Bible Robert Stephanus
Textus Receptus
La Nouvelle Alliance

Le Nouveau Testament Grec Textus Receptus (Stephanus 1550)

PETROU KAQOLIKH EPISTOLH
PRWTH
1:1
petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

1:2
kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

1:3
euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

1:4
eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV hmaV

1:5
touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

1:6
en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

1:7
ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou

1:8
on ouk eidoteV agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

1:9
komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn

1:10
peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

1:11
ereunwnteV eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

1:12
oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

1:13
dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

1:14
wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

1:15
alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

1:16
dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi

1:17
kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwV krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

1:18
eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

1:19
alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

1:20
proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV

1:21
touV di autou pisteuontaV eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

1:22
taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatoV eiV filadelfian anupokriton ek kaqaraV kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

1:23
anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eiV ton aiwna

1:24
dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen

1:25
to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

2:1
apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseiV kai fqonouV kai pasaV katalaliaV

2:2
wV artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte

2:3
eiper egeusasqe oti crhstoV o kurioV

2:4
proV on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon

2:5
kai autoi wV liqoi zwnteV oikodomeisqe oikoV pneumatikoV ierateuma agion anenegkai pneumatikaV qusiaV euprosdektouV tw qew dia ihsou cristou

2:6
dio kai periecei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

2:7
umin oun h timh toiV pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

2:8
kai liqoV proskommatoV kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqounteV eiV o kai eteqhsan

2:9
umeiV de genoV eklekton basileion ierateuma eqnoV agion laoV eiV peripoihsin opwV taV aretaV exaggeilhte tou ek skotouV umaV kalesantoV eiV to qaumaston autou fwV

2:10
oi pote ou laoV nun de laoV qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqenteV

2:11
agaphtoi parakalw wV paroikouV kai parepidhmouV apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitineV strateuontai kata thV yuchV

2:12
thn anastrofhn umwn en toiV eqnesin econteV kalhn ina en w katalalousin umwn wV kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusanteV doxaswsin ton qeon en hmera episkophV

2:13
upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wV upereconti

2:14
eite hgemosin wV di autou pempomenoiV eiV ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn

2:15
oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian

2:16
wV eleuqeroi kai mh wV epikalumma econteV thV kakiaV thn eleuqerian all wV douloi qeou

2:17
pantaV timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate

2:18
oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV

2:19
touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV

2:20
poion gar kleoV ei amartanonteV kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounteV kai pasconteV upomeneite touto cariV para qew

2:21
eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou

2:22
oV amartian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou

2:23
oV loidoroumenoV ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwV

2:24
oV taV amartiaV hmwn autoV anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina taiV amartiaiV apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte

2:25
hte gar wV probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn

3:1
omoiwV ai gunaikeV upotassomenai toiV idioiV andrasin ina kai ei tineV apeiqousin tw logw dia thV twn gunaikwn anastrofhV aneu logou kerdhqhswntai

3:2
epopteusanteV thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

3:3
wn estw ouc o exwqen emplokhV tricwn kai periqesewV crusiwn h endusewV imatiwn kosmoV

3:4
all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou praeoV kai hsuciou pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV

3:5
outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai epi ton qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin

3:6
wV sarra uphkousen tw abraam kurion auton kalousa hV egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

3:7
oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai sugklhronomoi caritoV zwhV eiV to mh ekkoptesqai taV proseucaV umwn

3:8
to de teloV panteV omofroneV sumpaqeiV filadelfoi eusplagcnoi filofroneV

3:9
mh apodidonteV kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaV tounantion de eulogounteV eidoteV oti eiV touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

3:10
o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeraV agaqaV pausatw thn glwssan autou apo kakou kai ceilh autou tou mh lalhsai dolon

3:11
ekklinatw apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

3:12
oti oi ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka

3:13
kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou mimhtai genhsqe

3:14
all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

3:15
kurion de ton qeon agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi de aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV meta prauthtoV kai fobou

3:16
suneidhsin econteV agaqhn ina en w katalalwsin umwn wV kakopoiwn kataiscunqwsin oi ephreazonteV umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

3:17
kreitton gar agaqopoiountaV ei qelei to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV

3:18
oti kai cristoV apax peri amartiwn epaqen dikaioV uper adikwn ina hmaV prosagagh tw qew qanatwqeiV men sarki zwopoihqeiV de tw pneumati

3:19
en w kai toiV en fulakh pneumasin poreuqeiV ekhruxen

3:20
apeiqhsasin pote ote apax exedeceto h tou qeou makroqumia en hmeraiV nwe kataskeuazomenhV kibwtou eiV hn oligai toutestin oktw yucai dieswqhsan di udatoV

3:21
o kai hmaV antitupon nun swzei baptisma ou sarkoV apoqesiV rupou alla suneidhsewV agaqhV eperwthma eiV qeon di anastasewV ihsou cristou

3:22
oV estin en dexia tou qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

4:1
cristou oun paqontoV uper hmwn sarki kai umeiV thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn en sarki pepautai amartiaV

4:2
eiV to mhketi anqrwpwn epiqumiaiV alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon

4:3
arketoV gar hmin o parelhluqwV cronoV tou biou to qelhma twn eqnwn katergasasqai peporeumenouV en aselgeiaiV epiqumiaiV oinoflugiaiV kwmoiV potoiV kai aqemitoiV eidwlolatreiaiV

4:4
en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eiV thn authn thV aswtiaV anacusin blasfhmounteV

4:5
oi apodwsousin logon tw etoimwV econti krinai zwntaV kai nekrouV

4:6
eiV touto gar kai nekroiV euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouV sarki zwsin de kata qeon pneumati

4:7
pantwn de to teloV hggiken swfronhsate oun kai nhyate eiV taV proseucaV

4:8
pro pantwn de thn eiV eautouV agaphn ektenh econteV oti agaph kaluyei plhqoV amartiwn

4:9
filoxenoi eiV allhlouV aneu goggusmwn

4:10
ekastoV kaqwV elaben carisma eiV eautouV auto diakonounteV wV kaloi oikonomoi poikilhV caritoV qeou

4:11
ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

4:12
agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei proV peirasmon umin ginomenh wV xenou umin sumbainontoV

4:13
alla kaqo koinwneite toiV tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei thV doxhV autou carhte agalliwmenoi

4:14
ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai kata men autouV blasfhmeitai kata de umaV doxazetai

4:15
mh gar tiV umwn pascetw wV foneuV h klepthV h kakopoioV h wV allotrioepiskopoV

4:16
ei de wV cristianoV mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw merei toutw

4:17
oti o kairoV tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloV twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw

4:18
kai ei o dikaioV moliV swzetai o asebhV kai amartwloV pou faneitai

4:19
wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou wV pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV eautwn en agaqopoiia

5:1
presbuterouV touV en umin parakalw o sumpresbuteroV kai martuV twn tou cristou paqhmatwn o kai thV melloushV apokaluptesqai doxhV koinwnoV

5:2
poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopounteV mh anagkastwV all ekousiwV mhde aiscrokerdwV alla proqumwV

5:3
mhd wV katakurieuonteV twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

5:4
kai fanerwqentoV tou arcipoimenoV komieisqe ton amarantinon thV doxhV stefanon

5:5
omoiwV newteroi upotaghte presbuteroiV panteV de allhloiV upotassomenoi thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

5:6
tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw

5:7
pasan thn merimnan umwn epirriyanteV ep auton oti autw melei peri umwn

5:8
nhyate grhgorhsate oti o antidikoV umwn diaboloV wV lewn wruomenoV peripatei zhtwn tina katapih

5:9
w antisthte stereoi th pistei eidoteV ta auta twn paqhmatwn th en kosmw umwn adelfothti epiteleisqai

5:10
o de qeoV pashV caritoV o kalesaV hmaV eiV thn aiwnion autou doxan en cristw ihsou oligon paqontaV autoV katartisai umaV sthrixai sqenwsai qemeliwsai

5:11
autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

5:12
dia silouanou umin tou pistou adelfou wV logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eiV hn esthkate

5:13
aspazetai umaV h en babulwni suneklekth kai markoV o uioV mou

5:14
aspasasqe allhlouV en filhmati agaphV eirhnh umin pasin toiV en cristw ihsou amhn