הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיבותכ
Ketuvim

תור
1:1 - א:א
טפש ימיב יהיו בער יהיו םיטפשה שיא ךליו ץראב הדוהי םחל תיבמ באומ ידשב רוגל ינשו ותשאו אוה וינב

1:2 - א:ב
ךלמילא שיאה םשו םשו ימענ ותשא םשו ןולחמ וינב-ינש םיתרפא ןוילכו הדוהי םחל תיבמ באומ-ידש ואביו םש-ויהיו

1:3 - א:ג
שיא ךלמילא תמיו איה ראשתו ימענ הינב ינשו

1:4 - א:ד
םישנ םהל ואשיו תחאה םש תויבאמ תינשה םשו הפרע רשעכ םש ובשיו תור םינש

1:5 - א:ה
םהינש-םג ותומיו ןוילכו ןולחמ ינשמ השאה ראשתו השיאמו הידלי

1:6 - א:ו
היתלכו איה םקתו יכ באומ ידשמ בשתו באומ הדשב העמש הוהי דקפ-יכ םהל תתל ומע-תא םחל

1:7 - א:ז
רשא םוקמה-ןמ אצתו יתשו המש-התיה הנכלתו המע היתלכ ץרא -לא בושל ךרדב הדוהי

1:8 - א:ח
יתשל ימענ רמאתו הנבש הנכל היתלכ השעי המא תיבל השא דסח םכמע הוהי םתישע רשאכ ידמעו םיתמה-םע

1:9 - א:ט
םכל הוהי ןתי השא החונמ ןאצמו ןהל קשתו השיא תיב ןלוק הנאשתו הניכבתו

1:10 - א:י
ךתא-יכ הל-הנרמאתו ךמעל בושנ

1:11 - א:יא
הנבש ימענ רמאתו הנכלת המל יתנב םינב יל-דועה ימע םכל ויהו יעמב םישנאל

1:12 - א:יב
יכ ןכל יתנב הנבש שיאל תויהמ יתנקז יל-שי יתרמא יכ יתייה םג הוקת םגו שיאל הלילה םינב יתדלי

1:13 - א:יג
דע הנרבשת ןהלה ןהלה ולדגי רשא תויה יתלבל הנגעת יתנב לא שיאל םכמ דאמ יל-רמ-יכ יב האצי-יכ הוהי-די

1:14 - א:יד
ןלוק הנשתו קשתו דוע הניכבתו תורו התומחל הפרע הב הקבד

1:15 - א:טו
הבש הנה רמאתו המע-לא ךתמבי יבוש היהלא-לאו ךתמבי ירחא

1:16 - א:טז
תור רמאתו ךבזעל יב-יעגפת-לא יכ ךירחאמ בושל ךלא יכלת רשא-לא ןילא ינילת רשאבו ךיהלאו ימע ךמע יהלא

1:17 - א:יז
תומא יתומת רשאב השעי הכ רבקא םשו ףיסי הכו יל הוהי דירפי תומה יכ ךניבו יניב

1:18 - א:יח
תצמאתמ-יכ ארתו התא תכלל איה הילא רבדל לדחתו

1:19 - א:יט
םהיתש הנכלתו םחל תיב הנאב-דע תיב הנאבכ יהיו ריעה-לכ םהתו םחל הנרמאתו ןהילע ימענ תאזה

1:20 - א:כ
ןהילא רמאתו ימענ יל הנארקת-לא ארמ יל ןארק יל ידש רמה-יכ דאמ

1:21 - א:כא
יתכלה האלמ ינא הוהי ינבישה םקירו יל הנארקת המל יב הנע הוהיו ימענ יל ערה ידשו

1:22 - א:כב
תורו ימענ בשתו המע התלכ היבאומה באומ ידשמ הבשה םחל תיב ואב המהו םירעש ריצק תלחתב

2:1 - ב:א
השיאל עדימ ימענלו ליח רובג שיא ךלמילא תחפשממ זעב ומשו

2:2 - ב:ב
היבאומה תור רמאתו אנ-הכלא ימענ-לא הטקלאו הדשה רשא רחא םילבשב ויניעב ןח-אצמא יתב יכל הל רמאתו

2:3 - ב:ג
טקלתו אובתו ךלתו םירצקה ירחא הדשב תקלח הרקמ רקיו רשא זעבל הדשה ךלמילא תחפשממ

2:4 - ב:ד
תיבמ אב זעב-הנהו םירצוקל רמאיו םחל ורמאיו םכמע הוהי הוהי ךכרבי ול

2:5 - ב:ה
ורענל זעב רמאיו םירצוקה-לע בצנה תאזה הרענה ימל

2:6 - ב:ו
בצנה רענה ןעיו רמאיו םירצוקה-לע איה היבאומ הרענ הדשמ ימענ-םע הבשה באומ

2:7 - ב:ז
אנ-הטקלא רמאתו םירמעב יתפסאו םירצוקה ירחא זאמ דומעתו אובתו הז התע-דעו רקבה טעמ תיבה התבש

