Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

H PROS TOUS KORINQIOUS
EPISTOLH PRWTH
1:1
pauloV klhtoV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou kai swsqenhV o adelfoV

1:2
th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoiV en cristw ihsou klhtoiV agioiV sun pasin toiV epikaloumenoiV to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn te kai hmwn

1:3
cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4
eucaristw tw qew mou pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

1:5
oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

1:6
kaqwV to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

1:7
wste umaV mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenouV thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:8
oV kai bebaiwsei umaV ewV telouV anegklhtouV en th hmera tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:9
pistoV o qeoV di ou eklhqhte eiV koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:10
parakalw de umaV adelfoi dia tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte panteV kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

1:11
edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohV oti erideV en umin eisin

1:12
legw de touto oti ekastoV umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

1:13
memeristai o cristoV mh pauloV estaurwqh uper umwn h eiV to onoma paulou ebaptisqhte

1:14
eucaristw tw qew oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

1:15
ina mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisa

1:16
ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17
ou gar apesteilen me cristoV baptizein all euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroV tou cristou

1:18
o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin

1:19
gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

1:20
pou sofoV pou grammateuV pou suzhththV tou aiwnoV toutou ouci emwranen o qeoV thn sofian tou kosmou toutou

1:21
epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoV dia thV sofiaV ton qeon eudokhsen o qeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV swsai touV pisteuontaV

1:22
epeidh kai ioudaioi shmeion aitousin kai ellhneV sofian zhtousin

1:23
hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon ellhsin de mwrian

1:24
autoiV de toiV klhtoiV ioudaioiV te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

1:25
oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqeneV tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn estin

1:26
blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiV

1:27
alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeoV ina touV sofouV kataiscunh kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh ta iscura

1:28
kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeoV kai ta mh onta ina ta onta katarghsh

1:29
opwV mh kauchshtai pasa sarx enwpion autou

1:30
ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV

1:31
ina kaqwV gegraptai o kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

2:1
kagw elqwn proV umaV adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofiaV kataggellwn umin to marturion tou qeou

2:2
ou gar ekrina tou eidenai ti en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

2:3
kai egw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn proV umaV

2:4
kai o logoV mou kai to khrugma mou ouk en peiqoiV anqrwpinhV sofiaV logoiV all en apodeixei pneumatoV kai dunamewV

2:5
ina h pistiV umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

2:6
sofian de laloumen en toiV teleioiV sofian de ou tou aiwnoV toutou oude twn arcontwn tou aiwnoV toutou twn katargoumenwn

2:7
alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoV pro twn aiwnwn eiV doxan hmwn

2:8
hn oudeiV twn arcontwn tou aiwnoV toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion thV doxhV estaurwsan

2:9
alla kaqwV gegraptai a ofqalmoV ouk eiden kai ouV ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh a htoimasen o qeoV toiV agapwsin auton

2:10
hmin de o qeoV apekaluyen dia tou pneumatoV autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou

2:11
tiV gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outwV kai ta tou qeou oudeiV oiden ei mh to pneuma tou qeou

2:12
hmeiV de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

2:13
a kai laloumen ouk en didaktoiV anqrwpinhV sofiaV logoiV all en didaktoiV pneumatoV agiou pneumatikoiV pneumatika sugkrinonteV

2:14
yucikoV de anqrwpoV ou decetai ta tou pneumatoV tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikwV anakrinetai

2:15
o de pneumatikoV anakrinei men panta autoV de up oudenoV anakrinetai

2:16
tiV gar egnw noun kuriou oV sumbibasei auton hmeiV de noun cristou ecomen

3:1
kai egw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin wV pneumatikoiV all wV sarkikoiV wV nhpioiV en cristw

3:2
gala umaV epotisa kai ou brwma oupw gar hdunasqe all oute eti nun dunasqe

3:3
eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhloV kai eriV kai dicostasiai ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

3:4
otan gar legh tiV egw men eimi paulou eteroV de egw apollw ouci sarkikoi este

3:5
tiV oun estin pauloV tiV de apollwV all h diakonoi di wn episteusate kai ekastw wV o kurioV edwken

3:6
egw efuteusa apollwV epotisen all o qeoV huxanen

3:7
wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeoV

3:8
o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastoV de ton idion misqon lhyetai kata ton idion kopon

3:9
qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

3:10
kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi wV sofoV arcitektwn qemelion teqeika alloV de epoikodomei ekastoV de blepetw pwV epoikodomei

3:11
qemelion gar allon oudeiV dunatai qeinai para ton keimenon oV estin ihsouV o cristoV

3:12
ei de tiV epoikodomei epi ton qemelion touton cruson arguron liqouV timiouV xula corton kalamhn

