הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

עשוה
1:1 - א:א
היה רשא הוהי-רבד יראב-ןב עשוה-לא םתוי היזע ימיב יכלמ היקזחי זחא םעברי ימיבו הדוהי ךלמ שאוי-ןב לארשי

1:2 - א:ב
הוהי-רבד תלחת הוהי רמאיו עשוהב ךל-חק ךל עשוה-לא ידליו םינונז תשא הנז-יכ םינונז ירחאמ ץראה הנזת הוהי

1:3 - א:ג
רמג-תא חקיו ךליו רהתו םילבד-תב ןב ול-דלתו

1:4 - א:ד
וילא הוהי רמאיו לאערזי ומש ארק יתדקפו טעמ דוע-יכ לאערזי ימד-תא אוהי תיב-לע תיב תוכלממ יתבשהו לארשי

1:5 - א:ה
אוהה םויב היהו תשק-תא יתרבשו קמעב לארשי לאערזי

1:6 - א:ו
תב דלתו דוע רהתו המש ארק ול רמאיו אל יכ המחר אל םחרא דוע ףיסוא לארשי תיב-תא םהל אשא אשנ-יכ

1:7 - א:ז
הדוהי תיב-תאו םיתעשוהו םחרא אלו םהיהלא הוהיב ברחבו תשקב םעישוא םיסוסב המחלמבו םישרפבו

1:8 - א:ח
המחר אל-תא למגתו ןב דלתו רהתו

1:9 - א:ט
אל ומש ארק רמאיו ימע אל םתא יכ ימע היהא-אל יכנאו םכל

2:1 - ב:א
רפסמ היהו לוחכ לארשי-ינב דמי-אל רשא םיה היהו רפסי אלו רמאי-רשא םוקמב םתא ימע-אל םהל ינב םהל רמאי יח-לא

2:2 - ב:ב
הדוהי-ינב וצבקנו ודחי לארשי-ינבו דחא שאר םהל ומשו יכ ץראה -ןמ ולעו לאערזי םוי לודג

2:3 - ב:ג
ימע םכיחאל ורמא המחר םכיתוחאלו

2:4 - ב:ד
וביר םכמאב וביר יתשא אל איה-יכ השיא אל יכנאו הינפמ הינונז רסתו ןיבמ היפופאנו הידש

2:5 - ב:ה
המרע הנטישפא-ןפ םויכ היתגצהו היתמשו הדלוה ץראכ התשו רבדמכ אמצב היתמהו היצ

2:6 - ב:ו
םחרא אל הינב-תאו םינונז ינב-יכ המה

2:7 - ב:ז
השיבה םמא התנז יכ הרמא יכ םתרוה יבהאמ ירחא הכלא ימימו ימחל ינתנ ינמש יתשפו ירמצ ייוקשו

2:8 - ב:ח
ךש-יננה ןכל םיריסב ךכרד-תא הרדג-תא יתרדגו אל היתוביתנו אצמת

2:9 - ב:ט
היבהאמ-תא הפדרו םתא גישת-אלו אצמת אלו םתשקבו הבושאו הכלא הרמאו יכ ןושארה ישיא-לא התעמ זא יל בוט

2:10 - ב:י
יכ העדי אל איהו ןגדה הל יתתנ יכנא רהציהו שוריתהו הל יתיברה ףסכו לעבל ושע בהזו

2:11 - ב:יא
יתחקלו בושא ןכל ישוריתו ותעב ינגד יתלצהו ודעומב תוסכל יתשפו ירמצ התורע-תא

2:12 - ב:יב
הלגא התעו יניעל התלבנ-תא שיאו היבהאמ ידימ הנליצי-אל

2:13 - ב:יג
השושמ-לכ יתבשהו התבשו השדח הגח הדעומ לכו

2:14 - ב:יד
הנפג יתמשהו הרמא רשא התנאתו רשא יל המה הנתא יבהאמ יל-ונתנ רעיל םיתמשו הדשה תיח םתלכאו

2:15 - ב:טו
הילע יתדקפו רשא םילעבה ימי-תא דעתו םהל ריטקת ךלתו התילחו המזנ יתאו היבהאמ ירחא הוהי-םאנ החכש

