הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

ילשמ
1:1 - א:א
דוד-ןב המלש ילשמ לארשי ךלמ

1:2 - א:ב
רסומו המכח תעדל הניב ירמא ןיבהל

1:3 - א:ג
לכשה רסומ תחקל טפשמו קדצ םירשימו

1:4 - א:ד
המרע םיאתפל תתל המזמו תעד רענל

1:5 - א:ה
ףסויו םכח עמשי תולבחת ןובנו חקל הנקי

1:6 - א:ו
הצילמו לשמ ןיבהל םימכח ירבד םתדיחו

1:7 - א:ז
תישאר הוהי תארי רסומו המכח תעד וזב םיליוא

1:8 - א:ח
ךיבא רסומ ינב עמש ךמא תרות שטת-לאו

1:9 - א:ט
םה ןח תיול יכ םיקנעו ךשארל ךיתרגרגל

1:10 - א:י
ךותפי-םא ינב אבת-לא םיאטח

1:11 - א:יא
ונתא הכל ורמאי-םא הנפצנ םדל הבראנ םנח יקנל

1:12 - א:יב
םייח לואשכ םעלבנ ידרויכ םימימתו רוב

1:13 - א:יג
אצמנ רקי ןוה-לכ ללש וניתב אלמנ

1:14 - א:יד
ונכותב ליפת ךלרוג היהי דחא סיכ ונלכל

1:15 - א:טו
ךרדב ךלת-לא ינב ךלגר ענמ םתא םתביתנמ

1:16 - א:טז
ערל םהילגר יכ ורהמיו וצורי םד-ךפשל

1:17 - א:יז
תשרה הרזמ םנח-יכ ףנכ לעב-לכ יניעב

1:18 - א:יח
ובראי םמדל םהו םתשפנל ונפצי

1:19 - א:יט
עצב-לכ תוחרא ןכ וילעב שפנ-תא עצב חקי

1:20 - א:כ
הנרת ץוחב תומכח הלוק ןתת תובחרב

1:21 - א:כא
ארקת תוימה שארב ריעב םירעש יחתפב רמאת הירמא

1:22 - א:כב
ובהאת םיתפ יתמ-דע ןוצל םיצלו יתפ םיליסכו םהל ודמח תעד-ואנשי

1:23 - א:כג
הנה יתחכותל ובושת יחור םכל העיבא םכתא ירבד העידוא

1:24 - א:כד
ונאמתו יתארק ןעי ןיאו ידי יתיטנ בישקמ

1:25 - א:כה
יתצע-לכ וערפתו םתיבא אל יתחכותו

1:26 - א:כו
םכדיאב ינא-םג אבב געלא קחשא םכדחפ

1:27 - א:כז
םכדחפ הואשכ אבב התאי הפוסכ םכדיאו הרצ םכילע אבב הקוצו

1:28 - א:כח
אלו יננארקי זא אלו יננרחשי הנעא יננאצמי

1:29 - א:כט
תעד ואנש-יכ תחת אל הוהי תאריו ורחב

1:30 - א:ל
וצאנ יתצעל ובא-אל יתחכות-לכ

1:31 - א:לא
םכרד ירפמ ולכאיו ועבשי םהיתצעממו

1:32 - א:לב
םיתפ תבושמ יכ תולשו םגרהת םדבאת םיליסכ

1:33 - א:לג
חטב-ןכשי יל עמשו הער דחפמ ןנאשו

2:1 - ב:א
ירמא חקת-םא ינב ךתא ןפצת יתוצמו

2:2 - ב:ב
ךנזא המכחל בישקהל הנובתל ךבל הטת

2:3 - ב:ג
ארקת הניבל םא יכ ךלוק ןתת הנובתל

2:4 - ב:ד
ףסככ הנשקבת-םא הנשפחת םינומטמכו

2:5 - ב:ה
הוהי תארי ןיבת זא אצמת םיהלא תעדו

2:6 - ב:ו
המכח ןתי הוהי-יכ הנובתו תעד ויפמ

2:7 - ב:ז
הישות םירשיל ןפצו םת יכלהל ןגמ

2:8 - ב:ח
טפשמ תוחרא רצנל רמשי ודיסח ךרדו

2:9 - ב:ט
טפשמו קדצ ןיבת זא םירשימו בוט-לגעמ-לכ

2:10 - ב:י
ךבלב המכח אובת-יכ םעני ךשפנל תעדו

2:11 - ב:יא
ךילע רמשת המזמ הכרצנת הנובת

2:12 - ב:יב
ער ךרדמ ךליצהל תוכפהת רבדמ שיאמ

2:13 - ב:יג
רשי תוחרא םיבזעה ךשח-יכרדב תכלל

2:14 - ב:יד
ער תושעל םיחמשה ער תוכפהתב וליגי

2:15 - ב:טו
םישקע םהיתחרא רשא םתולגעמב םיזולנו

2:16 - ב:טז
הרז השאמ ךליצהל הירמא הירכנמ הקילחה

2:17 - ב:יז
הירוענ ףולא תבזעה היהלא תירב-תאו החכש

2:18 - ב:יח
תומ-לא החש יכ םיאפר-לאו התיב היתלגעמ

2:19 - ב:יט
ןובושי אל היאב-לכ תוחרא וגישי-אלו םייח

2:20 - ב:כ
ךרדב ךלת ןעמל תוחראו םיבוט רמשת םיקידצ

2:21 - ב:כא
םירשי-יכ םימימתו ץרא-ונכשי הב ורתוי

2:22 - ב:כב
ותרכי ץראמ םיעשרו וחסי םידגובו הנממ

3:1 - ג:א
חכשת-לא יתרות ינב ךבל רצי יתוצמו

3:2 - ג:ב
תונשו םימי ךרא יכ ופיסוי םולשו םייח ךל

3:3 - ג:ג
ךבזעי-לא תמאו דסח ךיתורגרג-לע םרשק ךבל חול-לע םבתכ

3:4 - ג:ד
בוט-לכשו ןח-אצמו םדאו םיהלא יניעב

3:5 - ג:ה
הוהי-לא חטב ךתניב-לאו ךבל-לכב ןעשת-לא

3:6 - ג:ו
והעד ךיכרד-לכב ךיתחרא רשיי אוהו

3:7 - ג:ז
ךיניעב םכח יהת-לא רוסו הוהי-תא ארי ערמ

3:8 - ג:ח
ךרשל יהת תואפר ךיתומצעל יוקשו

3:9 - ג:ט
ךנוהמ הוהי-תא דבכ תישארמו ךתאובת-לכ

3:10 - ג:י
עבש ךימסא ואלמיו ךיבקי שוריתו וצרפי

3:11 - ג:יא
ינב הוהי רסומ ץקת-לאו סאמת-לא ותחכותב

3:12 - ג:יב
בהאי רשא תא יכ באכו חיכוי הוהי הצרי ןב-תא

3:13 - ג:יג
המכח אצמ םדא ירשא הנובת קיפי םדאו

3:14 - ג:יד
הרחס בוט יכ ץורחמו ףסכ-רחסמ התאובת

3:15 - ג:טו
םיינפמ איה הרקי אל ךיצפח-לכו הב-וושי

3:16 - ג:טז
הנימיב םימי ךרא רשע הלואמשב דובכו

3:17 - ג:יז
םענ-יכרד היכרד היתוביתנ-לכו םולש

3:18 - ג:יח
איה םייח-ץע הב םיקיזחמל רשאמ היכמתו

3:19 - ג:יט
המכחב הוהי םימש ןנוכ ץרא-דסי הנובתב

3:20 - ג:כ
תומוהת ותעדב םיקחשו ועקבנ לט-ופערי

3:21 - ג:כא
וזלי-לא ינב הישת רצנ ךיניעמ המזמו

3:22 - ג:כב
ךשפנל םייח ויהיו ךיתרגרגל ןחו

3:23 - ג:כג
ךכרד חטבל ךלת זא ףוגת אל ךלגרו

3:24 - ג:כד
דחפת-אל בכשת-םא ךתנש הברעו תבכשו

3:25 - ג:כה
םאתפ דחפמ ארית-לא יכ םיעשר תאשמו אבת

3:26 - ג:כו
היהי הוהי-יכ ךלגר רמשו ךלסכב דכלמ

3:27 - ג:כז
בוט-ענמת-לא לאל תויהב וילעבמ תושעל ךידי

3:28 - ג:כח
ךל ךיערל רמאת-לא שיו ןתא רחמו בושו ךתא

3:29 - ג:כט
ךער-לע שרחת-לא בשוי-אוהו הער ךתא חטבל

3:30 - ג:ל
םדא-םע בורת-לא ךלמג אל-םא םנח הער

3:31 - ג:לא
סמח שיאב אנקת-לא רחבת-לאו ויכרד-לכב

3:32 - ג:לב
הוהי תבעות יכ םירשי-תאו זולנ ודוס

3:33 - ג:לג
תיבב הוהי תראמ םיקידצ הונו עשר ךרבי

3:34 - ג:לד
ץילי-אוה םיצלל-םא ןח-ןתי םיינעלו

3:35 - ג:לה
ולחני םימכח דובכ םירמ םיליסכו ןולק

4:1 - ד:א
בא רסומ םינב ועמש תעדל ובישקהו הניב

4:2 - ד:ב
יתתנ בוט חקל יכ יתרות םכל ובזעת-לא

4:3 - ד:ג
יבאל יתייה ןב-יכ ינפל דיחיו ךר ימא

4:4 - ד:ד
יל רמאיו ינריו רמש ךבל ירבד-ךמתי היחו יתוצמ

4:5 - ד:ה
הניב הנק המכח הנק טת-לאו חכשת-לא יפ-ירמאמ

4:6 - ד:ו
ךרמשתו הבזעת-לא ךרצתו הבהא

4:7 - ד:ז
הנק המכח תישאר ךנינק-לכבו המכח הניב הנק

4:8 - ד:ח
ךממורתו הלסלס הנקבחת יכ ךדבכת

4:9 - ד:ט
ןח-תיול ךשארל ןתת ךנגמת תראפת תרטע

4:10 - ד:י
ירמא חקו ינב עמש תונש ךל ובריו םייח

4:11 - ד:יא
ךיתרה המכח ךרדב ךיתכרדה רשי-ילגעמב

4:12 - ד:יב
ךדעצ רצי-אל ךתכלב לשכת אל ץורת-םאו

4:13 - ד:יג
ףרת-לא רסומב קזחה ךייח איה-יכ הרצנ

4:14 - ד:יד
אבת-לא םיעשר חראב ךרדב רשאת-לאו םיער

4:15 - ד:טו
וב-רבעת-לא והערפ רובעו וילעמ הטש

4:16 - ד:טז
אל-םא ונשי אל יכ םתנש הלזגנו וערי ולושכי אל-םא

4:17 - ד:יז
עשר םחל ומחל יכ ותשי םיסמח ןייו

4:18 - ד:יח
רואכ םיקידצ חראו רואו ךלוה הגנ םויה ןוכנ-דע

4:19 - ד:יט
הלפאכ םיעשר ךרד המב ועדי אל ולשכי

4:20 - ד:כ
הבישקה ירבדל ינב ךנזא-טה ירמאל

4:21 - ד:כא
ךיניעמ וזילי-לא ךבבל ךותב םרמש

4:22 - ד:כב
םה םייח-יכ ורשב-לכלו םהיאצמל אפרמ

4:23 - ד:כג
ךבל רצנ רמשמ-לכמ תואצות ונממ-יכ םייח

4:24 - ד:כד
הפ תושקע ךממ רסה קחרה םיתפש תוזלו ךממ

4:25 - ד:כה
וטיבי חכנל ךיניע ורשיי ךיפעפעו ךדגנ

4:26 - ד:כו
ךלגר לגעמ סלפ ונכי ךיכרד-לכו

4:27 - ד:כז
לואמשו ןימי-טת-לא ערמ ךלגר רסה

5:1 - ה:א
הבישקה יתמכחל ינב ךנזא-טה יתנובתל