3:13
ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur dokimasei

3:14
ei tinoV to ergon menei o epwkodomhsen misqon lhyetai

3:15
ei tinoV to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autoV de swqhsetai outwV de wV dia puroV

3:16
ouk oidate oti naoV qeou este kai to pneuma tou qeou oikei en umin

3:17
ei tiV ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeoV o gar naoV tou qeou agioV estin oitineV este umeiV

3:18
mhdeiV eauton exapatatw ei tiV dokei sofoV einai en umin en tw aiwni toutw mwroV genesqw ina genhtai sofoV

3:19
h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenoV touV sofouV en th panourgia autwn

3:20
kai palin kurioV ginwskei touV dialogismouV twn sofwn oti eisin mataioi

3:21
wste mhdeiV kaucasqw en anqrwpoiV panta gar umwn estin

3:22
eite pauloV eite apollwV eite khfaV eite kosmoV eite zwh eite qanatoV eite enestwta eite mellonta panta umwn estin

3:23
umeiV de cristou cristoV de qeou

4:1
outwV hmaV logizesqw anqrwpoV wV uphretaV cristou kai oikonomouV musthriwn qeou

4:2
o de loipon zhteitai en toiV oikonomoiV ina pistoV tiV eureqh

4:3
emoi de eiV elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhV hmeraV all oude emauton anakrinw

4:4
ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurioV estin

4:5
wste mh pro kairou ti krinete ewV an elqh o kurioV oV kai fwtisei ta krupta tou skotouV kai fanerwsei taV boulaV twn kardiwn kai tote o epainoV genhsetai ekastw apo tou qeou

4:6
tauta de adelfoi meteschmatisa eiV emauton kai apollw di umaV ina en hmin maqhte to mh uper o gegraptai fronein ina mh eiV uper tou enoV fusiousqe kata tou eterou

4:7
tiV gar se diakrinei ti de eceiV o ouk elabeV ei de kai elabeV ti kaucasai wV mh labwn

4:8
hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwriV hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeiV umin sumbasileuswmen

4:9
dokw gar oti o qeoV hmaV touV apostolouV escatouV apedeixen wV epiqanatiouV oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggeloiV kai anqrwpoiV

4:10
hmeiV mwroi dia criston umeiV de fronimoi en cristw hmeiV asqeneiV umeiV de iscuroi umeiV endoxoi hmeiV de atimoi

4:11
acri thV arti wraV kai peinwmen kai diywmen kai gumnhteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

4:12
kai kopiwmen ergazomenoi taiV idiaiV cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

4:13
blasfhmoumenoi parakaloumen wV perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ewV arti

4:14
ouk entrepwn umaV grafw tauta all wV tekna mou agaphta nouqetw

4:15
ean gar muriouV paidagwgouV echte en cristw all ou pollouV pateraV en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umaV egennhsa

4:16
parakalw oun umaV mimhtai mou ginesqe

4:17
dia touto epemya umin timoqeon oV estin teknon mou agaphton kai piston en kuriw oV umaV anamnhsei taV odouV mou taV en cristw kaqwV pantacou en pash ekklhsia didaskw

4:18
wV mh ercomenou de mou proV umaV efusiwqhsan tineV

4:19
eleusomai de tacewV proV umaV ean o kurioV qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

4:20
ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

4:21
ti qelete en rabdw elqw proV umaV h en agaph pneumati te praothtoV

5:1
olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

5:2
kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsaV

5:3
egw men gar wV apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

5:4
en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

5:5
paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

5:6
ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

5:7
ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristoV

5:8
wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

5:9
egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

5:10
kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

5:11
nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

5:12
ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

5:13
touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn

6:1
tolma tiV umwn pragma ecwn proV ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

6:2
ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoV anaxioi este krithriwn elacistwn

6:3
ouk oidate oti aggelouV krinoumen mhti ge biwtika

6:4
biwtika men oun krithria ean echte touV exouqenhmenouV en th ekklhsia toutouV kaqizete

6:5
proV entrophn umin legw outwV ouk estin en umin sofoV oude eiV oV dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6
alla adelfoV meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7
hdh men oun olwV htthma en umin estin oti krimata ecete meq eautwn diati ouci mallon adikeisqe diati ouci mallon apostereisqe

6:8
alla umeiV adikeite kai apostereite kai tauta adelfouV

6:9
h ouk oidate oti adikoi basileian qeou ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10
oute kleptai oute pleonektai oute mequsoi ou loidoroi ouc arpageV basileian qeou ou klhronomhsousin

6:11
kai tauta tineV hte alla apelousasqe alla hgiasqhte all edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou ihsou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

6:12
panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinoV

6:13
ta brwmata th koilia kai h koilia toiV brwmasin o de qeoV kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioV tw swmati

