הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

םילהת
1:1 - א:א
אל רשא שיאה-ירשא םיעשר תצעב ךלה אל םיאטח ךרדבו םיצל בשומבו דמע בשי אל

1:2 - א:ב
הוהי תרותב םא יכ הגהי ותרותבו וצפח הלילו םמוי

1:3 - א:ג
לותש ץעכ היהו רשא םימ יגלפ-לע ותעב ןתי וירפ לכו לובי-אל והלעו חילצי השעי-רשא

1:4 - א:ד
יכ םיעשרה ןכ-אל ונפדת-רשא ץמכ-םא חור

1:5 - א:ה
ומקי-אל ןכ-לע טפשמב םיעשר תדעב םיאטחו םיקידצ

1:6 - א:ו
ךרד הוהי עדוי-יכ םיעשר ךרדו םיקידצ דבאת

2:1 - ב:א
םיוג ושגר המל קיר-וגהי םימאלו

2:2 - ב:ב
ץרא-יכלמ ובציתי דחי-ודסונ םינזורו הוהי-לע וחישמ-לעו

2:3 - ב:ג
הקתננ ומיתורסומ-תא ונממ הכילשנו ומיתבע

2:4 - ב:ד
קחשי םימשב בשוי ומל-געלי ינדא

2:5 - ב:ה
ומילא רבדי זא ונורחבו ופאב ומלהבי

2:6 - ב:ו
יכלמ יתכסנ ינאו ישדק-רה ןויצ-לע

2:7 - ב:ז
הוהי קח לא הרפסא התא ינב ילא רמא ךיתדלי םויה ינא

2:8 - ב:ח
הנתאו ינממ לאש ךתזחאו ךתלחנ םיוג ץרא-יספא

2:9 - ב:ט
לזרב טבשב םערת םצפנת רצוי ילככ

2:10 - ב:י
וליכשה םיכלמ התעו ץרא יטפש ורסוה

2:11 - ב:יא
הוהי-תא ודבע וליגו האריב הדערב

2:12 - ב:יב
ףנאי-ןפ רב-וקשנ ךרד ודבאתו ופא טעמכ רעבי-יכ וב יסוח-לכ ירשא

3:1 - ג:א
וחרבב דודל רומזמ ונב םולשבא ינפמ

3:2 - ג:ב
ירצ ובר-המ הוהי ילע םימק םיבר

3:3 - ג:ג
ישפנל םירמא םיבר ול התעושי ןיא הלס םיהלאב

3:4 - ג:ד
ןגמ הוהי התאו םירמו ידובכ ידעב ישאר

3:5 - ג:ה
ארקא הוהי-לא ילוק ושדק רהמ יננעיו הלס

3:6 - ג:ו
הנשיאו יתבכש ינא הוהי יכ יתוציקה ינכמסי

3:7 - ג:ז
םע תובברמ אריא-אל ילע ותש ביבס רשא

3:8 - ג:ח
ינעישוה הוהי המוק תיכה-יכ יהלא יחל יביא-לכ-תא תרבש םיעשר ינש

3:9 - ג:ט
העושיה הוהיל הלס ךתכרב ךמע-לע

4:1 - ד:א
תוניגנב חצנמל דודל רומזמ

4:2 - ד:ב
יהלא יננע יארקב יל תבחרה רצב יקדצ יתלפת עמשו יננח

4:3 - ד:ג
המ-דע שיא ינב המלכל ידובכ ושקבת קיר ןובהאת הלס בזכ

4:4 - ד:ד
הוהי הלפה-יכ ועדו עמשי הוהי ול דיסח וילא יארקב

4:5 - ד:ה
ואטחת-לאו וזגר םכבבלב ורמא ומדו םכבכשמ-לע הלס

4:6 - ד:ו
קדצ-יחבז וחבז הוהי-לא וחטבו

4:7 - ד:ז
םירמא םיבר בוט ונארי-ימ רוא ונילע-הסנ הוהי ךינפ

4:8 - ד:ח
יבלב החמש התתנ םשוריתו םנגד תעמ ובר

4:9 - ד:ט
הבכשא ודחי םולשב הוהי התא-יכ ןשיאו חטבל דדבל ינבישות

5:1 - ה:א
תוליחנה-לא חצנמל דודל רומזמ

5:2 - ה:ב
הוהי הניזאה ירמא יגיגה הניב

5:3 - ה:ג
יעוש לוקל הבישקה יהלאו יכלמ ללפתא ךילא-יכ

5:4 - ה:ד
עמשת רקב הוהי ךל-ךרעא רקב ילוק הפצאו

5:5 - ה:ה
עשר ץפח-לא אל יכ ער ךרגי אל התא

5:6 - ה:ו
םיללוה ובציתי-אל תאנש ךיניע דגנל ןוא ילעפ-לכ

5:7 - ה:ז
בזכ ירבד דבאת המרמו םימד-שיא הוהי בעתי

5:8 - ה:ח
ךדסח ברב ינאו הוחתשא ךתיב אובא ךשדק-לכיה-לא ךתאריב

5:9 - ה:ט
ךתקדצב ינחנ הוהי רשוה יררוש ןעמל ךכרד ינפל

5:10 - ה:י
והיפב ןיא יכ תווה םברק הנוכנ םנורג חותפ-רבק ןוקילחי םנושל

5:11 - ה:יא
ולפי םיהלא םמישאה ברב םהיתוצעממ ומחידה םהיעשפ ךב ורמ-יכ

5:12 - ה:יב
ךב יסוח-לכ וחמשיו ךסתו וננרי םלועל ךב וצלעיו ומילע ךמש יבהא

5:13 - ה:יג
קידצ ךרבת התא-יכ ןוצר הנצכ הוהי ונרטעת

6:1 - ו:א
תוניגנב חצנמל רומזמ תינימשה-לע דודל

6:2 - ו:ב
ךפאב-לא הוהי ךתמחב-לאו ינחיכות ינרסית

6:3 - ו:ג
ללמא יכ הוהי יננח יכ הוהי ינאפר ינא ימצע ולהבנ

6:4 - ו:ד
דאמ הלהבנ ישפנו יתמ-דע הוהי תאו

6:5 - ו:ה
הצלח הוהי הבוש ןעמל ינעישוה ישפנ ךדסח

6:6 - ו:ו
ךרכז תומב ןיא יכ ךל-הדוי ימ לואשב

6:7 - ו:ז
החשא יתחנאב יתעגי יתטמ הליל-לכב הסמא ישרע יתעמדב

6:8 - ו:ח
יניע סעכמ הששע יררוצ-לכב הקתע

6:9 - ו:ט
ילעפ-לכ ינממ ורוס הוהי עמש-יכ ןוא ייכב לוק

6:10 - ו:י
יתנחת הוהי עמש חקי יתלפת הוהי

6:11 - ו:יא
דאמ ולהביו ושבי ושבי ובשי יביא-לכ עגר

7:1 - ז:א
רש-רשא דודל ןויגש שוכ-ירבד-לע הוהיל ינימי-ןב

7:2 - ז:ב
ךב יהלא הוהי ינעישוה יתיסח ינליצהו יפדר-לכמ

7:3 - ז:ג
היראכ ףרטי-ןפ ןיאו קרפ ישפנ ליצמ

7:4 - ז:ד
יהלא הוהי תאז יתישע-םא יפכב לוע-שי-םא

7:5 - ז:ה
ער ימלוש יתלמג-םא יררוצ הצלחאו םקיר

7:6 - ז:ו
ישפנ ביוא ףדרי ץראל סמריו גשיו רפעל ידובכו ייח הלס ןכשי

7:7 - ז:ז
ךפאב הוהי המוק יררוצ תורבעב אשנה טפשמ ילא הרועו תיוצ

7:8 - ז:ח
ךבבוסת םימאל תדעו הבוש םורמל הילעו

7:9 - ז:ט
םימע ןידי הוהי יקדצכ הוהי ינטפש ילע ימתכו

7:10 - ז:י
םיעשר ער אנ-רמגי ןחבו קידצ ןנוכתו םיהלא תוילכו תובל קידצ

7:11 - ז:יא
םיהלא-לע ינגמ בל-ירשי עישומ

7:12 - ז:יב
קידצ טפוש םיהלא םוי-לכב םעז לאו

7:13 - ז:יג
וברח בושי אל-םא ךרד ותשק שוטלי הננוכיו

7:14 - ז:יד
תומ-ילכ ןיכה ולו לעפי םיקלדל ויצח

7:15 - ז:טו
הרהו ןוא-לבחי הנה רקש דליו למע

7:16 - ז:טז
והרפחיו הרכ רוב לעפי תחשב לפיו

7:17 - ז:יז
ושארב ולמע בושי וסמח ודקדק לעו דרי

7:18 - ז:יח
וקדצכ הוהי הדוא הוהי-םש הרמזאו ןוילע

8:1 - ח:א
תיתגה-לע חצנמל דודל רומזמ

8:2 - ח:ב
ונינדא הוהי ךמש רידא-המ הנת רשא ץראה-לכב םימשה-לע ךדוה

8:3 - ח:ג
םיקניו םיללוע יפמ ןעמל זע תדסי תיבשהל ךיררוצ םקנתמו ביוא

8:4 - ח:ד
ישעמ ךימש הארא-יכ חרי ךיתעבצא רשא םיבכוכו התננוכ

8:5 - ח:ה
ונרכזת-יכ שונא-המ יכ םדא-ןבו ונדקפת

8:6 - ח:ו
טעמ והרסחתו רדהו דובכו םיהלאמ והרטעת

8:7 - ח:ז
ישעמב והלישמת התש לכ ךידי וילגר-תחת

8:8 - ח:ח
םלכ םיפלאו הנצ ידש תומהב םגו

8:9 - ח:ט
יגדו םימש רופצ תוחרא רבע םיה םימי

8:10 - ח:י
ונינדא הוהי ךמש רידא-המ ץראה-לכב

9:1 - ט:א
ןבל תומלע חצנמל דודל רומזמ

9:2 - ט:ב
יבל-לכב הוהי הדוא הרפסא ךיתואלפנ-לכ

9:3 - ט:ג
ךב הצלעאו החמשא ןוילע ךמש הרמזא

9:4 - ט:ד
רוחא יביוא-בושב ודבאיו ולשכי ךינפמ

9:5 - ט:ה
יטפשמ תישע-יכ אסכל תבשי ינידו קדצ טפוש

9:6 - ט:ו
תדבא םיוג תרעג תיחמ םמש עשר דעו םלועל

9:7 - ט:ז
תוברח ומת ביואה תשתנ םירעו חצנל המה םרכז דבא

9:8 - ט:ח
בשי םלועל הוהיו ואסכ טפשמל ןנוכ

9:9 - ט:ט
לבת-טפשי אוהו םימאל ןידי קדצב םירשימב

9:10 - ט:י
בגשמ הוהי יהיו תותעל בגשמ ךדל הרצב

9:11 - ט:יא
יעדוי ךב וחטביו תבזע-אל יכ ךמש הוהי ךישרד

9:12 - ט:יב
בשי הוהיל ורמז םימעב ודיגה ןויצ ויתולילע

9:13 - ט:יג
םתוא םימד שרד-יכ תקעצ חכש-אל רכז םיינע

9:14 - ט:יד
האר הוהי ינננח יממורמ יאנשמ יינע תומ ירעשמ

9:15 - ט:טו
הרפסא ןעמל ירעשב ךיתלהת-לכ הליגא ןויצ-תב ךתעושיב

9:16 - ט:טז
תחשב םיוג ועבט ונמט וז-תשרב ושע םלגר הדכלנ

9:17 - ט:יז
טפשמ הוהי עדונ ויפכ לעפב השע ןויגה עשר שקונ הלס

9:18 - ט:יח
םיעשר ובושי םיוג-לכ הלואשל םיהלא יחכש

9:19 - ט:יט
חכשי חצנל אל יכ םיונע תוקת ןויבא דעל דבאת

9:20 - ט:כ
זעי-לא הוהי המוק םיוג וטפשי שונא ךינפ-לע

9:21 - ט:כא
הרומ הוהי התיש םיוג ועדי םהל הלס המה שונא

10:1 - י:א
דמעת הוהי המל תותעל םילעת קוחרב הרצב

10:2 - י:ב
קלדי עשר תואגב תומזמב ושפתי ינע ובשח וז

10:3 - י:ג
עשר ללה-יכ עצבו ושפנ תואת-לע הוהי ץאנ ךרב

10:4 - י:ד
ופא הבגכ עשר םיהלא ןיא שרדי-לב ויתומזמ-לכ

10:5 - י:ה
תע-לכב וכרד וליחי ודגנמ ךיטפשמ םורמ חיפי ויררוצ-לכ םהב

10:6 - י:ו
טומא-לב ובלב רמא רשא רדו רדל ערב-אל

10:7 - י:ז
אלמ והיפ הלא תחת ךתו תומרמו ןואו למע ונושל

10:8 - י:ח
םירצח בראמב בשי יקנ גרהי םירתסמב הכלחל ויניע ונפצי

10:9 - י:ט
היראכ רתסמב בראי ףוטחל בראי הכסב ינע ףטחי ינע ותשרב וכשמב

10:10 - י:י
לפנו חשי הכדו םיאכלח וימוצעב

10:11 - י:יא
לא חכש ובלב רמא האר-לב וינפ ריתסה חצנל

10:12 - י:יב
אשנ לא הוהי המוק חכשת-לא ךדי םיינע

10:13 - י:יג
עשר ץאנ המ-לע אל ובלב רמא םיהלא שרדת

10:14 - י:יד
למע התא-יכ התאר תתל טיבת סעכו בזעי ךילע ךדיב התא םותי הכלח רזוע תייה

10:15 - י:טו
ערו עשר עורז רבש ועשר-שורדת אצמת-לב

10:16 - י:טז
דעו םלוע ךלמ הוהי וצראמ םיוג ודבא

10:17 - י:יז
תעמש םיונע תואת םבל ןיכת הוהי ךנזא בישקת

10:18 - י:יח
ךדו םותי טפשל ץרעל דוע ףיסוי-לב ץראה-ןמ שונא

11:1 - יא:א
הוהיב דודל חצנמל ורמאת ךיא יתיסח םכרה ודונ ישפנל רופצ

11:2 - יא:ב
םיעשרה הנה יכ וננוכ תשק ןוכרדי תוריל רתי-לע םצח -ירשיל לפא-ומב בל

11:3 - יא:ג
ןוסרהי תותשה יכ לעפ-המ קידצ

11:4 - יא:ד
ושדק לכיהב הוהי ואסכ םימשב הוהי ויפעפע וזחי ויניע םדא ינב ונחבי

11:5 - יא:ה
ןחבי קידצ הוהי סמח בהאו עשרו ושפנ האנש

11:6 - יא:ו
םיעשר-לע רטמי תירפגו שא םיחפ תנמ תופעלז חורו םסוכ

11:7 - יא:ז
הוהי קידצ-יכ רשי בהא תוקדצ ומינפ וזחי

12:1 - יב:א
תינימשה-לע חצנמל דודל רומזמ

12:2 - יב:ב
הוהי העישוה דיסח רמג-יכ םינומא וספ-יכ םדא ינבמ

12:3 - יב:ג
שיא ורבדי אוש תוקלח תפש והער-תא ורבדי בלו בלב

12:4 - יב:ד
יתפש-לכ הוהי תרכי תרבדמ ןושל תוקלח תולדג

12:5 - יב:ה
וננשלל ורמא רשא ונתא וניתפש ריבגנ ונל ןודא ימ

12:6 - יב:ו
תקנאמ םיינע דשמ םוקא התע םינויבא תישא הוהי רמאי ול חיפי עשיב

12:7 - יב:ז
תורמא הוהי תורמא ףורצ ףסכ תורהט קקזמ ץראל לילעב םיתעבש

12:8 - יב:ח
םרמשת הוהי-התא וז רודה-ןמ ונרצת םלועל

12:9 - יב:ט
םיעשר ביבס תולז םרכ ןוכלהתי םדא ינבל

13:1 - יג:א
דודל רומזמ חצנמל

13:2 - יג:ב
הוהי הנא-דע הנא-דע חצנ ינחכשת ךינפ-תא ריתסת ינממ

13:3 - יג:ג
תוצע תישא הנא-דע יבבלב ןוגי ישפנב םורי הנא-דע םמוי ילע יביא

13:4 - יג:ד
הוהי יננע הטיבה יניע הריאה יהלא תומה ןשיא-ןפ

13:5 - יג:ה
יביא רמאי-ןפ וליגי ירצ ויתלכי טומא יכ

13:6 - יג:ו
יתחטב ךדסחב ינאו ךתעושיב יבל לגי יכ הוהיל הרישא ילע למג

14:1 - יד:א
רמא דודל חצנמל ןיא ובלב לבנ ותיחשה םיהלא ןיא הלילע וביעתה בוט -השע

14:2 - יד:ב
ףיקשה םימשמ הוהי תוארל םדא-ינב-לע שרד ליכשמ שיה םיהלא-תא

14:3 - יד:ג
וחלאנ ודחי רס לכה ןיא בוט-השע ןיא דחא-םג

14:4 - יד:ד
ילעפ-לכ ועדי אלה ולכא ימע ילכא ןוא וארק אל הוהי םחל

14:5 - יד:ה
דחפ ודחפ םש רודב םיהלא-יכ קידצ

14:6 - יד:ו
יכ ושיבת ינע-תצע והסחמ הוהי

14:7 - יד:ז
ןויצמ ןתי ימ בושב לארשי תעושי לגי ומע תובש הוהי לארשי חמשי בקעי

15:1 - טו:א
הוהי דודל רומזמ ךלהאב רוגי-ימ ךשדק רהב ןכשי-ימ

15:2 - טו:ב
לעפו םימת ךלוה תמא רבדו קדצ ובבלב

15:3 - טו:ג
ונשל-לע לגר-אל הער והערל השע-אל אשנ-אל הפרחו וברק-לע

15:4 - טו:ד
סאמנ ויניעב הזבנ הוהי יארי-תאו ערהל עבשנ דבכי רמי אלו

15:5 - טו:ה
ךשנב ןתנ-אל ופסכ אל יקנ-לע דחשו אל הלא-השע חקל םלועל טומי

16:1 - טז:א
ינרמש דודל םתכמ ךב יתיסח-יכ לא

16:2 - טז:ב
ינדא הוהיל תרמא יתבוט התא ךילע-לב

16:3 - טז:ג
ץראב-רשא םישודקל ירידאו המה םב-יצפח-לכ

16:4 - טז:ד
רחא םתובצע וברי ךיסא-לב ורהמ םדמ םהיכסנ םתומש-תא אשא-לבו יתפש -לע

16:5 - טז:ה
יקלח-תנמ הוהי ךימות התא יסוכו ילרוג

16:6 - טז:ו
יל-ולפנ םילבח תלחנ-ףא םימענב ילע הרפש

16:7 - טז:ז
רשא הוהי-תא ךרבא תוליל-ףא ינצעי יתוילכ ינורסי

16:8 - טז:ח
ידגנל הוהי יתיוש ינימימ יכ דימת טומא-לב

16:9 - טז:ט
לגיו יבל חמש ןכל ירשב-ףא ידובכ חטבל ןכשי

16:10 - טז:י
ישפנ בזעת-אל יכ ןתת-אל לואשל תחש תוארל ךדיסח

16:11 - טז:יא
םייח חרא ינעידות ךינפ-תא תוחמש עבש חצנ ךנימיב תומענ

17:1 - יז:א
העמש דודל הלפת הבישקה קדצ הוהי יתלפת הניזאה יתנר המרמ יתפש אלב

17:2 - יז:ב
אצי יטפשמ ךינפלמ הניזחת ךיניע םירשימ

17:3 - יז:ג
תדקפ יבל תנחב ינתפרצ הליל יתמז אצמת-לב יפ-רבעי-לב

17:4 - יז:ד
רבדב םדא תולעפל יתרמש ינא ךיתפש ץירפ תוחרא

17:5 - יז:ה
ירשא ךמת ךיתולגעמב ימעפ וטומנ-לב

17:6 - יז:ו
ךיתארק-ינא לא יננעת-יכ עמש יל ךנזא-טה יתרמא

17:7 - יז:ז
עישומ ךידסח הלפה םיממוקתממ םיסוח ךנימיב

17:8 - יז:ח
ןושיאכ ינרמש ךיפנכ לצב ןיע-תב ינריתסת

17:9 - יז:ט
וז םיעשר ינפמ שפנב יביא ינודש ילע ופיקי

17:10 - יז:י
ומיפ ורגס ומבלח תואגב ורבד

17:11 - יז:יא
ינובבס התע ונירשא ותישי םהיניע ץראב תוטנל

17:12 - יז:יב
ףוסכי היראכ ונימד בשי ריפככו ףורטל םירתסמב

17:13 - יז:יג
המדק הוהי המוק הטלפ והעירכה וינפ ךברח עשרמ ישפנ

17:14 - יז:יד
הוהי ךדי םיתממ םקלח דלחמ םיתממ אלמת ךניפצו םייחב םינב ועבשי םנטב םרתי וחינהו םהיללועל

17:15 - יז:טו
הזחא קדצב ינא ץיקהב העבשא ךינפ ךתנומת

18:1 - יח:א
הוהי דבעל חצנמל רבד רשא דודל ירבד-תא הוהיל םויב תאזה הרישה ותוא הוהי-ליצה דימו ויביא-לכ ףכמ לואש

18:2 - יח:ב
הוהי ךמחרא רמאיו יקזח

18:3 - יח:ג
יתדוצמו יעלס הוהי ירוצ ילא יטלפמו ינגמ וב-הסחא יבגשמ יעשי-ןרקו

18:4 - יח:ד
הוהי ארקא ללהמ עשוא יביא-ןמו

18:5 - יח:ה
תומ-ילבח ינופפא לעילב ילחנו ינותעבי

18:6 - יח:ו
ינובבס לואש ילבח תומ ישקומ ינומדק

18:7 - יח:ז
הוהי ארקא יל-רצב עושא יהלא-לאו ילוק ולכיהמ עמשי אובת וינפל יתעושו וינזאב

