הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

הרות
Torah

רבדמב
1:1 - א:א
השמ-לא הוהי רבדיו להאב יניס רבדמב שדחל דחאב דעומ תינשה הנשב ינשה םירצמ ץראמ םתאצל רמאל

1:2 - א:ב
תדע-לכ שאר-תא ואש םתחפשמל לארשי-ינב רפסמב םתבא תיבל רכז -לכ תומש םתלגלגל

1:3 - א:ג
הנש םירשע ןבמ אבצ אצי-לכ הלעמו םתא ודקפת לארשיב ןרהאו התא םתאבצל

1:4 - א:ד
שיא ויהי םכתאו שאר שיא הטמל שיא אוה ויתבא-תיבל

1:5 - א:ה
םישנאה תומש הלאו םכתא ודמעי רשא רוצילא ןבוארל רואידש-ןב

1:6 - א:ו
לאימלש ןועמשל ידשירוצ-ןב

1:7 - א:ז
ןושחנ הדוהיל בדנימע-ןב

1:8 - א:ח
לאנתנ רכששיל רעוצ-ןב

1:9 - א:ט
באילא ןלובזל ןלח-ןב

1:10 - א:י
םירפאל ףסוי ינבל דוהימע-ןב עמשילא לאילמג השנמל רוצהדפ-ןב

1:11 - א:יא
ןדיבא ןמינבל ינעדג-ןב

1:12 - א:יב
רזעיחא ןדל ידשימע-ןב

1:13 - א:יג
לאיעגפ רשאל ןרכע-ןב

1:14 - א:יד
ףסילא דגל לאועד-ןב

1:15 - א:טו
עריחא ילתפנל ןניע-ןב

1:16 - א:טז
הדעה יאירק הלא םתובא תוטמ יאישנ לארשי יפלא ישאר םה

1:17 - א:יז
תא ןרהאו השמ חקיו רשא הלאה םישנאה תומשב ובקנ

1:18 - א:יח
הדעה-לכ תאו שדחל דחאב וליהקה ודליתיו ינשה תיבל םתחפשמ-לע תומש רפסמב םתבא הנש םירשע ןבמ םתלגלגל הלעמו

1:19 - א:יט
הוהי הוצ רשאכ םדקפיו השמ-תא יניס רבדמב

1:20 - א:כ
ןבואר-ינב ויהיו םתדלות לארשי רכב םתבא תיבל םתחפשמל תומש רפסמב רכז-לכ םתלגלגל הנש םירשע ןבמ אבצ אצי לכ הלעמו

1:21 - א:כא
ןבואר הטמל םהידקפ ףלא םיעבראו השש תואמ שמחו

1:22 - א:כב
םתדלות ןועמש ינבל םתבא תיבל םתחפשמל תומש רפסמב וידקפ רכז-לכ םתלגלגל הנש םירשע ןבמ אבצ אצי לכ הלעמו

1:23 - א:כג
ןועמש הטמל םהידקפ ףלא םישמחו העשת תואמ שלשו

1:24 - א:כד
םתדלות דג ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תומש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:25 - א:כה
דג הטמל םהידקפ ףלא םיעבראו השמח םישמחו תואמ ששו

1:26 - א:כו
םתדלות הדוהי ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:27 - א:כז
הדוהי הטמל םהידקפ ףלא םיעבשו העברא תואמ ששו

1:28 - א:כח
םתדלות רכששי ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:29 - א:כט
רכששי הטמל םהידקפ ףלא םישמחו העברא תואמ עבראו

1:30 - א:ל
םתדלות ןלובז ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:31 - א:לא
ןלובז הטמל םהידקפ ףלא םישמחו העבש תואמ עבראו

1:32 - א:לב
ינבל ףסוי ינבל םתדלות םירפא םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:33 - א:לג
םירפא הטמל םהידקפ שמחו ףלא םיעברא תואמ

1:34 - א:לד
םתדלות השנמ ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תומש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:35 - א:לה
השנמ הטמל םהידקפ ףלא םישלשו םינש םיתאמו

1:36 - א:לו
םתדלות ןמינב ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:37 - א:לז
ןמינב הטמל םהידקפ ףלא םישלשו השמח תואמ עבראו

1:38 - א:לח
םתדלות ןד ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:39 - א:לט
ןד הטמל םהידקפ ףלא םיששו םינש תואמ עבשו

1:40 - א:מ
םתדלות רשא ינבל םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:41 - א:מא
רשא הטמל םהידקפ ףלא םיעבראו דחא תואמ שמחו

1:42 - א:מב
םתדלות ילתפנ ינב םתבא תיבל םתחפשמל ןבמ תמש רפסמב הלעמו הנש םירשע אבצ אצי לכ

1:43 - א:מג
ילתפנ הטמל םהידקפ ףלא םישמחו השלש תואמ עבראו

1:44 - א:מד
רשא םידקפה הלא ןרהאו השמ דקפ םינש לארשי יאישנו דחא -שיא שיא רשע ויה ויתבא-תיבל

1:45 - א:מה
ידוקפ-לכ ויהיו תיבל לארשי-ינב םירשע ןבמ םתבא אצי -לכ הלעמו הנש לארשיב אבצ

1:46 - א:מו
םידקפה-לכ ויהיו תשלשו ףלא תואמ-שש תואמ שמחו םיפלא םישמחו

1:47 - א:מז
םתבא הטמל םיולהו םכותב ודקפתה אל

1:48 - א:מח
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

1:49 - א:מט
אל יול הטמ-תא ךא אל םשאר-תאו דקפת ינב ךותב אשת לארשי

1:50 - א:נ
דקפה התאו ןכשמ-לע םיולה-תא וילכ-לכ לעו תדעה המה ול-רשא-לכ לעו ןכשמה-תא ואשי םהו וילכ-לכ-תאו ביבסו והתרשי ונחי ןכשמל

1:51 - א:נא
ןכשמה עסנבו םיולה ותא ודירוי ומיקי ןכשמה תנחבו רזהו םיולה ותא תמוי ברקה

1:52 - א:נב
לארשי ינב ונחו שיאו והנחמ-לע שיא םתאבצל ולגד-לע

1:53 - א:נג
ביבס ונחי םיולהו תדעה ןכשמל ףצק היהי-אלו לארשי ינב תדע-לע םיולה ורמשו ןכשמ תרמשמ-תא תודעה

1:54 - א:נד
לארשי ינב ושעיו הוהי הוצ רשא לככ ושע ןכ השמ-תא

2:1 - ב:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

2:2 - ב:ב
תתאב ולגד-לע שיא ונחי םתבא תיבל דגנמ לארשי ינב דעומ-להאל ביבס ונחי

2:3 - ב:ג
החרזמ המדק םינחהו הדוהי הנחמ לגד ינבל אישנו םתאבצל ןושחנ הדוהי בדנימע-ןב

2:4 - ב:ד
םהידקפו ואבצו ףלא םיעבשו העברא תואמ ששו

2:5 - ב:ה
הטמ וילע םינחהו ינבל אישנו רכששי לאנתנ רכששי רעוצ-ןב

2:6 - ב:ו
וידקפו ואבצו ףלא םישמחו העברא תואמ עבראו

2:7 - ב:ז
אישנו ןלובז הטמ באילא ןלובז ינבל ןלח-ןב

2:8 - ב:ח
העבש וידקפו ואבצו עבראו ףלא םישמחו תואמ

2:9 - ב:ט
הנחמל םידקפה-לכ ףלא תאמ הדוהי ףלא םינמשו -עבראו םיפלא-תששו הנשאר םתאבצל תואמ ועסי

2:10 - ב:י
ןבואר הנחמ לגד םתאבצל הנמית ןבואר ינבל אישנו -ןב רוצילא רואידש

2:11 - ב:יא
השש וידקפו ואבצו שמחו ףלא םיעבראו תואמ

2:12 - ב:יב
הטמ וילע םנוחהו ינבל אישנו ןועמש לאימלש ןועמש ידש-ירוצ-ןב

2:13 - ב:יג
םהידקפו ואבצו ףלא םישמחו העשת תואמ שלשו

2:14 - ב:יד
אישנו דג הטמו ףסילא דג ינבל לאוער-ןב

2:15 - ב:טו
םהידקפו ואבצו ףלא םיעבראו השמח םישמחו תואמ ששו

2:16 - ב:טז
הנחמל םידקפה-לכ ףלא תאמ ןבואר ףלא םישמחו דחאו םישמחו תואמ-עבראו םינשו םתאבצל ועסי

2:17 - ב:יז
דעומ-להא עסנו ךותב םיולה הנחמ ונחי רשאכ תנחמה -לע שיא ועסי ןכ םהילגדל ודי

2:18 - ב:יח
םירפא הנחמ לגד אישנו המי םתאבצל עמשילא םירפא ינבל דוהימע-ןב

2:19 - ב:יט
םהידקפו ואבצו שמחו ףלא םיעברא תואמ

2:20 - ב:כ
השנמ הטמ וילעו השנמ ינבל אישנו רוצהדפ-ןב לאילמג

2:21 - ב:כא
םהידקפו ואבצו ףלא םישלשו םינש םיתאמו

2:22 - ב:כב
אישנו ןמינב הטמו ןדיבא ןמינב ינבל ינעדג-ןב

2:23 - ב:כג
םהידקפו ואבצו ףלא םישלשו השמח תואמ עבראו

2:24 - ב:כד
הנחמל םידקפה-לכ ףלא תאמ םירפא האמו םיפלא-תנמשו םישלשו םתאבצל ועסי

2:25 - ב:כה
הנפצ ןד הנחמ לגד ינבל אישנו םתאבצל רזעיחא ןד ידשימע-ןב

2:26 - ב:כו
םהידקפו ואבצו ףלא םיששו םינש תואמ עבשו

2:27 - ב:כז
הטמ וילע םינחהו ינבל אישנו רשא לאיעגפ רשא ןרכע-ןב

2:28 - ב:כח
דחא םהידקפו ואבצו שמחו ףלא םיעבראו תואמ

2:29 - ב:כט
אישנו ילתפנ הטמו עריחא ילתפנ ינבל ןניע-ןב

2:30 - ב:ל
םהידקפו ואבצו ףלא םישמחו השלש תואמ עבראו

2:31 - ב:לא
הנחמל םידקפה-לכ העבשו ףלא תאמ ןד ששו ףלא םישמחו ועסי הנרחאל תואמ םהילגדל

2:32 - ב:לב
ידוקפ הלא תיבל לארשי-ינב ידוקפ-לכ םתבא םתאבצל תנחמה תשלשו ףלא תואמ-שש תואמ שמחו םיפלא םישמחו

2:33 - ב:לג
ודקפתה אל םיולהו לארשי ינב ךותב הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

2:34 - ב:לד
לארשי ינב ושעיו הוהי הוצ-רשא לככ ונח-ןכ השמ-תא ועסנ ןכו םהילגדל ויתחפשמל שיא ויתבא תיב-לע

3:1 - ג:א
ןרהא תדלות הלאו רבד םויב השמו רהב השמ-תא הוהי יניס

3:2 - ג:ב
תומש הלאו בדנ רכבה ןרהא-ינב רזעלא אוהיבאו רמתיאו

3:3 - ג:ג
ןרהא ינב תומש הלא םיחשמה םינהכה ןהכל םדי אלמ-רשא

3:4 - ג:ד
אוהיבאו בדנ תמיו םברקהב הוהי ינפל הוהי ינפל הרז שא םינבו יניס רבדמב ןהכיו םהל ויה-אל רמתיאו רזעלא ןרהא ינפ-לע םהיבא

3:5 - ג:ה
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

3:6 - ג:ו
יול הטמ-תא ברקה ינפל ותא תדמעהו ותרשו ןהכה ןרהא ותא

3:7 - ג:ז
ותרמשמ-תא ורמשו הדעה-לכ תרמשמ-תאו דעומ להא ינפל תדבע-תא דבעל ןכשמה

3:8 - ג:ח
ילכ-לכ-תא ורמשו דעומ להא ינב תרמשמ-תאו דבעל לארשי ןכשמה תדבע-תא

3:9 - ג:ט
םיולה-תא התתנו וינבלו ןרהאל המה םנותנ םנותנ לארשי ינב תאמ ול

3:10 - ג:י
וינב-תאו ןרהא-תאו ורמשו דקפת רזהו םתנהכ-תא תמוי ברקה

3:11 - ג:יא
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

3:12 - ג:יב
יתחקל הנה ינאו ינב ךותמ םיולה-תא רוכב-לכ תחת לארשי ינבמ םחר רטפ יל ויהו לארשי םיולה

3:13 - ג:יג
רוכב-לכ יל יכ רוכב-לכ יתכה םויב יתשדקה םירצמ ץראב לארשיב רוכב-לכ יל יל המהב-דע םדאמ הוהי ינא ויהי

3:14 - ג:יד
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל יניס רבדמב

3:15 - ג:טו
יול ינב-תא דקפ םתחפשמל םתבא תיבל שדח-ןבמ רכז-לכ םדקפת הלעמו

3:16 - ג:טז
השמ םתא דקפיו רשאכ הוהי יפ-לע הוצ

3:17 - ג:יז
יול-ינב הלא-ויהיו תהקו ןושרג םתמשב יררמו

3:18 - ג:יח
תומש הלאו םתחפשמל ןושרג-ינב יעמשו ינבל

3:19 - ג:יט
םתחפשמל תהק ינבו ןורבח רהציו םרמע לאיזעו

3:20 - ג:כ
םתחפשמל יררמ ינבו םה הלא ישומו ילחמ תיבל יולה תחפשמ םתבא

3:21 - ג:כא
תחפשמ ןושרגל תחפשמו ינבלה םה הלא יעמשה ינשרגה תחפשמ

3:22 - ג:כב
רפסמב םהידקפ שדח-ןבמ רכז-לכ תעבש םהידקפ הלעמו תואמ שמחו םיפלא

3:23 - ג:כג
ירחא ינשרגה תחפשמ המי ונחי ןכשמה

3:24 - ג:כד
בא-תיב אישנו ףסילא ינשרגל לאל-ןב

3:25 - ג:כה
ןושרג-ינב תרמשמו ןכשמה דעומ להאב ךסמו והסכמ להאהו דעומ להא חתפ

3:26 - ג:כו
רצחה יעלקו רצחה חתפ ךסמ-תאו ןכשמה-לע רשא ביבס חבזמה-לעו לכל וירתימ תאו ותדבע

3:27 - ג:כז
תחפשמ תהקלו תחפשמו ימרמעה תחפשמו ירהציה תחפשמו ינרבחה םה הלא ילאיזעה יתהקה תחפשמ

3:28 - ג:כח
רכז-לכ רפסמב הלעמו שדח-ןבמ ששו םיפלא תנמש תרמשמ ירמש תואמ שדקה

3:29 - ג:כט
תהק-ינב תחפשמ ןכשמה ךרי לע ונחי הנמית

3:30 - ג:ל
בא-תיב אישנו יתהקה תחפשמל לאיזע-ןב ןפצילא

3:31 - ג:לא
ןראה םתרמשמו הרנמהו ןחלשהו שדקה ילכו תחבזמהו םהב ותרשי רשא ותדבע לכו ךסמהו

3:32 - ג:לב
יולה יאישנ אישנו ןרהא-ןב רזעלא ירמש תדקפ ןהכה שדקה תרמשמ

3:33 - ג:לג
ילחמה תחפשמ יררמל הלא ישומה תחפשמו יררמ תחפשמ םה

3:34 - ג:לד
רפסמב םהידקפו שדח-ןבמ רכז-לכ םיפלא תשש הלעמו םיתאמו

3:35 - ג:לה
בא-תיב אישנו יררמ תחפשמל ליחיבא-ןב לאירוצ ונחי ןכשמה ךרי לע הנפצ

3:36 - ג:לו
ינב תרמשמ תדקפו ןכשמה ישרק יררמ וידמעו ויחירבו וילכ -לכו וינדאו ותדבע לכו

3:37 - ג:לז
ביבס רצחה ידמעו םתדתיו םהינדאו םהירתימו

3:38 - ג:לח
ןכשמה ינפל םינחהו ינפל המדק החרזמ דעומ-להא וינבו ןרהאו השמ שדקמה תרמשמ םירמש לארשי ינב תרמשמל תמוי ברקה רזהו

3:39 - ג:לט
םיולה ידוקפ-לכ ןרהאו השמ דקפ רשא הוהי יפ-לע רכז-לכ םתחפשמל הלעמו שדח-ןבמ ףלא םירשעו םינש

3:40 - ג:מ
השמ-לא הוהי רמאיו רכז רכב-לכ דקפ לארשי ינבל אשו הלעמו שדח-ןבמ םתמש רפסמ תא

3:41 - ג:מא
יל םיולה-תא תחקלו תחת הוהי ינא לארשי ינבב רכב-לכ םיולה תמהב תאו תמהבב רוכב-לכ תחת לארשי ינב

3:42 - ג:מב
רשאכ השמ דקפיו ותא הוהי הוצ ינבב רוכב-לכ-תא לארשי

3:43 - ג:מג
רכז רוכב-לכ יהיו שדח-ןבמ תמש רפסמב םהידקפל הלעמו ףלא םירשעו םינש םיעבשו השלש םיתאמו

3:44 - ג:מד
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

3:45 - ג:מה
תחת םיולה-תא חק ינבב רוכב-לכ תמהב-תאו לארשי םתמהב תחת םיולה ינא םיולה יל-ויהו הוהי

3:46 - ג:מו
השלשה ייודפ תאו םיתאמהו םיעבשהו םיולה-לע םיפדעה לארשי ינב רוכבמ

3:47 - ג:מז
תשמח תשמח תחקלו לקשב תלגלגל םילקש םירשע חקת שדקה לקשה הרג

3:48 - ג:מח
ןרהאל ףסכה התתנו ייודפ וינבלו םהב םיפדעה

3:49 - ג:מט
ףסכ תא השמ חקיו םיפדעה תאמ םוידפה םיולה ייודפ לע

3:50 - ג:נ
ינב רוכב תאמ ףסכה-תא חקל לארשי שלשו םיששו השמח לקשב ףלאו תואמ שדקה

3:51 - ג:נא
ףסכ-תא השמ ןתיו ןרהאל םידפה הוהי יפ-לע וינבלו הוהי הוצ רשאכ השמ-תא

4:1 - ד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

4:2 - ד:ב
ינב שאר-תא אשנ יול ינב ךותמ תהק תיבל םתחפשמל םתבא

4:3 - ד:ג
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב תושעל אבצל אב-לכ דעומ להאב הכאלמ

4:4 - ד:ד
תהק-ינב תדבע תאז שדק דעומ להאב םישדקה

4:5 - ד:ה
וינבו ןרהא אבו ודרוהו הנחמה עסנב ךסמה תכרפ תא ןרא תא הב-וסכו תדעה

4:6 - ד:ו
יוסכ וילע ונתנו ושרפו שחת רוע תלכת לילכ-דגב וידב ומשו הלעמלמ

4:7 - ד:ז
םינפה ןחלש לעו תלכת דגב ושרפי וילע ונתנו תפכה-תאו תרעקה-תא תאו תיקנמה-תאו םחלו ךסנה תושק היהי וילע דימתה

4:8 - ד:ח
דגב םהילע ושרפו וסכו ינש תעלות שחת רוע הסכמב ותא וידב -תא ומשו

4:9 - ד:ט
תלכת דגב וחקלו תרנמ-תא וסכו היתרנ-תאו רואמה -תאו היחקלמ-תאו ילכ-לכ תאו היתתחמ הל-ותרשי רשא הנמש םהב

4:10 - ד:י
התא ונתנו הילכ-לכ-תאו שחת רוע הסכמ-לא טומה-לע ונתנו

4:11 - ד:יא
בהזה חבזמ לעו תלכת דגב ושרפי הסכמב ותא וסכו -תא ומשו שחת רוע וידב

4:12 - ד:יב
ילכ-לכ-תא וחקלו םב-ותרשי רשא תרשה דגב-לא ונתנו שדקב םתוא וסכו תלכת שחת רוע הסכמב טומה-לע ונתנו

4:13 - ד:יג
חבזמה-תא ונשדו דגב וילע ושרפו ןמגרא

4:14 - ד:יד
וילע ונתנו רשא וילכ-לכ-תא םהב וילע ותרשי תתחמה-תא תגלזמה-תא םיעיה-תאו ילכ לכ תקרזמה-תאו וילע ושרפו חבזמה ומשו שחת רוע יוסכ וידב

4:15 - ד:טו
וינבו-ןרהא הלכו שדקה-תא תסכל שדקה ילכ-לכ-תאו הנחמה עסנב ואבי ןכ-ירחאו תאשל תהק-ינב שדקה-לא ועגי-אלו -ינב אשמ הלא ותמו דעומ להאב תהק

4:16 - ד:טז
רזעלא תדקפו ןמש ןהכה ןרהא-ןב םימסה תרטקו רואמה ןמשו דימתה תחנמו תדקפ החשמה ןכשמה-לכ שדקב וב-רשא-לכו וילכבו

4:17 - ד:יז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

4:18 - ד:יח
טבש-תא ותירכת-לא ךותמ יתהקה תחפשמ םיולה

4:19 - ד:יט
ויחו םהל ושע תאזו םתשגב ותמי אלו םישדקה שדק-תא ואבי וינבו ןרהא שיא שיא םתוא ומשו ותדבע-לע ואשמ-לאו

4:20 - ד:כ
תוארל ואבי-אלו שדקה-תא עלבכ ותמו

4:21 - ד:כא
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

4:22 - ד:כב
ינב שאר-תא אשנ תיבל םה-םג ןושרג םתחפשמל םתבא

4:23 - ד:כג
הנש םישלש ןבמ םישמח-ןב דע הלעמו םתוא דקפת הנש אבצ אבצל אבה-לכ להאב הדבע דבעל דעומ

4:24 - ד:כד
תחפשמ תדבע תאז דבעל ינשרגה אשמלו

4:25 - ד:כה
תעירי-תא ואשנו להא-תאו ןכשמה הסכמו והסכמ דעומ וילע-רשא שחתה ךסמ-תאו הלעמלמ דעומ להא חתפ

4:26 - ד:כו
רצחה יעלק תאו רעש חתפ ךסמ-תאו ןכשמה-לע רשא רצחה ביבס חבזמה-לעו םהירתימ תאו םתדבע ילכ-לכ-תאו השעי רשא-לכ תאו ודבעו םהל

4:27 - ד:כז
וינבו ןרהא יפ-לע ינב תדבע-לכ היהת םאשמ-לכל ינשרגה םתדקפו םתדבע לכלו תא תרמשמב םהלע םאשמ-לכ

4:28 - ד:כח
תחפשמ תדבע תאז להאב ינשרגה ינב דיב םתרמשמו דעומ ןרהא -ןב רמתיא ןהכה

4:29 - ד:כט
םתחפשמל יררמ ינב דקפת םתבא-תיבל םתא

4:30 - ד:ל
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב אבצל אבה-לכ םדקפת להא תדבע-תא דבעל דעומ

4:31 - ד:לא
םאשמ תרמשמ תאזו להאב םתדבע-לכל ןכשמה ישרק דעומ וידומעו ויחירבו וינדאו

4:32 - ד:לב
ביבס רצחה ידומעו םתדתיו םהינדאו םהירתימו לכלו םהילכ-לכל ודקפת תמשבו םתדבע תרמשמ ילכ-תא םאשמ