5:2 - ה:ב
תעדו תומזמ רמשל ורצני ךיתפש

5:3 - ה:ג
יתפש הנפטת תפנ יכ ןמשמ קלחו הרז הכח

5:4 - ה:ד
הנעלכ הרמ התירחאו תויפ ברחכ הדח

5:5 - ה:ה
תומ תודרי הילגר וכמתי הידעצ לואש

5:6 - ה:ו
סלפת-ןפ םייח חרא אל היתלגעמ וענ עדת

5:7 - ה:ז
יל-ועמש םינב התעו ורוסת-לאו יפ-ירמאמ

5:8 - ה:ח
ךכרד הילעמ קחרה חתפ-לא ברקת-לאו התיב

5:9 - ה:ט
םירחאל ןתת-ןפ ךיתנשו ךדוה ירזכאל

5:10 - ה:י
ךחכ םירז ועבשי-ןפ ירכנ תיבב ךיבצעו

5:11 - ה:יא
ךתירחאב תמהנו ךראשו ךרשב תולכב

5:12 - ה:יב
יתאנש ךיא תרמאו ץאנ תחכותו רסומ יבל

5:13 - ה:יג
לוקב יתעמש-אלו ידמלמלו ירומ ינזא יתיטה-אל

5:14 - ה:יד
ער-לכב יתייה טעמכ הדעו להק ךותב

5:15 - ה:טו
ךרובמ םימ-התש ךראב ךותמ םילזנו

5:16 - ה:טז
ךיתניעמ וצופי תובחרב הצוח םימ-יגלפ

5:17 - ה:יז
ןיאו ךדבל ךל-ויהי ךתא םירזל

5:18 - ה:יח
ךורב ךרוקמ-יהי ךרוענ תשאמ חמשו

5:19 - ה:יט
םיבהא תליא הידד ןח-תלעיו תע-לכב ךורי דימת הגשת התבהאב

5:20 - ה:כ
ינב הגשת המלו קח קבחתו הרזב הירכנ

5:21 - ה:כא
הוהי יניע חכנ יכ שיא-יכרד סלפמ ויתלגעמ-לכו

5:22 - ה:כב
ונדכלי ויתונווע ילבחבו עשרה-תא ךמתי ותאטח

5:23 - ה:כג
ןיאב תומי אוה ותלוא ברבו רסומ הגשי

6:1 - ו:א
ךערל תברע-םא ינב ךיפכ רזל תעקת

6:2 - ו:ב
ךיפ-ירמאב תשקונ ךיפ-ירמאב תדכלנ

6:3 - ו:ג
ינב אופא תאז השע תאב יכ לצנהו ספרתה ךל ךער-ףכב ךיער בהרו

6:4 - ו:ד
ךיניעל הנש ןתת-לא ךיפעפעל המונתו

6:5 - ו:ה
דימ יבצכ לצנה שוקי דימ רופצכו

6:6 - ו:ו
לצע הלמנ-לא-ךל םכחו היכרד האר

6:7 - ו:ז
ןיצק הל-ןיא רשא לשמו רטש

6:8 - ו:ח
המחל ץיקב ןיכת הלכאמ ריצקב הרגא

6:9 - ו:ט
בכשת לצע יתמ-דע ךתנשמ םוקת יתמ

6:10 - ו:י
טעמ תונש טעמ קבח טעמ תומונת בכשל םידי

6:11 - ו:יא
ךשאר ךלהמכ-אבו ןגמ שיאכ ךרסחמו

6:12 - ו:יב
ןוא שיא לעילב םדא הפ תושקע ךלוה

6:13 - ו:יג
ללמ וניעב ץרק הרמ ולגרב ויתעבצאב

6:14 - ו:יד
שרח ובלב תוכפהת םינדמ תע-לכב ער חלשי

6:15 - ו:טו
אובי םאתפ ןכ-לע רבשי עתפ ודיא אפרמ ןיאו

6:16 - ו:טז
הוהי אנש הנה-שש ושפנ תובעות עבשו

6:17 - ו:יז
ןושל תומר םיניע תוכפש םידיו רקש יקנ-םד

6:18 - ו:יח
ןוא תובשחמ שרח בל ץורל תורהממ םילגר הערל

6:19 - ו:יט
רקש דע םיבזכ חיפי ןיב םינדמ חלשמו םיחא

6:20 - ו:כ
ךיבא תוצמ ינב רצנ ךמא תרות שטת-לאו

6:21 - ו:כא
דימת ךבל-לע םרשק ךתרגרג-לע םדנע

6:22 - ו:כב
ךתא החנת ךכלהתהב ךילע רמשת ךבכשב איה תוציקהו ךחישת

6:23 - ו:כג
הרותו הוצמ רנ יכ םייח ךרדו רוא רסומ תוחכות

6:24 - ו:כד
ער תשאמ ךרמשל הירכנ ןושל תקלחמ

6:25 - ו:כה
היפי דמחת-לא ךחקת-לאו ךבבלב היפעפעב

6:26 - ו:כו
הנוז השא-דעב יכ תשאו םחל רככ-דע הרקי שפנ שיא דוצת

6:27 - ו:כז
שא שיא התחיה אל וידגבו וקיחב הנפרשת

6:28 - ו:כח
שיא ךלהי-םא וילגרו םילחגה-לע הניוכת אל

6:29 - ו:כט
תשא-לא אבה ןכ הקני אל והער הב עגנה-לכ

6:30 - ו:ל
יכ בנגל וזובי-אל ושפנ אלמל בונגי בערי יכ

6:31 - ו:לא
םיתעבש םלשי אצמנו ותיב ןוה-לכ-תא ןתי

6:32 - ו:לב
בל-רסח השא ףאנ אוה ושפנ תיחשמ הנשעי

6:33 - ו:לג
אצמי ןולקו-עגנ החמת אל ותפרחו

6:34 - ו:לד
רבג-תמח האנק-יכ םויב לומחי-אלו םקנ

6:35 - ו:לה
רפכ-לכ ינפ אשי-אל יכ הבאי-אלו דחש-הברת

7:1 - ז:א
ירמא רמש ינב ךתא ןפצת יתוצמו

7:2 - ז:ב
היחו יתוצמ רמש ןושיאכ יתרותו ךיניע

7:3 - ז:ג
ךיתעבצא-לע םרשק ךבל חול-לע םבתכ

7:4 - ז:ד
תא יתחא המכחל רמא ארקת הניבל עדמו

7:5 - ז:ה
הרז השאמ ךרמשל הירמא הירכנמ הקילחה

7:6 - ז:ו
דעב יתיב ןולחב יכ יתפקשנ יבנשא

7:7 - ז:ז
הניבא םיאתפב אראו בל-רסח רענ םינבב

7:8 - ז:ח
הנפ לצא קושב רבע דעצי התיב ךרדו

7:9 - ז:ט
םוי ברעב-ףשנב הליל ןושיאב הלפאו

7:10 - ז:י
ותארקל השא הנהו תרצנו הנוז תיש בל

7:11 - ז:יא
תררסו איה הימה ונכשי-אל התיבב הילגר

7:12 - ז:יב
םעפ ץוחב םעפ לצאו תובחרב בראת הנפ-לכ

7:13 - ז:יג
וב הקיזחהו הזעה ול-הקשנו ול רמאתו הינפ

7:14 - ז:יד
ילע םימלש יחבז ירדנ יתמלש םויה

7:15 - ז:טו
יתאצי ןכ-לע ךינפ רחשל ךתארקל ךאצמאו

7:16 - ז:טז
ישרע יתדבר םידברמ םירצמ ןוטא תובטח

7:17 - ז:יז
רמ יבכשמ יתפנ ןומנקו םילהא

7:18 - ז:יח
םידד הורנ הכל הסלעתנ רקבה-דע םיבהאב

7:19 - ז:יט
ותיבב שיאה ןיא יכ קוחרמ ךרדב ךלה

7:20 - ז:כ
חקל ףסכה-רורצ אסכה םויל ודיב ותיב אבי

7:21 - ז:כא
החקל ברב ותטה היתפש קלחב ונחידת

7:22 - ז:כב
םאתפ הירחא ךלוה אובי חבט-לא רושכ רסומ-לא סכעכו ליוא

7:23 - ז:כג
ודבכ ץח חלפי דע חפ-לא רופצ רהמכ ושפנב-יכ עדי-אלו אוה

7:24 - ז:כד
יל-ועמש םינב התעו יפ-ירמאל ובישקהו

7:25 - ז:כה
היכרד-לא טשי-לא עתת-לא ךבל היתוביתנב

7:26 - ז:כו
םיללח םיבר-יכ םימצעו הליפה היגרה-לכ

7:27 - ז:כז
התיב לואש יכרד תודרי תומ-ירדח-לא

8:1 - ח:א
ארקת המכח-אלה הלוק ןתת הנובתו

8:2 - ח:ב
םימורמ-שארב תיב ךרד-ילע הבצנ תוביתנ

8:3 - ח:ג
תרק-יפל םירעש-דיל הנרת םיחתפ אובמ

8:4 - ח:ד
ארקא םישיא םכילא םדא ינב-לא ילוקו

8:5 - ח:ה
המרע םיאתפ וניבה בל וניבה םיליסכו

8:6 - ח:ו
םידיגנ-יכ ועמש יתפש חתפמו רבדא םירשימ

8:7 - ח:ז
יכח הגהי תמא-יכ עשר יתפש תבעותו

8:8 - ח:ח
יפ-ירמא-לכ קדצב לתפנ םהב ןיא שקעו

8:9 - ח:ט
ןיבמל םיחכנ םלכ תעד יאצמל םירשיו

8:10 - ח:י
ףסכ-לאו ירסומ-וחק רחבנ ץורחמ תעדו

8:11 - ח:יא
המכח הבוט-יכ םיצפח-לכו םינינפמ הב-וושי אל

8:12 - ח:יב
יתנכש המכח-ינא תומזמ תעדו המרע אצמא

8:13 - ח:יג
ער תאנש הוהי תארי ער ךרדו ןואגו האג יתאנש תוכפהת יפו

8:14 - ח:יד
ינא הישותו הצע-יל הרובג יל הניב

8:15 - ח:טו
וכלמי םיכלמ יב וקקחי םינזורו קדצ

8:16 - ח:טז
ורשי םירש יב יטפש-לכ םיבידנו קדצ

8:17 - ח:יז
בהא היבהא ינא יננאצמי ירחשמו

8:18 - ח:יח
ןוה יתא דובכו-רשע הקדצו קתע

8:19 - ח:יט
ץורחמ יירפ בוט ףסכמ יתאובתו זפמו רחבנ

8:20 - ח:כ
ךלהא הקדצ-חראב טפשמ תוביתנ ךותב

8:21 - ח:כא
שי יבהא ליחנהל אלמא םהיתרצאו

8:22 - ח:כב
תישאר יננק הוהי וילעפמ םדק וכרד זאמ

8:23 - ח:כג
שארמ יתכסנ םלועמ ץרא-ימדקמ

8:24 - ח:כד
יתללוח תומהת-ןיאב תוניעמ ןיאב םימ-ידבכנ

8:25 - ח:כה
ועבטה םירה םרטב תועבג ינפל יתללוח

8:26 - ח:כו
ץרא השע אל-דע תורפע שארו תוצוחו לבת

8:27 - ח:כז
םש םימש וניכהב גוח וקוחב ינא םוהת ינפ-לע

8:28 - ח:כח
לעממ םיקחש וצמאב םוהת תוניע זוזעב

8:29 - ח:כט
וקח םיל ומושב ויפ-ורבעי אל םימו ץרא ידסומ וקוחב

8:30 - ח:ל
ןומא ולצא היהאו םוי םיעשעש היהאו וינפל תקחשמ םוי תע-לכב

8:31 - ח:לא
וצרא לבתב תקחשמ ינב-תא יעשעשו םדא

8:32 - ח:לב
יל-ועמש םינב התעו ורמשי יכרד ירשאו

8:33 - ח:לג
ומכחו רסומ ועמש וערפת-לאו

8:34 - ח:לד
יל עמש םדא ירשא םוי יתתלד-לע דקשל תזוזמ רמשל םוי יחתפ