6:14
o de qeoV kai ton kurion hgeiren kai hmaV exegerei dia thV dunamewV autou

6:15
ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin araV oun ta melh tou cristou poihsw pornhV melh mh genoito

6:16
h ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eiV sarka mian

6:17
o de kollwmenoV tw kuriw en pneuma estin

6:18
feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoV ektoV tou swmatoV estin o de porneuwn eiV to idion swma amartanei

6:19
h ouk oidate oti to swma umwn naoV tou en umin agiou pneumatoV estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

6:20
hgorasqhte gar timhV doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn kai en tw pneumati umwn atina estin tou qeou

7:1
peri de wn egrayate moi kalon anqrwpw gunaikoV mh aptesqai

7:2
dia de taV porneiaV ekastoV thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

7:3
th gunaiki o anhr thn ofeilomenhn eunoian apodidotw omoiwV de kai h gunh tw andri

7:4
h gunh tou idiou swmatoV ouk exousiazei all o anhr omoiwV de kai o anhr tou idiou swmatoV ouk exousiazei all h gunh

7:5
mh apostereite allhlouV ei mh ti an ek sumfwnou proV kairon ina scolazhte th nhsteia kai th proseuch kai palin epi to auto sunerchsqe ina mh peirazh umaV o satanaV dia thn akrasian umwn

7:6
touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7:7
qelw gar pantaV anqrwpouV einai wV kai emauton all ekastoV idion carisma ecei ek qeou oV men outwV oV de outwV

7:8
legw de toiV agamoiV kai taiV chraiV kalon autoiV estin ean meinwsin wV kagw

7:9
ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreisson gar estin gamhsai h purousqai

7:10
toiV de gegamhkosin paraggellw ouk egw all o kurioV gunaika apo androV mh cwrisqhnai

7:11
ean de kai cwrisqh menetw agamoV h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

7:12
toiV de loipoiV egw legw ouc o kurioV ei tiV adelfoV gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

7:13
kai gunh htiV ecei andra apiston kai autoV suneudokei oikein met authV mh afietw auton

7:14
hgiastai gar o anhr o apistoV en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistoV en tw andri epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

7:15
ei de o apistoV cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfoV h h adelfh en toiV toioutoiV en de eirhnh keklhken hmaV o qeoV

7:16
ti gar oidaV gunai ei ton andra swseiV h ti oidaV aner ei thn gunaika swseiV

7:17
ei mh ekastw wV emerisen o qeoV ekaston wV keklhken o kurioV outwV peripateitw kai outwV en taiV ekklhsiaiV pasaiV diatassomai

7:18
peritetmhmenoV tiV eklhqh mh epispasqw en akrobustia tiV eklhqh mh peritemnesqw

7:19
h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsiV entolwn qeou

7:20
ekastoV en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

7:21
douloV eklhqhV mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeroV genesqai mallon crhsai

7:22
o gar en kuriw klhqeiV douloV apeleuqeroV kuriou estin omoiwV kai o eleuqeroV klhqeiV douloV estin cristou

7:23
timhV hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

7:24
ekastoV en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para tw qew

7:25
peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi wV hlehmenoV upo kuriou pistoV einai

7:26
nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outwV einai

7:27
dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikoV mh zhtei gunaika

7:28
ean de kai ghmhV ouc hmarteV kai ean ghmh h parqenoV ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29
touto de fhmi adelfoi o kairoV sunestalmenoV to loipon estin ina kai oi econteV gunaikaV wV mh econteV wsin

7:30
kai oi klaionteV wV mh klaionteV kai oi caironteV wV mh caironteV kai oi agorazonteV wV mh kateconteV

7:31
kai oi crwmenoi tw kosmw toutw wV mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

7:32
qelw de umaV amerimnouV einai o agamoV merimna ta tou kuriou pwV aresei tw kuriw

7:33
o de gamhsaV merimna ta tou kosmou pwV aresei th gunaiki

7:34
memeristai h gunh kai h parqenoV h agamoV merimna ta tou kuriou ina h agia kai swmati kai pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pwV aresei tw andri

7:35
touto de proV to umwn autwn sumferon legw ouc ina brocon umin epibalw alla proV to euschmon kai euprosedron tw kuriw aperispastwV

7:36
ei de tiV aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmoV kai outwV ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

7:37
oV de esthken edraioV en th kardia mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatoV kai touto kekriken en th kardia autou tou threin thn eautou parqenon kalwV poiei

7:38
wste kai o ekgamizwn kalwV poiei o de mh ekgamizwn kreisson poiei

7:39
gunh dedetai nomw ef oson cronon zh o anhr authV ean de koimhqh o anhr authV eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

7:40
makariwtera de estin ean outwV meinh kata thn emhn gnwmhn dokw de kagw pneuma qeou ecein

