י:י
עושיו םיולהו יונב הינזא-ןב לאימדק דדנח ינבמ

10:11 - י:יא
הינבש םהיחאו היאלפ אטילק הידוה ןנח

10:12 - י:יב
היבשח בוחר אכימ

10:13 - י:יג
הינבש היברש רוכז

10:14 - י:יד
ונינב ינב הידוה

10:15 - י:טו
תחפ שערפ םעה ישאר אותז םליע באומ ינב

10:16 - י:טז
יבב דגזע ינב

10:17 - י:יז
ןידע יוגב הינדא

10:18 - י:יח
רוזע היקזח רטא

10:19 - י:יט
יצב םשח הידוה

10:20 - י:כ
יבונ תותנע ףירח

10:21 - י:כא
ריזח םלשמ שעיפגמ

10:22 - י:כב
קודצ לאבזישמ עודי

10:23 - י:כג
הינע ןנח היטלפ

10:24 - י:כד
בושח היננח עשוה

10:25 - י:כה
קבוש אחלפ שחולה

10:26 - י:כו
הישעמ הנבשח םוחר

10:27 - י:כז
ןנע ןנח היחאו

10:28 - י:כח
הנעב םרח ךולמ

10:29 - י:כט
םינהכה םעה ראשו םירעושה םיולה םיניתנה םיררשמה ימעמ לדבנה-לכו תרות-לא תוצראה םהישנ םיהלאה לכ םהיתנבו םהינב ןיבמ עדוי

10:30 - י:ל
םהיחא-לע םיקיזחמ םיאבו םהירידא תכלל העובשבו הלאב רשא םיהלאה תרותב השמ דיב הנתנ רומשלו םיהלאה-דבע תוצמ-לכ-תא תושעלו ונינדא הוהי ויקחו ויטפשמו

10:31 - י:לא
ןתנ-אל רשאו ץראה ימעל וניתנב חקנ אל םהיתנב-תאו ונינבל

10:32 - י:לב
םיאיבמה ץראה ימעו רבש-לכו תוחקמה-תא רוכמל תבשה םויב תבשב םהמ חקנ-אל שטנו שדק םויבו תיעיבשה הנשה-תא די-לכ אשמו

10:33 - י:לג
ונילע ונדמעהו ונילע תתל תוצמ הנשב לקשה תישלש וניהלא תיב תדבעל

10:34 - י:לד
תחנמו תכרעמה םחלל תלועלו דימתה תותבשה דימתה םידעומל םישדחה תואטחלו םישדקלו לכו לארשי-לע רפכל וניהלא-תיב תכאלמ

10:35 - י:לה
ונלפה תולרוגהו םיצעה ןברק-לע םעהו םיולה םינהכה וניהלא תיבל איבהל םיתעל וניתבא-תיבל הנשב הנש םינמזמ הוהי חבזמ-לע רעבל בותככ וניהלא הרותב

10:36 - י:לו
ירוכב-תא איבהלו ירוכבו ונתמדא הנש ץע-לכ ירפ-לכ הוהי תיבל הנשב

10:37 - י:לז
ונינב תורכב-תאו בותככ וניתמהבו ירוכב-תאו הרותב ונינאצו ונירקב וניהלא תיבל איבהל םיתרשמה םינהכל וניהלא תיבב

10:38 - י:לח
תישאר-תאו וניתסירע ירפו וניתמורתו רהציו שורית ץע-לכ םינהכל איבנ תוכשל-לא רשעמו וניהלא-תיב םהו םיולל ונתמדא לכב םירשעמה םיולה ונתדבע ירע

10:39 - י:לט
ןרהא-ןב ןהכה היהו רשעב םיולה-םע ולעי םיולהו םיולה רשעמה רשעמ-תא וניהלא תיבל תיבל תוכשלה-לא רצואה

10:40 - י:מ
תוכשלה-לא יכ לארשי-ינב ואיבי יולה ינבו ןגדה תמורת-תא םשו רהציהו שוריתה םינהכהו שדקמה ילכ םירעושהו םיתרשמה בזענ אלו םיררשמהו וניהלא תיב-תא

11:1 - יא:א
םעה-ירש ובשיו םעה ראשו םלשוריב תולרוג וליפה -ןמ דחא איבהל תבשל הרשעה שדקה ריע םלשוריב םירעב תודיה עשתו