2:16 - ב:טז
יכנא הנה ןכל היתכלהו היתפמ יתרבדו רבדמה הבל-לע

2:17 - ב:יז
הימרכ-תא הל יתתנו רוכע קמע-תאו םשמ התנעו הוקת חתפל הירוענ ימיכ המש התלע םויכו םירצמ-ץראמ

2:18 - ב:יח
אוהה-םויב היהו יארקת הוהי-םאנ יל-יארקת-אלו ישיא ילעב דוע

2:19 - ב:יט
תומש-תא יתרסהו היפמ םילעבה דוע ורכזי-אלו םמשב

2:20 - ב:כ
תירב םהל יתרכו תיח-םע אוהה םויב ףוע-םעו הדשה המדאה שמרו םימשה המחלמו ברחו תשקו ץראה-ןמ רובשא חטבל םיתבכשהו

2:21 - ב:כא
םלועל יל ךיתשראו קדצב יל ךיתשראו דסחבו טפשמבו םימחרבו

2:22 - ב:כב
הנומאב יל ךיתשראו הוהי-תא תעדיו

2:23 - ב:כג
אוהה םויב היהו הוהי-םאנ הנעא םהו םימשה-תא הנעא ץראה-תא ונעי

2:24 - ב:כד
הנעת ץראהו ןגדה-תא שוריתה-תאו םהו רהציה-תאו לאערזי-תא ונעי

2:25 - ב:כה
ץראב יל היתערזו המחר אל-תא יתמחרו ימע-אלל יתרמאו רמאי אוהו התא-ימע יהלא

3:1 - ג:א
ילא הוהי רמאיו השא-בהא ךל דוע תפאנמו ער תבהא -תא הוהי תבהאכ םהו לארשי ינב םיהלא-לא םינפ ישישא יבהאו םירחא םיבנע

3:2 - ג:ב
השמחב יל הרכאו רמחו ףסכ רשע םירעש ךתלו םירעש

3:3 - ג:ג
םימי הילא רמאו אל יל יבשת םיבר ייהת אלו ינזת ינא-םגו שיאל ךילא

3:4 - ג:ד
ובשי םיבר םימי יכ ךלמ ןיא לארשי ינב חבז ןיאו רש ןיאו ןיאו הבצמ ןיאו םיפרתו דופא

3:5 - ג:ה
ינב ובשי רחא ושקבו לארשי םהיהלא הוהי-תא םכלמ דוד תאו הוהי -לא ודחפו תירחאב ובוט-לאו םימיה

4:1 - ד:א
ינב הוהי-רבד ועמש ביר יכ לארשי יבשוי-םע הוהיל תמא-ןיא יכ ץראה תעד-ןיאו דסח-ןיאו ץראב םיהלא

4:2 - ד:ב
חצרו שחכו הלא וצרפ ףאנו בנגו ועגנ םימדב םימדו

4:3 - ד:ג
ץראה לבאת ןכ-לע הב בשוי-לכ ללמאו ףועבו הדשה תיחב יגד -םגו םימשה ופסאי םיה

4:4 - ד:ד
ברי-לא שיא ךא ךמעו שיא חכוי-לאו ןהכ יבירמכ

4:5 - ד:ה
לשכו םויה תלשכו הליל ךמע איבנ-םג ךמא יתימדו

4:6 - ד:ו
ילבמ ימע ומדנ תעדה התא-יכ תעדה ןהכמ ךאסאמאו תסאמ תרות חכשתו יל ךינב חכשא ךיהלא ינא-םג

4:7 - ד:ז
יל-ואטח ןכ םברכ רימא ןולקב םדובכ

4:8 - ד:ח
ולכאי ימע תאטח ואשי םנוע-לאו ושפנ

4:9 - ד:ט
ןהככ םעכ היהו ויכרד וילע יתדקפו ול בישא ויללעמו

4:10 - ד:י
ועבשי אלו ולכאו וצרפי אלו ונזה ובזע הוהי-תא-יכ רמשל

4:11 - ד:יא
שוריתו ןייו תונז בל-חקי

4:12 - ד:יב
לאשי וצעב ימע יכ ול דיגי ולקמו העתה םינונז חור תחתמ ונזיו םהיהלא

4:13 - ד:יג
םירהה ישאר-לע תועבגה-לעו וחבזי ןולא תחת ורטקי בוט יכ הלאו הנבלו הנינזת ןכ-לע הלצ םכיתולכו םכיתונב הנפאנת