8:1
peri de twn eidwloqutwn oidamen oti panteV gnwsin ecomen h gnwsiV fusioi h de agaph oikodomei

8:2
ei de tiV dokei eidenai ti oudepw ouden egnwken kaqwV dei gnwnai

8:3
ei de tiV agapa ton qeon outoV egnwstai up autou

8:4
peri thV brwsewV oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeiV qeoV eteroV ei mh eiV

8:5
kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi thV ghV wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

8:6
all hmin eiV qeoV o pathr ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton kai eiV kurioV ihsouV cristoV di ou ta panta kai hmeiV di autou

8:7
all ouk en pasin h gnwsiV tineV de th suneidhsei tou eidwlou ewV arti wV eidwloquton esqiousin kai h suneidhsiV autwn asqenhV ousa molunetai

8:8
brwma de hmaV ou paristhsin tw qew oute gar ean fagwmen perisseuomen oute ean mh fagwmen usteroumeqa

8:9
blepete de mhpwV h exousia umwn auth proskomma genhtai toiV asqenousin

8:10
ean gar tiV idh se ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsiV autou asqenouV ontoV oikodomhqhsetai eiV to ta eidwloquta esqiein

8:11
kai apoleitai o asqenwn adelfoV epi th sh gnwsei di on cristoV apeqanen

8:12
outwV de amartanonteV eiV touV adelfouV kai tuptonteV autwn thn suneidhsin asqenousan eiV criston amartanete

8:13
dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eiV ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

9:1
ouk eimi apostoloV ouk eimi eleuqeroV ouci ihsoun criston ton kurion hmwn ewraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

9:2
ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV thV emhV apostolhV umeiV este en kuriw

9:3
h emh apologia toiV eme anakrinousin auth estin

9:4
mh ouk ecomen exousian fagein kai piein

9:5
mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

9:6
h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian tou mh ergazesqai

9:7
tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ek tou karpou autou ouk esqiei h tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

9:8
mh kata anqrwpon tauta lalw h ouci kai o nomoV tauta legei

9:9
en gar tw mwsewV nomw gegraptai ou fimwseiV boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:10
h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ep elpidi ofeilei o arotriwn arotrian kai o alown thV elpidoV autou metecein ep elpidi

9:11
ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

9:12
ei alloi thV exousiaV umwn metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh egkophn tina dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:13
ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw prosedreuonteV tw qusiasthriw summerizontai

9:14
outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:15
egw de oudeni ecrhsamhn toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou ina tiV kenwsh

9:16
ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai de moi estin ean mh euaggelizwmai

9:17
ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18
tiV oun moi estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion tou cristou eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:19
eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

9:20
kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

9:21
toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qew all ennomoV cristw ina kerdhsw anomouV

9:22
egenomhn toiV asqenesin wV asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona ta panta ina pantwV tinaV swsw

9:23
touto de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

9:24
ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

9:25
paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

9:26
egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

9:27
all upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mhpwV alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

10:1
ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti oi patereV hmwn panteV upo thn nefelhn hsan kai panteV dia thV qalasshV dihlqon

10:2
kai panteV eiV ton mwshn ebaptisanto en th nefelh kai en th qalassh

10:3
kai panteV to auto brwma pneumatikon efagon

10:4
kai panteV to auto poma pneumatikon epion epinon gar ek pneumatikhV akolouqoushV petraV h de petra hn o cristoV

10:5
all ouk en toiV pleiosin autwn eudokhsen o qeoV katestrwqhsan gar en th erhmw

10:6
tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eiV to mh einai hmaV epiqumhtaV kakwn kaqwV kakeinoi epequmhsan

10:7
mhde eidwlolatrai ginesqe kaqwV tineV autwn wV gegraptai ekaqisen o laoV fagein kai piein kai anesthsan paizein

10:8
mhde porneuwmen kaqwV tineV autwn eporneusan kai epeson en mia hmera eikositreiV ciliadeV

10:9
mhde ekpeirazwmen ton criston kaqwV kai tineV autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwlonto

10:10
mhde gogguzete kaqwV kai tineV autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

10:11
tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoiV egrafh de proV nouqesian hmwn eiV ouV ta telh twn aiwnwn kathnthsen

10:12
wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

10:13
peirasmoV umaV ouk eilhfen ei mh anqrwpinoV pistoV de o qeoV oV ouk easei umaV peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai umaV upenegkein

10:14
dioper agaphtoi mou feugete apo thV eidwlolatreiaV

10:15
wV fronimoiV legw krinate umeiV o fhmi

10:16
to pothrion thV eulogiaV o eulogoumen ouci koinwnia tou aimatoV tou cristou estin ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatoV tou cristou estin