18:8 - יח:ח
ץראה שערתו שעגתו וזגרי םירה ידסומו הרח-יכ ושעגתיו ול

18:9 - יח:ט
ופאב ןשע הלע לכאת ויפמ-שאו ונממ ורעב םילחג

18:10 - יח:י
דריו םימש טיו וילגר תחת לפרעו

18:11 - יח:יא
בורכ-לע בכריו אדיו ףעיו חור-יפנכ-לע

18:12 - יח:יב
ורתס ךשח תשי ותכס ויתוביבס יבע םימ-תכשח םיקחש

18:13 - יח:יג
ויבע ודגנ הגנמ דרב ורבע שא-ילחגו

18:14 - יח:יד
הוהי םימשב םעריו ולק ןתי ןוילעו שא-ילחגו דרב

18:15 - יח:טו
םציפיו ויצח חלשיו םמהיו בר םיקרבו

18:16 - יח:טז
םימ יקיפא ואריו לבת תודסומ ולגיו תמשנמ הוהי ךתרעגמ ךפא חור

18:17 - יח:יז
ינחקי םורממ חלשי םיבר םיממ ינשמי

18:18 - יח:יח
זע יביאמ ינליצי וצמא-יכ יאנשמו ינממ

18:19 - יח:יט
ידיא-םויב ינומדקי ןעשמל הוהי-יהיו יל

18:20 - יח:כ
בחרמל ינאיצויו יב ץפח יכ ינצלחי

18:21 - יח:כא
יקדצכ הוהי ינלמגי יל בישי ידי רבכ

18:22 - יח:כב
יכרד יתרמש-יכ יתעשר-אלו הוהי יהלאמ

18:23 - יח:כג
ויטפשמ-לכ יכ ויתקחו ידגנל ינמ ריסא-אל

18:24 - יח:כד
ומע םימת יהאו ינועמ רמתשאו

18:25 - יח:כה
יל הוהי-בשיו ידי רבכ יקדצכ ויניע דגנל

18:26 - יח:כו
דסחתת דיסח-םע םמתת םימת רבג-םע

18:27 - יח:כז
ררבתת רבנ-םע לתפתת שקע-םעו

18:28 - יח:כח
ינע-םע התא-יכ תומר םיניעו עישות ליפשת

18:29 - יח:כט
ירנ ריאת התא-יכ היגי יהלא הוהי יכשח

18:30 - יח:ל
דודג ץרא ךב-יכ רוש-גלדא יהלאבו

18:31 - יח:לא
וכרד םימת לאה הפורצ הוהי-תרמא םיסחה לכל אוה ןגמ וב

18:32 - יח:לב
ידעלבמ הולא ימ יכ רוצ ימו הוהי וניהלא יתלוז

18:33 - יח:לג
ליח ינרזאמה לאה יכרד םימת ןתיו

18:34 - יח:לד
תוליאכ ילגר הושמ ינדימעי יתמב לעו

18:35 - יח:לה
המחלמל ידי דמלמ השוחנ-תשק התחנו יתעורז

18:36 - יח:לו
ךעשי ןגמ יל-ןתתו ינדעסת ךנימיו ינברת ךתונעו

18:37 - יח:לז
יתחת ידעצ ביחרת ילסרק ודעמ אלו

18:38 - יח:לח
יביוא ףודרא בושא-אלו םגישאו םתולכ-דע

18:39 - יח:לט
ולכי-אלו םצחמא תחת ולפי םוק ילגר

18:40 - יח:מ
ליח ינרזאתו ימק עירכת המחלמל יתחת

18:41 - יח:מא
ףרע יל התתנ יביאו םתימצא יאנשמו

18:42 - יח:מב
עישומ-ןיאו ועושי םנע אלו הוהי-לע

18:43 - יח:מג
רפעכ םקחשאו טיטכ חור-ינפ-לע םקירא תוצוח

18:44 - יח:מד
םע יבירמ ינטלפת םיוג שארל ינמישת יתעדי-אל םע ינודבעי

18:45 - יח:מה
יל ועמשי ןזא עמשל יל-ושחכי רכנ-ינב

18:46 - יח:מו
ולבי רכנ-ינב וגרחיו םהיתורגסממ

18:47 - יח:מז
ךורבו הוהי-יח יהולא םוריו ירוצ יעשי

18:48 - יח:מח
תומקנ ןתונה לאה םימע רבדיו יל יתחת

18:49 - יח:מט
ףא יביאמ יטלפמ ינממורת ימק-ןמ ינליצת סמח שיאמ

18:50 - יח:נ
םיוגב ךדוא ןכ-לע הרמזא ךמשלו הוהי

18:51 - יח:נא
וכלמ תועושי לדגמ וחישמל דסח השעו וערזלו דודל םלוע-דע

19:1 - יט:א
דודל רומזמ חצנמל

19:2 - יט:ב
םירפסמ םימשה השעמו לא-דובכ עיקרה דיגמ וידי

19:3 - יט:ג
רמא עיבי םויל םוי הלילל הלילו תעד-הוחי

19:4 - יט:ד
ןיאו רמא-ןיא עמשנ ילב םירבד םלוק

19:5 - יט:ה
םוק אצי ץראה-לכב םהילמ לבת הצקבו םהב להא-םש שמשל

19:6 - יט:ו
אצי ןתחכ אוהו רובגכ שישי ותפחמ חרא ץורל

19:7 - יט:ז
ואצומ םימשה הצקמ םתוצק-לע ותפוקתו ותמחמ רתסנ ןיאו

19:8 - יט:ח
המימת הוהי תרות תודע שפנ תבישמ תמיכחמ הנמאנ הוהי יתפ

19:9 - יט:ט
םירשי הוהי ידוקפ תוצמ בל-יחמשמ תריאמ הרב הוהי םיניע

19:10 - יט:י
הרוהט הוהי תארי דעל תדמוע תמא הוהי-יטפשמ ודחי וקדצ

19:11 - יט:יא
זפמו בהזמ םידמחנה שבדמ םיקותמו בר םיפוצ תפנו

19:12 - יט:יב
םהב רהזנ ךדבע-םג בר בקע םרמשב

19:13 - יט:יג
ןיבי-ימ תואיגש ינקנ תורתסנמ

19:14 - יט:יד
ךדבע ךשח םידזמ םג זא יב-ולשמי-לא עשפמ יתיקנו םתיא בר

19:15 - יט:טו
ןוצרל ויהי ןויגהו יפ-ירמא הוהי ךינפל יבל ילאגו ירוצ

20:1 - כ:א
דודל רומזמ חצנמל

20:2 - כ:ב
םויב הוהי ךנעי יהלא םש ךבגשי הרצ בקעי

20:3 - כ:ג
שדקמ ךרזע-חלשי ךדעסי ןויצמו

20:4 - כ:ד
ךתחנמ-לכ רכזי הלס הנשדי ךתלועו

20:5 - כ:ה
ךבבלכ ךל-ןתי אלמי ךתצע-לכו

20:6 - כ:ו
ךתעושיב הננרנ לגדנ וניהלא-םשבו הוהי אלמי ךיתולאשמ-לכ

20:7 - כ:ז
יכ יתעדי התע וחישמ הוהי עישוה ושדק ימשמ והנעי ונימי עשי תורבגב

20:8 - כ:ח
הלאו בכרב הלא ונחנאו םיסוסב וניהלא הוהי-םשב ריכזנ

20:9 - כ:ט
ולפנו וערכ המה ונמק ונחנאו דדועתנו

20:10 - כ:י
ךלמה העישוה הוהי ונארק-םויב וננעי

21:1 - כא:א
דודל רומזמ חצנמל

21:2 - כא:ב
ךזעב הוהי ךתעושיבו ךלמ-חמשי דאמ ליגי-המ

21:3 - כא:ג
ול התתנ ובל תואת ויתפש תשראו הלס תענמ-לב

21:4 - כא:ד
תוכרב ונמדקת-יכ ושארל תישת בוט זפ תרטע

21:5 - כא:ה
התתנ ךממ לאש םייח םלוע םימי ךרא ול דעו

21:6 - כא:ו
ודובכ לודג רדהו דוה ךתעושיב וילע הושת

21:7 - כא:ז
תוכרב והתישת-יכ החמשב והדחת דעל ךינפ-תא

21:8 - כא:ח
הוהיב חטב ךלמה-יכ ןוילע דסחבו טומי-לב

21:9 - כא:ט
ךדי אצמת ךנימי ךיביא-לכל ךיאנש אצמת

21:10 - כא:י
שא רונתכ ומתישת הוהי ךינפ תעל םלכאתו םעלבי ופאב שא

21:11 - כא:יא
דבאת ץראמ ומירפ םדא ינבמ םערזו

21:12 - כא:יב
הער ךילע וטנ-יכ המזמ ובשח ולכוי-לב

21:13 - כא:יג
םכש ומתישת יכ ןנוכת ךירתימב םהינפ-לע

21:14 - כא:יד
ךזעב הוהי המור הרמזנו הרישנ ךתרובג

22:1 - כב:א
תליא-לע חצנמל דודל רומזמ רחשה

22:2 - כב:ב
המל ילא ילא קוחר ינתבזע ירבד יתעושימ יתגאש

22:3 - כב:ג
םמוי ארקא יהלא הלילו הנעת אלו יל הימוד-אלו

22:4 - כב:ד
בשוי שודק התאו לארשי תולהת

22:5 - כב:ה
וניתבא וחטב ךב ומטלפתו וחטב

22:6 - כב:ו
וטלמנו וקעז ךילא ושוב-אלו וחטב ךב

22:7 - כב:ז
תעלות יכנאו םדא תפרח שיא-אלו םע יוזבו

22:8 - כב:ח
יל וגעלי יאר-לכ ועיני הפשב וריטפי שאר

22:9 - כב:ט
והטלפי הוהי-לא לג וב ץפח יכ והליצי

22:10 - כב:י
ןטבמ יחג התא-יכ ידש-לע יחיטבמ ימא

22:11 - כב:יא
םחרמ יתכלשה ךילע התא ילא ימא ןטבמ

22:12 - כב:יב
ינממ קחרת-לא הבורק הרצ-יכ רזוע ןיא-יכ

22:13 - כב:יג
םיבר םירפ ינובבס ינורתכ ןשב יריבא

22:14 - כב:יד
הירא םהיפ ילע וצפ גאשו ףרט

22:15 - כב:טו
יתכפשנ םימכ יתומצע-לכ ודרפתהו סמנ גנודכ יבל היה יעמ ךותב

22:16 - כב:טז
יחכ שרחכ שבי קבדמ ינושלו תומ-רפעלו יחוקלמ ינתפשת

22:17 - כב:יז
םיבלכ ינובבס יכ ינופיקה םיערמ תדע ילגרו ידי יראכ

22:18 - כב:יח
יתומצע-לכ רפסא וטיבי המה יב-וארי

22:19 - כב:יט
םהל ידגב וקלחי וליפי ישובל-לעו לרוג

22:20 - כב:כ
קחרת-לא הוהי התאו יתרזעל יתוליא השוח

22:21 - כב:כא
ישפנ ברחמ הליצה יתדיחי בלכ-דימ

22:22 - כב:כב
הירא יפמ ינעישוה םימר ינרקמו ינתינע

22:23 - כב:כג
יחאל ךמש הרפסא ךללהא להק ךותב

22:24 - כב:כד
והוללה הוהי יארי בקעי ערז-לכ ונממ ורוגו והודבכ לארשי ערז-לכ

22:25 - כב:כה
ץקש אלו הזב-אל יכ ינע תונע וינפ ריתסה-אלו וילא ועושבו ונממ עמש

22:26 - כב:כו
להקב יתלהת ךתאמ דגנ םלשא ירדנ בר ויארי

22:27 - כב:כז
םיונע ולכאי הוהי וללהי ועבשיו םכבבל יחי וישרד דעל

22:28 - כב:כח
ובשיו ורכזי הוהי-לא ץרא-יספא-לכ ךינפל ווחתשיו םיוג תוחפשמ-לכ

22:29 - כב:כט
הכולמה הוהיל יכ םיוגב לשמו

22:30 - כב:ל
ווחתשיו ולכא וינפל ץרא-ינשד-לכ ידרוי-לכ וערכי היח אל ושפנו רפע

22:31 - כב:לא
רפסי ונדבעי ערז רודל ינדאל

22:32 - כב:לב
ותקדצ ודיגיו ואבי השע יכ דלונ םעל

23:1 - כג:א
הוהי דודל רומזמ רסחא אל יער

23:2 - כג:ב
ינציברי אשד תואנב תוחנמ ימ-לע ינלהני

23:3 - כג:ג
ינחני בבושי ישפנ ןעמל קדצ-ילגעמב ומש

23:4 - כג:ד
איגב ךלא-יכ םג ער אריא-אל תומלצ ךטבש ידמע התא-יכ המה ךתנעשמו ינמחני

23:5 - כג:ה
ןחלש ינפל ךרעת תנשד יררצ דגנ יסוכ ישאר ןמשב היור

23:6 - כג:ו
דסחו בוט ךא ימי-לכ ינופדרי יתבשו ייח ךראל הוהי-תיבב םימי

24:1 - כד:א
הוהיל רומזמ דודל לבת האולמו ץראה הב יבשיו

24:2 - כד:ב
םימי-לע אוה-יכ תורהנ-לעו הדסי הננוכי

24:3 - כד:ג
הוהי-רהב הלעי-ימ םוקמב םוקי-ימו ושדק

24:4 - כד:ד
בבל-רבו םיפכ יקנ אושל אשנ-אל רשא עבשנ אלו ישפנ המרמל

24:5 - כד:ה
הוהי תאמ הכרב אשי ועשי יהלאמ הקדצו

24:6 - כד:ו
ישקבמ ושרד רוד הז הלס בקעי ךינפ

24:7 - כד:ז
םכישאר םירעש ואש םלוע יחתפ ואשנהו דובכה ךלמ אוביו

24:8 - כד:ח
דובכה ךלמ הז ימ רובגו זוזע הוהי המחלמ רובג הוהי

24:9 - כד:ט
םכישאר םירעש ואש םלוע יחתפ ואשו דובכה ךלמ אביו

24:10 - כד:י
ךלמ הז אוה ימ תואבצ הוהי דובכה דובכה ךלמ אוה הלס

25:1 - כה:א
הוהי ךילא דודל אשא ישפנ

25:2 - כה:ב
יתחטב ךב יהלא וצלעי-לא השובא-לא יל יביא

25:3 - כה:ג
אל ךיוק-לכ םג םידגובה ושבי ושבי םקיר

25:4 - כה:ד
הוהי ךיכרד ךיתוחרא ינעידוה ינדמל

25:5 - כה:ה
ךתמאב ינכירדה התא-יכ ינדמלו ךתוא יעשי יהלא םויה-לכ יתיוק

25:6 - כה:ו
הוהי ךימחר-רכז םלועמ יכ ךידסחו המה

25:7 - כה:ז
יעשפו ירוענ תואטח ךדסחכ רכזת-לא ןעמל התא-יל-רכז הוהי ךבוט

25:8 - כה:ח
הוהי רשיו-בוט םיאטח הרוי ןכ-לע ךרדב

25:9 - כה:ט
טפשמב םיונע ךרדי וכרד םיונע דמליו

25:10 - כה:י
דסח הוהי תוחרא-לכ ותירב ירצנל תמאו ויתדעו

25:11 - כה:יא
הוהי ךמש-ןעמל יכ ינועל תחלסו אוה-בר

25:12 - כה:יב
ארי שיאה הז-ימ ךרדב ונרוי הוהי רחבי

25:13 - כה:יג
ןילת בוטב ושפנ ץרא שריי וערזו

25:14 - כה:יד
ויאריל הוהי דוס םעידוהל ותירבו

25:15 - כה:טו
הוהי-לא דימת יניע תשרמ איצוי-אוה יכ ילגר

25:16 - כה:טז
יננחו ילא-הנפ ינא ינעו דיחי-יכ

25:17 - כה:יז
וביחרה יבבל תורצ ינאיצוה יתוקוצממ

25:18 - כה:יח
ילמעו יינע האר יתואטח-לכל אשו

25:19 - כה:יט
ובר-יכ יביוא-האר ינואנש סמח תאנשו

25:20 - כה:כ
ינליצהו ישפנ הרמש יתיסח-יכ שובא-לא ךב

25:21 - כה:כא
יכ ינורצי רשיו-םת ךיתיוק

25:22 - כה:כב
םיהלא הדפ לכמ לארשי-תא ויתורצ

26:1 - כו:א
הוהי ינטפש דודל יתכלה ימתב ינא-יכ אל יתחטב הוהיבו דעמא

26:2 - כו:ב
ינסנו הוהי יננחב יתוילכ הפורצ יבלו

26:3 - כו:ג
יניע דגנל ךדסח-יכ ךתמאב יתכלהתהו

26:4 - כו:ד
יתבשי-אל םעו אוש-יתמ-םע אובא אל םימלענ

26:5 - כו:ה
םיערמ להק יתאנש בשא אל םיעשר-םעו

26:6 - כו:ו
יפכ ןויקנב ץחרא ךחבזמ-תא הבבסאו הוהי

26:7 - כו:ז
הדות לוקב עמשל רפסלו ךיתואלפנ-לכ

26:8 - כו:ח
ןועמ יתבהא הוהי ןכשמ םוקמו ךתיב ךדובכ

26:9 - כו:ט
םיאטח-םע ףסאת-לא ישנא-םעו ישפנ ייח םימד

26:10 - כו:י
המז םהידיב-רשא דחש האלמ םנימיו

26:11 - כו:יא
ךלא ימתב ינאו יננחו ינדפ

26:12 - כו:יב
רושימב הדמע ילגר ךרבא םילהקמב הוהי

27:1 - כז:א
ירוא הוהי דודל אריא יממ יעשיו יממ ייח-זועמ הוהי דחפא

27:2 - כז:ב
םיערמ ילע ברקב ירצ ירשב-תא לכאל ולשכ המה יל יביאו ולפנו

27:3 - כז:ג
הנחמ ילע הנחת-םא יבל אריי-אל המחלמ ילע םוקת-םא חטוב ינא תאזב

27:4 - כז:ד
יתלאש תחא התוא הוהי-תאמ יתבש שקבא ימי-לכ הוהי-תיבב תוזחל ייח רקבלו הוהי-םענב ולכיהב

27:5 - כז:ה
הכסב יננפצי יכ ינרתסי הער םויב רוצב ולהא רתסב ינממורי

27:6 - כז:ו
לע ישאר םורי התעו יתוביבס יביא יחבז ולהאב החבזאו הרישא העורת הוהיל הרמזאו

27:7 - כז:ז
ילוק הוהי-עמש יננעו יננחו ארקא

27:8 - כז:ח
ושקב יבל רמא ךל הוהי ךינפ-תא ינפ שקבא

27:9 - כז:ט
ינממ ךינפ רתסת-לא ךדבע ףאב-טת-לא תייה יתרזע -לאו ינשטת-לא יעשי יהלא ינבזעת

27:10 - כז:י
ימאו יבא-יכ הוהיו ינובזע ינפסאי

27:11 - כז:יא
ךכרד הוהי ינרוה רושימ חראב ינחנו יררוש ןעמל

27:12 - כז:יב
ירצ שפנב יננתת-לא רקש-ידע יב-ומק יכ סמח חפיו

27:13 - כז:יג
תוארל יתנמאה אלול ץראב הוהי-בוטב םייח

27:14 - כז:יד
קזח הוהי-לא הוק הוקו ךבל ץמאיו הוהי-לא

28:1 - כח:א
הוהי ךילא דודל שרחת-לא ירוצ ארקא ינממ השחת-ןפ ינממ ידרוי -םע יתלשמנו רוב

28:2 - כח:ב
ינונחת לוק עמש יאשנב ךילא יעושב ךשדק ריבד-לא ידי

28:3 - כח:ג
ינכשמת-לא ילעפ-םעו םיעשר-םע םולש ירבד ןוא הערו םהיער-םע םבבלב

28:4 - כח:ד
ערכו םלעפכ םהל-ןת השעמכ םהיללעמ בשה םהל ןת םהידי םהל םלומג

28:5 - כח:ה
וניבי אל יכ הוהי תלעפ-לא וידי השעמ-לאו םנבי אלו םסרהי

28:6 - כח:ו
עמש-יכ הוהי ךורב ינונחת לוק

28:7 - כח:ז
וב ינגמו יזע הוהי יתרזענו יבל חטב ירישמו יבל זלעיו ונדוהא

28:8 - כח:ח
זועמו ומל-זע הוהי אוה וחישמ תועושי

28:9 - כח:ט
ךמע-תא העישוה ךתלחנ-תא ךרבו םאשנו םערו םלועה-דע

29:1 - כט:א
ובה דודל רומזמ םילא ינב הוהיל דובכ הוהיל ובה זעו

29:2 - כט:ב
דובכ הוהיל ובה הוהיל ווחתשה ומש שדק-תרדהב

29:3 - כט:ג
םימה-לע הוהי לוק םיערה דובכה-לא םיבר םימ-לע הוהי

29:4 - כט:ד
לוק חכב הוהי-לוק רדהב הוהי

29:5 - כט:ה
רבש הוהי לוק הוהי רבשיו םיזרא ןונבלה יזרא-תא

29:6 - כט:ו
לגע-ומכ םדיקריו ומכ ןירשו ןונבל םימאר-ןב

29:7 - כט:ז
בצח הוהי-לוק שא תובהל

29:8 - כט:ח
ליחי הוהי לוק הוהי ליחי רבדמ שדק רבדמ

29:9 - כט:ט
ללוחי הוהי לוק תורעי ףשחיו תוליא רמא ולכ ולכיהבו דובכ

29:10 - כט:י
בשי לובמל הוהי ךלמ הוהי בשיו םלועל

29:11 - כט:יא
ןתי ומעל זע הוהי ומע-תא ךרבי הוהי םולשב

30:1 - ל:א
תכנח-ריש רומזמ דודל תיבה

30:2 - ל:ב
יכ הוהי ךממורא תחמש-אלו ינתילד יל יביא

30:3 - ל:ג
יתעוש יהלא הוהי ינאפרתו ךילא

30:4 - ל:ד
תילעה הוהי ישפנ לואש-ןמ ינתייח רוב-ידרוימ

30:5 - ל:ה
וידיסח הוהיל ורמז ושדק רכזל ודוהו

30:6 - ל:ו
םייח ופאב עגר יכ ןילי ברעב ונוצרב הנר רקבלו יכב

30:7 - ל:ז
יולשב יתרמא ינאו םלועל טומא-לב

30:8 - ל:ח
ךנוצרב הוהי זע יררהל התדמעה יתייה ךינפ תרתסה להבנ

30:9 - ל:ט
ארקא הוהי ךילא ןנחתא ינדא-לאו

30:10 - ל:י
יתדרב ימדב עצב-המ רפע ךדויה תחש-לא ךתמא דיגיה

30:11 - ל:יא
יננחו הוהי-עמש יל רזע-היה הוהי

30:12 - ל:יב
לוחמל ידפסמ תכפה יקש תחתפ יל החמש ינרזאתו

30:13 - ל:יג
דובכ ךרמזי ןעמל יהלא הוהי םדי אלו ךדוא םלועל

31:1 - לא:א
דודל רומזמ חצנמל

31:2 - לא:ב
יתיסח הוהי ךב םלועל השובא-לא ינטלפ ךתקדצב

31:3 - לא:ג
הרהמ ךנזא ילא הטה יל היה ינליצה תיבל זועמ-רוצל ינעישוהל תודוצמ

31:4 - לא:ד
יתדוצמו יעלס-יכ ךמש ןעמלו התא ינלהנתו ינחנת

31:5 - לא:ה
וז תשרמ ינאיצות התא-יכ יל ונמט יזועמ

31:6 - לא:ו
יחור דיקפא ךדיב הוהי יתוא התידפ תמא לא

31:7 - לא:ז
םירמשה יתאנש ינאו אוש-ילבה יתחטב הוהי-לא

31:8 - לא:ח
החמשאו הליגא תיאר רשא ךדסחב תעדי יינע-תא ישפנ תורצב

31:9 - לא:ט
ינתרגסה אלו תדמעה ביוא-דיב ילגר בחרמב

31:10 - לא:י
יכ הוהי יננח סעכב הששע יל-רצ ינטבו ישפנ יניע

31:11 - לא:יא
ייח ןוגיב ולכ יכ לשכ החנאב יתונשו ימצעו יחכ ינועב וששע

31:12 - לא:יב
יתייה יררצ-לכמ דאמ ינכשלו הפרח יאר יעדימל דחפו ינממ ודדנ ץוחב

31:13 - לא:יג
בלמ תמכ יתחכשנ דבא ילככ יתייה

31:14 - לא:יד
םיבר תבד יתעמש יכ םדסוהב ביבסמ רוגמ ישפנ תחקל ילע דחי וממז

31:15 - לא:טו
יתחטב ךילע ינאו יהלא יתרמא הוהי התא

31:16 - לא:טז
ינליצה יתתע ךדיב יפדרמו יביוא-דימ

31:17 - לא:יז
ךינפ הריאה ינעישוה ךדבע-לע ךדסחב

31:18 - לא:יח
יכ השובא-לא הוהי םיעשר ושבי ךיתארק לואשל ומדי

31:19 - לא:יט
רקש יתפש הנמלאת קידצ-לע תורבדה זובו הואגב קתע

31:20 - לא:כ
ךבוט-בר המ ךיאריל תנפצ-רשא דגנ ךב םיסחל תלעפ םדא ינב

31:21 - לא:כא
ךינפ רתסב םריתסת םנפצת שיא יסכרמ תונשל בירמ הכסב

31:22 - לא:כב
יכ הוהי ךורב יל ודסח אילפה רוצמ ריעב

31:23 - לא:כג
יזפחב יתרמא ינאו ךיניע דגנמ יתזרגנ לוק תעמש ןכא יעושב ינונחת ךילא

31:24 - לא:כד
הוהי-תא ובהא םינומא וידיסח-לכ םלשמו הוהי רצנ הואג השע רתי-לע

31:25 - לא:כה
םכבבל ץמאיו וקזח הוהיל םילחימה-לכ

32:1 - לב:א
ירשא ליכשמ דודל יוסכ עשפ-יושנ האטח

32:2 - לב:ב
בשחי אל םדא ירשא ןיאו ןוע ול הוהי הימר וחורב

32:3 - לב:ג
ולב יתשרחה-יכ יתגאשב ימצע םויה-לכ

32:4 - לב:ד
הלילו םמוי יכ ךפהנ ךדי ילע דבכת ץיק ינברחב ידשל הלס

32:5 - לב:ה
ךעידוא יתאטח יתיסכ-אל ינועו ילע הדוא יתרמא התאו הוהיל יעשפ יתאטח ןוע תאשנ הלס

32:6 - לב:ו
ללפתי תאז-לע תעל ךילא דיסח-לכ םימ ףטשל קר אצמ אל וילא םיבר ועיגי

32:7 - לב:ז
רצמ יל רתס התא טלפ ינר ינרצת הלס ינבבוסת

32:8 - לב:ח
ךרואו ךליכשא הצעיא ךלת וז-ךרדב יניע ךילע

32:9 - לב:ט
דרפכ סוסכ ויהת-לא ןיבה ןיא וידע ןסרו-גתמב ברק לב םולבל ךילא

32:10 - לב:י
עשרל םיבואכמ םיבר דסח הוהיב חטובהו ונבבוסי

32:11 - לב:יא
וליגו הוהיב וחמש ונינרהו םיקידצ בל-ירשי-לכ

33:1 - לג:א
הוהיב םיקידצ וננר הלהת הואנ םירשיל

33:2 - לג:ב
רונכב הוהיל ודוה רושע לבנב ול-ורמז

33:3 - לג:ג
שדח ריש ול-וריש ןגנ וביטיה העורתב

33:4 - לג:ד
הוהי-רבד רשי-יכ הנומאב והשעמ-לכו

33:5 - לג:ה
טפשמו הקדצ בהא האלמ הוהי דסח ץראה

33:6 - לג:ו
םימש הוהי רבדב ויפ חורבו ושענ םאבצ-לכ

33:7 - לג:ז
םיה ימ דנכ סנכ תורצאב ןתנ תומוהת

33:8 - לג:ח
הוהימ ואריי ונממ ץראה-לכ יבשי-לכ ורוגי לבת

33:9 - לג:ט
יהיו רמא אוה יכ דמעיו הוצ-אוה

33:10 - לג:י
ריפה הוהי אינה םיוג-תצע םימע תובשחמ

33:11 - לג:יא
םלועל הוהי תצע ובל תובשחמ דמעת רדו רדל

33:12 - לג:יב
יוגה ירשא ויהלא הוהי-רשא ול הלחנל רחב םעה

33:13 - לג:יג
הוהי טיבה םימשמ ינב-לכ-תא האר םדאה

33:14 - לג:יד
חיגשה ותבש-ןוכממ ץראה יבשי-לכ לא

33:15 - לג:טו
םבל דחי רציה ןיבמה םהישעמ-לכ-לא

33:16 - לג:טז
עשונ ךלמה-ןיא רובג ליח-ברב חכ-ברב לצני-אל

33:17 - לג:יז
העושתל סוסה רקש אל וליח ברבו טלמי

33:18 - לג:יח
הוהי ןיע הנה םילחימל ויארי-לא ודסחל

33:19 - לג:יט
םשפנ תוממ ליצהל בערב םתויחלו

33:20 - לג:כ
הוהיל התכח ונשפנ אוה וננגמו ונרזע

33:21 - לג:כא
ונבל חמשי וב-יכ ושדק םשב יכ ונחטב

33:22 - לג:כב
הוהי ךדסח-יהי ונלחי רשאכ ונילע ךל

34:1 - לד:א
ותונשב דודל ינפל ומעט-תא והשרגיו ךלמיבא ךליו

34:2 - לד:ב
הוהי-תא הכרבא ותלהת דימת תע-לכב יפב

34:3 - לד:ג
ישפנ ללהתת הוהיב םיונע ועמשי וחמשיו

34:4 - לד:ד
יתא הוהיל ולדג ודחי ומש הממורנו

34:5 - לד:ה
הוהי-תא יתשרד יננעו יתורוגמ-לכמו ינליצה

34:6 - לד:ו
ורהנו וילא וטיבה ורפחי-לא םהינפו

34:7 - לד:ז
הוהיו ארק ינע הז ויתורצ-לכמו עמש ועישוה

34:8 - לד:ח
הוהי-ךאלמ הנח ויאריל ביבס םצלחיו

34:9 - לד:ט
בוט-יכ וארו ומעט רבגה ירשא הוהי וב-הסחי

34:10 - לד:י
הוהי-תא וארי ןיא-יכ וישדק ויאריל רוסחמ

34:11 - לד:יא
ובערו ושר םיריפכ הוהי ישרדו בוט-לכ ורסחי-אל

34:12 - לד:יב
יל-ועמש םינב-וכל םכדמלא הוהי תארי

34:13 - לד:יג
םייח ץפחה שיאה-ימ תוארל םימי בהא בוט

34:14 - לד:יד
ערמ ךנושל רצנ המרמ רבדמ ךיתפשו

34:15 - לד:טו
בוט-השעו ערמ רוס והפדרו םולש שקב

34:16 - לד:טז
הוהי יניע וינזאו םיקידצ-לא םתעוש-לא

34:17 - לד:יז
ער ישעב הוהי ינפ םרכז ץראמ תירכהל

34:18 - לד:יח
עמש הוהיו וקעצ םליצה םתורצ-לכמו

34:19 - לד:יט
הוהי בורק בל-ירבשנל חור-יאכד-תאו עישוי

34:20 - לד:כ
קידצ תוער תובר ונליצי םלכמו הוהי

34:21 - לד:כא
ויתומצע-לכ רמש אל הנהמ תחא הרבשנ

34:22 - לד:כב
הער עשר תתומת ומשאי קידצ יאנשו

34:23 - לד:כג
שפנ הוהי הדופ ומשאי אלו וידבע וב םיסחה-לכ

35:1 - לה:א
הוהי הביר דודל םחל יבירי-תא ימחל-תא

35:2 - לה:ב
הנצו ןגמ קזחה יתרזעב המוקו

35:3 - לה:ג
רגסו תינח קרהו רמא יפדר תארקל ינא ךתעשי ישפנל

35:4 - לה:ד
ישקבמ ומלכיו ושבי רוחא וגסי ישפנ יתער יבשח ורפחיו

35:5 - לה:ה
חור-ינפל ץמכ ויהי החוד הוהי ךאלמו

35:6 - לה:ו
ךשח םכרד-יהי ךאלמו תוקלקלחו םפדר הוהי

35:7 - לה:ז
יל-ונמט םנח-יכ ורפח םנח םתשר תחש ישפנל

35:8 - לה:ח
האוש והאובת ותשרו עדי-אל ודכלת ןמט-רשא הב-לפי האושב

35:9 - לה:ט
הוהיב ליגת ישפנו ותעושיב שישת

35:10 - לה:י
הנרמאת יתומצע לכ ליצמ ךומכ ימ הוהי ונממ קזחמ ינע ןויבאו ינעו ולזגמ

35:11 - לה:יא
סמח ידע ןומוקי יתעדי-אל רשא ינולאשי

35:12 - לה:יב
תחת הער ינומלשי ישפנל לוכש הבוט

35:13 - לה:יג
ישובל םתולחב ינאו םוצב יתינע קש יתלפתו ישפנ בושת יקיח-לע

35:14 - לה:יד
יל חאכ-ערכ םא-לבאכ יתכלהתה יתוחש רדק

35:15 - לה:טו
וחמש יעלצבו ילע ופסאנ ופסאנו יתעדי אלו םיכנ ומד-אלו וערק

35:16 - לה:טז
גועמ יגעל יפנחב ומינש ילע קרח

35:17 - לה:יז
הארת המכ ינדא םהיאשמ ישפנ הבישה יתדיחי םיריפכמ

35:18 - לה:יח
םעב בר להקב ךדוא ךללהא םוצע

35:19 - לה:יט
יביא יל-וחמשי-לא םנח יאנש רקש ןיע-וצרקי

35:20 - לה:כ
ורבדי םולש אל יכ ירבד ץרא-יעגר לעו ןובשחי תומרמ

35:21 - לה:כא
םהיפ ילע וביחריו התאר חאה חאה ורמא וניניע

35:22 - לה:כב
הוהי התיאר ינדא שרחת-לא ינממ קחרת-לא

35:23 - לה:כג
הציקהו הריעה ינדאו יהלא יטפשמל יבירל

35:24 - לה:כד
הוהי ךקדצכ ינטפש יהלא יל-וחמשי-לאו

35:25 - לה:כה
חאה םבלב ורמאי-לא ורמאי-לא ונשפנ והונעלב

35:26 - לה:כו
ודחי ורפחיו ושבי יתער יחמש המלכו תשב-ושבלי ילע םילידגמה

35:27 - לה:כז
יצפח וחמשיו ונרי דימת ורמאיו יקדצ ץפחה הוהי לדגי ודבע םולש

35:28 - לה:כח
ךקדצ הגהת ינושלו ךתלהת םויה-לכ

36:1 - לו:א
הוהי-דבעל חצנמל דודל

36:2 - לו:ב
ברקב עשרל עשפ-םאנ םיהלא דחפ-ןיא יבל ויניע דגנל

36:3 - לו:ג
וילא קילחה-יכ ונוע אצמל ויניעב אנשל

36:4 - לו:ד
ןוא ויפ-ירבד ליכשהל לדח המרמו ביטיהל

36:5 - לו:ה
ובכשמ-לע בשחי ןוא ךרד-לע בציתי אל ער בוט-אל סאמי

36:6 - לו:ו
ךדסח םימשהב הוהי םיקחש-דע ךתנומא

36:7 - לו:ז
לא-יררהכ ךתקדצ הבר םוהת ךטפשמ עישות המהבו-םדא הוהי

36:8 - לו:ח
םיהלא ךדסח רקי-המ לצב םדא ינבו ןויסחי ךיפנכ

36:9 - לו:ט
ךתיב ןשדמ ןיורי םקשת ךינדע לחנו

36:10 - לו:י
םייח רוקמ ךמע-יכ רוא-הארנ ךרואב

36:11 - לו:יא
ךיעדיל ךדסח ךשמ בל-ירשיל ךתקדצו

36:12 - לו:יב
לגר ינאובת-לא םיעשר-דיו הואג ינדנת-לא

36:13 - לו:יג
ןוא ילעפ ולפנ םש םוק ולכי-אלו וחד

37:1 - לז:א
רחתת-לא דודל אנקת-לא םיערמב הלוע ישעב

37:2 - לז:ב
הרהמ ריצחכ יכ אשד קריכו ולמי ןולובי

37:3 - לז:ג
הוהיב חטב ץרא-ןכש בוט-השעו הנומא הערו

37:4 - לז:ד
הוהי-לע גנעתהו תלאשמ ךל-ןתיו ךבל

37:5 - לז:ה
ךכרד הוהי-לע לוג אוהו וילע חטבו השעי

37:6 - לז:ו
ךקדצ רואכ איצוהו םירהצכ ךטפשמו

37:7 - לז:ז
ללוחתהו הוהיל םוד חילצמב רחתת-לא ול השע שיאב וכרד תומזמ

37:8 - לז:ח
המח בזעו ףאמ ףרה ערהל-ךא רחתת-לא

37:9 - לז:ט
ןותרכי םיערמ-יכ המה הוהי יוקו ץרא-ושריי

37:10 - לז:י
עשר ןיאו טעמ דועו ומוקמ-לע תננובתהו ונניאו

37:11 - לז:יא
ץרא-ושריי םיונעו בר-לע וגנעתהו םולש

37:12 - לז:יב
קידצל עשר םמז וינש וילע קרחו

37:13 - לז:יג
ול-קחשי ינדא אבי-יכ האר-יכ ומוי

37:14 - לז:יד
םיעשר וחתפ ברח ליפהל םתשק וכרדו חובטל ןויבאו ינע ךרד-ירשי

37:15 - לז:טו
םבלב אובת םברח הנרבשת םתותשקו

37:16 - לז:טז
קידצל טעמ-בוט םיבר םיעשר ןומהמ

37:17 - לז:יז
םיעשר תועורז יכ ךמוסו הנרבשת הוהי םיקידצ

37:18 - לז:יח
ימי הוהי עדוי םתלחנו םמימת היהת םלועל

37:19 - לז:יט
הער תעב ושבי-אל ןובער ימיבו ועבשי

37:20 - לז:כ
ודבאי םיעשר יכ רקיכ הוהי יביאו ןשעב ולכ םירכ ולכ

37:21 - לז:כא
םלשי אלו עשר הול ןתונו ןנוח קידצו

37:22 - לז:כב
ושריי ויכרבמ יכ ויללקמו ץרא ותרכי

37:23 - לז:כג
רבג-ידעצמ הוהימ ץפחי וכרדו וננוכ

37:24 - לז:כד
לטוי-אל לפי-יכ ודי ךמוס הוהי-יכ

37:25 - לז:כה
יתייה רענ יתנקז-םג קידצ יתיאר-אלו וערזו בזענ םחל-שקבמ

37:26 - לז:כו
ןנוח םויה-לכ וערזו הולמו הכרבל

37:27 - לז:כז
בוט-השעו ערמ רוס םלועל ןכשו

37:28 - לז:כח
טפשמ בהא הוהי יכ בזעי-אלו םלועל וידיסח-תא םיעשר ערזו ורמשנ תרכנ

37:29 - לז:כט
ץרא-ושריי םיקידצ הילע דעל ונכשיו

37:30 - לז:ל
המכח הגהי קידצ-יפ טפשמ רבדת ונושלו

37:31 - לז:לא
ובלב ויהלא תרות וירשא דעמת אל

37:32 - לז:לב
קידצל עשר הפוצ ותימהל שקבמו

37:33 - לז:לג
ונבזעי-אל הוהי ונעישרי אלו ודיב וטפשהב

37:34 - לז:לד
רמשו הוהי-לא הוק תשרל ךממוריו וכרד םיעשר תרכהב ץרא הארת

37:35 - לז:לה
ץירע עשר יתיאר חרזאכ הרעתמו ןנער

37:36 - לז:לו
ונניא הנהו רבעיו אצמנ אלו והשקבאו

37:37 - לז:לז
רשי הארו םת-רמש שיאל תירחא-יכ םולש

37:38 - לז:לח
ודחי ודמשנ םיעשפו םיעשר תירחא התרכנ

37:39 - לז:לט
םיקידצ תעושתו תעב םזועמ הוהימ הרצ

37:40 - לז:מ
הוהי םרזעיו םטלפי םטלפיו םעישויו םיעשרמ וב וסח-יכ

38:1 - לח:א
דודל רומזמ ריכזהל

38:2 - לח:ב
ךפצקב-לא הוהי ךתמחבו ינחיכות ינרסית

38:3 - לח:ג
יב ותחנ ךיצח-יכ ךדי ילע תחנתו

38:4 - לח:ד
ירשבב םתמ-ןיא ךמעז ינפמ ימצעב םולש-ןיא יתאטח ינפמ

38:5 - לח:ה
ורבע יתנוע יכ דבכ אשמכ ישאר ינממ ודבכי

38:6 - לח:ו
וקמנ ושיאבה ינפמ יתרובח יתלוא

38:7 - לח:ז
יתחש יתיוענ םויה-לכ דאמ-דע יתכלה רדק

38:8 - לח:ח
הלקנ ואלמ ילסכ-יכ ירשבב םתמ ןיאו

38:9 - לח:ט
יתיכדנו יתוגופנ יתגאש דאמ-דע יבל תמהנמ

38:10 - לח:י
ךדגנ ינדא יתחנאו יתואת-לכ הרתסנ-אל ךממ

38:11 - לח:יא
ינבזע רחרחס יבל יניע-רואו יחכ יתא ןיא םה-םג

38:12 - לח:יב
דגנמ יערו יבהא יבורקו ודמעי יעגנ ודמע קחרמ

38:13 - לח:יג
ישפנ ישקבמ ושקניו ורבד יתער ישרדו תומרמו תווה וגהי םויה-לכ

38:14 - לח:יד
עמשא אל שרחכ ינאו אל םלאכו ויפ-חתפי

38:15 - לח:טו
רשא שיאכ יהאו ויפב ןיאו עמש-אל תוחכות

38:16 - לח:טז
יתלחוה הוהי ךל-יכ ינדא הנעת התא יהלא

38:17 - לח:יז
יתרמא-יכ טומב יל-וחמשי-ןפ ולידגה ילע ילגר

38:18 - לח:יח
ןוכנ עלצל ינא-יכ ידגנ יבואכמו דימת

38:19 - לח:יט
גאדא דיגא ינוע-יכ יתאטחמ

38:20 - לח:כ
ומצע םייח יביאו רקש יאנש וברו

38:21 - לח:כא
תחת הער ימלשמו תחת ינונטשי הבוט בוט-יפודר

38:22 - לח:כב
הוהי ינבזעת-לא קחרת-לא יהלא ינממ

38:23 - לח:כג
ינדא יתרזעל השוח יתעושת

39:1 - לט:א
ןותידיל חצנמל דודל רומזמ

39:2 - לט:ב
יכרד הרמשא יתרמא ינושלב אוטחמ םוסחמ יפל הרמשא ידגנל עשר דעב

39:3 - לט:ג
הימוד יתמלאנ יבאכו בוטמ יתישחה רכענ

39:4 - לט:ד
יברקב יבל-םח שא-רעבת יגיגהב ינושלב יתרבד

39:5 - לט:ה
יצק הוהי ינעידוה איה-המ ימי תדמו ינא לדח-המ העדא

39:6 - לט:ו
התתנ תוחפט הנה ןיאכ ידלחו ימי לבה-לכ ךא ךדגנ הלס בצנ םדא-לכ

39:7 - לט:ז
שיא-ךלהתי םלצב-ךא ןוימהי לבה-ךא עדי-אלו רבצי םפסא-ימ

39:8 - לט:ח
יתיוק-המ התעו ךל יתלחות ינדא איה

39:9 - לט:ט
ינליצה יעשפ-לכמ לבנ תפרח ינמישת-לא

39:10 - לט:י
יפ-חתפא אל יתמלאנ תישע התא יכ

39:11 - לט:יא
ךעגנ ילעמ רסה ינא ךדי תרגתמ יתילכ

39:12 - לט:יב
ןוע-לע תוחכותב שעכ סמתו שיא תרסי לבה ךא ודומח הלס םדא-לכ

39:13 - לט:יג
הוהי יתלפת-העמש הניזאה יתעושו שרחת-לא יתעמד-לא ךמע יכנא רג יכ יתובא-לככ בשות

39:14 - לט:יד
הגילבאו ינממ עשה ינניאו ךלא םרטב

40:1 - מ:א
רומזמ דודל חצנמל

40:2 - מ:ב
הוהי יתיוק הוק עמשיו ילא טיו יתעוש

40:3 - מ:ג
ןואש רובמ ינלעיו םקיו ןויה טיטמ ןנוכ ילגר עלס-לע ירשא

40:4 - מ:ד
שדח ריש יפב ןתיו וארי וניהלאל הלהת וארייו םיבר הוהיב וחטביו

40:5 - מ:ה
םש-רשא רבגה ירשא וחטבמ הוהי םיבהר-לא הנפ-אלו בזכ יטשו

40:6 - מ:ו
התא תישע תובר ךיתאלפנ יהלא הוהי ונילא ךיתבשחמו ךילא ךרע ןיא ומצע הרבדאו הדיגא רפסמ