4:14 - ד:יד
דוקפא-אל יכ םכיתונב-לע הנינזת יכ םכיתולכ-לעו -םע םה-יכ הנפאנת ודרפי תונזה וחבזי תושדקה-םעו טבלי ןיבי-אל םעו

4:15 - ד:טו
לארשי התא הנז-םא הדוהי םשאי-לא לגלגה ואבת-לאו ןוא תיב ולעת-לאו ועבשת-לאו הוהי-יח

4:16 - ד:טז
ררס הררס הרפכ יכ םערי התע לארשי בחרמב שבככ הוהי

4:17 - ד:יז
םירפא םיבצע רובח ול-חנה

4:18 - ד:יח
ונזה הנזה םאבס רס ןולק ובה ובהא הינגמ

4:19 - ד:יט
התוא חור ררצ ושביו היפנכב םתוחבזמ

5:1 - ה:א
םינהכה תאז-ועמש לארשי תיב ובישקהו וניזאה ךלמה תיבו טפשמה םכל יכ הפצמל םתייה חפ-יכ השורפ תשרו רובת-לע

5:2 - ה:ב
וקימעה םיטש הטחשו םלכל רסומ ינאו

5:3 - ה:ג
םירפא יתעדי ינא דחכנ-אל לארשיו תינזה התע יכ ינממ לארשי אמטנ םירפא

5:4 - ה:ד
םהיללעמ ונתי אל יכ םהיהלא-לא בושל םברקב םינונז חור ועדי אל הוהי-תאו

5:5 - ה:ה
לארשי-ןואג הנעו לארשיו וינפב ולשכי םירפאו לשכ םנועב םמע הדוהי-םג

5:6 - ה:ו
וכלי םרקבבו םנאצב אלו הוהי-תא שקבל םהמ ץלח ואצמי

5:7 - ה:ז
ודגב הוהיב ודלי םירז םינב-יכ שדח םלכאי התע םהיקלח-תא

5:8 - ה:ח
העבגב רפוש ועקת ועירה המרב הרצצח ךירחא ןוא תיב ןימינב

5:9 - ה:ט
היהת המשל םירפא יטבשב החכות םויב יתעדוה לארשי הנמאנ

5:10 - ה:י
הדוהי ירש ויה םהילע לובג יגיסמכ יתרבע םימכ ךופשא

5:11 - ה:יא
ץוצר םירפא קושע ךלה ליאוה יכ טפשמ וצ-ירחא

5:12 - ה:יב
םירפאל שעכ ינאו הדוהי תיבל בקרכו

5:13 - ה:יג
םירפא אריו הדוהיו וילח-תא ךליו ורזמ-תא רושא-לא םירפא ברי ךלמ-לא חלשיו אפרל לכוי אל אוהו םכמ ההגי-אלו םכל רוזמ

5:14 - ה:יד
לחשכ יכנא יכ ריפככו םירפאל ינא הדוהי תיבל אשא ךלאו ףרטא ינא ליצמ ןיאו

5:15 - ה:טו
הבושא ךלא דע ימוקמ-לא ושקבו ומשאי-רשא םהל רצב ינפ יננרחשי

6:1 - ו:א
הבושנו וכל אוה יכ הוהי-לא ךי ונאפריו ףרט ונשבחיו

6:2 - ו:ב
םויב םימימ וניחי ונמקי ישילשה וינפל היחנו

6:3 - ו:ג
תעדל הפדרנ העדנו ןוכנ רחשכ הוהי-תא םשגכ אוביו ואצומ הרוי שוקלמכ ונל ץרא

6:4 - ו:ד
םירפא ךל-השעא המ הדוהי ךל-השעא המ רקב-ןנעכ םכדסחו ךלה םיכשמ לטכו

6:5 - ו:ה
יתבצח ןכ-לע םיתגרה םיאיבנב ךיטפשמו יפ-ירמאב אצי רוא

6:6 - ו:ו
יתצפח דסח יכ תעדו חבז-אלו תולעמ םיהלא

6:7 - ו:ז
ורבע םדאכ המהו יב ודגב םש תירב

6:8 - ו:ח
ילעפ תירק דעלג םדמ הבקע ןוא

6:9 - ו:ט
םידודג שיא יכחכו ךרד םינהכ רבח המז יכ המכש-וחצרי ושע

6:10 - ו:י
יתיאר לארשי תיבב תונז םש הירירעש אמטנ םירפאל לארשי

6:11 - ו:יא
ריצק תש הדוהי-םג תובש יבושב ךל ימע

7:1 - ז:א
לארשיל יאפרכ םירפא ןוע הלגנו יכ ןורמש תוערו בנגו רקש ולעפ דודג טשפ אובי ץוחב