10:17
oti eiV artoV en swma oi polloi esmen oi gar panteV ek tou enoV artou metecomen

10:18
blepete ton israhl kata sarka ouci oi esqionteV taV qusiaV koinwnoi tou qusiasthriou eisin

10:19
ti oun fhmi oti eidwlon ti estin h oti eidwloquton ti estin

10:20
all oti a quei ta eqnh daimonioiV quei kai ou qew ou qelw de umaV koinwnouV twn daimoniwn ginesqai

10:21
ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhV kuriou metecein kai trapezhV daimoniwn

10:22
h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

10:23
panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ou panta oikodomei

10:24
mhdeiV to eautou zhteitw alla to tou eterou ekastoV

10:25
pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

10:26
tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

10:27
ei de tiV kalei umaV twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

10:28
ean de tiV umin eiph touto eidwloquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin tou gar kuriou h gh kai to plhrwma authV

10:29
suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhV suneidhsewV

10:30
ei de egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

10:31
eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eiV doxan qeou poieite

10:32
aproskopoi ginesqe kai ioudaioiV kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

10:33
kaqwV kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumferon alla to twn pollwn ina swqwsin

11:1
mimhtai mou ginesqe kaqwV kagw cristou

11:2
epainw de umaV adelfoi oti panta mou memnhsqe kai kaqwV paredwka umin taV paradoseiV katecete

11:3
qelw de umaV eidenai oti pantoV androV h kefalh o cristoV estin kefalh de gunaikoV o anhr kefalh de cristou o qeoV

11:4
paV anhr proseucomenoV h profhteuwn kata kefalhV ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

11:5
pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn eauthV en gar estin kai to auto th exurhmenh

11:6
ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

11:7
anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn gunh de doxa androV estin

11:8
ou gar estin anhr ek gunaikoV alla gunh ex androV

11:9
kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

11:10
dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi thV kefalhV dia touV aggelouV

11:11
plhn oute anhr cwriV gunaikoV oute gunh cwriV androV en kuriw

11:12
wsper gar h gunh ek tou androV outwV kai o anhr dia thV gunaikoV ta de panta ek tou qeou

11:13
en umin autoiV krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

11:14
h oude auth h fusiV didaskei umaV oti anhr men ean koma atimia autw estin

11:15
gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai auth

11:16
ei de tiV dokei filoneikoV einai hmeiV toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

11:17
touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eiV to kreitton all eiV to htton sunercesqe

11:18
prwton men gar sunercomenwn umwn en th ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meroV ti pisteuw

11:19
dei gar kai aireseiV en umin einai ina oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20
sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21
ekastoV gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai oV men peina oV de mequei

11:22
mh gar oikiaV ouk ecete eiV to esqiein kai pinein h thV ekklhsiaV tou qeou katafroneite kai kataiscunete touV mh econtaV ti umin eipw epainesw umaV en toutw ouk epainw

11:23
egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioV ihsouV en th nukti h paredidoto elaben arton

11:24
kai eucaristhsaV eklasen kai eipen labete fagete touto mou estin to swma to uper umwn klwmenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin

11:25
wsautwV kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakiV an pinhte eiV thn emhn anamnhsin

11:26
osakiV gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acriV ou an elqh

11:27
wste oV an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiwV enocoV estai tou swmatoV kai aimatoV tou kuriou

11:28
dokimazetw de anqrwpoV eauton kai outwV ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

11:29
o gar esqiwn kai pinwn anaxiwV krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou

11:30
dia touto en umin polloi asqeneiV kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31
ei gar eautouV diekrinomen ouk an ekrinomeqa

11:32
krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

11:33
wste adelfoi mou sunercomenoi eiV to fagein allhlouV ekdecesqe

11:34
ei de tiV peina en oikw esqietw ina mh eiV krima sunerchsqe ta de loipa wV an elqw diataxomai

12:1
peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umaV agnoein

12:2
oidate oti eqnh hte proV ta eidwla ta afwna wV an hgesqe apagomenoi

12:3
dio gnwrizw umin oti oudeiV en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsoun kai oudeiV dunatai eipein kurion ihsoun ei mh en pneumati agiw

12:4
diaireseiV de carismatwn eisin to de auto pneuma

12:5
kai diaireseiV diakoniwn eisin kai o autoV kurioV

12:6
kai diaireseiV energhmatwn eisin o de autoV estin qeoV o energwn ta panta en pasin

12:7
ekastw de didotai h fanerwsiV tou pneumatoV proV to sumferon

12:8
w men gar dia tou pneumatoV didotai logoV sofiaV allw de logoV gnwsewV kata to auto pneuma

12:9
eterw de pistiV en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw autw pneumati