11:2 - יא:ב
לכל םעה וכרביו םיבדנתמה םישנאה םלשוריב תבשל

11:3 - יא:ג
הנידמה ישאר הלאו םלשוריב ובשי רשא ובשי הדוהי ירעבו םהירעב ותזחאב שיא םינהכה לארשי םיניתנהו םיולהו המלש ידבע ינבו

11:4 - יא:ד
ובשי םלשוריבו ינבמו הדוהי ינבמ הדוהי ינבמ ןמינב היזע-ןב היתע הירמא-ןב הירכז-ןב היטפש-ןב לאללהמ-ןב ץרפ-ינבמ

11:5 - יא:ה
ךורב-ןב הישעמו היזח-ןב הזח-לכ-ןב ביריוי-ןב הידע-ןב הירכז-ןב ינלשה-ןב

11:6 - יא:ו
םיבשיה ץרפ-ינב-לכ תואמ עברא םלשוריב הנמשו םישש ליח-ישנא

11:7 - יא:ז
ןמינב ינב הלאו םלשמ-ןב אלס הידפ-ןב דעוי-ןב הישעמ-ןב הילוק-ןב לאיתיא-ןב היעשי-ןב

11:8 - יא:ח
ילס יבג וירחאו םירשע תואמ עשת הנמשו

11:9 - יא:ט
ירכז-ןב לאויו הדוהיו םהילע דיקפ ריעה-לע האונסה-ןב הנשמ

11:10 - יא:י
היעדי םינהכה-ןמ ןיכי ביריוי-ןב

11:11 - יא:יא
היקלח-ןב הירש קודצ-ןב םלשמ-ןב תוירמ-ןב תיב דגנ בוטיחא-ןב םיהלאה

11:12 - יא:יב
הכאלמה ישע םהיחאו תואמ הנמש תיבל הידעו םינשו םירשע היללפ-ןב םחרי-ןב הירכז-ןב יצמא-ןב רוחשפ-ןב היכלמ-ןב

11:13 - יא:יג
תובאל םישאר ויחאו םיעברא םיתאמ יסשמעו םינשו יזחא-ןב לארזע-ןב רמא-ןב תומלשמ-ןב

11:14 - יא:יד
ליח ירובג םהיחאו הנמשו םירשע האמ םהילע דיקפו -ןב לאידבז םילודגה

11:15 - יא:טו
היעמש םיולה-ןמו םקירזע-ןב בושח-ןב ינוב-ןב היבשח-ןב

11:16 - יא:טז
דבזויו יתבשו הנציחה הכאלמה-לע ישארמ םיהלאה תיבל םיולה

11:17 - יא:יז
הכימ-ןב הינתמו ףסא-ןב ידבז-ןב הדוהי הלחתה שאר היקבקבו הלפתל אדבעו ויחאמ הנשמ ללג-ןב עומש-ןב ןותידי-ןב

11:18 - יא:יח
ריעב םיולה-לכ םינמש םיתאמ שדקה העבראו

11:19 - יא:יט
בוקע םירעושהו םהיחאו ןומלט האמ םירעשב םירמשה םינשו םיעבש

11:20 - יא:כ
םינהכה לארשי ראשו ירע-לכב םיולה ותלחנב שיא הדוהי

11:21 - יא:כא
םיבשי םיניתנהו אפשגו אחיצו לפעב םיניתנה-לע

11:22 - יא:כב
םיולה דיקפו יזע םלשוריב היבשח-ןב ינב-ןב אכימ-ןב הינתמ-ןב םיררשמה ףסא ינבמ תכאלמ דגנל םיהלאה-תיב

11:23 - יא:כג
ךלמה תוצמ-יכ הנמאו םהילע םיררשמה-לע ומויב םוי-רבד

11:24 - יא:כד
לאבזישמ-ןב היחתפו הדוהי-ןב חרז-ינבמ רבד-לכל ךלמה דיל םעל

11:25 - יא:כה
םתדשב םירצחה-לאו ובשי הדוהי ינבמ עבראה תירקב ןבידבו היתנבו לאצבקיבו היתנבו הירצחו