7:2 - ז:ב
םבבלל ורמאי-לבו התע יתרכז םתער-לכ דגנ םהיללעמ םובבס ויה ינפ

7:3 - ז:ג
ךלמ-וחמשי םתערב םירש םהישחכבו

7:4 - ז:ד
ומכ םיפאנמ םלכ הפאמ הרעב רונת שולמ ריעמ תובשי ותצמח-דע קצב

7:5 - ז:ה
ולחה ונכלמ םוי ךשמ ןיימ תמח םירש םיצצל-תא ודי

7:6 - ז:ו
םבל רונתכ וברק-יכ הלילה-לכ םבראב אוה רקב םהפא ןשי הבהל שאכ רעב

7:7 - ז:ז
רונתכ ומחי םלכ םהיטפש-תא ולכאו ולפנ םהיכלמ-לכ ילא םהב ארק-ןיא

7:8 - ז:ח
אוה םימעב םירפא היה םירפא ללובתי הכופה ילב הגע

7:9 - ז:ט
וחכ םירז ולכא עדי אל אוהו וב הקרז הביש-םג עדי אל אוהו

7:10 - ז:י
לארשי-ןואג הנעו ובש-אלו וינפב םהיהלא הוהי-לא -לכב והשקב אלו תאז

7:11 - ז:יא
הנויכ םירפא יהיו םירצמ בל ןיא התופ וכלה רושא וארק

7:12 - ז:יב
שורפא וכלי רשאכ ףועכ יתשר םהילע םדירוא םימשה םתדעל עמשכ םרסיא

7:13 - ז:יג
ודדנ-יכ םהל יוא םהל דש ינממ יכנאו יב ועשפ-יכ ורבד המהו םדפא םיבזכ ילע

7:14 - ז:יד
םבלב ילא וקעז-אלו וליליי יכ ןגד-לע םתובכשמ-לע וררוגתי שוריתו יב ורוסי

7:15 - ז:טו
יתקזח יתרסי ינאו ילאו םתעורז ער-ובשחי

7:16 - ז:טז
ויה לע אל ובושי ולפי הימר תשקכ םעזמ םהירש ברחב םגעל וז םנושל םירצמ ץראב

8:1 - ח:א
רשנכ רפש ךכח-לא ןעי הוהי תיב-לע יתירב ורבע ועשפ יתרות-לעו

8:2 - ח:ב
יהלא וקעזי יל לארשי ךונעדי

8:3 - ח:ג
בוט לארשי חנז ופדרי ביוא

8:4 - ח:ד
אלו וכילמה םה אלו ורישה ינממ םבהזו םפסכ יתעדי םיבצע םהל ושע תרכי ןעמל

8:5 - ח:ה
ןורמש ךלגע חנז יתמ-דע םב יפא הרח ןיקנ ולכוי אל

8:6 - ח:ו
אוהו לארשימ יכ אלו והשע שרח אוה םיהלא לגע היהי םיבבש-יכ ןורמש

8:7 - ח:ז
וערזי חור יכ המק ורצקי התפוסו ילב חמצ ול-ןיא ילוא חמק-השעי והעלבי םירז השעי

8:8 - ח:ח
התע לארשי עלבנ ילככ םיוגב ויה וב ץפח-ןיא

8:9 - ח:ט
רושא ולע המה-יכ םירפא ול דדוב ארפ םיבהא ונתה

8:10 - ח:י
םיוגב ונתי-יכ םג ולחיו םצבקא התע ךלמ אשממ טעמ םירש

8:11 - ח:יא
םירפא הברה-יכ ול-ויה אטחל תחבזמ אטחל תוחבזמ

8:12 - ח:יב
ובר ול-בותכא רז-ומכ יתרות ובשחנ

8:13 - ח:יג
וחבזי יבהבה יחבז הוהי ולכאיו רשב רכזי התע םצר אל םתואטח דקפיו םנוע ובושי םירצמ המה