12:10
allw de energhmata dunamewn allw de profhteia allw de diakriseiV pneumatwn eterw de genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn

12:11
panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqwV bouletai

12:12
kaqaper gar to swma en estin kai melh ecei polla panta de ta melh tou swmatoV tou enoV polla onta en estin swma outwV kai o cristoV

12:13
kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV eiV en pneuma epotisqhmen

12:14
kai gar to swma ouk estin en meloV alla polla

12:15
ean eiph o pouV oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

12:16
kai ean eiph to ouV oti ouk eimi ofqalmoV ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

12:17
ei olon to swma ofqalmoV pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsiV

12:18
nuni de o qeoV eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqwV hqelhsen

12:19
ei de hn ta panta en meloV pou to swma

12:20
nun de polla men melh en de swma

12:21
ou dunatai de ofqalmoV eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh toiV posin creian umwn ouk ecw

12:22
alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatoV asqenestera uparcein anagkaia estin

12:23
kai a dokoumen atimotera einai tou swmatoV toutoiV timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei

12:24
ta de euschmona hmwn ou creian ecei all o qeoV sunekerasen to swma tw usterounti perissoteran douV timhn

12:25
ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh

12:26
kai eite pascei en meloV sumpascei panta ta melh eite doxazetai en meloV sugcairei panta ta melh

12:27
umeiV de este swma cristou kai melh ek merouV

12:28
kai ouV men eqeto o qeoV en th ekklhsia prwton apostolouV deuteron profhtaV triton didaskalouV epeita dunameiV eita carismata iamatwn antilhyeiV kubernhseiV genh glwsswn

12:29
mh panteV apostoloi mh panteV profhtai mh panteV didaskaloi mh panteV dunameiV

12:30
mh panteV carismata ecousin iamatwn mh panteV glwssaiV lalousin mh panteV diermhneuousin

12:31
zhloute de ta carismata ta kreittona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

13:1
ean taiV glwssaiV twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkoV hcwn h kumbalon alalazon

13:2
kai ean ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin kai ean ecw pasan thn pistin wste orh meqistanein agaphn de mh ecw ouqen eimi

13:3
kai ean ywmisw panta ta uparconta mou kai ean paradw to swma mou ina kauqhswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai

13:4
h agaph makroqumei crhsteuetai h agaph ou zhloi h agaph ou perpereuetai ou fusioutai

13:5
ouk aschmonei ou zhtei ta eauthV ou paroxunetai ou logizetai to kakon

13:6
ou cairei epi th adikia sugcairei de th alhqeia

13:7
panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

13:8
h agaph oudepote ekpiptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsiV katarghqhsetai

13:9
ek merouV gar ginwskomen kai ek merouV profhteuomen

13:10
otan de elqh to teleion tote to ek merouV katarghqhsetai

13:11
ote hmhn nhpioV wV nhpioV elaloun wV nhpioV efronoun wV nhpioV elogizomhn ote de gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou

13:12
blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon proV proswpon arti ginwskw ek merouV tote de epignwsomai kaqwV kai epegnwsqhn

13:13
nuni de menei pistiV elpiV agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

14:1
diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

14:2
o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoiV lalei alla tw qew oudeiV gar akouei pneumati de lalei musthria

14:3
o de profhteuwn anqrwpoiV lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

14:4
o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

14:5
qelw de pantaV umaV lalein glwssaiV mallon de ina profhteuhte meizwn gar o profhteuwn h o lalwn glwssaiV ektoV ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

14:6
nuni de adelfoi ean elqw proV umaV glwssaiV lalwn ti umaV wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h en didach

14:7
omwV ta ayuca fwnhn didonta eite auloV eite kiqara ean diastolhn toiV fqoggoiV mh dw pwV gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

14:8
kai gar ean adhlon fwnhn salpigx dw tiV paraskeuasetai eiV polemon

14:9
outwV kai umeiV dia thV glwsshV ean mh eushmon logon dwte pwV gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eiV aera lalounteV

14:10
tosauta ei tucoi genh fwnwn estin en kosmw kai ouden autwn afwnon

14:11
ean oun mh eidw thn dunamin thV fwnhV esomai tw lalounti barbaroV kai o lalwn en emoi barbaroV

14:12
outwV kai umeiV epei zhlwtai este pneumatwn proV thn oikodomhn thV ekklhsiaV zhteite ina perisseuhte

14:13
dioper o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14:14
ean gar proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nouV mou akarpoV estin

14:15
ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw de kai tw noi

14:16
epei ean euloghshV tw pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwV erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeiV ouk oiden

14:17
su men gar kalwV eucaristeiV all o eteroV ouk oikodomeitai

14:18
eucaristw tw qew mou pantwn umwn mallon glwssaiV lalwn

14:19
all en ekklhsia qelw pente logouV dia tou nooV mou lalhsai ina kai allouV kathchsw h muriouV logouV en glwssh

