הרוסמה טסקטה
Le Texte Massorיtique

םיאיבנ
Nevi'im

הירכז
1:1 - א:א
תנשב ינימשה שדחב היה שוירדל םיתש הירכז-לא הוהי-רבד ודע-ןב היכרב-ןב רמאל איבנה

1:2 - א:ב
הוהי ףצק ףצק םכיתובא-לע

1:3 - א:ג
רמא הכ םהלא תרמאו ובוש תואבצ הוהי הוהי םאנ ילא םכילא בושאו תואבצ תואבצ הוהי רמא

1:4 - א:ד
םכיתבאכ ויהת-לא םהילא-וארק רשא םינשארה םיאיבנה הוהי רמא הכ רמאל אנ ובוש תואבצ םיערה םכיכרדמ םיערה םכילילעמו -אלו ועמש אלו ילא ובישקה הוהי-םאנ

1:5 - א:ה
םה-היא םכיתובא םלועלה םיאבנהו ויחי

1:6 - א:ו
רשא יקחו ירבד ךא ידבע-תא יתיוצ אולה םיאיבנה םכיתבא וגישה ורמאיו ובושיו הוהי םמז רשאכ ונל תושעל תואבצ וניללעמכו וניכרדכ ונתא השע ןכ

1:7 - א:ז
העבראו םירשע םויב שדח רשע-יתשעל תנשב טבש שדח-אוה היה שוירדל םיתש הירכז-לא הוהי-רבד אודע-ןב והיכרב-ןב רמאל איבנה

1:8 - א:ח
הלילה יתיאר בכר שיא-הנהו אוהו םדא סוס-לע םיסדהה ןיב דמע וירחאו הלצמב רשא םיקרש םימדא םיסוס םינבלו

1:9 - א:ט
ינדא הלא-המ רמאו ךאלמה ילא רמאיו ךארא ינא יב רבדה הלא המה-המ

1:10 - א:י
דמעה שיאה ןעיו רמאיו םיסדהה-ןיב הוהי חלש רשא הלא ץראב ךלהתהל

1:11 - א:יא
ךאלמ-תא ונעיו ןיב דמעה הוהי ורמאיו םיסדהה הנהו ץראב ונכלהתה תבשי ץראה-לכ תטקשו

1:12 - א:יב
הוהי-ךאלמ ןעיו תואבצ הוהי רמאיו התא יתמ-דע םלשורי-תא םחרת-אל רשא הדוהי ירע תאו םיעבש הז התמעז הנש

1:13 - א:יג
הוהי ןעיו יב רבדה ךאלמה-תא םירבד םיבוט םירבד םימחנ

1:14 - א:יד
ךאלמה ילא רמאיו רמאל ארק יב רבדה תואבצ הוהי רמא הכ םלשוריל יתאנק האנק ןויצלו הלודג

1:15 - א:טו
ףצק ינא לודג ףצקו םיננאשה םיוגה-לע טעמ יתפצק ינא רשא הערל ורזע המהו

1:16 - א:טז
הוהי רמא-הכ ןכל םלשוריל יתבש הנבי יתיב םימחרב תואבצ הוהי םאנ הב הטני הוקו םלשורי-לע

1:17 - א:יז
הכ רמאל ארק דוע תואבצ הוהי רמא ירע הניצופת דוע הוהי םחנו בוטמ רחבו ןויצ-תא דוע םלשוריב דוע

2:1 - ב:א
אראו יניע-תא אשאו תונרק עברא הנהו

2:2 - ב:ב
ךאלמה-לא רמאו הלא-המ יב רבדה הלא ילא רמאיו ורז רשא תונרקה הדוהי -תא םלשוריו לארשי-תא

2:3 - ב:ג
העברא הוהי ינאריו םישרח

2:4 - ב:ד
םיאב הלא המ רמאו רמאל רמאיו תושעל תונרקה הלא הדוהי-תא ורז-רשא אשנ-אל שיא-יפכ הלא ואביו ושאר תודיל םתא דירחהל םיוגה תונרק-תא ץרא-לא ןרק םיאשנה התורזל הדוהי

2:5 - ב:ה
אראו יניע אשאו ודיבו שיא-הנהו הדמ לבח

2:6 - ב:ו
ךלה התא הנא רמאו דמל ילא רמאיו תוארל םלשורי-תא המכו הבחר-המכ הכרא

2:7 - ב:ז
רבדה ךאלמה הנהו רחא ךאלמו אצי יב ותארקל אצי

2:8 - ב:ח
רבד ץר ולא רמאיו רמאל זלה רענה-לא םלשורי בשת תוזרפ המהבו םדא ברמ הכותב

2:9 - ב:ט
הל-היהא ינאו שא תמוח הוהי-םאנ היהא דובכלו ביבס הכותב

2:10 - ב:י
ץראמ וסנו יוה יוה יכ הוהי-םאנ ןופצ םימשה תוחור עבראכ םכתא יתשרפ הוהי-םאנ

