Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

EPISTOLH IWANNOU
KAQOLIKH PRWTH
1:1
o hn ap archV o akhkoamen o ewrakamen toiV ofqalmoiV hmwn o eqeasameqa kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan peri tou logou thV zwhV

1:2
kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin

1:3
o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiV koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroV kai meta tou uiou autou ihsou cristou

1:4
kai tauta grafomen umin ina h cara hmwn h peplhrwmenh

1:5
kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoV fwV estin kai skotia en autw ouk estin oudemia

1:6
ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian

1:7
ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV

1:8
ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin

1:9
ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV

1:10
ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin

2:1
teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion

2:2
kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou

2:3
kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen

2:4
o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin

2:5
oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen

2:6
o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outwV peripatein

2:7
adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archV

2:8
palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei

2:9
o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti

2:10
o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin

2:11
o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou

2:12
grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou

2:13
grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera

2:14
egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron

2:15
mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw

2:16
oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin

2:17
kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna

2:18
paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin

2:19
ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn

2:20
kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta

2:21
ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin

2:22
tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion

2:23
paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei

2:24
umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite

2:25
kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion

2:26
tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV

2:27
kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw

2:28
kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou

2:29
ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai

3:1
idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton

3:2
agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin

3:3
kai paV o ecwn thn elpida tauthn ep autw agnizei eauton kaqwV ekeinoV agnoV estin

3:4
paV o poiwn thn amartian kai thn anomian poiei kai h amartia estin h anomia

3:5
kai oidate oti ekeinoV efanerwqh ina taV amartiaV hmwn arh kai amartia en autw ouk estin

3:6
paV o en autw menwn ouc amartanei paV o amartanwn ouc ewraken auton oude egnwken auton

3:7
teknia mhdeiV planatw umaV o poiwn thn dikaiosunhn dikaioV estin kaqwV ekeinoV dikaioV estin

3:8
o poiwn thn amartian ek tou diabolou estin oti ap archV o diaboloV amartanei eiV touto efanerwqh o uioV tou qeou ina lush ta erga tou diabolou

3:9
paV o gegennhmenoV ek tou qeou amartian ou poiei oti sperma autou en autw menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou qeou gegennhtai

3:10
en toutw fanera estin ta tekna tou qeou kai ta tekna tou diabolou paV o mh poiwn dikaiosunhn ouk estin ek tou qeou kai o mh agapwn ton adelfon autou

3:11
oti auth estin h aggelia hn hkousate ap archV ina agapwmen allhlouV

3:12
ou kaqwV kain ek tou ponhrou hn kai esfaxen ton adelfon autou kai carin tinoV esfaxen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia

3:13
mh qaumazete adelfoi mou ei misei umaV o kosmoV

3:14
hmeiV oidamen oti metabebhkamen ek tou qanatou eiV thn zwhn oti agapwmen touV adelfouV o mh agapwn ton adelfon menei en tw qanatw

3:15
paV o miswn ton adelfon autou anqrwpoktonoV estin kai oidate oti paV anqrwpoktonoV ouk ecei zwhn aiwnion en autw menousan

3:16
en toutw egnwkamen thn agaphn oti ekeinoV uper hmwn thn yuchn autou eqhken kai hmeiV ofeilomen uper twn adelfwn taV yucaV tiqenai

3:17
oV d an ech ton bion tou kosmou kai qewrh ton adelfon autou creian econta kai kleish ta splagcna autou ap autou pwV h agaph tou qeou menei en autw

3:18
teknia mou mh agapwmen logw mhde glwssh all ergw kai alhqeia

3:19
kai en toutw ginwskomen oti ek thV alhqeiaV esmen kai emprosqen autou peisomen taV kardiaV hmwn

3:20
oti ean kataginwskh hmwn h kardia oti meizwn estin o qeoV thV kardiaV hmwn kai ginwskei panta

3:21
agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian ecomen proV ton qeon

3:22
kai o ean aitwmen lambanomen par autou oti taV entolaV autou throumen kai ta aresta enwpion autou poioumen

3:23
kai auth estin h entolh autou ina pisteuswmen tw onomati tou uiou autou ihsou cristou kai agapwmen allhlouV kaqwV edwken entolhn hmin

3:24
kai o thrwn taV entolaV autou en autw menei kai autoV en autw kai en toutw ginwskomen oti menei en hmin ek tou pneumatoV ou hmin edwken

4:1
agaphtoi mh panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou qeou estin oti polloi yeudoprofhtai exelhluqasin eiV ton kosmon