4:33 - ד:לג
תחפשמ תדבע תאז יררמ ינב להאב םתדבע-לכל רמתיא דיב דעומ ןהכה ןרהא -ןב

4:34 - ד:לד
ןרהאו השמ דקפיו הדעה יאישנו יתהקה ינב-תא תיבלו םתחפשמל םתבא

4:35 - ד:לה
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב הדבעל אבצל אבה-לכ דעומ להאב

4:36 - ד:לו
םהידקפ ויהיו עבש םיפלא םתחפשמל םישמחו תואמ

4:37 - ד:לז
תחפשמ ידוקפ הלא דבעה-לכ יתהקה דקפ רשא דעומ להאב יפ -לע ןרהאו השמ השמ-דיב הוהי

4:38 - ד:לח
ןושרג ינב ידוקפו תיבלו םתוחפשמל םתבא

4:39 - ד:לט
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב הדבעל אבצל אבה-לכ דעומ להאב

4:40 - ד:מ
םהידקפ ויהיו םתבא תיבל םתחפשמל תואמ ששו םיפלא םישלשו

4:41 - ד:מא
תחפשמ ידוקפ הלא דבעה-לכ ןושרג ינב דקפ רשא דעומ להאב יפ-לע ןרהאו השמ הוהי

4:42 - ד:מב
ינב תחפשמ ידוקפו תיבל םתחפשמל יררמ םתבא

4:43 - ד:מג
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב הדבעל אבצל אבה-לכ דעומ להאב

4:44 - ד:מד
םהידקפ ויהיו תשלש םתחפשמל םיתאמו םיפלא

4:45 - ד:מה
תחפשמ ידוקפ הלא דקפ רשא יררמ ינב יפ-לע ןרהאו השמ השמ -דיב הוהי

4:46 - ד:מו
דקפ רשא םידקפה-לכ יאישנו ןרהאו השמ םיולה-תא לארשי תיבלו םתחפשמל םתבא

4:47 - ד:מז
הנש םישלש ןבמ דעו הלעמו הנש םישמח-ןב תדבע דבעל אבה-לכ אשמ תדבעו הדבע דעומ להאב

4:48 - ד:מח
תנמש םהידקפ ויהיו תואמ שמחו םיפלא םינמשו

4:49 - ד:מט
דקפ הוהי יפ-לע שיא השמ-דיב םתוא ותדבע-לע שיא וידקפו ואשמ-לעו הוהי הוצ-רשא השמ-תא

5:1 - ה:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

5:2 - ה:ב
לארשי ינב-תא וצ הנחמה-ןמ וחלשיו בז-לכו עורצ-לכ שפנל אמט לכו

5:3 - ה:ג
הבקנ-דע רכזמ ץוחמ-לא וחלשת אלו םוחלשת הנחמל םהינחמ-תא ואמטי ןכש ינא רשא םכותב

5:4 - ה:ד
ינב ןכ-ושעיו םתוא וחלשיו לארשי הנחמל ץוחמ-לא -לא הוהי רבד רשאכ ינב ושע ןכ השמ לארשי

5:5 - ה:ה
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

5:6 - ה:ו
לארשי ינב-לא רבד יכ השא-וא שיא תאטח-לכמ ושעי לעמ לעמל םדאה שפנה המשאו הוהיב אוהה

5:7 - ה:ז
םתאטח-תא ודותהו בישהו ושע רשא ושארב ומשא-תא וילע ףסי ותשימחו ול םשא רשאל ןתנו

5:8 - ה:ח
לאג שיאל ןיא-םאו וילא םשאה בישהל הוהיל בשומה םשאה ליא דבלמ ןהכל רשא םירפכה וילע וב-רפכי

5:9 - ה:ט
המורת-לכו ישדק-לכל לארשי-ינב ןהכל ובירקי-רשא היהי ול

5:10 - ה:י
ול וישדק-תא שיאו ןתי-רשא שיא ויהי היהי ול ןהכל

5:11 - ה:יא
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

5:12 - ה:יב
לארשי ינב-לא רבד שיא םהלא תרמאו ותשא הטשת-יכ שיא לעמ וב הלעמו

5:13 - ה:יג
התא שיא בכשו םלענו ערז-תבכש הרתסנו השיא יניעמ דעו האמטנ איהו אל אוהו הב ןיא השפתנ

5:14 - ה:יד
וילע רבעו אנקו האנק-חור אוהו ותשא-תא וילע רבע-וא האמטנ אנקו האנק -חור אל איהו ותשא-תא האמטנ

5:15 - ה:טו
שיאה איבהו ןהכה-לא ותשא-תא הנברק-תא איבהו הפיאה תרישע הילע קצי-אל םירעש חמק ןתי-אלו ןמש וילע תחנמ-יכ הנבל וילע תחנמ אוה תאנק ןוע תרכזמ ןורכז

5:16 - ה:טז
ןהכה התא בירקהו הוהי ינפל הדמעהו

5:17 - ה:יז
םימ ןהכה חקלו שרח-ילכב םישדק היהי רשא רפעה-ןמו חקי ןכשמה עקרקב ןתנו ןהכה םימה-לא

5:18 - ה:יח
ןהכה דימעהו הוהי ינפל השאה-תא השאה שאר-תא ערפו תא היפכ-לע ןתנו תחנמ ןורכזה תחנמ דיבו אוה תאנק ימ ויהי ןהכה םירראמה םירמה

5:19 - ה:יט
ןהכה התא עיבשהו השאה-לא רמאו ךתא שיא בכש אל-םא האמט תיטש אל-םאו יממ יקנה ךשיא תחת םירראמה םירמה הלאה

5:20 - ה:כ
תחת תיטש יכ תאו תאמטנ יכו ךשיא ךב שיא ןתיו ידעלבמ ותבכש-תא ךשיא

5:21 - ה:כא
ןהכה עיבשהו תעבשב השאה-תא ןהכה רמאו הלאה הוהי ןתי השאל העבשלו הלאל ךתוא הוהי תתב ךמע ךותב תלפנ ךכרי-תא הבצ ךנטב-תאו

5:22 - ה:כב
םירראמה םימה ואבו תובצל ךיעמב הלאה ךרי לפנלו ןטב ןמא השאה הרמאו ןמא

5:23 - ה:כג
הלאה תלאה-תא בתכו החמו רפסב ןהכה םירמה ימ-לא

5:24 - ה:כד
השאה-תא הקשהו םירמה ימ-תא הב ואבו םירראמה םירראמה םימה םירמל

5:25 - ה:כה
דימ ןהכה חקלו תחנמ תא השאה ףינהו תאנקה ינפל החנמה-תא התא בירקהו הוהי חבזמה-לא

5:26 - ה:כו
ןהכה ץמקו החנמה-ןמ ריטקהו התרכזא-תא הקשי רחאו החבזמה םימה-תא השאה-תא

5:27 - ה:כז
םימה-תא הקשהו האמטנ-םא התיהו השיאב לעמ לעמתו םימה הב ואבו םירמל םירראמה הלפנו הנטב התבצו השאה התיהו הכרי המע ברקב הלאל

5:28 - ה:כח
השאה האמטנ אל-םאו התקנו אוה הרהטו ערז הערזנו

5:29 - ה:כט
תאנקה תרות תאז תחת השא הטשת רשא האמטנו השיא

5:30 - ה:ל
רבעת רשא שיא וא האנק חור וילע ותשא-תא אנקו השאה-תא דימעהו הל השעו הוהי ינפל הרותה-לכ תא ןהכה תאזה

5:31 - ה:לא
ןועמ שיאה הקנו אשת אוהה השאהו הנוע-תא

6:1 - ו:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:2 - ו:ב
לארשי ינב-לא רבד שיא םהלא תרמאו אלפי יכ השא-וא ריזנ רדנ רדנל הוהיל ריזהל

6:3 - ו:ג
ריזי רכשו ןיימ רכש ץמחו ןיי ץמח תרשמ-לכו התשי אל התשי אל םיבנע םיחל םיבנעו לכאי אל םישביו

6:4 - ו:ד
לכמ ורזנ ימי לכ ןפגמ השעי רשא םינצרחמ ןייה לכאי אל גז-דעו

6:5 - ו:ה
ורזנ רדנ ימי-לכ רבעי-אל רעת תאלמ-דע ושאר-לע ריזי-רשא םמיה היהי שדק הוהיל ושאר רעש ערפ לדג

6:6 - ו:ו
וריזה ימי-לכ תמ שפנ-לע הוהיל אבי אל

6:7 - ו:ז
ויחאל ומאלו ויבאל אמטי-אל ותחאלו רזנ יכ םתמב םהל ושאר -לע ויהלא

6:8 - ו:ח
שדק ורזנ ימי לכ הוהיל אוה

6:9 - ו:ט
וילע תמ תומי-יכו אמטו םאתפ עתפב חלגו ורזנ שאר ותרהט םויב ושאר יעיבשה םויב ונחלגי

6:10 - ו:י
אבי ינימשה םויבו ינש וא םירת יתש ןהכה-לא הנוי ינב דעומ להא חתפ-לא

6:11 - ו:יא
דחא ןהכה השעו הלעל דחאו תאטחל רשאמ וילע רפכו שדקו שפנה-לע אטח םויב ושאר-תא אוהה

6:12 - ו:יב
הוהיל ריזהו איבהו ורזנ ימי-תא םשאל ותנש-ןב שבכ םינשארה םימיהו ורזנ אמט יכ ולפי

6:13 - ו:יג
ריזנה תרות תאזו ימי תאלמ םויב ותא איבי ורזנ דעומ להא חתפ-לא

6:14 - ו:יד
ונברק-תא בירקהו ותנש-ןב שבכ הוהיל הלעל דחא םימת -תב תחא השבכו תאטחל המימת התנש םימת דחא-ליאו םימלשל

6:15 - ו:טו
תלח תלס תוצמ לסו יקיקרו ןמשב תלולב ןמשב םיחשמ תוצמ םהיכסנו םתחנמו

6:16 - ו:טז
ינפל ןהכה בירקהו השעו הוהי ותאטח-תא ותלע-תאו

6:17 - ו:יז
חבז השעי ליאה-תאו לס לע הוהיל םימלש ןהכה השעו תוצמה ותחנמ-תא וכסנ-תאו

6:18 - ו:יח
חתפ ריזנה חלגו שאר-תא דעומ להא רעש-תא חקלו ורזנ ןתנו ורזנ שאר תחת-רשא שאה-לע םימלשה חבז

6:19 - ו:יט
ערזה-תא ןהכה חקלו תלחו ליאה-ןמ הלשב לסה-ןמ תחא הצמ דחא הצמ קיקרו ריזנה יפכ-לע ןתנו וחלגתה רחא ורזנ-תא

6:20 - ו:כ
ןהכה םתוא ףינהו הוהי ינפל הפונת לע ןהכל אוה שדק לעו הפונתה הזח רחאו המורתה קוש ןיי ריזנה התשי

6:21 - ו:כא
ריזנה תרות תאז ונברק רדי רשא ורזנ-לע הוהיל ודי גישת-רשא דבלמ רדי רשא ורדנ יפכ תרות לע השעי ןכ ורזנ

6:22 - ו:כב
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

6:23 - ו:כג
ןרהא-לא רבד הכ רמאל וינב-לאו ינב-תא וכרבת םהל רומא לארשי

6:24 - ו:כד
הוהי ךכרבי ךרמשיו

6:25 - ו:כה
וינפ הוהי ראי ךנחיו ךילא

6:26 - ו:כו
וינפ הוהי אשי ךל םשיו ךילא םולש

6:27 - ו:כז
ימש-תא ומשו ינאו לארשי ינב-לע םכרבא

7:1 - ז:א
תולכ םויב יהיו םיקהל השמ חשמיו ןכשמה-תא ותא שדקיו ותא וילכ -לכ-תאו חבזמה-תאו וילכ-לכ-תאו םתא שדקיו םחשמיו

7:2 - ז:ב
יאישנ ובירקיו תיב ישאר לארשי יאישנ םה םתבא םידמעה םה תטמה םידקפה -לע

7:3 - ז:ג
םנברק-תא ואיביו תלגע-שש הוהי ינפל רקב רשע ינשו בצ ינש-לע הלגע דחאל רושו םיאשנה ינפל םתוא ובירקיו ןכשמה

7:4 - ז:ד
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל

7:5 - ז:ה
דבעל ויהו םתאמ חק דעומ להא תדבע-תא םתוא התתנו יפכ שיא םיולה-לא ותדבע

7:6 - ז:ו
תלגעה-תא השמ חקיו ןתיו רקבה-תאו םיולה-לא םתוא

7:7 - ז:ז
תאו תולגעה יתש תא ןתנ רקבה תעברא יפכ ןושרג ינבל םתדבע

7:8 - ז:ח
תלגעה עברא תאו ןתנ רקבה תנמש תאו יפכ יררמ ינבל רמתיא דיב םתדבע ןהכה ןרהא-ןב

7:9 - ז:ט
ןתנ אל תהק ינבלו םהלע שדקה תדבע-יכ ואשי ףתכב

7:10 - ז:י
תא םיאשנה ובירקיו םויב חבזמה תכנח ובירקיו ותא חשמה םנברק -תא םאישנה חבזמה ינפל

7:11 - ז:יא
השמ-לא הוהי רמאיו םויל דחא אישנ םויל דחא אישנ םנברק -תא ובירקי חבזמה תכנחל

7:12 - ז:יב
םויב בירקמה יהיו ונברק-תא ןושארה בדנימע-ןב ןושחנ הדוהי הטמל

7:13 - ז:יג
ףסכ-תרעק ונברקו האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:14 - ז:יד
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:15 - ז:טו
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:16 - ז:טז
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:17 - ז:יז
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידותע הז השמח הנש-ינב ןושחנ ןברק בדנימע-ןב

7:18 - ז:יח
בירקה ינשה םויב רעוצ-ןב לאנתנ רכששי אישנ

7:19 - ז:יט
ונברק-תא ברקה תחא ףסכ-תרעק הלקשמ האמו םישלש ףסכ דחא קרזמ לקשב לקש םיעבש םיאלמ םהינש שדקה ןמשב הלולב תלס החנמל

7:20 - ז:כ
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:21 - ז:כא
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:22 - ז:כב
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:23 - ז:כג
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב לאנתנ ןברק רעוצ-ןב

7:24 - ז:כד
אישנ ישילשה םויב באילא ןלובז ינבל ןלח-ןב

7:25 - ז:כה
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:26 - ז:כו
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:27 - ז:כז
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:28 - ז:כח
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:29 - ז:כט
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב באילא ןברק ןלח-ןב

7:30 - ז:ל
אישנ יעיברה םויב רוצילא ןבואר ינבל רואידש-ןב

7:31 - ז:לא
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:32 - ז:לב
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:33 - ז:לג
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:34 - ז:לד
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:35 - ז:לה
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב רוצילא ןברק רואידש-ןב

7:36 - ז:לו
אישנ ישימחה םויב לאימלש ןועמש ינבל ידשירוצ-ןב

7:37 - ז:לז
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:38 - ז:לח
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:39 - ז:לט
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:40 - ז:מ
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:41 - ז:מא
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב לאימלש ןברק ידשירוצ-ןב

7:42 - ז:מב
אישנ יששה םויב ףסילא דג ינבל לאועד-ןב

7:43 - ז:מג
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:44 - ז:מד
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:45 - ז:מה
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:46 - ז:מו
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:47 - ז:מז
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב ףסילא ןברק לאועד-ןב

7:48 - ז:מח
אישנ יעיבשה םויב עמשילא םירפא ינבל דוהימע-ןב

7:49 - ז:מט
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:50 - ז:נ
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:51 - ז:נא
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:52 - ז:נב
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:53 - ז:נג
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב עמשילא ןברק דוהימע-ןב

7:54 - ז:נד
אישנ ינימשה םויב לאילמג השנמ ינבל רוצ-הדפ-ןב

7:55 - ז:נה
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:56 - ז:נו
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:57 - ז:נז
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:58 - ז:נח
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:59 - ז:נט
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב לאילמג ןברק רוצהדפ-ןב

7:60 - ז:ס
אישנ יעישתה םויב ןדיבא ןמינב ינבל ינעדג-ןב

7:61 - ז:סא
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:62 - ז:סב
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:63 - ז:סג
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:64 - ז:סד
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:65 - ז:סה
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב ןדיבא ןברק ינעדג-ןב

7:66 - ז:סו
אישנ ירישעה םויב רזעיחא ןד ינבל ידשימע-ןב

7:67 - ז:סז
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:68 - ז:סח
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:69 - ז:סט
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:70 - ז:ע
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:71 - ז:עא
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב רזעיחא ןברק ידשימע-ןב

7:72 - ז:עב
םוי רשע יתשע םויב רשא ינבל אישנ ןרכע-ןב לאיעגפ

7:73 - ז:עג
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:74 - ז:עד
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:75 - ז:עה
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:76 - ז:עו
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:77 - ז:עז
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב לאיעגפ ןברק ןרכע-ןב

7:78 - ז:עח
םוי רשע םינש םויב ילתפנ ינבל אישנ ןניע-ןב עריחא

7:79 - ז:עט
ףסכ-תרעק ונברק האמו םישלש תחא דחא קרזמ הלקשמ לקש םיעבש ףסכ םהינש שדקה לקשב הלולב תלס םיאלמ החנמל ןמשב

7:80 - ז:פ
בהז הרשע תחא ףכ תרטק האלמ

7:81 - ז:פא
ליא רקב-ןב דחא רפ דחא-שבכ דחא הלעל ותנש-ןב

7:82 - ז:פב
דחא םיזע-ריעש תאטחל

7:83 - ז:פג
רקב םימלשה חבזלו השמח םליא םינש םישבכ השמח םידתע הז השמח הנש-ינב עריחא ןברק ןניע-ןב

7:84 - ז:פד
חבזמה תכנח תאז תאמ ותא חשמה םויב תרעק לארשי יאישנ הרשע םיתש ףסכ םינש ףסכ-יקרזמ םיתש בהז תופכ רשע הרשע

7:85 - ז:פה
הרעקה האמו םישלש םיעבשו ףסכ תחאה ףסכ לכ דחאה קרזמה םיפלא םילכה לקשב תואמ-עבראו שדקה

7:86 - ז:פו
בהז תופכ תאלמ הרשע-םיתש הרשע הרשע תרטק שדקה לקשב ףכה תופכה בהז-לכ האמו םירשע

7:87 - ז:פז
םינש הלעל רקבה-לכ םליא םירפ רשע םישבכ רשע-םינש רשע םינש הנש-ינב יריעשו םתחנמו רשע םינש םיזע תאטחל

7:88 - ז:פח
חבז רקב לכו םירשע םימלשה םליא םירפ העבראו םישש םידתע םישש הנש-ינב םישבכ תכנח תאז םישש חשמה ירחא חבזמה ותא

7:89 - ז:פט
להא-לא השמ אבבו ותא רבדל דעומ לוקה-תא עמשיו לעמ וילא רבדמ ןרא-לע רשא תרפכה ינש ןיבמ תדעה רבדיו םיברכה וילא

8:1 - ח:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

8:2 - ח:ב
תרמאו ןרהא-לא רבד ךתלעהב וילא לומ-לא תרנה-תא וריאי הרונמה ינפ תורנה תעבש

8:3 - ח:ג
ןרהא ןכ שעיו הרונמה ינפ לומ-לא רשאכ היתרנ הלעה השמ -תא הוהי הוצ

8:4 - ח:ד
הרנמה השעמ הזו הכרי-דע בהז השקמ אוה השקמ החרפ-דע הארה רשא הארמכ ןכ השמ-תא הוהי הרנמה-תא השע

8:5 - ח:ה
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

8:6 - ח:ו
ךותמ םיולה-תא חק תרהטו לארשי ינב םתא

8:7 - ח:ז
םהל השעת-הכו םהילע הזה םרהטל וריבעהו תאטח ימ םרשב-לכ-לע רעת םהידגב וסבכו ורהטהו

8:8 - ח:ח
רקב-ןב רפ וחקלו הלולב תלס ותחנמו ינש-רפו ןמשב תאטחל חקת רקב-ןב

8:9 - ח:ט
םיולה-תא תברקהו דעומ להא ינפל תדע-לכ-תא תלהקהו לארשי ינב

8:10 - ח:י
םיולה-תא תברקהו וכמסו הוהי ינפל לארשי-ינב םהידי-תא םיולה-לע

8:11 - ח:יא
ןרהא ףינהו הפונת םיולה-תא ינב תאמ הוהי ינפל דבעל ויהו לארשי הוהי תדבע-תא

8:12 - ח:יב
וכמסי םיולהו שאר לע םהידי-תא השעו םירפה -תאו תאטח דחאה-תא הוהיל הלע דחאה םיולה-לע רפכל

8:13 - ח:יג
םיולה-תא תדמעהו ינפלו ןרהא ינפל םתא תפנהו וינב הוהיל הפונת

8:14 - ח:יד
םיולה-תא תלדבהו לארשי ינב ךותמ םיולה יל ויהו

8:15 - ח:טו
ואבי ןכ-ירחאו להא-תא דבעל םיולה םתא תרהטו דעומ הפונת םתא תפנהו

8:16 - ח:טז
םינתנ םינתנ יכ ינב ךותמ יל המה תרטפ תחת לארשי לכ רוכב םחר-לכ יתחקל לארשי ינבמ יל םתא

8:17 - ח:יז
רוכב-לכ יל יכ םדאב לארשי ינבב יתכה םויב המהבבו ץראב רוכב-לכ םתא יתשדקה םירצמ יל

8:18 - ח:יח
תחת םיולה-תא חקאו ינבב רוכב-לכ לארשי

8:19 - ח:יט
םיולה-תא הנתאו ןרהאל םינתנ ינב ךותמ וינבלו -תא דבעל לארשי לארשי-ינב תדבע רפכלו דעומ להאב אלו לארשי ינב-לע לארשי ינבב היהי תשגב ףגנ לארשי-ינב שדקה-לא

8:20 - ח:כ
ןרהאו השמ שעיו לארשי-ינב תדע-לכו הוצ-רשא לככ םיולל השמ -תא הוהי םהל ושע-ןכ םיולל לארשי ינב

8:21 - ח:כא
םיולה ואטחתיו םהידגב וסבכיו םתא ןרהא ףניו הוהי ינפל הפונת ןרהא םהילע רפכיו םרהטל

8:22 - ח:כב
ואב ןכ-ירחאו דבעל םיולה להאב םתדבע-תא ןרהא ינפל דעומ רשאכ וינב ינפלו השמ-תא הוהי הוצ ושע ןכ םיולה-לע םהל

8:23 - ח:כג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

8:24 - ח:כד
ןבמ םיולל רשא תאז הנש םירשעו שמח אבצל אובי הלעמו להא תדבעב אבצ דעומ

8:25 - ח:כה
הנש םישמח ןבמו הדבעה אבצמ בושי דוע דבעי אלו

8:26 - ח:כו
להאב ויחא-תא תרשו תרמשמ רמשל דעומ הככ דבעי אל הדבעו םיולל השעת םתרמשמב

9:1 - ט:א
השמ-לא הוהי רבדיו הנשב יניס-רבדמב ץראמ םתאצל תינשה ןושארה שדחב םירצמ רמאל

9:2 - ט:ב
לארשי-ינב ושעיו ודעומב חספה-תא

9:3 - ט:ג
םוי-רשע העבראב ןיב הזה שדחב ותא ושעת םיברעה ויתקח-לככ ודעמב ושעת ויטפשמ-לככו ותא

9:4 - ט:ד
ינב-לא השמ רבדיו חספה תשעל לארשי

9:5 - ט:ה
חספה-תא ושעיו רשע העבראב ןושארב ןיב שדחל םוי יניס רבדמב םיברעה הוהי הוצ רשא לככ ינב ושע ןכ השמ-תא לארשי