2:11 - ב:יא
יטלמה ןויצ יוה לבב-תב תבשוי

2:12 - ב:יב
הוהי רמא הכ יכ דובכ רחא תואבצ םיוגה-לא ינחלש יכ םכתא םיללשה תבבב עגנ םכב עגנה וניע

2:13 - ב:יג
ףינמ יננה יכ ויהו םהילע ידי-תא םהידבעל ללש הוהי-יכ םתעדיו ינחלש תואבצ

2:14 - ב:יד
ןויצ-תב יחמשו ינר יתנכשו אב-יננה יכ הוהי-םאנ ךכותב

2:15 - ב:טו
םיבר םיוג וולנו אוהה םויב הוהי-לא םעל יל ויהו ךכותב יתנכשו הוהי-יכ תעדיו ךילא ינחלש תואבצ

2:16 - ב:טז
הוהי לחנו לע וקלח הדוהי-תא רחבו שדקה תמדא םלשוריב דוע

2:17 - ב:יז
ינפמ רשב-לכ סה רוענ יכ הוהי ושדק ןועממ

3:1 - ג:א
עשוהי-תא ינאריו דמע לודגה ןהכה הוהי ךאלמ ינפל -לע דמע ןטשהו ונטשל ונימי

3:2 - ג:ב
הוהי רמאיו הוהי רעגי ןטשה-לא רעגיו ןטשה ךב רחבה ךב הוהי הז אולה םלשוריב שאמ לצמ דוא

3:3 - ג:ג
שבל היה עשוהיו דמעו םיאוצ םידגב ךאלמה ינפל

3:4 - ג:ד
רמאיו ןעיו וינפל םידמעה-לא םידגבה וריסה רמאל רמאיו וילעמ םיאצה יתרבעה האר וילא שבלהו ךנוע ךילעמ תוצלחמ ךתא

3:5 - ג:ה
ףינצ ומישי רמאו ושאר-לע רוהט ףינצה ומישיו ושאר-לע רוהטה םידגב והשבליו דמע הוהי ךאלמו

3:6 - ג:ו
הוהי ךאלמ דעיו רמאל עשוהיב

3:7 - ג:ז
תואבצ הוהי רמא-הכ םאו ךלת יכרדב-םא רמשת יתרמשמ-תא ןידת התא-םגו רמשת םגו יתיב-תא ךל יתתנו ירצח-תא םידמעה ןיב םיכלהמ הלאה

3:8 - ג:ח
ןהכה עשוהי אנ-עמש ךיערו התא לודגה ךינפל םיבשיה המה תפומ ישנא-יכ איבמ יננה-יכ חמצ ידבע-תא

3:9 - ג:ט
רשא ןבאה הנה יכ עשוהי ינפל יתתנ העבש תחא ןבא-לע חתפמ יננה םיניע הוהי םאנ החתפ יתשמו תואבצ איהה-ץראה ןוע-תא דחא םויב

3:10 - ג:י
םאנ אוהה םויב וארקת תואבצ הוהי תחת-לא והערל שיא הנאת תחת-לאו ןפג

4:1 - ד:א
רבדה ךאלמה בשיו שיאכ ינריעיו יב ותנשמ רועי-רשא

4:2 - ד:ב
התא המ ילא רמאיו יתיאר רמאיו האר בהז תרונמ הנהו השאר -לע הלגו הלכ הילע היתרנ העבשו תוקצומ העבשו העבש רשא תורנל השאר-לע

4:3 - ד:ג
הילע םיתיז םינשו הלגה ןימימ דחא הלאמש-לע דחאו

4:4 - ד:ד
רמאו ןעאו יב רבדה ךאלמה-לא ינדא הלא-המ רמאל

4:5 - ד:ה
רבדה ךאלמה ןעיו אולה ילא רמאיו יב הלא המה-המ תעדי ינדא אל רמאו

4:6 - ד:ו
ילא רמאיו ןעיו הוהי-רבד הז רמאל אל רמאל לבברז-לא יכ חכב אלו ליחב הוהי רמא יחורב-םא תואבצ

4:7 - ד:ז
לודגה-רה התא-ימ רשימל לבברז ינפל ןבאה-תא איצוהו ןח ןח תואשת השארה הל

4:8 - ד:ח
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

4:9 - ד:ט
ודסי לבברז ידי וידיו הזה תיבה תעדיו הנעצבת תואבצ הוהי-יכ םכילא ינחלש

4:10 - ד:י
םויל זב ימ יכ וארו וחמשו תונטק דיב לידבה ןבאה-תא הלא -העבש לבברז המה הוהי יניע ץראה-לכב םיטטושמ