8:35 - ח:לה
םייח יאצמ יאצמ יכ הוהימ ןוצר קפיו

8:36 - ח:לו
ושפנ סמח יאטחו ובהא יאנשמ-לכ תומ

9:1 - ט:א
התיב התנב תומכח העבש הידומע הבצח

9:2 - ט:ב
הכסמ החבט החבט הכרע ףא הניי הנחלש

9:3 - ט:ג
ארקת היתרענ החלש תרק ימרמ יפג-לע

9:4 - ט:ד
הנה רסי יתפ-ימ ול הרמא בל-רסח

9:5 - ט:ה
ימחלב ומחל וכל יתכסמ ןייב ותשו

9:6 - ט:ו
ויחו םיאתפ ובזע הניב ךרדב ורשאו

9:7 - ט:ז
ול חקל ץל רסי עשרל חיכומו ןולק ומומ

9:8 - ט:ח
ץל חכות-לא חכוה ךאנשי-ןפ ךבהאיו םכחל

9:9 - ט:ט
דוע-םכחיו םכחל ןת ףסויו קידצל עדוה חקל

9:10 - ט:י
תארי המכח תלחת םישדק תעדו הוהי הניב

9:11 - ט:יא
ךימי וברי יב-יכ תונש ךל ופיסויו םייח

9:12 - ט:יב
ךל תמכח תמכח-םא אשת ךדבל תצלו

9:13 - ט:יג
הימה תוליסכ תשא העדי-לבו תויתפ המ

9:14 - ט:יד
התיב חתפל הבשיו תרק ימרמ אסכ-לע

9:15 - ט:טו
ךרד-ירבעל ארקל םתוחרא םירשימה

9:16 - ט:טז
הנה רסי יתפ-ימ ול הרמאו בל-רסחו

9:17 - ט:יז
וקתמי םיבונג-םימ םעני םירתס םחלו

9:18 - ט:יח
םיאפר-יכ עדי-אלו לואש יקמעב םש היארק

10:1 - י:א
םכח ןב המלש ילשמ ליסכ ןבו בא-חמשי ומא תגות

10:2 - י:ב
תורצוא וליעוי-אל ליצת הקדצו עשר תוממ

10:3 - י:ג
שפנ הוהי ביערי-אל םיעשר תוהו קידצ ףדהי

10:4 - י:ד
הימר-ףכ השע שאר רישעת םיצורח דיו

10:5 - י:ה
ליכשמ ןב ץיקב רגא ןב ריצקב םדרנ שיבמ

10:6 - י:ו
קידצ שארל תוכרב הסכי םיעשר יפו סמח

10:7 - י:ז
הכרבל קידצ רכז בקרי םיעשר םשו

10:8 - י:ח
תוצמ חקי בל-םכח טבלי םיתפש ליואו

10:9 - י:ט
חטב ךלי םתב ךלוה עדוי ויכרד שקעמו

10:10 - י:י
תבצע ןתי ןיע ץרק טבלי םיתפש ליואו

10:11 - י:יא
קידצ יפ םייח רוקמ הסכי םיעשר יפו סמח

10:12 - י:יב
םינדמ ררועת האנש הסכת םיעשפ-לכ לעו הבהא

10:13 - י:יג
אצמת ןובנ יתפשב וגל טבשו המכח בל-רסח

10:14 - י:יד
תעד-ונפצי םימכח התחמ ליוא-יפו הברק

10:15 - י:טו
וזע תירק רישע ןוה םשיר םילד תתחמ

10:16 - י:טז
םייחל קידצ תלעפ תאטחל עשר תאובת

10:17 - י:יז
רמוש םייחל חרא תחכות בזועו רסומ העתמ

10:18 - י:יח
האנש הסכמ אצומו רקש-יתפש ליסכ אוה הבד

10:19 - י:יט
אל םירבד ברב ךשחו עשפ-לדחי ליכשמ ויתפש

10:20 - י:כ
ןושל רחבנ ףסכ םיעשר בל קידצ טעמכ

10:21 - י:כא
וערי קידצ יתפש םיליואו םיבר ותומי בל-רסחב

10:22 - י:כב
איה הוהי תכרב ףסוי-אלו רישעת המע בצע

10:23 - י:כג
תושע ליסכל קוחשכ שיאל המכחו המז הנובת

10:24 - י:כד
איה עשר תרוגמ תואתו ונאובת ןתי םיקידצ

10:25 - י:כה
ןיאו הפוס רובעכ דוסי קידצו עשר םלוע

10:26 - י:כו
ןשעכו םינשל ץמחכ לצעה ןכ םיניעל ויחלשל

10:27 - י:כז
ףיסות הוהי תארי םיעשר תונשו םימי הנרצקת

10:28 - י:כח
החמש םיקידצ תלחות דבאת םיעשר תוקתו

10:29 - י:כט
הוהי ךרד םתל זועמ ןוא ילעפל התחמו

10:30 - י:ל
םלועל קידצ אל םיעשרו טומי-לב ץרא-ונכשי

10:31 - י:לא
המכח בוני קידצ-יפ תוכפהת ןושלו תרכת

10:32 - י:לב
ןועדי קידצ יתפש םיעשר יפו ןוצר תוכפהת

11:1 - יא:א
תבעות המרמ ינזאמ המלש ןבאו הוהי ונוצר

11:2 - יא:ב
ןולק אביו ןודז-אב המכח םיעונצ-תאו

11:3 - יא:ג
םחנת םירשי תמת םדשו םידגוב ףלסו

11:4 - יא:ד
םויב ןוה ליעוי-אל ליצת הקדצו הרבע תוממ

11:5 - יא:ה
רשית םימת תקדצ לפי ותעשרבו וכרד עשר

11:6 - יא:ו
םליצת םירשי תקדצ םידגב תוהבו ודכלי

11:7 - יא:ז
דבאת עשר םדא תומב םינוא תלחותו הוקת הדבא

11:8 - יא:ח
ץלחנ הרצמ קידצ ויתחת עשר אביו

11:9 - יא:ט
והער תחשי ףנח הפב םיקידצ תעדבו וצלחי

11:10 - יא:י
ץלעת םיקידצ בוטב םיעשר דבאבו הירק הנר

11:11 - יא:יא
םורת םירשי תכרבב םיעשר יפבו תרק סרהת

11:12 - יא:יב
בל-רסח והערל-זב תונובת שיאו שירחי

11:13 - יא:יג
ליכר ךלוה דוס-הלגמ הסכמ חור-ןמאנו רבד

11:14 - יא:יד
תולבחת ןיאב ברב העושתו םע-לפי ץעוי

11:15 - יא:טו
רז ברע-יכ עורי-ער חטוב םיעקת אנשו

11:16 - יא:טז
דובכ ךמתת ןח-תשא םיצירעו רשע-וכמתי

11:17 - יא:יז
דסח שיא ושפנ למג ירזכא וראש רכעו

11:18 - יא:יח
רקש-תלעפ השע עשר רכש הקדצ ערזו תמא

11:19 - יא:יט
םייחל הקדצ-ןכ ותומל הער ףדרמו

11:20 - יא:כ
הוהי תבעות ונוצרו בל-ישקע ךרד ימימת

11:21 - יא:כא
ער הקני-אל דיל די טלמנ םיקידצ ערזו

11:22 - יא:כב
ריזח ףאב בהז םזנ םעט תרסו הפי השא

11:23 - יא:כג
םיקידצ תואת םיעשר תוקת בוט-ךא הרבע

11:24 - יא:כד
דוע ףסונו רזפמ שי רשימ ךשוחו רוסחמל-ךא

11:25 - יא:כה
ןשדת הכרב-שפנ אוה-םג הורמו ארוי

11:26 - יא:כו
םואל והבקי רב ענמ ריבשמ שארל הכרבו

11:27 - יא:כז
ןוצר שקבי בוט רחש ונאובת הער שרדו

11:28 - יא:כח
אוה ורשעב חטוב םיקידצ הלעכו לפי וחרפי

11:29 - יא:כט
ותיב רכוע דבעו חור-לחני בל-םכחל ליוא

11:30 - יא:ל
םייח ץע קידצ-ירפ םכח תושפנ חקלו

11:31 - יא:לא
םלשי ץראב קידצ ןה אטוחו עשר-יכ ףא

12:1 - יב:א
תעד בהא רסומ בהא רעב תחכות אנשו

12:2 - יב:ב
ןוצר קיפי בוט תומזמ שיאו הוהימ עישרי

12:3 - יב:ג
עשרב םדא ןוכי-אל םיקידצ שרשו טומי-לב

12:4 - יב:ד
הלעב תרטע ליח-תשא ויתומצעב בקרכו השיבמ

12:5 - יב:ה
םיקידצ תובשחמ םיעשר תולבחת טפשמ המרמ

12:6 - יב:ו
םד-ברא םיעשר ירבד םליצי םירשי יפו

12:7 - יב:ז
םניאו םיעשר ךופה דמעי םיקידצ תיבו

12:8 - יב:ח
שיא-ללהי ולכש-יפל היהי בל-הוענו זובל

12:9 - יב:ט
ול דבעו הלקנ בוט םחל-רסחו דבכתממ

12:10 - יב:י
שפנ קידצ עדוי םיעשר ימחרו ותמהב ירזכא

12:11 - יב:יא
ותמדא דבע ףדרמו םחל-עבשי בל-רסח םיקיר

12:12 - יב:יב
םיער דוצמ עשר דמח ןתי םיקידצ שרשו

12:13 - יב:יג
שקומ םיתפש עשפב הרצמ אציו ער קידצ

12:14 - יב:יד
שיא-יפ ירפמ לומגו בוט-עבשי ול בושי םדא-ידי

12:15 - יב:טו
רשי ליוא ךרד הצעל עמשו ויניעב םכח

12:16 - יב:טז
עדוי םויב ליוא ןולק הסכו וסעכ םורע

12:17 - יב:יז
דיגי הנומא חיפי םירקש דעו קדצ המרמ

12:18 - יב:יח
תורקדמכ הטוב שי םימכח ןושלו ברח אפרמ

12:19 - יב:יט
דעל ןוכת תמא-תפש ןושל העיגרא-דעו רקש

12:20 - יב:כ
ער ישרח-בלב המרמ החמש םולש יצעילו

12:21 - יב:כא
קידצל הנאי-אל םיעשרו ןוא-לכ ער ואלמ

12:22 - יב:כב
הוהי תבעות ישעו רקש-יתפש ונוצר הנומא

12:23 - יב:כג
תעד הסכ םורע םדא ארקי םיליסכ בלו תלוא

12:24 - יב:כד
לושמת םיצורח-די סמל היהת הימרו

12:25 - יב:כה
שיא-בלב הגאד בוט רבדו הנחשי הנחמשי

12:26 - יב:כו
קידצ והערמ רתי םעתת םיעשר ךרדו

12:27 - יב:כז
ודיצ הימר ךרחי-אל רקי םדא-ןוהו ץורח

12:28 - יב:כח
םייח הקדצ-חראב הביתנ ךרדו תומ-לא

13:1 - יג:א
בא רסומ םכח ןב הרעג עמש-אל ץלו

13:2 - יג:ב
לכאי שיא-יפ ירפמ םידגב שפנו בוט סמח

13:3 - יג:ג
ושפנ רמש ויפ רצנ ויתפש קשפ ול-התחמ

13:4 - יג:ד
ושפנ ןיאו הואתמ םיצרח שפנו לצע ןשדת

13:5 - יג:ה
קידצ אנשי רקש-רבד שיאבי עשרו ריפחיו

13:6 - יג:ו