40:7 - מ:ז
תצפח-אל החנמו חבז יל תירכ םינזא אל האטחו הלוע תלאש

40:8 - מ:ח
יתאב-הנה יתרמא זא בותכ רפס-תלגמב ילע

40:9 - מ:ט
יהלא ךנוצר-תושעל ךותב ךתרותו יתצפח יעמ

40:10 - מ:י
בר להקב קדצ יתרשב אלכא אל יתפש הנה תעדי התא הוהי

40:11 - מ:יא
יתיסכ-אל ךתקדצ ךתנומא יבל ךותב יתרמא ךתעושתו ךדסח יתדחכ-אל בר להקל ךתמאו

40:12 - מ:יב
אלכת-אל הוהי התא ךדסח ינממ ךימחר דימת ךתמאו ינורצי

40:13 - מ:יג
תוער ילע-ופפא יכ רפסמ ןיא-דע יתנוע ינוגישה תוארל יתלכי-אלו ישאר תורעשמ ומצע ינבזע יבלו

40:14 - מ:יד
ינליצהל הוהי הצר השוח יתרזעל הוהי

40:15 - מ:טו
דחי ורפחיו ושבי התופסל ישפנ ישקבמ ומלכיו רוחא וגסי יתער יצפח

40:16 - מ:טז
םתשב בקע-לע ומשי חאה יל םירמאה חאה

40:17 - מ:יז
ךב וחמשיו ושישי ורמאי ךישקבמ-לכ הוהי לדגי דימת ךתעושת יבהא

40:18 - מ:יח
ןויבאו ינע ינאו יל בשחי ינדא התא יטלפמו יתרזע רחאת-לא יהלא

41:1 - מא:א
דודל רומזמ חצנמל

41:2 - מא:ב
לד-לא ליכשמ ירשא והטלמי הער םויב הוהי

41:3 - מא:ג
והרמשי הוהי ץראב רשאי והיחיו שפנב והנתת-לאו ויביא

41:4 - מא:ד
ונדעסי הוהי יוד שרע-לע תכפה ובכשמ-לכ וילחב

41:5 - מא:ה
הוהי יתרמא-ינא ישפנ האפר יננח ךל יתאטח-יכ

41:6 - מא:ו
יל ער ורמאי יביוא דבאו תומי יתמ ומש

41:7 - מא:ז
אוש תוארל אב-םאו ןוא-ץבקי ובל רבדי רבדי ץוחל אצי ול

41:8 - מא:ח
ושחלתי ילע דחי ובשחי ילע יאנש-לכ יל הער

41:9 - מא:ט
וב קוצי לעילב-רבד ףיסוי-אל בכש רשאו םוקל

41:10 - מא:י
ימולש שיא-םג לכוא וב יתחטב-רשא ילע לידגה ימחל בקע

41:11 - מא:יא
יננח הוהי התאו המלשאו ינמיקהו םהל

41:12 - מא:יב
יתעדי תאזב יכ יב תצפח-יכ ילע יביא עירי-אל

41:13 - מא:יג
יב תכמת ימתב ינאו ךינפל ינביצתו םלועל

41:14 - מא:יד
יהלא הוהי ךורב דעו םלועהמ לארשי ןמאו ןמא םלועה

42:1 - מב:א
ליכשמ חצנמל חרק-ינבל

42:2 - מב:ב
גרעת ליאכ ןכ םימ-יקיפא-לע ךילא גרעת ישפנ םיהלא

42:3 - מב:ג
םיהלאל ישפנ האמצ אובא יתמ יח לאל םיהלא ינפ האראו

42:4 - מב:ד
םחל יתעמד יל-התיה רמאב הלילו םמוי היא םויה-לכ ילא ךיהלא

42:5 - מב:ה
הכפשאו הרכזא הלא רבעא יכ ישפנ ילע תיב-דע םדדא ךסב הנר -לוקב םיהלא גגוח ןומה הדותו

42:6 - מב:ו
ישפנ יחחותשת-המ יליחוה ילע ימהתו דוע-יכ םיהלאל תועושי ונדוא וינפ

42:7 - מב:ז
ישפנ ילע יהלא ןכ-לע חחותשת ןדרי ץראמ ךרכזא רהמ םינומרחו רעצמ

42:8 - מב:ח
ארוק םוהת-לא-םוהת ךירונצ לוקל ךילגו ךירבשמ-לכ ורבע ילע

42:9 - מב:ט
הוהי הוצי םמוי הריש הלילבו ודסח ייח לאל הלפת ימע

42:10 - מב:י
יעלס לאל הרמוא ינתחכש המל ץחלב ךלא רדק-המל ביוא

42:11 - מב:יא
יתומצעב חצרב יררוצ ינופרח םויה-לכ ילא םרמאב ךיהלא היא

42:12 - מב:יב
ישפנ יחחותשת-המ ילע ימהת-המו םיהלאל יליחוה ונדוא דוע-יכ יהלאו ינפ תעושי

43:1 - מג:א
הבירו םיהלא ינטפש דיסח-אל יוגמ יביר הלועו המרמ-שיאמ ינטלפת

43:2 - מג:ב
יזועמ יהלא התא-יכ ינתחנז המל ךלהתא רדק-המל ביוא ץחלב

43:3 - מג:ג
ךתמאו ךרוא-חלש ינוחני המה ינואיבי ךשדק-רה-לא ךיתונכשמ-לאו

43:4 - מג:ד
חבזמ-לא האובאו תחמש לא-לא םיהלא רונכב ךדואו יליג יהלא םיהלא

43:5 - מג:ה
ישפנ יחחותשת-המ ילע ימהת-המו םיהלאל יליחוה ונדוא דוע-יכ יהלאו ינפ תעושי

44:1 - מד:א
חרק-ינבל חצנמל ליכשמ

44:2 - מד:ב
ונינזאב םיהלא וניתובא ונעמש תלעפ לעפ ונל-ורפס םדק ימיב םהימיב

44:3 - מד:ג
םיוג ךדי התא ערת םעטתו תשרוה םחלשתו םימאל

44:4 - מד:ד
ושרי םברחב אל יכ םעורזו ץרא ומל העישוה-אל ךעורזו ךנימי-יכ יכ ךינפ רואו םתיצר

44:5 - מד:ה
יכלמ אוה-התא תועושי הוצ םיהלא בקעי

44:6 - מד:ו
חגננ ונירצ ךב ונימק סובנ ךמשב

44:7 - מד:ז
חטבא יתשקב אל יכ ינעישות אל יברחו

44:8 - מד:ח
ונירצמ ונתעשוה יכ תושיבה וניאנשמו

44:9 - מד:ט
ונללה םיהלאב ךמשו םויה-לכ הלס הדונ םלועל

44:10 - מד:י
ונמילכתו תחנז-ףא אצת-אלו וניתואבצב

44:11 - מד:יא
רוחא ונבישת וניאנשמו רצ-ינמ ומל וסש

44:12 - מד:יב
לכאמ ןאצכ וננתת ונתירז םיוגבו

44:13 - מד:יג
ןוה-אלב ךמע-רכמת תיבר-אלו םהיריחמב

44:14 - מד:יד
הפרח ונמישת סלקו געל ונינכשל וניתוביבסל

44:15 - מד:טו
םיוגב לשמ ונמישת םימא-לב שאר-דונמ

44:16 - מד:טז
יתמלכ םויה-לכ ינפ תשבו ידגנ ינתסכ

44:17 - מד:יז
ףדגמו ףרחמ לוקמ םקנתמו ביוא ינפמ

44:18 - מד:יח
אלו ונתאב תאז-לכ ונרקש-אלו ךונחכש ךתירבב

44:19 - מד:יט
ונבל רוחא גוסנ-אל ינמ ונירשא טתו ךחרא

44:20 - מד:כ
םוקמב ונתיכד יכ ונילע סכתו םינת תומלצב

44:21 - מד:כא
םש ונחכש-םא שרפנו וניהלא רז לאל וניפכ

44:22 - מד:כב
םיהלא אלה אוה-יכ תאז-רקחי בל תומלעת עדי

44:23 - מד:כג
ונגרה ךילע-יכ ונבשחנ םויה-לכ החבט ןאצכ

44:24 - מד:כד
ןשית המל הרוע הציקה ינדא חצנל חנזת-לא

44:25 - מד:כה
ריתסת ךינפ-המל ונינע חכשת ונצחלו

44:26 - מד:כו
ונשפנ רפעל החש יכ וננטב ץראל הקבד

44:27 - מד:כז
ונל התרזע המוק ךדסח ןעמל ונדפו

45:1 - מה:א
םינשש-לע חצנמל ליכשמ חרק-ינבל תדידי ריש

45:2 - מה:ב
בוט רבד יבל שחר ךלמל ישעמ ינא רמא רפוס טע ינושל ריהמ

45:3 - מה:ג
םדא ינבמ תיפיפי ךיתותפשב ןח קצוה םיהלא ךכרב ןכ-לע םלועל

45:4 - מה:ד
ךרי-לע ךברח-רוגח ךרדהו ךדוה רובג

45:5 - מה:ה
בכר חלצ ךרדהו תמא-רבד-לע ךרותו קדצ-הונעו ךנימי תוארונ

45:6 - מה:ו
םימע םינונש ךיצח בלב ולפי ךיתחת ךלמה יביוא

45:7 - מה:ז
םלוע םיהלא ךאסכ טבש רשימ טבש דעו ךתוכלמ

45:8 - מה:ח
אנשתו קדצ תבהא ךחשמ ןכ-לע עשר ןמש ךיהלא םיהלא ךירבחמ ןושש

45:9 - מה:ט
תועיצק תולהאו-רמ ךיתדגב-לכ ינמ ןש ילכיה-ןמ ךוחמש

45:10 - מה:י
םיכלמ תונב לגש הבצנ ךיתורקיב םתכב ךנימיל ריפוא

45:11 - מה:יא
יטהו יארו תב-יעמש ךמע יחכשו ךנזא ךיבא תיבו

45:12 - מה:יב
ךיפי ךלמה ואתיו ךינדא אוה-יכ ול-יוחתשהו

45:13 - מה:יג
ךינפ החנמב רצ-תבו םע ירישע ולחי

45:14 - מה:יד
ךלמ-תב הדובכ-לכ בהז תוצבשממ המינפ השובל

45:15 - מה:טו
ךלמל לבות תומקרל הירחא תולותב ךל תואבומ היתוער

45:16 - מה:טז
ליגו תחמשב הנלבות ךלמ לכיהב הניאבת

45:17 - מה:יז
ויהי ךיתבא תחת םירשל ומתישת ךינב ץראה-לכב

45:18 - מה:יח
רד-לכב ךמש הריכזא םימע ןכ-לע רדו דעו םלעל ךדוהי

46:1 - מו:א
חרק-ינבל חצנמל ריש תומלע-לע

46:2 - מו:ב
הסחמ ונל םיהלא תורצב הרזע זעו דאמ אצמנ

46:3 - מו:ג
ארינ-אל ןכ-לע טומבו ץרא רימהב םימי בלב םירה

46:4 - מו:ד
וימימ ורמחי ומהי ותואגב םירה-ושערי הלס

46:5 - מו:ה
וחמשי ויגלפ רהנ שדק םיהלא-ריע ןוילע ינכשמ

46:6 - מו:ו
הברקב םיהלא הרזעי טומת-לב רקב תונפל םיהלא

46:7 - מו:ז
וטמ םיוג ומה ולוקב ןתנ תוכלממ ץרא גומת

46:8 - מו:ח
ונמע תואבצ הוהי יהלא ונל-בגשמ הלס בקעי

46:9 - מו:ט
תולעפמ וזח-וכל תומש םש-רשא הוהי ץראב

46:10 - מו:י
תומחלמ תיבשמ תשק ץראה הצק-דע תינח ץצקו רבשי שאב ףרשי תולגע

46:11 - מו:יא
יכנא-יכ ועדו ופרה םיוגב םורא םיהלא ץראב םורא

46:12 - מו:יב
ונמע תואבצ הוהי יהלא ונל-בגשמ הלס בקעי

47:1 - מז:א
חרק-ינבל חצנמל רומזמ

47:2 - מז:ב
ףכ-ועקת םימעה-לכ לוקב םיהלאל ועירה הנר

47:3 - מז:ג
ןוילע הוהי-יכ לודג ךלמ ארונ ץראה-לכ-לע

47:4 - מז:ד
וניתחת םימע רבדי תחת םימאלו ונילגר

47:5 - מז:ה
ונל-רחבי ןואג תא ונתלחנ-תא הלס בהא-רשא בקעי

47:6 - מז:ו
העורתב םיהלא הלע רפוש לוקב הוהי

47:7 - מז:ז
ורמז םיהלא ורמז ורמז ונכלמל ורמז

47:8 - מז:ח
ץראה-לכ ךלמ יכ ליכשמ ורמז םיהלא

47:9 - מז:ט
םיוג-לע םיהלא ךלמ אסכ-לע בשי םיהלא ושדק

47:10 - מז:י
ופסאנ םימע יבידנ יכ םהרבא יהלא םע ץרא-ינגמ םיהלאל הלענ דאמ

48:1 - מח:א
רומזמ ריש חרק-ינבל

48:2 - מח:ב
ללהמו הוהי לודג וניהלא ריעב דאמ ושדק-רה

48:3 - מח:ג
שושמ ףונ הפי ןויצ-רה ץראה-לכ תירק ןופצ יתכרי בר ךלמ

48:4 - מח:ד
היתונמראב םיהלא בגשמל עדונ

48:5 - מח:ה
םיכלמה הנה-יכ ודחי ורבע ודעונ

48:6 - מח:ו
והמת ןכ ואר המה וזפחנ ולהבנ

48:7 - מח:ז
ליח םש םתזחא הדער הדלויכ

48:8 - מח:ח
רבשת םידק חורב שישרת תוינא

48:9 - מח:ט
ןכ ונעמש רשאכ הוהי-ריעב וניאר וניהלא ריעב תואבצ הננוכי םיהלא הלס םלוע-דע

48:10 - מח:י
ךדסח םיהלא ונימד ךלכיה ברקב

48:11 - מח:יא
ןכ םיהלא ךמשכ ץרא-יוצק-לע ךתלהת ךנימי האלמ קדצ

48:12 - מח:יב
ןויצ-רה חמשי הדוהי תונב הנלגת ךיטפשמ ןעמל

48:13 - מח:יג
הופיקהו ןויצ ובס הילדגמ ורפס

48:14 - מח:יד
הליחל םכבל ותיש היתונמרא וגספ רודל ורפסת ןעמל ןורחא

48:15 - מח:טו
םיהלא הז יכ דעו םלוע וניהלא ונגהני אוה תומ-לע

49:1 - מט:א
חרק-ינבל חצנמל רומזמ

49:2 - מט:ב
םימעה-לכ תאז-ועמש יבשי-לכ וניזאה דלח

49:3 - מט:ג
םדא ינב-םג דחי שיא-ינב-םג ןויבאו רישע

49:4 - מט:ד
תומכח רבדי יפ תונובת יבל תוגהו

49:5 - מט:ה
ינזא לשמל הטא יתדיח רונכב חתפא

49:6 - מט:ו
ער ימיב אריא המל ינבוסי יבקע ןוע

49:7 - מט:ז
םליח-לע םיחטבה וללהתי םרשע ברבו

49:8 - מט:ח
הדפי הדפ-אל חא םיהלאל ןתי-אל שיא ורפכ

49:9 - מט:ט
םשפנ ןוידפ רקיו םלועל לדחו

49:10 - מט:י
אל חצנל דוע-יחיו תחשה הארי

49:11 - מט:יא
םימכח הארי יכ ליסכ דחי ותומי ובזעו ודבאי רעבו םליח םירחאל

49:12 - מט:יב
םלועל ומיתב םברק רדו רדל םתנכשמ ילע םתומשב וארק תומדא

49:13 - מט:יג
ןילי-לב רקיב םדאו ומדנ תומהבכ לשמנ

49:14 - מט:יד
ומל לסכ םכרד הז םהיפב םהירחאו הלס וצרי

49:15 - מט:טו
ותש לואשל ןאצכ םב ודריו םערי תומ םריצו רקבל םירשי לבזמ לואש תולבל ול

49:16 - מט:טז
הדפי םיהלא-ךא יכ לואש-דימ ישפנ הלס ינחקי

49:17 - מט:יז
רשעי-יכ ארית-לא דובכ הברי-יכ שיא ותיב

49:18 - מט:יח
חקי ותומב אל יכ וירחא דרי-אל לכה ודובכ

49:19 - מט:יט
וייחב ושפנ-יכ ךדויו ךרבי ךל ביטית-יכ

49:20 - מט:כ
רוד-דע אובת אל חצנ-דע ויתובא רוא-וארי

49:21 - מט:כא
ןיבי אלו רקיב םדא ומדנ תומהבכ לשמנ

50:1 - נ:א
לא ףסאל רומזמ רבד הוהי םיהלא ץרא-ארקיו שמש-חרזממ ואבמ-דע

50:2 - נ:ב
יפי-ללכמ ןויצמ עיפוה םיהלא

50:3 - נ:ג
וניהלא אבי וינפל-שא שרחי-לאו ויביבסו לכאת דאמ הרעשנ

50:4 - נ:ד
לעמ םימשה-לא ארקי ןידל ץראה-לאו ומע

50:5 - נ:ה
ידיסח יל-ופסא יתירב יתרכ חבז-ילע

50:6 - נ:ו
וקדצ םימש ודיגיו אוה טפש םיהלא-יכ הלס

50:7 - נ:ז
הרבדאו ימע העמש ךב הדיעאו לארשי יכנא ךיהלא םיהלא

50:8 - נ:ח
ךיחבז-לע אל ךיתלועו ךחיכוא דימת ידגנל

50:9 - נ:ט
רפ ךתיבמ חקא-אל םידותע ךיתאלכממ

50:10 - נ:י
רעי-ותיח-לכ יל-יכ ףלא-יררהב תומהב

50:11 - נ:יא
םירה ףוע-לכ יתעדי ידמע ידש זיזו

50:12 - נ:יב
ךל רמא-אל בערא-םא האלמו לבת יל-יכ

50:13 - נ:יג
םיריבא רשב לכואה התשא םידותע םדו

50:14 - נ:יד
הדות םיהלאל חבז ןוילעל םלשו ךירדנ

50:15 - נ:טו
הרצ םויב ינארקו ינדבכתו ךצלחא

50:16 - נ:טז
םיהלא רמא עשרלו יקח רפסל ךל-המ יתירב אשתו ךיפ-ילע

50:17 - נ:יז
רסומ תאנש התאו ךירחא ירבד ךלשתו

50:18 - נ:יח
ץרתו בנג תיאר-םא םיפאנמ םעו ומע ךקלח

50:19 - נ:יט
הערב תחלש ךיפ דימצת ךנושלו המרמ

50:20 - נ:כ
רבדת ךיחאב בשת יפד-ןתת ךמא-ןבב

50:21 - נ:כא
יתשרחהו תישע הלא היהא-תויה תימד ךחיכוא ךומכ ךיניעל הכרעאו

50:22 - נ:כב
יחכש תאז אנ-וניב ןיאו ףרטא-ןפ הולא ליצמ

50:23 - נ:כג
יננדבכי הדות חבז ונארא ךרד םשו םיהלא עשיב

51:1 - נא:א
דודל רומזמ חצנמל

51:2 - נא:ב
ןתנ וילא-אובב אב-רשאכ איבנה עבש-תב-לא

51:3 - נא:ג
ךדסחכ םיהלא יננח החמ ךימחר ברכ יעשפ

51:4 - נא:ד
ינועמ ינסבכ הברה ינרהט יתאטחמו

51:5 - נא:ה
עדא ינא יעשפ-יכ דימת ידגנ יתאטחו

51:6 - נא:ו
יתאטח ךדבל ךל יתישע ךיניעב ערהו ךרבדב קדצת ןעמל ךטפשב הכזת

51:7 - נא:ז
יתללוח ןוועב-ןה ימא ינתמחי אטחבו

51:8 - נא:ח
תוחטב תצפח תמא-ןה המכח םתסבו ינעידות

51:9 - נא:ט
בוזאב ינאטחת ינסבכת רהטאו ןיבלא גלשמו

51:10 - נא:י
ןושש ינעימשת תומצע הנלגת החמשו תיכד

51:11 - נא:יא
יאטחמ ךינפ רתסה החמ יתנוע-לכו

51:12 - נא:יב
יל-ארב רוהט בל ןוכנ חורו םיהלא יברקב שדח

51:13 - נא:יג
ךינפלמ ינכילשת-לא חקת-לא ךשדק חורו ינממ

51:14 - נא:יד
ןושש יל הבישה הבידנ חורו ךעשי ינכמסת

51:15 - נא:טו
ךיכרד םיעשפ הדמלא ךילא םיאטחו ובושי

51:16 - נא:טז
םימדמ ינליצה יתעושת יהלא םיהלא ךתקדצ ינושל ןנרת

51:17 - נא:יז
חתפת יתפש ינדא ךתלהת דיגי יפו

51:18 - נא:יח
חבז ץפחת-אל יכ אל הלוע הנתאו הצרת

51:19 - נא:יט
חור םיהלא יחבז רבשנ-בל הרבשנ אל םיהלא הכדנו הזבת

51:20 - נא:כ
ךנוצרב הביטיה הנבת ןויצ-תא םלשורי תומוח

51:21 - נא:כא
קדצ-יחבז ץפחת זא זא לילכו הלוע ךחבזמ-לע ולעי םירפ

52:1 - נב:א
דודל ליכשמ חצנמל

52:2 - נב:ב
ימדאה גאוד אובב רמאיו לואשל דגיו תיב-לא דוד אב ול ךלמיחא

52:3 - נב:ג
הערב ללהתת-המ לא דסח רובגה םויה-לכ

52:4 - נב:ד
ךנושל בשחת תווה השע שטלמ רעתכ הימר

52:5 - נב:ה
רקש בוטמ ער תבהא הלס קדצ רבדמ

52:6 - נב:ו
עלב-ירבד-לכ תבהא המרמ ןושל

52:7 - נב:ז
חצנל ךצתי לא-םג להאמ ךחסיו ךתחי םייח ץראמ ךשרשו הלס

52:8 - נב:ח
םיקידצ ואריו וילעו וארייו וקחשי

52:9 - נב:ט
םישי אל רבגה הנה חטביו וזועמ םיהלא זעי ורשע ברב ותוהב

52:10 - נב:י
ןנער תיזכ ינאו יתחטב םיהלא תיבב םלוע םיהלא-דסחב דעו

52:11 - נב:יא
יכ םלועל ךדוא ךמש הוקאו תישע דגנ בוט-יכ ךידיסח

53:1 - נג:א
תלחמ-לע חצנמל דודל ליכשמ

53:2 - נג:ב
ןיא ובלב לבנ רמא ותיחשה םיהלא ןיא לוע וביעתהו בוט-השע

53:3 - נג:ג
ףיקשה םימשמ םיהלא תוארל םדא ינב-לע שרד ליכשמ שיה םיהלא-תא

53:4 - נג:ד
וחלאנ ודחי גס ולכ ןיא בוט-השע ןיא דחא-םג

53:5 - נג:ה
ןוא ילעפ ועדי אלה םחל ולכא ימע ילכא וארק אל םיהלא

53:6 - נג:ו
דחפ-ודחפ םש דחפ היה-אל רזפ םיהלא-יכ התשבה ךנח תומצע םסאמ םיהלא-יכ

53:7 - נג:ז
ןויצמ ןתי ימ בושב לארשי תועשי ומע תובש םיהלא חמשי בקעי לגי לארשי

54:1 - נד:א
תניגנב חצנמל דודל ליכשמ

54:2 - נד:ב
םיפיזה אובב אלה לואשל ורמאיו ונמע רתתסמ דוד

54:3 - נד:ג
ךמשב םיהלא ךתרובגבו ינעישוה יננידת

54:4 - נד:ד
יתלפת עמש םיהלא יפ-ירמאל הניזאה

54:5 - נד:ה
ילע ומק םירז יכ ישפנ ושקב םיצירעו םיהלא ומש אל הלס םדגנל

54:6 - נד:ו
יל רזע םיהלא הנה ישפנ יכמסב ינדא

54:7 - נד:ז
יררשל ערה בושי םתימצה ךתמאב

54:8 - נד:ח
ךל-החבזא הבדנב הוהי ךמש הדוא בוט-יכ

54:9 - נד:ט
ינליצה הרצ-לכמ יכ יניע התאר יביאבו

55:1 - נה:א
תניגנב חצנמל דודל ליכשמ

55:2 - נה:ב
םיהלא הניזאה םלעתת-לאו יתלפת יתנחתמ

55:3 - נה:ג
יננעו יל הבישקה יחישב דירא המיהאו

55:4 - נה:ד
ינפמ ביוא לוקמ וטימי-יכ עשר תקע ףאבו ןוא ילע ינומטשי

55:5 - נה:ה
יברקב ליחי יבל ולפנ תומ תומיאו ילע

55:6 - נה:ו
יב אבי דערו הארי תוצלפ ינסכתו

55:7 - נה:ז
יל-ןתי-ימ רמאו הפועא הנויכ רבא הנכשאו

55:8 - נה:ח
דדנ קיחרא הנה הלס רבדמב ןילא

55:9 - נה:ט
יל טלפמ השיחא רעסמ העס חורמ

55:10 - נה:י
גלפ ינדא עלב יתיאר-יכ םנושל ריעב בירו סמח

55:11 - נה:יא
הבבוסי הלילו םמוי ןואו היתמוח-לע הברקב למעו

55:12 - נה:יב
הברקב תווה ךת הבחרמ שימי-אלו המרמו

55:13 - נה:יג
ינפרחי ביוא-אל יכ ילע יאנשמ-אל אשאו ונממ רתסאו לידגה

55:14 - נה:יד
יכרעכ שונא התאו יעדימו יפולא

55:15 - נה:טו
קיתמנ ודחי רשא םיהלא תיבב דוס שגרב ךלהנ

55:16 - נה:טז
ודרי ומילע תומישי תוער-יכ םייח לואש םברקב םרוגמב

55:17 - נה:יז
ארקא םיהלא-לא ינא ינעישוי הוהיו

55:18 - נה:יח
םירהצו רקבו ברע עמשיו המהאו החישא ילוק

55:19 - נה:יט
ישפנ םולשב הדפ םיברב-יכ יל-ברקמ ידמע ויה

55:20 - נה:כ
םנעיו לא עמשי רשא הלס םדק בשיו ומל תופילח ןיא םיהלא וארי אלו

55:21 - נה:כא
וימלשב וידי חלש ותירב ללח

55:22 - נה:כב
ויפ תאמחמ וקלח וכר ובל-ברקו המהו ןמשמ וירבד תוחתפ

55:23 - נה:כג
ךבהי הוהי-לע ךלשה ךלכלכי אוהו טומ םלועל ןתי-אל קידצל

55:24 - נה:כד
םדרות םיהלא התאו ישנא תחש ראבל המרמו םימד םהימי וצחי-אל ךב-חטבא ינאו

56:1 - נו:א
םלא תנוי-לע חצנמל םתכמ דודל םיקחר םיתשלפ ותא זחאב תגב

56:2 - נו:ב
םיהלא יננח שונא ינפאש-יכ םחל םויה-לכ ינצחלי

56:3 - נו:ג
יררוש ופאש םיבר-יכ םויה-לכ םורמ יל םימחל

56:4 - נו:ד
ךילא ינא אריא םוי חטבא

56:5 - נו:ה
ורבד ללהא םיהלאב אל יתחטב םיהלאב רשב השעי-המ אריא יל

56:6 - נו:ו
ירבד םויה-לכ ילע ובצעי ערל םתבשחמ-לכ

56:7 - נו:ז
המה וניפצי ורוגי רשאכ ורמשי יבקע ישפנ ווק

56:8 - נו:ח
ומל-טלפ ןוא-לע דרוה םימע ףאב םיהלא

56:9 - נו:ט
התא התרפס ידנ ךדאנב יתעמד המיש ךתרפסב אלה

56:10 - נו:י
יביוא ובושי זא ארקא םויב רוחא םיהלא-יכ יתעדי-הז יל

56:11 - נו:יא
רבד ללהא םיהלאב רבד ללהא הוהיב

56:12 - נו:יב
אל יתחטב םיהלאב םדא השעי-המ אריא יל

56:13 - נו:יג
ךירדנ םיהלא ילע ךל תדות םלשא

56:14 - נו:יד
תוממ ישפנ תלצה יכ יחדמ ילגר אלה םיהלא ינפל ךלהתהל םייחה רואב

57:1 - נז:א
תחשת-לא חצנמל וחרבב םתכמ דודל הרעמב לואש-ינפמ

57:2 - נז:ב
יננח םיהלא יננח ישפנ היסח ךב יכ הסחא ךיפנכ-לצבו תווה רבעי דע

57:3 - נז:ג
ןוילע םיהלאל ארקא ילע רמג לאל

57:4 - נז:ד
םימשמ חלשי יפאש ףרח ינעישויו םיהלא חלשי הלס ותמאו ודסח

57:5 - נז:ה
םאבל ךותב ישפנ םיטהל הבכשא םהינש םדא-ינב םנושלו םיצחו תינח הדח ברח

57:6 - נז:ו
םימשה-לע המור ץראה-לכ לע םיהלא ךדובכ

57:7 - נז:ז
ימעפל וניכה תשר ינפל ורכ ישפנ ףפכ הכותב ולפנ החיש הלס

57:8 - נז:ח
םיהלא יבל ןוכנ הרישא יבל ןוכנ הרמזאו

57:9 - נז:ט
הרוע ידובכ הרוע הריעא רונכו לבנה רחש

57:10 - נז:י
ינדא םימעב ךדוא םימא-לב ךרמזא

57:11 - נז:יא
םימש-דע לדג-יכ םיקחש-דעו ךדסח ךתמא

57:12 - נז:יב
םימש-לע המור ץראה-לכ לע םיהלא ךדובכ

58:1 - נח:א
תחשת-לא חצנמל םתכמ דודל

58:2 - נח:ב
קדצ םלא םנמאה םירשימ ןורבדת םדא ינב וטפשת

58:3 - נח:ג
תלוע בלב-ףא סמח ץראב ןולעפת ןוסלפת םכידי

58:4 - נח:ד
םחרמ םיעשר ורז ירבד ןטבמ ועת בזכ

58:5 - נח:ה
תומדכ ומל-תמח ןתפ-ומכ שחנ-תמח ונזא םטאי שרח

58:6 - נח:ו
לוקל עמשי-אל רשא םירבח רבוח םישחלמ םכחמ

58:7 - נח:ז
ומינש-סרה םיהלא תועתלמ ומיפב הוהי ץתנ םיריפכ

58:8 - נח:ח
םימ-ומכ וסאמי ךרדי ומל-וכלהתי וללמתי ומכ וצח

58:9 - נח:ט
סמת לולבש ומכ תשא לפנ ךלהי שמש וזח-לב

58:10 - נח:י
וניבי םרטב דטא םכיתריס ןורח-ומכ יח-ומכ ונרעשי

58:11 - נח:יא
הזח-יכ קידצ חמשי ץחרי וימעפ םקנ עשרה םדב

58:12 - נח:יב
ירפ-ךא םדא רמאיו םיהלא-שי ךא קידצל ץראב םיטפש

59:1 - נט:א
תחשת-לא חצנמל חלשב םתכמ דודל ורמשיו לואש ותימהל תיבה-תא

59:2 - נט:ב
יהלא יביאמ ינליצה ינבגשת יממוקתממ

59:3 - נט:ג
ןוא ילעפמ ינליצה םימד ישנאמו ינעישוה

59:4 - נט:ד
ישפנל וברא הנה יכ םיזע ילע ורוגי יתאטח-אלו יעשפ-אל הוהי

59:5 - נט:ה
ןוצורי ןוע-ילב הרוע וננוכיו הארו יתארקל

59:6 - נט:ו
םיהלא-הוהי התאו לארשי יהלא תואבצ דקפל הציקה ןחת-לא םיוגה-לכ הלס ןוא ידגב-לכ

59:7 - נט:ז
ומהי ברעל ובושי ריע ובבוסיו בלככ

59:8 - נט:ח
םהיפב ןועיבי הנה םהיתותפשב תוברח עמש ימ-יכ

59:9 - נט:ט
הוהי התאו געלת ומל-קחשת םיוג-לכל

59:10 - נט:י
הרמשא ךילא וזע יבגשמ םיהלא-יכ

59:11 - נט:יא
ינמדקי ודסח יהלא ינארי םיהלא יררשב

59:12 - נט:יב
וחכשי-ןפ םגרהת-לא ךליחב ומעינה ימע וננגמ ומדירוהו ינדא

59:13 - נט:יג
ומיפ-תאטח ודכליו ומיתפש-רבד הלאמו םנואגב ורפסי שחכמו

59:14 - נט:יד
הלכ המחב הלכ ועדיו ומניאו לשמ םיהלא-יכ ץראה יספאל בקעיב הלס

59:15 - נט:טו
ומהי ברעל ובושיו ריע ובבוסיו בלככ

59:16 - נט:טז
לכאל ןועוני המה ועבשי אל-םא וניליו

59:17 - נט:יז
ךזע רישא ינאו ךדסח רקבל ןנראו יל בגשמ תייה-יכ -רצ םויב סונמו יל

59:18 - נט:יח
הרמזא ךילא יזע יבגשמ םיהלא-יכ ידסח יהלא

60:1 - ס:א
ןשוש-לע חצנמל דודל םתכמ תודע דמלל

60:2 - ס:ב
םרא תא ותוצהב םרא-תאו םירהנ באוי בשיו הבוצ -איגב םודא-תא ךיו ףלא רשע םינש חלמ