4:11 - ד:יא
וילא רמאו ןעאו םיתיזה ינש-המ ןימי-לע הלאה הרונמה הלואמש-לעו

4:12 - ד:יב
רמאו תינש ןעאו ילבש יתש-המ וילא דיב רשא םיתיזה בהזה תורתנצ ינש םהילעמ םיקירמה בהזה

4:13 - ד:יג
רמאל ילא רמאיו הלא-המ תעדי אולה ינדא אל רמאו

4:14 - ד:יד
ינש הלא רמאיו םידמעה רהציה-ינב ץראה-לכ ןודא-לע

5:1 - ה:א
יניע אשאו בושאו הלגמ הנהו האראו הפע

5:2 - ה:ב
התא המ ילא רמאיו האר ינא רמאו האר הכרא הפע הלגמ הבחרו המאב םירשע המאב רשע

5:3 - ה:ג
תאז ילא רמאיו תאצויה הלאה יכ ץראה-לכ ינפ-לע הומכ הזמ בנגה-לכ הזמ עבשנה-לכו הקנ הקנ הומכ

5:4 - ה:ד
הוהי םאנ היתאצוה תיב-לא האבו תואבצ תיב-לאו בנגה רקשל ימשב עבשנה ותיב ךותב הנלו ויצע-תאו ותלכו וינבא-תאו

5:5 - ה:ה
רבדה ךאלמה אציו אש ילא רמאיו יב המ הארו ךיניע אנ תאזה תאצויה

5:6 - ה:ו
רמאיו איה-המ רמאו תאצויה הפיאה תאז םניע תאז רמאיו ץראה-לכב

5:7 - ה:ז
תרפע רככ הנהו תחא השא תאזו תאשנ הפיאה ךותב תבשוי

5:8 - ה:ח
העשרה תאז רמאיו ךות-לא התא ךלשיו ךלשיו הפיאה -לא תרפעה ןבא-תא היפ

5:9 - ה:ט
אראו יניע אשאו םישנ םיתש הנהו חורו תואצוי הנהלו םהיפנכב יפנככ םיפנכ הנאשתו הדיסחה ץראה ןיב הפיאה-תא םימשה ןיבו

5:10 - ה:י
ךאלמה-לא רמאו המה הנא יב רבדה הפיאה-תא תוכלומ

5:11 - ה:יא
ילא רמאיו ץראב תיב הל-תונבל החינהו ןכוהו רענש התנכמ-לע םש

6:1 - ו:א
יניע אשאו בשאו עברא הנהו האראו ןיבמ תואצי תובכרמ םירההו םירהה ינש תשחנ ירה

6:2 - ו:ב
הנשארה הבכרמב םימדא םיסוס תינשה הבכרמבו םירחש םיסוס

6:3 - ו:ג
תישלשה הבכרמבו םינבל םיסוס תיעברה הבכרמבו םידרב םיסוס םיצמא

6:4 - ו:ד
רמאו ןעאו יב רבדה ךאלמה-לא ינדא הלא-המ

6:5 - ו:ה
רמאיו ךאלמה ןעיו תוחר עברא הלא ילא תואצוי םימשה ןודא -לע בציתהמ ץראה-לכ

6:6 - ו:ו
םיסוסה הב-רשא םיאצי םירחשה ןופצ ץרא-לא ואצי םינבלהו םידרבהו םהירחא-לא ץרא-לא ואצי ןמיתה

6:7 - ו:ז
ואצי םיצמאהו תכלל ושקביו רמאיו ץראב ךלהתהל ץראב וכלהתה וכל ץראב הנכלהתתו

6:8 - ו:ח
רבדיו יתא קעזיו האר רמאל ילא ץרא-לא םיאצויה -תא וחינה ןופצ ןופצ ץראב יחור

6:9 - ו:ט
ילא הוהי-רבד יהיו רמאל

6:10 - ו:י
הלוגה תאמ חוקל היבוט תאמו ידלחמ תאבו היעדי תאמו אוהה םויב התא הישאי תיב תאבו ואב-רשא הינפצ-ןב לבבמ

6:11 - ו:יא
בהזו-ףסכ תחקלו תמשו תורטע תישעו עשוהי שארב ןהכה קדצוהי-ןב לודגה

6:12 - ו:יב
רמאל וילא תרמאו תואבצ הוהי רמא הכ חמצ שיא-הנה רמאל חמצי ויתחתמו ומש לכיה-תא הנבו הוהי

6:13 - ו:יג
לכיה-תא הנבי אוהו דוה אשי-אוהו הוהי ואסכ-לע לשמו בשיו ואסכ-לע ןהכ היהו היהת םולש תצעו םהינש ןיב