ךרד-םת רצת הקדצ תאטח ףלסת העשרו

13:7 - יג:ז
לכ ןיאו רשעתמ שי בר ןוהו ששורתמ

13:8 - יג:ח
ורשע שיא-שפנ רפכ הרעג עמש-אל שרו

13:9 - יג:ט
חמשי םיקידצ-רוא ךעדי םיעשר רנו

13:10 - יג:י
הצמ ןתי ןודזב-קר המכח םיצעונ-תאו

13:11 - יג:יא
טעמי לבהמ ןוה הברי די-לע ץבקו

13:12 - יג:יב
הכשממ תלחות םייח ץעו בל-הלחמ האב הואת

13:13 - יג:יג
ול לבחי רבדל זב אוה הוצמ אריו םלשי

13:14 - יג:יד
רוקמ םכח תרות ישקממ רוסל םייח תומ

13:15 - יג:טו
ןח-ןתי בוט-לכש ןתיא םידגב ךרדו

13:16 - יג:טז
תעדב השעי םורע-לכ תלוא שרפי ליסכו

13:17 - יג:יז
ערב לפי עשר ךאלמ אפרמ םינומא ריצו

13:18 - יג:יח
ערופ ןולקו שיר תחכות רמושו רסומ דבכי

13:19 - יג:יט
ברעת היהנ הואת תבעותו שפנל ערמ רוס םיליסכ

13:20 - יג:כ
םימכח-תא ךולה םיליסכ הערו םכחו עורי

13:21 - יג:כא
הער ףדרת םיאטח םיקידצ-תאו בוט-םלשי

13:22 - יג:כב
ליחני בוט ןופצו םינב-ינב אטוח ליח קידצל

13:23 - יג:כג
םישאר רינ לכא-בר אלב הפסנ שיו טפשמ

13:24 - יג:כד
אנוש וטבש ךשוח ורחש ובהאו ונב רסומ

13:25 - יג:כה
עבשל לכא קידצ םיעשר ןטבו ושפנ רסחת

14:1 - יד:א
התנב םישנ תומכח הידיב תלואו התיב ונסרהת

14:2 - יד:ב
ארי ורשיב ךלוה ויכרד זולנו הוהי והזוב

14:3 - יד:ג
הואג רטח ליוא-יפב םימכח יתפשו םרומשת

14:4 - יד:ד
סובא םיפלא ןיאב חכב תואובת-ברו רב רוש

14:5 - יד:ה
בזכי אל םינומא דע דע םיבזכ חיפיו רקש

14:6 - יד:ו
ןיאו המכח ץל-שקב לקנ ןובנל תעדו

14:7 - יד:ז
ליסכ שיאל דגנמ ךל תעדי-לבו תעד-יתפש

14:8 - יד:ח
ןיבה םורע תמכח םיליסכ תלואו וכרד המרמ

14:9 - יד:ט
םשא ץילי םילוא ןוצר םירשי ןיבו

14:10 - יד:י
ושפנ תרמ עדוי בל ברעתי-אל ותחמשבו רז

14:11 - יד:יא
דמשי םיעשר תיב חירפי םירשי להאו

14:12 - יד:יב
רשי ךרד שי התירחאו שיא-ינפל תומ-יכרד

14:13 - יד:יג
בל-באכי קוחשב-םג החמש התירחאו הגות

14:14 - יד:יד
גוס עבשי ויכרדמ שיא וילעמו בל בוט

14:15 - יד:טו
רבד-לכל ןימאי יתפ ורשאל ןיבי םורעו

14:16 - יד:טז
ערמ רסו ארי םכח רבעתמ ליסכו חטובו

14:17 - יד:יז
השעי םיפא-רצק תומזמ שיאו תלוא אנשי

14:18 - יד:יח
תלוא םיאתפ ולחנ ורתכי םימורעו תעד

14:19 - יד:יט
ינפל םיער וחש םיעשרו םיבוט קידצ ירעש-לע

14:20 - יד:כ
שר אנשי והערל-םג םיבר רישע יבהאו

14:21 - יד:כא
אטוח והערל-זב םיינע ןנוחמו וירשא

14:22 - יד:כב
ער ישרח ועתי-אולה ישרח תמאו דסחו בוט

14:23 - יד:כג
רתומ היהי בצע-לכב םיתפש-רבדו רוסחמל-ךא

14:24 - יד:כד
םרשע םימכח תרטע תלוא םיליסכ תלוא

14:25 - יד:כה
תמא דע תושפנ ליצמ המרמ םיבזכ חפיו

14:26 - יד:כו
הוהי תאריב וינבלו זע-חטבמ הסחמ היהי

14:27 - יד:כז
רוקמ הוהי תארי ישקממ רוסל םייח תומ

14:28 - יד:כח
ךלמ-תרדה םע-ברב תתחמ םאל ספאבו ןוזר

14:29 - יד:כט
הנובת-בר םיפא ךרא םירמ חור-רצקו תלוא

14:30 - יד:ל
אפרמ בל םירשב ייח האנק תומצע בקרו

14:31 - יד:לא
והשע ףרח לד-קשע ןויבא ןנח ודבכמו

14:32 - יד:לב
עשר החדי ותערב קידצ ותומב הסחו

14:33 - יד:לג
חונת ןובנ בלב םיליסכ ברקבו המכח עדות

14:34 - יד:לד
יוג-םמורת הקדצ תאטח םימאל דסחו

14:35 - יד:לה
דבעל ךלמ-ןוצר היהת ותרבעו ליכשמ שיבמ

15:1 - טו:א
המח בישי ךר-הנעמ ףא-הלעי בצע-רבדו

15:2 - טו:ב
ביטית םימכח ןושל םיליסכ יפו תעד תלוא עיבי

15:3 - טו:ג
יניע םוקמ-לכב םיער תופצ הוהי םיבוטו

15:4 - טו:ד
םייח ץע ןושל אפרמ חורב רבש הב ףלסו

15:5 - טו:ה
רסומ ץאני ליוא תחכות רמשו ויבא םרעי

15:6 - טו:ו
בר ןסח קידצ תיב עשר תאובתבו תרכענ

15:7 - טו:ז
ורזי םימכח יתפש םיליסכ בלו תעד ןכ-אל

15:8 - טו:ח
תבעות םיעשר חבז םירשי תלפתו הוהי ונוצר

15:9 - טו:ט
ךרד הוהי תבעות הקדצ ףדרמו עשר בהאי

15:10 - טו:י
חרא בזעל ער רסומ תומי תחכות אנוש

15:11 - טו:יא
דגנ ןודבאו לואש תובל-יכ ףא הוהי םדא-ינב

15:12 - טו:יב
חכוה ץל-בהאי אל אל םימכח-לא ול ךלי

15:13 - טו:יג
םינפ בטיי חמש בל חור בל-תבצעבו האכנ

15:14 - טו:יד
תעד-שקבי ןובנ בל הערי םיליסכ ינפו תלוא

15:15 - טו:טו
םיער ינע ימי-לכ התשמ בל-בוטו דימת

15:16 - טו:טז
תאריב טעמ-בוט בר רצואמ הוהי וב המוהמו

15:17 - טו:יז
קרי תחרא בוט רושמ םש-הבהאו וב-האנשו סובא

15:18 - טו:יח
ןודמ הרגי המח שיא טיקשי םיפא ךראו ביר

15:19 - טו:יט
קדח תכשמכ לצע ךרד הללס םירשי חראו

15:20 - טו:כ
בא-חמשי םכח ןב הזוב םדא ליסכו ומא

15:21 - טו:כא
בל-רסחל החמש תלוא הנובת שיאו תכל-רשיי

15:22 - טו:כב
ןיאב תובשחמ רפה םיצעוי ברבו דוס םוקת

15:23 - טו:כג
שיאל החמש רבדו ויפ-הנעמב בוט-המ ותעב

15:24 - טו:כד
הלעמל םייח חרא רוס ןעמל ליכשמל הטמ לואשמ

15:25 - טו:כה
הוהי חסי םיאג תיב הנמלא לובג בציו

15:26 - טו:כו
תובשחמ הוהי תבעות םירהטו ער םענ-ירמא

15:27 - טו:כז
עצב עצוב ותיב רכע היחי תנתמ אנושו

15:28 - טו:כח
הגהי קידצ בל םיעשר יפו תונעל תוער עיבי

15:29 - טו:כט
םיעשרמ הוהי קוחר םיקידצ תלפתו עמשי

15:30 - טו:ל
םיניע-רואמ העומש בל-חמשי םצע-ןשדת הבוט

15:31 - טו:לא
תחכות תעמש ןזא םימכח ברקב םייח ןילת

15:32 - טו:לב
סאומ רסומ ערופ תחכות עמושו ושפנ בל הנוק

15:33 - טו:לג
רסומ הוהי תארי דובכ ינפלו המכח הונע

16:1 - טז:א
בל-יכרעמ םדאל ןושל הנעמ הוהימו

16:2 - טז:ב
ךז שיא-יכרד-לכ תוחור ןכתו ויניעב הוהי

16:3 - טז:ג
ךישעמ הוהי-לא לג ךיתבשחמ ונכיו

16:4 - טז:ד
הוהי לעפ לכ עשר-םגו והנעמל הער םויל

16:5 - טז:ה
הוהי תבעות דיל די בל-הבג-לכ הקני אל

16:6 - טז:ו
רפכי תמאו דסחב הוהי תאריבו ןוע ערמ רוס

16:7 - טז:ז
הוהי תוצרב שיא-יכרד םלשי ויביוא-םג ותא

16:8 - טז:ח
ברמ הקדצב טעמ-בוט טפשמ אלב תואובת

16:9 - טז:ט
וכרד בשחי םדא בל ודעצ ןיכי הוהיו

16:10 - טז:י
ךלמ-יתפש-לע םסק אל טפשמב ויפ-לעמי

16:11 - טז:יא
טפשמ ינזאמו סלפ והשעמ הוהיל סיכ-ינבא-לכ

16:12 - טז:יב
תושע םיכלמ תבעות ןוכי הקדצב יכ עשר אסכ

16:13 - טז:יג
םיכלמ ןוצר רבדו קדצ-יתפש בהאי םירשי

16:14 - טז:יד
תומ-יכאלמ ךלמ-תמח הנרפכי םכח שיאו

16:15 - טז:טו
םייח ךלמ-ינפ-רואב שוקלמ בעכ ונוצרו

16:16 - טז:טז
בוט-המ המכח-הנק הניב תונקו ץורחמ ףסכמ רחבנ

16:17 - טז:יז
רוס םירשי תלסמ רצנ ושפנ רמש ערמ וכרד

16:18 - טז:יח
ןואג רבש-ינפל הבג ןולשכ ינפלו חור

16:19 - טז:יט
חור-לפש בוט ללש קלחמ םיינע-תא םיאג-תא

16:20 - טז:כ
רבד-לע ליכשמ חטובו בוט-אצמי וירשא הוהיב

16:21 - טז:כא
ןובנ ארקי בל-םכחל ףיסי םיתפש קתמו חקל

16:22 - טז:כב
לכש םייח רוקמ םילוא רסומו וילעב תלוא

16:23 - טז:כג
והיפ ליכשי םכח בל ףיסי ויתפש-לעו חקל

16:24 - טז:כד
םענ-ירמא שבד-ףוצ אפרמו שפנל קותמ םצעל

16:25 - טז:כה
רשי ךרד שי התירחאו שיא-ינפל תומ-יכרד

16:26 - טז:כו
ול הלמע למע שפנ והיפ וילע ףכא-יכ