11:26 - יא:כו
הדלומבו עושיבו טלפ תיבבו

11:27 - יא:כז
ראבבו לעוש רצחבו היתנבו עבש

11:28 - יא:כח
הנכמבו גלקצבו היתנבבו

11:29 - יא:כט
הערצבו ןומר ןיעבו תומריבו

11:30 - יא:ל
םהירצחו םלדע חנז הקזע היתדשו שיכל ונחיו היתנבו -דע עבש-ראבמ םנה-איג

11:31 - יא:לא
עבגמ ןמינב ינבו לא-תיבו היעו שמכמ היתנבו

11:32 - יא:לב
היננע בנ תותנע

11:33 - יא:לג
םיתג המר רוצח

11:34 - יא:לד
טלבנ םיעבצ דידח

11:35 - יא:לה
יג ונואו דל םישרחה

11:36 - יא:לו
תוקלחמ םיולה-ןמו ןימינבל הדוהי

12:1 - יב:א
םינהכה הלאו ולע רשא םיולהו לבברז-םע עושיו לאיתלאש-ןב ארזע הימרי הירש

12:2 - יב:ב
שוטח ךולמ הירמא

12:3 - יב:ג
תמרמ םחר הינכש

12:4 - יב:ד
היבא יותנג אודע

12:5 - יב:ה
הגלב הידעמ ןימימ

12:6 - יב:ו
ביריויו היעמש היעדי

12:7 - יב:ז
היקלח קומע ולס ישאר הלא היעדי םהיחאו םינהכה עושי ימיב

12:8 - יב:ח
יונב עושי םיולהו היברש לאימדק הינתמ הדוהי אוה תודיה-לע ויחאו

12:9 - יב:ט
ונעו היקבקבו םדגנל םהיחא תורמשמל

12:10 - יב:י
דילוה עושיו םיקיויו םיקיוי-תא בישילא-תא דילוה -תא בישילאו עדיוי

12:11 - יב:יא
דילוה עדיויו ןתנויו ןתנוי-תא עודי-תא דילוה

12:12 - יב:יב
ויה םיקיוי ימיבו תובאה ישאר םינהכ הימריל הירמ הירשל היננח

12:13 - יב:יג
הירמאל םלשמ ארזעל ןנחוהי

12:14 - יב:יד
ןתנוי יכולמל ףסוי הינבשל

12:15 - יב:טו
תוירמל אנדע םרחל יקלח

12:16 - יב:טז
הירכז אידעל םלשמ ןותנגל

12:17 - יב:יז
ירכז היבאל הידעומל ןימינמל יטלפ

12:18 - יב:יח
היעמשל עומש הגלבל ןתנוהי

12:19 - יב:יט
ינתמ ביריוילו יזע היעדיל

12:20 - יב:כ
קומעל ילק ילסל רבע

12:21 - יב:כא
היבשח היקלחל לאנתנ היעדיל

12:22 - יב:כב
בישילא ימיב םיולה ןנחויו עדיוי ישאר םיבותכ עודיו םינהכהו תובא שוירד תוכלמ-לע יסרפה

12:23 - יב:כג
ישאר יול ינב םיבותכ תובאה םימיה ירבד רפס-לע -ןב ןנחוי ימי-דעו בישילא

12:24 - יב:כד
היבשח םיולה ישארו עושיו היברש םהיחאו לאימדק-ןב תודוהל ללהל םדגנל דיוד תוצמב רמשמ םיהלאה-שיא רמשמ תמעל

12:25 - יב:כה
היקבקבו הינתמ ןומלט םלשמ הידבע םירעוש םירמש בוקע יפסאב רמשמ םירעשה

12:26 - יב:כו
םיקיוי ימיב הלא קדצוי-ןב עושי-ןב החפה הימחנ ימיבו רפוסה ןהכה ארזעו

12:27 - יב:כז
תמוח תכנחבו ושקב םלשורי םיולה-תא םאיבהל םתמוקמ-לכמ הכנח תשעל םלשוריל תודותבו החמשו םיתלצמ רישבו תורנכבו םילבנ

12:28 - יב:כח
ינב ופסאיו רככה-ןמו םיררשמה םלשורי תוביבס יתפטנ ירצח-ןמו

12:29 - יב:כט
לגלגה תיבמו תומזעו עבג תודשמו םהל ונב םירצח יכ תוביבס םיררשמה םלשורי

12:30 - יב:ל
םינהכה ורהטיו ורהטיו םיולהו םירעשה-תאו םעה-תא המוחה-תאו

12:31 - יב:לא
ירש-תא הלעאו המוחל לעמ הדוהי תדות יתש הדימעאו תכלהתו תלודג המוחל לעמ ןימיל תפשאה רעשל