6:14 - ו:יד
םלחל היהת תרטעהו היעדילו היבוטלו הינפצ-ןב ןחלו לכיהב ןורכזל הוהי

6:15 - ו:טו
ונבו ואבי םיקוחרו םתעדיו הוהי לכיהב תואבצ הוהי-יכ היהו םכילא ינחלש ןועמשת עומש-םא םכיהלא הוהי לוקב

7:1 - ז:א
עברא תנשב יהיו היה ךלמה שוירדל הירכז-לא הוהי-רבד יעשתה שדחל העבראב ולסכב

7:2 - ז:ב
לא-תיב חלשיו ךלמ םגרו רצא-רש תולחל וישנאו הוהי ינפ-תא

7:3 - ז:ג
םינהכה-לא רמאל הוהי-תיבל רשא םיאיבנה-לאו תואבצ שדחב הכבאה רמאל רשאכ רזנה ישמחה המכ הז יתישע םינש

7:4 - ז:ד
הוהי-רבד יהיו רמאל ילא תואבצ

7:5 - ז:ה
ץראה םע-לכ-לא רמא רמאל םינהכה-לאו דופסו םתמצ-יכ יעיבשבו ישימחב הנש םיעבש הזו ינא ינתמצ םוצה

7:6 - ז:ו
יכו ולכאת יכו םתא אולה ותשת םתאו םילכאה םיתשה

7:7 - ז:ז
םירבדה-תא אולה דיב הוהי ארק רשא םינשארה םיאיבנה תבשי םלשורי תויהב הירעו הולשו בגנהו היתביבס בשי הלפשהו

7:8 - ז:ח
הוהי-רבד יהיו רמאל הירכז-לא

7:9 - ז:ט
תואבצ הוהי רמא הכ תמא טפשמ רמאל םימחרו דסחו וטפש ויחא -תא שיא ושע

7:10 - ז:י
רג םותיו הנמלאו וקשעת-לא ינעו ויחא שיא תערו םכבבלב ובשחת-לא

7:11 - ז:יא
בישקהל ונאמיו תררס ףתכ ונתיו ודיבכה םהינזאו עומשמ

7:12 - ז:יב
רימש ומש םבלו הרותה-תא עומשמ רשא םירבדה-תאו תואבצ הוהי חלש םיאיבנה דיב וחורב ףצק יהיו םינשארה הוהי תאמ לודג תואבצ

7:13 - ז:יג
אלו ארק-רשאכ יהיו אלו וארקי ןכ ועמש הוהי רמא עמשא תואבצ

7:14 - ז:יד
לע םרעסאו רשא םיוגה-לכ ץראהו םועדי-אל רבעמ םהירחא המשנ ומישיו בשמו המשל הדמח-ץרא

8:1 - ח:א
הוהי-רבד יהיו רמאל תואבצ

8:2 - ח:ב
תואבצ הוהי רמא הכ האנק ןויצל יתאנק הלודג המחו הלודג הל יתאנק

8:3 - ח:ג
יתבש הוהי רמא הכ יתנכשו ןויצ-לא םלשורי ךותב םלשורי הארקנו תמאה -ריע רה תואבצ הוהי-רהו שדקה

8:4 - ח:ד
תואבצ הוהי רמא הכ םינקז ובשי דע תובחרב תונקזו שיאו םלשורי ברמ ודיב ותנעשמ םימי

8:5 - ח:ה
ואלמי ריעה תובחרו תודליו םידלי היתבחרב םיקחשמ

8:6 - ח:ו
תואבצ הוהי רמא הכ יניעב אלפי יכ הזה םעה תיראש -םג םהה םימיב םאנ אלפי יניעב תואבצ הוהי

8:7 - ח:ז
תואבצ הוהי רמא הכ ימע-תא עישומ יננה ץראמו חרזמ ץראמ שמשה אובמ

8:8 - ח:ח
ונכשו םתא יתאבהו םלשורי ךותב ינאו םעל יל-ויהו םיהלאל םהל היהא הקדצבו תמאב

8:9 - ח:ט
תואבצ הוהי רמא-הכ םכידי הנקזחת הלאה םימיב םיעמשה הלאה םירבדה תא רשא םיאיבנה יפמ הוהי-תיב דסי םויב לכיהה תואבצ תונבהל

8:10 - ח:י
םהה םימיה ינפל יכ היהנ אל םדאה רכש הנניא המהבה רכשו אבלו אצוילו רצה-ןמ םולש-ןיא םדאה-לכ-תא חלשאו והערב שיא

8:11 - ח:יא
םימיכ אל התעו ינא םינשארה הזה םעה תיראשל תואבצ הוהי םאנ

8:12 - ח:יב
ןפגה םולשה ערז-יכ ץראהו הירפ ןתת הלובי-תא ןתת םלט ונתי םימשהו תיראש-תא יתלחנהו הזה םעה הלא-לכ-תא