16:27 - טז:כז
הער הרכ לעילב שיא שאכ ויתפש-לעו תברצ

16:28 - טז:כח
חלשי תוכפהת שיא דירפמ ןגרנו ןודמ ףולא

16:29 - טז:כט
והער התפי סמח שיא ךרדב וכילוהו בוט-אל

16:30 - טז:ל
בשחל ויניע הצע ויתפש ץרק תוכפהת הער הלכ

16:31 - טז:לא
הביש תראפת תרטע אצמת הקדצ ךרדב

16:32 - טז:לב
םיפא ךרא בוט וחורב לשמו רובגמ ריע דכלמ

16:33 - טז:לג
לטוי קיחב הוהימו לרוגה-תא וטפשמ-לכ

17:1 - יז:א
הברח תפ בוט אלמ תיבמ הב-הולשו ביר-יחבז

17:2 - יז:ב
לשמי ליכשמ-דבע ךותבו שיבמ ןבב הלחנ קלחי םיחא

17:3 - יז:ג
רוכו ףסכל ףרצמ תובל ןחבו בהזל הוהי

17:4 - יז:ד
בישקמ ערמ רקש ןוא-תפש-לע תוה ןושל-לע ןיזמ

17:5 - יז:ה
והשע ףרח שרל געל הקני אל דיאל חמש

17:6 - יז:ו
ינב םינקז תרטע םינב תראפתו םינב םתובא

17:7 - יז:ז
לבנל הואנ-אל ףא רתי-תפש רקש-תפש בידנל-יכ

17:8 - יז:ח
יניעב דחשה ןח-ןבא רשא-לכ-לא וילעב ליכשי הנפי

17:9 - יז:ט
שקבמ עשפ-הסכמ רבדב הנשו הבהא ףולא דירפמ

17:10 - יז:י
ןיבמב הרעג תחת האמ ליסכ תוכהמ

17:11 - יז:יא
ער-שקבי ירמ-ךא ירזכא ךאלמו וב-חלשי

17:12 - יז:יב
שיאב לוכש בד שוגפ ותלואב ליסכ-לאו

17:13 - יז:יג
הבוט תחת הער בישמ הער שימת-אל ותיבמ

17:14 - יז:יד
תישאר םימ רטופ עלגתה ינפלו ןודמ שוטנ בירה

17:15 - יז:טו
עישרמו עשר קידצמ הוהי תבעות קידצ םהינש-םג

17:16 - יז:טז
ריחמ הז-המל תונקל ליסכ-דיב ןיא-בלו המכח

17:17 - יז:יז
ערה בהא תע-לכב דלוי הרצל חאו

17:18 - יז:יח
עקות בל-רסח םדא ינפל הברע ברע ףכ והער

17:19 - יז:יט
הצמ בהא עשפ בהא וחתפ היבגמ רבש-שקבמ

17:20 - יז:כ
אל בל-שקע ךפהנו בוט-אצמי הערב לופי ונושלב

17:21 - יז:כא
ול הגותל ליסכ דלי לבנ יבא חמשי-אלו

17:22 - יז:כב
ההג בטיי חמש בל האכנ חורו םרג-שבית

17:23 - יז:כג
חקי עשר קיחמ דחש טפשמ תוחרא תוטהל

17:24 - יז:כד
המכח ןיבמ ינפ-תא ליסכ יניעו ץרא-הצקב

17:25 - יז:כה
ליסכ ןב ויבאל סעכ ותדלויל רממו

17:26 - יז:כו
קידצל שונע םג תוכהל בוט-אל רשי-לע םיבידנ

17:27 - יז:כז
עדוי וירמא ךשוח שיא חור-רקו תעד הנובת

17:28 - יז:כח
םכח שירחמ ליוא םג ויתפש םטא בשחי ןובנ

18:1 - יח:א
דרפנ שקבי הואתל עלגתי הישות-לכב

18:2 - יח:ב
ליסכ ץפחי-אל יכ הנובתב ובל תולגתהב-םא

18:3 - יח:ג
אב עשר-אובב ןולק-םעו זוב-םג הפרח

18:4 - יח:ד
ירבד םיקמע םימ עבנ לחנ שיא-יפ המכח רוקמ

18:5 - יח:ה
עשר-ינפ תאש קידצ תוטהל בוט-אל טפשמב

18:6 - יח:ו
ואבי ליסכ יתפש תומלהמל ויפו בירב ארקי

18:7 - יח:ז
ול-התחמ ליסכ-יפ ושפנ שקומ ויתפשו

18:8 - יח:ח
ןגרנ ירבד ודרי םהו םימהלתמכ ןטב-ירדח

18:9 - יח:ט
ותכאלמב הפרתמ םג לעבל אוה חא תיחשמ

18:10 - יח:י
הוהי םש זע-לדגמ קידצ ץורי-וב בגשנו

18:11 - יח:יא
וזע תירק רישע ןוה הבגשנ המוחכו ותיכשמב

18:12 - יח:יב
הבגי רבש-ינפל דובכ ינפלו שיא-בל הונע

18:13 - יח:יג
םרטב רבד בישמ ול-איה תלוא עמשי המלכו

18:14 - יח:יד
לכלכי שיא-חור האכנ חורו והלחמ הנאשי ימ

18:15 - יח:טו
תעד-הנקי ןובנ בל םימכח ןזאו תעד-שקבת

18:16 - יח:טז
ול ביחרי םדא ןתמ םילדג ינפלו ונחני

18:17 - יח:יז
ובירב ןושארה קידצ ורקחו והער-אבי

18:18 - יח:יח
תיבשי םינידמ םימוצע ןיבו לרוגה דירפי

18:19 - יח:יט
זע-תירקמ עשפנ חא חירבכ םינודמו ןומרא

18:20 - יח:כ
עבשת שיא-יפ ירפמ ויתפש תאובת ונטב עבשי

18:21 - יח:כא
םייחו תומ היבהאו ןושל-דיב הירפ לכאי

18:22 - יח:כב
בוט אצמ השא אצמ הוהימ ןוצר קפיו

18:23 - יח:כג
שר-רבדי םינונחת תוזע הנעי רישעו

18:24 - יח:כד
עערתהל םיער שיא חאמ קבד בהא שיו

19:1 - יט:א
ומתב ךלוה שר-בוט אוהו ויתפש שקעמ ליסכ

19:2 - יט:ב
שפנ תעד-אלב םג םילגרב ץאו בוט-אל אטוח

19:3 - יט:ג
ףלסת םדא תלוא הוהי-לעו וכרד ובל ףעזי

19:4 - יט:ד
םיער ףיסי ןוה והערמ לדו םיבר דרפי

19:5 - יט:ה
הקני אל םירקש דע אל םיבזכ חיפיו טלמי

19:6 - יט:ו
ולחי םיבר ערה-לכו בידנ-ינפ ןתמ שיאל

19:7 - יט:ז
והאנש שר-יחא לכ וקחר והערמ יכ ףא םירמא ףדרמ ונממ המה-אל

19:8 - יט:ח
ושפנ בהא בל-הנק הנובת רמש בוט-אצמל

19:9 - יט:ט
הקני אל םירקש דע דבאי םיבזכ חיפיו

19:10 - יט:י
ליסכל הואנ-אל דבעל-יכ ףא גונעת םירשב לשמ

19:11 - יט:יא
ופא ךיראה םדא לכש רבע ותראפתו עשפ-לע

19:12 - יט:יב
ךלמ ףעז ריפככ םהנ בשע-לע לטכו ונוצר

19:13 - יט:יג
ליסכ ןב ויבאל תוה ינידמ דרט ףלדו השא

19:14 - יט:יד
תלחנ ןוהו תיב השא הוהימו תובא תלכשמ

19:15 - יט:טו
המדרת ליפת הלצע בערת הימר שפנו

19:16 - יט:טז
ושפנ רמש הוצמ רמש תמוי ויכרד הזוב

19:17 - יט:יז
לד ןנוח הוהי הולמ ול-םלשי ולמגו

19:18 - יט:יח
שי-יכ ךנב רסי ותימה-לאו הוקת ךשפנ אשת-לא

19:19 - יט:יט
שנע אשנ המח-לרג דועו ליצת-םא יכ ףסות

19:20 - יט:כ
רסומ לבקו הצע עמש םכחת ןעמל ךתירחאב

19:21 - יט:כא
תובשחמ תובר הוהי תצעו שיא-בלב םוקת איה

19:22 - יט:כב
ודסח םדא תואת בזכ שיאמ שר-בוטו

19:23 - יט:כג
םייחל הוהי תארי דקפי-לב ןילי עבשו ער

19:24 - יט:כד
תחלצב ודי לצע ןמט אל והיפ-לא-םג הנבישי

19:25 - יט:כה
םרעי יתפו הכת ץל ןיבי ןובנל חיכוהו תעד

19:26 - יט:כו
םא חירבי בא-דדשמ ריפחמו שיבמ ןב

19:27 - יט:כז
רסומ עמשל ינב-לדח תעד-ירמאמ תוגשל

19:28 - יט:כח
ץילי לעילב דע םיעשר יפו טפשמ ןוא-עלבי

19:29 - יט:כט
םיטפש םיצלל ונוכנ וגל תומלהמו םיליסכ

20:1 - כ:א
רכש המה ןייה ץל אל וב הגש-לכו םכחי

20:2 - כ:ב
תמיא ריפככ םהנ אטוח ורבעתמ ךלמ ושפנ

20:3 - כ:ג
תבש שיאל דובכ ליוא-לכו בירמ עלגתי

20:4 - כ:ד
שרחי-אל לצע ףרחמ ןיאו ריצקב לאשי

20:5 - כ:ה
הצע םיקמע םימ שיאו שיא-בלב הנלדי הנובת

20:6 - כ:ו
שיא ארקי םדא-בר םינומא שיאו ודסח אצמי ימ

20:7 - כ:ז
קידצ ומתב ךלהתמ וירחא וינב ירשא

20:8 - כ:ח
בשוי ךלמ הרזמ ןיד-אסכ-לע ער-לכ ויניעב

20:9 - כ:ט
יבל יתיכז רמאי-ימ יתאטחמ יתרהט

20:10 - כ:י
הפיא ןבאו ןבא הוהי תבעות הפיאו םהינש-םג

20:11 - כ:יא
ויללעמב םג ךז-םא רענ-רכנתי ולעפ רשי-םאו

20:12 - כ:יב
האר ןיעו תעמש ןזא השע הוהי םהינש-םג

20:13 - כ:יג
הנש בהאת-לא ךיניע חקפ שרות-ןפ םחל-עבש

20:14 - כ:יד
הנוקה רמאי ער ער ללהתי זא ול לזאו

20:15 - כ:טו
םינינפ-ברו בהז שי רקי ילכו תעד-יתפש

20:16 - כ:טז
ברע-יכ ודגב-חקל םירכנ דעבו רז והלבח

20:17 - כ:יז
רקש םחל שיאל ברע והיפ-אלמי רחאו ץצח

20:18 - כ:יח
ןוכת הצעב תובשחמ השע תולבחתבו המחלמ

20:19 - כ:יט
ךלוה דוס-הלוג ויתפש התפלו ליכר ברעתת אל

20:20 - כ:כ
ומאו ויבא ללקמ ןושיאב ורנ ךעדי ךשח

20:21 - כ:כא
הנשארב תלחבמ הלחנ ךרבת אל התירחאו

20:22 - כ:כב
ער-המלשא רמאת-לא עשיו הוהיל הוק ךל

20:23 - כ:כג
ןבא הוהי תבעות המרמ ינזאמו ןבאו בוט-אל

20:24 - כ:כד
רבג-ידעצמ הוהימ ןיבי-המ םדאו וכרד

20:25 - כ:כה