8:14 - ח:יד
לארשי חכשיו ןביו והשע-תא הדוהיו תולכיה תורצב םירע הברה וירעב שא-יתחלשו היתנמרא הלכאו

9:1 - ט:א
לארשי חמשת-לא יכ םימעכ ליג-לא ךיהלא לעמ תינז -לכ לע ןנתא תבהא ןגד תונרג

9:2 - ט:ב
םערי אל בקיו ןרג הב שחכי שוריתו

9:3 - ט:ג
הוהי ץראב ובשי אל םירצמ םירפא בשו ולכאי אמט רושאבו

9:4 - ט:ד
ןיי הוהיל וכסי-אל ול-וברעי אלו םינוא םחלכ םהיחבז וילכא-לכ םהל םמחל-יכ ואמטי תיב אובי אל םשפנל הוהי

9:5 - ט:ה
דעומ םויל ושעת-המ הוהי-גח םוילו

9:6 - ט:ו
דשמ וכלה הנה-יכ ףמ םצבקת םירצמ םפסכל דמחמ םרבקת חוח םשריי שומק םהילהאב

9:7 - ט:ז
ואב הדקפה ימי ואב ועדי םלשה ימי איבנה ליוא לארשי לע חורה שיא עגשמ הברו ךנוע בר המטשמ

9:8 - ט:ח
יהלא-םע םירפא הפצ שוקי חפ איבנ המטשמ ויכרד-לכ-לע ויהלא תיבב

9:9 - ט:ט
ימיכ ותחש-וקימעה םנוע רוכזי העבגה םתואטח דוקפי

9:10 - ט:י
רבדמב םיבנעכ לארשי יתאצמ הנאתב הרוכבכ יתיאר התישארב ואב המה םכיתובא ורזניו רועפ-לעב םיצוקש ויהיו תשבל םבהאכ

9:11 - ט:יא
ףפועתי ףועכ םירפא ןטבמו הדלמ םדובכ ןוירהמו

9:12 - ט:יב
ולדגי-םא יכ םיתלכשו םהינב-תא יוא-םג-יכ םדאמ םהמ ירושב םהל

9:13 - ט:יג
יתיאר-רשאכ םירפא הונב הלותש רוצל איצוהל םירפאו וינב גרה-לא

9:14 - ט:יד
הוהי םהל-ןת םחר םהל-ןת ןתת-המ םידשו ליכשמ םיקמצ

9:15 - ט:טו
לגלגב םתער-לכ לע םיתאנש םש-יכ יתיבמ םהיללעמ ער ףסוא אל םשרגא םהירש-לכ םתבהא םיררס

9:16 - ט:טז
םשרש םירפא הכה ןושעי-ילב ירפ שבי יתמהו ןודלי יכ םג םנטב ידמחמ

9:17 - ט:יז
אל יכ יהלא םסאמי ויהיו ול ועמש םיוגב םידדנ

10:1 - י:א
לארשי קקוב ןפג ברכ ול-הושי ירפ הברה וירפל בוטכ תוחבזמל וביטיה וצראל תובצמ

10:2 - י:ב
ומשאי התע םבל קלח םתוחבזמ ףרעי אוה םתובצמ דדשי

10:3 - י:ג
ןיא ורמאי התע יכ אל יכ ונל ךלמ הוהי-תא ונארי -השעי-המ ךלמהו ונל

10:4 - י:ד
תולא םירבד ורבד חרפו תירב תרכ אוש ימלת לע טפשמ שארכ ידש

10:5 - י:ה
ןוא תיב תולגעל ןורמש ןכש ורוגי ומע וילע לבא-יכ וליגי וילע וירמכו הלג-יכ ודובכ-לע ונממ

10:6 - י:ו
רושאל ותוא-םג ךלמל החנמ לבוי םירפא הנשב ברי לארשי שוביו חקי ותצעמ

10:7 - י:ז
הכלמ ןורמש המדנ םימ-ינפ-לע ףצקכ

10:8 - י:ח
ןוא תומב ודמשנו ץוק לארשי תאטח הלעי רדרדו ורמאו םתוחבזמ-לע ונוסכ םירהל ולפנ תועבגלו ונילע