8:13 - ח:יג
םתייה רשאכ היהו תיב םיוגב הללק לארשי תיבו הדוהי םכתא עישוא ןכ הכרב םתייהו הנקזחת וארית-לא םכידי

8:14 - ח:יד
הוהי רמא הכ יכ יתממז רשאכ תואבצ ףיצקהב םכל ערהל רמא יתא םכיתבא אלו תואבצ הוהי יתמחנ

8:15 - ח:טו
יתממז יתבש ןכ ביטיהל הלאה םימיב תיב-תאו םלשורי-תא וארית -לא הדוהי

8:16 - ח:טז
רשא םירבדה הלא שיא תמא ורבד ושעת טפשמו תמא והער-תא וטפש םולש םכירעשב

8:17 - ח:יז
והער תער-תא שיאו םכבבלב ובשחת-לא רקש תעבשו יכ ובהאת-לא רשא הלא -לכ-תא הוהי-םאנ יתאנש

8:18 - ח:יח
הוהי-רבד יהיו רמאל ילא תואבצ

8:19 - ח:יט
תואבצ הוהי רמא-הכ םוצו יעיברה םוצ םוצו ישימחה םוצו יעיבשה היהי ירישעה ןוששל הדוהי-תיבל םידעמלו החמשלו תמאהו םיבוט ובהא םולשהו

8:20 - ח:כ
תואבצ הוהי רמא הכ םימע ואבי רשא דע תובר םירע יבשיו

8:21 - ח:כא
תחא יבשי וכלהו הכלנ רמאל תחא-לא ינפ-תא תולחל ךולה שקבלו הוהי תואבצ הוהי-תא ינא-םג הכלא

8:22 - ח:כב
םיבר םימע ואבו שקבל םימוצע םיוגו תואבצ הוהי-תא תולחלו םלשוריב הוהי ינפ-תא

8:23 - ח:כג
תואבצ הוהי רמא הכ רשא המהה םימיב םישנא הרשע וקיזחי םיוגה תונשל לכמ שיא ףנכב וקיזחהו הכלנ רמאל ידוהי ונעמש יכ םכמע םכמע םיהלא

9:1 - ט:א
ץראב הוהי-רבד אשמ ותחנמ קשמדו ךרדח םדא ןיע הוהיל יכ לארשי יטבש לכו

9:2 - ט:ב
הב-לבגת תמח-םגו המכח יכ ןודיצו רצ דאמ

9:3 - ט:ג
הל רוצמ רצ ןבתו רפעכ ףסכ-רבצתו תוצוח טיטכ ץורחו

9:4 - ט:ד
הנשרוי ינדא הנה הליח םיב הכהו לכאת שאב איהו

9:5 - ט:ה
אריתו ןולקשא ארת דאמ ליחתו הזעו שיבה-יכ ןורקעו ךלמ דבאו הטבמ אל ןולקשאו הזעמ בשת

9:6 - ט:ו
דודשאב רזממ בשיו ןואג יתרכהו םיתשלפ

9:7 - ט:ז
ויפמ וימד יתרסהו וינש ןיבמ ויצקשו אוה-םג ראשנו ףלאכ היהו וניהלאל ןורקעו הדוהיב יסוביכ

9:8 - ט:ח
הבצמ יתיבל יתינחו בשמו רבעמ םהילע רבעי-אלו התע יכ שגנ דוע יניעב יתיאר

9:9 - ט:ט
ןויצ-תב דאמ יליג םלשורי תב יעירה ךל אובי ךכלמ הנה אוה עשונו קידצ רומח-לע בכרו ינע תונתא-ןב ריע-לעו

9:10 - ט:י
םירפאמ בכר-יתרכהו םלשורימ סוסו המחלמ תשק התרכנו םיוגל םולש רבדו םי-דע םימ ולשמו רהנמו ץרא-יספא-דע

9:11 - ט:יא
ךתירב-םדב תא-םג רובמ ךיריסא יתחלש וב םימ ןיא

9:12 - ט:יב
יריסא ןורצבל ובוש םויה-םג הוקתה בישא הנשמ דיגמ ךל

9:13 - ט:יג
הדוהי יל יתכרד-יכ םירפא יתאלמ תשק ןויצ ךינב יתררועו ןוי ךינב-לע רובג ברחכ ךיתמשו

9:14 - ט:יד
הארי םהילע הוהיו וצח קרבכ אציו רפושב הוהי ינדאו תורעסב ךלהו עקתי ןמית

9:15 - ט:טו
ןגי תואבצ הוהי ושבכו ולכאו םהילע ומה ותשו עלק-ינבא ואלמו ןיי-ומכ תויוזכ קרזמכ חבזמ