שדק עלי םדא שקומ רקבל םירדנ רחאו

20:26 - כ:כו
ךלמ םיעשר הרזמ םהילע בשיו םכח ןפוא

20:27 - כ:כז
םדא תמשנ הוהי רנ ןטב-ירדח-לכ שפח

20:28 - כ:כח
ךלמ-ורצי תמאו דסח ואסכ דסחב דעסו

20:29 - כ:כט
םחכ םירוחב תראפת הביש םינקז רדהו

20:30 - כ:ל
קירמת עצפ תורבח תוכמו ערב ןטב-ירדח

21:1 - כא:א
ךלמ-בל םימ-יגלפ הוהי-דיב ץפחי רשא-לכ-לע ונטי

21:2 - כא:ב
רשי שיא-ךרד-לכ תובל ןכתו ויניעב הוהי

21:3 - כא:ג
טפשמו הקדצ השע חבזמ הוהיל רחבנ

21:4 - כא:ד
בל-בחרו םיניע-םור תאטח םיעשר רנ

21:5 - כא:ה
ץורח תובשחמ ץא-לכו רתומל-ךא רוסחמל-ךא

21:6 - כא:ו
ןושלב תורצוא לעפ ףדנ לבה רקש תומ-ישקבמ

21:7 - כא:ז
יכ םרוגי םיעשר-דש טפשמ תושעל ונאמ

21:8 - כא:ח
רזו שיא ךרד ךפכפה ולעפ רשי ךזו

21:9 - כא:ט
תבשל בוט תשאמ גג-תנפ-לע רבח תיבו םינידמ

21:10 - כא:י
ער-התוא עשר שפנ ויניעב ןחי-אל והער

21:11 - כא:יא
יתפ-םכחי ץל-שנעב םכחל ליכשהבו תעד-חקי

21:12 - כא:יב
תיבל קידצ ליכשמ םיעשר ףלסמ עשר ערל

21:13 - כא:יג
לד-תקעזמ ונזא םטא אלו ארקי אוה-םג הנעי

21:14 - כא:יד
ףא-הפכי רתסב ןתמ הזע המח קחב דחשו

21:15 - כא:טו
תושע קידצל החמש ילעפל התחמו טפשמ ןוא

21:16 - כא:טז
ךרדמ העות םדא םיאפר להקב לכשה חוני

21:17 - כא:יז
בהא רוסחמ שיא ןמשו-ןיי בהא החמש רישעי אל

21:18 - כא:יח
עשר קידצל רפכ דגוב םירשי תחתו

21:19 - כא:יט
רבדמ-ץראב תבש בוט סעכו םינודמ תשאמ

21:20 - כא:כ
ןמשו דמחנ רצוא ליסכו םכח הונב ונעלבי םדא

21:21 - כא:כא
דסחו הקדצ ףדר הקדצ םייח אצמי דובכו

21:22 - כא:כב
םכח הלע םירבג ריע החטבמ זע דריו

21:23 - כא:כג
ונושלו ויפ רמש ושפנ תורצמ רמש

21:24 - כא:כד
ומש ץל ריהי דז ןודז תרבעב השוע

21:25 - כא:כה
ונתימת לצע תואת וידי ונאמ-יכ תושעל

21:26 - כא:כו
הואתה םויה-לכ ןתי קידצו הואת ךשחי אלו

21:27 - כא:כז
הבעות םיעשר חבז המזב-יכ ףא ונאיבי

21:28 - כא:כח
דבאי םיבזכ-דע חצנל עמוש שיאו רבדי

21:29 - כא:כט
וינפב עשר שיא זעה ןיכי אוה רשיו ויכרד

21:30 - כא:ל
ןיאו המכח ןיא הצע ןיאו הנובת הוהי דגנל

21:31 - כא:לא
םויל ןכומ סוס הוהילו המחלמ העושתה

22:1 - כב:א
בר רשעמ םש רחבנ ןח בהזמו ףסכמ בוט

22:2 - כב:ב
ושגפנ שרו רישע הוהי םלכ השע

22:3 - כב:ג
הער האר םורע ורבע םייתפו רתסיו ושנענו

22:4 - כב:ד
תארי הונע בקע דובכו רשע הוהי םייחו

22:5 - כב:ה
ךרדב םיחפ םינצ ושפנ רמוש שקע םהמ קחרי

22:6 - כב:ו
יפ-לע רענל ךנח ןיקזי-יכ םג וכרד הנממ רוסי-אל

22:7 - כב:ז
לושמי םישרב רישע שיאל הול דבעו הולמ

22:8 - כב:ח
הלוע ערוז טבשו ןוא-רוצקי הלכי ותרבע

22:9 - כב:ט
ךרבי אוה ןיע-בוט לדל ומחלמ ןתנ-יכ

22:10 - כב:י
ןודמ אציו ץל שרג ןולקו ןיד תבשיו

22:11 - כב:יא
ןח בל-רוהט בהא ךלמ והער ויתפש

22:12 - כב:יב
ורצנ הוהי יניע ירבד ףלסיו תעד דגב

22:13 - כב:יג
ץוחב ירא לצע רמא חצרא תובחר ךותב

22:14 - כב:יד
תורז יפ הקמע החוש הוהי םועז םש-לופי

22:15 - כב:טו
הרושק תלוא רסומ טבש רענ-בלב ונממ הנקיחרי

22:16 - כב:טז
ול תוברהל לד קשע רישעל ןתנ רוסחמל-ךא

22:17 - כב:יז
ירבד עמשו ךנזא טה תישת ךבלו םימכח יתעדל

22:18 - כב:יח
םרמשת-יכ םיענ-יכ ודחי ונכי ךנטבב ךיתפש-לע

22:19 - כב:יט
ךחטבמ הוהיב תויהל םויה ךיתעדוה התא-ףא

22:20 - כב:כ
ךל יתבתכ אלה תוצעמב םושלש תעדו

22:21 - כב:כא
ירמא טשק ךעידוהל םירמא בישהל תמא ךיחלשל תמא

22:22 - כב:כב
יכ לד-לזגת-לא אכדת-לאו אוה-לד רעשב ינע

22:23 - כב:כג
םביר בירי הוהי-יכ םהיעבק-תא עבקו שפנ

22:24 - כב:כד
ףא לעב-תא ערתת-לא אל תומח שיא-תאו אובת

22:25 - כב:כה
ותחרא ףלאת-ןפ ךשפנל שקומ תחקלו

22:26 - כב:כו
ףכ-יעקתב יהת-לא תואשמ םיברעב

22:27 - כב:כז
םלשל ךל-ןיא-םא ךבכשמ חקי המל ךיתחתמ

22:28 - כב:כח
םלוע לובג גסת-לא ךיתובא ושע רשא

22:29 - כב:כט
ריהמ שיא תיזח ותכאלמב בציתי םיכלמ-ינפל ינפל בציתי-לב םיכשח

23:1 - כג:א
םוחלל בשת-יכ ןיבת ןיב לשומ-תא ךינפל רשא-תא

23:2 - כג:ב
ךעלב ןיכש תמשו התא שפנ לעב-םא

23:3 - כג:ג
ויתומעטמל ואתת-לא םיבזכ םחל אוהו

23:4 - כג:ד
רישעהל עגית-לא לדח ךתניבמ

23:5 - כג:ה
וב ךיניע ףועתה השע יכ ונניאו םיפנכ ול-השעי םימשה ףיעו רשנכ

23:6 - כג:ו
ער םחל-תא םחלת-לא ואתת-לאו ןיע ויתמעטמל

23:7 - כג:ז
ושפנב רעש-ומכ יכ התשו לכא אוה-ןכ ובלו ךל רמאי ךמע-לב

23:8 - כג:ח
הנאיקת תלכא-ךתפ ךירבד תחשו םימיענה

23:9 - כג:ט
ליסכ ינזאב זובי-יכ רבדת-לא ךילמ לכשל

23:10 - כג:י
םלוע לובג גסת-לא םימותי ידשבו אבת-לא

23:11 - כג:יא
קזח םלאג-יכ םביר-תא בירי-אוה ךתא

23:12 - כג:יב
ךבל רסומל האיבה תעד-ירמאל ךנזאו

23:13 - כג:יג
רסומ רענמ ענמת-לא אל טבשב ונכת-יכ תומי

23:14 - כג:יד
ונכת טבשב התא ליצת לואשמ ושפנו

23:15 - כג:טו
ךבל םכח-םא ינב ינא-םג יבל חמשי

23:16 - כג:טז
יתוילכ הנזלעתו ךיתפש רבדב םירשימ

23:17 - כג:יז
ךבל אנקי-לא יכ םיאטחב הוהי-תאריב-םא םויה-לכ

23:18 - כג:יח
תירחא שי-םא יכ תרכת אל ךתוקתו

23:19 - כג:יט
םכחו ינב התא-עמש ךבל ךרדב רשאו

23:20 - כג:כ
ןיי-יאבסב יהת-לא ומל רשב יללזב

23:21 - כג:כא
שרוי ללוזו אבס-יכ שיבלת םיערקו המונ

23:22 - כג:כב
ךדלי הז ךיבאל עמש הנקז-יכ זובת-לאו ךמא

23:23 - כג:כג
רכמת-לאו הנק תמא הניבו רסומו המכח

23:24 - כג:כד
קידצ יבא לוגי לוג חמשיו םכח דלוי וב

23:25 - כג:כה
ךמאו ךיבא-חמשי ךתדלוי לגתו

23:26 - כג:כו
יל ךבל ינב-הנת יכרד ךיניעו הנצרת

23:27 - כג:כז
הנוז הקמע החוש-יכ הירכנ הרצ ראבו

23:28 - כג:כח
בראת ףתחכ איה-ףא םדאב םידגובו ףסות

23:29 - כג:כט
יובא ימל יוא ימל ימל םינודמ ימל םנח םיעצפ ימל חיש םיניע תוללכח ימל

23:30 - כג:ל
ןייה-לע םירחאמל ךסממ רקחל םיאבל

23:31 - כג:לא
יכ ןיי ארת-לא סיכב ןתי-יכ םדאתי ךלהתי וניע םירשימב

23:32 - כג:לב
ךשי שחנכ ותירחא שרפי ינעפצכו

23:33 - כג:לג
תורז וארי ךיניע תוכפהת רבדי ךבלו

23:34 - כג:לד
םי-בלב בכשכ תייהו לבח שארב בכשכו

23:35 - כג:לה
יתילח-לב ינוכה יתעדי-לב ינומלה ףיסוא ץיקא יתמ דוע ונשקבא

24:1 - כד:א
הער ישנאב אנקת-לא תויהל ואתת-לאו םתא

24:2 - כד:ב
םבל הגהי דש-יכ םהיתפש למעו הנרבדת

24:3 - כד:ג
תיב הנבי המכחב ןנוכתי הנובתבו

24:4 - כד:ד
ואלמי םירדח תעדבו םיענו רקי ןוה-לכ

24:5 - כד:ה
זועב םכח-רבג חכ-ץמאמ תעד-שיאו

24:6 - כד:ו
תולבחתב יכ המחלמ ךל-השעת ץעוי ברב העושתו

24:7 - כד:ז
תומכח ליואל תומאר אל רעשב והיפ-חתפי

24:8 - כד:ח
ול ערהל בשחמ וארקי תומזמ-לעב

24:9 - כד:ט
תאטח תלוא תמז ץל םדאל תבעותו

24:10 - כד:י
הרצ םויב תיפרתה הכחכ רצ

24:11 - כד:יא
תומל םיחקל לצה גרהל םיטמו ךושחת-םא

24:12 - כד:יב
ןה רמאת-יכ הז ונעדי-אל תובל ןכת-אלה רצנו ןיבי-אוה עדי אוה ךשפנ ולעפכ םדאל בישהו