4:2
en toutw ginwskete to pneuma tou qeou pan pneuma o omologei ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou estin

4:3
kai pan pneuma o mh omologei ton ihsoun criston en sarki elhluqota ek tou qeou ouk estin kai touto estin to tou anticristou o akhkoate oti ercetai kai nun en tw kosmw estin hdh

4:4
umeiV ek tou qeou este teknia kai nenikhkate autouV oti meizwn estin o en umin h o en tw kosmw

4:5
autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmoV autwn akouei

4:6
hmeiV ek tou qeou esmen o ginwskwn ton qeon akouei hmwn oV ouk estin ek tou qeou ouk akouei hmwn ek toutou ginwskomen to pneuma thV alhqeiaV kai to pneuma thV planhV

4:7
agaphtoi agapwmen allhlouV oti h agaph ek tou qeou estin kai paV o agapwn ek tou qeou gegennhtai kai ginwskei ton qeon

4:8
o mh agapwn ouk egnw ton qeon oti o qeoV agaph estin

4:9
en toutw efanerwqh h agaph tou qeou en hmin oti ton uion autou ton monogenh apestalken o qeoV eiV ton kosmon ina zhswmen di autou

4:10
en toutw estin h agaph ouc oti hmeiV hgaphsamen ton qeon all oti autoV hgaphsen hmaV kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri twn amartiwn hmwn

4:11
agaphtoi ei outwV o qeoV hgaphsen hmaV kai hmeiV ofeilomen allhlouV agapan

4:12
qeon oudeiV pwpote teqeatai ean agapwmen allhlouV o qeoV en hmin menei kai h agaph autou teteleiwmenh estin en hmin

4:13
en toutw ginwskomen oti en autw menomen kai autoV en hmin oti ek tou pneumatoV autou dedwken hmin

4:14
kai hmeiV teqeameqa kai marturoumen oti o pathr apestalken ton uion swthra tou kosmou

4:15
oV an omologhsh oti ihsouV estin o uioV tou qeou o qeoV en autw menei kai autoV en tw qew

4:16
kai hmeiV egnwkamen kai pepisteukamen thn agaphn hn ecei o qeoV en hmin o qeoV agaph estin kai o menwn en th agaph en tw qew menei kai o qeoV en autw

4:17
en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera thV krisewV oti kaqwV ekeinoV estin kai hmeiV esmen en tw kosmw toutw

4:18
foboV ouk estin en th agaph all h teleia agaph exw ballei ton fobon oti o foboV kolasin ecei o de foboumenoV ou teteleiwtai en th agaph

4:19
hmeiV agapwmen auton oti autoV prwtoV hgaphsen hmaV

4:20
ean tiV eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthV estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken pwV dunatai agapan

4:21
kai tauthn thn entolhn ecomen ap autou ina o agapwn ton qeon agapa kai ton adelfon autou

5:1
paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou

5:2
en toutw ginwskomen oti agapwmen ta tekna tou qeou otan ton qeon agapwmen kai taV entolaV autou thrwmen

5:3
auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin

5:4
oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn

5:5
tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou

5:6
outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV o cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia

5:7
oti treiV eisin oi marturounteV en tw ouranw o pathr o logoV kai to agion pneuma kai outoi oi treiV en eisin

5:8
kai treiV eisin oi marturounteV en th gh to pneuma kai to udwr kai to aima kai oi treiV eiV to en eisin

5:9
ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou

5:10
o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou

5:11
kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin

5:12
o ecwn ton uion ecei thn zwhn o mh ecwn ton uion tou qeou thn zwhn ouk ecei

5:13
tauta egraya umin toiV pisteuousin eiV to onoma tou uiou tou qeou ina eidhte oti zwhn ecete aiwnion kai ina pisteuhte eiV to onoma tou uiou tou qeou

5:14
kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn

5:15
kai ean oidamen oti akouei hmwn o an aitwmeqa oidamen oti ecomen ta aithmata a hthkamen par autou

5:16
ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh

5:17
pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton

5:18
oidamen oti paV o gegennhmenoV ek tou qeou ouc amartanei all o gennhqeiV ek tou qeou threi eauton kai o ponhroV ouc aptetai autou

5:19
oidamen oti ek tou qeou esmen kai o kosmoV oloV en tw ponhrw keitai

5:20
oidamen de oti o uioV tou qeou hkei kai dedwken hmin dianoian ina ginwskwmen ton alhqinon kai esmen en tw alhqinw en tw uiw autou ihsou cristw outoV estin o alhqinoV qeoV kai h zwh aiwnioV

5:21
teknia fulaxate eautouV apo twn eidwlwn amhn