9:16 - ט:טז
הוהי םעישוהו אוהה םויב םהיהלא יכ ומע ןאצכ תוססונתמ רזנ-ינבא ותמדא-לע

9:17 - ט:יז
ובוט-המ יכ ןגד ויפי-המו שוריתו םירוחב תולתב בבוני

10:1 - י:א
רטמ הוהימ ולאש הוהי שוקלמ תעב םיזיזח השע םהל ןתי םשג-רטמו הדשב בשע שיאל

10:2 - י:ב
םיפרתה יכ םימסוקהו ןוא-ורבד תומלחו רקש וזח לבה ורבדי אושה ועסנ ןכ-לע ןומחני ונעי ןאצ-ומכ הער ןיא-יכ

10:3 - י:ג
יפא הרח םיערה-לע דוקפא םידותעה-לעו תואבצ הוהי דקפ-יכ תיב-תא ורדע-תא םתוא םשו הדוהי המחלמב ודוה סוסכ

10:4 - י:ד
דתי ונממ הנפ ונממ המחלמ תשק ונממ שגונ-לכ אצי ונממ ודחי

10:5 - י:ה
םיסוב םירבגכ ויהו המחלמב תוצוח טיטב הוהי יכ ומחלנו יבכר ושיבהו םמע םיסוס

10:6 - י:ו
תיב-תא יתרבגו תיב-תאו הדוהי עישוא ףסוי יכ םיתובשוהו רשאכ ויהו םיתמחר ינא יכ םיתחנז-אל םהיהלא הוהי םנעאו

10:7 - י:ז
םירפא רובגכ ויהו ןיי-ומכ םבל חמשו וחמשו וארי םהינבו הוהיב םבל לגי

10:8 - י:ח
םצבקאו םהל הקרשא וברו םיתידפ יכ ובר ומכ

10:9 - י:ט
םימעב םערזאו ינורכזי םיקחרמבו םהינב-תא ויחו ובשו

10:10 - י:י
ץראמ םיתובישהו רושאמו םירצמ ץרא-לאו םצבקא םאיבא ןונבלו דעלג םהל אצמי אלו

10:11 - י:יא
הכהו הרצ םיב רבעו ושיבהו םילג םיב ראי תולוצמ לכ רושא ןואג דרוהו רוסי םירצמ טבשו

10:12 - י:יב
הוהיב םיתרבגו םאנ וכלהתי ומשבו הוהי

11:1 - יא:א
ךיתלד ןונבל חתפ ךיזראב שא לכאתו

11:2 - יא:ב
לפנ-יכ שורב לליה םירדא רשא זרא ינולא וליליה ודדש רעי דרי יכ ןשב רוצבה

11:3 - יא:ג
יכ םיערה תללי לוק לוק םתרדא הדדש יכ םיריפכ תגאש ןדריה ןואג דדש

11:4 - יא:ד
יהלא הוהי רמא הכ הגרהה ןאצ-תא הער

11:5 - יא:ה
ןגרהי ןהינק רשא ןהירכמו ומשאי אלו הוהי ךורב רמאי אל םהיערו רשעאו ןהילע לומחי

11:6 - יא:ו
דוע לומחא אל יכ ץראה יבשי-לע הנהו הוהי-םאנ איצממ יכנא שיא םדאה-תא דיבו והער-דיב ותתכו וכלמ ליצא אלו ץראה-תא םדימ

11:7 - יא:ז
ןאצ-תא העראו יינע ןכל הגרהה ינש יל-חקאו ןאצה יתארק דחאל תולקמ יתארק דחאלו םענ העראו םילבח ןאצה-תא

11:8 - יא:ח
תשלש-תא דחכאו דחא חריב םיערה םהב ישפנ רצקתו יב הלחב םשפנ-םגו

11:9 - יא:ט
םכתא הערא אל רמאו תדחכנהו תומת התמה תוראשנהו דחכת רשב-תא השא הנלכאת התוער

11:10 - יא:י
ילקמ-תא חקאו ותא עדגאו םענ-תא יתירב-תא ריפהל -לכ-תא יתרכ רשא םימעה

11:11 - יא:יא
אוהה םויב רפתו יינע ןכ ועדיו יתא םירמשה ןאצה אוה הוהי-רבד יכ

11:12 - יא:יב
בוט-םא םהילא רמאו ירכש ובה םכיניעב ולדח אל-םאו ירכש -תא ולקשיו ףסכ םישלש

11:13 - יא:יג
ילא הוהי רמאיו רצויה-לא והכילשה רשא רקיה רדא םהילעמ יתרקי ףסכה םישלש החקאו תיב ותא ךילשאו רצויה-לא הוהי