9:6 - ט:ו
רשא םישנא יהיו שפנל םיאמט ויה ולכי-אלו םדא םויב חספה-תשעל ינפל וברקיו אוהה ןרהא ינפלו השמ אוהה םויב

9:7 - ט:ז
םישנאה ורמאיו ונחנא וילא המהה םדא שפנל םיאמט יתלבל ערגנ המל ןברק-תא בירקה ךותב ודעמב הוהי לארשי ינב

9:8 - ט:ח
השמ םהלא רמאיו העמשאו ודמע םכל הוהי הוצי-המ

9:9 - ט:ט
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

9:10 - ט:י
לארשי ינב-לא רבד שיא שיא רמאל שפנל אמט-היהי-יכ םכל הקחר ךרדב וא השעו םכיתרדל וא הוהיל חספ

9:11 - ט:יא
העבראב ינשה שדחב ןיב םוי רשע ותא ושעי םיברעה םיררמו תוצמ-לע והלכאי

9:12 - ט:יב
ונממ וריאשי-אל אל םצעו רקב-דע תקח-לככ וב-ורבשי ותא ושעי חספה

9:13 - ט:יג
אוה-רשא שיאהו היה-אל ךרדבו רוהט חספה תושעל לדחו אוהה שפנה התרכנו ןברק יכ הימעמ בירקה אל הוהי אשי ואטח ודעמב אוהה שיאה

9:14 - ט:יד
רג םכתא רוגי-יכו הוהיל חספ השעו וטפשמכו חספה תקחכ תחא הקח השעי ןכ רגלו םכל היהי ץראה חרזאלו

9:15 - ט:טו
םיקה םויבו ןנעה הסכ ןכשמה-תא להאל ןכשמה-תא היהי ברעבו תדעה שא-הארמכ ןכשמה-לע רקב-דע

9:16 - ט:טז
ןנעה דימת היהי ןכ שא-הארמו ונסכי הליל

9:17 - ט:יז
ןנעה תולעה יפלו ןכ-ירחאו להאה לעמ לארשי ינב ועסי רשא םוקמבו םש ןנעה םש-ןכשי לארשי ינב ונחי

9:18 - ט:יח
ועסי הוהי יפ-לע יפ-לעו לארשי ינב ימי-לכ ונחי הוהי ןנעה ןכשי רשא ונחי ןכשמה-לע

9:19 - ט:יט
ןנעה ךיראהבו םימי ןכשמה-לע ורמשו םיבר לארשי-ינב אלו הוהי תרמשמ-תא ועסי

9:20 - ט:כ
ןנעה היהי רשא שיו רפסמ םימי יפ-לע ןכשמה-לע יפ-לעו ונחי הוהי ועסי הוהי

9:21 - ט:כא
ןנעה היהי-רשא שיו הלענו רקב-דע ברעמ ועסנו רקבב ןנעה הלילו םמוי וא ועסנו ןנעה הלענו

9:22 - ט:כב
שדח-וא םימי-וא ךיראהב םימי-וא ןכשמה-לע ןנעה ונחי וילע ןכשל אלו לארשי-ינב ותלעהבו ועסי ועסי

9:23 - ט:כג
ונחי הוהי יפ-לע ועסי הוהי יפ-לעו הוהי תרמשמ-תא הוהי יפ-לע ורמש השמ-דיב

10:1 - י:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

10:2 - י:ב
תרצוצח יתש ךל השע םתא השעת השקמ ףסכ ארקמל ךל ויהו עסמלו הדעה תונחמה-תא

10:3 - י:ג
ודעונו ןהב ועקתו הדעה-לכ ךילא דעומ להא חתפ-לא

10:4 - י:ד
ועקתי תחאב-םאו ךילא ודעונו יפלא ישאר םיאישנה לארשי

10:5 - י:ה
העורת םתעקתו תונחמה ועסנו המדק םינחה

10:6 - י:ו
תינש העורת םתעקתו תונחמה ועסנו העורת הנמית םינחה םהיעסמל ועקתי

10:7 - י:ז
להקה-תא ליהקהבו ועירת אלו ועקתת

10:8 - י:ח
םינהכה ןרהא ינבו תורצצחב ועקתי תקחל םכל ויהו םכיתרדל םלוע

10:9 - י:ט
המחלמ ואבת-יכו רצה-לע םכצראב םתערהו םכתא ררצה םתרכזנו תרצצחב םכיהלא הוהי ינפל םכיביאמ םתעשונו

10:10 - י:י
םכתחמש םויבו ישארבו םכידעומבו םתעקתו םכשדח םכיתלע לע תרצצחב םכימלש יחבז לעו ןורכזל םכל ויהו ינא םכיהלא ינפל םכיהלא הוהי

10:11 - י:יא
תינשה הנשב יהיו םירשעב ינשה שדחב ןנעה הלענ שדחב תדעה ןכשמ לעמ

10:12 - י:יב
לארשי-ינב ועסיו רבדממ םהיעסמל ןנעה ןכשיו יניס ןראפ רבדמב

10:13 - י:יג
הנשארב ועסיו הוהי יפ-לע השמ-דיב

10:14 - י:יד
הנחמ לגד עסיו הנשארב הדוהי-ינב ואבצ-לעו םתאבצל בדנימע -ןב ןושחנ

10:15 - י:טו
ינב הטמ אבצ-לעו לאנתנ רכששי רעוצ-ןב

10:16 - י:טז
ינב הטמ אבצ-לעו באילא ןלובז ןלח-ןב

10:17 - י:יז
ועסנו ןכשמה דרוהו ינבו ןושרג-ינב ןכשמה יאשנ יררמ

10:18 - י:יח
הנחמ לגד עסנו םתאבצל ןבואר רוצילא ואבצ-לעו רואידש-ןב

10:19 - י:יט
ינב הטמ אבצ-לעו לאימלש ןועמש ידש ירוצ-ןב

10:20 - י:כ
הטמ אבצ-לעו ףסילא דג-ינב לאועד-ןב

10:21 - י:כא
יאשנ םיתהקה ועסנו ומיקהו שדקמה םאב-דע ןכשמה-תא

10:22 - י:כב
הנחמ לגד עסנו םתאבצל םירפא-ינב עמשילא ואבצ-לעו דוהימע-ןב

10:23 - י:כג
ינב הטמ אבצ-לעו לאילמג השנמ רוצהדפ-ןב

10:24 - י:כד
ינב הטמ אבצ-לעו ןדיבא ןמינב ינועדג-ןב

10:25 - י:כה
הנחמ לגד עסנו ףסאמ ןד-ינב םתאבצל תנחמה-לכל רזעיחא ואבצ-לעו ידשימע-ןב

10:26 - י:כו
ינב הטמ אבצ-לעו לאיעגפ רשא ןרכע-ןב

10:27 - י:כז
ינב הטמ אבצ-לעו עריחא ילתפנ ןניע-ןב

10:28 - י:כח
יעסמ הלא םתאבצל לארשי-ינב ועסיו

10:29 - י:כט
בבחל השמ רמאיו ינידמה לאוער-ןב םיעסנ השמ ןתח םוקמה-לא ונחנא ותא הוהי רמא רשא ונתא הכל םכל ןתא הוהי-יכ ךל ונבטהו -לע בוט-רבד לארשי

10:30 - י:ל
ךלא אל וילא רמאיו יצרא-לא-םא יכ ךלא יתדלומ-לאו

10:31 - י:לא
בזעת אנ-לא רמאיו ןכ-לע יכ ונתא רבדמב ונתנח תעדי םיניעל ונל תייהו

10:32 - י:לב
ונמע ךלת-יכ היהו אוהה בוטה היהו הוהי ביטיי רשא ךל ונבטהו ונמע

10:33 - י:לג
הוהי רהמ ועסיו םימי תשלש ךרד הוהי-תירב ןוראו ךרד םהינפל עסנ רותל םימי תשלש החונמ םהל

10:34 - י:לד
םהילע הוהי ןנעו םעסנב םמוי הנחמה-ןמ

10:35 - י:לה
ןראה עסנב יהיו המוק השמ רמאיו ךיביא וצפיו הוהי ךיאנשמ וסניו ךינפמ

10:36 - י:לו
הבוש רמאי החנבו יפלא תובבר הוהי לארשי

11:1 - יא:א
םיננאתמכ םעה יהיו הוהי ינזאב ער רחיו הוהי עמשיו שא םב-רעבתו ופא הצקב לכאתו הוהי הנחמה

11:2 - יא:ב
השמ-לא םעה קעציו השמ ללפתיו עקשתו הוהי-לא שאה

11:3 - יא:ג
םוקמה-םש ארקיו הרעבת אוהה שא םב הרעב-יכ הוהי

11:4 - יא:ד
וברקב רשא ףספסאהו ובשיו הואת וואתה ינב םג וכביו ימ ורמאיו לארשי רשב ונלכאי

11:5 - יא:ה
הגדה-תא ונרכז םירצמב לכאנ-רשא תאו םיאשקה תא םנח -תאו םיחטבאה םילצבה-תאו ריצחה םימושה-תאו

11:6 - יא:ו
השבי ונשפנ התעו יתלב לכ ןיא וניניע ןמה-לא

11:7 - יא:ז
אוה דג-ערזכ ןמהו חלדבה ןיעכ וניעו

11:8 - יא:ח
וטקלו םעה וטש וא םיחרב ונחטו ולשבו הכדמב וכד ותא ושעו רורפב ומעט היהו תוגע ןמשה דשל םעטכ

11:9 - יא:ט
לטה תדרבו דרי הליל הנחמה-לע וילע ןמה

11:10 - יא:י
םעה-תא השמ עמשיו שיא ויתחפשמל הכב ףא-רחיו ולהא חתפל יניעבו דאמ הוהי ער השמ

11:11 - יא:יא
הוהי-לא השמ רמאיו ךדבעל תערה המל ןח יתצמ-אל המלו םושל ךיניעב הזה םעה-לכ אשמ-תא ילע

11:12 - יא:יב
תא יתירה יכנאה הזה םעה-לכ והיתדלי יכנא-םא והאש ילא רמאת-יכ אשי רשאכ ךקיחב לע קניה-תא ןמאה תעבשנ רשא המדאה ויתבאל

11:13 - יא:יג
תתל רשב יל ןיאמ הזה םעה-לכל רמאל ילע וכבי-יכ רשב ונל-הנת הלכאנו

11:14 - יא:יד
ידבל יכנא לכוא-אל םעה-לכ-תא תאשל ינממ דבכ יכ הזה

11:15 - יא:טו
יל השע-תא הככ-םאו גרה אנ ינגרה ןח יתאצמ-םא הארא-לאו ךיניעב יתערב

11:16 - יא:טז
השמ-לא הוהי רמאיו שיא םיעבש יל-הפסא רשא לארשי ינקזמ ינקז םה -יכ תעדי תחקלו וירטשו םעה דעומ להא-לא םתא ךמע םש ובציתהו

11:17 - יא:יז
ךמע יתרבדו יתדריו חורה-ןמ יתלצאו םש יתמשו ךילע רשא ךתא ואשנו םהילע אשת-אלו םעה אשמב ךדבל התא

11:18 - יא:יח
רמאת םעה-לאו רחמל ושדקתה יכ רשב םתלכאו הוהי ינזאב םתיכב ונלכאי ימ רמאל ונל בוט-יכ רשב הוהי ןתנו םירצמב םתלכאו רשב םכל

11:19 - יא:יט
ןולכאת דחא םוי אל אלו םימוי אלו אלו םימי השמח אלו םימי הרשע םוי םירשע

11:20 - יא:כ
דע םימי שדח דע םכפאמ אצי-רשא ןעי ארזל םכל היהו הוהי -תא םתסאמ-יכ וכבתו םכברקב רשא הז המל רמאל וינפל םירצממ ונאצי

11:21 - יא:כא
תואמ-שש השמ רמאיו רשא םעה ילגר ףלא התאו וברקב יכנא םהל ןתא רשב תרמא םימי שדח ולכאו

11:22 - יא:כב
טחשי רקבו ןאצה םא םהל אצמו םהל םיה יגד-לכ-תא אצמו םהל ףסאי םהל

11:23 - יא:כג
השמ-לא הוהי רמאיו התע רצקת הוהי דיה ירבד ךרקיה הארת אל-םא

11:24 - יא:כד
רבדיו השמ אציו ירבד תא םעה-לא םיעבש ףסאיו הוהי םעה ינקזמ שיא תביבס םתא דמעיו להאה

11:25 - יא:כה
ןנעב הוהי דריו לצאיו וילא רבדיו וילע רשא חורה-ןמ םיעבש -לע ןתיו יהיו םינקזה שיא חורה םהילע חונכ ופסי אלו ואבנתיו

11:26 - יא:כו
םישנא-ינש וראשיו דחאה םש הנחמב ינשה םשו דדלא םהלע חנתו דדימ םיבתכב המהו חורה הלהאה ואצי אלו הנחמב ואבנתיו

11:27 - יא:כז
דגיו רענה ץריו דדלא רמאיו השמל םיאבנתמ דדימו הנחמב

11:28 - יא:כח
ןונ-ןב עשוהי ןעיו וירחבמ השמ תרשמ השמ ינדא רמאיו םאלכ

11:29 - יא:כט
השמ ול רמאיו ימו יל התא אנקמה הוהי םע-לכ ןתי ןתי-יכ םיאיבנ וחור-תא הוהי םהילע

11:30 - יא:ל
השמ ףסאיו אוה הנחמה-לא לארשי ינקזו

11:31 - יא:לא
הוהי תאמ עסנ חורו םיה-ןמ םיולש זגיו הנחמה-לע שטיו ךרדכו הכ םוי ךרדכ תוביבס הכ םוי םיתמאכו הנחמה ץראה ינפ-לע

11:32 - יא:לב
םויה-לכ םעה םקיו הלילה-לכו אוהה תרחמה םוי לכו ולשה-תא ופסאיו הרשע ףסא טיעממה םהל וחטשיו םירמח תוביבס חוטש הנחמה

11:33 - יא:לג
ןיב ונדוע רשבה תרכי םרט םהינש םעב הרח הוהי ףאו הכמ םעב הוהי ךיו דאמ הבר

11:34 - יא:לד
םוקמה-םש-תא ארקיו הואתה תורבק אוהה םעה-תא ורבק םש-יכ םיואתמה

11:35 - יא:לה
ועסנ הואתה תורבקמ ויהיו תורצח םעה תורצחב

12:1 - יב:א
ןרהאו םירמ רבדתו השאה תודא-לע השמב חקל רשא תישכה חקל תישכ השא-יכ

12:2 - יב:ב
קרה ורמאיו הוהי רבד השמב-ךא רבד ונב-םג אלה הוהי עמשיו

12:3 - יב:ג
דאמ ונע השמ שיאהו רשא םדאה לכמ המדאה ינפ-לע

12:4 - יב:ד
םאתפ הוהי רמאיו ןרהא-לאו השמ-לא ואצ םירמ-לאו להא-לא םכתשלש םתשלש ואציו דעומ

12:5 - יב:ה
דומעב הוהי דריו חתפ דמעיו ןנע ןרהא ארקיו להאה ואציו םירמו םהינש

12:6 - יב:ו
אנ-ועמש רמאיו היהי-םא ירבד הארמב הוהי םכאיבנ םולחב עדותא וילא וב-רבדא

12:7 - יב:ז
השמ ידבע ןכ-אל ןמאנ יתיב-לכב אוה

12:8 - יב:ח
וב-רבדא הפ-לא הפ תדיחב אלו הארמו טיבי הוהי תנמתו םתארי אל עודמו השמב ידבעב רבדל

12:9 - יב:ט
םב הוהי ףא רחיו ךליו

12:10 - יב:י
להאה לעמ רס ןנעהו תערצמ םירמ הנהו ןרהא ןפיו גלשכ הנהו םירמ-לא תערצמ

12:11 - יב:יא
השמ-לא ןרהא רמאיו תשת אנ-לא ינדא יב רשא תאטח ונילע רשאו ונלאונ ונאטח

12:12 - יב:יב
רשא תמכ יהת אנ-לא ומא םחרמ ותאצב ורשב יצח לכאיו

12:13 - יב:יג
הוהי-לא השמ קעציו אנ אפר אנ לא רמאל הל

12:14 - יב:יד
השמ-לא הוהי רמאיו קרי קרי היבאו םלכת אלה הינפב רגסת םימי תעבש ץוחמ םימי תעבש ףסאת רחאו הנחמל

12:15 - יב:טו
ץוחמ םירמ רגסתו םימי תעבש הנחמל עסנ אל םעהו םירמ ףסאה-דע

12:16 - יב:טז
םעה ועסנ רחאו ונחיו תורצחמ ןראפ רבדמב

13:1 - יג:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

13:2 - יג:ב
םישנא ךל-חלש ןענכ ץרא-תא ורתיו ינבל ןתנ ינא-רשא שיא דחא שיא לארשי ויתבא הטמל דחא אישנ לכ וחלשת םהב

13:3 - יג:ג
השמ םתא חלשיו יפ-לע ןראפ רבדממ םישנא םלכ הוהי לארשי-ינב ישאר המה

13:4 - יג:ד
הטמל םתומש הלאו עומש ןבואר רוכז-ןב

13:5 - יג:ה
טפש ןועמש הטמל ירוח-ןב

13:6 - יג:ו
בלכ הדוהי הטמל הנפי-ןב

13:7 - יג:ז
לאגי רכששי הטמל ףסוי-ןב

13:8 - יג:ח
עשוה םירפא הטמל ןונ-ןב

13:9 - יג:ט
יטלפ ןמינב הטמל אופר-ןב

13:10 - יג:י
לאידג ןלובז הטמל ידוס-ןב

13:11 - יג:יא
הטמל ףסוי הטמל יסוס-ןב ידג השנמ

13:12 - יג:יב
לאימע ןד הטמל ילמג-ןב

13:13 - יג:יג
רותס רשא הטמל לאכימ-ןב

13:14 - יג:יד
יבחנ ילתפנ הטמל יספו-ןב

13:15 - יג:טו
לאואג דג הטמל יכמ-ןב

13:16 - יג:טז
םישנאה תומש הלא רותל השמ חלש-רשא השמ ארקיו ץראה-תא ןונ -ןב עשוהל עשוהי

13:17 - יג:יז
השמ םתא חלשיו ןענכ ץרא-תא רותל הז ולע םהלא רמאיו םתילעו בגנב רהה-תא

13:18 - יג:יח
ץראה-תא םתיארו םעה-תאו אוה-המ קזחה הילע בשיה אוה טעמה הפרה אוה בר-םא

13:19 - יג:יט
אוה-רשא ץראה המו אוה הבוטה הב בשי םירעה המו הער-םא הנהב בשוי אוה-רשא םא םינחמבה םירצבמב

13:20 - יג:כ
הנמשה ץראה המו הב-שיה הזר-םא אוה ןיא-םא ץע םתחקלו םתקזחתהו םימיהו ץראה ירפמ םיבנע ירוכב ימי

13:21 - יג:כא
ורתיו ולעיו ןצ-רבדממ ץראה-תא תמח אבל בחר-דע

13:22 - יג:כב
אביו בגנב ולעיו םשו ןורבח-דע ימלתו ישש ןמיחא ןורבחו קנעה ידילי התנבנ םינש עבש םירצמ ןעצ ינפל

13:23 - יג:כג
לכשא לחנ-דע ואביו הרומז םשמ ותרכיו דחא םיבנע לוכשאו םינשב טומב והאשיו םינמרה-ןמו םינאתה-ןמו

13:24 - יג:כד
ארק אוהה םוקמל תודא לע לוכשא לחנ ותרכ-רשא לוכשאה לארשי ינב םשמ

13:25 - יג:כה
ץראה רותמ ובשיו םוי םיעברא ץקמ

13:26 - יג:כו
ואביו וכליו ןרהא-לאו השמ-לא תדע-לכ-לאו רבדמ-לא לארשי-ינב ובישיו השדק ןראפ רבד םתא הדעה-לכ-תאו ירפ-תא םואריו ץראה

13:27 - יג:כז
ורמאיו ול-ורפסיו רשא ץראה-לא ונאב תבז םגו ונתחלש אוה שבדו בלח הירפ-הזו

13:28 - יג:כח
םעה זע-יכ ספא םירעהו ץראב בשיה דאמ תלדג תורצב קנעה ידלי-םגו םש וניאר

13:29 - יג:כט
ץראב בשוי קלמע יתחהו בגנה ירמאהו יסוביהו ינענכהו רהב בשוי לעו םיה-לע בשוי ןדריה די

13:30 - יג:ל
םעה-תא בלכ סהיו הלע רמאיו השמ-לא התא ונשריו הלענ הל לכונ לוכי-יכ

13:31 - יג:לא
ולע-רשא םישנאהו לכונ אל ורמא ומע םעה-לא תולעל ונממ אוה קזח-יכ

13:32 - יג:לב
ץראה תבד ואיציו התא ורת רשא רמאל לארשי ינב-לא הב ונרבע רשא ץראה תלכא ץרא התא רותל אוה היבשוי וניאר-רשא םעה-לכו תודמ ישנא הכותב

13:33 - יג:לג
וניאר םשו ינב םיליפנה-תא םילפנה-ןמ קנע וניניעב יהנו ונייה ןכו םיבגחכ םהיניעב

14:1 - יד:א
הדעה-לכ אשתו םלוק-תא ונתיו הלילב םעה וכביו אוהה

14:2 - יד:ב
השמ-לע ונליו ינב לכ ןרהא-לעו םהלא ורמאיו לארשי ונתמ -ול הדעה-לכ וא םירצמ ץראב הזה רבדמב ונתמ-ול

14:3 - יד:ג
איבמ הוהי המלו תאזה ץראה-לא ונתא ונישנ ברחב לפנל זבל ויהי ונפטו בוש ונל בוט אולה המירצמ

14:4 - יד:ד
שיא ורמאיו שאר הנתנ ויחא-לא המירצמ הבושנו

14:5 - יד:ה
ןרהאו השמ לפיו ינפל םהינפ-לע ינב תדע להק-לכ לארשי

14:6 - יד:ו
ןונ-ןב עשוהיו הנפי-ןב בלכו ץראה-תא םירתה-ןמ םהידגב וערק

14:7 - יד:ז
תדע-לכ-לא ורמאיו רמאל לארשי-ינב הב ונרבע רשא ץראה הבוט התא רותל דאמ דאמ ץראה

14:8 - יד:ח
הוהי ונב ץפח-םא ונתא איבהו תאזה ץראה-לא ץרא ונל הנתנו בלח תבז אוה-רשא שבדו

14:9 - יד:ט
ודרמת-לא הוהיב ךא וארית-לא םתאו יכ ץראה םע-תא םלצ רס םה ונמחל ונתא הוהיו םהילעמ םארית-לא

14:10 - יד:י
הדעה-לכ ורמאיו םינבאב םתא םוגרל הארנ הוהי דובכו -לא דעומ להאב לארשי ינב-לכ

14:11 - יד:יא
השמ-לא הוהי רמאיו םעה ינצאני הנא-דע הנא-דעו הזה לכב יב ונימאי-אל יתישע רשא תותאה וברקב

14:12 - יד:יב
ונשרואו רבדב ונכא ךתא השעאו םוצעו לודג-יוגל ונממ

14:13 - יד:יג
הוהי-לא השמ רמאיו םירצמ ועמשו ךחכב תילעה-יכ וברקמ הזה םעה-תא

14:14 - יד:יד
בשוי-לא ורמאו ועמש תאזה ץראה ברקב הוהי התא-יכ ןיע -רשא הזה םעה התא הארנ ןיעב דמע ךננעו הוהי ןנע דמעבו םהלע םהינפל ךלה התא שא דומעבו םמוי הליל