2:8 - ב:ח
תור-לא זעב רמאיו יתב תעמש אולה הדשב טקלל יכלת-לא ירובעת אל םגו רחא ןיקבדת הכו הזמ יתרענ-םע

2:9 - ב:ט
הדשב ךיניע תכלהו ןורצקי-רשא יתיוצ אולה ןהירחא יתלבל םירענה-תא תכלהו תמצו ךעגנ תיתשו םילכה-לא ןובאשי רשאמ םירענה

2:10 - ב:י
הינפ-לע לפתו רמאתו הצרא וחתשתו יתאצמ עודמ וילא ינריכהל ךיניעב ןח הירכנ יכנאו

2:11 - ב:יא
הל רמאיו זעב ןעיו לכ יל דגה דגה ךתומח-תא תישע-רשא ךשיא תומ ירחא ךמאו ךיבא יבזעתו יכלתו ךתדלומ ץראו תעדי-אל רשא םע-לא םושלש לומת

2:12 - ב:יב
ךלעפ הוהי םלשי המלש ךתרכשמ יהתו יהלא הוהי םעמ תאב-רשא לארשי ויפנכ-תחת תוסחל

2:13 - ב:יג
ןח-אצמא רמאתו יכ ינדא ךיניעב תרבד יכו ינתמחנ יכנאו ךתחפש בל-לע תחאכ היהא אל ךיתחפש

2:14 - ב:יד
תעל זעב הל רמאיו םלה ישג לכאה םחלה-ןמ תלכאו ץמחב ךתפ תלבטו םירצוקה דצמ בשתו ילק הל-טבציו רתתו עבשתו לכאתו

2:15 - ב:טו
וציו טקלל םקתו רמאל וירענ-תא זעב םירמעה ןיב םג הומילכת אלו טקלת

2:16 - ב:טז
הל ולשת-לש םגו םתבזעו םיתבצה-ןמ אלו הטקלו הב-ורעגת

2:17 - ב:יז
הדשב טקלתו תא טבחתו ברעה-דע יהיו הטקל-רשא םירעש הפיאכ

2:18 - ב:יח
ריעה אובתו אשתו תא התומח ארתו אצותו הטקל-רשא -רשא תא הל-ןתתו העבשמ הרתוה

2:19 - ב:יט
התומח הל רמאתו םויה תטקל הפיא יהי תישע הנאו דגתו ךורב ךריכמ תא התומחל ומע התשע-רשא רשא שיאה םש רמאתו םויה ומע יתישע זעב

2:20 - ב:כ
התלכל ימענ רמאתו הוהיל אוה ךורב ודסח בזע-אל רשא -תאו םייחה-תא הל רמאתו םיתמה ונל בורק ימענ אוה ונלאגמ שיאה

2:21 - ב:כא
היבאומה תור רמאתו ילא רמא-יכ םג יל-רשא םירענה-םע ולכ-םא דע ןיקבדת ריצקה-לכ תא יל-רשא

2:22 - ב:כב
תור-לא ימענ רמאתו יכ יתב בוט התלכ ויתורענ-םע יאצת ךב -ועגפי אלו רחא הדשב

2:23 - ב:כג
זעב תורענב קבדתו תולכ-דע טקלל ריצקו םירעשה-ריצק בשתו םיטחה התומח-תא

3:1 - ג:א
ימענ הל רמאתו אלה יתב התומח רשא חונמ ךל-שקבא ךל-בטיי

3:2 - ג:ב
זעב אלה התעו תייה רשא ונתעדמ ויתורענ-תא הרז אוה-הנה םירעשה ןרג-תא הלילה

3:3 - ג:ג
תמשו תכסו תצחרו יתדריו ךילע ךתלמש יעדות-לא ןרגה לכאל ותלכ דע שיאל תותשלו

3:4 - ג:ד
תעדיו ובכשב יהיו רשא םוקמה-תא תאבו םש-בכשי ויתלגרמ תילגו דיגי אוהו יתבכשו ןישעת רשא תא ךל

3:5 - ג:ה
לכ הילא רמאתו השעא ירמאת-רשא

3:6 - ג:ו
שעתו ןרגה דרתו התוצ-רשא לככ התומח

3:7 - ג:ז
תשיו זעב לכאיו אביו ובל בטייו המרעה הצקב בכשל לגתו טלב אבתו בכשתו ויתלגרמ

3:8 - ג:ח
הלילה יצחב יהיו תפליו שיאה דרחיו תבכש השא הנהו ויתלגרמ

3:9 - ג:ט
רמאתו תא-ימ רמאיו ךתמא תור יכנא ךפנכ תשרפו לאג יכ ךתמא-לע התא

3:10 - ג:י
תא הכורב רמאיו תבטיה יתב הוהיל ןורחאה ךדסח -יתלבל ןושארה-ןמ םירוחבה ירחא תכל רישע-םאו לד-םא

3:11 - ג:יא
יארית-לא יתב התעו ירמאת-רשא לכ עדוי יכ ךל-השעא תשא יכ ימע רעש-לכ תא ליח