12:32 - יב:לב
םהירחא ךליו ירש יצחו היעשוה הדוהי

12:33 - יב:לג
ארזע הירזעו םלשמו

12:34 - יב:לד
ןמינבו הדוהי הימריו היעמשו

12:35 - יב:לה
םינהכה ינבמו הירכז תורצצחב היעמש-ןב ןתנוי-ןב -ןב הינתמ-ןב רוכז-ןב היכימ ףסא-ןב

12:36 - יב:לו
היעמש ויחאו יללג יללמ לארזעו הדוהיו לאנתנ יעמ ריש-ילכב יננח םיהלאה שיא דיוד רפוסה ארזעו םהינפל

12:37 - יב:לז
ןיעה רעש לעו ולע םדגנו דיוד ריע תולעמ-לע לעמ המוחל הלעמב רעש דעו דיוד תיבל חרזמ םימה

12:38 - יב:לח
תינשה הדותהו ינאו לאומל תכלוהה םעה יצחו הירחא לעמ המוחהל לעמ דעו םירונתה לדגמל הבחרה המוחה

12:39 - יב:לט
םירפא-רעשל לעמו הנשיה רעש-לעו םיגדה רעש-לעו לדגמו לאננח לדגמו ןאצה רעש דעו האמה הרטמה רעשב ודמעו

12:40 - יב:מ
תדותה יתש הנדמעתו ינאו םיהלאה תיבב ימע םינגסה יצחו

12:41 - יב:מא
םיקילא םינהכהו ןימינמ הישעמ יניעוילא היכימ היננח הירכז תורצצחב

12:42 - יב:מב
היעמשו הישעמו יזעו רזעלאו היכלמו ןנחוהיו רזעו םליעו םיררשמה ועימשיו דיקפה היחרזיו

12:43 - יב:מג
אוהה-םויב וחבזיו םילודג םיחבז םיהלאה יכ וחמשיו הלודג החמש םחמש םידליהו םישנה םגו תחמש עמשתו וחמש קוחרמ םלשורי

12:44 - יב:מד
אוהה םויב ודקפיו תוכשנה-לע םישנא תומורתל תורצואל תורשעמלו תישארל ידשל םהב סונכל הרותה תואנמ םירעה יכ םיוללו םינהכל הדוהי תחמש םינהכה-לע םידמעה םיולה-לעו

12:45 - יב:מה
תרמשמ ורמשיו תרמשמו םהיהלא םיררשמהו הרהטה תוצמכ םירעשהו ונב המלש דיוד

12:46 - יב:מו
ףסאו דיוד ימיב-יכ םיררשמה שאר םדקמ תודהו הלהת-רישו םיהלאל

12:47 - יב:מז
ימיב לארשי-לכו הימחנ ימיבו לבברז תוינמ םינתנ םירעשהו םיררשמה ומויב םוי-רבד םיולל םישדקמו םישדקמ םיולהו ןרהא ינבל

13:1 - יג:א
ארקנ אוהה םויב ינזאב השמ רפסב וב בותכ אצמנו םעה ינמע אובי-אל רשא םיהלאה להקב יבאמו םלוע-דע

13:2 - יג:ב
ינב-תא ומדק אל יכ םימבו םחלב לארשי וילע רכשיו וללקל םעלב-תא וניהלא ךפהיו הכרבל הללקה

13:3 - יג:ג
םעמשכ יהיו ולידביו הרותה-תא לארשימ ברע-לכ

13:4 - יג:ד
בישילא הזמ ינפלו תכשלב ןותנ ןהכה בורק וניהלא-תיב היבוטל

13:5 - יג:ה
הכשל ול שעיו ויה םשו הלודג םינתנ םינפל הנובלה החנמה-תא ןגדה רשעמו םילכהו רהציהו שוריתה םיולה תוצמ םירעשהו םיררשמהו םינהכה תמורתו

13:6 - יג:ו
יתייה אל הז-לכבו תנשב יכ םלשוריב םיתשו םישלש -ךלמ אתסשחתראל ךלמה-לא יתאב לבב יתלאשנ םימי ץקלו ךלמה-ןמ

13:7 - יג:ז
םלשוריל אובאו רשא הערב הניבאו היבוטל בישילא השע הכשנ ול תושעל םיהלאה תיב ירצחב