10:9 - י:ט
תאטח העבגה ימימ ודמע םש לארשי העבגב םגישת-אל ינב-לע המחלמ הולע

10:10 - י:י
ופסאו םרסאו יתואב םרסאב םימע םהילע םתניע יתשל

10:11 - י:יא
הדמלמ הלגע םירפאו ינאו שודל יתבהא בוט-לע יתרבע םירפא ביכרא הראוצ הדוהי שורחי בקעי ול-דדשי

10:12 - י:יב
הקדצל םכל וערז ורינ דסח-יפל ורצק שורדל תעו רינ םכל אובי-דע הוהי-תא םכל קדצ הריו

10:13 - י:יג
התלוע עשר-םתשרח םתלכא םתרצק תחטב-יכ שחכ-ירפ ךירובג ברב ךכרדב

10:14 - י:יד
ךמעב ןואש םאקו דשוי ךירצבמ-לכו תיב ןמלש דשכ המחלמ םויב לאברא השטר םינב-לע םא

10:15 - י:טו
םכל השע הככ תער ינפמ לא-תיב המדנ רחשב םכתער לארשי ךלמ המדנ

11:1 - יא:א
לארשי רענ יכ םירצממו והבהאו ינבל יתארק

11:2 - יא:ב
וכלה ןכ םהל וארק םילעבל םהינפמ םילספלו וחבזי ןורטקי

11:3 - יא:ג
יתלגרת יכנאו םחק םירפאל אלו ויתעורז-לע םיתאפר יכ ועדי

11:4 - יא:ד
םכשמא םדא ילבחב היהאו הבהא תותבעב לע לע ימירמכ םהל וילא טאו םהיחל ליכוא

11:5 - יא:ה
ץרא-לא בושי אל אוה רושאו םירצמ ונאמ יכ וכלמ בושל

11:6 - יא:ו
וירעב ברח הלחו הלכאו וידב התלכו םהיתוצעממ

11:7 - יא:ז
םיאולת ימעו לע-לאו יתבושמל אל דחי והארקי םמורי

11:8 - יא:ח
םירפא ךנתא ךיא ךיא לארשי ךנגמא ךמישא המדאכ ךנתא ילע ךפהנ םיאבצכ ורמכנ דחי יבל ימוחנ

11:9 - יא:ט
יפא ןורח השעא אל תחשל בושא אל יכנא לא יכ םירפא ךברקב שיא-אלו אובא אלו שודק ריעב

11:10 - יא:י
וכלי הוהי ירחא אוה-יכ גאשי היראכ םינב ודרחיו גאשי םימ

11:11 - יא:יא
רופצכ ודרחי הנויכו םירצממ רושא ץראמ םהיתב-לע םיתבשוהו הוהי -םאנ

12:1 - יב:א
םירפא שחכב ינבבס לארשי תיב המרמבו דר דע הדוהיו םישודק -םעו לא-םע ןמאנ

12:2 - יב:ב
חור הער םירפא םויה-לכ םידק ףדרו הברי דשו בזכ רושא-םע תירבו םירצמל ןמשו ותרכי לבוי

12:3 - יב:ג
הוהיל בירו דקפלו הדוהי-םע ויכרדכ בקעי-לע ול בישי ויללעמכ

12:4 - יב:ד
ויחא-תא בקע ןטבב הרש ונואבו םיהלא-תא

12:5 - יב:ה
לכיו ךאלמ-לא רשיו ול-ןנחתיו הכב םשו ונאצמי לא-תיב ונמע רבדי

12:6 - יב:ו
תואבצה יהלא הוהיו ורכז הוהי

12:7 - יב:ז
בושת ךיהלאב התאו רמש טפשמו דסח ךיהלא-לא הוקו דימת

12:8 - יב:ח
ינזאמ ודיב ןענכ בהא קשעל המרמ

12:9 - יב:ט
ךא םירפא רמאיו ןוא יתאצמ יתרשע אל יעיגי-לכ יל ןוע יל-ואצמי אטח-רשא

12:10 - יב:י
ךיהלא הוהי יכנאו דע םירצמ ץראמ םילהאב ךבישוא דעומ ימיכ

12:11 - יב:יא
םיאיבנה-לע יתרבדו יתיברה ןוזח יכנאו םיאיבנה דיבו המדא

12:12 - יב:יב
ןוא דעלג-םא לגלגב ויה אוש-ךא םג וחבז םירוש לע םילגכ םתוחבזמ ידש ימלת