14:20
adelfoi mh paidia ginesqe taiV fresin alla th kakia nhpiazete taiV de fresin teleioi ginesqe

14:21
en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoiV kai en ceilesin eteroiV lalhsw tw law toutw kai oud outwV eisakousontai mou legei kurioV

14:22
wste ai glwssai eiV shmeion eisin ou toiV pisteuousin alla toiV apistoiV h de profhteia ou toiV apistoiV alla toiV pisteuousin

14:23
ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai panteV glwssaiV lalwsin eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

14:24
ean de panteV profhteuwsin eiselqh de tiV apistoV h idiwthV elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

14:25
kai outwV ta krupta thV kardiaV autou fanera ginetai kai outwV peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti o qeoV ontwV en umin estin

14:26
ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastoV umwn yalmon ecei didachn ecei glwssan ecei apokaluyin ecei ermhneian ecei panta proV oikodomhn genesqw

14:27
eite glwssh tiV lalei kata duo h to pleiston treiV kai ana meroV kai eiV diermhneuetw

14:28
ean de mh h diermhneuthV sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

14:29
profhtai de duo h treiV laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

14:30
ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoV sigatw

14:31
dunasqe gar kaq ena panteV profhteuein ina panteV manqanwsin kai panteV parakalwntai

14:32
kai pneumata profhtwn profhtaiV upotassetai

14:33
ou gar estin akatastasiaV o qeoV all eirhnhV wV en pasaiV taiV ekklhsiaiV twn agiwn

14:34
ai gunaikeV umwn en taiV ekklhsiaiV sigatwsan ou gar epitetraptai autaiV lalein all upotassesqai kaqwV kai o nomoV legei

14:35
ei de ti maqein qelousin en oikw touV idiouV andraV eperwtatwsan aiscron gar estin gunaixin en ekklhsia lalein

14:36
h af umwn o logoV tou qeou exhlqen h eiV umaV monouV kathnthsen

14:37
ei tiV dokei profhthV einai h pneumatikoV epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai

14:38
ei de tiV agnoei agnoeitw

14:39
wste adelfoi zhloute to profhteuein kai to lalein glwssaiV mh kwluete

14:40
panta euschmonwV kai kata taxin ginesqw

15:1
gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

15:2
di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektoV ei mh eikh episteusate

15:3
paredwka gar umin en prwtoiV o kai parelabon oti cristoV apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata taV grafaV

15:4
kai oti etafh kai oti eghgertai th trith hmera kata taV grafaV

15:5
kai oti wfqh khfa eita toiV dwdeka

15:6
epeita wfqh epanw pentakosioiV adelfoiV efapax ex wn oi pleiouV menousin ewV arti tineV de kai ekoimhqhsan

15:7
epeita wfqh iakwbw eita toiV apostoloiV pasin

15:8
escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

15:9
egw gar eimi o elacistoV twn apostolwn oV ouk eimi ikanoV kaleisqai apostoloV dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

15:10
cariti de qeou eimi o eimi kai h cariV autou h eiV eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de all h cariV tou qeou h sun emoi

15:11
eite oun egw eite ekeinoi outwV khrussomen kai outwV episteusate

15:12
ei de cristoV khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pwV legousin tineV en umin oti anastasiV nekrwn ouk estin

15:13
ei de anastasiV nekrwn ouk estin oude cristoV eghgertai

15:14
ei de cristoV ouk eghgertai kenon ara to khrugma hmwn kenh de kai h pistiV umwn

15:15
euriskomeqa de kai yeudomartureV tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16
ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristoV eghgertai

15:17
ei de cristoV ouk eghgertai mataia h pistiV umwn eti este en taiV amartiaiV umwn

15:18
ara kai oi koimhqenteV en cristw apwlonto

15:19
ei en th zwh tauth hlpikoteV esmen en cristw monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

15:20
nuni de cristoV eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn egeneto

15:21
epeidh gar di anqrwpou o qanatoV kai di anqrwpou anastasiV nekrwn

15:22
wsper gar en tw adam panteV apoqnhskousin outwV kai en tw cristw panteV zwopoihqhsontai

15:23
ekastoV de en tw idiw tagmati aparch cristoV epeita oi cristou en th parousia autou

15:24
eita to teloV otan paradw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

15:25
dei gar auton basileuein acriV ou an qh pantaV touV ecqrouV upo touV podaV autou

15:26
escatoV ecqroV katargeitai o qanatoV

15:27
panta gar upetaxen upo touV podaV autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektoV tou upotaxantoV autw ta panta

15:28
otan de upotagh autw ta panta tote kai autoV o uioV upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeoV ta panta en pasin