13:8 - יג:ח
דאמ יל עריו ילכ-לכ-תא הכילשאו ץוחה היבוט-תיב הכשלה-ןמ

13:9 - יג:ט
ורהטיו הרמאו םש הבישאו תוכשלה םיהלאה תיב ילכ הנובלהו החנמה-תא

13:10 - יג:י
תוינמ-יכ העדאו הנתנ אל םיולה והדשל-שיא וחרביו םיררשמהו םיולה הכאלמה ישע

13:11 - יג:יא
םינגסה-תא הביראו בזענ עודמ הרמאו םצבקאו םיהלאה-תיב םדמע -לע םדמעאו

13:12 - יג:יב
ואיבה הדוהי-לכו שוריתהו ןגדה רשעמ תורצואל רהציהו

13:13 - יג:יג
תורצוא-לע הרצואו קודצו ןהכה הימלש הידפו רפוסה םדי -לעו םיולה-ןמ רוכז-ןב ןנח יכ הינתמ-ןב ובשחנ םינמאנ קלחל םהילעו םהיחאל

13:14 - יג:יד
יהלא יל-הרכז חמת-לאו תאז-לע יתישע רשא ידסח יהלא תיבב וירמשמבו

13:15 - יג:טו
יתיאר המהה םימיב תותג-םיכרד הדוהיב םיאיבמו תבשב םיסמעו תומרעה ןיי-ףאו םירמחה-לע םינאתו םיבנע םיאיבמו אשמ-לכו תבשה םויב םלשורי םרכמ םויב דיעאו דיצ

13:16 - יג:טז
הב ובשי םירצהו גאד םיאיבמ םירכמו רכמ-לכו הדוהי ינבל תבשב םלשוריבו

13:17 - יג:יז
ירח תא הביראו םהל הרמאו הדוהי הזה ערה רבדה-המ םישע םתא רשא םוי-תא םיללחמו תבשה

13:18 - יג:יח
ושע הכ אולה אביו םכיתבא תא ונילע וניהלא לעו תאזה הערה-לכ םתאו תאזה ריעה ןורח םיפיסומ ללחל לארשי-לע תבשה-תא

13:19 - יג:יט
וללצ רשאכ יהיו ינפל םלשורי ירעש ורגסיו הרמאו תבשה רשא הרמאו תותלדה רחא דע םוחתפי אל ירענמו תבשה םירעשה-לע יתדמעה םויב אשמ אובי-אל תבשה

13:20 - יג:כ
םילכרה וניליו רכממ-לכ ירכמו םעפ םלשוריל ץוחמ םיתשו

13:21 - יג:כא
הרמאו םהב הדיעאו םתא עודמ םהילא המוחה דגנ םינל חלשא די ונשת-םא איהה תעה-ןמ םכב תבשב ואב-אל

13:22 - יג:כב
רשא םיולל הרמאו םיאבו םירהטמ ויהי שדקל םירעשה םירמש תבשה םוי-תא יל-הרכז תאז-םג ילע הסוחו יהלא ךדסח ברכ

13:23 - יג:כג
םהה םימיב םג םידוהיה-תא יתיאר םישנ ובישה תוינומע תוידודשא תויבאומ

13:24 - יג:כד
רבדמ יצח םהינבו םניאו תידודשא רבדל םיריכמ םע ןושלכו תידוהי םעו

13:25 - יג:כה
םללקאו םמע ביראו םישנא םהמ הכאו םעיבשאו םטרמאו ונתת -םא םיהלאב םהינבל םכיתנב םהיתנבמ ואשת-םאו םכלו םכינבל

13:26 - יג:כו
הלא-לע אולה ךלמ המלש-אטח םיוגבו לארשי ךלמ היה-אל םיברה ויהלאל בוהאו והמכ םיהלא והנתיו היה לארשי-לכ-לע ךלמ ואיטחה ותוא-םג תוירכנה םישנה

13:27 - יג:כז
תשעל עמשנה םכלו הלודגה הערה-לכ תא וניהלאב לעמל תאזה םישנ בישהל תוירכנ

13:28 - יג:כח
עדיוי ינבמו ןהכה בישילא-ןב טלבנסל ןתח לודגה והחירבאו ינרחה ילעמ

13:29 - יג:כט
לע יהלא םהל הרכז תירבו הנהכה ילאג םיולהו הנהכה

13:30 - יג:ל
רכנ-לכמ םיתרהטו תורמשמ הדימעאו שיא םיוללו םינהכל ותכאלמב

13:31 - יג:לא
םיצעה ןברקלו תונמזמ םיתעב יל-הרכז םירוכבלו הבוטל יהלא