14:15 - יד:טו
הזה םעה-תא התמהו ורמאו דחא שיאכ ועמש-רשא םיוגה רמאל ךעמש-תא

14:16 - יד:טז
הוהי תלכי יתלבמ הזה םעה-תא איבהל עבשנ-רשא ץראה-לא רבדמב םטחשיו םהל

14:17 - יד:יז
חכ אנ-לדגי התעו תרבד רשאכ ינדא רמאל

14:18 - יד:יח
םיפא ךרא הוהי ןוע אשנ דסח-ברו הקני אל הקנו עשפו תובא ןוע דקפ םישלש-לע םינב-לע םיעבר-לעו

14:19 - יד:יט
םעה ןועל אנ-חלס ךדסח לדגכ הזה םעל התאשנ רשאכו -דעו םירצממ הזה הנה

14:20 - יד:כ
יתחלס הוהי רמאיו ךרבדכ

14:21 - יד:כא
ינא-יח םלואו הוהי-דובכ אלמיו ץראה-לכ-תא

14:22 - יד:כב
םישנאה-לכ יכ ידבכ-תא םיארה יתתא-תאו םירצמב יתישע-רשא יתא וסניו רבדמבו אלו םימעפ רשע הז ילוקב ועמש

14:23 - יד:כג
ץראה-תא וארי-םא םתבאל יתעבשנ רשא אל יצאנמ-לכו הוארי

14:24 - יד:כד
בקע בלכ ידבעו ומע תרחא חור התיה ירחא אלמיו ץראה-לא ויתאיבהו וערזו המש אב-רשא הנשרוי

14:25 - יד:כה
ינענכהו יקלמעהו ונפ רחמ קמעב בשוי רבדמה םכל ועסו ףוס-םי ךרד

14:26 - יד:כו
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

14:27 - יד:כז
הערה הדעל יתמ-דע המה רשא תאזה ילע םינילמ ינב תונלת-תא המה רשא לארשי יתעמש ילע םינילמ

14:28 - יד:כח
ינא-יח םהלא רמא אל-םא הוהי-םאנ ינזאב םתרבד רשאכ םכל השעא ןכ

14:29 - יד:כט
ולפי הזה רבדמב םכידקפ-לכו םכירגפ ןבמ םכרפסמ-לכל הלעמו הנש םירשע ילע םתנילה רשא

14:30 - יד:ל
ואבת םתא-םא יתאשנ רשא ץראה-לא םכתא ןכשל ידי-תא בלכ-םא יכ הב עשוהיו הנפי-ןב ןונ-ןב

14:31 - יד:לא
םתרמא רשא םכפטו יתאיבהו היהי זבל ץראה-תא ועדיו םתא הב םתסאמ רשא

14:32 - יד:לב
ולפי םתא םכירגפו הזה רבדמב

14:33 - יד:לג
םיער ויהי םכינבו הנש םיעברא רבדמב םכיתונז-תא ואשנו םכירגפ םת-דע רבדמב

14:34 - יד:לד
םימיה רפסמב ץראה-תא םתרת-רשא םוי םוי םיעברא הנשל םוי הנשל םכיתנוע-תא ואשת םתעדיו הנש םיעברא יתאונת-תא

14:35 - יד:לה
יתרבד הוהי ינא השעא תאז אל-םא הערה הדעה-לכל ילע םידעונה תאזה ומתי הזה רבדמב ותמי םשו

14:36 - יד:לו
חלש-רשא םישנאהו ץראה-תא רותל השמ וילע ונוליו ובשיו הדעה -לכ-תא הבד איצוהל ץראה-לע

14:37 - יד:לז
םישנאה ותמיו ץראה-תבד יאצומ ינפל הפגמב הער הוהי

14:38 - יד:לח
ןונ-ןב עשוהיו ויח הנפי-ןב בלכו םהה םישנאה-ןמ -תא רותל םיכלהה ץראה

14:39 - יד:לט
השמ רבדיו הלאה םירבדה-תא לארשי ינב-לכ-לא דאמ םעה ולבאתיו

14:40 - יד:מ
ולעיו רקבב ומכשיו רמאל רהה-שאר-לא ונילעו וננה רמא -רשא םוקמה-לא ונאטח יכ הוהי

14:41 - יד:מא
הז המל השמ רמאיו יפ-תא םירבע םתא אל אוהו הוהי חלצת

14:42 - יד:מב
ןיא יכ ולעת-לא אלו םכברקב הוהי ינפל ופגנת םכיביא

14:43 - יד:מג
ינענכהו יקלמעה יכ םתלפנו םכינפל םש ןכ-לע-יכ ברחב הוהי ירחאמ םתבש הוהי היהי-אלו םכמע

14:44 - יד:מד
תולעל ולפעיו ןוראו רהה שאר-לא השמו הוהי-תירב ברקמ ושמ-אל הנחמה

14:45 - יד:מה
יקלמעה דריו רהב בשיה ינענכהו םותכיו םוכיו אוהה המרחה-דע

15:1 - טו:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

15:2 - טו:ב
לארשי ינב-לא רבד יכ םהלא תרמאו ץרא-לא ואבת ינא רשא םכיתבשומ םכל ןתנ

15:3 - טו:ג
הוהיל השא םתישעו חבז-וא הלע הבדנב וא רדנ-אלפל תושעל םכידעמב וא הוהיל חחינ חיר וא רקבה-ןמ ןאצה-ןמ

15:4 - טו:ד
בירקמה בירקהו החנמ הוהיל ונברק לולב ןורשע תלס ןמש ןיהה תיעברב

15:5 - טו:ה
תיעיבר ךסנל ןייו הלעה-לע השעת ןיהה שבכל חבזל וא דחאה

15:6 - טו:ו
החנמ השעת ליאל וא םינרשע ינש תלס תישלש ןמשב הלולב ןיהה

15:7 - טו:ז
תישלש ךסנל ןייו בירקת ןיהה הוהיל חחינ-חיר

15:8 - טו:ח
רקב-ןב השעת-יכו חבז-וא הלע םימלש-וא רדנ-אלפל הוהיל

15:9 - טו:ט
רקבה-ןב-לע בירקהו השלש תלס החנמ ןמשב לולב םינרשע ןיהה יצח

15:10 - טו:י
ךסנל בירקת ןייו השא ןיהה יצח הוהיל חחינ-חיר

15:11 - טו:יא
רושל השעי הככ דחאה ליאל וא דחאה וא םישבכב השל-וא םיזעב

15:12 - טו:יב
ושעת רשא רפסמכ דחאל ושעת הככ םרפסמכ

15:13 - טו:יג
הככ-השעי חרזאה-לכ השא בירקהל הלא-תא הוהיל חחינ-חיר

15:14 - טו:יד
רג םכתא רוגי-יכו םככותב-רשא וא השא השעו םכיתרדל הוהיל חחינ-חיר ןכ ושעת רשאכ השעי

15:15 - טו:טו
םכל תחא הקח להקה םלוע תקח רגה רגלו רגכ םככ םכיתרדל הוהי ינפל היהי

15:16 - טו:טז
טפשמו תחא הרות רגלו םכל היהי דחא םכתא רגה

15:17 - טו:יז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

15:18 - טו:יח
לארשי ינב-לא רבד םכאבב םהלא תרמאו ינא רשא ץראה-לא המש םכתא איבמ

15:19 - טו:יט
םחלמ םכלכאב היהו המורת ומירת ץראה הוהיל

15:20 - טו:כ
הלח םכתסרע תישאר המורת ומירת ןכ ןרג תמורתכ התא ומירת

15:21 - טו:כא
םכיתסרע תישארמ המורת הוהיל ונתת םכיתרדל

15:22 - טו:כב
ושעת אלו וגשת יכו הלאה תוצמה-לכ תא הוהי רבד-רשא השמ-לא

15:23 - טו:כג
הוצ רשא-לכ תא םכילא הוהי םויה-ןמ השמ-דיב הוהי הוצ רשא םכיתרדל האלהו

15:24 - טו:כד
יניעמ םא היהו הגגשל התשענ הדעה רפ הדעה-לכ ושעו הלעל דחא רקב-ןב הוהיל חחינ חירל וכסנו ותחנמו םיזע-ריעשו טפשמכ תטחל דחא

15:25 - טו:כה
ןהכה רפכו ינב תדע-לכ-לע םהל חלסנו לארשי םהו אוה הגגש-יכ םנברק-תא ואיבה םתאטחו הוהיל השא הוהי ינפל םתגגש-לע

15:26 - טו:כו
ינב תדע-לכל חלסנו רגה רגלו לארשי םעה-לכל יכ םכותב הגגשב

15:27 - טו:כז
אטחת תחא שפנ-םאו זע הבירקהו הגגשב תאטחל התנש-תב

15:28 - טו:כח
שפנה-לע ןהכה רפכו הגגשב האטחב תגגשה רפכל הוהי ינפל ול חלסנו וילע

15:29 - טו:כט
לארשי ינבב חרזאה םכותב רגה רגלו םכל היהי תחא הרות הגגשב השעל

15:30 - טו:ל
השעת-רשא שפנהו חרזאה-ןמ המר דיב הוהי-תא רגה-ןמו התרכנו ףדגמ אוה ברקמ אוהה שפנה המע

15:31 - טו:לא
הזב הוהי-רבד יכ רפה ותוצמ-תאו שפנה תרכת תרכה הב הנוע אוהה

15:32 - טו:לב
לארשי-ינב ויהיו שיא ואצמיו רבדמב םויב םיצע ששקמ תבשה

15:33 - טו:לג
ותא ובירקיו ששקמ ותא םיאצמה השמ-לא םיצע -לכ לאו ןרהא-לאו הדעה

15:34 - טו:לד
רמשמב ותא וחיניו השעי-המ שרפ אל יכ ול

15:35 - טו:לה
השמ-לא הוהי רמאיו שיאה תמוי תומ םינבאב ותא םוגר ץוחמ הדעה-לכ הנחמל

15:36 - טו:לו
ותא ואיציו ץוחמ-לא הדעה-לכ ותא ומגריו הנחמל רשאכ תמיו םינבאב השמ-תא הוהי הוצ

15:37 - טו:לז
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל

15:38 - טו:לח
לארשי ינב-לא רבד ושעו םהלא תרמאו יפנכ-לע תציצ םהל םתרדל םהידגב תציצ-לע ונתנו תלכת ליתפ ףנכה

15:39 - טו:לט
תציצל םכל היהו םתרכזו ותא םתיארו הוהי תוצמ-לכ-תא םתא םתישעו ירחא ורותת-אלו ירחאו םכבבל םתא-רשא םכיניע םהירחא םינז

15:40 - טו:מ
םתישעו ורכזת ןעמל יתוצמ-לכ-תא םישדק םתייהו םכיהלאל

15:41 - טו:מא
םכיהלא הוהי ינא םכתא יתאצוה רשא תויהל םירצמ ץראמ ינא םיהלאל םכל םכיהלא הוהי

16:1 - טז:א
רהצי-ןב חרק חקיו יול-ןב תהק-ןב ינב םריבאו ןתדו -ןב ןואו באילא ןבואר ינב תלפ

16:2 - טז:ב
השמ ינפל ומקיו לארשי-ינבמ םישנאו םיתאמו םישמח יארק הדע יאישנ םש-ישנא דעומ

16:3 - טז:ג
השמ-לע ולהקיו ורמאיו ןרהא-לעו יכ םכל-בר םהלא םישדק םלכ הדעה-לכ עודמו הוהי םכותבו להק-לע ואשנתת הוהי

16:4 - טז:ד
לפיו השמ עמשיו וינפ-לע

16:5 - טז:ה
חרק-לא רבדיו רמאל ותדע-לכ-לאו הוהי עדיו רקב -תאו ול-רשא-תא וילא בירקהו שודקה וב-רחבי רשא תאו וילא בירקי

16:6 - טז:ו
םכל-וחק ושע תאז חרק תותחמ ותדע-לכו

16:7 - טז:ז
ומישו שא ןהב ונתו ינפל תרטק ןהילע היהו רחמ הוהי רחבי-רשא שיאה שודקה אוה הוהי יול ינב םכל-בר

16:8 - טז:ח
חרק-לא השמ רמאיו יול ינב אנ-ועמש

16:9 - טז:ט
לידבה-יכ םכמ טעמה םכתא לארשי יהלא בירקהל לארשי תדעמ דבעל וילא םכתא הוהי ןכשמ תדבע-תא הדעה ינפל דמעלו םתרשל

16:10 - טז:י
ךתא ברקיו ךיחא-לכ-תאו ךתא יול-ינב הנהכ-םג םתשקבו

16:11 - טז:יא
ךתדע-לכו התא ןכל הוהי-לע םידענה יכ אוה-המ ןרהאו וילע ונולת

16:12 - טז:יב
ארקל השמ חלשיו ינב םריבאלו ןתדל אל ורמאיו באילא הלענ

16:13 - טז:יג
ונתילעה יכ טעמה שבדו בלח תבז ץראמ רבדמב ונתימהל ונילע ררתשת-יכ ררתשה-םג

16:14 - טז:יד
תבז ץרא-לא אל ףא ונתאיבה שבדו בלח הדש תלחנ ונל-ןתתו םישנאה יניעה םרכו הלענ אל רקנת םהה

16:15 - טז:טו
דאמ השמל רחיו הוהי-לא רמאיו םתחנמ-לא ןפת-לא םהמ דחא רומח אל יתערה אלו יתאשנ םהמ דחא-תא

16:16 - טז:טז
חרק-לא השמ רמאיו ויה ךתדע-לכו התא םהו התא הוהי ינפל רחמ ןרהאו

16:17 - טז:יז
ותתחמ שיא וחקו תרטק םהילע םתתנו הוהי ינפל םתברקהו םישמח ותתחמ שיא התאו תתחמ םיתאמו ותתחמ שיא ןרהאו

16:18 - טז:יח
ותתחמ שיא וחקיו שא םהילע ונתיו תרטק םהילע ומישיו להא חתפ ודמעיו ןרהאו השמו דעומ

16:19 - טז:יט
חרק םהילע להקיו חתפ-לא הדעה-לכ-תא אריו דעומ להא -לא הוהי-דובכ הדעה-לכ

16:20 - טז:כ
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

16:21 - טז:כא
הדעה ךותמ ולדבה םתא הלכאו תאזה עגרכ

16:22 - טז:כב
םהינפ-לע ולפיו יהלא לא ורמאיו רשב-לכל תחורה לעו אטחי דחא שיאה ףצקת הדעה-לכ

16:23 - טז:כג
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

16:24 - טז:כד
רמאל הדעה-לא רבד ביבסמ ולעה ןתד חרק-ןכשמל םריבאו

16:25 - טז:כה
ךליו השמ םקיו םריבאו ןתד-לא ינקז וירחא וכליו לארשי

16:26 - טז:כו
הדעה-לא רבדיו לעמ אנ ורוס רמאל םישנאה ילהא -לאו הלאה םיעשרה םהל רשא-לכב ועגת ופסת-ןפ םתאטח-לכב

16:27 - טז:כז
לעמ ולעיו ןתד חרק-ןכשמ ןתדו ביבסמ םריבאו םיבצנ ואצי םריבאו םהישנו םהילהא חתפ םפטו םהינבו

16:28 - טז:כח
תאזב השמ רמאיו הוהי-יכ ןועדת תא תושעל ינחלש הלאה םישעמה-לכ יבלמ אל-יכ

16:29 - טז:כט
םדאה-לכ תומכ-םא תדקפו הלא ןותמי דקפי םדאה-לכ הוהי אל םהילע ינחלש

16:30 - טז:ל
ארבי האירב-םאו המדאה התצפו הוהי םתא העלבו היפ-תא םהל רשא-לכ-תאו הלאש םייח ודריו וצאנ יכ םתעדיו הלאה םישנאה הוהי-תא

16:31 - טז:לא
רבדל ותלככ יהיו הלאה םירבדה-לכ תא רשא המדאה עקבתו םהיתחת

16:32 - טז:לב
היפ-תא ץראה חתפתו םתא עלבתו תאו םהיתב-תאו חרקל רשא םדאה-לכ שוכרה-לכ תאו

16:33 - טז:לג
רשא-לכו םה ודריו הלאש םייח םהל ץראה םהילע סכתו להקה ךותמ ודבאיו

16:34 - טז:לד
רשא לארשי-לכו םלקל וסנ םהיתביבס ונעלבת-ןפ ורמא יכ ץראה

16:35 - טז:לה
הוהי תאמ האצי שאו םישמחה תא לכאתו יבירקמ שיא םיתאמו תרטקה

17:1 - יז:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

17:2 - יז:ב
רזעלא-לא רמא םריו ןהכה ןרהא-ןב ןיבמ תתחמה-תא שאה-תאו הפרשה ושדק יכ האלה-הרז

17:3 - יז:ג
םיאטחה תותחמ תא ושעו םתשפנב הלאה םיחפ יעקר םתא -יכ חבזמל יופצ הוהי-ינפל םבירקה תואל ויהיו ושדקיו לארשי ינבל

17:4 - יז:ד
ןהכה רזעלא חקיו תשחנה תותחמ תא םיפרשה ובירקה רשא יופצ םועקריו חבזמל

17:5 - יז:ה
לארשי ינבל ןורכז ברקי-אל רשא ןעמל אל רשא רז שיא אוה ןרהא ערזמ ינפל תרטק ריטקהל היהי-אלו הוהי רשאכ ותדעכו חרקכ השמ -דיב הוהי רבד ול

17:6 - יז:ו
תדע-לכ ונליו תרחממ לארשי-ינב ןרהא-לעו השמ-לע -תא םתמה םתא רמאל הוהי םע

17:7 - יז:ז
הדעה להקהב יהיו ןרהא-לעו השמ-לע דעומ להא-לא ונפיו ןנעה והסכ הנהו הוהי דובכ אריו

17:8 - יז:ח
ןרהאו השמ אביו דעומ להא ינפ-לא

17:9 - יז:ט
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

17:10 - יז:י
הדעה ךותמ ומרה םתא הלכאו תאזה ולפיו עגרכ םהינפ-לע

17:11 - יז:יא
ןרהא-לא השמ רמאיו התחמה-תא חק לעמ שא הילע-ןתו תרטק םישו חבזמה הרהמ ךלוהו רפכו הדעה-לא ףצקה אצי-יכ םהילע לחה הוהי ינפלמ ףגנה

17:12 - יז:יב
רשאכ ןרהא חקיו ץריו השמ רבד הנהו להקה ךות-לא ןתיו םעב ףגנה לחה רפכיו תרטקה-תא םעה-לע

17:13 - יז:יג
םיתמה-ןיב דמעיו רצעתו םייחה ןיבו הפגמה

17:14 - יז:יד
הפגמב םיתמה ויהיו ףלא רשע העברא דבלמ תואמ עבשו -רבד-לע םיתמה חרק

17:15 - יז:טו
השמ-לא ןרהא בשיו דעומ להא חתפ-לא הרצענ הפגמהו

17:16 - יז:טז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

17:17 - יז:יז
לארשי ינב-לא רבד הטמ הטמ םתאמ חקו תאמ בא תיבל תיבל םהאישנ-לכ רשע םינש םתבא ומש-תא שיא תוטמ והטמ-לע בתכת

17:18 - יז:יח
בתכת ןרהא םש תאו הטמ יכ יול הטמ-לע תיב שארל דחא םתובא

17:19 - יז:יט
דעומ להאב םתחנהו רשא תודעה ינפל המש םכל דעוא

17:20 - יז:כ
רשא שיאה היהו חרפי והטמ וב-רחבא ילעמ יתכשהו ינב תונלת-תא םה רשא לארשי םכילע םנילמ

17:21 - יז:כא
ינב-לא השמ רבדיו וילא ונתיו לארשי הטמ םהיאישנ-לכ הטמ דחא אישנל תיבל דחא אישנל רשע םינש םתבא ןרהא הטמו תוטמ םתוטמ ךותב

17:22 - יז:כב
תטמה-תא השמ חניו להאב הוהי ינפל תדעה

17:23 - יז:כג
אביו תרחממ יהיו תודעה להא-לא השמ ןרהא-הטמ חרפ הנהו חרפ אציו יול תיבל למגיו ץיצ ץציו םידקש

17:24 - יז:כד
השמ אציו ינפלמ תטמה-לכ-תא ינב-לכ-לא הוהי וחקיו ואריו לארשי והטמ שיא

17:25 - יז:כה
השמ-לא הוהי רמאיו ןרהא הטמ-תא בשה תרמשמל תודעה ינפל ירמ-ינבל תואל ילעמ םתנולת לכתו ותמי אלו

17:26 - יז:כו
הוצ רשאכ השמ שעיו השע ןכ ותא הוהי

17:27 - יז:כז
לארשי ינב ורמאיו ןה רמאל השמ-לא ונלכ ונדבא ונעוג ונדבא

17:28 - יז:כח
ברקה ברקה לכ תומי הוהי ןכשמ-לא עוגל ונמת םאה

18:1 - יח:א
הוהי רמאיו ךינבו התא ןרהא-לא ךתא ךיבא-תיבו שדקמה ןוע-תא ואשת ךתא ךינבו התאו ןוע-תא ואשת םכתנהכ

18:2 - יח:ב
הטמ ךיחא-תא םגו ברקה ךיבא טבש יול ךילע ווליו ךתא התאו ךותרשיו ינפל ךתא ךינבו תדעה להא

18:3 - יח:ג
ךתרמשמ ורמשו ךא להאה-לכ תרמשמו שדקה ילכ-לא אל חבזמה-לאו ותמי-אלו וברקי םתא-םג םה-םג

18:4 - יח:ד
ורמשו ךילע וולנו דעומ להא תרמשמ-תא רזו להאה תדבע לכל םכילא ברקי-אל

18:5 - יח:ה
תרמשמ תא םתרמשו תרמשמ תאו שדקה היהי-אלו חבזמה ינב-לע ףצק דוע לארשי

18:6 - יח:ו
יתחקל הנה ינאו םיולה םכיחא-תא לארשי ינב ךותמ םינתנ הנתמ םכל דבעל הוהיל דעומ להא תדבע-תא

18:7 - יח:ז
ךתא ךינבו התאו םכתנהכ-תא ורמשת חבזמה רבד-לכל תכרפל תיבמלו הנתמ תדבע םתדבעו םכתנהכ-תא ןתא תמוי ברקה רזהו

18:8 - יח:ח
הוהי רבדיו הנה ינאו ןרהא-לא תרמשמ-תא ךל יתתנ ישדק-לכל יתמורת ךל לארשי-ינב החשמל םיתתנ םלוע-קחל ךינבלו

18:9 - יח:ט
שדקמ ךל היהי-הז שאה-ןמ םישדקה םנברק-לכ םתחנמ-לכל םתאטח-לכלו רשא םמשא-לכלו שדק יל ובישי אוה ךל םישדק ךינבלו

18:10 - יח:י
םישדקה שדקב רכז-לכ ונלכאת שדק ותא לכאי ךל-היהי

18:11 - יח:יא
םנתמ תמורת ךל-הזו ינב תפונת-לכל םיתתנ ךל לארשי ךיתנבלו ךינבלו םלוע-קחל ךתא ךתיבב רוהט-לכ ותא לכאי