3:12 - ג:יב
יכ םנמא יכ התעו םגו יכנא לאג םא ינממ בורק לאג שי

3:13 - ג:יג
היהו הלילה יניל בוט ךלאגי-םא רקבב ץפחי אל-םאו לאגי ךיתלאגו ךלאגל יבכש הוהי-יח יכנא רקבה-דע

3:14 - ג:יד
ותלגרמ בכשתו םקתו רקבה-דע שיא ריכי םורטב -לא רמאיו והער-תא השאה האב-יכ עדוי ןרגה

3:15 - ג:טו
תחפטמה יבה רמאיו הב-יזחאו ךילע-רשא דמיו הב זחאתו תשיו םירעש-שש ריעה אביו הילע

3:16 - ג:טז
התומח-לא אובתו יתב תא-ימ רמאתו רשא-לכ תא הל-דגתו שיאה הל-השע

3:17 - ג:יז
םירעשה-שש רמאתו יכ יל ןתנ הלאה םקיר יאובת-לא רמא ךתומח-לא

3:18 - ג:יח
דע יתב יבש רמאתו לפי ךיא ןיעדת רשא טקשי אל יכ רבד הלכ -םא-יכ שיאה םויה רבדה

4:1 - ד:א
רעשה הלע זעבו לאגה הנהו םש בשיו זעב-רבד רשא רבע הפ-הבש הרוס רמאיו רסיו ינמלא ינלפ בשיו

4:2 - ד:ב
םישנא הרשע חקיו רמאיו ריעה ינקזמ ובשיו הפ-ובש

4:3 - ד:ג
תקלח לאגל רמאיו וניחאל רשא הדשה ימענ הרכמ ךלמילאל באומ הדשמ הבשה

4:4 - ד:ד
הלגא יתרמא ינאו דגנ הנק רמאל ךנזא ינקז דגנו םיבשיה לאג לאגת -םא ימע הדיגה לאגי אל-םאו ןיא יכ עדאו יל יכנאו לואגל ךתלוז יכנא רמאיו ךירחא לאגא

4:5 - ד:ה
זעב רמאיו הדשה ךתונק-םויב תור תאמו ימענ דימ תמה-תשא היבאומה םיקהל יתינק ותלחנ-לע תמה-םש

4:6 - ד:ו
אל לאגה רמאיו יל-לואגל לכוא יתלחנ-תא תיחשא-ןפ -תא התא ךל-לאג לכוא-אל יכ יתלאג לאגל

4:7 - ד:ז
לארשיב םינפל תאזו הלואגה-לע םיקל הרומתה-לעו שיא ףלש רבד-לכ והערל ןתנו ולענ הדועתה תאזו לארשיב

4:8 - ד:ח
זעבל לאגה רמאיו ףלשיו ךל-הנק ולענ

4:9 - ד:ט
םינקזל זעב רמאיו םתא םידע םעה-לכו יתינק יכ םויה ךלמילאל רשא-לכ-תא ןוילכל רשא-לכ תאו ימענ דימ ןולחמו

4:10 - ד:י
היבאמה תור-תא םגו יתינק ןולחמ תשא םיקהל השאל יל ותלחנ -לע תמה-םש תמה-םש תרכי-אלו רעשמו ויחא םעמ םתא םידע ומוקמ םויה

4:11 - ד:יא
םעה-לכ ורמאיו םינקזהו רעשב-רשא הוהי ןתי םידע -לא האבה השאה-תא האלכו לחרכ ךתיב םהיתש ונב רשא לארשי תיב-תא התרפאב ליח-השעו תיבב םש -ארקו םחל

4:12 - ד:יב
תיבכ ךתיב יהיו רמת הדלי-רשא ץרפ ערזה-ןמ הדוהיל ךל הוהי ןתי רשא תאזה הרענה-ןמ

4:13 - ד:יג
תור-תא זעב חקיו אביו השאל ול-יהתו הל הוהי ןתיו הילא ןב דלתו ןוירה

4:14 - ד:יד
םישנה הנרמאתו הוהי ךורב ימענ-לא ךל תיבשה אל רשא ארקיו םויה לאג לארשיב ומש

4:15 - ד:טו
שפנ בישמל ךל היהו ךתביש-תא לכלכלו ךתבהא-רשא ךתלכ יכ איה-רשא ותדלי העבשמ ךל הבוט םינב

4:16 - ד:טז
דליה-תא ימענ חקתו הקיחב והתשתו תנמאל ול-יהתו

4:17 - ד:יז
תונכשה ול הנארקתו ןב-דלי רמאל םש ומש הנארקתו ימענל ישי-יבא אוה דבוע דוד יבא

4:18 - ד:יח
ץרפ תודלות הלאו דילוה ץרפ ןורצח-תא

4:19 - ד:יט
דילוה ןורצחו דילוה םרו םר-תא בדנימע-תא

4:20 - ד:כ
דילוה בדנימעו ןושחנו ןושחנ-תא המלש-תא דילוה

4:21 - ד:כא
דילוה ןומלשו דילוה זעבו זעב-תא דבוע-תא

4:22 - ד:כב
ישי-תא דילוה דבעו דילוה ישיו דוד-תא