60:3 - ס:ג
ונתחנז םיהלא בבושת תפנא ונתצרפ ונל

60:4 - ס:ד
התמצפ ץרא התשערה הטמ-יכ הירבש הפר

60:5 - ס:ה
השק ךמע התיארה ןיי ונתיקשה הלערת

60:6 - ס:ו
סנ ךיאריל התתנ טשק ינפמ ססונתהל הלס

60:7 - ס:ז
ןוצלחי ןעמל העישוה ךידידי וננעו ךנימי

60:8 - ס:ח
ושדקב רבד םיהלא םכש הקלחא הזלעא דדמא תוכס קמעו

60:9 - ס:ט
השנמ ילו דעלג יל ישאר זועמ םירפאו יקקחמ הדוהי

60:10 - ס:י
יצחר ריס באומ ךילשא םודא-לע תשלפ ילע ילענ יעערתה

60:11 - ס:יא
רוצמ ריע ינלבי ימ םודא-דע ינחנ ימ

60:12 - ס:יב
םיהלא התא-אלה אצת-אלו ונתחנז וניתואבצב םיהלא

60:13 - ס:יג
רצמ תרזע ונל-הבה םדא תעושת אושו

60:14 - ס:יד
ליח-השענ םיהלאב ונירצ סובי אוהו

61:1 - סא:א
תניגנ-לע חצנמל דודל

61:2 - סא:ב
יתנר םיהלא העמש יתלפת הבישקה

61:3 - סא:ג
ךילא ץראה הצקמ יבל ףטעב ארקא ינממ םורי-רוצב ינחנת

61:4 - סא:ד
יל הסחמ תייה-יכ ינפמ זע-לדגמ ביוא

61:5 - סא:ה
ךלהאב הרוגא רתסב הסחא םימלוע הלס ךיפנכ

61:6 - סא:ו
תעמש םיהלא התא-יכ תשרי תתנ ירדנל ךמש יארי

61:7 - סא:ז
ךלמ-ימי-לע םימי ויתונש ףיסות רדו רד-ומכ

61:8 - סא:ח
ינפל םלוע בשי ןמ תמאו דסח םיהלא והרצני

61:9 - סא:ט
דעל ךמש הרמזא ןכ םוי ירדנ ימלשל םוי

62:1 - סב:א
ןותודי-לע חצנמל דודל רומזמ

62:2 - סב:ב
הימוד םיהלא-לא ךא יתעושי ונממ ישפנ

62:3 - סב:ג
ירוצ אוה-ךא יבגשמ יתעושיו הבר טומא-אל

62:4 - סב:ד
לע ותתוהת הנא-דע םכלכ וחצרת שיא רדג יוטנ ריקכ היוחדה

62:5 - סב:ה
וצעי ותאשמ ךא בזכ וצרי חידהל םברקבו וכרבי ויפב הלס-וללקי

62:6 - סב:ו
ימוד םיהלאל ךא ונממ-יכ ישפנ יתוקת

62:7 - סב:ז
ירוצ אוה-ךא אל יבגשמ יתעושיו טומא

62:8 - סב:ח
יעשי םיהלא-לע יזע-רוצ ידובכו םיהלאב יסחמ

62:9 - סב:ט
םע תע-לכב וב וחטב םכבבל וינפל-וכפש ונל-הסחמ םיהלא הלס

62:10 - סב:י
םדא-ינב לבה ךא שיא ינב בזכ המה תולעל םינזאמב דחי לבהמ

62:11 - סב:יא
קשעב וחטבת-לא ולבהת-לא לזגבו בוני-יכ ליח בל ותישת-לא

62:12 - סב:יב
םיהלא רבד תחא יכ יתעמש וז-םיתש םיהלאל זע

62:13 - סב:יג
דסח ינדא-ךלו שיאל םלשת התא-יכ והשעמכ

63:1 - סג:א
ותויהב דודל רומזמ הדוהי רבדמב

63:2 - סג:ב
התא ילא םיהלא ךל האמצ ךרחשא ירשב ךל המכ ישפנ ףיעו היצ-ץראב םימ-ילב

63:3 - סג:ג
ךיתיזח שדקב ןכ ךדובכו ךזע תוארל

63:4 - סג:ד
םייחמ ךדסח בוט-יכ ךנוחבשי יתפש

63:5 - סג:ה
ייחב ךכרבא ןכ יפכ אשא ךמשב

63:6 - סג:ו
עבשת ןשדו בלח ומכ תוננר יתפשו ישפנ יפ-ללהי

63:7 - סג:ז
ךיתרכז-םא תורמשאב יעוצי-לע ךב-הגהא

63:8 - סג:ח
יל התרזע תייה-יכ ןנרא ךיפנכ לצבו

63:9 - סג:ט
ךירחא ישפנ הקבד ךנימי הכמת יב

63:10 - סג:י
ושקבי האושל המהו תויתחתב ואבי ישפנ ץראה

63:11 - סג:יא
ברח-ידי-לע והריגי ויהי םילעש תנמ

63:12 - סג:יב
םיהלאב חמשי ךלמהו וב עבשנה-לכ ללהתי יפ רכסי יכ רקש-ירבוד

64:1 - סד:א
דודל רומזמ חצנמל

64:2 - סד:ב
ילוק םיהלא-עמש ביוא דחפמ יחישב ייח רצת

64:3 - סד:ג
דוסמ ינריתסת ילעפ תשגרמ םיערמ ןוא

64:4 - סד:ד
ברחכ וננש רשא םצח וכרד םנושל רמ רבד

64:5 - סד:ה
םת םירתסמב תוריל אלו והרי םאתפ ואריי

64:6 - סד:ו
ער רבד ומל-וקזחי ןומטל ורפסי ימ ורמא םישקומ ומל-הארי

64:7 - סד:ז
ונמת תלוע-ושפחי שיא ברקו שפחמ שפח קמע בלו

64:8 - סד:ח
ץח םיהלא םריו םתוכמ ויה םואתפ

64:9 - סד:ט
ומילע והולישכיו ודדנתי םנושל םב האר-לכ

64:10 - סד:י
םדא-לכ וארייו םיהלא לעפ ודיגיו וליכשה והשעמו

64:11 - סד:יא
הוהיב קידצ חמשי וללהתיו וב הסחו בל-ירשי-לכ

65:1 - סה:א
דודל רומזמ חצנמל ריש

65:2 - סה:ב
הלהת הימד ךל ךלו ןויצב םיהלא רדנ-םלשי

65:3 - סה:ג
ךידע הלפת עמש ואבי רשב-לכ

65:4 - סה:ד
ורבג תנוע ירבד התא וניעשפ ינמ םרפכת

65:5 - סה:ה
ברקתו רחבת ירשא העבשנ ךירצח ןכשי שדק ךתיב בוטב ךלכיה

65:6 - סה:ו
וננעת קדצב תוארונ חטבמ ונעשי יהלא םיו ץרא-יוצק-לכ םיקחר

65:7 - סה:ז
וחכב םירה ןיכמ הרובגב רזאנ

65:8 - סה:ח
םימי ןואש חיבשמ ןומהו םהילג ןואש םימאל

65:9 - סה:ט
תוצק יבשי וארייו רקב-יאצומ ךיתתואמ ןינרת ברעו

65:10 - סה:י
הקקשתו ץראה תדקפ גלפ הנרשעת תבר םימ אלמ םיהלא ןכ -יכ םנגד ןיכת הניכת

65:11 - סה:יא
תחנ הור הימלת םיביברב הידודג ךרבת החמצ הנגגמת

65:12 - סה:יב
ךתבוט תנש תרטע ןופערי ךילגעמו ןשד

65:13 - סה:יג
רבדמ תואנ ופערי תועבג ליגו הנרגחת

65:14 - סה:יד
ןאצה םירכ ושבל רב-ופטעי םיקמעו ורישי-ףא ועעורתי

66:1 - סו:א
רומזמ ריש חצנמל םיהלאל ועירה ץראה-לכ

66:2 - סו:ב
ומש-דובכ ורמז ותלהת דובכ ומיש

66:3 - סו:ג
םיהלאל ורמא ברב ךישעמ ארונ-המ ךל ושחכי ךזע ךיביא

66:4 - סו:ד
ךל ווחתשי ץראה-לכ ורמזי ךל-ורמזיו הלס ךמש

66:5 - סו:ה
תולעפמ וארו וכל הלילע ארונ םיהלא םדא ינב-לע

66:6 - סו:ו
רהנב השביל םי ךפה םש לגרב ורבעי וב-החמשנ

66:7 - סו:ז
םלוע ותרובגב לשמ םיוגב ויניע םיררוסה הניפצת הלס ומל ומירי-לא

66:8 - סו:ח
וניהלא םימע וכרב לוק ועימשהו ותלהת

66:9 - סו:ט
םייחב ונשפנ םשה טומל ןתנ-אלו ונלגר

66:10 - סו:י
םיהלא ונתנחב-יכ ףסכ-ףרצכ ונתפרצ

66:11 - סו:יא
תמש הדוצמב ונתאבה ונינתמב הקעומ

66:12 - סו:יב
ונשארל שונא תבכרה םימבו שאב-ונאב היורל ונאיצותו

66:13 - סו:יג
תולועב ךתיב אובא ירדנ ךל םלשא

66:14 - סו:יד
יתפש וצפ-רשא יל-רצב יפ-רבדו

66:15 - סו:טו
ךל-הלעא םיחמ תולע םיליא תרטק-םע רקב השעא הלס םידותע-םע

66:16 - סו:טז
הרפסאו ועמש-וכל רשא םיהלא יארי-לכ ישפנל השע

66:17 - סו:יז
יתארק-יפ וילא ינושל תחת םמורו

66:18 - סו:יח
יבלב יתיאר-םא ןוא ינדא עמשי אל

66:19 - סו:יט
םיהלא עמש ןכא יתלפת לוקב בישקה

66:20 - סו:כ
רשא םיהלא ךורב יתלפת ריסה-אל יתאמ ודסחו

67:1 - סז:א
תניגנב חצנמל ריש רומזמ

67:2 - סז:ב
וננחי םיהלא וינפ ראי ונכרביו הלס ונתא

67:3 - סז:ג
ךכרד ץראב תעדל ךתעושי םיוג-לכב

67:4 - סז:ד
םיהלא םימע ךודוי םלכ םימע ךודוי

67:5 - סז:ה
וננריו וחמשי טפשת-יכ םימאל םימאלו רושימ םימע הלס םחנת ץראב

67:6 - סז:ו
םיהלא םימע ךודוי םלכ םימע ךודוי

67:7 - סז:ז
הלובי הנתנ ץרא םיהלא ונכרבי וניהלא

67:8 - סז:ח
םיהלא ונכרבי ותא וארייו ץרא-יספא-לכ

68:1 - סח:א
רומזמ דודל חצנמל ריש

68:2 - סח:ב
וצופי םיהלא םוקי וסוניו ויביוא וינפמ ויאנשמ

68:3 - סח:ג
ףדנת ןשע ףדנהכ שא-ינפמ גנוד סמהכ ינפמ םיעשר ודבאי םיהלא

68:4 - סח:ד
וחמשי םיקידצו םיהלא ינפל וצלעי החמשב ושישיו

68:5 - סח:ה
ורמז םיהלאל וריש בכרל ולס ומש ומש היב תוברעב וינפל וזלעו

68:6 - סח:ו
ןידו םימותי יבא םיהלא תונמלא ושדק ןועמב

68:7 - סח:ז
בישומ םיהלא איצומ התיב םידיחי ךא תורשוכב םיריסא ונכש םיררוס החיחצ

68:8 - סח:ח
ינפל ךתאצב םיהלא ןומישיב ךדעצב ךמע הלס

68:9 - סח:ט
םימש-ףא השער ץרא םיהלא ינפמ ופטנ ינפמ יניס הז לארשי יהלא םיהלא

68:10 - סח:י
ףינת תובדנ םשג האלנו ךתלחנ םיהלא התננוכ התא

68:11 - סח:יא
ןיכת הב-ובשי ךתיח ינעל ךתבוטב םיהלא

68:12 - סח:יב
רמא-ןתי ינדא בר אבצ תורשבמה

68:13 - סח:יג
ןודדי תואבצ יכלמ תיב תונו ןודדי ללש קלחת

68:14 - סח:יד
ןיב ןובכשת-םא הנוי יפנכ םיתפש ףסכב הפחנ קרקריב היתורבאו ץורח

68:15 - סח:טו
הב םיכלמ ידש שרפב ןומלצב גלשת

68:16 - סח:טז
ןשב-רה םיהלא-רה ןשב-רה םיננבג רה

68:17 - סח:יז
םירה ןודצרת המל דמח רהה םיננבג ותבשל םיהלא ןכשי הוהי-ףא חצנל

68:18 - סח:יח
םיתבר םיהלא בכר םב ינדא ןאנש יפלא שדקב יניס

68:19 - סח:יט
תיבש םורמל תילע תונתמ תחקל יבש םיררוס ףאו םדאב םיהלא הי ןכשל

68:20 - סח:כ
םוי םוי ינדא ךורב לאה ונל-סמעי הלס ונתעושי

68:21 - סח:כא
לא ונל לאה הוהילו תועשומל תואצות תומל ינדא

68:22 - סח:כב
שאר ץחמי םיהלא-ךא רעש דקדק ויביא וימשאב ךלהתמ

68:23 - סח:כג
ןשבמ ינדא רמא תולצממ בישא בישא םי

68:24 - סח:כד
ךלגר ץחמת ןעמל ךיבלכ ןושל םדב והנמ םיביאמ

68:25 - סח:כה
ךיתוכילה ואר ילא תוכילה םיהלא שדקב יכלמ

68:26 - סח:כו
רחא םירש ומדק תומלע ךותב םינגנ תופפות

68:27 - סח:כז
וכרב תולהקמב רוקממ הוהי םיהלא לארשי

68:28 - סח:כח
םדר ריעצ ןמינב םש םתמגר הדוהי ירש ירש ןולבז ירש ילתפנ

68:29 - סח:כט
ךזע ךיהלא הוצ וז םיהלא הזוע ונל תלעפ

68:30 - סח:ל
םלשורי-לע ךלכיהמ םיכלמ וליבוי ךל יש

68:31 - סח:לא
תדע הנק תיח רעג םימע ילגעב םיריבא ףסכ-יצרב ספרתמ תוברק םימע רזב וצפחי

68:32 - סח:לב
ינמ םינמשח ויתאי ץירת שוכ םירצמ םיהלאל וידי

68:33 - סח:לג
וריש ץראה תוכלממ ינדא ורמז םיהלאל הלס

68:34 - סח:לד
םדק-ימש ימשב בכרל לוק ולוקב ןתי ןה זע

68:35 - סח:לה
םיהלאל זע ונת ותואג לארשי-לע םיקחשב וזעו

68:36 - סח:לו
םיהלא ארונ לארשי לא ךישדקממ זע ןתנ אוה ךורב םעל תומצעתו םיהלא

69:1 - סט:א
םינשוש-לע חצנמל דודל

69:2 - סט:ב
יכ םיהלא ינעישוה שפנ-דע םימ ואב

69:3 - סט:ג
הלוצמ ןויב יתעבט יתאב דמעמ ןיאו תלבשו םימ-יקמעמב ינתפטש

69:4 - סט:ד
רחנ יארקב יתעגי יניע ולכ ינורג יהלאל לחימ

69:5 - סט:ה
ישאר תורעשמ ובר ומצע םנח יאנש רקש יביא יתימצמ זא יתלזג-אל רשא בישא

69:6 - סט:ו
תעדי התא םיהלא יתומשאו יתלואל ודחכנ-אל ךממ

69:7 - סט:ז
ךיוק יב ושבי-לא תואבצ הוהי ינדא יב ומלכי-לא יהלא ךישקבמ לארשי

69:8 - סט:ח
יתאשנ ךילע-יכ המלכ התסכ הפרח ינפ

69:9 - סט:ט
יחאל יתייה רזומ ימא ינבל ירכנו

69:10 - סט:י
ךתיב תאנק-יכ תופרחו ינתלכא ילע ולפנ ךיפרוח

69:11 - סט:יא
ישפנ םוצב הכבאו יל תופרחל יהתו

69:12 - סט:יב
קש ישובל הנתאו לשמל םהל יהאו

69:13 - סט:יג
רעש יבשי יב וחישי רכש יתוש תוניגנו

69:14 - סט:יד
ךל-יתלפת ינאו ןוצר תע הוהי ךדסח-ברב םיהלא ךעשי תמאב יננע

69:15 - סט:טו
טיטמ ינליצה הלצנא העבטא-לאו יאנשמ םימ-יקמעממו

69:16 - סט:טז
תלבש ינפטשת-לא ינעלבת-לאו םימ הלוצמ ראב ילע-רטאת-לאו היפ

69:17 - סט:יז
בוט-יכ הוהי יננע ךימחר ברכ ךדסח ילא הנפ

69:18 - סט:יח
ךינפ רתסת-לאו יל-רצ-יכ ךדבעמ יננע רהמ

69:19 - סט:יט
הלאג ישפנ-לא הברק ינדפ יביא ןעמל

69:20 - סט:כ
יתפרח תעדי התא ךדגנ יתמלכו יתשבו יררוצ-לכ

69:21 - סט:כא
יבל הרבש הפרח דונל הוקאו השונאו אלו םימחנמלו ןיאו יתאצמ

69:22 - סט:כב
שאר יתורבב ונתיו ינוקשי יאמצלו ץמח

69:23 - סט:כג
םהינפל םנחלש-יהי םימולשלו חפל שקומל

69:24 - סט:כד
םהיניע הנכשחת םהינתמו תוארמ דעמה דימת

69:25 - סט:כה
ךמעז םהילע-ךפש םגישי ךפא ןורחו

69:26 - סט:כו
המשנ םתריט-יהת יהי-לא םהילהאב בשי

69:27 - סט:כז
תיכה-רשא התא-יכ בואכמ-לאו ופדר ורפסי ךיללח

69:28 - סט:כח
םנוע-לע ןוע-הנת ךתקדצב ואבי-לאו

69:29 - סט:כט
םייח רפסמ וחמי םיקידצ םעו ובתכי-לא

69:30 - סט:ל
באוכו ינע ינאו םיהלא ךתעושי ינבגשת

69:31 - סט:לא
םיהלא-םש הללהא ונלדגאו רישב הדותב

69:32 - סט:לב
רושמ הוהיל בטיתו סירפמ ןרקמ רפ

69:33 - סט:לג
וחמשי םיונע ואר יחיו םיהלא ישרד םכבבל

69:34 - סט:לד
םינויבא-לא עמש-יכ ויריסא-תאו הוהי הזב אל

69:35 - סט:לה
ץראו םימש והוללהי םב שמר-לכו םימי

69:36 - סט:לו
עישוי םיהלא יכ ירע הנביו ןויצ םש ובשיו הדוהי הושריו

69:37 - סט:לז
הולחני וידבע ערזו ומש יבהאו הב-ונכשי

70:1 - ע:א
דודל חצנמל ריכזהל

70:2 - ע:ב
ינליצהל םיהלא השוח יתרזעל הוהי

70:3 - ע:ג
ישקבמ ורפחיו ושבי רוחא וגסי ישפנ יתער יצפח ומלכיו

70:4 - ע:ד
םתשב בקע-לע ובושי חאה חאה םירמאה

70:5 - ע:ה
ךב וחמשיו ושישי ורמאיו ךישקבמ-לכ םיהלא לדגי דימת ךתעושי יבהא

70:6 - ע:ו
ןויבאו ינע ינאו יל-השוח םיהלא התא יטלפמו ירזע רחאת-לא הוהי

71:1 - עא:א
יתיסח הוהי-ךב םלועל השובא-לא

71:2 - עא:ב
ינליצת ךתקדצב ילא-הטה ינטלפתו ינעישוהו ךנזא

71:3 - עא:ג
ןועמ רוצל יל היה תיוצ דימת אובל יעלס-יכ ינעישוהל התא יתדוצמו

71:4 - עא:ד
דימ ינטלפ יהלא לועמ ףכמ עשר ץמוחו

71:5 - עא:ה
ינדא יתוקת התא-יכ יחטבמ הוהי ירוענמ

71:6 - עא:ו
ןטבמ יתכמסנ ךילע יזוג התא ימא יעממ דימת יתלהת ךב

71:7 - עא:ז
םיברל יתייה תפומכ זע-יסחמ התאו

71:8 - עא:ח
ךתלהת יפ אלמי ךתראפת םויה-לכ

71:9 - עא:ט
תעל ינכילשת-לא יחכ תולככ הנקז ינבזעת-לא

71:10 - עא:י
יל יביוא ורמא-יכ וצעונ ישפנ ירמשו ודחי

71:11 - עא:יא
ובזע םיהלא רמאל והושפתו ופדר ליצמ ןיא-יכ

71:12 - עא:יב
קחרת-לא םיהלא יתרזעל יהלא ינממ השיח

71:13 - עא:יג
ינטש ולכי ושבי הפרח וטעי ישפנ יתער ישקבמ המלכו

71:14 - עא:יד
לחיא דימת ינאו יתפסוהו ךתלהת-לכ-לע

71:15 - עא:טו
ךתקדצ רפסי יפ יכ ךתעושת םויה-לכ תורפס יתעדי אל

71:16 - עא:טז
ינדא תורבגב אובא ךתקדצ ריכזא הוהי ךדבל

71:17 - עא:יז
ינתדמל םיהלא הנה-דעו ירוענמ ךיתואלפנ דיגא

71:18 - עא:יח
הבישו הנקז-דע םגו ינבזעת-לא םיהלא ךעורז דיגא-דע אובי -לכל רודל ךתרובג

71:19 - עא:יט
םיהלא ךתקדצו תישע-רשא םורמ-דע ימ םיהלא תולדג ךומכ

71:20 - עא:כ
תורצ ונתיארה רשא בושת תוערו תובר תומהתמו ונייחת ינלעת בושת ץראה

71:21 - עא:כא
בסתו יתלדג ברת ינמחנת

71:22 - עא:כב
ךדוא ינא-םג ךתמא לבנ-ילכב ךל הרמזא יהלא לארשי שודק רונכב

71:23 - עא:כג
יכ יתפש הננרת ישפנו ךל-הרמזא תידפ רשא

71:24 - עא:כד
םויה-לכ ינושל-םג ושב-יכ ךתקדצ הגהת ישקבמ ורפח-יכ יתער

72:1 - עב:א
םיהלא המלשל ןת ךלמל ךיטפשמ ךלמ-ןבל ךתקדצו

72:2 - עב:ב
קדצב ךמע ןידי טפשמב ךיינעו

72:3 - עב:ג
םולש םירה ואשי הקדצב תועבגו םעל

72:4 - עב:ד
םע-יינע טפשי ןויבא ינבל עישוי קשוע אכדיו

72:5 - עב:ה
שמש-םע ךואריי רוד חרי ינפלו םירוד

72:6 - עב:ו
זג-לע רטמכ דרי ףיזרז םיביברכ ץרא

72:7 - עב:ז
קידצ וימיב-חרפי ילב-דע םולש ברו חרי

72:8 - עב:ח
םי-דע םימ דריו רהנמו ץרא-יספא-דע

72:9 - עב:ט
םייצ וערכי וינפל וכחלי רפע ויביאו

72:10 - עב:י
םייאו שישרת יכלמ יכלמ ובישי החנמ רכשא אבסו אבש ובירקי

72:11 - עב:יא
ול-ווחתשיו םיוג-לכ םיכלמ-לכ והודבעי

72:12 - עב:יב
ןויבא ליצי-יכ ינעו עושמ ול רזע-ןיאו

72:13 - עב:יג
ןויבאו לד-לע סחי םינויבא תושפנו עישוי

72:14 - עב:יד
לאגי סמחמו ךותמ םמד רקייו םשפנ ויניעב

72:15 - עב:טו
בהזמ ול-ןתיו יחיו ודעב ללפתיו אבש םויה-לכ דימת והנכרבי

72:16 - עב:טז
ץראב רב-תספ יהי שערי םירה שארב וירפ ןונבלכ בשעכ ריעמ וציציו ץראה

72:17 - עב:יז
םלועל ומש יהי ומש ןיני שמש-ינפל וב וכרבתיו והורשאי םיוג-לכ

72:18 - עב:יח
םיהלא הוהי ךורב השע לארשי יהלא ודבל תואלפנ

72:19 - עב:יט
ודובכ םש ךורבו ודובכ אלמיו םלועל ןמא ץראה לכ-תא ןמאו

72:20 - עב:כ
דוד תולפת ולכ ישי-ןב

73:1 - עג:א
בוט ךא ףסאל רומזמ ירבל םיהלא לארשיל בבל

73:2 - עג:ב
יוטנ טעמכ ינאו הכפש ןיאכ ילגר ירשא

73:3 - עג:ג
םיללוהב יתאנק-יכ הארא םיעשר םולש

73:4 - עג:ד
תובצרח ןיא יכ םלוא אירבו םתומל

73:5 - עג:ה
ומניא שונא למעב ועגני אל םדא-םעו

73:6 - עג:ו
הואג ומתקנע ןכל ומל סמח תיש-ףטעי

73:7 - עג:ז
ומניע בלחמ אצי בבל תויכשמ ורבע

73:8 - עג:ח
ערב ורבדיו וקימי ורבדי םורממ קשע

73:9 - עג:ט
םהיפ םימשב ותש ץראב ךלהת םנושלו

73:10 - עג:י
םלה ומע בישי ןכל ומל וצמי אלמ ימו

73:11 - עג:יא
לא-עדי הכיא ורמאו ןוילעב העד שיו

73:12 - עג:יב
םיעשר הלא-הנה םלוע יולשו ליח-וגשה

73:13 - עג:יג
יבבל יתיכז קיר-ךא יפכ ןויקנב ץחראו

73:14 - עג:יד
םויה-לכ עוגנ יהאו םירקבל יתחכותו

73:15 - עג:טו
הרפסא יתרמא-םא ךינב רוד הנה ומכ יתדגב

73:16 - עג:טז
תאז תעדל הבשחאו יניעב איה למע

73:17 - עג:יז
אובא-דע הניבא לא-ישדקמ-לא םתירחאל

73:18 - עג:יח
תישת תוקלחב ךא םתלפה ומל תואושמל

73:19 - עג:יט
עגרכ המשל ויה ךיא תוהלב-ןמ ומת ופס

73:20 - עג:כ
ינדא ץיקהמ םולחכ הזבת םמלצ ריעב

73:21 - עג:כא
יבבל ץמחתי יכ ןנותשא יתוילכו

73:22 - עג:כב
עדא אלו רעב-ינאו ךמע יתייה תומהב

73:23 - עג:כג
ךמע דימת ינאו ינימי-דיב תזחא

73:24 - עג:כד
רחאו ינחנת ךתצעב ינחקת דובכ

73:25 - עג:כה
ךמעו םימשב יל-ימ ץראב יתצפח-אל

73:26 - עג:כו
יבבלו יראש הלכ יקלחו יבבל-רוצ םלועל םיהלא

73:27 - עג:כז
ךיקחר הנה-יכ התמצה ודבאי ךממ הנוז-לכ

73:28 - עג:כח
םיהלא תברק ינאו ינדאב יתש בוט-יל רפסל יסחמ הוהי ךיתוכאלמ-לכ

74:1 - עד:א
המל ףסאל ליכשמ חצנל תחנז םיהלא ןאצב ךפא ןשעי ךתיערמ

74:2 - עד:ב
םדק תינק ךתדע רכז ךתלחנ טבש תלאג תנכש הז ןויצ-רה וב

74:3 - עד:ג
ךימעפ המירה ערה-לכ חצנ תואשמל שדקב ביוא

74:4 - עד:ד
ברקב ךיררצ וגאש םתתוא ומש ךדעומ תותא

74:5 - עד:ה
הלעמל איבמכ עדוי תומדרק ץע-ךבסב

74:6 - עד:ו
דחי היחותפ תעו תפליכו לישכב ןומלהי

74:7 - עד:ז
ךשדקמ שאב וחלש וללח ץראל ךמש-ןכשמ

74:8 - עד:ח
םנינ םבלב ורמא ופרש דחי ץראב לא-ידעומ-לכ

74:9 - עד:ט
וניאר אל וניתתוא איבנ דוע-ןיא עדי ונתא-אלו המ-דע

74:10 - עד:י
ףרחי םיהלא יתמ-דע ךמש ביוא ץאני רצ חצנל

74:11 - עד:יא
ךדי בישת המל ךקוח ברקמ ךנימיו הלכ

74:12 - עד:יב
םדקמ יכלמ םיהלאו ברקב תועושי לעפ ץראה

74:13 - עד:יג
םי ךזעב תררופ התא םינינת ישאר תרבש םימה-לע

74:14 - עד:יד
ישאר תצצר התא לכאמ וננתת ןתיול םייצל םעל

74:15 - עד:טו
ןיעמ תעקב התא תשבוה התא לחנו ןתיא תורהנ

74:16 - עד:טז
הליל ךל-ףא םוי ךל רואמ תוניכה התא שמשו

74:17 - עד:יז
תבצה התא ץיק ץרא תולובג-לכ םתרצי התא ףרחו

74:18 - עד:יח
ףרח ביוא תאז-רכז וצאנ לבנ םעו הוהי ךמש

74:19 - עד:יט
שפנ תיחל ןתת-לא ךיינע תיח ךרות חצנל חכשת-לא

74:20 - עד:כ
ואלמ יכ תירבל טבה תואנ ץרא-יכשחמ סמח

74:21 - עד:כא
םלכנ ךד בשי-לא וללהי ןויבאו ינע ךמש

74:22 - עד:כב
הביר םיהלא המוק ךתפרח רכז ךביר םויה-לכ לבנ-ינמ

74:23 - עד:כג
ךיררצ לוק חכשת-לא הלע ךימק ןואש דימת

75:1 - עה:א
תחשת-לא חצנמל ריש ףסאל רומזמ

75:2 - עה:ב
םיהלא ךל ונידוה ךמש בורקו ונידוה ךיתואלפנ ורפס

75:3 - עה:ג
ינא דעומ חקא יכ טפשא םירשימ

75:4 - עה:ד
ץרא םיגמנ יכנא היבשי-לכו הלס הידומע יתנכת

75:5 - עה:ה
םיללוהל יתרמא םיעשרלו ולהת-לא ןרק ומירת-לא

75:6 - עה:ו
םורמל ומירת-לא ראוצב ורבדת םכנרק קתע

75:7 - עה:ז
אצוממ אל יכ רבדממ אלו ברעממו םירה

75:8 - עה:ח
הז טפש םיהלא-יכ םירי הזו ליפשי

75:9 - עה:ט
הוהי-דיב סוכ יכ ךסמ אלמ רמח ןייו הירמש-ךא הזמ רגיו לכ ותשי וצמי ץרא-יעשר