18:12 - יח:יב
רהצי בלח לכ שורית בלח-לכו םתישאר ןגדו ךל הוהיל ונתי-רשא םיתתנ

18:13 - יח:יג
רשא-לכ ירוכב ואיבי-רשא םצראב היהי ךל הוהיל ךתיבב רוהט-לכ ונלכאי

18:14 - יח:יד
ךל לארשיב םרח-לכ היהי

18:15 - יח:טו
םחר רטפ-לכ רשב-לכל הוהיל ובירקי-רשא המהבבו םדאב הדפ ךא ךל-היהי םדאה רוכב תא הדפת המהבה-רוכב תאו הדפת האמטה

18:16 - יח:טז
שדח-ןבמ ויודפו ףסכ ךכרעב הדפת לקשב םילקש תשמח הרג םירשע שדקה אוה

18:17 - יח:יז
רוש-רוכב ךא בשכ רוכב-וא אל זע רוכב-וא םה שדק הדפת קרזת םמד-תא םבלח-תאו חבזמה-לע חירל השא ריטקת הוהיל חחינ

18:18 - יח:יח
ךל-היהי םרשבו קושכו הפונתה הזחכ היהי ךל ןימיה

18:19 - יח:יט
םישדקה תמורת לכ ומירי רשא הוהיל לארשי-ינב ךינבלו ךל יתתנ ךתא ךיתנבלו חלמ תירב םלוע-קחל ינפל אוה םלוע ךערזלו ךל הוהי ךתא

18:20 - יח:כ
הוהי רמאיו אל םצראב ןרהא-לא היהי-אל קלחו לחנת ךקלח ינא םכותב ךל ינב ךותב ךתלחנו לארשי

18:21 - יח:כא
הנה יול ינבלו רשעמ-לכ יתתנ ףלח הלחנל לארשיב םה-רשא םתדבע להא תדבע-תא םידבע דעומ

18:22 - יח:כב
ינב דוע וברקי-אלו דעומ להא-לא לארשי תומל אטח תאשל

18:23 - יח:כג
אוה יולה דבעו דעומ להא תדבע-תא תקח םנוע ואשי םהו םכיתרדל םלוע לארשי ינב ךותבו הלחנ ולחני אל

18:24 - יח:כד
רשעמ-תא יכ רשא לארשי-ינב המורת הוהיל ומירי הלחנל םיולל יתתנ םהל יתרמא ןכ-לע אל לארשי ינב ךותב הלחנ ולחני

18:25 - יח:כה
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

18:26 - יח:כו
רבדת םיולה-לאו םהלא תרמאו תאמ וחקת-יכ לארשי-ינב יתתנ רשא רשעמה-תא םכתלחנב םתאמ םכל תמורת ונממ םתמרהו רשעמ הוהי רשעמה-ןמ

18:27 - יח:כז
םכתמורת םכל בשחנו ןרגה-ןמ ןגדכ בקיה-ןמ האלמכו

18:28 - יח:כח
םתא-םג ומירת ןכ לכמ הוהי תמורת וחקת רשא םכיתרשעמ לארשי ינב תאמ ונממ םתתנו הוהי תמורת-תא ןהכה ןרהאל

18:29 - יח:כט
ומירת םכיתנתמ לכמ הוהי תמורת-לכ תא ושדקמ-תא ובלח-לכמ ונממ

18:30 - יח:ל
םהלא תרמאו ובלח-תא םכמירהב םיולל בשחנו ונממ ןרג תאובתכ בקי תאובתכו

18:31 - יח:לא
ותא םתלכאו םתא םוקמ-לכב אוה רכש-יכ םכתיבו םכתדבע ףלח םכל דעומ להאב

18:32 - יח:לב
אטח וילע ואשת-אלו ובלח-תא םכמירהב ישדק-תאו ונממ אל לארשי-ינב ותומת אלו וללחת

19:1 - יט:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל ןרהא-לאו

19:2 - יט:ב
הרותה תקח תאז רמאל הוהי הוצ-רשא לארשי ינב-לא רבד הרפ ךילא וחקיו רשא המימת המדא רשא םומ הב-ןיא לע הילע הלע-אל

19:3 - יט:ג
התא םתתנו ןהכה רזעלא-לא התא איצוהו הנחמל ץוחמ-לא וינפל התא טחשו

19:4 - יט:ד
ןהכה רזעלא חקלו הזהו ועבצאב המדמ ינפ חכנ-לא עבש המדמ דעומ-להא םימעפ

19:5 - יט:ה
הרפה-תא ףרשו הרע-תא ויניעל המד-תאו הרשב-תאו ףרשי השרפ-לע

19:6 - יט:ו
זרא ץע ןהכה חקלו תעלות ינשו בוזאו ךות-לא ךילשהו הרפה תפרש

19:7 - יט:ז
ןהכה וידגב סבכו םימב ורשב ץחרו הנחמה-לא אבי רחאו -דע ןהכה אמטו ברעה

19:8 - יט:ח
סבכי התא ףרשהו ץחרו םימב וידגב אמטו םימב ורשב ברעה-דע

19:9 - יט:ט
תא רוהט שיא ףסאו חינהו הרפה רפא םוקמב הנחמל ץוחמ תדעל התיהו רוהט תרמשמל לארשי-ינב אוה תאטח הדנ ימל

19:10 - יט:י
רפא-תא ףסאה סבכו וידגב-תא הרפה ברעה-דע אמטו לארשי ינבל התיהו םכותב רגה רגלו םלוע תקחל

19:11 - יט:יא
שפנ-לכל תמב עגנה תעבש אמטו םדא םימי

19:12 - יט:יב
םויב וב-אטחתי אוה םויבו ישילשה רהטי יעיבשה םויב אטחתי אל-םאו םויבו ישילשה רהטי אל יעיבשה

19:13 - יט:יג
שפנב תמב עגנה-לכ אלו תומי-רשא םדאה ןכשמ-תא אטחתי התרכנו אמט הוהי לארשימ אוהה שפנה קרז-אל הדנ ימ יכ דוע היהי אמט וילע וב ותאמט

19:14 - יט:יד
םדא הרותה תאז להאב תומי-יכ להאה-לא אבה-לכ אמטי להאב רשא-לכו םימי תעבש

19:15 - יט:טו
רשא חותפ ילכ לכו ליתפ דימצ-ןיא אוה אמט וילע

19:16 - יט:טז
עגי-רשא לכו הדשה ינפ-לע תמב וא ברח-ללחב וא םדא םצעב-וא תעבש אמטי רבקב םימי

19:17 - יט:יז
רפעמ אמטל וחקלו ןתנו תאטחה תפרש םייח םימ וילע ילכ-לא

19:18 - יט:יח
לבטו בוזא חקלו רוהט שיא םימב להאה-לע הזהו -לעו םילכה-לכ-לעו םש-ויה רשא תושפנה וא םצעב עגנה-לעו וא תמב וא ללחב רבקב

19:19 - יט:יט
אמטה-לע רהטה הזהו םויבו ישילשה םויב םויב ואטחו יעיבשה וידגב סבכו יעיבשה רהטו םימב ץחרו ברעב

19:20 - יט:כ
אלו אמטי-רשא שיאו שפנה התרכנו אטחתי יכ להקה ךותמ אוהה אמט הוהי שדקמ -תא קרז-אל הדנ ימ אוה אמט וילע

19:21 - יט:כא
תקחל םהל התיהו הדנה-ימ הזמו םלוע עגנהו וידגב סבכי אמטי הדנה ימב ברעה-דע

19:22 - יט:כב
וב-עגי-רשא לכו שפנהו אמטי אמטה אמטת תעגנה ברעה-דע

20:1 - כ:א
לארשי-ינב ואביו ןצ-רבדמ הדעה-לכ בשיו ןושארה שדחב םש תמתו שדקב םעה םש רבקתו םירמ

20:2 - כ:ב
הדעל םימ היה-אלו השמ-לע ולהקיו ןרהא-לעו

20:3 - כ:ג
השמ-םע םעה בריו ולו רמאל ורמאיו וניחא עוגב ונעוג הוהי ינפל

20:4 - כ:ד
להק-תא םתאבה המלו הזה רבדמה-לא הוהי ונחנא םש תומל ונריעבו

20:5 - כ:ה
ונתילעה המלו ונתא איבהל םירצממ הזה ערה םוקמה-לא הנאתו ערז םוקמ אל םימו ןומרו ןפגו תותשל ןיא

20:6 - כ:ו
ןרהאו השמ אביו חתפ-לא להקה ינפמ ולפיו דעומ להא אריו םהינפ-לע םהילא הוהי-דובכ

20:7 - כ:ז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

20:8 - כ:ח
להקהו הטמה-תא חק ןרהאו התא הדעה-תא םתרבדו ךיחא םהיניעל עלסה-לא תאצוהו וימימ ןתנו עלסה-ןמ םימ םהל הדעה-תא תיקשהו םריעב -תאו

20:9 - כ:ט
הטמה-תא השמ חקיו רשאכ הוהי ינפלמ והוצ

20:10 - כ:י
ןרהאו השמ ולהקיו ינפ-לא להקה-תא םהל רמאיו עלסה םירמה אנ-ועמש הזה עלסה-ןמה םימ םכל איצונ

20:11 - כ:יא
ודי-תא השמ םריו והטמב עלסה-תא ךיו םימ ואציו םימעפ הדעה תשתו םיבר םריעבו

20:12 - כ:יב
השמ-לא הוהי רמאיו ןעי ןרהא-לאו יב םתנמאה-אל יניעל ינשידקהל אל ןכל לארשי ינב הזה להקה-תא ואיבת יתתנ-רשא ץראה-לא םהל

20:13 - כ:יג
הבירמ ימ המה לארשי-ינב ובר-רשא םב שדקיו הוהי-תא

20:14 - כ:יד
םיכאלמ השמ חלשיו םודא ךלמ-לא שדקמ לארשי ךיחא רמא הכ תא תעדי התא רשא האלתה-לכ ונתאצמ

20:15 - כ:טו
וניתבא ודריו בשנו המירצמ םיבר םימי םירצמב םירצמ ונל ועריו וניתבאלו

20:16 - כ:טז
הוהי-לא קעצנו חלשיו ונלק עמשיו ונאציו ךאלמ ונחנא הנהו םירצממ הצק ריע שדקב ךלובג

20:17 - כ:יז
אל ךצראב אנ-הרבענ םרכבו הדשב רבענ ראב ימ התשנ אלו אל ךלנ ךלמה ךרד לואמשו ןימי הטנ ךלבג רבענ-רשא דע

20:18 - כ:יח
םודא וילא רמאיו יב רבעת אל אצא ברחב-ןפ ךתארקל

20:19 - כ:יט
וילא ורמאיו הלסמב לארשי-ינב ךימימ-םאו הלענ ינקמו ינא התשנ קר םרכמ יתתנו ילגרב רבד-ןיא הרבעא

20:20 - כ:כ
רבעת אל רמאיו ותארקל םודא אציו דיבו דבכ םעב הקזח

20:21 - כ:כא
ןתנ םודא ןאמיו רבע לארשי-תא לארשי טיו ולבגב וילעמ

20:22 - כ:כב
ואביו שדקמ ועסיו הדעה-לכ לארשי-ינב רהה רה

20:23 - כ:כג
השמ-לא הוהי רמאיו רהה רהב ןרהא-לאו םודא-ץרא לובג-לע רמאל

20:24 - כ:כד
וימע-לא ןרהא ףסאי ץראה-לא אבי אל יכ ינבל יתתנ רשא לע לארשי יפ-תא םתירמ-רשא הבירמ ימל

20:25 - כ:כה
ןרהא-תא חק ונב רזעלא-תאו רהה רה םתא לעהו

20:26 - כ:כו
ןרהא-תא טשפהו םתשבלהו וידגב-תא ונב רזעלא-תא תמו ףסאי ןרהאו םש

20:27 - כ:כז
הוצ רשאכ השמ שעיו רה-לא ולעיו הוהי יניעל רהה הדעה-לכ

20:28 - כ:כח
ןרהא-תא השמ טשפיו שבליו וידגב-תא ונב רזעלא-תא םתא שארב םש ןרהא תמיו השמ דריו רהה רהה-ןמ רזעלאו

20:29 - כ:כט
יכ הדעה-לכ ואריו וכביו ןרהא עוג םוי םישלש ןרהא-תא לארשי תיב לכ

21:1 - כא:א
ינענכה עמשיו בגנה בשי דרע-ךלמ ךרד לארשי אב יכ םחליו םירתאה ונממ בשיו לארשיב יבש

21:2 - כא:ב
רדנ לארשי רדיו רמאיו הוהיל םעה-תא ןתת ןתנ-םא יתמרחהו ידיב הזה םהירע-תא

21:3 - כא:ג
לוקב הוהי עמשיו ןתיו לארשי םרחיו ינענכה-תא םהירע-תאו םהתא םוקמה-םש ארקיו המרח

21:4 - כא:ד
ךרד רהה רהמ ועסיו בבסל ףוס-םי רצקתו םודא ץרא-תא ךרדב םעה-שפנ

21:5 - כא:ה
םיהלאב םעה רבדיו ונתילעה המל השמבו רבדמב תומל םירצממ ןיאו םחל ןיא יכ הצק ונשפנו םימ לקלקה םחלב

21:6 - כא:ו
תא םעב הוהי חלשיו םיפרשה םישחנה םעה-תא וכשניו בר-םע תמיו לארשימ

21:7 - כא:ז
השמ-לא םעה אביו ונאטח ורמאיו הוהיב ונרבד-יכ הוהי-לא ללפתה ךבו ונילעמ רסיו ללפתיו שחנה-תא םעה דעב השמ

21:8 - כא:ח
השמ-לא הוהי רמאיו םישו ףרש ךל השע היהו סנ-לע ותא ותא הארו ךושנה-לכ יחו

21:9 - כא:ט
תשחנ שחנ השמ שעיו סנה-לע והמשיו שחנה ךשנ-םא היהו טיבהו שיא-תא יחו תשחנה שחנ-לא

21:10 - כא:י
לארשי ינב ועסיו תבאב ונחיו

21:11 - כא:יא
ונחיו תבאמ ועסיו רבדמב םירבעה ייעב באומ ינפ-לע רשא שמשה חרזממ

21:12 - כא:יב
ונחיו ועסנ םשמ דרז לחנב

21:13 - כא:יג
ונחיו ועסנ םשמ רשא ןונרא רבעמ לבגמ אציה רבדמב ןונרא יכ ירמאה ןיב באומ לובג ירמאה ןיבו באומ

21:14 - כא:יד
רפסב רמאי ןכ-לע בהו-תא הוהי תמחלמ םילחנה-תאו הפוסב ןונרא

21:15 - כא:טו
רשא םילחנה דשאו ןעשנו רע תבשל הטנ באומ לובגל

21:16 - כא:טז
אוה הראב םשמו הוהי רמא רשא ראבה םעה-תא ףסא השמל םימ םהל הנתאו

21:17 - כא:יז
לארשי רישי זא ילע תאזה הרישה-תא הל-ונע ראב

21:18 - כא:יח
םירש הורפח ראב םעה יבידנ הורכ םתנעשמב קקחמב הנתמ רבדממו

21:19 - כא:יט
לאילחנ הנתממו תומב לאילחנמו

21:20 - כא:כ
רשא איגה תומבמו שאר באומ הדשב הפקשנו הגספה ןמישיה ינפ-לע

21:21 - כא:כא
לארשי חלשיו ןחיס-לא םיכאלמ רמאל ירמאה-ךלמ

21:22 - כא:כב
אל ךצראב הרבעא אל םרכבו הדשב הטנ ךרדב ראב ימ התשנ דע ךלנ ךלמה ךלבג רבענ-רשא

21:23 - כא:כג
ןחיס ןתנ-אלו רבע לארשי-תא ןחיס ףסאיו ולבגב אציו ומע-לכ-תא לארשי תארקל הצהי אביו הרבדמה לארשיב םחליו

21:24 - כא:כד
לארשי והכיו שרייו ברח-יפל ןנראמ וצרא-תא ינב-דע קבי-דע לובג זע יכ ןומע ןומע ינב

21:25 - כא:כה
תא לארשי חקיו הלאה םירעה-לכ לארשי בשיו ירמאה ירע-לכב ןובשחב היתנב-לכבו

21:26 - כא:כו
ןחיס ריע ןובשח יכ אוה ירמאה ךלמ ךלמב םחלנ אוהו חקיו ןושארה באומ ודימ וצרא-לכ-תא ןנרא-דע

21:27 - כא:כז
ורמאי ןכ-לע ןובשח ואב םילשמה ריע ןנוכתו הנבת ןוחיס

21:28 - כא:כח
ןובשחמ האצי שא-יכ ןחיס תירקמ הבהל ילעב באומ רע הלכא ןנרא תומב

21:29 - כא:כט
תדבא באומ ךל-יוא וינב ןתנ שומכ-םע ויתנבו םטילפ ירמא ךלמל תיבשב ןוחיס

21:30 - כא:ל
ןובשח דבא םרינו םישנו ןביד-דע רשא חפנ-דע אבדימ-דע

21:31 - כא:לא
ץראב לארשי בשיו ירמאה

21:32 - כא:לב
לגרל השמ חלשיו ודכליו רזעי-תא שרייו היתנב םש-רשא ירמאה-תא

21:33 - כא:לג
ךרד ולעיו ונפיו גוע אציו ןשבה םתארקל ןשבה-ךלמ ומע-לכו אוה יערדא המחלמל

21:34 - כא:לד
השמ-לא הוהי רמאיו יכ ותא ארית-לא ותא יתתנ ךדיב ומע-לכ-תאו ול תישעו וצרא-תאו ןחיסל תישע רשאכ רשא ירמאה ךלמ ןובשחב בשוי

21:35 - כא:לה
וינב-תאו ותא וכיו ומע-לכ-תאו ול-ריאשה יתלב-דע -תא ושרייו דירש וצרא

22:1 - כב:א
לארשי ינב ועסיו באומ תוברעב ונחיו וחרי ןדריל רבעמ

22:2 - כב:ב
רופצ-ןב קלב אריו השע-רשא-לכ תא ירמאל לארשי

22:3 - כב:ג
ינפמ באומ רגיו אוה-בר יכ דאמ םעה ינפמ באומ ץקיו לארשי ינב

22:4 - כב:ד
באומ רמאיו התע ןידמ ינקז-לא להקה וכחלי וניתביבס-לכ-תא קרי תא רושה ךחלכ רופצ-ןב קלבו הדשה תעב באומל ךלמ אוהה

22:5 - כב:ה
םיכאלמ חלשיו רועב-ןב םעלב-לא רהנה-לע רשא הרותפ ומע-ינב ץרא הנה רמאל ול-ארקל הנה םירצממ אצי םע ץראה ןיע-תא הסכ ילממ בשי אוהו

22:6 - כב:ו
אנ-הכל התעו הזה םעה-תא יל-הרא ינממ אוה םוצע-יכ וב -הכנ לכוא ילוא ץראה-ןמ ונשרגאו תא יתעדי יכ ךרבמ ךרבת-רשא ראוי ראת רשאו

22:7 - כב:ז
באומ ינקז וכליו םימסקו ןידמ ינקזו ואביו םדיב ורבדיו םעלב-לא קלב ירבד וילא

22:8 - כב:ח
וניל םהילא רמאיו יתבשהו הלילה הפ רשאכ רבד םכתא ילא הוהי רבדי באומ-ירש ובשיו םעלב-םע

22:9 - כב:ט
םיהלא אביו ימ רמאיו םעלב-לא ךמע הלאה םישנאה

22:10 - כב:י
םעלב רמאיו קלב םיהלאה-לא באומ ךלמ רפצ-ןב ילא חלש

22:11 - כב:יא
אציה םעה הנה סכיו םירצממ התע ץראה ןיע-תא ותא יל-הבק הכל םחלהל לכוא ילוא ויתשרגו וב

22:12 - כב:יב
םיהלא רמאיו ךלת אל םעלב-לא ראת אל םהמע ךורב יכ םעה-תא אוה

22:13 - כב:יג
רקבב םעלב םקיו קלב ירש-לא רמאיו יכ םכצרא-לא וכל יתתל הוהי ןאמ םכמע ךלהל

22:14 - כב:יד
באומ ירש ומוקיו קלב-לא ואביו םעלב ןאמ ורמאיו ונמע ךלה

22:15 - כב:טו
חלש קלב דוע ףסיו םידבכנו םיבר םירש הלאמ

22:16 - כב:טז
םעלב-לא ואביו רמא הכ ול ורמאיו אנ-לא רופצ-ןב קלב ילא ךלהמ ענמת

22:17 - כב:יז
דאמ ךדבכא דבכ-יכ ילא רמאת-רשא לכו אנ-הכלו השעא םעה תא יל-הבק הזה

22:18 - כב:יח
רמאיו םעלב ןעיו קלב ידבע-לא אלמ קלב יל-ןתי-םא אל בהזו ףסכ ותיב יפ-תא רבעל לכוא תושעל יהלא הוהי הלודג וא הנטק

22:19 - כב:יט
הזב אנ ובש התעו הלילה םתא-םג הוהי ףסי-המ העדאו ימע רבד

22:20 - כב:כ
םיהלא אביו הליל םעלב-לא ארקל-םא ול רמאיו םוק םישנאה ואב ךל ךאו םתא ךל רבדא-רשא רבדה-תא השעת ותא ךילא

22:21 - כב:כא
רקבב םעלב םקיו ונתא-תא שבחיו באומ ירש-םע ךליו

22:22 - כב:כב
םיהלא ףא-רחיו אוה ךלוה-יכ הוהי ךאלמ בציתיו אוהו ול ןטשל ךרדב ינשו ונתא-לע בכר ומע וירענ

22:23 - כב:כג
ןותאה ארתו בצנ הוהי ךאלמ-תא הפולש וברחו ךרדב ןותאה טתו ודיב הדשב ךלתו ךרדה-ןמ ןותאה-תא םעלב ךיו ךרדה התטהל

22:24 - כב:כד
הוהי ךאלמ דמעיו רדג םימרכה לועשמב הזמ רדגו הזמ

22:25 - כב:כה
ןותאה ארתו הוהי ךאלמ-תא ריקה-לא ץחלתו םעלב לגר-תא ץחלתו ףסיו ריקה -לא התכהל

22:26 - כב:כו
הוהי-ךאלמ ףסויו םוקמב דמעיו רובע ךרד-ןיא רשא רצ ןימי תוטנל לואמשו

22:27 - כב:כז
ןותאה ארתו הוהי ךאלמ-תא םעלב תחת ץברתו ךיו םעלב ףא-רחיו לקמב ןותאה -תא

22:28 - כב:כח
יפ-תא הוהי חתפיו םעלבל רמאתו ןותאה יכ ךל יתישע-המ שלש הז ינתיכה םילגר

22:29 - כב:כט
ןותאל םעלב רמאיו ול יב תללעתה יכ יכ ידיב ברח-שי ךיתגרה התע

22:30 - כב:ל
ןותאה רמאתו יכנא אולה םעלב-לא ילע תבכר-רשא ךנתא םויה -דע ךדועמ יתנכסה ןכסהה הזה רמאיו הכ ךל תושעל אל

22:31 - כב:לא
יניע-תא הוהי לגיו ךאלמ-תא אריו םעלב ךרדב בצנ הוהי ודיב הפלש וברחו וחתשיו דקיו ויפאל

22:32 - כב:לב
ךאלמ וילא רמאיו תיכה המ-לע הוהי שולש הז ךנתא-תא יכנא הנה םילגר טרי-יכ ןטשל יתאצי ידגנל ךרדה