24:13 - כד:יג
שבד ינב-לכא קותמ תפנו בוט-יכ ךכח-לע

24:14 - כד:יד
ךשפנל המכח העד ןכ תירחא שיו תאצמ-םא תרכת אל ךתוקתו

24:15 - כד:טו
הונל עשר בראת-לא דדשת-לא קידצ וצבר

24:16 - כד:טז
קידצ לופי עבש יכ ולשכי םיעשרו םקו הערב

24:17 - כד:יז
ךיביוא לפנב ולשכבו חמשת-לא ךבל לגי-לא

24:18 - כד:יח
ערו הוהי הארי-ןפ בישהו ויניעב ופא וילעמ

24:19 - כד:יט
םיערמב רחתת-לא םיעשרב אנקת-לא

24:20 - כד:כ
תירחא היהת-אל יכ םיעשר רנ ערל ךעדי

24:21 - כד:כא
ינב הוהי-תא-ארי םינוש-םע ךלמו ברעתת-לא

24:22 - כד:כב
םדיא םוקי םאתפ-יכ ימ םהינש דיפו עדוי

24:23 - כד:כג
םימכחל הלא-םג טפשמב םינפ-רכה בוט-לב

24:24 - כד:כד
התא קידצ עשרל רמא םימע והבקי םימאל והומעזי

24:25 - כד:כה
םעני םיחיכומלו אובת םהילעו בוט-תכרב

24:26 - כד:כו
בישמ קשי םיתפש םיחכנ םירבד

24:27 - כד:כז
ךתכאלמ ץוחב ןכה רחא ךל הדשב הדתעו ךתיב תינבו

24:28 - כד:כח
םנח-דע יהת-לא תיתפהו ךערב ךיתפשב

24:29 - כד:כט
רשאכ רמאת-לא ול-השעא ןכ יל-השע ולעפכ שיאל בישא

24:30 - כד:ל
לצע-שיא הדש-לע םדא םרכ-לעו יתרבע בל-רסח

24:31 - כד:לא
ולכ הלע הנהו וינפ וסכ םינשמק וינבא רדגו םילרח הסרהנ

24:32 - כד:לב
תישא יכנא הזחאו יתחקל יתיאר יבל רסומ

24:33 - כד:לג
טעמ תונש טעמ קבח טעמ תומונת בכשל םידי

24:34 - כד:לד
ךשיר ךלהתמ-אבו ןגמ שיאכ ךירסחמו

25:1 - כה:א
המלש ילשמ הלא-םג ישנא וקיתעה רשא הדוהי-ךלמ היקזח

25:2 - כה:ב
רתסה םיהלא דבכ םיכלמ דבכו רבד רבד רקח

25:3 - כה:ג
ץראו םורל םימש םיכלמ בלו קמעל רקח ןיא

25:4 - כה:ד
ףסכמ םיגיס וגה ילכ ףרצל אציו

25:5 - כה:ה
ךלמ-ינפל עשר וגה ואסכ קדצב ןוכיו

25:6 - כה:ו
ךלמ-ינפל רדהתת-לא םילדג םוקמבו דמעת-לא

25:7 - כה:ז
הלע ךל-רמא בוט יכ ינפל ךליפשהמ הנה ואר רשא בידנ ךיניע

25:8 - כה:ח
ןפ רהמ ברל אצת-לא התירחאב השעת-המ ךער ךתא םילכהב

25:9 - כה:ט
ךער-תא ביר ךביר לגת-לא רחא דוסו

25:10 - כה:י
עמש ךדסחי-ןפ בושת אל ךתבדו

25:11 - כה:יא
תויכשמב בהז יחופת רבד רבד ףסכ וינפא-לע

25:12 - כה:יב
םתכ-ילחו בהז םזנ ןזא-לע םכח חיכומ תעמש

25:13 - כה:יג
םויב גלש-תנצכ ןמאנ ריצ ריצק וינדא שפנו ויחלשל בישי

25:14 - כה:יד
םשגו חורו םיאישנ ללהתמ שיא ןיא רקש-תתמב

25:15 - כה:טו
התפי םיפא ךראב הכר ןושלו ןיצק םרג-רבשת

25:16 - כה:טז
ךיד לכא תאצמ שבד ותאקהו ונעבשת-ןפ

25:17 - כה:יז
ךער תיבמ ךלגר רקה ךאנשו ךעבשי-ןפ

25:18 - כה:יח
ץחו ברחו ץיפמ הנע שיא ןונש רקש דע והערב

25:19 - כה:יט
תדעומ לגרו הער ןש םויב דגוב חטבמ הרצ

25:20 - כה:כ
הרק םויב דגב הדעמ רשו רתנ-לע ץמח ער-בל לע םירשב

25:21 - כה:כא
ךאנש בער-םא םחל והלכאה והקשה אמצ-םאו םימ

25:22 - כה:כב
התח התא םילחג יכ הוהיו ושאר-לע ךל-םלשי

25:23 - כה:כג
ללוחת ןופצ חור םימעזנ םינפו םשג רתס ןושל

25:24 - כה:כד
גג-תנפ-לע תבש בוט תיבו םינודמ תשאמ רבח

25:25 - כה:כה
שפנ-לע םירק םימ הבוט העומשו הפיע קחרמ ץראמ

25:26 - כה:כו
רוקמו שפרנ ןיעמ טמ קידצ תחשמ עשר-ינפל

25:27 - כה:כז
תוברה שבד לכא םדבכ רקחו בוט-אל דובכ

25:28 - כה:כח
ןיא הצורפ ריע ןיא רשא שיא המוח וחורל רצעמ

26:1 - כו:א
רטמכו ץיקב גלשכ הואנ-אל ןכ ריצקב דובכ ליסכל

26:2 - כו:ב
רורדכ דונל רופצכ םנח תללק ןכ ףועל אבת אל

26:3 - כו:ג
גתמ סוסל טוש וגל טבשו רומחל םיליסכ

26:4 - כו:ד
ליסכ ןעת-לא ול-הושת-ןפ ותלואכ התא-םג

26:5 - כו:ה
ותלואכ ליסכ הנע םכח היהי-ןפ ויניעב

26:6 - כו:ו
סמח םילגר הצקמ םירבד חלש התש ליסכ-דיב

26:7 - כו:ז
חספמ םיקש וילד םיליסכ יפב לשמו

26:8 - כו:ח
המגרמב ןבא רורצכ ליסכל ןתונ-ןכ דובכ

26:9 - כו:ט
רוכש-דיב הלע חוח םיליסכ יפב לשמו

26:10 - כו:י
רכשו לכ-ללוחמ בר םירבע רכשו ליסכ

26:11 - כו:יא
ואק-לע בש בלככ ותלואב הנוש ליסכ

26:12 - כו:יב
םכח שיא תיאר ליסכל הוקת ויניעב ונממ

26:13 - כו:יג
ךרדב לחש לצע רמא תובחרה ןיב ירא

26:14 - כו:יד
הריצ-לע בוסת תלדה ותטמ-לע לצעו

26:15 - כו:טו
תחלצב ודי לצע ןמט הבישהל האלנ ויפ-לא

26:16 - כו:טז
ויניעב לצע םכח םעט יבישמ העבשמ

26:17 - כו:יז
בלכ-ינזאב קיזחמ ביר-לע רבעתמ רבע ול-אל

26:18 - כו:יח
םיקז הריה הלהלתמכ תומו םיצח

26:19 - כו:יט
המר שיא-ןכ רמאו והער-תא ינא קחשמ-אלה

26:20 - כו:כ
שא-הבכת םיצע ספאב קתשי ןגרנ ןיאבו ןודמ

26:21 - כו:כא
םיצעו םילחגל םחפ םינודמ שיאו שאל ביר-רחרחל

26:22 - כו:כב
ןגרנ ירבד ודרי םהו םימהלתמכ ןטב-ירדח

26:23 - כו:כג
הפצמ םיגיס ףסכ םיתפש שרח-לע ער-בלו םיקלד

26:24 - כו:כד
אנוש רכני ותפשב המרמ תישי וברקבו

26:25 - כו:כה
ולוק ןנחי-יכ עבש יכ וב-ןמאת-לא ובלב תובעות

26:26 - כו:כו
ןואשמב האנש הסכת להקב ותער הלגת

26:27 - כו:כז
לפי הב תחש-הרכ וילא ןבא ללגו בושת

26:28 - כו:כח
אנשי רקש-ןושל השעי קלח הפו ויכד החדמ

27:1 - כז:א
רחמ םויב ללהתת-לא דלי-המ עדת-אל יכ םוי

27:2 - כז:ב
ךיפ-אלו רז ךללהי ךיתפש-לאו ירכנ

27:3 - כז:ג
לוחה לטנו ןבא-דבכ דבכ ליוא סעכו םהינשמ

27:4 - כז:ד
ףטשו המח תוירזכא ינפל דמעי ימו ףא האנק

27:5 - כז:ה
הלגמ תחכות הבוט תרתסמ הבהאמ

27:6 - כז:ו
בהוא יעצפ םינמאנ תוקישנ תורתענו אנוש

27:7 - כז:ז
תפנ סובת העבש שפנ רמ-לכ הבער שפנו קותמ

27:8 - כז:ח
תדדונ רופצכ שיא-ןכ הנק-ןמ ומוקממ דדונ

27:9 - כז:ט
בל-חמשי תרטקו ןמש והער קתמו שפנ-תצעמ

27:10 - כז:י
ךיבא הערו ךער ךיחא תיבו בזעת-לא ךדיא םויב אובת-לא חאמ בורק ןכש בוט קוחר