75:10 - עה:י
םלעל דיגא ינאו בקעי יהלאל הרמזא

75:11 - עה:יא
םיעשר ינרק-לכו הנממורת עדגא קידצ תונרק

76:1 - עו:א
תניגנב חצנמל ריש ףסאל רומזמ

76:2 - עו:ב
םיהלא הדוהיב עדונ ומש לודג לארשיב

76:3 - עו:ג
וכס םלשב יהיו ןויצב ותנועמו

76:4 - עו:ד
תשק-יפשר רבש המש המחלמו ברחו ןגמ הלס

76:5 - עו:ה
רידא התא רואנ ףרט-יררהמ

76:6 - עו:ו
בל יריבא וללותשא ואצמ-אלו םתנש ומנ ליח-ישנא-לכ םהידי

76:7 - עו:ז
בקעי יהלא ךתרעגמ סוסו בכרו םדרנ

76:8 - עו:ח
התא ארונ התא ךינפל דמעי-ימו ךפא זאמ

76:9 - עו:ט
ןיד תעמשה םימשמ הטקשו הארי ץרא

76:10 - עו:י
םיהלא טפשמל-םוקב עישוהל הלס ץרא-יונע-לכ

76:11 - עו:יא
ךדות םדא תמח-יכ רגחת תמח תיראש

76:12 - עו:יב
הוהיל ומלשו ורדנ ויביבס-לכ םכיהלא ארומל יש וליבוי

76:13 - עו:יג
םידיגנ חור רצבי ץרא-יכלמל ארונ

77:1 - עז:א
ןותידי-לע חצנמל רומזמ ףסאל

77:2 - עז:ב
םיהלא-לא ילוק ילוק הקעצאו ןיזאהו םיהלא-לא ילא

77:3 - עז:ג
ינדא יתרצ םויב הליל ידי יתשרד גופת אלו הרגנ ישפנ םחנה הנאמ

77:4 - עז:ד
םיהלא הרכזא החישא הימהאו הלס יחור ףטעתתו

77:5 - עז:ה
יניע תורמש תזחא רבדא אלו יתמעפנ

77:6 - עז:ו
םדקמ םימי יתבשח םימלוע תונש

77:7 - עז:ז
יתניגנ הרכזא יבבל-םע הלילב יחור שפחיו החישא

77:8 - עז:ח
חנזי םימלועלה ףיסי-אלו ינדא דוע תוצרל

77:9 - עז:ט
ודסח חצנל ספאה רדו רדל רמא רמג

77:10 - עז:י
לא תונח חכשה וימחר ףאב ץפק-םא הלס

77:11 - עז:יא
איה יתולח רמאו ןוילע ןימי תונש

77:12 - עז:יב
הי-יללעמ ריכזא םדקמ הרכזא-יכ ךאלפ

77:13 - עז:יג
ךלעפ-לכב יתיגהו החישא ךיתולילעבו

77:14 - עז:יד
ךכרד שדקב םיהלא לודג לא-ימ םיהלאכ

77:15 - עז:טו
אלפ השע לאה התא ךזע םימעב תעדוה

77:16 - עז:טז
ךמע עורזב תלאג ףסויו בקעי-ינב הלס

77:17 - עז:יז
םיהלא םימ ךואר ףא וליחי םימ ךואר תומהת וזגרי

77:18 - עז:יח
לוק תובע םימ ומרז םיקחש ונתנ וכלהתי ךיצצח-ףא

77:19 - עז:יט
לגלגב ךמער לוק לבת םיקרב וריאה ץראה שערתו הזגר

77:20 - עז:כ
ךיליבשו ךכרד םיב םיבר םימב ועדנ אל ךיתובקעו

77:21 - עז:כא
ךמע ןאצכ תיחנ ןרהאו השמ-דיב

78:1 - עח:א
הניזאה ףסאל ליכשמ וטה יתרות ימע יפ-ירמאל םכנזא

78:2 - עח:ב
יפ לשמב החתפא תודיח העיבא םדק-ינמ

78:3 - עח:ג
םעדנו ונעמש רשא וניתובאו ונל-ורפס

78:4 - עח:ד
םהינבמ דחכנ אל םירפסמ ןורחא רודל וזוזעו הוהי תולהת רשא ויתואלפנו השע

78:5 - עח:ה
בקעיב תודע םקיו לארשיב םש הרותו הוצ רשא וניתובא-תא םהינבל םעידוהל

78:6 - עח:ו
רוד ועדי ןעמל ודלוי םינב ןורחא ורפסיו ומקי םהינבל

78:7 - עח:ז
םיהלאב ומישיו וחכשי אלו םלסכ ויתוצמו לא-יללעמ ורצני

78:8 - עח:ח
םתובאכ ויהי אלו רוד הרמו ררוס רוד ובל ןיכה-אל לא-תא הנמאנ-אלו וחור

78:9 - עח:ט
יקשונ םירפא-ינב וכפה תשק-ימור ברק םויב

78:10 - עח:י
תירב ורמש אל ותרותבו םיהלא תכלל ונאמ

78:11 - עח:יא
ויתולילע וחכשיו רשא ויתואלפנו םארה

78:12 - עח:יב
אלפ השע םתובא דגנ םירצמ ץראב ןעצ-הדש

78:13 - עח:יג
םריבעיו םי עקב דנ-ומכ םימ-בציו

78:14 - עח:יד
םמוי ןנעב םחניו רואב הלילה-לכו שא

78:15 - עח:טו
רבדמב םירצ עקבי הבר תומהתכ קשיו

78:16 - עח:טז
עלסמ םילזונ אצויו םימ תורהנכ דרויו

78:17 - עח:יז
דוע ופיסויו תורמל ול-אטחל היצב ןוילע

78:18 - עח:יח
םבבלב לא-וסניו םשפנל לכא-לאשל

78:19 - עח:יט
םיהלאב ורבדיו לא לכויה ורמא רבדמב ןחלש ךרעל

78:20 - עח:כ
ובוזיו רוצ-הכה ןה ופטשי םילחנו םימ תת לכוי םחל-םגה ומעל ראש ןיכי-םא

78:21 - עח:כא
הוהי עמש ןכל הקשנ שאו רבעתיו הלע ףא-םגו בקעיב לארשיב

78:22 - עח:כב
ונימאה אל יכ וחטב אלו םיהלאב ותעושיב

78:23 - עח:כג
לעממ םיקחש וציו חתפ םימש יתלדו

78:24 - עח:כד
ןמ םהילע רטמיו םימש-ןגדו לכאל ומל ןתנ

78:25 - עח:כה
לכא םיריבא םחל םהל חלש הדיצ שיא עבשל

78:26 - עח:כו
םימשב םידק עסי ןמית וזעב גהניו

78:27 - עח:כז
רפעכ םהילע רטמיו םימי לוחכו ראש ףנכ ףוע

78:28 - עח:כח
והנחמ ברקב לפיו ויתנכשמל ביבס

78:29 - עח:כט
דאמ ועבשיו ולכאיו םהל אבי םתואתו

78:30 - עח:ל
דוע םתואתמ ורז-אל םהיפב םלכא

78:31 - עח:לא
םהב הלע םיהלא ףאו םהינמשמב גרהיו לארשי ירוחבו עירכה

78:32 - עח:לב
דוע-ואטח תאז-לכב ונימאה-אלו ויתואלפנב

78:33 - עח:לג
םהימי לבהב-לכיו הלהבב םתונשו

78:34 - עח:לד
והושרדו םגרה-םא לא-ורחשו ובשו

78:35 - עח:לה
םיהלא-יכ ורכזיו ןוילע לאו םרוצ םלאג

78:36 - עח:לו
םהיפב והותפיו ול-ובזכי םנושלבו

78:37 - עח:לז
ומע ןוכנ-אל םבלו ותירבב ונמאנ אלו

78:38 - עח:לח
רפכי םוחר אוהו תיחשי-אלו ןוע ופא בישהל הברהו -לכ ריעי-אלו ותמח

78:39 - עח:לט
המה רשב-יכ רכזיו אלו ךלוה חור בושי

78:40 - עח:מ
רבדמב והורמי המכ ןומישיב והוביצעי

78:41 - עח:מא
לא וסניו ובושיו וותה לארשי שודקו

78:42 - עח:מב
ודי-תא ורכז-אל םדפ-רשא םוי רצ-ינמ

78:43 - עח:מג
םירצמב םש-רשא ויתפומו ויתותא ןעצ-הדשב

78:44 - עח:מד
םהיראי םדל ךפהיו םהילזנו ןויתשי-לב

78:45 - עח:מה
ברע םהב חלשי עדרפצו םלכאיו םתיחשתו

78:46 - עח:מו
םלובי ליסחל ןתיו הבראל םעיגיו

78:47 - עח:מז
םנפג דרבב גרהי למנחב םתומקשו

78:48 - עח:מח
םריעב דרבל רגסיו םיפשרל םהינקמו

78:49 - עח:מט
ופא ןורח םב-חלשי הרצו םעזו הרבע םיער יכאלמ תחלשמ

78:50 - עח:נ
ופאל ביתנ סלפי םשפנ תוממ ךשח-אל ריגסה רבדל םתיחו

78:51 - עח:נא
רוכב-לכ ךיו תישאר םירצמב םח-ילהאב םינוא

78:52 - עח:נב
ומע ןאצכ עסיו רדעכ םגהניו רבדמב

78:53 - עח:נג
אלו חטבל םחניו םהיביוא-תאו ודחפ םיה הסכ

78:54 - עח:נד
לובג-לא םאיביו התנק הז-רה ושדק ונימי

78:55 - עח:נה
םיוג םהינפמ שרגיו הלחנ לבחב םליפיו םהילהאב ןכשיו לארשי יטבש

78:56 - עח:נו
ורמיו וסניו ןוילע םיהלא-תא ורמש אל ויתודעו

78:57 - עח:נז
ודגביו וגסיו תשקכ וכפהנ םתובאכ הימר

78:58 - עח:נח
םתומבב והוסיעכיו םהיליספבו והואינקי

78:59 - עח:נט
רבעתיו םיהלא עמש לארשיב דאמ סאמיו

78:60 - עח:ס
להא ולש ןכשמ שטיו םדאב ןכש

78:61 - עח:סא
וזע יבשל ןתיו רצ-דיב ותראפתו

78:62 - עח:סב
ומע ברחל רגסיו רבעתה ותלחנבו

78:63 - עח:סג
שא-הלכא וירוחב אל ויתלותבו וללוה

78:64 - עח:סד
ולפנ ברחב וינהכ אל ויתנמלאו הניכבת

78:65 - עח:סה
ינדא ןשיכ ץקיו ןנורתמ רובגכ ןיימ

78:66 - עח:סו
רוחא וירצ-ךיו ןתנ םלוע תפרח ומל

78:67 - עח:סז
ףסוי להאב סאמיו אל םירפא טבשבו רחב

78:68 - עח:סח
טבש-תא רחביו ןויצ רה-תא הדוהי בהא רשא

78:69 - עח:סט
םימר-ומכ ןביו הדסי ץראכ ושדקמ םלועל

78:70 - עח:ע
ודבע דודב רחביו תאלכממ והחקיו ןאצ

78:71 - עח:עא
ואיבה תולע רחאמ ומע בקעיב תוערל ותלחנ לארשיבו

78:72 - עח:עב
ובבל םתכ םעריו ויפכ תונובתבו םחני

79:1 - עט:א
םיהלא ףסאל רומזמ ךתלחנב םיוג ואב ךשדק לכיה-תא ואמט םלשורי -תא ומש םייעל

79:2 - עט:ב
תלבנ-תא ונתנ ףועל לכאמ ךידבע ךידיסח רשב םימשה ץרא-ותיחל

79:3 - עט:ג
םימכ םמד וכפש םלשורי תוביבס רבוק ןיאו

79:4 - עט:ד
הפרח ונייה סלקו געל ונינכשל וניתוביבסל

79:5 - עט:ה
ףנאת הוהי המ-דע שא-ומכ רעבת חצנל ךתאנק

79:6 - עט:ו
םיוגה-לא ךתמח ךפש לעו ךועדי-אל רשא ךמשב רשא תוכלממ וארק אל

79:7 - עט:ז
בקעי-תא לכא יכ ומשה והונ-תאו

79:8 - עט:ח
תנוע ונל-רכזת-לא רהמ םינשאר יכ ךימחר ונומדקי דאמ ונולד

79:9 - עט:ט
ונעשי יהלא ונרזע ךמש-דובכ רבד-לע רפכו ונליצהו ןעמל וניתאטח-לע ךמש

79:10 - עט:י
םיוגה ורמאי המל עדוי םהיהלא היא וניניעל םייגב ךידבע-םד תמקנ ךופשה

79:11 - עט:יא
תקנא ךינפל אובת ךעורז לדגכ ריסא התומת ינב רתוה

79:12 - עט:יב
ונינכשל בשהו םקיח-לא םיתעבש ךופרח רשא םתפרח ינדא

79:13 - עט:יג
ןאצו ךמע ונחנאו ךל הדונ ךתיערמ רדו רדל םלועל ךתלהת רפסנ

80:1 - פ:א
םינשש-לא חצנמל רומזמ ףסאל תודע

80:2 - פ:ב
הניזאה לארשי הער בשי ףסוי ןאצכ גהנ העיפוה םיבורכה

80:3 - פ:ג
ןמינבו םירפא ינפל הררוע השנמו הכלו ךתרובג-תא ונל התעשיל

80:4 - פ:ד
ראהו ונבישה םיהלא העשונו ךינפ

80:5 - פ:ה
תואבצ םיהלא הוהי תלפתב תנשע יתמ-דע ךמע

80:6 - פ:ו
העמד םחל םתלכאה תועמדב ומקשתו שילש

80:7 - פ:ז
ןודמ ונמישת וניביאו ונינכשל ומל-וגעלי

80:8 - פ:ח
תואבצ םיהלא ךינפ ראהו ונבישה העשונו

80:9 - פ:ט
עיסת םירצממ ןפג העטתו םיוג שרגת

80:10 - פ:י
שרשתו הינפל תינפ ץרא-אלמתו הישרש

80:11 - פ:יא
הלצ םירה וסכ לא-יזרא היפנעו

80:12 - פ:יב
םי-דע הריצק חלשת היתוקנוי רהנ-לאו

80:13 - פ:יג
הירדג תצרפ המל ירבע-לכ הוראו ךרד

80:14 - פ:יד
רעימ ריזח הנמסרכי הנערי ידש זיזו

80:15 - פ:טו
תואבצ םיהלא םימשמ טבה אנ-בוש ןפג דקפו הארו תאז

80:16 - פ:טז
העטנ-רשא הנכו ןב-לעו ךנימי ךל התצמא

80:17 - פ:יז
החוסכ שאב הפרש ודבאי ךינפ תרעגמ

80:18 - פ:יח
שיא-לע ךדי-יהת םדא-ןב-לע ךנימי ךל תצמא

80:19 - פ:יט
ךממ גוסנ-אלו ארקנ ךמשבו וניחת

80:20 - פ:כ
תואבצ םיהלא הוהי ךינפ ראה ונבישה העשונו

81:1 - פא:א
תיתגה-לע חצנמל ףסאל

81:2 - פא:ב
םיהלאל ונינרה יהלאל ועירה ונזוע בקעי

81:3 - פא:ג
ףת-ונתו הרמז-ואש לבנ-םע םיענ רונכ

81:4 - פא:ד
רפוש שדחב ועקת ונגח םויל הסכב

81:5 - פא:ה
אוה לארשיל קח יכ בקעי יהלאל טפשמ

81:6 - פא:ו
ומש ףסוהיב תודע ץרא-לע ותאצב תפש םירצמ עמשא יתעדי-אל

81:7 - פא:ז
ומכש לבסמ יתוריסה הנרבעת דודמ ויפכ

81:8 - פא:ח
ךצלחאו תארק הרצב םער רתסב ךנעא הבירמ ימ-לע ךנחבא הלס

81:9 - פא:ט
ךב הדיעאו ימע עמש יל-עמשת-םא לארשי

81:10 - פא:י
רז לא ךב היהי-אל לאל הוחתשת אלו רכנ

81:11 - פא:יא
ךיהלא הוהי יכנא םירצמ ץראמ ךלעמה והאלמאו ךיפ-בחרה

81:12 - פא:יב
ילוקל ימע עמש-אלו יל הבא-אל לארשיו

81:13 - פא:יג
תורירשב והחלשאו וכלי םבל םהיתוצעומב

81:14 - פא:יד
יל עמש ימע ול יכרדב לארשי וכלהי

81:15 - פא:טו
םהיביוא טעמכ םהירצ לעו עינכא ידי בישא

81:16 - פא:טז
הוהי יאנשמ םתע יהיו ול-ושחכי םלועל

81:17 - פא:יז
הטח בלחמ והליכאיו ךעיבשא שבד רוצמו

82:1 - פב:א
םיהלא ףסאל רומזמ ברקב לא-תדעב בצנ טפשי םיהלא

82:2 - פב:ב
לוע-וטפשת יתמ-דע םיעשר ינפו הלס-ואשת

82:3 - פב:ג
ינע םותיו לד-וטפש וקידצה שרו

82:4 - פב:ד
ןויבאו לד-וטלפ וליצה םיעשר דימ

82:5 - פב:ה
וניבי אלו ועדי אל וכלהתי הכשחב ידסומ-לכ וטומי ץרא

82:6 - פב:ו
םיהלא יתרמא-ינא ןוילע ינבו םתא םכלכ

82:7 - פב:ז
ןותומת םדאכ ןכא ולפת םירשה דחאכו

82:8 - פב:ח
הטפש םיהלא המוק לחנת התא-יכ ץראה םיוגה-לכב

83:1 - פג:א
ףסאל רומזמ ריש

83:2 - פג:ב
ךל-ימד-לא םיהלא טקשת-לאו שרחת-לא לא

83:3 - פג:ג
ךיביוא הנה-יכ ךיאנשמו ןוימהי שאר ואשנ

83:4 - פג:ד
דוס ומירעי ךמע-לע וצעיתיו ךינופצ-לע

83:5 - פג:ה
םדיחכנו וכל ורמא רכזי-אלו יוגמ דוע לארשי-םש

83:6 - פג:ו
ודחי בל וצעונ יכ ותרכי תירב ךילע

83:7 - פג:ז
םודא ילהא באומ םילאעמשיו םירגהו

83:8 - פג:ח
קלמעו ןומעו לבג רוצ יבשי-םע תשלפ

83:9 - פג:ט
םמע הולנ רושא-םג טול-ינבל עורז ויה הלס

83:10 - פג:י
ןידמכ םהל-השע לחנב ןיביכ ארסיסכ ןושיק

83:11 - פג:יא
ראד-ןיעב ודמשנ המדאל ןמד ויה

83:12 - פג:יב
ברעכ ומבידנ ומתיש חבזכו באזכו ענמלצכו ומכיסנ-לכ

83:13 - פג:יג
השרינ ורמא רשא תואנ תא ונל םיהלא

83:14 - פג:יד
לגלגכ ומתיש יהלא חור-ינפל שקכ

83:15 - פג:טו
רעי-רעבת שאכ םירה טהלת הבהלכו

83:16 - פג:טז
ךרעסב םפדרת ןכ םלהבת ךתפוסבו

83:17 - פג:יז
ןולק םהינפ אלמ הוהי ךמש ושקביו

83:18 - פג:יח
ולהביו ושבי ורפחיו דע-ידע ודבאיו

83:19 - פג:יט
ךמש התא-יכ ועדיו ןוילע ךדבל הוהי ץראה-לכ-לע

84:1 - פד:א
תיתגה-לע חצנמל רומזמ חרק-ינבל

84:2 - פד:ב
תודידי-המ הוהי ךיתונכשמ תואבצ

84:3 - פד:ג
התלכ-םגו הפסכנ הוהי תורצחל ישפנ וננרי ירשבו יבל יח-לא לא

84:4 - פד:ד
תיב האצמ רופצ-םג הל ןק רורדו היחרפא התש-רשא הוהי ךיתוחבזמ-תא יהלאו יכלמ תואבצ

84:5 - פד:ה
ךתיב יבשוי ירשא הלס ךוללהי דוע

84:6 - פד:ו
ול-זוע םדא ירשא םבבלב תולסמ ךב

84:7 - פד:ז
אכבה קמעב ירבע והותישי ןיעמ הטעי תוכרב-םג הרומ

84:8 - פד:ח
ליח-לא ליחמ וכלי םיהלא-לא הארי ןויצב

84:9 - פד:ט
תואבצ םיהלא הוהי הניזאה יתלפת העמש הלס בקעי יהלא

84:10 - פד:י
םיהלא האר וננגמ ךחישמ ינפ טבהו

84:11 - פד:יא
ךירצחב םוי-בוט יכ ףפותסה יתרחב ףלאמ רודמ יהלא תיבב עשר -ילהאב

84:12 - פד:יב
הוהי ןגמו שמש יכ דובכו ןח םיהלא אל הוהי ןתי םיכלהל בוט-ענמי םימתב

84:13 - פד:יג
ירשא תואבצ הוהי ךב חטב םדא

85:1 - פה:א
חרק-ינבל חצנמל רומזמ

85:2 - פה:ב
ךצרא הוהי תיצר בקעי תובש תבש

85:3 - פה:ג
תיסכ ךמע ןוע תאשנ הלס םתאטח-לכ

85:4 - פה:ד
ךתרבע-לכ תפסא ךפא ןורחמ תובישה

85:5 - פה:ה
ונעשי יהלא ונבוש ונמע ךסעכ רפהו

85:6 - פה:ו
ונב-ףנאת םלועלה רדו רדל ךפא ךשמת

85:7 - פה:ז
בושת התא-אלה ךמעו וניחת ךב-וחמשי

85:8 - פה:ח
ךדסח הוהי ונארה ונל-ןתת ךעשיו

85:9 - פה:ט
לאה רבדי-המ העמשא םולש רבדי יכ הוהי וידיסח-לאו ומע-לא הלסכל ובושי -לאו

85:10 - פה:י
ויאריל בורק ךא דובכ ןכשל ועשי ונצראב

85:11 - פה:יא
ושגפנ תמאו-דסח וקשנ םולשו קדצ

85:12 - פה:יב
חמצת ץראמ תמא ףקשנ םימשמ קדצו

85:13 - פה:יג
בוטה ןתי הוהי-םג הלובי ןתת ונצראו

85:14 - פה:יד
ךלהי וינפל קדצ וימעפ ךרדל םשיו

86:1 - פו:א
דודל הלפת ךנזא הוהי-הטה ינע-יכ יננע ינא ןויבאו

86:2 - פו:ב
דיסח-יכ ישפנ הרמש התא ךדבע עשוה ינא ךילא חטובה יהלא

86:3 - פו:ג
ךילא יכ ינדא יננח םויה-לכ ארקא

86:4 - פו:ד
יכ ךדבע שפנ חמש ישפנ ינדא ךילא אשא

86:5 - פו:ה
בוט ינדא התא-יכ דסח-ברו חלסו ךיארק-לכל

86:6 - פו:ו
יתלפת הוהי הניזאה לוקב הבישקהו יתונונחת

86:7 - פו:ז
ךארקא יתרצ םויב יננעת יכ

86:8 - פו:ח
םיהלאב ךומכ-ןיא ךישעמכ ןיאו ינדא

86:9 - פו:ט
תישע רשא םיוג-לכ ווחתשיו ואובי ודבכיו ינדא ךינפל ךמשל

86:10 - פו:י
השעו התא לודג-יכ םיהלא התא תואלפנ ךדבל

86:11 - פו:יא
ךכרד הוהי ינרוה דחי ךתמאב ךלהא ךמש האריל יבבל

86:12 - פו:יב
יהלא ינדא ךדוא הדבכאו יבבל-לכב םלועל ךמש

86:13 - פו:יג
ילע לודג ךדסח-יכ לואשמ ישפנ תלצהו היתחת

86:14 - פו:יד
םידז םיהלא תדעו ילע-ומק ישפנ ושקב םיצירע םדגנל ךומש אלו

86:15 - פו:טו
םוחר-לא ינדא התאו םיפא ךרא ןונחו תמאו דסח-ברו

86:16 - פו:טז
יננחו ילא הנפ ךדבעל ךזע-הנת ךתמא-ןבל העישוהו

86:17 - פו:יז
הבוטל תוא ימע-השע ושביו יאנש ואריו הוהי התא-יכ ינתמחנו ינתרזע

87:1 - פז:א
רומזמ חרק-ינבל ותדוסי ריש שדק-יררהב

87:2 - פז:ב
ירעש הוהי בהא תונכשמ לכמ ןויצ בקעי

87:3 - פז:ג
ךב רבדמ תודבכנ הלס םיהלאה ריע

87:4 - פז:ד
לבבו בהר ריכזא תשלפ הנה יעדיל הז שוכ-םע רוצו םש-דלי

87:5 - פז:ה
שיא רמאי ןויצלו אוהו הב-דלי שיאו ןוילע הננוכי

87:6 - פז:ו
בותכב רפסי הוהי םש-דלי הז םימע הלס

87:7 - פז:ז
םיללחכ םירשו ךב יניעמ-לכ

88:1 - פח:א
ינבל רומזמ ריש תלחמ-לע חצנמל חרק ןמיהל ליכשמ תונעל יחרזאה

88:2 - פח:ב
יתעושי יהלא הוהי הלילב יתקעצ-םוי ךדגנ

88:3 - פח:ג
יתלפת ךינפל אובת יתנרל ךנזא-הטה

88:4 - פח:ד
תוערב העבש-יכ לואשל ייחו ישפנ ועיגה

88:5 - פח:ה
ידרוי-םע יתבשחנ רבגכ יתייה רוב ליא-ןיא

88:6 - פח:ו
ומכ ישפח םיתמב רבק יבכש םיללח דוע םתרכז אל רשא ורזגנ ךדימ המהו

88:7 - פח:ז
תויתחת רובב ינתש תולצמב םיכשחמב

88:8 - פח:ח
ךתמח הכמס ילע תינע ךירבשמ-לכו הלס

88:9 - פח:ט
ינממ יעדימ תקחרה ומל תובעות ינתש אצא אלו אלכ

88:10 - פח:י
ינע ינמ הבאד יניע הוהי ךיתארק יתחטש םוי-לכב יפכ ךילא

88:11 - פח:יא
אלפ-השעת םיתמלה ומוקי םיאפר-םא הלס ךודוי

88:12 - פח:יב
ךדסח רבקב רפסיה ןודבאב ךתנומא

88:13 - פח:יג
ךאלפ ךשחב עדויה הישנ ץראב ךתקדצו

88:14 - פח:יד
הוהי ךילא ינאו יתלפת רקבבו יתעוש ךמדקת

88:15 - פח:טו
חנזת הוהי המל ךינפ ריתסת ישפנ ינממ

88:16 - פח:טז
רענמ עוגו ינא ינע הנופא ךימא יתאשנ

88:17 - פח:יז
ךינורח ורבע ילע ינתותמצ ךיתועב

88:18 - פח:יח
םימכ ינובס ילע ופיקה םויה-לכ דחי

88:19 - פח:יט
בהא ינממ תקחרה ךשחמ יעדימ ערו

89:1 - פט:א
ןתיאל ליכשמ יחרזאה

89:2 - פט:ב
םלוע הוהי ידסח רדו רדל הרישא יפב ךתנומא עידוא

89:3 - פט:ג
דסח םלוע יתרמא-יכ ןכת םימש הנבי םהב ךתנומא

89:4 - פט:ד
יריחבל תירב יתרכ ידבע דודל יתעבשנ

89:5 - פט:ה
ךערז ןיכא םלוע-דע רודו-רדל יתינבו הלס ךאסכ

89:6 - פט:ו
ךאלפ םימש ודויו ךתנומא-ףא הוהי םישדק להקב

89:7 - פט:ז
ךרעי קחשב ימ יכ הוהיל המדי הוהיל םילא ינבב

89:8 - פט:ח
ץרענ לא הבר םישדק-דוסב ארונו ויביבס-לכ-לע

89:9 - פט:ט
תואבצ יהלא הוהי הי ןיסח ךומכ-ימ ךיתוביבס ךתנומאו

89:10 - פט:י
תואגב לשומ התא התא וילג אושב םיה םחבשת

89:11 - פט:יא
בהר ללחכ תאכד התא תרזפ ךזע עורזב ךיביוא

89:12 - פט:יב
ץרא ךל-ףא םימש ךל התא האלמו לבת םתדסי

89:13 - פט:יג
התא ןימיו ןופצ ןומרחו רובת םתארב וננרי ךמשב

89:14 - פט:יד
הרובג-םע עורז ךל םורת ךדי זעת ךנימי

89:15 - פט:טו
ןוכמ טפשמו קדצ תמאו דסח ךאסכ ךינפ ומדקי

89:16 - פט:טז
יעדוי םעה ירשא הוהי העורת ןוכלהי ךינפ-רואב

89:17 - פט:יז
ןוליגי ךמשב ךתקדצבו םויה-לכ ומורי

89:18 - פט:יח
התא ומזע תראפת-יכ םירת ךנצרבו וננרק

89:19 - פט:יט
וננגמ הוהיל יכ לארשי שודקלו ונכלמ

89:20 - פט:כ
ןוזחב-תרבד זא רמאתו ךידיסחל רובג-לע רזע יתיוש םעמ רוחב יתומירה

89:21 - פט:כא
ידבע דוד יתאצמ ויתחשמ ישדק ןמשב

89:22 - פט:כב
ומע ןוכת ידי רשא ונצמאת יעורז-ףא

89:23 - פט:כג
וב ביוא אשי-אל אל הלוע-ןבו וננעי

89:24 - פט:כד
וירצ וינפמ יתותכו ףוגא ויאנשמו

89:25 - פט:כה
ומע ידסחו יתנומאו ונרק םורת ימשבו

89:26 - פט:כו
ודי םיב יתמשו ונימי תורהנבו

89:27 - פט:כז
יבא ינארקי אוה רוצו ילא התא יתעושי

89:28 - פט:כח
והנתא רוכב ינא-ףא ץרא-יכלמל ןוילע

89:29 - פט:כט
ול-רומשא םלועל תנמאנ יתירבו ידסח ול

89:30 - פט:ל
וערז דעל יתמשו םימש ימיכ ואסכו

89:31 - פט:לא
וינב ובזעי-םא אל יטפשמבו יתרות ןוכלי

89:32 - פט:לב
וללחי יתקח-םא ורמשי אל יתוצמו

89:33 - פט:לג
םעשפ טבשב יתדקפו םנוע םיעגנבו

89:34 - פט:לד
ריפא-אל ידסחו רקשא-אלו ומעמ יתנומאב

89:35 - פט:לה
יתירב ללחא-אל אל יתפש אצומו הנשא

89:36 - פט:לו
ישדקב יתעבשנ תחא בזכא דודל-םא

89:37 - פט:לז
היהי םלועל וערז ידגנ שמשכ ואסכו

89:38 - פט:לח
םלוע ןוכי חריכ ןמאנ קחשב דעו הלס

89:39 - פט:לט
סאמתו תחנז התאו ךחישמ-םע תרבעתה

89:40 - פט:מ
ךדבע תירב התראנ ורזנ ץראל תללח

89:41 - פט:מא
ויתרדג-לכ תצרפ התחמ וירצבמ תמש

89:42 - פט:מב
ךרד ירבע-לכ והסש וינכשל הפרח היה

89:43 - פט:מג
וירצ ןימי תומירה ויביוא-לכ תחמשה

89:44 - פט:מד
וברח רוצ בישת-ףא ותמיקה אלו המחלמב

89:45 - פט:מה
ואסכו ורהטמ תבשה התרגמ ץראל

89:46 - פט:מו
וימולע ימי תרצקה השוב וילע תיטעה הלס

89:47 - פט:מז
רתסת הוהי המ-דע שא-ומכ רעבת חצנל ךתמח

89:48 - פט:מח
דלח-המ ינא-רכז תארב אוש-המ-לע םדא-ינב-לכ

89:49 - פט:מט
אלו היחי רבג ימ טלמי תומ-הארי לואש-דימ ושפנ הלס

89:50 - פט:נ
םינשארה ךידסח היא דודל תעבשנ ינדא ךתנומאב

89:51 - פט:נא
תפרח ינדא רכז יקיחב יתאש ךידבע םימע םיבר-לכ

89:52 - פט:נב
ךיביוא ופרח רשא ופרח רשא הוהי ךחישמ תובקע

89:53 - פט:נג
םלועל הוהי ךורב ןמאו ןמא

90:1 - צ:א
השמל הלפת ינדא םיהלאה-שיא ונל תייה התא ןועמ רדו רדב

90:2 - צ:ב
ודלי םירה םרטב לבתו ץרא ללוחתו םלוע-דע םלועמו לא התא

90:3 - צ:ג
אכד-דע שונא בשת ובוש רמאתו םדא-ינב

90:4 - צ:ד
םינש ףלא יכ לומתא םויכ ךיניעב הרומשאו רבעי יכ הלילב

90:5 - צ:ה
ויהי הנש םתמרז ףלחי ריצחכ רקבב

90:6 - צ:ו
ףלחו ץיצי רקבב שביו ללומי ברעל

90:7 - צ:ז
ךפאב ונילכ-יכ ונלהבנ ךתמחבו

90:8 - צ:ח
ךדגנל וניתנוע תש ךינפ רואמל ונמלע

90:9 - צ:ט
ונפ ונימי-לכ יכ ונילכ ךתרבעב הגה-ומכ ונינש

90:10 - צ:י
םהב וניתונש-ימי םאו הנש םיעבש הנש םינומש תרובגב ןואו למע םבהרו הפענו שיח זג-יכ

90:11 - צ:יא
ךפא זע עדוי-ימ ךתרבע ךתאריכו

90:12 - צ:יב
ןכ ונימי תונמל בבל אבנו עדוה המכח

90:13 - צ:יג
יתמ-דע הוהי הבוש ךידבע-לע םחנהו

90:14 - צ:יד
ךדסח רקבב ונעבש החמשנו הננרנו ונימי-לכב

90:15 - צ:טו
תומיכ ונחמש וניאר תונש ונתינע הער

90:16 - צ:טז
ךידבע-לא הארי ךרדהו ךלעפ םהינב-לע

90:17 - צ:יז
ינדא םענ יהיו ונילע וניהלא הננוכ ונידי השעמו ונידי השעמו ונילע והננוכ