22:33 - כב:לג
טתו ןותאה ינארתו םילגר שלש הז ינפל יכ ינפמ התטנ ילוא הכתא -םג התע התואו יתגרה יתייחה

22:34 - כב:לד
םעלב רמאיו הוהי ךאלמ-לא יתעדי אל יכ יתאטח יתארקל בצנ התא יכ ער-םא התעו ךרדב יל הבושא ךיניעב

22:35 - כב:לה
הוהי ךאלמ רמאיו ךל םעלב-לא ספאו םישנאה-םע רבדא-רשא רבדה-תא רבדת ותא ךילא ירש-םע םעלב ךליו קלב

22:36 - כב:לו
אב יכ קלב עמשיו ותארקל אציו םעלב רשא באומ ריע-לא רשא ןנרא לובג-לע לובגה הצקב

22:37 - כב:לז
םעלב-לא קלב רמאיו יתחלש חלש אלה המל ךל-ארקל ךילא םנמאה ילא תכלה-אל ךדבכ לכוא אל

22:38 - כב:לח
קלב-לא םעלב רמאיו התע ךילא יתאב-הנה רבד לכוא לכיה רשא רבדה המואמ יפב םיהלא םישי רבדא ותא

22:39 - כב:לט
קלב-םע םעלב ךליו תוצח תירק ואביו

22:40 - כב:מ
רקב קלב חבזיו םעלבל חלשיו ןאצו ותא רשא םירשלו

22:41 - כב:מא
חקיו רקבב יהיו םעלב-תא קלב לעב תומב והלעיו םעה הצק םשמ אריו

23:1 - כג:א
קלב-לא םעלב רמאיו העבש הזב יל-הנב הזב יל ןכהו תחבזמ העבשו םירפ העבש םיליא

23:2 - כג:ב
רבד רשאכ קלב שעיו קלב לעיו םעלב ליאו רפ םעלבו חבזמב

23:3 - כג:ג
קלבל םעלב רמאיו ךתלע-לע בציתה הרקי ילוא הכלאו רבדו יתארקל הוהי יתדגהו ינארי-המ יפש ךליו ךל

23:4 - כג:ד
םיהלא רקיו רמאיו םעלב-לא תעבש-תא וילא לעאו יתכרע תחבזמה חבזמב ליאו רפ

23:5 - כג:ה
יפב רבד הוהי םשיו בוש רמאיו םעלב רבדת הכו קלב-לא

23:6 - כג:ו
הנהו וילא בשיו אוה ותלע-לע בצנ באומ ירש-לכו

23:7 - כג:ז
רמאיו ולשמ אשיו קלב ינחני םרא-ןמ באומ-ךלמ הכל םדק-יררהמ הכלו בקעי יל -הרא לארשי המעז

23:8 - כג:ח
לא הבק אל בקא המ םעז אל םעזא המו הוהי

23:9 - כג:ט
םירצ שארמ-יכ תועבגמו ונארא דדבל םע-ןה ונרושא אל םיוגבו ןכשי בשחתי

23:10 - כג:י
בקעי רפע הנמ ימ עבר-תא רפסמו ישפנ תמת לארשי יהתו םירשי תומ והמכ יתירחא

23:11 - כג:יא
םעלב-לא קלב רמאיו בקל יל תישע המ הנהו ךיתחקל יביא ךרב תכרב

23:12 - כג:יב
תא אלה רמאיו ןעיו יפב הוהי םישי רשא רבדל רמשא ותא

23:13 - כג:יג
קלב וילא רמאיו םוקמ-לא יתא אנ-ךל םשמ ונארת רשא רחא הארת והצק ספא הארת אל ולכו םשמ יל-ונבקו

23:14 - כג:יד
םיפצ הדש והחקיו ןביו הגספה שאר-לא לעיו תחבזמ העבש חבזמב ליאו רפ

23:15 - כג:טו
קלב-לא רמאיו ךתלע-לע הכ בציתה הכ הרקא יכנאו

23:16 - כג:טז
םעלב-לא הוהי רקיו ויפב רבד םשיו קלב-לא בוש רמאיו רבדת הכו

23:17 - כג:יז
ונהו וילא אביו ירשו ותלע-לע בצנ ול רמאיו ותא באומ הוהי רבד-המ קלב

23:18 - כג:יח
רמאיו ולשמ אשיו עמשו קלב םוק ונב ידע הניזאה רפצ

23:19 - כג:יט
בזכיו לא שיא אל םחנתיו םדא-ןבו השעי אלו רמא אוהה הנמיקי אלו רבדו

23:20 - כג:כ
יתחקל ךרב הנה הנבישא אלו ךרבו

23:21 - כג:כא
בקעיב ןוא טיבה-אל למע האר-אלו ויהלא הוהי לארשיב ךלמ תעורתו ומע וב

23:22 - כג:כב
םירצממ םאיצומ לא ול םאר תפעותכ

23:23 - כג:כג
בקעיב שחנ-אל יכ לארשיב םסק-אלו בקעיל רמאי תעכ לעפ-המ לארשילו לא

23:24 - כג:כד
םוקי איבלכ םע-ןה אל אשנתי יראכו ףרט לכאי-דע בכשי התשי םיללח-םדו

23:25 - כג:כה
םעלב-לא קלב רמאיו ונבקת אל בק-םג ונכרבת אל ךרב-םג

23:26 - כג:כו
רמאיו םעלב ןעיו יתרבד אלה קלב-לא לכ רמאל ךילא ותא הוהי רבדי-רשא השעא

23:27 - כג:כז
םעלב-לא קלב רמאיו ךחקא אנ-הכל ילוא רחא םוקמ-לא םיהלאה יניעב רשיי םשמ יל ותבקו

23:28 - כג:כח
םעלב-תא קלב חקיו ףקשנה רועפה שאר ןמישיה ינפ-לע

23:29 - כג:כט
קלב-לא םעלב רמאיו העבש הזב יל-הנב הזב יל ןכהו תחבזמ העבשו םירפ העבש םליא

23:30 - כג:ל
רמא רשאכ קלב שעיו ליאו רפ לעיו םעלב חבזמב

24:1 - כד:א
בוט יכ םעלב אריו ךרבל הוהי יניעב ךלה-אלו לארשי-תא תארקל םעפב-םעפכ תשיו םישחנ וינפ רבדמה-לא

24:2 - כד:ב
םעלב אשיו אריו ויניע-תא ןכש לארשי-תא וילע יהתו ויטבשל םיהלא חור

24:3 - כד:ג
רמאיו ולשמ אשיו רעב ונב םעלב םאנ םתש רבגה םאנו ןיעה

24:4 - כד:ד
לא-ירמא עמש םאנ הזחי ידש הזחמ רשא םיניע יולגו לפנ

24:5 - כד:ה
בקעי ךילהא ובט-המ לארשי ךיתנכשמ

24:6 - כד:ו
תנגכ ויטנ םילחנכ םילהאכ רהנ ילע םיזראכ הוהי עטנ םימ-ילע

24:7 - כד:ז
וילדמ םימ-לזי םיבר םימב וערזו וכלמ גגאמ םריו ותכלמ אשנתו

24:8 - כד:ח
םירצממ ואיצומ לא ול םאר תפעותכ וירצ םיוג לכאי םרגי םהיתמצעו ץחמי ויצחו

24:9 - כד:ט
יראכ בכש ערכ ונמיקי ימ איבלכו ךורב ךיכרבמ רורא ךירראו

24:10 - כד:י
קלב ףא-רחיו קפסיו םעלב-לא קלב רמאיו ויפכ-תא יביא בקל םעלב-לא תכרב הנהו ךיתארק םימעפ שלש הז ךרב

24:11 - כד:יא
ךל-חרב התעו יתרמא ךמוקמ-לא הנהו ךדבכא דבכ דובכמ הוהי ךענמ

24:12 - כד:יב
קלב-לא םעלב רמאיו ךיכאלמ-לא םג אלה ילא תחלש-רשא רמאל יתרבד

24:13 - כד:יג
אלמ קלב יל-ןתי-םא אל בהזו ףסכ ותיב יפ-תא רבעל לכוא הבוט תושעל הוהי יבלמ הער וא ותא הוהי רבדי-רשא רבדא

24:14 - כד:יד
ךלוה יננה התעו ךצעיא הכל ימעל הזה םעה השעי רשא תירחאב ךמעל םימיה

24:15 - כד:טו
רמאיו ולשמ אשיו רעב ונב םעלב םאנ םתש רבגה םאנו ןיעה

24:16 - כד:טז
לא-ירמא עמש םאנ ןוילע תעד עדיו לפנ הזחי ידש הזחמ םיניע יולגו

24:17 - כד:יז
התע אלו ונארא בורק אלו ונרושא בקעימ בכוכ ךרד לארשימ טבש םקו באומ יתאפ ץחמו תש-ינב-לכ רקרקו

24:18 - כד:יח
השרי םודא היהו ריעש השרי היהו השע לארשיו ויביא ליח

24:19 - כד:יט
דיבאהו בקעימ דריו ריעמ דירש

24:20 - כד:כ
אשיו קלמע-תא אריו תישאר רמאיו ולשמ ותירחאו קלמע םיוג דבא ידע

24:21 - כד:כא
יניקה-תא אריו רמאיו ולשמ אשיו םישו ךבשומ ןתיא ךנק עלסב

24:22 - כד:כב
רעבל היהי-םא יכ רושא המ-דע ןיק ךבשת

24:23 - כד:כג
רמאיו ולשמ אשיו ומשמ היחי ימ יוא לא

24:24 - כד:כד
םיתכ דימ םיצו רושא ונעו אוה-םגו רבע-ונעו דבא ידע

24:25 - כד:כה
ךליו םעלב םקיו ומקמל בשיו ךלה קלב-םגו וכרדל

25:1 - כה:א
םיטשב לארשי בשיו תונזל םעה לחיו באומ תונב-לא

25:2 - כה:ב
יחבזל םעל ןארקתו םעה לכאיו ןהיהלא ןהיהלאל ווחתשיו

25:3 - כה:ג
לעבל לארשי דמציו הוהי ףא-רחיו רועפ לארשיב

25:4 - כה:ד
השמ-לא הוהי רמאיו םעה ישאר-לכ-תא חק הוהיל םתוא עקוהו בשיו שמשה דגנ הוהי-ףא ןורח לארשימ

25:5 - כה:ה
יטפש-לא השמ רמאיו שיא וגרה לארשי םידמצנה וישנא רועפ לעבל

25:6 - כה:ו
ינבמ שיא הנהו ברקיו אב לארשי ויחא-לא יניעל תינידמה-תא תדע-לכ יניעלו השמ המהו לארשי-ינב להא חתפ םיכב דעומ

25:7 - כה:ז
סחניפ אריו ןרהא-ןב רזעלא-ןב ךותמ םקיו ןהכה חמר חקיו הדעה ודיב

25:8 - כה:ח
רחא אביו הבקה-לא לארשי-שיא תא םהינש-תא רקדיו -תאו לארשי שיא התבק-לא השאה לעמ הפגמה רצעתו לארשי ינב

25:9 - כה:ט
הפגמב םיתמה ויהיו ףלא םירשעו העברא

25:10 - כה:י
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

25:11 - כה:יא
רזעלא-ןב סחניפ בישה ןהכה ןרהא-ןב לעמ יתמח-תא ואנקב לארשי-ינב םכותב יתאנק-תא יתילכ-אלו לארשי-ינב-תא יתאנקב

25:12 - כה:יב
ןתנ יננה רמא ןכל םולש יתירב-תא ול

25:13 - כה:יג
וערזלו ול התיהו תנהכ תירב וירחא אנק רשא תחת םלוע רפכיו ויהלאל לארשי ינב-לע

25:14 - כה:יד
לארשי שיא םשו הכה רשא הכמה ירמז תינידמה-תא -תיב אישנ אולס-ןב ינעמשל בא

25:15 - כה:טו
הכמה השאה םשו יבזכ תינידמה תומא שאר רוצ-תב אוה ןידמב בא-תיב

25:16 - כה:טז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

25:17 - כה:יז
םינידמה-תא רורצ םתוא םתיכהו

25:18 - כה:יח
םכל םה םיררצ יכ ולכנ-רשא םהילכנב רועפ-רבד-לע םכל יבזכ רבד-לעו םתחא ןידמ אישנ-תב הפגמה-םויב הכמה רועפ-רבד-לע

25:19 - כה:יט
הפגמה ירחא יהיו

26:1 - כו:א
השמ-לא הוהי רמאיו ןרהא-ןב רזעלא לאו רמאל ןהכה

26:2 - כו:ב
תדע-לכ שאר-תא ואש ןבמ לארשי-ינב הלעמו הנש םירשע אצי -לכ םתבא תיבל לארשיב אבצ

26:3 - כו:ג
רזעלאו השמ רבדיו תברעב םתא ןהכה וחרי ןדרי-לע באומ רמאל

26:4 - כו:ד
הנש םירשע ןבמ הוצ רשאכ הלעמו ינבו השמ-תא הוהי ץראמ םיאציה לארשי םירצמ

26:5 - כו:ה
לארשי רוכב ןבואר ךונח ןבואר ינב אולפל יכנחה תחפשמ יאלפה תחפשמ

26:6 - כו:ו
תחפשמ ןרצחל ימרכל ינורצחה ימרכה תחפשמ

26:7 - כו:ז
ינבוארה תחפשמ הלא השלש םהידקפ ויהיו עבשו ףלא םיעבראו םישלשו תואמ

26:8 - כו:ח
באילא אולפ ינבו

26:9 - כו:ט
לאומנ באילא ינבו םריבאו ןתדו םריבאו ןתד-אוה רשא הדעה יאורק השמ-לע וצה חרק-תדעב ןרהא-לעו הוהי-לע םתצהב

26:10 - כו:י
היפ-תא ץראה חתפתו חרק-תאו םתא עלבתו לכאב הדעה תומב םישמח תא שאה ויהיו שיא םיתאמו סנל

26:11 - כו:יא
ותמ-אל חרק-ינבו

26:12 - כו:יב
םתחפשמל ןועמש ינב תחפשמ לאומנל ןימיל ילאומנה ינימיה תחפשמ תחפשמ ןיכיל יניכיה

26:13 - כו:יג
יחרזה תחפשמ חרזל תחפשמ לואשל ילואשה

26:14 - כו:יד
ינעמשה תחפשמ הלא ףלא םירשעו םינש םיתאמו

26:15 - כו:טו
םתחפשמל דג ינב תחפשמ ןופצל תחפשמ יגחל ינופצה תחפשמ ינושל יגחה ינושה

26:16 - כו:טז
ינזאה תחפשמ ינזאל ירעה תחפשמ ירעל

26:17 - כו:יז
תחפשמ דוראל ילאראל ידוראה ילאראה תחפשמ

26:18 - כו:יח
דג-ינב תחפשמ הלא םיעברא םהידקפל תואמ שמחו ףלא

26:19 - כו:יט
רע הדוהי ינב רע תמיו ןנואו ןענכ ץראב ןנואו

26:20 - כו:כ
הדוהי-ינב ויהיו הלשל םתחפשמל ץרפל ינלשה תחפשמ חרזל יצרפה תחפשמ יחרזה תחפשמ

26:21 - כו:כא
ץרפ-ינב ויהיו תחפשמ ןרצחל לומחל ינרצחה ילומחה תחפשמ

26:22 - כו:כב
הדוהי תחפשמ הלא השש םהידקפל שמחו ףלא םיעבשו תואמ

26:23 - כו:כג
םתחפשמל רכששי ינב יעלותה תחפשמ עלות ינופה תחפשמ הופל

26:24 - כו:כד
יבשיה תחפשמ בושיל תחפשמ ןרמשל ינרמשה

26:25 - כו:כה
רכששי תחפשמ הלא העברא םהידקפל שלשו ףלא םיששו תואמ

26:26 - כו:כו
םתחפשמל ןלובז ינב ידרסה תחפשמ דרסל ינלאה תחפשמ ןולאל תחפשמ לאלחיל ילאלחיה

26:27 - כו:כז
ינלובזה תחפשמ הלא ףלא םישש םהידקפל תואמ שמחו

26:28 - כו:כח
םתחפשמל ףסוי ינב םירפאו השנמ

26:29 - כו:כט
ריכמל השנמ ינב יריכמה תחפשמ דילוה ריכמו דעלגל דעלג-תא ידעלגה תחפשמ

26:30 - כו:ל
דעלג ינב הלא תחפשמ רזעיא קלחל ירזעיאה יקלחה תחפשמ

26:31 - כו:לא
תחפשמ לאירשאו םכשו ילארשאה ימכשה תחפשמ

26:32 - כו:לב
תחפשמ עדימשו רפחו יעדימשה ירפחה תחפשמ

26:33 - כו:לג
רפח-ןב דחפלצו יכ םינב ול ויה-אל תונב םשו תונב-םא הענו הלחמ דחפלצ הצרתו הכלמ הלגח

26:34 - כו:לד
השנמ תחפשמ הלא םינש םהידקפו עבשו ףלא םישמחו תואמ

26:35 - כו:לה
םירפא-ינב הלא חלתושל םתחפשמל רכבל יחלתשה תחפשמ ןחתל ירכבה תחפשמ ינחתה תחפשמ

26:36 - כו:לו
חלתוש ינב הלאו ינרעה תחפשמ ןרעל

26:37 - כו:לז
תחפשמ הלא םהידקפל םירפא-ינב ףלא םישלשו םינש הלא תואמ שמחו םתחפשמל ףסוי-ינב

26:38 - כו:לח
םתחפשמל ןמינב ינב יעלבה תחפשמ עלבל תחפשמ לבשאל םריחאל ילבשאה ימריחאה תחפשמ

26:39 - כו:לט
תחפשמ םפופשל םפוחל ימפושה ימפוחה תחפשמ

26:40 - כו:מ
דרא עלב-ינב ויהיו ידראה תחפשמ ןמענו תחפשמ ןמענל ימענה

26:41 - כו:מא
ןמינב-ינב הלא םהידקפו םתחפשמל ףלא םיעבראו השמח תואמ ששו

26:42 - כו:מב
ןד-ינב הלא םחושל םתחפשמל הלא ימחושה תחפשמ םתחפשמל ןד תחפשמ

26:43 - כו:מג
ימחושה תחפשמ-לכ העברא םהידקפל עבראו ףלא םיששו תואמ

26:44 - כו:מד
םתחפשמל רשא ינב הנמיה תחפשמ הנמיל יושיה תחפשמ יושיל תחפשמ העירבל יעירבה

26:45 - כו:מה
רבחל העירב ינבל ירבחה תחפשמ תחפשמ לאיכלמל ילאיכלמה

26:46 - כו:מו
חרש רשא-תב םשו

26:47 - כו:מז
רשא-ינב תחפשמ הלא השלש םהידקפל עבראו ףלא םישמחו תואמ

26:48 - כו:מח
םתחפשמל ילתפנ ינב תחפשמ לאצחיל ינוגל ילאצחיה ינוגה תחפשמ

26:49 - כו:מט
ירציה תחפשמ רציל ימלשה תחפשמ םלשל

26:50 - כו:נ
ילתפנ תחפשמ הלא םהידקפו םתחפשמל ףלא םיעבראו השמח תואמ עבראו

26:51 - כו:נא
ינב ידוקפ הלא ףלא תואמ-שש לארשי תואמ עבש ףלאו םישלשו

26:52 - כו:נב
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

26:53 - כו:נג
ץראה קלחת הלאל תומש רפסמב הלחנב

26:54 - כו:נד
ותלחנ הברת ברל ותלחנ טיעמת טעמלו ןתי וידקפ יפל שיא ותלחנ

26:55 - כו:נה
קלחי לרוגב-ךא תומשל ץראה-תא ולחני םתבא-תוטמ

26:56 - כו:נו
קלחת לרוגה יפ-לע בר ןיב ותלחנ טעמל

26:57 - כו:נז
יולה ידוקפ הלאו ןושרגל םתחפשמל תהקל ינשרגה תחפשמ יררמל יתהקה תחפשמ יררמה תחפשמ

26:58 - כו:נח
יול תחפשמ הלא תחפשמ ינבלה תחפשמ תחפשמ ינרבחה ישומה תחפשמ ילחמה תהקו יחרקה תחפשמ םרמע-תא דלוה

26:59 - כו:נט
םרמע תשא םשו רשא יול-תב דבכוי יולל התא הדלי םרמעל דלתו םירצמב השמ-תאו ןרהא-תא םתחא םירמ תאו

26:60 - כו:ס
ןרהאל דלויו אוהיבא-תאו בדנ-תא רזעלא-תא רמתיא-תאו

26:61 - כו:סא
אוהיבאו בדנ תמיו הרז-שא םבירקהב הוהי ינפל

26:62 - כו:סב
השלש םהידקפ ויהיו רכז-לכ ףלא םירשעו יכ הלעמו שדח-ןבמ ךותב ודקפתה אל יכ לארשי ינב הלחנ םהל ןתנ-אל לארשי ינב ךותב

26:63 - כו:סג
השמ ידוקפ הלא רשא ןהכה רזעלאו לארשי ינב-תא ודקפ לע באומ תברעב וחרי ןדרי

26:64 - כו:סד
שיא היה-אל הלאבו ןרהאו השמ ידוקפמ ודקפ רשא ןהכה לארשי ינב-תא יניס רבדמב

26:65 - כו:סה
םהל הוהי רמא-יכ רבדמב ותמי תומ שיא םהמ רתונ-אלו -ןב בלכ-םא יכ עשוהיו הנפי ןונ-ןב

27:1 - כז:א
תונב הנברקתו רפח-ןב דחפלצ ריכמ-ןב דעלג-ןב תחפשמל השנמ-ןב הלאו ףסוי-ןב השנמ הלחמ ויתנב תומש הכלמו הלגחו הענ הצרתו

27:2 - כז:ב
השמ ינפל הנדמעתו ןהכה רזעלא ינפלו םאישנה ינפלו חתפ הדעה-לכו רמאל דעומ-להא

27:3 - כז:ג
רבדמב תמ וניבא ךותב היה-אל אוהו םידעונה הדעה חרק-תדעב הוהי-לע םינבו תמ ואטחב-יכ ול ויה-אל

27:4 - כז:ד
וניבא-םש ערגי המל יכ ותחפשמ ךותמ ונל-הנת ןב ול ןיא יחא ךותב הזחא וניבא

27:5 - כז:ה
השמ ברקיו ינפל ןטפשמ-תא הוהי

27:6 - כז:ו
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל

27:7 - כז:ז
דחפלצ תונב ןכ םהל ןתת ןתנ תרבד ךותב הלחנ תזחא תרבעהו םהיבא יחא ןהיבא תלחנ-תא ןהל

27:8 - כז:ח
לארשי ינב-לאו שיא רמאל רבדת ןיא ןבו תומי-יכ -תא םתרבעהו ול ותבל ותלחנ

27:9 - כז:ט
תב ול ןיא-םאו ותלחנ-תא םתתנו ויחאל

27:10 - כז:י
םיחא ול ןיא-םאו ותלחנ-תא םתתנו ויבא יחאל

27:11 - כז:יא
םיחא ןיא-םאו םתתנו ויבאל וראשל ותלחנ-תא ותחפשממ וילא ברקה התיהו התא שריו תקחל לארשי ינבל הוצ רשאכ טפשמ השמ-תא הוהי

27:12 - כז:יב
השמ-לא הוהי רמאיו םירבעה רה-לא הלע ץראה-תא הארו הזה ינבל יתתנ רשא לארשי