15:29
epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olwV nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper twn nekrwn

15:30
ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran

15:31
kaq hmeran apoqnhskw nh thn hmeteran kauchsin hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

15:32
ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofeloV ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

15:33
mh planasqe fqeirousin hqh crhsq omiliai kakai

15:34
eknhyate dikaiwV kai mh amartanete agnwsian gar qeou tineV ecousin proV entrophn umin legw

15:35
all erei tiV pwV egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

15:36
afron su o speireiV ou zwopoieitai ean mh apoqanh

15:37
kai o speireiV ou to swma to genhsomenon speireiV alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinoV twn loipwn

15:38
o de qeoV autw didwsin swma kaqwV hqelhsen kai ekastw twn spermatwn to idion swma

15:39
ou pasa sarx h auth sarx alla allh men sarx anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de icquwn allh de pthnwn

15:40
kai swmata epourania kai swmata epigeia all etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

15:41
allh doxa hliou kai allh doxa selhnhV kai allh doxa asterwn asthr gar asteroV diaferei en doxh

15:42
outwV kai h anastasiV twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

15:43
speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

15:44
speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon estin swma yucikon kai estin swma pneumatikon

15:45
outwV kai gegraptai egeneto o prwtoV anqrwpoV adam eiV yuchn zwsan o escatoV adam eiV pneuma zwopoioun

15:46
all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

15:47
o prwtoV anqrwpoV ek ghV coikoV o deuteroV anqrwpoV o kurioV ex ouranou

15:48
oioV o coikoV toioutoi kai oi coikoi kai oioV o epouranioV toioutoi kai oi epouranioi

15:49
kai kaqwV eforesamen thn eikona tou coikou foresomen kai thn eikona tou epouraniou

15:50
touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunantai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

15:51
idou musthrion umin legw panteV men ou koimhqhsomeqa panteV de allaghsomeqa

15:52
en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeiV allaghsomeqa

15:53
dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

15:54
otan de to fqarton touto endushtai afqarsian kai to qnhton touto endushtai aqanasian tote genhsetai o logoV o gegrammenoV katepoqh o qanatoV eiV nikoV

15:55
pou sou qanate to kentron pou sou adh to nikoV

15:56
to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamiV thV amartiaV o nomoV

15:57
tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:58
wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonteV en tw ergw tou kuriou pantote eidoteV oti o kopoV umwn ouk estin kenoV en kuriw

16:1
peri de thV logiaV thV eiV touV agiouV wsper dietaxa taiV ekklhsiaiV thV galatiaV outwV kai umeiV poihsate

16:2
kata mian sabbatwn ekastoV umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti an euodwtai ina mh otan elqw tote logiai ginwntai

16:3
otan de paragenwmai ouV ean dokimashte di epistolwn toutouV pemyw apenegkein thn carin umwn eiV ierousalhm

16:4
ean de h axion tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai

16:5
eleusomai de proV umaV otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai

16:6
proV umaV de tucon paramenw h kai paraceimasw ina umeiV me propemyhte ou ean poreuwmai

16:7
ou qelw gar umaV arti en parodw idein elpizw de cronon tina epimeinai proV umaV ean o kurioV epitreph

16:8
epimenw de en efesw ewV thV penthkosthV

16:9
qura gar moi anewgen megalh kai energhV kai antikeimenoi polloi

16:10
ean de elqh timoqeoV blepete ina afobwV genhtai proV umaV to gar ergon kuriou ergazetai wV kai egw

16:11
mh tiV oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh proV me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn

16:12
peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh proV umaV meta twn adelfwn kai pantwV ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh

16:13
grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe

16:14
panta umwn en agaph ginesqw

16:15
parakalw de umaV adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch thV acaiaV kai eiV diakonian toiV agioiV etaxan eautouV

16:16
ina kai umeiV upotasshsqe toiV toioutoiV kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

16:17
cairw de epi th parousia stefana kai fourtounatou kai acaikou oti to umwn usterhma outoi aneplhrwsan

16:18
anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun touV toioutouV

16:19
aspazontai umaV ai ekklhsiai thV asiaV aspazontai umaV en kuriw polla akulaV kai priskilla sun th kat oikon autwn ekklhsia

16:20
aspazontai umaV oi adelfoi panteV aspasasqe allhlouV en filhmati agiw

16:21
o aspasmoV th emh ceiri paulou

16:22
ei tiV ou filei ton kurion ihsoun criston htw anaqema maran aqa

16:23
h cariV tou kuriou ihsou cristou meq umwn

16:24
h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou amhn [proV korinqiouV prwth egrafh apo filippwn dia stefana kai fourtounatou kai acaikou kai timoqeou]