91:1 - צא:א
ןוילע רתסב בשי ןנולתי ידש לצב

91:2 - צא:ב
יסחמ הוהיל רמא יהלא יתדוצמו וב-חטבא

91:3 - צא:ג
חפמ ךליצי אוה יכ תווה רבדמ שוקי

91:4 - צא:ד
ךל ךסי ותרבאב הסחת ויפנכ-תחתו ותמא הרחסו הנצ

91:5 - צא:ה
הליל דחפמ ארית-אל םמוי ףועי ץחמ

91:6 - צא:ו
ךלהי לפאב רבדמ םירהצ דושי בטקמ

91:7 - צא:ז
ףלא ךדצמ לפי ךילא ךנימימ הבברו שגי אל

91:8 - צא:ח
טיבת ךיניעב קר הארת םיעשר תמלשו

91:9 - צא:ט
יסחמ הוהי התא-יכ ךנועמ תמש ןוילע

91:10 - צא:י
הער ךילא הנאת-אל ברקי-אל עגנו ךלהאב

91:11 - צא:יא
ךל-הוצי ויכאלמ יכ ךיכרד-לכב ךרמשל

91:12 - צא:יב
ךנואשי םיפכ-לע ךלגר ןבאב ףגת-ןפ

91:13 - צא:יג
ךרדת ןתפו לחש-לע ןינתו ריפכ סמרת

91:14 - צא:יד
והטלפאו קשח יב יכ עדי-יכ והבגשא ימש

91:15 - צא:טו
והנעאו ינארקי הרצב יכנא-ומע והדבכאו והצלחא

91:16 - צא:טז
והעיבשא םימי ךרא יתעושיב והאראו

92:1 - צב:א
םויל ריש רומזמ תבשה

92:2 - צב:ב
הוהיל תודהל בוט ןוילע ךמשל רמזלו

92:3 - צב:ג
ךדסח רקבב דיגהל תולילב ךתנומאו

92:4 - צב:ד
לבנ-ילעו רושע-ילע רונכב ןויגה ילע

92:5 - צב:ה
הוהי ינתחמש יכ ךידי ישעמב ךלעפב ןנרא

92:6 - צב:ו
ךישעמ ולדג-המ וקמע דאמ הוהי ךיתבשחמ

92:7 - צב:ז
עדי אל רעב-שיא ןיבי-אל ליסכו תאז-תא

92:8 - צב:ח
ומכ םיעשר חרפב וציציו בשע ןוא ילעפ-לכ דע-ידע םדמשהל

92:9 - צב:ט
םלעל םורמ התאו הוהי

92:10 - צב:י
הוהי ךיביא הנה יכ ךיביא הנה-יכ ודרפתי ודבאי ןוא ילעפ-לכ

92:11 - צב:יא
ינרק םיארכ םרתו ןנער ןמשב יתלב

92:12 - צב:יב
ירושב יניע טבתו םיערמ ילע םימקב ינזא הנעמשת

92:13 - צב:יג
חרפי רמתכ קידצ הגשי ןונבלב זראכ

92:14 - צב:יד
הוהי תיבב םילותש וניהלא תורצחב וחירפי

92:15 - צב:טו
הבישב ןובוני דוע םיננערו םינשד ויהי

92:16 - צב:טז
הוהי רשי-יכ דיגהל וב התלע-אלו ירוצ

93:1 - צג:א
שבל תואג ךלמ הוהי רזאתה זע הוהי שבל לבת ןוכת-ףא טומת-לב

93:2 - צג:ב
זאמ ךאסכ ןוכנ התא םלועמ

93:3 - צג:ג
הוהי תורהנ ואשנ םלוק תורהנ ואשנ םיכד תורהנ ואשי

93:4 - צג:ד
םיבר םימ תולקמ םי-ירבשמ םירידא הוהי םורמב רידא

93:5 - צג:ה
דאמ ונמאנ ךיתדע שדק-הואנ ךתיבל םימי ךראל הוהי

94:1 - צד:א
לא הוהי תומקנ-לא עיפוה תומקנ

94:2 - צד:ב
בשה ץראה טפש אשנה םיאג-לע לומג

94:3 - צד:ג
הוהי םיעשר יתמ-דע םיעשר יתמ-דע וזלעי

94:4 - צד:ד
קתע ורבדי ועיבי ילעפ-לכ ורמאתי ןוא

94:5 - צד:ה
ואכדי הוהי ךמע ונעי ךתלחנו

94:6 - צד:ו
וגרהי רגו הנמלא וחצרי םימותיו

94:7 - צד:ז
הי-הארי אל ורמאיו יהלא ןיבי-אלו בקעי

94:8 - צד:ח
םעב םירעב וניב יתמ םיליסכו וליכשת

94:9 - צד:ט
עמשי אלה ןזא עטנה אלה ןיע רצי-םא טיבי

94:10 - צד:י
אלה םיוג רסיה םדא דמלמה חיכוי תעד

94:11 - צד:יא
תובשחמ עדי הוהי לבה המה-יכ םדא

94:12 - צד:יב
רבגה ירשא הי ונרסית-רשא ונדמלת ךתרותמו

94:13 - צד:יג
ער ימימ ול טיקשהל תחש עשרל הרכי דע

94:14 - צד:יד
הוהי שטי-אל יכ אל ותלחנו ומע בזעי

94:15 - צד:טו
בושי קדצ-דע-יכ וירחאו טפשמ בל-ירשי-לכ

94:16 - צד:טז
יל םוקי-ימ בציתי-ימ םיערמ-םע ןוא ילעפ-םע יל

94:17 - צד:יז
התרזע הוהי ילול המוד הנכש טעמכ יל ישפנ

94:18 - צד:יח
ילגר הטמ יתרמא-םא ינדעסי הוהי ךדסח

94:19 - צד:יט
יברקב יפערש ברב ועשעשי ךימוחנת ישפנ

94:20 - צד:כ
תווה אסכ ךרבחיה קח-ילע למע רצי

94:21 - צד:כא
קידצ שפנ-לע ודוגי ועישרי יקנ םדו

94:22 - צד:כב
יל הוהי יהיו רוצל יהלאו בגשמל יסחמ

94:23 - צד:כג
םהילע בשיו םתערבו םנוא-תא םתימצי םתימצי וניהלא הוהי

95:1 - צה:א
הוהיל הננרנ וכל ונעשי רוצל העירנ

95:2 - צה:ב
הדותב וינפ המדקנ ול עירנ תורמזב

95:3 - צה:ג
הוהי לודג לא יכ לודג ךלמו םיהלא-לכ-לע

95:4 - צה:ד
ודיב רשא תופעותו ץרא-ירקחמ ול םירה

95:5 - צה:ה
אוהו םיה ול-רשא וידי תשביו והשע ורצי

95:6 - צה:ו
הערכנו הוחתשנ ואב הוהי-ינפל הכרבנ ונשע

95:7 - צה:ז
וניהלא אוה יכ ותיערמ םע ונחנאו םויה ודי ןאצו ועמשת ולקב-םא

95:8 - צה:ח
םכבבל ושקת-לא הסמ םויכ הבירמכ רבדמב

95:9 - צה:ט
םכיתובא ינוסנ רשא ואר-םג ינונחב ילעפ

95:10 - צה:י
טוקא הנש םיעברא יעת םע רמאו רודב םהו םה בבל יכרד ועדי-אל

95:11 - צה:יא
יפאב יתעבשנ-רשא ןואבי-םא יתחונמ-לא

96:1 - צו:א
ריש הוהיל וריש הוהיל וריש שדח ץראה-לכ

96:2 - צו:ב
וכרב הוהיל וריש ורשב ומש ותעושי םויל-םוימ

96:3 - צו:ג
ודובכ םיוגב ורפס םימעה-לכב ויתואלפנ

96:4 - צו:ד
הוהי לודג יכ ארונ דאמ ללהמו םיהלא-לכ-לע אוה

96:5 - צו:ה
םימעה יהלא-לכ יכ םימש הוהיו םילילא השע

96:6 - צו:ו
זע וינפל רדהו-דוה ושדקמב תראפתו

96:7 - צו:ז
תוחפשמ הוהיל ובה הוהיל ובה םימע זעו דובכ

96:8 - צו:ח
דובכ הוהיל ובה ואבו החנמ-ואש ומש ויתורצחל

96:9 - צו:ט
הוהיל ווחתשה וליח שדק-תרדהב ץראה-לכ וינפמ

96:10 - צו:י
הוהי םיוגב ורמא לבת ןוכת-ףא ךלמ םימע ןידי טומת-לב םירשימב

96:11 - צו:יא
לגתו םימשה וחמשי םיה םערי ץראה ואלמו

96:12 - צו:יב
ידש זלעי זא וב-רשא-לכו רעי-יצע-לכ וננרי

96:13 - צו:יג
אב יכ הוהי ינפל ץראה טפשל אב יכ קדצב לבת-טפשי ותנומאב םימעו

97:1 - צז:א
ץראה לגת ךלמ הוהי םיבר םייא וחמשי

97:2 - צז:ב
ויביבס לפרעו ןנע ןוכמ טפשמו קדצ ואסכ

97:3 - צז:ג
ךלת וינפל שא וירצ ביבס טהלתו

97:4 - צז:ד
לבת ויקרב וריאה ץראה לחתו התאר

97:5 - צז:ה
וסמנ גנודכ םירה ינפלמ הוהי ינפלמ ץראה-לכ ןודא

97:6 - צז:ו
וקדצ םימשה ודיגה םימעה-לכ וארו ודובכ

97:7 - צז:ז
לספ ידבע-לכ ושבי םילילאב םיללהתמה ול-ווחתשה םיהלא-לכ

97:8 - צז:ח
ןויצ חמשתו העמש הדוהי תונב הנלגתו הוהי ךיטפשמ ןעמל

97:9 - צז:ט
ןוילע הוהי התא-יכ דאמ ץראה-לכ-לע תילענ םיהלא-לכ-לע

97:10 - צז:י
ער ואנש הוהי יבהא וידיסח תושפנ רמש םליצי םיעשר דימ

97:11 - צז:יא
קידצל ערז רוא החמש בל-ירשילו

97:12 - צז:יב
הוהיב םיקידצ וחמש ושדק רכזל ודוהו

98:1 - צח:א
הוהיל וריש רומזמ תואלפנ-יכ שדח ריש ול-העישוה השע ושדק עורזו ונימי

98:2 - צח:ב
ותעושי הוהי עידוה הלג םיוגה יניעל ותקדצ

98:3 - צח:ג
ותנומאו ודסח רכז ואר לארשי תיבל תא ץרא-יספא-לכ וניהלא תעושי

98:4 - צח:ד
הוהיל ועירה וחצפ ץראה-לכ ורמזו וננרו

98:5 - צח:ה
רונכב הוהיל ורמז הרמז לוקו רונכב

98:6 - צח:ו
רפוש לוקו תורצצחב ךלמה ינפל ועירה הוהי

98:7 - צח:ז
ואלמו םיה םערי הב יבשיו לבת

98:8 - צח:ח
ףכ-ואחמי תורהנ וננרי םירה דחי

98:9 - צח:ט
אב יכ הוהי-ינפל ץראה טפשל קדצב לבת-טפשי םירשימב םימעו

99:1 - צט:א
וזגרי ךלמ הוהי םיבורכ בשי םימע ץראה טונת

99:2 - צט:ב
לודג ןויצב הוהי אוה םרו םימעה-לכ-לע

99:3 - צט:ג
לודג ךמש ודוי אוה שודק ארונו

99:4 - צט:ד
בהא טפשמ ךלמ זעו םירשימ תננוכ התא בקעיב הקדצו טפשמ תישע התא

99:5 - צט:ה
וניהלא הוהי וממור םדהל ווחתשהו אוה שודק וילגר

99:6 - צט:ו
וינהכב ןרהאו השמ ומש יארקב לאומשו הוהי-לא םיארק םנעי אוהו

99:7 - צט:ז
רבדי ןנע דומעב ויתדע ורמש םהילא ומל-ןתנ קחו

99:8 - צט:ח
התא וניהלא הוהי תייה אשנ לא םתינע םקנו םהל םתולילע-לע

99:9 - צט:ט
וניהלא הוהי וממור ושדק רהל ווחתשהו הוהי שודק-יכ וניהלא

100:1 - ק:א
ועירה הדותל רומזמ ץראה-לכ הוהיל

100:2 - ק:ב
הוהי-תא ודבע וינפל ואב החמשב הננרב

100:3 - ק:ג
אוה הוהי-יכ ועד ונשע-אוה םיהלא ומע ונחנא אלו ותיערמ ןאצו

100:4 - ק:ד
הדותב וירעש ואב הלהתב ויתרצח ומש וכרב ול-ודוה

100:5 - ק:ה
םלועל הוהי בוט-יכ רדו רד-דעו ודסח ותנומא

101:1 - קא:א
רומזמ דודל הרישא טפשמו-דסח הרמזא הוהי ךל

101:2 - קא:ב
םימת ךרדב הליכשא ילא אובת יתמ יבבל-םתב ךלהתא יתיב ברקב

101:3 - קא:ג
יניע דגנל תישא-אל לעילב-רבד אל יתאנש םיטס-השע יב קבדי

101:4 - קא:ד
ינממ רוסי שקע בבל עדא אל ער

101:5 - קא:ה
והער רתסב ינשולמ תימצא ותוא בחרו םיניע-הבג לכוא אל ותא בבל

101:6 - קא:ו
ץרא-ינמאנב יניע ךלה ידמע תבשל אוה םימת ךרדב ינתרשי

101:7 - קא:ז
יתיב ברקב בשי-אל רבד הימר השע ןוכי-אל םירקש יניע דגנל

101:8 - קא:ח
תימצא םירקבל ץרא-יעשר-לכ הוהי-ריעמ תירכהל ןוא ילעפ-לכ

102:1 - קב:א
ףטעי-יכ ינעל הלפת ךפשי הוהי ינפלו וחיש

102:2 - קב:ב
יתלפת העמש הוהי אובת ךילא יתעושו

102:3 - קב:ג
ינממ ךינפ רתסת-לא יל רצ םויב םויב ךנזא ילא-הטה יננע רהמ ארקא

102:4 - קב:ד
ימי ןשעב ולכ-יכ דק-ומכ יתומצעו ורחנ

102:5 - קב:ה
שביו בשעכ-הכוה לכאמ יתחכש-יכ יבל ימחל

102:6 - קב:ו
הקבד יתחנא לוקמ ירשבל ימצע

102:7 - קב:ז
רבדמ תאקל יתימד תוברח סוככ יתייה

102:8 - קב:ח
רופצכ היהאו יתדקש גג-לע דדוב

102:9 - קב:ט
ינופרח םויה-לכ יב יללוהמ יביוא ועבשנ

102:10 - קב:י
יתלכא םחלכ רפא-יכ יתכסמ יכבב יוקשו

102:11 - קב:יא
ךפצקו ךמעז-ינפמ ינתאשנ יכ ינכילשתו

102:12 - קב:יב
ינאו יוטנ לצכ ימי שביא בשעכ

102:13 - קב:יג
םלועל הוהי התאו רדל ךרכזו בשת רדו

102:14 - קב:יד
םחרת םוקת התא הננחל תע-יכ ןויצ דעומ אב-יכ

102:15 - קב:טו
ךידבע וצר-יכ הרפע-תאו הינבא-תא וננחי

102:16 - קב:טז
םש-תא םיוג וארייו יכלמ-לכו הוהי ךדובכ-תא ץראה

102:17 - קב:יז
ןויצ הוהי הנב-יכ ודובכב הארנ

102:18 - קב:יח
רערעה תלפת-לא הנפ םתלפת-תא הזב-אלו

102:19 - קב:יט
רודל תאז בתכת ארבנ םעו ןורחא הי-ללהי

102:20 - קב:כ
םורממ ףיקשה-יכ םימשמ הוהי ושדק טיבה ץרא-לא

102:21 - קב:כא
ריסא תקנא עמשל התומת ינב חתפל

102:22 - קב:כב
םש ןויצב רפסל ותלהתו הוהי םלשוריב

102:23 - קב:כג
ודחי םימע ץבקהב דבעל תוכלממו הוהי-תא

102:24 - קב:כד
רצק וחכ ךרדב הנע ימי

102:25 - קב:כה
ינלעת-לא ילא רמא רודב ימי יצחב ךיתונש םירוד

102:26 - קב:כו
תדסי ץראה םינפל םימש ךידי השעמו

102:27 - קב:כז
התאו ודבאי המה דגבכ םלכו דמעת םפילחת שובלכ ולבי ופלחיו

102:28 - קב:כח
ךיתונשו אוה-התאו ומתי אל

102:29 - קב:כט
ונוכשי ךידבע-ינב ןוכי ךינפל םערזו

103:1 - קג:א
ישפנ יכרב דודל יברק-לכו הוהי-תא ושדק םש-תא

103:2 - קג:ב
הוהי-תא ישפנ יכרב יחכשת-לאו וילומג-לכ

103:3 - קג:ג
יכנוע-לכל חלסה יכיאלחת-לכל אפרה

103:4 - קג:ד
יכייח תחשמ לאוגה דסח יכרטעמה םימחרו

103:5 - קג:ה
ךידע בוטב עיבשמה רשנכ שדחתת יכירוענ

103:6 - קג:ו
הוהי תוקדצ השע םיטפשמו םיקושע-לכל

103:7 - קג:ז
השמל ויכרד עידוי לארשי ינבל ויתולילע

103:8 - קג:ח
הוהי ןונחו םוחר דסח-ברו םיפא ךרא

103:9 - קג:ט
אלו בירי חצנל-אל רוטי םלועל

103:10 - קג:י
השע וניאטחכ אל וניתנועכ אלו ונל ונילע למג

103:11 - קג:יא
םימש הבגכ יכ ודסח רבג ץראה-לע ויארי-לע

103:12 - קג:יב
ברעממ חרזמ קחרכ ונממ קיחרה וניעשפ-תא

103:13 - קג:יג
םינב-לע בא םחרכ הוהי םחר ויארי-לע

103:14 - קג:יד
ונרצי עדי אוה-יכ רפע-יכ רוכז ונחנא

103:15 - קג:טו
וימי ריצחכ שונא ןכ הדשה ץיצכ ץיצי

103:16 - קג:טז
וב-הרבע חור יכ ונריכי-אלו ונניאו ומוקמ דוע

103:17 - קג:יז
םלועמ הוהי דסחו ויארי-לע םלוע-דעו םינב ינבל ותקדצו

103:18 - קג:יח
ותירב ירמשל וידקפ ירכזלו םתושעל

103:19 - קג:יט
ןיכה םימשב הוהי לכב ותוכלמו ואסכ הלשמ

103:20 - קג:כ
ויכאלמ הוהי וכרב ורבד ישע חכ ירבג ורבד לוקב עמשל

103:21 - קג:כא
הוהי וכרב ויתרשמ ויאבצ-לכ ונוצר ישע

103:22 - קג:כב
הוהי וכרב וישעמ-לכ ותלשממ תומקמ-לכב ישפנ יכרב הוהי-תא

104:1 - קד:א
הוהי-תא ישפנ יכרב תלדג יהלא הוהי רדהו דוה דאמ תשבל

104:2 - קד:ב
המלשכ רוא-הטע העיריכ םימש הטונ

104:3 - קד:ג
םימב הרקמה םיבע-םשה ויתוילע ךלהמה ובוכר חור-יפנכ-לע

104:4 - קד:ד
תוחור ויכאלמ השע טהל שא ויתרשמ

104:5 - קד:ה
הינוכמ-לע ץרא-דסי דעו םלוע טומת-לב

104:6 - קד:ו
ותיסכ שובלכ םוהת םירה-לע םימ-ודמעי

104:7 - קד:ז
ןוסוני ךתרעג-ןמ ךמער לוק-ןמ ןוזפחי

104:8 - קד:ח
ודרי םירה ולעי הז םוקמ-לא תועקב םהל תדסי

104:9 - קד:ט
תמש-לובג ןורבעי-לב תוסכל ןובושי-לב ץראה

104:10 - קד:י
םיניעמ חלשמה םירה ןיב םילחנב ןוכלהי

104:11 - קד:יא
ידש ותיח-לכ וקשי םאמצ םיארפ ורבשי

104:12 - קד:יב
םימשה-ףוע םהילע םיאפע ןיבמ ןוכשי לוק-ונתי

104:13 - קד:יג
םירה הקשמ ירפמ ויתוילעמ ץראה עבשת ךישעמ

104:14 - קד:יד
המהבל ריצח חימצמ םדאה תדבעל בשעו םחל איצוהל ץראה-ןמ

104:15 - קד:טו
חמשי ןייו ליהצהל שונא-בבל םחלו ןמשמ םינפ דעסי שונא-בבל

104:16 - קד:טז
הוהי יצע ועבשי רשא ןונבל יזרא עטנ

104:17 - קד:יז
םירפצ םש-רשא הדיסח וננקי התיב םישורב

104:18 - קד:יח
םיהבגה םירה הסחמ םיעלס םילעיל םינפשל

104:19 - קד:יט
םידעומל חרי השע ואובמ עדי שמש

104:20 - קד:כ
הליל יהיו ךשח-תשת שמרת-וב רעי-ותיח-לכ

104:21 - קד:כא
םיגאש םיריפכה לאמ שקבלו ףרטל םלכא

104:22 - קד:כב
ןופסאי שמשה חרזת םתנועמ-לאו ןוצברי

104:23 - קד:כג
ולעפל םדא אצי ברע-ידע ותדבעלו

104:24 - קד:כד
הוהי ךישעמ ובר-המ תישע המכחב םלכ ךנינק ץראה האלמ

104:25 - קד:כה
בחרו לודג םיה הז ןיאו שמר-םש םידי תונטק תויח רפסמ תולדג-םע

104:26 - קד:כו
ןוכלהי תוינא םש תרצי-הז ןתיול וב-קחשל

104:27 - קד:כז
ןורבשי ךילא םלכ ותעב םלכא תתל

104:28 - קד:כח
ןוטקלי םהל ןתת ןועבשי ךדי חתפת בוט

104:29 - קד:כט
ןולהבי ךינפ ריתסת ןועוגי םחור ףסת ןובושי םרפע-לאו

104:30 - קד:ל
ןוארבי ךחור חלשת המדא ינפ שדחתו

104:31 - קד:לא
הוהי דובכ יהי הוהי חמשי םלועל וישעמב

104:32 - קד:לב
דערתו ץראל טיבמה ונשעיו םירהב עגי

104:33 - קד:לג
ייחב הוהיל הרישא יהלאל הרמזא ידועב

104:34 - קד:לד
יחיש וילע ברעי הוהיב חמשא יכנא

104:35 - קד:לה
םיאטח ומתי םיעשרו ץראה-ןמ יכרב םניא דוע הוהי-תא ישפנ הי -וללה

105:1 - קה:א
וארק הוהיל ודוה םימעב ועידוה ומשב ויתולילע

105:2 - קה:ב
ול-ורמז ול-וריש וחיש ויתואלפנ-לכב

105:3 - קה:ג
ושדק םשב וללהתה ישקבמ בל חמשי הוהי

105:4 - קה:ד
וזעו הוהי ושרד דימת וינפ ושקב

105:5 - קה:ה
ויתואלפנ ורכז ויתפמ השע-רשא ויפ-יטפשמו

105:6 - קה:ו
ודבע םהרבא ערז ויריחב בקעי ינב

105:7 - קה:ז
וניהלא הוהי אוה ויטפשמ ץראה-לכב

105:8 - קה:ח
ותירב םלועל רכז רוד ףלאל הוצ רבד

105:9 - קה:ט
םהרבא-תא תרכ רשא קחשיל ותעובשו

105:10 - קה:י
קחל בקעיל הדימעיו םלוע תירב לארשיל

105:11 - קה:יא
ןתא ךל רמאל לבח ןענכ-ץרא-תא םכתלחנ

105:12 - קה:יב
רפסמ יתמ םתויהב הב םירגו טעמכ

105:13 - קה:יג
יוגמ וכלהתיו הכלמממ יוג-לא רחא םע-לא

105:14 - קה:יד
םקשעל םדא חינה-אל םהילע חכויו םיכלמ

105:15 - קה:טו
יחישמב ועגת-לא וערת-לא יאיבנלו

105:16 - קה:טז
ץראה-לע בער ארקיו רבש םחל-הטמ-לכ

105:17 - קה:יז
שיא םהינפל חלש ףסוי רכמנ דבעל

105:18 - קה:יח
וילגר לבכב ונע ושפנ האב לזרב

105:19 - קה:יט
ורבד-אב תע-דע והתפרצ הוהי תרמא

105:20 - קה:כ
והריתיו ךלמ חלש והחתפיו םימע לשמ

105:21 - קה:כא
ותיבל ןודא ומש ונינק-לכב לשמו

105:22 - קה:כב
ושפנב וירש רסאל םכחי וינקזו

105:23 - קה:כג
םירצמ לארשי אביו םח-ץראב רג בקעיו

105:24 - קה:כד
דאמ ומע-תא רפיו וירצמ והמצעיו

105:25 - קה:כה
ומע אנשל םבל ךפה וידבעב לכנתהל

105:26 - קה:כו
ןרהא ודבע השמ חלש וב-רחב רשא

105:27 - קה:כז
ירבד םב-ומש םיתפמו ויתותא םח ץראב

105:28 - קה:כח
ךשחיו ךשח חלש וורבד-תא ורמ-אלו

105:29 - קה:כט
םדל םהימימ-תא ךפה םתגד-תא תמיו

105:30 - קה:ל
םיעדרפצ םצרא ץרש םהיכלמ ירדחב

105:31 - קה:לא
םינכ ברע אביו רמא םלובג-לכב

105:32 - קה:לב
שא דרב םהימשג ןתנ םצראב תובהל

105:33 - קה:לג
םתנאתו םנפג ךיו םלובג ץע רבשיו

105:34 - קה:לד
הברא אביו רמא רפסמ ןיאו קליו

105:35 - קה:לה
בשע-לכ לכאיו ירפ לכאיו םצראב םתמדא

105:36 - קה:לו
םצראב רוכב-לכ ךיו םנוא-לכל תישאר

105:37 - קה:לז
בהזו ףסכב םאיצויו לשוכ ויטבשב ןיאו

105:38 - קה:לח
םתאצב םירצמ חמש םדחפ לפנ-יכ םהילע

105:39 - קה:לט
שאו ךסמל ןנע שרפ הליל ריאהל

105:40 - קה:מ
םחלו ולש אביו לאש םעיבשי םימש

105:41 - קה:מא
ובוזיו רוצ חתפ תויצב וכלה םימ רהנ

105:42 - קה:מב
רבד-תא רכז-יכ םהרבא-תא ושדק ודבע

105:43 - קה:מג
ןוששב ומע אצויו ויריחב-תא הנרב

105:44 - קה:מד
תוצרא םהל ןתיו םימאל למעו םיוג ושריי

105:45 - קה:מה
ויקח ורמשי רובעב ורצני ויתרותו הי-וללה

106:1 - קו:א
הוהיל ודוה היוללה םלועל יכ בוט-יכ ודסח

106:2 - קו:ב
תורובג ללמי ימ עימשי הוהי ותלהת-לכ

106:3 - קו:ג
טפשמ ירמש ירשא תע-לכב הקדצ השע

106:4 - קו:ד
ןוצרב הוהי ינרכז ינדקפ ךמע ךתעושיב

106:5 - קו:ה
תבוטב תוארל תחמשב חמשל ךיריחב ללהתהל ךיוג ךתלחנ-םע

106:6 - קו:ו
וניתובא-םע ונאטח ונעשרה וניועה

106:7 - קו:ז
םירצמב וניתובא וליכשה-אל ורכז אל ךיתואלפנ ורמיו ךידסח בר-תא ףוס-םיב םי-לע

106:8 - קו:ח
ומש ןעמל םעישויו ותרובג-תא עידוהל

106:9 - קו:ט
ףוס-םיב רעגיו םכילויו ברחיו רבדמכ תומהתב

106:10 - קו:י
אנוש דימ םעישויו ביוא דימ םלאגיו

106:11 - קו:יא
םהירצ םימ-וסכיו רתונ אל םהמ דחא

106:12 - קו:יב
וירבדב ונימאיו ותלהת ורישי

106:13 - קו:יג
וישעמ וחכש ורהמ ותצעל וכח-אל

106:14 - קו:יד
רבדמב הואת וואתיו ןומישיב לא-וסניו

106:15 - קו:טו
םתלאש םהל ןתיו םשפנב ןוזר חלשיו

106:16 - קו:טז
הנחמב השמל ואנקיו הוהי שודק ןרהאל

106:17 - קו:יז
עלבתו ץרא-חתפת תדע-לע סכתו ןתד םריבא

106:18 - קו:יח
םתדעב שא-רעבתו םיעשר טהלת הבהל

106:19 - קו:יט
ברחב לגע-ושעי הכסמל ווחתשיו

106:20 - קו:כ
םדובכ-תא ורימיו לכא רוש תינבתב בשע

106:21 - קו:כא
םעישומ לא וחכש םירצמב תולדג השע

106:22 - קו:כב
םח ץראב תואלפנ ףוס-םי-לע תוארונ

106:23 - קו:כג
םדימשהל רמאיו וריחב השמ ילול וינפל ץרפב דמע ותמח בישהל תיחשהמ

106:24 - קו:כד
הדמח ץראב וסאמיו ורבדל ונימאה-אל

106:25 - קו:כה
אל םהילהאב ונגריו הוהי לוקב ועמש

106:26 - קו:כו
םהל ודי אשיו רבדמב םתוא ליפהל

106:27 - קו:כז
םיוגב םערז ליפהלו תוצראב םתורזלו

106:28 - קו:כח
רועפ לעבל ודמציו םיתמ יחבז ולכאיו

106:29 - קו:כט
םהיללעמב וסיעכיו הפגמ םב-ץרפתו

106:30 - קו:ל
ללפיו סחניפ דמעיו הפגמה רצעתו

106:31 - קו:לא
הקדצל ול בשחתו םלוע-דע רדו רדל

106:32 - קו:לב
ימ-לע ופיצקיו השמל עריו הבירמ םרובעב

106:33 - קו:לג
וחור-תא ורמה-יכ ויתפשב אטביו

106:34 - קו:לד
ודימשה-אל רמא רשא םימעה-תא םהל הוהי

106:35 - קו:לה
םיוגב וברעתיו םהישעמ ודמליו

106:36 - קו:לו
םהיבצע-תא ודבעיו שקומל םהל ויהיו

106:37 - קו:לז
םהינב-תא וחבזיו םהיתונב-תאו םידשל

106:38 - קו:לח
יקנ םד וכפשיו םהיתונבו םהינב-םד יבצעל וחבז רשא ץראה ףנחתו ןענכ םימדב