27:13 - כז:יג
תפסאנו התא התיארו התא-םג ךימע-לא ןרהא ףסאנ רשאכ ךיחא

27:14 - כז:יד
יפ םתירמ רשאכ תבירמב ןצ-רבדמב ינשידקהל הדעה םה םהיניעל םימב שדק תבירמ-ימ ןצ-רבדמ

27:15 - כז:טו
הוהי-לא השמ רבדיו רמאל

27:16 - כז:טז
יהלא הוהי דקפי שיא רשב-לכל תחורה הדעה-לע

27:17 - כז:יז
םהינפל אצי-רשא םהינפל אבי רשאו רשאו םאיצוי רשאו היהת אלו םאיבי רשא ןאצכ הוהי תדע הער םהל-ןיא

27:18 - כז:יח
השמ-לא הוהי רמאיו עשוהי-תא ךל-חק שיא ןונ-ןב תכמסו וב חור-רשא וילע ךדי-תא

27:19 - כז:יט
ינפל ותא תדמעהו ינפלו ןהכה רזעלא התיוצו הדעה-לכ םהיניעל ותא

27:20 - כז:כ
וילע ךדוהמ התתנו תדע-לכ ועמשי ןעמל לארשי ינב

27:21 - כז:כא
ןהכה רזעלא ינפלו ול לאשו דמעי ינפל םירואה טפשמב ואצי ויפ-לע הוהי אוה ואבי ויפ-לעו ותא לארשי-ינב-לכו הדעה-לכו

27:22 - כז:כב
הוצ רשאכ השמ שעיו חקיו ותא הוהי והדמעיו עשוהי-תא ןהכה רזעלא ינפל הדעה-לכ ינפלו

27:23 - כז:כג
וידי-תא ךמסיו רשאכ והוציו וילע השמ-דיב הוהי רבד

28:1 - כח:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

28:2 - כח:ב
לארשי ינב-תא וצ םהלא תרמאו ימחל ינברק-תא יחחינ חיר ישאל יל בירקהל ורמשת ודעומב

28:3 - כח:ג
השאה הז םהל תרמאו הוהיל ובירקת רשא הנש-ינב םישבכ םויל םינש םמימת דימת הלע

28:4 - כח:ד
השעת דחא שבכה-תא שבכה תאו רקבב ןיב השעת ינשה םיברעה

28:5 - כח:ה
תלס הפיאה תירישעו ןמשב הלולב החנמל ןיהה תעיבר תיתכ

28:6 - כח:ו
הישעה דימת תלע חירל יניס רהב הוהיל השא חחינ

28:7 - כח:ז
ןיהה תעיבר וכסנו שדקב דחאה שבכל רכש ךסנ ךסה הוהיל

28:8 - כח:ח
ינשה שבכה תאו םיברעה ןיב השעת וכסנכו רקבה תחנמכ חחינ חיר השא השעת הוהיל

28:9 - כח:ט
תבשה םויבו הנש-ינב םישבכ-ינש םינרשע ינשו םמימת הלולב החנמ תלס וכסנו ןמשב

28:10 - כח:י
ותבשב תבש תלע דימתה תלע-לע הכסנו

28:11 - כח:יא
םכישדח ישארבו הוהיל הלע ובירקת םינש רקב-ינב םירפ םישבכ דחא ליאו העבש הנש-ינב םמימת

28:12 - כח:יב
תלס םינרשע השלשו ןמשב הלולב החנמ ינשו דחאה רפל החנמ תלס םינרשע ליאל ןמשב הלולב דחאה

28:13 - כח:יג
תלס ןורשע ןרשעו ןמשב הלולב החנמ חיר הלע דחאה שבכל הוהיל השא חחינ

28:14 - כח:יד
ןיהה יצח םהיכסנו תשילשו רפל היהי תעיברו ליאל ןיהה תאז ןיי שבכל ןיהה ושדחב שדח תלע הנשה ישדחל

28:15 - כח:טו
דחא םיזע ריעשו הוהיל תאטחל השעי דימתה תלע-לע וכסנו

28:16 - כח:טז
ןושארה שדחבו םוי רשע העבראב הוהיל חספ שדחל

28:17 - כח:יז
םוי רשע השמחבו תעבש גח הזה שדחל לכאי תוצמ םימי

28:18 - כח:יח
ןושארה םויב תכאלמ-לכ שדק-ארקמ ושעת אל הדבע

28:19 - כח:יט
הלע השא םתברקהו םירפ הוהיל ליאו םינש רקב-ינב םישבכ העבשו דחא םמימת הנש ינב םכל ויהי

28:20 - כח:כ
הלולב תלס םתחנמו םינרשע השלש ןמשב םינרשע ינשו רפל ושעת ליאל

28:21 - כח:כא
השעת ןורשע ןורשע תעבשל דחאה שבכל םישבכה

28:22 - כח:כב
דחא תאטח ריעשו םכילע רפכל

28:23 - כח:כג
רשא רקבה תלע דבלמ ושעת דימתה תלעל הלא-תא

28:24 - כח:כד
םויל ושעת הלאכ השא םחל םימי תעבש הוהיל חחינ-חיר דימתה תלוע-לע וכסנו השעי

28:25 - כח:כה
יעיבשה םויבו םכל היהי שדק-ארקמ אל הדבע תכאלמ-לכ ושעת

28:26 - כח:כו
םירוכבה םויבו החנמ םכבירקהב הוהיל השדח שדק-ארקמ םכיתעבשב תכאלמ-לכ םכל היהי ושעת אל הדבע

28:27 - כח:כז
חירל הלוע םתברקהו םירפ הוהיל חחינ ליא םינש רקב-ינב םישבכ העבש דחא הנש ינב

28:28 - כח:כח
הלולב תלס םתחנמו םינרשע השלש ןמשב ינש דחאה רפל דחאה ליאל םינרשע

28:29 - כח:כט
שבכל ןורשע ןורשע תעבשל דחאה םישבכה

28:30 - כח:ל
דחא םיזע ריעש םכילע רפכל

28:31 - כח:לא
דימתה תלע דבלמ םמימת ושעת ותחנמו םהיכסנו םכל-ויהי

29:1 - כט:א
דחאב יעיבשה שדחבו שדק-ארקמ שדחל תכאלמ-לכ םכל היהי םוי ושעת אל הדבע םכל היהי העורת

29:2 - כט:ב
חירל הלע םתישעו רפ הוהיל חחינ ליא דחא רקב-ןב -ינב םישבכ דחא םמימת העבש הנש

29:3 - כט:ג
הלולב תלס םתחנמו םינרשע השלש ןמשב םינרשע ינש רפל ליאל

29:4 - כט:ד
שבכל דחא ןורשעו תעבשל דחאה םישבכה

29:5 - כט:ה
דחא םיזע-ריעשו םכילע רפכל תאטח

29:6 - כט:ו
שדחה תלע דבלמ דימתה תלעו התחנמו םהיכסנו התחנמו חחינ חירל םטפשמכ הוהיל השא

29:7 - כט:ז
שדחל רושעבו הזה יעיבשה םכל היהי שדק-ארקמ םכיתשפנ-תא םתינעו אל הכאלמ -לכ ושעת

29:8 - כט:ח
הוהיל הלע םתברקהו רפ חחינ חיר ליא דחא רקב-ןב -ינב םישבכ דחא םמימת העבש הנש םכל ויהי

29:9 - כט:ט
הלולב תלס םתחנמו םינרשע השלש ןמשב םינרשע ינש רפל דחאה ליאל

29:10 - כט:י
שבכל ןורשע ןורשע תעבשל דחאה םישבכה

29:11 - כט:יא
דחא םיזע-ריעש תאטח דבלמ תאטח דימתה תלעו םירפכה םהיכסנו התחנמו

29:12 - כט:יב
םוי רשע השמחבו יעיבשה שדחל םכל היהי שדק-ארקמ אל הדבע תכאלמ-לכ גח םתגחו ושעת םימי תעבש הוהיל

29:13 - כט:יג
השא הלע םתברקהו הוהיל חחינ חיר השלש רקב-ינב םירפ םינש םליא רשע הנש-ינב םישבכ םמימת רשע העברא ויהי

29:14 - כט:יד
הלולב תלס םתחנמו םינרשע השלש ןמשב השלשל דחאה רפל ינש םירפ רשע דחאה ליאל םינרשע םליאה ינשל

29:15 - כט:טו
שבכל ןורשע ןורשעו רשע העבראל דחאה םישבכ

29:16 - כט:טז
דחא םיזע-ריעשו תלע דבלמ תאטח התחנמ דימתה הכסנו

29:17 - כט:יז
םירפ ינשה םויבו רשע םינש רקב-ינב םישבכ םינש םליא רשע העברא הנש-ינב םמימת

29:18 - כט:יח
םהיכסנו םתחנמו םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו טפשמכ

29:19 - כט:יט
דחא םיזע-ריעשו תלע דבלמ תאטח התחנמו דימתה םהיכסנו

29:20 - כט:כ
םירפ ישילשה םויבו םליא רשע-יתשע םישבכ םינש רשע העברא הנש-ינב םמימת

29:21 - כט:כא
םהיכסנו םתחנמו םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו טפשמכ

29:22 - כט:כב
דחא תאטח ריעשו דימתה תלע דבלמ הכסנו התחנמו

29:23 - כט:כג
םירפ יעיברה םויבו םינש םליא הרשע הנש-ינב םישבכ םמימת רשע העברא

29:24 - כט:כד
םהיכסנו םתחנמ םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו טפשמכ

29:25 - כט:כה
דחא םיזע-ריעשו תלע דבלמ תאטח התחנמ דימתה הכסנו

29:26 - כט:כו
םירפ ישימחה םויבו םינש םליא העשת הנש-ינב םישבכ םמימת רשע העברא

29:27 - כט:כז
םהיכסנו םתחנמו םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו טפשמכ

29:28 - כט:כח
דחא תאטח ריעשו דימתה תלע דבלמ הכסנו התחנמו

29:29 - כט:כט
םירפ יששה םויבו םינש םליא הנמש הנש-ינב םישבכ םמימת רשע העברא

29:30 - כט:ל
םהיכסנו םתחנמו םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו טפשמכ

29:31 - כט:לא
דחא תאטח ריעשו דימתה תלע דבלמ היכסנו התחנמ

29:32 - כט:לב
םירפ יעיבשה םויבו םינש םליא העבש הנש-ינב םישבכ םמימת רשע העברא

29:33 - כט:לג
םהכסנו םתחנמו םליאל םירפל םרפסמב םישבכלו םטפשמכ

29:34 - כט:לד
דחא תאטח ריעשו דימתה תלע דבלמ הכסנו התחנמ

29:35 - כט:לה
תרצע ינימשה םויב תכאלמ-לכ םכל היהת ושעת אל הדבע

29:36 - כט:לו
השא הלע םתברקהו רפ הוהיל חחינ חיר םישבכ דחא ליא דחא העבש הנש-ינב םמימת

29:37 - כט:לז
רפל םהיכסנו םתחנמ םישבכלו ליאל טפשמכ םרפסמב

29:38 - כט:לח
דחא תאטח ריעשו דימתה תלע דבלמ הכסנו התחנמו

29:39 - כט:לט
הוהיל ושעת הלא דבל םכידעומב םכיתבדנו םכירדנמ םכיתחנמלו םכיתלעל םכיכסנלו םכימלשלו

30:1 - ל:א
ינב-לא השמ רמאיו הוצ-רשא לככ לארשי השמ-תא הוהי

30:2 - ל:ב
ישאר-לא השמ רבדיו לארשי ינבל תוטמה רשא רבדה הז רמאל הוהי הוצ

30:3 - ל:ג
רדנ רדי-יכ שיא עבשה-וא הוהיל רסא רסאל העבש לחי אל ושפנ-לע אציה-לככ ורבד השעי ויפמ

30:4 - ל:ד
רדנ רדת-יכ השאו רסא הרסאו הוהיל הירענב היבא תיבב

30:5 - ל:ה
הרדנ-תא היבא עמשו הרסא רשא הרסאו הל שירחהו השפנ-לע ומקו היבא רסא-לכו הירדנ-לכ השפנ-לע הרסא-רשא םוקי

30:6 - ל:ו
התא היבא אינה-םאו ועמש םויב הירסאו הירדנ-לכ השפנ-לע הרסא-רשא הוהיו םוקי אל אינה-יכ הל-חלסי התא היבא

30:7 - ל:ז
שיאל היהת ויה-םאו וא הילע הירדנו רשא היתפש אטבמ השפנ-לע הרסא

30:8 - ל:ח
םויב השיא עמשו הל שירחהו ועמש הרסאו הירדנ ומקו השפנ -לע הרסא-רשא ומקי

30:9 - ל:ט
השיא עמש םויב םאו רפהו התוא איני הילע רשא הרדנ-תא היתפש אטבמ תאו השפנ-לע הרסא רשא הל-חלסי הוהיו

30:10 - ל:י
השורגו הנמלא רדנו הרסא-רשא לכ םוקי השפנ-לע הילע

30:11 - ל:יא
הרדנ השיא תיב-םאו רסא הרסא-וא העבשב השפנ-לע

30:12 - ל:יב
שרחהו השיא עמשו התא אינה אל הל הירדנ-לכ ומקו הרסא -רשא רסא-לכו םוקי השפנ-לע

30:13 - ל:יג
םתא רפי רפה-םאו ועמש םויב השיא היתפש אצומ-לכ השפנ רסאלו הירדנל םרפה השיא םוקי אל הל-חלסי הוהיו

30:14 - ל:יד
תעבש-לכו רדנ-לכ השיא שפנ תנעל רסא השיאו ונמיקי ונרפי

30:15 - ל:טו
הל שירחי שרחה-םאו םוי-לא םוימ השיא הירדנ-לכ-תא םיקהו הירסא-לכ -תא וא םתא םיקה הילע רשא םויב הל שרחה-יכ ועמש

30:16 - ל:טז
םתא רפי רפה-םאו אשנו ועמש ירחא הנוע-תא

30:17 - ל:יז
הוצ רשא םיקחה הלא ןיב השמ-תא הוהי בא-ןיב ותשאל שיא תיב הירענב ותבל היבא

31:1 - לא:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

31:2 - לא:ב
ינב תמקנ םקנ םינידמה תאמ לארשי ךימע-לא ףסאת רחא

31:3 - לא:ג
םעה-לא השמ רבדיו םכתאמ וצלחה רמאל ויהיו אבצל םישנא תתל ןידמ-לע ןידמב הוהי-תמקנ

31:4 - לא:ד
הטמל ףלא הטמל ףלא לארשי תוטמ לכל אבצל וחלשת

31:5 - לא:ה
יפלאמ ורסמיו הטמל ףלא לארשי ףלא רשע-םינש אבצ יצולח

31:6 - לא:ו
ףלא השמ םתא חלשיו םתא אבצל הטמל סחניפ-תאו ןהכה רזעלא-ןב שדקה ילכו אבצל העורתה תורצצחו ודיב

31:7 - לא:ז
ןידמ-לע ואבציו הוהי הוצ רשאכ וגרהיו השמ-תא רכז-לכ

31:8 - לא:ח
ןידמ יכלמ-תאו םהיללח-לע וגרה םקר-תאו יוא-תא רוח-תאו רוצ-תאו יכלמ תשמח עבר-תאו םעלב תאו ןידמ וגרה רועב-ןב ברחב

31:9 - לא:ט
לארשי-ינב ובשיו ןידמ ישנ-תא תאו םפט-תאו םתמהב-לכ םהנקמ-לכ-תאו וזזב םליח-לכ-תאו

31:10 - לא:י
םהירע-לכ תאו תאו םתבשומב ופרש םתריט-לכ שאב

31:11 - לא:יא
ללשה-לכ-תא וחקיו חוקלמה-לכ תאו המהבבו םדאב

31:12 - לא:יב
השמ-לא ואביו ןהכה רזעלא-לאו לארשי-ינב תדע-לאו -תאו יבשה-תא ללשה-תאו חוקלמה תברע-לא הנחמה-לא ןדרי-לע רשא באומ וחרי

31:13 - לא:יג
רזעלאו השמ ואציו יאישנ-לכו ןהכה םתארקל הדעה הנחמל ץוחמ-לא

31:14 - לא:יד
לע השמ ףצקיו ירש ליחה ידוקפ תואמה ירשו םיפלאה אבצמ םיאבה המחלמה

31:15 - לא:טו
השמ םהילא רמאיו הבקנ-לכ םתייחה

31:16 - לא:טז
ינבל ויה הנה ןה םעלב רבדב לארשי הוהיב לעמ-רסמל יהתו רועפ-רבד-לע הוהי תדעב הפגמה

31:17 - לא:יז
רכז-לכ וגרה התעו תעדי השא-לכו ףטב רכז בכשמל שיא וגרה

31:18 - לא:יח
רשא םישנב ףטה לכו רכז בכשמ ועדי-אל םכל ויחה

31:19 - לא:יט
ץוחמ ונח םתאו םימי תעבש הנחמל לכו שפנ גרה לכ ואטחתת ללחב עגנ םויבו ישילשה םויב םתא יעיבשה םכיבשו

31:20 - לא:כ
דגב-לכו רוע-ילכ-לכו םיזע השעמ-לכו ץע-ילכ-לכו ואטחתת

31:21 - לא:כא
ןהכה רזעלא רמאיו אבצה ישנא-לא תאז המחלמל םיאבה -רשא הרותה תקח השמ-תא הוהי הוצ

31:22 - לא:כב
בהזה-תא ךא תשחנה-תא ףסכה-תאו לידבה-תא לזרבה-תא תרפעה-תאו

31:23 - לא:כג
אבי-רשא רבד-לכ שאב וריבעת שאב הדנ ימב ךא רהטו רשא לכו אטחתי וריבעת שאב אבי-אל םימב

31:24 - לא:כד
םכידגב םתסבכו יעיבשה םויב ואבת רחאו םתרהטו הנחמה-לא

31:25 - לא:כה
השמ-לא הוהי רמאיו רמאל

31:26 - לא:כו
חוקלמ שאר תא אש המהבבו םדאב יבשה ןהכה רזעלאו התא הדעה תובא ישארו

31:27 - לא:כז
חוקלמה-תא תיצחו המחלמה ישפת ןיב ןיבו אבצל םיאציה הדעה-לכ

31:28 - לא:כח
הוהיל סכמ תמרהו המחלמה ישנא תאמ דחא אבצל םיאציה תואמה שמחמ שפנ רקבה-ןמו םדאה-ןמ םירמחה-ןמו ןאצה-ןמו

31:29 - לא:כט
וחקת םתיצחממ ןהכה רזעלאל התתנו הוהי תמורת

31:30 - לא:ל
לארשי-ינב תצחממו זחא דחא חקת םדאה-ןמ םישמחה-ןמ -ןמ רקבה-ןמ ןאצה-ןמו םירמחה התתנו המהבה-לכמ ירמש םיולל םתא הוהי ןכשמ תרמשמ

31:31 - לא:לא
רזעלאו השמ שעיו הוצ רשאכ ןהכה השמ-תא הוהי

31:32 - לא:לב
רתי חוקלמה יהיו םע וזזב רשא זבה תואמ-שש ןאצ אבצה ףלא םיעבשו ףלא םיפלא-תשמחו

31:33 - לא:לג
םיעבשו םינש רקבו ףלא

31:34 - לא:לד
םיששו דחא םירמחו ףלא

31:35 - לא:לה
םישנה-ןמ םדא שפנו בכשמ ועדי-אל רשא םינש שפנ-לכ רכז ףלא םישלשו

31:36 - לא:לו
קלח הצחמה יהתו רפסמ אבצב םיאציה ףלא תואמ-שלש ןאצה תעבשו ףלא םישלשו תואמ שמחו םיפלא

31:37 - לא:לז
הוהיל סכמה יהיו תואמ שש ןאצה-ןמ םיעבשו שמח

31:38 - לא:לח
םישלשו השש רקבהו הוהיל םסכמו ףלא םיעבשו םינש

31:39 - לא:לט
ףלא םישלש םירמחו םסכמו תואמ שמחו םיששו דחא הוהיל

31:40 - לא:מ
רשע השש םדא שפנו הוהיל םסכמו ףלא שפנ םישלשו םינש

31:41 - לא:מא
סכמ-תא השמ ןתיו רזעלאל הוהי תמורת הוצ רשאכ ןהכה השמ-תא הוהי

31:42 - לא:מב
לארשי ינב תיצחממו השמ הצח רשא םיאבצה םישנאה-ןמ

31:43 - לא:מג
הדעה תצחמ יהתו תואמ-שלש ןאצה-ןמ ףלא םישלשו ףלא שמחו םיפלא תעבש תואמ

31:44 - לא:מד
םישלשו השש רקבו ףלא

31:45 - לא:מה
ףלא םישלש םירמחו תואמ שמחו

31:46 - לא:מו
רשע השש םדא שפנו ףלא

31:47 - לא:מז
תצחממ השמ חקיו זחאה-תא לארשי-ינב םישמחה-ןמ דחא -ןמו םדאה-ןמ םתא ןתיו המהבה תרמשמ ירמש םיולל רשאכ הוהי ןכשמ השמ-תא הוהי הוצ

31:48 - לא:מח
השמ-לא וברקיו יפלאל רשא םידקפה םיפלאה ירש אבצה תואמה ירשו

31:49 - לא:מט
השמ-לא ורמאיו שאר-תא ואשנ ךידבע רשא המחלמה ישנא דקפנ -אלו ונדיב שיא ונממ

31:50 - לא:נ
ןברק-תא ברקנו אצמ רשא שיא הוהי הדעצא בהז-ילכ ליגע תעבט דימצו רפכל זמוכו ינפל וניתשפנ-לע הוהי

31:51 - לא:נא
רזעלאו השמ חקיו םתאמ בהזה-תא ןהכה השעמ ילכ לכ

31:52 - לא:נב
בהז-לכ יהיו ומירה רשא המורתה ףלא רשע השש הוהיל םישמחו תואמ-עבש ירש תאמ לקש ירש תאמו םיפלאה תואמה

31:53 - לא:נג
וזזב אבצה ישנא ול שיא

31:54 - לא:נד
רזעלאו השמ חקיו תאמ בהזה-תא ןהכה תואמהו םיפלאה ירש להא-לא ותא ואביו ןורכז דעומ ינפל לארשי-ינבל הוהי

32:1 - לב:א
ינבל היה בר הנקמו דג-ינבלו ןבואר ואריו דאמ םוצע רזעי ץרא-תא הנהו דעלג ץרא-תאו הנקמ םוקמ םוקמה

32:2 - לב:ב
ינבו דג-ינב ואביו ורמאיו ןבואר רזעלא-לאו השמ-לא יאישנ -לאו ןהכה רמאל הדעה

32:3 - לב:ג
רזעיו ןבידו תורטע ןובשחו הרמנו ובנו םבשו הלעלאו ןעבו

32:4 - לב:ד
הוהי הכה רשא ץראה לארשי תדע ינפל אוה הנקמ ץרא הנקמ ךידבעלו

32:5 - לב:ה
ונאצמ-םא ורמאיו ןתי ךיניעב ןח תאזה ץראה-תא -לא הזחאל ךידבעל ןדריה-תא ונרבעת

32:6 - לב:ו
דג-ינבל השמ רמאיו ןבואר ינבלו ואבי םכיחאה ובשת םתאו המחלמל הפ

32:7 - לב:ז
בל-תא ןואונת המלו רבעמ לארשי ינב ןתנ-רשא ץראה-לא הוהי םהל

32:8 - לב:ח
םכיתבא ושע הכ שדקמ םתא יחלשב תוארל ענרב ץראה-תא

32:9 - לב:ט
לחנ-דע ולעיו ואריו לוכשא ואיניו ץראה-תא לארשי ינב בל-תא ץראה-לא אב -יתלבל הוהי םהל ןתנ-רשא