11:14 - יא:יד
ילקמ-תא עדגאו םילבחה תא ינשה ןיב הוחאה-תא רפהל לארשי ןיבו הדוהי

11:15 - יא:טו
ילא הוהי רמאיו הער ילכ ךל-חק דוע ילוא

11:16 - יא:טז
םיקמ יכנא-הנה יכ תודחכנה ץראב הער רענה דקפי-אל תרבשנהו שקבי-אל אל הבצנה אפרי אל האירבה רשבו לכלכי ןהיסרפו לכאי קרפי

11:17 - יא:יז
לילאה יער יוה ברח ןאצה יבזע ןיע-לעו ועורז-לע שובי וערז ונימי ונימי ןיעו שבית ההכת ההכ

12:1 - יב:א
הוהי-רבד אשמ הוהי-םאנ לארשי-לע ץרא דסיו םימש הטנ םדא-חור רציו וברקב

12:2 - יב:ב
םש יכנא הנה לער-ףס םלשורי-תא ביבס םימעה-לכל היהי הדוהי-לע םגו םלשורי-לע רוצמב

12:3 - יב:ג
אוהה-םויב היהו םלשורי-תא םישא הסמעמ ןבא םימעה-לכל טורש היסמע-לכ הילע ופסאנו וטרשי ץראה ייוג לכ

12:4 - יב:ד
אוהה םויב הכא הוהי-םאנ ןוהמתב סוס-לכ ןועגשב ובכרו הדוהי תיב-לעו לכו יניע-תא חקפא הכא םימעה סוס ןורועב

12:5 - יב:ה
הדוהי יפלא ורמאו יבשי יל הצמא םבלב הוהיב םלשורי םהיהלא תואבצ

12:6 - יב:ו
םישא אוהה םויב הדוהי יפלא-תא םיצעב שא רויככ רימעב שא דיפלכו ןימי-לע ולכאו לואמש-לעו ביבס םימעה-לכ-תא דוע םלשורי הבשיו םלשוריב היתחת

12:7 - יב:ז
הוהי עישוהו הדוהי ילהא-תא ןעמל הנשארב תראפת לדגת-אל תראפתו דיוד-תיב םלשורי בשי הדוהי-לע

12:8 - יב:ח
ןגי אוהה םויב בשוי דעב הוהי לשכנה היהו םלשורי אוהה םויב םהב דיוד תיבו דיודכ הוהי ךאלמכ םיהלאכ םהינפל

12:9 - יב:ט
אוהה םויב היהו דימשהל שקבא םיאבה םיוגה-לכ-תא םלשורי-לע

12:10 - יב:י
תיב-לע יתכפשו בשוי לעו דיוד ןח חור םלשורי וטיבהו םינונחתו ורקד-רשא תא ילא דפסמכ וילע ודפסו רמהו דיחיה-לע -לע רמהכ וילע רוכבה

12:11 - יב:יא
לדגי אוהה םויב םלשוריב דפסמה ןומר-דדה דפסמכ ןודגמ תעקבב

12:12 - יב:יב
תוחפשמ ץראה הדפסו תחפשמ דבל תוחפשמ דבל דיוד-תיב תחפשמ דבל םהישנו דבל ןתנ-תיב דבל םהישנו

12:13 - יב:יג
דבל יול-תיב תחפשמ תחפשמ דבל םהישנו םהישנו דבל יעמשה דבל

12:14 - יב:יד
תוחפשמה לכ תחפשמ תוראשנה םהישנו דבל תחפשמ דבל

13:1 - יג:א
היהי אוהה םויב תיבל חתפנ רוקמ יבשילו דיוד תאטחל םלשורי הדנלו

13:2 - יג:ב
אוהה םויב היהו תואבצ הוהי םאנ תומש-תא תירכא ץראה-ןמ םיבצעה םגו דוע ורכזי אלו םיאיבנה-תא האמטה חור-תאו ץראה-ןמ ריבעא

13:3 - יג:ג
שיא אבני-יכ היהו וילא ורמאו דוע וידלי ומאו ויבא רקש יכ היחת אל הוהי םשב תרבד ומאו והיבא והרקדו ואבנהב וידלי

13:4 - יג:ד
אוהה םויב היהו שיא םיאיבנה ושבי ותאבנהב וניזחמ תרדא ושבלי אלו שחכ ןעמל רעש

13:5 - יג:ה
יכנא איבנ אל רמאו יכנא המדא דבע-שיא יננקה םדא יכ ירוענמ

13:6 - יג:ו
המ וילא רמאו ןיב הלאה תוכמה רשא רמאו ךידי יבהאמ תיב יתיכה

13:7 - יג:ז
יער-לע ירוע ברח םאנ יתימע רבג-לעו ךה תואבצ הוהי ןיצופתו הערה-תא ידי יתבשהו ןאצה םירעצה-לע