106:39 - קו:לט
םהישעמב ואמטיו םהיללעמב ונזיו

106:40 - קו:מ
ומעב הוהי ףא-רחיו ותלחנ-תא בעתיו

106:41 - קו:מא
םיוג-דיב םנתיו םהב ולשמיו םהיאנש

106:42 - קו:מב
םהיביוא םוצחליו םדי תחת וענכיו

106:43 - קו:מג
םליצי תובר םימעפ םתצעב ורמי המהו םנועב וכמיו

106:44 - קו:מד
םהל רצב אריו םתנר-תא ועמשב

106:45 - קו:מה
ותירב םהל רכזיו ודסח ברכ םחניו

106:46 - קו:מו
םימחרל םתוא ןתיו םהיבוש-לכ ינפל

106:47 - קו:מז
הוהי ונעישוה ונצבקו וניהלא תודהל םיוגה-ןמ חבתשהל ךשדק םשל ךתלהתב

106:48 - קו:מח
יהלא הוהי-ךורב םלועה-ןמ לארשי רמאו םלועה דעו -וללה ןמא םעה-לכ הי

107:1 - קז:א
בוט-יכ הוהיל ודה ודסח םלועל יכ

107:2 - קז:ב
הוהי ילואג ורמאי רצ-דימ םלאג רשא

107:3 - קז:ג
םצבק תוצראמו ברעממו חרזממ םימו ןופצמ

107:4 - קז:ד
ןומישיב רבדמב ועת אל בשומ ריע ךרד ואצמ

107:5 - קז:ה
םיאמצ-םג םיבער ףטעתת םהב םשפנ

107:6 - קז:ו
הוהי-לא וקעציו םהל רצב םליצי םהיתוקוצממ

107:7 - קז:ז
הרשי ךרדב םכירדיו בשומ ריע-לא תכלל

107:8 - קז:ח
ודסח הוהיל ודוי ינבל ויתואלפנו םדא

107:9 - קז:ט
הקקש שפנ עיבשה-יכ הבער שפנו בוט-אלמ

107:10 - קז:י
תומלצו ךשח יבשי לזרבו ינע יריסא

107:11 - קז:יא
לא-ירמא ורמה-יכ וצאנ ןוילע תצעו

107:12 - קז:יב
םבל למעב ענכיו רזע ןיאו ולשכ

107:13 - קז:יג
הוהי-לא וקעזיו םהיתוקצממ םהל רצב םעישוי

107:14 - קז:יד
ךשחמ םאיצוי םהיתורסומו תומלצו קתני

107:15 - קז:טו
ודסח הוהיל ודוי ינבל ויתואלפנו םדא

107:16 - קז:טז
תשחנ תותלד רבש-יכ עדג לזרב יחירבו

107:17 - קז:יז
םעשפ ךרדמ םילוא ונעתי םהיתנועמו

107:18 - קז:יח
םשפנ בעתת לכא-לכ ירעש-דע ועיגיו תומ

107:19 - קז:יט
הוהי-לא וקעזיו םהיתוקצממ םהל רצב םעישוי

107:20 - קז:כ
םאפריו ורבד חלשי םתותיחשמ טלמיו

107:21 - קז:כא
ודסח הוהיל ודוי ינבל ויתואלפנו םדא

107:22 - קז:כב
הדות יחבז וחבזיו וישעמ ורפסיו הנרב

107:23 - קז:כג
תוינאב םיה ידרוי םימב הכאלמ ישע םיבר

107:24 - קז:כד
הוהי ישעמ ואר המה הלוצמב ויתואלפנו

107:25 - קז:כה
חור דמעיו רמאיו וילג םמורתו הרעס

107:26 - קז:כו
ודרי םימש ולעי הערב םשפנ תומוהת גגומתת

107:27 - קז:כז
ועוניו וגוחי םתמכח-לכו רוכשכ עלבתת

107:28 - קז:כח
הוהי-לא וקעציו םהל רצב םהיתקוצממו םאיצוי

107:29 - קז:כט
הממדל הרעס םקי םהילג ושחיו

107:30 - קז:ל
וקתשי-יכ וחמשיו זוחמ-לא םחניו םצפח

107:31 - קז:לא
ודסח הוהיל ודוי ינבל ויתואלפנו םדא

107:32 - קז:לב
םע-להקב והוממריו םינקז בשומבו והוללהי

107:33 - קז:לג
רבדמל תורהנ םשי ןואמצל םימ יאצמו

107:34 - קז:לד
החלמל ירפ ץרא הב יבשי תערמ

107:35 - קז:לה
םימ-םגאל רבדמ םשי יאצמל היצ ץראו םימ

107:36 - קז:לו
םיבער םש בשויו בשומ ריע וננוכיו

107:37 - קז:לז
ועטיו תודש וערזיו ירפ ושעיו םימרכ האובת

107:38 - קז:לח
דאמ ובריו םכרביו טיעמי אל םתמהבו

107:39 - קז:לט
רצעמ וחשיו וטעמיו ןוגיו הער

107:40 - קז:מ
םיבידנ-לע זוב ךפש והתב םעתיו ךרד-אל

107:41 - קז:מא
ינועמ ןויבא בגשיו תוחפשמ ןאצכ םשיו

107:42 - קז:מב
וחמשיו םירשי וארי הצפק הלוע-לכו היפ

107:43 - קז:מג
הלא-רמשיו םכח-ימ ידסח וננובתיו הוהי

108:1 - קח:א
דודל רומזמ ריש

108:2 - קח:ב
םיהלא יבל ןוכנ הרמזאו הרישא ידובכ-ףא

108:3 - קח:ג
רונכו לבנה הרוע רחש הריעא

108:4 - קח:ד
הוהי םימעב ךדוא םימא-לב ךרמזאו

108:5 - קח:ה
םימש-לעמ לודג-יכ םיקחש-דעו ךדסח ךתמא

108:6 - קח:ו
םימש-לע המור ץראה-לכ לעו םיהלא ךדובכ

108:7 - קח:ז
ןוצלחי ןעמל העישוה ךידידי יננעו ךנימי

108:8 - קח:ח
ושדקב רבד םיהלא םכש הקלחא הזלעא דדמא תוכס קמעו

108:9 - קח:ט
השנמ יל דעלג יל ישאר זועמ םירפאו יקקחמ הדוהי

108:10 - קח:י
יצחר ריס באומ ךילשא םודא-לע תשלפ-ילע ילענ עעורתא

108:11 - קח:יא
רצבמ ריע ינלבי ימ םודא-דע ינחנ ימ

108:12 - קח:יב
ונתחנז םיהלא-אלה םיהלא אצת-אלו וניתאבצב

108:13 - קח:יג
רצמ תרזע ונל-הבה םדא תעושת אושו

108:14 - קח:יד
ליח-השענ םיהלאב ונירצ סובי אוהו

109:1 - קט:א
רומזמ דודל חצנמל יתלהת יהלא שרחת-לא

109:2 - קט:ב
עשר יפ יכ וחתפ ילע המרמ-יפו ןושל יתא ורבד רקש

109:3 - קט:ג
ינובבס האנש ירבדו םנח ינומחליו

109:4 - קט:ד
ינונטשי יתבהא-תחת הלפת ינאו

109:5 - קט:ה
הער ילע ומישיו האנשו הבוט תחת יתבהא תחת

109:6 - קט:ו
עשר וילע דקפה דמעי ןטשו ונימי-לע

109:7 - קט:ז
עשר אצי וטפשהב היהת ותלפתו האטחל

109:8 - קט:ח
םיטעמ וימי-ויהי רחא חקי ותדקפ

109:9 - קט:ט
םימותי וינב-ויהי הנמלא ותשאו

109:10 - קט:י
וינב ועוני עונו ושרדו ולאשו םהיתוברחמ

109:11 - קט:יא
השונ שקני וזביו ול-רשא-לכל ועיגי םירז

109:12 - קט:יב
דסח ךשמ ול-יהי-לא ןנוח יהי-לאו וימותיל

109:13 - קט:יג
תירכהל ותירחא-יהי םמש חמי רחא רודב

109:14 - קט:יד
ויתבא ןוע רכזי ומא תאטחו הוהי-לא חמת-לא

109:15 - קט:טו
הוהי-דגנ ויהי ץראמ תרכיו דימת םרכז

109:16 - קט:טז
רכז אל רשא ןעי ףדריו דסח תושע ןויבאו ינע-שיא תתומל בבל האכנו

109:17 - קט:יז
הללק בהאיו ץפח-אלו והאובתו ונממ קחרתו הכרבב

109:18 - קט:יח
ודמכ הללק שבליו וברקב םימכ אבתו ויתומצעב ןמשכו

109:19 - קט:יט
הטעי דגבכ ול-יהת הרגחי דימת חזמלו

109:20 - קט:כ
תאמ ינטש תלעפ תאז ער םירבדהו הוהי ישפנ-לע

109:21 - קט:כא
ינדא הוהי התאו ךמש ןעמל יתא-השע ךדסח בוט-יכ ינליצה

109:22 - קט:כב
ןויבאו ינע-יכ ללח יבלו יכנא יברקב

109:23 - קט:כג
יתכלהנ ותוטנכ-לצכ הבראכ יתרעננ

109:24 - קט:כד
םוצמ ולשכ יכרב ןמשמ שחכ ירשבו

109:25 - קט:כה
הפרח יתייה ינאו ןועיני ינוארי םהל םשאר

109:26 - קט:כו
יהלא הוהי ינרזע ךדסחכ ינעישוה

109:27 - קט:כז
תאז ךדי-יכ ועדיו התישע הוהי התא

109:28 - קט:כח
התאו המה-וללקי ושביו ומק ךרבת חמשי ךדבעו

109:29 - קט:כט
המלכ ינטוש ושבלי םתשב ליעמכ וטעיו

109:30 - קט:ל
יפב דאמ הוהי הדוא םיבר ךותבו ונללהא

109:31 - קט:לא
ןימיל דמעי-יכ עישוהל ןויבא ושפנ יטפשמ

110:1 - קי:א
םאנ רומזמ דודל בש ינדאל הוהי תישא-דע ינימיל ךילגרל םדה ךיביא

110:2 - קי:ב
הוהי חלשי ךזע-הטמ ברקב הדר ןויצמ ךיביא

110:3 - קי:ג
םויב תבדנ ךמע שדק-ירדהב ךליח לט ךל רחשמ םחרמ ךיתדלי

110:4 - קי:ד
אלו הוהי עבשנ ןהכ-התא םחני יתרבד-לע םלועל קדצ-יכלמ

110:5 - קי:ה
ץחמ ךנימי-לע ינדא םיכלמ ופא-םויב

110:6 - קי:ו
אלמ םיוגב ןידי שאר ץחמ תויוג הבר ץרא-לע

110:7 - קי:ז
התשי ךרדב לחנמ שאר םירי ןכ-לע

111:1 - קיא:א
הוהי הדוא הי וללה דוסב בבל-לכב הדעו םירשי

111:2 - קיא:ב
הוהי ישעמ םילדג םישורד םהיצפח-לכל

111:3 - קיא:ג
ולעפ רדהו-דוה דעל תדמע ותקדצו

111:4 - קיא:ד
ויתאלפנל השע רכז הוהי םוחרו ןונח

111:5 - קיא:ה
ויאריל ןתנ ףרט ותירב םלועל רכזי

111:6 - קיא:ו
דיגה וישעמ חכ תלחנ םהל תתל ומעל םיוג

111:7 - קיא:ז
תמא וידי ישעמ םינמאנ טפשמו וידוקפ-לכ

111:8 - קיא:ח
םלועל דעל םיכומס רשיו תמאב םיושע

111:9 - קיא:ט
ומעל חלש תודפ ותירב םלועל-הוצ ומש ארונו שודק

111:10 - קיא:י
תארי המכח תישאר בוט לכש הוהי ותלהת םהישע-לכל דעל תדמע

112:1 - קיב:א
שיא-ירשא הי וללה הוהי-תא ארי דאמ ץפח ויתוצמב

112:2 - קיב:ב
היהי ץראב רובג םירשי רוד וערז ךרבי

112:3 - קיב:ג
ותיבב רשעו-ןוה דעל תדמע ותקדצו

112:4 - קיב:ד
רוא ךשחב חרז םוחרו ןונח םירשיל קידצו

112:5 - קיב:ה
ןנוח שיא-בוט וירבד לכלכי הולמו טפשמב

112:6 - קיב:ו
טומי-אל םלועל-יכ היהי םלוע רכזל קידצ

112:7 - קיב:ז
אל הער העומשמ חטב ובל ןוכנ אריי הוהיב

112:8 - קיב:ח
אריי אל ובל ךומס הארי-רשא דע וירצב

112:9 - קיב:ט
םינויבאל ןתנ רזפ דעל תדמע ותקדצ דובכב םורת ונרק

112:10 - קיב:י
סעכו הארי עשר סמנו קרחי וינש דבאת םיעשר תואת

113:1 - קיג:א
ידבע וללה הי וללה םש-תא וללה הוהי הוהי

113:2 - קיג:ב
ךרבמ הוהי םש יהי םלוע-דעו התעמ

113:3 - קיג:ג
שמש-חרזממ םש ללהמ ואובמ-דע הוהי

113:4 - קיג:ד
םיוג-לכ-לע םר םימשה לע הוהי ודובכ

113:5 - קיג:ה
וניהלא הוהיכ ימ תבשל יהיבגמה

113:6 - קיג:ו
תוארל יליפשמה ץראבו םימשב

113:7 - קיג:ז
לד רפעמ ימיקמ ןויבא םירי תפשאמ

113:8 - קיג:ח
םיבידנ-םע יבישוהל ומע יבידנ םע

113:9 - קיג:ט
תיבה תרקע יבישומ החמש םינבה-םא הי-וללה

114:1 - קיד:א
םירצממ לארשי תאצב זעל םעמ בקעי תיב

114:2 - קיד:ב
ושדקל הדוהי התיה ויתולשממ לארשי

114:3 - קיד:ג
סניו האר םיה רוחאל בסי ןדריה

114:4 - קיד:ד
םיליאכ ודקר םירהה ןאצ-ינבכ תועבג

114:5 - קיד:ה
סונת יכ םיה ךל-המ רוחאל בסת ןדריה

114:6 - קיד:ו
ודקרת םירהה תועבג םיליאכ ןאצ-ינבכ

114:7 - קיד:ז
ילוח ןודא ינפלמ הולא ינפלמ ץרא בקעי

114:8 - קיד:ח
רוצה יכפהה שימלח םימ-םגא םימ-וניעמל

115:1 - קטו:א
אל הוהי ונל אל ןת ךמשל-יכ ונל ךדסח-לע דובכ ךתמא-לע

115:2 - קטו:ב
םיוגה ורמאי המל םהיהלא אנ-היא

115:3 - קטו:ג
לכ םימשב וניהלאו השע ץפח-רשא

115:4 - קטו:ד
בהזו ףסכ םהיבצע םדא ידי השעמ

115:5 - קטו:ה
ורבדי אלו םהל-הפ אלו םהל םיניע וארי

115:6 - קטו:ו
אלו םהל םינזא אלו םהל ףא ועמשי ןוחירי

115:7 - קטו:ז
ןושימי אלו םהידי וכלהי אלו םהילגר םנורגב וגהי-אל

115:8 - קטו:ח
םהישע ויהי םהומכ םהב חטב-רשא לכ

115:9 - קטו:ט
הוהיב חטב לארשי אוה םנגמו םרזע

115:10 - קטו:י
וחטב ןרהא תיב םנגמו םרזע הוהיב אוה

115:11 - קטו:יא
וחטב הוהי יארי םנגמו םרזע הוהיב אוה

115:12 - קטו:יב
ךרבי ונרכז הוהי לארשי תיב-תא ךרבי ןרהא תיב-תא ךרבי

115:13 - קטו:יג
הוהי יארי ךרבי םילדגה-םע םינטקה

115:14 - קטו:יד
םכילע הוהי ףסי םכינב-לעו םכילע

115:15 - קטו:טו
הוהיל םתא םיכורב ץראו םימש השע

115:16 - קטו:טז
הוהיל םימש םימשה ןתנ ץראהו םדא-ינבל

115:17 - קטו:יז
הי-וללהי םיתמה אל המוד ידרי-לכ אלו

115:18 - קטו:יח
הי ךרבנ ונחנאו םלוע-דעו התעמ הי-וללה

116:1 - קטז:א
עמשי-יכ יתבהא ילוק-תא הוהי ינונחת

116:2 - קטז:ב
יל ונזא הטה-יכ ארקא ימיבו

116:3 - קטז:ג
תומ-ילבח ינופפא ינואצמ לואש ירצמו אצמא ןוגיו הרצ

116:4 - קטז:ד
ארקא הוהי-םשבו הטלמ הוהי הנא ישפנ

116:5 - קטז:ה
קידצו הוהי ןונח םחרמ וניהלאו

116:6 - קטז:ו
הוהי םיאתפ רמש עישוהי ילו יתולד

116:7 - קטז:ז
ישפנ יבוש הוהי-יכ יכיחונמל יכילע למג

116:8 - קטז:ח
תוממ ישפנ תצלח יכ העמד-ןמ יניע-תא יחדמ ילגר-תא

116:9 - קטז:ט
הוהי ינפל ךלהתא םייחה תוצראב

116:10 - קטז:י
רבדא יכ יתנמאה דאמ יתינע ינא

116:11 - קטז:יא
יזפחב יתרמא ינא בזכ םדאה-לכ

116:12 - קטז:יב
הוהיל בישא-המ ילע יהולומגת-לכ

116:13 - קטז:יג
אשא תועושי-סוכ ארקא הוהי םשבו

116:14 - קטז:יד
םלשא הוהיל ירדנ ומע-לכל אנ-הדגנ

116:15 - קטז:טו
הוהי יניעב רקי וידיסחל התומה

116:16 - קטז:טז
ינא-יכ הוהי הנא ךדבע-ינא ךדבע תחתפ ךתמא-ןב ירסומל

116:17 - קטז:יז
הדות חבז חבזא-ךל ארקא הוהי םשבו

116:18 - קטז:יח
םלשא הוהיל ירדנ ומע-לכל אנ-הדגנ

116:19 - קטז:יט
הוהי תיב תורצחב םלשורי יככותב הי-וללה

117:1 - קיז:א
הוהי-תא וללה והוחבש םיוג-לכ םימאה-לכ

117:2 - קיז:ב
ודסח ונילע רבג יכ םלועל הוהי-תמאו הי-וללה

118:1 - קיח:א
בוט-יכ הוהיל ודוה ודסח םלועל יכ

118:2 - קיח:ב
יכ לארשי אנ-רמאי ודסח םלועל

118:3 - קיח:ג
ןרהא-תיב אנ-ורמאי ודסח םלועל יכ

118:4 - קיח:ד
יארי אנ-ורמאי םלועל יכ הוהי ודסח

118:5 - קיח:ה
הי יתארק רצמה-ןמ הי בחרמב יננע

118:6 - קיח:ו
אריא אל יל הוהי םדא יל השעי-המ

118:7 - קיח:ז
ירזעב יל הוהי יאנשב הארא ינאו

118:8 - קיח:ח
הוהיב תוסחל בוט םדאב חטבמ

118:9 - קיח:ט
הוהיב תוסחל בוט םיבידנב חטבמ

118:10 - קיח:י
ינובבס םיוג-לכ יכ הוהי םשב םלימא

118:11 - קיח:יא
ינובבס-םג ינובס יכ הוהי םשב םלימא

118:12 - קיח:יב
םירובדכ ינובס םיצוק שאכ וכעד יכ הוהי םשב םלימא

118:13 - קיח:יג
לפנל ינתיחד החד ינרזע הוהיו

118:14 - קיח:יד
הי תרמזו יזע העושיל יל-יהיו

118:15 - קיח:טו
העושיו הנר לוק ןימי םיקידצ ילהאב ליח השע הוהי

118:16 - קיח:טז
הממור הוהי ןימי השע הוהי ןימי ליח

118:17 - קיח:יז
היחא-יכ תומא אל הי ישעמ רפסאו

118:18 - קיח:יח
הי ינרסי רסי יננתנ אל תומלו

118:19 - קיח:יט
קדצ-ירעש יל-וחתפ הי הדוא םב-אבא

118:20 - קיח:כ
הוהיל רעשה-הז וב ואבי םיקידצ

118:21 - קיח:כא
ינתינע יכ ךדוא העושיל יל-יהתו

118:22 - קיח:כב
םינובה וסאמ ןבא הנפ שארל התיה

118:23 - קיח:כג
תאז התיה הוהי תאמ תאלפנ איה וניניעב

118:24 - קיח:כד
הוהי השע םויה-הז וב החמשנו הליגנ

118:25 - קיח:כה
העישוה הוהי אנא הוהי אנא אנ אנ החילצה

118:26 - קיח:כו
הוהי םשב אבה ךורב תיבמ םכונכרב הוהי

118:27 - קיח:כז
ונל ראיו הוהי לא םיתבעב גח-ורסא חבזמה תונרק-דע

118:28 - קיח:כח
ךדואו התא ילא ךממורא יהלא

118:29 - קיח:כט
בוט-יכ הוהיל ודוה ודסח םלועל יכ

119:1 - קיט:א
ךרד-ימימת ירשא תרותב םיכלהה הוהי

119:2 - קיט:ב
ויתדע ירצנ ירשא והושרדי בל-לכב

119:3 - קיט:ג
הלוע ולעפ-אל ףא וכלה ויכרדב

119:4 - קיט:ד
ךידקפ התיוצ התא דאמ רמשל

119:5 - קיט:ה
יכרד ונכי ילחא ךיקח רמשל

119:6 - קיט:ו
יטיבהב שובא-אל זא ךיתוצמ-לכ-לא

119:7 - קיט:ז
בבל רשיב ךדוא ךקדצ יטפשמ ידמלב

119:8 - קיט:ח
רמשא ךיקח-תא דאמ-דע ינבזעת-לא

119:9 - קיט:ט
רענ-הכזי המב רמשל וחרא-תא ךרבדכ

119:10 - קיט:י
ךיתשרד יבל-לכב ךיתוצממ ינגשת-לא

119:11 - קיט:יא
ךתרמא יתנפצ יבלב ךל-אטחא אל ןעמל

119:12 - קיט:יב
הוהי התא ךורב ךיקח ינדמל

119:13 - קיט:יג
לכ יתרפס יתפשב ךיפ-יטפשמ

119:14 - קיט:יד
יתשש ךיתודע ךרדב ןוה-לכ לעכ

119:15 - קיט:טו
החישא ךידקפב ךיתחרא הטיבאו

119:16 - קיט:טז
אל עשעתשא ךיתקחב ךרבד חכשא

119:17 - קיט:יז
היחא ךדבע-לע למג ךרבד הרמשאו

119:18 - קיט:יח
הטיבאו יניע-לג ךתרותמ תואלפנ

119:19 - קיט:יט
ץראב יכנא רג ינממ רתסת-לא ךיתוצמ

119:20 - קיט:כ
הבאתל ישפנ הסרג תע-לכב ךיטפשמ-לא

119:21 - קיט:כא
םירורא םידז תרעג ךיתוצממ םיגשה

119:22 - קיט:כב
זובו הפרח ילעמ לג יתרצנ ךיתדע יכ

119:23 - קיט:כג
יב םירש ובשי םג חישי ךדבע ורבדנ ךיקחב

119:24 - קיט:כד
יעשעש ךיתדע-םג יתצע ישנא

119:25 - קיט:כה
ישפנ רפעל הקבד ךרבדכ יניח

119:26 - קיט:כו
יננעתו יתרפס יכרד ךיקח ינדמל

119:27 - קיט:כז
ינניבה ךידוקפ-ךרד ךיתואלפנב החישאו

119:28 - קיט:כח
הגותמ ישפנ הפלד ךרבדכ ינמיק

119:29 - קיט:כט
ינממ רסה רקש-ךרד יננח ךתרותו

119:30 - קיט:ל
יתרחב הנומא-ךרד יתיוש ךיטפשמ

119:31 - קיט:לא
ךיתודעב יתקבד ינשיבת-לא הוהי

119:32 - קיט:לב
ץורא ךיתוצמ-ךרד יבל ביחרת יכ

119:33 - קיט:לג
ךרד הוהי ינרוה בקע הנרצאו ךיקח

119:34 - קיט:לד
הרצאו ינניבה הנרמשאו ךתרות בל-לכב

119:35 - קיט:לה
ביתנב ינכירדה וב-יכ ךיתוצמ יתצפח

119:36 - קיט:לו
ךיתודע-לא יבל-טה עצב-לא לאו

119:37 - קיט:לז
תוארמ יניע רבעה יניח ךכרדב אוש

119:38 - קיט:לח
ךתרמא ךדבעל םקה ךתאריל רשא

119:39 - קיט:לט
רשא יתפרח רבעה ךיטפשמ יכ יתרגי םיבוט

119:40 - קיט:מ
ךידקפל יתבאת הנה יניח ךתקדצב

119:41 - קיט:מא
הוהי ךדסח ינאביו ךתרמאכ ךתעושת

119:42 - קיט:מב
רבד יפרח הנעאו ךרבדב יתחטב-יכ

119:43 - קיט:מג
יפמ לצת-לאו יכ דאמ-דע תמא-רבד יתלחי ךטפשמל

119:44 - קיט:מד
דימת ךתרות הרמשאו דעו םלועל

119:45 - קיט:מה
יכ הבחרב הכלהתאו יתשרד ךידקפ

119:46 - קיט:מו
דגנ ךיתדעב הרבדאו שובא אלו םיכלמ

119:47 - קיט:מז
ךיתוצמב עשעתשאו יתבהא רשא

119:48 - קיט:מח
יפכ-אשאו רשא ךיתוצמ-לא החישאו יתבהא ךיקחב

119:49 - קיט:מט
לע ךדבעל רבד-רכז ינתלחי רשא

119:50 - קיט:נ
יינעב יתמחנ תאז ינתיח ךתרמא יכ

119:51 - קיט:נא
ינצילה םידז אל ךתרותמ דאמ-דע יתיטנ

119:52 - קיט:נב
ךיטפשמ יתרכז הוהי םלועמ םחנתאו

119:53 - קיט:נג
ינתזחא הפעלז יבזע םיעשרמ ךתרות

119:54 - קיט:נד
ךיקח יל-ויה תורמז ירוגמ תיבב

119:55 - קיט:נה
ךמש הלילב יתרכז הרמשאו הוהי ךתרות

119:56 - קיט:נו
יכ יל-התיה תאז יתרצנ ךידקפ

119:57 - קיט:נז
יתרמא הוהי יקלח ךירבד רמשל

119:58 - קיט:נח
בל-לכב ךינפ יתילח ךתרמאכ יננח

119:59 - קיט:נט
הבישאו יכרד יתבשח ךיתדע-לא ילגר

119:60 - קיט:ס
יתהמהמתה אלו יתשח ךיתוצמ רמשל

119:61 - קיט:סא
ינדוע םיעשר ילבח יתחכש אל ךתרות

119:62 - קיט:סב
םוקא הליל-תוצח לע ךל תודוהל ךקדצ יטפשמ

119:63 - קיט:סג
רשא-לכל ינא רבח ירמשלו ךוארי ךידוקפ

119:64 - קיט:סד
האלמ הוהי ךדסח ינדמל ךיקח ץראה

119:65 - קיט:סה
ךדבע-םע תישע בוט ךרבדכ הוהי

119:66 - קיט:סו
תעדו םעט בוט ךיתוצמב יכ ינדמל יתנמאה

119:67 - קיט:סז
גגש ינא הנעא םרט יתרמש ךתרמא התעו

119:68 - קיט:סח
ביטמו התא-בוט ךיקח ינדמל

119:69 - קיט:סט
םידז רקש ילע ולפט רצא בל-לכב ינא ךידוקפ

119:70 - קיט:ע
ינא םבל בלחכ שפט יתעשעש ךתרות

119:71 - קיט:עא
יתינע-יכ יל-בוט ךיקח דמלא ןעמל

119:72 - קיט:עב
ךיפ-תרות יל-בוט ףסכו בהז יפלאמ

119:73 - קיט:עג
ינושע ךידי ינניבה ינוננוכיו ךיתוצמ הדמלאו

119:74 - קיט:עד
ינוארי ךיארי ךרבדל יכ וחמשיו יתלחי

119:75 - קיט:עה
קדצ-יכ הוהי יתעדי הנומאו ךיטפשמ ינתינע

119:76 - קיט:עו
ךדסח אנ-יהי ךתרמאכ ינמחנל ךדבעל

119:77 - קיט:עז
ךימחר ינואבי ךתרות-יכ היחאו יעשעש

119:78 - קיט:עח
רקש-יכ םידז ושבי חישא ינא ינותוע ךידוקפב

119:79 - קיט:עט
ךיארי יל ובושי ךיתדע ועדיו

119:80 - קיט:פ
םימת יבל-יהי אל ןעמל ךיקחב שובא

119:81 - קיט:פא
ישפנ ךתעושתל התלכ יתלחי ךרבדל

119:82 - קיט:פב
ךתרמאל יניע ולכ ינמחנת יתמ רמאל

119:83 - קיט:פג
דאנכ יתייה-יכ אל ךיקח רוטיקב יתחכש

119:84 - קיט:פד
יתמ ךדבע-ימי המכ טפשמ יפדרב השעת

119:85 - קיט:פה
תוחיש םידז יל-ורכ ךתרותכ אל רשא

119:86 - קיט:פו
הנומא ךיתוצמ-לכ ינרזע ינופדר רקש

119:87 - קיט:פז
ץראב ינולכ טעמכ יתבזע-אל ינאו ךידוקפ

119:88 - קיט:פח
הרמשאו יניח ךדסחכ ךיפ תודע

119:89 - קיט:פט
ךרבד הוהי םלועל םימשב בצנ

119:90 - קיט:צ
ךתנומא רדו רדל דמעתו ץרא תננוכ

119:91 - קיט:צא
םויה ודמע ךיטפשמל ךידבע לכה יכ

119:92 - קיט:צב
יעשעש ךתרות ילול יינעב יתדבא זא

119:93 - קיט:צג
חכשא-אל םלועל םב יכ ךידוקפ ינתייח

119:94 - קיט:צד
יכ ינעישוה ינא-ךל יתשרד ךידוקפ

119:95 - קיט:צה
םיעשר ווק יל ךיתדע ינדבאל ןנובתא

119:96 - קיט:צו
ץק יתיאר הלכת לכל דאמ ךתוצמ הבחר

119:97 - קיט:צז
ךתרות יתבהא-המ איה םויה-לכ יתחיש

119:98 - קיט:צח
ינמכחת יביאמ םלועל יכ ךתוצמ יל-איה

119:99 - קיט:צט
יתלכשה ידמלמ-לכמ החיש ךיתודע יכ יל

119:100 - קיט:ק
יכ ןנובתא םינקזמ יתרצנ ךידוקפ

119:101 - קיט:קא
יתאלכ ער חרא-לכמ רמשא ןעמל ילגר ךרבד

119:102 - קיט:קב
יתרס-אל ךיטפשממ ינתרוה התא-יכ

119:103 - קיט:קג
יכחל וצלמנ-המ יפל שבדמ ךתרמא

119:104 - קיט:קד
ןנובתא ךידוקפמ יתאנש ןכ-לע רקש חרא-לכ

119:105 - קיט:קה
ךרבד ילגרל-רנ יתביתנל רואו

119:106 - קיט:קו
המיקאו יתעבשנ ךקדצ יטפשמ רמשל

119:107 - קיט:קז
דאמ-דע יתינענ ךרבדכ יניח הוהי

119:108 - קיט:קח
אנ-הצר יפ תובדנ ךיטפשמו הוהי ינדמל

119:109 - קיט:קט
דימת יפכב ישפנ יתחכש אל ךתרותו

119:110 - קיט:קי
יל חפ םיעשר ונתנ אל ךידוקפמו יתיעת

119:111 - קיט:קיא
ךיתודע יתלחנ יבל ןושש-יכ םלועל המה

119:112 - קיט:קיב
תושעל יבל יתיטנ בקע םלועל ךיקח

119:113 - קיט:קיג
יתאנש םיפעס יתבהא ךתרותו

119:114 - קיט:קיד
התא ינגמו ירתס יתלחי ךרבדל

119:115 - קיט:קטו
םיערמ ינממ-ורוס יהלא תוצמ הרצאו

119:116 - קיט:קטז
ךתרמאכ ינכמס ינשיבת-לאו היחאו ירבשמ

119:117 - קיט:קיז
העשואו ינדעס דימת ךיקחב העשאו

119:118 - קיט:קיח
םיגוש-לכ תילס רקש-יכ ךיקחמ םתימרת

119:119 - קיט:קיט
תבשה םיגס ןכל ץרא-יעשר-לכ ךיתדע יתבהא

119:120 - קיט:קכ
ירשב ךדחפמ רמס יתארי ךיטפשממו

119:121 - קיט:קכא
קדצו טפשמ יתישע יקשעל ינחינת-לב

119:122 - קיט:קכב
בוטל ךדבע ברע םידז ינקשעי-לא

119:123 - קיט:קכג
ךתעושיל ולכ יניע ךקדצ תרמאלו

119:124 - קיט:קכד
ךדסחכ ךדבע-םע השע ינדמל ךיקחו

119:125 - קיט:קכה
ינניבה ינא-ךדבע ךיתדע העדאו

119:126 - קיט:קכו
הוהיל תושעל תע ךתרות ורפה

119:127 - קיט:קכז
יתבהא ןכ-לע זפמו בהזמ ךיתוצמ

119:128 - קיט:קכח
לכ ידוקפ-לכ ןכ-לע רקש חרא-לכ יתרשי יתאנש

119:129 - קיט:קכט
ךיתודע תואלפ ישפנ םתרצנ ןכ-לע

119:130 - קיט:קל
ריאי ךירבד חתפ םייתפ ןיבמ

119:131 - קיט:קלא
הפאשאו יתרעפ-יפ יתבאי ךיתוצמל יכ

119:132 - קיט:קלב
יננחו ילא-הנפ ךמש יבהאל טפשמכ

119:133 - קיט:קלג
ךתרמאב ןכה ימעפ יב-טלשת-לאו ןוא-לכ

119:134 - קיט:קלד
םדא קשעמ ינדפ ךידוקפ הרמשאו

119:135 - קיט:קלה
ךדבעב ראה ךינפ ךיקח-תא ינדמלו

119:136 - קיט:קלו
ודרי םימ-יגלפ ורמש-אל לע יניע ךתרות

119:137 - קיט:קלז
הוהי התא קידצ ךיטפשמ רשיו

119:138 - קיט:קלח
ךיתדע קדצ תיוצ דאמ הנומאו

119:139 - קיט:קלט
יתאנק ינתתמצ ךירבד וחכש-יכ ירצ

119:140 - קיט:קמ
דאמ ךתרמא הפורצ הבהא ךדבעו

119:141 - קיט:קמא
הזבנו יכנא ריעצ יתחכש אל ךידקפ

119:142 - קיט:קמב
םלועל קדצ ךתקדצ תמא ךתרותו

119:143 - קיט:קמג
ינואצמ קוצמו-רצ יעשעש ךיתוצמ

119:144 - קיט:קמד
םלועל ךיתודע קדצ היחאו ינניבה

119:145 - קיט:קמה
יננע בל-לכב יתארק הרצא ךיקח הוהי

119:146 - קיט:קמו
ינעישוה ךיתארק ךיתדע הרמשאו

119:147 - קיט:קמז
העושאו ףשנב יתמדק יתלחי ךירבדל

119:148 - קיט:קמח
תורמשא יניע ומדק ךתרמאב חישל

119:149 - קיט:קמט
ךדסחכ העמש ילוק יניח ךטפשמכ הוהי

119:150 - קיט:קנ
המז יפדר וברק וקחר ךתרותמ

119:151 - קיט:קנא
הוהי התא בורק תמא ךיתוצמ-לכו

119:152 - קיט:קנב
ךיתדעמ יתעדי םדק םתדסי םלועל יכ

119:153 - קיט:קנג
ינצלחו יינע-האר אל ךתרות-יכ יתחכש

119:154 - קיט:קנד
ינלאגו יביר הביר יניח ךתרמאל

119:155 - קיט:קנה
העושי םיעשרמ קוחר ושרד אל ךיקח-יכ

119:156 - קיט:קנו
הוהי םיבר ךימחר יניח ךיטפשמכ

119:157 - קיט:קנז
ירצו יפדר םיבר יתיטנ אל ךיתודעמ

119:158 - קיט:קנח
םידגב יתיאר רשא הטטוקתאו ורמש אל ךתרמא

119:159 - קיט:קנט
ךידוקפ-יכ האר ךדסחכ הוהי יתבהא יניח

119:160 - קיט:קס
תמא ךרבד-שאר טפשמ-לכ םלועלו ךקדצ

119:161 - קיט:קסא
םנח ינופדר םירש יבל דחפ ךירבדמו

119:162 - קיט:קסב
ךתרמא-לע יכנא שש בר ללש אצומכ

119:163 - קיט:קסג
הבעתאו יתאנש רקש יתבהא ךתרות

119:164 - קיט:קסד
ךיתללה םויב עבש ךקדצ יטפשמ לע

119:165 - קיט:קסה
יבהאל בר םולש ומל-ןיאו ךתרות לושכמ

119:166 - קיט:קסו
ךתעושיל יתרבש ךיתוצמו הוהי יתישע

119:167 - קיט:קסז
ךיתדע ישפנ הרמש דאמ םבהאו

119:168 - קיט:קסח
ךידוקפ יתרמש יכרד-לכ יכ ךיתדעו ךדגנ

119:169 - קיט:קסט
ךינפל יתנר ברקת ךרבדכ הוהי ינניבה

119:170 - קיט:קע
ךינפל יתנחת אובת ינליצה ךתרמאכ

119:171 - קיט:קעא
הלהת יתפש הנעבת ךיקח ינדמלת יכ

119:172 - קיט:קעב
ךתרמא ינושל ןעת קדצ ךיתוצמ-לכ יכ

119:173 - קיט:קעג
יכ ינרזעל ךדי-יהת יתרחב ךידוקפ

119:174 - קיט:קעד
ךתעושיל יתבאת ךתרותו הוהי יעשעש

119:175 - קיט:קעה
ךללהתו ישפנ-יחת ינרזעי ךטפשמו

119:176 - קיט:קעו
שקב דבא השכ יתיעת אל ךיתוצמ יכ ךדבע יתחכש

120:1 - קכ:א
תולעמה ריש יל התרצב הוהי-לא יננעיו יתארק

120:2 - קכ:ב
ישפנ הליצה הוהי ןושלמ רקש-תפשמ הימר

120:3 - קכ:ג
ךל ןתי-המ ןושל ךל ףיסי-המו הימר

120:4 - קכ:ד
םינונש רובג יצח םימתר ילחג םע

120:5 - קכ:ה
יתרג-יכ יל-היוא ילהא-םע יתנכש ךשמ רדק

120:6 - קכ:ו
ישפנ הל-הנכש תבר םולש אנוש םע

120:7 - קכ:ז
רבדא יכו םולש-ינא המחלמל המה

121:1 - קכא:א
אשא תולעמל ריש םירהה-לא יניע ירזע אבי ןיאמ

121:2 - קכא:ב
השע הוהי םעמ ירזע ץראו םימש

121:3 - קכא:ג
ךלגר טומל ןתי-לא ךרמש םוני-לא

121:4 - קכא:ד
אלו םוני-אל הנה לארשי רמוש ןשיי

121:5 - קכא:ה
הוהי ךרמש הוהי ךנימי די-לע ךלצ

121:6 - קכא:ו
הככי-אל שמשה םמוי הלילב חריו

121:7 - קכא:ז
ער-לכמ ךרמשי הוהי ךשפנ-תא רמשי

121:8 - קכא:ח
ךתאצ-רמשי הוהי התעמ ךאובו םלוע-דעו

122:1 - קכב:א
דודל תולעמה ריש יל םירמאב יתחמש ךלנ הוהי תיב

122:2 - קכב:ב
ונילגר ויה תודמע םלשורי ךירעשב

122:3 - קכב:ג
היונבה םלשורי הל-הרבחש ריעכ ודחי

122:4 - קכב:ד
םיטבש ולע םשש תודע הי-יטבש םשל תודהל לארשיל הוהי

122:5 - קכב:ה
תואסכ ובשי המש יכ תיבל תואסכ טפשמל דיוד

122:6 - קכב:ו
םלשורי םולש ולאש ךיבהא וילשי

122:7 - קכב:ז
ךליחב םולש-יהי ךיתונמראב הולש

122:8 - קכב:ח
יערו יחא ןעמל ךב םולש אנ-הרבדא

122:9 - קכב:ט
הוהי-תיב ןעמל בוט השקבא וניהלא ךל

123:1 - קכג:א
ךילא תולעמה ריש יניע-תא יתאשנ םימשב יבשיה

123:2 - קכג:ב
םידבע יניעכ הנה םהינודא די-לא די-לא החפש יניעכ וניניע ןכ התרבג דע וניהלא הוהי-לא וננחיש