27:11 - כז:יא
יבל חמשו ינב םכח רבד יפרח הבישאו

27:12 - כז:יב
רתסנ הער האר םורע ושנענ ורבע םיאתפ

27:13 - כז:יג
רז ברע-יכ ודגב-חק והלבח הירכנ דעבו

27:14 - כז:יד
לוקב והער ךרבמ םיכשה רקבב לודג ול בשחת הללק

27:15 - כז:טו
םויב דרוט ףלד םינודמ תשאו רירגס הותשנ

27:16 - כז:טז
חור-ןפצ הינפצ ארקי ונימי ןמשו

27:17 - כז:יז
דחי לזרבב לזרב דחי שיאו והער-ינפ

27:18 - כז:יח
לכאי הנאת רצנ וינדא רמשו הירפ דבכי

27:19 - כז:יט
םינפל םינפה םימכ םדאל םדאה-בל ןכ

27:20 - כז:כ
אל הדבאו לואש םדאה יניעו הנעבשת הנעבשת אל

27:21 - כז:כא
רוכו ףסכל ףרצמ יפל שיאו בהזל וללהמ

27:22 - כז:כב
ליואה-תא-שותכת םא תופירה ךותב שתכמב רוסת-אל ילעב ותלוא וילעמ

27:23 - כז:כג
ךנאצ ינפ עדת עדי םירדעל ךבל תיש

27:24 - כז:כד
ןסח םלועל אל יכ רוד רודל רזנ-םאו

27:25 - כז:כה
ריצח הלג ופסאנו אשד-הארנו םירה תובשע

27:26 - כז:כו
ךשובלל םישבכ םידותע הדש ריחמו

27:27 - כז:כז
םיזע בלח ידו ךתיב םחלל ךמחלל ךיתורענל םייחו

28:1 - כח:א
עשר ףדר-ןיאו וסנ ריפככ םיקידצו חטבי

28:2 - כח:ב
םיבר ץרא עשפב ןיבמ םדאבו הירש ךיראי ןכ עדי

28:3 - כח:ג
םילד קשעו שר רבג םחל ןיאו ףחס רטמ

28:4 - כח:ד
וללהי הרות יבזע הרות ירמשו עשר םב ורגתי

28:5 - כח:ה
וניבי-אל ער-ישנא הוהי ישקבמו טפשמ לכ וניבי

28:6 - כח:ו
ומתב ךלוה שר-בוט אוהו םיכרד שקעמ רישע

28:7 - כח:ז
ןיבמ ןב הרות רצונ םילכי םיללוז הערו ויבא

28:8 - כח:ח
ךשנב ונוה הברמ ןנוחל תיברתבו ונצבקי םילד

28:9 - כח:ט
עמשמ ונזא ריסמ ותלפת-םג הרות הבעות

28:10 - כח:י
ךרדב םירשי הגשמ ותוחשב ער םימימתו לופי-אוה בוט-ולחני

28:11 - כח:יא
שיא ויניעב םכח ןיבמ לדו רישע ונרקחי

28:12 - כח:יב
הבר םיקידצ ץלעב םיעשר םוקבו תראפת םדא שפחי

28:13 - כח:יג
אל ויעשפ הסכמ בזעו הדומו חילצי םחרי

28:14 - כח:יד
דחפמ םדא ירשא ובל השקמו דימת הערב לופי

28:15 - כח:טו
קקוש בדו םהנ-ירא לד-םע לע עשר לשמ

28:16 - כח:טז
תונובת רסח דיגנ יאנש תוקשעמ ברו םימי ךיראי עצב

28:17 - כח:יז
שפנ-םדב קשע םדא סוני רוב-דע וב-וכמתי-לא

28:18 - כח:יח
עשוי םימת ךלוה לופי םיכרד שקענו תחאב

28:19 - כח:יט
ותמדא דבע ףדרמו םחל-עבשי שיר-עבשי םיקר

28:20 - כח:כ
תונומא שיא ץאו תוכרב-בר הקני אל רישעהל

28:21 - כח:כא
בוט-אל םינפ-רכה םחל-תפ-לעו רבג-עשפי

28:22 - כח:כב
ער שיא ןוהל להבנ עדי-אלו ןיע ונאבי רסח-יכ

28:23 - כח:כג
ןח ירחא םדא חיכומ ןושל קילחממ אצמי

28:24 - כח:כד
ומאו ויבא לזוג רבח עשפ-ןיא רמאו תיחשמ שיאל אוה

28:25 - כח:כה
ןודמ הרגי שפנ-בחר הוהי-לע חטובו ןשדי

28:26 - כח:כו
אוה ובלב חטוב המכחב ךלוהו ליסכ טלמי אוה

28:27 - כח:כז
ןיא שרל ןתונ םילעמו רוסחמ תוראמ-בר ויניע

28:28 - כח:כח
רתסי םיעשר םוקב וברי םדבאבו םדא םיקידצ

29:1 - כט:א
תוחכות שיא רבשי עתפ ףרע-השקמ אפרמ ןיאו

29:2 - כט:ב
חמשי םיקידצ תוברב עשר לשמבו םעה םע חנאי

29:3 - כט:ג
חמשי המכח בהא-שיא תונוז הערו ויבא ןוה-דבאי

29:4 - כט:ד
דימעי טפשמב ךלמ תומורת שיאו ץרא הנסרהי

29:5 - כט:ה
והער-לע קילחמ רבג שרופ תשר וימעפ-לע

29:6 - כט:ו
שקומ ער שיא עשפב חמשו ןורי קידצו

29:7 - כט:ז
םילד ןיד קידצ עדי תעד ןיבי-אל עשר

29:8 - כט:ח
וחיפי ןוצל ישנא ובישי םימכחו הירק ףא

29:9 - כט:ט
טפשנ םכח-שיא זגרו ליוא שיא-תא תחנ ןיאו קחשו

29:10 - כט:י
םימד ישנא םירשיו םת-ואנשי ושפנ ושקבי

29:11 - כט:יא
איצוי וחור-לכ רוחאב םכחו ליסכ הנחבשי

29:12 - כט:יב
בישקמ לשמ רקש-רבד-לע םיעשר ויתרשמ-לכ

29:13 - כט:יג
םיככת שיאו שר יניע-ריאמ ושגפנ הוהי םהינש

29:14 - כט:יד
תמאב טפוש ךלמ דעל ואסכ םילד ןוכי

29:15 - כט:טו
ןתי תחכותו טבש חלשמ רענו המכח ומא שיבמ

29:16 - כט:טז
םיעשר תוברב םיקידצו עשפ-הברי וארי םתלפמב

29:17 - כט:יז
ךחיניו ךנב רסי םינדעמ ןתיו ךשפנל

29:18 - כט:יח
םע ערפי ןוזח ןיאב והרשא הרות רמשו

29:19 - כט:יט
רסוי-אל םירבדב ןיאו ןיבי-יכ דבע הנעמ

29:20 - כט:כ
ץא שיא תיזח ליסכל הוקת וירבדב ונממ

29:21 - כט:כא
ודבע רענמ קנפמ היהי ותירחאו ןונמ

29:22 - כט:כב
ןודמ הרגי ףא-שיא עשפ-בר המח לעבו

29:23 - כט:כג
ונליפשת םדא תואג ךמתי חור-לפשו דובכ

29:24 - כט:כד
אנוש בנג-םע קלוח אלו עמשי הלא ושפנ דיגי

29:25 - כט:כה
שקומ ןתי םדא תדרח בגשי הוהיב חטובו

29:26 - כט:כו
םישקבמ םיבר הוהימו לשומ-ינפ שיא-טפשמ

29:27 - כט:כז
שיא םיקידצ תבעות עשר תבעותו לוע ךרד-רשי

30:1 - ל:א
הקי-ןב רוגא ירבד רבגה םאנ אשמה לאיתיאל לאיתיאל לכאו

30:2 - ל:ב
שיאמ יכנא רעב יכ יל םדא תניב-אלו

30:3 - ל:ג
המכח יתדמל-אלו עדא םישדק תעדו

30:4 - ל:ד
דריו םימש-הלע ימ וינפחב חור-ףסא ימ הלמשב םימ-ררצ ימ םיקה ימ ץרא-יספא-לכ ונב-םש-המו ומש-המ עדת יכ

30:5 - ל:ה
הולא תרמא-לכ אוה ןגמ הפורצ וב םיסחל

30:6 - ל:ו
וירבד-לע ףסות-לא ךב חיכוי-ןפ תבזכנו

30:7 - ל:ז
ךתאמ יתלאש םיתש םרטב ינממ ענמת-לא תומא

30:8 - ל:ח
קחרה בזכ-רבדו אוש רשעו שאר ינממ ינפירטה יל-ןתת-לא יקח םחל

30:9 - ל:ט
יתשחכו עבשא ןפ הוהי ימ יתרמאו יתבנגו שרוא-ןפו יהלא םש יתשפתו

30:10 - ל:י
דבע ןשלת-לא ךללקי-ןפ ונדא-לא תמשאו

30:11 - ל:יא
ללקי ויבא רוד ךרבי אל ומא-תאו

30:12 - ל:יב
ויניעב רוהט רוד ץחר אל ותאצמו

30:13 - ל:יג
ויניע ומר-המ רוד ואשני ויפעפעו

30:14 - ל:יד
וינש תוברח רוד ויתעלתמ תולכאמו ץראמ םיינע לכאל םדאמ םינויבאו

30:15 - ל:טו
תונב יתש הקולעל אל הנה שולש בה בה עברא הנעבשת ןוה ורמא-אל

30:16 - ל:טז
ץרא םחר רצעו לואש שאו םימ העבש-אל ןוה הרמא-אל

30:17 - ל:יז
באל געלת ןיע םא-תהקיל זובתו לחנ-יברע הורקי רשנ-ינב הולכאיו

30:18 - ל:יח
ואלפנ המה השלש אל עבראו ינממ םיתעדי

30:19 - ל:יט
םימשב רשנה ךרד רוצ ילע שחנ ךרד םי-בלב הינא-ךרד המלעב רבג ךרדו

30:20 - ל:כ
תפאנמ השא ךרד ןכ היפ התחמו הלכא יתלעפ-אל הרמאו ןוא

30:21 - ל:כא
ץרא הזגר שולש תחת לכות-אל עברא תחתו תאש

30:22 - ל:כב
ךולמי יכ דבע-תחת םחל-עבשי יכ לבנו

30:23 - ל:כג
לעבת יכ האונש תחת שרית-יכ החפשו התרבג

30:24 - ל:כד
ץרא-ינטק םה העברא םימכח המהו םימכחמ

30:25 - ל:כה
זע-אל םע םילמנה םמחל ץיקב וניכיו

30:26 - ל:כו
םוצע-אל םע םינפש םתיב עלסב ומישיו

30:27 - ל:כז
הבראל ןיא ךלמ ולכ ץצח אציו

30:28 - ל:כח
שפתת םידיב תיממש ךלמ ילכיהב איהו

30:29 - ל:כט
יביטימ המה השלש יבטימ העבראו דעצ תכל

30:30 - ל:ל
המהבב רובג שיל לכ-ינפמ בושי-אלו

30:31 - ל:לא
םינתמ ריזרז םוקלא ךלמו שית-וא ומע

30:32 - ל:לב
אשנתהב תלבנ-םא הפל די תומז-םאו

30:33 - ל:לג
איצוי בלח ץימ יכ ףא-ץימו האמח ץימו םד איצוי ביר איצוי םיפא

31:1 - לא:א
ךלמ לאומל ירבד ותרסי-רשא אשמ ומא

31:2 - לא:ב
ירב-המ המו ינטב-רב-המו ירדנ-רב

31:3 - לא:ג
ךליח םישנל ןתת-לא תוחמל ךיכרדו ןיכלמ

31:4 - לא:ד
לאומל םיכלמל לא ןיי-ותש םיכלמל לא רכש וא םינזורלו

31:5 - לא:ה
חכשיו התשי-ןפ ןיד הנשיו קקחמ ינע-ינב-לכ

31:6 - לא:ו
דבואל רכש-ונת שפנ ירמל ןייו

31:7 - לא:ז
ושיר חכשיו התשי אל ולמעו דוע-רכזי

31:8 - לא:ח
םלאל ךיפ-חתפ ינב-לכ ןיד-לא ףולח

31:9 - לא:ט
קדצ-טפש ךיפ-חתפ ןויבאו ינע ןידו

31:10 - לא:י
אצמי ימ ליח-תשא םינינפמ קחרו הרכמ

31:11 - לא:יא
הלעב בל הב חטב רסחי אל ללשו

31:12 - לא:יב
ער-אלו בוט והתלמג הייח ימי לכ

31:13 - לא:יג
םיתשפו רמצ השרד היפכ ץפחב שעתו

31:14 - לא:יד
רחוס תוינאכ התיה המחל איבת קחרממ

31:15 - לא:טו
הליל דועב םקתו התיבל ףרט ןתתו היתרענל קחו

31:16 - לא:טז
והחקתו הדש הממז עטנ היפכ ירפמ םרכ

31:17 - לא:יז
הינתמ זועב הרגח היתוערז ץמאתו

31:18 - לא:יח
הרחס בוט-יכ המעט הרנ לילב הבכי-אל

31:19 - לא:יט
רושיכב החלש הידי ךלפ וכמת היפכו

31:20 - לא:כ
ינעל השרפ הפכ החלש הידיו ןויבאל

31:21 - לא:כא
התיבל ארית-אל התיב-לכ יכ גלשמ םינש שבל

31:22 - לא:כב
שש הל-התשע םידברמ השובל ןמגראו

31:23 - לא:כג
הלעב םירעשב עדונ ותבשב ץרא-ינקז-םע

31:24 - לא:כד
רכמתו התשע ןידס הנתנ רוגחו ינענכל

31:25 - לא:כה
השובל רדהו-זע ןורחא םויל קחשתו

31:26 - לא:כו
המכחב החתפ היפ דסח-תרותו הנושל-לע

31:27 - לא:כז
התיב תוכילה היפוצ אל תולצע םחלו לכאת

31:28 - לא:כח
הורשאיו הינב ומק הללהיו הלעב

31:29 - לא:כט
ליח ושע תונב תובר הנלכ-לע תילע תאו

31:30 - לא:ל
יפיה לבהו ןחה רקש איה הוהי-תארי השא ללהתת

31:31 - לא:לא
הידי ירפמ הל-ונת םירעשב הוללהיו הישעמ