13:8 - יג:ח
ץראה-לכב היהו םינש-יפ הוהי-םאנ ועוגי ותרכי הב הב רתוי תישלשהו

13:9 - יג:ט
תישלשה-תא יתאבהו ףרצכ םיתפרצו שאב םיתנחבו ףסכה-תא אוה בהזה -תא ןחבכ ינאו ימשב ארקי יתרמא ותא הנעא רמאי אוהו אוה ימע יהלא הוהי

14:1 - יד:א
הוהיל אב-םוי הנה ךברקב ךללש קלחו

14:2 - יד:ב
יתפסאו םיוגה-לכ-תא המחלמל םלשורי-לא וסשנו ריעה הדכלנו םישנהו םיתבה יצח אציו הנלגשת רתיו הלוגב ריעה תרכי אל םעה ריעה-ןמ

14:3 - יד:ג
םחלנו הוהי אציו םויכ םהה םיוגב ברק םויב ומחלה

14:4 - יד:ד
וילגר ודמעו רה-לע אוהה-םויב ינפ-לע רשא םיתזה עקבנו םדקמ םלשורי ויצחמ םיתיזה רה איג המיו החרזמ יצח שמו דאמ הלודג הנופצ רהה הבגנ-ויצחו

14:5 - יד:ה
ירה-איג םתסנו םירה-יג עיגי-יכ רשאכ םתסנו לצא-לא שערה ינפמ םתסנ היזע ימיב אבו הדוהי-ךלמ יהלא הוהי ךמע םישדק-לכ

14:6 - יד:ו
אוהה םויב היהו תורקי רוא היהי-אל ןואפקי

14:7 - יד:ז
אוה דחא-םוי היהו םוי-אל הוהיל עדוי היהו הליל-אלו -היהי ברע-תעל רוא

14:8 - יד:ח
אוהה םויב היהו םייח-םימ ואצי םיצח םלשורימ ינומדקה םיה-לא םיה-לא םיצחו ףרחבו ץיקב ןורחאה היהי

14:9 - יד:ט
ךלמל הוהי היהו םויב ץראה-לכ-לע הוהי היהי אוהה דחא ומשו דחא

14:10 - יד:י
ץראה-לכ בוסי ןומרל עבגמ הברעכ המארו םלשורי בגנ רעשמל היתחת הבשיו רעש םוקמ-דע ןמינב רעש-דע ןושארה לאננח לדגמו םינפה ךלמה יבקי דע

14:11 - יד:יא
אל םרחו הב ובשיו הבשיו דוע-היהי חטבל םלשורי

14:12 - יד:יב
הפגמה היהת תאזו הוהי ףגי רשא רשא םימעה-לכ-תא םלשורי-לע ואבצ דמע אוהו ורשב קמה ויניעו וילגר-לע ןהירחב הנקמת םהיפב קמת ונושלו

14:13 - יד:יג
אוהה םויב היהו הוהי-תמוהמ היהת וקיזחהו םהב הבר התלעו והער די שיא והער די-לע ודי

14:14 - יד:יד
םחלת הדוהי-םגו ליח ףסאו םלשוריב בהז ביבס םיוגה-לכ ברל םידגבו ףסכו דאמ

14:15 - יד:טו
תפגמ היהת ןכו למגה דרפה סוסה המהבה-לכו רומחהו תונחמב היהי רשא תאזה הפגמכ המהה

14:16 - יד:טז
רתונה-לכ היהו םיאבה םיוגה-לכמ ולעו םלשורי-לע הנשב הנש ידמ הוהי ךלמל תוחתשהל גח-תא גחלו תואבצ תוכסה

14:17 - יד:יז
הלעי-אל רשא היהו ץראה תוחפשמ תאמ תוחתשהל םלשורי-לא תואבצ הוהי ךלמל היהי םהילע אלו םשגה

14:18 - יד:יח
םירצמ תחפשמ-םאו האב אלו הלעת-אל היהת םהילע אלו ףגי רשא הפגמה רשא םיוגה-תא הוהי גח-תא גחל ולעי אל תוכסה

14:19 - יד:יט
תאטח היהת תאז תאטחו םירצמ אל רשא םיוגה-לכ גח-תא גחל ולעי תוכסה

14:20 - יד:כ
היהי אוהה םויב שדק סוסה תולצמ-לע תוריסה היהו הוהיל םיקרזמכ הוהי תיבב חבזמה ינפל

14:21 - יד:כא
ריס-לכ היהו הדוהיבו םלשוריב תואבצ הוהיל שדק םיחבזה-לכ ואבו ולשבו םהמ וחקלו היהי-אלו םהב דוע ינענכ תואבצ הוהי-תיבב אוהה םויב