123:3 - קכג:ג
וננח הוהי וננח זוב ונעבש בר-יכ

123:4 - קכג:ד
ונשפנ הל-העבש תבר זובה םיננאשה געלה םינויאגל

124:1 - קכד:א
דודל תולעמה ריש היהש הוהי ילול אנ-רמאי ונל לארשי

124:2 - קכד:ב
היהש הוהי ילול ונילע םוקב ונל םדא

124:3 - קכד:ג
ונועלב םייח יזא ונב םפא תורחב

124:4 - קכד:ד
ונופטש םימה יזא רבע הלחנ ונשפנ-לע

124:5 - קכד:ה
ונשפנ-לע רבע יזא םינודיזה םימה

124:6 - קכד:ו
אלש הוהי ךורב םהינשל ףרט וננתנ

124:7 - קכד:ז
הטלמנ רופצכ ונשפנ חפה םישקוי חפמ ונחנאו רבשנ ונטלמנ

124:8 - קכד:ח
הוהי םשב ונרזע ץראו םימש השע

125:1 - קכה:א
םיחטבה תולעמה ריש ןויצ-רהכ הוהיב םלועל טומי-אל בשי

125:2 - קכה:ב
ביבס םירה םלשורי ביבס הוהיו הל התעמ ומעל םלוע-דעו

125:3 - קכה:ג
טבש חוני אל יכ לרוג לע עשרה ןעמל םיקידצה םיקידצה וחלשי-אל םהידי התלועב

125:4 - קכה:ד
הוהי הביטיה םירשילו םיבוטל םתובלב

125:5 - קכה:ה
םתולקלקע םיטמהו הוהי םכילוי םולש ןואה ילעפ-תא לארשי-לע

126:1 - קכו:א
בושב תולעמה ריש ןויצ תביש-תא הוהי םימלחכ ונייה

126:2 - קכו:ב
וניפ קוחש אלמי זא זא הנר וננושלו לידגה םיוגב ורמאי תושעל הוהי הלא-םע

126:3 - קכו:ג
תושעל הוהי לידגה םיחמש ונייה ונמע

126:4 - קכו:ד
הוהי הבוש םיקיפאכ ונתובש-תא בגנב

126:5 - קכו:ה
הנרב העמדב םיערזה ורצקי

126:6 - קכו:ו
אשנ הכבו ךלי ךולה אובי-אב ערזה-ךשמ ויתמלא אשנ הנרב

127:1 - קכז:א
המלשל תולעמה ריש הנבי-אל הוהי-םא ולמע אוש תיב הוהי -םא וב וינוב אוש ריע-רמשי-אל רמוש דקש

127:2 - קכז:ב
ימיכשמ םכל אוש תבש-ירחאמ םוק םיבצעה םחל ילכא ודידיל ןתי ןכ אנש

127:3 - קכז:ג
הוהי תלחנ הנה ירפ רכש םינב ןטבה

127:4 - קכז:ד
ןכ רובג-דיב םיצחכ םירוענה ינב

127:5 - קכז:ה
אלמ רשא רבגה ירשא םהמ ותפשא-תא ורבדי-יכ ושבי-אל רעשב םיביוא-תא

128:1 - קכח:א
ירשא תולעמה ריש ךלהה הוהי ארי-לכ ויכרדב

128:2 - קכח:ב
לכאת יכ ךיפכ עיגי ךל בוטו ךירשא

128:3 - קכח:ג
הירפ ןפגכ ךתשא ךינב ךתיב יתכריב ביבס םיתיז ילתשכ ךנחלשל

128:4 - קכח:ד
ךרבי ןכ-יכ הנה הוהי ארי רבג

128:5 - קכח:ה
ןויצמ הוהי ךכרבי םלשורי בוטב הארו ךייח ימי לכ

128:6 - קכח:ו
ךינבל םינב-הארו לארשי-לע םולש

129:1 - קכט:א
תבר תולעמה ריש ירוענמ ינוררצ לארשי אנ-רמאי

129:2 - קכט:ב
ירוענמ ינוררצ תבר יל ולכי-אל םג

129:3 - קכט:ג
םישרח ושרח יבג-לע םתונעמל וכיראה

129:4 - קכט:ד
ץצק קידצ הוהי םיעשר תובע

129:5 - קכט:ה
רוחא וגסיו ושבי ןויצ יאנש לכ

129:6 - קכט:ו
תוגג ריצחכ ויהי שבי ףלש תמדקש

129:7 - קכט:ז
רצוק ופכ אלמ אלש רמעמ ונצחו

129:8 - קכט:ח
םירבעה ורמא אלו םכילא הוהי-תכרב םשב םכתא ונכרב הוהי

130:1 - קל:א
תולעמה ריש ךיתארק םיקמעממ הוהי

130:2 - קל:ב
ילוקב העמש ינדא ךינזא הנייהת לוקל תובשק ינונחת

130:3 - קל:ג
הי-רמשת תונוע-םא דמעי ימ ינדא

130:4 - קל:ד
החילסה ךמע-יכ ארות ןעמל

130:5 - קל:ה
התוק הוהי יתיוק ורבדלו ישפנ יתלחוה

130:6 - קל:ו
םירמשמ ינדאל ישפנ רקבל םירמש רקבל

130:7 - קל:ז
הוהי-לא לארשי לחי דסחה הוהי-םע-יכ תודפ ומע הברהו

130:8 - קל:ח
הדפי אוהו לכמ לארשי-תא ויתנוע

131:1 - קלא:א
דודל תולעמה ריש יבל הבג-אל הוהי יניע ומר-אלו תולדגב יתכלה-אלו ינממ תואלפנבו

131:2 - קלא:ב
יתיוש אל-םא למגכ ישפנ יתממודו ילע למגכ ומא ילע ישפנ

131:3 - קלא:ג
הוהי-לא לארשי לחי םלוע-דעו התעמ

132:1 - קלב:א
תולעמה ריש תא דודל הוהי-רוכז ותונע-לכ

132:2 - קלב:ב
הוהיל עבשנ רשא בקעי ריבאל רדנ

132:3 - קלב:ג
יתיב להאב אבא-םא שרע-לע הלעא-םא יעוצי

132:4 - קלב:ד
יניעל תנש ןתא-םא המונת יפעפעל

132:5 - קלב:ה
םוקמ אצמא-דע תונכשמ הוהיל בקעי ריבאל

132:6 - קלב:ו
התרפאב הונעמש-הנה רעי-ידשב הונאצמ

132:7 - קלב:ז
ויתונכשמל האובנ םדהל הוחתשנ וילגר

132:8 - קלב:ח
ךתחונמל הוהי המוק ךזע ןוראו התא

132:9 - קלב:ט
קדצ-ושבלי ךינהכ וננרי ךידיסחו

132:10 - קלב:י
ךדבע דוד רובעב ךחישמ ינפ בשת-לא

132:11 - קלב:יא
דודל הוהי-עבשנ הנממ בושי-אל תמא תישא ךנטב ירפמ ךל-אסכל

132:12 - קלב:יב
ךינב ורמשי-םא וז יתדעו יתירב םהינב-םג םדמלא -אסכל ובשי דע-ידע ךל

132:13 - קלב:יג
ןויצב הוהי רחב-יכ ול בשומל הוא

132:14 - קלב:יד
דע-ידע יתחונמ-תאז היתוא יכ בשא-הפ

132:15 - קלב:טו
ךרבא ךרב הדיצ עיבשא הינויבא םחל

132:16 - קלב:טז
עשי שיבלא הינהכו ןנר הידיסחו וננרי

132:17 - קלב:יז
דודל ןרק חימצא םש יחישמל רנ יתכרע

132:18 - קלב:יח
תשב שיבלא ויביוא ורזנ ץיצי וילעו

133:1 - קלג:א
דודל תולעמה ריש בוט-המ הנה םיחא תבש םיענ-המו דחי-םג

133:2 - קלג:ב
שארה-לע בוטה ןמשכ ןקזה-לע דרי דריש ןרהא-ןקז ויתודמ יפ-לע

133:3 - קלג:ג
דריש ןומרח-לטכ יכ ןויצ יררה-לע הוהי הוצ םש -דע םייח הכרבה-תא םלועה

134:1 - קלד:א
הנה תולעמה ריש הוהי-תא וכרב הוהי ידבע-לכ הוהי-תיבב םידמעה תולילב

134:2 - קלד:ב
שדק םכדי-ואש הוהי-תא וכרבו

134:3 - קלד:ג
ןויצמ הוהי ךכרבי ץראו םימש השע

135:1 - קלה:א
וללה הי וללה וללה הוהי םש-תא הוהי ידבע

135:2 - קלה:ב
הוהי תיבב םידמעש תיב תורצחב וניהלא

135:3 - קלה:ג
בוט-יכ הי-וללה יכ ומשל ורמז הוהי םיענ

135:4 - קלה:ד
הי ול רחב בקעי-יכ ותלגסל לארשי

135:5 - קלה:ה
יתעדי ינא יכ הוהי לודג-יכ ונינדאו םיהלא-לכמ

135:6 - קלה:ו
הוהי ץפח-רשא לכ ץראבו םימשב השע תומוהת-לכו םימיב

135:7 - קלה:ז
הצקמ םיאשנ הלעמ רטמל םיקרב ץראה חור-אצומ השע ויתורצואמ

135:8 - קלה:ח
םירצמ ירוכב הכהש המהב-דע םדאמ

135:9 - קלה:ט
םיתפמו תותא חלש םירצמ יככותב וידבע-לכבו הערפב

135:10 - קלה:י
םיבר םיוג הכהש םיכלמ גרהו םימוצע

135:11 - קלה:יא
ירמאה ךלמ ןוחיסל ןשבה ךלמ גועלו ןענכ תוכלממ לכלו

135:12 - קלה:יב
הלחנ םצרא ןתנו ומע לארשיל הלחנ

135:13 - קלה:יג
םלועל ךמש הוהי ךרכז הוהי רדו-רדל

135:14 - קלה:יד
ומע הוהי ןידי-יכ םחנתי וידבע-לעו

135:15 - קלה:טו
ףסכ םיוגה יבצע ידי השעמ בהזו םדא

135:16 - קלה:טז
ורבדי אלו םהל-הפ אלו םהל םיניע וארי

135:17 - קלה:יז
אלו םהל םינזא ףא וניזאי םהיפב חור-שי-ןיא

135:18 - קלה:יח
םהישע ויהי םהומכ םהב חטב-רשא לכ

135:19 - קלה:יט
וכרב לארשי תיב ןרהא תיב הוהי-תא הוהי-תא וכרב

135:20 - קלה:כ
וכרב יולה תיב הוהי יארי הוהי-תא הוהי-תא וכרב

135:21 - קלה:כא
ןויצמ הוהי ךורב םלשורי ןכש הי-וללה

136:1 - קלו:א
בוט-יכ הוהיל ודוה ודסח םלועל יכ

136:2 - קלו:ב
םיהלאה יהלאל ודוה ודסח םלועל יכ

136:3 - קלו:ג
םינדאה ינדאל ודוה ודסח םלועל יכ

136:4 - קלו:ד
תולדג תואלפנ השעל םלועל יכ ודבל ודסח

136:5 - קלו:ה
הנובתב םימשה השעל ודסח םלועל יכ

136:6 - קלו:ו
םימה-לע ץראה עקרל ודסח םלועל יכ

136:7 - קלו:ז
םילדג םירוא השעל ודסח םלועל יכ

136:8 - קלו:ח
תלשממל שמשה-תא םלועל יכ םויב ודסח

136:9 - קלו:ט
םיבכוכו חריה-תא יכ הלילב תולשממל ודסח םלועל

136:10 - קלו:י
םירצמ הכמל םלועל יכ םהירוכבב ודסח

136:11 - קלו:יא
םכותמ לארשי אצויו ודסח םלועל יכ

136:12 - קלו:יב
עורזבו הקזח דיב םלועל יכ היוטנ ודסח

136:13 - קלו:יג
ףוס-םי רזגל םלועל יכ םירזגל ודסח

136:14 - קלו:יד
לארשי ריבעהו םלועל יכ וכותב ודסח

136:15 - קלו:טו
וליחו הערפ רענו םלועל יכ ףוס-םיב ודסח

136:16 - קלו:טז
רבדמב ומע ךילומל ודסח םלועל יכ

136:17 - קלו:יז
םילדג םיכלמ הכמל ודסח םלועל יכ

136:18 - קלו:יח
םיכלמ גרהיו םלועל יכ םירידא ודסח

136:19 - קלו:יט
ירמאה ךלמ ןוחיסל ודסח םלועל יכ

136:20 - קלו:כ
יכ ןשבה ךלמ גועלו ודסח םלועל

136:21 - קלו:כא
הלחנל םצרא ןתנו ודסח םלועל יכ

136:22 - קלו:כב
ודבע לארשיל הלחנ ודסח םלועל יכ

136:23 - קלו:כג
ונל רכז ונלפשבש ודסח םלועל יכ

136:24 - קלו:כד
יכ ונירצמ ונקרפיו ודסח םלועל

136:25 - קלו:כה
רשב-לכל םחל ןתנ ודסח םלועל יכ

136:26 - קלו:כו
יכ םימשה לאל ודוה ודסח םלועל

137:1 - קלז:א
םש לבב תורהנ לע וניכב-םג ונבשי ןויצ-תא ונרכזב

137:2 - קלז:ב
הכותב םיברע-לע וניתורנכ ונילת

137:3 - קלז:ג
ונולאש םש יכ ריש-ירבד וניבוש החמש וניללותו רישמ ונל וריש ןויצ

137:4 - קלז:ד
רישנ ךיא לע הוהי-ריש-תא רכנ תמדא

137:5 - קלז:ה
םלשורי ךחכשא-םא ינימי חכשת

137:6 - קלז:ו
יכחל ינושל-קבדת יכרכזא אל-םא הלעא אל-םא שאר לע םלשורי-תא יתחמש

137:7 - קלז:ז
ינבל הוהי רכז םוי תא םודא ורע םירמאה םלשורי הב דוסיה דע ורע

137:8 - קלז:ח
הדודשה לבב-תב ךל-םלשיש ירשא תלמגש ךלומג-תא ונל

137:9 - קלז:ט
ץפנו זחאיש ירשא עלסה-לא ךיללע-תא

138:1 - קלח:א
יבל-לכב ךדוא דודל ךרמזא םיהלא דגנ

138:2 - קלח:ב
לכיה-לא הוחתשא ךמש-תא הדואו ךשדק ךתמא-לעו ךדסח-לע -לע תלדגה-יכ ךתרמא ךמש-לכ

138:3 - קלח:ג
יננעתו יתארק םויב זע ישפנב ינבהרת

138:4 - קלח:ד
הוהי ךודוי יכ ץרא-יכלמ-לכ ךיפ-ירמא ועמש

138:5 - קלח:ה
הוהי יכרדב ורישיו דובכ לודג יכ הוהי

138:6 - קלח:ו
לפשו הוהי םר-יכ קחרממ הבגו הארי עדיי

138:7 - קלח:ז
הרצ ברקב ךלא-םא יביא ףא לע יניחת ינעישותו ךדי חלשת ךנימי

138:8 - קלח:ח
ידעב רמגי הוהי םלועל ךדסח הוהי ףרת-לא ךידי ישעמ

139:1 - קלט:א
רומזמ דודל חצנמל עדתו ינתרקח הוהי

139:2 - קלט:ב
יתבש תעדי התא יערל התנב ימוקו קוחרמ

139:3 - קלט:ג
תירז יעברו יחרא התנכסה יכרד-לכו

139:4 - קלט:ד
ינושלב הלמ ןיא יכ הלכ תעדי הוהי ןה

139:5 - קלט:ה
ינתרצ םדקו רוחא הכפכ ילע תשתו

139:6 - קלט:ו
ינממ תעד היאלפ הל לכוא-אל הבגשנ

139:7 - קלט:ז
ךחורמ ךלא הנא חרבא ךינפמ הנאו

139:8 - קלט:ח
םש םימש קסא-םא לואש העיצאו התא ךנה

139:9 - קלט:ט
רחש-יפנכ אשא םי תירחאב הנכשא

139:10 - קלט:י
ינחנת ךדי םש-םג ךנימי ינזחאתו

139:11 - קלט:יא
ךשח-ךא רמאו רוא הלילו ינפושי ינדעב

139:12 - קלט:יב
ךישחי-אל ךשח-םג םויכ הלילו ךממ הכישחכ ריאי הרואכ

139:13 - קלט:יג
יתילכ תינק התא-יכ ימא ןטבב ינכסת

139:14 - קלט:יד
תוארונ יכ לע ךדוא םיאלפנ יתילפנ תעדי ישפנו ךישעמ דאמ

139:15 - קלט:טו
ךממ ימצע דחכנ-אל רתסב יתישע-רשא תויתחתב יתמקר ץרא

139:16 - קלט:טז
ךיניע ואר ימלג םלכ ךרפס-לעו ורצי םימי ובתכי םהב דחא אלו

139:17 - קלט:יז
ךיער ורקי-המ ילו ומצע המ לא םהישאר

139:18 - קלט:יח
ןוברי לוחמ םרפסא ךמע ידועו יתציקה

139:19 - קלט:יט
עשר הולא לטקת-םא ורוס םימד ישנאו ינמ

139:20 - קלט:כ
המזמל ךרמאי רשא ךירע אושל אשנ

139:21 - קלט:כא
הוהי ךיאנשמ-אולה ךיממוקתבו אנשא טטוקתא

139:22 - קלט:כב
םיתאנש האנש תילכת יל ויה םיביואל

139:23 - קלט:כג
יבבל עדו לא ינרקח יפערש עדו יננחב

139:24 - קלט:כד
בצע-ךרד-םא הארו ךרדב ינחנו יב םלוע

140:1 - קמ:א
דודל רומזמ חצנמל

140:2 - קמ:ב
םדאמ הוהי ינצלח םיסמח שיאמ ער ינרצנת

140:3 - קמ:ג
בלב תוער ובשח רשא ורוגי םוי-לכ תומחלמ

140:4 - קמ:ד
םנושל וננש בושכע תמח שחנ-ומכ הלס ומיתפש תחת

140:5 - קמ:ה
ידימ הוהי ינרמש םיסמח שיאמ עשר ובשח רשא ינרצנת ימעפ תוחדל

140:6 - קמ:ו
יל חפ םיאג-ונמט תשר ושרפ םילבחו םישקמ לגעמ-דיל הלס יל-ותש

140:7 - קמ:ז
ילא הוהיל יתרמא הוהי הניזאה התא ינונחת לוק

140:8 - קמ:ח
זע ינדא הוהי ישארל התכס יתעושי קשנ םויב

140:9 - קמ:ט
ייואמ הוהי ןתת-לא קפת-לא וממז עשר הלס ומורי

140:10 - קמ:י
למע יבסמ שאר ומוסכי ומיתפש

140:11 - קמ:יא
םילחג םהילע וטימי תורמהמב םלפי שאב ומוקי-לב

140:12 - קמ:יב
ןוכי-לב ןושל שיא ער סמח-שיא ץראב תפחדמל ונדוצי

140:13 - קמ:יג
הוהי השעי-יכ תעדי טפשמ ינע ןיד םיניבא

140:14 - קמ:יד
ודוי םיקידצ ךא םירשי ובשי ךמשל ךינפ-תא

141:1 - קמא:א
הוהי דודל רומזמ יל השוח ךיתארק ילוק הניזאה ךל-יארקב

141:2 - קמא:ב
תרטק יתלפת ןוכת יפכ תאשמ ךינפל ברע-תחנמ

141:3 - קמא:ג
הרמש הוהי התיש לד-לע הרצנ יפל יתפש

141:4 - קמא:ד
ער רבדל יבל-טת-לא תוללע ללועתהל םישיא-תא עשרב -לבו ןוא-ילעפ םהימענמב םחלא

141:5 - קמא:ה
דסח קידצ-ינמלהי שאר ןמש ינחיכויו ישאר יני-לא יתלפתו דוע-יכ םהיתוערב

141:6 - קמא:ו
עלס-ידיב וטמשנ ירמא ועמשו םהיטפש ומענ יכ

141:7 - קמא:ז
ץראב עקבו חלפ ומכ יפל ונימצע ורזפנ לואש

141:8 - קמא:ח
ינדא הוהי ךילא יכ יתיסח הכב יניע ישפנ רעת-לא

141:9 - קמא:ט
חפ ידימ ינרמש תושקמו יל ושקי ןוא ילעפ

141:10 - קמא:י
וירמכמב ולפי יכנא דחי םיעשר רובעא-דע

142:1 - קמב:א
ותויהב דודל ליכשמ הלפת הרעמב

142:2 - קמב:ב
קעזא הוהי-לא ילוק הוהי-לא ילוק ןנחתא

142:3 - קמב:ג
יחיש וינפל ךפשא דיגא וינפל יתרצ

142:4 - קמב:ד
יחור ילע ףטעתהב יתביתנ תעדי התאו ונמט ךלהא וז-חראב יל חפ

142:5 - קמב:ה
הארו ןימי טיבה דבא ריכמ יל-ןיאו ןיא ינממ סונמ ישפנל שרוד

142:6 - קמב:ו
הוהי ךילא יתקעז יסחמ התא יתרמא םייחה ץראב יקלח

142:7 - קמב:ז
יתנר-לא הבישקה דאמ יתולד-יכ יכ יפדרמ ינליצה ינממ וצמא

142:8 - קמב:ח
ישפנ רגסממ האיצוה יב ךמש-תא תודוהל יכ םיקידצ ורתכי ילע למגת

143:1 - קמג:א
הוהי דודל רומזמ הניזאה יתלפת עמש ךתנמאב ינונחת-לא ךתקדצב יננע

143:2 - קמג:ב
טפשמב אובת-לאו יכ ךדבע-תא ךינפל קדצי-אל יח-לכ

143:3 - קמג:ג
ישפנ ביוא ףדר יכ יתיח ץראל אכד םיכשחמב ינבישוה םלוע יתמכ

143:4 - קמג:ד
יחור ילע ףטעתתו יבל םמותשי יכותב

143:5 - קמג:ה
םדקמ םימי יתרכז ךלעפ-לכב יתיגה חחושא ךידי השעמב

143:6 - קמג:ו
ךילא ידי יתשרפ ךל הפיע-ץראכ ישפנ הלס

143:7 - קמג:ז
הוהי יננע רהמ רתסת-לא יחור התלכ יתלשמנו ינממ ךינפ רוב ידרי-םע

143:8 - קמג:ח
ךדסח רקבב ינעימשה יתחטב ךב-יכ וז-ךרד ינעידוה יתאשנ ךילא-יכ ךלא ישפנ

143:9 - קמג:ט
הוהי יביאמ ינליצה יתסכ ךילא

143:10 - קמג:י
ךנוצר תושעל ינדמל ךחור יהולא התא-יכ ץראב ינחנת הבוט רושימ

143:11 - קמג:יא
הוהי ךמש-ןעמל ךתקדצב יניחת ישפנ הרצמ איצות

143:12 - קמג:יב
יביא תימצת ךדסחבו יררצ-לכ תדבאהו ךדבע ינא יכ ישפנ

144:1 - קמד:א
הוהי ךורב דודל ידי דמלמה ירוצ יתועבצא ברקל המחלמל

144:2 - קמד:ב
יתדוצמו ידסח יל יטלפמו יבגשמ יתיסח ובו ינגמ יתחת ימע דדורה

144:3 - קמד:ג
םדא-המ הוהי שונא-ןב והעדתו והבשחתו

144:4 - קמד:ד
וימי המד לבהל םדא רבוע לצכ

144:5 - קמד:ה
דרתו ךימש-טה הוהי ונשעיו םירהב עג

144:6 - קמד:ו
םציפתו קרב קורב םמהתו ךיצח חלש

144:7 - קמד:ז
םורממ ךידי חלש םיממ ינליצהו ינצפ רכנ ינב דימ םיבר

144:8 - קמד:ח
אוש-רבד םהיפ רשא רקש ןימי םנימיו

144:9 - קמד:ט
שדח ריש םיהלא לבנב ךל הרישא ךל-הרמזא רושע

144:10 - קמד:י
העושת ןתונה הצופה םיכלמל ברחמ ודבע דוד-תא הער

144:11 - קמד:יא
דימ ינליצהו ינצפ םהיפ רשא רכנ-ינב םנימיו אוש-רבד רקש ןימי

144:12 - קמד:יב
םיעטנכ ונינב רשא םהירוענב םילדגמ תיוזכ וניתונב תינבת תובטחמ לכיה

144:13 - קמד:יג
םיאלמ וניוזמ ןז-לא ןזמ םיקיפמ תופילאמ וננואצ וניתוצוחב תובברמ

144:14 - קמד:יד
םילבסמ וניפולא ןיאו ץרפ-ןיא החוצ ןיאו תאצוי וניתבחרב

144:15 - קמד:טו
ול הככש םעה ירשא הוהיש םעה ירשא ויהלא

145:1 - קמה:א
ךממורא דודל הלהת הכרבאו ךלמה יהולא דעו םלועל ךמש

145:2 - קמה:ב
ךכרבא םוי-לכב םלועל ךמש הללהאו דעו

145:3 - קמה:ג
ללהמו הוהי לודג ןיא ותלדגלו דאמ רקח

145:4 - קמה:ד
חבשי רודל רוד ךיתרובגו ךישעמ ודיגי

145:5 - קמה:ה
ךדוה דובכ רדה ךיתואלפנ ירבדו החישא

145:6 - קמה:ו
ךיתארונ זוזעו ךיתלודגו ורמאי הנרפסא

145:7 - קמה:ז
ועיבי ךבוט-בר רכז וננרי ךתקדצו

145:8 - קמה:ח
הוהי םוחרו ןונח םיפא ךרא דסח-לדגו

145:9 - קמה:ט
לכל הוהי-בוט וימחרו וישעמ-לכ-לע

145:10 - קמה:י
הוהי ךודוי ךידיסחו ךישעמ-לכ הכוכרבי

145:11 - קמה:יא
ורמאי ךתוכלמ דובכ ורבדי ךתרובגו

145:12 - קמה:יב
םדאה ינבל עידוהל רדה דובכו ויתרובג ותוכלמ

145:13 - קמה:יג
תוכלמ ךתוכלמ ךתלשממו םימלע-לכ רודו רוד-לכב

145:14 - קמה:יד
הוהי ךמוס ףקוזו םילפנה-לכל םיפופכה-לכל

145:15 - קמה:טו
ךילא לכ-יניע התאו ורבשי םלכא-תא םהל-ןתונ ותעב

145:16 - קמה:טז
ךדי-תא חתופ יח-לכל עיבשמו ןוצר

145:17 - קמה:יז
הוהי קידצ דיסחו ויכרד-לכב וישעמ-לכב

145:18 - קמה:יח
הוהי בורק רשא לכל ויארק-לכל תמאב והארקי

145:19 - קמה:יט
השעי ויארי-ןוצר עמשי םתעוש-תאו םעישויו

145:20 - קמה:כ
הוהי רמוש תאו ויבהא-לכ-תא דימשי םיעשרה-לכ

145:21 - קמה:כא
יפ-רבדי הוהי תלהת םש רשב-לכ ךרביו דעו םלועל ושדק

146:1 - קמו:א
ישפנ יללה הי-וללה הוהי-תא

146:2 - קמו:ב
ייחב הוהי הללהא יהלאל הרמזא ידועב

146:3 - קמו:ג
םיבידנב וחטבת-לא ול ןיאש םדא-ןבב העושת

146:4 - קמו:ד
בשי וחור אצת אוהה םויב ותמדאל ויתנתשע ודבא

146:5 - קמו:ה
בקעי לאש ירשא ורבש ורזעב ויהלא הוהי-לע

146:6 - קמו:ו
ץראו םימש השע םיה-תא םב-רשא-לכ-תאו םלועל תמא רמשה

146:7 - קמו:ז
םיקושעל טפשמ השע םיבערל םחל ןתנ םירוסא ריתמ הוהי

146:8 - קמו:ח
םירוע חקפ הוהי םיפופכ ףקז הוהי םיקידצ בהא הוהי

146:9 - קמו:ט
םירג-תא רמש הוהי דדועי הנמלאו םותי תועי םיעשר ךרדו

146:10 - קמו:י
םלועל הוהי ךלמי רדל ןויצ ךיהלא הי-וללה רדו

147:1 - קמז:א
בוט-יכ הי וללה וניהלא הרמז הואנ םיענ-יכ הלהת

147:2 - קמז:ב
הוהי םלשורי הנוב סנכי לארשי יחדנ

147:3 - קמז:ג
בל ירובשל אפרה םתובצעל שבחמו

147:4 - קמז:ד
םיבכוכל רפסמ הנומ ארקי תומש םלכל

147:5 - קמז:ה
ונינודא לודג ותנובתל חכ-ברו רפסמ ןיא

147:6 - קמז:ו
הוהי םיונע דדועמ םיעשר ליפשמ ץרא-ידע

147:7 - קמז:ז
הדותב הוהיל ונע וניהלאל ורמז רונכב

147:8 - קמז:ח
םיבעב םימש הסכמה רטמ ץראל ןיכמה ריצח םירה חימצמה

147:9 - קמז:ט
המחל המהבל ןתונ רשא ברע ינבל וארקי

147:10 - קמז:י
סוסה תרובגב אל יקושב-אל ץפחי הצרי שיאה

147:11 - קמז:יא
הוהי הצור ויארי-תא ודסחל םילחימה-תא

147:12 - קמז:יב
םלשורי יחבש יללה הוהי-תא ןויצ ךיהלא

147:13 - קמז:יג
יחירב קזח-יכ ךינב ךרב ךירעש ךברקב

147:14 - קמז:יד
םולש ךלובג-םשה ךעיבשי םיטח בלח

147:15 - קמז:טו
ץרא ותרמא חלשה ץורי הרהמ-דע ורבד

147:16 - קמז:טז
רמצכ גלש ןתנה רזפי רפאכ רופכ

147:17 - קמז:יז
םיתפכ וחרק ךילשמ ימ ותרק ינפל דמעי

147:18 - קמז:יח
םסמיו ורבד חלשי וחור בשי םימ-ולזי

147:19 - קמז:יט
בקעיל ורבד דיגמ ויטפשמו ויקח לארשיל

147:20 - קמז:כ
יוג-לכל ןכ השע אל םועדי-לב םיטפשמו הי-וללה

148:1 - קמח:א
וללה הי וללה םימשה-ןמ הוהי-תא םימורמב והוללה

148:2 - קמח:ב
ויכאלמ-לכ והוללה ואבצ-לכ והוללה

148:3 - קמח:ג
חריו שמש והוללה יבכוכ-לכ והוללה רוא

148:4 - קמח:ד
םימשה ימש והוללה לעמ רשא םימהו םימשה

148:5 - קמח:ה
הוהי םש-תא וללהי הוצ אוה יכ וארבנו

148:6 - קמח:ו
םלועל דעל םדימעיו רובעי אלו ןתנ-קח

148:7 - קמח:ז
הוהי-תא וללה םינינת ץראה-ןמ תומהת-לכו

148:8 - קמח:ח
גלש דרבו שא הרעס חור רוטיקו ורבד השע

148:9 - קמח:ט
תועבג-לכו םירהה םיזרא-לכו ירפ ץע

148:10 - קמח:י
שמר המהב-לכו היחה ףנכ רופצו

148:11 - קמח:יא
ץרא-יכלמ םירש םימאל-לכו ץרא יטפש-לכו

148:12 - קמח:יב
תולותב-םגו םירוחב םירענ-םע םינקז

148:13 - קמח:יג
הוהי םש-תא וללהי ודבל ומש בגשנ-יכ ץרא-לע ודוה םימשו

148:14 - קמח:יד
ומעל ןרק םריו וידיסח-לכל הלהת לארשי ינבל הי-וללה וברק-םע

149:1 - קמט:א
וריש הי וללה שדח ריש הוהיל להקב ותלהת םידיסח

149:2 - קמט:ב
וישעב לארשי חמשי וליגי ןויצ-ינב םכלמב

149:3 - קמט:ג
לוחמב ומש וללהי רונכו ףתב ול-ורמזי

149:4 - קמט:ד
ומעב הוהי הצור-יכ םיונע ראפי העושיב

149:5 - קמט:ה
םידיסח וזלעי וננרי דובכב םתובכשמ-לע

149:6 - קמט:ו
םנורגב לא תוממור םדיב תויפיפ ברחו

149:7 - קמט:ז
םיוגב המקנ תושעל םימא-לב תחכות

149:8 - קמט:ח
םיקזב םהיכלמ רסאל ילבכב םהידבכנו לזרב

149:9 - קמט:ט
טפשמ םהב תושעל אוה רדה בותכ וידיסח-לכל הי-וללה

150:1 - קנ:א
לא-וללה הי וללה והוללה ושדקב וזע עיקרב

150:2 - קנ:ב
ויתרובגב והוללה ולדג ברכ והוללה

150:3 - קנ:ג
רפוש עקתב והוללה לבנב והוללה רונכו

150:4 - קנ:ד
לוחמו ףתב והוללה םינמב והוללה בגועו

150:5 - קנ:ה
עמש-ילצלצב והוללה ילצלצב והוללה העורת

150:6 - קנ:ו
הי ללהת המשנה לכ הי-וללה