32:10 - לב:י
םויב הוהי ףא-רחיו רמאל עבשיו אוהה

32:11 - לב:יא
םישנאה וארי-םא ןבמ םירצממ םילעה הלעמו הנש םירשע רשא המדאה תא םהרבאל יתעבשנ יכ בקעילו קחציל ירחא ואלמ-אל

32:12 - לב:יב
הנפי-ןב בלכ יתלב עשוהיו יזנקה ואלמ יכ ןונ-ןב הוהי ירחא

32:13 - לב:יג
הוהי ףא-רחיו םעניו לארשיב הנש םיעברא רבדמב רודה-לכ םת-דע יניעב ערה השעה הוהי

32:14 - לב:יד
תחת םתמק הנהו תוברת םכיתבא תופסל םיאטח םישנא -ףא ןורח לע דוע לארשי-לא הוהי

32:15 - לב:טו
וירחאמ ןבושת יכ וחינהל דוע ףסיו םתחשו רבדמב הזה םעה-לכל

32:16 - לב:טז
ורמאיו וילא ושגיו הנבנ ןאצ תרדג םירעו הפ וננקמל ונפטל

32:17 - לב:יז
םישח ץלחנ ונחנאו דע לארשי ינב ינפל םנאיבה-םא רשא בשיו םמוקמ-לא רצבמה ירעב ונפט ץראה יבשי ינפמ

32:18 - לב:יח
וניתב-לא בושנ אל ינב לחנתה דע ותלחנ שיא לארשי

32:19 - לב:יט
םתא לחננ אל יכ האלהו ןדריל רבעמ ונתלחנ האב יכ ןדריה רבעמ ונילא החרזמ

32:20 - לב:כ
השמ םהילא רמאיו רבדה-תא ןושעת-םא ינפל וצלחת-םא הזה המחלמל הוהי

32:21 - לב:כא
ץולח-לכ םכל רבעו ינפל ןדריה-תא ושירוה דע הוהי וינפמ ויביא-תא

32:22 - לב:כב
ינפל ץראה השבכנו ובשת רחאו הוהי הוהימ םיקנ םתייהו התיהו לארשימו םכל תאזה ץראה הוהי ינפל הזחאל

32:23 - לב:כג
ןכ ןושעת אל-םאו הוהיל םתאטח הנה רשא םכתאטח ועדו םכתא אצמת

32:24 - לב:כד
םירע םכל-ונב תרדגו םכפטל אציהו םכאנצל ושעת םכיפמ

32:25 - לב:כה
ינבו דג-ינב רמאיו רמאל השמ-לא ןבואר רשאכ ושעי ךידבע הוצמ ינדא

32:26 - לב:כו
וננקמ ונישנ ונפט ונתמהב-לכו ירעב םש-ויהי דעלגה

32:27 - לב:כז
ורבעי ךידבעו ינפל אבצ ץולח-לכ רשאכ המחלמל הוהי רבד ינדא

32:28 - לב:כח
תא השמ םהל וציו תאו ןהכה רזעלא ןונ-ןב עשוהי תובא ישאר-תאו לארשי ינבל תוטמה

32:29 - לב:כט
םהלא השמ רמאיו דג-ינב ורבעי-םא םכתא ןבואר-ינבו ץולח -לכ ןדריה-תא הוהי ינפל המחלמל ץראה השבכנו םהל םתתנו םכינפל דעלגה ץרא-תא הזחאל

32:30 - לב:ל
ורבעי אל-םאו םכתא םיצולח ץראב םככתב וזחאנו ןענכ

32:31 - לב:לא
ינבו דג-ינב ונעיו רשא תא רמאל ןבואר ךידבע-לא הוהי רבד השענ ןכ

32:32 - לב:לב
םיצולח רבענ ונחנ ץרא הוהי ינפל תזחא ונתאו ןענכ רבעמ ונתלחנ ןדריל

32:33 - לב:לג
השמ םהל ןתיו ינבלו דג-ינבל טבש יצחלו ןבואר -תא ףסוי-ןב השנמ ךלמ ןחיס תכלממ תכלממ-תאו ירמאה ץראה ןשבה ךלמ גוע ירע תלבגב הירעל ביבס ץראה

32:34 - לב:לד
דג-ינב ונביו תרטע-תאו ןביד-תא רערע תאו

32:35 - לב:לה
ןפוש תרטע-תאו ההבגיו רזעי-תאו

32:36 - לב:לו
הרמנ תיב-תאו ירע ןרה תיב-תאו ןאצ תרדגו רצבמ

32:37 - לב:לז
ונב ןבואר ינבו ןובשח-תא תאו אלעלא-תאו םיתירק

32:38 - לב:לח
לעב-תאו ובנ-תאו םש תבסומ ןועמ וארקיו המבש-תאו תומש-תא תמשב ונב רשא םירעה

32:39 - לב:לט
ריכמ ינב וכליו הדעלג השנמ-ןב שרויו הדכליו הב-רשא ירמאה-תא

32:40 - לב:מ
דעלגה-תא השמ ןתיו השנמ-ןב ריכמל הב בשיו

32:41 - לב:מא
ךלה השנמ-ןב ריאיו םהיתוח-תא דכליו תוח ןהתא ארקיו ריאי

32:42 - לב:מב
דכליו ךלה חבנו היתנב-תאו תנק-תא חבנ הל ארקיו ומשב

33:1 - לג:א
יעסמ הלא רשא לארשי-ינב םירצמ ץראמ ואצי השמ-דיב םתאבצל ןרהאו

33:2 - לג:ב
השמ בתכיו םהיאצומ-תא יפ-לע םהיעסמל םהיעסמ הלאו הוהי םהיאצומל

33:3 - לג:ג
שדחב ססמערמ ועסיו רשע השמחב ןושארה ןושארה שדחל םוי ואצי חספה תרחממ המר דיב לארשי-ינב םירצמ-לכ יניעל

33:4 - לג:ד
תא םירבקמ םירצמו םהב הוהי הכה רשא םהיהלאבו רוכב-לכ םיטפש הוהי השע

33:5 - לג:ה
לארשי-ינב ועסיו ונחיו ססמערמ תכסב

33:6 - לג:ו
ונחיו תכסמ ועסיו הצקב רשא םתאב רבדמה

33:7 - לג:ז
בשיו םתאמ ועסיו רשא תריחה יפ-לע ןופצ לעב ינפ-לע לדגמ ינפל ונחיו

33:8 - לג:ח
תריחה ינפמ ועסיו םיה-ךותב ורבעיו ךרד וכליו הרבדמה רבדמב םימי תשלש הרמב ונחיו םתא

33:9 - לג:ט
ואביו הרממ ועסיו םיתש םליאבו המליא םימ תניע הרשע םירמת םיעבשו םש-ונחיו

33:10 - לג:י
ונחיו םליאמ ועסיו ףוס-םי-לע

33:11 - לג:יא
ףוס-םימ ועסיו ןיס-רבדמב ונחיו

33:12 - לג:יב
ןיס-רבדממ ועסיו הקפדב ונחיו

33:13 - לג:יג
ונחיו הקפדמ ועסיו שולאב

33:14 - לג:יד
ונחיו שולאמ ועסיו םש היה-אלו םדיפרב תותשל םעל םימ

33:15 - לג:טו
םדיפרמ ועסיו יניס רבדמב ונחיו

33:16 - לג:טז
יניס רבדממ ועסיו תרבקב ונחיו הואתה

33:17 - לג:יז
הואתה תרבקמ ועסיו תרצחב ונחיו

33:18 - לג:יח
ונחיו תרצחמ ועסיו המתרב

33:19 - לג:יט
ונחיו המתרמ ועסיו ץרפ ןמרב

33:20 - לג:כ
ץרפ ןמרמ ועסיו הנבלב ונחיו

33:21 - לג:כא
ונחיו הנבלמ ועסיו הסרב

33:22 - לג:כב
ונחיו הסרמ ועסיו התלהקב

33:23 - לג:כג
התלהקמ ועסיו רפש-רהב ונחיו

33:24 - לג:כד
רפש-רהמ ועסיו הדרחב ונחיו

33:25 - לג:כה
ונחיו הדרחמ ועסיו תלהקמב

33:26 - לג:כו
תלהקממ ועסיו תחתב ונחיו

33:27 - לג:כז
ונחיו תחתמ ועסיו חרתב

33:28 - לג:כח
ונחיו חרתמ ועסיו הקתמב

33:29 - לג:כט
ונחיו הקתממ ועסיו הנמשחב

33:30 - לג:ל
הנמשחמ ועסיו תורסמב ונחיו

33:31 - לג:לא
תורסממ ועסיו ןקעי ינבב ונחיו

33:32 - לג:לב
ןקעי ינבמ ועסיו דגדגה רחב ונחיו

33:33 - לג:לג
דגדגה רחמ ועסיו התבטיב ונחיו

33:34 - לג:לד
התבטימ ועסיו הנרבעב ונחיו

33:35 - לג:לה
הנרבעמ ועסיו רבג ןיצעב ונחיו

33:36 - לג:לו
רבג ןיצעמ ועסיו ןצ-רבדמב ונחיו שדק אוה

33:37 - לג:לז
ונחיו שדקמ ועסיו ץרא הצקב רהה רהב םודא

33:38 - לג:לח
ןהכה ןרהא לעיו יפ-לע רהה רה-לא תנשב םש תמיו הוהי תאצל םיעבראה ץראמ לארשי-ינב ישימחה שדחב םירצמ שדחל דחאב

33:39 - לג:לט
שלש-ןב ןרהאו הנש תאמו םירשעו רהה רהב ותמב

33:40 - לג:מ
ךלמ ינענכה עמשיו בגנב בשי-אוהו דרע ינב אבב ןענכ ץראב לארשי

33:41 - לג:מא
רהה רהמ ועסיו הנמלצב ונחיו

33:42 - לג:מב
הנמלצמ ועסיו ןנופב ונחיו

33:43 - לג:מג
ונחיו ןנופמ ועסיו תבאב

33:44 - לג:מד
ונחיו תבאמ ועסיו לובגב םירבעה ייעב באומ

33:45 - לג:מה
ונחיו םייעמ ועסיו דג ןבידב

33:46 - לג:מו
דג ןבידמ ועסיו ןמלעב ונחיו המיתלבד

33:47 - לג:מז
ןמלעמ ועסיו ונחיו המיתלבד ינפל םירבעה ירהב ובנ

33:48 - לג:מח
םירבעה ירהמ ועסיו באומ תברעב ונחיו וחרי ןדרי לע

33:49 - לג:מט
ןדריה-לע ונחיו לבא דע תמשיה תיבמ באומ תברעב םיטשה

33:50 - לג:נ
השמ-לא הוהי רבדיו באומ תברעב וחרי ןדרי-לע רמאל

33:51 - לג:נא
לארשי ינב-לא רבד םתא יכ םהלא תרמאו ןדריה-תא םירבע ןענכ ץרא-לא

33:52 - לג:נב
םתשרוהו ץראה יבשי-לכ-תא תא םתדבאו םכינפמ -לכ תאו םתיכשמ-לכ ודבאת םתכסמ ימלצ םתומב-לכ תאו ודימשת

33:53 - לג:נג
ץראה-תא םתשרוהו םכל יכ הב-םתבשיו תשרל ץראה-תא יתתנ התא

33:54 - לג:נד
ץראה-תא םתלחנתהו םכיתחפשמל לרוגב ותלחנ-תא וברת ברל טיעמת טעמלו לא ותלחנ-תא המש ול אצי-רשא היהי ול לרוגה םכיתבא תוטמל ולחנתת

33:55 - לג:נה
ושירות אל-םאו ץראה יבשי-תא רשא היהו םכינפמ םיכשל םהמ וריתות םנינצלו םכיניעב םכתא וררצו םכידצב םתא רשא ץראה-לע הב םיבשי

33:56 - לג:נו
יתימד רשאכ היהו השעא םהל תושעל םכל

34:1 - לד:א
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

34:2 - לד:ב
לארשי ינב-תא וצ םתא-יכ םהלא תרמאו ןענכ ץראה-לא םיאב לפת רשא ץראה תאז ץרא הלחנב םכל היתלבגל ןענכ

34:3 - לד:ג
בגנ-תאפ םכל היהו ידי-לע ןצ-רבדממ םכל היהו םודא הצקמ בגנ לובג המדק חלמה-םי

34:4 - לד:ד
לובגה םכל בסנו םיברקע הלעמל בגנמ היהו הנצ רבעו שדקל בגנמ ויתאצות רדא-רצח אציו ענרב הנמצע רבעו

34:5 - לד:ה
ןומצעמ לובגה בסנו ויהו םירצמ הלחנ המיה ויתאצות

34:6 - לד:ו
םכל היהו םי לובגו לובגו לודגה םיה לובג םכל היהי-הז םי

34:7 - לד:ז
לובג םכל היהי-הזו לדגה םיה-ןמ ןופצ רהה רה םכל ואתת

34:8 - לד:ח
אבל ואתת רהה רהמ תאצות ויהו תמח הדדצ לבגה

34:9 - לד:ט
הנרפז לבגה אציו רצח ויתאצות ויהו םכל היהי-הז ןניע ןופצ לובג

34:10 - לד:י
םכל םתיואתהו רצחמ המדק לובגל המפש ןניע

34:11 - לד:יא
םפשמ לבגה דריו ןיעל םדקמ הלברה החמו לבגה דריו תרנכ-םי ףתכ-לע המדק

34:12 - לד:יב
הנדריה לובגה דריו םי ויתאצות ויהו םכל היהת תאז חלמה היתלבגל ץראה ביבס

34:13 - לד:יג
ינב-תא השמ וציו תאז רמאל לארשי ולחנתת רשא ץראה הוצ רשא לרוגב התא תעשתל תתל הוהי הטמה יצחו תוטמה

34:14 - לד:יד
ינב הטמ וחקל יכ םתבא תיבל ינבוארה ידגה-ינב הטמו יצחו םתבא תיבל וחקל השנמ הטמ םתלחנ

34:15 - לד:טו
יצחו תוטמה ינש םתלחנ וחקל הטמה וחרי ןדריל רבעמ החרזמ המדק

34:16 - לד:טז
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

34:17 - לד:יז
םישנאה תומש הלא םכל ולחני-רשא רזעלא ץראה-תא -ןב עשוהיו ןהכה ןונ

34:18 - לד:יח
אישנ דחא אישנו וחקת הטממ דחא ץראה-תא לחנל

34:19 - לד:יט
םישנאה תומש הלאו בלכ הדוהי הטמל הנפי-ןב

34:20 - לד:כ
ןועמש ינב הטמלו דוהימע-ןב לאומש

34:21 - לד:כא
דדילא ןמינב הטמל ןולסכ-ןב

34:22 - לד:כב
אישנ ןד-ינב הטמלו ילגי-ןב יקב

34:23 - לד:כג
הטמל ףסוי ינבל אישנ השנמ-ינב דפא-ןב לאינח

34:24 - לד:כד
םירפא-ינב הטמלו לאומק אישנ ןטפש-ןב

34:25 - לד:כה
ןלובז-ינב הטמלו ןפצילא אישנ ךנרפ-ןב

34:26 - לד:כו
רכששי-ינב הטמלו לאיטלפ אישנ ןזע-ןב

34:27 - לד:כז
רשא-ינב הטמלו דוהיחא אישנ ימלש-ןב

34:28 - לד:כח
ילתפנ-ינב הטמלו לאהדפ אישנ דוהימע-ןב

34:29 - לד:כט
הוהי הוצ רשא הלא לארשי-ינב-תא לחנל ןענכ ץראב

35:1 - לה:א
השמ-לא הוהי רבדיו באומ תברעב וחרי ןדרי-לע רמאל

35:2 - לה:ב
לארשי ינב-תא וצ תלחנמ םיולל ונתנו תבשל םירע םתזחא םירעל שרגמו ונתת םהיתביבס םיולל

35:3 - לה:ג
םהל םירעה ויהו םהישרגמו תבשל םתמהבל ויהי םתיח לכלו םשכרלו

35:4 - לה:ד
רשא םירעה ישרגמו ריקמ םיולל ונתת ףלא הצוחו ריעה ביבס המא

35:5 - לה:ה
ריעל ץוחמ םתדמו םיפלא המדק-תאפ-תא בגנ-תאפ-תאו המאב המאב םיפלא םיפלא םי-תאפ-תאו ןופצ תאפ תאו המאב ריעהו המאב םיפלא םהל היהי הז ךותב םירעה ישרגמ

35:6 - לה:ו
רשא םירעה תאו תא םיולל ונתת רשא טלקמה ירע-שש חצרה המש סנל ונתת ונתת םהילעו ריע םיתשו םיעברא

35:7 - לה:ז
ונתת רשא םירעה-לכ םיעברא םיולל ןהתא ריע הנמשו ןהישרגמ-תאו

35:8 - לה:ח
ונתת רשא םירעהו לארשי-ינב תזחאמ תאמו וברת ברה תאמ שיא וטיעמת טעמה רשא ותלחנ יפכ וירעמ ןתי ולחני םיולל

35:9 - לה:ט
השמ-לא הוהי רבדיו רמאל

35:10 - לה:י
לארשי ינב-לא רבד םתא יכ םהלא תרמאו ןדריה-תא םירבע ןענכ הצרא

35:11 - לה:יא
םירע םכל םתירקהו הנייהת טלקמ ירע חצר המש סנו םכל הגגשב שפנ-הכמ

35:12 - לה:יב
םירעה םכל ויהו אלו לאגמ טלקמל ודמע-דע חצרה תומי טפשמל הדעה ינפל

35:13 - לה:יג
ונתת רשא םירעהו טלקמ ירע-שש םכל הנייהת

35:14 - לה:יד
ונתת םירעה שלש תא תאו ןדריל רבעמ ונתת םירעה שלש ירע ןענכ ץראב הנייהת טלקמ

35:15 - לה:טו
רגלו לארשי ינבל םכותב בשותלו םירעה-שש הנייהת סונל טלקמל הלאה שפנ-הכמ-לכ המש הגגשב

35:16 - לה:טז
לזרב ילכב-םאו אוה חצר תמיו והכה חצרה תמוי תומ

35:17 - לה:יז
די ןבאב םאו והכה הב תומי-רשא תומ אוה חצר תמיו חצרה תמוי

35:18 - לה:יח
די-ץע ילכב וא והכה וב תומי-רשא תומ אוה חצר תמיו חצרה תמוי

35:19 - לה:יט
תימי אוה םדה לאג וב-ועגפב חצרה-תא ונתמי אוה

35:20 - לה:כ
ונפדהי האנשב-םאו וילע ךילשה-וא תמיו הידצב

35:21 - לה:כא
והכה הביאב וא תמיו ודיב חצר הכמה תמוי-תומ תימי םדה לאג אוה וב-ועגפב חצרה-תא

35:22 - לה:כב
הביא-אלב עתפב-םאו ךילשה-וא ופדה אלב ילכ-לכ וילע הידצ

35:23 - לה:כג
ןבא-לכב וא אלב הב תומי-רשא וילע לפיו תואר ביוא-אל אוהו תמיו ותער שקבמ אלו ול

35:24 - לה:כד
ןיב הדעה וטפשו םדה לאג ןיבו הכמה הלאה םיטפשמה לע

35:25 - לה:כה
הדעה וליצהו לאג דימ חצרה-תא ותא ובישהו םדה וטלקמ ריע-לא הדעה בשיו המש סנ-רשא ןהכה תומ-דע הב ותא חשמ-רשא לדגה שדקה ןמשב

35:26 - לה:כו
חצרה אצי אצי-םאו וטלקמ ריע לובג-תא המש סוני רשא

35:27 - לה:כז
םדה לאג ותא אצמו ריע לובגל ץוחמ לאג חצרו וטלקמ ןיא חצרה-תא םדה םד ול

35:28 - לה:כח
בשי וטלקמ ריעב יכ לדגה ןהכה תומ-דע ןהכה תומ ירחאו חצרה בושי לדגה ותזחא ץרא-לא

35:29 - לה:כט
תקחל םכל הלא ויהו לכב םכיתרדל טפשמ םכיתבשומ

35:30 - לה:ל
יפל שפנ-הכמ-לכ חצרה-תא חצרי םידע הנעי-אל דחא דעו תומל שפנב

35:31 - לה:לא
שפנל רפכ וחקת-אלו עשר אוה-רשא חצר תמוי תומ-יכ תומל

35:32 - לה:לב
סונל רפכ וחקת-אלו בושל וטלקמ ריע-לא תומ-דע ץראב תבשל ןהכה

35:33 - לה:לג
ופינחת-אלו םתא רשא ץראה-תא אוה םדה יכ הב ץראה-תא ףינחי םדל רפכי-אל ץראלו םא-יכ הב-ךפש רשא וכפש םדב

35:34 - לה:לד
ץראה-תא אמטת אלו הב םיבשי םתא רשא הכותב ןכש ינא רשא ןכש הוהי ינא יכ לארשי ינב ךותב

36:1 - לו:א
תובאה ישאר וברקיו דעלג-ינב תחפשמל השנמ-ןב ריכמ-ןב ףסוי ינב תחפשממ השמ ינפל ורבדיו ישאר םיאשנה ינפלו לארשי ינבל תובא

36:2 - לו:ב
ינדא-תא ורמאיו תתל הוהי הוצ הלחנב ץראה-תא לארשי ינבל לרוגב הוהיב הוצ ינדאו דחפלצ תלחנ-תא תתל ויתנבל וניחא

36:3 - לו:ג
ינבמ דחאל ויהו לארשי-ינב יטבש הערגנו םישנל תלחנמ ןתלחנ לע ףסונו וניתבא רשא הטמה תלחנ לרגמו םהל הנייהת ערגי ונתלחנ

36:4 - לו:ד
לביה היהי-םאו הפסונו לארשי ינבל תלחנ לע ןתלחנ הנייהת רשא הטמה הטמ תלחנמו םהל ערגי וניתבא ןתלחנ

36:5 - לו:ה
ינב-תא השמ וציו הוהי יפ-לע לארשי הטמ ןכ רמאל םירבד ףסוי-ינב

36:6 - לו:ו
הוצ-רשא רבדה הז דחפלצ תונבל הוהי םהיניעב בוטל רמאל ךא םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל םישנל הנייהת

36:7 - לו:ז
ינבל הלחנ בסת-אלו הטמ-לא הטממ לארשי הטמ תלחנב שיא יכ ינב וקבדי ויתבא לארשי

36:8 - לו:ח
הלחנ תשרי תב-לכו לארשי ינב תוטממ הטמ תחפשממ דחאל השאל היהת היבא ינב ושריי ןעמל תלחנ שיא לארשי ויתבא

36:9 - לו:ט
הטממ הלחנ בסת-אלו שיא-יכ רחא הטמל תוטמ וקבדי ותלחנב לארשי ינב

36:10 - לו:י
הוהי הוצ רשאכ ושע ןכ השמ-תא דחפלצ תונב

36:11 - לו:יא
הצרת הלחמ הנייהתו הענו הכלמו הלגחו ינבל דחפלצ תונב םישנל ןהידד

36:12 - לו:יב
השנמ-ינב תחפשממ םישנל ויה ףסוי-ןב הטמ-לע ןתלחנ יהתו ןהיבא תחפשמ

36:13 - לו:יג
תוצמה הלא הוצ רשא םיטפשמהו השמ-דיב הוהי לארשי ינב-לא לע באומ תברעב וחרי ןדרי