12:13 - יב:יג
הדש בקעי חרביו לארשי דבעיו םרא רמש השאבו השאב

12:14 - יב:יד
הוהי הלעה איבנבו םירצממ לארשי-תא רמשנ איבנבו

12:15 - יב:טו
םירפא סיעכה וימדו םירורמת ותפרחו שוטי וילע וינדא ול בישי

13:1 - יג:א
תתר םירפא רבדכ לארשיב אוה אשנ תמיו לעבב םשאיו

13:2 - יג:ב
אטחל ופסוי התעו הכסמ םהל ושעיו םנובתכ םפסכמ םישרח השעמ םיבצע םירמא םה םהל הלכ םילגע םדא יחבז ןוקשי

13:3 - יג:ג
רקב-ןנעכ ויהי ןכל ךלה םיכשמ לטכו ןרגמ רעסי ץמכ הבראמ ןשעכו

13:4 - יג:ד
ךיהלא הוהי יכנאו םיהלאו םירצמ ץראמ עדת אל יתלוז יתלב ןיא עישומו

13:5 - יג:ה
רבדמב ךיתעדי ינא תובאלת ץראב

13:6 - יג:ו
ועבשיו םתיערמכ םבל םריו ועבש ינוחכש ןכ-לע

13:7 - יג:ז
לחש-ומכ םהל יהאו רושא ךרד-לע רמנכ

13:8 - יג:ח
לוכש בדכ םשגפא םבל רוגס ערקאו איבלכ םש םלכאו םעקבת הדשה תיח

13:9 - יג:ט
יב-יכ לארשי ךתחש ךרזעב

13:10 - יג:י
אופא ךכלמ יהא ךירע-לכב ךעישויו תרמא רשא ךיטפשו םירשו ךלמ יל-הנת

13:11 - יג:יא
יפאב ךלמ ךל-ןתא יתרבעב חקאו

13:12 - יג:יב
םירפא ןוע רורצ ותאטח הנופצ

13:13 - יג:יג
ואבי הדלוי ילבח םכח אל ןב-אוה ול דמעי-אל תע-יכ םינב רבשמב

13:14 - יג:יד
םדפא לואש דימ יהא םלאגא תוממ יהא תומ ךירבד םחנ לואש ךבטק יניעמ רתסי

13:15 - יג:טו
םיחא ןב אוה יכ םידק אובי אירפי רבדממ הוהי חור ורוקמ שוביו הלע אוה וניעמ ברחיו ילכ-לכ רצוא הסשי הדמח

14:1 - יד:א
יכ ןורמש םשאת ברחב היהלאב התרמ ושטרי םהיללע ולפי ועקבי ויתוירהו

14:2 - יד:ב
דע לארשי הבוש יכ ךיהלא הוהי ךנועב תלשכ

14:3 - יד:ג
םירבד םכמע וחק הוהי-לא ובושו אשת-לכ וילא ורמא בוט-חקו ןוע םירפ המלשנו וניתפש

14:4 - יד:ד
ונעישוי אל רושא בכרנ אל סוס-לע דוע רמאנ-אלו השעמל וניהלא םחרי ךב-רשא ונידי םותי

14:5 - יד:ה
םבהא םתבושמ אפרא יפא בש יכ הבדנ ונממ

14:6 - יד:ו
לארשיל לטכ היהא ךיו הנשושכ חרפי ןונבלכ וישרש

14:7 - יד:ז
יהיו ויתוקני וכלי ול חירו ודוה תיזכ ןונבלכ

14:8 - יד:ח
ולצב יבשי ובשי וחרפיו ןגד ויחי ןייכ ורכז ןפגכ ןונבל

14:9 - יד:ט
דוע יל-המ םירפא יתינע ינא םיבצעל שורבכ ינא ונרושאו ךירפ ינממ ןנער אצמנ

14:10 - יד:י
הלא ןביו םכח ימ םעדיו ןובנ יכרד םירשי-יכ וכלי םיקדצו הוהי ולשכי םיעשפו םב םב